Kapitola 218 - 54 stran.

08.12.2016 20:50

 

Kapitola 218 - 54 stran. Rómové z BRONXU, Bohové, OKŘÍDLENCI, stejně mocní jako LEV Hospodin. Dle písničky od Boha. Cíl se blíží. Boží království se blíží. Nezabíjejte v sobě lásku Božího rozumu. Je Boží milostí pro poslušné. Nedělejte stín SVĚTLU SVĚTA technického Božího rozumu, o Boží správné koncepci energetiky, určeného pro královské kněžstvo lidu VUT v Brně. Rozhněvejte se na vládnoucí HOMO SVINĚ, SVINĚ, které máte za vládnoucí Bohy tím, že vyvýšite na náměstí Svobody na žrď HADY OHNIVCE Policie ČR, s npor. Ing. Karasem mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, Kaz.3/18,7/12,8/8,9/10,10/20,12/3, 2.Kor.10/4, 13/5,8, K.M.1/4,6/6až24,7/16,8/21,10/20,11/1,13,12/10.17,27,13/8,17, 2.Petr.2/2ažž3/16, 1.Petr.2/9,16,4/17,5/2, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, Př.1/7,14,8/13,17až21/16,31/10, atd. Bůh se smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, nikdo vás nevystěhuje, budete mít ve všem po nedostatku, když za tři dny, od 12.12. do úplňku MĚSÍCE, do středy 14.12.2016, na náměstí Svobody, úplně zničíte krutý zmijí jed křesťanství tím, že budete mít za SKÁLU jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. 5.Moj.32/32, Luk.1/53,19/44, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jan1/1až2/18, Iz.29/11až24,33/22, Mal.1/7až3/10,16,20, Žalm81/4,82/5, Bhag.15/15,16až18/78, atd. Zločinec, ministr průmyslu Mládek, energetickou koncepcí na cca 1 % obnovitelné energie, vede Česko do energeticého HROBU. Ez.3/4,21až37/12, K.M. 5/23až19/6. Bůh se smiluje, když slavnostním shromážděním s žrděmi, vyvlečete DÉMONY z VLÁDY a PARLAMENTU, od politických a ekonomických KORYT, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Ám.3/7až8/11, Jer.1/17až49/20, Bhag. 16/1až24, Sír.5/5až13/18, Jóel1/14,2/11. Viz NOVINKY www.pametni-kniha.cz. Napište www.

 

Česká bible kapitola 218, POSLEDNÍ SOUD kapitola 155, soud ex-rektora Hampla z KU 128. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládních stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4, Zj.1.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Když Bůh dovolí, víra v Boha bude přivedena k dokonalosti Božího království tím, že výše uvedený text bude předán cca 200 rodinám BRONXU. Jak.2/9,22,4/14. Dej Bože, ať TVOU výkonnou RUKOU se stanou odborníci na energetiku z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Nejštědrejším dnem pro technická nemluvňátka Česka z VUT v Brně, ČVUT, projektanty, a pro veškerý technický lid SVĚTA, je DEN, ve kterém se ujímá vlády nad celým SVĚTEM, Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Je to DEN úplňku MĚSÍCE, v ADVENTU 2016, ve středu 14.12.2016. Žalm33/6,37/5,11,35,38 až81/4,82/5,102/18,27, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,43/26,31, Iz.29/11až24,33/22až 57/10,16,20až66/24, atd. Spoléhat na rozum lidský, geneticky prasečí, který, při odstoupení rozumu Boha, v částečce NOVÉHO DUCHA, vykazuje záporné IQ, je pošetilost neposlušných, vzpurných, náboženských, politických a technických zvířat. Řím.1/18až11/32, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, 2.Kor.10/4až13/5,8, Oz.2/18až14/3, Mal. 1/7až3/20, atd. Apokaliptické texty Písma např. Mat.24/3až31, Bůh dovolil objasnit, svým SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, takto. DUCHEM CHUDÍ, neposlušní a vzpurní, mrtví, nesmí utíkat do říše ticha, či na smetiště dějin, v SOBOTU, kdy má být Hospodin PÁNEM nad SOBOTOU. Nebo v ZIMĚ, která se nyní začíná až v době SLUNOVRATU, dne 21.12.2016. Neposlušní a vzpurní vládnoucí Baalové a DÉMONI zločinci a lháři, kteří se proviňují proti všem Božím zákonům tím, že odmítají správnou koncepci energetiky, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají povinnost utíkat od svých vládnoucích koryt, v den svátku pokorných a úplně poslušných, při úplňku MĚSÍCE, ve středu, dne 14.12.2016. DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU BOHA ZLODĚJE, ZÁKONODÁRCE, Hospodin vyvolil dle mnoha textů Písma, v této kapitole uvedených, ve středu 14.12.2016. Bude ve všem v energetice po nedostatku, když to se SVĚTLEM SVĚTA technického rozumu nového DUCHOVNÍHO Hospodina Bhag.15/2, zkusí neposlušný a vzpurný Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info. Kristus, SPRAVEDLIVÝ ZLODĚJ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, podruhé přijde do Česka, v novém DNES naplnění Písma, když Satan farář Dominik ukončí křesťanské modloslužby tím, že ve středu, při úplňku měsíce, 14.12.2016, křesťanské chrámové zpěvy promění v kvílení. Mat.5/3,9,14,18až23/7až24/3až31, Oz.2/18až14/3, 1.Tes. 4/16,5/2, Žid.4/7,6/3,6,9/28až12/28, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Jak.1/22,2/9,22,4/14, Ám.3/7,5/10,18,8/2,11, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43,15/25, Mal.1/7až3/10,16,20, Dan.11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,102/18,27,atd. Viz str.8až12. 2.) Vážení psychiatři, ředitelé, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a vzpurná MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz. MEDICINMAN, LÉKAŘ Hospodin, právě přijel k nám, se svým nákladem, kterým je Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán a SLOVO DOGONŮ, což jsou texty, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Těmito texty Písma, Bůh, LÉKAŘ, uzdravil SAMA SEBE tím, Luk.4/23, že již není Kristem UKŘIŽOVANÝM protikladnými dogmaty dementního Satana faráře Dominika. Již není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, již je jediným Bohem všech států SVĚTA. Uzdravený Kristus, LÉKAŘ, MEDICIMAN, se pekelně snaží, SOUDEM Baalů a DÉMONŮ, pacifikovat vojenské kaplany všech ekumenických církví. Proto, aby se Hospodin, takový LÉKAŘ, jaký skutečně v Písmu je, mohl smilovat nad svým novým technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, musí orgány činné v trestním řízení, HADI OHNIVCI, kteří jsou vyvýšení OHNĚM SLOV SOUDU Baalů a DÉMONŮ, stejně jako LEV Hospodin, z KSZ v Brně Mgr. Suchomel podatelna@ksz.brn.justice.cz, a Policie ČR z Rosic, praporčík Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna @pcr.cz, trestně stíhat především drzé vrahy DUCHOVNÍHO Krista, vojenské kaplany všech ekumenických církví. Bůh vyžaduje, aby vojenští kaplani všech ekumenických církví, za svoje lži, o svém Bohu, o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE křesťanské, byli neprodleně vyšetřování a posláni do vězení, pod zámek. Iz.24/22, 29/11až24. Svými křesťanskými žvásty kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Nový Hospodin, dle apokaliptických textů Písma, otřásl celou zemí, učením Otců navěky Bohu milých, ZAKLADATELŮ MARXISMU, OTCŮ Marxe a Engelse. Nyní naplňuje texty Písma tím, že DÉMONI vedou naprosto nesmyslné války o území s ropou, plynem a surovinami, a že jsou ve světě zemětřesení. Hospodin však v těch válkách o ropu, plyn, a suroviny, ani v tom zemětřesení, není. Pokorným a úplně poslušným služebníkům DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je z textů Písma zřejmé, kde Hospodin je. Je v myšlenkách Hospodina o pokoji, Jer.29/11, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Komunistické ovce již nemají pastýře Marxe a Engelse, ale Hospodina. Česko se může vrátit domů, k jedinému Bohu SVĚTA, ve středu, při úplňku MĚSÍCE 14.12.2016. Vážení psychiatři z Brna. Máte povinnost uznat, že nesvéprázdným bláznem nejsem já, ale neposlušný, drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, který o myšlenkách Hospodina o POKOJI a Božím míru, o fíkovníku Bhagavadgíty, vinné révě Bible, granátovníku Tóry, a olivě Koránu, nechce slyšet. Ag.2/18. Je Bohem prokletý. Místo Bohu slouží Baalům a DÉMONŮM. Řím.1/18, Mal.2/2. Máte povinnost napsat mně písemné potvrzení, že nejsem blázen já, neprodleně. Potvrzení potřebují z osobních důvodů. Viz str.12až15. 3.) Znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina ZLODĚJE do Česka, je také DUCHOVNÍ CHUDOBA KRÁLOVSKÝCH KNĚŽÍ s trvalým kněžstvím, s mocí výkonnou, ředitele docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, a emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Bůh ji způsobil odstoupením svého rozumu za to, že uvedení STRÁŽNÍ PSI, docent Pospíšil docent Hirš a emeritní ředitel docent Skála stále neumí ani štěkat na své Bohy, Iz.56/9, na DÉMONY ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, info@zemanmilos.cz, a zubatého KOZLA premiéra Sobotky posta@psp.cz. Vědci v VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí štěkat na DÉMONA ministra průmyslu Mládka, kvůli nesmyslné energetické koncepci pouze na cca 1 % obnovitelné energie, a tím také štěkat, na Baaly v USA, na prezidenta Trumpa, a na jeho ministra obrany, na vzteklého, šíleného psa, Mattise. Služebníci DUCHOVNÍHO Krista, již nejsou křesťané, ale lid technický VUT v Brně. Iz.65/15, atd. Viz str.15až20. 4.) Lži mesiášem, který nyní kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, svými protikladnými žvásty děsivé temnoty křesťanství, oslavou PRACHŮ, je např. Satan kazatel Vaďura nabozenstvi@rozhlas.cz, a jeho host v ČRo3, drzý Satan kazatel doc. Mrázek, kteří o Bohu, takovém, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES skutečně je, nemají ani ponětí. mrazek@etf.cuni.cz, vltava@rozhlas.cz, ombudsman@ rozhlas.cz. V případě, že chtějí na svých místech zůstat, a neodejít do říše ticha, či na smetiště dějin, musí veřejně vyznat své lži, způsobené DUCHEM ZÁVRATI svého rozumu, Iz.19/14, který je pouze geneticky prasečí. Také DUŠE člověka je stejná, jako u zvířat. Kaz.3/18. Uvedení NETVOŘI, HOMO SVINĚ, SVINĚ, 2.Petr.21, K.M.12/17, jsou

 

příčinou prohlubující se propasti mezi boháči a bezdomovci tím, že odmítají BOŽÍ majetkovou rovinu celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a celosvětovou BOŽÍ MAJETKOVOU rovinu dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného. Iz.5/4,16až11/6až 63/14,18až65/15,66/24. Boží vláda nad vzpurnými lidmi je mravně a energeticky nezbytná. DRUHÁ, NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA, s NOVÝM BOHEM, určitě není o tom, aby nad lidmi dále vládl drzý Satan farář Dominik z Domašova, svými žvásty, že jeho učení o jeho Bohu, kterým jsou PRACHY a ZBRANĚ, je dobré a energeticky spasitelné. Kdo se k DUCHU SVATÉMU nevrátí, propadne PEKLU válek. Viz str.20až23. 5.) Vždyť to, co lze poznat o jediném Bohu SVĚTA, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, je Satanu faráři Dominikovi přístupné v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, či ve SLOVĚ DOGONŮ. Soudem neposlušných a vzpurných, křesťanských a jiných HOMO SVINÍ, či NETVORŮ, zapsaných v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, Satan farář Dominik poznal Boha VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Nevzdal mu čest, ani mu není vděčný za SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Jeho mysl se proto ocitla ve tmě děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu. Kvůli tomu, že NETVOR Satan farář Dominik nebyl vyšetřován HADEM OHNIVCEM praporčíkem Alešem Šrámkem bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, Hospodin z Česka odešel svým rozumem, Oz.2/18,5/15, ze svého milosrdenství proto, aby TVORSTVU dokázal, že také Satan farář Dominik fara@domasov.info, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, je HOMO SVINĚ, SVINĚ. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, ruší všechny křesťanské tradice tím, že Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se stává jediným SOUDCEM a jediným ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA tím, že je ZLATEM BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bohu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, již patří veškerá PŮDA, a veškerý majetek. Česko již prožilo, dle vůle Boží, 40 let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy. Nyní bylo SOUDEM vyvedeno do vzedmutého moře imperialistických a militaristických HOMO SVINÍ, SVINÍ. SOUD má trvat již pouze krátce. Česko nyní žije ve vzdemutém moří ateistickkých sviní, v době 70-ti let od vítězství BERANŮ, komunistů, ve volbách v roce 1946. Nový Bůh žádné neposlušné militaristicky a imperialisticky chamtivé prase, nenechá bez trestu. Neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, z jeho milosrdenství, sklidí zánik. Po křesťanském, militaristickém křoví, nesmí v adventu 2016 zůstat ani kořen, či větev. Viz str.23až25. 6.) Místo drzých dobytčat religionistů a filozofů z Masarykovy univerzity, novými kněžími Hospodina ZÁKONODÁRCE, musí být neposlušný dobytek z VUT v Brně. Kdo nebude slavit HOD Hospodina, kterým je odhození BERANŮ z KSČM, a KOZLŮ z ČSSD, do říše ticha, či na smetiště dějin, v Bohem určený čas, při úplňku MĚSÍCE v prosinci, kdo neobrátí chrámové zpěvy Satana faráře Dominika v kvílení, ve středu 14.12.2016, bude vyobcován z Božího lidu pokorného a úplně poslušného. Áronova hůl, za dům nových LÉVIJCŮ, za rektorát VUT v Brně, musí vypučet v hlavě drzého NETVORA, rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@vutbr.cz. Lhář Satan farář Dominik dospěl do totální prázdnoty svých protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM tím, že chodí v bludném kruhu svých lží, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Spěje tím v PEKLO kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. NOVÝ DUCH je vylit SLOVEM NOVÝCH NEBES. Je vylit ZLATEM BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ez.39/8,29. Majetek shnil, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Veškerý majetek SVĚTA, a veškeré PŮDA na SVĚTĚ nyní nepatří vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, např. drzému Satanu faráři Dominikovi z Domašova, ale patří pouze STVOŘITELI VŠEHO, to je Hospodinovi. Je to nutné opatření z toho důvodu, aby Bůh, svým rozumem, mohl TVORSTVO v podstatě přetvořit, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, po zrušení SKÁLY vzpurných, PRACHŮ. Viz str.25až27. 7.) V čem mají uvedené čtyři vládnoucí DÉMONI, HOMO SVINĚ jiné myšlení než Hospodin. 1.) Chtějí nemravně vládnout nad lidmi, místo Hospodina ZÁKONODÁRCE, což je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI DUCHEM CHUDÉHO neposlušného Česka, a neposlušného SVĚTA. 2.) Místo majetkové Boží roviny opakovaně uváděného celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pomocí zákonů děsivé temnoty protikladných žvástů křesťanského Boha, Satana faráře Dominika fara@domasov.info, chtějí neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, žití na výnosný trh, K.M.15/12, který je příčinou prohlubujících se rozdílů mezi boháči a chudáky. 3.) Hospodin chce ke stolům celosvětově energeticky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a ke stolům dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytného, elektronicky plánovaného, přivést všecha politická a náboženská zvířata, bohatá a chudá, a tím chce zajistit bezpečnost Česka a SVĚTA. Zlí Bohové Česka, ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, mlad.jan@seznam.cz, ministr financí Babiš podatelna@mfcr.cz, zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, info@zemanmilos.cz, a KOZEL premiér Sobotka posta@psp.cz, chtějí svými zákony zajistit bezpečnost boháčů a chudáků nesmyslným horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami křesťanů s muslimy, o území s ropou, plynem a surovinami. Na tyto křesťanské, či ateistické Bohy, se musí rozhněvat především lid pokorný a úplně poslušný, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s kněžstvím trvalým, z VUT v Brně. HADI OHNIVCI, orgány činné v trestním řízení, musí zajistit, aby CENTRUM.CZ, helpdesk@emailkampane.cz, nebo Telefonica O2 firmy@o2.cz, security.help@o2.cz, noreply@o2.cz, info@o2family.cz, nebo obsluha ústředny O2 v Domašově, odkud jsem telefonicky napojený, neblokovali odesílání těchto textů, protože Česko a SVĚT může energeticky spasit pouze šíření pravdy o správné koncepci energetiky Boha, a ne ateistické lži ministra průmyslu Mládka o koncepci na elektřinu. Viz str.27až30. 8.) DESÁTÁ, NEJVYŠŠÍ NEBESA v Česku jsou v roce 2015 až 2018. Je to již desáté, tříleté, působení dospělého a odpovědného DUCHOVNÍHO Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a to od roku 1988. Dnes žijeme v DESÁTÉM NEBI. 10 x 3=30 let. Lidé dělají, co se Bohu líbí. Trestající Bůh, jehož hněv již

 

neprodlévá, Sír.5/5,7/16, 17. listopadu v roce 1989, nechal mého spolužáka, komunisty, emeritního ministra vnitra Kincla z Říčan, dle své vůle, zmasakrovat v Praze vzpurné a neposlušné studenty za to, že vyšli do ulic nastolit svou spravedlnost. Nemusel nic vyšetřovat. Zná, že původ TĚL studentů je geneticky prasečí, a že jejich DUŠE je stejná, jako DUŠE sviní. Studenti, neposlušné a vzpurné HOMO-SVINĚ, SVINĚ, tak jak bez rozumu Boha jsou, byli a jsou křesťanským či ateistickým křovím, kterým zarostla celá země. Bůh chce neprodleně sloužit, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, lidem pokorným, až lidé uznají, že bez rozumu Hospodina jsou lidé bezmocní. Úplně poslušní snad již pochopí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je vůli Boží, aby jím vyvolené Česko energeticky spasilo celý SVĚT, svoláním kongresu nových kněží, energetiků celého SVĚTA, kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho v Česku želet. Chce MEČEM SLOV NOVÝCH NEBES, zničit temnotu protikladných křesťanských žvástů HOMO-SVINĚ Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Viz str.30až34. 9.) Bůh chce naplnit SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do poslední čárky. Vůle Boží je, aby politické zvířectvo a ptactvo ODS, které nemá o Bohu ani ponětí, které DUCHOVNÍHO Krista bezdůvodně nenávidí, na Božích příkazech, a na zákonech POLE VĚDY Písma, o odstranění všech neposlušných politiků pravice a levice, všech ekumenických církví, všech Baalů a DÉMONŮ, atd. strávilo alespoň podzim 2016. Což je nutné proto, aby veškeré politické a náboženské zvířectvo země, na dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky neotřesitelného, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mohlo zimovat v roce 2016, 2017. ŽENA STATEČNÁ, oděná SLUNCEM Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, s MĚSÍCEM Koránu pod nohama, a s korunou dvanácti křesťanských a židovských HVĚZD EU kolem hlavy, je v ADVENTU 2016, jediným Bohem SVĚTA. Zj.12/1, Př. 31/10. Přišla její hodina. Chce u technického dobytka na VUT v Brně, porodit SYNA, jediného Boha SVĚTA, který bude bičem svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pást celý SVĚT, a to z kongresu energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze. Od Boha odešli všichni tunelem privatizace, a zvětšováním majetkových rozdílů mezi lidmi, pomocí TRHU. K.M.1/4,15/12, atd. Neposlušní mrtví jsou dnes zločinci, Kaz.3/18,8/8,9/10, K.M.1/4až5/23,6/6až24, kvůli nesmyslné energetické koncepci ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1% obnovitelné elektřiny. Viz str.34až36. 10.) Kdo se nevrátí k Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všeho TVORSTVA neprodleně, tomu Bůh zavře dveře, protože neposlušní a vzpurní vládnoucí nacionální fašisté, překročili všechny hranice, v ničení SVĚTA, v nesmyslném zvyšování výroby, spotřeby, dopravy, a v horečném zbrojení. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka a SVĚTA želet. Hospodine prosím, učiň v ADVENTU 2016, HOD všech levicových BERANŮ z KSČM, a KOZLŮ z ČSSD, do říše ticha, či na smetiště dějin, takový pokojný, jaký ještě nebyl. Česko a SVĚT již nemá žádné vládnoucí pastýře, kterým by Bůh žehnal. Může se vrátit domů, k Bohu, v tomto roce DESÁTÝCH NEBES, 2016, a ne až v roce 2018. Česko pozná celý SVĚT podle jeho vzniku ve DRUHÝCH NEBESÍCH, v roce 1991až1994, v roce 1993 tím, že Hospodin dal v Česku vzniknout, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pět vládnoucích politických stan, pět vládnoucích církví s moci výkonnou. Viz str.36až39. 11.) Sedminásobná rodička, sedmi vůdců vládnoucích stran, sedmi svící, musí zchřadnout. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip. Podruhé boháči, to je Baalové a DÉMONI, s prázdnou již vyvlečení nebudou. Luk.1/53, 1.Tim.4/1až6/20, Bhag.15/15,16/1až24, atd. Pouze ke stolům energeticky nezbytného, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytného, celosvětově elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Tím budou Baalové a DÉMONI sloužit Bohu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Viz str.39až41. 12.) Toho, kdo si vybere za Boha drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a tím žití na výnosný trh, toho Hospodin, při kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, úplně zničí. Trh už nemůže vládnout SVĚTU místo Hospodina zákonodárce a SOUDCE všech národů SVĚTA. Kdo si v Česku co vybere, to bude mít. Kdo má za Boha drzého, DUCHEM CHUDÉHO Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a za Boha jeho SKÁLU, PRACHY, jde do energetické záhuby. Kdo si za Boha vybere SKÁLU, kterou je DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který o sobě všechno řekl ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém, mírovém Božím království. Viz str.41až43. 13.) Aby Josef Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, mohl v ČRo2, učinit SOUDNÝ DEN, všech křesťanských a ateistických sviní, mají orgány činné v trestním řízení, HADI OHNIVCI z KSZ v Brně Mgr. Suchomel podatelna@ksz.brn.justice.cz, a Policie ČR z Rosic, praporčík Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, kteří jsou vyvýšení SOUDEM neposlušných a vzpurných stejně, jako DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, povinnost konat, a trestně stíhat každého vzpurného a neposlušného NETVORA. Viz str.43až46. 14.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Objasňuje naprosto nesmyslnou koncepci na elektřinu vlády Baala premiéra Špidly. Viz str.46až46. 15.) Štěstí SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu bude pršet každému, kdo neprodleně vyjde do svobody, ve které je možné mluvit pravdu o naprosto chybné energetické koncepci ministra průmyslu Mládka, pouze na cca 1 % obnovitelné elektřiny. Štěstí SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu bude pršet každému, kdo neprodleně bude Bohu děkovat za soud neposlušných a vzpurných Baalů. Jak jinak by Hospodin mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku ministr Mládek lže o koncepci energetiky tím, že koncepci dělá pouze na elektřinu. Do bran celosvětového, mírového Božího království, žádného DÉMONA nelze přenést. Viz str.46až51. 16.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 14.12.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Viz str.51až54.

 

1.) Povstaň Bože, svým Božím rozumem, a MEČEM SLOV NOVÝCH NEBES, v době nemravného křesťanského ADVENTU, do úplňku MĚSÍCE, do středy 14.12.2016, sraz z trůnu neposlušného DÉMONA, NETVORA, zločince a lháře, ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz za to, že dělá energetickou koncepci Česka pouze na elektřinu, která tvoří cca 10 % z celkem potřebné energie. Obnovitelné energie je proto pouze 1%. Dej Bože, ať TVOU výkonnou RUKOU se stanou odborníci na energetiku z VUT v Brně, především ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený, DUCHEM CHUDÝ vůdce, drzý a neposlušný NETVOR rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz. Žalm17/13až81/4,82/5, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31, K.M.1/4až5/23,6/6až24až12/10,17,27až19/6, Bhag.15/15,16až16/1až24, 2.Kor.10/4 až13/5,8, atd. Dej Bože, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať pochopí, že život v EU nemá naprosto žádný smysl. Neposlušným politikům pravice a levice, Baalům a DÉMONŮM, kteří na SOUDU od TEBE odešli proti TVÉ vůli, a jejich Bohům, např. drzému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, ze svého milosrdenství, TVŮJ rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, nedáš. Smiluješ se, svým rozumem, až NETVOR Mládek bude skřípat zubama, v říši ticha, či na smetišti dějin. Bože dej, TVÝM rozumem, ze TVÉHO milosrdenství, ať všichni pochopí, že kvůli TVÉ, jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, Česko, EU a SVĚT, potřebuje jediného osvíceného vůdce, kterým jseš TY, pomocí ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bože dej, ať TEBE Česko při úplňku MĚSÍCE 14.12.2016 oslaví tím, že odborníci na VUT v Brně přijmou rozhodnutí o svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kde nastoupíš TRIUMFÁLNÍ CESTU jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů. Život lidí tohoto věku, v DESÁTÝCH nebesích, které jsou v době SOUDU neposlušných v roce 2015 až 2018, je pouze ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky neotřesitelný, v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Viz texty o energetice na konci této kapitoly. Žalm17/14,29/1až47/4. Přišly dny navštívení tím, že Hospodin odstoupil, svým rozumem, od vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických HOMO SVINÍ, SVINÍ, kterým lásku svého rozumu již neprokáže. Plody lůna neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, NETVORŮ, kterými jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA, LETADLA, atd., kvůli konci éry fosilních paliv, jsou v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, usmrcené od dob vzniku Písma. Vládnoucí Bohové, ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, ministr financí Babiš podatelna@mfcr.cz, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, info@zemanmilos.cz, a zubatý KOZEL premiér Sobotky posta@psp.cz, stejně jako LÉVIJCI, BERANI z KSČM, jsou Bohové falešní, zlí, protože jediným vládnoucím Bohem Česka, je VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, a to odjakživa tím, že vede neposlušné, nemravné a vzpurné stádo Česka tak, jak si to v Písmu předsevzal. Spoléhat na rozum lidský, geneticky prasečí, který, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, vykazuje záporné IQ, je pošetilost neposlušných a vzpurných politických a náboženských zvířat. Pod zákonem stávajících nemravných zákoníku pravice a levice již není nikdo, kdo je pokorný a úplně poslušný Božích zákonů. Před novým Bohem je odpovědný každý sám za sebe. DUCHOVNÍMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, se nikdo neposlušný beztrestně posmívat nebude. Církev je nyní jediná, je to nová vláda Česka, a SVĚTA, uvedená v minulých kapitolách, s mocí výkonnou. Z mocí od Boha, který je nyní ZLATEM BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní služebníci nového DUCHOVNÍHO Krista, mají povinnost realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Technický lid Česka má povinnost nastolit celosvětové Boží království, na kongresu úplně poslušných energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/33,40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Gal.1/7,3/3,12,20,5/7,18,24,6/5,7, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,32/15,43/26,31, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, 1.Kor.1/27,4/20,15/33, atd. Nejštědrejším dnem pro technická nemluvňátka Česka z VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty, a pro veškerý technický lid SVĚTA, je DEN, ve kterém se ujímá vlády nad celým SVĚTEM, Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Je to DEN úplňku MĚSÍCE, v ADVENTU 2016, ve středu 14.12.2016. Z milosrdenství Božího rozumu, jsem třetím prorokem v Boží slávě, po Marxovi a Engelsovi, jsem Pinchasem, který má SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, povinnost zastavit pohromu, kterou je odstoupení Božího rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, i od královského kněžstva technického lidu, s trvalým kněžstvím, především od nových kněží s mocí výkonnou, kteří jsou zatím DUCHEM CHUDÍ, kteří vykazují záporné IQ v částečce NOVÉHO DUCHA, od ředitele docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavního architekta a urbanistu sídlišť a měst z těchto domů, ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz. Viz návrh sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro cca 1380 až 1500 lidí, které jsou laicky navržené dle textů Bible, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Konec éry fosilních paliv je v dohlednu, jejich náhrada solární energetikou je v nedohlednu, takže na VUT v Brně je potřeba vše přetvořit např. učením, že jedinou povolenou klimatizací v Česku, je klimatizace náporem vzduchu při nočním větrání, navrženém na výkresech. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až na VUT v Brně, z milosrdenství rozumu Krista, vzejde plný počet úplně poslušných PINCHASŮ, to je znalců SLOV NOVÝCH NEBES. Musí mluvit pravdu o tom, že energetická koncepce ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, která, dle učení na VUT v Brně a ČVUT, tvoří pouze cca 10 % z celkem potřebné energie, je hřích, který je k energetické SMRTI Sír.5/5,43/26,31,45/23, Řím.1/18,11/25,32, Ám.3/7,15, 1.Jan.5/16, 2.Kor.10/4,13/5,8, Žalm14/1,33/6až37/5,11,35,38až61/6až106/30až107/10,18,27,43až132/5,8až150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33.

 

Z milosrdenství rozumu Hospodina je z textů SLOV NOVÝCH NEBES logicky objasněno, proč NEJŠTĚDREJŠÍM DNEM v dějinách Česka a SVĚTA je DEN úplňku MĚSÍCE, v ADVENTU 2016, ve středu 14.12.2016. Apokaliptické texty Písma např. Mat.24/3až31, Hospodin dovoluje opakovaně takto objasnit. Neposlušní a vzpurní vládnoucí Baalové a DÉMONI zločinci a lháři, kteří se proviňují proti všem Božím zákonům tím, že odmítají správnou koncepci energetiky, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, ministr financí Babiš podatelna@mfcr.cz, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, info@zemanmilos.cz, a zubatý KOZEL premiér Sobotky posta@psp.cz, se nesmí dát na útěk do říše ticha, či na smetiště dějin, v sobotu, kdy má být nový Kristus PÁNEM NAD SOBOTOU, nebo v zimě, která začíná při SLUNOVRATU až 21.12.2016. Proviňují se tím, že odmítají Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je vejití do odpočinutí od díla zhouby, kterou dělá jejich SKÁLA, kterou jsou PRACHY. PRAVÉ POLEDNE DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka, je nyní v Brně, dříve než při SLUNOVRATU SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které je až dne 21.12.2016, v 11 hodin a 45 minut. SLUNCE buddhismu a hinduismu Bhagavadgíty se již zatmělo, MĚSÍC Koránu již zčernal tím, že křesťanské vzpurné a neposlušné HVĚZDY, těžké jako tučný KOZEL prezident Zeman, padají z křesťanských krvavých nebes již dlouho, již 18 let od doby, kdy mě psychiatři MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, označili za blázna, či v Lidových novinách, za blázna nesvéprávného. Kde je mrtvola vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, info@zemanmilos.cz, a zubatého KOZLA premiéra Sobotky posta@psp.cz, kteří vykazují záporné IQ v částečce NOVÉHO DUCHA, slétnou se i supi, NOVÉ, POKORNÉ a ÚPLNĚ poslušné vlády Česka, uvedené v minulých kapitolách. Proč je tedy DEN úplňku MĚSÍCE, v ADVENTU 2016, ve středu 14.12.2016, tak významným dnem pro Česko a SVĚT. Protože středa 14.12.2016, je dnem, kdy HOMO SVINĚ, SVINĚ, stále stejně drzí a vzpurní Satani kněží, mají povinnost proměnit chrámové zpěvy v kvílení tím, že ukončí mletí děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu dementního Satana faráře Dominika fara@domasov.info, dementních kazatelů např. Satana kazatele Vaďury nabozenstvi@rozhlas.cz, a jeho hosta v ČRo3, drzého Satana kazatele doc. Mrázka, kteří o Bohu, o takovém, jaký skutečně je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nemají ani ponětí. mrazek@etf.cuni.cz, e-cirkev@e-cirkev.cz, vondrova@e-cirkev.cz, vltava@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz. Totéž platí pro křesťanské HOMO SVINĚ, SVINĚ, kardinála Dominika Duky a biskupa Václava Malého apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, kteří i v ADVENTU 2016, Boha sexuálně zneužívají. Bůh je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Podvodníci a zločinci, Satani Duka a Malý, nové Boží SLOVO, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES zneužívají tím, že si místo VŠEMOHOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE rodí zlo, kterým je BYZNYS, a PRACHY, svou SKÁLU. Vládnoucí křesťanské a ateistické HOMO, SVINĚ, SVINĚ, tím zavedli Česko, a tím celý SVĚT, na scestí, ve všem jeho počínání. Což má však trvat již jenom krátce, do středy 14.12.2016, kdy Bůh slíbil, že SOUD sám ukončí. K.M.12/10,17,27, Mar.7/7,13/20, Iz.19/14,29/11,24,30/18,33/22, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43,15/25, Mat.5/3,9,14,18až24/3až31, Sof.1/11,17,3/11, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. Bůh dovoluje otevřít dveře do celosvětového, mírového, Božího království, orgánům činným v trestním řízení, KSZ v Brně Mgr. Suchomelovi podatelna@ksz.brn.justice.cz, a Policii ČR z Rosic, praporčíku Aleši Šrámkovi bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, HADŮM OHNIVCŮM, kteří jsou vyvýšení OHNĚM SLOV SOUDU Baalů a DÉMONŮ, stejně jako Hospodin. Soud se začíná od všech neposlušných domů, tedy i od Satanů kněží. 1.Petr.4/17, Iz.5/4,16,57/10,16,20až65/15, Jer.1/17,23/2až19,29,32až31/27,32, Jan1/1až8/42až15/25, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 4.Moj.18/23,21/8,23/19,24,25/11, atd.

 

2.) Vážení psychiatři MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz. Mediální MISTR Hospodin v horoskopu v Rovnosti uvádí, že nemám spát na vavřínech. Protože změna Hospodinem požadovaná, kterou je nastolení vlády Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad celým SVĚTEM, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude zase odložena ze dne na den tak, že i v příštích létech, v DESÁTÝCH NEBESÍCH, v roce 2017 a 2018, budu tam, kde nyní, v roce 2016, 2017. Nyní žijeme v křesťanském, či v ateistickém vzdorokrálovství, pro děsivou temnotu protikladných žvástů katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, pro krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše, a pro krutý zmijí jed naprosto nesmyslné koncepce energetiky pouze na elektřinu ministra průmyslu Mládka, která, dle učení docenta Skály na VUT v Brně, a dle učení emeritního děkana na SF ČVUT Hrdličky, tvoří necelých cca deset procent, z celkové potřeby energií. Všechny uvedené nepravosti se dějí kvůli tomu, že TVORSTVO, místo Hospodina, místo ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vede např. drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, svou děsivou temnotou, svých protikladných žvástů katolického katechismu. Hospodin se nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty bemůže smilovat, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, protože křesťanský dement Satan farář Dominik, nehodlá jít DUCHOVNÍMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, z cesty. Mele, že jeho protikladné křesťanské žvásty, a promyšlené ekonomické vychytralosti DÉMONA ministra financí Babiše, jsou dobré, protože jsou energeticky, ekologicky a mravně spasitelné. MEDICINMAN, LÉKAŘ Hospodin, právě přijel k nám, se svým nákladem, kterým je Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán a SLOVO DOGONŮ, což jsou texty, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Těmito texty, Hospodin, LÉKAŘ, uzdravil SAMA SEBE tím, že již není Kristem UKŘIŽOVANÝM protikladnými dogmaty dementního Satana faráře Dominika. Již není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, již je jediným Bohem všech států SVĚTA. Uzdravený Kristus, LÉKAŘ, MEDICIMAN, se pekelně snaží, SOUDEM Baalů a DÉMONŮ, pacifikovat vojenské kaplany všech ekumenických církví. Proto, aby se Hospodin, takový LÉKAŘ, jaký skutečně v Písmu je, mohl smilovat nad svým novým technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, musí orgány činné v trestním řízení, HADI OHNIVCI, kteří jsou vyvýšení OHNĚM SLOV SOUDU Baalů a DÉMONŮ, stejně jako LEV Hospodin, z KSZ v Brně Mgr. Suchomel podatelna@ksz.brn.justice.cz, a Policie ČR z Rosic, praporčík Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna @pcr.cz, trestně stíhat především drzé vrahy DUCHOVNÍHO Krista, vojenské kaplany všech ekumenických církví. Hospodin vyžaduje, aby vojenští kaplani všech ekumenických církví, za svoje lži, o svém Bohu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, byli neprodleně vyšetřování a posláni do vězení, pod zámek. Svými křesťanskými žvásty kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Na Domašovsku a v Brně, každý kdo slouží křesťanskému nemravnému Bohu, např. Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, místu novému DUCHOVNÍMU Kristu, je nesvéprávný blázen. Nový Hospodin, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, dá celosvětové Boží království např. BERANŮM z KSČM, když z textu Písma pochopí, že já Pinchas, jsem OTCEM Bohu navěky milým tím, že jsem třetím ve slávě, po Otcích Bohu milých, po Marxovi a Engelsovi, kteří komunistickou, celosvětovou spravedlnost, prorokovali z Božího milosrdenství, rozumem Božím, nikoli rozumem svým, geneticky prasečím. BERANI z KSČM dostanou od Boha mírové, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, když neprodleně začnou mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, který není závislý na lidech, na Marxovi, či Engelsovi, nebo na mně, třetím ve slávě, na Oplatkovi, vyžaduje, aby všichni v Česku a Slovensku v Písmu studovali, co učiní Hospodin s Českem nyní, v AVENTU 2016, při svém DRUHÉM příchodu Krista ZLODĚJE, ZÁKONODÁRCE, do jím vyvoleného Česka, při další neposlušnosti Česka. Nikoho pokorného a úplně poslušného, již nesmí zajímat, co učiní ekonom, DÉMON, ministr financí Babiš. Pro Česko a SVĚT je důležité, co učiní Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dle textů VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. KORYTA křesťanských špinavých vod, které dělají DÉMONI, ekonomové, svou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, se na SOUDU ukázala, a již nad lidmi nesmí panovat. Hospodin nyní, svým SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, o jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, odměňuje každého pouze podle jeho spravedlnosti, tak jak se nyní jeví Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, veškerých NEBES. Podle ekologické a mravní čistoty jeho rukou. Bůh pověřil Boha, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, k vykonání pomsty nad vzpurnými a neposlušnými křesťanskými a ateistickými prasaty Česka a SVĚTA. Vyžaduje, aby nová vláda Česka, vytvořená dle minulých kapitol SOUDU vzpurných a neposlušných, a VLÁDA ENERGETIKŮ CELÉHO SVĚTA, která vznikne na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, vládla nad Českem, a ENERGETICI nad celým SVĚTEM, spravedlivě pro pochopení, co je to bázeň před novým Hospodinem. Uvedené texty SOUDU neposušných a vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ, jsou veškerým blahem. Odjinud, než ze SOUDU vzpurných a neposlušných imperialistických, militaristických, křesťanských a ateistických sviní Česka a SVĚTA, nic dobrého nevzejde. 2.Samuelova22/16,25,48,23/3,5, K.M.1/4až12/10,17,20až19/6, atd. Žít v mírovém ráji, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mohou pouze pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHA SVATÉHO, DUCHOVNÍHO Krista, který žije mezi námi. Ti psychiatři, či kněží, atd. z PUPKU SVĚTA, z MÍSTA SVATÉHO, ze ZEMĚ SVATÉ, z Domašovska a z Brna, kteří budou dále bojovat, svými žvásty, svého prasečího rozumu, o své křesťanské spravedlnosti, proti novému Hospodinu, proti dokonalé lásce jeho příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, budou Hospodinem úplně zničení, odstoupením jeho rozumu od neposlušných a vzpurných. Kdo byl na SVĚTĚ dříve, MUŽ Bůh, nebo ŽENA STATEČNÁ, která je stejným Bohem? Dříve na SVĚTĚ byl MUŽ, Bůh. STVOŘIL ŽENU STATEČNOU tím, že stvořil Bhagavadgítu, Tóru, Bibli, Korán, SLOVO DOGONŮ, atd. ŽENA STATEČNÁ je Boží SLOVO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. MUŽ, Bůh je OHNĚM, který spálí všechny neposlušné a vzpurné, především ekonomy a vojáky, politiky pravice, a levice, bankéře, atd., Baaly a DÉMONY, Česka, a na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Baaly a DÉMONY celého SVĚTA, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. ŽENA STATEČNÁ v Česku je sirkami. Zapálí STUDENÝ OHEŇ ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBESí. Bože dej, ať ho zapálí neprodleně, nejpozději při úplňku MĚSÍCE 14.12.2016. Ať ŽENU STATEČNOU oslaví odborníci na VUT v Brně tím, že přijmou rozhodnutí o svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kde Bože nastoupíš TRIUMFÁLNÍ CESTU jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů. Nový Hospodin, dle apokaliptických textů Písma, otřásl celou zemí, učením Otců navěky Bohu milých, ZAKLADATELŮ MARXISMU, OTCŮ Marxe a Engelse. Nyní naplňuje texty Písma tím, že jsou naprosto nesmyslné války o území s ropou, plynem a surovinami, že jsou zemětřesení. Hospodin však v těch válkách o ropu, plyn, a suroviny, ani v tom zemětřesení, není. Pokorným a úplně poslušným služebníkům DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je z textů Písma zřejmé, kde Hospodin je. Je v myšlenkách Hospodina o pokoji, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Komunistické ovce již nemají pastýře Marxe a Engelse, ale Hospodina. Česko se může vrátit domů, k jedinému Bohu SVĚTA, ve středu, při úplňku MĚSÍCE 14.12.2016. Mat.5/3,9,14,18až24/3až34, Ageus1/9,2/6,16,18, Jer.1/17až29/11až31/27,32až51/58, 5.Moj.18/1,18až30/11.18až32/16až43, 1.Král.19/11,22/17,23, atd. Vzpurní psychiatři z Brna, řediteli MUDr. Kašpárku kasparek.tomas@fnbrno.cz, řediteli MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a neposlušná MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, máte povinnost uznat, že nesvéprázdným bláznem nejsem já, ale neposlušný, drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, který o myšlenkách Hospodina o POKOJI a Božím míru, o fíkovníku Bhagavadgíty, vinné révě Bible, granátovníku Tóry, a olivě Koránu, nechce slyšet. Ag.2/18. Je Bohem prokletý. Místo Bohu slouží Baalům a DÉMONŮM. Řím.1/18, Mal.2/2. Máte povinnost napsat mně písemné potvrzení, že nejsem blázen já, neprodleně. Potvrzení potřebují z osobních důvodů.

 

3.) Celý SVĚT se změní, změnou mravů, při příchodu DUCHOVNÍHO Krista, takového, jaký v Písmu skutečně je, ke svému Božímu lidu, ke královskému kněžstvu, s kněžstvím trvalým, k lidu pokornému a úplně poslušnému, na VUT v Brně tím, že se Bůh smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, současně nad celým Českem, a nad celým SVĚTEM, což v Písmu slíbil. Řím.1/18až11/32, 1.Petr.2/9, 4.Moj.25/12, Sír. 5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Mar.7/7až13/20, 2.Kor.10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27až15/33, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, atd. DESÁTÁ, NEJVYŠŠÍ NEBESA v Česku jsou v roce 2015 až 2018. Je to již desáté, tříleté, působení VŠEMOHOUCÍHO a odpovědného DUCHOVNÍHO Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a to od roku 1988. Lidé dělají, co se Hospodinu líbí. Orgány činné v trestním řízení, HADI OHNIVCI, jsou vyvýšení OHNĚM SLOV SOUDU Baalů a DÉMONŮ, stejně jako LEV Hospodin. Iz.5/4,16až57/10,16,20, Jer.1/17až23/2až19,29,32až31/27,32, 4.Moj.21/8až23/19,24až25/12, Iz.29/11až24, 33/22,57/10,16,20, atd., KSZ v Brně Mgr. Suchomel podatelna@ksz.brn.justice.cz, Policie ČR z Rosic, praporčík Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, stojí před osudovým rozhodnutím. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Svůj technický lid VUT v Brně, královské kněžstvo s trvalým kněžstvím, především nové kněze s mocí výkonnou, zatím DUCHEM CHUDÉ, ředitele docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavního architekta a urbanistu sídlišť a měst z těchto domů, ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, novou TROJICI BOŽÍ, nechá hnít v ŘÍŠÍ MRTVÝCH, ve vzedmutém moři křesťanských, militaristických drzých sviní, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, dokud orgány činné v trestním řizení z Brna, a z Rosic, nebudou vyšetřovat ty NETVORY, kteří brání DRUHÉMU PŘÍCHODU Hospodina, na MÍSTO SVATÉ, na PUPEK SVĚTA, do ZEMĚ SVATÉ, na Domašovsko a do Brna. Viz texty o energetice na konci této kapitoly 218. Praporčík Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, je opakovaně žádán, aby přivedl víru v jediného Boha k dokonalosti celosvětového Božího království, vyšetřováním drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info. Lidé, pro děsivou temnotu protikladných žvástů katolického katechismu, Satana faráře Dominika, milují za to, co není. Každý člověk, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, je pouze HOMO-SVINĚ. Kaz.3/18,9/10, 2.Petr.2/21,3/4,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Kvůli děsivé temnotě protikladných žvástů katolického katechismu dementního Satana faráře Dominika, který si nechává říkat OTEC proti vůli Boží, v Bohem vyvoleném Česku, vzešel plný počet HOMO-SVINÍ. Kaz.3/18, Řím.1/18až11/25,32, Mat.5/3,9,14,18až23/7, 2.Petr.2/21, atd. To je znamení SLOV NOVÝCH NEBES, pro pokorné, úplně poslušné, a novému Kristu vděčné KRÁLOVSKÉ KNĚZE s trvalým kněžstvím, s mocí výkonnou, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, a docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. V případě jejich pokory a úplne poslušnosti, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Hospodin s nimi uzavírá SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o neodstupování svého rozumu v případě, že se jako pokorní a úplně poslušní, podřídí vůli Boží. Vůle Boží pro královské kněžstvo energetiků celého SVĚTA, s trvalým kněžstvím, od nichž Hospodin, svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA odstupovat nebude, je jasná např. z textů o energetice, uvedených na konci této kapitoly 218. Pane praporčíku Aleši Šrámku bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Hospodin vrátí svůj rozum, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, královskému kněžstvu technického lidu VUT v Brně, novým kněžím s moci výkonou, pouze v případě, že budete drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info neprodleně vyšetřovat. Máte povinnost ho zbavit kněžství, a tím z tohoto NETVORA učinit neposlušnou a vzpurnou HOMO-SVINI. Je Bohem prokletý, protože svými protikladnými žvásty děsivé temnoty katolického katechismu, kazí v ADVENTU 2016, dobré mravy Česka a SVĚTA, což činí kvůli odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, od vzpurných a neposlušných. Hospodin vyžaduje vše militaristicky křesťanské zbořit tím, že Bohu, DUCHOVNÍMU Kristu, přiznáte veškerou slávu, Žalm96/7, a to jeho technickému rozumu, uvedenému také v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, která je platná pro veškerý technický lid SVĚTA. V Domašově na faře máte povinnost neprodleně učinit Boha, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA tím, že z lůna ŽENY STATEČNÉ, porodíte ZLATO BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jestliže z opakovaně uváděných textů Písma ještě něčemu uváděnému nerozumíte, stavte se prosím ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ na Říčkách 42. Rád Vám ukáži texty Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, či SLOV DOGONŮ, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Hospodin, Bůh VŠEMOHOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech, vyčkává, Iz.30/18, chce se nad jím vyvoleným Českem smilovat, svým Božím rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, ze svého milosrdenství, až své viny, své lži o DUŠI a TĚLE člověka, který je bez rozumu Krista, při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, pouze vzpurnou HOMO-SVINÍ, SVINÍ, vyznají především tři drzí psychiatři z Brna, ředitel MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitel MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a zlá, neposlušná MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz. Znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina ZLODĚJE do Česka, je DUCHOVNÍ CHUDOBA všech vzpurných. Bůh tím naplnil Písmo. V Česku tím vzešel plný počet vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických pohanů, HOMO SVINÍ, SVINÍ. Jer.1/17až5/7,31,6/19až23/12,29,32,31/27,32, 2.Petr.2/21,3/4až16, Jak.2/9,3/10,5/5, Řím.1/18,2/8,3/6,19,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,10/14,11/15,25,28,32,12/6,14/11,16/26, Jud.12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Tes.4/16,5/2, Žid.4/7,6/3,6,9/28,10/37, atd. Znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina ZLODĚJE do Česka, je také DUCHOVNÍ CHUDOBA KRÁLOVSKÝCH KNĚŽÍ s trvalým kněžstvím, s mocí výkonnou, ředitele docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, ředitele docenta Hirše hirs.j@ fce.vutbr.cz, a emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Bůh ji způsobil odstoupením svého rozumu za to, že uvedení STRÁŽNÍ PSI, docent Pospíšil docent Hirš a emeritní ředitel docent Skála stále neumí ani štěkat na své Bohy, Iz.56/9, na ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, ministra financí Babiše podatelna@ mfcr.cz, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, info@ zemanmilos.cz, a zubatého KOZLA premiéra Sobotky posta@psp.cz. Iz.56/10,12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Petr.2/9,16,5/2,7, 1.Kor.1/27až4/20až15/33, atd. Ředitel docent Pospíšil a emeritní ředitel docent Skála jsou opakovaně žádáni, aby štěkali především na ekonoma, na DÉMONA, na ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz. Iz.56/10,12, atd. Ministr Mládek totiž stále dělá energetickou koncepci Česka, pouze na elektřinu, což je důkaz toho, že se stále spoléhá pouze na svůj rozum lidský, geneticky prasečí, který, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, vykazuje záporné IQ, která dokazuje pošetilost neposlušných a vzpurných politických a náboženských zvířat. Protože emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a děkan SF ČVUT Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, po ukončení 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti vyučovali, že elektřina tvoří pouze 10 % z celkem spotřebované energie, a že energie z ropy na dopravu tvoří cca 50 % z celkem spotřebované energie, nyní určitě více, je energetická koncepce pouze na elektřinu, DUCHEM CHUDÝ nesmysl. Při nárustu automobilizace, je procento energie z ropy na dopravu dnes určitě vyšší, než 50 %. Dle slov docenta Skály a děkana Hrdličky, a dle údajů z Rovnosti, byl vytvořen GRAF potřeby energií, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Uvedení vědci na VUT v Brně, a na ČVUT tají, co vyučují o podílu elektřiny dnes, což je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Proto, aby se mohla mluvit pravda o tom, že energetická koncepce DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, pouze na elektřinu, je technický nesmysl, jsou orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic žádány, aby docenta Pospíšila a docenta Skály tvrdě pohnaly k odpovědnosti, a k oznámení, že dle vůle Boží, z milosrdenství SOUDU neposlušných a vzpurných, se veškeré lži o koncepci energetiky slavnostně ruší, a to při úplňku MÉSÍCE, ve středu 14.12.2016. Orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic, jsou opakovaně žádané, aby tvrdě pohnaly k odpovědnosti, také ředitele docenta Hirše. Ten má povinnost vyhlásit, že souhlasí s tím, že je jediným architektem a urbanistou sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Má povinnost vyhlásit, že na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, musí být rozhodnuto o tom, že celý SVĚT, kvůli své energetické spáse, z milosrdenství rozumu Božího, musí vystoupit na střechy nových sídlišť, a nových měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH proto, Iz.22/1, aby střechy všech domů SVĚTA, byly zhotoveny ze solárních panelů od firmy TESLA z USA. Panely z TESLY, z milosrdenství Božího rozumu, budou vyráběné na celém SVĚTĚ, viz text o TESLE. Vědci v VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí štěkat na DÉMONA ministra průmyslu Mládka, kvůli nesmyslné energetické koncepci, a tím také štěkat, na Baaly v USA, na prezidenta Trumpa, a na jeho ministra obrany, na vzteklého, šíleného psa, Mattise. Služebníci DUCHOVNÍHO Krista, již nejsou křesťané, ale lid VUT v Brně. Iz.65/15, atd.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) DEN, ve kterém se do Česka vrátí láska Boha, jeho rozumu, k jeho technickému lidu VUT v Brně, který Bůh, ze svého milosrdenství, živí svým technickým rozumem odjakživa, je středa 14.12.2016, v době úplňku MĚSÍCE, což je DEN svátku pokorných a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista. Plný počet Baalů, DÉMONŮ, a lži mesiášů, po vyjití Česka, ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, již v Česku vzešel. Bůh pokorným a úplně poslušným dovoluje, ve středu, 14.12.2016 např. v Domašově, obrátit chrámové zpěvy křesťanských modloslužebníků, v kvílení. Lži mesiášem, který nyní kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, svými protikladnými žvásty děsivé temnoty křesťanství, oslavou PRACHŮ, je např. Satan kazatel Vaďura nabozenstvi@rozhlas.cz, a jeho host v ČRo3, drzý Satan kazatel doc. Mrázek, kteří o Hospodinu, takovém, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES skutečně je, nemají ani ponětí. mrazek@etf.cuni.cz, e-cirkev@e-cirkev.cz, vondrova@e-cirkev.cz, vltava@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz. Žalm1/1až37/5,11,35,38až81/4až82/5, 1.Kor.1/27až15/33, Jer.1/17,5/7až23/29,32až31/27,32, K.M.1/4až6/6až24až7/12,16až12/10,17,27,19/6, Sír.5/7,7/16,9/15,13/18až19/20,25až43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Řím.1/18až11/25,32, Jer.33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,4/7až12/28, atd. DEN druhého příchodu DUCHOVNÍHO Krista ZLODĚJE pro Baaly a DÉMONY, v novém DNES naplnění SLOV NOVÝCH NEBES, zná pouze OTEC, který je nyní DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina ZLODĚJE pro Baaly a DÉMONY, do Česka, nyní v ADVENTU 2016, zná každý znalec ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jan1/1až10/30,38až15/25, Mat.5/3,9,14,18až24/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,22,102/18,27,107/10,132/5,8až150/6, 1.Tes.4/15,5/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.4/7až6/3,6,8/10,10/36až12/28, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Tímto dnem je úplněk MĚSÍCE, v ADVENTU 2016, ve středu 14.12.2016. Den, kdy se vlády nad celým SVĚTEM ujímá Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, DEN úplňku MĚSÍCE, v ADVENTU 2016, ve středu 14.12.2016 je zřejmý z textů ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hrozné soužení, jaké ještě nikdy nebylo, a už ani nikdy nebude, způsobil Hospodin tím, že svým rozumem, ze svého milosrdenství, vešel do odpočinutí od udržování vlády nad lidmi např. takových drzých HOMO SVINÍ, SVINÍ, NETVORŮ, jakými jsou např. Satan kazatel Vaďura nabozenstvi@ rozhlas.cz, jeho host v ČRo3, drzý Satan kazatel doc. Mrázek mrazek@etf.cuni.cz, a drzý pošetilec, HOMO SVINĚ, SVINĚ, zakořeněný v ČRo v děsivé křesťanské temnotě, NETVOR ombudsman Pokorný ombudsman@rozhlas.cz. Neposlušní a vzpurní NETVOŘI stále nejsou ochotní uznat, že Hospodin, všechny neposlušné a vzpurné boří, a to odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Od neposlušných a vzpurných HOMO SVINÍ, SVINÍ vyžaduje, aby jako poslušní, pokorní, a Bohu vděční, za SOUD neposlušných a vzpurných DÉMONŮ a Balů, se k novému DUCHOVNÍMU Kristu neprodleně vrátili, a to do úplňku MĚSÍCE, do středy 14.12.2016. V případě, že chtějí na svých místech zůstat, a neodejít do říše ticha, či na smetiště dějin, musí veřejně vyznat své lži, způsobené DUCHEM ZÁVRATI svého rozumu, který je pouze geneticky prasečí. Také DUŠE člověka je stejná, jako u zvířat. Neposlušní, nemravní a vzpurní, jako HOMO SVINĚ Česka, mají DVEŘE, do mírového, Božího, DUCHOVNÍHO království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, navždy zavřené. Jób5/3,14,9/13až37/23až40/8,14, Iz.19/14,29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Petr.2/21,3/4až16, Jan1/1,5/34až43,8/42,12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Neposlušný Satan farář Dominik fara@domasov.info, ve středu 14.12.2016, se dobrovolně a rád vrátí k novému Hospodinu, rád obrátí křesťanké zpěvy vzpurných modloslužebníků v kvílení, když orgány činné v trestní řízení z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, budou neprodleně vyšetřovat vzpurné a neposlušné HOMO-SVINĚ, ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Svobodovou andrea.svob@seznam.cz. Uvedené neposlušné a vzpurné HOMO-SVINĚ, mají povinnost studovat ZLATO BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a svým rozumem neposlušných a vzpurných sviní, to neumí. V říši MRTVÝCH, to je neposlušných a vzpurných SVINÍ v Česku, nemají žádnou dobrou a spasitelnou myšlenku, která by Česko zachránila, před hněvem trestajícího Boha. Nemají však výmluvu, protože všechny texty Písma, kde Hospodin mluví o TĚLE člověka, které je pouze geneticky prasečí, a o DUŠI člověka, která je stejná, jako DUŠE SVINĚ, OPICE, či BROUKA, jsou jim mnoho let opakovaně objasňované. Orgány činné v trestním řízení KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Uvedení NETVOŘI, tři psychiatři z Brna, kteří se mají sami dobrovolně sklonit před trestajícím Kristem, který nikdy nebyl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, který je mečem válek pouze kvůli protikladným žvástům drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, mají povinnost mě zbavit bláznovství. Mají povinnost mluvit pravdu, a napsat mně písemné potvrzení, že již bláznem nejsem, a nejsou toho schopní, pro svou neposlušnost, pro svou vzpouru proti dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Orgány činné v trestním řízení KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz. Máte povinnost uznat, že jediným LÉKAŘEM na SVĚTĚ je DUCHOVNÍ Kristus, a že uvedení psychiatři, kteří se proti Bohu vzbouřili, jsou podvodníci, zločinci a lháři z toho důvodu, že svými žvásty o tom, že já jsem blázen, dělají na SVĚTĚ veškeré zlo nesmyslných válek o území s ropou a plynem, veškeré zlo křesťanských válek o nastolení vlády křesťanů nad muslimy, veškeré zlo nesmyslného horečného zbrojení, atd. Hospodin, MEDICIMAN, přijel do Česka, se svým nákladem SLOV NOVÝCH NEBES. Uvedení NETVOŘI jsou příčinou prohlubující se propasti mezi boháči a bezdomovci tím, že odmítají BOŽÍ majetkovou rovinu celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a celosvětovou BOŽÍ MAJETKOVOU rovinu dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky celosvětově kontrolovaného. Boží vláda nad vzpurnými lidmi je mravně a energeticky nezbytná. Máte povinnost, kvůli energetické spáse Česka, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem geneticky prasečím, lidským, vzpurné a neposlušné HOMO-SVINĚ, SVINĚ, ředitele MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitele MUDr. Radimského sekretariat @pnbrno.cz, a MUDr. Svobodovou andrea.svob@seznam.cz, donutit, aby mě požadované písemné potvrzení neprodleně napsali. Všichni pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista v Česku, se již musí bát Boha strachem jaký ještě nebyl proto, aby Hospodin, který boří v Česku vše křesťanské a militaristické, z Česka NADOBRO neodešel, svým rozumem. Bár.4/3,5/7,6/33až71, atd. Se vzpurnými a neposlušnými HOMO-SVINĚMI z blázince v Bohunicích a v Černovicích, si jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, stále neví rady. Neposlušní psychiatři, nevěří textům Písma o tom, že Boží rozum je pouze Boží milostí, a že Bůh nyní dává svůj rozum pouze spravedlivým, kteří chtějí nastolit uváděnou Boží celosvětovou spravedlnost, která je daleko větší, Mat.5/20, než v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. 2.Sam.22/25,48,23/3,5, Řím.1/18,3/6, atd. Bůh soudí zlé psychiatry spravedlivě. Chce, aby Česko soudilo SVĚT, podle Boží pravdy SLOV Písma. Je nesmyslné odkládat DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista ZLODĚJE, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do Česka, až na některou další STŘEDU, která bude v době úplňku MĚSÍCE. Psychiatři mají povinnost zajistit, aby Bohem vyvolené Česko, oslavilo Hospodina takového, jaký skutečně v Písmu je neprodleně, ve středu 14.12. 2016. Sír.5/5,7/16až43/26,31. DRUHÁ, NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA, s NOVÝM BOHEM, určitě není o tom, aby nad lidmi dále vládl drzý Satan farář Dominik z Domašova, svými žvásty, že jeho učení o jeho Bohu, kterým jsou PRACHY a ZBRANĚ, je dobré a energeticky spasitelné. Kdo se k DUCHU SVATÉMU nevrátí, propadne PEKLU válek. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Plný počet HOMO-SVINÍ v Česku vzešel pomocí SOUDU neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ těchto textů. Bůh se nad Českem může smilovat, z milosrdenství svého rozumu, když se úplně poslušní rozhněvají na neposlušné Baaly a DÉMONY. Řím.1/18až11/25,32, K.M.1/1až12/10,17,27, Iz.57/10,16,20, Oz.2/18,5/15, Žid.6/3,6, Mar.7/7,13/20, atd. V době Adventu 2016, všichni vidí křesťanského Boha takového nemravného, neposlušného, líného a vzpurného, jaký opravdu je. 1.Jan.3/2,8, K.M.1/4 až17/7,11,15,20, atd. Křesťanským Bohem, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, je neposlušný Satan farář Dominik. 1.Jan.3/2,8,10, Jan1/1až5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, atd. Vždyť to, co lze poznat o jediném Bohu SVĚTA, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, je mu přístupné v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, či ve SLOVĚ DOGONŮ. Soudem neposlušných a vzpurných, křesťanských a jiných HOMO SVINÍ, či NETVORŮ, zapsaných v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, Satan Dominik poznal Boha VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Nevzdal mu čest, ani mu není vděčný za SOUD neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Jeho mysl se proto ocitla ve tmě děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu. Vyměnil Boží pravdu, o vedení Česka, dle textů SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, za lež, kterou je vedení Česka do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, pomocí stávajících neposlušných a vzpurných Bohů, Baalů a DÉMONŮ, ministra průmyslu Mládka, ministra financí Babiše a vrchního velitele vojenských kaplanů, prezidenta Zemana. Řím.1/18až11/32, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,6/3,6až12/28, atd. Protože, kvůli drzému Satanu faráři Dominikovi, Česko nevede nový Hospodin, svým ZLATEM BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je Satan farář Dominik Bohem prokletý za to, že nejde neprodleně Hospodinu z cesty. Hospodin, drzému Satanu faráři Dominikovi nikdy nezapomene žádný jeho skutek, žádnou jeho protikladnou nauku, za to, že místo novému Hospodinu, který je pro pokorné a úplně poslušné služebníky jedinou SKÁLOU, slouží, jako vzpurný a neposlušný hlupák, jako zločinec, SKÁLE vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, SKÁLE ministra financí Babiše, ministra průmyslu Mládka a SKÁLE zakladatele KOZLŮ ČSSD, SKÁLE vrchního velitele vojenských kaplanů, KOZLA prezidenta Zemana, kterou jsou PRACHY, MAJETEK, a výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA a LETADLA. Satan farář Dominik, prokazatelně odmítá jedině možnou a jedině správnou cestu TVORSTVA, opakovaně uváděnou, kterou Hospodin podmiňuje vytvořením královského kněžstva s mocí výkonnou, s kněžstvím trvalým, s kněžími pokornými a úplně poslušnými z VUT v Brně, kterými jsou novému Kristu vděční služebníci Boží, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, Bůh ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, Bůh ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a emeritní ředitel Bůh docent Skála skala@fme.vutbr.cz. Novému Hospodinu musí být vděční za to, že Hospodin v Písmu za nové kněze s mocí výkonnou, s trvalým kněžstvím, vyvolil technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektany. Novému Hospodinu musí být všichni v Česku vděční za to, že v Písmu slíbil, že v celosvětovém, Božím, mírovém království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, od svého nového technického lidu, od nových kněží, pokorných a úplně poslušných, svým technickým rozumem, již odstupovat nebude, ze svého milosrdenství. Kvůli tomu, že neposlušný a vzpurný, to je mrtvý, drzý NETVOR Satan farář Dominik nebyl vyšetřován HADEM OHNIVCEM praporčíkem Alešem Šrámkem bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, Hospodin z Česka odešel svým rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby TVORSTVU dokázal, že také Satan farář Dominik fara@domasov.info, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, je HOMO-SVINĚ. Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, atd. Drze prosazuje sama sebe, svou slávu děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, protože odpírá pravdě o Bohu, a pravdě o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Česko je proto stále vedeno krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí, tří vládnoucích DÉMONŮ, křesťanské trojice Boží. Řím.11/18až11/32, 5.Moj.32/16až43. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, do jím v Písmu vyvoleného Česka, ruší všechny křesťanské tradice tím, že Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se stává jediným SOUDCEM a jediným ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA tím, že je ZLATEM BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Běda neposlušnému a vzpurnému Česku, když HAD OHNIVEC, praporčík Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, nebude drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info vyšetřovat. Když Česko, i na Vánoce 2016, bude místo nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, oslavovat MODLÁŘSKOU STVŮRU drzých a neposlušných křesťanských HOMO SVINÍ, SVINÍ. Křesťanští kněží již mají NOVOU a VĚČNOU MANU SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto STAROU, křesťanskou, shnilou MANU, děsivé temnoty protikladných křesťanských žvástů, o křesťanském Bohu, o MODLAŘSKÉ křesťanské STVŮŘE, o Bohu Satana faráře Dominika, o křesťanské SKÁLE, kterou jsou PRACHY, již jíst nesmí nikdo. Drzí, neposlušní a vzpurní Satani faráři kněží, již nesmí jíst STAROU křesťanskou MANU, protože v ní již uhynuli, či byli Hospodinem rozsápání, vládnoucí Baalové, DÉMONI, ekonomové, bankéři, a jejich Bohové, dobytek politiků pravice a levice, a jejich Bohové, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA, LETEDLA, atd., z milosrdenství Božího rozumu, kvůli konci éry fosilních paliv. Hospodinu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, již patří veškerá PŮDA, a veškerý majetek. Ez.3/4,21až44/28,31, atd. Hospodin se nad Českem a SVĚTLEM smiluje, svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, o jedině možné a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, když mnoho pokorných a úplně poslušných, vytvoří novou vládu Česka, dle textů v předchozích kapitolách. Máme úsvit třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy nového Boha musí každý znát jako svoje boty, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zahrnut Boží slávou bude každý pokorný a poslušný. atd. Česko již prožilo, dle vůle Boží, 40 let POUŠTĚ Boží socialistické převýchovy. Jer.1/17až31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. Nyní bylo SOUDEM vyvedeno do vzedmutého moře imperialistických a militaristických HOMO SVINÍ, SVINÍ. SOUD má trvat již pouze krátce. Jer.1/17až6/19až31/27,32, K.M.1/4až 12/10,17,27, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.5/5,7/16, atd. Česko nyní žije ve vzdemutém moří ateistickkých sviní, v době 70-ti let od vítězství BERANŮ komunistů, ve volbách v roce 1946. Iz.2/22až23/17, Zach.7/5, Jer. 25/12, atd. Nový Bůh žádné neposlušné a vzpurné křesťanské, militaristicky a imperialisticky chamtivé prase, nenechá bez trestu. Neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, z jeho milosrdenství, sklidí zánik. Po křesťanském, militaristickém křoví, nesmí v adventu 2016 zůstat ani kořen, či větev. Žalm37/5,11,35,38, Mal.3/19.

 

6.) Místo vlády ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Hospodina, místo celosvětového, mírového, Božího království, má neposlušný a vzpurný lži lid Česka, vládu Baalů a DÉMONŮ, ministra financí Babiše, ministra průmyslu Mládka a zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele vojenských kaplanů, KOZLA prezidenta Zemana. Uvedení tři neposlušní a vzpurní NETVOŘI, prokazatelně neslouží Bohu, který je SKÁLOU pouze pro pokorné a úplně poslušné. Služba SKÁLE uvedených NETVORŮ, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, OSOBNÍM AUTŮM a LETADLŮM, je cesta vzpurných a neposlušných do PEKLA, do HROBU, či do JÁMY kolapsu civilizací, kolapsu energetického, ekologického a mravního. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet do doby, kdy naprosto bezmocná Policie ČR v Rosicích, Žalm102/18,27, HADI OHNIVCI, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, pochopí texty o Boží moci nad lidmi, Žalm96/7, a Satana Dominika zbaví kněžství tím, že královské kněžství, dle vůle Boží, předá novým kněžím, pokorným a úplně poslušným KRÁLOVSKÝM KNĚŽÍM s trvalým kněžstvím, s mocí výkonnou, Bohu vděčným, LVŮM, BOHŮM, docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, docentu Hiršovi hirs.j@fce.vutbr.cz, a docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, kteří jsou Bohu odpovědní za každou lež, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA. 4.Moj.18/23,23/19,24, atd. Místo drzých dobytčat religionistů a filozofů z Masarykovy univerzity, novými kněžími Hospodina ZÁKONODÁRCE, musí být neposlušný dobytek z VUT v Brně. Kdo nebude slavit HOD Hospodina, kterým je odhození BERANŮ z KSČM, a KOZLŮ z ČSSD, do říše ticha, či na smetiště dějin, v Bohem určený čas, při úplňku MĚSÍCE v prosinci, kdo neobrátí chrámové zpěvy Satana faráře Dominika v kvílení, ve středu 14.12.2016, bude vyobcován z Božího lidu pokorného a úplně poslušného. Áronova hůl, za dům nových LÉVIJCŮ, za rektorát VUT v Brně, musí vypučet v hlavě drzého a neposlušného NETVORA, rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@vutbr.cz. Pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, je jako neposlušný, úplně pomatený, to znamená, že DUCHEM CHUDÝ. Zločinec a lhář Satan farář Dominik dospěl do totální prázdnoty svých protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM tím, že chodí v bludném kruhu svých lží, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, čímž spěje v PEKLO kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Proto je zapotřebí na VUT v Brně skončit s reptáním, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologoicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. NOVÝ DUCH je vylit SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Je vylit ZLATEM BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ez.39/8,29. Takže na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku a v Brně, nikdo nemá výmluvu, se k novému Hospodinu nevrátit, vyznáním svých lží o koncepci energetiky. Smlouvu o TRVALÉM KNĚŠTVÍ dostane pokorný a úplně poslušný lid VUT v Brně okamžitě, když v Česku vykoná smírčí obřady s novým Hospodinem tím, že povstane jako LEV, či jako LVICE, a zhltne úlovek, kterým je ZLATO BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko již má NOVOU a VĚČNOU, čistou MANU, nového SLOVA Božího. Bůh, v ADVENTU 2016, již není člověkem UKŘIŽOVANÝM, protikladnými žvásty drzého Satana faráře Dominika. Je DUCHEM SVATÝM, který neposlušné svině nelituje. Pro pokorné a úplně poslušné, je Boží SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, OHNĚM, který činí z orgánů činných v trestním řízení, HADY OHNIVCE. Bůh mluví v Písmu pouze v podobenstvích. Orgány činné v trestním řízení, HADI OHNIVCI, jsou vyvýšení OHNĚM SLOV SOUDU Baalů a DÉMONŮ, stejně jako nový Hospodin, takže nemají výmluvu, SOUD neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ, neudělat. Iz.5/4,16,57/10,16,20až66/24, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4až8/21 až12/10,17,27až13/8až19/6, 4.Moj.3/13,41,9/2,13,14/8,17/23,18/23,21/8,23/19,24, 25/11,13, Oz.2/18, atd. Stejně jsou SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Oz.2/18, vyvýšeni KRÁLOVŠTÍ KNĚŽÍ s trvalým kněžstvím, s mocí výkonnou, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a docent Skála skala@ fme.vutbr.cz. 1.Petr.2/9,16,3/13,5/2,7,9, 1.Jan.2/14,20,26,3/10,4/16až5/2,16, atd. Majetek shnil, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Jak.2/9,22,3/14,5/1, Iz.29/11až24, 47/14až57/10,16,20,66/24, atd. Docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a docent Skála skala@fme.vutbr.cz, jsou vyvýšení SOUDEM jako Bůh také tím, Jer.23/29,32, že je vyvýšený BRONZOVÝ HAD, což je tepelný výměník. Iz.5/4,16, 4.Moj.21/8. Protože majetek shnil, musí být všechno nové. Bude pouze SOLÁRNÍ ARCHITEKTURA a SOLÁRNÍ URBANISMUS, viz návrh sídlišť na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, navržených dle textů Písma. Což odborníci na energetiku musí pochopit. Veškerý majetek SVĚTA, a veškeré PŮDA na SVĚTĚ nyní nepatří vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, např. drzému Satanu faráři Dominikovi z Domašova, ale patří pouze STVOŘITELI VŠEHO, to je Hospodinovi. Je to nutné opatření z toho důvodu, aby Bůh, svým rozumem, mohl TVORSTVO v podstatě přetvořit, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, po zrušení SKÁLY vzpurných, PRACHŮ. K.M.1/4až19/6, Ezech.3/4,21,23/22,32,24/14,33/17,39/8,13,21,29až44/28, 4.Moj.3/13,41,9/2,13,14/8,17/23,18/23,21/8,23/19,24,25/11,13, 1.Tim.1/7až6/10,20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Gal.1/7,3/20,6/7, Iz.29/11až24,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,Žalm1/1až14/1až7,33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27,104/29,30až132/5,8až150/6, Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7.) Pro odstoupení Božího rozumu, z Božího milosrdenství Hospodina, který boří co děsivou temnotou katolických protikladných žvástů drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, všechno co zasadil křesťanstvím, judaismem, hinduismem, buddhismem, islámem, feudalismem, imperialismem, socialismem, fašismem, atd. vládnoucí DÉMONI a Baalové, ministři Mládek, Babiš a prezident Zeman, již nejsou HOMO SAPIENS SAPIENS. Jako neposlušní a vzpurní, to je mrtví, jsou HOMO-SVINĚ-SVINĚ. DÉMONI, ekonomové, vládnoucí Bohové, ministr průmyslu Mládek posta@ mpo.cz, ministr financí Babiš podatelna@mfcr.cz, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, info@zemanmilos.cz, a zubatý KOZEL premiér Sobotka posta@ psp.cz, jsou Bohové falešní, zlí, protože jediným vládnoucím Bohem Česka, je VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a to odjakživa tím, že vede neposlušné a vzpurné stádo Česka tak, jak si to v Písmu předsevzal. Uvedení falešní vládnoucí Bohové, HOMO SVINĚ, SVINĚ vedou Česko naprosto chybně z toho důvodu, že svým geneticky prasečím rozumem vládnoucích sviní, mají naprosto jiné myšlení, než Hospodin. 2.Petr.2/21až3/16, Iz.5/4,16,16/4,19/14až29/11až24, atd. Hospodin totiž vládnoucí Baaly a DÉMONY, HOMO SVINĚ, ničí a boří, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA proto, aby nad celým SVĚTEM mohl vládnout sám tím, že na VUT v Brně bude mít, z milosrdenství svého Božího rozumu, pokorné, Bohu vděčné, úplně poslušné královské kněžstvo, 1.Petr.2/9,16,3/13,5/2, 7,9, 2.Kor.10/4až13/5,8, atd., ředitele docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, ředitele docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, a emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz. DÉMONI, ekonomové, Oz.2/18, Bhag.15/15,16,16/1až24až18/78, vládnoucí křesťanští zlí Bohové, ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, ministr financí Babiš podatelna@mfcr.cz, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, info@zemanmilos.cz, a zubatý KOZEL premiér Sobotky posta@psp.cz, mají naprosto jiné myšlení než Hospodin, protože Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, svůj rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, nedá ani technické elitě VUT v Brně, dokud tyto čtyři vládnoucí HOMO-SVINĚ, svým SOUDEM, pomocí textů této PAMĚTNÍ KNIHY, pomocí OHNIVÝCH HADŮ, pomocí orgánů činných v trestním řízení, úplně nezboří, dokud je nevyžene do říše ticha, či na smetiště dějin. Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Mal.1/7až3/10,16,19,20, K.M.1/4až12/10,17,27,19/6, 2.Petr.2/21až3/16, Ez.3/4,21až21/22,32až24/14až33/17až39/8,13,21,29, Žalm115/17, atd. V čem mají uvedené čtyři vládnoucí DÉMONI, HOMO SVINĚ jiné myšlení než Hospodin. 1.) Chtějí nemravně vládnout nad lidmi, místo Hospodina ZÁKONODÁRCE, což je HŘÍCH mrtvých a neposlušných, který je k energetické SMRTI DUCHEM CHUDÉHO neposlušného Česka, a neposlušného SVĚTA. Spávají na spravedlnosti RŮŽÍ vládnoucích KOZLŮ ČSSD, přestože ví, že spravedlnost v celosvětovém, mírovém, Božím království, musí být daleko vyšší, než byla v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické výchovy Česka. Protože o spravedlnosti mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nemají ani ponětí, vedou Česko k záhubě tím, že jdou do HROBU kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Neposlušní, drzí vládnoucí KOZLI, nyní půjdou do věčných muk, stejně tak jako BERANI z KSČM, a ostatní politický dobytek pravice a levice. Spravedlivý lid VUT v Brně, z milosrdenství rozumu Boha, půjde do věčného života. Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, K.M.1/4až7/12,16až12/10,17,27až19/6, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,33/22až45/7až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/33,40,46, Žid.4/7,6/3,6až12/28, Iz.5/4,16,16/4,19/14, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Jer.1/17až33/19, atd. 2.) Místo majetkové Boží roviny opakovaně uváděného celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pomocí zákonů děsivé temnoty katolických protikladných žvástů drzého křesťanského Boha, Satana faráře Dominika fara@domasov.info, chtějí neposlušní vládnoucí Baalové a DÉMONI, žití na výnosný trh, K.M.15/12, který je příčinou prohlubujících se rozdílů mezi boháči a chudáky. Mezi boháči a chudáky, kvůli vládě trhu, místo vlády Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, žádný mír a pokoj na SVĚTĚ být nemůže a nebude. Sír. 13/18. Bůh, pomocí děsivé temnoty protikladných žvástů křesťanského Boha, Satana faráře Dominika fara@domasov.info, pomocí křesťanské tmy, celosvětově bdí nad zlem, a to mečem válek mezi bohatými a chudými, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a celého SVĚTA. NOVÝ DUCH, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, však již je vylit, pomocí textů SOUDU neposlušných a vzpurných. Iz.5/4,16,11/6,21/5,29/11,24,33/22,45/7,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39až12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,12/10až27,13/8,15/12,18,17/7až15,20,19/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21až21/22,32až24/14až33/17až39/8,13,21,29, atd. 3.) DÉMONI, ekonomové, vládnoucí křesťanští zlí Bohové, ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, ministr financí Babiš podatelna@mfcr.cz, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, info@zemanmilos.cz, a zubatý KOZEL premiér Sobotky posta@psp.cz, mají naprosto jiné myšlení než Hospodin. Hospodin, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má myšlenky o pokoji a míru celosvětového Božího království, zřízeného na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin chce v Praze, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, zrušit všechny armády SVĚTA, a učinit rozhodnutí o neprodleném zničení všech zbraní SVĚTA. Hospodin chce ke stolům celosvětově energeticky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a ke stolům dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytného, elektronicky plánovaného, přivést všecha politická a náboženská zvířata, bohatá a chudá. Chce zajistit bezpečnost Česka a SVĚTA uvedenou celosvětovou majetkovou rovností, chce dat každému PRVNÍ TŘÍDU tím, že nad celým SVĚTEM bude vládnout sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svými Božími příkazy a zákony POLE VĚDY Písma. Zlí Bohové Česka, ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, mlad.jan@seznam.cz, ministr financí Babiš podatelna@mfcr.cz, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, info@zemanmilos.cz, a zubatý KOZEL premiér Sobotka malachp@seznam.cz, posta@psp.cz, chtějí svými zákony zajistit bezpečnost boháčů a chudáků nesmyslným horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami křesťanů s muslimy, o území s ropou, plynem a surovinami. Na tyto křesťanské, či ateistické Bohy, se musí rozhněvat především lid pokorný a úplně poslušný, kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s kněžstvím trvalým, z VUT v Brně, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@ fme.vutbr.cz. K.M.12/27. Česko je Bohem pozdě varováno před kolapsem civilizací. Sír.12/12. Každý člověk v Česku, který chce dál nesmyslně ničit fosilní paliva a suroviny, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou a spotřebou, je Bohem prokletým NETVOREM, kterého Bůh zabije, strašlivou záhubou, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Zachránit Česko a SVĚT mají povinnost především orgány činné v trestním řízení, HADI OHNIVCI, z KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz a bo.oop.rosice.podatelna @pcr.cz. Mají povinnost nařídit pokornému a úplně poslušnému zahrádkáři Boží mírové zahrady, Josefu Veselému josef.vesely@rozhlas.cz, a dobytku KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, s kněžstvím trvalým, z VUT v Brně, řediteli docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, řediteli docentu Hiršovi hirs.j@fce.vutbr.cz, a emeritnímu řediteli docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, aby seznámili křesťanský a ateistický lži lid Česka se slovy Božího zákona o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Když Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, uvidí, že lži lid Česka bude plakat, když pochopí, že kolaps civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu určitě přijde, smiluje se, svým rozumem, nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM. Nehem.8/9,11, Řím.1/18až11/32, atd. HADI OHNIVCI, orgány činné v trestním řízení, mají povinnost donutit nejubožejšího ze všech lidí, neposlušného Satana faráře Dominika fara@domasov.info, aby v ADVENTU 2016, do říše ticha, či na smetiště dějin, neutíkal hned. Musí zajistit, v kostele v Domašově, aby MĚSÍC KORÁNU neubýval, aby SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nezapadalo. Iz.60/20. V tomto případě, křesťanské HVĚZDY budou zářit z Prahy navěky a navždy, Dan.12/2, a to z kongresu energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze. Česko, technický lid, je Bohem pozdě varován před kolapsem civilizací. Sír.12/12. HADI OHNIVCI, orgány činné v trestním řízení, musí zajistit, aby CENTRUM.CZ, helpdesk@emailkampane.cz, nebo Telefonica O2 firmy@o2.cz, security.help@o2.cz, noreply@o2.cz, info@o2family.cz, nebo obsluha ústředny O2 v Domašově, odkud jsem telefonicky napojený, neblokovali odesílání těchto textů, protože Česko a SVĚT může energeticky spasit pouze šíření pravdy o správné koncepci energetiky Boha, a ne ateistické lži ministra průmyslu Mládka o koncepci na elektřinu. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

8.) DESÁTÁ, NEJVYŠŠÍ NEBESA v Česku jsou v roce 2015 až 2018. Je to již desáté, tříleté, působení dospělého a odpovědného DUCHOVNÍHO Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a to od roku 1988. Lidé dělají, co se Bohu líbí. Trestající Bůh, jehož hněv již neprodlévá, namíchal křesťanským HOMO-SVINÍM, do jejich myslí DUCHA ZÁVRATÍ. Protože v děsivé temnotě protikladných křesťanských žvástů Satana faráře Dominika fara@domasov.info, oslavují všichni SAMA SEBE NAVZÁJEM, všichni si myslí, že blízký kolaps civilizací, kolaps ropný a ekonomický, vyřeší pomocí lží o Bohu, a lží o energetické koncepci ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 % celkové energie. Tím, pomocí lží, vládnoucí křesťanské a ateistické HOMO-SVINĚ, zavedli Česko, a tím celý SVĚT, na scestí, ve všem jeho počínání. Což má trvat již jenom krátce. Iz.19/14,29/11až24až66/24, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43,15/25, atd. Např. křesťanské HOMO-SVINĚ kardinál Dominik Duka a biskup Václav Malý apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, i v ADVENTU 2016, Boha sexuálně zneužívají. Bůh je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Podvodníci a zločinci, Satani Duka a Malý, Boží SLOVO zneužívají tím, že si místo VŠEMOHOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE rodí zlo, kterým je BYZNYS. Dělají to z toho důvodu, aby jejich Bohové, DÉMONI ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, ministr financí Babiš podatelna@mfcr.cz, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, info@zemanmilos.cz, a zubatý KOZEL premiér Sobotka posta@psp.cz, si v ADVENTU 2016, mohli rodit své Bohy. Božstvem uvedených lhářů a zločinců jsou výrobky lidských rukou. PRACHY, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA, LETADLA, atd. Proto se v ADVENTU 2016 v Česku, všichni v PRACH obrátili, v PRACHY obrátili, ke své SKÁLE, ke SKÁLE DÉMONŮ, bankéřů, obrátili. Boha VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, nikdo v Písmu nechce najít. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,19/6, Jak.2/9,3/10,5/5, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,32/15,33/3,16,43/26,31. Trestající Bůh, jehož hněv již neprodlévá, Sír.5/5,7/16, 17. listopadu v roce 1989, nechal mého spolužáka, emeritního ministra vnitra Kincla z Říčan, dle své vůle, zmasakrovat v Praze vzpurné a neposlušné studenty za to, že vyšli do ulic nastolit svou spravedlnost. Nemusel nic vyšetřovat. Zná, že původ TĚL studentů je geneticky prasečí, a že jejich DUŠE je stejná, jako DUŠE sviní. Studenti, neposlušné a vzpurné HOMO-SVINĚ, tak jak bez rozumu Boha jsou, byli a jsou křesťanským či ateistickým křovím, kterým zarostla celá země. Křesťanské SVĚTLO je děsivou temnotou, protože studenti poskakují ve víře v jediného Boha SVĚTA na obě strany tím, že tvrdí, že Hospodina znají, že znají jeho vůli, ale nechtějí mu sloužit. Chtěli sloužit, a slouží, vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, OSOBNÍM AUTŮM a LETADLŮM, protože o Bohu, takovém, jaký je skutečně, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nemají ani ponětí. Vzešel tím plný počet obojetných, neposlušných a vzpurných lidí, které Hospodin nenávidí. Svými politickými, náboženskými a energetickými žvásty, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Rouhají se Bohu, DUCHU SVATÉMU tím, že zbloudili od všech Božích nařízení, o zřízení Božího království, v novém DNES naplnění Písma, v roce 2016, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Proto jim nebude odpuštěno nikdy, ani v tomto pokolení, ani v pokoleních budoucích. Česko v adventu 2016 stojí před osudovým rozhodnutím v případě, že trestajícího Boha neposlechne. Hospodin zřejmě úplné zničení neposlušných sviní Česka, pro výstrahu všemu imperialistickému a militaristickému TVORSTVU, odloží na jiné DNES naplnění Písma. Trestající Bůh, v DESÁTÝCH NEBESÍCH, které trvají od roku 2015, do roku 2018, spolu s neposlušnými a vzpurnými studenty, zničí celé, jím volené Česko, Hospodin stvořil všechny ISMY za trest. Stvořil za trest feudalismus, imperialismus, militarismus, fašismus, socialismus, atd. tím, že stvořil katechismus. Až dodnes, pomocí děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu Satana faráře Dominika, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a pomocí promyšlených vychytralostí DÉMONŮ a Baalů bankéřů, vládnou neposlušní lidé, Baalové a DÉMONI, nad neposlušnými lidmi, a tím jim působí zlo. Zlo ismů trvá na celém SVĚTĚ kvůli Česku. V říši mrtvých, neposlušných sviní, také zlí fašisté nového Božího lidu na VUT v Brně, oslavují sami sebe navzájem. Slávu Božího rozumu stále nenašli. Jan1/1,5/34až43,8/42,12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Iz.29/11,24až48/11, Jóel1/13až4/2,4,12, Oz.2/18až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Řím.1/18až11/25,32, Žalm33/6,37/5,11,35,38až81/4,82/5,85/13,95/1,96/7,102/18,27až119/113až132/5,8, 2.Petr.2/21až3/16, Kaz.3/18až8/8,9/10až12/3, Žid.4/7až12/28, Mar.4/12,7/7až13/20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Nah.1/4,9až3/13, Sk.3/23,17/23,30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29. DESÁTÁ, NEJVYŠŠÍ NEBESA v Česku, jsou v roce 2015 až 2018. V roce 2016 máme v Česku již DESÁTÁ NEBESA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin Česko začal soudit, OHNĚM SLOV VEŠKERÉHO Písma od DUCHOVNÍHO Krista, svým tříletým opakovaným působením, a to od roku 1988 tím, že např. na NETVORY studenty uvedl v roce 1989, ovoce jejich úmyslů. Od té doby, Bůh, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, vzpurné studenty soudí v tříletých intervalech, svého působení DUCHA SVATÉHO, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES této PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU, až dodnes. Dnes žijeme v DESÁTÉM NEBI. 10 x 3=30 let. DESÁTÉ NEBE je v létech 2015 až 2018. Hospodin nyní nedělá SOUD neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, každé pokolení, jako dříve, ale každé tři roky, pomocí těchto textů SOUDU neposlušných, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY. Viz další text. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, nového DUCHOVNÍHO Krista musí znát všichni mrtví, to je vzpurní a neposlušní, z textů ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. DESÁTÁ NEBESA jsou stále zahalena, všichni spějí do HROBU, či do JÁMY záhuby, ke kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu, kvůli naprosto nemravnému křesťanskému ADVENTU. Naprostou nemravnost ADVENTU dělá drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info tím, že si svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, drze rodí svými protikladnými žvásty děsivé temnoty katolického katechismu. Naprostou nemravnost ADVENTU proto dělá také DÉMON, lhář a zločinec, ministr financí Babiš tím, že mele promyšlené ekonomické vychytralosti. Veškerou nemravnost křesťanského ADVENTU, mají povinnost zrušit, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, a v Brně, především projektanti, a noví kněží, královského kněžstva technického lidu VUT v Brně. Úplně poslušní LÉVIJCI, odpovědní Bohu za každou svou nepravost, a za každou lež o koncepci energetiky, především odborníci na energetiku, ředitel docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, hlavní architekt a urbanista sídlišť a měst z těchto domů, ředitel docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, a jejich úplně pomatený vůdce, drzý rektor Štěpánek rektor@ vutbr.cz, mají povinnost úplně zrušit křesťanský ADVENT, a to do úplňku MĚSÍCE, do středy 14.12.2016. Mají povinnost zajistit PŘÍCHOD jediného Boha SVĚTA pro celý SVĚT, pro všechny národy SVĚTA tím, že zajistí veškerou výuku o jediném Bohu SVĚTA, místo naprosto neposlušných a vzpurných religionistů a filozofů Masarykovy univerzity. Nemravný křesťanský ADVENT, v DESÁTÝCH NEBESÍCH, která jsou v létech 2015 až 2018, mají povinnost zrušit uvedení noví kněží technického lidu VUT v Brně již v roce 2016 tím, že přestanou pochovávat ateistický a křesťanský lži lid Česka a SVĚTA, do energetického a ekonomického HROBU, v době kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kopapsu. Viz texty o nemravné koncepci energetiky NETVORA, DÉMONA, zločince a lháře, ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, uvedený na konci této kapitoly. Co nenajdeš ve své hlavě, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní, najdeš v LEXIKONU. LEXIKONEM je ZLATO BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Advent je příprava na službu DUCHOVNÍMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, v úplné posušnosti pro pochopení, že Kristus žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, a dává svůj rozum, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, každému pouze tak, jak chce on sám. Hospodin chce neprodleně sloužit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, lidem pokorným, až lidé uznají, že bez rozumu Hospodina jsou lidé bezmocní. Úplně poslušní snad již pochopí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je vůli Boží, aby jím vyvolené Česko energeticky spasilo celý SVĚT, svoláním kongresu nových kněží, energetiků celého SVĚTA, kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho v Česku želet. Chce MEČEM SLOV NOVÝCH NEBES, zničit temnotu protikladných křesťanských žvástů HOMO-SVINĚ Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

9.) Každý kdo chce, aby DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vrátil svůj technický rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, DUCHEM CHUDÉ technické elitě VUT v Brně, ČVUT a projektantům, především odborníkům na energetiku, a na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH úplně poslušným LÉVIJCŮM, rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, docentu Hiršovi hirs.j@fce.vutbr.cz, docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, a docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, má povinnost souhlasit s tím, aby psychiatři, ředitelé, MUDr. Kašpárek kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@ pnbrno.cz, nebo MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, mě napsali písemné potvrzení, že nejsem blázen, a že jsem bláznem nikdy nebyl, leda dle vůle Boží, o což jsou DUCHEM CHUDÍ, neposlušní a vzpurní psychiatři, opakovaně žádáni. Opisování textů SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, opisování textů SLOV SOUDU NEPOSLUŠNÝCH a VZPURNÝCH křesťanských či ateistických sviní, či vládnoucích politických a náboženských Baalů, DÉMONŮ, a ostatních NETVORŮ, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, není, a nikdy nebylo bláznovstvím. Dle vůle Boží, zapisuji BOŽÍ SOUD, kterým Bůh zajišťuje vzkříšení z mrtvých NETVORŮ, a to ze vzedmutého moře křesťanských a jiných sviní, které již v Česku nebude, které z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista neprodleně vyschne, nejlépe na PUPKU SVĚTA, na VUT v Brně. Jer.1/17až6/19až23/29,32až31/20,27,32,36/32až51/58, Mal.1/7,10,2/29,3/10,16,20, 1.Kor.1/27až15/33, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, K.M.1/4až12/10,17,27,19/6, Řím.1/18až11/32, Ez.3/4,21až9/11,12/28,33/17,39/8,13,21,29, Zj.1/1až21/1až22/21, Iz.29/11až24až41/11až43/1až50/4až51/16až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Jób5/3,14až9/13až40/8,14, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14,Nah.1/4,9až3/10, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, 1.Jan.2/14,3/10,5/2,16. DESÁTÁ, NEJVYŠŠÍ NEBESA v Česku jsou v roce 2015 až 2018. V roce 2016 máme v Česku již DESÁTÁ NEBESA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko má povinnost zajistit nyní, v ADVENTU 2016, DRUHÝ PŘÍCHOD DUCHOVNÍHO Krista ZLODĚJE, takového VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký v Písmu opravdu je. Bůh chce naplnit SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do poslední čárky. Sír.5/5,7/16, 13/18až43/26,31, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Žalm33/6,50/6,17,22,53/2,102/18,27, atd. Vůle Boží je, aby politické zvířectvo a ptactvo ODS, které nemá o Bohu ani ponětí, které DUCHOVNÍHO Krista bezdůvodně nenávidí, na Božích příkazech, a na zákonech POLE VĚDY Písma, o odstranění všech neposlušných politiků pravice a levice, všech ekumenických církví, všech Baalů a DÉMONŮ, atd. strávilo alespoň podzim 2016. Což je nutné proto, aby veškeré politické a náboženské zvířectvo země, na dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, mírového, Božího království, energeticky neotřesitelného, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mohlo zimovat v roce 2016, 2017. Iz.18/4,6,29/11až24,33/22,57/10,16,20,66/24, Zj.18/2,10, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Je nutné v Česku, v novém DNES v prosinci 2016 naplnit Písmo, aby Hospodin mohl v zimě 2016, a na jaře v roce 2017, poslat hlad po SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vyžaduje, aby neposlušní a vzpurní Baalové a DÉMONI se celosvětově zakuklili pro poznání, že bez rozumu Božího, při odstoupení rozumu Božího, v částečce NOVÉHO DUCHA, jsou všichni vládnoucí NETVOŘI, či zločinci, geneticky pouze brouci. Musí se zakuklit, a odletět na jaře v roce 2017 tak, aby po nich, po sviních, nezbyla ani větev, aby nezbyl ani kořen. Hospodin chce v Česku vše nové, energeticky, ekologicky a mravně, již v roce 2016 rozhodnutím, že nad vším TVORSTVEM bude vládnout jediný Bůh SVĚTA, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Nah.1/4,6až3/17, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Mal.3/10,16,19, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. ŽENA STATEČNÁ, oděná SLUNCEM Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, s MĚSÍCEM Koránu pod nohama, a s korunou dvanácti křesťanských a židovských HVĚZD EU kolem hlavy, je v ADVENTU 2016, jediným Bohem SVĚTA. Zj.12/1, Př. 31/10. Přišla její hodina. Chce u technického dobytka na VUT v Brně, porodit SYNA, jediného Boha SVĚTA, který bude bičem svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pást celý SVĚT, a to z kongresu energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze. Běda Česku, když drzý Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, sebe zase prohlásí za spravedlivého a všemohoucího, a DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, prohlásí zase za NETVORA tím, že svoje zlé křesťanské slovo, děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, prohlásí za dobré a spasitelné. Bůh v roce 2016, již činí SOUD SLOVEM DESÁTÝCH NEBES, takže lhář a zločinec, Satan farář Dominik fara@domasov.info, nemá výmluvu. Hospodin Česko začal soudit, OHNĚM SLOV VEŠKERÉHO Písma od DUCHOVNÍHO Krista, svým tříletým opakovaným působením, a to v roce 1988 tím, že např. na NETVORY studenty uvedl ovoce jejich úmyslů. Od té doby je soudí v tříletých intervalech svého působení DUCHA SVATÉHO, SLOV NOVÝCH NEBES, který žije mezi námi, dodnes. Dnes žijeme v DESÁTÉM NEBI. 10 x 3=30 let. DESÁTÉ NEBE je v létech 2015 až 2018. V prvním roce studenti jedli manu svých krvavých křesťanských nebes, která sama vyrostla, ve druhém roce manu, která sama vzešla, a ve třetím roce seli a sklízeli ovoce svých zlých úmyslů, protože si zprotivili Boží zákon, o Boží celosvětové majetkové rovnosti, Božího mírového království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Žid.4/7až12/28, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Jer.1/17až6/19až23/29,32až31/27,32, 2.Král.19/29, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jób5/3,12,14, atd. Jediný Bůh SVĚTA, který dělá dobro a zlo, jehož hněv již neprodlévá, jehož SLOVO NOVÝCH NEBES se musí naplnit do poslední čárečky, neposlušné vzedmuté moře křesťankého a ateistického dobytka Česka, v době jeho vyvedení z Boží socialistické spravedlnosti, v roce 1989 nemusel vyšetřovat, protože ví, že myšlení např. studentů, je pouze geneticky zvířecí, a nezmění se navěky. Protože je Bohem trestajícím, nechal studenty zmasakrovat pomocí VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI exministrem vnitra Kinclem. Křesťanské a ateistické svině bojovali a bojují proti SPRAVEDLIVÉMU Bohu VŠEMOHOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, proti jeho příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, které jsou dokonalou Boží láskou, a nemají proč. V roce 1988 propadli vzbouřenci zatracení tím, že zakořenili v protikladných lžích děsivé temnoty žvástů, či dogmat katolického katechismu Satana faráře Dominika z Domašova fara@ domasov.info, a následně, v krutém zmijím jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, Bohem prokletého zakladatele PTACTVA ODS, ministra financí Klause. Zj.18/2,10, atd. Dnes ve lžích ministra financí Babiše. Od Boha odešli všichni tunelem privatizace, a zvětšováním majetkových rozdílů mezi lidmi, pomocí TRHU. K.M.1/4až15/12, atd. Dnes jsou všichni neposlušní mrtví, Kaz.3/18,8/8,9/10, kvůli naprosto nesmyslné energetické koncepci DÉMONA, ministra průmyslu Mládka, pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca deset procent z celkem potřebné energie. Bůh byl na začátku SLOV SOUDU PRVNÍHO NEBE, kdy vyvedl Česko ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy. Jer.1/17,31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23, 7/42, Žid.3/9až12/28, atd. Slíbil, že bude i v DESÁTÉM NEBI, kdy moře křesťanských a ateistických sviní Česka vysuší, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Iz.29/11až24až 57/10,16,20až66/24, Nah.1/4,9,3/10,13, atd. Je proto nesmysl, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, odložil návrat k Bohu, k takovému jaký skutečně je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na poslední rok DESATÉHO NEBE, na rok 2018. Opakovaně oslovení visí na STROMECH SPRAVEDLNOSTI jako OVOCE, již velmi dlouho. Vůli Boží je, aby v Česku bylo mnoho STROMŮ SPRAVEDLNOTI s ovocem zralým. Jíst ovoce křesťansky nezralé, drzého Satana faráře Dominika, je k energetické SMRTI.

 

10.) Svíce adventního věnce jsou nyní nově tyto. 1.) SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, které již nebude zapadat tím, že všichni proroci Bhagavadgíty mluví Boží pravdu. 2.) Židovské HVĚZDY Tóry, které již nebudou padat do HROBU kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. 3.) Křesťanské HVĚZDY Bible z Česka, které budou zářit ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, navěky a navždy, pokud především na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na VUT v Brně, bude technický lid pokorný a úplně poslušný tím, že bude mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, místo sviní religionistů a filozofů Masarykovy univerzity. 4.) Měsíc NEBES SLOV Koránu, který již nebude ubývat, protože doplňuje texty Bible a Bhagavadgíty. Všemohoucí Hospodin, který je PÁTOU SVÍCÍ ADVENTNÍHO VĚNCE, přestane Česko a TVORSTVO pokořovat SOUDEM, a přísnou spravedlností svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Ať se proto všichni lidé Boha bojí, pro závislost na jeho Božím rozumu, kterého se nemůže nikdo na SVĚTĚ zmocnit, protože je pouze Božím milosrdenstvím, a nespoléhají se na nikoho křesťansky, či ateisticky vzpurného a neposlušného, to je na mrtvého. Bůh boří to, co zasadil, pomocí SKÁLY DÉMONA, ministra financí Babiše, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ. Všechno na SVĚTĚ boří, a to odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Protože chce zasadit Česko a TVORSTVO nově, svým NOVÝM DUCHEM tak, aby mohl pást TVORSTVO sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z kongresu energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude nikoho zlého v Česku želet. Každý, kdo v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku a v Brně, texty ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále zahaluje, spěje ke kolapsu civilizací, v době ropného a ekonomického kolapsu. Každému pokornému a úplně poslušnému, na Domašovsku a v Brně, kdo chce z textů SLOV NOVÝCH NEBES znát Boží vůli, rád SLOVO NOVÝCH NEBES objasním. Vůle Boží je, aby se Domašovsko a Brno, a tím celé Česko a Slovensko, vrátilo k Bohu neprodleně, v adventu, od dnů svátku úplně poslušných, od novoluní, od úterý 29.11.2016, do úplňku MĚSÍCE, do středy 14.12.2016. Kdo se nevrátí k Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všeho TVORSTVA neprodleně, tomu Hospodin zavře dveře, protože neposlušní a vzpurní vládnoucí nacionální fašisté, překročili všechny hranice, v ničení SVĚTA, v nesmyslném zvyšování výroby, spotřeby, dopravy, a v horečném zbrojení. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka a SVĚTA želet. Hospodine prosím, učiň v ADVENTU 2016, HOD všech levicových BERANŮ z KSČM, a KOZLŮ z ČSSD, do říše ticha, či na smetiště dějin, takový pokojný, jaký ještě nebyl. Česko a SVĚT již nemá žádné vládnoucí pastýře, kterým by Bůh žehnal. Může se vrátit domů, k Bohu, v tomto roce DESÁTÝCH NEBES, 2016, a ne až v roce 2018. Bůh v horoskopu uvedl, že je nesmyslné odložit příchod Boha až na rok 2018. Lidé celého SVĚTA se namáhají nesmyslně. Abak.2/13. Vše energeticky nesmyslné, pozře OHEŇ SLOV SOUDU na VUT v Brně, u nového, poslušného Božího technického lidu. Bože dej, ať technický lid VUT v Brně, je již královským kněžstvem nových kněží, pokorných a úplně poslušných tím, že veškerou svou starost o novou energetiku, vloží na DUCHA SVATÉHO, na jeho technický rozum. Na Česku záleží Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. 1.Petr.2/9,16,5/2,7. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Úmysly Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Bůh hatí, SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY www.pametni-kniha.cz. Bůh Česko vyvolil v mnoha textech Písma, opakovaně uváděných. Je otázkou, kdy jsem vstoupil do Hospodinova domu, kterým je celý SVĚT, kdy přidal Hospodin k mým dnům patnáct let. Zřejmě jsem chybně uváděl, že to bylo ve třetí Hospodinův den, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v roce přelomu věků, v roce 2000. Přísl.1/7,14,8/13,17až31/10, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, 2.Král.20/5, Sk.3/23až17/30, Sír.5/5,7/16až32/15,33/16, 5.Moj.18/18, Žalm4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/37až12/28, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, atd. Proto, aby bylo všem jasné, že vyvolil Česko při jeho vzniku proto, aby mu dal celou zemi, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dal k mým dnům patnáct let zřejmě až v PÁTÝCH NEBESÍCH, až v roce 2003. Česko pozná celý SVĚT podle jeho vzniku ve DRUHÝCH NEBESÍCH, v roce 1991až1994, SLOV NEBES VEŠKERÝCH, v roce 1993 tím, že Hospodin dal v Česku vzniknout, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pět vládnoucích politických stan, pět vládnoucích církví s moci výkonnou. Byla to tříletá kráva BÝKŮ, či TELAT, z KDU-ČSL, tříletá KOZA ČSSD, a tříletý BERAN KSČM, které v Česku rozpůlil Bohem vyvolený zločinec, fašista Hitler a Bohem vyvolený zločinec, komunista Gottwald. Další dvě vládnoucí církve s mocí výkonnou byli dvě nové politické strany Bohem nenáviděné pravice PTACTVA HOLUBŮ a HRDLIČEK ODS. Stal jsem se za toto poznání opravdu moudrým tím, že jsem se stal u DUCHEM CHUDÝCH psychiatrů, od kterých Hospodin odešel částečkou NOVÉHO DUCHA, u ředitelů, MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelky MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Svobodové andrea.svob@seznam.cz, a u jejich křesťanského Boha, u drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, bláznem, a v Lidových novinách, dle svině Češkové, dokonce bláznem nesvéprávným. 1.Moj.15/8, 1.Kor.1/27,3/2,18,4/20 až15/33, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/33,40, Zj.18/2,10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Král.20/5, Sk.3/23,17/30, 5.Moj.5/8až18/18,30/12,18,32/16až43.

 

11.) Sex není láska. Láska není sex. Všichni pokorní a úplně poslušní, budou v sedmém nebi, když se tyto dvě věci sejdou pohromadě. Každý pokorný a úplně poslušný bude v sedmém nebi, když bude milovat DUCHOVNÍHO Krista jako sama sebe, a když proto, zvířecím rozumem svých pudů, bude milovat ŽENU STATEČNOU, a z jejího lůna bude rodit Hospodina takového, jaký opravdu je, ve ZLATĚ BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sedminásobná rodička, sedmi vůdců vládnoucích stran, sedmi svící, musí zchřadnout. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip. Jer.1/17až15/9,19až31/29,32, Sír.5/5,7/16,35/10,40/8, Zj.1/1, Mich.2/3,4,10,5/4,9, atd. Protože sedm křesťanských neposlušných a vzpurných svící Hospodin ZÁKONODÁRCE, již nepotřebuje. Iz.29/11až24,33/22až66/24, K.M.1/4až 17/7,11,15,20, Jer.1/17až17/24až31/27,32až51/58, atd. Pokorní a úplně poslušní musí zajistit, aby v Česku vyšlo SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích neprodleně, aby vyšli proroci Bhagavadgíty, již v ADVENTU 2016, a ne až v ADVENTU 2018. Bohem je nyní každému jeho KORYTO, jeho pracovní místo, což platí jak např. pro psychiatry, tak pro výrobce zbraní, aut, pro opraváře aut apod., pro každého, jehož SKÁLOU není Hospodin, ale SKÁLA DÉMONA, ministra financí Babiše, PRACHY. V DESÁTÝCH NEBESÍCH již platí, že Bůh odměňuje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, každého podle jeho spravedlnosti, a podle ekologické, energetické a mravní čistoty, rukou každé svině, tak, jak se jeví Bohu. Až nyní, na SOUDU neposlušných Baalů a DÉMONŮ, se objevila KORYTA vzedmutého moře vládnoucích křesťanských sviní, které do celosvětového Božího království, pro jejich profese např. ekonomů, nepatří. Jsou to především KORYTA ekonomická a zbrojařská. 2.Sam. 22/16,25,48,23/3,5, 2.Petr.2/21až3/16, Bhag.15/15,16až16/1až24, K.M.1/4až7/12,16, 17/7,11,15,20až19/6, Jer.1/17až17/24,23/29,32,31/27,32, Iz.29/11až24až57/10,16,20 až63/14,18,65/15až66/24, atd. Uvedená KORYTA, pracovní místa, boj o ně, brání DRUHÉMU PŘÍCHODU SPRAVEDLIVÉHO Boha do Česka v ADVENTU 2016. První vzkříšení ze vzedmutého moře militaristických křesťanských neposlušných, to je mrtvých sviní v Česku, Bůh již realizoval, a to v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy. Podruhé boháči, to je Baalové a DÉMONI, s prázdnou již vyvlečení nebudou. Luk.1/53, 1.Tim.4/1až6/20, Bhag.15/15,16/1až24, atd. Pouze ke stolům energeticky nezbytného, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytného, celosvětově elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Tím budou Baalové a DÉMONI sloužit Hospodinu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Slovo HOLOCAUT má nyní nový význam. Bude jím úplné spálení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, studeným OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, svému technickému lidu, stále ukazuje věci technicky nové. Problémem je, že nový Boží technický lid nechce vzít na vědomí texty Písma o tom, že kvůli naprosto chybné energetické koncepci neposlušného, vzpurného DÉMONA, ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca deset procent z celkové spotřeby energií, veškerou chybnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd., vezme OHEŇ SLOV NOVÝCH NEBES. Lidé se zbytečně namáhají, kvůli vzpurnému a neposlušnému ministru průmyslu, DÉMONU, NETVORU, Mládkovi, z jehož lží o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca deset procent celkové potřeby energií, vzniklo veškeré zlo na SVĚTĚ. Jer.1/17až51/58, atd. POTOPA SVĚTA, způsobená odstoupením rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných křesťanských a jiných sviní, kterých vzešel v Česku plný počet, se skončí, Bůh se do Česka vrátí, svým technickým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, až úplně poslušný Boží technický lid VUT v Brně, energeticky spasí a zachrání, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Duchovní semeno zaseté SOUDEM neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích vládnoucích sviní, vzklíčí velmi rychle, když Česko a Slovensko pochopí texty Písma o tom, že Bůh stupňuje a vyostřuje spory s neposlušnými na maximum. Žárlí na neposlušné, mrtvé zákoníky proto, aby jako ZÁKONODÁRCE mohl vládnout sám, svým ŽIVÝM, novým a věčným SLOVEM many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sedm vzpurných a neposlušných, Bohem zachráněných NETVORŮ, křesťanských vzpurných křesťanských svící, či lamp, jsou. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, 8. NETVOR, zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman. Uvedení Baalové a DÉMONI, mají povinnost mít za Boha DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a nejsou toho schopní. Na sedm hříšných vládnoucích politických NETVORŮ, odstoupení rozumu Hospodina, dolehlo sedm krát, v sedmi politických stranách, protože sedminásobná politická křesťanská rodička pravice a levice, katolická všeobecná církev, drze nechce zchřadnout. Pokorní a úplně poslušní se však již mohou radovat z Božího rozkazu úplného zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ v DESÁTÝCH NEBESÍCH, neprodleně, v roce 2016 a ne až v roce 2018. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již nelze přestoupit, protože vzpurné a neposlušné militaristické svině, svými plány zvýšit výrobu a horečné zbrojení na maximum, nesmyslně ničí fosilní paliva. Vůle Boží je, aby se SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně četlo ve všech médiích, a ve školství. Bohem vyvolené vzpurné Česko, geneticky prasečím srdcem, úplně bezmocných vládnoucích poslušných prasat, má povinnost zpívat chvály novému DUCHOVNÍMU Kristu pro pochopení, že zničení militaristických neposlušných Baalů a DÉMONŮ, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je vyjití z křesťanského fašismu, do svobody celosvětového, mírového, energeticky neotřesitelného Božího království. Jer.1/17až15/9,19až51/58, Zj.1/1, Žid.4/7,5/11až6/3,6,8/10až12/28, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až8/8až12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,27,32/13,33/16,35/10,39/31,40/7,8,42/19,24až43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Kvůli vzpouře proti Bohu, kvůli neposlušnosti Česka, a tím všeho TVORSTVA, zanikla moudrost moudrého NETVORA prezidenta Zemana. Jeho rozumnost je zakryta, protože stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech v Božím království. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ může vzniknout pouze v případě, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se k novému Hospodinu neprodleně vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Do BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, je již možné vstoupit na široké dálnici, za MÝTNOU BRANOU na DÁLNICI, až na kongresu ENERGETIKŮ bude také rozhodnuto o tom, že na DÁLNICE všech států SVĚTA, budou položeny koleje. Hospodin bude oslaven, až na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze bude rozhodnuto, že celosvětově budou spáleny všechny zbraně, všech států SVĚTA, neprodleně. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Sír.5/5,43/31, Jan1/1až5/34,38,43až8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Oz.3/4,21až39/7,13,21,29, Iz.29/11až24,57/10,16,20až66/24, Př.1/7,14,21/16až31/10, Kaz.3/18,6/11,8/8až12/3. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Važení pokorní a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista. V SEDMÉM NEBI jsou všichni, kdo čtou tyto texty SOUDU neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Je to z toho důvodu, že křesťanské a ateistická svině Česka, mně již na intenetu ŠEST NEBES zrušili se souhlasem HADŮ OHNIVCŮ Policie ČR, kteří odmítli vyšetřit, kdo texty zručil. SOUD Baalů a DÉMONŮ, a jejich Boha, Satana faráře Dominika fara@domasov.info, byl vyvýšen na těchto ŠESTI KNIHÁCH, to je NEBESÍCH. 1.) www.poslednísoud.webpark.cz. 2.) www.druhyprichodboha.webpark.cz. 3.) www.ceskabible.webpark.cz. 4.) www.ceskabible2.webpark.cz. 5.) www.knihazivota.webpark.cz. 6.) www.oplatek.webpark.cz. 7.) Boží soud je již KNIHOU ŽIVOTA www.pametni-kniha.cz. Jsme již v SEDMÝCH NEBESÍCH. Tři další NEBESA musí Bůh vytvořit v hlavách zlých.

 

12.) Nemluvňátka ČARODĚJNIC náboženských církví, a NEMLUVŇÁTKA ČARODĚJNIC církví politických, NEMLUVŇÁTKA neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, mají povinnost vzdát DUCHOVNÍMU Kristu chválu, a mají povinnost se chlubit znalostí Hospodina VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který o sobě všechno uvedl, ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Výchova pokorných, a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, je nyní nová tím, že vzpurní, drzí a neposlušní, jako např. drzý Satan Kolegar z twr@twr.cz, nebo jeho host, kazatel Satan Tomáš Mojžíš z církve WESLEYÁNSKÉ v Poděbradech, rozum od Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA nedostanou, dokud se před Kristem, takovým, jaký skutečně v Písmu je, nepokoří. Dokud neprohlásí děsivou temnotu svých protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, za lži, dokud nevyznají, že SKÁLA DÉMONA, ministra financí Babiše