Kapitola 217 – 40 stran.

21.11.2016 21:02

Kapitola 217 – 40 stran. Zlo triumfuje. Česko skrývá Boží moudrost. Na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku a v Brně, nad lidmi nevládne Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale neposlušní, vzpurní, to je mrtví sociální fašisté s ideologií Hitlera, psychiatři, ředitelé, MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@ pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, a jejich křesťanský Bůh, Satan farář Dominik fara@domasov.info. Aby se Bůh, nad militaristickým lži lidem Česka a SVĚTA mohl smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, uvedené NETVORY musí vyšetřovat orgány činné v trestním řízení, KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a Policie ČR z Rosic, praporčík Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Sír.23/24. Uvedení psychiatři a Satan Dominik, mně říkali, či říkají, již osmnáct let, od přelomu věků roku 1998, či od roku 2000, že jsem blázen. Řím.1/18, 1.Kor.1/27. Nelíbí se jim, že opisováním textů SLOV NOVÝCH NEBES, jinými slovy, dělám SOUD všech, kdo na Vánoce chtějí místo jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, oslavovat svoje Bohy, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA a LETADLA, což je cesta do kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém klapsu. Oz.2/18,5/15až14/3, atd. Proti uvedeným sociálním fašistům s ideologií Hitlera, je rozníceno veliké Boží rozhořčení. Orgány činné v trestním řízení z Brna a z Rosic, před Bohem, jehož hněv nad sociálními křesťanskými fašisty Česka již neprodlévá, jsou úplně bezmocné. Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18, 27, Sír.5/5,43/26,31. Psychiatři a Satan farář Dominik, dělají blázna ze mě. Hospodin dělá blázna z DÉMONŮ, z ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, z ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, ze zakladatele KOZLŮ ČSSD, z kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, info@zemanmilos.cz, ze zubatého KOZLA z premiéra Sobotky posta@psp.cz, a tím i z technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a z projektantů, viz další text. Vůle Boží je, aby orgány činné v trestním řízení rozhodly, že všichni neposlušní, to je mrtví vzbouřenci, zlého Česka, se vrátí ke VŠEMOHOUCÍMU Bohu ZÁKONODÁRCI současně. Během hodiny zveřejnění Božího SOUDU v ČRo v Brně, poslušným Jos. Veselým josef.vesely@rozhlas.cz, který bude dělat Aróna, to je mluvčího. Řím.11/32.

 

Česká bible kapitola 217, POSLEDNÍ SOUD kapitola 154, soud ex-rektora Hampla z KU 127. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládních stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4, Zj.1.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Protože Petr Vaďura nabozenstvi@rozhlas.cz, a další křesťanské křoví 2.Petr.2/21, petr.chalupa@upol.cz, poskakují ve víře v jediného Boha SVĚTA na obě strany tím, že tvrdí, že Hospodina znají, ale přítom slouží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, OSOBNÍM AUTŮM a LETADLŮM, vzešel plný počet obojetných lidí, které Hospodin nenávidí. Oz.2/18až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Řím.1/18až11/25,32, Žalm37/5,11,35,38až119/113, atd. Rouhají se Bohu, DUCHU SVATÉMU tím, že zbloudili od všech Božích nařízení, o zřízení Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/13až4/2,4,12, atd. Proto jim nebude odpuštěno nikdy, ani v tomto pokolení, ani v pokoleních budoucích. Hospodine, po osmnácti létech, kdy ze mě psychiatr MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, učinili blázna, či blázna nesvéprávného, je čas jednat, protože TVOJE příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království v Praze, se porušují. Žalm119/126. Vzpurné svině, svými žvásty děsivé temnoty evangelického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, DÉMONA ministra průmyslu Mládka mlad.jan@seznam.cz, posta@mpo.cz, vládnoucího KOZLA Česka, premiéra Sobotky posta@psp.cz, malachp@seznam.cz, a zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Gal.1/7až6/7, 1.Kor.1/27až15/33, atd. Uvedeným svévolníkům se vzdálila energetická spása Česka a SVĚTA, protože se vůbec nedotazují na TVÁ nařízení, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, v textech SOUDU neposlušných a vzpurných, opakovaně objasněná. Hospodine, prosím, učiň v ADVENTU 2016, HOD všech levicových BERANŮ z KSČM, a KOZLŮ z ČSSD, do říše ticha, či na smetiště dějin, takový pokojný, jaký ještě nebyl. Mat.25/33,40, 2.Král.23/23, atd. Česko již nemá žádné pastýře, kterým by Bůh žehnal. Může se vrátit domů, k Bohu. DUCHOVNÍ Kristus nechává spát v postelích s křesťanskými krvavými nebesy, všechny vzpurné a neposlušné, kteří nevěří tomu, že na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, vyděsí SMRT, JÁMA, či HROB kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu každého, kdo má za Boha neposlušnou svini, Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Čarovník Hospodin dopsal básně. Smiluje se, svým rozumem, nad každým úplně poslušným. Hospodin zabije každého, kdo bude sloužit lidským Bohům, výrobkům lidských rukou. Viz str.7až10. 2.) Hospodin slíbil, že ukončí svůj SOUD neposlušného a vzpurného TVORSTVA tam, kde SOUD vzedmutého moře křesťanských neposlušných, to je mrtých sviní začal, na faře v Domašově, Oz.2/18,5/15, když to DUCHOVNÍ Kristus dovolí, v novém DNES naplnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Hospodin vyžaduje, aby nyní všichni neposlušní a vzpurní pochopili, z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, že Bůh dal TVORSTVU Písmo proto, aby pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohl lidstvu pokornému a úplně poslušnému, dát VYŠŠÍ STUPEŇ technické a mravní INTELIGENCE. VYŠŠÍ STUPEŇ inteligence dostane od Boha především lid technický VUT v Brně, ČVUT a projektanti, protože spása SVĚTA bude energetická. Kdokoli mě pokládá za blázna, pokládá za blázna Hospodina, který je nyní ZLATEM BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když Vám, psychiatrům, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nebo MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, Hospodin dovolí napsat písemné potvrzení, že jsem nikdy bláznem nebyl, pro Vaši znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Hospodin dovolí změnit celý SVĚT, během jediné hodiny v ČRo v Brně. Dle písničky od mediálního Mistra Krista, musíte mít touhu zůstat na svých vedoucích místech a neodejít, což se Vám možná podaří, při Vaší úplné poslušnosti. Když toto písemné potvrzení dostanu, snad již Bůh dovolí poslušnému Josefu Veselému josef.vesely@ rozhlas.cz, v ČRo v Brně, během jediné hodiny objasnit, že Česko má novou ŽENU STATEČNOU, určenou Hospodinem pro toto vzpurné pokolení. ŽENA STATEČNÁ se stává NEVĚSTOU tím, že je ZLATEM BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ŽENICHEM se stává DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, který žije mezi námi tím, že se stává jediným Bohem SVĚTA. Svévolníkům je energetická spása vzdálená, protože se nedotazují na zákony Boží. Technický lid Česka musí být Bohem tím, že musí povstat jako LEV, jako BŮH, tím, že zhltne kořist, kterou je NOVÁ MANA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Viz str.10až12. 3.) Hospodin Česko a SVĚT energeticky spasí a zachrání, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až všichni z textů Písma pochopí, že ropa, plyn, uhlí a suroviny patří pouze Bohu. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Baalové a DÉMONI nebudou úplně zničení, mletím SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Svět bude lepší, až úplně poslušná celosvětová vláda energetiků, která vznikne na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Aény v Praze, bude rozdělovat fosilní paliva tak, že všechny státy SVĚTA dostanou příděl fosilních paliv, který jim umožní postavit sídliště a města energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz. První vyvlečení boháčů od koryt, v roce 1948, těmi nejchatrnějšími ze stáda, komunistickými OVCEMI, či BERANY, dle spravedlivých Božích zákonů pro pracující lid, Otců navěky Bohu milých, Marxe a Engelse, bylo nedokonalé. Jer.1/17,6/19,31/27,32,49/20,50/45, Jan1/1až10/7až15/25, Řím.11/28, atd. Druhé vyvlečení boháčů od koryt, v novém DNES naplnění SLOV NOVÝCH NEBES, je rozdílné od prvního vyvlečení boháčů od koryt tím, že je organizuje Kristus sám, v RADOSTNÉ ZPRÁVĚ, ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Druhé vyvlečení boháčů s prázdnou, naprosto pokojné, má povinnost oznámit v ČRo v Brně úplně poslušný BERAN, LÉVIJEC, LEV Josef Veselý josef.vesely@rozhlas.cz. Bude to vyvlečení boháčů od jejich KORYT, ke KORYTŮM celosvětově energeticky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytného, elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého naturálního plnění, mravně nezbytného. Vyvrátit Baalův SLOUP na Masarykově univerzitě, a proměnit ji v hnojiště, pro zákony POLE VĚDY Písma, je nutné proto, aby SLOVO Boží učil dobytek z VUT v Brně. Viz str.12až14. 4.) Hospodin je pro každého člověka vším a ničím, protože vede každého člověka do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jako stádo, náboženské, či politické, které se Boha nebojí, protože kvůli křesťanským, imperialistickým hodnotám drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, o Bohu nikdo nemá ani ponětí. Jer.1/17až5/7,22až31/27,32až51/58, 1.Kor.1/27až15/33, Žid.4/7až12/28, atd. Křesťanskými tradicemi a hodnotami drzého Satana faráře Dominika, je ideologie nacionálního, sociálního, fašismu. Kvůli této ideologii SYNŮ ZATRACENÍ, Hitlera, Putina, Trumpa a jejich ochránce Zemana, Hospodin vydal všechny křesťanské svině, do moci křesťanského klamu, aby uvěřili lži o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a tím nalezli zalíbení v křesťanské nepravosti. Poslušní jsou SOUDEM, to je opisováním textů SOUDU SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, jinými slovy, vysvobození od uvedených materiálních vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Vůle Boží je,

 

aby v Česku nikdo DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista nezdržoval, aby SOUDNÝ DEN naposlušných a vzpurných, HOŘÍCÍ jako PEC, přišel v DEN SVÁTKU pokorných a úplně poslušných, do úplňku MĚSÍCE, nyní až v prosinci, v novém DNES naplnění Písma, do středy 14.12.2016. Viz str.14až16. 5.) Myšlenky Hospodina ZÁKONODÁRCE jsou o pokoji celosvětového, mírového Božího království, které vznikne na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Energetickou bezpečnost pracujícího lidu Česka a SVĚTA, ohrožuje především zločinec, praporčík Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz tím, že odmítá vyšetřovat křesťanskou svini, úplně pomateného NETVORA Satana faráře Dominika fara@domasov.info. I uvidí Hospodin, jak praporčík Aleš Šrámek, na faře v Domašově rodí nového DUCHOVNÍHO Krista, a smiluje se. Jer.1/17až30/5až31/27,32. Viz str.16až18. 6.) Žádám orgány činné v trestním řízení, KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a Policií ČR z Rosic, praporčíka Alešem Šrámkem bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz Sír.23/24, o trestní stíhání boháčů, neposlušných Baalů z helpdesk@emailkampane.cz, či z O2. Vycházející MĚSÍC KORÁNU, v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 14.11.2016, byl podstatně větší, vež vycházející SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Což je proto, aby drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, věřil textům Koránu o tom, že SOUDNÝ DEN Baalů a DÉMONŮ nastane okamžitě, až křesťanští Satani kněží budou vyšetřování orgány činnými v trestním řízení. Zbaběle a drze odkládají SOUDNÝ DEN ze dne na den tím, že tvrdí, že Bůh, v trojici Boží křesťanských Baalů a DÉMONŮ, Zemana, Babiše a Mládka, plodil a byl zplozen. Kněží drze lžou proto, že chtějí svoji MODLÁŘSKOU STVŮRU zase na Velikonoce ukřižovat. Jejich Bohem je stále mletí protikladných žvástů, a promyšlenými vychytralostí děsivé temnoty katolického katechismu. Dle Koránu, křesťanské militaristické svině, nikdy žádného Boha nezabili, ani ho ŽIDÉ nikdy neukřižovali. Bůh je totiž DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Žvásty Satana faráře Dominika, Bůh končí. Viz str.18až20. 7.) ŽENA STATEČNÁ bude šťastná, až bude vládnout nad celým SVĚTEM, až bude stejná jako VŠEMOHOUCÍ jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Stane se tak, až v ČRo v Brně, pomocí úst úplně poslušného zahrádkáře LVA, BOHA, OKŘÍDLENCE, Josefa Veselého josef.vesely@rozhlas.cz, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, porodí mladého Boha, určeného pro toto pokolení, který bude pást celý svět, svým bičem ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.20až22. 8.) Zlo triumfuje tím, že místo Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a jeho ŽENY STATEČNÉ, určené pro toto pokolení, vládnou nad SVĚTEM sociální fašisté s ideologií Hitlera, válečný zločinec, NETVOR prezident Putin, NETVOR prezident kačer Donald Trump, a jejich ochránce, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman. Já bláznem nejsem. Jsem Pinchasem, LVEM, Bohem, OKŘÍDLENCEM třetím v Boží slávě, Jan1/1až10/34, Žalm37/5,11,106/30,132/5,8, Kaz.3/18až8/8,10/20, Sír.5/5,7/16až43/26,31až45/23, 4.Moj.23/19,24až25/11, s trvalým kněžstvím, po Otcích Bohu navěky milých, po MARXOVI a Engelsovi, Řím.1/18až10/14,11/28,32, atd. Pohroma odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných, to je od mrtvých, se zastaví, až Česko bude mít mnoho Pinchasů, mnoho LVŮ, se stejným myšlením o Boží spravedlnosti, jakou má nyní Hospodin, ve ZLATĚ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jakou měli kdysi dávno Otcové ZAKLADATELÉ proletářského internacionalismu, Marx a Engels. Viz str.22až24. 9.) Každý neposlušný a vzpurný NETVOR, sám sobě kope jámu, či HROB, energetický a ekonomický. Kdo si vybere úplné zničení takového pomateného vládnoucího křoví, kterým zarostla celá země, jakým je NETVOR prezident Putin, NETVOR prezident kačer Donald Trump, a jejich ochránce, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, Žalm37/5,11,35,38, bude mít v novém DNES naplněná Písma, v Božím království ŽIVOT VĚČNÝ, a to ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Každý člověk v Česku, který chce dál nesmyslně ničit fosilní paliva a suroviny, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou a spotřebou, je Bohem prokletým NETVOREM, kterého Bůh zabije, strašlivou záhubou, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Viz str.24až26. 10.) Drzý a vzpurný Satan farář Dominik fara@domasov.info, jako nejubožejší ze všech lidí SVĚTA, jako neposlušný, to je jako mrtvý. Přesto má povinnost návrat k Hospodinu zajistit sám, a to jako znalec VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Jako pokorný, jako úplně poslušný, nemá do říše ticha, či na smetiště dějin, utíkat hned. Viz str.26až28. 11.) Kdo nyní, místo novému Hospodinu ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, slouží drzému, vzpurnému, NETVORU Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, jde do křesťanského PEKLA, při kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. V kostele v Domašově, nebude MĚSÍC KORÁNU ubývat, a SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nebude vůbec zapadat. V tomto případě, křesťanské HVĚZDY budou zářit z Prahy navěky a navždy, a to z kongresu energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze. Viz str.28až30. 12.) Až Bůh, z milosrdenství svého rozumu, dovolí číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokornému a úplně poslušnému zahrádkáři Boží mírové zahrady, Josefu Veselým josef.vesely@rozhlas.cz, drzému a vzpurnému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, nezapomene žádný jeho křesťanský skutek, žádný jeho protikladný žvást, žádnou protikladnou nauku, žádnou promyšlenou vychytralost. Česko je Hospodinem pozdě varováno před kolapsem civilizací. Neprodleně proto musí vláda padnout a Česko musí svolat kongres energetiků do DOLINY O2 Arény v Praze. Rozšíření jaderných elektráren v Temelíně a v Dukovanech za 23 let, v roce 2039, od kolapsu civilizací, ropného a ekonomického, nikoho neposlušného nezachrání. Bůh dá svůj technický rozum úplně poslušným, po vykonání SOUDNÉHO DNE neposlušných v ČRo v Brně, Veselým. Viz str.30až33. 13.) Hospodin učinil podobenstvím také pohádky O CHUDÉM KRÁLOVSTVÍČKU a SMŮLA. Viz str.33až34. 14.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená. Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba 45-ti pěti, či 50-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina, energetické žvásty ministra průmyslu Mládka, posta@mpo.cz, unavují. Viz str.34až38. 14.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 14.12.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Viz str.38až40.

 

1.) Česko, kvůli neposlušnosti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, skrývá Boží moudrost, o zrození se nového DUCHOVNÍHO Krista, z lůna ŽENY STATEČNÉ, na faře v Domašově. Protože Petr Vaďura nabozenstvi@rozhlas.cz, a další křesťanské křoví 2.Petr.2/21, petr.chalupa@upol.cz, hosek@etf.cuni.cz, vojtisek@etf.cuni.cz, pokorny@etf.cuni.cz, trojan@etf.cuni.cz, martinek@jabok.cz, kolar@etf.cuni.cz, capek@etf.cuni.cz, info@ivysehrad.cz, novak@ivysehrad.cz, zemla@ivysehrad.cz, fialova@ivysehrad.cz, poskakují ve víře v jediného Boha SVĚTA na obě strany tím, že tvrdí, že Hospodina znají, ale přítom slouží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, a tím výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, OSOBNÍM AUTŮM a LETADLŮM, vzešel plný počet obojetných lidí, které Hospodin nenávidí. Oz.2/18až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Řím.1/18až11/25,32, Žalm37/5,11,35,38až119/113, atd. Rouhají se Bohu, DUCHU SVATÉMU tím, že zbloudili od všech Božích nařízení, o zřízení Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O 2 Arény v Praze. Jóel1/13až4/2,4,12, atd. Proto jim nebude odpuštěno nikdy, ani v tomto pokolení, ani v pokoleních budoucích. Hospodine, po osmnácti létech, kdy ze mě psychiatr MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, učinili blázna, či blázna nesvéprávného, je čas jednat, protože TVOJE příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království v Praze, se porušují. Žalm119/126. Vzpurné svině, svými žvásty děsivé temnoty evangelického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, DÉMONA ministra průmyslu Mládka mlad.jan@seznam.cz, posta@mpo.cz, vládnoucího KOZLA Česka, premiéra Sobotky posta@psp.cz, malachp@seznam.cz, a zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana info@zemanmilos.cz, kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Gal.1/7až6/7, atd. Uvedeným svévolníkům se vzdálila energetická spása Česka a SVĚTA, protože se vůbec nedotazují na TVÁ nařízení, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, v textech SOUDU neposlušných a vzpurných, opakovaně objasněná. Hojný pokoj nyní budou mít TI, kdo SOUD všech shromážděných v této PAMĚTNÍ KNIZE vykonají neprodleně, v ADVENTU 2016. Kdo se v Česku, v novém novoluní MĚSÍCE v prosinci, od novoluní, od úterý 29.11.2016, do úplňku MĚSÍCE, do středy 14.12.2016, nevrátí k Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všeho TVORSTVA, tomu Hospodin zavře dveře, protože neposlušní a vzpurní nacionální fašisté, překročili všechny hranice, v ničení SVĚTA, v nesmyslném zvyšování výroby, spotřeby, dopravy, a v horečném zbrojení. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka a SVĚTA želet. Hospodine prosím, učiň v ADVENTU 2016, HOD všech levicových BERANŮ z KSČM, a KOZLŮ z ČSSD, do říše ticha, či na smetiště dějin, takový pokojný, jaký ještě nebyl. Česko již nemá žádné pastýře, kterým by Bůh žehnal. Může se vrátit domů, k Bohu. Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,22,102/18,27až107/10,18,27,119/89až176až132/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Král.10/27,17/29,39,19/16,22/13,19,23/22,25/30, 1.Král.13/33,19/11,18,22/17,23. Dle písniček od mediálního MISTRA, od DUCHOVNÍHO Krista. Mat.5/3,9,14,18,23/7, 25/40, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, atd. Odplouvá nám tajemství, o jediném Bohu SVĚTA, kterého nikdo nemiluje, protože DUCHEM CHUDÉ, neposlušné a vzpurné křesťanské a militaristické svině Česka, nenávidí dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení mírového, Božího celosvětového království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN, všechny naše milé, mohou přát jenom ti pokorní a úplně poslušní, kteří chtějí DOBRÝCH, dalších tisíc let, nikoli pod vedením vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a jejich křesťanského Boha, křesťanské svině, Satana faráře Dominika fara@domasov.info, který o Bohu nemá ani ponětí, ale pod vládou DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE, v DUCHOVNÍM BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ. Kazit dobré mravy, protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi děsivé temnoty katolického katechismu, je trestný čin. Iz.29/11až24až33/22až66/24, Oz.2/18až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jan1/1až15/25, Řím.1/18až15/33, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Bůh ZÁKONODÁRCE, o své vládě nad celým SVĚTEM, má ve všem jasno, v nové a věčné maně ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nah.1/4,9,3/10, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32až51/58, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,22,102/18,27,132/5,8, atd. DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN, dalšího tisíce let, mohou přát jenom ti pokorní a úplně poslušní, kteří budou chtít NOVÉ NEBE, plné úplně poslušných BERÁNKŮ, LÉVIJCŮ, LVŮ, OKŘÍDLENCŮ, trestně odpovědných za každou svou imperialistickou nepravost, za každou lež o koncepci energetiky. Kteří budou mít ranní bluez, ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, který bude trvat tisíc let, Př.8/13,17, v mírovém, v Božím království, energeticky, eklogicky a mravně neotřesitelném. 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, 2.Sam.22/24,23/3,5, 4.Moj.18/23,23/19,24, Kaz.8/8,10/20, atd. Nové nebe nad hlavou budou mít ti, kdo budou pít oranžádu z ranních červánků, nové many, čisté, bílé a důvěřivé, určené Hospodinem pro toto vzpurné pokolení. Když bude na NOVÉM NEBI, mnoho úplně poslušných BERÁNKŮ, LVŮ, BOHŮ, OKŘÍDLENCŮ, Hospodin způsobí, že síla opustí vládnoucí Baaly a DÉMONY tím, že je Hospodin opustí, svým rozumem, ze svého milosrdenství. TRŮNY se neposlušným a vzpurným již kymácí, což si přeje PÁN HOR, Hospodin. Každý následník politiků, Baalů a DÉMONŮ, všechny svoje politické sliby poztrácí, což si přeje PÁN HOR, Hospodin. Hospodin si přeje, aby všechny politické sliby o zvyšování se naprosto nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby a horečného zbrojení, v ADVENTU 2016, v Česku byly zapomenuty. Tak přišel DEN SOUDU, kterého se všichni neposlušní a vzpurní NETVOŘI bojí. Své mládí, ve čtyřiceti létech Boží socialistické výchovy ke spravedlnosti, všichni vzpurní v Česku znají. Takže nikdo nemá výmluvu proto, aby Boha úplně neposlouchal. Bůh nepovolí, nepocítí lítost. Poslušní musí být v médiích. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Korán37/20, K.M.1/4,6/6až24až8/21až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Žalm37/5,11,35,38, Jerem.1/17až31/27,32až33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid. 3/9až12/28, Žid.4/7až6/3,6až12/28, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,58/13, atd. Těch pár slov SOUDU léčí vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické svině, což doktor, lékař psychiatr MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, vzdal. Těch pár slov SOUDU SVĚT nezmění, protože svět může změnit pouze DUCHOVNÍ Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Těch pár slov SOUDU Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, je však nehmotným kulturním dědictvím Česka, protože ho organizuje sám Hospodin tím, že já pouze zapisuji to, co je uvedeno ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a to co slyším v médiích. DUCHOVNÍ Kristus nechává spát v postelích s křesťanskými krvavými nebesy, všechny vzpurné a neposlušné, kteří nevěří tomu, že na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, vyděsí SMRT, JÁMA, či HROB kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu každého, kdo má za Boha neposlušnou svini, Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Čarovník Hospodin dopsal básně. Smiluje se, svým rozumem, nad každým úplně poslušným. Hospodin zabije každého, kdo bude sloužit lidským Bohům, výrobkům lidských rukou. Iz.29/11až24,33/22až50/4až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, K.M.1/4až12/10, 16,20, Bhag.15/15,16,16/1až24, Oz.2/18až14/3, Ez.3/4,21až28/9až33/17, 2.Kot.10/4.

 

2.) Hospodin slíbil, že ukončí svůj SOUD neposlušného a vzpurného TVORSTVA tam, kde SOUD vzedmutého moře křesťanských neposlušných, to je mrtých sviní začal, na faře v Domašově, když to DUCHOVNÍ Kristus dovolí, v novém DNES naplnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žid.4/7až5/11,6/3,6až12/28, Oz.2/18,5/15až14/3, atd. Otroky, kteří otročí svým Bohům, vládnoucím Baalům, DÉMONŮM, a výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, OSOBNÍM AUTŮM a LETADLŮM, nelze ukáznit SLOVEM ŽARU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nikoho drzého, vzpurného a neposlušného, OHEŇ SLOV SOUDU neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, nespálil, nikdo neshořel, nikdo z Boha nemá strach. Př.1/7,14až8/13,17až29/19až31/10, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32,33/9,36/32,42/10, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,27, atd. Nový Bůh, DUCH SVATÝ, který žije stále mezi námi, se může narodit z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, jako jediný ZÁKONDÁRCE a SOUDCE CELÉHO světa, na faře v Domašově, či v hlavách psychiatrů z Brna pouze v případě, že někomu vzpurnému a neposlušnému, např. DUCHEM CHUDÉMU Satanu faráři Dominikovi, či sviním, vládnoucím psychiatrům z Brna, ze svého milosrdenství, svůj Boží rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, zase vrátí z toho důvodu, že máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí. DUCH SLOV NOVÝCH NEBES je již vylit, protože vše, co se do vzkříšení vzedmutého moře mrtvých, neposlušných křesťanských sviní mělo v Česku stát, do SOUDNÉHO DNE všech neposlušných, se již stalo. Nový Hospodin vyžaduje, aby nyní všichni neposlušní a vzpurní pochopili, z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, že Bůh dal TVORSTVU Písmo proto, aby pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohl lidstvu pokornému a úplně poslušnému, dát VYŠŠÍ STUPEŇ technické a mravní INTELIGENCE. VYŠŠÍ STUPEŇ inteligence dostane od Boha především lid technický VUT v Brně, ČVUT a projektanti, protože spása SVĚTA bude energetická. 2.Kor.10/4až13/5,8, K.M.1/4až7/12,16,27,12/10,17,27až19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ez.3/14,21až39/39/8,13,21,29, 1.Kor.1/27až14/15až33, Př.1/7,14až8/13,17až29/19až31/10, Iz.29/1až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,22,102/18,27,132/5,8, Nah.1/4,9,3/10, Zj.1/1až22/21, Abak.2/2,6,13,18, Sof.1/11,17,3/9,13, Ageus2/18, atd. VYŠŠÍ STUPEŇ technické a mravní INTELIGENCE, a tím nový smysl života, dostane každý, kdo pochopí texty Písma o tom, že energetická spása Česka a celého SVĚTA, závisí na tom, aby Česko sloužilo jedinému Bohu SVĚTA, DUCHOVNÍMU Kristu, který o sobě všechno uvedl, v RADOSTNÉ ZPRÁVĚ, ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Každý kdo chce, aby DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vrátil svůj technický rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, DUCHEM CHUDÉ technické elitě VUT v Brně, ČVUT a projektantům, především odborníkům na energetiku, a na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH úplně poslušným LÉVIJCŮM, rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, docentu Hiršovi hirs.j@fce.vutbr.cz, docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, a docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, má povinnost souhlasit s tím, aby psychiatři, ředitelé, MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nebo MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, mě napsali písemné potvrzení, že nejsem blázen, a že jsem bláznem nikdy nebyl, leda dle vůle Boží, o což jsou DUCHEM CHUDÍ, neposlušní a vzpurní psychiatři, opakovaně žádáni. Opisování textů SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, opisování textů SLOV SOUDU NEPOSLUŠNÝCH a VZPURNÝCH křesťanských či ateistických sviní, či vládnoucích politických a náboženských Baalů, DÉMONŮ, a ostatních NETVORŮ, těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, není a nikdy nebylo bláznovstvím. Dle vůle Boží, zapisuji BOŽÍ SOUD, kterým Bůh zajišťuje vzkříšení z mrtvých, a to ze vzedmutého moře křesťanských a jiných sviní, které již v Česku nebude, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Jer.1/17až6/19až23/29,32až31/20,27,32,36/32až51/58, Mal.1/7,10,2/29,3/10,16,20, 1.Kor.1/27až15/33, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, K.M.1/4až12/10,17,27,19/6, Řím.1/18až11/32, Ez.3/4,21až9/11,12/28,33/17,39/8,13,21,29, Zj.1/1až21/1až22/21, Iz.29/11až24až41/11až43/1až50/4až51/16až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Jób5/3,14až9/13až40/8,14, Nah.1/4,9,až3/10, atd. Kdokoli mě pokládá za blázna, pokládá za blázna Hospodina, který je nyní ZLATEM BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Moře křesťanských DÉMONŮ v Česku máte povinnost vysušit Vy, psychiatři tím, že mě napíšete písemné potvrzení, že žádnými BLUDY netrpím, ani jsem nikdy netrpěl. Pravda pravdoucí o Bohu ZÁKONODÁRCI, a o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, je v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Oz.2/18až14/3, Jer.1/17až23/29,32až51/58, Iz.29/11až24až33/22, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Nah.1/4,9,3/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/27až15/33, atd. Když Vám, psychiatrům, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nebo MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, Hospodin dovolí napsat písemné potvrzení, že jsem nikdy bláznem nebyl, pro Vaši znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Hospodin dovolí změnit celý SVĚT, během jediné hodiny v ČRo v Brně. Dle písničky od mediálního Mistra Krista, musíte mít touhu zůstat na svých vedoucích místech a neodejít, což se Vám možná podaří, při Vaší úplné poslušnosti. Když toto písemné potvrzení dostanu, snad již Bůh dovolí úplně poslušnému Josefu Veselému josef.vesely@rozhlas.cz, v ČRo v Brně, během jediné hodiny objasnit, že Česko má novou ŽENU STATEČNOU, určenou Hospodinem pro toto vzpurné pokolení. ŽENA STATEČNÁ se stává NEVĚSTOU tím, že je ZLATEM BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ŽENICHEM se stává DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, který žije mezi námi tím, že se stává jediným Bohem SVĚTA. Svévolníkům je energetická spása vzdálená, protože se nedotazují na zákony Boží. Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/27až15/33, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12až31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4až7/12,16,27až12/10,17,27, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Zj.19/7,8, Iz.29/11až24až33/22až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,22,102/18,27,119/155, Jer.1/17až3/14až51/58, atd. Když Bůh dovolí, v novém DNES naplnění Písma, úplně poslušnému Josefu Veselému josef.vesely@rozhlas.cz, v ČRo v Brně, mlet SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v jeho deníčcích, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31, Žid.4/7až6/3,6až8/10,12/28, Žalm33/6až37/5,11,35,38,50/16,22,102/18,27,132/5,8, atd., dovolí novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, především odborníkům na energetiku, a na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH úplně poslušným LÉVIJCŮM, rektoru Štěpánkovi rektor@vutbr.cz, docentu Hiršovi hirs.j@fce.vutbr.cz, docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, a docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, odpovědným za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, jít dál, do celosvětového Božího království tím, že dovolí iniciovat svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Technický lid Česka musí být Bohem tím, že musí povstat jako LEV, jako BŮH, tím, že zhltne kořist, kterou je NOVÁ MANA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mar.4/12,7/7až13/20, 2.Petr.2/21,3/4,8až16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Žid.4/7,6/3,6až12/28, 2.Kor.10/4,13/5,8, 2.Sam.22/24,23/3,5, 4.Moj.18/23,23/19,24.

 

3.) Potom již Hospodin dovolí pochopit, ze SLOV NOVÝCH NEBES, že vládnoucí Baalové a DÉMONI, jako např. NETVOŘI, váleční zločinci, prezidenti PUTIN, TRUMP, a zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, musí být úplně zničeni, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES proto, aby celé PLANETĚ ZEMI mohl vládnout nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE VŠECH STÁTŮ SVĚTA. Hospodin Česko a SVĚT energeticky spasí a zachrání, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až všichni z textů Písma pochopí, že ropa, plyn, uhlí a suroviny patří pouze Bohu. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Baalové a DÉMONI nebudou úplně zničení, mletím SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Svět bude lepší, až úplně poslušná celosvětová vláda energetiků, která vznikne na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Aény v Praze, bude rozdělovat fosilní paliva tak, že všechny státy SVĚTA dostanou příděl fosilních paliv, který jim umožní postavit sídliště a města energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz. Drzí DÉMONI padají postupně do PEKLA meče válek. Aby nebyla třetí světová válka, je nezbytné je úplně a neprodleně zničit, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně. Kvůli neposlušnosti vládnoucí elity v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v Brně a na Domašovsku, se pravda z Česka, o DUCHOVNÍM Kristu, a o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, kterou je vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, nesmyslného zbrojení, nesmyslných válek, nesmyslné dopravy, nesmyslné výstavby, nesmyslné výroby, nesmyslné spotřeby, kvůli zachování Bohů lidí, boháčů, vojáků, vojenských kaplanů, atd. zase vzdálila. Pravda z Česka odešla. Bůh z Česka odešel. Nevrátí se, dokud technický lid nevyzná lži, Oz.2/18až5/15až14/3. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. První vyvlečení boháčů od koryt, v roce 1948, těmi nejchatrnějšími ze stáda, komunistickými OVCEMI, či BERANY, dle zákonů Marxe a Engelse, bylo nedokonalé. Jer.1/17až6/19až31/27,32až49/20,50/45, Jan1/1až10/7až15/25, atd. Druhé vyvlečení boháčů od koryt, v novém DNES naplnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je rozdílné od prvního vyvlečení boháčů od koryt tím, že je organizuje Kristus sám, v RADOSTNÉ ZPRÁVĚ, ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Druhé vyvlečení boháčů s prázdnou, naprosto pokojné, má povinnost oznámit v ČRo v Brně úplně poslušný BERAN, LÉVIJEC, LEV Josef Veselý josef.vesely@rozhlas.cz. Bude to vyvlečení boháčů od jejich KORYT, ke KORYTŮM celosvětově energeticky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytného, elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého naturálního plnění, mravně nezbytného. Od druhého vyvlečení boháčů od koryt, bude Česko, a lidstvo, s Kristem spojeno navěky, protože bude mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Kristus totiž, po druhém vyvlečení boháčů s prázdnou v Česku, bude Králem nad celou zemí tím, že technické elitě, svůj rozum, o řešení energetiky na konci éry fosilních paliv, zase vrátí, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Baalové, místo DUCHOVNÍMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, slouží výrobkům lidských rukou, největšímu křesťanskému zlu, PRACHŮM, PENĚZŮM, ZBRANÍM, OSOBNÍM AUTŮM, LETADLŮM. Hod Hospodinův všech levicových BERANŮ KSČM, a všech levicových KOZLŮ ČSSD, do říše ticha, či na smetiště dějin, musí být proveden v Česku neprodleně, v ADVENTU, do úplňku MĚSÍCE. Jedná se o SLAVNÝ Hospodinův HOD Beránka v ADVENTU, po osmnácti létech mého bláznovství, kdy mě učinil bláznem, v roce cca 1998, dle vůle Boží, MUDr. Radimský dnes ředitel sekretariat@pnbrno.cz, kdy mě učinila nesvéprávným bláznem emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz v Lidových novinách, v roce 2006, a kdy mě v novém DNES naplnění Písma, v roce 2016, v roce trestů Baalů a DÉMONŮ, označila za blázna psychiatrička MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz. Slavné narození se Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů SVĚTA, z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, určené Bohem pro toto vzpurné pokolení, Hospodin dovolí v Česku realizovat, až od psychiatrů dostanu písemné potvrzení, že já bláznem nejsem, a nikdy jsem nebyl. Jedině tímto způsobem Bůh Česku dovolí rodit DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE. Vyvrátit Baalův SLOUP na Masarykově univerzitě, a proměnit ji v hnojiště, pro zákony POLE VĚDY Písma, je nutné proto, aby SLOVO Boží učil dobytek z VUT v Brně. Jer.1/17až6/19až30/5až31/27,32až51/58, Žid.4/7až5/11,6/3,6až8/10až10/37až12/28, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Král.6/23,10/26,17/29,40,19/16,20/6,23/23, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

4.) Psychiatři, ředitelé, MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@ fnbrno.cz, MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, a jejich křesťanský Bůh, Satan farář Dominik fara@domasov.info, se cvičí v boji proti VŠEMOHOUCÍMU HOSPODINU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, svými žvásty, že já jsem blázen, ke své vlastní záhubě. Všichni vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, mrtví blázni, jsou žábami na prameni NOVÉ MANY Božího slova, čisté a bílé, určené pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, a to již od roku 2000. Hospodin tím dokázal, že každý člověk, svým rozumem geneticky prasečí SVINĚ, je pouze nacionálním fašistou. Bohem vyvolené Česko, pro svou neposlušnost a vzpouru proti dokonalé lásce Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království, které jsou Bohem určené pro toto vzpurné a neposlušné pokolení, se svévolně vzdálilo od energetické spásy tím, že odmítlo zřídit celosvětové, mírové Boží království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Baal, či DÉMON Hitler, zahájil fašismus tím, že v zimě vyhnal kočující RÓMY na louku daleko od civilizace, kde je nechal zemřít hladem. Baal či DÉMON, ministr financí Babiš, zahájil fašismus tím, že pro Rómy a pro nezaměstnané, snížil příplatky na bydlení. Rovnost uvádí, že asi stovka rodin, téměř pět set Rómů, přijde koncem letošního roku v Brně o střechu nad hlavou. Duchovní Kristus i v písničce uvádí, že i slabí mají právo žít. Tím že Babiš slabé vyhání z bytů na ulici, odsuzuje je k SMRTI, protože bezdomovcům se v zimě zkracuje životnost. Psychiatři ještě málo žijou, když se ptaj na Boha drzého Satana faráře Dominika. Od Boha dostali všichni neposlušní mat, odstoupením rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA. Bůh se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenstí nad každým, kdo pochopí texty Písma o tom, že např. technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pro odstoupení rozumu Hopodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné energeické koncepci Česka a SVĚTA, vede lži lid Česka, svým rozumem geneticky prasečích fašistických sviní, do děsivé temnoty fašismu, a militarismu, viz další text. Hospodin je pro každého člověka vším a ničím, protože vede každého člověka do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jako stádo, náboženské, či politické, které se Boha nebojí, protože kvůli křesťanským, imperialistickým hodnotám drzého Satana faráře Dominika fara@ domasov.info, o Bohu nikdo nemá ani ponětí. Jer.1/17až5/7,22až31/27,32až51/58, 1.Kor.1/27až15/33, Žid.4/7až12/28, atd. Křesťanskými tradicemi a hodnotami drzého Satana faráře Dominika, je ideologie nacionálního, sociálního, fašismu. Kvůli této ideologii SYNŮ ZATRACENÍ, Hitlera, Putina, Trumpa a jejich ochránce Zemana, Hospodin vydal všechny křesťanské svině, do moci křesťanského klamu, aby uvěřili lži o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a tím nalezli zalíbení v křesťanské nepravosti. Poslušní jsou SOUDEM, to je opisováním textů SOUDU SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, jinými slovy, vysvobození od uvedených materiálních vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. 2.Tes.2/3,11,3/1, Iz.5/4,16,29/11až24,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jer.1/17až6/19až31/27,32,36/32až51/58, Ez.3/4,21,9/9,33/27až39/8,13,21,29,44/28, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, atd. Kvůli tradicím drzého OTCE ZAKLADATELE křesťanských lží o Bohu Satana faráře Dominika, tradicím Otců ZAKLADATELŮ politických stran pravice a levice, a Otců ZAKLADATELŮ ekumenických a jiných církví, či ČARODĚJNIC, všechny křesťanské neposlušné a vzpurné, to je mrtvé, drzé svině, opustily Boží přikázání proto, aby zachovali tradici nacionálních křesťanských fašistů. Drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, proto neslouží Bohu, ale SKÁLE DÉMONA, ministra financí Babiše, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA a LETADLA. Kdyby Bůh neskončil ty dny nacionálního, sociálního, křesťanského fašismu, což slíbil, nebyl by ENERGETICKY spasen žádný člověk na SVĚTĚ. RADOSTNÁ ZPRÁVA všech evangelií SVĚTA je, že z milosrdenství Božího rozumu, pokorné a úplně poslušné TVORSTVO Česka, a následně TVORSTVO SVĚTA, Hospodin energeticky SPASÍ, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu tím, že SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zastaví nesmyslně se zvyšující výrobu, spotřebu, zruší horečné zbrojení, zruší nesmyslné fašistické války s muslimy tím, že začne vládnout nad DUCHEM CHUDÝMI vládnoucími dementy sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dle SLOV svých NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mar.7/7až13/20, Oz.2/18,5/15,8/12,9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Mat.5/3,9,14,18,23/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.33/22, atd. Vůle Boží je, aby v Česku nikdo DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista nezdržoval, aby SOUDNÝ DEN naposlušných a vzpurných, HOŘÍCÍ jako PEC, přišel v DEN SVÁTKU pokorných a úplně poslušných, do úplňku MĚSÍCE, nyní až v prosinci, v novém DNES naplnění Písma, do středy 14.12.2016. Mal.1/7,10až3/10,16,19,20, Žalm1/1až81/4až82/5až132/5,8, Ám.3/7až 5/10až8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ageus2/18.

 

5.) Veškeré válečné, militaristické a imperialistické zlo na SVĚTĚ, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, dělá Policie ČR z Rosic, praporčík Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Hospodin nechce, aby bylo na SVĚTĚ zlo, které dělají vládnoucí Baalové a DÉMONI pracujícímu lidu. Chce každou nemajetnou levicovou pracující ovci zachránit svou celosvětovou majetkovou rovinou, opakovaně uváděnou. Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, atd. Energetickou bezpečnost pracujícího lidu Česka a SVĚTA, ohrožuje především zločinec, praporčík Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz tím, že odmítá vyšetřovat křesťanskou svini, úplně pomateného NETVORA Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Bůh se nad Českem, a nad celým SVĚTEM smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, ze svého milosrdenství, až praporčík Aleš Šrámek bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz donutí drzého Satana faráře Dominika, mlet RADOSTNOU ZPRÁVU, ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Myšlenky Hospodina jsou o pokoji celosvětového, mírového Božího království, které vznikne na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jer.1/17až29/11 až51/58, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Tyto myšlenky jsou naprosto rozdílné, od křesťanských myšlenek geneticky prasečí křesťanské svině faráře Dominika, který neslouží Hospodinu, protože Bohu sloužit nemůže, když drze slouží SKÁLE DÉMONA, ministra financí Babiše, kterou jsou PRACHY. Najsvatější křesťanská, úplně pomatená Boží trojice, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, drzý DÉMON ministr financí Babiš a zlý NETVOR ministr průmyslu Mládek, se sami znesvěcují, lhaním o Bohu, a tím odmítáním jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepce Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Děsivá křesťanská temnota pokračuje, protože orgány činné v trestním řízení, odmítají respektovat a milovat svého TVŮRCE, Hospodina, který chce, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v roce 2000, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu úplně poslušných energetiků všech států SVĚTA, nastolit celosvětový nádherný ráj Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ten, dle písničky od mediálního MISTRA Krista, stále zůstává snem, či fatamorgánou, protože nikdo se nenechal pozvat na menáž opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v DOMECH ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených dle textů Písma, na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www. Po zesnutí OTCE ZAKLADATELE děsivé temnoty protikladných dogmat křesťanského imperialistického katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, Bůh způsobí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, že zesne také sociální fašismus militaristického judaismu, imperialistického buddhismu a hinduismu, fašistického islámu, atd. Pro vzkříšené ze vzedmutého moře mrtvých fašistických sviní, po vysušení mrtvých sviní, ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, život na celé zemi bude probíhat stejně, jako probíhá dnes. 2.Petr.2/21,3/4,9,16, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Nah.1/4,9až3/10, Zj.21/1až22/21, 1.Kor.1/27až14/33,36,15/14až33, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27až132/5,8, atd. Když bude NETVOR Satan farář Dominik vzkříšen z mrtvých, neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, ze vzedmutého moře mrtvých NETVORŮ, vyšetřováním jeho protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu, praporčíkem Alešem Šrámkem bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, Iz.1/1až57/10,16,20, Sír.5/5až7/16až13/18až23/19,24,27až43/26,31, atd. což bude z milosrdenství Božího rozumu, neposlušní a vzpurní lidé, po vzkříšení z mrtvých sviní Česka, budou místo Bohu, znovu sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM, či svým ZVÍŘECÍM PUDŮM. Iz.57/10,16, 20. Život na zemi, v ráji celosvětového Božího království, bude probíhat stejně jako dnes z toho důvodu, že sloužit Bohu mohou lidé pouze rozumem Božím, a ne rozumem svým lidským, který je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, protože i DUŠE neposlušných a vzpurných lidí je stejná jako u zvířat. Aby se DUCHOVNÍ Kristus, mohl nad neposlušnými a vzpurnými lidmi smilovat, svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, musí praporčík Aleš Šrámek, z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, určené pro toto vzpurné pokolení, porodit VŠEMOHOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE, takového, jaký v Písmu opravdu je, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když ho porodí, z milosrdenství rozumu Hospodina, rozdíl mezi stávající cestou do energetického HROBU, a cestou do mírového Božího království, budou vidět všichni, protože Hospodin vysadí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, lidi DUCHOVNÍ. I uvidí Hospodin, jak praporčík Aleš Šrámek, na faře v Domašově rodí, a smiluje se. Jer.1/17až6/19až30/5,31/27,32, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Bhag.15/15,16až16/1až24, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Iz.33/22, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,27až12/10,17,27,19/6, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Mal.1/7až2/15až3/10,16,19,20, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Proto, aby se tak stalo, podávám tímto trestní oznámení, na neznámého pachatele, zřejmě na CENTRUM.CZ, na helpdesk@emailkampane.cz, nebo Telefonicu O2 firmy@o2.cz, security.help@o2.cz, noreply@o2.cz, info@o2family.cz, nebo na obsluhu ústředny O2 v Domašově, odkud jsem telefonicky napojený, atd. Zdržují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, jednak zpomalováním mého internetu, a jednak tím, že mně blokují zasílání elektronické pošty s těmito texty SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Abych neblokoval elektronickou síť, zasílám cca pouze 3x týdně, tři soubory 60-ti adres, na adresy uváděné i v těchto textech SOUDU Baalů a DÉMONŮ. Opakovaně se stává, že text včetně přílohy na adresy sice odešlu, ale adresáti je nedostanou. Někdo neposlušný a vzpurný odeslání zablokuje. Žádám orgány činné v trestním řízení o prošetření, a o trestní stíhání mně neznámých pachatelů, kteří ruší svobodu slova, a tím se snaží DRUHÝ PŘÍCHOD Krista oddálit, blokováním odeslané elektronické pošty. Žádám orgány činné v trestním řízení, KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a Policií ČR z Rosic, praporčíka Alešem Šrámkem bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Sír.23/24, o trestní stíhání boháčů, neposlušných Baalů z helpdesk@emailkampane.cz, či z O2. Trestající Bůh má naprostou moc nad každým TĚLEM, které je geneticky zvířecí, a nad každou DUŠÍ, které je stejná jako u zvířat. Trestá, či netrestá přidělováním své rozumnosti, své rukodělné dovednosti, své paměti, trestá či netrestá pomocí pudů, či pohlavní, zvířecí lidské lásky, trestá či netrestá zdravím, trestá pomocí SKÁLY vládnoucích zločinců, pomocí Bohů lidí, pomocí výrobků lidkých rukou, kterou jsou PENÍZE, MAJETEK, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA, LETADLA, atd.. Po zesnutí drzých pozemských Otců, Satanů kněží, a ekumenických ČARODĚJNIC, po jejich odchodu do říše ticha, či na smetiště dějin, po jejich vzkříšení z mrtvých, drzých, neposlušných sviní, SKÁLA vládnoucích zločinců, PRACHY, odtáhne v DĚSU. Na majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, křesťanskou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY a ZBRANĚ, již nikoho Bůh trestat nebude. Po zesnutí OTCŮ ZAKLADATELŮ politických stran pravice a levice, a OTCŮ ZAKLADATELŮ ekumenických církví, bude život na zemi, v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, probíhat stejně jako dnes. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Také na správné cestě Česka a SVĚTA, Bůh bude každého člověka vychovávat, to je trestat tak, jak bude chtít sám, protože Boží rozum, rukodělná dovednost, či jakákoli rozumnost, je pouze Božím milosrdenstvím. K.M.1/4,6/6až24až7/16až8/21až19/6, Bhag.15/15,16/1až24až18/78, atd. Pro uvedenou moc Krista, DUCHA SVATÉHO, nad TVORY, je moudrostí se Krista bát, a plnit jeho vůli, v pokoře a v úplné poslušnosti, a neblokovat odesílání pošty. Vážení mediální mistři z CENTRUM.CZ a z O2. Mediální MISTR Hospodin i v písničkách uvádí. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, DUCHEM CHUDÍ, Babiš, Mládek, Sobotka, Zeman, atd., musí jednoho rána odejít, do říše ticha, či na smetiště dějin, a nikdo pokorný a úplně poslušný, kvůli nim, neposlušným a vzpurným, nesmi plakat. Blokovat mě odesílání elektronické pošty, je trestný čin, protože je to hřích k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Všichni pokorní a úplně poslušní Boží SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, mají povinnost šířit RADOSTNOU ZPRÁVU všech evangelií, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto i Vy, mediální MISTŘI, máte např. povinnost šířit SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES disketou, na které zajistíte čtení SLOV NOVÝCH NEBES. Kdo se v Česku, v novém novoluní v prosinci, od novoluní, od úterý 29.11.2016, do úplňku MĚSÍCE, do středy 14.12.2016, nevrátí k Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všeho TVORSTVA, tomu Hospodin zavře dveře, protože neposlušní a vzpurní nacionální fašisté, překročili všechny hranice, v nesmyslném zvyšování výroby, spotřeby a v horečném zbrojení. Vycházející MĚSÍC KORÁNU, v době úplňku MĚSÍCE, v pondělí 14.11.2016, byl podstatně větší, vež vycházející SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Což je proto, aby drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, věřil textům Koránu o tom, že SOUDNÝ DEN Baalů a DÉMONŮ nastane okamžitě, až křesťanští Satani kněží budou vyšetřování orgány činnými v trestním řízení. Zbaběle a drze odkládají SOUDNÝ DEN ze dne na den tím, že tvrdí, že Bůh, v trojici Boží křesťanských Baalů a DÉMONŮ, Zemana, Babiše a Mládka, plodil a byl zplozen. Kněží drze lžou proto, že chtějí svoji MODLÁŘSKOU STVŮRU zase na Velikonoce ukřižovat. Jejich Bohem je stále mletí protikladných žvástů, a promyšlenými vychytralostí děsivé temnoty katolického katechismu. Dle Koránu, křesťanské militaristické svině, nikdy žádného Boha nezabili, ani ho ŽIDÉ nikdy neukřižovali. Bůh je totiž DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Drzému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, který nemá o novém DUCHOVNÍM Kristu ani ponětí, se jenom zdá, že zvítězí nad Hospodinem tím, že ho bude, v děsivé temnotě katolického katechismu, stále na Vánoce rodit, a na Velikonoce zase křižovat. Jeho SOUD, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je RADOSTNOU ZPRÁVOU, ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude Česka želet. Žvásty Satana faráře Dominika, Bůh končí. Korán4/157,171,36/11,37/20,71/4,112/2, Iz.29/11,24,48/5,10,11,57/10,16,20,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33.

 

7.) Kdyby byla DEMOKRACIE Božího poslušného lidu, nemusím texty Písma furt opisovat. MUŽ, BŮH, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, musí zajistit, slíbil to, aby ŽENA STATEČNA, určená Hospodinem pro toto pokolení, BYLA ŠŤASTNÁ. ŽENA STATEČNÁ bude šťastná, až bude vládnout nad celým SVĚTEM, až bude stejná jako VŠEMOHOUCÍ jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Stane se tak, až v ČRo v Brně, pomocí úst úplně poslušného zahrádkáře LVA, BOHA, OKŘÍDLENCE, Josefa Veselého josef.vesely@rozhlas.cz, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, porodí mladého Boha, určeného pro toto pokolení, který bude pást celý svět, svým bičem ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jer.1/17až30/5,31/27,32, Iz.9/5,29/11až 24,33/22až63/14,18,65/15, K.M.1/4až6/6až24až7/12,16,27,8/21až12/10,17,27,19/6, Sír.5/5,7/16,13/18až42/19,43/26,31, Mal.1/7až2/15až3/10,16,19,20, Kaz.3/18,8/8, 9/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18, atd. V tomto případě, Hospodin dovolí Česku jít dál, Žid.6/3,6až12/28, do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Jóel4/2,4,12. Porodit ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nového DUCHOVNÍHO Krista, musí v Česku všichni pokorní a úplně poslušní. Jer.30/5. Protože pouze v tomto případě se Hospodin smiluje nad svým technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, jejichž technická debilita, způsobená odstoupením Božího rozumu, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, pro jejich neposlušnost, je zřejmá, viz další text. Bojovat s Hospodinem na život věčný, v ráji Božího království, a na energetickou SMRT, kvůli děsivé temnotě katolického katechismu protikladných žvástů DUCHEM CHUDÉHO, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, je nesmysl. Chvála klínu ŽENY STATEČNÉ, aniž jej kdo zná, dle písničky mediálníh MISTRA Krista, musí zaznít z celého Česka, protože Kristus zrozený z úst úplně poslušného zahrádkáře Josefa Veselého josef.vesely@rozhlas.cz, bude Kristus, ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA. Jer.1/17až30/5,31/27,32, Sír.5/5,7/16,13/18až42/18,43/26,31, Iz.29/11až24až33/6, atd. Žádám orgány činné v trestním řízení, KSZ v Brně podatelna@ksz.brn.justice.cz, a Policií ČR z Rosic, praporčíka Alešem Šrámkem bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Sír.23/24, aby se nechovali lokajsky ke svým Bohům, k DUCHEM CHUDÝM Baalům a DÉMONŮM, ke křesťanské trojice Boží, k NETVORŮM, k DÉMONŮM, k Zemanovi, k Babišovi a Mládkovi, ale aby nového DUCHOVNÍHO Krista, porodili neprodleně, a to pro pracující lid celého SVĚTA, trestním stíháním drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Neposlušní a vzpurní DÉMONI, a Baalové, po vyvedení Česka, ze 40-ti let Boží socialistické výchovy na POUŠTI socialismu, do vzedmutého moře militaristických, křesťanských, sociálně fašistických sviní, zradili pracující lid tím, že lžou o Bohu. Jer.6/19. Tím jsou všichni neposlušní, křesťanským či ateistickým lži lidem, jsou mrtví tím, že lžou nejenom o Bohu, ale také o energetice, což je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, viz text na konci této kapitoly. Politické strany pravice a levice se stali skořápkami se shnilým jádrem, bez jakéhokoli obsahu, protože Bůh je ničí tím, že je, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již nepase. Rozum spících politiků pravice a levice již odešel do říše ticha, či na smetiště dějin, protože DUCHOVNÍ Kristus chce vládnout sám nad celým SVĚTEM. Všichni selhali, protože uvedenému rozdělení TVORSTVA, na DUCHEM CHUDÉ neposlušné, a na DUCHEM BOHATÉ úplně poslušné, a pokorné, nikdo z křesťanských, či ateistických sviní stála nevěří. Energeticky bezpečný svět budou mít jenom pokorní a úplně poslušní. Neposlušní, vzpurní, to je mrtví sociální fašisté s ideologií Hitlera, psychiatři, ředitelé, MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, a jejich křesťanský Bůh, Satan farář Dominik fara@domasov.info, kteří dokázali poznat tolik věcí, a tolik knih, pomocí rozumu DUCHOVNÍHO Krista, již nemají žádnou výmluvu, se k DUCHOVNÍMU Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, se neprodleně nevrátit, zrozením DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA DVATÉHO, který žije mezi námi, z LŮNA ŽENY SATEČNÉ tím, že mě zbaví mého bláznovství. Duchovní Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, uvidí jak rodí tím, že mě dají písemné potvrzení, že již nejsem bláznem, a nad Českem se smiluje. K.M.1/4až6/6až24,7/12,16,27až8/21až19/6, Gal.1/7,3/20,6/7, Jer.1/17až30/5až51/58, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, Př.1/7,14,31/10, 2.Kor.10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27až15/33, Řím.1/18až11/32, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan. 2/14,26,3/10až5/2,16,atd. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista. Ta zem Česká bude bláznem tím, že bude soudit neposlušné a vzpurné Baaly a DÉMONY, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pouze v tomto případě SOUDU, se Bůh, z milosrdenství svého rozumu, také smiluje, nad svým Božím technickým lidem, nad VUT v Brně, nad ČVUT, a nad projektanty. Novému DUCHOVNÍMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, nikdo z uvedených psychiatrů, se nebude beztrestně posmívat. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

8.) Zlo triumfuje. Česko, kvůli neposlušnosti vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, skrývá Boží moudrost, o zrození se nového DUCHOVNÍHO Krista, z lůna ŽENY STATEČNÉ, na faře v Domašově. Na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku a v Brně, nad lidmi nevládne Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale neposlušní, vzpurní, to je mrtví sociální fašisté, psychiatři, ředitelé, MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, a jejich křesťanský Bůh, Satan farář Dominik fara@domasov.info. Aby se Bůh, nad militaristickým lži lidem Česka a SVĚTA mohl smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, musí být uvedení NETVOŘI vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, KSZ v Brně posta@ksz.brn.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, a Policií ČR z Rosic, praporčíkem Alešem Šrámkem bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Sír.23/24. Uvedení psychiatři a Satan Dominik, mně říkali, či říkají, že jsem blázen. Řím.1/18, 1.Kor.1/27. Nelíbí se jim, že opisováním textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy, dělám SOUD všech, kdo na Vánoce chtějí místo jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, oslavovat svoje Bohy, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA a LETADLA. Oz.2/18až5/15až14/3. Cesta vzpoury Česka, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů, která trvá od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, či od roku 1998, je cestou do kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém klapsu. Nelíbí se jim, že opisují texty Písma o tom, že proti Česku je rozníceno veliké Boží rozhořčení. Již osmnáct let není v Česku nikdo úplně poslušný, kdo by zbořil děsivou temnotu protikladných žvástů katolického katechismu Satana faráře Dominika, a krutý zmijí jed DÉMONSKÝCH promyšlených vychytralostí, DÉMONA, ministra financí Babiše. MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, mě v Lidových novinách, v roce 2006, dokonce označila za blázna nesvéprávného. Bůh vede TVORSTVO celého SVĚTA, do mírového, celosvětového Božího království, jako stáda. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, psychiatři, kněží, a orgány činné v trestní řízení, se nesmí ptát na to, co chtějí na Vánoce slavit jako neposlušní, ale na to, co Bůh chce, aby Česko dělalo, dle jeho vůle. Vůle Boží je, aby k Bohu celé Česko dovedl ředitel ČRo v Brně Ostrý. Řím.1/18,11/32, 5.Moj.30/11,18,32/16až43, Žalm14/1,37/5,11,35. Zlo triumfuje tím, že místo Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a jeho ŽENY STATEČNÉ, určené pro toto pokolení, vládnou nad SVĚTEM sociální fašisté s ideologií Hitlera, válečný zločinec, NETVOR prezident Putin, NETVOR prezident kačer Donald Trump, a jejich ochránce, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman. Uvedení váleční zločinci s ideologií Hitlera, kteří dělají veškeré zlo na SVĚTĚ, organizováním nesmyslných válek o území s ropou, plynem a surovinami, vyhráli volby programem sociálně fašistickým tím, že pracujícímu, DUCHEM CHUDÉMU materiálnímu lži lidu, slíbili totéž, co pracujícím hlupákům slíbil válečný zločinec Hitler. Slíbili křesťanskému a ateistickému materiálnímu lži lidu dostatek práce, horečné zbrojení, a vládu svých Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ nad každým, kdo se postaví proti jejich vůli, vládnout nad materiálními hlupáky států, svým rozumem geneticky prasečích sviní, a svou SKÁLOU, ZBRANĚMI. Vládnoucí KOZEL Česka, premiér Sobotka posta@psp.cz, malachp@seznam.cz, tiskove@socdem.cz, mkacirek@socdem.cz, kmalina@socdem.cz, info@nasipolitici.cz, tejc.rpk@gmail.com, marně bojuje o své přežití výměnou ministrů, protože lidé, s rozumem pouze geneticky prasečích sviní, dělají pouze to, co se VŠEMOHOUCÍMU Hospodinu líbí. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje kvůli křesťanskému lži Bohu Domašovska, kvůli drzému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, který, jako mrtvý, nechce ustat v mletí děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu. Kvůli NETVORU, zlému Bohu, kvůli Bohem prokletému, neposlušnému, to je mrtvému Satanu faráři Dominikovi, pokračuje i DÉMON, ministr financí Babiš podatelna@mfcr.cz, v mletí krutého zmijího jedu svých DÉMONSKÝCH NAUK promyšlených ekonomických vychytralostí. Tím vzešel v Česku plný počet křesťanských, či ateistických sviní, militaristicky chamtivých. Řím.1/18,11/25,32. Nikdo nevěří tomu, že křesťanská chamtivost je MODLOSLUŽBOU. Nad křesťanskými, či ateistickými modloslužebníky se Hospodin nesmiluje. Částečku svého NOVÉHO DUCHA, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, o jedině možné, a jedině spávné energetické koncepci Česka a SVĚTA, dá na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, na Domašovsku, v Brně a v Praze pouze těm, kdo se k Hospodinu neprodleně vrátí, vyznáním svých hříchu, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA je realita, že mě vládnoucí psychiatři z Brna, faráři, redaktoři a všichni ostatní vzpurní a neposlušní, to je mrtví, stále pokládají za nesvéprávného blázna. Já bláznem nejsem. Jsem Pinchasem, LVEM, třetím ve Boží slávě, Žalm37/5,11,106/30,132/5,8, Sír.5/5,7/16až43/26,31až45/23, 4.Moj.23/19,24až25/11, s trvalým kněžstvím, po Otcích Bohu navěky milých, po MARXOVI a Engelsovi, Řím.1/18až11/28,32. Pohroma, která postihla Česko a celý SVĚT, je odstoupení rozumu Hospodina, od všech vzpurných, drzých a neposlušných křesťanských či ateistických sviní, od MRTVÝCH, v částečce NOVÉHO BOŽÍHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA. Tato pohroma se zastaví, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA rozumu Hospodina, až Česko a SVĚT pozná, že není nic lepšího, než bázeň před Hospodinem, a nic sladšího, než realizovat Boží příkaz, či zákon, o svolání energetiků celého SVĚTA, do doliny O2 Arény v Praze. Sír.5/5,7/16až23/19,27až43/26,31, atd. Pohroma odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných, to je od mrtvých, se zastaví, až Česko bude mít mnoho Pinchasů, mnoho LVŮ, se stejným myšlením o Boží spravedlnosti, jakou má nyní Hospodin, ve ZLATĚ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jakou měli kdysi dávno Otcové ZAKLADATELÉ proletářského internacionalismu, Marx a Engels.

 

9.) Sociální fašismum uvedených vládnoucích NETVORŮ dovolí Hospodin ukončit kvůli energetické spáse, z milosrdenství svého rozumu, až mnoho NEMLUVŇÁTEK Česka pochopí texty Písma o tom, že v režimu sociálního fašismu NETVORA prezidenta Putina, NETVORA prezidenta kačera Donalda Trumpa, a jejich ochránce, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, ve vzedmutém moři mrtvých, neposlušných vládnoucích sviní, v říši mrtvých NETVORŮ, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, není žádné dobré myšlenky, protože zde není Boží moudrosti, protože zde chybí poznání Hospodina, takového celosvětového SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je. Iz.29/11až24,33/22až57/10,17,27až63/14,18,65/15až66/24, K.M.3/18až 8/8až9/10až12/3, atd. Hospodin dovoluje pokorným a úplně poslušným úplně zničit sociální fašismus uvedených vládnoucích NETVORŮ v případě, že pokorní a úplně poslušní pochopí texty Písma o tom, že veškeré militaristické zlo meče válek na SVĚTĚ dělá děsivá temnota protikladných nauk katolického katechismu, drzého křesťanského Boha, neposlušného, Bohem prokletého zločince a lháře, Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Sociální fašisté v Německu skončili špatně. Když Česko nevyjde z nesvobody sociálního fašismu vládnoucích NETVORŮ, mletím ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, skončí hůř než váleční zločinci Německa. Pro výstrachu všemu TVORSTVU, při kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, bude Česko Hospodinem zcela zničeno. Kdo si co vybere, to bude mít. Kdo si vybere vládu takových pomatenců, lhářů a zločinců, jakými jsou sociální fašisté s ideologií Hitlera, válečný zločinec, NETVOR prezident Putin, NETVOR prezident kačer Donald Trump, a jejich ochránce, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, info@zemanmilos.cz, jiri.ovcacek@hrad.cz, radek.augustin@hrad.cz, sekretariat.vkpr@hrad.cz, jaroslav.hlinovsky@hrad.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz, skončí v jámě, či ve hrobu při kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Každý neposlušný a vzpurný NETVOR, sám sobě kope jámu, či HROB, energetický a ekonomický. Kdo si vybere úplné zničení takového pomateného vládnoucího křoví, kterým zarostla celá země, jakým je NETVOR prezident Putin, NETVOR prezident kačer Donald Trump, a jejich ochránce, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, Žalm37/5,11,35,38, bude mít v novém DNES naplněná Písma, v Božím království ŽIVOT VĚČNÝ, a to ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Žid.4/7až6/3,6až8/10až12/28, atd. Každý člověk v Česku, který chce dál nesmyslně ničit fosilní paliva a suroviny, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou a spotřebou, je Bohem prokletým NETVOREM, kterého Bůh zabije, strašlivou záhubou, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Vůle Boží je, aby Bohem vyvolené Česko, přetvořilo celé STVOŘENÍ, z MATERIÁLNÍHO na DUCHOVNÍ, mletím ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. K.M.1/4až19/6, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, Jóel4/2,4,12, atd. Vůle Boží je, aby celé Česko dovedl k Bohu současně ředitel ČRo v Brně Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz tím, že spolu se mnou ve vysílání bude mlet ZLATO BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, Z ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Uvítal bych, kdybych mohl v ČRo v Brně vystoupit na nové Boží mírové zahradě, např. s úplně poslušným zahrádkářem Josefem Veselým josef.vesely@rozhlas.cz. V případě, že Hospodin dovolí Česku jít dál, Žid.6/3,6až12/28, do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Jóel4/2,4,12, já Pinchas, nehodlám oslavovat sama sebe navzájem, např. vystupováním v televizi. Jan1/1až5/34,38,43 až15/25, atd. V tomto případě, Hospodin, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, vytvoří nové kněze s trvalým kněžstvím, pokorné a úplně poslušné nové STÁTNÍ SPRÁVY, od nichž, svým rozumem, již odstupovat nebude. V tomto případě, Hospodin, pro kněze s trvalým kněžstvím uvádí. JIŽ JSTE DOSPĚLÍ, PROTO SI, JAKO NOVÍ BOHOVÉ, VLÁDNĚTE SAMI, bez neposlušných, vzpurných a nemravných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, bez neposlušného a vzpurného vládnoucího křoví, kterým zarostla celá země, jakým je např. NETVOR prezident Putin, NETVOR prezident kačer Donald Trump, a jejich ochránce, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman. Ředitel ČRo v Brně Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, nebo Josef Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, mají povinnost být mými ARÓNY, mluvčími, protože já, dislektik, špatně mluvím na veřejnosti. Hospodin, takový, jaký v Písmu skutečně je, bude nyní Bohem pouze pokorným a úplně poslušným, kteří se k němu neprodleně vrátí, mletím ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, Z ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud vzpurné a neposlušné vládnoucí křoví nezničí tak, že z Putina, Trumpa a Zemana, nezůstane ani větev, ani kořen. V SOUDNÉM DNI v ČRo v Brně, Hospodin dovoluje neposlušné a vzpurné Baaly a DÉMONY neprodleně a úplně spálit, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Např. DÉMON ministr financí Babiš podatelna@mfcr.cz, může organizovat, energeticky naprosto nepřijatelnou EET jenom proto, že jeho kolega, DÉMON, MRTVÝ NETVOR, ministr průmyslu Mládek, mlad.jan@seznam.cz, dělá naprosto nesmyslnou koncepci energetiky pouze na ELEKTŘINU, která tvoří pouze cca 10 % z celkem potřebné energie, viz konec této kapitoly. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádané o trestní stíhání obou neposlušných sviní. Nikdo z vlády nevěří tomu, že SKÁLA DÉMONA Babiše, výrobky lidských rukou, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA a LETADLA, musí odtáhnout v děsu, což má být již brzy. Iz.29/11až24,31/9, 33/22až66/24, atd. Bůh se smiluje nad úplně poslušnými, kteří budou mít za SKÁLU SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o koncepci energetiky, jedině možné, a jedině správné, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů, které vzniknou mletím ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, Z ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, nebude želet. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

10.) Běda v Česku každému, kdo zná vůli Boží, a přesto prohlásí Boha za svévolníka, a neposlušné a vzpurné DÉMONY, ministry Babiše a Mládka, za spravedlivé a moudré, kvůli tomu, že všem neposlušným fašistickým sviním, se líbí lži NETVORA ministra průmyslu Mládka o koncepci energetiky pouze na elektřinu. Vážení psychiatři z Brna, vážené orgány činné v trestním řízení trestní z Brna a z Rosic, vážený řediteli ČRo v Brně Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. Znovu Vám opisuji texty Písma o tom, že DUCHEM CHUDÝ farář Dominik, je od samého počátku Satanem tím, že do jeho TĚLA, které je geneticky prasečí, které je stejné jako TĚLO zvířat, a do jeho DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, Hospodin, částečkou svého NOVÉHO DUCHA, zatím nevstoupil. Drzého Satana faráře Dominika jinak totiž Bůh nemůže soudit, než odstoupením svého Božího rozumu. Proto viditelně DUCHEM CHUDÝ, to je debilní, neposlušný a vzpurný Satan farář Dominik, je pro Česko Božím milosrdenstvím. Plný počet křesťanských pohanů v Česku vzešel teprve nyní, v době SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní. Proto Česko může být spaseno, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Milosrdný Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, v imperialistické, militaristické, křesťanské říši mrtvých, konečně křísí z mrtvých, ze vzedmutého moře křesťanských, či ateistických sviní. Vzkříšení z mrtvých Baalů, z mrtvých DÉMONŮ, a z jejich mrtvých Bohů, ze Satanů kněží, v Česku, ve vzedmutém moři křesťanských či ateistických sviní, totiž ještě nikdy nenastalo. Toto moře vzpurných a neposlušných sviní, proto v Česku ještě nikdy nevyschlo. Proto, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, je víra křesťanských, militaristických, chamtivých, špinavých sviní, v jejich Boha, kterou je SKÁLA DÉMONA, ministra financí Babiše, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA a LETADLA, marná. Drzý a vzpurný Satan farář Dominik fara@domasov.info, jako nejubožejší ze všech lidí SVĚTA, jako neposlušný, to je jako mrtvý. Přesto má povinnost návrat k Hospodinu zajistit sám, a to jako znalec VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Jako pokorný, jako úplně poslušný, nemá do říše ticha, či na smetiště dějin, utíkat hned. Iz.29/11až24až45/7až52/12ažm 57/10,16,20, atd. Hospodin vyčkává, chce se nad tímto mrtvým, DUCHEM CHUDÝM dementem, smilovat. Až bude chtít, až se smiluje, jistě se to všichni dozví, protože Hospodin nečiní na SVĚTĚ nic tajně. Bůh vše Česku a SVĚTU sděluje přes všechny proroky Bible, Bhagavadgíty, Tóry, Koránu, SLOVA DOGONŮ, atd. Tím, že texty Písma, v Boží slávě, se vzájemně doplňují a upřesňují, je zřejmé, že Česko je Bohem vyvolené, přinést neprodleně spásu pracujícímu lidu celého SVĚTA, což DUCHEM CHUDÝ Satan farář Dominik, stále nemůže pochopit. NETVOR Satan farář Dominik, chce totiž, jako úplně pomatený blázen, stále sloužit Baalům a DÉMONŮM, místo Hospodinu. Texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, platí pro drzého NETVORA Satana faráře Dominika takto: Kristus křesťanský, UKŘIŽOVANÝ, se v křesťanství zrodil na Vánoce, mletím protikladných žvástu děsivé temnoty katolického katechismu, drzého Satana faráře Dominika. Je nyní TĚLEM církve katolické, VŠEOBECNÉ, která se pro svoje lži o Bohu, takovém, jaký opravdu je ve SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Sír.43/26,31, stala zlou ČARODĚJNICÍ. 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, atd. Jako křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA se v Česku v médiích zrodil znovu, po vyjití Česka ze 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy, socialistickou spravedlností. Byl zrozen z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, K.M.7/12, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, z LŮNA Božího, DUCHOVNÍHO, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, po vyvedení Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické, či komunistické spravedlivé výchovy, vzpurných a zpupných křesťanských, či ateisticých sviní Česka. Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. Kvůli vzpurnému a neposlušnému, to je kvůli mrtvému NETVORU Satanu faráři z Domašova fara@domasov.info, nevzkříšenému ze vzedmutého moře militaristických sviní, Česko stále nemá MOUDROST slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která je lepší než válečné zbraně, což má však trvat pouze krátce. Drzý Satan farář Dominik, má však povinnost, k Bohu VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, se neprodleně vrátit, a to mletím SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kde Bůh o sobě, a o neposlušných lidech vše uvedl. Jinak neposlušného Satana Dominika Bůh zabije, Ez.28/9, a nikdo ho z moci nového Krista, vzkříšeného SOUDEM z mrtvých křesťanských sviní, nevytrhne. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude vzpurného a neposlušného Česka želet. Zničí je pro výstrahu všemu TVORSTVU. Kaz.3/18,8/8,9/10,18, Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žalm33/6,102/17,27až132/5,8, Jer.1/17až6/19až23/29,32až31/27,32až33/19až51/58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, K.M.1/4až6/6až24až7/12,16až19/6, atd.

 

11.) Kvůli drzému, neposlušnému a vzpurnému Satanu knězi Dominikovi, nikdo na SVĚTĚ nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že až nyní Hospodin odměňuje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, každého podle jeho SPRAVEDLNOSTI, podle ekologické čistoty rukou každé křesťanské, militaristické svině. Bůh se stále mstí, odstoupením svého rozumu od vzpurných a neposlušných křesťanských, militaristických sviní, protože nikdo na SVĚTĚ nevládne v Boží bázni. Drzý Satan farář Dominik stále nevěří textům Písma o tom, že veškerá energetická spása, a veškeré blaho celosvětového Božího, mírového království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je ve ZLATĚ, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. NETVOR Satan farář Dominik nevěří tomu, že Baalové a DÉMONI, např. DÉMON, ministr financí Babiš, DÉMON, vrchní vůdce vojenských kaplanů, zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, a Baal, zubatý KOZEL, premiér Sobotka, kteří jsou křovím, kterým, kvůli jeho křesťanským protikladným žvástům, zarostla celá ZEMĚ, budou nyní sežehnuti a spáleni ZLATEM, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin se nad Českem smiluje, svým SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, až bude např. v ČRo v Brně rozhodnuto, že po vládnoucích Baalech a DÉMONECH, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, nezůstane ani kořen, ani větev. Energetická pohroma Česka a SVĚTA bude odvrácena, až Česko bude pokorné a úplně poslušné, což se stane až po SOUDNÉM DNI vládnoucích sviní v ČRo v Brně, nejlépe v pořadu úplně poslušného Josefa Veselého josef.vesely@rozhlas.cz. Josefu Veselému Hospodin nyní dovoluje tvořit deníčky z textů Písma, ve kterých Hospodin vyvolil Česko, aby neprodleně udělalo BOŽÍ SOUD neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ Česka, a SVĚTA. 2.Sam.22/25,48,23/3,5, atd. Dle písničky Tomáše Kluse. DOMA, u Boha, v jeho celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, nikomu neotevřou dveře domů, k Bohu. Cesta do dveří celosvětového, mírového Božího království, je schůdná jen po kolenou pro ty, kdo pochopí, že jsou před trestajícím Bohem naprosto bezmocní. Sír.5/5,7/16až43/26,31, Žalm33/6,102/18,27až132/5,8, atd. Kdo nyní, místo novému Hospodinu ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, slouží drzému, vzpurnému, NETVORU, Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, jde do křesťanského PEKLA, při kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Satan farář Dominik, svými protikladnými křesťanskými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, vychovává TVORSTVO k militarismu, k imperialismu, k sociálnímu fašismu, a k meči válek mezi národy. Jeho křesťanské žvásty nejsou ani dobré, ani energeticky spasitelné, lže trestným způsobem, když to při modloslužbách tvrdí. Kdo se v Česku, v novém novoluní v prosinci, od novoluní, od úterý 29.11.2016, do úplňku MĚSÍCE, do středy 14.12.2016, nevrátí k Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všeho TVORSTVA, tomu Hospodin zavře dveře proto, že neposlušní a vzpurní nacionální fašisté, překročili všechny hranice, v nesmyslném zvyšování výroby, spotřeby a v horečném zbrojení. Po Vánocích, ve kterých Česko bude oslavovat Bohy vzpurného Satana faráře Dominika, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA a LETADLA, místo nového Boha, vzpurnému a neposlušnému Česku, Bůh dveře již neotevře. Proto ať se všichni pokorní, úplně poslušní, a před trestajícím Kristem bezmocní, Hospodina bojí strachem, jaký ještě nebyl, a přijmou rozhodnutí, o úplném zničení Bohů vzpurných a neposlušných, Baalů a DÉMONŮ, ministrů Babiše a Mládka, atd. zveřejněním SOUDU neposlušných a vzpurných NETVORŮ, v ČRo v Brně, pokorným a úplně poslušným Josefem Veselým josef.vesely@rozhlas.cz. Hospodin, SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vzkříšený ze vzedmutého moře křesťanských a ateistických sviní Česka SOUDEM, 1.Kor.1/27až14/33,15/14,33, Iz.5/4,16až57/10,16,20až66/24, atd. v jednom filmu uvedl, že po cca třech křesťanských dnech, po třech křesťanských tisíciletích, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, který se začal v roce 2000, mu na nějakém dni, do úplného zničení děsivé temnoty protikladných křesťanských žvástů Satana faráře Dominika fara@domasov.info, MEČEM SLOV NOVÝCH NEBES, nezáleží. Když na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, a v Brně, se podaří úplně zničit děsivou temnotu křesťanských protikladných žvástů, křesťanských nebes neprodleně, otevřou se v Česku každé DVEŘE do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Všichni pokorní, poslušní, a proti trestajícímu Bohu úplně bezmocní, budou energeticky spasení, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uvedených. V kostele v Domašově, nebude MĚSÍC KORÁNU ubývat, a SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nebude vůbec zapadat. V tomto případě, křesťanské HVĚZDY budou zářit z Prahy navěky a navždy, a to z kongresu energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

12.) Kdy bude SYN ČLOVĚKA, jediný Bůh SVĚTA vzkříšen ze vzedmutého moře mrtvých, křesťanských militaristických sviní? Až nebude křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU drzého Satana faráře Dominika, až moře Baalů, DÉMONŮ a Satanů kněží, již nebude, až v Brně, úplně vyschne, v ČRo v Brně. Až Hospodin, z milosrdenství svého rozumu, dovolí číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokornému a úplně poslušnému zahrádkáři Boží mírové zahrady, Josefu Veselým josef.vesely@rozhlas.cz, až drzému a vzpurnému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, nezapomene žádný jeho křesťanský skutek, žádný jeho protikladný žvást, žádnou protikladnou nauku, žádnou promyšlenou vychytralost. Proto ať se Hospodina všichni Bojí, strachem jaký ještě v Česku nikdy nebyl, a ať se všichni neprodleně vrátí k Hospodinu, k takovému SPRAVEDLIVÉMU, jaký v Písmu skutečně je. Sociální fašismus zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, je horší, než čtyřicet let Boží socialistické výchovy Česka, Boží výchovou k spravelnosti Božího království, pomocí zákonů Otců navěky Bohu milých, Marxe a Engelse. Satan farář Dominik fara@domasov.info, po vyvedení Česka, ze 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, svými protikladnými žvásty a promyšlenými vychytralostmi, prokazatelně šíří rakovinu, pro znečištění životního prostředí. Zaslepenost a DUCHOVNÍ CHUDOBA Baalů a DÉMONŮ, ministrů Babiše a Mládka, je zjevná. Jsou to DUCHEM CHUDÍ učitelé, kteří vyhovují přáním mrtvých, neposlušných a vzpurných. Legrace se končí. Hospodin nikoho vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu, protože DUCHOVNÍMU Kristu se beztrestně nikdo posmívat nebude. 2.Tim.2/16,3/9,4/3, Kaz.3/18až8/8až12/3, Gal.1/7až6/7, ad. Satan farář Dominik fara@domasov.info, po vyvedení Česka, ze 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, dělá veškeré zlo na SVĚTĚ z toho důvodu, že slouží svým Bohům, křesťanské Boží trojici vládců nad TVORSTVEM, Putinovi, Trumpovi a Zemanovi, a tím ZBRANÍM. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, atd. Jeden člověk, který zavinil meč válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy, je SYN ČLOVĚKA, což je Bůh drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. SYNEM ČLOVĚKA Satana faráře Dominika, je nyní nový Bůh, který je nyní vzkříšený z mrtvých, militaristických sviní Česka, který je jediným Bohem SVĚTA, který je DUCHOVNÍM Kristem, který dělá lidem dobro i zlo, který nikdy nebyl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Který byl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU pouze pro svět MATERIÁLNÍ, pro SVĚT PRACHŮ. Nyní, kdy Česko má povinnost zajistit vznik světa DUCHOVNÍHO, vznik světa bez PRACHŮ, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, musí být všem křesťanským sviním jasné, že Hospodin drzého Satana faráře Dominika, uvedl pomocí křesťanství do moci klamu tak, že uvěřil děsivé temnotě protikladných žvástů katolického katechismu. Spolu s drzým Satanem farářem Dominikem, jsou nyní odsouzeny všechny vzpurné a neposlušné křesťanské, militaristické, imperiaistické svině, Baalové a DÉMONI, kteří nalezli zalíbení v křesťanské chamtivosti, v křesťanské modloslužbě. Nový Hospodin nyní vysvobodil SOUDEM jím vyvolené Česko, od pochybného, vzpurného a neposlušného, drzého, NETVORA Satana faráře Dominika, který nalezl zalíbení v křesťanské nepravosti protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu. SYN ČLOVĚKA, DUCHOVNÍ Kristus, dělá nyní neposlušným a vzpurným, to je mrtvým lidem zlo, pro odstoupení svého rozumu, od všech uvedených DUCHEM CHUDÝCH zločinců, psychiatrů, kněží, orgánů činných v trestním řízení, atd. Svým Božím rozumem, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, se smiluje nad svým novým technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, které svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, až se k novému Bohu, k takovému jaký skutečně je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, neprodleně vrátí sami, pro znalost SLOVA BOŽÍHO, mletím NOVÉ a VĚČNÉ MANY, NOVÝCH NEBES. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Bůh nevrátil svůj rozum, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, lidu technickému z VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, protože se v Česku nikdo k Hospodinu SPRAVEDLIVÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, nevrátil. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Názor emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky na energetickou spásu Česka, uvedený v kapitole 216, a na konci této kapitoly, bylo postavení 40-ti kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, pouze pro dopravu, jako náhrada za končící ropu. DUCHEM CHUDÝ, neposlušný, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, MRTVÝ NETVOR, ministr průmyslu Mládek, mlad.jan@seznam.cz, chce energeticky spasit Česko výstavbou necelého jednoho Temelína, v elektrárně v Dukovanech a v Temelíně, což je trestný čin. Hospodin umožní mluvit pravdu o jedině možné, a jedině správné Boží koncepci energetiky, pouze pokorným a úplně poslušným, kteří nebudou mít nic s drzým Satanem, farářem Dominikem, neschopným mluvit pravdu o Hospodinu, a tím také ani pravdu o energetice, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin do energetiky Česka a SVĚTA vidí, protože fosilní paliva vytvořil. Proto jsou jeho majetkem. Kdo fosilní paliva nyní nesmyslně ničí, svou energetickou koncepcí sociálního fašismu, kvůli vytvoření nesmyslných pracovních míst, je Bohem prokletý, kvůli nesmyslnému ničení fosilních paliv, a trestu neujde, v této, či v další inkarnaci. Proto ať se všichni Boha bojí. Bůh, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jehož hněv již neprodlévá, nenechá bez trestu toho, kdo lže o křesťanské SKÁLE, o PENĚZÍCH tvrzením, že tato SKÁLA Česko a SVĚT energeticky spasí, pomocí rozumu geneticky prasečích sviní, DÉMÓNŮ, ministra průmyslu Mládka a ministra financí Babiše. Bůh potrestá každého, kdo lže proto, aby měl pro sebe prospěch z peněz, ukradených pomocí nespravedlivých lidských zákonů. Bavit se pomocí PRACHŮ, sloužit trhu, místo Hospodinu, K.M.1/4až15/11až19/6, a tím sloužit svému pohlavnímu ÚDU, to je svým zvířecím pudům, místo novému Bohu, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Bůh vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní, sloužili lidstvu celého SVĚTA bez peněz, službou Bohu ZÁKONODÁRCI, vytvořením celosvětového Božího království, SLOVEM NOVÝCH, veškerých NEBES. Zlo trvá, protože neposlušní bohatí vládnou nad Bohem. Veškerá moudrost je v bázni před novým Bohem, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ve vší té moudrosti o novém Bohu, jde o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vytvoření nové energetiky, ekologie a mravů celosvětového Božího království. Žid.4/7až12/28, Sír.5/5až19/20,25 až43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Smiluje se pouze nad úplně poslušnými, kteří SOUD neprodleně zveřejní. Hospodin slíbil, že vláda KOZLŮ premiéra Sobotky, texty Písma pochopí. Česko je Hospodinem pozdě varováno před kolapsem civilizací. Neprodleně proto musí vláda padnout a Česko musí svolat kongres energetiků do DOLINY O2 Arény v Praze. Rozšíření jaderných elektráren v Temelíně a v Dukovanech za 23 let, v roce 2039, od kolapsu civilizací, ropného a ekonomického, nikoho neposlušného nezachrání. Bůh dá svůj technický rozum úplně poslušným, po vykonání SOUDNÉHO DNE neposlušných v ČRo v Brně, Veselým. Sír.5/5,12/12, Jóel2/11,4/2,4,12, K.M.1/4až17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17až6/19,17/24. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

13.) Hospodin učinil podobenstvím také pohádky O CHUDÉM KRÁLOVSTVÍČKU a SMŮLA. Pohádka o O CHUDÉM KRÁLOVSTVÍČKU je z doby čtyřiceti let pouště Boží socialistické výchovy, organizované Hospodinem, dle Božích zákonů Marxe a Engelse. ŽENA STATEČNÁ, princezna, určená Hospodinem pro toto pokolení, tehdy ještě byla dítě. Protože zlobila obchodníky, šmelináře, jeden šmelinář poručil ČERTOVI, Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info, aby ji unesl do křesťanského PEKLA. Satan farář Dominik ji dal do pytle. Protože byla ještě nezletilá, do křesťanského kapitalistického PEKLA ji neodnesl. Hodil ji pouze do komína domu takových podvodníků a zlodějů, jakým byl tehdy Havel a jemu podobní loupežníci. ŽENA STATEČNÁ, princezna, určená Hospodinem pro toto pokolení, se rozhodla, že se z tohoto zlodějského domu osvobodí sama. Osvobodila se tehdy tím, že se domluvila s princem, ze sousedního království, z Ruska, který na lovu zabloudil do Česka, protože věděla, že štít komunistických BERANŮ, bohatýrů z Ruska, je RUDÝ. Přísl.1/7,14až31/10, Nah.2/4. Domluvila tehdy, že princ ze sousedního komunistického království z Ruska ji osvobodí tím, že zabije DRAKA, kterým tehdy byli ti, co hráli na kytary jako Beatles. Komunistický princ tehdy v roce 1968 mladou ŽENU STATEČNOU v Česku osvobodil, ale protože byl také nezletilý, svatba se nekonala. V současnosti se situace opakuje. ŽENA STATEČNÁ, princezna celosvětového míru, je již dospělá, již má osmnáct let, od doby, kdy se narorila tím, že za mě MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a emeritní ředitelka MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, udělali blázna, či blázna nesvéprávného, kvůli SOUDU boháčů, bankéřů a jejich Bohů, Satanů kněží. Satan farář Dominikovi fara@domasov.info, nyní princeznu, ŽENU STATEČNOU, určenou pro toto pokolení, hodil do komína, do domu takových zlodějů, jakými jsou DÉMONI, zločinci a lháři, ministr financí Babiš, ministr průmyslu Mládek, a zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman. Dospělým a odpovědným princem je nyní odborník na energetiku docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a DRAKEM je Tomáš Klus, se svými písničkami o politice ŽENY STATEČNÉ jan.seidel@tomasklus.cz, jana@tomasklus.cz, slovensko@tomasklus.cz, jachym@tomasklus.cz. ŽENA STATEČNÁ, pro toto pokolení, již je dospělá a odpovědná. Má ŽENICHA, DUCHOVNÍHO Krista, a dělá všechno proto, aby se z militaristického, imperialistického, křesťanského království Satana faráře Dominika fara@domasov.info, neprodleně sama osvobodila, v ADVENTU 2016. Bude svobodná, až úplně poslušný Jos. Veselým josef.vesely@rozhlas.cz, ŽENĚ STATEČNÉ bude dělat Aróna, to je mluvčího, a to denně tím, že svoje DENÍČKY bude připravovat dle RADOSTNÉ ZPRÁVY, ZLATA BOŽÍCH PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pohádka SMŮLA je také o mladé ŽENĚ STATEČNÉ pro toto pokolení. K.M.1/4až7/12, 27. ŽENA STATEČNÁ je nyní ženou prince Satana faráře Dominika fara@domasov.info tím, že jeho protikladným žvástům děsivé temnoty katlického katechismu, dělá ozvěnu. Proto ztratila svou TVÁŘ. Na její TVÁŘ se nalepila SMŮLA, kterou je děsivá temnota protikladných žvástů katolického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí Satana faráře Dominika a DÉMONŮ, bankéřů. ŽENA STATEČNÁ se stane MOCNÝM BOHEM, až se zbaví SMŮLY, kterou je zlo křesťanství.

 

14.) Nemluvňátka ČARODĚJNIC náboženských církví, a NEMLUVŇÁTKA ČARODĚJNIC církví politických, NEMLUVŇÁTKA neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, mají povinnost vzdát DUCHOVNÍMU Kristu chválu, a mají povinnost se chlubit znalostí Hospodina VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který o sobě všechno uvedl, ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Výchova pokorných, a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, je nyní nová tím, že vzpurní, drzí a neposlušní, jako např. drzý Satan Kolegar z twr@twr.cz, nebo jeho host, kazatel Satan Tomáš Mojžíš z církve WESLEYÁNSKÉ v Poděbradech, rozum od Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA nedostanou, dokud se před Kristem, takovým, jaký skutečně v Písmu je, nepokoří. Dokud neprohlásí děsivou temnotu svých protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, za lži, dokud nevyznají, že SKÁLA DÉMONA, ministra financí Babiše, výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA a LETADLA, musí odtáhnout v děsu, pro strach z Hospodina VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký ještě nebyl. Jejich protikladné žvásty a promyšlené vychytralosti, nemají smysl ani pro ně, ani pro nikoho, protože svými žvásty kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, a tím dělají veškeré zlo nacionálního křesťanského fašismu, a tím zlo křesťanského meče naprosto nesmyslných válek na SVĚTĚ. Baalové a DÉMONI horečně zbrojí, a horečně válčí kvůli těmto dvěma sviním, protože odmítají rozumět textům Písma o tom, že bohatí a chudí v míru žít nemohou. Vládnoucí Baalové a DÉMONI horečně zbrojí a horečně válčí, nikoli kvůli bezpečnosti pracujícího lidu, ale kvůli bezpečnosti Baalů boháčů, DÉMÓNŮ bankéřů, a drzých Satanů kněží. Pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od vzpurných a neposlušných, Česko a SVĚT spěje do kolapsu civilizací, když nebude neprodleně svolán kongres energetiků celého SVĚTA v Praze, v DOLINĚ O2 Arény. Bůh se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až v Brně, ve školství, a v médiích, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, jako VŠEMOHOUCÍ Bůh, který zde o Baalech a DÉMONECH všechno vysvětlil. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Toho, kdo si vybere za Boha drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a tím žití na výnosný trh, toho Hospodin, při kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, úplně zničí. Trh už nemůže vládnout SVĚTU místo Hospodina zákonodárce a SOUDCE všech národů SVĚTA. Kdo si v Česku co vybere, to bude mít. Kdo má za Boha drzého, DUCHEM CHUDÉHO Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a za Boha jeho SKÁLU, PRACHY, jde do energetické záhuby. Kdo si za Boha vybere SKÁLU, kterou je DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který o sobě všechno řekl ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém, mírovém Božím království. Boží království pro všechny státy SVĚTA má povinnost realizovat lid technický, nyní především lid na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, na VUT v Brně, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Lid technický VUT v Brně je nyní KRÁLOVSKÝM KNĚŽTVEM tím, že odborníci na energetiku mají TRVALÉ KNĚŽSTVÍ. Od kněží technického lidu, které Hospodin živí svým technickým rozumem odjakživa, Hospodin přestane odstupovat svým rozumem, v ČÁSTEČCE NOVÉHO DUCHA, ze svého milosrdenství, až rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, se k DUCHOVNÍMU KRISTU neprodleně vrátí, viz další text, o jeho vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, chamtivých, křesťanských či ateistických sviní, poslušným neurologem Stránským stransky@mjs.narodni.cz. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

14.) Protože tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde znovu uvedená.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“ Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“ Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“ Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“ Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“ Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“ Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0 „Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“.

Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných Baalů a DÉMONŮ, stále velice silný. Když se Česko k DUCHOVNÍMU Kristu nyní nevrátí, bude zničeno.

 

Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba 45-ti pěti, či 50-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina, energetické žvásty ministra průmyslu Mládka, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, mlad.jan@seznam.cz, unavují. Jak jinak by Hospodin mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baal či DÉMON, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku ministr Mládek lže o koncepci energetiky. Bůh tyto fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami o území s fosilními palivy a surovinami. Viz GRAF o energetice, zpracovaný dle údajů z Rovnosti, dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o energetice, uvedených na konci kapitoly 176, viz FOTOGALERIE a NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Kvůli koncepci zločince a lháře ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 %, z celkem potřebné energie, Česko, a tím celý SVĚT se stal ŘÍŠÍ MRTVÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho jediné a správné koncepce energetiky, protože ministr průmyslu Mládek odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, ministr průmyslu Mládek tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. Jak jinak by mohl Bůh soudit vládnoucí válečné zločince, Baaly a DÉMONY, než odstoupením svého rozumu, od ministra průmyslu Mládka. Řím1/18až3/6až11/32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/26,31, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,18až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. Energetická koncepce ministra průmyslu Mládka, na dostavbu necelého „Temelína“ v elektrárnách v Temelínu a v Dukovanech, až v roce 2039, je trestný čin. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádané, aby zajistili vyšetřování zdravého rozumu neposlušného blázna, Bohem prokletého DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. DUCHEM CHUDÍ Baalové a DÉMÓNI již nejsou zákonodárci. Mládek a jemu podobné vzpurné svině, musí jít Bohu z cesty, a zmizet neprodleně v říši ticha, či na smetišti dějin. Bůh ZÁKONODÁRCE ruší tímto jho dřevěné, kterým je SKÁLA Babiše, PENÍZE a MAJETEK. Ten shnil kvůli konci éry fosilních paliv, pro lži ministra průmyslu Mládka. Jho železné je vláda tvrdých energetiků, s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM. 18-náct let Božího SOUDU dokázalo neschopnost lži lidu technické elity mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Ministr průmyslu Mládek má povinnost neprodleně vyznat svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU a neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, s celou vládou neposlušného a vzpurného KOZLA, premiéra Sobotky. Baalové a DÉMONI, jsou sami sobě břemenem. Do bran celosvětového, mírového Božího království, žádného DÉMONA nelze přenést. Hospodin, který je nyní ZLATEM, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až vláda KOZLA Sobotky padne.

 

15.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do středy 14.12.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Před novým Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2016 jsou všichni uvedení lháři pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje, zajistí, aby mnozí neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně jako nepotřební, zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

433.

kmalina@socdem.cz, info@nasipolitici.cz, tejc.rpk@gmail.com, info@zemanmilos.cz, jiri.ovcacek@hrad.cz, radek.augustin@hrad.cz, posta@mpo.cz, podatelna@mfcr.cz, info@zemanmilos.cz, posta@psp.cz, malachp@seznam.cz, tiskove@socdem.cz, twr@twr.cz, rektor@vutbr.cz, mkacirek@socdem.cz, sekretariat.vkpr@hrad.cz, jaroslav.hlinovsky@hrad.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz, stransky@mjs.narodni.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, mlad.jan@seznam.cz, ceskova@osu.cz, eceskova@fnbrno.cz, eceska@med.muni.cz, informace@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, knihovna@mfcr.cz, jiri.benda@mfcr.cz, jiri.machonsky@mfcr.cz, hana.novakova@mfcr.cz, fau@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz, loterie@mfcr.cz, petice.stiznosti@mfcr.cz, pavel.polansky@mfcr.cz, ou@obecrudka.cz, e.v.a.cermakova@seznam.cz, starosta@obec.domasov.net, skola@domasov.info, stepanek@ro.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, bek@mail.muni.cz, bek@muni.cz, rektor@muni.cz, dvavra@mail.muni.cz, vaclav@phil.muni.cz, jakub.cigan@mail.muni.cz, kubovcakova@gmail.com, vondrackova.sarka@gmail.com, jvaltrova@phil.muni.cz, prodekan.veda@phil.muni.cz, dolezalo@phil.muni.cz, dekan@phil.muni.cz, prodekan.vyzkum@phil.muni.cz, veda@phil.muni.cz, radek.kundt@gmail.com,

434.

poradna@stepankacapova.cz, helpdesk@emailkampane.cz, firmy@o2.cz, security.help@o2.cz, noreply@o2.cz, info@o2family.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, posta@ksz.brn.justice.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, fara@domasov.info, kasparek.tomas@fnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, andrea.svob@seznam.cz, josef.vesely@rozhlas.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, eceskova@fnbrno.cz, kkocvarova@socdem.cz, sekretariat@issabrno.cz, oupslom@iol.cz, soutr.studilni@oaeldo.cz, info@spssbrno.cz, posta@sspbrno.cz, spskudelova@bm.orgam.cz, sou@jilova.cz, info@ssposbrno.cz, posta@sstebrno.cz, novakova@soubosonohy.cz, sekretariat@sssebrno.cz, info@ssknih.cz, oaeh@oaeh.cz, skola@ssudbrno.cz, zklusakova@szs-jaselska.cz, skola@szsmerh.cz, vsa@vsa.cz, info@voszbrno.cz, info@iss-sokolnice.cz, koudelka@fortika.cz, musil@gjbi.cz, rajhrad@skolarajhrad.cz, info@sspscultus.cz, skola@sou-hustopece.cz, info@svisv.cz, posta@spsbv.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, petr.chalupa@upol.cz, hosek@etf.cuni.cz, vojtisek@etf.cuni.cz, pokorny@etf.cuni.cz, trojan@etf.cuni.cz, martinek@jabok.cz, kolar@etf.cuni.cz, capek@etf.cuni.cz, info@ivysehrad.cz, novak@ivysehrad.cz, zemla@ivysehrad.cz, fialova@ivysehrad.cz, milky@mail.muni.cz, bek@phil.muni.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v listopadu 2016. Hospodin na Česko uvede zlé věci kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, kterým nikdo na SVĚTĚ neujde. Satan farář Dominik fara@domasov.info, Hospodina uráží, protože pálí kadidlo Baalům, a ne Bohu. Jer.1/17,11/11,17, Oz.2/18.