Kapitola 216 – 36 stran.

11.11.2016 12:05

Kapitola 216 – 36 stran. Myšlenky Hospodina, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, takového, jaký v Písmu opravdu je, o pokoji mírového, Božího, celosvětového království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jsou v Brně a v Česku na spadnutí. Nové DNES naplnění Písma je při SUPER úplňku MĚSÍCE, 14.11.2016. Jer.1/17až29/11,31/27,32až51/58, Žid.4/7až6/3,6až12/28, Žalm37/5,11,35,38až81/4, atd. Nejsvatější křesťanskou Boží trojicí jsou nyní křesťanští Bohové. Zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, Baal či DÉMON prezident kačer Donald Trump, a Baal či DÉMON, válečný štváč, NETVOR, prezident Putin. Bůh tyto fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami o území s fosilními palivy a surovinami. Viz GRAF o energetice, zpracovaný dle údajů z Rovnosti, dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o energetice, uvedených na konci kapitoly 176, viz FOTOGALERIE a NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Jako DUCHEM CHUDÍ, pro neznalost částečky NOVÉHO DUCHA, o správné koncepci energetiky, uvedené ve ZLATĚ, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí dobrovolně odejít do říše ticha, na smetiště dějin, ve stachu z DUCHOVNÍHO Krista, jaký ještě nebyl. Svými geneticky prasečími mozky křesťanských sviní, pro odstoupení rozumu Krista, prorokují Božím jménem klam, lest a nicotnou věštbu. Vedou tím SVĚT do energetického a ekonomického HROBU. Z tohoto HROBU Česko a SVĚT vytahuje DUCHOVNÍ Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svou energetickou koncepcí celosvětového DUCHOVNÍHO Božího království. BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží úplně poslušné TVORSTVO, mají povinnost rozhodnout o zřízení majetkové roviny všech států SVĚTA. Realizace elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, musí být dohodnuta na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh bude jednat sám, Baaly sám zničí, když nebudu v Česku za nesvéprávného blázna.

 

Česká bible kapitola 216, POSLEDNÍ SOUD kapitola 153, soud ex-rektora Hampla z KU 126. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládních stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4, Zj.1.

 

Obsah důležitých textů. 4.) Bože milosrdný, dovol svým rozumem, ze svého milosrdenství, pochopit technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, že při odstoupení TVÉHO rozumu, v částečce NOVEHO DUCHA, jsou všichni úplně bezmocní. Dovol technickému lidu pochopit, že podzim je nejvhodnější dobou proto, aby projektanti mohli přes zimu vypracovat projektovou dokumentaci, pro přestavbu Česka a SVĚTA na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dle TVÉ dokonalé lásky, TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Vždyť jsi slíbil, že způsobíš, že všichni budou číst TVÉ ZLATO, ukryté V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kterým jsou TVOJE příkazy a ZÁKONY. Nezdržuj prosím svůj slavný příchod do Česka. Vždyť pro službu pohlavním ÚDŮM, místo TOBĚ, jdeme do HROBU, při kolapsu civilizací, při kolapsu ropném a ekonomickém. Pro křesťanské chamtivé svině uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, a nyní na str.16,17, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba 45-ti pěti, či 50-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina unavují energetické žvásty ministra průmyslu Mládka, posta@mpo.cz. Jak jinak by Hospodin mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baal či DÉMON, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku ministr Mládek lže o koncepci energetiky. Bůh tyto fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami o území s fosilními palivy a surovinami. Kvůli koncepci zločince a lháře ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 %, z celkem potřebné energie, Česko, a tím celý SVĚT se stal ŘÍŠÍ MRTVÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho jediné a správné koncepce energetiky, protože ministr průmyslu Mládek odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, ministr průmyslu Mládek tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. Rozšíření jaderných elektráren v Temelíně a v Dukovanech za 23 let, v roce 2039, od kolapsu civilizací, ropného a ekonomického, nikoho neposlušného nezachrání. Bůh dá svůj technický rozum úplně poslušným, po vykonání SOUDNÉHO DNE neposlušných. Viz str.13až19. 1.) Závislost na technologiích, a na řešení všech problémů TVORSTVA válkami a horečným zbrojením, nesmyslně ničí fosilní paliva. Všem, kdo sestupují do jámy křesťanského fašismu, trnou jejich vlastní zuby. Trnou tím, že pijí militaristickou jedovinu dračí, Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Neposlušným mrtvým, klesá IQ. Odpadávají jim určité neurologické trasy, uvádí Stránský stransky@mjs.narodni.cz. Důvodem debility je, že neposlušní mají za BOHA PRACHY. Po vyjití Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ výchovy komunistickou Boží spravedlností, nemravní křesťanští hlupáci se obrátili k PRACHŮM, místo k Bohu. V PRACH se proměnili. Bůh je ve ZLATĚ, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když já, Pinchas, a ředitel Ostrý, povstaneme v ČRo v Brně k SOUDU neposlušných sviní, pohroma odstupování rozumu Boha, od poslušných, se zastaví. Bůh mnohým pokorným, a úplně poslušným, svůj rozum vrátí. Viz str.7až8. 2.) Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všichni musí vědět, že Hospodin celosvětově ničí planetu zemi tím, že podvrací a rozvrací všechny politické strany pravice a levice, a všechny církve, což všechno jsou dle Hospodina ČARODĚJNICE, protože ve všem lžou tím, že lžou o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin nyní planetě zemi a TVORSTVU škodí, odstoupením svého rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, určeného pouze pokorným a úplně poslušným služebníkům jediného Boha SVĚTA. Hospodin zemi přestane škodit, nad mnohými se smiluje, svým NOVÝM DUCHEM ŽENY STATEČNÉ, ze svého milosrdenství, až po vykonání SOUDNÉHO DNE, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, v ČRo v Brně, pokud společně se mnou, s Pinchasem, povstane k SOUDU neposlušných, to je mrtvých Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanu kněží, ředitel ČRo Brno Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. TRVALÉ KNĚŽSTVÍ, v nové jediné CÍRKVI, v pokorné, a v úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVĚ, získají uplně poslušní služebníci jediného Boha SVĚTA, když se k Bohu vrátí neprodleně. Novou vládu Česka, a tím novou STÁTNÍ SPRÁVU, dle textů uvedeného v minulých kapitolách SOUDU, dovoluje Bůh vytvořit odborníkům, vzešlých z veřejných výběrových řízení, při svém druhém příchodu do Česka. TVORSTVO se bude chvět strachem a rozčilením z pokoje, který Bůh zjedná poslušným tím, že pokorní, úplně bezmocní služebníci Boží, nastolí neprodleně daleko vyšší spravedlnost, pomocí zákonů Božích, než nastolili zákoníci v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy, pomocí zákonů Otců navěky milých, soudruhů Marxe a Engelse. Viz str.8až10. 3.) Hospodin si vezme v prchlivosti nejenom zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta ZEMANA, zubatého KOZLA premiéra Sobotky, ale také Baala či DÉMONA prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného štváče, NETVORA, prezidenta Putina, když např. pokorný a úplně poslušný ředitel ČRo Brno Ostrý jaromir.ostry@ rozhlas.cz, společně se mnou, s Pinchasem, který již 18 let opisuje texty SOUDU NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES jinými slovy, v ČRo v Brně, začneme mlet jedině možné texty o Bohu, a o jedině správné Boží koncepci energetiky, ZLATA, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dle Kokmotose z ČRo v Brně, bude SUPER úplněk MĚSÍCE větší, než byl úplněk MĚSÍCE v roce 1948, kdy Hospodin uvedl na Česko POUŠT cesty Boží socialistické výchovy, kdy boháče propustil na 40 let s prázdnou. SUPER úplněk MĚSÍCE v pondělí 14.11.2016, ruší všechny náboženské a politické tradice, pro všechny pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY Česka a Slovenska, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Hospodin vzdá Česku chválu, a učiní v Česku mnoho BOŽÍCH SYNŮ, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, když vše uvedené bude zveřejněno v ČRo v Brně. Hlukem pádu Baalů a DÉMONŮ v Česku, v roce 1948, se tehdy chvěla celá imperialistická a militaristická země, včetně křesťanských Bohů, drzých Satanů kněží. Hospodin byl tehdy dveřmi pro komunistické OVCE a BERANY. Viz str.10až13. 5.) Hospodin je pro každého člověka vším a ničím, protože vede každého člověka do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jako stádo, náboženské, či politické, které se Boha nebojí, protože o něm nemá ani ponětí. Hospodin otevřel dveře komunistickým OVCÍM a BERANŮM, pro dobu čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, dle zákonů Otců Bohu navěky milých, Marxe a Engelse. Především ředitel ČRo Brno Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, má povinnost otevřít Česku a SVĚTU dveře, do celosvětového, mírového Božího království, dle zákonů Božích, dle zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině spávné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Touto koncepcí je odpočinutí TVORSTVA celého SVĚTA, od díla energetické zhouby, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a to neprodleně. Viz str.19až20. 6.) Když já, Pinchas, třetí v Boží slávě, svou spravedlností SOUDU boháčů a bankéřů, po Otcích Bohu navěky milých, po Marxovi a Engelsovi budu nesvéprávným bláznem, bláznen Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nad vzpurnými a neposlušnými Baaly a DÉMONY se nesmiluje. S Českem nepocítí

 

lítost. Rudý štít dětí Marxe a Engelse, byl štítem bohatýrů BERANŮ komunistů. Nah. 2/4. Nyní Hospodin, ze svého milosrdenství, odstupuje svým rozumem od každého, kdo neuzná, že spravedlnost Marxe a Engelse byla z rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského, geneticky prasečího. Bůh odstupuje svým rozumem od každého, kdo v době SOUDU, který trvá již osmnáct let, k Bohu spravedlivému a VŠEMOHOUCÍMU, se nevrátí neprodleně. Tím v Česku a ve SVĚTĚ vzniká vzedmuté moře křesťanských, ateistických sviní. Jejich vysušení na VUT v Brně, je energetickou spásou. Nyní, když technický lid má být pokorný a úplně poslušný, pro pochopení textů Písma, že k technologiím, které má lidstvo z rozumu Božího, nikoli z rozumu svého, geneticky opičího, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, je zapotřebí přidat také Boží mravy, uvedené pro celý SVĚT, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všichni z VUT v Brně, od Boha VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, jaký v Písmu skutečně je, zbaběle utekli. SMLOUVU POKOJE Bůh uzavře pouze s pokornými a poslušnými LÉVIJCI, když se lid technický vrátí k Bohu neprodleně, jako SPRAVEDLIVÝ a POKORNÝ, jako BEZMOCNÝ. Službu v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, v nové církvi s mocí výkonnou, v době setkání Česka s jediným Bohem SVĚTA, mohou držet jenom odborníci na energetiku, LÉVIJCI, odpovědní Bohu za každou svou nepravost, za každou lež o energetické koncepci Česka a SVĚTA. Což je navždy platné nařízení, pro trvalé kněžstvo tvrdých mužů, energetiků STÁTNÍ SPRÁVY celého SVĚTA. Viz str.20až23. 7.) Od soboty v novoluní v listopadu 2016, musí být DUCHOVNÍ Kristus v Česku PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že NETVOR rektor Bek, a neposlušní a vzpurní religionisté a filozofové Masarykovy univerzity, již nebudou určovat to, co má jediný Bůh SVĚTA dělat, dle protikladných křesťanských žvástů. např. děsivé temnoty katolického katechismu Satana faráře Dominika fara@ domasov.info. Hospodin neposlušným a vzpurným NETVORŮM z Masarykovy univerzity, končí dobu vlády nad lidmi tím, že úplně ničí např. představy Satana faráře Dominika o jeho Bohu, z kterého Bůh dělá SOUDEM těchto textů MODLÁŘSKOU STVŮRU, a to až na věky věků. Děsivá temnota protikladných žvástů katolického katechismu Satana faráře Dominika, a tím krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše, již nad lidmi panovat nebude. Co DUCHOVNÍ Kristus smí a nesmí v Česku dělat, bude nyní určovat dobytek VUT v Brně, a to dle SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vzpurní a neposlušní muslimové padli do jámy muslimského fašismu, a do PEKLA nesmyslných křesťanských válek o území s plynem, ropou a z milosrdenství rozumu Krista. Kristus tím dokázal, že trestá neposlušné muslimy tisíckrát víc, než neposlušné Česko. K.M.1/4až12/22, Kaz. 3/18,8/8, atd., což činí proto, aby lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, soudili celý SVĚT v Praze tím, že nyní budou neprodleně iniciovat, svolání kongresu energetiků do DOLINY O2 Arény v Praze. Zde bude Kristus soudit celý neposlušný a vzpurný SVĚT, NOVÝM SLOVEM. Viz str.23až26. 8.) Hospodin je mediální MISTR, který texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, doplňuje např. písničkami. DEN PÁNĚ, který se začal na ÚSVITU nového tisíciletí, se skryl nyní v růžích ČSSD tím, že místo Hospodina, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vládne Česku premiér, KOZEL Sobotka, svou imperialistickou spravedlností. NETVOŘI z VUT v Brně jsou neposlušní a vzpurní, to je mrtví, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, již dlouho. Poprve jsem vešel do jejich Božího domu rektorátu VUT v Brně, za rektora Vrbky, to je v roce cca 2005. Vůle Boží je, aby v Česku nikdo DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista nezdržoval, aby SOUDNÝ DEN neposlušných a vzpurných sviní, HOŘÍCÍ jako PEC, přišel v DEN SVÁTKU pokorných a úplně poslušných, při úplňku MĚSÍCE v listopadu, v pondělí dne 14.10.2016. ŽENY, které se musí podřídit svým mužům, jsou CÍRKVE celého SVĚTA s mocí výkonnou, vlády celého SVĚTA, s kněžími s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM, kteří musí vykonat smírčí obřady s Bohem, a tím získat SMLOUVU POKOJE. 1.Kor.1/27,4/20až15/33, 4.Moj.18/23,23/19,24,25/11, atd. Musí se podřídit TVRDÝM MUŽŮM, Iz.2/22až10/15,16/5až19/4,14až29/11až24až30/17až66/24, které Bůh vyvolí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, na kongresu úplně poslušných energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno poslušné TVORSTVO, neurolog Stránský stransky@mjs.narodni.cz musí pochopit, že mrtvé, neposlušné, křesťanské, militaristické, chamtivé svině, modloslužebníci, mají falečnou víru v Hospodina. Viz str.26až29. 9.) Kdo zná moc a sílu těchto vět, ten kdo lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, blíže poznal, ze SLOV NOVÝCH NEBES, zažil zázrak, zažil dar rozumu Hospodina. Každý takový, z lásky k Bohu VŠEMOHOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI, musí změnit SVĚT. Pravda o Bohu, a o jeho, jedině možné koncepci energetiky, to je nebezpečná zbraň. Zničí všechny Baaly, DÉMONY a jejich Bohy, drzé Satany kněze. Z křesťanského příběhu zbývá jen málo. To co se v děsivé temnotě PEKLA křesťanství věčné zdálo, služba SKÁLE DÉMONA, ministra financí Babiše, kterou jsou PRACHY, končí ve výčitkách, protože Bohu a majetku, v křesťanském PEKLE, sloužit již nelze. Vážený neorologu Stránský stransky@mjs.narodni.cz. V Česku již žádný princ není. Uzdravit mladou ŽENU STATEČNOU, NEVĚSTU, určenou Hospodinem pro toto pokolení, jejím políbením, musíte jít udělat na HRAD rektorátu VUT v Brně, sám. Máte povinnost, nejdříve MEČEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vysekat HRAD rektorátu VUT v Brně, z imperialistické a militaristické spravedlnosti růží ČSSD. Až se dostanete ke spícímu rektorovi VUT v Brně, v jehož TĚLE spí mladá ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, máte povinnost ji probudit k ŽIVOTU VĚČNÉMU, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, v Božím, celosvětovém, mírovém království, políbením na ústa. Musíte proto políbit na ústa spícího NETVORA rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz. Neposlušný rektor Štěpánek spí velice tvrdě, již celé své volební období. Vzkřísit tuto militaristickou, křesťanskou, či ateistickou svini, ze vzedmutého moře shnilých sviní, bude velký problém. Abyste ho vzkřísil z mrtvých, musíte mu dát dýchání z úst do úst. Dle Kokmotose z ČRo v Brně, bude SUPER úplněk MĚSÍCE větší, než byl úplněk MĚSÍCE v roce 1948, kdy Hospodin uvedl na Česko POUŠT cesty Boží socialistické výchovy, kdy boháče, DÉMONY a Baaly, a jejich Bohy, Satany kněze, propustil na 40 let s prázdnou. Vážený neorologu Stránský stransky@mjs.narodni.cz. Když dokážete v říši mrtvých sviní, probudit spícího rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz z neposlušnosti, z mrtvých, vzdá Vám Hospodin chválu, a učiní Vás BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Viz str.29až32. 10.) Sice rektor Bek, religionisté a filozofové, by jako žížaly byly TVORSTVU užiteční, ale víc užiteční TVORSTVU budou, když budou pracovat jako pomocné síly v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Dej Hospodine Česku, z milosrdenství svého rozumu, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, abys zrušením SKÁLY Baalů a DÉMONŮ, PRACHŮ, ZBRANÍ, OSOBNÍCH AUT a LETADEL, mohl na SVĚTĚ učinit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, všechno energeticky nové. Všechen lid bude plakat, až zjistí, že svoboda energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, spočívá v úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. To je však jediná RADOSTNÁ ZPRÁVA od Boha VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, se NETVOŘI rektor Bek a prezident Zeman, žerou navzájem úplně zbytečně. Vůle Boží je, aby nad všemi DÉMONY, nad všemi vlastníky PRACHŮ a MAJETKU, nevládli žádní DÉMONI a tím žádní Baalové. Vůle Boží je, aby nad všemi vládl Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že v Česku bude mnoho Bohů, stejně mocných a VŠEVĚDOUCÍCH, jakým je Hospodin. Viz str.32až34. 11.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 14.11.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Vzpurní, to je mrtví, zlí, jsou zapsáni jako NETVOŘI. Viz str.34až36.

 

1.) Vážení psychiatři v Brně, neurologu stransky@mjs.narodni.cz, technický lide VUT v Brně a projektanti. Kvůli Vám neposlušným, žijeme v soužení, jaké ještě nebylo, a už ani nebude, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od každého, kdo na SOUDU neposlušných, který trvá již osmnáct let, odmítl dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, nesmyslně ničící fosilní paliva, jejichž éra končí. TVORSTVO za ně nemá žádnou náhradu, pro lži o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 % celkem potřebné energie, zločince a lháře, ministra průmyslu Mládka. Na Boží lásku, Božích ZÁKONŮ, se nikde jinde tolik neumírá, jako v Česku, uvádí mediální MISTR Kristus, v Písmu, i v písničkách. Jak probíhá SMRT neposlušných uvádí Bůh v Písmu, i v článku DUCHEM CHUDÉHO neurologa Stránského v Lidových novinách 5.11.2016. stransky@mjs.narodni.cz, bojar@narodni.cz, djb@seznam.cz, kukla@email.cz, info@vydavatelstvimjs.cz, FleischmannP@seznam.cz. DUCHEM CHUDÉ ateistické svině věří např. Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info. Ten, svými žvásty děsivé temnoty katolického katechismu, kazí dobré mravy Česka a TVORSTVA. Nikdo nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že veškerá technika je z rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského. Pro křesťanské, militaristické mravy, máme deevoluci, uvádí Hospodin i Stránský. Pro službu pohlavním ÚDŮM, místo Bohu, jdeme do HROBU, při kolapsu civilizací, při kolapsu ropném a ekonomickém. Závislost na technologiích, a na řešení problémů TVORSTVA válkami a horečným zbrojením, nesmyslně ničí fosilní paliva. Všem, kdo sestupují do jámy křesťanského fašismu, trnou jejich vlastní zuby. Trnou tím, že pijí militaristickou jedovinu dračí, Satana faráře Dominika. Neposlušným klesá IQ. Odpadávají jim určité neurologické trasy, uvádí Stránský. Důvodem debility je, že neposlušní mají za BOHA PRACHY. Po vyjití Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ výchovy komunistickou Boží spravedlností, nemravní křesťanští hlupáci se obrátili k PRACHŮM, místo k Bohu. V PRACH se proměnili. Bůh je ve ZLATĚ, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když já, Pinchas, a ředitel Ostrý, povstaneme v ČRo v Brně k SOUDU neposlušných sviní, pohroma odstupování rozumu Boha, od poslušných, se zastaví. Bůh mnohým pokorným, a úplně poslušným, svůj rozum vrátí.

 

2.) Česku se narodilo DÍTĚ, NEVĚSTA, mladá ŽENA STATEČNÁ, která se připravila svými skutky SOUDU neposlušných a vzpurných, vládnout tomuto pokolení, po vykonání SOUDNÉHO DNE Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Nastal čas, aby Baalům, DÉMONŮM a jejich Bohům, Satanům kněžím, kteří jdou jen za svou kořistí, kterou jsou PRACHY, bylo odňato všechno co mají. Povinnost vyvléct Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy, drzé Satany kněze, od křesťanského militarismu a imperialismu, na Boží majetkovou rovinu celosvětového, mírového, Božího království, vyvléct je od jejich koryt, ke korytům opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mají především noví APOŠTOLOVÉ, pokorní a úplně poslušní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz. Dále noví, úplně poslušní LÉVIJCI, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a docent Skála skala@fme.vutbr.cz. Nově potom neurolog Stránský stransky@mjs.narodni.cz, svým učením o odstupování rozumu Boha od zlých, neposlušných a vzpurných NETVORŮ. Dle výzkumu neurologa Stránského, mladým lidem odpadávájí určité neurologické trasy, což Stránský nazývá deevolucí. Hospodin tento jev upřesňuje ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí vyžaduje, aby všichni znali jediného Boha SVĚTA, jako jediného, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všichni musí vědět, že Hospodin celosvětově ničí planetu zemi tím, že podvrací a rozvrací všechny politické strany pravice a levice, a všechny církve, což všechno jsou dle Hospodina ČARODĚJNICE, protože ve všem lžou tím, že lžou o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin nyní planetě zemi a TVORSTVU škodí, odstoupením svého rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, určeného pouze pokorným a úplně poslušným služebníkům jediného Boha SVĚTA. Hospodin zemi přestane škodit, nad mnohými se smiluje, svým NOVÝM DUCHEM ŽENY STATEČNÉ, ze svého milosrdenství, až po vykonání SOUDNÉHO DNE, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, v Brně, v ČRo, pokud společně se mnou, s Pinchasem, povstane k SOUDU neposlušných, to je mrtvých Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanu kněží, ředitel ČRo Brno Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. Hospodin bude nad Českem a SVĚTEM bdít, bude budovat a sázet pomocí pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, až pokorných a úplně poslušných služebníků jediného Boha SVĚTA, nových APOŠTOLŮ, bude hodně. Všichni se spletli ve volebních odhadech v USA. Jediným vítězem ve všech volbách na SVĚTĚ, dle EVROPY 2, dle Mareše, a dle SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je totiž Gott, je Hospodin, který má všechno na SVĚTĚ pod kontrolou, svým rozumem DUCHA SVATÉHO. Bůh naplňuje texty Písma o tom, že např. v USA, či v Česku, drzí Satani kněží mají hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA tím, že stále učí křesťanský lži lid poznávat Hospodina, pomocí děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu drzého faráře Satana Dominika fara@domasov.info, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí a žvástů DÉMONA, ministra financí Babiše. Bůh tyto texty Písma, tyto hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, připomíná vzpurným a neposlušným Baalům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, Satanům kněžím, pomocí pomalého Božího SOUDU těchto textů neposlušných a vzpurných, který trvá již 18 let, od doby, kdy ze mě psychiatři, rektoři, kněží, starostové, novináři a lidé, udělali nesvéprávného blázna. Hospodin odpustí Česku a SVĚTU křesťanskou militaristickou nepravost, a nikomu nebude připomínat hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, až tento Boží SOUD bude ukončen na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, v Praze, nejlépe v Brně, v ČRo v Brně, kde musí povstat k SOUDU Baalů, DÉMONŮ, a Satanů kněží, společně se mnou, Pinchasem, ředitel ČRo Brno Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. Pohromu odstupování Božího rozumu od neposlušných a vzpurných Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanu kněží, Hospodin ukončí v SOUDNÉM DNI v Brně, kdy v Česku všichni neposlušní a vzpurní zmizí v říši ticha, či na smetišti dějin, pro pochopení textů ZLATA, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. TRVALÉ KNĚŽSTVÍ, v nové jediné CÍRKVI, v pokorné, a v úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVĚ, získají uplně poslušní služebníci jediného Boha SVĚTA, když se k Bohu vrátí neprodleně. Novou vládu Česka, a tím novou STÁTNÍ SPRÁVU, dle textů uvedeného v minulých kapitolách SOUDU, dovoluje Bůh vytvořit odborníkům, vzešlých z veřejných výběrových řízení, při svém druhém příchodu do Česka. TVORSTVO se bude chvět strachem a rozčilením z pokoje, který Bůh zjedná poslušným tím, že pokorní, úplně bezmocní služebníci Boží, nastolí neprodleně daleko vyšší spravedlnost, pomocí zákonů Božích, než nastolili zákoníci v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy, pomocí zákonů Otců navěky milých, soudruhů Marxe a Engelse. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Bůh odstupuje svým rozumem, ze svého milosrdenství od každého, kdo nejde okamžitě do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Je úžasně trpělivý tím, že stále určuje Česku a SVĚTU, nové DNES naplnění Písma, návratu neposlušných a vzpurných, k jedinému Bohu SVĚTA, mletím textů ZLATA, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žid.4/7,5/11až6/3,6až8/10,10/26,31,37až12/28až13/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Hospodin je žárlivě milující, protože místo něho, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, stále vládnou neposlušní a vzpurní, NESPRAVEDLIVÍ Baalové a DÉMONI, v Česku např. zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, zubatý KOZEL, premiér Sobotka, ve SVĚTĚ potom Baal či DÉMON prezident kačer Donald Trump, a Baal či DÉMON, válečný štváč, NETVOR, prezident Putin. Proto Hospodin stále naplňuje texty Písma o tom, že ke stávajícím vládnoucím KRÁLŮM, se nezná svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, která je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V této podzimní době, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní v listopadu 2016, přišly DNY NAVŠTÍVENÍ, a dny Boží odvety, kvůli vzpouře neposlušného pokolení Bohem v Písmu vyvoleného Česka. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12až9/7,12,15až13/11,13až14/3, Mal.1/10až2/17,3/10,12,16,20, Iz.29/11až24až33/22,45/7až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Žalm33/6až102/28, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.15/8,18/32, 21/30, atd. Hospodin nečiní v Česku nic tajně. Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, ad. Pomocí SOUDU těchto textů, odstupuje svým rozumem, ze svého milosrdenství, od každého neposlušného a vzpurného NETVORA, kdo se nevrátí k Hospodinu, takovému VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI, jaký skutečně je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, neprodleně, v novém DNES naplnění Písma v novoluní. Sír.5/5až7/16až43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, atd. Tím v Česku vzešel plný počet křesťanských militaristických sviní, což je znamení pro pokorné a úplně poslušné. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Hospodin si vezme v prchlivosti nejenom zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta ZEMANA, zubatého KOZLA premiéra Sobotky, ale také Baala či DÉMONA prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baala či DÉMONA, válečného štváče, NETVORA, prezidenta Putina, když např. pokorný a úplně poslušný ředitel ČRo Brno Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, společně se mnou, s Pinchasem, který již 18 let opisuje texty SOUDU NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES jinými slovy, v ČRo v Brně, začneme mlet jedině možné texty o Bohu, a o jedině správné Boží koncepci energetiky, ZLATA, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 2.Kor.10/4,13/5,8, Oz.2/18,8/4,9/7,12,15až13/11až14/3, Jer.1/17až6/19,23/29,32,31/27,32až36/32až49/20až50/45až51/58, Žalm33/6,102/28, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm106/30, Sír.45/23, 4.Moj.18/23,25/11, atd. Vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých imperialistických, militaristických sviní, totiž v křesťanství ještě nikdy nenastalo, kromě čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží výchovy, což byla příprava na druhý příchod Hospodina do Česka, v novém DNES naplnění Písma, o vládě jediného Boha SVĚTA, nad všemi státy SVĚTA. Iz.29/11,24až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14až33, Jer.1/17až31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25, Žid. 3/9až12/28, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, atd. Oslava DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka, tentokrát v jeho Boží spravedlnosti, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, daleko vyšší, než byla dle zákonů komunistů Marxe a Endelse, v době 40 let pouště socialismu, za vlády komunistických BERANŮ, je vždy při úplňku MĚSÍCE. Žid.4/7až9/27až12/28, Žalm37/5,11,35,38až81/4,82/5,96/7,132/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Mat.5/3,9,14,18,20až23/7až25/40, atd. Úplněk MĚSÍCE je nyní SUPER úplňkem. Oslava Hospodina, takového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVEDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nyní při SUPER úplňku, v pondělí 14.11.2016. Sír.5/5až43/26,31, Žalm33/6až37/5,11,35,38až81/4,82/5,96/7až102/18,27až132/5,8, atd. Dle Kokmotose z ČRo v Brně, bude SUPER úplněk MĚSÍCE větší, než byl úplněk MĚSÍCE v roce 1948, kdy Hospodin uvedl na Česko POUŠT cesty Boží socialistické výchovy, kdy boháče propustil na 40 let s prázdnou. Jer.1/17až31/27,32,33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až12/28,13/17, atd. SUPER úplněk MĚSÍCE v pondělí 14.11.2016, ruší všechny náboženské a politické tradice, pro všechny pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY Česka a Slovenska, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Hospodin vzdá Česku chválu, a učiní v Česku mnoho BOŽÍCH SYNŮ, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, když vše uvedené bude zveřejněno v ČRo v Brně. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude zlého Česka želet, když na Domašovsku zůstane Bohem neposlušných a vzpurných Satan farář Dominik fara@domasov.info. Mat.5/3,9,14,18,23/7, Mar.4/12,7/7,13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Jan1/1až15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,atd. V době čtyřiceti let Boží socialistické výchovy, Hospodin propustil Baaly, DÉMONY s prázdnou, i s jejich Bohy, se Satany kněžími. Tehdy, vzpurné a neposlušné Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy, Satany kněze, vyvlekli od jejich koryt sviní, ti nejchatrnější ze stáda. Nejchatrnějšími ze stáda byl tehdy pracující lid, ovce. Baalové, DÉMONI, a Satani kněží, byli tehdy vyvlečené pomocí vládnoucích BERANŮ, to je komunistů. Hlukem pádu Baalů a DÉMONŮ v Česku, v roce 1948, se tehdy chvěla celá imperialistická a militaristická země, včetně křesťanských Bohů, drzých Satanů kněží. Hospodin byl dveřmi pro komunistické ovce. Jer.1/17až49/20až50/45, Luk.1/52 až20/18, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jan1/1až8/42až10/7,15/25, Bhagavadgíta15/15až 16/1až24až18/78, atd. Nyní nový Hospodin vyžaduje, aby Baaly, DEMONY a jejich Bohy, Satany kněze, vyvlekli od jejich KORYT, ke korytům opakovaně uvedeného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, inteligenti, psychiatři, neurologové, lid technický z Brna a projektanti, a to neprodleně a dobrovolně. Kdokoli z vládnoucích NETVORŮ se ještě v Česku prohlásí za vládnoucího Boha, toho Hospodin nenechá bez trestu. Mnohé vzpurné a neposlušné zabije strašlivou záhubou. Kdokoli odloží svoje rozhodnutí o návratu k Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI ze dne na den, Hospodinův hněv ho vyhledá z ničeho nic. Mnozí dojdou úplné záhuby v DEN ODPLATY, v SOUDNÉM DNI v ČRo. SKÁLA vzpurných, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA, LETADLA zmizí, když technický lid VUT v Brně bude mluvit pravdu o energetice, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Nejsvatější křesťanskou Boží trojicí jsou nyní křesťanští Bohové. Zakladatel KOZLŮ ČSSD, kulhavý KOZEL prezident Zeman, Baal či DÉMON prezident kačer Donald Trump, a Baal či DÉMON, válečný štváč, NETVOR, prezident Putin. Hospodin bude jednat sám, a zniči je, když nebudu za nesvéprávného blázna. Řím.1/18až8/19až11/32, Žalm37/5,11,35,38až132/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9, atd.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Vážení čistí, to je bílí, svatí, psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz. Máte povinnost mít strach z Boha, jaký ještě nebyl, a neprodleně se k Hospodinu přihlásit tím, že po osmnácti letech mého opisování SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými SLOVY SOUDU, mě přestanete pokládat za blázna, či dokonce, od roku 2006, dle Lidových novin, a ředitelky psychiatrie MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, za nesvéprávného blázna. Jste SOUDEM neposlušných a vzpurných ateistických, křesťanských, militaristických, imperialistických, a jiných sviní, očištění od děsivé temnoty protikladných dogmat, a jedu promyšlených vychytralostí katolického katechismu Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info. S Čertem, se Satanem farářem Dominikem nejsou žerty. Dle Písma a písniček od mediálního MISTRA, DUCHOVNÍHO Krista, Satan Dominik se krčí v křoví. On se krčí v křoví, protože svými žvásty děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, na SVĚTĚ křoví Baalů dělá. Kvůli dementním, neposlušným a vzpurným Satanům kněžím, do jejichž myslí rozum NOVÉHO DUCHA SVATÉHO nevstoupí, zarostla křovím Baalů, to je vlastníků PRACHŮ, a DÉMONŮ, to je bankéřů, celá země. Noví LÉVIJCI, sedící na Boží pravici, úplně poslušní, novému DUCHOVNÍMU Kistu odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o její koncepci, pro Česko a pro celý SVĚT, rektore Štěpánku rektor@vutbr.cz, docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, a docente Skálo skala@fme.vutbr.cz. Jste z Brna, které je ZEMÍ SVATOU, MÍSTEM SVATÝM, PUPKEM SVĚTA. Proto je Vaší povinnosti zajistit, aby tato kapitola, nebyla 216 kapitolou PAMĚTNÍ KNIHY pomalého SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských a jiných sviní, ale PRVNÍ KAPITOLOU KNIHY ŽIVOTA tím, že ji, jako noví DUCHOVNÍ kněží s trvalým kněžstvím, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, jako pokorní a úplně poslušní, jako živí, napíšete dle textů SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, spolu se mnou. Jste o to žádání. Protože jste dokázali pochopit tolik jiných textů, nemáte výmluvu pro neprodlený návrat k DUCHOVNÍMU Kristu, k takovému, jaký opravdu je, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro znalost veškerého Písma od DUCHOVNÍHO Hospodina, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Máte povinnost, spolu se mnou, vykročit ke svobodě celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království tím, že mluvením pravdy o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA zajistíte, aby v Brně vládl jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mizi námi. Jako pokorní a úplně poslušní, máte povinnost se podřídit vládě DUCHOVNÍHO Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, vyvýšeného soudem křesťanských a jiných prasat tím, že zajistíte, aby v říši ticha, na smetišti dějin, neprodleně zmizela sbírka křesťanských, judaistických, muslimských, hinduisticých, buddhistických a jiných Bohů. Sbírka Bohů neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní celého SVĚTA, kterých vzešel PLNÝ POČET, nemůže nikoho na SVĚTĚ energeticky spasit a zachránit, při kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, pro odstoupení Božího rozumu, v době osmnácti let pomalého SOUDU vládnoucích zločinců, lhářů a podvodníků, od vzpurných a neposlušných NETVORŮ, kteří se k Bohu, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, odmítají vrátit. Viz konec kapitoly 176, a GRAF o energetice, v NOVINKÁCH, a ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Pro křesťanské, militaristické, imperialistické a jiné náboženské a politické SVINĚ, musí v Brně, v SOUDNÉM DNI neposlušných a vzpurných, kterých vzešel plný počet, vyjít SVĚTLO SVĚTA dokonalé Boží lásky, Božích přikazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Aby nový, DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se mohl nad Brnem a SVĚTEM smilovat, svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, je zapotřebí, abyste neprodleně zajistili, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, aby Hospodin vešel od díla udržování stávajících církví a kněží, které má Bůh za ČARODĚJNICE, např. od udržování drzého Satana Kolegara z twr@twr.cz, jeho hosta Satana Tomáše Mojžíše z církve WESLEYÁNSKÉ v Poděbradech, a církví, ČARODĚJNIC ostatních Satanů kazatelů, stávající vládnoucí neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY. ivobejda@volny.cz, s.tomson@volny.cz, felkr@iol.cz, fapody@seznam.cz, it@mesto-podebrady.cz, martin.fer@evangnet.cz, 1.mistostarosta@mesto-podebrady.cz, podebrady@evangnet.cz, medonos4@gmail.com, informace@mesto-podebrady.cz, petr.geldner@tiscali.cz, zajickova@opnymburk.cz, vavricka.poradenstvi@seznam.cz, vitek.vurst@gmail.com, obec@kstudanka.cz, ks.zs@seznam.cz, markovad@email.cz, pnb77@hotmail.com, starosta@mesto-podebrady.cz, lukavec@ekopodebrady.cz, j.mares@fordmares.cz, martin.fer@evangnet.cz, veberovaj@centrum.cz, jinma@seznam.cz, info@ipodebrady.cz, noviny@ipodebrady.cz, studio@radio7, Nemluvňátka ČARODĚJNIC náboženských církví, a NEMLUVŇÁTKA ČARODĚJNIC církví politických, NEMLUVŇÁTKA neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, mají povinnost vzdát DUCHOVNÍMU Kristu chválu, a mají povinnost se chlubit znalostí Hospodina VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který o sobě všechno uvedl, ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Výchova pokorných, a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista, je nyní nová tím, že vzpurní, drzí a neposlušní, jako např. drzý Satan Kolegar z twr@twr.cz, nebo jeho host, kazatel Satan Tomáš Mojžíš z církve WESLEYÁNSKÉ v Poděbradech, rozum od Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA nedostanou, dokud se před Kristem, takovým, jaký skutečně v Písmu je, nepokoří. Dokud neprohlásí děsivou temnotu svých protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, za lži, dokud nevyznají, že SKÁLA DÉMONA, ministra financí Babiše, PRACHY, ZBRANĚ, OSOBNÍ AUTA a LETADLA, musí odtáhnout v děsu, pro strach z Hospodina VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký ještě nebyl. Jejich protikladné žvásty a promyšlené vychytralosti, nemají smysl ani pro ně, ani pro nikoho, protože svými žvásty kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, a tím dělají veškeré zlo křesťanského meče naprosto nesmyslných válek na SVĚTĚ. Baalové a DÉMONI horečně zbrojí, a horečně válčí kvůli těmto dvěma sviním, protože odmítají rozumět textům Písma o tom, že bohatí a chudí v míru žít nemohou. Vládnoucí Baalové a DÉMONI horečně zbrojí a horečně válčí, nikoli kvůli bezpečnosti pracujícího lidu, ale kvůli bezpečnosti Baalů boháčů, DÉMÓNŮ bankéřů, a drzých Satanů kněží. Pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od vzpurných a neposlušných, Česko a SVĚT spěje do kolapsu civilizací, když nebude neprodleně svolán kongres energetiků celého SVĚTA v Praze, v DOLINĚ O2 Arény. Bůh se smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až v Brně, ve školství, a v médiích, vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, jako VŠEMOHOUCÍ Bůh, který zde o Baalech a DÉMONECH všechno vysvětlil. Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Toho, kdo si vybere za Boha drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a tím žití na výnosný trh, toho Hospodin, při kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, úplně zničí. Trh už nemůže vládnout SVĚTU místo Hospodina zákonodárce a SOUDCE všech národů SVĚTA. Kdo si v Česku co vybere, to bude mít. Kdo má za Boha drzého, DUCHEM CHUDÉHO Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a za Boha jeho SKÁLU, PRACHY, jde do energetické záhuby. Kdo si za Boha vybere SKÁLU, kterou je DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který o sobě všechno řekl ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém, mírovém Božím království. Boží království pro všechny státy SVĚTA má povinnost realizovat lid technický, nyní především lid na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, na VUT v Brně, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Lid technický VUT v Brně je nyní KRÁLOVSKÝM KNĚŽTVEM tím, že odborníci na energetiku mají TRVALÉ KNĚŽSTVÍ. Od kněží technického lidu, které Hospodin živí svým technickým rozumem odjakživa, Hospodin přestane odstupovat svým rozumem, v ČÁSTEČCE NOVÉHO DUCHA, ze svého milosrdenství, až rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, se k DUCHOVNÍMU KRISTU neprodleně vrátí, viz další text, o jeho vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, chamtivých, křesťanských či ateistických sviní, poslušným neurologem Stránským stransky@mjs.narodni.cz. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Protože konec textů, tabulka, na konci kapitoly 176 je nesrozumitelná, je zde uvedená.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“ Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“ Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“ Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“ Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“ Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“ Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“ Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0 „Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“.

Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných Baalů a DÉMONŮ, stále velice silný. Když se Česko k DUCHOVNÍMU Kristu nyní nevrátí, bude zničeno.

 

Pro křesťanské, militaristické, imperialistické, chamtivé svině ještě uvádím, že můj odhad, uvedený v kapitole 176, že končící fosilní paliva nahradí v Česku výstavba 45-ti pěti, či 50-ti elektráren velikostí Temelína, je chybná. Uvedl to kdysi dávno emeritní děkan SF ČVUT Hrdlička. Dle něho, vzhledem k účinnosti přeměn energií, by bylo potřeba jenom pro provoz dopravy, končící ropu nahradit cca 40 elektrárnami velikosti Temelína. Proto Hospodina, energetické žvásty ministra průmyslu Mládka, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, korupce@mpo.cz, mlad.jan@seznam.cz, unavují. Jak jinak by Hospodin mohl vyhnat od koryt válečné štváče, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, Baala či DÉMONA, prezidenta kačera Donalda Trumpa, a Baal či DÉMON, válečného zločince, NETVORA, prezidenta Putina, než tím, že v Bohem vyvoleném Česku ministr Mládek lže o koncepci energetiky. Bůh tyto fašistické, militaristické proroky, neposlal kazit dobré mravy, svými DÉMONSKÝMI žvásty, o nezbytnosti úplně zničit fosilní paliva dvojnásobným růstem výroby, stavěním BERLÍNSKÉ ZDI mezi chudým Mexikem a mezi Baaly a DÉMONY v USA, horečným zbrojením, a nesmyslnými válkami o území s fosilními palivy a surovinami. Viz GRAF o energetice, zpracovaný dle údajů z Rovnosti, dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, a dle údajů o energetice, uvedených na konci kapitoly 176, viz FOTOGALERIE a NOVINKY na www.pametni-kniha.cz. Kvůli koncepci zločince a lháře ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 %, z celkem potřebné energie, Česko, a tím celý SVĚT se stal ŘÍŠÍ MRTVÝCH. O Česku, o ŘÍŠI MRTVÝCH, Hospodin uvádí. V Česku, a tím v celém SVĚTĚ není dobrého díla, není dobré myšlenky, není ani poznání Boha, ani poznání jeho jediné a správné koncepce energetiky, protože ministr průmyslu Mládek odmítá uznat, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Hospodina, je úplně bezmocný. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Dobré a správné Boží příkazy zničil v Česku jediný člověk, ministr průmyslu Mládek tím, že se Hospodina nebojí, a že nepokládá příkazy a zákony Hospodina, za novou a sladkou MANU, platnou pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. Jak jinak by mohl Bůh soudit vládnoucí válečné zločince, Baaly a DÉMONY, než odstoupením svého rozumu, od ministra průmyslu Mládka. Řím1/18až3/6až11/32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/19,27,43/26,31, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,18až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. Energetická koncepce ministra průmyslu Mládka, na dostavbu necelého „Temelína“ v elektrárnách v Temelínu a v Dukovanech, až v roce 2039, je trestný čin. Orgány činné v trestním řízení jsou opakovaně žádané, aby zajistili vyšetřování zdravého rozumu neposlušného blázna, Bohem prokletého DÉMONA, ministra průmyslu Mládka. DUCHEM CHUDÍ Baalové a DÉMÓNI již nejsou zákonodárci. Mládek a jemu podobné vzpurné svině, musí jít Bohu z cesty, a zmizet neprodleně v říši ticha, či na smetišti dějin. Bůh ZÁKONODÁRCE ruší tímto jho dřevěné, kterým je SKÁLA Babiše, PENÍZE a MAJETEK. Ten shnil kvůli konci éry fosilních paliv, pro lži ministra průmyslu Mládka. Jho železné je vláda tvrdých energetiků, s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM. 18-náct let Božího SOUDU dokázalo neschopnost lži lidu technické elity mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Ministr průmyslu Mládek má povinnost neprodleně vyznat svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU a neprodleně zmizet v říši ticha, to je na smetišti dějin, s celou vládou neposlušného a vzpurného KOZLA, premiéra Sobotky. Baalové a DÉMONI, jsou sami sobě břemenem. Do bran celosvětového, mírového Božího království, žádného DÉMONA nelze přenést. Hospodin, který je nyní ZLATEM, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až vláda KOZLA Sobotky padne. Smiluje se pouze nad poslušnými. Hospodin slíbil, že vláda KOZLŮ premiéra Sobotky, texty Písma pochopí. Česko je Hospodinem pozdě varováno před kolapsem civilizací. Neprodleně proto musí svolat kongres energetiků do DOLINY O2 Arény v Praze. Rozšíření jaderných elektráren v Temelíně a v Dukovanech za 23 let, v roce 2039, od kolapsu civilizací, ropného a ekonomického, nikoho neposlušného nezachrání. Bůh dá svůj technický rozum úplně poslušným, po vykonání SOUDNÉHO DNE neposlušných. Sír.5/5,12/12, Jóel2/11,4/2,4,12, K.M.1/4až17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17až6/19,17/24.

 

5.) Hospodin je pro každého člověka vším a ničím, protože vede každého člověka do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, jako stádo, náboženské, či politické, které se Boha nebojí, protože o něm nemá ani ponětí. Jer.1/17až5/7,22, 1.Kor.1/27až15/33, Žid.4/7až12/28, atd. Bohem vyvolené Česko neslo následky svého smilstva s Baaly, s DÉMONY, a s jejich Bohy, se Satany kněžími, dnes se Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, podle počtu dnů, kdy komunistické ovce dělali po válce průzkum celé země, dle zákonů Otců zakladatelů marxismu, kteří jsou navěky Bohu milí, pro svou socialistickou spravedlnost, Marxe a Engelse, a dle průzkumu dle Bhagavadgíty, dle Unitářů, které miloval i Masaryk. Za čtyřicet dní průzkumu, v době čtyřiceti dní půstu, neslo Česko viny v době 40 let pouště socialistické Boží spravedlnosti. Tak Česko pocítilo Boží nevoli. Komunistická Boží spravedlnost Otců ZAKLADATELŮ Boží primitivní lidské spravedlnosti, Marxe a Engelse, je nyní již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Komunistické OVCE a BERANI, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti nevěděli, že až nyní, na úsvitu třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo, kterým je SKÁLA ministra financí, PRACHY, ZBRANĚ, MAJETEK, OSOBNÍ AUTA, LETADLA, atd. kvůli konci éry fosilních paliv, kvůli blízkému kolapsu civilizací, při kolapsu ropném a ekonomickém. Dnů křesťanské temnoty v době SOUDU je opravdu hodně, již osmnáct let jsem dle neposlušných a vzpurných, nesvéprávným bláznem. 4.Moj.14/33, Kaz.3/18,7/12,8/8,9/10,11/8,12/13, Řím.1/18 až8/19,11/28,32, Př.1/7,14,2/4,8/13,17,10/20,25,32,11/28,12/17,20/12,21/16,31/10, Iz.29/11až24až57/10,16,20,58/4,63/14,18,65/15až66/24, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Jer.1/17až6/19až30,31/27,32až33/19až51/58, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14,33, Žid.3/9až12/28, atd. V Česku proto musí znít hlas boje Jer.50/21,45, proti děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu Satana faráře Dominika z Domašova fara@domasov.info, a proti krutému zmijímu jedu protikladných vychytralostí a žvástů DÉMONA, NETVORA, ministra financí Babiše podatelna@mfcr.cz, kvůli kterým Bohem vyvolené Česko stále bučí v militaristickém křesťanském PEKLE. Česko bučí v křesťanském PEKLE, protože Česko nevede ZÁKONODÁRCE Hospodin, ale VŮL Bělobrádek z KDU-ČSL, a ostatní politický a náboženský dobytek. Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15,14/3, Iz.29/11až24až33/22až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Hospodin otevřel dveře komunistickým OVCÍM a BERANŮM, pro dobu čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, dle zákonů Otců Bohu navěky milých, Marxe a Engelse. Řím.1/18až11/28,32, Jer.1/17až31/27,32až33/19až51/58, Ám.3/7,5/25, Žid. 3/9až12/28, Sk.3/23,7/42, Jan1/1až10/7až15/25, atd. Nyní mají především noví APOŠTOLOVÉ, pokorní a úplně poslušní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz, úplně poslušní LÉVIJCI, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, docent Pospíšil pospisil.j@ fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, neurolog Stránský stransky@ mjs.narodni.cz, a ředitel ČRo Brno Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, povinnost otevřít Česku a SVĚTU dveře, do celosvětového, mírového Božího království, dle zákonů Božích, dle zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině spávné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Touto koncepcí je odpočinutí TVORSTVA celého SVĚTA, od díla energetické zhouby, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a to neprodleně. Řím.1/18až2/8,3/6až6/4,14,18až8/19,29až11/28,32, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33.

 

6.) Blázen nejsem já. Bláznem je každý, kdo si myslí, že v době SOUDU, Bůh, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, neodstupuje od vzpurných a neposlušných, které chce zničit. Jak jinak by mohl vzpurné a neposlušné materiální svině zničit, než odstoupením svého rozumu. Hleďte proto pochopit, že odstoupení Božího rozumu, od Baalů a DÉMONŮ, a od jejich Bohů, od drzých Satanů kněží, např. Satana faráře Dominika fara@domasov.info, je Božím milosrdenstvím pro DUCHOVNÍ lid, pokorný a úplně poslušný. Bhag.15/15,16až16/13až24až18/78, Žalm37/5,11.35,38až107/10,43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Můj SOUD neposlušných Baalů a DÉMONŮ, Pinchase, třetího v Boží slávě, po spravedlivých Otcích navěky Bohu milých, Marxovi a Engelsovi, v domech Božích, které všechny patří jedinému Bohu SVĚTA, je SPRAVEDLNOSTÍ Boží. Když s lidem VUT v Brně, Bůh nyní neuzavře SMLOUVU POKOJE, o celosvětovém, Božím království, energeticky neotřesitelném, Česko bude Bohem úplně zničeno. Stavět na vysoká místa DUCHEM CHUDÉ pomatence, jak to dělají např. křesťanští zločinci v USA, je zločin, který vede k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Schopný technický lid KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA VUT v Brně, zatím v Česku zůstává sedět dole, protože vzkříšení z mrtvých křesťanských, či ateistických sviní Česka, zatím nenastalo v hlavě rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@vutbr.cz,, pro jeho vzpouru, pro jeho neposlušnost. Nemluvňátka z VUT v Brně jsou však již roztříštěna o SKÁLU, kterou je nový DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, před kterým neobstál nikdo vzpurný a neposlušný. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost neprodleně zbořit do základů vládu ZUBATÉHO KOZLA premiéra Sobotky, a vládu kulhavého zakladatele KOZLŮ ČSSD, NETVORA prezidenta Zemana proto, aby nová vláda mohla učinit v Česku vše nové, pomocí Božích zákonů o Boží spravedlnosti, dle textů uvedených již dříve. Novým prezidentem Česka, Bohem v Písmu vyvolený jménem, je zatím DUCHEM CHUDÝ projektant, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. Žalm37/5,11,35,38,106/30až132/5,8až137/7až150/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Řím.1/18,11/28,32, 1.Petr.4/17,5/2,7,9, Oz.2/18až14/3, Jak.1/12,23,2/9,22,4/14,5/1, Sír.5/5až7/16až43/26,31až45/23, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až12/28,13/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Kor.1/27,až10/11až14/33,36až15/14,33, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/6až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Když já, Pinchas, třetí v Boží slávě, svou spravedlností SOUDU boháčů a bankéřů, po Otcích Bohu navěky milých, po Marxovi a Engelsovi Žalm106/30, Sír.5/5,7/16,43/26,31,45/23, 4.Moj.25/11, Řím.1/18až11/28,32, budu nesvéprávným bláznem, bláznen Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nad vzpurnými a neposlušnými Baaly a DÉMONY se nesmiluje. Rudý byl štít dětí Marxe a Engelse, bohatýrů komunistů. Nah.2/4. Nyní Hospodin odstupuje svým rozumem od každého, kdo neuzná, že spravedlnost Marxe a Engelse byla z rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského, geneticky prasečího. Bůh odstupuje svým rozumem od každého, kdo v době SOUDU, který trvá již osmnáct let, k Bohu spravedlivému a VŠEMOHOUCÍMU, se nevrátí neprodleně. Tím v Česku a ve SVĚTĚ vzniká vzedmuté moře křesťanských, ateistických sviní. Jejich vysušení na VUT v Brně, je energetickou spásou. Žid.6/3,6, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, Kaz.3/18,8/8, Iz.29/11až24až57/10,16,20, 1.Kor.1/27až15/33, Řím.1/18až11/32, 2.Kor.10/4až13/5,8, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Nahum1/4,9,2/4až3/10, atd. Technický lid VUT v Brně je nyní zbabělý, protože je vzpurný a neposlušný. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, K.M.1/4,8/21až17/7,10,11,15,20, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Bůh, svůj technický lid, svým technickým rozumem živí odjakživa, protože bez jeho rozumu, by každý lidský duch geneticky prasečí, či geneticky opičí, docentů a profesorů, zemdlel. Nyní, když technický lid má být pokorný a úplně poslušný, pro pochopení textů Písma, že k technologiím, které má lidstvo z rozumu Božího, nikoli z rozumu svého, geneticky opičího, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, je zapotřebí přidat také Boží mravy, uvedené pro celý SVĚT, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všichni zbabělci z VUT v Brně, od Boha VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, jaký v Písmu skutečně je, zbaběle utekli. Tak, jak lidé jsou, geneticky opičí, či geneticky prasečí, či geneticky myší, neposlušní a vzpurní, nemohou řídit SVĚT, kvůli technické debilitě geneticky prasečích mozků docentů a profesorů z VUT v Brně, kvůli konci éry fosilních paliv. Proto, aby se Bůh mohl nad lidem technickým smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, musí být lid technický z VUT v Brně, pokorným a úplně poslušným, NOVÝM KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM, tvrdým a mocným proto, aby se vzpurní a neposlušní mohli smířit se svým TVŮRCEM, s DUCHEM SVATÝM, který dělá dobro i zlo, který žije mezi námi, jehož hněv již neprodlévá. SMLOUVU POKOJE Bůh uzavře pouze s pokornými a poslušnými LÉVIJCI, když se lid technický vrátí k Bohu neprodleně, jako SPRAVEDLIVÝ a POKORNÝ, jako BEZMOCNÝ. Službu v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, v nové církvi s mocí výkonnou, v době setkání Česka s jediným Bohem SVĚTA, mohou držet jenom odborníci na energetiku, LÉVIJCI, odpovědní Bohu za každou svou nepravost, za každou lež o energetické koncepci Česka a SVĚTA. Což je navždy platné nařízení, pro trvalé kněžstvo tvrdých mužů, energetiků STÁTNÍ SPRÁVY celého SVĚTA. Nová STÁTNÍ SPRÁVA energetiků celého SVĚTA vznikne na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Odložit svolání kongresu energetiků celého SVĚTA do Prahy, je trestý čin. Hůl mého bratra Árona, hůl mluvčího Boha, musí vyrašit neprodleně u energetiků na VUT v Brně. Každý odborník, pokorný a úplně poslušný, nyní dostane svou hůl Písma. Lid technický VUT v Brně má povinnost povstat jako Bůh, jako LEV, a zhltnou úlovek, mluvením pravdy. Jsou jim politici pravice a levice, Satani kněží, neposlušní Baalové a DÉMONI. 4.Moj.17/23,18/23,23/19,24, Sof.1/11,17,3/11, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Jer.1/17až5/7,6/19,12/2,4,16,23/29,32,31/27,32až51/58, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24.

 

7.) Vážení čistí, to je bílí, svatí, psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz. Noví LÉVIJCI, novému DUCHOVNÍMU Kistu odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o její koncepci, pro Česko a pro celý SVĚT, rektore Štěpánku rektor@vutbr.cz, docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, a docente Skálo skala@fme.vutbr.cz. Jste z Brna, které je ZEMÍ SVATOU, MÍSTEM SVATÝM, PUPKEM SVĚTA. Jste společně s psychiatry SEDMI SVÍCEMI ze ZJEVENÍ JANA tím, že pochopíte texty Písma a písniček od mediálního MISTRA Hospodina, o záměně Božího domu Masarykovy univerzity, který se stal hnojištěm pro zákony POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a nových, Božích mravech, za nový Boží DŮM VUT v Brně, dle textů Písma, i dle textů písniček od mediálního MISTRA Krista. Aby mě Hospodin, takový VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES opravdu je, mohl vybudovat ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, a DŮM PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, např. na jižních stráních na LESNÉ v Brně, musí být provedena tato změna ve VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ. ADVENT, příchod Hospodina do jím vyvoleného Česka, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní tohoto MĚSÍCE, v listopadu roce 2016, nelze oslavovat v křesťanských tradicích válek s muslimy, o území s ropou, plynem a surovinami. Mediální MISTR Hospodin, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, doplňuje a upřesňuje písničkami. ŘEDITEL autubusu, který převáží TVORSTVO ze SVĚTA materiálního, kde se všichni OBRÁTILI ke své SKÁLE, k PRACHŮM, do SVĚTA duchovního, kde SKÁLOU nebudou PRACHY, je Hospodin, jeho jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je to jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. PŘEPRANÍ ŘÁD, smluvní přepravní podmínky TVORSTVA z materiálního křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, do DUCHOVNÍHO Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, musí znát všichni, především na Masarykově univerzitě, a na VUT v Brně. Blbec, rektor BEK rektor@muni.cz, je blbec, a blbcem zůstane, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných a vzpurných NETVORŮ Masarykovy univerzity, religionistů a filozofů. DUCHOVNÍ Kristus končí dobu, kdy nad lidmi vládnou filozofové, a religionisté, Masarykovy univerzity, svými žvásty. Filozofové a religionisté Masarykovy univerzity, včetně rektora Beka, pro odstoupení rozumu DUCHA SVATÉHO, v částečce NOVÉHO DUCHA, jsou stádem bezhlavých rytířů, jsou hnojem pro zákony POLE VĚDY Písma, které Hospodin určil pro technický lid VUT v Brně. Od soboty v novoluní v listopadu 2016, musí být DUCHOVNÍ Kristus v Česku PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že NETVOR rektor Bek, a neposlušní a vzpurní religionisté a filozofové Masarykovy univerzity, již nebudou určovat to, co má jediný Bůh SVĚTA dělat, dle protikladných křesťanských žvástů. např. děsivé temnoty katolického katechismu Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Hospodin neposlušným a vzpurným NETVORŮM z Masarykovy univerzity, končí dobu vlády nad lidmi tím, že úplně ničí např. představy Satana faráře Dominika o jeho Bohu, z kterého Bůh dělá SOUDEM těchto textů MODLÁŘSKOU STVŮRU, a to až na věky věků. Děsivá temnota protikladných žvástů katolického katechismu Satana faráře Dominika, a tím krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše, již nad lidmi panovat nebude. Co DUCHOVNÍ Kristus smí a nesmí v Česku dělat, bude nyní určovat dobytek VUT v Brně, a to dle SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dle písniček od mediálního Mistra Krista. Bůh nebude zlej, když s ním VUT v Brně bude hrát FER PLEJ. Zpupní a neposlušní boháči, bankéři, vojáci, a ostatní bezbožníci, musí být v listopadu 2016 v Brně spálení v SOUDNÉM DNI, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, že po nich v Česku nezůsatne ani kořen, ani větev. Svět patří dvom zalúbeným z VUT v Brně, do SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, docentu Hiršovi hirs.j@fce.vutbr.cz, a docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz. Ti sú chránění DUCHEM SVATÝM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, který žije mezi námi. Proto létat smú bez oprávnění stávajících zákonodárců, jako OKŘÍDLENCI, a vykřičet všechno, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Ohrození sú pádmi z křesťanských krvavých oblakou, NETVORŮ filozofů, NETVORŮ religionistů Masarykovy univerzity, a NETVORA rektora Beka. Sú zalúbení do Boha, takového VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký v Písmu opravdu je, především v Bhagavadgítě. Každý den sú zavislí na dávke lásky Božího technického rozumu. Nič ich neuzemní. DUCHOVNÍ, celosvětové, mírové BOŽÍ království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, vytvoří neprodleně. Baalové a DÉMONI, stále milují svou SKÁLU, kterou dle vůle Boží ztrácejí, PRACHY. Hospodin však v Písmu i v písničkách Česku říká. PÁR dokonalý a úplně poslušný, nové Boží rodiny, který bude mít za SKÁLU ZÁKONODÁRCE Hospodina, který má povinnost realizovat celosvětovou, Boží majetkovou rovinu, jsou vždy dva. Např. je to jedinec, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno poslušné TVORSTVO, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz. Docent Hirš bude párem dokonalým, a úplně poslušným, až bude mít rozum ŽENY STATEČNÉ, NEVĚSTY, protože, dle písniček od DUCHOVNÍHO, mediálního MISTRA Krista, TA ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, je novým Bohem, všech států SVĚTA. Párem dokonalým bude např. psychiatrička MUDr. Svobodová andrea.svob@ seznam.cz. Andrea bude párem dokonalým, úplně poslušným, až bude mít rozum DUCHOVNÍHO Krista, ŽENICHA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, což se stane, až bude úplně poslušná Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nikdo neposlušný a vzpurný neobstál před Hospodinem VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, který je také ŽENOU STATEČNOU, VEŠKERÉHO SLOVA od jediného Boha SVĚTA, určeného pro toto vzpurné a neposlušné, to je pro mrtvé pokolení. Česku bude dobře, až nad všemi lidmi SVĚTA bude vládnout jediný Bůh SVĚTA, a to z kongresu energetiků všech států SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze, až párů s DUCHOVNÍM Kristem, ve svém geneticky prasečím těle, bude v Česku mnoho. K.M.1/4až6/6až24. Vážení čistí, to je bílí, psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a MUDr. Svobodová andrea.svob@seznam.cz. Noví LÉVIJCI, novému DUCHOVNÍMU Kistu odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o její koncepci, pro Česko a pro celý SVĚT, rektore Štěpánku rektor@vutbr.cz, docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, a docente Skálo skala@fme.vutbr.cz. Vzpurní a neposlušní muslimové padli do jámy muslimského fašismu, a do PEKLA nesmyslných křesťanských válek o území s plynem, ropou a z milosrdenství rozumu Krista. Kristus tím dokázal, že trestá neposlušné muslimy tisíckrát víc, než neposlušné Česko, K.M.1/4až12/22, Kaz.3/18,8/8, atd., což činí proto, aby lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, soudili celý SVĚT v Praze tím, že nyní budou neprodleně iniciovat, svolání kongresu energetiků do DOLINY O2 Arény v Praze. Zde bude Kristus soudit celý neposlušný a vzpurný SVĚT, NOVÝM SLOVEM. DUCHOVNÍ Kristus třese v Itáli zemí zemětřesením, protože chce otřást vším stvořením tím, že otřese v Česku především drzým Satanem, farářem Dominikem fara@domasov.info. Ageus2/6,18, atd. Ten má povinnost otřást Satanem papežem Františkem, a tím, úplným zničením křesťanského PEKLA, vytvořit celuosvětovou, Boží, majetkovou rovinu. Iz.14/12až29/11až24až45/7až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, atd. Boží majetková celosvětová rodina, pokorná a úplně poslušná, bude vytvořená novými LÉVIJCI z VUT v Brně, sedícími na pravici Boží. Musí být novému DUCHOVNÍMU Kistu odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o její koncepci, pro Česko, a pro celý SVĚT. Kvůli jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, je zapotřebí vytvořit majetkovou rovinu všech států SVĚTA, opakovaně uváděnými Božími zákony a příkazy. Elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Iz.21/5, Sír.5/5,7/16až13/18až40/29,43/26,31, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

8.) Blázen nejsem já. Bláznem je každý, kdo si myslí, že v době SOUDU, Bůh, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, neodstupuje od vzpurných a neposlušných, které chce zničit. Jak jinak by mohl vzpurné a neposlušné materiální svině zničit, než odstoupením svého rozumu. Hleďte proto pochopit, že odstoupení Božího rozumu, od Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, od drzých Satanů kněží, např. Satana faráře Dominika fara@domasov.info, je Božím milosrdenstvím pro DUCHOVNÍ lid, pokorný a úplně poslušný. Bhag.15/15,16až16/13až24až18/78, Žalm37/5,11.35,38až107/10,43, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Proto lide VUT v Brně, a projektanti, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, jste pouze jako pokorní a úplně poslušní. Bojte se Boha strachem jaký ještě nebyl, a konejte. Svolejte neprodleně slavnostní shromáždění, na kterém seznámíte křesťanský a ateistický lži lid Česka, s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vládě Krista ZÁKONODÁRCE, nad vším TVORSTVEM, dle textů ZLATA Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Boží hněv, kvůli křesťanské pýše Satanů kněží, již neprodlévá. Každý, kdo se nyní k Hospodinu nevrátí, bude Bohem potrestán, a jeho DUŠE zajde záhubou. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Vážený neorologu Stránský stransky@mjs.narodni.cz. V Lidových novinách 5.11.2016 jste popsal děj SMRTI mozku neposlušných a vzpurných NETVORŮ z VUT v Brně, kteří se odmítli vrátit k novému Hospodinu neprodleně, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, protože o Kristu ZÁKONODÁRCI stále nemají ani ponětí. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. NETVOŘI z VUT v Brně jsou neposlušní a vzpurní, to je mrtví, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, již dlouho. Poprve jsem vešel do jejich Božího domu rektorátu VUT v Brně, za rektora Vrbky, to je v roce cca 2005. Vůle Boží je, aby v Česku nikdo DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista nezdržoval, aby SOUDNÝ DEN neposlušných a vzpurných sviní, HOŘÍCÍ jako PEC, přišel v DEN SVÁTKU pokorných a úplně poslušných, při úplňku MĚSÍCE v listopadu, v pondělí dne 14.10.2016. Žalm37/5,11,35,38až81/4,82/5až106/30až132/5,8, Řím.1/18,11/28,32, 1.Petr.4/17,5/2,7,9, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jak.1/12,23,2/9,22,4/14,5/1, Sír.5/5až7/16až43/26,31až45/23, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až12/28,13/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Oz.2/18až5/15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Vážený neorologu Stránský stransky@mjs.narodni.cz. Hospodin je mediální MISTR, který texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, doplňuje např. písničkami. Čarovník Hospodin dopsal básně, protože se stal ŽENICHEM, pro toto neposlušné a vzpurné pokolení. Má NEVĚSTU, má ŽENU STATEČNOU, pro toto pokolení. Nové pokolení se počítá od přelomu věků roku 2000, což je ÚSVIT NOVÉHO DNE PÁNĚ, což je třetí křesťanském tisíciletí, což je třetí křesťanský den. Dítě, které se jim narodilo na VUT v Brně je Česko, NEMLUVŇÁTKO, které musí být stejně mocné, jako nový Hospodin, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Všechny domy patří Hospodinu. Boží SOUD se nyní začíná od domu rektorátu VUT v Brně, který je proto HRADEM. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jak.1/22,2/9,22,3/10, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/20, 2.Petr.2/21,3/4až16, Zj.1/1až19/7,7, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,14,65/15,66/10. Vážený neorologu Stránský stransky@mjs.narodni.cz. Hospodin je mediální MISTR, který texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, doplňuje např. písničkami. DEN PÁNĚ, který se začal na ÚSVITU nového tisíciletí, se skryl nyní v růžích ČSSD tím, že místo Hospodina, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vládne Česku premiér, KOZEL Sobotka, svou imperialistickou spravedlností. Proto HRAD rektorátu VUT v Brně zarostl RŮŽEMI ČSSD. Na HRADĚ rektorátu VUT v Brně spí ŽENA STATEČNÁ, DÍVKA, která má pást, svým rozumem Boha, toto vzpurné a neposlušné, tedy mrtvé pokolení. Protože DUCH SVATÝ je dávno v nás, ŽENA STATEČNÁ, DÍVKA, pro toto pokolení, spí v TĚLE rektora Štěpánka. V říši mrtvých, na VUT v Brně, kvůli tomu, že ŽENA STATEČNÁ, DÍVKA pro toto pokolení, spí v TĚLE rektora Štěpánka, všichni usnuli, nejenom na VUT v Brně, ale v celém Česku. Není zde žádného dobrého díla, není zde žádné dobré myšlenky, o správné koncepci energetiky, není zde ani poznání nového Hospodina, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, není zde Boží moudrosti, protože na VUT v Brně chybí pomatencům Boží rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA. Všechno co o energetice na VUT v Brně znali, vinou děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu Satana faráře Dominika fara@domasov.info, zapoměli vlastí vinou, svého geneticky prasečího rozumu, nikoli vinou odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista. Vážený neorologu Stránský stransky@mjs.narodni.cz. Hospodin je mediální MISTR, který texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, doplňuje např. písničkami. Stále nám uniká, v čem se ve víře v jediného Boha SVĚTA, v křesťanské temnotě, pletem. SLUNCE se zdravím na paprscích Bhagavadgíty, MĚSÍC Koránu, a HVĚZDY proroků Bible, kteří prorokují, že uvedené Boží VEŠKERÉ SLOVO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, se točí kolem Bohem vyvoleného Česka. Tak žádnému národu Hospodin neučinil. Soud vzpurných a neposlušných Baalů a DÉMONŮ, kteří jsou křovím, a jejich Boha, Satana faráře Dominika z Domašova, fara@domasov.info, co se krčí v křoví Baalů a DÉMONŮ, žádný národ nepoznal. Žalm37/5,11,35,38až147/20. Hospodina křesťanské žvásty Satanů kněží unavují a ponižují. ŽENY, které se musí podřídit svým mužům, jsou CÍRKVE celého SVĚTA s mocí výkonnou, vlády celého SVĚTA s kněžími s TRVALÝM KNĚŽSTVÍM, kteří musí vykonat smírčí obřady s Bohem, a tím získat SMLOUVU POKOJE. 1.Kor.1/27,4/20až15/33, 4.Moj.18/23,23/19,24,25/11, atd. Musí se podřídit TVRDÝM MUŽŮM, Iz.2/22až10/15,16/5až19/4,14až29/11až24až30/17až66/24, které Bůh vyvolí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, na kongresu úplně poslušných energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bhag.15/15,16až18/78, Jóel1/13,2/11,26až 4/2,4,12, atd. Hospodin bude v Česku, v listopadu 2016, PÁNEM NAD SOBOTOU, až Česko bude mít jediného Boha SVĚTA tím, že pro celý SVĚT bude jedna ŽENA STATEČNÁ, jedna DÍVKA, NEVĚSTA, která bude jediným Bohem, pro toto vzpurné, militaristické, křesťanské pokolení, což musí do SVĚTA vykřišet OKŘÍDLENEC, úplně poslušný neurolog Stránský stransky@mjs.narodni.cz. Křesťanská chamtivost je modloslužbou. Ať se mrtvé, křesťanské, militaristické chamtivé svině v Proglase modlí jak chtějí, Bůh je neslyší a slyšet nebude. Dokud je neurolog Stránský, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, neočistí od děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu drzého faráře Satana Dominika fara@domasov.info, a od vrahů vojenských kaplanů. Iz.1/15až29/11až24až57/11,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ám.3/7až5/10,25až8/2,11, Zj.19/7,8až21/22, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Kol.3/5, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd. Hospodin chce konat zázraky pomocí textů ZLATA Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, V ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, neurolog Stránský stransky@mjs.narodni.cz musí pochopit, že mrtvé, neposlušné, křesťanské, militaristické, chamtivé svině, modloslužebníci, mají falečnou víru v Hospodina. Kol.3/5, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Řím.1/18,3/6až8/19až11/32, Kaz.3/18,8/8,9/10.

 

9.) Dle písniček od mediálního MISTRA Krista. Kdo zná moc a sílu těchto vět, ten kdo lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, blíže poznal, ze SLOV NOVÝCH NEBES, zažil zázrak, zažil dar rozumu Hospodina. Každý takový, z lásky k Bohu VŠEMOHOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI, musí změnit SVĚT. Pravda o Bohu, a o jeho, jedině možné koncepci energetiky, to je nebezpečná zbraň. Zničí všechny Baaly, DÉMONY a jejich Bohy, drzé Satany kněze. Celý člověk je vždy pár. Má rozum svůj, geneticky prasečí, a rozum Boží, z milosrdenství rozumu Hospodina. Neurolog Stránský stransky@mjs.narodni.cz, jako pár, svého a Božího rozumu, svoji láskou k novému Bohu, musí změnit celý SVĚT, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Vyhrává ten bezmocný a poslušný, kdo se vzdálenost k Hospodinu překlenout snaží, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm33/6až102/17,28až107/9,132/5,8, atd. Je mnoho křesťanských VELKÝCH pátků, nemnoho jar, těch dnů kdy svítá v hlavě neurologa Stránského stransky@mjs.narodni.cz, SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, z jeho milosrdenství, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, těch je jen pár. Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28až31/10, Kaz.3/18, Bhag.15/15, atd. Všechen majetek si můžeš vzít, všechno ti půjde líp, neurologu Stránský, když půjdeš s Bohem, který tě má rád, jako úplně poslušného kněze nové STÁTNÍ SPRÁVY, s trvalým kněžstvím, který nesmí jíst žvásty DÉMONA, mrtvého, spícího ministra financí Babiše, protože ten je Hospodinem, SLOVEM NOVÝCH NEBES, již rozsápán. Všechen majetek totiž nyní patří Hospodinu. Žalm33/6,102/18,27, Ezech.3/4,21až44/28,31, Bhag.15/15,16až16/1až24až18/78, atd. Hospodin sype Česku, do militaristického, křesťanského vězení, kytice ze svatebních cest ŽENY STATEČNÉ. Ty tvoří dějiny Česka a SVĚTA. V každém pokolení, HOSPODIN ŽENICH, jediný Bůh SVĚTA, se smilovává, spolu s NEVĚSTOU, s mladou ŽENOU STATEČNOU, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad některými vládnoucími třídami imperialistů, komunistů, fašistů, celého SVĚTA. K.M.1/4až7/16,27až12/10,17,27až19/6, Sír.5/5až7/16až42/19,24až43/26,31až47/21, Zj.19/7,8až22/21, atd. Z křesťanského příběhu zbývá jen málo. To co se v děsivé temnotě PEKLA křesťanství věčné zdálo, služba SKÁLE DÉMONA, ministra financí Babiše, kterou jsou PRACHY, končí ve výčitkách, protože Bohu a majetku sloužit současně nelze. Za všechno může čas přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, ten co se skrývá v nás, v Česku, kde všichni ví, že SKÁLOU, které je nutné nyní sloužit, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, nejsou PRACHY, což je SKÁLA ministra financí Babiše, ale nový DUCHOVNÍ Kristus sám, uvedený ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Energetická spása je totiž možná pouze SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, nikoli rozumem lidským, který je pouze geneticky prasečí. Před mediálním MISTREM, Hospodinem, DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi, v křesťanském militaristickém PEKLE, nikdo neobstál. Neurolog Stránský stransky@mjs.narodni.cz, z milosrdenství rozumu Hospodina, zrychlí svůj krok k novému Bohu, k DUCHU SVATÉMU, a tím neprodleně vstoupí do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v novém DNES naplnění Písma, v novoluní MĚSÍCE, v listopadu. Žid.4/7až6/3,6až12/18, atd. Láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je jako VEČERNICE, plující černou křesťanskou oblohou. Život Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, hoří jako křesťanská svíce. Mrtví, to je neposlušní, Baalové, DÉMONI, a jejich Bohové, Satani kněží, Boha takového VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, jaký v Písmu nových nebes skutečně je, milovat nemohou. Což je z toho důvodu, že mrtvé, to je neposlušné a vzpurné Baaly a DÉMONY, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nelze přenést, protože nelze přenést jejich SKÁLU, PRACHY. Nikdo nechce najít vlastní kaz, kterým je lidský mozek, který je pouze geneticky prasečí. A přesto v Česku SVÍTÁ, protože vše o Boží vůli, z milosrdenství rozumu Hospodian, je objasněno, a to ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Rybář Hospodin, svá křídla OKŘÍDLENCE již rozpíná, protože NEVĚSTA, ŽENA STATEČNÁ, DÍVKA, pro toto vzpurné pokolení, je stejná jako Hospodin. Bílá VELRYBA uhání. Je pořád krásná, protože prorok Jonáš, pohlcený Hospodinem na tři dny, je osvobozen pochopením, že tři dny představují tři tisíce let. Teprve nyní je Jonáš na souši. Až dones žijeme, již necelých tři tisice let (máme ÚSVIT třetího křesťanského dne), ve vzedmutém moři křesťanských, chamtivých, militaristických sviní. Toto moře bude vysušeno, až v DOLINĚ O2 Arény, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Hospodin odešel jednoho rána, když ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES objasnil, že se vrátí ke svému místu, na Domašovsko, do Brna a do Prahy, až zde vyznají, že žvásty faráře Satana Dominika jsou děsivou křesťanskou temnotou, a že žvásty DÉMONA, ministra financí Babiše, jsou krutým zmijím jedem. Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Svým rozumem se smiluje pouze nad těmi, kdo budou mít jenom skromná přání, protože přání mít zbraně, osobní auta, letadla, vojáky, atd., Hospodin nemůže splnit, kvůli konci éry fosilních paliv. Udržovat lid v nevědomosti o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového Božího království je trestný čin, kvůli HROBU kolapsu civilazací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Vážený neorologu Stránský stransky@ mjs.narodni.cz. Dle písniček od mediálního MISTRA Hospodina. Třetí křesťanský den se skryl ve spravedlnosti KOZLŮ ČSSD, KOZLA premiéra Sobotky, a zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana. HRADEM v Brně, kde se narodila NEVĚSTA, mladá ŽENA STATEČNÁ, DÍVKA, určená Hospodinem pro toto pokolení, je rektorát VUT v Brně. DÍVKA, ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, se narodila v TĚLE rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, protože Hospodin, ŽENICH, rektora Štěpánka živí svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa, což dementní, to je DUCHEM CHUDÝ rektor Štěpánek, nechce stále pochopit. Vážený neorologu Stránský stransky@mjs.narodni.cz. V Česku již žádný princ není. Uzdravit mladou ŽENU STATEČNOU, NEVĚSTU, určenou Hospodinem pro toto pokolení, jejím políbením, musíte jít udělat na HRAD rektorátu VUT v Brně, sám. Máte povinnost, nejdříve MEČEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vysekat HRAD rektorátu VUT v Brně, z imperialistické a militaristické spravedlnosti růží ČSSD. Až se dostanete ke spícímu rektorovi VUT v Brně, v jehož TĚLE spí mladá ŽENA STATEČNÁ, NEVĚSTA, máte povinnost ji probudit k ŽIVOTU VĚČNÉMU, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, v Božím, celosvětovém, mírovém království, políbením na ústa. Musíte proto políbit na ústa spícího NETVORA rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz. Rektor Štěpánek spí velice tvrdě, již celé své volební období. Vzkřísit tuto militaristickou, křesťanskou, či ateistickou svini, ze vzedmutého moře shnilých sviní, bude velký problém. Abyste ho vzkřísil z mrtvých, musíte mu dát dýchání z úst do úst. Když tohoto dementa probudíte k ŽIVOTU VĚČNÉMU, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, v celosvětovém, Božím, mírovém království, Hospodin způsobí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, že se probudí celé, Bohem v Písmu vyvolené Česko. Vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých imperialistických, militaristických sviní, totiž v křesťanství ještě nikdy nenastalo, kromě čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží výchovy, což byla příprava na druhý příchod Hospodina, při SUPER úplňku MĚSÍCE, který bude v pondělí 14.11.2016. Dle Kokmotose z ČRo v Brně, bude SUPER úplněk MĚSÍCE větší, než byl úplněk MĚSÍCE v roce 1948, kdy Hospodin uvedl na Česko POUŠT cesty Boží socialistické výchovy, kdy boháče, DÉMONY a Baaly, a jejich Bohy, Satany kněze, propustil na 40 let s prázdnou. Vážený neorologu Stránský stransky@mjs.narodni.cz. Když dokážete v říši mrtvých sviní, probudit spícího rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz z neposlušnosti, vzdá Vám Hospodin chválu, a učiní Vás BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude zlého Česka želet. V době čtyřiceti let Boží socialistické výchovy, Hospodin propustil Baaly, DÉMONY a jejich Bohy, Satany kněze, s prázdnou, těmi nejchatrnějšími ze stáda, pomocí BERANŮ, to je komunistů. Vyvlekl tyto svině od jejich koryt, a hlukem pádu Baalů a DÉMONŮ v Česku, když militaristé, imperialisté, a jejich Bohové, Satani kněží úpěli, se tehdy zachvěla celá země. Jer.1/17až49/20až50/45. Nyní nový Hospodin vyžaduje, aby Baaly, DEMONY a jejich Bohy, Satany kněze, vyvlekli od jejich KORYT, ke korytům opakovaně uvedeného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, inteligenti, psychiatři, neurologové a lid technický z Brna, a to neprodleně a dobrovolně. Kdokoli z vládnoucích NETVORŮ se ještě v Česku prohlásí za vládnoucího Boha, toho Hospodin nenechá bez trestu. Mnohé vzpurné a neposlušné Bůh zabije strašlivou záhubou. Kdokoli odloží svoje rozhodnutí o návratu k Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI ze dne na den, Hospodinův hněv ho vyhledá z ničeho nic. Mnozí dojdou úplné záhuby, v DEN ODPLATY, v SOUDNÉM DNI v ČRo v Brně, který vykoná Ostrý. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

10.) Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO dej, ať uvedení APOŠTOLOVÉ jsou BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO tím, že jsou pokorní a úplně poslušní, pomocí TVÉHO BOŽÍHO ROZUMU, z TVÉHO milosrdenství. Bhag.15/15,16, Iz.29/11až24až33/22až44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, K.M.1/4až6/6až24až7/12až16, Žalm107/10,18,27,43,132/5,8, Řím.1/18až8/19,11/32, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO dej, ať nemají nic společného se strašným NETVOREM s rektorem Bekem bek@mail.muni.cz, bek@muni.cz, rektor@muni.cz, bek@phil.muni.cz. ZLÝ NETVOR rektor Bek se nestal pokorným a úplně poslušným DUCHOVNÍM člověkem. Odmítl se pokořit před DUCHOVNÍM Kristem, kterého zná ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako svoje staré boty. Svým, geneticky prasečím rozumem, ve své zvířecí rozumnosti, se stále žere navzájem s hlupákem, se zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s kulhavým KOZLEM prezidentem Zemanem. Neposlušní a vzpurní se požerou navzájem, a tím po nich nezůstane ani větev, ani kořen, uvádí Hospodin. Kvůli žvástům religionistů Masarykovy univerzity, a žvástům vedení FILOZOFICKÉ FAKULTY, Česko spěje do HROBU, či do SMRTI kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Uvedení NETVOŘI jsou tmou. Kdo s uvedenými NETVORY bude marnit drahocený čas, který zbývá do kolapsu civilizací, je Bohem prokletý. dvavra@mail.muni.cz, vaclav@phil.muni.cz, jakub.cigan@mail.muni.cz, kubovcakova@gmail.com, vondrackova.sarka@gmail.com, jvaltrova@phil.muni.cz, prodekan.veda@phil.muni.cz, dolezalo@phil.muni.cz, dekan@phil.muni.cz, prodekan.vyzkum@phil.muni.cz, veda@phil.muni.cz, radek.kundt@gmail.com, milky@mail.muni.cz, klapetek@centrum.cz, attkov@yahoo.com, belka@phil.muni.cz, chalupa.ales@mail.muni.cz, david.zbiral@mail.muni.cz, mmendel@centrum.cz, papousek@phil.muni.cz, prodekan.prijimaci@phil.muni.cz, tajemnik@phil.muni.cz, prodekan.studium@phil.muni.cz, atd. Bože dej, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať psychiatři, redaktoři ČRo v Brně, a odborníci VUT v Brně pochopí, jak nebezpečné je mít za Bohy uvedené zločince a lháře, religionisty, filozofy, a rektora Beka. Uvedení NETVOŘI, či zločinci a lháři, na Masarykově univerztě melou nesmysly o tom, že dle Bhagavadgíty, Hospodin dává boháčům PRACHY, za jejich zásluhy v minulých inkarnacích, což je lež. Od přelomu věků roku 2000, se Hospodin chová naprosto jinak tím, že boháče, Baaly a DÉMONY trestá a bude trestat, až do úplné poslušnosti. Hospodin již dává PRACHY jenom podvodníkům, zlodějům a lhářům, kteří jdou do HROBU, při kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Baalům a DÉMONŮM je evangelium SLOV NOVÝCH NEBES zahaleno, a proto jdou k záhubě. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO, netrestej prosím NETVORA rektora Beka a NETVORY religionisty a filozofy tak, jak jsi v Písmu slíbil. Nedělej z nich v příštích inkarnacích červy či žížaly tím, že z nich nyní uděláš trní pod kotly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Sice rektor Bek, religionisté a filozofové, by jako žížaly byly TVORSTVU užiteční, ale víc užiteční TVORSTVU budou, když budou pracovat jako pomocné síly v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Dej Hospodine Česku, z milosrdenství svého rozumu, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, abys zrušením SKÁLY Baalů a DÉMONŮ, PRACHŮ, ZBRANÍ, OSOBNÍCH AUT a LETADEL, mohl na SVĚTĚ učinit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, všechno energeticky nové. Všechen lid bude plakat, až zjistí, že svoboda energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, spočívá v úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. To je však jediná RADOSTNÁ ZPRÁVA od Boha VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Je možné ji mlet, mluvením pravdy o Bohu, a pravdy o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí od veškerého díla energetické zhouby. Od horečného zbrojení a nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, od nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Je možné ji mlet pouze v případě, že se pokorné a úplně poslušné Česko oddělí od všech národů celé ZEMĚ. Hospodin, který dělá dobro i zlo, nechce pokořovat zlé NETVORY, např. rektora Beka rektor@muni.cz, a zakladatele KOZLŮ ČSSD, neposlušného KOZLA prezidenta Zemana, vrchního velitele vojenských kaplanů, věčně. info@zemanmilos.cz, jiri.ovcacek@hrad.cz, radek.augustin@hrad.cz, sekretariat.vkpr@hrad.cz, jaroslav.hlinovsky@hrad.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz, atd. Pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, se NETVOŘI rektor Bek a prezident Zeman, žerou navzájem úplně zbytečně. Vůle Boží je, aby nad všemi DÉMONY, nad všemi vlastníky PRACHŮ a MAJETKU, nevládli žádní DÉMONI a tím žádní Baalové. Vůle Boží je, aby nad všemi vládl Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že v Česku bude mnoho Bohů, stejně mocných a VŠEVĚDOUCÍCH, jakým je Hospodin. Proto, aby se tak stalo, stačí mlet SLOVO NOVÝCH NEBES např. v ČRo Brno o nezbytnosti nastolit Boží majetkovou celosvětovou rovinu, opakovaně uváděnou. Nehemjáš8/9,9/37,10/29, Jób5/3,14až9/13až37/18,23,40/8,14, Gal.1/7až3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

11.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 14.11.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Před novým Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2016 jsou všichni uvedení lháři pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje, zajistí, aby mnozí neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně jako nepotřební, zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

432.

noviny@ipodebrady.cz, FleischmannP@seznam.cz, twr@twr.cz, fara@domasov.info, stransky@mjs.narodni.cz, bojar@narodni.cz, djb@seznam.cz, mlad.jan@seznam.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, andrea.svob@seznam.cz, rektor@vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, ivobejda@volny.cz, s.tomson@volny.cz, felkr@iol.cz, fapody@seznam.cz, it@mesto-podebrady.cz, martin.fer@evangnet.cz, 1.mistostarosta@mesto-podebrady.cz, podebrady@evangnet.cz, medonos4@gmail.com, informace@mesto-podebrady.cz, petr.geldner@tiscali.cz, zajickova@opnymburk.cz, vavricka.poradenstvi@seznam.cz, vitek.vurst@gmail.com, obec@kstudanka.cz, ks.zs@seznam.cz, markovad@email.cz, pnb77@hotmail.com, starosta@mesto-podebrady.cz, lukavec@ekopodebrady.cz, j.mares@fordmares.cz, martin.fer@evangnet.cz, veberovaj@centrum.cz, jinma@seznam.cz, info@ipodebrady.cz, studio@radio7.cz, info@vydavatelstvimjs.cz, bek@muni.cz, rektor@muni.cz, dvavra@mail.muni.cz, vaclav@phil.muni.cz, jakub.cigan@mail.muni.cz, kubovcakova@gmail.com, vondrackova.sarka@gmail.com, jvaltrova@phil.muni.cz, prodekan.veda@phil.muni.cz, dolezalo@phil.muni.cz, dekan@phil.muni.cz, josef.vesely@rozhlas.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v listopadu 2016.