Kapitola 215 – 40 stran

03.11.2016 19:52

Kapitola 215 – 40 stran. Vláda Baalů, např. Putina, a DÉMONŮ, např. ministra financí Babiše, nad TVORSTVEM ztratila smysl, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných, křesťanských, či ateistických, geneticky prasečích, to je mrtvých sviní. Bůh odešel z Česka v době SOUDU neposlušné vládnoucí elity Brna, Domašovska a Prahy, před cca 18-ti léty. Tehdy vládnoucí elita ZEMĚ SVATÉ, Česka, prohlásila Boha za blázna, stejně tak mě, pro opisování stejných textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy. Z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, vše o Bohu VŠEMOHOUCÍM, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a o lidech, o jejich nedokonalém rozumu, TĚLA I DUŠE, je již objasněno, takže pro svou neposlušnost nikdo nemá výmluvu. Stále stejně spravedlivý Bůh se chce nad Českem smilovat neprodleně, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. Chce být PÁNEM nad SOBOTOU v novoluní v listopadu 2016, a to ve všech médiích. Výchova Boží je nyní nová. Bůh, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů SVĚTA, bude velet všem vzpurným a neposlušným vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, svými příkazy a zákony. Vyžaduje neprodleně svolat kongres energetiků všech států SVĚTA do DOLINY O2 Arény v Praze. Zde bude dohodnuto, že ropa, plyn, uhlí a suroviny patří pouze Bohu. Rozdělovat je bude celosvětová vláda tak, že všechny státy SVĚTA dostanou příděl fosilních paliv, který jim umožní postavit sídliště a města energeticky neotřesitelná, dle návrhu ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz. Baalové a DÉMÓNI již nejsou zákonodárci. Musí jít Bohu z cesty a zmizet neprodleně v říši ticha, či na smetišti dějin. Bůh ZÁKONODÁRCE ruší jho dřevěné, kterým je SKÁLA Babiše, PENÍZE a MAJETEK. Ten shnil kvůli konci éry fosilních paliv, pro lži ministra průmyslu Mládka. Jho železné je vláda tvrdých energetiků. 18-náct let Božího SOUDU dokázalo neschopnost lži lidu technické elity mluvit pravdu o správné koncepci energetiky. Obnovitelná elektrická energie tvoří necelé 1 %. Viz údaje o energetice na konci kapitoly 174, a GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. GRAF byl vytvořen dle údajů z Rovnosti, a dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a emeretního děkana SF ČVUT Hrdličky. Rozšíření jaderných elektráren v Temelíně a v Dukovanech za 23 let, v roce 2039, od kolapsu civilizací, ropného a ekonomického, nikoho neposlušného nezachrání. Bůh dá svůj technický rozum úplně poslušným, po vykonání SOUDNÉHO DNE neposlušných.

 

Česká bible kapitola 215, POSLEDNÍ SOUD kapitola 152, soud ex-rektora Hampla z KU 125. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládních stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4, Zj.1.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Vážení TVOROVÉ křesťanské Boží trojice, Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefe Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiří Kokmotosi jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Vážení, proti novému Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Všechny národy Vám budou blahořečit, protože Česko se stane vytouženou zemí, když s pomocí vnitřního zraku, s pomocí rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, budete studovat, a rozumět následujícím textům Písma o tom, že výchova Boží je nyní nová. Hospodin, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů SVĚTA, bude velet. Vy přestanete kazit dobré mravy, a budete ho poslouchat. Od roku přelomu věků 2000, v PRAVÉ POLEDNE, které je v Brně i v zimním čase v 11 hodin (až na věky věků), v roce 2016, Bohem v Písmu vyvolené šestnáctileté Česko, je NEVĚSTOU, je ŽENOU STATEČNOU tím, že je stejně VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, jako nový Hospodin. Novými kněžími, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kterým Bůh daruje SMLOUVU POKOJE, jsou v Brně úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu VUT v Brně, a projektanti, jejichž kněžství je trvalé tím, že Hospodin, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, již od nich odstupovat nebude. Jediný Bůh SVĚTA je žárlivě milující. V Česku dal průchod své žárlivosti tím, že mě nechává sepisovat texty Písma SOUDU neposlušných křesťanských a jiných sviní, jinými slovy Písma. Proto např. politici pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří na SOUDU neuspěli, již vládnoucí Bohové nejsou. Neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI musí v Česku neprodleně vejít z médií do říše ticha, to je na smetiště dějin proto, aby Hospodin mohl vytvořit novou vládu Česka, úplně poslušnou, uvedenou např. v kapitole 212. Satan Dominik nebyl Bohem poslán zvěstovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo však nyní věří jeho protikladným dogmatům, a promyšleným vychytralostem, sám sebe odsuzuje k tragickému konci pří kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nad drzým Satanem Dominikem nezvítězí, a to SLOVEM NOVÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se zadržet nedá. Bůh pouze vyčkává, až bude mít dostatek poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Kvůli drzým NETVORŮM z Masarykovy univerzity, kde křesťanské PEKLO nazývají POKOJEM Krista UKŘIŽOVANÉHO, se lidé nadarmo namáhají. Religionisty a filozofy MU, včetně NETVORA Beka, kvůli Boží energetické koncepci, pozře OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Poslušní jsou na KONI tím, že musíte být stejnými LVY jako Hospodin. Mají povinnost, na neposlušné a vzpurné politiky pravice a levice řvát jako LVI, a to pomocí NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nejvyšší žijící OSOBNOSTÍ, NEJVYŠŠÍ DUŠÍ, NEPOMÍJEJÍCÍM PÁNEM, je DUCHOVNÍ Kristus, vyvýšený SOUDEM neposlušných Baalů, DÉMONŮ, a Satanů kněží všech církví SVĚTA. Stále vstupuje do křesťanství, islámu, hinduismu, buddhismu, atd. a svým Božím rozumem je udržuje. Nyní je vůle Boží, aby Česko učinilo celý SVĚT Božím královstvím, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Když odmítnete se podřídit, Boží trest Vás vyhledá z ničeho nic, a trestu neuniknete. Viz str.7až11. 2.) Křesťanský lži lid odjakživa žije v křesťanském PEKLE tím, že Satan farář Dominik se snaží přechytračit vládce křesťanského PEKLA, SVĚTLONOŠE LUCIFERA. Při MODLOSLUŽBÁCH, kvůli své křesťanské chamtivosti, kvůli službě svému pohlavnímu údu, drze tvrdí, že jeho křesťanské slovo děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, je pro Česko dobré a spasitelné. Drze tvrdí, že SLOVO NOVÝCH NEBES SVĚTLONOŠE LUCIFERA, vládce křesťanského PEKLA, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, je pro vzpurné a neposlušné křesťany bláznovstvím. Zlí modloslužebníci kněží, nesmí směšovat pravdu a lež o Bohu, nesmyslně dohromady. Bůh svou TVÁŘ před Českem již neskrývá, protože na neposlušné křesťanské svině vylil svého NOVÉHO DUCHA. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, TVÁŘÍ Hospodina je NOVÁ, ŽIVÁ a VĚČNÁ MANA, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Co mělo v Česku přijít, nyní, v říjnu a v listopadu 2016, nastalo, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu. Na Domašovsku, v Brně, a v Praze, musí být v médiích a ve školství rozhodnuto, o neprodleném svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. DUCHOVNÍ Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, zde bude oslaven celým SVĚTEM tím, že bude rozhodnuto, o neprodleném zničení neposlušných a vzpurných vládnoucích prasat, křesťanských Bohů, o zničení všech zbraní, a o zničení všech žoldáků SVĚTA. Tak bude země očištěna od vzpurných a neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a zbavena křesťanského PEKLA, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Všechny národy musí spatřit Boží SOUD vládnoucích neposlušných, to je mrtvých politiků pravice a levice Česka, KOZLŮ ČSSD, BERANŮ KSČM, BÝKŮ či VOLŮ KDU-ČSL, a Bohem prokletého pravicového PTACTVA ODS, podle nichž celý SVĚT pozná, že je Česko Bohem vyvolené, svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Česko bude bezpečně bydlet, když vykoná SOUDNÝ DEN vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, již v nejbližší sobotu v listopadu tak, aby nový Hospodin byl PÁNEM NAD SOBOTOU ve všech médiích, a v celém školství. Nový Hospodin veškeré křesťanské tradice modloslužebníkům zruší. Státní svátek pokorných a úplně poslušných je vždy při úplňku MĚSÍCE, nyní v pondělí, 14.11.2016. Viz str.11až14. 3.) Jazyk spravedlivých Otců ZAKLADATELŮ učení o Boží majetkové rovnosti, Marxe a Engelse, je výborné STŘÍBRO. Př.10/20. Učení Marxe a Engelse je nyní však již STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Jer.6/19,30. Učení těchto Bohů, o socialistické, či komunistické spravedlnosti Boží komunistů, to je BERANŮ či OVCÍ, platilo kdysi, pro minulá pokolení. Nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je učení o energetické spáse Česka a SVĚTA uvedeno ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Marx a Engels nemohli být Bohem zachráněni, ani jejich učení, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože až nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní v sobotu v listopadu 2016, Hospodin chce vládnout sám, nad celým SVĚTEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Smlouvu o trvalém kněžství dá nyní nový Hospodin, novým vládnoucím BOHŮM, především lidu technickému z VUT v Brně, ČVUT a projektantům tím, že od pokorných a úplně poslušných nebude již odstupovat svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA. NOVÍ KNĚŽÍ, noví BOHOVÉ, jsou pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, kteří vytvoří ze stávajících politiků pravice, levice a středu, novou vládu Česka, uvedenou např. v kapitole 210, a novou STÁTNÍ SPRÁVU. Pro NOVÉ KNĚZE s mocí výkonnou, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, platí texty Písma o tom, že není nic lepšího, než bázeň před Hospodinem, protože ve svém ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, uvedl vše o sobě, a o Česku. Pro NOVÉ KNĚZE s mocí výkonnou, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, platí texty Písma o tom, že není nic sladšího, než neprodleně realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vejití do odpočinutí od díla naprosto nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Viz str.14až17. 4.) Noví LÉVIJCI, novému DUCHOVNÍMU Kistu odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o její koncepci, pro Česko a pro celý SVĚT, kvůli které je zapotřebí vytvořit majetkovou rovinu všech států SVĚTA, opakovaně uváděným, elektronicky celosvětově plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky celosvětově kontrolovaným dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, jsou především úplně poslušní, a DUCHOVNÍMU Kristu vděční TVOŘI, z VUT v Brně. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT jsou především z VUT v Brně. Jedná se o TVORA úplně poslušného rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz. Dále o TVORA úplně poslušného, hlavního architekta a urbanisty sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz. Sídliště ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ je laicky navrženo na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Dále o TVORA úplně poslušného, odborníka na energetiku, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Dále o TVORA úplně poslušného, emeritního ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Boha uspokojí, když uvedení statní koně z VUT v Brně, projedou celou zemi křížem krážem tím, že začnou na VUT mlet texty Písma, o jedině možné, a o jedině správné energetické koncepci celé ZEMĚ. Zach.6/7. Osm lidí, které Hospodin v Česku zachraňuje ze vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, je sedm vůdců vládnoucích politických stran Česka, sedm svící. Zj.1/20, 1.Petr.3/20,5/2,7. Osmým NETVOREM je zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman. Jedná se o tyto OKŘÍDLENCE, či svíce. Kaz.3/8až10/20. Zj.1/20. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip. 8. Osmým NETVOREM, osmou svící, je zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman. Mich.2/3,4,10až5/4. V novém SLOVĚ není žádná tma. Viz str.17až20. 5.) ZLÝ

 

NETVOR, drzý rektor Bek, se nestal pokorným a poslušným DUCHOVNÍM člověkem. Odmítl se pokořit před DUCHOVNÍM Kristem, kterého zná ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako svoje staré boty. Svým, geneticky prasečím rozumem, ve své zvířecí rozumnosti, se stále žere navzájem s hlupákem, se zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s prezidentem Zemanem. Neposlušní a vzpurní se požerou navzájem, a tím po nich nezůstane ani větev, ani kořen, uvádí Bůh. Kvůli žvástům religionistů Masarykovy univerzity, a žvástům vedení FILOZOFICKÉ FAKULTY, Česko spěje do HROBU, či do SMRTI kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Uvedení NETVOŘI jsou tmou. Kdo s uvedenými NETVORY bude marnit drahocený čas, který zbývá do kolapsu civilizací, je Bohem prokletý. Uvedení NETVOŘI, či zločinci a lháři, na Masarykově univerztě melou nesmysly o tom, že dle Bhagavadgíty, Hospodin dává boháčům PRACHY, za jejich zásluhy v minulých inkarnacích, což je lež. Od přelomu věků roku 2000, se Hospodin chová naprosto jinak tím, že boháče, Baaly a DÉMONY trestá a bude trestat, až do úplné poslušnosti. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO, netrestej prosím NETVORA rektora Beka a NETVORY religionisty a filozofy tak, jak jsi v Písmu slíbil. Nedělej z nich v příštích inkarnacích červy či žížaly tím, Jób17/14, že z nich nyní uděláš trní pod kotly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, Žalm14/2,37/5,11,35,38,53/6,58/10,12, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Sice rektor Bek, religionisté a filozofové, by jako žížaly byly TVORSTVU užiteční, ale víc užiteční TVORSTVU budou, když budou pracovat jako pomocné síly v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Dej Hospodine Česku, z milosrdenství svého rozumu, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, abys zrušením SKÁLY Baalů a DÉMONŮ, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT a LETADEL, mohl na SVĚTĚ učinit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, všechno energeticky nové. Všechen lid bude plakat, až zjistí, že svoboda energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, spočívá v úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Neh.8/9. To je jediná RADOSTNÁ ZPRÁVA od Boha VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Je možné ji mlet, mluvením pravdy o Bohu, a pravdy o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí od veškerého díla energetické zhouby. Od horečného zbrojení a nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, od nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Je možné ji mlet pouze v případě, že se pokorné a úplně poslušné Česko oddělí od všech národů celé ZEMĚ. Neh.9/37,10/29. Viz str.20až23. 6.) Jsou dva druhy bytostí, chybující a neomylné. Chybující TVORSTVO celého SVĚTA žije v době konce hmotného SVĚTA, ve kterém Bůh vládne neposlušným a vzpurným lidem SKÁLOU Baalů a DÉMONŮ, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. Máme úsvit třetího křesťanského dne, kdy v roce 2016 máme PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí. Musíte zajistit, aby v Rudce, v první obci na SVĚTĚ, byli všichni lidé neomylní tím, že jako pokorní a úplně poslušní, budou seznámení s DUCHOVNÍM Kristem, vyvýšeným SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na jediného OTCE, na ZAKLADATELE všech států SVĚTA, všech náboženství SVĚTA, atd. Neomylným se stane každý, kdo pochopí Boží vůli DUCHOVNÍHO Krista. Hospodin vyžaduje, aby se v Rudce stal jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, na základě textů NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefe Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiří Kokmotosi jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Máte povinnost v Rudce, v první obci na SVĚTĚ, učinit všechny bytosti DUCHOVNÍ, NEOMYLNÉ. Viz str.23až26. 7.) Jak mohou drzé a neposlušné, to je, pro odstoupení rozumu Boha, v částečce NOVÉHO DUCHA, mrtvé křesťanské svině Česka, milovat Hospodina, který je, kvůli neposlušnosti, potrestal již mečem dvou světových válek. Hitler byl gentleman, protože s jeho pomocí, DUCHOVNÍ Kristus potrestal jak fašisty, tak komunisty, kteří sešli s cesty Otců Bohu navěky milých, OTCŮ ZAKLADATELŮ MARXISMU, Marxe a Engelse. Ti, s pomocí Božího rozumu, vedli pracující lid cestou Boží, cestou majetkové rovnosti, cestou proletářského internacionalismu, k celosvětovému míru, ke světu bez zbraní, bez vojáků, a bez peněz, a tím i bez Baalů a DÉMONŮ. Všichni vzpurní a křesťansky neposlušní, věděli za Marxe a Engelse, co mají dělat kvůli tomu, aby bylo ve všem po nedostatku, u všech chudých. Protože dělali pravý opak, Hospodin světovou válkou potrestal všechny drzé neposlušné křesťanské pokrytce. Hospodin mnohé neposlušné a vzpurné roztrhal, a nikdo mu je nevytrhl. Viz str.26až28. 8.) Vážení Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefe Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiří Kokmotosi jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Do Rudky pojedete přes Říčky. Jste zváni do VELKÉ HORNÍ KOMNATY, kde opisuji stále jinými slovy, texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle písničky od mediálního MISTRA Hospodina, DVĚ KOMNATY, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se potkat nemohou. V Písmu NOVÝCH NEBES se nemůže potkat VELKÁ HORNÍ KOMNATA na Říčkách, s velkou HORNÍ KOMNATOU, kde večeřela křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ na Říčkách, křesťanský Bůh již neexistuje. Je vyvýšen PAMĚTNÍ KNIHOU těchto textů, na Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE SVĚTA. Kdo se k novému Kristu nevrátí neprodleně, bude odvržen. Viz str.28až30. 9.) Osmnáct let píši neúspěšně pravdu o tom, že Česko má povinnost Baaly a DÉMONY celosvětově úplně zničit, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Poslušní služebníci Boží, osvobození SLOVEM NOVÝCH NEBES, od Baalů a DÉMONŮ, mají povinnost dohodnout na kongresu energetiků všech států SVĚTA, dle vůle Boží,, že ropa, plyn, uhlí a suroviny patří pouze Bohu. Po osmnácti létech mého bláznovství, musí psychiatři v Brně zajistit, aby Bůh uskutečníl SVŮJ HOD BERANŮ z KSČM, do říše ticha, na smetiště dějin, jaký ještě nebyl. 2.Král.23/23, Žalm115/17, Mat.5/3,9,14,18, 23/7,25/32,40. Viz str.30až33. 10.) DĚJINY ČESKA, z milosrdenství rozumu Boha, jsou zapsány ve SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v Bibli, ve SLOVĚ DOGONŮ, atd. Viz str.33až34. 11.) Vážení psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Moře DÉMONŮ a Baalů v Česku máte povinnost vysušit Vy tím, že mě napíšete potvrzení, že žádnými BLUDY netrpím, ani jsem nikdy netrpěl. Viz str.34až36. 12.) Jak jinak by Bůh mohl soudit geneticky prasečí, křesťanské, chamtivé svině, sloužící výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, PENĚZŮM, kterými DÉMONI dělají veškeré křesťanské zlo PEKLA válek na zemi, než odstoupením svého rozumu, v částečce SVÉHO NOVÉHO DUCHA. Viz str.36až37. 13.) Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 14.11.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH. Jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Energeticky budou spasení pouze úplně poslušní. Viz str.37až40.

 

1.) Vážení TVOROVÉ křesťanské Boží trojice, Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefe Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiří Kokmotosi jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Vážení, proti novému Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Všechny národy Vám budou blahořečit, protože Česko se stane vytouženou zemí, když s pomocí vnitřního zraku, s pomocí rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, budete studovat, a rozumět následujícím textům Písma o tom, že výchova Boží je nová. Hospodin, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech národů SVĚTA bude velet. Vy přestanete kazit dobré mravy, a budete ho poslouchat. Mal.1/10až3/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27, 1.Kor.1/27až15/33, Bhag.15/15, K.M.1/4až7/16 až12/10,16,20, atd. Všechny následující texty této kapitoly, např. o DUCHOVNÍ a tím neomylné obci Rudka ou@obecrudka.cz, e.v.a.cermakova@seznam.cz, jsem psal nadarmo, protože jste nazajistili, aby DUCHOVNÍ Kristus, ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, byl v médiích PÁNEM NAD SOBOTOU, již v sobotu, před novoluním MĚSÍCE v říjnu 2016. Stále stejný Hospodin se chtěl nad Českem smilovat neprodleně, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v novém DNES naplnění Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již v sobotu 29.10.2016, kdy DUCH SVATÝ měl být PÁNEM nad SOBOTOU ve všech médiích, což se nestalo. Z milosrdenství rozumu nového Krista, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, měl být Hospodin jediným Bohem SVĚTA, jediným ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA tím, že děsivá temnota protikladných nauk katolického katechismu Satana faráře Dominika fara@domasov.info, měla být úplně zapomenutá. Od roku přelomu věků 2000, v PRAVÉ POLEDNE, které je v Brně i v zimním čase v 11 hodin (až na věky věků), v roce 2016, Bohem v Písmu vyvolené šestnáctileté Česko, je NEVĚSTOU, je ŽENOU STATEČNOU tím, že je stejně VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, jako nový Hospodin. Novými kněžími, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, kterým Bůh daruje SMLOUVU POKOJE, jsou v Brně úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu VUT v Brně, a projektanti, jejichž kněžství je trvalé tím, že Hospodin, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, již od nich odstupovat nebude. Jediný Bůh SVĚTA je žárlivě milující. V Česku dal průchod své žárlivosti tím, že mě nechává sepisovat texty Písma SOUDU neposlušných křesťanských a jiných sviní, jinými slovy Písma. Proto např. politici pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří na SOUDU neuspěli, již vládnoucí Bohové nejsou. Neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI musí v Česku neprodleně vejít z médií do říše ticha, to je na smetiště dějin proto, aby Hospodin mohl vytvořit novou vládu Česka, úplně poslušnou, uvedenou např. v kapitole 212. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/35,12/28, Mat.5/3,9,14,18,12/12až23/7až25/32,40, Jer.1/17,6/19,30,23/12,29,32,31/27,32,36/32,51/58, Oz.2/18,5/15až9/7,12,15až14/3, 4.Moj.18/21,23/19,24,25/11, 2.Tes.2/3,11až3/1,11, 2.Kor.10/4,13/5,8, Mar.2/28,7/6, Bhag.15/15,16až18/78, Iz.29/11až24,33/22až57/10,13,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ezech.3/4,21až9/10až33/17až39/8,13,21,29,44/28, atd. Hospodin Vám ještě nedal VNITŘNÍ ZRAK, svým Božím rozumem, takže ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických sviní, chápat NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANU, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako neposlušní, ještě nemůžete. K neomylnosti Vám schází studium ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což Bůh dovoluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pouze pokorným, úplně poslušným, bezmocným. Jste úplně poslušní, proto nesmíte slavný DRUHÝ PŘÍCHOD SPRAVEDLIVÉHO Hospodina do Česka zdržovat. Mě již za blázna, jako úplně poslušní, nemůžete považovat. Např. Satana faráře Dominika bláznem musíte prohlásit kvůli tomu, že nesmyslně mele texty Písma o tom, že jeho křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA již Baaly, to je boháče, propustila s prázdnou, a pracující lid nasytila dobrými věcmi tím, že dala vzniknout celosvětovému, mírovému, Božímu království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. S novým DUCHOVNÍM Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, kterého křesťanské, chamtivé, militaristické svině neznají, kvůli neznalosti VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nemůžete stále smířit, protože mě drze prohlašujete za blázna. Děsivá temnota protikladných nauk katolického katechismu, je již bezcenným zbožím. Pokorným a úplně poslušným není k užitku, protože lži a žvásty drzého a vzpurného Satana faráře Dominika, nejsou ani dobré, ani energeticky spasitelné. Špína katolického katechismu musí tiše odplout tím, že vyschne. Dobrá je pouze voda živá, čistá a důvěřivá, veškerého Božího slova, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Satan Dominik nebyl Bohem poslán zvěstovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo však nyní věří jeho protikladným naukám, a promyšleným vychytralostem, sám sebe odsuzuje k tragickému konci pří kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nad drzým Satanem Dominikem nezvítězí, a to SLOVEM NOVÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se zadržet nedá. Bůh pouze vyčkává, až bude mít dostatek poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Kvůli drzým NETVORŮM z Masarykovy univerzity, kde křesťanské PEKLO nazývají POKOJEM Krista UKŘIŽOVANÉHO, se lidé nadarmo namáhají, protože všechny vzpurné a neposlušné svině, kvůli Boží energetické koncepci, pozře OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Abakuk2/3,13, Mat.5/3,9,14,18až23/7, 1.Tim.5/24,6/20, Luk.1/52,17/10,34,21/15, Řím.1/18až3/6až8/19až11/32, Mal.1/7,10až3/10,16,19,20, Jer.1/17až6/19až23/29,32,31/27,32, 2.Kor.5/3,9,10/4,13/5,8, Bhag.15/15,16až18/78, Žalm33/6,37/5,11,35,38až102/18,27, Iz.29/11,24,57/10,17,27,63/14,18,65/15,66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až7/12,16až8/21až10/8až12/10,17,27až14/22až17/7,11,20až19/6. Vážení TVOROVÉ křesťanské Boží trojice, Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefe Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiří Kokmotosi jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Vážení, proti novému Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Dle textů Písma jste NA KONÍ, jste TAŽNÝMI KOŇMI, jste novými Bohy. Hospodin v Písmu uvádí, že buď v Česku zůstanete jako lidé, pokorní, poslušní, dospělí a odpovědní, nebo, v případě Vaší další neposlušnosti, v případě, že dále budete neposlušnými NETVORY, celé, Bohem v Písmu vyvolené Česko, Hospodin úplně zničí tak, aby bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Jste na KONI tím, že musíte být stejnými LVY jako Hospodin. Máte povinnost, na neposlušné a vzpurné politiky pravice a levice řvát jako LVI, a to pomocí NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když dokážete z Hospodina, takového VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký v Písmu skutečně je, a ze mě, dále nedělat nesvéprávné blázny, vzdá Vám Kristus chválu. Již nepatříte militaristům, křesťanským válečným štváčům, ale KRÁLI poslušných králů, mírumilovnému Kristu. Smírčí obřady neposlušných a vzpurných TVORŮ, s VŠEMOHOUCÍM DUCHOVNÍM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM celého SVĚTA, máte povinnost udělat neprodleně Vy, novým učením o Bohu, a o jeho moci, nad každým lidským, geneticky prasečím TĚLEM, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO, dej na křesťanské DUŠIČKY uvedeným neposlušným NETVORŮM svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství tak, že pochopí, že musí být stejní jako Hospodin, který ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všechno uvedl. Tím, že uvěří textům Bhagavadgíty a Bible o neomylnosti pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista. Nejvyšší žijící OSOBNOSTÍ, NEJVYŠŠÍ DUŠÍ, NEPOMÍJEJÍCÍM PÁNEM, je DUCHOVNÍ Kristus, vyvýšený SOUDEM neposlušných Baalů, DÉMONŮ, a Satanů kněží všech církví SVĚTA. Stále vstupuje do křesťanství, islámu, hinduismu, buddhismu, atd. a svým, Božím rozumem, je udržuje. Nyní musí Česko učinit celý SVĚT Božím královstvím, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Když odmítnete se podřídit, Boží trest Vás vyhledá z ničeho nic, a trestu neuniknete. Přišla chvíle, kdy nelze oslavovat sama sebe navzájem proto, aby neposlušní a vzpurní vládnoucí NETVOŘI, místo Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mohli oslavovat boháče, bankéře, prachy, zbraně, auta a letadla. Slovo Boží již nelze přestoupit. Energetická spasa je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím. Bůh nechce pokořovat Vás a křesťanské neposlušné NETVORY věčně. Dobře ví, že např. rozum rektora Beka rektor@muni.cz je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, a nezmění se navěky.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Mediální MISTR DUCHOVNÍ Kristus, v Písmu i v písničkách uvádí, že mu leží u nohou láska, NEBEZPEČNÁ VĚC, kterou neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU dal tím, že pomatený křesťanský lži lid Česka, místo Boha, takového VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, jaký v Písmu skutečně je, miluje jako Bohy, výrobky svých rukou, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA a LETADLA. Bůh, který řídí všechny státy SVĚTA, a to dle textů Bible, v horoskopu Rovnosti, i v Písmu uvedl, že pro žádné soukromé akce v Rudce nemá pochopení. Uvedl, že já mám povinnost k Vám, mrtvým vzpurným neposlušným NETVORŮM, vycházet tak dlouho, až svým, geneticky prasečím rozumem křesťanských či ateistických sviní pochopíte, Jer.1/17až6/19až31/27,32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, Oz.2/18až14/3, 2.Petr.2/21, 3/4,8,9,16, atd., že mediálnímu MISTRU Hospodinu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, se musíte neprodleně ozvat sami tím, že mě zbavíte bláznovství, a že sami sebe prohlásíte za vzpurné, neposlušné, drzé a pomatené blázny, kteří, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, to je mrtvých, jdou do HROBU ropného kolapsu. Z energetického HROBU, či ze SMRTI, budou vytažení pouze pokorní a úplně poslušní. Jer.1/17až15/19až31/27,32, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Gal.1/7,3/20,6/7, Ez.3/4,21až33/17až36/12až39/8,13,21,29, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Znovu opisují stále stejné texty Písma OHNĚ SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA od DUCHOVNÍHO Krista jinými slovy proto, abych DUCHOVNÍHO Krista vyvýšil soudem neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ proto, aby mě Hospodin nenaplnil děsem z Vaší, geneticky prasečí debility. Vaše geneticky prasečí debilita, Vašeho zvířecího rozumu, a Vaší DUŠE, která je stejná jako u zvířat, je způsobená odstoupením rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA SVATÉHO, o Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, od všech vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní, kterých v Česku, a ve SVĚTĚ, vzešel plný počet. Hospodin naplnil svoje SLOVO tím, že na jím vyvolené Česko uvedl ovoce úmyslů chamtivých, neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, mrtvých pro neznalost Hospodina, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE všech neposlušných a vzpurných, jaký v NOVÉM Písmu skutečně je. Izaj.5/4,16až57/10,16,20až66/24, Jer.1/17až6/19až9/12,23až11/11až12/2,4,16až15/19až17/13,17,24,18/12až23/12,19,32,31/27,32,36/32,42/10až51/58, Ez.3/14,21,9/10až18/29až28/9až33/17,39/8,13,21, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6.Kdo ještě si myslí, že Boží rozum má proto, že je v křesťanském PEKLE pokorný a úplně poslušný, a Bohu vděčný za SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což v protikladných naukách a v promyšlených vychytralostech tvrdí např. vzpurný a drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, pomocí děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, Hospodin ho přesvědčí, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, že lže, protože křesťanské, militaristické svině, pro neposlušnost, jsou odjakživa drzým lži lidem. Křesťanský lži lid odjakživa žije v křesťanském PEKLE tím, že Satan farář Dominik se snaží přechytračit vládce křesťanského PEKLA, SVĚTLONOŠE LUCIFERA. Při MODLOSLUŽBÁCH, kvůli své křesťanské chamtivosti, kvůli službě svému pohlavnímu údu, drze tvrdí, že jeho křesťanské slovo děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, je pro Česko dobré a spasitelné. Drze tvrdí, že SLOVO NOVÝCH NEBES SVĚTLONOŠE LUCIFERA, vládce křesťanského PEKLA, o nastolení celosvětového, mírového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, je pro vzpurné a neposlušné křesťany bláznovstvím. Blázni modloslužebníci, lži a pravdu pletou stále nesmyslně dohromady. Bůh svou TVÁŘ před Českem již neskrývá, protože na neposlušné křesťanské svině vylil svého NOVÉHO DUCHA. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, TVÁŘÍ Hospodina je NOVÁ, ŽIVÁ a VĚČNÁ MANA, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Co mělo v Česku přijít, nyní, v říjnu a v listopadu 2016, nastalo, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu. Na Domašovsku, v Brně, a v Praze, musí být v médiích a ve školství rozhodnuto, o neprodleném svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. DUCHOVNÍ Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, zde bude oslaven celým SVĚTEM tím, že bude rozhodnuto o neprodleném zničení Bohů neposlušných a vzpurných vládnoucích prasat, o zničení všech zbraní, a o zničení všech žoldáků SVĚTA. Tak bude země očištěna od vzpurných a neposlušných, to je mrtvých vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, a zbavena křesťanského PEKLA, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ. Všechny národy musí spatřit Boží SOUD vládnoucích neposlušných, to je mrtvých politiků pravice a levice Česka, KOZLŮ ČSSD, BERANŮ KSČM, BÝKŮ či VOLŮ KDU-ČSL, a Bohem prokletého pravicového PTACTVA ODS, podle nichž celý SVĚT pozná, že je Česko Bohem vyvolené, svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Česko bude bezpečně bydlet, když vykoná SOUDNÝ DEN vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, již v sobotu tak, aby nový Hospodin byl PÁNEM NAD SOBOTOU ve všech médiích, a v celém školství, v novém novoluní MĚSÍCE v listopadu, 5.11.2016. Potok SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je OHNĚM pro vzpurné a neposlušné v Říčkách, na Domašovsku, v Brně a v Praze, protože spálí všechny neposlušné a vzpurné tak, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen, když při úplňku MĚSÍCE v listopadu, bude celé Čeko slavit Hospodina takového, jaký skutečně v Písmu je. Nový Hospodin veškeré křesťanské tradice modloslužebníkům zruší. Státní svátek pokorných a úplně poslušných je vždy při úplňku MĚSÍCE, nyní v pondělí, 14.11.2016. Na Domašovsku, na potoku nového Božího SLOVA, konečně musí dozrát OVOCE na STROMECH SPRAVEDLNOSTI, opakovaně uváděné, ze strachu ze VŠEMOHUCÍHO Hospodina, jaký ještě nebyl, a to především NETVOŘI starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a Satan farář Dominik fara@domasov.info. Česko již musí být stejné jako nový Bůh, jako nová ŽENA STATEČNÁ, určená DUCHOVNÍM Kristem, pro toto pokolení. Musí být jako LEV, a neprodleně zhltnout veškerou neposlušnou a vzpurnou kořist, vládnoucí neposlušné Baaly a DÉMONY, viz další text, o SPRAVEDLIVÝCH Otcích Bohu milých, Marxovi a Engelsovi. Jejich komunistická, či socialistická spravedlnost byla z rozumu Boha. Baalové a DÉMONI jsou sami sobě břemenem. Do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelého, je nelze přenést, kvůli PRACHŮM a ZBRANÍM. V Česku musí být rozhodnuto, na VUT v Brně, že SKÁLA Babiše odtáhne v děsu. Kdo si co vybere, to bude mít. Buď SKÁLU DÉMONA, ministra financí Babiše, PRACHY, a tím kolaps civilizací, nebo Boží rozum, zapsaný pro úplně poslušné, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím ŽIVOT VĚČNÝ, mírový, v celosvětovém Božím království. Koncepce ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, mlad.jan@seznam.cz, pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca 10 %, z celkem potřebné energie, je zločin k SMRTI. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29,44/28,47/11, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4až12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.15/8,18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, Mich.2/3až10,4/12,5/9,6/7,7/15, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 4.Moj.18/21,23/19,24,25/11, 2.Tes.2/3,11až3/1,11, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

3.) Aby Hospodin mohl splnit, co v Písmu slíbil, již v sobotu 5.11.2016, kdy chce být PÁNEM NAD SOBOTOU, aby mohl odhodit vládnoucí Baaly a DÉMONY do říše ticha, či na smetiště dějin, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA svého rozumu, umožňuje mně opravit podobenství o STŘÍBRU ODVRŽENÉM. Žalm115/17, Jer.1/17až6/19,30, atd. Mnohé požehnání spočinulo na hlavách spravedlivých Otců navěky Bohu milých, Karlu Marxovi a Bedřichu Engelsovi. Památka jejich učení o spravedlnosti pro pracující lid celého SVĚTA, je požehnáním pro celý SVĚT, protože je to učení Boží, nikoli učení lidské. Řím.1/18až11/28,32, Př.10/6,7. Jazyk spravedlivých Otců ZAKLADATELŮ učení o Boží majetkové rovnosti, Marxe a Engelse, je výborné STŘÍBRO. Př.10/20. Učení Marxe a Engelse je nyní však již STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Jer.6/19,30. Učení těchto Bohů, o socialistické, či komunistické spravedlnosti Boží komunistů, to je BERANŮ či OVCÍ, platilo kdysi, pro minulá pokolení. K.M.7/12,16,27,12/10,17,27, Jan1/1až10/7 až15/25, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Moj.15/8,18/32,21/30, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je učení o energetické spáse Česka a SVĚTA uvedeno ve ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Marx a Engels nemohli být Bohem zachráněni, ani jejich učení, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože až nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní v sobotu v listopadu 2016, Hospodin chce vládnout sám, nad celým SVĚTEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. STŘÍBREM ODVRŽENÝM je nyní veškeré komunistické, či socialistické učení, o komunistické či socialistické spravedlnosti, protože vládnou nad lidmi již nemohou žádní politici, žádní LÉVIJCI, protože těmto BOHŮM, DUCHOVNÍ Kristus, vládu nad lidmi již nikdy nedá, jen sobě samému, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všeho neposlušného a vzpurného TVORSTVA. Pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných a vzpurných levicových LÉVIJCŮ, v částečce NOVÉHO DUCHA SVATÉHO, od BERANŮ KSČM, a od KOZLŮ ČSSD, žádný lidský LÉVIJEC není schopný, pro svůj geneticky prasečí rozum ateistické svině, být odpovědný za svou vlastní nepravost. 4.Moj.18/21,23/19,24,25/11, Oz.2/18až14/3, 2.Petr.2/21až3/6, Kaz.3/18,8/8,9/10, 2.Kor.10/4až13/5,8, Iz.29/11až24,33/22až45/7,48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, atd. Smlouvu o trvalém kněžství dá nyní nový Hospodin, novým vládnoucím BOHŮM, především lidu technickému z VUT v Brně, ČVUT a projektantům tím, že od pokorných a úplně poslušných, nebude již odstupovat svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA. Noví kněží, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pokorní a úplně poslušní, mají povinnost se k Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI vrátit neprodleně a dobrovolně, pro pochopení moci Hospodina nad každým lidským TĚLEM, geneticky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná, jako DUŠE zvířat. NOVÍ KNĚŽÍ, noví BOHOVÉ, jsou pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, kteří vytvoří ze stávajících politiků pravice, levice a středu, novou vládu Česka, uvedenou např. v kapitole 210, a novou STÁTNÍ SPRÁVU. Pro NOVÉ KNĚZE s mocí výkonnou, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, platí texty Písma o tom, že není nic lepšího, než bázeň před Hospodinem, protože ve svém ZLATĚ, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, uvedl vše o sobě a o Česku. Pro NOVÉ KNĚZE s mocí výkonnou, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, platí texty Písma o tom, že není nic sladšího, než neprodleně realizovat dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o vejití do odpočinutí od díla naprosto nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jedině Hospodin, svým Božím rozumem, má schopnost realistického pohledu na koncepci energetiky, jedině možné, a jedině správné, nikoli lidé. Především technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, naprosto bezmocní, mají povinnost uznat veškerou moc Hospodina nad lidmi, z pochopení textů Písma, o vedení Česka dle textů Bible, od jeho vzniku, až do současnosti. Bohem vyvolené Česko čeká buď velká, celosvětová sláva, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nebo úplné zničení Česka proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Především technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, naprosto bezmocní, mají povinnost se smířit s DUCHOVNÍM Kristem, s DUCHEM SVATÝM, který je stále stejný, který stále žije mezi námi, a který nikdy nebyl zlou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Křesťanské, militaristické, imperialistické, fašistické chamtivé svině, Hospodin vydal do moci křesťanského klamu. Chtěl, aby neposlušní a vzpurní uvěřili děsivé temnotě protikladných nauk katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a aby uvěřili krutému zmijímu jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše. Tímto způsobem odsoudil Bůh celé Česko, a celý SVĚT za to, že všichni chamtiví, neposlušní a vzpurní, křesťanští a jiní modloslužebníci, nalezli zalíbení v křesťanské, v judaistické, hinduistické, buddhistické, muslimské, a jiné náboženské, a politické nepravosti. Poslušné Česko musí být osvobozeno od pochybných a zlých lidí především Masarykovy univerzity v Brně, od mrtvých, zlých religionistu a filozofů. Technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, nesmí mít s neposlušnou Masarykovou univerzitou, s religionisty, s filozofy, a s jejím rektorem, s NETVOREM Bekem, nic společného, viz další text. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nad neposlušným a vzpurným NETVOREM Bekem nezvítězí. Smiluje se, svým novým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až neposlušní budou prchat do říše ticha, či na smetiště dějin, a to neprodleně, na podzim 2016, při úplňku MĚSÍCE v listopadu, a ne až v zimě 2016. Jer.1/17,6/19,30,23/12,29,32,31/27,32, Kaz.3/18,8/8,9/10,až12/3, 2.Petr.2/21až3/16, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, 4.Moj.18/21,23/19,24,25/11, 2.Tes.2/3,11až3/1,11, 1.Moj.15/8,18/32,21/30, Jer.1/17až3/14až23/12,15,29,32až25/30až31/27,32až51/58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Řím.1/18až2/5až3/6,19,8/19až10/14až11/28,32, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Efez.2/8,4/25,5/5,7,16, atd. Pro neposlušné a vzpurné LÉVIJCE, pro BERANY z KSČM, pro a KOZLY z ČSSD, je připraven OHEŇ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stejný, jaký spálí např. Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Kvůli drzému a vzpurnému Satanu faráři Dominikovi, z jeho křesťanských úst, vychází křesťanské rouhačství na celou zemi. Kvůli PUPKU SVĚTA, ZEMI SVATÉ, MÍSTU SVATÉM, Domašovsku a Brnu, zarostla křesťanským, militaristickým, imperialistickým a jiným křovím a plevelem, celá země. Po křesťanství, po křoví a pleveli, po politicích pravice, levice a středu, po Baalech a DÉMONECH, atd. nesmí zůstat v Brně ani kořen, ani větev. Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/32,40, Jer.1/17až6/19,30až23/12,29,32,31/27,32, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, 4.Moj.18/21,23/19,24,25/11, 2.Tes.2/3,11až3/1,11, 1.Moj.15/8,18/32,21/30, Žalm37/5,11,35,38až96/7až132/5,8, atd. Česko již nemá výmluvu. Musí se k novému Bohu neprodleně vrátit a přiznat, že Hospodin byl ZÁKONODÁRCEM pro všechny státy SVĚTA, v každém pokolení. Všichni pokorní a úplně poslušní se stanou Božími SYNY, které trpělivě vyhlíží všechno TVORSTVO, když již v sobotu 5.11.2016, učiní SOUDNÝ DEN. Vůle Boží je, aby již v sobotu 5.11.2016 byl nový Hospodin PÁNEM NAD SOBOTOU, aby Česko, jako první na SVĚTĚ, mělo nový Boží řád, a tím i nový smysl života. Smyslem života je sloužit DUCHOVNÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI celého SVĚTA tak, jak se mu líbí, s bázní a s úctou. Jer.1/17až6/19,30až51/58, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,27až12/10,17,27,17/7až20,19/6. Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24. Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1.

 

4.) Noví LÉVIJCI, novému DUCHOVNÍMU Kistu odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o její koncepci, pro Česko a pro celý SVĚT, kvůli které je zapotřebí vytvořit majetkovou rovinu všech států SVĚTA, opakovaně uváděným, elektronicky celosvětově plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky celosvětově kontrolovaným dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, jsou především úplně poslušní, a DUCHOVNÍMU Kristu vděční TVOŘI, z VUT v Brně. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT jsou především z VUT v Brně. Jedná se o TVORA pokorného a úplně poslušného, rektora Štěpánka stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, stepanek@ro.vutbr.cz. Dále o TVORA úplně poslušného, hlavního architekta a urbanisty sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz. Sídliště ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ je laicky navrženo na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Dále o TVORA úplně poslušného, odborníka na energetiku, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Dále o TVORA úplně poslušného, emeritního ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Boha uspokojí, když uvedení statní koně z VUT v Brně, projedou celou zemi křížem krážem tím, že začnou na VUT mlet texty Písma, o jedině možné, a o jedině správné energetické koncepci celé ZEMĚ. Zach.6/7. Energetická koncepce celé ZEMĚ, jedině možná, a správná, musí být realizována na mírovém kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dle textů dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, v čele s jediným Bohem SVĚTA, DUCHOVNÍM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zach.2/12,6/7,7/12až13/4,8, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Gal.1/7,3/20až6/7, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mar.4/12,7/7až13/20, 4.Moj.18/21,23/19,24,25/11, 2.Moj.3/2,4až20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32. Noví LÉVIJCI, novému DUCHOVNÍMU Kistu odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o její koncepci, pro Česko a pro celý SVĚT, rektore Štěpánku rektor@vutbr.cz, docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, a docente Skálo skala@fme.vutbr.cz. Máte povinnost studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, abyste dokázali pochopit následující podobenství, kterými Hospodin vyvolil Česko vykonat SOUDNÝ DEN Baalů a DÉMONŮ celého SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Oz.2/18až12/11, Jan1/1až15/25, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 4.Moj.18/21,23/19,24,25/11, 2.Tes.2/3,11až3/1,11, atd. Boží schovívavost vyčkává s trestem Baalů a DÉMONŮ celého SVĚTA, až na VUT v Brně postavíte koráb, či lodičku, v němž bude z vody vzedmutého moře militaristických křesťanských sviní, zachráněno následujících osm lidí proto, aby DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, si mohl podrobit v Písmu všechny ANDĚLY, OKŘÍDLENCE, a tím všechny vlády a mocnosti. Bůh vyžaduje, aby v jím vyvoleném Česku, o moci a vůli DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, z veškerého Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mluvili všichni proroci Písma. Aby se z nich stali ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, kteří vše opakovaně uváděné, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, vykřičí v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, do celého SVĚTA, s Vaší pomocí. 1.Petr.3/20až5/2,7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jóel1/13až2/11,26až4/2,4,12, Kaz.3/18až8/8až9/10až10/20až12/3, atd. Osm lidí, které Hospodin v Česku zachraňuje ze vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, je sedm vůdců vládnoucích politických stran Česka, a zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman. Jedná se tedy o tyto zachráněné NETVORY, dle kapitoly 212. Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/1,15až66/24, 1.Petr.3/20, 5/2,7, Bhag.15/15až18/78, K.M.1/4až6/6až24až7/16až12/10,17,27až19/6, Jób9/13, Mich.2/3,4,10až4/12až5/4,9,12, atd. POTOPA SVĚTA se skončí, až je poslušní energeticky spasí a zachrání, mletím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Duchovní semeno zaseté SOUDEM neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích vládnoucích sviní, vzklíčí velmi rychle, když Česko a Slovensko pochopí texty Písma o tom, že Bůh stupňuje a vyostřuje spory s neposlušnými na maximum. Žárlí na neposlušné zákoníky proto, aby jako ZÁKONODÁRCE mohl vládnout sám, svým ŽIVÝM, novým a věčným SLOVEM many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sedm vzpurných a neposlušných, Bohem zachráněných NETVORŮ, svící, lamp, jsou. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, 8. NETVOR, zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman. Uvedení Baalové a DÉMONI, mají povinnost mít za Boha DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a nejsou toho schopní. Na sedm hříšných vládnoucích politických NETVORŮ, odstoupení rozumu Hospodina, dolehlo sedm krát, v sedmi politických stranách, protože sedminásobná rodička, drze nechce zchřadnout. Pokorní a úplně poslušní se mohou radovat z Božího rozkazu úplného zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, protože SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již nelze přestoupit. Vůle Boží je, aby se neprodleně četlo ve všech médiích, a ve školství. Bohem vyvolené Česko, celým, geneticky prasečím srdcem, má povinnost zpívat chvály DUCHOVNÍMU Kristu pro pochopení, že zničení militaristických neposlušných Baalů a DÉMONŮ, je vyjití do svobody celosvětového, mírového, energeticky neotřesitelného Božího království. Jer.1/17až15/9,19až51/58, Žid.4/7,5/11až6/3,6,8/10až12/28, Kaz.3/18až8/8až12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,27,32/13,33/16,35/10,39/31,40/7,8,42/19,24až43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zj.1/1, atd. Kvůli vzpouře proti Bohu, kvůli neposlušnosti Česka, a tím všeho TVORSTVA, zanikla moudrost moudrého NETVORA prezidenta Zemana. Jeho rozumnost je zakryta, protože stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech v Božím království. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ může vzniknout pouze v případě, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se k novému Hospodinu neprodleně vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Do BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, je již možné vstoupit na široké dálnici, za MÝTNOU BRANOU na DÁLNICI, až na kongresu ENERGETIKŮ bude také rozhodnuto o tom, že na DÁLNICE všech států SVĚTA, budou položeny koleje. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Jan1/1až5/34,38,43až8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7, 4/1,5/24,6/10,20, Iz.29/11až24,57/10,16,20až66/24, Př.1/7,14,21/16, Kaz.3/18,6/11. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Vážení TVOROVÉ křesťanské Boží trojice, Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefe Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiří Kokmotosi jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Vážení, proti novému Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Vážení TVOROVÉ Z VUT v Brně. Rektore Štěpánku stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, stepanek@ro.vutbr.cz. Docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz. Docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz. A docente Skálo skala@fme.vutbr.cz. Jste novými APOŠTOLY DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Máte povinnost být úplně poslušní tím, že budete neprodleně mlet NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANU, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože pouze jako poslušní, můžete být užiteční Česku, a všemu TVORSTVU. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,23/19,27,32/13,33/16,35/10,39/31,40/7,8,42/19,24až43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO dej, ať uvedení APOŠTOLOVÉ jsou BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO tím, že jsou pokorní a úplně poslušní, pomocí TVÉHO BOŽÍHO ROZUMU, z TVÉHO milosrdenství. Bhag.15/15,16, Iz.29/11až24až33/22až44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, K.M.1/4až6/6až24až7/12až16, Žalm107/10,18,27,43,132/5,8, Řím.1/18až8/19,11/32, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO dej, ať nemají nic společného se strašným NETVOREM s rektorem Bekem bek@mail.muni.cz, bek@muni.cz, rektor@muni.cz, bek@phil.muni.cz. ZLÝ NETVOR rektor Bek se nestal pokorným a úplně poslušným DUCHOVNÍM člověkem. Odmítl se pokořit před DUCHOVNÍM Kristem, kterého zná ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako svoje staré boty. Svým, geneticky prasečím rozumem, ve své zvířecí rozumnosti, se stále žere navzájem s hlupákem, se zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s kulhavým KOZLEM prezidentem Zemanem. Neposlušní a vzpurní se požerou navzájem, a tím po nich nezůstane ani větev, ani kořen, uvádí Hospodin. Kvůli žvástům religionistů Masarykovy univerzity, a žvástům vedení FILOZOFICKÉ FAKULTY, Česko spěje do HROBU, či do SMRTI kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Uvedení NETVOŘI jsou tmou. Kdo s uvedenými NETVORY bude marnit drahocený čas, který zbývá do kolapsu civilizací, je Bohem prokletý. dvavra@mail.muni.cz, vaclav@phil.muni.cz, jakub.cigan@mail.muni.cz, kubovcakova@gmail.com, vondrackova.sarka@gmail.com, jvaltrova@phil.muni.cz, prodekan.veda@phil.muni.cz, dolezalo@phil.muni.cz, dekan@phil.muni.cz, prodekan.vyzkum@phil.muni.cz, veda@phil.muni.cz, radek.kundt@gmail.com, milky@mail.muni.cz, klapetek@centrum.cz, attkov@yahoo.com, belka@phil.muni.cz, chalupa.ales@mail.muni.cz, david.zbiral@mail.muni.cz, mmendel@centrum.cz, papousek@phil.muni.cz, prodekan.prijimaci@phil.muni.cz, tajemnik@phil.muni.cz, prodekan.studium@phil.muni.cz, atd. Bože dej, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať psychiatři, redaktoři ČRo v Brně, a odborníci VUT v Brně pochopí, jak nebezpečné je mít za Bohy uvedené zločince a lháře, religionisty, filozofy, a rektora Beka. Uvedení NETVOŘI, či zločinci a lháři, na Masarykově univerztě melou nesmysly o tom, že dle Bhagavadgíty, Hospodin dává boháčům PRACHY, za jejich zásluhy v minulých inkarnacích, což je lež. Od přelomu věků roku 2000, se Hospodin chová naprosto jinak tím, že boháče, Baaly a DÉMONY trestá a bude trestat, až do úplné poslušnosti. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO, netrestej prosím NETVORA rektora Beka a NETVORY religionisty a filozofy tak, jak jsi v Písmu slíbil. Nedělej z nich v příštích inkarnacích červy či žížaly tím, že z nich nyní uděláš trní pod kotly SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Sice rektor Bek, religionisté a filozofové, by jako žížaly byly TVORSTVU užiteční, ale víc užiteční TVORSTVU budou, když budou pracovat jako pomocné síly v kuchyních SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Dej Hospodine Česku, z milosrdenství svého rozumu, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, abys zrušením SKÁLY Baalů a DÉMONŮ, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT a LETADEL, mohl na SVĚTĚ učinit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, všechno energeticky nové. Všechen lid bude plakat, až zjistí, že svoboda energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, spočívá v úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. To je však jediná RADOSTNÁ ZPRÁVA od Boha VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Je možné ji mlet, mluvením pravdy o Bohu, a pravdy o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je odpočinutí od veškerého díla energetické zhouby. Od horečného zbrojení a nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, od nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd. Je možné ji mlet pouze v případě, že se pokorné a úplně poslušné Česko oddělí od všech národů celé ZEMĚ. Hospodin, který dělá dobro I zlo, nechce pokořovat zlé NETVORY, např. rektora Beka rektor@muni.cz, a zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, vrchního velitele vojenských kaplanů, věčně. info@zemanmilos.cz, jiri.ovcacek@hrad.cz, radek.augustin@hrad.cz, sekretariat.vkpr@hrad.cz, jaroslav.hlinovsky@hrad.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz, atd. Pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, se NETVOŘI rektor Bek a prezident Zeman, žerou navzájem úplně zbytečně. Vůle Boží je, aby nad všemi DÉMONY, nad všemi vlastníky PRACHŮ a MAJETKU, nevládli žádní DÉMONI a tím žádní Baalové. Vůle Boží je, aby nad všemi vládl Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že v Česku bude mnoho Bohů, stejně mocných a VŠEVĚDOUCÍCH, jakým je Hospodin. Proto, aby se tak stalo, stačí mlet SLOVO NOVÝCH NEBES např. v ČRo Brno o nezbytnosti nastolit Boží majetkovou celosvětovou rovinu, opakovaně uváděnou. Nehemjáš8/9,9/37,10/29, Jób5/3,14až9/13až37/18,23,40/8,14, Gal.1/7až3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Energetická spása je možná pouze po vrácení se neposlušných k Bohu, k takovému VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI, jaký opravdu v Písmu je. Oz.2/18,5/15, Sír.43/26,31, atd. Neomylná Rudka již má Boha jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V Rudce křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA již nepanuje, protože Bůh je již SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bhag.15/15,16, Iz.29/11,24,33/22,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20, Žalm33/6,102/18,27. Vážení TVOROVÉ křesťanské Boží trojice, Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefe Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiří Kokmotosi jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Jste shromáždění Hospodinem do Rudky ou@obecrudka.cz, e.v.a.cermakova@seznam.cz, nikoli k SOUDU, ale proto, abyste pomocí NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vykonali SOUD Baalů a DÉMONŮ celého SVĚTA, a z milosrdenství Božího rozumu, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, umožnili DUCHOVNÍMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, přetvořit v Česku celé STVOŘENÍ, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodlené realizaci celosvětového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. K.M.1/4až12/10,17,22,27,13/8až19/6, Oz.2/18až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,40až102/18,27, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Jako pokorní, úplně poslušní, a Bohu vděční, za vysvobození z otročení vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, máte povinnost v Rudce učinit rozhodnutí, že stávající hmotný křesťanský svět změníte na svět DUCHOVNÍ, na SVĚT celosvětového Božího království, pro znalost vůle DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a který dělá neposlušným a vzpurným TVORŮM dobro i zlo. Jsou dva druhy bytostí, chybující a neomylné. Chybující TVORSTVO celého SVĚTA žije v době konce hmotného SVĚTA, ve kterém Hospodin vládne neposlušným a vzpurným lidem SKÁLOU Baalů a DÉMONŮ, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, atd. Máme úsvit třetího křesťanského dne, kdy v roce 2016 máme PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí. Musíte zajistit, aby v Rudce, v první obci na SVĚTĚ, byli všichni lidé neomylní tím, že jako pokorní a úplně poslušní, budou seznámení s DUCHOVNÍM Kristem, vyvýšeným SOUDEM vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na jediného OTCE, na ZAKLADATELE všech států SVĚTA, všech náboženství SVĚTA, atd. Neomylným se stane každý, kdo pochopí Boží vůli DUCHOVNÍHO Krista. Hospodin vyžaduje, aby se v Rudce stal jediným Bohem SVĚTA, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, na základě textů NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefe Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiří Kokmotosi jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Máte povinnost v Rudce, v první obci na SVĚTĚ, učinit všechny bytosti DUCHOVNÍ, NEOMYLNÉ, pro pochopení, že DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, takovéto bytosti, znalé SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, potřebuje neprodleně k tomu, aby na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, mohl vytvořit celosvětové, mírové, DUCHOVNÍ Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že nad celým SVĚTEM bude vládnout sám, pomocí SVĚTLA SVĚTA své NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bude vládnout nad vším TVORSTVEM, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech poslušných a Bohu vděčných DUCHOVNÍCH TVORŮ. Pouze pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné DUCHOVNÍ TVORY, DUCHOVNÍ Kristus zbaví vlády vládnoucích neposlušných a vzpurných Baalů a DÉMONŮ, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA, či PEKLA ODVRŽENÉHO. Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefe Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiří Kokmotosi jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Z textů Písma, a z dějin Česka a SVĚTA je zřejmé, že křesťanství je pouze dočasné, a že konečným řešením dějin SVĚTA je zřízení celosvětového, mírového, DUCHOVNÍHO Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Hospodin, který dělá lidem dobro i zlo, vede Česko dle textů Písma tak, aby všichni pochopili moc Hospodina nad každým geneticky prasečím lidským TĚLEM, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je u lidí stejná, jako je u zvířat. Máte povinnost z textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES pochopit, že Hospodin, pomocí děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, a ekonomů, DÉMONŮ, dělá a dělal lidem zlo meče válek, z nichž v Česku již byly dvě války světové, zapsané v podobenstvích Písma. Protože, dle Lidových novin ze dne 15.10.2016, prezident Putin haraší zbraněmi, horečně zbrojí, a tím se připravuje na třetí SVĚTOVOU VÁLKU, stejně tak jako všechny ostatní mocnosti, bez pomocí Božího rozumu, Bohem vyvolené Česko, třetí SVĚTOVÁ VÁLKA nemine. Jak mohou např. na Domašovsku, úplně pomatení lidé milovat křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANEHO, zrozenou mletím protikladných žvástů Satana faráře Dominika fara@domasov.info, když kvůli děsivé temnotě katolického katechismu tohoto dementa, Hospodin lidstvo trestá, a to odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, mrtvých křesťanských či ateistických sviní, v částečce NOVÉHO DUCHA. Milovat křesťanství, kvůli kterému je na zemi veškeré zlo lží, válek, bídy, chudoby, a vykořisťování, mohou již pouze zločinci, či hlupáci. Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefe Veselý josef.vesely@ rozhlas.cz, a Jiří Kokmotosi jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Co v Rudce svými žvásty o TOULKÁCH ČESKOU MINULOSTÍ ZASADÍTE, to sklidí celé Česko. Když zasadíte pouze TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ, neposlušné a vzpurné Česko sklidí zánik ve TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE. Již víte, co se Hospodinu líbí. Máte povinnost zasadit texty podobenství Písma, dle kterých Hospodin vede Česko až do současnosti tak, že veškerá minulost i budoucnost Česka, je zapsána v podobenstvích Bible. Když to dokážete, jste BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Když byste na lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o úplném zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, měli stále myslet, jděte za ní v Rudce ihned. Nebo Bůh z Česka uteče navždycky, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, a tím Česko úplně zničí. Chcete stále ještě zrušit SOUD vzpurných a neposlušných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, Vašich Bohů. Chcete stále prohlásit Boha, a mě, za blázna, a sebe za spravedlivé a za moudré. V Rudce máte povinnost, pomocí SLOVA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, srazit všechny vládnoucí Baaly a DÉMONY z jejich vládnoucích míst do říše ticha, či na smetiště dějin, pro pochopení, že DUCHOVNÍ Kristus, např ekonomické profese, v Božím království nepotřebuje. Majetková rovina elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je předpokladem energetické spásy. Hospodin je odjakživa jediný ZÁKONODÁRCE Česka a SVĚTA, protože vede Česko a státy tak, jak si to v Písmu předsevzal. Když dokážete pochopit, že křesťanské protikladné žvásty Satana faráře Dominika fara@domasov.info, platily pouze do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000, a že nyní jsou již BLUDNÝM UČENÍM, budete sedět na pravici Boží, a Bůh Vám, LÉVIJCŮM, vzdá chválu. Bůh Vám vzdá chválu, když v Rudce, a v Česku, se bude ČÍST SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Panáček Dominik v kostele v Domašově nechce nic slyšet o tom, že DÉMONSKÉ UČENÍ DÉMONA, ministra financí Babiše, je odpadlictvím od víry v jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všeho TVORSTVA. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Iz.29/11až24,33/22až66/24, Bhagav.15/15,16až16/24až18/78, atd. Všichni lidé jsou pokrytci a lháři, a mají na svém čele vypálený cejch DÉMONŮ. Na ÚSVITU třetího křesťanského tisícíletí, zakazují lidem ženit se s ŽENOU STATEČNOU, a jíst její pokrm, NOVÉ a VĚČNÉ MANY, určené DUCHOVNÍM Kristem, pro toto zlé, vzpurné, a neposlušné pokolení, po vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých křesťanských sviní. Iz.57/10až20, 1.Tim.4/3, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,6/6až24,7/16,27,12/10,17,27, atd.

 

7.) Baalové a DÉMONI, např. prezident Putin, či prezident Zeman, pro odstoupení Božího rozumu, jsou stále víc pyšní a hrubí, pro svou nevědomost o Bohu takovém, jaký skutečně v Písmu je. Pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, neví jak mají správně jednat, protože v nich, v jejich geneticky prasečím rozumu, žádná pravda není. Putin a Zeman se zaměstnávají ohavnými činy, protože si myslí, že Bůh vznikl z jejich pohlavní touhy, protože chtějí uspokojovat pouze svůj chtíč. Jednají vždy nečistě, podle svých přesvědčení, že všechny problémy SVĚTA vyřeší válkou, a horečným zbrojením. Vpletení do sítě iluzí, svého geneticky prasečího myšlení bohatých sviní, padají jako mrtví, s celým Českem, Ruskem, a s EVROPOU, do PEKLA fašismu, do PEKLA třetí světové války. Jak mohou drzé a neposlušné, to je, pro odstoupení rozumu Boha, v částečce NOVÉHO DUCHA, mrtvé křesťanské svině Česka, milovat Hospodina, který je, neposlušné, potrestal již mečem dvou světových válek. Hitler byl gentleman, protože s jeho pomocí, DUCHOVNÍ Kristus potrestal jak fašisty, tak komunisty, kteří sešli s cesty Otců Bohu navěky milých, OTCŮ ZAKLADATELŮ MARXISMU, Marxe a Engelse. Ti, s pomocí Božího rozumu, vedli pracující lid cestou Boží, cestou majetkové rovnosti, cestou proletářského internacionalismu, k celosvětovému míru, ke světu bez zbraní, bez vojáků, a bez peněz, a tím i bez Baalů a DÉMONŮ. Všichni vzpurní a křesťansky neposlušní, věděli za Marxe a Engelse, co mají dělat kvůli tomu, aby bylo ve všem po nedostatku, u všech chudých. Protože dělali pravý opak, Hospodin světovou válkou potrestal všechny neposlušné křesťanské pokrytce. Hospodin mnohé neposlušné a vzpurné roztrhal, a nikdo mu je nevytrhl. Kdo chce nyní výt s vlky, např. s neposlušnými NETVORY, s neposlušným NETVOREM prezidentem Zemanem, s vrchním velitelem VOJENSKÝCH KAPLANŮ, nebo s NETVOREM prezidentem Putinem, bude Hospodinem roztrhán ve válce, generalisimem Putinem, dle vůle Boží, a nikdo neposlušné svině Bohu nevytrhne. Zpívat s ANDĚLY, s OKŘÍDLENCI, mohou všichni pokorní, úplně poslušní, a novému DUCHOVNÍMU Kristu vděční, za SOUD neposlušných tím, že vše uvedené vykřičí do SVĚTA, mletím NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. DUHOVÍ, to barevní politici pravice a levice, a DUHOVÍ, to je barevní kněží všech světových náboženství, zčernali tím, že všichni neposlušní a vzpurní jsou Satani. Výsledná barva DUHY, na kterou Bůh hledí, je barva BÍLÁ, není ČERNÁ. Nový Hospodin energeticky spasí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze BÍLÉ, to je pouze pokorné a úplně poslušné, kteří vyvěsí na stožáry SVĚTA vlajky BÍLÉ, aby se zítra mohlo tančit všude, na celém SVĚTĚ. Neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické SVINĚ, zahubí stejným způsobem jako dříve, válkou, nyní třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, v níž neposlušné a vzpurné Česko zahubí strašlivou záhubou proto, aby všichni neposlušní z Domašovska, Brna a Prahy, byli strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Neposlušní a vzpurní NETVOŘI Hospodina nezajímají, SVĚTLO SVĚTA svého Božího rozumu, jim nedá. Vrátí se do Česka, svým rozumem, ze svého milosrdentví, až na Domašovsku, v Brně, a v Praze, bude mnoho pokorných a úplně poslušných, svobodných služebníků Boha, kteří budou mlet MANU NOVOU, ČISTOU a BÍLOU, padající jako VODA ŽIVÁ, z NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, bude v Česku všechno stále horší, dokud křesťanská nepravost nebude v Rudce odklizená, během jediné hodiny, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin chce neprodleně otřást zemí i nebem, pomocí slov NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, místním zemětřesením, v neposlušné a vzpurné Rudce. Co udělají v Rudce nyní. Prohlásí zase nového DUCHOVNÍHO Krista, a mě, za blázna, a sebe za spravedlivé a moudré. Bůh vzdá Česku chválu, až bude rozhodnuto, že Česko bude soudit veškerý neposlušný a vzpurný lži lid SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kvůli ENERGETICKÉ SPÁSE Česka a SVĚTA. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu NOVÉHO DUCHA nevstoupí do neposlušných DUŠÍ, zotročených křesťanským militarismem, zotročených službou PENĚZŮM, místo Bohu. Bhag.15/15,16až16/4,7,9,13,16až24až18/78, 2.Petr.2/21až3/16, Ageus1/9,2/6, 14,18, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7,5/10,18až8/11, Mich.2/3,4,10,4/12, 5/9, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Jak.2/9,3/10, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Vážení mediální TVOROVÉ z MÍSTA SVATÉHO, z PUPKU SVĚTA, ze ZEMĚ SVATÉ, z Brna. Já, jako dislektik, neumím mluvit na veřejnosti. Jste mojí bratři, kteří mají povinnost v Rudce a v médiích vysvětlit, že Hospodinovo rozhodnutí, o jím v Písmu vyvoleném Česku, vzbuzuje bázeň. Jeho odpuštění křesťanské nepravosti Domašovsku a Brnu, a zničení STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, vzbuzuje bázeň. Moc Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Dějiny Česka uvedené v Bibli, jsou vážnou věcí. Je potřeba je znát, pro poznání Boží moci nad lidmi. Žalm33/6až96/7až102/18,27až130/4,132/5,8, Sír.5/5,7/16až16/27,32/15,33/14,16až42/19,24až43/26,31, atd. Hospodin odpustí Domašovsku a Brnu všechny ohavné činy křesťanských Baalů a DÉMONŮ pouze v případě, že v Rudce vykonáte SOUDNÝ DEN vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, s cílem je úplně zničit tím, že zveřejníte Hospodinovo rozhodnutí. Buď v Rudce úplně zničíte děsivou temnotu protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM katolického katechismu, Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a tím krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí DÉMONA, ministra financí Babiše, což vše je křesťanské PEKLO, a tím úplně zničíte vládnoucí křesťanské Baaly a DÉMONY, nebo trestající Hospodin, jehož hněv již neprodlévá, úplně zničí Česko, v křesťanském PEKLE třetí světové války. Bůh, DUCH SVATÝ, je stále týž. Smiluje se nad jím v Písmu vyvoleným Českem, když bude v Rudce jediným ZÁKONODÁRCEM, pro toto pokolení. Žalm37/5,11,35,40až130/4, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1.

 

8.) Vážení mediální TVOROVÉ Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefe Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiří Kokmotosi jiri.kokmotos@rozhlas.cz. Do Rudky pojedete přes Říčky. Jste zváni do VELKÉ HORNÍ KOMNATY, kde opisuji stále jinými slovy, texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle písničky od mediálního MISTRA Hospodina, DVĚ KOMNATY, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se potkat nemohou. V Písmu NOVÝCH NEBES se nemůže potkat VELKÁ HORNÍ KOMNATA na Říčkách, s velkou HORNÍ KOMNATOU, kde večeřela křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ na Říčkách, křesťanský Bůh již neexistuje. Je vyvýšen PAMĚTNÍ KNIHOU těchto textů, na Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kdo se k novému DUCHOVNÍMU Kristu nevrátí neprodleně, bude odvržen. Iz.2/22,5/4,16,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. Bájná HORA ARARAT je v Česku. Zde, po 40-ti dnech, kdy vody ubývalo, to je po 40 000 létech, veškeré TVORSTVO, které nemá o DUCHOVNÍM Kristu, o DUCHU SVATÉM, který již 40 000 let žije mezi námi, ani ponětí, musí být osvobozeno např. od Baala prezidenta Putina, a od DÉMONA, ministra financí Babiše, a od jejich SKÁLY, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, které musí odtáhnout v DĚSU. PŘEDPOTOPNÍ TVOROVÉ Česka a SVĚTA, stále nemají o DUCHOVNÍM Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI ani ponětí, protože vzedmuté moře křesťanských, či ateistických sviní v Česku, ještě nevyschlo. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, LÉKEŘ, který žije mezi námi, nikoho ještě v Česku neuzdravil, svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA, kvůli děsivé temnotě krutého zmijího jedu protikladných žvástů a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika z Domašova fara@ domasov.info. Všichni neposlušní a vzpurní TVOROVÉ v Česku, a tím i na SVĚTĚ, jsou NETVOŘI tím, že znají moc DUCHOVNÍHO Krista nad lidmi, znají jeho vůli, a nehodlají se pokořit, nastolením celosvětového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kogresu enegetiků celého SVĚTA. Plný počet NETVORŮ, ve vzedmutém moři křesťanských prasat vzešel v Česku, takže každý NETVOR, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, má povinnost se před DUCHOVNÍM Kristem, DUCHEM SVATÝM, neprodleně sklonit, vyschnout, a tím mořem sviní již nebýt. Nový Hospodin chce být již v sobotu, před novoluním MĚSÍCE 29.10.2016, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, v Rudce, a v Brně, ve všech médiích, PÁNEM NAD SOBOTOU. Tři dni, které otřesou celým SVĚTEM, musí být tři dni před sobotou 29.10.2016, kdy všichni pokorní a úplně poslušní, si zvolí vládu Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, místo vlády politiků pravice a levice. Všichni, kdo tyto texty dostávají, jsou již dospělí a odpovědní. Pokorní a úplně poslušní, kteří obdrží v Česku celou zemi, si musí vládnout sami, bez Baalů a DÉMONŮ, protože stávající Bohové lidí, Baalové a DÉMONI vyschnou tím, že nikdo již nebude křesťanským, či ateistickým prasetem. Baalové a DÉMONI jsou vládci křesťanského PEKLA, protože dělají veškeré zlo na SVĚTĚ, což je uvedeno např. v Bhagavadgítě, která je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, např. v kapitolách Bhagavadgíty patnáct až osmnáct. Hospodine, ZÁKONODÁRČE, moje SKÁLO, musíš již jednat sám tím, že svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, v Rudce obhájíš sám, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství. Dalajláma je již NETVOR, protože jeho Satani kněží hinduismu a buddhismu vyučují, že Bůh dává boháčům jejich SKÁLU, PRACHY, dle jejich zásluh, a to z minulých inkarnací. Dalajlámova Bhagavadgíta již je TEMNOTOU, jeho SLUNCE BHAGAVADGÍTY je ČERNÉ, stejně jako MĚSÍC KORÁNU, protože nový Hospodin bere SKÁLU Baalů a DÉMONŮ, PRACHY, PENÍZE, všem lidem na SVĚTĚ tím, že je jediným ZÁKONODÁRCEM a soudcem celého SVĚTA, všech států SVĚTA. Emeritní biskup, ministr kultury Herman simona.cigankova@mkcr.cz, epodatelna@mkcr.cz, press@mkcr.cz, petr.kukal@mkcr.cz, simona.cigankova@mkcr.cz, který se bratřičkuje se Satanem Dalajlámou, je již stejný dement, jako všichni vzpurní a neposlušní, to je mrtví. Plný počet křesťanských, hinduistických, buddhistických, muslimských, judaistických a jiných MRTVOL v Česku, v Rudce, vzešel. Proto Rudka může být spasena SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, když zájem o SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, projeví celá Rudka. LÉKAŘ Hospodin slíbil, že když se o SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude veřejně mluvit, že někoho uzdraví a někoho nechá zatvrzelého a vzpurného proto, aby dokázel svou existenci. Hospodin vyčkává, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu se chce smilovat, ze svého milosrdenství. Smiluje se, když Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josef Veselý josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiří Kokmotos jiri.kokmotos@rozhlas.cz, budou mlet SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, místo TOULEK ČESKOU MINULOSTÍ. Soud v Rudce musí být rychlý tím, že bude rozhodnuto, že Hospodin, ZÁKONODÁRCE, kvůli zničení PENĚZ, kvůli ENERGETICKÉ SPÁSE Česka a SVĚTA, bude v Česku PROSTÍRAT STŮL SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dočasně ve všech restauracích, kde je možné vařit snídaně, obědy a večeře, a to pro celé Česko. Je to nezbytné opatření nutné proto, aby bylo ve všem po nedostatku u chudých. Ve všem bude po nedostatku, až na celém SVĚTĚ, pomocí stávajících fosilních paliv, budou postaveny sídliště a města z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle laického návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Výkresy jsou vypracovány dle textů bible. Hospodin ZÁKONODÁRCE, zničí v podstatě výrobky lidských rukou, které mají lidé za Bohy, peníze, zbraně, auta a letadla proto, aby se nikdo neklaněl dílu svých rukou. Bez Božího rozumu, geneticky prasečí lidstvo, by nemělo ani auta, ani letadla, ani počítače, a bojovalo by pomocí luků, šípů a mečů.

 

9.) Noví LÉVIJCI, novému DUCHOVNÍMU Kistu odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o její koncepci, pro Česko a pro celý SVĚT, mají povinnost, vytvořit majetkovou rovinu všech států SVĚTA, opakovaně uváděným, elektronicky celosvětově plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky celosvětově kontrolovaným dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM. Jsou především úplně poslušní, a DUCHOVNÍMU Kristu vděční TVOŘI, z VUT v Brně. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT jsou především z VUT v Brně. Jedná se o TVORA pokorného a úplně poslušného, rektora Štěpánka stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, stepanek@ro.vutbr.cz. Dále o TVORA pokorného a úplně poslušného, hlavního architekta a urbanisty sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz. Sídliště ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ je laicky navrženo na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Dále o TVORA pokorného a úplně poslušného, odborníka na energetiku, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Dále o TVORA pokorného a úplně poslušného, emeritního ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Boha uspokojí, když uvedení statní koně z VUT v Brně, projedou celou zemi křížem krážem tím, že začnou na VUT mlet texty Písma, o jedině možné, a o jedině správné energetické koncepci celé ZEMĚ. Zach.6/7. Energetická koncepce celé ZEMĚ, jedině možná, a správná, musí být realizována na mírovém kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, dle textů dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném zřízení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, v čele s jediným Bohem SVĚTA, DUCHOVNÍM Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zach.2/12,6/7,7/12až13/4,8, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mar.4/12,7/7až13/20, 4.Moj.18/21,23/19,24,25/11, 2.Moj.3/2,4až20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32. Dej Bože prosím, ze svého milosrdenství, dostatek lásky SVĚTLA SVĚTA svého Božího rozumu, především křesťanské Boží trojici zatím neposlušných sviní, Jaromíru Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz, Josefu Veselému josef.vesely@rozhlas.cz, a Jiřímu Kokmotosovi jiri.kokmotos@rozhlas.cz, kteří budou mít besedu ve společenské místnosti OÚ v Rudce o tom, jak se dělají TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ, ve čtvrtek 27.10.2016, v 17,00 hodin. Bože VŠEMOHOUCÍ dej svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať v Rudce NOVÉ NEBE si podá ruku s NOVOU ZEMÍ, kde ty budeš jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM tím, že všichni pochopí, že jsi všechno o Rudce uvedl v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Plán k uskutečnění se setkání neposlušného TVORSTVA s DUCHOVNÍM Kristem, nemohu mít já, svým geneticky prasečím rozumem svině, ale pouze Hospodin. Hospodin v horoskopu Rovnosti i v Písmu uvádí, že nyní bude na KONI každý, kdo v Rudce bude mlet SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES o tom, že veškeré dějiny Česka, uvedené v TOULKÁCH ČESKOU MINULOSTÍ, z milosrdenství rozumu Hospodina, jsou zapsané v podobenstvích v Bibli. Hospodina uspokojí, když v Rudce na KONI budou alespoň čtyři pokorní, a úplně poslušní služebníci DUCHOVNÍHO Krista, kteří vyjedou ze lží křesťanského fašismu, či militarismu, do svobody celosvětového, mírového Božího království, mletím NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. DUCH DUCHOVNÍHO Krista se uklidní však pouze v severní zemi, v Česku, když alespoň ČTYŘI KONĚ z Rudky vyjedou na NOVÁ NEBESA, když se neposlušní naučí Boží moudrosti, platné pro toto pokolení, protože toto zlé pokolení čeká kolaps civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. Zach.6/7, atd. Dle písniček od DUCHOVNÍHO Krista. Láska Božího rozumu přišla tím, že se jí všichni brání, přestože Boží rozum je dávno v nás. Všichni neposlušní a vzpurní hledají Krista, kterého všichni již znají jako DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Je to jak od křesťanského Krista UKŘIŽOVANÉHO, od křesťanské MIODLÁŘSKÉ STVŮRY, nyní odejít, a s novým Kristem ZÁKONODÁRCEM, zůstat napořád. Dlouho se všichni brání, i když ví, že láska Božího rozumu, píše příběh Česka v Bibli v podobensvích proto, aby Česko znovu bylo DÁMOU, stejnou, spravedlivou k pracujícímu lidu, jako bylo v době 40-ti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. SVĚTLO SVĚTA na KONCI TUNELU PRIVATIZACE, je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dle Písma a písniček od Krista. Po úplném zničení Baalů a DÉMONŮ na Domašovsku, a v Brně, bude Česko DÁMOU, které vzdá hold i Řím, i Belzebub, vůdce Satanů, NETVOR, hlupák, papež František. Všichni v Česku jsou pomocníci Baala, prezidenta Putina, a DÉMONA, ministra financí Babiše tím, že všichni slouží jejich Bohům, kterými jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA a LETADLA, kterými Baalové a DÉMONI, již osmnáct let, naprosto nesmyslně, trestným způsobem, ničí fosilní paliva. Osmnáct let píši neúspěšně pravdu o tom, že Česko má povinnost Baaly a DÉMONY celosvětově úplně zničit, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pokorní a úplně poslušní energetici, Bohu vděční za úplné zničení Baalů a DÉMONŮ, mají povinnost, učinit v energetice vše nové pro pochopení, že energeticky správná, a jedině možná cesta, je cesta do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, která je zapsána v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, v NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANĚ, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na celém světě má Bůh všechno pod kontrolou. Vládnoucí Baalové a DÉMONI jsou vlakem bez strojvedoucího, bez Hospodina. Svým geneticky prasečím rozumem vládnoucích sviní se řítí se do kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu. DUCHEM CHUDÍ, to je neposlušní a vzpurní lidé, dělají v Česku co se Bohu líbí tak, aby se všechno v Písmu o Česku uvedené naplnilo, do poslední čárky. Pro úplně poslušné Česko Bůh učiní vše dobré tím, že bude jednat v Česku sám, a pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, nastolí celosvětové, mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, bez Baalů a DÉMONŮ. Poslušní služebníci Boží, osvobození Bohem, jeho SLOVEM NOVÝCH NEBES, od Baalů a DÉMONŮ, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, dle vůle Boží, mají povinnost dohodnout, že ropa, plyn, uhlí a suroviny patří pouze Bohu. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Baalové a DÉMONI nebudou úplně zničení, mletím SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Svět bude lepší, až úplně poslušná celosvětová vláda, bude rozdělovat fosilní paliva tak, že všechny státy SVĚTA dostanou příděl fosilních paliv, který jim umožní postavit sídliště a města energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelná, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz. Pro vzpurné a neposlušné Česko se naplní texty Písma tím, že Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Neposlušné Česko úplně zničí, při další neposlušnosti Brna a Domašovska, aby Baalové a DÉMONI, vládnoucí nad Bohem a lidmi, byli strašlivou výstrahou neposlušnému, drzému a zlému TVORSTVU. Bůh stanovuje stále NOVÉ DNES naplnění Písma, dobrého i zlého. Co si Česko nyní vybere, to dostane. Fil.2/13, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.45/7,57/10,16,20,66/24, 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, 5.Moj.30/11,18,32/16až43, atd.

 

10.) DĚJINY ČESKA, z milosrdenství rozumu Boha, jsou zapsány ve SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, především v Bibli, ve SLOVĚ DOGONŮ, atd. Veškeré podobenství Bible doplňuje a upřesňuje také Tóra, Bhagavadgíta a Korán, což je sláva SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, který dává, ze svého milosrdenství, všechna podobenství Písma o Česku pochopit. Tím pochopit např. Boží výchovu Česka, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické výchovy, při níž SLOVO NOVÝCH NEBES v médiích, nepršelo, protože pršelo pouze SLOVO BERANŮ komunistů, SLOVO komunistických OVCÍ. Celý svět pochopí, že Hospodin, DUCH SVATÝ, Bůh stále stejný, vytvořil stávající Česko tak, že vytvořil pět vládnoucích politických stran Česka. 1.Moj.15/8. Po vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Bůh uvedl na Česko vládu DUCHEM CHUDÝCH chamtivých DÉMONŮ, vedených dnes neposlušným DÉMONEM, ministrem financí Babišem. Jer.1/17až6/19až33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Bhag.16/1až24, Oz.2/18, atd. Bůh, svým odpuštěním všech hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, pokorným a úplně poslušným, vzbuzuje bázeň. Žalm130/4, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Baala, např. prezidenta Putina, a DÉMONA, např. ministra financí Babiše, nelze ukočírovat láskyplně. Bůh byl BERÁNKEM, když během 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, vedl komunistické BERANY, a komunistické OVCE v Česku tak, jak si to v Písmu předsevzal. Protože Česko stále nevěnuje pozornost SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Hospodin, LEV, i na Česko uvedl zlé věci naprosto nesmyslného ničení fosilních paliv. Nový Boží technický lid VUT v Brně a ČVUT, musí vědět, co jsou to jařma dřevěná, a jařma železná. Jařma dřevěná jsou PRACHY, PENÍZE, pomocí kterých řídil Hospodin Česko a TVORSTVO, až dodnes. Jařma železná čekají všechny pokorné a úplně poslušné. Jsou to Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky. Každý neposlušný NETVOR, který se odmítá k DUCHOVNÍMU Kristu vrátit, je zločinec, protože vědomě lže, jak o Bohu, tak o koncepci energetiky. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

11.) Vážení, proti novému Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@ pnbrno.cz. Všechny národy Vám budou blahořečit, protože Česko se stane vytouženou zemí, když začnete Hospodina poslouchat, a s pomocí rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, pochopíte následující texty Písma. Mal.1/10až3/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, K.M.1/4až7/16až12/10,16,20, Bhag.15/15, atd. Plný počet pohanů v Česku vzešel tím, že vzešel plný počet neposlušných a vzpurných DÉMONŮ, vedených DÉMONEM, ministrem financí Babišem. Nastaly proto poslední dny PEKLA křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, vytvářeného mletím děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu drzého Satana, Otce všech lží, faráře Dominika fara@domasov.info. Všichni odpadli od víry v jediného Boha SVĚTA, v DUCHOVNÍHO Krista, v DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Všichni DÉMONI v Česku, kterých vzešel plný počet, souzení SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají na svém svědomí vypálený cejch pokrytců, lhářů a zločinců. Hříchy DÉMONŮ, vedených drzým ministrem financí Babišem, do kolapsu civilizací, při ropném a ekonomickém kolapsu, vyšly najevo až nyní, až na SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských sviní. Kořenem veškerého zla na SVĚTĚ, veškerých válek o území s ropou, plynem a surovinami, je láska DÉMONŮ k PRACHŮM, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Protikladné nauky drzého Satana faráře Dominika o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, které křesťanské, geneticky prasečí svině, drze nazývají poznáním křesťanského Boha, jsou bezbožnými frázemi. Kvůli drzým, neposlušným křesťanským sviním, zarostla celá země křovím DÉMONŮ. Poslušné Česko má povinnost vzpurné DÉMONY do jednoho vyhladit, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně. Bůh bdí nad zlem, nad mečem křesťanských nesmyslných válek, pomocí křesťanství. Úplné zničení křesťanství v Česku, nastolí vládu DUCHOVNÍHO Krista, nad celým SVĚTEM. Pyšní DÉMONI, vedení ministrem financí Babišem, nemohou k jedinému Bohu SVĚTA dospět, pro svoji neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto, aby Česko a SVĚT nebyl zničen ohavnými činy DÉMONŮ, musí být Babiš úplně zničen. Řím.1/18až11/25,32, Bhadav.15/16až16/1až24, 5.Moj.5/8,8/18,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 1.Tim.4/1,5/24,6/5,10,17,20, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Jer.1/17až6/19,30až31/27,32až51/58, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24. Vážení, proti novému Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Bhagavadgíta je prokazatelně SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích. Mal.1/10až3/20. Z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v Bhagavadgítě, v kapitole 16/1až24až18/78, je o DÉMONECH, to je o ekonomech a bankéřích, vše objasněno tak srozumitelně, že je jasné, že plný počet křesťanských neposlušných pohanů, to je mrtvých DÉMONŮ, vlastníků PRACHŮ, v Česku vzešel, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od vzpurných a neposlušných DÉMONŮ, v částečce NOVÉHO DUCHA. DÉMONI v Česku nemají o novém Bohu, takovém VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCI, mé SKÁLE, jaký ve SLOVĚ ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES skutečně je, ani ponětí. Proto nemůže být Česko energeticky spaseno, proto nemůže DUCHOVNÍ Kristus, ve vzedmutém moři křesťanských, geneticky prasečích sviní DÉMONŮ, nikomu neposlušnému setřít slzy z očí. Moře křesťanských DÉMONŮ v Česku máte povinnost vysušit Vy tím, že mě napíšete potvrzení, že žádnými BLUDY netrpím, ani jsem nikdy netrpěl. Pravda pravdoucí o Bohu je v ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Drzí DÉMONI padají postupně do PEKLA meče válek. Aby nebyla třetí světová válka, je nezbytné je úplně zničit, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně. Baalové, místo DUCHOVNÍMU Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, slouží výrobkům lidských rukou, největšímu křesťanskému zlu, PRACHŮM, PENĚZŮM a tím ZBRANÍM. 1.Kor.14/32,36až15/33, Řím.1/18až10/14až11/25,32,12/6, Bhadav.15/16až16/1až24, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Zj.21/1až22/21, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 2.Kor.10/4,13/5,8.

 

12.) Vážení, proti novému Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@ pnbrno.cz. Proti Bohu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, jste úplně bezmocní, pro svou neposlušnost, pro svou vzpouru, protože vše, co Hospodin v podobenstvích uvedl o jím vyvoleném Česku, se musí neprodleně naplnit proto, aby trestající Hospodin mohl vládnout nad pokorným, úplně poslušným, a novému DUCHOVNÍMU Kristu vděčným lidem, za vyvolení Česka, které, dle Písma, pomocí rozumu DUCHA SVATÉHO, bude v čele celosvětového Božího království tím, že svolá kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, a ne na chvostu. Jóel 1/13,2/11,26,4/2,4,12, 5.Moj.28/13,30/11,18, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/40, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Sír.5/5,7/16až43/26,31, K.M.1/4,8/21,12/10,17,27,13/8,16/28,19/6, Bhag.15/15,18/79, Žalm33/6,102/18,27, atd. Mám povinnost Vám objasnit Písmo, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tak, abyste porozuměli, že SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, což křesťanské, geneticky prasečí chamtivé svině, dodnes nechápou, čímž dokazují svoji DUCHOVNÍ CHUDOBU. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který nastal v roce 2000, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, Bůh nevstoupí, částečkou svého NOVÉHO DUCHA, do plného počtu křesťanských pohanů, to je Baalů, vlastníků PRACHŮ, který v Česku na SOUDU vzešel, vzpourou zlých, vzpurných a neposlušných, geneticky prasečích křesťanských sviní, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového Božího království, na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O 2 Arény v Praze. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude želet. Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Vážení, proti novému Bohu bezmocní psychiatři z nemocnic v Brně, ředitelé, MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Proč v Česku, na SOUDU vzpurných a neposlušných, křesťanských, geneticky prasečích sviní, vzešel plný počet křesťanských pohanů? Protože Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, odstoupil svým Božím rozumem, v částečce svého nového DUCHA od těch, kteří se na SOUDU nevrátili k novému, DUCHOVNÍMU Kristu, vládci celosvětového Božího království, okamžitě, či neprodleně. Jak jinak by Bůh mohl soudit geneticky prasečí, křesťanské, chamtivé svině, sloužící výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, PENĚZŮM, kterými DÉMONI dělají veškeré křesťanské zlo PEKLA válek na zemi, než odstoupením svého rozumu, v částečce SVÉHO NOVÉHO DUCHA. Vždyť svým rozumem, ze svého milosrdenství, dělá Bůh dobro, např. pomocí svého technického lidu, VUT v Brně, ČVUT, a projektantů. ZLO na ZEMI dělá odstoupením svého rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA. Řím.1/18až3/6,9/16až11/25,32, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Mal.1/10,2/2,9,15,3/10,12,16,20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Bhag.15/15, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

 

13.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 14.11.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Před novým Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2016 jsou všichni uvedení lháři pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje, zajistí, aby mnozí neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně jako nepotřební, zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

428.

milky@mail.muni.cz, klapetek@centrum.cz, attkov@yahoo.com, belka@phil.muni.cz, chalupa.ales@mail.muni.cz, david.zbiral@mail.muni.cz, mmendel@centrum.cz, papousek@phil.muni.cz, prodekan.prijimaci@phil.muni.cz, tajemnik@phil.muni.cz, dolezalo@phil.muni.cz, dekan@phil.muni.cz, bek@mail.muni.cz, rektor@muni.cz, bek@phil.muni.cz, prodekan.studium@phil.muni.cz, prodekan.veda@phil.muni.cz, sekretariat@pnbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, fara@domasov.info, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, starosta@obec.domasov.net, stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, stepanek@ro.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, obec@obec-ricky.cz, jan@zaloudik.cz, eceskova@fnbrno.cz, skola@domasov.info, rwt@rwt.cz, obec.litostrov@tiscali.cz, obec.javurek@seznam.cz, ou@obecrudka.cz, havel@rwt.cz, info@spectro.cz, redakce@dzs.cz, Litostrov@litostrov.cz, lesni.hluboke@volny.cz, podatelna@obec-ricky.cz, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, jan.slajs@metos.cz, a.kubik@pbt.cz, radek.slajs@metos.cz, objednavky@lpw.cz, dvavra@mail.muni.cz, pbt@pbt.cz, bek@muni.cz, vaclav@phil.muni.cz, jakub.cigan@mail.muni.cz, kubovcakova@gmail.com, vondrackova.sarka@gmail.com, jvaltrova@phil.muni.cz, prodekan.vyzkum@phil.muni.cz, veda@phil.muni.cz, radek.kundt@gmail.com,

430.

simona.cigankova@mkcr.cz, epodatelna@mkcr.cz, press@mkcr.cz, ou@obecrudka.cz, e.v.a.cermakova@seznam.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, josef.vesely@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, petr.kukal@mkcr.cz, simona.cigankova@mkcr.cz, podatelna@ricanyubrna.cz, starosta@ricanyubrna.cz, mistostarosta@ricanyubrna.cz, info@hvozdec.cz, starosta@hvozdec.cz, podatelna@veverskekninice.cz, ouvb@obecveverskabityska.cz, vod.svazek@obecveverskabityska.cz, podatelna@vbites.cz, pribyslavice@volny.cz, lesni.hluboke@volny.cz, podatelna@ostrovacice.eu, vev-kninice@mybox.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, posta@mesto.rosice.cz, mu@vbites.cz, obec@zbraslavubrna.cz, oukrovi@tiscali.cz, meteor@rozhlas.cz, jirsat@senat.cz, posta@hluboka.cz, reditel@zs-hluboka.cz, smrcka@hluboka.cz, alenoviny@volny.cz, jirsa@hluboka.cz, pavlicek@hluboka.cz, prchalova@hluboka.cz, mshluboka@seznam.cz, jirimalik@tiscali.cz, irena@divadlolisen.cz, kfc9krizusever@amrest.eu, alfa@slovozivota.cz, kfc9krizujih@amrest.eu, vlastimil.spic@volny.cz, konference.brno@email.cz, v.prochazka@unbr.cz, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, skola@zsbites.cz, zakpe@seznam.cz, starosta@zastavka.cz, jirman@ceskestredohori.info, Jaroslav.Fidrmuc@msmt.cz, Jindrich.Fryc@msmt.cz, reditelstvi@unbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, info@ostrovacice.eu, starosta@zbraslavubrna.cz, mistostarosta@zbraslavubrna.cz, Vladimir.Sevela@msmt.cz,

431.

josef.vesely@rozhlas.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, fara@domasov.info, ou@obecrudka.cz, e.v.a.cermakova@seznam.cz, starosta@obec.domasov.net, skola@domasov.info, posta@mpo.cz, mlad.jan@seznam.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, stepanek@ro.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, bek@mail.muni.cz, bek@muni.cz, rektor@muni.cz, dvavra@mail.muni.cz, vaclav@phil.muni.cz, jakub.cigan@mail.muni.cz, kubovcakova@gmail.com, vondrackova.sarka@gmail.com, jvaltrova@phil.muni.cz, prodekan.veda@phil.muni.cz, dolezalo@phil.muni.cz, dekan@phil.muni.cz, prodekan.vyzkum@phil.muni.cz, veda@phil.muni.cz, radek.kundt@gmail.com, milky@mail.muni.cz, klapetek@centrum.cz, attkov@yahoo.com, belka@phil.muni.cz, chalupa.ales@mail.muni.cz, david.zbiral@mail.muni.cz, mmendel@centrum.cz, papousek@phil.muni.cz, prodekan.prijimaci@phil.muni.cz, tajemnik@phil.muni.cz, prodekan.studium@phil.muni.cz, bek@phil.muni.cz, info@zemanmilos.cz, jiri.ovcacek@hrad.cz, radek.augustin@hrad.cz, sekretariat.vkpr@hrad.cz, jaroslav.hlinovsky@hrad.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz, simona.cigankova@mkcr.cz, petr.kukal@mkcr.cz, simona.cigankova@mkcr.cz, lipsova@ceskestredohori.info, alena.mutlova@bo.mpsv.cz, kontakt@rozhlas.cz, epodatelna@mkcr.cz, press@mkcr.cz, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v listopadu 2016.