Kapitola 213 – 23 stran.

11.10.2016 21:02

Kapitola 213 – 23 stran. VOLEBNÍ LÍSTEK pro volby 2016, pro poslušné BOŽÍ SYNY a DCERY Domašovska a Česka, které TVORSTVO toužebně vyhlíží. Poslušní se musí rozhněvat na křesťanské Bohy, psychiatry MUDr. Radimského, sekretariat@pnbrno.cz, MUDr. Češkovou, eceskova@fnbrno.cz, vládnoucí elitu Domašovska, na Lidové noviny, a na Bohem prokleté politiky, kteří vládnou nad lidmi, místo Boha ZÁKONODÁRCE. Mat.5/18až23/7, Iz.33/22, Řím. 1/18,8/19,11/32, K.M.1/4až12/10,17,27, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Lidé dělají co se Bohu líbí. Uvedení blázni, dle vůle Boží, před osmnácti léty, v roce 1998, a v roce 2006, ze mě učinili nesvéprávného blázna. Nelíbí se jim, že v děsivé temnotě křesťanského vzdorokrálovství, opisují texty SLOV NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, jinými slovy. Odmítli Boží plán, sjednotit celý SVĚT, láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky pro Česko a SVĚT, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Oz.2/18až5/15, Efe.5/7,15, Fil.2/13, Jób9/13,40/8,14, Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/17až 15/33, Mich.2/3,4,10, Jak.1/22,2/9,22, Jóel2/11,4/2,4,12, K.M.1/4až17/7,11,15,20, Jer.1/17, 36/32, 1.Jan.2/14,3/8,4/16,5/2,16, Eze.3/4,21až9/11až33/17,39/8,13,21,29,47/12, Sír.5/5, 7/16,9/15,13/18až43/26,31,47/21, atd. Vhozením LÍSTKU do urny, volíte zřízení majetkové roviny mírového Božího království. Psychiatři chybně vyučují o DUŠI. Nevěří, že je stejná jako u zvířat, a že tělo je geneticky prasečí. Proto Satani kněží odpouští Otcům zakladatelům politických stran hříchy, které jsou k energetické SMRTI SVĚTA. Hříchy k SMRTI odpouští Bůh, ZÁKONODÁRCE, poslušným. Jan8/42, Kaz.3/18,8/8,9/10, 2.Petr.2/21, Iz.29/11až24až57/10, 16,20,63/14,18,65/15, 1.Jan5/16. Viz NOVINKY www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www.

 

Česká bible kapitola 213, POSLEDNÍ SOUD kapitola 150, soud ex-rektora Hampla z KU 123. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládních stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4, Zj.1.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Celosvětovému míru, a celosvětovému Božímu království, zdar. Čest práci každé, která dobro plodí. Křesťanský Bůh je pouze dočasná MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Dobro plodí pouze SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, a v nás. Vzpurní a neposlušní křesťané, do celosvětové Boží rodiny nepatří. Pro odstoupení Božího rozumu v částečce NOVÉHO DUCHA, ve všem lžou, jsou lži lidem. To je pravda, která osvobodí pokorné a úplně poslušné. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, částečkou svého NOVÉHO DUCHA, do neposlušných a vzpurných nevstoupí, protože nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nad neposlušnými nezvítězí. Bůh z Česka odešel, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, především na Domašovsku a v Brně. Vrátí se ke svému místu, na Domašovsko a do Brna, až především zde, po osmnácti létech SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, úplně bezmocní neposlušní, vyznají své bláznivé, politické, náboženské, a technické lži, které jsou k energetické, ekonomické, a tím mravní SMRTI Česka a SVĚTA. V Domašově, v Říčkách, v Litostrově a částečně v Rudce, byl do 400 poštovních schránek vhozen VOLEBNÍ LÍSTEK pro Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, kterým je úvodní odstavec kapitoly 212. V Domašově bylo neplatných hlasů 20, na Říčkách 8, a v Litostrově 4. Rudka výsledky na internetu nezveřejnila. Když Bůh dá, bude zkoušena znovu, při druhém kole voleb. Celkem bylo neplatných hlasů 32, což je zřejmě úroda pro Hospodina 32 násobná, což ze 400 VOLEBNÍCH LÍSTKŮ, je pouze 8 %, což je velmi málo. Politiky pravice a levice, pro malou volební účasti, většinou volí maximálně pouze cca 7 % voličů. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má tedy vyšší mandát, než Bohem prokletí politici. Proto již na Domašovsku Bůh ve volbách zvítězil. Nový Hospodin se smiluje, nad svým novým technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty, svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO TECHNICKÉHO DUCHA, až bude chtít, až bude hodně studentů, jiných slov textů Písma o Bohu, opisovaných z NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Všichni vzpurní a neposlušní, kterých vzešel plný počet, dělají z Boha vola, ke své vlastní záhubě. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, odplatí stonásobně každému, kdo se mu nyní rouhá, dle jeho lží, a zlých skutků, kterými např. psychiatři, vzali pracujícímu lidu NOVÉ NEBE. Hospodin zachrání a energeticky spasí, svým rozumem, pouze pokorné a poslušné, kteří nebudou lenošní a zbabělí, kteří SLOVO NOVÝCH NEBES zveřejní. Viz str.6 až 9. 2.) DOTEKEM SMRTI pro neposlušné a vzpurné církve politických stran, pro LÉVIJCE, pro KOZLY z ČSSD, a pro BERANY z KSČM, jsou texty Písma o tom, že OVCE z KSČM sedí na Boží pravici. Mat.25/32,40,46. To stejné, jako BERANŮM z KSČM, v PRAVÉ POLEDNE, ve druhém kole říjnových voleb 2016, nařizuje Hospodin KOZLŮM z ČSSD. Především neposlušný vládnoucí ZUBATÝ KOZEL ČSSD premiér Sobotka malachp@seznam.cz, tiskove@socdem.cz, stejně tak kulhavý zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, info@zemanmilos.cz, před pohledem Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, musí padnout mrtví k zemi, ze svých politických nebes, a neprodleně odejít do říše ticha, či na smetiště dějin, a to neprodleně, protože Boží hněv nad neposlušnými politickými stranami LÉVIJCŮ, již neprodlévá. Druhé vzkříšení, ve vzedmutého moře křesťanských, či ateistických militaristických sviní v Česku, má povinnost realizovat nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, na kongresu energetiků celého SVĚTA v DOLINÉ O2 Arény v Praze, a to neprodleně. Po válce s Hitlerem, podle počtu dnů, ve kterém Česko dělalo průzkum celé ZEMĚ, pomocí učení UNITÁŘŮ o Bhagavadgítě, bylo Česko Bohem trestáno za své viny. Za každý den smilstva UNITÁŘŮ s vládnoucími Baaly a s DÉMONY, v době 40-ti dnů půstu před Velikonocemi, Hospodin Česko potrestal jedním rokem pouště Boží socialistické spravedlnosti, celkem 40-ti léty. Na pravici a levici Boží seděli vždy jenom LÉVIJCI, BERANI z KSČ, a KOZLI z ČSSD, což musí pochopit především Bohem prokletá pravice PTACTVA ODS, především pohlavní PTÁK, ÚD, emeritní NETVOR Petr Fiala. Nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v říjnu 2016, na pravici Boží musí sedět především technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Buď v Česku bude nová Boží VELKÁ ŘÍJNOVÁ či LISTOPADOVÁ TECHNICKÁ REVOLUCE, nebo, v případě, že Česko bude dále sloužit pohlavním ÚDŮM boháčů Baalů, a bankéřů DÉMONŮ, místo Hospodinu, DUCHOVNÍ KRISTUS, jím v Písmu vyvolené Česko, úplně zničí. Viz str.9 až12. 3.) Výše uvedený, první odstavec kapitoly 2013, se stane úrodou stonásobnou, když to Bůh umožní tím, že bude rozmnožen 300 x, např. v Domašově, nebo, v případě další neposlušnosti starosty Pitrochy, v Brně, a na kole rozvezen, před druhým kolem podzimních říjnových voleb 2016, do zbývajících obcí farností Domašovska, do Rudky ou@obecrudka.cz, Javůrku a Šmelcovny obec.javurek@seznam.cz, Lesního Hlubokého lesni.hluboke@volny.cz. ŽENA STATEČNÁ se na Domašovsku stane NEVĚSTOU tím, že ŽENICH, DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, se stane jediným Bohem celého SVĚTA, jediným DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, pro všechny národy SVĚTA, pro toto vzpurné a neposlušné, v Česku křesťanské pokolení Česka. Když nedospělé ovoce Domašovska nyní uzraje, když neodpovědní a vzpurní neposlušní přinesou užitek tím, že vytvoří OVOCE RTŮ, v sobotu, před ÚPLŇKEM MĚSÍCE, 15. října 2016, se znovu v restauraci U NĚMCŮ bude tančit. Hospodin bude oslaven, když manželka a já budeme pozvání, a HODY, HOD Boží, kterým je odhození politiků na smetiště dějin, do říše ticha, zahájíme. Viz str.12 až 15. 4.) Z boje neposlušných křesťanských, či atestických sviní, z MÍSTA SVATÉHO, z PUPKU SVĚTA, ze ZEMĚ SVATÉ, z Domašovsta a z Brna, proti DUCHOVNÍMU Kristu, proti DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, a který dává svou rozumnost, svou rukodělnou dovednost, či svou paměť, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, každému tak, jak chce on sám, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v roce 2000, není východisko. Na tomto místě, na Domašovsku a v Brně, bude DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, udílet svůj pokoj v případě, že všechno TVORSTVO uvidí, jak se mnozí znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v novém DNES naplnění Písma, k novému DUCHOVNÍMU Kristu vrátí ve strachu, jaký ještě nebyl, a už ani nikdy nebude. Volit v říjnu 2016 boháče politiky pravice a levice, a tím bankéře a ekonomy, to je Baaly a DÉMONY, je křesťanská nepravost.

 

Úplně poslušní již mají nad hlavou kompletní NOVÉ NEBE. Každému pokornému svítí zlaté Slunce spravedlnosti Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, zlatý Měsíc Koránu, který již neubývá, a ZLATÉ židovské a křesťanské HVĚZDY Bible, kde všichni proroci jsou jediným Bohem SVĚTA, VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM tím, že prorokují vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, být úplně poslušným Božím lidem. Když to Bůh dovolí, bude vhozen do 300 poštovních schránek na Domašovsku. Každý kdo lístek dostane, a každý úplně poslušný, kdo má číslo 666, což je www, má povinnost přinést ÚRODU stonásobnou tím, že lítek rozmnoží 100 x, či rozešle elektronicky 100 x, pro novou Boží rodinu, pokornou a úplně poslušnou. Platnost tohoto VOLEBNÍHO LÍSTKU je nadřazená volebním lístkům, pro zvolení Bohem prokletého, neposlušného a vzpurného politického a náboženského dobytka KOZLŮ ČSSD, VOLŮ či BÝKŮ z KDU-ČSL BERANŮ KSČM, a Bohem prokletého PTACTVA ODS, atd. Zj.18/2,10, 1.Moj.15/8, atd. Volební komise proto mají povinnost tyto VOLEBNÍ LÍSTKY, pro SVĚT neplatné sečíst, a počet hlasů pro Krista ZÁKONODÁRCE, zveřejnit. Viz str.15 až 17. 5.) Já potřeštěnec nejsem, když požadují celosvětový mír, a majetkovou rovinu, v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, uvádí DUCHOVNÍ Kristus v Písmu. Potřeštěncem je především MUDr. Radimský. Stal se potřeštěncem a bláznem tím, že mě před cca osmnácti léty prohlásil za blázna. Tím prohlásil za blázna také DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. Kvůli neposlušnosti vládnoucí elity v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v Brně a na Domašovsku, se pravda z Česka, o DUCHOVNÍM Kristu, a o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, kterou je vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, nesmyslného zbrojení, nesmyslných válek, nesmyslné dopravy, nesmyslné výstavby, nesmyslné výroby, nesmyslné spotřeby, kvůli zachování Bohů lidí, boháčů, vojáků, vojenských kaplanů, atd. zase vzdálila. Pravda z Česka odešla. Bůh odešel. Viz str.17 až 19. 6.) Já nedělám SOUD Baalů, to je soud tučných boháčů, nedělám SOUD DÉMONŮ, to je bankéřů a ekonomů, nedělám ani SOUD jejich Bohů, kterými jsou Satani vojenští kaplani, atd. SOUD všech neposlušných, vzpurných a pyšných křesťanských NETVORŮ, dělá přímo Hospodin tím, že já pouze opisuji texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými SLOVY. Dělám to proto, aby všichni vzpurní a neposlušní pochopili moc DUCHOVNÍHO Krista, nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat, a nad každým lidským TĚLEM, které je, při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA, pouze geneticky prasečí. Kdokoli mě pokládá za blázna, pokládá za blázna Hospodina, který je nyní NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANOU, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v PRAVÉ POLEDNE, v říjnu 2016, již nelze oslavovat sama sebe navzájem, a slávu rozumu DUCHOVNÍHO Krista, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, ignorovat. Ředitel, psychiatr MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitel, psychiatr MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a neposlušná a vzpurná psychiatrička MUDr. Svobodové andrea.svob@seznam.cz, stále ze mě dělají vola, protože mně chtějí ublížit. Proto, pro jejich vzpouru proti Božím příkazům, a zákonům, všichni vzpurní a neposlušní, kterých vzešel plný počet, dělají z Boha vola, ke své vlastní záhubě. Stále se snaží ublížit mě tím, že prorokují, že trpím, pro Česko a lidstvo, nebezpečnými mírumilovnými bludy, o nezbytnosti realizace Boží majetkové celosvětové roviny, pomocí opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a DOKONALÉHO NATURLNÍHO PLNĚNÍ. Já netrpím bludy, např. někoho zabíjet autem naloženým výbušninou, či srážení lidí autem. Já trpím bludy úplně opačnými, kterými je úplné zrušení boháčů a chudáků proto, aby mezi boháči a chudáky mohl Kristus ukončit veškeré boje, o moc nad lidmi, proto aby nad lidmi celého SVĚTA mohl vládnout sám, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Já věřím textům Písma o tom, že kdo ničí svoje tělo leností, toho Bůh zničí. Narodil jsem se v roce 1940. Proto, pro informaci pro psychiatry uvádím, že svoje staré tělo se snažím udržel v kondici proto, aby mě Hospodin nezabil, abych v opisování textů PÍSMA SOUDU vzpurných a neposlušných psychiatrů jinými slovy SOUDU, mohl pokračovat, mám tuto životosprávu. Proto se opakovaně obracím na ředitele, psychiatra MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitele, psychiatra MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a neposlušnou a vzpurnou psychiatričku MUDr. Svobodové andrea.svob@seznam.cz. aby mě, po osmnácti létech mého sepisování SOUDU neposlušných a vzpurných, zbavili bláznovství. Bůh VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, má s neposlušnými úžasnou trpělivost. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, svému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, svůj rozum, v částečce NOVÉHO TECHNICKÉHO DUCHA nevrátí, dokud u psychiatrů, kněží, politiků, vojenských kaplanů, atd., budu bláznem. Nevěřit SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nevěřit, že Domašovsko a Brno, má svou cestu svěřit DUCHOVNÍMU Kristu proto, aby pokorní a úplně poslušní mohli obdržet celou ZEMI, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je bláznovství DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, neodpovědných, vzpurných a neuzdravených hlupáků. Česko spěje k energetické, ekonomické a mravní záhubě, protože na Domašovsku a v Brně nikdo nechce DOKONALÝ POKOJ CELOSVĚTOVÉHO MÍRU, který Bůh Domašovsku a Brnu dá, když nebudu bláznem. Baalové, DÉMONI, ekonomové, bankéři politici, kněží, atd., kteří se na zemi rozpínají jako křoví, či jako plevel, budou do jednoho vyhlazeni, nikoli vojenskou silou, nikoli revolucí, ale celosvětovým mírem, NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANOU, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bože VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ, dej Domašovsku a Brnu dešť SLOV NOVÝCH NEBES, a uzdrav ty nemocné, od kterých jsi odstoupil, svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice. Ať nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, dokonalou lásku TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice pochopí, a vrátí se k TOBĚ. Především psychiaři mají povinnost dát životu nový smysl, změnou školství, přijetím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které musí každý znát, jako Boha, jako sama sebe. Viz str.19 až 21. 7.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 16.10.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho SLOVO za jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO. Viz str.21až23.

 

1.) Celosvětovému míru, a celosvětovému Božímu království, zdar. Čest práci každé, která dobro plodí. Křesťanský Bůh je pouze dočasná MODLÁŘSKÁ STVŮRA. Iz.48/5,11až 57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Dobro plodí pouze SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, a v nás. Vzpurní a neposlušní křesťané, do celosvětové Boží rodiny nepatří. Pro odstoupení Božího rozumu v částečce NOVÉHO DUCHA, ve všem lžou, jsou lži lidem. To je pravda, která osvobodí pokorné a úplně poslušné. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, částečkou svého NOVÉHO DUCHA, do neposlušných a vzpurných nevstoupí, protože nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nad neposlušnými nezvítězí. DOTEKEM SMRTI pro neposlušné a vzpurné křesťanské a ateistické svině, je pochopení textů Písma o tom, že jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nemůže neposlušné soudit svým Božím rozumem, kterým dělá např. technické dobro, ale že soudí odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, když nyní mění celé stvoření. Politici pravice, levice a středu, neposlušní a vzpurní blázni, sloužící Baalům, vlastníkům PRACHŮ a MAJETKU, místo DUCHOVNÍMU Kristu, se radují z vítězství v podzimních volbách 2016, a nemají z čeho. Bůh z Česka odešel, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, především na Domašovsku a v Brně. Vrátí se ke svému místu, na Domašovsko a do Brna, až především zde, po osmnácti létech SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, úplně bezmocní neposlušní, vyznají své bláznivé, politické, náboženské, a technické lži, které jsou k energetické, ekonomické, a tím mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Duchovní Kristus dal Česku rozhněván politické neposlušné a vzpurné krále, NETVORY, hlupáky, např. Haška, Mlynáře, a jejich Boha, zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana. Snad si je vezme, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, do říše ticha, či na smetiště dějin, již při tomto úplňku MĚSÍCE, který je již v neděli 16. října 2016. Pokud Bůh nechal u politického vesla, např. Bohem prokletého neposlušného a vzpurného hlupáka Čunka, učinil to z toho důvodu, aby odsoudil spolu s ním, všechny BÝKY, či VOLY, z KDU-ČSL. Především vládnoucí NETVOŘI na Domašovsku a v Brně, se musí před DUCHOVNÍM Kristem sklonit, a vyznat svou křesťanskou, politickou a technickou nepravost, způsobenou odstoupením rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných a vzpurných, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad pokornými a úplně poslušnými smilovává čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdokoli ze mě dělá vola, ten dělá vola i z Boha, z DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Ám.3/7až5/10,18až8/2,7,11, atd. Jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, a v nás, se nikdo beztrestně posmívat nebude, ani v tomto věku křesťanského vzdorokrálovství, ani ve věku budoucím, DUCHOVNÍM, v celosvětovém, mírovém, Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, kde budou všichni znát nového Boha tím, že budou číst jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bože nanejvýš spravedlivý, moje SKÁLO, z milosrdenství svého Božího rozumu, ukončí ty dny děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, a tím ukončí zlo krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ bankéřů, zlo militarismu a imperialismu neprodleně, na Domašovsku a v Brně tím, že mnohým svůj rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátíš. V Domašově, v Říčkách, v Litostrově a částečně v Rudce, byl do 400 poštovních schránek vhozen VOLEBNÍ LÍSTEK pro Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, kterým je úvodní odstavec kapitoly 212. V Domašově bylo neplatných hlasů 20, na Říčkách 8, a v Litostrově 4. Rudka výsledky na internetu nezveřejnila. Když Bůh dá, bude zkoušena znovu, při druhém kole voleb. Celkem bylo neplatných hlasů 32, což je zřejmě úroda pro Hospodina 32 násobná, což ze 400 VOLEBNÍCH LÍSTKŮ, je pouze 8 %, což je velmi málo. Politiky pravice a levice, pro malou volební účasti, většinou volí maximálně pouze cca 7 % voličů. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má tedy vyšší mandát, než Bohem prokletí politici. Proto již na Domašovsku Bůh ve volbách zvítězil. Nový Hospodin se smiluje, nad svým novým technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty, svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO TECHNICKÉHO DUCHA, až bude chtít, až bude hodně studentů, jiných slov textů Písma o Bohu, opisovaných z NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vůle Boží je, aby vzpurné a neposlušné, křesťanské, militaristické svině, chamtivé Baaly a DÉMONY, ekonomy a bankéře, pohltilo již toto novoluní v říjnu, při úplňku MĚSÍCE, v neděli 16.října 2016. V KANEČKOVĚ, na Domašovsku, je nové a věčné MANY již dost, pro všechny pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné KANCE. Tragedii pro Česko je, že po volbách, 32 očištěných BOŽÍCH SYNŮ a DCER, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, očištěných od křesťanských militaristických žvástů vojenských kaplanů, všech ekumenických ČARODĚJNIC, a od krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, atd., za své očištění od křesťanského zla, Bohu veřejně nepoděkovalo. Je to proto, že např. křesťanská Boží trojice odborníků na křesťanského Boha, vzpurní Satani, kněží, farář Dominik fara@domasov.info, biskup Cikrle, brno@biskupstvi.cz, biskup@biskupstvi.cz, a Satan kardinál Duka, apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, dělají ze mě vola, a tím dělají vola z Hospodina, který o sobě, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všechno řekl. Jer.1/17až31/27,32, Ám.3/7až5/10,18až8/2,7,11, atd. Totéž platí o křesťanské Boží trojici odborníků na DUŠI člověka, která je, dle Písma NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stejná, jako DUŠE zvířete, prasete, či myši. Ředitel, psychiatr MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitel, psychiatr MUDr. Radimský sekretariat@ pnbrno.cz, a neposlušná a vzpurná psychiatrička MUDr. Svobodové andrea.svob@ seznam.cz. andorpal@seznam.cz, také ze mě dělají vola. Všichni vzpurní a neposlušní, kterých vzešel plný počet, dělají z Boha vola, ke své vlastní záhubě. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, odplatí stonásobně každému, kdo se mu nyní rouhá, dle jeho lží, a zlých skutků, kterými např. psychiatři, vzali pracujícímu lidu NOVÉ NEBE. Hospodin zachrání a energeticky spasí, svým rozumem, pouze pokorné a poslušné, kteří nebudou lenošní a zbabělí, kteří SLOVO NOVÝCH NEBES zveřejní. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33.

 

2.) DOTEKEM SMRTI pro neposlušné a vzpurné církve politických stran, pro LÉVIJCE, pro KOZLY z ČSSD, a pro BERANY z KSČM, jsou texty Písma o tom, že OVCE z KSČM sedí na Boží pravici. Protože KOZY z ČSSD, a BERANI z KSČM, propadli stejné imperialistické chamtivosti, která je modloslužbou, jako např. Bohem prokletý vládnoucí PTÁK ODS, emeritní NETVOR, zločinec a lhář Petr Fiala petr.fiala@ods.cz. Po vyjití ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, v SOUDU těchto textů neposlušných a vzpurných, Hospodin nařizuje BERANŮM z KSČM filip@psp.cz, ov.budejice@kscm.cz. Ujmete se celosvětového Božího království, zřízením celosvětové majetkové roviny, nové Boží rodiny, pokorné, úplně poslušné, a Bohu vděčné, za učení o SKÁLE imperialistů a militaristů, kterou jsou PRACHY, za učení LÉVIJCŮ Marxe a Engelse, i učení Boha, za učení SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Protože BERANI z KSČM odmítli učení DUCHOVNÍHO Krista o tom, že SKÁLA DÉMONŮ, PRACHY a MEJETEK, musí odtáhnout v děsu, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím, Kristus NETVORY z KSČM, stále posílá do VĚČNÉHO OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, připraveného Satanům kněžím. To stejné, v PRAVÉ POLEDNE, ve druhém kole říjnových voleb 2016, nařizuje Hospodin KOZLŮM z ČSSD. Především neposlušný vládnoucí ZUBATÝ KOZEL ČSSD premiér Sobotka malachp@seznam.cz, tiskove@socdem.cz, mkacirek@socdem.cz, stejně tak kulhavý zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, info@zemanmilos.cz, před pohledem Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, musí padnout mrtví k zemi, ze svých politických nebes, a neprodleně odejít do říše ticha, či na smetiště dějin, a to neprodleně, protože Boží hněv nad neposlušnými politickými stranami LÉVIJCŮ, již neprodlévá. Všechno, co Hospodin v Písmu uvedl o Česku, se musí splnit. První vzkříšení z mrtvých bohatých sviní bylo po prve, již v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Zj.20/6, Jerem.33/19, Ám.3/7,5/25až8/11, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,12/28, Sír.23/19,27, atd. Druhé vzkříšení, ve vzedmutého moře křesťanských, či ateistických militaristických sviní v Česku, má povinnost realizovat nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, na kongresu energetiků celého SVĚTA v DOLINÉ O2 Arény v Praze, a to neprodleně. Bože, neprodlévej již, alespoň na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, na Domašovsku, či v Brně, a někomu svůj rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, již dej, ze svého milosrdenství. Bože prosím dej, ať OHEŇ NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ať spálí mrtvé neposlušné, již při druhém kole voleb 2016, tím, že budeš zvolen na Domašovsku jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech národů. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,46, 1.Moj.15/8,18/32,21/30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz. 3/18,8/8, Zj.18/2,10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,23/19,27,43/26,31, Žalm37/5,11,115/17, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24. SMRTÍCÍM POLIBKEM pro LÉVIJCE BERANŮ KSČM a KOZLŮ z ČSSD, je výklad Písma o působení DUCHOVNÍHO Krista v Česku po válce s Hitlerem. 4.Moj.14/33až18/21až 23/19,24. Hospodin, jím v Písmu vyvolené Česko vedl po válce s Hitlerem tak, jak si v Písmu předsevzal. Očišťoval Československo např. po dobu tří let, od roku 1945, do roku 1948, SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, pomocí UNITÁŘŮ. UNITÁŘE v Česku tehdy miloval i prezident Masaryk. Křesťanské, militaristické, imprialistické, chamtivé svině Česka, byly tehdy očišťovány především v době pouště čtyřiceti dní křesťanského půstu na Velikonoce. Podle počtu dnů, ve kterém Česko dělalo průzkum celé ZEMĚ, pomocí učení UNITÁŘŮ o Bhagavadgítě, bylo Česko Bohem trestáno za své viny. Za každý den smilstva UNITÁŘŮ s vládnoucími Baaly a s DÉMONY, v době 40-ti dnů půstu před Velikonocemi, Hospodin Česko potrestal jedním rokem pouště Boží socialistické spravedlnosti, celkem 40-ti léty. 4.Moj.14/33až18/21a23/19,24, Zj.20/6, Jerem.33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Iz.29/11až24,33/22,45/7,48/5,57/10,16,20,58/4,57/10,16,20,66/24, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Po čtyřicetidením půstu od Baalů, v době po válce s Hitlerem, a v době po vítězství komunistických BERANŮ v roce 1946, mělo nastat vzkříšení z mrtvých, neposlušných, a vzpurných, křesťanských militaristických prasat, ve vzedmutém moři křesťanských sviní, které ještě nikdy v Česku nenastalo. Křesťanské, chamtivé svině Česka, politické i náboženské, tehdy civěly na SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES UNITÁŘŮ, jako telata na nová vrata, otevřená naplno, do celosvětového Božího království, a neuzdravily se. DUCHOVNÍ Kristus moře imperialistických křesťanských prasat v Česku nevysušil. Československo potrestal tak, jak si předsevzal, čtyřiceti léty pouště Boží socialistické spravedlnosti. Iz.29/11až24,33/22,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,58/4,59/10,63/14,18,65/15až66/24,1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/14až33, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Skut. 28/26, Zj.21/1až22/21, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, Mal.1/7,10,2/2,7až17,3/10, 12,16,20, atd. V těchto třech létech po válce s Hitlerem, DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, vyžadoval, aby se Československo stalo státem DUCHOVNÍM, neomylným, kde o jediném Bohu SVĚTA, o DUCHU SVATÉM, který vede DUHU barevných politických a náboženských sviní celého SVĚTA, do bran celosvětového Božího království, nikdo nepochyboval, což se pro neposlušnost Českoslovanska, pro neposlušnost vzpurných UNITÁŘŮ, nestalo. Křesťanské, militaristické a imperialistické, Bohem prokleté svině Československa, nevěnovaly pozornost učení UNITÁŘŮ, kterým již tehdy vyšlo SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Nyní, v PRAVÉ POLEDNE, při říjnových volbách, v říjnu 2016, má úplně poslušné a pokorné Česko, Bohu vděčné za úplné zničení Baalů, DÉMONŮ a politiků pravice a levice, především na Domašovsku, a v Brně, povstat jako LVICE, jako LEV, ukončit éru politiků pravice a levice, a nastolit vládu DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE, nad celým SVĚTEM. Na pravici a levici Boží seděli vždy jenom LÉVIJCI, BERANI z KSČ, a KOZLI z ČSSD, což musí pochopit především Bohem prokletá pravice PTACTVA ODS, především pohlavní PTÁK, ÚD, emeritní NETVOR Petr Fiala. Nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v říjnu 2016, na pravici Boží musí sedět především technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Buď v Česku bude nová Boží VELKÁ ŘÍJNOVÁ či LISTOPADOVÁ TECHNICKÁ REVOLUCE, nebo, v případě, že Česko bude dále sloužit pohlavním ÚDŮM boháčů Baalů, a bankéřů DÉMONŮ, místo Hospodinu, DUCHOVNÍ KRISTUS, jím v Písmu vyvolené Česko, úplně zničí. Pokorní, úplně poslušní, se musí postit od vzpurných a neposlušných tím, že zveřejní lásku Božích příkazů a zákonů. Skut.28/26, 4.Moj.14/33až18/21a23/19,24, 2.Petr.2/21až3/4,8až16, 1.Moj.9/14,15/8, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, Bhagavadg.1/1až15/15,16,17,18až16/13až24až18/78, Zj.1/1až11/21až18/2,10až22/21, 5.Moj.30/11,18, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,46, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.29/11až24,31/9,33/22,45/7až57/10,16,20,58/4,59/10,63/14,18,65/15až66/24, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Výše uvedený, první odstavec kapitoly 2013, se stane úrodou stonásobnou, když to Bůh umožní tím, že bude rozmnožen 300 x, např. v Domašově, nebo, v případě další neposlušnosti starosty Pitrochy, v Brně, a na kole rozvezen, před druhým kolem podzimních říjnových voleb 2016, do zbývajících obcí farností Domašovska, do Rudky ou@obecrudka.cz, Javůrku a Šmelcovny obec.javurek@seznam.cz, Lesního Hlubokého lesni.hluboke@volny.cz, a možná také DUCHEM CHUDÝM bláznům do Zálesného Zhoře zakpe@seznam.cz, brigita.mahrova@seznam.cz. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, jediný ZAKONODÁRČE a SOUDČE všech států SVĚTA, moje SKÁLO, dej úrodnu stonásobnou tím, že z těchto tří set textů RADOSTNÉ ZPRÁVY všech evangelií SVĚTA, o TVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU, do TEBOU vyvoleného Česka, při druhém kole voleb v roce 2016, zvolí ve farnosti Domašovska TEBE, DUCHA SVATÉHO, jako ZÁKONODÁRCE, alespoň 100 pokorných, a úplně poslušných Božích SYNŮ a DCER, očištěných těmito texty SOUDU, od smilstva křesťanské špíny děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu drzého Satana faráře Dominika. Co udělají zlý a drzý farář Dominik fara@domasov.info, a drzý starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku nyní, když ví, že DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, chce udělovat svůj pokoj dokonalé lásky, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především na Domašovsku. A také v Brně. Vyžaduje, aby vládnoucí elita očistila Domašovsko, a Brno, v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, od křesťanského imperialismu, jako první. V Brně např. v ČRo Brno, ředitelem Ostrým. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Ještě před prvním kolem voleb bylo starostovi Pitrochovi sděleno telefonicky zkráceně asi toto. Starosto, máš povinnost, jako vůdce křesťanského dobytka, a jako vůdce ateistického stáda, jako vůdčí kanec, společně se vzpurným ředitelem ZŠ Válkem skola@domasov.info, a s neposlušným, drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, uvést militaristické a imperialistické neposlušné svině Domašovska, do odpočinutí od díla militaristické a imperialistické energetické zhouby, jako první na SVĚTĚ. Za všechny potřebné změny, požadované DUCHOVNÍM Kristem, dle Písma, a dle písniček od Krista, může čas přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, při ropném a ekonomickém kolapsu, nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí. V době podzimních voleb 2016, ŽENA STATEČNÁ, se již připravila svými skutky, vést veškeré TVORSTVO nově, vyvýšením křesťanského Krista UKŘIŽOVANÉHO, jeho MODLÁŘSKÉ STVŮRY, SOUDEM neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, na jediného Boha SVĚTA, na jediného, DUCHOVNÍHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVEDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. ŽENA STATEČNÁ se na Domašovsku stane NEVĚSTOU tím, že ŽENICH, DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, se stane jediným Bohem celého SVĚTA, jediným DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, pro všechny národy SVĚTA, pro toto vzpurné a neposlušné, v Česku křesťanské pokolení Česka. Bohem vyvolené Domašovsko, již má DUCHOVNÍHO ŽENICHA, i DUCHOVNÍ NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, kteří povedou toto vzpurné a neposlušné pokolení celého SVĚTA, do BRAN celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, když se Kristus, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, znovu smiluje nad svým novým Božím lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty. Vážený starosto Pitrocho, Domašovsko nesmí být KANEČKOVEM, protože ty nesmíš být KANCEM. Dle písničky od Krista, JENOM Z ČLOVĚKA, ČLOVĚK SE NARODÍ, nikoli ze vzpurného a neposlušného KANCE. Obracím se na TEBE znovu s prosbou, abychom šli společně za farářem Dominikem, který, jako znalec veškerého Písma o Boha, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, má povinnost potvrdit texty Písma, o Boží moci nad křesťanským, neposlušným a vzpurným dobytkem, a texty Písma o tom, že DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE, se chce vrátit ke svému místu, kde pomalý SOUD vzpurných a neposlušných sviní začal před 18-léty, v roce 1998, to je na Domašovsko, jako do první ZEMĚ SVATÉ, do MÍSTA SVATÉHO, na PUPEK SVĚTA, na ÚŘAD, ŠKOLU a FARU v Domašově. Starosto Pitrocho, BOŽÍ SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno pokorné a úplně poslušné TVORSTVO. Jako KNĚZ nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, již nesmíš nikoho pochovávat do energetického a ekonomického HROBU tím, že mě, Bohem vyvoleného proroka, budeš stále považovat za blázna. Když považuješ za blázna mě, považuješ za blázna také DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, což je HŘÍCH, který je k energetické a ekonomické SMRTI Česka, protože vede k ropnému a ekonomickému kolapsu. Neposlušný a vzpurný na Domašovsku nesmí být již nikdo. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7až5/10,18až8/2,7,11, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. DUCHOVNÍMU Kristu, a jeho NEVĚSTĚ, ŽENĚ STATEČNÉ, se nikdo neposlušný a vzpurný, to je, bez rozumu Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA, mrtvý zločinec, pokrytec a lhář, beztrestně posmívat nebude. Kristus dělá dobro svým rozumem, ze svého milosrdenství, a křesťanské, militaristické zlo, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, ze svého milosrdenství, ve snaze úplně spálit křoví Baalů, a DÉMONŮ, kterými zarostla celá země, kvůli žvástům křesťanských Bohů Česka, Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Kristus pálí ekonomické křoví pomocí stále jiných slov textů NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zítra se bude, tančit všude, starosto Pitrocho starosta@obec.domasov.net, až BÍLÉ vlajky pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ a DCER Domašovska, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, na stožáry SVĚTA na Domašovsku vyletí. Když spolu půjdeme za farářem Dominikem, když ten začne v kostele svatého Vavřince, a na ZŠ, neprodleně kázat, či mlet, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Česko zastihne na Domašovsku, celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, již v tomto týdnu voleb do SENÁTU. Když mě starosto Pitrocho rozmnožíš jednu stránku s VOLEBNÍMI LÍSTKY úvodního odstavce této kapitoly, kterou elektronicky zasílám referentce Batelkové batelkova@obec.domasov.net, pro obce Rudku, Javůrek, Šmelcovnu, Lesní Hluboké a Zálenou Zhoř, celkem 150 x, když se znovu neprohlásíš za VŠEMOHOUCÍHO vládnoucího Boha Domašovska, DUCHOVNÍ Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE, jediný Bůh SVĚTA, kterému máš povinnost sloužit, Ti vzdá chválu, protože pouze pokornému a úplně poslušnému Česku dovolí jít dál, do Božího, mírového, celosvětového království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Ti neposlušní a vzpurní, kdo místo Bohu slouží Baalům, vlastníkům PRACHŮ a MAJETKU, jdou do energetické záhuby, pro neznalost evangelií SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Stránka A4 v Brně stála 1,8 Kč. Doufám, že cena v Domašově bude stejná. Máme SVOBODU POLITICKÉHO SLOVA pouze pro vládnoucí NETVORY. Vyjít do SVOBODY NÁBOŽENSKÉ, je možné pouze mletím NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zítra se bude, tančit všude, starosto Pitrocho starosta@obec.domasov.net, až BÍLÉ vlajky pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ a DCER Domašovska, oslaví NEVĚSTU, ŽENU STATEČNOU, příslušnou pro toto pokolení. DEN PÁNĚ, DEN NEVĚSTY, DEN ŽENY STATEČNÉ, má Domašovsko povinnost oslavit tancem. V ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, na Domašovsku, na DUCHOVNÍ STROMY SPRAVEDLNOSTI, bylo znovu zavěšeno toto křesťanské neposlušné a vzpurné ovoce. Starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a nyní i ŽENY babskehodydomasov-ricky@seznam.cz. Na toto zavěšené OVOCE již svítí nové nebe, ZLATÉ SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, dále ZLATÝ MĚSÍC Koránu, který již neubývá, a ZLATÉ židovské a křesťanské HVĚZDY Bible, kde všichni proroci jsou jediným Bohem SVĚTA, VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM, protože všichni prorokují o vyvolení Česka, být úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM. Když toto nedospělé ovoce nyní uzraje, když neodpovědní a vzpurní neposlušní přinesou užitek tím, že vytvoří OVOCE RTŮ, v sobotu, před ÚPLŇKEM MĚSÍCE, 15. října 2016, se znovu v restauraci U NĚMCŮ bude tančit. Hospodin bude oslaven, když manželka a já budeme pozvání, a HODY, HOD Boží, kterým je odhození politiků na smetiště dějin, do říše ticha, zahájíme. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Z boje neposlušných křesťanských, či atestických sviní, z MÍSTA SVATÉHO, z PUPKU SVĚTA, ze ZEMĚ SVATÉ, z Domašovsta a z Brna, proti DUCHOVNÍMU Kristu, proti DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, a který dává svou rozumnost, svou rukodělnou dovednost, či svou paměť, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, každému tak, jak chce on sám, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v roce 2000, není východisko. Kaz.3/18,6/10až8/8až9/10až12/3, 2.Kor.10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21až3/16, K.M.1/4až12/7,16až19/6, Bhagavadgíta15/15,16až18/78, Přísl.1/7,14,8/13,17,31/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, atd. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství svého Božího rozumu, nečiní nic tajně. Což platí pouze pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY a DCERY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří studují SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, který odjakživa žije mezi námi, za SOUD vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní, musí být vděčné především Domašovsko a Brno. Na tomto místě bude DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, udílet svůj pokoj v případě, že všechno TVORSTVO uvidí, jak se mnozí znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v novém DNES naplnění Písma, k novému DUCHOVNÍMU Kristu vrátí ve strachu, jaký ještě nebyl, a už ani nikdy nebude. Ám.3/7až5/10,18až8/2,7,11, Bhagavadgíta15/15,16až18/78, Jer.1/17až3/14až31/27,32až51/58, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38,102/18,27až150/6, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,atd. Např. neposlušný a vzpurný, pro odstoupení částečky NOVÉHO DUCHA, mrtvý starosta Pitrocha z Domašova starosta@obec.domasov.net, či stejně vzpurný, to je stejně mrtvý, neposlušný ředitel Psychiatrické nemocnice v Černovicích MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, ve svém soužení, jaké ještě na zemi nebylo, a už ani nikdy nebude, mají povinnost, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vyznat své hříchy, které jsou k energetické, ekonomické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, chce udělovat svůj pokoj, svým SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, v místě PUPKU SVĚTA, na Domašovsku a v Brně, kde ze mě, a z tím z nového DUCHOVNÍHO Krista, ze VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, udělali neposlušní a vzpurní NETVOŘI, nesvéprávného blázna. V roce 1998, a v roce 2006, proto učinil DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, za trest, stejně nesvéprávné blázny, i ze svého Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a z projektantů, které SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Možno zloděj, možno mnich, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, spísal knihu knih, SLOVO VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, čo raz a navždy vysvětlí, prečo su v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, veci tak ak sú, jako u hlupáků a křesťanských pokrytců v Kocourkově, v Domašově. Jediný Bůh SVĚTA, křesťanské, militaristické a imperialistické zlo, které dělají vzpurní a neposlušní lidé tím, že DUCHEM CHUDÁ vládnoucí elita, vládne nad DUCHEM CHUDÝMI lidmi, místo nového, DUCHOVNÍHO Krista, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v Kristem vyvoleném Domašovsku, a v Brně, neodpouští. Hospodin, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE SVĚTA, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, když v Česku nezvítězí nad politky pravice a levice. Volit v říjnu 2016 boháče politiky pravice a levice, a tím bankéře a ekonomy, to je Baaly a DÉMONY, je křesťanská nepravost. Úplně poslušní již mají nad hlavou kompletní NOVÉ NEBE. Každému pokornému svítí zlaté Slunce spravedlnosti Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, zlatý Měsíc Koránu, který již neubývá, a ZLATÉ židovské a křesťanské HVĚZDY Bible, kde všichni proroci jsou jediným Bohem SVĚTA, VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM tím, že prorokují vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, být úplně poslušným Božím lidem. Úvodní odstavec kapitoly 2013, VOLEBNÍ LÍSTEK pro druhé kolo voleb 2016, bude ÚRODOU stonásobnou tím, že bude rozmnožen 300 x proto, aby Boha volilo alespoň sto pokorných a úplně poslušných SYNŮ a DCER Božích, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Když to Bůh dovolí, bude vhozen do 300 poštovních schránek na Domašovsku. Každý kdo lístek dostane, a každý úplně poslušný, kdo má číslo 666, což je www, má povinnost přinést ÚRODU stonásobnou tím, že lítek rozmnoží 100 x, či rozešle elektronicky 100 x, pro novou Boží rodinu, pokornou a úplně poslušnou. Vhození tohoto VOLEBNÍHO LÍSTKU do schránek v dalších obcích a městech, může učinit každý pouze z milosrdenství rozumu nového Krista, nikoli z rozumu svého, geneticky prasečího. Bože nanejvýš spravedlivý dej, ať na Domašovsku vzplane poslední bitva s Baaly a s DÉMONY tím, že z milosrdenství TVÉHO rozum, vzpurné křesťanské ovoce, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, svolá neprodleně slavnostní shromáždění do restaurace U NĚMCŮ. Má povinnost vyznat svou křesťanskou nepravost, a prohlásit DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, za jediného ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA. Výše uvedený první odstavec kapitoly 2013, je volebním lístkem pro zákony Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, pro zvolení nového Krista, jediným ZÁKONODÁRCEM celého SVĚTA, místo stávajících neposlušných a vzpurných, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce nového DUCHA, mrtvých ZÁKONÍKŮ pravice, levice a středu. Platnost tohoto VOLEBNÍHO LÍSTKU je nadřazená volebním lístkům, pro zvolení Bohem prokletého, neposlušného a vzpurného politického a náboženského dobytka KOZLŮ ČSSD, VOLŮ či BÝKŮ z KDU-ČSL BERANŮ KSČM, a Bohem prokletého PTACTVA ODS, atd. Zj.18/2,10, 1.Moj.15/8, atd. Volební komise proto mají povinnost tyto VOLEBNÍ LÍSTKY, pro SVĚT neplatné sečíst, a počet hlasů pro Krista ZÁKONODÁRCE, zveřejnit. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Boží hněv nad neposlušnými, neprodlévá. Kristus nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, když zase nezvítězí. Na Domašovsku, při prvním kole říjnových voleb 2016, se k DUCHOVNÍMU Kristu vrátilo málo lidí. Proto DUCHOVNÍ Kristus nemůže naplnit Písmo tím, že se smiluje, svým rozumem, nad celým Českem současně, až Satani kněží přestanou učit lid poznávat křesťanského Krista UKŘIŽOVANÉHO, protože ten je již prokazatelně pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, která kazí dobré mravy Česka. Bůh z Česka odešel, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v částečce SVÉHO NOVÉHO DUCHA, před osmnáctí léty, a v roce 2006, když mě psychiatr MUDr. Radimský, který je nyní ředitelem psychiatrie v Černovicích v Brně sekretariat@pnbrno.cz, prohlásil za blázna z toho důvodu, že opisuji jinými slovy, stejné stejné, mírumilovné texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V roce 2006 vedoucí psychiatr Masarykovy univerzity, MUDr. Češková, mě v Lidových novinách, společně se starostkou MUDr. Hrubou a s redaktory Lidových novin, prohlásili za nesvéprávného blázna. V PRAVÉ POLEDNE, na podzim v říjnu 2016, při říjnových volbách v sobotu 8.10.2016, přišly dny Božího navštívení vzpurného a neposlušného křesťanského pokolení. Já potřeštěnec nejsem, když požadují celosvětový mír, a majetkovou rovinu, v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, uvádí DUCHOVNÍ Kristus v Písmu. Potřeštěncem je především MUDr. Radimský. Stal se potřeštěncem a bláznem tím, že mě před cca osmnácti léty prohlásil za blázna. Tím prohlásil za blázna také DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi. DUCHOVNÍ Kristus se vrátí do svého místa, do ZEMĚ SVATÉ, na PUPEK SVĚTA, do MÍSTA SVATÉHO, do Brna, a na Domašovsko, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství, až Kristem v Písmu vyvolené Česko pozná, že žijeme ve velkém soužení, jaké ještě na zemi nebylo, a už ani nikdy nebude, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce Božího NOVÉHO DUCHA. Hospodin se na Česko rozlobil, a od vzpurného a neposlušného Česka odstoupil svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, kvůli tomu, že psychiatr Radimský, před osmnácti léty, učinil z DUCHOVNÍHO Krista blázna tím, že učini blázna ze mě, který konám mírové skutky, pro přivedení víry v Boha k dokonalosti, v celosvětovém, mírovém, pokojném, Božím království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. NOVÉ DNES naplnění textů Písma, o vyvolení DOMAŠOVSKA a Česka, být úplně poslušným Božím lidem, pokud se nestane zázrak, z milosrdenství Božího rozumu, Bůh zřejmě odložil na nové DNES naplnění Písma, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, ve své Boží SPRAVEDLNOSTI, až na další sobotu, 15.10.16. Proto, aby v sobotu, před úplňkem MĚSÍCE, v DEN PÁNĚ 15.10.2016, byl PÁNEM NAD SOBOTOU, musí být hodně těch poslušných, kdo budou studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto aby Bůh byl jedinou SKÁLOU pro všechny státy SVĚTA, místo stávající SKÁLY boháčů, to je Baalů, bankéřů, to je DÉMONŮ, kterou jsou PRACHY, píši jinými slovy texty NOVÉ, ŽIVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus se snad již smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Písmo je objasněno SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kvůli neposlušnosti vládnoucí elity v ZEMI SVATÉ, v MÍSTĚ SVATÉM, na PUPKU SVĚTA, v Brně a na Domašovsku, se pravda z Česka, o DUCHOVNÍM Kristu, a o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, kterou je vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, nesmyslného zbrojení, nesmyslných válek, nesmyslné dopravy, nesmyslné výstavby, nesmyslné výroby, nesmyslné spotřeby, kvůli zachování Bohů lidí, boháčů, vojáků, vojenských kaplanů, atd. zase vzdálila. Pravda z Česka odešla. Bůh odešel. Kdo učinil v Bohem vyvoleném Česku vešekeré zlo militarismu a imperialismu, po vyjití ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti socialismu. Boháči s bankéři, ekonomy, politiky pravice a levice, s vojenskými kaplany, atd., se spojili proti Bohu, proti SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kvůli obnovení svého křesťanského vzdorokrálovství, ke své hrůze, protože ropný a ekonomický kolaps určitě přijde, zastavit se nedá. DUCHOVNÍ Kristus bdí nad zlem, pomocí křesťanství. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Úvod kapitoly 212, byl v podstatě přetažen do kapitoly 213. K tomuto textu je nutné dodat. Já nedělám SOUD Baalů, to je soud tučných boháčů, nedělám SOUD DÉMONŮ, to je bankéřů a ekonomů, nedělám ani SOUD jejich Bohů, kterými jsou Satani vojenští kaplani, atd. SOUD všech neposlušných, vzpurných a pyšných křesťanských NETVORŮ, dělá přímo Hospodin tím, že já pouze opisuji texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými SLOVY. Dělám to proto, aby všichni vzpurní a neposlušní pochopili moc DUCHOVNÍHO Krista, nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat, a nad každým lidským TĚLEM, které je, při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA, pouze geneticky prasečí. Nový Bůh, nikoho vzpurného a zatvrzelého, kdo stále bude hledět na SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a nebude uzdraven ze STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, z děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, atd., nenechá bez trestu. Kdokoli mě pokládá za blázna, pokládá za blázna Hospodina, který je nyní NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANOU, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v PRAVÉ POLEDNE, v říjnu 2016, již nelze oslavovat sama sebe navzájem, a slávu rozumu DUCHOVNÍHO Krista, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, ignorovat. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, každého vzpurného a neposlušného potrestá strašlivou záhubou, při ropném a ekonomickém kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá, protože Kristus bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, pomocí děsivé křesťanské temnoty. Proto, aby se nový DUCHOVNÍ Kristus mohl vrátit do MÍSTA SVATÉHO, na PUPEK SVĚTA, do ZEMĚ SVATÉ, na Domašovsko a do Brna, odkud cca před osmnácti léty odešel, je Boží vůlí je, aby DEN PÁNĚ, DEN NEVĚSTY, DEN ŽENY STATEČNÉ, Domašovsko zorganizovalo neprodleně. Bůh vyčkává, chce se smilovat nad poslušnými. Slíbil, že se smiluje. Ředitel, psychiatr MUDr. Kašpárek, kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitel, psychiatr MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, a neposlušná a vzpurná psychiatrička MUDr. Svobodové andrea.svob@seznam.cz, andorpal@seznam.cz, stále ze mě dělají vola, protože mně chtějí ublížit. Proto, pro jejich vzpouru proti Božím příkazům, a zákonům, všichni vzpurní a neposlušní, kterých vzešel plný počet, dělají z Boha vola, ke své vlastní záhubě. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, odplatí stonásobně každému, kdo se mu nyní rouhá, dle jeho lží, a zlých skutků, kterými boháči berou NOVÉ NEBE pracujícímu lidu. Hospodin zachrání a energeticky spasí, svým rozumem, pouze pokorné a poslušné, kteří nebudou lenošní a zbabělí, kteří SLOVO NOVÝCH NEBES zveřejní. Stále se snaží ublížit mě tím, že prorokují, že trpím, pro Česko a lidstvo, nebezpečnými mírumilovnými bludy, o nezbytnosti realizace Boží majetkové celosvětové roviny, pomocí opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a DOKONALÉHO NATURLNÍHO PLNĚNÍ. Já netrpím bludy, např. někoho zabíjet autem naloženým výbušninou, či srážení lidí autem. Já trpím bludy úplně opačnými, kterými je úplné zrušení boháčů a chudáků proto, aby mezi boháči a chudáky mohl Kristus ukončit veškeré boje, o moc nad lidmi, proto aby nad lidmi celého SVĚTA mohl vládnout sám, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Já věřím textům Písma o tom, že kdo ničí svoje tělo leností, toho Bůh zničí. Narodil jsem se v roce 1940. Proto, pro informaci pro psychiatry uvádím, že svoje staré tělo se snažím udržel v kondici proto, aby mě Hospodin nezabil, abych v opisování textů PÍSMA SOUDU vzpurných a neposlušných psychiatrů jinými slovy SOUDU, mohl pokračovat, mám tuto životosprávu. Ráno jdu do koupelny, kde se netopí, a kde teče pouze studená voda. Ve vaně provedu masáž těla pod vodou. Nejdříve sprchuji ruce, potom nohy, následně břicho, a nakonec záda. Potom přes hodinu cvičím cviky na posílení zádových svalů a svalů krční páteře, které jsem se naučil v nemocnici a v józe. Kromě psaní těchto textů SOUDU pracuji na zahradě, kdy ručně pěstujeme veškerou zeleninu, ovoce a brambory tak, že jsme téměř soběstační. Letos jsem např. natřel cca 15 m rýny ze žebříku ve výšce 3 m, a plechovou střechu, ve výšce 6 m. Ovoce musím trhat ze žebříku ve výšce cca 4 m. Hospodin mě stále dává cit v nohách tak, že tyto práce stále mohu dělat. Když nepracuji tělesně, denně chodím více než hodinu s horskými holemi po kopcích v lese před domem. Proto věřím, že ubližovat mě zákazem ve vykonávání některých činností proto, že trpím mírovými bludy, o úplném zničení boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů a politiků pravice a levice, nikoli silou, ale mocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nesmyslné. Proto se opakovaně obracím na ředitele, psychiatra MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz, ředitele, psychiatra MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a neposlušnou a vzpurnou psychiatričku MUDr. Svobodové andrea.svob@seznam.cz. andorpal@seznam.cz, aby mě, po osmnácti létech mého sepisování SOUDU neposlušných a vzpurných, zbavili bláznovství. Bůh VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, má s neposlušnými úžasnou trpělivost. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, svému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, svůj rozum, v částečce NOVÉHO TECHNICKÉHO DUCHA nevrátí, dokud u psychiatrů, kněží, politiků, vojenských kaplanů, atd., budu bláznem. Nevěřit SLOVŮM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nevěřit, že Domašovsko a Brno, má svou cestu svěřit DUCHOVNÍMU Kristu proto, aby pokorní a úplně poslušní mohli obdržet celou ZEMI, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je bláznovství DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, neodpovědných, vzpurných a neuzdravených hlupáků. Česko spěje k energetické, ekonomické a mravní záhubě, protože na Domašovsku a v Brně nikdo nechce DOKONALÝ POKOJ CELOSVĚTOVÉHO MÍRU, který Bůh Domašovsku a Brnu dá, když nebudu bláznem. Baalové, DÉMONI, ekonomové, bankéři politici, kněží, atd., kteří se na zemi rozpínají jako křoví, či jako plevel, budou do jednoho vyhlazeni, nikoli vojenskou silou, nikoli revolucí, ale celosvětovým mírem, NOVOU, ŽIVOU a VĚČNOU MANOU, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bože VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ, dej Domašovsku a Brnu dešť SLOV NOVÝCH NEBES, a uzdrav ty nemocné, od kterých jsi odstoupil, svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice. Ať nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, dokonalou lásku TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice pochopí, a vrátí se k TOBĚ. Především psychiaři mají povinnost dát životu nový smysl, změnou školství, přijetím SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které musí každý znát, jako Boha, jako sama sebe. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

7). Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 16.9.2016, nebo do neděle 16.10.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Před novým Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2016 jsou všichni uvedení lháři pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby mnozí neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně jako nepotřební, zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

427.

jakub.michalek@pirati.cz, elizabet.kovaceva@pirati.cz, mikulas.ferjencik@pirati.cz, ondrej.profant@pirati.cz, mikulas.peksa@pirati.cz, michaela.krausova@pirati.cz, info@akademiekaratebrno.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, ceskova@osu.cz, eceskova@fnbrno.cz, eceska@med.muni.cz, sekretariat@pnbrno.cz, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, jareko@volny.cz, info@bezeckyklubbrno.cz, lukas.cernohorsky@pirati.cz, acivanovice@gmail.com, acrousinov@webnode.cz, biskup@biskupstvi.cz, apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, petr.fiala@ods.cz, filip@psp.cz, ov.budejice@kscm.cz, malachp@seznam.cz, tiskove@socdem.cz, mkacirek@socdem.cz, info@zemanmilos.cz, batelkova@obec.domasov.net, skola@domasov.info, starosta@obec.domasov.net, obec@obec-ricky.cz, info@nicm.cz, podatelna@obec-ricky.cz, podatelna@obec.domasov.net, Litostrov@litostrov.cz, obec.litostrov@tiscali.cz, ou@obecrudka.cz, aia@dzs.cz, obec.javurek@seznam.cz, info@dzs.cz, fara@domasov.info, lesni.hluboke@volny.cz, zakpe@seznam.cz, poj@centrum.cz, brigita.mahrova@seznam.cz, europass@nuv.cz, andrea.svob@seznam.cz, andorpal@seznam.cz, ackojetin@gmail.com, press@nuv.cz, acbucovice@gmail.com, acvyskov@centrum.cz, gabriel.balaz@bratislava.sk, brno@biskupstvi.cz, amvia@dzs.cz, mladezvakci@dzs.cz, spolecnevzdelavani@nuv.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v říjnu 2016.