Kapitola 212 – 28 stran.

05.10.2016 08:37

Kapitola 212 – 28 stran. VOLEBNÍ LÍSTEK pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY a DCERY, Domašovska a Česka, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. DUCHOVNÍ Kristus dovoluje úplně poslušným zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Aby vládl nad lidmi Bůh, ne politici, musí se poslušní rozhněvat na Satany kněze, a na psychiatry. Psychiatři chybně vyučují o DUŠI. Nevěří, že je stejná jako u zvířat, a že tělo je geneticky prasečí. Proto Satani kněží odpouští Otcům zakladatelům politických stran hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Hříchy k energetické SMRTI odpouští DUCHOVNÍ Kristus, ZÁKONODÁRCE. 1.Jan.3/8,5/2, Mat.5/18až23/7, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,33/22, Řím.1/18,8/19,11/32, K.M.1/4až12/10,17,27, Jer.1/17,6/19,30až31/27,32, Ez.3/4,21,33/17,39/8,13,21,29, Jak.2/9, 22, Mar.2/7,7/7, Jan.1/1,8/42,15/25, Kaz.3/18,8/8,9/10, Od zlých neposlušných, Kristus, DUCH SVATÝ, odstoupil svým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA. Politici, svým rozumem geneticky prasečích chamtivých vzpurných sviní, vedou Česko a lidsto, do energetického a ekonomického HROBU. Po zničení jejich SKÁLY, PRACHŮ, po nich nezůstane ani kořen, ani větev. Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32, 2.Petr.2/21,3/16, Kol.3/5, Kaz.3/18,8/8,9/10, Mal.2/15,17,3/10,16až20, 5.Moj.5/8,18/18,30/12,18,32/16až43, Žalm 33/6,37/5až38,96/7,102/18,27,132/5,8, Ez.37/12. Vhozením LÍSTKU do urny, volíte zřízení majetkové roviny celosvětového, mírového Božího království. Zvolíte za ZÁKONODÁRCE, jediného, VŠEMOHOUCÍHO DUCHOVNÍHO Krista, lásku jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, 1.Jan.2/14,3/8,4/16,5/2,16, Mich.2/3,4,10, Jak.1/22,2/9,22, Viz NOVINKY www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www.

 

Česká bible kapitola 212, POSLEDNÍ SOUD kapitola 149, soud ex-rektora Hampla z KU 122. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládních stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4, Zj.1.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Volit v říjnu 2016 boháče, bankéře a ekonomy, to je Baaly a DÉMONY, je křesťanská nepravost. Úplně poslušní již mají nad hlavou kompletní NOVÉ NEBE. Každému pokornému svítí zlaté Slunce spravedlnosti Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, zlatý Měsíc Koránu, který již neubývá, a ZLATÉ židovské a křesťanské HVĚZDY Bible, kde všichni proroci jsou jediným Bohem SVĚTA, VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM tím, že prorokují vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, být úplně poslušným Božím lidem. Úvodní odstavec kapitoly, VOLEBNÍ LÍSTEK pro říjnové volby 2014, je již ÚRODOU stonásobnou tím, že byl v Brně rozmnožen 400 x. Když to Bůh dovolí, bude vhozen do 400 schránek na Domašovsku. Každý kdo lístek dostane, a každý úplně poslušný, kdo má číslo 666, což je www. má povinnost přinést ÚRODU stonásobnou tím, že lítek rozmnoží 100 x, či rozešle 100 x, pro novou Boží rodinu, pokornou a úplně poslušnou. Vhození tohoto VOLEBNÍHO LÍSTKU do schránek v dalších obcích a městech, může učinit každý pouze z milosrdenství rozumu nového Krista, nikoli z rozumu svého, geneticky prasečího. Bože nanejvýš spravedlivý dej, ať na Domašovsku vzplane poslední bitva s Baaly a s DÉMONY tím, že z milosrdenství TVÉHO rozum, vzpurné křesťanské ovoce, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, svolá neprodleně slavnostní shromáždění do restaurace U NĚMCŮ. Má povinnost vyznat svou křesťanskou nepravost, a prohlásit DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, za jediného ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA. Výše uvedený odstavec, je volebním lístkem pro zákony Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, pro zvolení nového Krista, jediným ZÁKONODÁRCEM celého SVĚTA, místo stávajících neposlušných a vzpurných, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce nového DUCHA, mrtvých ZÁKONÍKŮ pravice, levice a středu. Platnost tohoto VOLEBNÍHO LÍSTKU je nadřazená volebním lístkům, pro zvolení Bohem prokletého, neposlušného a vzpurného politického a náboženského dobytka KOZLŮ ČSSD, VOLŮ či BÝKŮ z KDU-ČSL BERANŮ KSČM, a Bohem prokletého PTACTVA ODS, atd. Zj.18/2,10, 1.Moj.15/8, atd. Volební komise proto mají povinnost tyto VOLEBNÍ LÍSTKY sečíst, a počet hlasů pro Krista ZÁKONODÁRCE, zveřejnit. Např. Satani kazatelé Vaďura z nabozenstvi@rozhlas.cz, Satan Kolegar z twr@twr.cz, a jeho host z vysílání TWR v Proglase, drzý Satan kazatel Pospíšil z poj@centrum.cz, acbucovice@gmail.com, acvyskov@centrum.cz, acivanovice@gmail.com, acrousinov@webnode.cz, ackojetin@gmail.com, žijí v energetických a ekonomických HROBECH tím, že stále tvoří nové ekumenické ČARODĚJNICE, Bohem prokleté, neposlušné, tedy mrtvé, pro své lži protikladných nauk, či žvástů, o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Satani politici pravice, levice a středu, a Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, začnou plakat až zjistí, že Kristus, vyvýšený SOUDEM neposlušných a vzpurných, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v jím v Písmu vyvoleném Česku, již naplnil všechno, co se mělo stát, kromě jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU, při kterém Baaly a DÉMONY definitivně propustí s prázdnou. Viz str.60až90. 2.) Všechny křesťanské kořeny prolhaného křesťanského a náboženského dobytka, však již shnily objasněním, že mrtvola, křesťanský kolaborant svatý Václav nemůže v Česku nikoho mrtvého, to je neposlušného, energeticky spasit. Bůh dá v Česku růst celosvětovému, mírovému Božímu království, až mnoho znalců ŽIVÉ, nové a věčné MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, si dle písničky řekne, že pro Česko není dobrá cesta ke kořenům křesťanství, protože jsou shnilým STŘÍBREM ODVRŽENÝM, že není dobrá ani křesťanská cesta vpřed, do děsivé temnoty úplného zničení Česka, při ropném a ekonomickém kolapsu, dle konce kapitoly 176. BOŽÍM SYNEM, pokorným a úplně poslušným, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, se stane každý, kdo ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES pochopí, že jedině správná cesta pro Česko, je neprodlená cesta k novému Bohu, k jedinému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA. Neposlušným věřit nelze. Válka neposlušných a vzpurných proti novému Kristu, je energetickou SMRTÍ. Poslední bitva s neposlušnými vzplane, až úplně poslušní politici, a NETVOŘI z neziskových organizací, se rozhodnou sloužit Bohu tak, jak jemu se líbí, a vytvoří novou, poslušnou vládu Česka, uvedenou v kapitole 210. Každý člověk, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, v Brně, a v Česku, má povinnost, bát se stále stejného Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, strachem jaký ještě nebyl. Viz str.60až90. 3.) VOLEBNÍ LÍSTEK pro podzimní volby roku 2016 je napsán tak, že dva úvodní odstavce, vytvoří stránku formátu A4, kvůli snadnému rozmnožování těchto VOLEBNÍCH LÍSTKŮ pokornými a úplně poslušnými. Přetvořit stvoření, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Krista ZÁKONODÁRCE, platné pro celý SVĚT, má povinnost realizovat nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, a to na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO, zbav pracující lid Česka, a následně pracující lid celého SVĚTA, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, střídavé péče geneticky prasečích sviní politiků, kteří sedí na TVÉ pravici, a na TVÉ levici, kterým svůj rozum, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, již nedáš. Učiň to prosím neprodleně, již v říjnu 2016. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a který dělá lidem dobro i zlo, v písničkách i v Písmu uvádí. Křesťanské noční můry na Domašovsku pijou silnej čaj. Křesťanské noční můry na Domašovsku ještě málo žijou, když se ptaj Satana faráře Dominika, na Ježíše Krista, který kazí dobré mravy tím, že je MODLÁŘSKOU STVŮROU. Křesťanské noční můry stále nevěří tomu, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Satan farář Dominik fara@domasov.info, již nikoho nebude učit poznávat Krista, který je nyní stále stejným DUCHEM SVATÝM. Co křesťanský život ve lži rozdělil, BOHA a pracující lid, to SMRT Baalů a DÉMONŮ spojí navěky. Navěky spojí Boha, a pracující lid, SLOVO NOVÝCH NEBES. Viz str.60až90. 4.) Vůle DUCHOVNÍHO Krista, který je odjakživa jediným Bohem SVĚTA je, aby jím v Písmu vyvolené Česko, zrušilo podzimní volby neposlušných a vzpurných politiků pravice a levice, a zvolilo za vládnoucí Bohy novou STÁTNÍ SPRÁVU, dle textů uvedených na konci kapitoly 210. Stávající neposlušná, to je mrtvá STÁTNÍ SPRÁVA, má povinnost uznat nadřazenost zákonů Božích, zákonů POLE VĚDY Písma, nad zákony lidskými, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Boha VŠEMOHOUCÍHO, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím. Baalové se drze se vzbouřili proti Božím zákonům POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je neprodlené vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Protože Boží zákony POLE VĚDY Písma, a Boží příkazy, o neprodleném zřízení majetkové roviny celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jsou lehké, pro pravdomluvné, pokorné, a úplně poslušné služebníky DUCHOVNÍHO Krista, protože jsou dokonalou Boží láskou, protože jsou nadřazené zákonům lidským, všechny volební komice Česka, mají povinnost registrovat a sčítat všechny VOLEBNÍ LÍSTKY, s úvodním odstavcem této kapitoly. Bože spravedlivý dej, ať tvé slovo NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství TVÉHO Božího rozumu, prší z úst úplně poslušného ředitele ČRo v Brně Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, jako PODZIMNÍ DÉŠŤ. Bože spravedlivý dej, ať PEKELNÝ OHEŇ děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, a PEKELNÝ OHEŇ krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA ministra fiancí Babiše, a promyšlených vychytralostí bankéřů, pozře vládnoucí, neposlušné a vzpurné, zlé, geneticky prasečí svině, neprodleně, v PRAVÉ POLEDNE, již při volbách v říjnu 2016. Viz str.60až90. 5.) Kapitola je napsaná především pro psychiatry z Brna, pro MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Češkovou eceska@med.muni.cz, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a všechny ostatní uvedené v souborech 425 a 426. Když lékaři, pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství, dokázali probádat lidské TĚLO tak, že zjistili, že každý člověk na SVĚTĚ, je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, že je hamtivá a nemilosrdná svině, jak to, že psychiatři, především v Brně, nedokáží pochopit texty Písma, které tuto realitu potvrzují, a které navíc uvádí, že také každá DUŠE LIDSKÁ je stejná, jako DUŠE ZVÍŘAT. Vážení psychiatři a psychologové. Když Česko nedá na svícen SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, který je uveden v ŽIVÉM, v novém a věčném SLOVĚ MANY ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES,

 

DUCHOVNÍ Kristus neposlušné Česko zničí. Viz str.60až90. 6.) Psychiatrům v Brně jsou objasněné texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, že o tom, kdo je blázen, a kdo blázen není, již nerozhodují neposlušní a vzpurní psychiatři. O bláznovství psychiatrů MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Češkové eceskova@fnbrno.cz, a MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, rozhodují pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pochopením textů Písma, že bláznem je každý, kdo odmítá uznat, že DUCHOVNÍ Kristus je ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Každý neposlušný a vzpurný blázen v Česku, je již strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, kvůli své neposlušnosti. Z podobenství SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je zřejmé, že po osmnácti létech mého nesvéprávného bláznovství na psychiatrii v Brně v Bohunicích, od roku 1998, do října v roce 2016, v době podzimních voleb v říjnu, musí být v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v Brně, a na Domašovsku, Hospodinův HOD beránka, ODHOZENÍ vůdce KSČM, BERANA Filipa filip@psp.cz, na smetiště dějin, či do říše ticha, takový slavný, jaký ještě v Česku nikdy nebyl, a už ani nikdy nebude, protože všechno, co je uvedené v Písmu o Česku, se již stalo, kromě zveřejnění těchto textů na svícnu, např. ředitelem ČRo v Brně Jaromírem Ostrým, v ČRo v Brně jaromir.ostry@rozhlas.cz. Viz str.60až90. 7.) Máte povinnost mě zbavit neprodleně mého osmnáctiletého nesvéprávného bláznovství, jste o to žádáni ve všech posledních kapitolách. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije nezi námi, začne panovat nad Českem a SVĚTEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, až v nemocnicích v Bohunicích u MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a v Černovicích u MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, budu zbaven bláznovství. Především geneticky prasečí chamtivá ateistická svině MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, se musí stydět za to, že se snažila, společně se starostkou Brna – středu, MUDr. Hrubou, a s redaktory z Lidových novin, ze mně udělat nesvéprávného blázna, v PRAVÉ POLEDNE, v roce 2006. Aby Bůh, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohl odhodit na smetiště dějin, či do říše ticha, nejenom levicového politka, vůdce KSČM BERANA Filipa, ale spolu s ním, veškerý politický a náboženský dobytek, vzpurný a neposlušný, nový Hospodin, žádné lháře, pokrytce, a zločince, v nemocnicích v Bohunicích a v Černovicích, již nepotřebuje. Bohem Česka a SVĚTA, již není křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, UKŘIŽOVANÁ křesťanským DUCHEM, mletím děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu Satana kardinála Duky o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a UKŘIŽOVANÁ mletím krutého zmijího jedu promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů, především DÉMONA, ministra financí Babiše. Spravedlivý Boží SOUD vzpurných a neposlušných nemocných, to je mrtvých sviní, se zjevil v textech této PAMĚTNÍ KNIHY. Každého vzpurného, který je v Česku ještě nemocný křesťanskou nepravostí, čeká Boží hněv a trest, pro odstoupení rozumu Hospodina, od nemocných vzpurných, a neposlušných, to je od mrtvých. Nový DUCHOVNÍ Kristus je Bůh žárlivě milující. VELKÝ TŘESK, vznikem NOVÉHO NEBE, a NOVÉ ZEMĚ, pro pokorné a úplně poslušné nastane v případě, že se k DUCHOVNÍMU Kristu všichni vrátí neprodleně, vyznáním své křesťanké nepravosti. Vládnout nad lidmi, v době Božího trestu, kdy Bůh neposlušné a vzpurné trestá odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, mohou pouze pokorní, úplně poslušní, mocní jako DUCHOVNÍ Kristus. Duchovní semeno zaseté SOUDEM neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích vládnoucích sviní, vzklíčí velmi rychle, když Česko a Slovensko pochopí texty Písma o tom, že Bůh stupňuje a vyostřuje spory s neposlušnými na maximum. Žárlí na neposlušné zákoníky proto, aby jako ZÁKONODÁRCE mohl vládnout sám, svým ŽIVÝM, novým a věčným SLOVEM many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.60až90. 8.) Sedm vzpurných a neposlušných NETVORŮ, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, včetně osmého NETVORA, 8. prezidenta Zemana, mají povinnost mít za Boha DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a nejsou toho schopní. Na sedm hříšných vládnoucích politických NETVORŮ, odstoupení rozumu Hospodina, dolehlo sedm krát, v sedmi politických stranách, protože sedminásobná rodička drze nechce zchřadnout. Kvůli vzpouře proti Hospodinu, kvůli neposlušnosti Česka, a tím všeho TVORSTVA, zanikla moudrost moudrého NETVORA prezidenta Zemana. Jeho rozumnost je zakryta, protože stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech v Božím království. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ může vzniknout pouze v případě, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se k novému Hospodinu neprodleně vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Do BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, je již možné vstoupit na široké dálnici, za MÝTNOU BRANOU na DÁLNICI, až na kongresu ENERGETIKŮ bude také rozhodnuto o tom, že na DÁLNICE všech států SVĚTA, budou položeny koleje. Hospodin v Písmu, i v písničkách potvrzuje, že moje přání, o zřízení Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, trvají již tři roky, to je od roku 2012. Mají se splnit najednou, v jedinou hodinu vykonání SOUDU neposlušných, vzpurných v médiích. Před Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nikdo neobstál. Politici pravice a levice nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonskými, to je ekonomickými naukami bankéřů. Proto, uvedení Bohové neposlušných a vzpurných, mají na svém čele, či na svém svědomí, vypálený cejch pokrytců, lhářů, zločinců, a hlupáků. 1.Tim.4/1. Kořenem veškerého zla, je jejich láska k PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a k jejich Bohům, k vojenským kaplanům, ke zbrojařům, k bankéřům, k boháčům, ke zbraním, k autům, atd. Jejich hříchy, či lži a zločiny, vyšly najevo až nyní, na pomalém Božím soudu. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že nyní, v říjnu 2016, má Česko povinnost přiznat, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů v médiích, a ve školství, že Hospodin činí SOUDNÝ DEN, s veškerým náboženským a politickým učením, v době sedmdesáti let od Hitlera, v době sedmdesáti let od vítězství BERANŮ, či OVCÍ komunistů, v roce 1946, od novoluní MĚSÍCE, od soboty 1.10.1016, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 16.10.2016. Viz str.60až90. 9.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 16.9.2016, nebo do neděle 16.10.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Před novým Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí DÉMONŮ bankéřů. Viz str.60až90.

 

1.) Úvodní odstavec kapitoly, VOLEBNÍ LÍSTEK pro říjnové volby 2014, bude ÚRODOU stonásobnou, když bude rozmnožen 100 x, což má povinnost učinit každý úplně poslušný, kdo má číslo 666, což je www. Vhození tohoto VOLEBNÍHO LÍSTKU, do schránek všem sousedům, může učinit každý pouze z milosrdenství rozumu nového Krista, nikoli z rozumu svého, geneticky prasečího. Výše uvedený odstavec, je volebním lístkem pro zákony Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, pro zvolení nového Krista, jediným ZÁKONODÁRCEM celého SVĚTA, místo stávajících neposlušných a vzpurných, pro odstoupení rozumu Krista v částečce nového DUCHA, mrtvých ZÁKONÍKŮ pravice, levice a středu. Platnost tohoto VOLEBNÍHO LÍSTKU je nadřazená volebním lístkům, pro zvolení Bohem prokletého, neposlušného a vzpurného politického a náboženského dobytka KOZLŮ ČSSD, VOLŮ či BÝKŮ z KDU-ČSL BERANŮ KSČM, a Bohem prokletého PTACTVA ODS, atd. Zj.18/2,10, 1.Moj.15/8, atd. Válka neposlušného a vzpurného, křesťanského a ateistického dobytka proti DUCHOVNÍMU Kristu, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je cestou k energetické a ekonomické SMRTI, při ropném kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá, protože Kristus bdí nad zlem, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Mrtví politici, které Bůh ničí, odstoupením svého rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, nevědí o Bohu, a o energetice, vůbec nic. Do energetického a ekonomického HROBU jdou všichni, protože nikdo nechce, aby vládnoucí voli byli vyšetřování a tvrdě pohnání k odpovědnosti, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Veškeré politické a náboženské tradice shnily tím, že v Česku shnily kořeny křesťanství, kořeny judaismu, kořeny hinduismu, kořeny buddhismu, kořeny islámu, atd. Političtí a náboženští pokrytci Česka se drží svých tradic proto, aby mohli oslavovat sama sebe navzájem, oslavami svých geneticky prasečích, chamtivých křesťanských mozků, protože to neposlušným a vzpurným sviním, či NETVORŮM, dovoluje zrušit dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Oslavu Krista všichni odložili. Mar.7/7až13/20, 1.Kor.1/27až4/20až10/11až14/33,36až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jan1/1,5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, Jak.1/22,2/9,22,3/10až5/5, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, 2.Petr.2/21až3/16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Zach.2/12,3/9,4/6,13/2,4až14/20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. Protože mír mezi bohatými, DUCHEM CHUDÝMI Baaly a DÉMONY, a mezi chudými být nemůže, nový Bůh, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA svého Božího rozumu, ruší všechny boháče, dle dalších textů, neprodleně, při volbách v říjnu. Smiluje se, až před poslušnými budou boháči utíkat do říše ticha. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6. Křest OHNĚM SLOV VEŠKERÉHO Písma od Boha, je pouze změna jmen. Ze sviní geneticky prasečích, totálně křesťansky neposlušných a vzpurných, budou svině geneticky prasečí, pokorné a úplně poslušné, v mírovém ráji, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, z milosrdenství rozumu SVĚTLA SVĚTA DUCHOVNÍHO Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Jer.1/17až6/19až23/29,32až31/27,32, Iz.29/11až24,33/22,45/7,57/10,16,20až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 2.Petr.2/21až3/4,8,9až16, Jud.12, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad jím vyvoleným Českem smiluje, až pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, vykopou ekonomické a energetické HROBY neposlušným a vzpurným Satanům politikům pravice, levice a středu, OTCŮM zakladatelům politických stran a hnutí, které má Kristus, pro lži politiků, za ČARODĚJNICE. Duchovní Kristus se smiluje, až pokorní a úplně poslušní vykopou energetické a ekonomické HROBY Satanům kněžím všech ekumenických ČARODĚJNIC. Např. Satani kazatelé Vaďura z nabozenstvi@rozhlas.cz, Satan Kolegar z twr@twr.cz, a jeho host z vysílání TWR v Proglase, Satan Pospíšil z poj@centrum.cz, acbucovice@gmail.com, acvyskov@centrum.cz, acivanovice@gmail.com, acrousinov@webnode.cz, ackojetin@gmail.com, žijí v energetických a ekonomických HROBECH tím, že stále tvoří nové ekumenické ČARODĚJNICE, Bohem prokleté, neposlušné, tedy mrtvé, pro své lži protikladných nauk, či žvástů, o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Satani politici pravice, levice a středu, a Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, začnou plakat až zjistí, že Kristus, vyvýšený SOUDEM neposlušných a vzpurných, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v jím v Písmu vyvoleném Česku, již naplnil všechno, co se mělo stát, kromě jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU, při kterém Baaly a DÉMONY definitivně propustí s prázdnou. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se nad jím vyvoleným Českem smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, až pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, dobrovolně a sami vyjdou z energetických a ekonomických HROBŮ, pro pochopení, že SOUD neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích sviní, Baalů a DÉMÓNŮ, je Božím milosrdenstvím. Baalové a DÉMONI, boháči a bankéři, budou ve svých HROBECH plakat, až z Písma zjistí, že s boháči a s bankéři, nový Kristus, ve svém celosvětovém, mírovém, Božím království nepočítá, protože profese bankéřů a ekonomů, již nepotřebuje. Pokorní a úplně poslušní musí učinit rozhodnutí, že v DEN SOUDNÝ, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kvůli energetické spáse, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím, SKÁLA boháčů Baalů, a bankéřů DÉMONŮ, PRACHY a MAJETEK, odtáhne neprodleně v děsu, před hněvem DUCHOVNÍHO Krista, jediného Boha SVĚTA. Dobře zvládat svoji profesi, umožní Bůh, DUCH SVATÝ, svým Božím rozumem, pouze pokorným a úplně poslušným. Kdo si myslí, že Boží rozum, či Boží rozumnost, nebo rukudělnou dovednost má, mít ji nemusí, když se k novému Kristu neprodleně nevrátí. Kdo rodí křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, mletím děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených vychytralostí bankéřů, rodí sebe k zániku, protože neposlušným a vzpurným, Kristus rozum nedá. Geneticky prasečí křesťanské svině si myslí, že DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jím vyvlenému Česku, nic zlého neudělá, což je fatální omyl. Při další neposlušnosti, především nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, Kristus Česko zcela zničí proto, aby bylo strašlivou výstrahou všemu neposlušnému TVORSTVU. Prosit o milost, prosit o Boží rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, mohou pouze ti, kdo do mírového Božího království patří. Nepřátelé Boží, Baalové, vlastníci PRACHŮ a MAJETKU, DÉMONI bankéři, atd., prosit o Boží rozum nemohou. Přivolávají ropný a ekonomický kolaps, SMRTÍ horečného zbrojení a válek, rukama i ústy zvyšují ekonomiku, atd., a proto SMRT je jejich údělem. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ezech.3/4,21,14/22,33/17až37/12,39/8,13,21,29,44/28, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jud.12, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Mar.7/7,13/20, Korán37/20, Izaj.29/11až24,31/9,33/22,44/5,8,45/7,48/5až11,57/16.

 

2.) Když DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a který lidem dělá lidem dobro I zlo, obětuje jím vyvolené Česko, pro jeho neposlušnost, bude třetí světová válka. Kdo lže o novém DUCHOVNÍM Kristu, o DUCHU SVATÉM, který odjakživa žije mezi námi, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA, je geneticky prasečí chamtivá, křesťanská svině, určená ke spálení ŽIVOU, novou a věčnou MANOU SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Směřování Česka je buď ke křesťanským kořenům, ke stávajícímu Bohu Česka, ke geneticky prasečí křesťanské svini, ke kolaborantu svatému Václavovi, nebo do budoucnosti, do děsivé křesťanské temnoty, do HROBU ropného a ekonomického kolapsu, při kterém bude Bohem vyvolené Česko zničeno strašlivou záhudou, pro výstrahu všemu neposlušnému a vzpurnému TVORSTVU. Všechny křesťanské kořeny prolhaného křesťanského a náboženského dobytka, však již shnily objasněním, že mrtvola, křesťanský kolaborant svatý Václav nemůže v Česku nikoho mrtvého, to je neposlušného, energeticky spasit. Bůh dá v Česku růst celosvětovému, mírovému Božímu království, až mnoho znalců ŽIVÉ, nové a věčné MANY, SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, si dle písničky řekne, že pro Česko není dobrá cesta ke kořenům křesťanství, protože jsou shnilým STŘÍBREM ODVRŽENÝM, že není dobrá ani křesťanská cesta vpřed, do děsivé temnoty úplného zničení Česka, při ropném a ekonomickém kolapsu, dle konce kapitoly 176. BOŽÍM SYNEM, pokorným a úplně poslušným, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, se stane každý, kdo ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES pochopí, že jedině správná cesta pro Česko, je neprodlená cesta k novému Bohu, k jedinému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA. Kdo z politiků a kněží odmítne Boha, který o sobě všechno uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a bude dál vládnout nad pomatenými lidmi, místo nového Krista, místo DUCHA SVATÉHO, který je odjakživa ZÁKONODÁRCEM, který odjakživa žije mezi námi, tomu Kristus jeho HŘÍCHY, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, nikdy neodpustí. Válka neposlušných a vzpurných proti novému Kristu, proti DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, je SMRTÍ pro každého, kdo se k novému Bohu neprodleně nevrátí. Před novým DUCHOVNÍM Kristem, je každý zodpovědný jak za svou DUŠI, která je stejná jako DUŠE zvířat, tak za své TĚLO, které je bez rozumu Krista, pouze geneticky prasečí. Proto platí, že Bůh, nad jím vyvoleným Českem se smilovává, svým Božím rozumem, pouze tak, jak sám chce. Nad Českem se Bůh smiluje, nad všemi současně, až např. řediteli ČRo v Brně Jaromíru Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz, svým rozumem, ze svého milosrdnství, ve vzedmutém moři geneticky prasečích sviní, umožní vykonat SOUD, SOUDNÝ DEN, všech neposlušných a vzpurných křesťanských NETVORŮ, v ČRo v Brně, úplně a rychle. Boháči, bankéři, politici pravice a levice, vojáci, vojenští kaplani, atd., v SOUDNÉM DNI neposlušných a vzpurných, mají povinnost neprodleně a dobrovolně sestoupit do říše ticha, na smetiště dějin. Bůh, jediný ZÁKONODÁRCE, mnohé profese, především ekonomické, v celosvětovém, mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neořesitelném Božím království, již nepotřebuje. Moc Satanů politiků pravice, levice, a středu, všech politických ČARODĚJNIC, nad lidmi, a moc Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, nad lidmi, místo moci a vlády DUCHOVNÍHO Krista, VŠEMOHOUCÍHO A VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad neposlušnými a vzpurnými lidmi, dělá veškeré zlo na světě. Věřit se dá pouze Kristu, který je ŽIVOU, novou a věčnou MANOU SLOV ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Neposlušným věřit nelze. Válka neposlušných a vzpurných proti novému Kristu, je energetickou SMRTÍ. Poslední bitva s neposlušnými vzplane, až úplně poslušní politici, a NETVOŘI z neziskových organizací, se rozhodnou sloužit Bohu tak, jak jemu se líbí, a vytvoří novou, poslušnou vládu Česka, uvedenou v kapitole 210. Iz.1/1až33/22až48/5až11až57/10,16,20až66/24, Bhag.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm1/1až115/17až150/6, Mich.2/3až10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, K.M.1/4až17/7až20, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/37,12/28,13/17, Jud.12, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mar.7/7až13/20, Korán37/20, atd. ÚRODU stonásobnou, pro každého, kdo má číslo 666, což je www, je rozeslání této kapitoly elektronicky, na sto nových elektronických adres, pro shromáždění celého Česka a SVĚTA, k jedinému Bohu SVĚTA. Žalm19. Když Česko, ve volbách v říjnu 2016, nezničí Bohem prokleté, zpupné, a neposlušné pozemské OTCE, ZAKLADATELE všech politických a náboženských stran, hnutí, a církví, nový Bůh, kterého geneticky prasečí vzpurné a zpupné křesťanské svině neznají jako trestajícího ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, odplatí zničením vzpurného Česka. Česko se stane, pro svou neposlušnost, strašlivou výstrahou všemu neposlušnému, zlému TVORSTVU. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Česko zničí při ropném a ekonomickém kolapsu, když v Česku nebude Bůh jediným ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA, neprodleně. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, činí každému člověku DOBRO i ZLO, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Vše o sobě uvedl v ŽIVÉM, v novém a věčném SLOVĚ MANY ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto každý člověk, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, v Brně, a v Česku, má povinnost, bát se stále stejného Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, strachem jaký ještě nebyl. Skutek, který žádá Kristus, je šíření RADOSTNÉ ZPRÁVY evangelií, o DRUHÉM PŘÍCHODU SPRAVEDLIVÉHO Krista do Česka, který, svým VŠEMOHOUCÍM SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zajistí druhé neprodlené vyvlečení boháčů od jejich koryt, tentokrát ke korytům celosvětového, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a celosvětového, elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Pokorní a úplně poslušní, z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, při podzimních volbách politických neposlušných a vzpurných NETVORŮ, v říjnu 2016, mají povinnost zvolit Boha za jediného ZÁKONODÁRCE. Tím zajistit vládu Krista, DUCHA SVATÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad Českem, a tím, na slavnostním shromáždění energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nad celým SVĚTEM. Bože SPRAVEDLIVÝ, MOJE SKÁLO, dokonči svůj zápas s neposlušnými křesťanskými sviněmi, kteří obrací evangelia o Boží vůli, nastolit v Česku celosvětové, mírové, Boží království, v pravý opak. Po vítězství Krista v Česku, při šíření jeho nového SLOVA, ŽIVÉ, nové a věčné MANY ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, DUCHOVNÍ Kristus, již bude jednat sám, a svým rozumem, ze svého milosrdenství, zajistí Česku, BOŽÍMU technickému LIDU, vítězství nad vším neposlušným a vzpurným TVORSTVEM, nad všemi státy SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Lidé dělají to, co se Bohu líbí tím, že každé, geneticky prasečí svini, dává DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svou rozumnost, či rukodělnou dovednost, i paměť tak, jak sám chce. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO, učiň svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať TEBOU vyvolené Česko, vystěhuje Otce zakladatele KOZLŮ ČSSD, neposlušného a vzpurného NETVORA, válečného zločince, KOZLA prezidenta Zemana, do říše ticha, někam na neobydlený ostrov, což on přeje utečencům, kvůli meči křesťanských válek. Až Kristus bude chtít, smiluje se nad Českem tím, že dovolí číst SLOVO NOVÝCH NEBES. Politici pravice a levice dělají zlo válek na SVĚTĚ, protože nelze svobodně mluvit o Kristu, a o jeho jedině možné cestě pro Česko, do mírového Božího království. Iz.5/4,16až29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Gal.1/7,3/20,6/7, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Fil.2/7,13, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5.

 

3.) VOLEBNÍ LÍSTEK pro podzimní volby roku 2016 je napsán tak, že dva úvodní odstavce, vytvoří stránku formátu A4, kvůli snadnému rozmnožování těchto VOLEBNÍCH LÍSTKŮ pokornými a úplně poslušnými, kvůli informování voličů o vůli DUCHOVNÍHO Krista, jediného ZÁKONODÁRCE, vládnout neprodleně nad lidmi celého SVĚTA, z PUPKU SVĚTA, z MÍSTA SVATÉHO, ze ZEMĚ SVATÉ, z Česka, od úplňku MĚSÍCE v říjnu 2016. Každý pokorný a úplně poslušný znalec DUCHOVNÍHO Krista s číslem 666 = www, má povinnost nového Krista, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, milovat jako sama sebe, a svými skutky, jeho SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při podzimních volbách 2016, úplně přetvořit stvoření, šířením VOLEBNÍHO LÍSTKU pro BOHA ZÁKONODÁRCE, do všech domácností. Přetvořit stvoření, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Krista ZÁKONODÁRCE, platné pro celý SVĚT, má povinnost realizovat nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, a to na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pokorní a úplně poslušní, mají povinnost se nebát vzpurných a neposlušných, kterými, jako křovím, zarostla celá ZEMĚ. Pokorní a úplně poslušní, mají povinnost nenávidět, a úplně zničit všechny vzpurné a neposlušné vládnoucí politické a náboženské NETVORY, všechny zločince, kteří, bez rozumu Krista, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, sice vládnou Česku jako Bohové, protože mají moc výkonnou od Boha, ale přesto nejsou nikomu k užitku, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných a vzpurných, v částečce NOVÉHO DUCHA. Nový Kristus, v době pomalého SOUDU neposlušných, zavrhl všechny DUCHEM CHUDÉ hlupáky, kteří se nevrátili k novému DUCHOVNÍMU Kristu neprodleně, po obdržení těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU náboženských a politických neposlušných a vzpurných zvířat. Zavrhl neposlušné a vzpurné, odstoupením svého rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA, a tím z každého křesťanského, a jiného, politického, či náboženského NETVORA, např. z řad buddhistů, hinduistů, muslimů, křesťanů, či židů, učinil pohany tím, že úplně shnily kořeny všech neposlušných náboženství SVĚTA, všech politických systémů SVĚTA. Tím vzešel v Česku plný počet křesťanských POHANŮ proto, aby pohané mohli být shnilým STŘÍBREM ODVRŽENÝM. OTCOVÉ, ZAKLADATELÉ všech politických stran a hnutí Česka, všech politických stran Česka, veškeré pravice, levice a středu, jsou od samého počátku křesťanství, SATANI, či ĎÁBLI, protože neplní ani jeden Boží zákon. Tím se proviňují všem Božím a lidským zákonům. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, mají povinnost, s vládnoucími křesťanskými neposlušnými Bohy Česka, se sedminásobnou rodičkou Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, se sedmi vůdci vládnoucích politických stran Česka, se sedmi vzpurnými a neposlušnými NETVORY, 1. Sobotkou. 2. Babišem. 3. Okamurou. 4. Fialou. 5. Kalouskem. 6. Bělobrádkem. 7. Filipem, nemít nic společného, nevolit je, ale volit Krista, jediného ZÁKONODÁRCE. Drzí pozemští politici, Satani, OTCOVÉ zakladatelé politických stran a hnutí, musí zchřadnout tím, že mají povinnost dobrovolně odejít do říše ticha, kvůli tomu, aby energetickou spásu Česka a SVĚTA, mohl řídit, pro pokorné a úplně poslušné, DUCHOVNÍ Kristus sám, SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, ze svého milosrdenství. Drzí pozemští OTCOVÉ, zakladatelé politických stran a hnutí, jsou od samého počátku křesťanství, SATANI, či ĎÁBLI, jsou to VRAHOVÉ Bohem vyvolených proroků. SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA sedmi vůdců vládnoucích politických stran, v pravdě nestojí, protože v jejich geneticky prasečích hlavách, po odstoupení rozumu Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, žádná pravda není. Když mluví, nemohou jinak než lhát, protože od samého požátku křesťanství, jsou POLITICI pravice, levice, a středu, ZÁKONÍCI, a stejně tak Satani kněží, lháři, a tím zločinci. Jsou to Otcové děsivé temnoty protikladných křesťanských dogmat katolického katechismu, jsou to Otcové promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ a BAALŮ, bankéřů a ekonomu. DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, stále nenávidí bez příčiny. Jan8/42až15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Úplné zničení křesťanského, politického a ekonomického křoví, každé větve, a každého kořenu, náboženských a politických mocností a tradic, je nutné provést ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně, v říjnu 2016. V Bohem vyvoleném Česku, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, musí být zničeno veškeré křesťanské, muslimské, židovské, hinduistické, buddhistické a jiné náboženské a politické zlo na celém SVĚTĚ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bože, SKÁLO MOJE, který jsi v Písmu slíbil, že SOUD neposlušných a vzpurných, učiníš svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, úplně a rychle, neprodlévej. Vrať svému novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, svůj Boží rozum, v částečce svého DUCHA, ať pochopí, že neprodlené svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, se může stát pouze z milosrdenství TVÉHO rozumu, nikoli z rozumu lidského, geneticky prasečího. Nikdo již nemá výmluvu. K novému Kristu se neprodleně musí vrátit celé Česko. Energetická spása Česka a SVĚTA, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je možné pouze SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím. Kdo se k novému Kristu ZÁKONODÁRCI neprodleně nevrátí, jako ÚPLNĚ POSLUŠNÝ BOŽÍ SYN, KTERÉHO TOUŽEBNĚ VYHLíŽÍ VŠECHNO TVORSTVO, toho nový DUCHOVNÍ Kristus potrestá, SMRTÍ DUŠE i TĚLA. Kristus VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na Říčkách, učinil v pondělí krásnou DUHU. DUHU učinil v Písmu podobenstvím. Každý znalec slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES ví, že DUHA je podobenstvím o DUZE barevných politických a náboženských církví, které pro svoji neposlušnost, pro vzpouru proti DUCHOVNÍMU Kristu, takovému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký v Písmu skutečně je, se stali ČARODĚJNICEMI. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO, zbav pracující lid Česka, a následně pracující lid celého SVĚTA, z milosrdenství SVĚTLA SVĚTA svého rozumu, ze svého milosrdenství, střídavé péče geneticky prasečích sviní politiků, kteří sedí na TVÉ pravici, a na TVÉ levici, kterým svůj rozum, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, již nedáš. Učiň to prosím neprodleně, již v říjnu 2016. Každý úplně poslušný, uvedenou logiku Písma má možnost pochopit, z milosrdenství rozumu Krista. Kdo se nebude nyní stydět za svoje náboženské a politické žvásty, za cestu do energetického HROBU, toho Kristus nechá zatvrzelým. V ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, na Domašovsku, na DUCHOVNÍ STROMY SPRAVEDLNOSTI, bylo zavěšeno toto křesťanské ovoce. Starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a nyní i ŽENY babskehodydomasov-ricky@seznam.cz. Toto ovoce mělo přinést užitek tím, že dozraje, a vytvoří OVOCE RTŮ. Na toto zavěšeno OVOCE již svítí nové nebe, ZLATÉ SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, dále ZLATÝ MĚSÍC Koránu, který již neubývá, a ZLATÉ židovské a křesťanské HVĚZDY Bible, kde všichni proroci jsou jediným Bohem SVĚTA, VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM. Je pro Česko katastrofou, že uvedené, zavěšené OVOCE, na Domašovsku neuzrálo, ale ze stromů spadlo, zelené, nezralé, či shnilé. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nedal Domašovsku a Česku déšť svého nového slova, své nové many, a proto STROMY SPRAVEDLNOSTI neudržely křesťanské neposlušné a vzpurné ovoce. Na Domašovsku se nikdo k novému Kristu nevrátil, nikdo z vládnoucí elity není proto pracujícímu lidu k užitku. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a který dělá lidem dobro i zlo, v písničkách i v Písmu uvádí. Křesťanské noční můry na Domašovsku pijou silnej čaj. Křesťanské noční můry na Domašovsku ještě málo žijou, když se ptaj Satana faráře Dominika, na Ježíše Krista, který kazí dobré mravy tím, že je MODLÁŘSKOU STVŮROU. Křesťanské noční můry stále nevěří tomu, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Satan farář Dominik, již nikoho nebude učit poznávat Krista, který je nyní stále stejným DUCHEM SVATÝM. Žid.4/7až8/11až12/28, 1.Kor.1/27,10/11až14/32,36až15/33, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Iz.45/7,47/14, 48/5,11, atd. Co křesťanský život ve lži rozdělil, BOHA a pracující lid, to SMRT Baalů a DÉMONŮ spojí navěky. Navěky spojí Boha, a pracující lid, SLOVO NOVÝCH NEBES.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Vůle DUCHOVNÍHO Krista, který je odjakživa jediným Bohem SVĚTA je, aby jím v Písmu vyvolené Česko, zrušilo podzimní volby neposlušných a vzpurných politiků pravice a levice, a zvolilo za vládnoucí Bohy novou STÁTNÍ SPRÁVU, dle textů uvedených na konci kapitoly 210. Stávající neposlušná, to je mrtvá STÁTNÍ SPRÁVA, má povinnost uznat nadřazenost zákonů Božích, zákonů POLE VĚDY Písma, nad zákony lidskými, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Boha VŠEMOHOUCÍHO, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím. Bhag.15/15až16/13až24, Mich.2/3až10,4/12až5/9,6/7, Řím.1/18až10/14,15až11/32, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31 Křesťanský militaristicky imperialismus, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v době podzimních voleb 2016, je již na smetišti dějin, je shnilým STŘÍBREM ODVRŽENÝM poznáním, že politici pravice a levice, jsou lháři a zločinci, kteří prokazatelně lžou úplně ve všem. Nedodržují ani jeden lidský zákon. Drze se vzbouřili proti Božím zákonům POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je neprodlené vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Protože Boží zákony POLE VĚDY Písma, a Boží příkazy, o neprodleném zřízení majetkové roviny celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jsou lehké, pro pravdomluvné, pokorné, a úplně poslušné služebníky DUCHOVNÍHO Krista, protože jsou dokonalou Boží láskou, protože jsou nadřazené zákonům lidským, všechny volební komice Česka, mají povinnost registrovat a sčítat všechny VOLEBNÍ LÍSTKY, s úvodním odstavcem této kapitoly. Mocní BOHOVÉ, či BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční, mají povinnost, v podzimních volbách 2016, úplně zničit Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy, Satany kněze, všech světových ČARODĚJNIC. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, či DCERY, mají povinnost zvolit nového DUCHOVNÍHO Krista, za jediného VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE A SOUDCE Česka, a tím všech států SVĚTA, místo DUCHEM CHUDÝCH, to je neposlušných, mrtvých politiků pravice a levice, kteří nejsou nikomu k užitku. DUCHEM CHUDÝM politikům je stále zahaleno evangelium energetické spásy Česka a SVĚTA, kvůli nezbytnosti jejich úplného zničení, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Protože všichni v Česku, a ve SVĚTĚ, tak jak jsou, neposlušní a vzpurní, jdou, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, do energetického a ekonomického HROBU. Předpovědět, dle Písma, co bude dál v Česku a ve SVĚTĚ dál, nedokáže ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES nikdo, protože nikdo není pokorný a úplně poslušný znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Těm kdo mají za Boha SKÁLU DÉMONA, ministra financí Babiše, PRACHY a MAJETEK, těm kdo mají za Boha SKÁLU zlého kulhavého KOZLA, smradlavého kuřáka, válkychtivého NETVORA, DÉMONA, prezidenta Zemana, vojenské kaplany, vojáky, a výrobky lidských rukou, ZBRANĚ, či VOZY, to je AUTA, těm DUCHOVNÍ Kristus, svůj Boží rozum, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné Boží koncepci energetiky, do jejich geneticky zvířecích hlav, nedá. Všichni vzpurní, drzí a neposlušní, bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista, jsou mrtví tím, že o novém Bohu, a o jeho jedině správné, a jediné možné koncepci energetiky Česka, a SVĚTA, nevědí zhola nic. Tím, pro svou vzpouru a neposlušnost, mají HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Tímto HŘÍCHEM je neposlušnost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky. Bože spravedlivý dej, ať tvé slovo NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství TVÉHO Božího rozumu, prší z úst úplně poslušného ředitele ČRo v Brně Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, jako PODZIMNÍ DÉŠŤ. Bože spravedlivý dej, ať PEKELNÝ OHEŇ děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, a PEKELNÝ OHEŇ krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA ministra fiancí Babiše, a promyšlených vychytralostí bankéřů, pozře vládnoucí, neposlušné a vzpurné, zlé, geneticky prasečí svině, neprodleně, v PRAVÉ POLEDNE, již při volbách v říjnu 2016. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Kapitola je napsaná především pro psychiatry z Brna, pro pana MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Češkovou ceskova@osu.cz, eceskova@fnbrno.cz, eceska@med.muni.cz, MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a všechny ostatní uvedené v souborech 425 a 426. Především psychiatři z Brna musí litovat svých hříchů, spáchaných z neznalosti Boha, který o sobě vše uvedl v ŽIVÉM, v novém a věčném SLOVĚ MANY ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Boží hněv již neprodlévá, protože máme přelom věků konce éry fosilních paliv, máme PRAVÉ POLEDNE, máme nové DNES naplnění Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v novém novoluní MĚSÍCE, od soboty 1. října 2016, do úplňku MĚSÍCE, do dnu svátku všech pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, do neděle 16. října 2016. Máme ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, kdy každý neposlušný, drzý a vzpurný psychiatr z Brna, musí znát zpaměti SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kvůli pochopení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, pro pokorný, a úplně poslušný technicky lid VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, které DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dává přes Česko, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, písemně, celému SVĚTU, všem geneticky prasečím, chamtivým lidským TĚLŮM celého SVĚTA, a všem lidským DUŠÍM, které jsou celosvětově stejné, jako DUŠE zvířat. Vážení oslovení psychiatři. DUCHOVNÍ Kristus v Písmu uvádí. Když lékaři, pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství, dokázali probádat lidské TĚLO tak, že zjistili, že každý člověk na SVĚTĚ, je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, že je hamtivá a nemilosrdná svině, jak to, že psychiatři, především v Brně, nedokáží pochopit texty Písma, které tuto realitu potvrzují, a které navíc uvádí, že také každá DUŠE LIDSKÁ je stejná, jako DUŠE ZVÍŘAT. Vážení psychiatři a psychologové. Když Česko nedá na svícen SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, který je uveden v ŽIVÉM, v novém a věčném SLOVĚ MANY ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, DUCHOVNÍ Kristus neposlušné Česko zničí.

425.

sekretariat@pnbrno.cz, podatelna@ochrance.cz, deti@llp.cz, sladkova@pppbrno.cz, berkova@zubrno.cz, extc@volny.cz, jamtana@volny.cz, akluby@seznam.cz, posta@anabell.cz, mp@blansko.cz, tkasparek@fnbrno.cz, tesar@plbrno.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, rbartecek@fnbrno.cz, pazderova.jana@fnbrno.cz, lpilarova@fnbrno.cz, pnkm@pnkm.cz, info@hnedted.cz, dplvb.reditel@seznam.cz, fnbrno@fnbrno.cz, m.celecka@volny.cz, jpazder@med.muni.cz, hdousko@fnbrno.cz, tereza.zencakova@fnbrno.cz, remedium@remedium.cz, vzdelavani@remedium.cz, senior@remedium.cz, obcanskaporadna@remedium.cz, aktivity@vstupujte.cz, css.sspd@volny.cz, help@modralinka.cz, lb@linkabezpeci.cz, dona.linka@bkb.cz, bkb.brno@bkb.cz, dmd.heyrovskeho@centrum.cz, pallova@triada-centrum.cz, vzdelavani@triada-centrum.cz, lockerova@triada-centrum.cz, stejskalova@triada-centrum.cz, nrp@triada-centrum.cz, rodiny@triada-centrum.cz, intervencni-centrum@spondea.cz, krizovapomoc@spondea.cz, magdalenium2@centrum.cz, rodin.poradna@volny.cz, info@cdozs.cz, brno@llp.cz, info@familypoint.cz, mrpbratislavska@cssbrno.cz, info@psychoprofi.cz, manzelska.poradna@centrum.cz, poradna@persefona.cz, odpovim@napismi.cz, lucie.hermankova@ztracenedite.cz, celsuz.dchbrno@caritas.cz, linka.duvery@mnof.cz, linkaduvery@ssmh-havirov.cz, ld@cepp.cz, poradenstvi@ldkladno.cz,

426.

ld.plzen@atlas.cz, linka.duvery@csspraha.cz, problem@ditekrize.cz, krize@fokus-praha.cz, psychopomoc@capz.cz, poradenstvi@ldkladno.cz, linkaduvery@kh.cz, spirala.linkapomoci@volny.cz, ldt.most@mostknadeji.cz, linkaduvery@stred.info, psychiatrie.jarov@seznam.cz, pnj@pnj.cz, podatelna@plhb.cz, info@plstbk.cz, cervenydvur@iol.cz, pateb@pateb.cz, kontakt@olu.cz, martina.bryknarova@fnhk.cz, vlastimil.tichy@uvn.cz, jana.splichalova@ftn.cz, jiri.raboch@vfn.cz, pateb@pateb.cz, smolikova.jitka@vfn.cz, info@ddz.cz, petr.popov@vfn.cz, nesvadbo@fnkv.cz, jaroslava.skopova@homolka.cz, jan.cermak@pcp.lf3.cuni.cz, detske@hospital-bn.cz, beran@fnplzen.cz, ambulance@magdalena-ops.cz, prim.psychiatrie@nemostrov.cz, navratil@nemkt.cz, psychiatrie@nemcb.cz, sos@zlin.cz, psychiatrie@nemocnice-st.cz, jmasek@plhb.cz, psychiatrie.primar@nspm.cz, primar.psychiatrie@nemzn.cz, jsneler@vnbrno.cz, jitka.svobodova@fno.cz, klinikaeset@volny.cz, primar@modra-laguna.cz, klinika@psychosomatika.cz, info@psychoprofi.cz, ordinace@macak-psychiatrie.cz, psychiatr@volny.cz, dmd-tn@volny.cz, psych.frydlant@volny.cz, psychiatrie.ponavka@seznam.cz, rodin.poradna@volny.cz, bethesda@volny.cz, sladkova@pppbrno.cz, rotreklova@triada-centrum.cz, linka.duvery-mb@centrum.cz, ssp@ssp-ol.cz, kc@pestalozzi.cz, krizac@portusprachatice.cz, bruntal@cepp.cz,

 

6.) Vážení psychiatři, Satani politici pravice, levice a středu, tak jak jsou, neposlušní, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA, svým rozumem geneticky prasečích chamtivých vzpurných sviní, vedou Česko a lidsto, do energetického a ekonomického HROBU. Po zničení jejich SKÁLY, PRACHŮ, MAJETKU, po nich nezůstane ani kořen, ani větev. 2.Kor.10/4,13/5,8, Řím.1/18až8/19,11/32, Ez.3/4,21,33/17,37/12,39/8,13,21,29, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32, Kaz.3/18,8/8,9/10, Oz.2/18,9/7,12,15,5/15,14/3, 2.Petr.2/21,3/16, 5.Moj.5/8,18/18,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5až38až96/7,102/18,27,132/5,8, Kol.3/5, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Mal.2/15,17,3/10,16až20, atd. Především psychiatrům v Brně jsou objasněné texty Písma SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, že o tom, kdo je blázen, a kdo blázen není, již nerozhodují neposlušní a vzpurní lékaři. O bláznovství psychiatrů MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Češkové ceskova@osu.cz, eceskova@fnbrno.cz, eceska@med.muni.cz, a MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, rozhodují pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pochopením textů Písma, že bláznem je každý, kdo odmítá uznat, že DUCHOVNÍ Kristus je ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Každý neposlušný a vzpurný blázen v Česku, je již strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, kvůli své neposlušnosti. Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Kor.10/4až13/5,8, Ez.3/4,21až33/17až37/12až39/8,13,21,29, Žalm33/6,102/18,27, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Dle textů z předchozích kapitol. Jediný Bůh SVĚTA, mě dal v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, 15 let života navíc proto, abych opisováním stále stejných textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy SOUDU vzpurných a neposlušných, geneticky prasečích, chamtivých vládnoucích sviní, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, přivedl v novém DNES naplnění Písma, v PRAVÉ POLEDNE, při volbách Satanů politiků pravice a levice, v říjnu 2016, víru v jediného Boha SVĚTA, k dokonalosti celosvětového, mírového, energeticky a mravně neotřesitelného Božího království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36až15/33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17až36/32až51/58, Ezech.3/4,21,9/11,33/17, K.M.1/4až12/10,17,27až19/5, Kol.3/5, 2.Král.20/5,8,25/30, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,59/10,63/14,18,65/15až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8až3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Žid.4/7,6/3,6,8/10,12/28, atd. Vážení psychiatři MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Češková ceskova@osu.cz, eceskova@fnbrno.cz, eceska@med.muni.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Z podobenství SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je zřejmé, že po osmnácti létech mého nesvéprávného bláznovství na psychiatrii v Brně v Bohunicích, od roku 1998, do října v roce 2016, v době podzimních voleb v říjnu, musí být v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, v Brně, a na Domašovsku, Hospodinův HOD beránka, ODHOZENÍ vůdce KSČM, BERANA Filipa, na smetiště dějin, či do říše ticha, takový slavný, jaký ještě v Česku nikdy nebyl, a už ani nikdy nebude, protože všechno, co je uvedené v Písmu o Česku, se již stalo, kromě zveřejnění těchto textů na svícnu, např. ředitelem ČRo v Brně Jaromírem Ostrým, v ČRo v Brně jaromir.ostry@rozhlas.cz. Oz.2/18až5/15,8/12,9/7,12,15až12/11až14/3, 2.Král.22/13,23/23,25/29, Žalm37/5,11,35,38,96/7,115/17, Jer.1/17,6/19až31/27,32, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 1.Moj.15/8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ez.3/4,21,39/8,13,21.

 

7.) Vážení psychiatři MUDr. Kašpárku, kasparek.tomas@fnbrno.cz, MUDr. Češková ceskova@osu.cz, eceskova@fnbrno.cz, eceska@med.muni.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Máte povinnost mě zbavit neprodleně mého osmnáctiletého nesvéprávného bláznovství, jste o to žádáni ve všech posledních kapitolách. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije nezi námi, začne panovat nad Českem a SVĚTEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, až v nemocnicích v Bohunicích u MUDr. Kašpárka, kasparek.tomas@fnbrno.cz, a v Černovicích u MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, budu zbaven bláznovství. Především geneticky prasečí chamtivá ateistická svině MUDr. Češková eceskova@fnbrno.cz, se musí stydět za to, že se snažila, společně se starostkou Brna – středu, MUDr. Hrubou, a s redaktory z Lidových novin, ze mně udělat nesvéprávného blázna, v PRAVÉ POLEDNE, v roce 2006. Aby Bůh, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohl odhodit na smetiště dějin, či do říše ticha, nejenom levicového politka, vůdce KSČM BERANA Filipa, ale spolu s ním, veškerý politický a náboženský dobytek, vzpurný a neposlušný, nový Hospodin, žádné lháře, pokrytce, a zločince, v nemocnicích v Bohunicích a v Černovicích, již nepotřebuje. Tragedií pro Česko totiž je, že kvůli odstoupení rozumu Krista, ode všech vzpurných a neposlušných, kvůli uvedeným neposlušným psychiatrům v Brně, se mě nedaří mluvit pravdu, o jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ani s technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a s projektanty. Protože zločinci, opakovaně uvádění psychiatři, a opakovaně uvádění Satani kněží, nemluví pravdu o jediném Bohu SVĚTA, a nemluví pravdu o TĚLE člověka, které je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, a DUŠI člověka, která je stejná jako DUŠE zvířat, Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, z Česka odešel. Vyčkává, chce se smilovat nad celým Českem současně, u Jaromíra Ostrého, v ČRo v Brně jaromir.ostry@rozhlas.cz. Smiluje se, až zločinci psychiatři z Bohunic a Černovic, zločinci Satani kněží, všech ekumenických čarodějnic, a zločinci Satani politici pravice, levice a středu, vyznají své viny tím, že budou mluvit pravdu o Boží moci nad neposlušnými a vzpurnými lidmi, a pravdu o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, o neprodlené realizaci celosvětového Božího království v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Kristus se nad Českem a Slovenskem smiluje, SVĚTLEM SVĚTA svého Božího rozumu, až bude vládnout nad lidmi sám tím, že veškerá vládnoucí elita Česka, bude stejná jako NOVÝ BŮH, stejná jako ŽIVÁ, nová a věčná MANA ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, nikoho neposlušného a vzpurného v Česku již nepotřebuje. Vedoucí psychiatři v Bohem vyvoleném Brně musí nyní uznal, že o tom, kdo je blázen, a kdo není, rozhoduje sám Hospodin, který je ŽIVÝM, novým a věčným SLOVEM many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a ne psychiatři. Uvedené tvrzení se týká opakovaně uváděných textů Písma. V době pomalého SOUDU všech vzpurných a neposlušných, geneticky prasečích, militaristických, chamtivých, křesťanských, ateistických, či jiných sviní, touto PAMĚTNÍ KNIHOU, propadli bláznovství všichni, kdo vyměnili pravdu o DUCHOVNÍM Kristu, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, za křesťanskou lež. Bohem Česka a SVĚTA, již není křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, UKŘIŽOVANÁ křesťanským DUCHEM, mletím děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu Satana kardinála Duky o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a UKŘIŽOVANÁ mletím krutého zmijího jedu promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů, především DÉMONA, ministra financí Babiše. Spravedlivý Boží SOUD vzpurných a neposlušných nemocných, to je mrtvých sviní, se zjevil v textech této PAMĚTNÍ KNIHY. Každého vzpurného, který je v Česku ještě nemocný křesťanskou nepravostí, čeká Boží hněv a trest, pro odstoupení rozumu Hospodina, od nemocných vzpurných, a neposlušných, to je od mrtvých. Nový DUCHOVNÍ Kristus je Bůh žárlivě milující. VELKÝ TŘESK, vznikem NOVÉHO NEBE, a NOVÉ ZEMĚ, pro pokorné a úplně poslušné nastane v případě, že se k DUCHOVNÍMU Kristu všichni vrátí neprodleně, vyznáním své křesťanké nepravosti. Vládnout nad lidmi, v době Božího trestu, kdy Bůh neposlušné a vzpurné trestá odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, mohou pouze pokorní, úplně poslušní, mocní jako DUCHOVNÍ Kristus. Duchovní semeno zaseté SOUDEM neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích vládnoucích sviní, vzklíčí velmi rychle, když Česko a Slovensko pochopí texty Písma o tom, že Bůh stupňuje a vyostřuje spory s neposlušnými na maximum. Žárlí na neposlušné zákoníky proto, aby jako ZÁKONODÁRCE mohl vládnout sám, svým ŽIVÝM, novým a věčným SLOVEM many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Především, Vy psychiatři máte povinnost volat k novému Kristu, a prosit ho o vrácení jeho rozumu, nejenom pro sebe, ale především pro vládnoucí elitu, a pro technickou elitu VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty. Všechny texty Písma, opakovaně uváděné, Vám objasním, pokud Vám z textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, není ještě něco jasné. STUDIUM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, je nezbytné, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečích sviní. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

8.) Přetaženo z kapitoly 210. ZLATÉ TELE, či ZLATÝ VŮL, DÉMON, ministr financí Babiš, patří mezi sedm církví, sedm zlatých svícnů, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, které Bůh proklel, pro jejich neposlušnost, protože si s nimi neví rady. Neposlušní a vzpurní, odmítají zchřadnout. Až se Kristus smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, budou z nich svícny, které nelze dát pod postel. Pro neposlušnost, budou strašlivou výstrahou všemu pokornému a poslušnému TVORSTVU. Bože již v říjnu 2016, při podzimních volbách, vrať mnohým svůj rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, všem pokorným, Bohu vděčným, a poslušným tak, že všichni DÉMONI, ekonomové a bankéři, budou před Bohem prchat. Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Zj.1/1až22/21, Oz.2/18,5/15až9/7,12,15až14/3, Bhag.15/15,16/13až24, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Dan.9/14,17,27až11/39,12/2, K.M.1/4až7/16až12/10,17,27až19/6, Gal.1/7až3/20až 4/19až5/24až6/5,7, Jer.1/17až15/9až31/27,32až51/58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9, 6/7,7/15,18, atd. Trpělivý Hospodin, stále určuje nové DNES naplnění Písma. Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Iz.29/11až24,33/22až30/18až66/24, atd. Do prvního dne Božího království, vstoupí každý, kdo pochopí, že tyto texty APOKALYPSY, dostávají neposlušní TVOROVÉ, označení číslicí 666 = www. Číslicí 666, jsou označení znalci Hospodina, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sedm vzpurných a neposlušných NETVORŮ, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, včetně osmého NETVORA, 8. prezidenta Zemana, mají povinnost mít za Boha DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a nejsou toho schopní. Na sedm hříšných vládnoucích politických NETVORŮ, odstoupení rozumu Hospodina, dolehlo sedm krát, v sedmi politických stranách, protože sedminásobná rodička drze nechce zchřadnout. Zj.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16až40/8až43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Kaz.3/18až6/10,8/8až9/10až10/3,6,20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až6/19až15/9až23/29,32až51/58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.1/1až33/22až57/10,16,20až66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, atd. Bůh se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM, když v Česku najde deset pokorných, a úplně poslušných, kteří se k Hospodinu vrátí dobrovolně, studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Krize myšlení osmého zachráněného NETVORA, válečného zločince prezidenta Zemana, který se odmítá zachránit tím, že odejde do říše ticha, z HRADU na VYSOČINU, je stejná krize, jako byla krize myšlení vzpurného Boha neposlušného TVORSTVA, válečného vraha, Hitlera. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Žalm1/1až115/17až 150/6, K.M.1/4až5/23,6/6až24až19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, atd. Hitler neměl, a mrtvý zdechlák, či shnilý lenoch prezident Zeman nemá, než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ zvířete, Iz.2/22až57/10,16,20až66/24, Kaz.3/18až8/8, protože jako vzpurný a neposlušný, odmítá studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12, 16,20, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Kor.10/4, atd. Kvůli vzpouře proti Hospodinu, kvůli neposlušnosti Česka, a tím všeho TVORSTVA, zanikla moudrost moudrého NETVORA prezidenta Zemana. Jeho rozumnost je zakryta, protože stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech v Božím království. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ může vzniknout pouze v případě, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se k novému Hospodinu neprodleně vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Do BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, je již možné vstoupit na široké dálnici, za MÝTNOU BRANOU na DÁLNICI, až na kongresu ENERGETIKŮ bude také rozhodnuto o tom, že na DÁLNICE všech států SVĚTA, budou položeny koleje. Hospodin v Písmu, i v písničkách potvrzuje, že moje přání, o zřízení Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, trvají již tři roky, to je od roku 2012. Mají se splnit najednou, v jedinou hodinu vykonání SOUDU neposlušných, vzpurných v médiích. Před Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nikdo neobstál. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Žalm37/5,11,22,35, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonskými, to je ekonomickými naukami bankéřů. Proto, uvedení Bohové neposlušných a vzpurných, mají na svém čele, či na svém svědomí, vypálený cejch pokrytců, lhářů, zločinců, a hlupáků. 1.Tim.4/1. Sedminásobná vládnoucí rodička nového Hospodina, pro odstoupení jeho rozumu, prokazatelně zchřadla. Jer.6/19,15/9,19,31/27,32, Oz.2/18,5/7,15až9/7,12,15až14/3, Mich.5/4. Kořenem veškerého zla, je jejich láska k PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a k jejich Bohům, k vojenským kaplanům, ke zbrojařům, k bankéřům, k boháčům, ke zbraním, k autům, atd. Jejich hříchy, či lži a zločiny, vyšly najevo až nyní, na pomalém Božím soudu. Nezůstanou skryty, když nový Boží technický lid, noví Otcové kněží, z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, kněží navěky Bohu milí, pro svou pokoru, a úplnou poslušnost, budou mít na svém čele vypálenou SVATOZÁŘ, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin v Písmu i v Rovnosti uvádí, že jím vyvolené Česko, zrušilo pomalý POSLEDNÍ SOUD tím, že SPRAVEDLIVÉHO Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA, prohlásilo za svévolníka, a Bohy TVORSTVA, drzé pozemské Otce Satany kněze, za spravedlivé, a moudré Bohy. Jób37/22až40/8,14, Jan1/1,13až12/43až15/25, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,48/5až11až57/10až20, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, atd. Uvádí, že jedna jediná nepravda o Bohu, zrodila tisíce jiných nepravd. Uvádí, že libovůlí drzých pozemských Otců, Satanů kněží v Česku, byly zrušeny tisíce pravd dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení CELOSVĚTOVÉHO Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Mich.2/3,4,10,4/12, 5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Žid.4/7až12/28, Dan.11/39, 12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Hospodinem vyvolené Česko, má povinnost přiznat, že Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ a STVOŘENÝ, mletím děsivé temnoty protikladných nauk o Hospodinu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, je nyní pouze křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, která je stejně mrtvá, jako drzý, zpupný, vzpurný, a úplně neposlušný křesťanský militaristický lži lid. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Kaz.3/18až8/8,9/10až12/3, K.M.1/4až7/12až19/6, Iz.29/11až24až48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, atd. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že po vyjití z Boží SOCIALISTICKÉ SPRAVEDLNOSTI, čtyřiceti let pouště socialismu, bylo Hospodinem vyvedeno, na nekonečnou křesťanskou poušť křesťanského militarismu a imperialismu. Jer.1/17až6/19až51/58, Žid.3/9až12/28, Ám.3/7až5/25až8/11, Sk.3/23až7/42, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.63/14,18,65/15, atd. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že nyní, v říjnu 2016, má Česko povinnost přiznat, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů v médiích, a ve školství, že Hospodin činí SOUDNÝ DEN, s veškerým náboženským a politickým učením, v době sedmdesáti let od Hitlera, v době sedmdesáti let od vítězství BERANŮ, či OVCÍ komunistů, v roce 1946, od novoluní MĚSÍCE, od soboty 1.10.1016, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 16.10.2016. Korán37/20, Mat.5/3až18,23/7, Iz.23/17,29/11až24, Oz.2/18až5/7,15až14/3, Jer.1/17až25/11až51/58, Zach.3/9až4/6až7/7,8/16až13/4,8.

 

 

9). Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 16.9.2016, nebo do neděle 16.10.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Před novým Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2016 jsou všichni uvedení lháři pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby mnozí neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně jako nepotřební, zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

424.

abbartos@yahoo.com, redakce@echo24.cz, bek@muni.cz, karel.pukl@volny.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, alen.n@tiscali.cz, info@clovicekbrno.cz, clovicekbrno@atlas.cz, istech@fi.muni.cz, clovicek.brno@atlas.cz, info@heureka.cz, info@focus-agency.cz, info@osops.cz, info@nadacecez.cz, czp@mfcr.cz, druzstvo@kulturni-noviny.cz, info@nitra.sk, primator@nitra.sk, obec@telince.sk, prednosta@msunitra.sk, starostka.vd@gmail.com, obec@aleksince.sk, obecbadice@azet.sk, ocujarok@jarok.sk, ousurianky@stonline.sk, prednosta@vrable.sk, obecbab@obecbab.sk, obec@lucnica.net, starosta@klasov.sk, starosta@kolinany.eu, starostka.stitare@nevernet.sk, obec@zbehy.sk, info@heureka.cz, posta@mpo.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, atelierskala@seznam.cz, brno@muslim.cz, infomuslim@seznam.cz, info@econ.muni.cz, fara@domasov.info, brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, apha@apha.cz, studio@radio7.cz, twr@twr.cz, t.kratochvil@vecicernosicke.cz, ing.anickahubackova@gmail.com, jaromira.vitkova@boskovice.cz, predseda@mladilidovci.cz, kt.plzensky@kdu.cz, redakce@zrcadlo.net, listyregionu@seznam.cz, budmezeleni@gmail.com, info@pirati.cz, hudba@pirati.cz, international@pirati.cz, tobias.esner@pirati.cz, ivan.bartos@pirati.cz, vojtech.pikal@pirati.cz,

427.

jakub.michalek@pirati.cz, elizabet.kovaceva@pirati.cz, mikulas.ferjencik@pirati.cz, ondrej.profant@pirati.cz, mikulas.peksa@pirati.cz, michaela.krausova@pirati.cz, info@akademiekaratebrno.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, kasparek.tomas@fnbrno.cz, ceskova@osu.cz, eceskova@fnbrno.cz, eceska@med.muni.cz, sekretariat@pnbrno.cz, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, jareko@volny.cz, info@bezeckyklubbrno.cz, lukas.cernohorsky@pirati.cz, acivanovice@gmail.com, acrousinov@webnode.cz, ackojetin@gmail.com, starosta@obec.domasov.net, skola@domasov.info, poj@centrum.cz, acbucovice@gmail.com, acvyskov@centrum.cz, fara@domasov.info,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v říjnu 2016.