Kapitola 211 – 46 stran.

26.09.2016 21:11

Kapitola 211 – 46 stran. VOLEBNÍ LÍSTEK pro úplně poslušné BOŽÍ SYNY a DCERY, Domašovska a Česka, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. DUCHOVNÍ Kristus dovoluje úplně poslušným zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Tím zničit Bohy zlých, boháče, bankéře, vojenské kaplany, politiky pravice a levice atd. Tak jak politici jsou, neposlušní, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA, svým rozumem geneticky prasečích chamtivých vzpurných sviní, vedou Česko a lidsto, do energetického a ekonomického HROBU. Po zničení jejich SKÁLY, PRACHŮ, po nich nezůstane ani kořen, ani větev. 2.Kor.10/4,13/5,8, Řím.1/18až8/19,11/32, Ez.3/4,21,33/17,37/12,39/8,13,21,29, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32, Kaz.3/18,8/8,9/10, Oz.2/18,9/7,12,15,5/15,14/3, 2.Petr.2/21,3/16, 5.Moj.5/8,18/18,30/12,18,32/16až43, Žalm33/6,37/5až38až96/7,102/18,27,132/5,8, Kol.3/5, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Mal.2/15,17,3/10,16až20, atd. Vhozením LÍSTKU do urny, volíte zřízení majetkové roviny celosvětového, mírového Božího království tím, že volíte za ZÁKONODÁRCE, jediného, VŠEMOHOUCÍHO DUCHOVNÍHO Krista, lásku jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Iz.29/11až24,33/22až63/14,18,65/15až66/24, Jak.1/22,2/9,22, 1.Jan. 2/14,3/8,4/16,5/2,16. Více www.pametni-kniha.cz. Viz NOVINKY. Nutno napsat www.

 

Česká bible kapitola 211, POSLEDNÍ SOUD kapitola 148, soud ex-rektora Hampla z KU 121. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládních stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4, Zj.1.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Podstatným textem pro úplné a neprodlené zničení křesťanství, zničením děsivé temnoty protikladných křesťanských žvástů Satanů kněží, Bohů všech neposlušných a vzpurných křesťanských sviní, např. Satana faráře Dominika z Domašova, fara@domasov.info, Satana biskupa Cikrleho brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, kardinála Duky apha@apha.cz, a papeže Františka, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, je text o tom, že Bůh je láska. Bože spravedlivý dej, ať PEKELNÝ OHEŇ děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu Satanů kněží všech ekumenických čarodějnic, a PEKELNÝ OHEŇ krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA ministra fiancí Babiše, pozře TĚLO neposlušné a vzpurné, geneticky prasečí STÁTNÍ SPRÁVY, neprodleně. Vzpurní a neposlušní vzbouřenci, mají za Boží lásku např. meč nesmyslných válek v Sirii, Afghanistanu, atd. Tvrdí že války křesťanů proti muslimům, které jsou strašlivým zlem, jsou Kristovým pokojem. PRAVÉ POLEDNE nového DNES naplnění Písma, o zřízení celosvětového, mírového, Božího království, je nyní v novém novoluní MĚSÍCE, od soboty 1. října 2016, do neděle 16. října 2016. Pokorní a úplně poslušní, uzdravení SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají povinnost před podzimními volbami složit slib čistoty. Mají povinnost nemít nic společného s neposlušnými křesťanskými, geneticky prasečími sviněmi, kterým DUCHOVNÍ Kristus, bořící křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, svůj rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, již nedá. Kristus ZÁKONODÁRCE zvítězí, až v Česku všichni budou volit Boha ZÁKONODÁRCE, a ne zlého Babiše. S četnými budou dělit kořist poslušní, kteří ve volbách zvítězí nad Babišem. Iz.53/12. Bůh dal Česku SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby v PRAVÉ POLEDNE, ve volbách 2016, vyhrál nad DÉMONEM Babišem, a nad vrchním velitelem válečných zločinců, nad kulhavým KOZLEM, DÉMONEM prezidentem Zemanem, a ne aby zase prohrál. Kristus neprohraje když např. info@heureka.cz vydá kapitolu jako brožuru, do kapsy. Viz str.9až12. 2.) Čím více, novým DUCHEM CHUDÉ, geneticky prasečí, křesťanské, chamtivé svině, proti novému DUCHOVNÍMU Kristu bojují, svými protikladnými naukami, a promyšlenými vychytralostmi, tím je ve SVĚTĚ všechno stále horší, protože SVĚT Kristus trestá 1000 x více, než Česko. Česko má povinnost vykonat SOUD všech národů, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně. Všichni pokorní a úplně poslušní mají povinnost si přiznat realitu o energetice, uvedenou na konci kapitoly 176. Vteřinový čas Česko souží, když má svůj nový DUCHOVNÍ ŽIVOT žít, v Božím, celosvětovém Božím království, pod vedením jediného ZÁKONODÁRCE, kterým je nový DUCHOVNÍ Kristus. Strach svazuje ruce a nohy neposlušným boháčům, bankéřům, vojákům, vojenským kaplanům, kteří odmítají vzít na vědomí, že je nesoudím já, ale že všechny vzpurné a neposlušné soudí DUCHOVNÍ Kristus, svým ŽIVÝM, novým a věčným SLOVEM many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bože spravedlivý dej, ať TVOJE SLOVO NOVÝCH NEBES, padá jako podzimní déšť, který Česku dáváš v pravou chvíli, v PRAVÉ POLEDNE, na podzim roku 2016. Láska Božího rozumu, bude Česku dávat po tisících BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, když nový Kristus bude chtít, aby všichni četli SOUD neposlušných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží. Láska Božího rozumu, bude Česku dávat po tisících SVĚT, když Česko požádá, aby mu národy EU pomohly svolat kongres energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Viz str.12až14. 3.) Bůh zůstal manželem SEDMI CÍRKVÍM s moci výkonnou, sedmi vládnoucím politickým stranám Česka, prostitutkám, které místo VŠEMOHOUCÍMU Kristu ZÁKONODÁRCI, slouží DUCHEM CHUDÉMU, neposlušnému, to je mrtvému lži lidu Česka. Jejich SKÁLA, zvyšující se ekonomika, je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ tím, že vytváří chudáky a boháče, mezi kterými žádný mír nikdy nebyl, a nikdy nebude. Sír.5/5,13/18,43/26,31, atd. Vůdci sedmi politických vládnoucích stran Česka, jsou smečkou špatně cvičených psů. DUCHOVNÍ Kristus na ně řve jako LEV, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES kvůli tomu, že při úplňku MĚSÍCE 16.9.2016, zase zabili DÍTĚ, DUCHOVNÍHO Krista, který má pást, svým rozumem, a NOVÝM DUCHEM, ze svého milosrdenství, toto zpupné a neposlušné pokolení. Mají poslední zvonění proto, aby se mohli bát Krista strachem, jaký ještě nebyl. Kristus jim nařizuje ukončit špatnou cestu neposlušného TVORSTVA tím, že NETVOR, ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, neprodleně odstoupí od své nesmyslné energetické koncepce pouze na ELEKTŘINU, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, tvoří pouze cca 10 % celkové energie. Viz konec kapitoly 176. Nyní, v době nekonečné křesťanské pouště, kde jsme, dle vůle Boží skončili ve vzedmutém moři DUCHEM CHUDÝCH, křesťanských, či ateistických, neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích sviní, jsou spodinou lidu všichni politici pravice, levice, a středu, všichni bankéři, všichni právníci, všichni vojácí, vojenští kaplani, atd., které nový Kristus, pro jejich profese, v celosvětovém, mírovém, Božím království, vůbec nepotřebuje. Viz str.14až16. 4.) Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, moje SKÁLO, dej prosím, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať především technický lid Česka, který živíš svým Božím technickým rozumem odjakživa, pochopí texty Písma o tom, že především lži lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, má povinnost být pokorný a úplně poslušný tím, že učiní rozhodnutí, o žehnání Hospodina, novému BOŽÍMU SYNU, BOŽÍMU LIDU, úplně poslušnému Česku, z ŽIVÉ, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, za tři dny od mých narozenin, od středy 21.9.2016, a to od SOBOTY 24.9.2016. Ageus2/18, atd. Uvedené tři dny představují tři tisíce let. Máme totiž ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, máme přelom věků konce éry fosilních paliv, což je rok 2000. SOBOTA 24.9.2016 je PRAVÝM POLEDNEM pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno pokorné a úplně poslušné TVORSTVO celého SVĚTA. Ztiš se před Hospodinem veškeré TVORSTVO, neboť s v Česku vypravil ze svého svatého příbytku, kterým je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. VINNÁ RÉVA Bible, FÍKOVNÍK Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍK Tóry, a OLIVA Koránu, které se v Boží slávě doplňují a upřesňují, dodnes v Česku nepřinesli žádné OVOCE RTŮ. Přesto DUCHOVNÍ Kristus, za tři dny, od 21.9.2016, do 24.9.2016, chce zbourat chrám svého křesťanského, židovského, muslimského, hinduistického a budhistického TĚLA tím, že učiní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v Česku CHRÁM svého nového TĚLA, kterým je SLOVO ŽIVÉ, nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.16až18. 5.) První vzkříšení z mrtvých bohatých sviní bylo v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Zj.20/6, Jerem.33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9 až12/28, atd. NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, stávající neposlušná a vzpurná STÁTNÍ SPRÁVA, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokornými, úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, obrána až do naha, a její neposlušné a vzpurné TĚLO, spáleno ŽIVOU, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tak, že z boháčů, bankéřů, ekonomů, politiků, vojenských kaplanů, vojáků, atd., nezůstane ani kořen, ani větev. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, moje SKÁLO. Trestáš mě v době mých narozenin chřipkou, teplotou. Nezamítej mě v čas mého stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil, dělat SOUD neposlušných a vzpurných. Žalm71/9. Dej, ať z Písma všichni pochopí, že setřít každou

 

SLZU s OČÍ můžeš setřít lidem celého SVĚTA, až jako jediný ZÁKONODÁRCE, v mírovém, celosvětovém Božím království, svou celosvětovou majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Dej, ať v Česku všichni pochopí, že přemnožené, geneticky prasečí svině, nelze ve vzedmutém moři křesťanských neposlušných prasat, zabíjet v tradicích křesťanství, mečem válek. Dej, ať v Česku všichni pochopí, že si přeješ radikální omezení porodnosti, jedno dítě na jednu ženu, a to celosvětově. Dej, ať v Česku všichni pochopí, že kvůli setření SLZ s OČÍ starým lidem, kteří se dožili plnosti věků 70-ti až 80-ti let, je nezbytná eutanazie, nikoli jedem, ale eutanazie robotická. Žalm90/10. Dej, ať před svou SMRTÍ, každý kdo v tomto věku požádá o robotickou eutanizii, je v ráji, po uspání RAJSKÝM PLYNEM, pokud není pro zemi jedovatý. Vždyť jsi slíbil, že mně odpovíš tím, že např. řediteli ČRo v Brně Jaromíru Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz, svým rozumem, ze svého milosrdnství, ve vzedmutém moři geneticky prasečích sviní, umožníš vykonat SOUD neposlušných a vzpurných křesťanských NETVORŮ v ČRo v Brně úplně a rychle tak, že boháči, bankéři, politici pravice a levice, vojáci, vojenští kaplani, atd., sestoupí dobrovolně do říše ticha. Bůh mnohé profese již nepotřebuje. Iz.57/10,16,20až66/24, Žalm115/17, atd. Viz str.18až19. 6.) Písmo uvádí, že každý kdo miluje křesťanského Krista, UKŘIŽOVANÉHO děsivou temnotou protikladných žvástů katolického katechismu, miluje celou sbírku křesťanských Bohů, např. DÉMONY, bludaře ekonomy z Ekonomicko-správní fakulty MU Lipová 41 info@econ.muni.cz, lháře, podvodníka, ředitele UNIFERU Stanislava Gálika 180080@mail.muni.cz, bankéře, dále výrobky lidských rukou, vozy, to je auta, zbraně, dále vojenské kaplany, politiky pravice a levice, Baaly, to je vlastníky PRACHŮ, atd. Každý politik, boháč, kněz, bankéř, atd., je notorický válečný štváč a lhář, a tím zločinec, protože chce vládnout nad nemajetnými chudáky, pomocí svých Bohů, především pomocí zbraní a vojenských kaplanů tím, že ignoruje nezbytnost vlády DUCHOVNÍHO KRISTA, VŠEMOHOUCÍHO A VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE A SOUDCE VŠECH STÁTŮ SVĚTA, jeho rozumem, kvůli přetvoření celého stvoření, z titulu přelomu věků roku 2000, což je rok začátku konce éry fosilních paliv. Nikdo nevěří pohádce uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, především v Bibli, že DUCHOVNÍ Kristus vede jím vyvolené Česko, ve všech pokoleních jeho trvání tím, že v každém pokolení, které trvá vždy čtyřicet let, sestupuje do myslí vládnoucích volů, a tím vede jím vyvolené Česko tak, jak si to v Písmu předsevzal. Opakovaně je uváděno, že Bůh, DUCH SVATÝ, sestupoval každé pokolení do hlav vládnoucích volů, v Česku, v době 400 let feudalismu RAKOUSKA – UHERSKA. Vládnoucí idioti, či NETVOŘI, usilovali a stále usilují vládnou nad lidmi místo Hospodina, pomocí svých BOHŮ, pomocí zbraní, vojenských kaplanů, a válek tvrzením, že války jsou nezbytné, protože dělat lidem naprosto nesmyslné zlo válkami, je v lidské přirozenosti. Stále stejný DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, Česko však miluje, a trestá je tisíckrát méně, než např. Sirii proto, že má povinnost vykonat SOUD neposlušných a vzpurných. V době 400 let za Habsburků Bůh učinil, že Česko bylo hlavou říše, a ne chvostem tím, že bylo strojírnou říše. Stále stejný DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, sestoupil, svým rozumem, do vládnoucích volů Česka tak, že vládnoucí NETVOŘI vytvořili v roce 1918, ČESKOSLOVENSKO. Teprve nyní, v roce 2015, nastala doba sedmdesát let od konce vlády NETVORA Hitlera. Stejně tak je zřejmé v roce 2016, že žijeme v době sedmdesáti let od vítězství BERANŮ Komunistů v Česku, ve volbách 1946. Čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti Česka, Kristus rozdělil v Bibli, v podobenstvích, na dva krát dvacet let. V době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, naplnil stále stejný Kristus Písmo tím, že vládnoucí BERANI z KSČ, na vedoucí místa ve STÁTNÍ SPRÁVĚ, a ve státních podnicích, dosazovali málo vzdělané komunistické BERANY. Což komunisté činili proto, že mezi vzdělanci bylo málo těch, kteří nemajetným chudákům přáli socialistickou Boží rovnost, což platí až dodnes. Kvůli službě Satanů kněží boháčům, místo Bohu, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Bůh trestal Satany kněze, dle textů Písma, a nemusel nic vyšetřovat, protože si trestání vzpurných a neposlušných, v Písmu předsevzal v době vzniku Písma. Viz str.19až22. 7.) Bůh si v Písmu předsevzal, že po čtyřiceti létech POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, znovu nastolí nekonečnou křesťanskou poušť, kde správné a jedině možné slovo Boží, slovo NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdy nepršelo, a nikdy pršet nebude. Hospodin, po vyvedení Česka ze 40-ti let pouště socialismu, znovu na TVORSTVO v Česku uvedl děsivou temnotu protikladných dogmat katolického, evengelického a husitského katechismu, a krutý zmijí jed imperialistických a militaristických vychytralostí ekonomů a bankéřů. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, od té doby šikanují chudé, svým křesťanským lži slovem, svých křesťanských protikladných žvástů, a svých promyšlených vychytralostí bankéřů tím, že odmítají Boží slovo o tom, že přímá cesta do celosvětového, mírového, Božího království, je možná pouze při úplném zrušení boháčů, při úplném zrušení bankéřů, a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických čarodějnic, atd. Celé stvoření může být přetvořeno na celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků z celého SVĚTA, jedině NOVÝM BOŽÍM SLOVEM. Nyní, v době nekonečné křesťanské pouště, kdy jsme, dle vůle Boží skončili ve vzedmutém moři DUCHEM CHUDÝCH, křesťanských, či ateistických, neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích sviní, jsou spodinou lidu všichni politici pravice, levice, a středu, všichni bankéři, všichni právníci, všichni vojácí, vojenští kaplani, atd., které nový Kristus, pro jejich profese, v celosvětovém, mírovém, Božím království, vůbec nepotřebuje. Pro pokorné a úplně poslušné, se stává DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Uvedená vzdělaná elita se stala SPODINOU LIDU, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO

 

Krista, DUCHA SVATÉHO, od uvedených, pro Boha nepotřebných profesí, v častečce NOVÉHO DUCHA. Viz str.22až24. 8.) DUCHOVNÍ pohádka o ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE se jménem RÁKOS, je tato. V DUCHOVNÍ pohádce o Růžence hrají tyto osoby. Růženku hraje odborník na energetiku, architekturu a urbanismus sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektant Ing. Vladimír Rákos. vrakos@nbox.cz. Korunního prince, pokorného a úplně poslušného, hraje rektor VUT v Brně, Petr Štěpánek rektor@vutbr.cz. Po vyjití Česka z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, do moře imperialistických a militaristických chamtivých sviní, či NETVORŮ, Hospodin naplnil Písmo tím, že DEN PÁNĚ, který trvá tisíc let, se skryl v RŮŽÍCH ČSSD. Hrad v Praze, hrad zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Miloše Zemana info@zemanmilos.cz, a hrad ÚŘADU VLÁDY zubatého KOZLA premiéra Sobotky malachp@seznam.cz, zarostl růžemi ČSSD. Tyto HRADY zarostly růžemi ČSSD, protože v Brně usnula na vavřínech svého geneticky prasečího rozumu šípková Růženka, kterou hraje projektant Ing. Vladimír Rákos vrakos@nbox.cz. Projektanta Ing. Rákose Vladimíra, Hospodin v Písmu vyvolil jeho jménem RÁKOS, jako nového prezidenta Česka, pokorného a úplně poslušného. Korunní princ, pokorný a úplně poslušný rektor VUT v Brně, Petr Štěpánek rektor@vutbr.cz, má povinnost políbit Růženku, spící na vavřínech Božího technického rozumu, projektanta Ing. Vladimíra Rákose pochopením, že Boží technický rozum, je pro geneticky prasečí technický lid, pouze Boží milostí. Viz str.24až25. 9.) EGYPT je dle Písma SMRTÍ, a to SMRTÍ energetickou. V Česku jsou EGYPŤANY např. zlí ekonomové z Ekonomicko-správní fakulty MU Lipová 41 info@econ.muni.cz. Jejich BOHOVÉ, především zbraně a vozy, to je auta, prokazatelně rychle a úplně zničí fosilní paliva tak, že v Česku, při ropném a ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14, atd. Ekonomové z info@econ.muni.cz, a psycholog Stanislav Gálik 180080@mail.muni.cz, mají v EGYPTĚ svých hlav geneticky prasečích chamtivých ekonomických sviní, SVĚTLO SVĚTA SLUNCE Bhagavadgíty, za SLUNCE ČERNÉ, kvůli děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu. ČERNÉ SLUNCE EGYPŤANŮ z info@econ.muni.cz, a ČERNÉ SLUNCE rektora Beka bek@muni.cz, dělá jejich stíny bílé přesto, že svými těly NETVORŮ, stíní dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodlelném svolání kongresu poslušných energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kvůli nim, např. křesťanská, geneticky prasečí svině, MRZKÁ ŽENA Endlicherová z twr@twr.cz, se stále považuje za BOŽÍ DÍTĚ tvrzením, že všechna Boží přikázání jsou pro ni lehká. V děsivé temnotě protikladných křesťanských žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a pro krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí bankéřů, je pro křesťanské věřící svině stále SVĚTLEM, protože je pro křesťanské hlupáky, BÍLÝM STÍNEM. Nyní však OHOLA, či SODOMA, prostitutka Endlicherová již zhasla, již nikomu nesvítí, protože SLUNCE Bhagavadgíty, a MĚSÍC Koránu, již nejsou černé, ale zlaté. Viz str.25až27. 10.) V roce trestu 2016 neposlušných Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, ekumenických čarodějnic, není co slavit. Bohem vyvolené Česko úplně zanikne, protože v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v sobotu v září v roce 2016, z úst neposlušných, to je mrtvých Satanů kněží z TWR a Proglasu, Jana Vytřísala a Tomáše Kratochvíla vyšlo rouhačství proti novému DUCHOVNÍMU Kristu, na celou zemi. Viz str.27až29. 11.) Proti novému Bohu, proti ŽIVÉ, nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jsou všichni neposlušní a vzpurní, úplně bezmocní. Viz str.29až31. 12.) ZEMĚ SVATÁ, PUPEK SVĚTA, MÍSTO SVATÉ, Domašovsko, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a ŽENY babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, odmítli zničí národy válkychtivé tancem, dle kapitoly 210, v době SKLIZŇOVÉHO úplňku Měsíce, v pátek 16.9.2016. Žalm68/1až31, Iz.9/4, atd. Odmítli mě uznat za Bohem vyvoleného proroka, pro neznalost nového, DUCHOVNÍHO Krista, z ŽIVÉ, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Viz str.31až31. 13.) Nový Hospodin v Písmu slíbil, že se nad jím vyvoleným Českem a SVĚTEM smiluje současně, až bude rozhodnuto, např. v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na slavnostním shromáždění v restauraci U NĚMCŮ v Domašově, že vládu nad Českem a SVĚTEM, místo geneticky prasečích vládnoucích sviní, bude mít DUCHOVNÍ Kristus, který je mocným vykupitelem a spasitelem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, pouze v ŽIVÉ, nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. VUT v Brně, ČVUT, a projektanti snad již pochopí, že při odstoupení TVÉHO ROZUMU, který je pouze Božím milosrdenstvím, jde Česko, v materiálním křesťanství, do energetického a ekonomického HROBU, protože v případě další neposlušnosti, bude časově nemožné, pomocí TVÉHO Božího rozumu, Česko energeticky spasit. V Česku totiž, dle Písma, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Bože spravedlivý, nenechávej Česko v energetické pasti, kvůli SKÁLE ekonomů, kterou jsou PRACHY. Vždyť jsi v Písmu slíbil, že mnohým svůj rozum zase vrátíš, ze svého milosrdenství v případě, že bude rozhodnutu o úplném zničení materialního křesťanství, zničením PRACHŮ, a jiných křeťanských Bohů. Viz str.31až34. 14.) DUCHOVNÍ Kristus není DEBUTANT. V době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, svrhl imperialistickou vládnoucí elitu tak, že ani nehlesla, což učinil proto, že si to v Písmu předsevzal. Jediný Bůh SVĚTA si dělá, či tvoří vládnoucí Bohy, tak jak sám chce. V písmu se ptá. Mohou si vzpurní a zpupní ekonomové udělat svého Boha, např. DÉMONA, ministra financí Babiše. Nemohou. Všechny vládnoucí Bohy tvoří Hospodin proto, aby Česku buď škodil, nebo proto, aby Česko energeticky, ekologicky a mravně spasil. Česko a SVĚT energeticky, ekologicky a mravně spasí, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, když ekonomové z info@econ.muni.cz, znalci nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, učiní rozhodnutí, že dobrovolně a neprodleně vejdou do říše ticha, cestou vyvolených nepotřebných. Viz str.34až36. 15.) Přetaženo z kapitoly 174, ze září 2013. V Kristem vyvoleném Domašovsku, DNE PÁNĚ 2.9.2013, drze ukončili demokracii, samostatná pracovnice OU v Říčkách Mlčková, starosta Pitrocha z Domašova, a Policie ČR z Rosic. Po třech létech, kdy stále dělám skutky, které přivádí víru v DUCHOVNÍHO Krista, v roce 2016, zřejmě znovu musím prorokovat. KURVA, to je BORDEL, že musím jezdit texty úvodního odstavce této kapitoly, které chci před volbami roznést, když to Bůh dovolí, do poštovních schránek na Domašovsku, rozmnožovat v tiskárně do Brna, protože pro Domašovsko jsem stále nesvéprávným bláznem. Viz str.36až37. 16.) Přetaženo z kapitoly 174. První vyvlečení boháčů s prázdnou, v době čtyřiceti let pouště socialismu, dle vůle Boží, organizovali BERANI z KSČ, z milosrdenství Božího rozumu. Nesvítilo jim na cestu SLUNCE Bhagavadgíty a ostatních světových nebes, např. MĚSÍCE Koránu. Proto první vyvlečení boháčů od koryt, bylo nedokonalé. Druhé vyvlečení boháčů od koryt, je rozdílné od prvního vyvlečení boháčů od koryt tím, že je organizuje Kristus sám, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Druhé vyvlečení boháčů s prázdnou, bude dokonalé, pro pokorné, a úplně poslušné, PÍSMA veškerých NEBES. Viz str.37až41. 17.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 16.10.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO, a jeho DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou v říši ticha. Nikdo neposlušný před Bohem neobstojí. Viz str.41až46.

 

1.) Podstatným textem pro úplné a neprodlené zničení křesťanství, zničením děsivé temnoty protikladných křesťanských žvástů Satanů kněží, Bohů všech neposlušných křesťanských sviní, např. Satana faráře Dominika z Domašova, fara@domasov.info, Satana biskupa Cikrleho brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, kardinála Duky apha@apha.cz, a papeže Františka, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, je text o tom, že Bůh je láska. 1.Jan3/8,4/16,5/2,16, Jer.1/17až6/30až51/58, Jan1/1až8/42až15/25, 2.Petr. 2/21až3/16, atd. Jistotu spásy pro den soudu, pro SOUDNÝ DEN všech vzpurných, pyšných a neposlušných, geneticky prasečích křesťanských sviní Česka a SVĚTA, neposlušní, to je mrtví křesťanští NETVOŘI, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných a vzpurných, nemají žádnou. Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, 1.Jan.4/16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Korán37/20, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. DUCHOVNÍ Kristus, s geneticky prasečími křesťanskými chamtivými sviněmi, či modloslužebníky, které mají za Boha SKÁLU neposlušného, to je mrtvého ministra financí, DÉMONA Babiše, kterou jsou PRACHY, které mají za Boha krutý zmijí jed jeho ekonomických vychytralostí bankéřů, má velkou trpělivost tím, že PAMĚTNÍ KNIHU SOUDU těchto textů, nechává psát již dlouho, již před rokem 2000, což je rok přelomu věků konce éry fosilních paliv. K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Kol.3/5, Bhag.15/15,16/13až24, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36,15/33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.5/5až9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26až37,12/28,13/17, Mal.3/10,16,20, atd. Naději na energetickou spásu Česka a SVĚTA, mají pouze pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES pochopí, že energetická spása není možná rozumem lidským, geneticky prasečím, ale pouze rozumem Božím. Nový DUCHOVNÍ Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, bude LÁSKOU pro každého znalce ŽIVÉ, nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES pochopí, že jediná dobrá tvůrčí síla, je láska neomylného Božího rozumu, kterou stále stejný Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dává mnohým pouze ze svého milosrdenství, a to pouze v částečce svého DUCHA. Po zesnutí OTCŮ zakladatelů politických stran pravice a levice, např. Bohem nenáviděného zakladatele PTACTVA ODS, emeritního prezidenta Václava Klause, či Bohem prokletého zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, život v celosvětovém, mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, bude probíhat stále stejně, tak jako probíhá dnes. DUCHOVNÍ KRISTUS, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, někomu svůj rozum, v částečce svého DUCHA dá, někoho nechá žít v zatvrzelosti jeho geneticky prasečího rozumu. DUCHOVNÍ Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, energeticky spasí a zachrání Česko a SVĚT pouze v případě, když např. neposlušný ředitel ČRo v Brně Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, z textů PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů pochopí, že HŘÍCHEM, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je neposlušnost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bože spravedlivý dej, ať TVÉ SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství TVÉHO Božího rozumu, prší z úst pokorného a úplně poslušného ředitele ČRo v Brně Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, jako PODZIMNÍ DÉŠŤ. Bože spravedlivý dej, ať PEKELNÝ OHEŇ děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu Satanů kněží všech ekumenických čarodějnic, a PEKELNÝ OHEŇ krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA ministra fiancí Babiše, pozře neposlušné a vzpurné, zlé, geneticky prasečí svině, neprodleně. PRAVÉ POLEDNE nového DNES naplnění Písma, je nyní v novém novoluní MĚSÍCE, od soboty 1. října 2016, do neděle 16. října 2016. DUCHOVNÍ Kristus, všem pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří, z milosrdenství Božího rozumu, ve vzedmutém moři geneticky prasečích neposlušných sviní, budou rodit nového DUCHOVNÍHO Krista tím, že budou rodit dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení majetkové roviny celosvětového, mírového, Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA v DOLINĚ O2 Arény v Praze, slibuje, že boudou mít v těle mnoho endorfinů, mnoho HORMONŮ ŠTĚSTÍ. Dát do logiské souvislosti texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, s realitou nesmyslných fašistických, křesťanských válek křesťanů s muslimy, např. v Sirii, či v Afghanistanu, je možné pouze z milosrdenství Božího rozumu. Trenovat paměť, které je také Božím milosrdenstvím, je nyní nezbytné učením se SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nazpaměť. Protože pouze v milosrdenství Božího rozumu, může Česko a SVĚT vyjít z křesťanské fašistické nesvobody materiálního křesťanství, kde se o všem lže, ve službě křesťanskému BOHU, kterým jsou PRACHY, do svobody celosvětového, mírového, DUCHOVNÍHO, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kde se bude mluvit pouze PRAVDA. Např. v ČRo2 bylo uvedeno, že válka v Sirii se začala pomocí křesťanských lží o tom, že sucho, které postihlo Sirii, je možné vyřešit nesmyslnou válkou křesťanů a muslimů, což jsou tradice neposlušných křesťanů. V ČRo2 bylo uvedeno, že ve městech v Sirii se začaly nepokoje. Sucho, které postihlo Sirii zapřičinilo, že vesničané, kteří neměli ani práci, ani co jíst, se utekli do měst. Zde začaly nepokoje, a boje mezi chudými a bohatými. Křesťanští prezidenti bohatých křesťanských států, pokrytci, lháři a zločinci, ve snaze zabránit bojům mezi chudými a bohatými, rozdali znepřáteleným muslimským komunitám zbraně, čímž realizovali neprosto nesmyslnou, krutou válku, která trvá dodnes. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, uvedené křesťanské tradice meče válek, nemohou nic vyřešit. Z uvedené reality je zřejmé, že Bůh křesťanských, neposlušných a vzpurných sviní, není LÁSKOU. Bůh křesťanských válečníků je křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, protože na neposlušné a vzpurné TVORSTVO, uvádí meč válek. Od soboty 24. září 2016, chce Česku a SVĚTU žehnat, z ŽIVÉ, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což nikdo z geneticky prasečích sviní nechce. V Bohem vyvoleném Česku všichni si za Boha vyvolili SMRT, kterou je SKÁLA zločince a lháře, DÉMONA, ministra financí Babiše, PRACHY a MAJETEK, ke své zkáze. DUCHOVNÍ Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí tím, že v Česku bude mnoho pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ. Kristus ZÁKONODÁRCE zvítězí, až v Česku všichni budou volit Boha, a ne zlého Babiše. S četnými budou dělit kořist poslušní, kdo ve volbách zvítězí nad Babišem, zvolením DUCHOVNÍHO Krista jediným ZÁKONODÁRCEM. Iz.33/22,53/12. Bůh dal Česku SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby v PRAVÉ POLEDNE, ve volbách 2016, vyhrál nad DÉMONEM Babišem, a nad vrchním velitelem válečných zločinců, nad kulhavým KOZLEM, DÉMONEM prezidentem Zemanem, a ne prohrál. Kristus neprohraje když např. info@heureka.cz vydá kapitolu jako brožuru, do kapsy.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) DUCHOVNÍ Kristus, jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, od soboty 24.9.2016, žehná úplně poslušným, z ŽIVÉ, nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ageus2/18, Jak.1/22,2/9,22, Žalm33/6,37/5až38,96/7,102/18,27,132/5,8, 2.Kor.10/4,13/5,8, Žid.4/7,6/3,6až12/28, atd. V Česku buď zvítězí DUCHOVNÍ Kristus, který je SKÁLOU pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, nebo zvítězí SKÁLA ministra financí DÉMONA, NETVORA Babiše, PRACHY. Bůh Česko úplně zničí, když bude mít za SKÁLU PRACHY a DÉMONA, NETVORA, ministra financí Babiše. Smiluje se, svým technickým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, nad technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty, které svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, když v Česku úplně zničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Bhagavadgíta1/1až15/15,16až16/13až24až18/78, Jak.1/22,2/9,22až3/14, Řím.1/18až8/19až11/32, Izaj.29/11až24,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Čím více, novým DUCHEM CHUDÉ, geneticky prasečí, křesťanské, chamtivé svině, proti novému DUCHOVNÍMU Kristu bojují svými protikladnými naukami a promyšlenými vychytralostmi, tím je ve SVĚTĚ všechno stále horší, protože SVĚT Kristus trestá 1000 x více než Česko. Česko má povinnost vykonat SOUD všech národů, na kongresu energetiků všech států SVĚTA v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně. Všichni pokorní a úplně poslušní mají povinnost si přiznat realitu o energetice, uvedenou na konci kapitoly 176. Vteřinový čas Česko souží, když má svůj nový DUCHOVNÍ ŽIVOT žít, v Božím, celosvětovém Božím království, pod vedením jediného ZÁKONODÁRCE, kterým je nový DUCHOVNÍ Kristus. Strach svazuje ruce a nohy neposlušným boháčům, bankéřům, vojákům, vojenským kaplanům, kteří odmítají vzít na vědomí, že je nesoudím já, ale že všechny vzpurné a neposlušné soudí DUCHOVNÍ Kristus, svým ŽIVÝM, novým a věčným SLOVEM many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bože spravedlivý dej, ať TVOJE SLOVO NOVÝCH NEBES, padá jako podzimní déšť, který Česku dáváš v pravou chvíli, v PRAVÉ POLEDNE, na podzim roku 2016. Láska Božího rozumu, bude Česku dávat po tisících BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, když nový Kristus bude chtít, aby všichni četli SOUD neposlušných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží. Láska Božího rozumu, bude Česku dávat po tisících SVĚT, když Česko požádá, aby mu národy EU pomohly svolat kongres energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. DUCHOVNÍ Kristus, jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až např. geneticky prasečí chamtivá křesťanská svině, Satan Tomáš Halík, spolu s geneticky prasečími sviněmi, s lotry ČKA cka@krestanskaakademie.cz, oulikovap@seznam.cz, sebek@hiu.cas.cz, abrotanek@volny.cz, hosek@etf.cuni.cz, ninanovakova@volny.cz, jan.bednar@mff.cuni.cz, jan.stribrny@centrum.cz, vyznají své hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Jak.2/9,22,3/10,5/1, Kol.3/5, 2.Petr.2/21,3/4až16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,9, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Iz.29/11až24,33/22,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Křesťanský militaristicky imperialismus, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v době podzimních voleb 2016, je již na smetišti dějin, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM tím, že politici pravice a levice jsou lháři a zločinci, kteří prokazatelně lžou úplně ve všem. Nedodržují ani jeden lidský zákon. Drze se vzbouřili proti Božímu zákonu, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, kterou je neprodlené vejití do odpočinutí od díla energetické zhouby, nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, atd., na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Protože Boží zákony POLE VĚDY Písma, a Boží příkazy, o neprodleném zřízení majetkové roviny celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jsou lehké pro pravdomluvné, pokorné, a úplně poslušné služebníky DUCHOVNÍHO Krista, protože jsou dokonalou Boží láskou, protože jsou nadřazené zákonům lidským, všechny volební komice Česka, mají povinnost registrovat a sčítat všechny VOLEBNÍ LÍSTKY, s úvodním odstavcem. Mocní BOHOVÉ, či BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční, mají povinnost, v podzimních volbách 2016, úplně zničit Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy, Satany kněze, všech světových ČARODĚJNIC. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, či DCERY, mají povinnost zvolit nového DUCHOVNÍHO Krista, za jediného VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE A SOUDCE Česka, a tím všech států SVĚTA, místo DUCHEM CHUDÝCH, to je neposlušných, politiků pravice a levice, kteří nejsou nikomu k užitku. DUCHEM CHUDÝM politikům je zahaleno evangelium energetické spásy Česka a SVĚTA. Proto všichni v Česku a ve SVĚTĚ jdou do energetického a ekonomického HROBU. Předpovědět, dle Písma, co bude dál v Česku a ve SVĚTĚ dál, nedokáže ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES nikdo, protože nikdo není pokorný a úplně poslušný znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Těm kdo mají za Boha SKÁLU DÉMONA, ministra financí Babiše, PRACHY a MAJETEK, těm kdo mají za Boha SKÁLU DÉMONA, zlého kulhavého KOZLA, smradlavého kuřáka, válkychtivého NETVORA, prezidenta Zemana, vojenské kaplany, vojáky, a výrobky lidských rukou, ZBRANĚ, či VOZY, to je AUTA, těm DUCHOVNÍ Kristus, svůj Boží rozum, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, o jedině možné a správné Boží koncepci energetiky, do jejich geneticky zvířecích hlav, nedá. Všichni vzpurní, drzí a neposlušní, bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista, jsou mrtví tím, že o novém Bohu, a o jeho jedině správné, a jediné možné koncepci energetiky Česka, a SVĚTA, nevědí zhola nic. Tím, pro svou vzpouru a neposlušnost, mají HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Tímto HŘÍCHEM je neposlušnost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bože spravedlivý dej, ať TVÉ SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství TVÉHO Božího rozumu, prší z úst úplně poslušného ředitele ČRo v Brně Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, jako PODZIMNÍ DÉŠŤ. Bože spravedlivý dej, ať PEKELNÝ OHEŇ děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, a PEKELNÝ OHEŇ krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA ministra fiancí Babiše, pozře neposlušné a vzpurné, zlé, geneticky prasečí svině. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi tím, že mnohé živí svou rozumností, či rukodělnou dovedností, a svou pamětí, chce z Česka žehnat celému SVĚTU, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kvůli zřízení celosvětového, mírového Božího království, již od soboty 24.9.2016, což se znovu nepodařilo. Ageus2/18, Ám.3/7až8/11, Mal.1/7,10až3/10,16,19,20, Žalm33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/18,27, Bhag.1/1až15/15,16,16/13,24až18/78, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,12/10,17,27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.2/2až33/22až66/24, atd. Zůstal manželem SEDMI CÍRKVÍ s moci výkonnou, sedmi vládnoucím politickým stranám Česka, prostitutkám, které místo VŠEMOHOUCÍMU Kristu ZÁKONODÁRCI, slouží DUCHEM CHUDÉMU, neposlušnému, to je mrtvému lži lidu Česka. Jejich SKÁLA, zvyšující se ekonomika, je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ tím, že vytváří chudáky a boháče, mezi kterými žádný mír nikdy nebyl, a nikdy nebude. Sír.5/5, 13/18,43/26,31, atd. Vůdci sedmi politických vládnoucích stran Česka, jsou smečkou špatně cvičených psů. DUCHOVNÍ Kristus na ně řve jako LEV, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES kvůli tomu, že při úplňku MĚSÍCE 16.9.2016, zase zabili DÍTĚ, DUCHOVNÍHO Krista, který má pást, svým rozumem, a NOVÝM DUCHEM, ze svého milosrdenství, toto zpupné a neposlušné pokolení. Mají poslední zvonění proto, aby se mohli bát Krista strachem, jaký ještě nebyl. Kristus jim nařizuje ukončit špatnou cestu neposlušného TVORSTVA tím, že NETVOR, ministr průmyslu Mládek posta@mpo.cz, neprodleně odstoupí od své nesmyslné energetické koncepce pouze na ELEKTŘINU, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, tvoří pouze cca 10 % celkové energie. Viz konec kapitoly 176. Návrat ke Kristu je o uznání jeho energetické koncepce, jedině možné, kterou Česko musí zvěstovat celému SVĚTU, z kongresu energetiků celého SVĚTA, z DOLINY O2 Arény v Praze. Při odložení SOUDNÉHO DNE geneticky prasečích neposlušných mrtvol Česka, na další nové DNES naplnění Písma, Kristus Česko úplně zničí. Nového DUCHA zlým vzbouřencům nedá. Bože spravedlivý, dej mnohým svůj technický rozum v častečce NOVÉHO DUCHA, o jedině možné a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, což jsi v Písmu slíbil. Vždyť při odstoupení tvého rozumu, od vzpurných a zpupných, geneticky prasečích křesťanských, imperialistických, militaristických sviní, každý neposlušný a vzpurný DUCH zemdlel. Bože spravedlivý dej, ať již mrtví hlupáci vyjdou z děsivé křesťanské temnoty protikladných žvástů o Kristu, na SVĚTLO, které dává Bhagavadgíta, která je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI se zdravím na paprscích. Ať celý svět vidí, že Česko je strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, především kvůli geneticky prasečím sviním, lotrům, zločincům, NETVORŮM z ČKA, vedených Satanem, prasetem Tomášem Halíkem. cka@krestanskaakademie.cz, oulikovap@seznam.cz, sebek@hiu.cas.cz, abrotanek@volny.cz, hosek@etf.cuni.cz, ninanovakova@volny.cz, jan.bednar@mff.cuni.cz, jan.stribrny@centrum.cz. Dovol jim, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať neprodleně vyznají své hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Sír.5/5až9/15až43/26,31, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, 2.Petr.2/21, K.M.1/1,7/12,16až12/10,17,27, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mat.5/3až18, Bhag.1/1až15/15až16/13až24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Bože spravedlivý, moje SKÁLO, dej, ať v Česku padá TVOJE ŽIVÉ, nové a věčné SLOVO many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako podzimní déšť. Zruš prosím sucho nekonečné křesťanské pouště, kde TVOJE slovo, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, neprší. Nyní, v době nekonečné křesťanské pouště, kdy jsme, dle vůle Boží skončili ve vzedmutém moři DUCHEM CHUDÝCH, křesťanských, či ateistických, neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích sviní, jsou spodinou lidu všichni politici pravice, levice, a středu, všichni bankéři, všichni právníci, všichni vojácí, vojenští kaplani, atd., které nový Kristus, pro jejich profese, v celosvětovém, mírovém, Božím království, vůbec nepotřebuje. Pro pokorné a úplně poslušné, se stává DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Uvedená vzdělaná elita se stala SPODINOU LIDU, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, od uvedených, pro Boha nepotřebných profesí, v častečce NOVÉHO DUCHA. Nový DUCHOVNÍ Kristus, z milosrdenství SVÉHO rozumu, ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických sviní, geneticky prasečích, odstoupil svým rozumem, v částečce nového DUCHA, ode všech, protože, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdo není poslušný a pokorný, ani jeden křesťanský, či ateistický NETVOR. Kristus nyní vyčkává, svým rozumem se chce smilovat. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude ZÁKONODÁRCEM. Smiluje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až znalců SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude v Česku hodně. Když se nenajde v Česku nikdo, kdo by SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, studoval, kdo by Krista ZÁKONODÁRCE volil, zlý Kristus Česko zničí. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) DĚTI BOŽÍ musí být nové, pokorné, poslušné a DUCHOVNÍMU Kristu vděčné za SOUD neposlušných a vzpurných Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických čarodějnic. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, moje SKÁLO, dej prosím, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať především technický lid Česka, který živíš svým Božím technickým rozumem odjakživa, pochopí texty Písma o tom, že především lži lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, má povinnost být pokorný a úplně poslušný tím, že učiní rozhodnutí, o žehnání Hospodina, novému BOŽÍMU SYNU, BOŽÍMU LIDU, úplně poslušnému Česku, z ŽIVÉ, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, za tři dny od mých narozenin, od středy 21.9.2016, a to od SOBOTY 24.9.2016. Ageus2/18, atd. Uvedené tři dny představují tři tisíce let. Máme totiž ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, máme přelom věků konce éry fosilních paliv, což je rok 2000. SOBOTA 24.9.2016 je PRAVÝM POLEDNEM pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno pokorné a úplně poslušné TVORSTVO celého SVĚTA. Ztiš se před Hospodinem veškeré TVORSTVO, neboť s v Česku vypravil ze svého svatého příbytku, kterým je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20,59/10,63/4,10,14,18,65/1,15,66/24, Ám.3/7až8/11, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až18/13, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12až18,32/16až43, Zach.2/12,17až13/4,8, Jer.1/17,5/7,6/19,30až23/29,32,31/27,32, 2.Kor.10/4,13/5,8, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mar.4/12,7/7až13/20, Gal.1/7,3/20,6/7, Řím.1/18až3/6až8/19až11/32až, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Jan1/1až2/19,3/5/34,38,43,8/42,9/15,28,10/15,12/43až15/25, 2.Petr.2/21,3/4,8až16, 1.Kor.1/27, 10/11,14/33,36,15/33, atd. VINNÁ RÉVA Bible, FÍKOVNÍK Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍK Tóry, a OLIVA Koránu, které se v Boží slávě doplňují a upřesňují, dodnes v Česku nepřinesli žádné OVOCE RTŮ. Přesto DUCHOVNÍ Kristus, za tři dny, od 21.9.2016, do 24.9.2016, chce zbourat chrám svého křesťanského, židovského, muslimského, hinduistického a budhistického TĚLA tím, že učiní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v Česku CHRÁM svého nového TĚLA, kterým je SLOVO ŽIVÉ, nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. DUCHOVNÍ Kristus bude žehnat svým rozumem, ze svého milosrdenství, každému pokornému a úplně poslušnému BOŽÍMU SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kdo doma bude studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak, aby byl stejně mocný, stejně spravedlivý, stejně všemohoucí, jako nový Kristus, pro znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Především lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí být BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM především tím, že bude iniciovat svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. DUCHOVNÍ Kristus bude v Praze oslaven, až zde bude rozhodnuto o tom, že všechny národy vejdou do odpočinutí od svého díla energetické zhouby tím, že bude rozhodnuto o celosvětové realizaci výstavby sídlišť a měst, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Nový Kristus bude oslaven, až v Praze, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, bude rozhodnuto o zničení všech zbraní SVĚTA. DUCHOVNÍ Kristus vyžaduje, aby boháči a chudáci spolu SPOLEČNĚ STOLOVALI tak, aby SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ bylo celosvětově elektronicky plánované. Vyžaduje, aby DOKONALÉ NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, bylo celosvětově elektronicky kontrolované. Vyžaduje na dálnice všech států SVĚTA položit koleje, když to bude, bez fosilních paliv, energeticky únosné. Život v křesťanském, židovském, hinduistickém, buddhistickém a muslimském vzdorokrálovství, rozdělil Boha a nemajetný pracující lid, kvůli neposlušnosti vládnoucích Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, všech ekumenických čarodějnic. Co život v křesťanském vzdorokrálovství rozdělil, BOHA a PRACUJÍCÍ LID, to SOUD a SMRT neposlušných a vzpurných boháčů, bankéřů, ekonomů, politiků pravice a levice, vojáků, a jejich Bohů, vojenských kaplanů, spojí navěky s DUCHOVNÍM Kristem, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, s takovým mocným, jaký v Písmu skutečně je. Navěky budou s Kristem ZÁKONODÁRCEM spojení pokorní a úplně poslušní, kterým Bůh dovolí zvěstovat Boží zákony a Boží příkazy, pro toto zlé pokolení tak, aby Bůh nečinil nic tajně. Ageus2/18, Iz.29/11až24až57/10,16,19,20až63/14,18,65/15,66/24, Jan2/19až15/25, Žalm33/6,37/5,11,35,38až96/7až102/18,27až132/5,8, Řím.1/18až8/19,10/14,11/32, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29, Iz.1/1až19až5/4,16až9/4až29/11až24až45/7až48/5až11,57/10,16,20.

 

5.) První vzkříšení z mrtvých bohatých sviní bylo v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Zj.20/6, Jerem.33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9 až12/28, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, moje SKÁLO, dej prosím, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, ať v Česku zmizí stará křesťanská neposlušná a vzpurná země tím, že zmizí SLOVO nebes křesťanských, krvavých, které vzniklo mletím děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, Baalů, ekonomů, bankéřů, politiků pravice a levice, atd., protože to co nyní vychází z úst pomatených hlupáků vládnoucí elity, je nyní energetickou, celosvětovou SMRTÍ. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, moje SKÁLO, dej prosím, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať v Česku se snese SLOVO BOŽÍ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako nelítosný bojovník tím, že neposlušní, to je mrtví vládnoucí Baalové, DÉMONI, budou souzení dle svých činů, zapsaných ve www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRČE, moje SKÁLO, dej prosím, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, ať ve vzedmutém moři neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, jsou po SMRTI, pomocí MEČE TVÝCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES všichni, které ve svém Božím království, celosvětovém, mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, pro jejich nepotřebné profese, vůbec nepotřebuješ. Ať jsou po SMRTI všichni boháči, ekonomové, bankéři, politici pravice a levice, vojáci, vojenští kaplani, atd. NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, stávající neposlušná a vzpurná STÁTNÍ SPRÁVA, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokornými, úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, obrána až do naha, a její neposlušné a vzpurné TĚLO spáleno ŽIVOU, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tak, že z boháčů, bankéřů, ekonomů, politiků, vojenských kaplanů, vojáků, atd., nezůstane ani kořen, ani větev. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, moje SKÁLO, dej prosím, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať především nový Boží technický lid Česka pochopí texty Písma o tom, že VUT v Brně, ČVUT, a projektanti musí učinit rozhodnutí, že všichni, kdo do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, svými profesemi, např. bankéřů nepatří, které Kristus ZÁKONODÁRCE již proto nepotřebuje, musí přijmout trest, a odejít dobrovolně do říše ticha. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, moje SKÁLO. Trestáš mě v době mých narozenin chřipkou, teplotou. Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil, dělat SOUD neposlušných a vzpurných. Žalm71/9. Dej, ať z Písma všichni pochopí, že setřít každou SLZU s OČÍ můžeš setřít lidem celého SVĚTA, až jako jediný ZÁKONODÁRCE, v mírovém, celosvětovém Božím království, svou celosvětovou majetkovou rovinou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Dej, ať v Česku všichni pochopí, že přemnožené, geneticky prasečí svině, nelze VE VZEDMUTÉM MOŘI křesťanských neposlušných prasat, zabíjet v tradicích křesťanství, mečem válek. Dej, ať v Česku všichni pochopí, že si přeješ radikální omezení porodnosti, jedno dítě na jednu ženu, a to celosvětově. Dej, ať v Česku všichni pochopí, že kvůli setření SLZ s OČÍ starým lidem, kteří se dožili plnosti věků 70-ti až 80-ti let, je nezbytná eutanazie, nikoli jedem, ale eutanazie robotická. Žalm90/10. Dej, ať před svou SMRTÍ, každý kdo v tomto věku požádá o robotickou eutanizii, je v ráji, po uspání RAJSKÝM PLYNEM, pokud není pro zemi jedovatý. Vždyť jsi slíbil, že mně odpovíš tím, že např. úplně poslušnému a pokornému řediteli ČRo v Brně Jaromíru Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz, svým rozumem, ze svého milosrdnství, ve vzedmutém moři geneticky prasečích sviní, umožníš vykonat SOUD neposlušných a vzpurných křesťanských NETVORŮ v ČRo v Brně úplně a rychle tak, že boháči, bankéři, politici pravice a levice, vojáci, vojenští kaplani, atd., sestoupí dobrovolně do říše ticha. Bůh mnohé profese již nepotřebuje. Iz.57/10,16,20až66/24, Žalm115/17, atd. Vždyť jsi slíbil, že mě před neposlušnými a vzpurnými, geneticky prasečími křesťanskými a ateistickými sviněmi ubráníš, a obdaříš mě SVOU SLÁVOU, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka. Vždyť jsi slíbil, že mně dopřeješ dlouhých let do sytosti, a ukážeš energetickou spásu, na kongresu energetiků z celého SVĚTA v Praze. Žalm91/14, 2.Petr.2/21, Jóel4/2,4,12. Nakloň Bože svoje ucho, ať všichni pokleknou. 2.Král.19/15. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Pohádka DUCHOVNÍ o Hospodinem vyvoleném Česku. DUCHOVNÍ pohádka o ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE se jménem RÁKOS, je uvedena v dalším textu. Nový Hospodin, který je všude a ve všem, v horoskopu v Rovnosti uvádí, že s DĚTMI BOŽÍMI, s NEMLUVŇÁTKY, především s vládnoucími NETVORY je velká potíž, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných, geneticky prasečích, imperialisticky chamtivých, křesťanských, či ateistických sviní. Uvádí, že každý kdo miluje křesťanského Krista, UKŘIŽOVANÉHO děsivou temnotou protikladných žvástů katolického katechismu, miluje celou sbírku křesťanských Bohů, např. DÉMONY, bludaře ekonomy z Ekonomicko-správní fakulty MU Lipová 41 info@econ.muni.cz, lháře, podvodníka, ředitele UNIFERU Stanislava Gálika 180080@mail.muni.cz, bankéře, dále výrobky lidských rukou, vozy, to je auta, zbraně, dále vojenské kaplany, politiky pravice a levice, Baaly, to je vlastníky PRACHŮ, atd. Každý politik, boháč, kněz, bankéř, atd., je notorický válečný štváč a lhář, a tím zločinec, protože chce vládnout nad nemajetnými chudáky, pomocí svých Bohů, především pomocí zbraní a vojenských kaplanů tím, že ignoruje nezbytnost vlády DUCHOVNÍHO KRISTA, VŠEMOHOUCÍHO A VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE A SOUDCE VŠECH STÁTŮ SVĚTA, jeho rozumem, kvůli přetvoření celého stvoření z titulu přelomu věků roku 2000, což je rok začátku konce éry fosilních paliv. DUCHOVNÍ Kristus uvádí, že zamilovanost neposlušných a vzpurných geneticky prasečích sviní Česka, do stávajícího lži lidu vládnoucích Bohů, a do stávajícího materiálního křesťanského vzdorokrálovství, do SKÁLY DÉMONŮ info@econ.muni.cz, do PRACHŮ a MAJETKU, je láska pomíjející, která nemůže trvat další Kristův den, který má tisíc let, kvůli blízkému ropnému a ekonomickému kolapsu. Skutečná láska, do které je nutné investovat veškerou energii, je láska k dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového DUCHOVNÍHO Božího, mírového, království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to na kongresu energetiků z celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Láska k novému DUCHOVNÍMU Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, k jeho Božímu rozumu, který je pouze Boží milostí, a k jeho opakovaně uváděným příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, je nejsilnější energií ve vesmíru, protože jenom navrácením se ke Kristu DUCHOVNÍMU, k DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, a v nás, k ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA, lze energeticky zachránit SVĚT, před jeho úplným zničením ropným a ekonomickým kolapsem stávajícími neposlušnými a vzpurnými vládnoucími Bohy z řad politiků pravice a levice. Pokorným a úplně poslušným stačí základní informace o smilnění drzých Satanů kněží s uvedenými vládnoucími Bohy, křesťanského, ateistického lži lidu k tomu, aby Bůh, při poslušnosti pokorných, zvítězil nad vším TVORSTVEM. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, či DCERY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, mají povinnost se vzepřít Satanům kněžím, např. Satanu faráři Dominikovi z Domašova, fara@domasov.info, zlému NETVORU, Satanu biskupu Cikrlemu brno@biskupstvi.cz, kardinálu Dukovi apha@apha.cz, a tím Satanu papeži Františkovi proto, aby Satani kněží, jako bezmocní proti novému Bohu, proti novému SLOVU, neprodleně utekli z médií do říše ticha. Duchovní Kristus, který je ŽIVOU, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již nepotřebuje jejich zlé žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Nový Kristus má s jím vyvoleným neposlušným a vzpurným Českem úžasnou trpělivost, když doposud nezabil vládnoucí křesťanské a ateistické Bohy Česka, se vším náboženským a politickým dobytkem, kde nikdo nevěří tomu, že rok 2016, dle kapitol 210,209a208 je rokem trestu veškerého vládnoucího, neposlušného a vzpurného, náboženského a politického dobytka Česka a SVĚTA. Nikdo nevěří pohádce uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, především v Bibli, že DUCHOVNÍ Kristus vede jím vyvolené Česko, ve všech pokoleních jeho trvání tím, že v každém pokolení, které trvá vždy čtyřicet let, sestupuje do myslí vládnoucích volů, a tím vede jím vyvolené Česko tak, jak si to v Písmu předsevzal. Opakovaně je uváděno, že Bůh, DUCH SVATÝ, sestupoval každé pokolení do hlav vládnoucích volů, v Česku v době 400 let feudalismu RAKOUSKA – UHERSKA. Vládnoucí idioti byli DUCHU SVATÉMU stále na obtíž tím, že jako DUCHEM CHUDÍ nevěděli, že Bůh vede Česko tak, jak si to v Bibli předsevzal. Vládnoucí idioti, či NETVOŘI, usilovali a stále usilují vládnou nad lidmi místo Hospodina, pomocí svých BOHŮ, pomocí zbraní, vojenských kaplanů, a válek tvrzením, že války jsou nezbytné, protože dělat lidem naprosto nesmyslné zlo válkami, je v lidské přirozenosti. Stále stejný DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, Česko však miluje, a trestá je tisíckrát méně, než např. Sirii proto, že má povinnost vykonat SOUD neposlušných a vzpurných. V době 400 let za Habsburků Bůh učinil, že Česko bylo hlavou říše, a ne chvostem tím, že bylo strojírnou říše. Stále stejný DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, sestoupil do vládnoucích volů Česka tak, že vládnoucí NETVOŘI vytvořili v roce 1918, ČESKOSLOVENSKO. Ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES vyplývá, že Česko od války s Hitlerem, až dnes, v roce 2015, může pochopit, že bylo a je vedeno Bohem tak, jak si to Bůh v Písmu předsevzal. Teprve nyní, v roce 2015, nastala doba sedmdesát let od konce vlády NETVORA Hitlera. Stejně tak je zřejmé v roce 2016, že žijeme v době sedmdesáti let od vítězství BERANŮ Komunistů v Česku, ve volbách 1946. Nový Bůh vede jím vyvolené Česko, dle své vůle tak, jak si to v Bibli předsevzal. Čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti Česka, Kristus rozdělil v Bibli, v podobenstvích, na dva krát dvacet let. V Písmu také v podobenstvích uvedl, že oba národy, Česko i Slovensko, budou nyní patřit jedinému Bohu SVĚTA, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a ne vládnoucím DÉMONŮM, BAALŮM a jejich Bohům, zlým a drzým SATANŮM kněžím. V době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, naplnil stále stejný Kristus Písmo tím, že vládnoucí BERANI z KSČ, na vedoucí místa ve STÁTNÍ SPRÁVĚ, a ve státních podnicích, dosazovali málo vzdělané komunistické BERANY. Což komunisté činili proto, že mezi vzdělanci bylo málo těch, kteří nemajetným chudákům přáli socialistickou Boží rovnost, což platí až dodnes. Kvůli službě Satanů kněží boháčům místo Bohu, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Bůh trestal Satany kněze, dle textů Písma, a nemusel nic vyšetřovat, protože si trestání vzpurných a neposlušných, v Písmu předsevzal v době vzniku Písma.

 

7.) Nevzdělanci v KSČM, DUCHEM CHUDÍ, nyní nemohou vést TVORSTVO, k tomu je Bůh nepovolal. Po celých čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti, byli vládnoucí nevzdělaní BERANI z KSČ Kristu na obtíž, protože měli na vedoucích místech málo vzdělané, DUCHEM CHUDÉ hlupáky, a proto nemohli před Kristem obstát. Bůh si v Písmu předsevzal, že po čtyřiceti létech POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, znovu nastolí nekonečnou křesťanskou poušť, kde správné a jedině možné slovo Boží, slovo NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdy nepršelo, a nikdy pršet nebude. Hospodin, po vyvedení Česka ze 40-ti let pouště socialismu, znovu na TVORSTVO v Česku uvedl děsivou temnotu protikladných dogmat katolického, evengelického a husitského katechismu, a krutý zmijí jed imperialistických a militaristických vychytralostí ekonomů a bankéřů. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, od té doby šikanují chudé, svým křesťanským lži slovem, svých křesťanských protikladných žvástů, a svých promyšlených vychytralostí bankéřů tím, že odmítají Boží slovo o tom, že přímá cesta do celosvětového, mírového, Božího království, je možná pouze při úplném zrušení boháčů, při úplném zrušení bankéřů, a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických čarodějnic, atd. Celé stvoření může být přetvořeno na celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží královsvtí, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků z celého SVĚTA, jedině NOVÝM BOŽÍM SLOVEM. Hospodinovo slovo o tom, že při odstoupení Božího rozumu, v částečce NOVÉHO BOŽÍHO DUCHA, dělá VŠEMOHOUCÍ Bůh, i ze vzdělaných lidí, geneticky praseči, křesťanské, či ateistické chamtivé svině, v nikom ze vzdělanců, z bankéřů, z boháčů a jejich Bohů, Satanů kněží, stále nezůstává. Dodnes v Boha takového, jaký mocný v Písmu skutečně je, nikdo stále nevěří. Protože se lidem neposlušným a vzpurným, nelíbí moc Boha nad lidmi, protože se jim nelíbí Boží majetková rovina celosvětového, mírového Božího království. Až dodnes je jim pomluvou, ne faktem, že odstupováním, a vstupováním svého Božího rozumu, DUCHOVNÍ Kristus dělá lidem dobro i zlo, a že tímto způsobem vede neposlušné a vzpurné TVORSTVO k SOUDNÉMU DNI v Česku tak, aby se neplnilo Písmo o tom, že místo Baalů, místo politiků pravice a levice, vlastníků nesmyslných politických pravd, a místo vlády DÉMONŮ, místo vlády krutého zmijího jedu promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, a jejich Bohů, vojenských kaplanů a vojáků, atd., začne vládnout nad vším TVORSTVEM Bůh sám, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, ve svém, celosvětovém, Božím, mírovém království. Banda bohatých vládnoucích loupežníků, Baalů, to je boháčů, DÉMONŮ, to je bankéřů, a jejich Bohů, Satanů kněží, a psychiatrů, až dodnes, již osmnáct let, ze mě dělají nesvéprávného blázna kvůli tomu, že uvedenou pravdu o moci Boží nad každým člověkem, a o Boží vůli zničit boháče a bankéře, vůbec nesnesou. Banda vládnoucích, DUCHEM CHUDÝCH loupežníků, bude svázána ŽIVOU, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až pokorných a úplně poslušných služebníků nového DUCHOVNÍHO Krista, především z nového, poslušného, a Bohu vděčného Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, bude v Bohem vyvoleném Česku hodně. Kristus vyčkává. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude ZÁKONODÁRCEM. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, moje SKÁLO, dej prosím, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať TVOJE SLOVO ŽIVÉ, nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se snese v Česku jako nelítostný bojovník tím, že všichni pochopí, že pro odstoupení TVÉHO rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, vzpurní a neposlušní, kteří odmítají TVOU dokonalou lásku, TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového, mírového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jsou MRTVÍ. Ať TVŮJ hněv proti neposlušným se skončí tím, že především novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, svým rozumem, z TVÉHO milosrdenství, umožníš pochopit, že chceš žehnat svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES celému SVĚTU, z DOLINY O2 Arény v Praze, neprodleně, již od 24.9.2016, Ageus2/18, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,13/18,43/26,31, Iz.29/11až24až33/22až66/24, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27až18/14až19/6, Mal.2/9,15, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Bhag.1/1až15/15,16až16/13až24až18/78, Oz.2/18až14/3, Žalm33/6až102/18,27, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, moje SKÁLO, dej prosím, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať především technický lid Česka pochopí texty Písma o tom, že VUT v Brně, ČVUT, a projektanti musí učinit rozhodnutí, že všichni, kdo do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království nepatří, musí přijmout trest, a odejít dobrovolně do říše ticha. V době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, do spodiny lidu patřili málo vzdělaní soudruzi, kteří byli na vedoucích místech proto, aby pracujícímu lidu, dle vůle Boží, zajistili Boží socialistickou spravedlnost. Nyní, v době nekonečné křesťanské pouště, kdy jsme, dle vůle Boží skončili ve vzedmutém moři DUCHEM CHUDÝCH, křesťanských, či ateistických, neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích sviní, jsou spodinou lidu všichni politici pravice, levice, a středu, všichni bankéři, všichni právníci, všichni vojácí, vojenští kaplani, atd., které nový Kristus, pro jejich profese, v celosvětovém, mírovém, Božím království, vůbec nepotřebuje. Pro pokorné a úplně poslušné, se stává DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Uvedená vzdělaná elita se stala SPODINOU LIDU, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, od uvedených, pro Boha nepotřebných profesí, v častečce NOVÉHO DUCHA. Nový DUCHOVNÍ Kristus, z milosrdenství SVÉHO rozumu, ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických sviní, geneticky prasečích, odstoupil svým rozumem, v částečce nového DUCHA, ode všech, protože, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdo není poslušný a pokorný, ani jeden křesťanský, či ateistický NETVOR. Kristus nyní vyčkává, svým rozumem se chce smilovat. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude ZÁKONODÁRCEM. Smiluje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až znalců SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude v Česku hodně. Když se nenajde v Česku nikdo, kdo by SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, studoval, Kristus Česko zničí. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

8.) DUCHOVNÍ pohádka o ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE se jménem RÁKOS, je tato. Vlády Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, Satanů kněží všech ekumenických čarodějnic, po vyvjití Česka ze čtyřiceti pouště Boží socialistické spravedlnosti, se v Česku začala tím, že Bůh dal v Česku vládu pěti politickým stranám, třem starým, předválečným, a dvěma novým, pravicově chamtivým. Podle těchto pěti politických stran, politických církví s mocí výkonnou, celý SVĚT pozná, že Česko je Bohem vyvolené učinit nyní neprodleně, ve DNI PÁNĚ, od soboty 24.9.2016, SOUDNÝ DEN boháčů, bankéřů a Satanů kněží, žehnáním pokorným a úplně poslušným služebníkům nového Krista, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost se k novému Bohu vrátit neprodleně tím, že vykonají jeho vůli, kterou je úplné přetvoření stvoření, úplným zničením všech výhonků církví politických stran, s mocí výkonnou, a stávající STÁTNÍ SPRÁVY, které nepatří novému Bohu, protože mnohé výhonky stávající STÁTNÍ SPRAVY, v celosvětovém, Božím, mírovém Božím království, jsou nepotřebné. Viz návrh na vytvoření nové vlády Česka, bez politiků pravice a levice, na konci kapitoly 210. V DUCHOVNÍ pohádce o Růžence hrají tyto osoby. Růženku hraje odborník na energetiku, architekturu a urbanismus sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektant Ing. Vladimír Rákos. vrakos@nbox.cz, atelierskala@seznam.cz. Korunního prince, pokorného a úplně poslušného, hraje rektor VUT v Brně, Petr Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz. Po vyjití Česka z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, do moře imperialistických a militaristických chamtivých sviní, či NETVORŮ, Hospodin naplnil Písmo tím, že DEN PÁNĚ, který trvá tisíc let, se skryl v RŮŽÍCH ČSSD. Hrad v Praze, hrad zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Miloše Zemana info@zemanmilos.cz, jaroslav.hlinovsky@hrad.cz, petr.muzak@hrad.cz, jan.novak@hrad.cz, jiri.ovcacek@hrad.cz, martin.hakauf@hrad.cz, sekretariat.vkpr@hrad.cz, vratislav.mynar@hrad.cz, radek.augustin@hrad.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz, hynek.kmonicek@hrad.cz, miroslav.machura@hrad.cz, a hrad ÚŘADU VLÁDY zubatého KOZLA premiéra Sobotky malachp@seznam.cz, tiskove@socdem.cz, mkacirek@socdem.cz, birkej@psp.cz, kmalina@socdem.cz, mlad.jan@seznam.cz, snemecek@socdem.cz, vanar@psp.cz, mstarec@socdem.cz, hamacekj@psp.cz, sk-stech@quick.cz, sklenakr@psp.cz, rpkbohdalova@seznam.cz, foldynaj@psp.cz, dana.vahalova@seznam.cz, vicha.petr@mubo.cz, sedaa@psp.cz, zarostl růžemi ČSSD. Tyto HRADY zarostly růžemi ČSSD, protože v Brně usnula na vavřínech svého rozumu šípková Růženka, kterou hraje projektant Ing. Vladimír Rákos vrakos@nbox.cz. Projektanta Ing. Rákose Vladimíra, Hospodin v Písmu vyvolil jeho jménem RÁKOS, jako nového prezidenta Česka, pokorného a úplně poslušného. Již dávno měl být prezidentem Česka proto, aby mečem SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA od Krista, mohl rozpůlit vzemuté moře neposlušných a vzpurných projektantů na dvě půlky tak, že půlka neposlučných a vzpurných projektantů zajde, a půlka projektantů pokorných, úplně poslušných a novému Bohu vděčných, s číslem www = 666, bude projektovat nová sídliště, a nové města, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Již dávno mělo být rozhodnuto o tom, že na dálnice je nutné položit koleje, když to Kristus dovolí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Korunní princ, pokorný a úplně poslušný rektor VUT v Brně, Petr Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, má povinnost políbit Růženku, spící na vavřínech Božího technického rozumu, projektanta Ing. Vladimíra Rákose vrakos@nbox.cz pochopením, že Boží technický rozum, je pro geneticky prasečí technický lid, pouze Boží milostí. Až bude Růženka projektant Ing. Vladimír Rákos políbena, dvořané sloužící boháčům, místo Bohu, se již neprobudí. K životu věčnému, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému, v Božím, celosvětovém, mírovém království, se probudí pouze dvořané, kteří budou novému DUCHOVNÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI, sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Vzpurní zajdou.

 

9.) EGYPT je dle Písma SMRTÍ, a to SMRTÍ energetickou. V Česku jsou EGYPŤANY např. zlí ekonomové z Ekonomicko-správní fakulty MU Lipová 41 info@econ.muni.cz. Jejich BOHOVÉ, především zbraně a vozy, to je auta, prokazatelně rychle a úplně zničí fosilní paliva tak, že v Česku, při ropném a ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14, atd. Ekonomové z info@econ.muni.cz, a psycholog Stanislav Gálik 180080@mail.muni.cz, mají v EGYPTĚ svých hlav geneticky prasečích chamtivých ekonomických sviní, SVĚTLO SVĚTA SLUNCE Bhagavadgíty, za SLUNCE ČERNÉ, kvůli děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu. ČERNÉ SLUNCE EGYPŤANŮ z info@econ.muni.cz, a ČERNÉ SLUNCE rektora Beka bek@muni.cz, info@muni.cz, bek@phil.muni.cz, dělá jejich stíny bílé přesto, že svými těly NETVORŮ, stíní dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodlelném svolání kongresu poslušných energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kvůli nim, např. křesťanská, geneticky prasečí svině, MRZKÁ ŽENA Endlicherová z twr@twr.cz, se stále považuje za BOŽÍ DÍTĚ tvrzením, že všechna Boží přikázání jsou pro ni lehká. V děsivé temnotě protikladných křesťanských žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a pro krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí bankéřů, je pro křesťanské věřící svině stále SVĚTLEM, protože je pro křesťanské hlupáky, BÍLÝM STÍNEM. Nyní však OHOLA, či SODOMA, prostitutka Endlicherová již zhasla, již nikomu nesvítí, protože SLUNCE Bhagavadgíty, a MĚSÍC Koránu, již nejsou černé. Její křesťanské hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, vyšly najevo až nyní, na SOUDU neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích, křesťanských chamtivých sviní. Je STÍNEM, protože STÍNEM je již každý, kdo žije ve stínu SKÁLY ministra financí Babiše, kterou jsou PRACHY. SKÁLA Babiše, PRACHY a MAJETEK, stíní ZLATÉMU SLUNCI Bhagavadgíty, a ZLATÉMU MĚSÍCI Koránu, který již, po úplňku MĚSÍCE v říjnu 2016, nebude ubývat. DUCHOVNÍ Kristus se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až uvedené texty v Písmu najde mnoho lidí, a až jim bude rozumět, uvedeným způsobem, z milosrdenství Božího rozumu. DUCHOVNÍ Kristus nepoleví, nepocítí lítost a křesťanských, geneticky prasečích sviní, nebude želet. SVĚTLO SVĚTA SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, vyjde jako SLOVO VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, pro každého pokorného a úplně poslušného, kdo v SOUDNÉM DNI zveřejnění SOUDU neposlušných, společně se mnou zajistí, aby EGYPŤANŮM z info@econ.muni.cz, jejich SKÁLA, PRACHY, odtáhla v děsu. Aby tím, z veškerého ekonomického křoví, kterým zarostla celá země, nezbyla ani větev, ani kořen. SVĚTLO SVĚTA SLUNCE FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty je novým DUCHOVNÍM Kristem tím, že křesťanům objasňuje, že ekonomové z info@econ.muni.cz, jsou zlí DÉMONI, kteří musí, ve vzedmutém moři vzpurných mrtvých prasat, neprodleně prchat před DUCHOVNÍM Kristem, VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM, jaký skutečně v Písmu je, do říše ticha. Jejich moře je již suché. Oz.2/18a,5/9/7,12,15až14/3, Kol.3/5, Bhagavadg.1/1až15/15,16až16/13až24až18/78, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, Mal.1/10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Iz.5/4,16,22/18,29/11až24,31/9,32/14,33/22,57/10,16,20,66/24, 2.Petr.2/21,3/4,16, Kaz.3/18,7/12,8/8,9/10, Ža.37/5,11,35,38, Př.1/7,14,8/13,17,11/28,21/16,29/27, atd. EGYPT je dle Písma SMRTÍ, a to SMRTÍ energetickou. V Česku jsou EGYPŤANY např. zlí muslimové z Brna brno@muslim.cz, infomuslim@seznam.cz, atd. Jejich BOHOVÉ, především zbraně a vozy, to je auta, prokazatelně rychle a úplně zničí fosilní paliva tak, že v Česku, při ropném a ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14, atd. MĚSÍC Koránu muslimů, je stejně černý, jako je nyní černé SLUNCE Bhagavadgíty. Také MUSLIMOVÉ z Brna vidí svoje stíny, kterými stíní dokonalé lásce SVĚTLU SVĚTA Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jako stíny bílé. Myslí si, že svými náboženskými žvásty jsou muslimům SVĚTLEM, protože se vidí, v děsivé křesťanské temnotě protikladných žvástů katolického katechismu o Kristu, za světlé, zářící, či bílé stíny. SLUNCE lidské Bhagavadgíty již ZČERNALO, pro děsivou temnotu křesťanských protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Stejně tak zčernal MĚSÍC lidského Koránu, geneticky prasečího. DUCHOVNÍ Kristus proto Česku dovoluje jít dál, do SVĚTA DUCHOVNÍHO, kde Satani kněží nebudou muset učit lid poznávat jediného Boha SVĚTA, protože je všem poslušným jasné, že především Satani kněží stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, o správné a jedině možné koncepci energetiky. Česku a SVĚTU MĚSÍC Koránu již nebude ubývat, když za jediný náboženský svátek Česka a SVĚTA, bude vždy úplněk MÉSÍCE, který je nyní v říjnu, v neděli 16.10.2016. Nové novoluní se začíná v sobotu 1. října 2016. Kristus poslušným dovoluje troubit na vítězné polnice v novém DNES naplnění Písma. Kristus vyčkává, chce se smilovat, svým rozumem, nad celým Českem současně. Smiluje se, až především úplně poslušný ředitel ČRo v Brně Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, bude mít jako povinnost učinit neprodleně SOUDNÝ DEN neposlušných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů Satanů kněží proto, aby jalové výhonky stávající neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, mohly být v Česku vyříznuty neprodleně, dle textů na konci kapitoly 210. Písmo bude naplněno, když politické zvířectvo SVĚTA všech států bude vědět, že má povinnost vyřezávat všechny výhonky, které nepatří DUCHOVNÍMU Kristu, to je Baaly, DÉMONY, Satany kněze, atd. během zimy 2016, 2017. Lidu Česka již je odpuštěna křesťanská nepravost. Iz.18/6,29/11až24,30/18,31/9,33/22,63/14,18až66/24, 1.Kor.4/20, Sír.5/5až43/26,31. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

10.) V roce trestu 2016, neposlušných Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, ekumenických čarodějnic, není co slavit. Jer.1/17až23/12,15,21,29,32až31/27,32, atd. Protože jsem nepřivedl víru v Boha k dokonalosti celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, kongresem energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Hospodin mě při sklizňovém úplňku MĚSÍCE, v pátek 16.9.2016, v roce trestu 2016, zatvrzoval čelo nejenom ischiasem, ale i chřipkou a teplotou. Nový DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v roce trestu 2016, nechal uschnout FÍKOVNÍK Bhagavadgíty, protože zase nepřinesl žádné ovoce. Nezničil geneticky praseči, křesťanské, či ateistické chamtivé svině, DÉMONY, ekonomy z info@econ.muni.cz. Ti svými nesmyslnými ekonomickými DÉMONSKÝMI naukami a žvásty, o zvyšující se ekonomice, a svými Bohy, zbraněmi a vozy, to je auty, a vojenskými kaplany, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Zaplňují odpadky celou zemi, od jednoho konce na druhý. Nikdo Česko neodělil od národů země, vyšetřováním nesvéprávných bláznů, či NETVORŮ, vládnoucí náboženské, politické a ekonomické elity, která se stala, pro neposlušnost, DUCHEM CHUDÁ. Je zřejmé, že vládnoucí hlupáci, ve svém křesťanském vzdorokrálovství jsou zločinci tím, že vedou Česko, proti vůli Boží, do materiálního energetického HROBU, což je hřích mrtvých sviní, který je k energetické SMRTI. Energetickou spásou je zřízení DUCHOVNÍHO, celosvětového Božího království. Bhag.1/1,15/15,16/13až24,18/78, Ezdr.9/6,11,10/11, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,21/15,23/19,24,27až42/19,43/26,31,47/21až51/19, Řím.1/18až11/32, 2.Petr.2/21, Ezech.3/4,21,4/5až33/17,39/8,13,21,29, Kaz.3/18,8/8, 9/10, Žalm1/1až37/5,11,35,38až81/4,82/5až150/6, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Joel4/12, Jak.2/22, 2.Kor.10/4,13/5,8, Kol.3/5, Oz.2/18až5/15až14/3, K.M.1/4až19/6, Jer.23/12, atd. Proto platí texty Písma o tom, že prorok Oplatek bude jenom stíží zachráněn z toho důvodu, že se nikdo nechce dotazovat na vůli Boží, protože se nikdo nechce třást strachem, jaký ještě nebyl, kvůli službě SKÁLE ekonomů z Ekonomicko-správní fakulty MU Lipová 41 info@econ.muni.cz, kterou jsou PRACHY, atd. Bohem vyvolené Česko úplně zanikne, protože v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v sobotu v září v roce 2016, z úst neposlušných, to je mrtvých Satanů kněží z TWR a Proglasu, Jana Vytřísala a Tomáše Kratochvíla vyšlo rouhačství proti novému DUCHOVNÍMU Kristu, na celou zemi. Česko úplně zanikne kvůli ignorování částečky NOVÉHO DUCHA o nové energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděné. Neposlušní a vzpurní Satani kněží, určení k pádu do energetického HROBU, pro svůj vzdor proti Bohu, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, z VEŠKERÉHO Písma od DUCHOVNÍHO Krista, neví co bude zítra. Neposlušní, to je mrtví, v Bohem vyvoleném Česku, jsou jak pára nad hrncem, která rychle zmizí. Pokorný a úplně poslušný nový Boží technický lid, především z VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí vše vědět, a říkat. Bože, na podzim roku 2016, rádi učiníme v Bohem vyvoleném Česku, co TY chceš. Jak.1/21,2/9,22,3/10,4/5,14,5/1, Jer.1/17až23/12,15,21,29,32,31/27,32, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Žalm52a53a54a68, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ez.3/4,21,4/5,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat. 5/3,9,14,18,23/7, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43až15/25, Nehem.8/9,11,10/29, atd.

 

11.) Proti novému Bohu, proti ŽIVÉ, nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jsou všichni neposlušní a vzpurní, úplně bezmocní. Žalm33/6,37/5,11až102/18,27až132/5,8, Jer.1/17,23/12až29,32,31/27,32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až 13/5,8, Jak.1/21,2/9,22,3/10,4/5,14,5/1, atd. Ve SVĚTĚ a v Česku stále nemůže být nikdo energeticky spasen, Božím rozumem Krista DUCHOVNÍHO, z jeho milosrdenství, protože v Česku stále nikdo nevěří textům Písma o tom, že nového, DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, až k smrti unavují křesťanské protikladné žvásty děsivé temnoty evangelického katechismu, Jana Vytřísala a Tomáše Kratochvíla ze studio@radio7.cz, twr@twr.cz, a krutý zmijí jed ekonomických vychytralostí drzých, mrtvých DÉMONŮ z info@econ.muni.cz. Služba geneticky prasečím, ekonomicky chamtivým drzým sviním z info@econ.muni.cz, místo novému Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Stále není co slavit, protože o novém, DUCHOVNÍM Kristu, který je vyvýšen SOUDEM těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, neposlušní a vzpurní stále nemají ani ponětí. Nový Bůh bude oslaven celým Českem současně, novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a projektanty, až se nový Bůh skloní, svým rozumem, a SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, k úplně bezmocným, geneticky prasečím křesťanským, či ateistickým, neposlušným a drzým chamtivým sviním, např. Janu Vytřísalovi a Tomáši Kratochvílovi ze studio@radio7.cz, twr@twr.cz, t.kratochvil@vecicernosicke.cz, kteří o novém Bohu, o SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nemají ani ponětí. Jan Vytřísal a Tomáš Kratochvíl ze studio@radio7.cz, twr@twr.cz, ať se modlí, jak chtějí, nový Bůh je neslyší, a ani slyšet nemůže. Odmítají se očistit od vrahů nového Krista, od vojenských kaplanů všech ekumenických čarodějnic, odmítají vyznat hřích, kterým je děsivá temnota protikladných křesťanských dogmat evangelického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů z info@econ.muni.cz. Bez veřejného vyznání uvedených hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, není možné jejich odpuštění. Proti novému DUCHOVNÍMU Kristu, všechny geneticky prasčí křesťanské a ateistické svině, jsou úplně bezmocné. Pravdou pravdoucí je Hospodinova nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jejich křesťanské a ekonomické slovo je lež, která nemůže nikoho energeticky spasit, protože všichni zlí odmítají celosvětové, mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království. Úspěšně se k novému Bohu celého SVĚTA nyní mohou modlit pouze ti, kdo pokleknou před novým DUCHOVNÍM Kristem, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM všech států SVĚTA, který je vyvýšený SOUDEM uváděných, geneticky prasečích, chamtivých, náboženských, politických, ekonomických, energetických a jiných sviní. Všichni lidé Česka, a celého SVĚTA, jsou si rovni. Při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v částečce NOVÉHO DUCHA, všichni lidé jsou pouze ateistické, geneticky prasečí, chamtivé, neposlušné svině. Všichni lidé celého SVĚTA, při odstoupení rozumu Krista od neposlušných, to je mrtvých, jsou chamtivé, zlé, geneticky prasečí SVINĚ. Protože DUCH lidského TĚLA je stejný jako u zvířat, a lidské TĚLO má rozum pouze geneticky prasečí, každý úplně poslušný, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí pochopit, že energetická spása je možná pouze z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Při odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, od neposlušných, to je od mrtvých, všechno může být v Česku, a ve SVĚTĚ, pouze stále horší. Proto ať se Bohem v Písmu vyvolené Česko, k novému Kristu, neprodleně vrátí, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Platí Písmo, i písničky od nového Krista. Vteřinovým strachem souží Kristus vzpurné a neposlušné, to je mrtvé Česko, když má život svůj žít, v celosvětovém, mírovém DUCHOVNÍM Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Bůh každému svou moc ukáže tím, že vzpurným a neposlušným, geneticky prasečím, militaristicky chamtivým sviním, zláme vaz, časem, který zbývá do ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se, bez rozumu Krista, při odstoupení rozumu Krista, zastavit nedá. Dál SVĚT se točí, a v tom je ta potíž, že je dál, než by chtěl tím, že je na konci éry fosilních paliv, který se začal na přelomu věků roku 2000, kdy v Česku, při ropném, a ekonomickém kolapsu, nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí. Dál SVĚT se točí, a v tom je ta potíž, že je mnohem dál, než by měl. Je velice blízko energetickému a ekonomickému HROBU blízkého ropného a ekonomického kolapsu, dle kapitoly 176. Svět se technicky zlepšuje, Boží rozumem, z Božího milosrdenství. Zhoršil se prudce mravně, po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, na nekonečnou křesťanskou poušť, kde Kristus, na Česko a SVĚT, uvedl ovoce úmyslů mrtvých, a neposlušných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, všech ekumenických čarodějnic. V Česku se nachází vzedmuté moře souzených, geneticky prasečích, militaristicky chamtivých, křesťanských sviní, vládnoucích Bohů, Baalů, DÉMONŮ, a Satanů kněží. SOUD neposlušných, geneticky prasečích sviní Česka, v této PAMĚTNÍ KNIZE, je Božím milosrdenstvím, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. DUCHOVNÍ Kristus nepovolí, nebude ničeho želet, dokud Česko nevykoná SOUD drzých DÉMONŮ z info@econ.muni.cz, kteří se SKÁLOU musí odtáhnout v děsu. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

12.) ZEMĚ SVATÁ, PUPEK SVĚTA, MÍSTO SVATÉ, Domašovsko, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a ŽENY babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, odmítli zničí národy válkychtivé tancem, dle kapitoly 210, v době SKLIZŇOVÉHO úplňku Měsíce, v pátek 16.9.2016. Žalm68/1až31, Iz.9/4, atd. Odmítli mě uznat za Bohem vyvoleného proroka, pro neznalost nového, DUCHOVNÍHO Krista, z ŽIVÉ, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. DÉMONI, to je ekonomové např. z info@econ.muni.cz, se děsí víry v jediného Boha SVĚTA, dovedené k dokonalosti celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, na kogresu eneretiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh zvítězí nad vším TVORSTVEM, když pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, či DCERY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, se vzepřou Satanům kněžím, Satanu faráři Dominikovi z Domašova, fara@domasov.info, zlému NETVORU, Satanu biskupu Cikrlemu brno@biskupstvi.cz, a kardinálu Dukovi apha@apha.cz proto, aby Satani kněží, jako bezmocní proti Bohu, SLOVU, utekli z médií do říše ticha. Duchovní Kristus již nepotřebuje jejich zlé žvásty o Kristu. Žalm33/6až37/5,11,35,38až68/1až36až102/18,27až115/17až132/5,8, Jak.1/22až2/9,22až3/10až4/7,14,5/1, Bhagavadg.1/1až15/15,16až16/13až24až18/78, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29, Iz.1/1až19až5/4,16až9/4až29/11až24až45/7až48/5až11,57/10,16,20. Všechen neposlušný a vzpurný křesťanský lži lid bude plakat, až starosta Pitrocha, na slavnostním shromáždění v restauraci U NĚMCŮ, bude Boží. Nehemjáš 8/9,11.

 

13.) Kdosi neposlušný z Ekonomicko-správnífakulty MU Lipové 41, info@econ.muni.cz, Jarmila.Svenhova@econ.muni.cz, 76480@mail.muni.cz, Hana.Fitzova@econ.muni.cz, Libor.Zidek@econ.muni.cz, Jan.Jonas@econ.muni.cz, Zdenek.Tomes@econ.muni.cz, dekan@econ.muni.cz, Osvald.Vasicek@econ.muni.cz, Antonin.Slany@econ.muni.cz, Jan.Capek@econ.muni.cz, 171771@mail.muni.cz, Daniel.Nemec@econ.muni.cz, Martin.Kvizda@econ.muni.cz, 3518@mail.muni.cz, Christiana.Klikova@econ.muni.cz, Christopher.Alfred.Nash@econ.muni.cz, mně napsal, že na mě podá žalobu za zasílání těchto textů pomalého SOUDU vzpurných a neposlušných, protože nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o odstoupení rozumu Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA, od neposlušných, to je od mrtvých. Nevěří tomu, že Kristus nechal napsat pomalý SOUD neposlušných proto, aby každý pochopil texty o tom, že je Kristus občas v MRÁKOTĚ. Když je v MRÁKOTĚ, když odstoupí svým rozumem, v částečce svého DUCHA od neposlušných a vzpurných, je každý člověk jenom geneticky prasečí chamtivá, křesťanská, ateistická, či jiná svině. Kristus nechal napsat pomalý SOUD neposlušných proto, aby každý pochopil, že z úst mrtvých, geneticky prasečích křesťanských sviní, Satanů kněží všech ekumenických čarodějnic, vychází jak žehnání, tak proklínání, což je proto, že nikdo nerozlišuje rozum Boží, a rozum lidský. Je to proto, že nikdo nevěří, že Kristus dělá dobro svým rozumem, a zlo odstoupením svého rozumu. Kristus vyžaduje, aby se každý bál Boha jaký ještě nebyl, protože DUCHOVNÍ Kristus dělá na SVĚTĚ veškeré dobro, např. svým technickým rozumem, pouze ze svého milosrdenství. Nikdo na SVĚTĚ nevěří tomu, že veškeré zlo v Česku a ve SVĚTĚ dělají geneticky prasečí vládnoucí politické, křesťanské, ateistické svině tím, že místo jedinému Bohu SVĚTA, místo SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, slouží vládnoucímu neposlušnému a vzpurnému, např. křesťanskému, ateistickému lži lidu Česka. Geneticky prasečí vládnoucí svině nemají o novém, o DUCHOVNÍM Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a který dělá dobro i zlo, ani ponětí. Nebojí se nového Boha strachem, jaký ještě nebyl, a proto vyhovují nesmyslným přáním lidí. Bez Božího rozumu, DUCHEM CHUDÍ vládnoucí zločinci, dělají veškeré válečné a jiné zlo na SVĚTĚ tím, že vládnou nad lidmi místo Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomocí svých Bohů. Např. vzpurní ekonomové z Ekonomicko-správní fakulty MU Lipová 41 info@econ.muni.cz, mají za Boha celou sbírku Bohů, např. PRACHY, AUTA, ZBRANĚ, VOJÁKY, VOJENSKÉ KAPLANY, BANKÉŘE, POLITIKY PRAVICE a LEVICE, drzé SATANY kněze všech ekumenických čarodějnic, atd. Nový Hospodin v Písmu slíbil, že se nad jím vyvoleným Českem a SVĚTEM smiluje současně, až bude rozhodnuto, např. v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v ZEMI SVATÉ, na slavnostním shromáždění v restauraci U NĚMCŮ v Domašově, že vládu nad Českem a SVĚTEM, místo geneticky prasečích vládnoucích sviní, bude mít DUCHOVNÍ Kristus, který je mocným vykupitelem a spasitelem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, pouze v ŽIVÉ, nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bože spravedlivý a všemohoucí, v Písmu jsi slíbil, že svým MOCNÝM SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně SPÁLÍŠ a zničíš materiální křesťanský SVĚT tím, že drzým a vzpurným ekonomům info@econ.muni.cz, úplně zničíš jejich SKÁLU, kterou jsou PRACHY. Bože spravedlivý a všemohoucí, v Písmu jsi slíbil, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v záři v roce 2016, nastolíš SVĚT DUCHOVNÍ tím, že např. v Domašově, na slavnostním shromáždění v restauraci U NĚMCŮ, v sobotu, dne 24.9.2016, bude rozhodnuto o tom, že platí texty Písma o tom, že pokorným a úplně poslušným bude, z milosrdenství Božího rozumu, zrušena SKÁLA drzých ekonomů info@econ.muni.cz, kterou jsou PRACHY. Když Domašovko, MÍSTO SVATÉ, PUPEK SVĚTA, ZEMĚ SVATÁ, se k DUCHOVNÍMU Kristu, k takovému VŠEMOHOUCÍMU trestajícímu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES opravdu je, neprodleně vrátí, potom již DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, bude jednat svým rozumem sám, a ze svého milosrdenství, celý SVĚT k nohám Česku složí, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Bože spravedlivý a všemohoucí, v Písmu jsi slíbil, že z Česka budeš od 24.9.2016 žehnat z nového, VEŠKERÉHO SLOVA, které se v TVÉ slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, když především nový Boží technický lid z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti pochopí, že při odstoupení TVÉHO ROZUMU, který je pouze Božím milosrdenstvím, jde Česko, v materiálním křesťanství, do energetického a ekonomického HROBU, protože v případě další neposlušnosti, bude časově nemožné, pomocí TVÉHO Božího rozumu, Česko energeticky spasit. V Česku totiž, dle Písma, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Bože spravedlivý a všemohoucí, v Písmu jsi slíbil, že nový Boží technický lid, pokorný a úplně poslušný, nyní pochopí, že zrušení SKÁLY ekonomům info@econ.muni.cz, kterou jsou PRACHY, je Božím milosrdenstvím, kvůli TVÉ, v Písmu slíbené, energetické spáse. Bože spravedlivý, nenechávej Česko v energetické pasti, kvůli SKÁLE ekonomů, kterou jsou PRACHY. Vždyť jsi v Písmu slíbil, že mnohým svůj rozum zase vrátíš, ze svého milosrdenství v případě, že bude rozhodnutu o úplném zničení materialního křesťanství, zničením PRACHŮ, a jiných křeťanských Bohů. Nový Kristus slíbil, že svým rozumem, ze svého milosrdenství, ukáže novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, vše energeticky nové, vše energeticky neotřesitelné, věci které technický lid ještě nezná. Bože spravedlivý a všemohoucí, v Písmu jsi slíbil, že pokorní a úplně poslušní pochopí, že energetická spasa je možná pouze v případě, že nad lidmi celého SVĚTA budeš vládnout ty, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, SVÝM NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, a svým rozumem NOVÉHO DUCHA, místo sbírky uvedených lidských Bohů, místo geneticky prasečích neposlušných ekonomů z info@econ.muni.cz. Jer.1/17až6/19až30až20/10, Jak.1/22až2/9až22až3/9,4/7,14,5/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7.

 

 

14.) Odepsal jsem Bohem prokletým, neposlušným ekonomům zkráceně asi toto. Neposlušným a vzpurným, to je mrtvým ekonomům, smrdí pravda o Bohu, a o energetice, o koncepci energetiky, uvedená v ŽIVÉ, nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Je to proto, že všechny ateistické křesťanské ekonomické svině, musí zmizet v říši ticha, cestou vyvolených, pro nového Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nepotřebných profesí, a to neprodleně. Já mám právo mluvit jak pravdu o Bohu, tak mám povinnost šířit, pro všechny s číslem 666 = www, pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kterou je ODPOČINUTÍ Česka, a SVĚTA, od ENERGETICKÉ ZHOUBY, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, což je uvedeno např. také v kapitole 176. Dle písničky od Krista DUCHOVNÍHO, keď mrtví neposlušní a vzpurní BOŽÍ SYNOVÉ např. z VUT v Brně, ČVUT a projektanti nevstanů z HROBŮ, povstane iba tieseň. Ti co jsou u moci, nejsou hodní Božího rozumu, pro svou neposlušnost, pro svou vzpouru proti dokonalé lásce Boźích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Domnívají se že uniknou spravedlnosti Boha, který všechno vidí, protože je odjakživa DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Moudrost Boží, o nastolení celosvětového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, nevejde do zlovolných křesťanských DUŠÍ ekonomů, či Satanů kněží, atd., podrobených hříchu neposlušnosti a vzpoury, což je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Vážení vzpurní a neposlušní, to je mrtví DÉMONI, ekonomové. DUCHOVNÍ Kristus není DEBUTANT. V době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, svrhl imperialistickou vládnoucí elitu tak, že ani nehlesla, což učinil proto, že si to v Písmu předsevzal. Jediný Bůh SVĚTA si dělá, či tvoří vládnoucí Bohy, tak jak sám chce. V písmu se ptá. Mohou si vzpurní a zpupní ekonomové udělat svého Boha, např. DÉMONA, ministra financí Babiše. Nemohou. Všechny vládnoucí Bohy tvoří Hospodin proto, aby Česku buď škodil, nebo proto, aby Česko energeticky, ekologicky a mravně spasil. Česko a SVĚT energeticky, ekologicky a mravně spasí, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, když ekonomové z info@econ.muni.cz, znalci nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, učiní rozhodnutí, že dobrovolně a neprodleně vejdou do říše ticha, cestou vyvolených nepotřebných. Stávající vládnoucí Bohové, ekonomové, již s vládnoucími Bohy nemají co společného, protože všichny vzpurné a neposlušné, geneticky prasečí křeťanské, či ateistické svině, jsou novým Bohem prokleté. Pro vzpouru proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, se ze všech vzpurných a neposlušných, to je mrtvých ekonomů, stali drzí ZLOČINCI. Kvůli vládnoucím Bohům, ekonomům, veškeré problémy TVORSTVA se neřeší dle Božích příkazů a zákonů, ale VÁLKAMI, což je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Vejít do bezpečí, znamená vejít pod dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Když vzpurní, to je mrtví ekonomové ví, kterou cestou do říše ticha mají jít, a proč, a stále nejdou, jsou z nich zločinci, a musí být vyšeřováni orgány činnými v trestní řízení. Česko má povinnost změnit vládu TUČNÝCH boháčů, za vládu jediného Boha SVĚTA, za vládu pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, uvedenou v návrhu na vytvoření nové vlády Česka, na konci kapitoly 210. Nový Hospodin se smiluje, svým rozumem, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a nad projektanty, až bude v Domašově, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ v restauraci U NĚMCŮ rozhodnuto, o úplném zrušení vlády neposlušného a vzpurného KOZLA premiéra Sobotky, a o sestoupení DUCHEM CHUDÝCH ekonomů do říše ticha, neprodleně. Nový DUCHOVNÍ Kristus, nepocítí lítost, nepovolí, nebude ničeho, ani Česka želet, dokud se tak nestane. Dle písniček a Písma. Jediný Bůh SVĚTA, DUCHOVNÍ Kristus, který žije mezi námi, měl svatební cestu v každém pokolení. Každé pokolení mělo nového ŽENICHA, který svým rozumem živil vládnoucí elitu tak, aby dělala co Kristus chtěl tím, že NEVĚSTA, ve svém SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, potvrzovala činnost rozumu Boha. Tímto zpusobem nečiní Kristus, v jím vyvoleném Česku, nic tajně, od dob 400 let Habsburků, což bylo mnohokrát objasněno. Vše sděluje v podobenstvích, ústy svých proroků Písma, či v písničkách, pohádkách, atd. Stávající křesťanský lid, je lži lidem ve všem, co mluví, protože klopýtá v důležitém zákonu, kterým je Boží energetická koncepce, platná pro celý SVĚT, uvedená v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na KONGRESU energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo hledí a není uzdraven, je zločinec. Geneticky prasečí, křesťanské, či ateistické svině se radují, mají pocit svobody, mají v těle mnoho endorfinů, mají v těle mnoho hormonů štěstí tím, když něco ukradnou, nebo když mohou žít na výnosný trh. Geneticky prasečí, křesťanské, či ateistické svině vůbec nevěří tomu, že pouze v milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, mají veškerou rozumnost, rukodělnou dovednost, a že i paměť mají lidé pouze z milosrdenství rozumu Krista. K.M.1/4až7/12,16,8/21,15/12až19/6, Bhagav.1/1až15/15až16/13až24až18/78, atd. Geneticky prasečí, křesťanské, či ateistické svině se radují, mají pocit svobody, mají v těle mnoho endorfinů, mají v těle mnoho hormonů štěstí tím, že mají zbraně a mohou válčit, bojovat, kvůli tomu, že existují bohatí a chudí. Války jsou proto, aby bohatí měli moc nad chudáky. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.5/5,7/16až9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, atd. Geneticky prasečí, křesťanské, či ateistické svině se radují, mají pocit svobody, mají v těle mnoho endorfinů, mají v těle mnohu hormonů štěstí tím, že mají dokonalé vozy, to je auta, což jsou Bohové vzpurných a neposlušných, stejně jako další Bohové neposlušných, kterými jsou zbraně, žoldáci, vojenští kaplani, politici, kněží. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Geneticky prasečí, křesťanské, či ateistické, neposlušné, to je mrtvé svině, se radují, mají pocit svobody, mají v těle mnoho endorfinů, mají v těle mnoho hormonů štěstí, když ve volbách získají politickou a náboženskou moc nad ostatními geneticky prasečími křesťanskými, či ateistickými sviněmi. Bez úplného zničení TĚLA neposlušné a vzpurné stávající STÁTNÍ SPRÁVY, nemůže vzniknout celosvětové, energeticky neotřesitelné Boží království. Když mrtví v Česku nevstanou z mrtvých sviní, povstane iba tíseň. Kdo z neposlušných sviní prohlásí, že je vládnoucím Bohem, a že se proto raduje, že proto je šťastný, toho duchovní Kristus zabije. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29, 2.Petr.2/21, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Iz.29/11až24až66/24, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

 

15.) Přetaženo z kapitoly 174, ze září 2013. OSMÝ LETÁK. Pozvánka na první předvolební schůzi, na slavnostní shromáždění k oslavě DUCHOVNÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nové strany MOCNÝCH BOŽÍCH SYNŮ, BOHŮ, které toužebně vyhlíží, a čeká celé tvorstvo, v restauraci U BIZONA, v pondělí 9.a16.9.2013, v 18,00 hodin. V Kristem vyvoleném Domašovsku, DNE PÁNĚ 2.9.2013, drze ukončili demokracii, samostatná pracovnice OU v Říčkách Mlčková, starosta Pitrocha z Domašova, a Policie ČR z Rosic. Mlčková zakázala mluvit pravdu o DUCHOVNÍM Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, pravdu o energetice, a pravdu o tom, že její rodiče, Josef a Marie, jako aktivní komunisté, jako BERANI, či jako komunistické OVCE, v době čtyřiceti let pouště socialismu, byli Bohu milí, protože Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí úplně poslušných komunistů, po prve v Česku vyvlekl bohaté s prázdnou. Odmítla rozmnožit letáky, které na Domašovsku vylepuji z toho důvodu, že odmítá v rozhlase vyhlásit předvolební schůzi, či slavnostní shromáždění těch, kdo se postaví proti většině imperialistů a militaristů, vedených fašistickými vojenskými kaplany, a jejich ochránci, hady Policie ČR z Rosic, do energetického a ekonomického HROBU. Nevěří Bibli, ve které Kristus říká, že bude bdít nad zlem, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, drzých, a neposlušných hlupáků, až do svého slavného druhého příchodu, na schůzi ŽIVÝCH, to je odpovědných, a úplně POSLUŠNÝCH, mocných BOŽÍCH SYNŮ, v restauraci U BIZONA. Pro můj výrok, KURVA, to je BORDEL, že musím jezdit letáky rozmnožovat do Brna, starosta Pitrocha pozval svou SKÁLU, Policii ČR z Rosic. Dva policisté přišli od Pitrochy z Domašova na Říčky v pondělí, se snahou ukončit moji činnost vylepování letáků na Domašovsku, v obcích v Domašově, Říčkách, Rudce, Javůrku a Litostrově. Kristus na Domašovsku nečiní nic tajně, vše nyní objasňuje tím, že dělám skutky, která přivádějí víru v jediného Boha všech náboženství SVĚTA, k celosvětovému, mírovému, ekergeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému Božímu království. V Písmu uvedl trest pro vzpurné a neposlušné, geneticky prasečí křesťanské chamtivé svině neposlušného a vzpurného Česka. Když se DUCHEM CHUDÝ hlupák starosta Pitrocha, na kterého je opakovaně podáváno trestní oznámení, a Policie ČR z Rosic, k novému Kristu, k DUCHU SVATÉMU, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, neprodleně nevrátí, Kristus nepovolí, nepocítí lítost, nebude ničeho želet, a celé Česko, při velice blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, úplně zničí. Kristus v Písmu slíbil, že bude Domašovsku žehnat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, za tři dny od mých narozenin 21.9.2013, po ukončení Hospodinova milostivého léta, od podzimu dne 24.9.2013, Ag.2/18. Stane se tak, když vůdce drzých HADŮ Policie ČR z Rosic pan Šoukal boooprosi@mvcr.cz, dnes bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, nařídí prap. Kadaňkovi vyšetřovat Satana faráře Dominika, za jeho protikladné lži o Kristu. Kristus slíbil, že svým rozumem, dá lidstvu vše energeticky nové, včetně pokorné a úplně poslušné nové vlády Česka, když prap. Kadaňka vyšetří také lži o energetice, docenta Kadrnožky z Nového Lískovce, uvedené v jeho knize, a lži o energetice docentů VUT v Brně, Skály, a Hirše. Schůzku se Satanem Dominikem, a s docenty VUT v Brně, nelze dohodnout, protože Policie ČR se vzepřela STVOŘITELI SVĚTA. Drzý HAD praporčík Kadaňka, jehož militaristická křesťanská spravedlnost je krutým zmijím jedem, nevěří tomu, že Kristus, DUCH SVATÝ, Česko úplně zničí, odstoupením svého rozumu, a telefonicky odmítl na Říčky přijet. Když nebudou mocní hlupáci tvrdě pohnáni k odpovědnosti, Česko zhyne. Můj tel. je 546 441 154. Po třech létech, kdy stále dělám skutky, které přivádí víru v DUCHOVNÍHO Krista, v roce 2016, zřejmě znovu musím prorokovat. KURVA, to je BORDEL, že musím jezdit texty úvodního odstavce této kapitoly, které chci před volbami roznést, když to Bůh dovolí, do poštovních schránek na Domašovsku, rozmnožovat do Brna, protože pro Domašovsko jsem stále nesvéprávným bláznem. Kdo Hospodinu, a mně, pomůže při volbách zničit neposlušné a vzpurné Baaly, DÉMONY, a jejich Bohy Satany kněze, je BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Neposlušní zahynou.

 

16.) Přetaženo z kapitoly 174, ze září 2013. Faráře Dominika srazí z nebes prap. Kadaňka boooprosi@mvcr.cz. Bůh zvítězí nad Českem, až v myslích lidí budou zůstávat texty Písma o tom, že vede úplně poslušné Česko od jeho vzniku, a že drzí pozemští Otcové Satani kněží, se Krista zmocnili, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, svých tradic, a svých lží, pouze dočasně. Trvalé je energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království. Křesťanský imperialismus, militarismus, či fašismus, je pouze dočasný. Kristus v Písmu vymyslel, pro jím vyvolené Česko, nemožnou věc. Úplné zničení boháčů celého SVĚTA, jejichž SKÁLA, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, ZBRANĚ, atd., k vyléčení není. Lidé, místo toho, aby pomocí křtu, jedině na SVĚTĚ možného, ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, zachránili materiálně sami sebe, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně, nesmyslně zachraňují, nezachranitelný, rozbujelý, finanční systém. Dělají to proto, aby se boháči měli dobře, a chudáci špatně. Všichni lidé, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, se nechají vláčet dobou, a touží pouze po bohatství, protože svým rozumem, který je stejný, jako rozum zvířat, po duchovním bohatství veškerého Božího slova, toužit ani nemohou. Proto má lidstvo pokoj pro boháče, pro Baaly a DÉMONY, jejichž pastvou jsou chudáci. Protože uvedený pokoj pro boháče, který dává SVĚTU DÉMONSKÉ UČENÍ všech ekumenických církví SVĚTA, není pokoj Kristův, kterým je celosvětový mír, který dává ZEMI KRÁLOVNA MÍRU, nová, dokonalá ŽENA STATEČNÁ, sestra Ježíše Krista, mír na ZEMI bude, až Ježíš Kristus zvítězí nad Satany kněžím, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Dle písniček a Písma, dokonalá ŽENA STATEČNÁ je jediným Bohem SVĚTA, protože má DUCHA BOŽÍHO tím, že pomocí svého SLOVA, vede Kristus Česko tak, jak chce on sám. Je dokonalá a krásná tím, že není závislá na Satanech kněžích, např. na faráři Dominikovi z Domašova u Brna. Je spravedlivá, všemohoucí, inteligentní a mocná, je stejná jako Ježíš Kristus tím, že může rodit nové BOŽÍ DĚTI, pokorné a úplně poslušné. Pomocí ní žehná Kristus lidstvu vzácným nápojem mládí, novými nebesy VINNÉ RÉVY, FÍKOVNÍKU, GRANÁTOVNÍKU a OLIVY, na které svítí SLUNCE Bhagavadgíty. Všichni, kdo se přizpůsobili dočasné době podvodníků, době TUNELU PRIVATIZACE, vyměnili pravdu, o energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelném Božím království, za lež protikladných nauk a promyšlených vychytralostí, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM. Nový Kristus již žehná všemu lidstvu z NOVÝCH a VĚČNÝCH NEBES Bible, Bhagavadgíty, Tóry a Koránu. Proklíná Baaly a DÉMONY, boháče, Bakaly, Babiše, a na Domašovsku Dorazila, Králíka a Kočího, ze starých krvavých křesťanských nebes, mletím protikladných nauk a promyšlených vychytralostí, ústy drzého Satana faráře Dominika z Domašova. Kristus napsal PÍSMO tak, že Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, křesťanský, nemůže být DŘEVEM SPRAVEDLNOSTI, ale pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU. Satan farář Dominik, upadl jako žokej Váňa, na rovině, na poslední překážce do Božího království, která je ZDÍ NÁŘKŮ Židů, pro své pokrevní přátelství s vojenskými kaplany, s válkami, a s boháči, s největším zlem. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří odmítají setřít lidem slzy z očí, matou lidstvo pouze proto, že DUCH SVATÝ, Ježíš Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mnohé lidi živí svým rozumem stále, v částečce Božího DUCHA, tak jak chce on sám. Totální debilita, způsobená odstoupením rozumu Krista, je však patrná a poznatelná, především u drzých pozemských Otců Satanů kněží, a u boháčů, kteří k nim patří. Fašismus, imperialismus, a militarismus, je v DUŠI a TĚLE každého člověka, protože lidské TĚLO, a lidská DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat. Veškerá věda je od Boha, je z milosrdenství Krista, a proto stojí mimo lidské myšlení, protože dle Písma, člověk má TĚLO, a DUŠI, úplně stejné, jako zvířata. Proto např. pravda o energetice Česka a SVĚTA, je pouze z myšlení Krista, není z myšlení odborníků na energetiku v VUT v Brně, Skály, Drkala a Hirše, z ČVUT děkana Hrdličky, a profesora Drkala, a z myšlení projektanta Ing. Rákose. Dle Písma, např. technický rozum člověka, není vlastnictvím uvedených odborníků na energetiku, protože veškerý technický rozum je od Boha, stejně jako paměť člověka je od Boha. Policisté Policie ČR v Rosicích boooprosi@mvcr.cz, mají DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN, nových Božích DĚTÍ, pokorných a úplně poslušných. SLUNCE Bhagavadgíty nad hlavou všem svítí, všichni mají pravé poledne, nikdo nemá výmluvu proto, aby nerodil nové BOŽÍ DĚTI, pokorné a úplně poslušné. Kristus trpí pro své nadání, učit lidi víc, učit o tom, že SLUNCE Bhagavadgíty musí v Česku, v Rosicích u Brna, u prap. Kadaňky, vyjít, a již nezapadnout. Není stále nikdo, kdo by Kristu naslouchal, proto Kristus hledá pokorné, a úplně poslušné DĚTI BOŽÍ, nemluvňátka, stále dál. Kristus, který DEN PÁNĚ druhého vyvlečení boháčů v Česku, od jejich koryt, tentokrát ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, připravoval celosvětově a odedávna, dává všem pohanům odpověď, i ve zkušenostech těch, kdo přežili svou SMRT, a prošli TUNELEM, na jehož konci bylo SVĚTLO. TUNEL, se SVĚTLEM na konci, je podobenstvím, o TUNELU privatizace v Česku. Česko přežije svou velice blízkou energetickou SMRT, při velice blízkém rpném, a tím i ekonomickém kolapsu, pouze v případě, když na konci TUNELU privatizace, spatří SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o druhém vyvlečení boháčů, od jejich koryt, nikoli s prázdnou, ale k energetické spáse, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, dle kapitol 129a148. První vyvlečení boháčů s prázdnou, v době čtyřiceti let pouště socialismu, dle vůle Boží, organizovali BERANI z KSČ, z milosrdenství Božího rozumu. Nesvítilo jim na cestu SLUNCE Bhagavadgíty a všech ostatních světových nebes.

 

Proto první vyvlečení boháčů od koryt, bylo nedokonalé. Druhé vyvlečení boháčů od koryt, je rozdílné od prvního vyvlečení boháčů od koryt tím, že je organizuje Kristus sám, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Druhé vyvlečení boháčů s prázdnou, bude dokonalé, pro pokorné, a úplně poslušné, PÍSMA veškerých NEBES. Od druhého vyvlečení boháčů od koryt, bude Česko, a lidstvo, s Kristem spojeno navěky, protože bude mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Kristus totiž, po druhém vyvlečení boháčů s prázdnou v Česku, bude Králem nad celou zemí tím, že technické elitě, svůj rozum, o řešení energetiky na konci éry fosilních paliv, zase vrátí, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus, nikomu v Česku, a na SVĚTĚ, již neumožní dělat další TUNEL privatizace tím, že boháčům zruší jejich SKÁLU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, ZBRANĚ, VOJÁCI, atd., což je nezbytné, z titulu energetické, ekonomické, ekologické, a mravní spásy lidstva. Kristus, z milosrdenství svého rozumu, umožňuje, abych požádal prap. Kadaňky, který je již pod Boží milostí nebes ŽENY STATEČNÉ, pod nebesy nové VINNÉ RÉVY Bible, pod nebesy FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, pod nebesy židovského GRANÁTOVNÍKU Tory, a pod nebesy OLIVY ropy Koránu, aby konfrontoval PEKLO katechismu Satana faráře Dominika, s novým učením Krista. Kapitalismus, socialismus, fašismus a katechismus, jsou již stejným PEKLEM, které dělají vojenští kaplani, křesťanských církví, Otce Satana faráře Dominika. Z uvedeného PEKLA je cesta pouze jediná, do energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království. Kristus bude Česku a SVÉTU žehnat od okamžiku, až v mysli prap. Kadaňky bude zůstávat, že SLOVO uvedených nebes, se navzájem doplňuje a upřesňuje. Prap. Kadaňka má povinnost uvěřit tomu, že drzý pozemský Otec Satan Dominik z Domašova, má trestní odpovědnost za to, že je pedofilem tím, že zneužívá křesťany. Lže jim, že jsou DĚTMI BOŽÍMI z toho důvodu, že dle jeho názoru, křesťanští lháři a pokrytci, plní všechna Boží přikázání. TĚLO jeho církve shnije vestoje, oči drzých Satanů kněží všech ekumenických církví shnijí v důlcích, a jazyk jim shnije v ústech, když ruka prap. Kadaňky, pokorného a úplně poslušného, bude rukou pro přítele nového Krista, takového moudrého, všemohoucího a spravedlivého, jaký v Písmu skutečně je. Prap. Kadaňka, musí své ruce podat všem pokorným a úplně poslušným tím, že prohlásí faráře Dominika za vraha Ježíše Krista, za neodpovědného a nedospělého lháře, podvodníka, pokrytce, atd. Novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, který vede Česko, kvůli nové energetice, do odpočinutí od všech válek na SVĚTĚ tím, že chce zničit všechny boháče, se beztrestně nikdo posmívat nebude, ani Policie ČR v Rosicích, ani Satan Dominik, a jeho křesťanské DĚTI, Satani. Setkání nového Krista s lidmi celého SVĚTA, pod NEBESY OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, je z rozhodnutí Krista, nikoli z rozhodnutí lidí. Kvůli energetické spáse Česka a lidstva, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, má prap. Kadaňka povinnost, být pokorný a úplně poslušný tím, že bude konat dobro, podle zákonů Božích. Má povinnost trestně stíhat drzého pozemského Otce faráře Dominika, pokud neprodleně nebude mlet texty dokonalé Boží lásky, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a Božích mravech. Politici pravice a levice, pro odstoupení Božího rozumu, padají vlastním pádem rozumu svého, jenom proto, že neuvěřili v moc Krista, nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM, uvedenou v Písmu. Jejich vláda, pro odstoupení rozumu Krista, nemůže přinést nic dobrého, pouze samé zlo. Proč je tedy volit? Proč nevolit jediného ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE Česka, a lidstva, Ježíše Krista, neprodleně, již v pondělí, 14.10.2013, na Policii ČR v Rosicích, u prap. Kadaňky, boooprosi@mvcr.cz. O zvolení Krista Pánem, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka a SVĚTA, je prap. Kadaňka žádán opakovaně. Když podepíše s Kristem smlouvu NOVOU a VĚČNOU tím, že jako pokorný a úplně poslušný, začne mluvit dobrovolně, sám, pravdu o Kristu, a pravdu o energetice tak, jak je uvedena i v závěru této kapitoly, Kristus se nad Domašovskem, Českem, a SVĚTEM smiluje. Když se Kristus vrátí, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem, na VUT v Brně, ČVUT, a k projektantům, bude ve všem po nedostatku, jak v Česku, tak ve SVĚTĚ. Policie v Rosicích podepíše s Kristem smlouvu NOVOU a VĚČNOU, když rozhodne, že každý hrnec v Česku je zasvěcen Hospodinu zástupů tím, že zřízení elektronicky plánovaného celosvětového SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného celosvětového dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je ENERGETICKY NEZBYTNÉ. Kristus vyžaduje, aby nemluvňátka policistů Policie ČR v Rosicích vzdala Kristu chválu za to, že Bůh lidstvu umožňuje nově pochopit veškeré Písmo. Z jedovatých zmijí Policie ČR, z KOBRY 11, činí Kristus BERÁNKY nového TŘEŠŇOVÉHO SADU. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

17). Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 16.9.2016, nebo do neděle 16.10.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Před novým Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů a ekonomů. V roce trestu 2016 jsou všichni uvedení lháři pro Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nepotřební, a mají povinnost neprodleně odejít z médií do říše ticha. Neposlušní jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských, geneticky prasečích NETVORŮ. Když mrtví nevstanů z HROBŮ, povstane iba energetická tíseň. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, úplným zničením politického a náboženského dobytka stávající STÁTNÍ SPRÁVY, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje zajistí, aby mnozí neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně jako nepotřební, zmizeli z médií do říše ticha proto, aby mohla vzniknout nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Křesťanské TĚLO stávající STÁTNÍ SPRÁVY, musí být SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničeno proto, aby mohlo vzniknou TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY NOVÉ, celosvětového, mírového, Božího království. Úplně poslušní jsou osvobození od děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

418.

lena.str@seznam.cz, alfred.strejcek@volny.cz, dopisy@lidovky.cz, obec@kosice-kh.cz, redakce@lidovky.cz, studio@radio7.cz, info@procproto.cz, redakce@hostbrno.cz, redakce@vetrnemlyny.cz, breinek@pnbrno.cz, adam.kebrt@rozhlas.cz, udv@pcr.cz, region.ustecky@ods.cz, pe.otevrel@seznam.cz, veronika.vrecionova@centrum.cz, region.zlinsky@ods.cz, karolina.koubova@rozhlas.cz, zuzana.parikova@ods.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, matina.mackova@top09.cz, eva.prudilova@ods.cz, uk@cuni.cz, kvv.prazsky@socdem.cz, vanar@psp.cz, mhasek@socdem.cz, skala@fme.vutbr.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, hirs@fce.vutbr.cz, milena.tumova@ods.cz, cestakestestizp@email.cz, brno@top09.cz, posta@vlada.cz, ayrer.martin@vlada.cz, info@muni.cz, horakova.michaela@vlada.cz, ku@pcr.cz, malachp@seznam.cz, kantor.lukas@vlada.cz, posta@vlada.cz, sekretariat@rdscr.cz, info@ped.muni.cz, info@econ.muni.cz, info@fi.muni.cz, info@fss.muni.cz, info@ics.muni.cz, info@ceitec.muni.cz, archiv@rect.muni.cz, ois@czs.muni.cz, cjv@rect.muni.cz, siska@phobos.cz, teiresias@muni.cz, ctt@rect.muni.cz, info@iba.muni.cz, info@mendelmuseum.muni.cz, info@skm.muni.cz, namu@rect.muni.cz, info@ceitec.cz, info@telc.muni.cz,

419.

info@econ.muni.cz, Jarmila.Svenhova@econ.muni.cz, 76480@mail.muni.cz, Hana.Fitzova@econ.muni.cz, Libor.Zidek@econ.muni.cz, Jan.Jonas@econ.muni.cz, Zdenek.Tomes@econ.muni.cz, dekan@econ.muni.cz, Osvald.Vasicek@econ.muni.cz, Antonin.Slany@econ.muni.cz, Jan.Capek@econ.muni.cz, 171771@mail.muni.cz, Daniel.Nemec@econ.muni.cz, Martin.Kvizda@econ.muni.cz, 3518@mail.muni.cz, Christopher.Alfred.Nash@econ.muni.cz, apha@apha.cz, starosta@obec.domasov.net, skola@domasov.info, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, fara@domasov.info, sprava@ukb.muni.cz, mp@blansko.cz, pp.oo.operacni@pcr.cz, uokfk@pcr.cz, pp.tisk@pcr.cz, rektor@cuni.cz, uooz.sekretariat@pcr.cz, info@cerit.cz, kvalifikace@prorektor.cuni.cz, rozvoj@prorektor.cuni.cz, pr@prorektor.cuni.cz, veda@prorektor.cuni.cz, studijni@prorektor.cuni.cz, zahran@prorektor.cuni.cz, tvurci@prorektor.cuni.cz, jan.stifter@casopisbarbar.cz, info@rect.muni.cz, barbar@casopisbarbar.cz, slavek.klecandr@seznam.cz, rera@centrum.cz, tiskove@vlada.cz, kancler@cuni.cz, kvestor@cuni.cz, nicole.dolezalova@msmt.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, epodatelna@blansko.cz, euro@prorektor.cuni.cz, pp.ovk@pcr.cz, brno@biskupstvi.cz, Christiana.Klikova@econ.muni.cz, skala@fme.vutbr.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, hirs@fce.vutbr.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, dekan@fs.cvut.cz, vyzkum@fs.cvut.cz, vyuka@fs.cvut.cz,

 

420.

info@moudrepodnikanizen.cz, lenka.papadakisova@moudrepodnikanizen.cz, martina.hodacova@moudrepodnikanizen.cz, info@zenysro.cz, info@muzeumbv.cz, brno@slowfoodbrno.cz, jidlozblizka@seznam.cz, brno@slowfoodbrno.cz, info@bohemiaservis.cz, nagyovoa@mail.t-com.sk, meteo@meteo.sk, t.kratochvil@vecicernosicke.cz, studio@radio7.cz, twr@twr.cz, info@econ.muni.cz, starosta@obec.domasov.net, skola@domasov.info, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, 180080@mail.muni.cz, namety@pozitivni-zpravy.cz, info@kosmas.cz, info@inspirita.cz, 13410@mail.muni.cz, ou@obecrudka.cz, smekal@fss.muni.cz, stan@fss.muni.cz, lacinova@fss.muni.cz, vaculik@fss.muni.cz, lukasblinka@gmail.com, roubal@mail.muni.cz, 1162@mail.muni.cz, zy-qigong@email.cz, rihacek@fss.muni.cz, 2024@mail.muni.cz, thel@centrum.cz, cevelicek@mail.muni.cz, macek@fss.muni.cz, bousa@mail.muni.cz, kosmas@kosmas.cz, vybiral@fss.muni.cz, ivocer@mail.muni.cz, 102831@mail.muni.cz, Info@evanekvapilova.cz, petra@jdipracovat.cz, balkovad@gmail.com, aondrejk@hotmail.com, gulisova@sls.sk, chvaly@chvaly.cz, info@podporareprodukce.cz, kohout.maser@centrum.cz, vrakos@nbox.cz, atelierskala@seznam.cz, rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, info@zemanmilos.cz, jaroslav.hlinovsky@hrad.cz, petr.muzak@hrad.cz, jan.novak@hrad.cz,

 

421.

lucie.krejcova@stan.cz, jan.nemec@stan.cz, j.holoubek@parlamentnilisty.cz, jiri.ovcacek@hrad.cz, martin.hakauf@hrad.cz, sekretariat.vkpr@hrad.cz, tiskove@stan.cz, vratislav.mynar@hrad.cz, radek.augustin@hrad.cz, vaclav.pelikan@hrad.cz, hynek.kmonicek@hrad.cz, miroslav.machura@hrad.cz, malachp@seznam.cz, tiskove@socdem.cz, mkacirek@socdem.cz, birkej@psp.cz, kmalina@socdem.cz, mlad.jan@seznam.cz, snemecek@socdem.cz, vanar@psp.cz, mstarec@socdem.cz, hamacekj@psp.cz, sk-stech@quick.cz, sklenakr@psp.cz, rpkbohdalova@seznam.cz, foldynaj@psp.cz, dana.vahalova@seznam.cz, vicha.petr@mubo.cz, sedaa@psp.cz, info@starostove-nezavisli.cz, j.cermak@parlamentnilisty.cz, j.polansky@parlamentnilisty.cz, k.synkova@parlamentnilisty.cz, m.blaha@parlamentnilisty.cz, redakce@parlamentnilisty.cz, predseda@staramese.cz, media@staramese.cz, marketing@staramese.cz, koordinace@staramese.cz, tajemnik@staramese.cz, info@starostovepromoravu.cz, halonoviny@halonoviny.cz, senator@michal-burian.cz, info@evropa2.cz, hana.holubova@evropa2.cz, ocdslany@quick.cz, drubezarnaprace@seznam.cz, info@zahradamatusu.cz, pavelzur@seznam.cz, kt.jihomoravsky@kdu.cz, kt.moravskoslezsky@kdu.cz, kt.plzensky@kdu.cz, fara@domasov.info, provinc@sdb.cz, sdblisen@volny.cz, svazduchodcu@seznam.cz, milada.svobodova@zsnoveveseli.cz, bek@phil.muni.cz, breclav@apostolskacirkev.cz,

 

422.

tojecely@romancely.cz, info@chodnik.cz, cely.roman@kr-jihomoravsky.cz, hejtman@kr-jihomoravsky.cz, juranek.stanislav@kr-jihomoravsky.cz, info@s-a-s.cz, hanak.roman@kr-jihomoravsky.cz, slapal.marek@kr-jihomoravsky.cz, chlup.igor@kr-jihomoravsky.cz, bozek.vaclav@kr-jihomoravsky.cz, selepa.petr@kr-jihomoravsky.cz, beranova.bohumila@kr-jihomoravsky.cz, tesarik.antonin@kr-jihomoravsky.cz, nemec.jiri@kr-jihomoravsky.cz, horava@kdu.cz, cacakova@kdu.cz, info@spd.cz, jelinkova@kdu.cz, hrusova@kdu.cz, kodickova@kdu.cz, smakal@kdu.cz, info@spo.cz, veleba44@gmail.com, nejedly@stranaprav.cz, keremidsky@stranaprav.cz, sousek@stranaprav.cz, smrcka@stranaprav.cz, spo@spo-zlin.cz, jan.divoky@spo-zlin.cz, martin.marusak@spo-zlin.cz, m.kundrat@spo-zlin.cz, j.striteska@spo-zlin.cz, z.pacholik@spo-zlin.cz, i.docekalova@spo-zlin.cz, j.skrabana@spo-zlin.cz, R.Mackovikova@spo.cz, Pavel.Burcek@spo.cz, zlin@spozlin.cz, krulis@spozlin.cz, nejedly@stranaprav.cz, sladeckuv@email.cz, Josef.Kvasnicka@seznam.cz, oberreiter.ekon@tiscali.cz, trabozr@gmail.com, jaroslav@masopust-exportimport.cz, rkk@stranaprav.cz, mynarv@seznam.cz,jankurka@atlas.cz, zdeno.s@centrum.cz, posta@mpo.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, info@econ.muni.cz, 180080@mail.muni.cz, fara@domasov.info, brno@biskupstvi.cz, apha@apha.cz, vrakos@nbox.cz, atelierskala@seznam.cz, rektor@ro.vutbr.cz,

 

423.

stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, info@muni.cz, bek@phil.muni.cz, twr@twr.cz, t.kratochvil@vecicernosicke.cz, duchanova@anobudelip.cz, kysela@anobudelip.cz, hazova@anobudelip.cz, vorechovsky@anobudelip.cz, kubovicova@anobudelip.cz, prchal@anobudelip.cz, rubes@anobudelip.cz, haspeklo@anobudelip.cz, sefl@anobudelip.cz, davidkova@anobudelip.cz, bonaventura@anobudelip.cz, capek@anobudelip.cz, kalina@anobudelip.cz, kosutek@anobudelip.cz, opatrny@anopbudelip.cz, ninanovakova@volny.cz, maly@anobudelip.cz, zeman@anobudelip.cz, mo.mikulov@anobudelip.cz, janicek@anobudelip.cz, ales@anobudelip.cz, blansko@anobudelip.cz, breclav@anobudelip.cz, brno.mesto@anobudelip.cz, brno.venkov@anobudelip.cz, hodonin@anobudelip.cz, vyskov@anobudelip.cz, znojmo@anobudelip.cz, mo.brno.stred@anobudelip.cz, mo.kyjov@anobudelip.cz, mo.tisnov@anobudelip.cz, mo.znojmo@anobudelip.cz, mo.vyskov@anobudelip.cz, mo.rosice@anobudelip.cz, mo.nosislav@anobudelip.cz, mo.brno.krpole@anobudelip.cz, kolek@anobudelip.cz, vrba@anobudelip.cz, zuna@anobudelip.cz, mo.lelekovice@anobudelip.cz, lucie.krejcova@stan.cz, jan.nemec@stan.cz, j.holoubek@parlamentnilisty.cz, cka@krestanskaakademie.cz, oulikovap@seznam.cz, sebek@hiu.cas.cz, jan.stribrny@centrum.cz, mo.brno.bystrc@anobudelip.cz, jan.bednar@mff.cuni.cz, abrotanek@volny.cz, hosek@etf.cuni.cz, gola@anobudelip.cz, zacek@anobudelip.cz,

424. info@heureka.cz,

abbartos@yahoo.com, redakce@echo24.cz, bek@muni.cz, karel.pukl@volny.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, alen.n@tiscali.cz, info@clovicekbrno.cz, clovicekbrno@atlas.cz, istech@fi.muni.cz, clovicek.brno@atlas.cz, info@heureka.cz, info@focus-agency.cz, info@osops.cz, info@nadacecez.cz, czp@mfcr.cz, druzstvo@kulturni-noviny.cz, info@nitra.sk, primator@nitra.sk, obec@telince.sk, prednosta@msunitra.sk, starostka.vd@gmail.com, obec@aleksince.sk, obecbadice@azet.sk, ocujarok@jarok.sk, ousurianky@stonline.sk, prednosta@vrable.sk, obecbab@obecbab.sk, obec@lucnica.net, starosta@klasov.sk, starosta@kolinany.eu, starostka.stitare@nevernet.sk, obec@zbehy.sk,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v září 2016.