Kapitola 210 – 28 stran.

13.09.2016 21:46

Kapitola 210 – 28 stran. V roce 2015 bylo NOEMU, Česku, šest set let. Potopa celého SVĚTA nastala v Česku, při upálení Jana Husa. Proč by měly národy říkat, kde je Bůh Česka. Jediný Bůh SVĚTA vede TVORSTVO odjakživa dle textů nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, to je nyní 40 dní x 1000 let = 40 000 let. Činí to tím, že v každém pokolení vchází, svým rozumem, do DUŠÍ vládnoucích proroků, Bohů. K.M.1/4až7/16,27, 1.Moj.7/5,17, Jan1/1až10/34, atd. Kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorní a úplně poslušní Bohové, vysušte vzedmuté moře křesťanských sviní, určené Bohem k debaklu, svolejte slavnostní shromáždění, a úpějte k Bohu, který je odjakživa jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. Nahum1/4,9až3/13, Žalm33/6, Joel1/13až4/2,4,21, Iz.29/11až24,33/22až45/7,57/10,16,20až63/14,18,65/15,66/24, 2.Petr.2/21,3/8až16, atd. Vůle DUCHOVNÍHO Krista, který je odjakživa jediným Bohem SVĚTA je, aby jím v Písmu vyvolené Česko, zrušilo podzimní volby neposlušných a vzpurných politiků pravice a levice, a zvolilo za vládnoucí Bohy novou STÁTNÍ SPRÁVU, dle textů uvedených na konci této kapitoly. Stávající neposlušná, to je mrtvá STÁTNÍ SPRÁVA, má povinnost uznat nadřazenost zákonů Božích, zákonů POLE VĚDY Písma, nad zákony lidskými, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Boha VŠEMOHOUCÍHO, nikoli rozumem lidským, geneticky prasečím. Bhag.15/15až16/13až24, Mich.2/3až10,4/12až5/9,6/7, Řím.1/18až10/14,15až11/32, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

Česká bible kapitola 210, POSLEDNÍ SOUD kapitola 147, soud ex-rektora Hampla z KU 120. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládnoucích stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Bože, DUCHU SVATÝ, moje SKÁLO, znič prosím křesťanské vzpurné a neposlušné svině za tři dny, kvůli tomu, že svými protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi, dělají veškeré válečné zlo na SVĚTĚ. Znič je od úterý 13.9.2016, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 16.9.2016 proto, aby Česko, kvůli žvástům hlupáků, např. Jana Burdy a Roberta Stojanova v kontakt@rozhlas.cz, nezahynulo. Tyto svině chtějí vládnout nad křesťanským lži lidem, místo TEBE. Kaz.3/18,8/8,9/10, Jan1/1až2/19až15/25, K.M.1/4až12/10,17,27,14/27, Žalm37/5,11,35,38,81/4,82/5, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,57/10,16,20, Oz.2/8,9/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ezech.3/4,21až28/9,33/17. ZEMĚ SVATÁ, PUPEK SVĚTA, MÍSTO SVATÉ, Domašovsko, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a ŽENY babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, a Brno, především úplně poslušný ředitel ČRo v Brně Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, mají povinnost učinit neprodleně SOUDNÝ DEN neposlušných Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů Satanů kněží proto, aby jalové výhonky stávající neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, mohly být v Česku vyříznuty neprodleně, dle textů na konci této kapitoly. Písmo bude naplněno, když politické zvířectvo SVĚTA bude vyřezávat všechny výhonky které nepatří DUCHOVNÍMU Kristu, během zimy 2016, 2017. Iz.18/6,29/11až24až66/24, 1.Kor. 4/20, Sír.5/5až43/26,31, atd. Z milosrdenství rozumu Božího je snad nalezen již poslední kamínek do mozaiky o vyvolení Česka být BOHEM, být pokorným a úplně poslušným, novým Božím lidem. Potopa lidí na zemi křesťanstvím, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, trvá již čtyřicet dní, to je 40 000 let, v Česku pouze 600 let. V roce 2015, 600 let od upálení Jana Husa, mělo být v Česku již vše nové. Protože jeden den u Hospodina je tisíc let, potopa všech neposlušných a vzpurných lidí na celé zemi trvá již 40 000 let. Bůh nečiní v Česku nic tajně. Jediný Bůh celého SVĚTA, mě dal v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, 15 let života na to, abych do roku 2015, 600 let od upálení Husa, dovedl víru v jediného Boha SVĚTA k dokonalostí tím, aby v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bylo nastoleno celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, což se nepodařilo. Stále se Krista nikdo nebojí strachem, jaký ještě nebyl. Viz str.6až8. 2.) Milostivé Hospodinovo léto se prakticky končí v době mých narozenin, 21.9.2016. Iz.63/4. Vůle Boží je, aby nový Kristus žehnal všemu TVORSTVU, z DOLINY O2 Arény v Praze, z celosvětových oslav příchodu nového Krista, takového VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES opravdu je, za tři dny od mých narozenin 21.9.2016, to je za necelých tři tisíce křesťanských let, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v PRAVÉ POLEDNE, na podzim 2016, od soboty 24.9.2016. Ageus2/18. Klíče od Božího království dostanou ti pokorní a úplně poslušní, kteří z Bible, z Tóry, z Bhagavadgíty a z Koránu, budou předpovídat minulost, přítomnost, a budoucnost, Česka a SVĚTA. VINNÁ RÉVA BIBLE, FÍKOVNÍK BHAGAVADGÍTY, GRANÁTOVNÍK TÓRY, a OLIVA KORÁNU, od roku 2015, dosud nepřinesly OVOCE Boží SPRAVEDLNOTI, celosvětového Božího království. Hospodin přesto, z uvedených SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, již žehná lidu pracujícímu, a technickému lidu VUT v Brně. Tvorstvo je stále vydáno marnosti křesťanského smilstva s Baaly, a s DÉMONY, místo s novým Bohem, do okamžiku, kdy docenti Pospíšil, Skála, a Hirš z VUT v Brně, výhonek spravedlivý, nebo dělníci, porodí nového Hospodina, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo se v křesťanský pátek, při úplňku MĚSÍCE 16.9.2016, bude ještě očišťovat krví Kristovou, to je MEČEM nesmyslných VÁLEK o ropu, plyn a suroviny, je novým Bohem prokletým NETVOREM. HOD Boží podzimní, odhození všech vzpurných a neposlušných křesťanských ateistických sviní na Domašovsku a v Brně bude, když úplně poslušné, a novému Bohu vděčné ŽENY, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, oslaví Boha tancem tím, že pozvou mě, a mou ženu Milku, Emilii, na hody v Domašově proto, abychom zahájili tancem NOVÝ VĚK celosvětového Božího království, jediného velkého celosvětového Česka. Oslavy nového Boha tancem je nutné provést neprodleně, již při úplňku MĚSÍCE v pátek 16.9.2016, v den svátku pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, s číslem 666, a potom znovu až v říjnu. Viz str.8až11. 3.) VOLEBNÍ LÍSTEK pro říjnové volby 2016, pro úplně poslušné, kteří místo Bohem prokletých politiků pravice, levice a středu, budou volit nového DUCHOVNÍHO KRISTA, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, a jeho novou celosvětovou vládu celosvětvého Česka, vládnoucí dle Boží vůle, mírovému BOŽÍMU KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému. Nový Kristus zachrání a spasí svým rozumem, ze svého milosrdenství pouze ty, kdo při volbách v říjnu 2016, budou volit Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a kdo nebudou mít nic společného např. s DÉMONEM, s ministrem financí Babišem, podatelna@mfcr.cz, s drzým DÉMONEM, s ministrem průmyslu Mládkem posta@mpo.cz, a s jejich vzpurnými Bohy, např. se Satanem farářem Dominikem z Domašova, fara@domasov.info, či s drzým a zlým Satanem biskupem Cikrlem brno@biskupstvi.cz, a kardinálem Dukou apha@apha.cz. Viz str.11až13. 4.) Křesťanské svině z cestakestestizp@email.cz, info@cestakustastiu.sk, info@twth.org, rozdávají zdarma brožuru CESTA KE ŠTĚSTÍ, což má být průvodce k lepšímu životu, založeném na zdravém rozumu neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích křesťanských sviní. Uvedení vzpurní a neposlušní zločinci a lháři tvrdí, že jejich křesťanské slovo protikladných dogmat děsivé křesťanské temnoty, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, jsou důležité pro přežití vzpurných a neposlušných sviní, protože brožura CESTA KE ŠTĚSTÍ je etickým kodexem neposlušných a vzpurných geneticky prasečích sviní. Kdokoli s těmito křesťanskými prasaty bude mít cokoli společného, rozum od nového DUCHOVNÍHO Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, nutného pro realizaci celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nikdy nedostane. Komu je evangelium SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES zahaleno, jde společně s uvedenými křesťanskými prasaty, do energetického, ekonomického a mravního HROBU. Kristus vytáhne z křesťanského bahna, a z energetického HROBU, pouze pokorné a úplně poslušné, novému Bohu vděčné, za vykonání SOUDU uvedených pokrytců, zločinců a lhářů. Totéž platí pro vzpurné a neposlušné křesťanské pokrytce a lháře, DUCHEM CHUDÉ, kteří rozdávají zdarma brožuru VYSVOBOZENÍ SKRZE VYKOUPENÍ od křesťanské svině Naděždy Okurkové info@nove-stvoreni.cz, pe.otevrel@seznam.cz, atd. Viz str.13až15. 5.) Vzpurní a neposlušní politici, HROBAŘI, např. BÝCI či VOLI z KDU-ČSL a TOP 09 brno@top09.cz, kalousek@psp.cz, kancelar@pavelbelobradek.cz, KOZLI z ČSSD kvv.jihomoravsky@cssd.cz, mlad.jan@seznam.cz, BERANI z KSČM filip@psp.cz, a Bohem prokletí PTÁCI z ODS hk@ods.cz, petr.fiala@ods.cz, se před volbami v říjnu 2016 drží za ruce, tančí, a volají. Ať žijí protikladné křesťanské žvásty drzých Satanů kněží faráře Dominika, NETVORA kardinála Duky, atd., ať žijí promyšlené ekonomické vychytralosti DÉMONA, BAALA, ministra financí Babiše, podatelna@mfcr.cz. Raději si zvolíme celosvětový energeticky a ekonomický HROB, při ropném a ekonomickém kolapsu, než bychom přestali být MRTVOLAMI, než bychom ze svých HROBŮ dobrovolně vyšli, mluvením pravdy o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, než bychom měli číslo www = 666, což je číslo úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, či DCER, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Když uvedení vládnoucí neposlušní NETVOŘI nevstanou dobrovolně z HROBŮ svých žvástů o koncepci energetiky, DÉMONA ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, která dle slov docenta Skály z VUT v Brně skala@fme.vutbr.cz, a dle emeritního děkana SF ČVUT Františka Hrdličky, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, tvoří pouze cca 10 % celkem potřebné energie, a svých žvástů o UKŘIŽOVANÉ, křesťanské, modlářské STVŮŘE, Kristu UKŘIŽOVANÉM, povstane iba tieseň, dle Písma a písničky od Krista. Viz kapitola 176.

 

Uvedená politická zvířata, a Bohem nenáviděné PTACTVO ODS, ve strachu jaký ještě nebyl, má povinnost neprodleně vytvořit vládu Česka, dle textů na konci této kapitoly. Viz str.15až16. 6.) Nový Bůh, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, proklel pro jejich neposlušnost. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, mají povinnost, mít za Boha, SYNA ČLOVĚKA, Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a nejsou toho schopní. Uvedené vládnoucí svině, či NETVOŘI vyžadují, aby se totálně pomatení lidé, podrobili jejich slovu, a jejich SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojáci, vojenští kaplani, zbraně, atd., protože není nikoho, kdo by se podřídil jedinému Bohu SVĚTA, nové SKÁLE, kterou je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ZÁKON Boží, o Božím království, je možné dodržovat celý pouze v případě, že všichni budou vyvlečení ven, od svých koryt, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mravně nezbytného. OVCE, které nyní vydává Hospodin na porážku, jsou neposlušní dementní idioti z KSČM, které Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, jako prostředníky, mezi spravedlivým Hospodinem, a levicovým lidem, již nepotřebuje. Chce nad TVORSTVEM celého SVĚTA, vládnout sám. Boj o energetické přežití Česka a SVĚTA začíná v září 2016. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ. Viz str.16až19. 7.) Na všesvětovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, učiní Kristus přítrž válkám, až do končin ZEMĚ. Dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci ENERGETIKY, platné pro všechny státy SVĚTA, nám podrobí lidská společenství. NÁRODY NÁM K NOHÁM SLOŽÍ. Vždyť Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je KRÁL KRÁLŮ, a PÁN PÁNŮ, nad celou zemí. Slovo protikladných a promyšlených žvástů, krvavých křesťanských nebes, musí zaniknout. Jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Proroky, pomazanými za mě, pro vytvoření nové vlády, tímto činím docenta Hirše z Brna, a profesory Bašty a Drkala z Prahy. Dle mého názoru, veškerá řeč o koncepci ENERGETIKY, bude především o výstavbě sídlišť, a měst, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou uvedené v návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Pane docente Hirši, profesore Drkale a profesore Bašto. Jste pomazáni za proroky místo mě tím, že jako jediní URBANISTÉ a jediní ARCHITEKTI těchto domů, sídlišť, a měst, máte povinnost iniciovat vytvoření nové vlády Česka. Jste pomazaní na proroky místo mě, a máte povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista, o ENERGETICE, mohou nyní chytat pouze poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, při další neposlušnosti. Viz str.19až21. 8.) Karolina Koubová karolina.koubova@rozhlas.cz, uvedla, že prezident Putin horečně zbrojí, protože předpokládá, že HYBRIDNÍ VÁLKY přerostou ve války, o naleziště fosilních paliv, v roce 2025. Václav Cílek upřesnil, že začnou nejenom války o fosilní paliva, ale i války o potraviny, vodu, peníze, a to především ve státech, kde žije mnoho chudáků. Upřesnil že Rusko podstatně omezí těžbu ropy v roce 2025, takže ropovod Družba vyschne, což pro technický spící lid VUT v Brně, atd., pro BLANICKÉ RYTÍŘE, není nic nového a překvapivého. V hlubokém socialismu, za starosty komunisty Ondrouška, blízko Říček zrezivěl ropovod Družba tak, že musel být opravován. Tehdy média napsala, že ropovod Družba nebude obnovován, ale pouze opravován, protože výstavba nového ropovodu se ekonomicky nevyplatí. Hospodin se ptá, co učiní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z VUT v Brně, nyní. Co učiní ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, když veškerou pravdu o Boží vůli znají? Hospodin v Písmu uvádí, že kdyby neukončil ty dny vlády, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických idiotů v Česku, nebyl by energeticky spasen žádný neposlušný člověk. Mar.13/20. Dny vlády osmi vládnoucích militaristických křesťanských prasat, Bůh končí těmito texty. Konec vlády NETVORŮ 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialy. 5. Kalouska. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. 8. Zemana, znamená jejich záchranu. Viz str.21až23. 9.) ZLATÉ TELE, či ZLATÝ VŮL, ministr financí Babiš, patří mezi sedm církví, sedm zlatých svícnů, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, které Bůh proklel, pro jejich neposlušnost, protože si s nimi neví rady. Neposlušní a vzpurní, odmítají zchřadnout. Trpělivý Hospodin, stále určuje nové DNES naplnění Písma. Hitler neměl, a mrtvý zdechlák, či shnilý lenoch prezident Zeman nemá, než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ zvířete, Iz.2/22až57/10,16,20až66/24, Kaz.3/18až8/8, protože jako vzpurný a neposlušný, odmítá studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že po vyjití z Boží SOCIALISTICKÉ SPRAVEDLNOSTI, čtyřiceti let pouště socialismu, bylo Hospodinem vyvedeno, na nekonečnou křesťanskou poušť křesťanského militarismu a imperialismu. Viz str.23až25. 10.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Kdo se na Domašovsku a v Brně nevrátí k novému Bohu neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 16.9.2016, bude Bohem vymazán z KNIHY ŽIVÝCH, a jeho geneticky zvířecí TĚLO a DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Bude pláč a skřípění zubů těch co zajdou. Viz str.25až28.

 

1.) Z milosrdenství rozumu Božího je snad nalezen již poslední kamínek do mozaiky o vyvolení Česka být BOHEM, být pokorným a úplně poslušným, novým Božím lidem. Jan1/1až10/34, Řím.1/18až8/19až10/14až11/32, K.M.1/4až18/13až19/6, atd. Potopa lidí na zemi křesťanstvím, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, trvá již čtyřicet dní, to je 40 000 let, v Česku pouze 600 let. V roce 2015, 600 let od upálení Jana Husa, mělo být v Česku již vše nové. Protože jeden den u Hospodina je tisíc let, potopa všech neposlušných a vzpurných lidí na celé zemi trvá již 40 000 let. 1.Moj.7/5,17, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21až3/4,8,9až16, Jer.1/17 až6/30až51/58, atd. Bůh nečiní v Česku nic tajně. Jediný Bůh celého SVĚTA, mě dal v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, 15 let života na to, abych do roku 2015, 600 let od upálení Husa, dovedl víru v jediného Boha SVĚTA k dokonalostí tím, aby v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bylo nastoleno celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, což se nepodařilo. Stále se nikdo Krista nebojí strachem jaký ještě nebyl. 2.Král.20/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Jediný Bůh SVĚTA, DUCHOVNÍ Kristus, vede TVORSTVO tak, aby nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v PRAVÉ POLEDNE, v roce trestu tučných, v roce 2016, SOUDEM těchto textů, opisovaných z Písma stále jinými slovy, celé stvoření přetvořil na celosvětové, mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, jak si to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, předsevzal. 2.Petr.2/21až3/4,8,9až16, Kaz.3/18,8/8až12/3, Sír.5/5,7/16,13/18až42/19až43/26,31, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Žid.4/7až6/3,6až12/28, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Iz.29/11až24až33/22až59/10až66/24, Jer.1/17,3/14až23/12,15,29,32,36/32až51/58, Ezech.3/4až21až9/10až39/8,13,21,29až44/28, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Efez.1/9až5/5,7,15, atd. Hospodin nečiní nic tajně, ke vzpurným a neposlušným lidem mluví pouze v podobenstvích. Úplně poslušní, Boží vůli snad nakonec pochopí, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, až uznají, Boží moc nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat, a nad každým lidským TĚLEM, geneticky prasečím. Nový Hospodin se nad jím vyvoleným Českem smiluje, až vládnoucí náboženské a politické svině přestanou proti novému DUCHOVNÍMU Kristu bojovat pro pochopení, že nový Kristus, každému neprodleně vrací všechny nepravosti, na hlavy, v případě další neposlušnosti a vzpoury. Dělá totiž neposlušným lidem dobro i zlo. Křesťanské svině na SOUD neposlušných a vzpurných hledí již 16 let, a stále je nelze uzdravit. Stále chtějí oslavovat sebe navzájem, vládnout nad lidmi místo Krista ZÁKONODÁRCE, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ a ZBRANÍ, proto hledí na novou a věčnou manu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a stále nic nechápou, ke své vlastní zkáze. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až12/11až14/3, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43,15/25, Izaj.29/11až24,45/7až57/10,16,20až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Nahum1/4,9,až3/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Žalm33/6až102/18,27až132/5,8, Skutky28/26, atd. V nekonečné křesťanské poušti, kde slovo NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES neprší, nemohou růst ani STROMY SPRAVEDLNOSTI, ani na nich nemůže uzrát zavěšené ovoce, jako např. starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, či ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, viz kapitola 208a209. Když se Domašovsko a Brno k jedinému Bohu SVĚTA nevrátí, když se nebude bát strachem, jaký ještě nebyl, Bůh Česko úplně zničí. Iz.29/11až24až61/3,63/14,18, Žalm14/4až37/5,11,35,38až150/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Všechno bude nové, když Domašovsko a Brno učiní neprodleně SOUDNÝ DEN zlých. Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1. Lidem se zdají sny, dle ČRo2, kde jim DUCHOVNÍ Kristus vyhrožuje, že je zabije, a přitom se na ně usmívá. Mě se zdál sen, že přišla potopa a zatopila všechno. Jak odtranit křesťanskou potopu, která zatopila všechno, Kristus, DUCH SVATÝ, objasnil. Psychiatr Cyril Höschl v ČRo 2 pravil, že vládnoucí náboženská a politická elita není nesvéprávná, a že proto má povinnost uvedenou Boží vůli, o vládě Boha, pochopit.

 

2.) Nový DUCH SVATÝ, je stále stejně mocný a silný. TĚLO NOVÉ CÍRKVE, nové STÁTNÍ SPRÁVY, je stále slabé, protože na SOUDU vzešel plný počet neposlušných, to je vzpurných, mrtvých křesťanských pohanů, určených novým DUCHOVNÍM Kristem, k pádu do křesťanského podsvětí, do hlubokého energetického HROBU, pro vzdor neposlušných vládnoucích sviní, proti novému VEŠKERÉMU SLOVU BOŽÍMU, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ dej, ať TVOJE ŽIVÁ, nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je nepostradatelným funkčním MOBILEM, pro každého pokorného, a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, pro každého BOHA nové státní správy, a pro každého Boha nové vlády Česka, vytvořené dle návrhu, uvedeného na konci této kapitoly. Slovo vládnoucích politických a náboženstkých sviní, nedovede vytvořit celosvětové, mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království. Nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, vytvořit dovede. Milostivé Hospodinovo léto se prakticky končí v době mých narozenin, 21.9.2016. Iz.63/4. Vůle Boží je, aby nový Hospodin žehnal všemu TVORSTVU, z DOLINY O2 Arény v Praze, z celosvětových oslav příchodu nového Krista, takového VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES opravdu je, za tři dny od mých narozenin 21.9.2016, to je za necelých tři tisíce křesťanských let, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v PRAVÉ POLEDNE, od podzimu 2016, od soboty 24.9.2016. Ageus2/18. Lis plný křesťanského dračího vína, jedoviny dračí, Hospodin dovolil zasadit tím, že na imperialisty a militaristy uvedl ovoce úmyslů nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad územím muslimů. Nový Hospodin snad již bude v Česku tlačit lis nového vína, na odpuštění hříchů všem národům, protože HŘÍCHY nesmyslných válek, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, již nebudou. Bože VŠEMOHOUCÍ dej, ať TVÁ nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 16.9.2016, spálí v Česku veškeré křesťanské, militaristicky chamtivé křoví, které pod vedením zakladatele KOZLŮ ČSSD, smradlavého kuřáka, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, pochoduje na cestě do energetického HROBU, při ropném a ekonomickém kolapsu. Vždyť na nové cestě do BRAN celosvětového Božího království, veškerému pokornému, úplně poslušnému, a novému Bohu vděčnému TVORSTVU, již svítí zlaté SLUNCE BHAGAVADGÍTY, se zdravím na paprscích. Bohem vyvolené Česko již každého může pozvat pod VINNOU RÉVU BIBLE, a pod FÍKOVNÍK BHAGAVADGÍTY, pod nové Boží SLOVO, které se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje. V Brně, z křesťanského BAHNA Masarykovy univerzity, v roce 2015, TVORSTVO znovu padlo do KALUŽE sekretářky Kalužové, na VUT v Brně. Česko znevážilo a pohrdlo pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, opakovaně uváděných neposlušných vládnoucích NETVORŮ. Klíče od Božího království dostanou ti pokorní a úplně poslušní, kteří z Bible, z Tóry, z Bhagavadgíty a z Koránu, budou předpovídat minulost, přítomnost, a budoucnost, Česka a SVĚTA. VINNÁ RÉVA BIBLE, FÍKOVNÍK BHAGAVADGÍTY, GRANÁTOVNÍK TÓRY, a OLIVA KORÁNU, od roku 2015, dosud nepřinesly OVOCE Boží SPRAVEDLNOTI, celosvětového Božího království. Hospodin přesto, z uvedených SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, již žehná lidu pracujícímu, a technickému lidu VUT v Brně. Tvorstvo je stále vydáno marnosti křesťanského smilstva s Baaly, a s DÉMONY, místo s novým Bohem, do okamžiku, kdy docenti Pospíšil, Skála, a Hirš z VUT v Brně, výhonek spravedlivý, nebo dělníci, porodí nového Hospodina, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo se v křesťanský pátek, při úplňku MĚSÍCE 16.9.2016, bude ještě očišťovat krví Kristovou, to je MEČEM nesmyslných VÁLEK o ropu, plyn a suroviny, je novým Bohem prokletým NETVOREM. Nový Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud především úplně poslušný ředitel ČRo v Brně Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, nevykoná v ČRo v Brně, SOUD Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanu kněží všech ekumenických církví. Kdo se nyní dotkne pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, dotkne se zřítelnice Božího oka. DUCHOVNÍ Kristus se vypravil ze svého příbytku, SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES proto, aby OHNĚM svých nových SLOV, spálil vzpurné a neposlušné svině. Neposlušní, ve strachu jaký ještě nebyl, musí otročit úplně poslušným úředníkům nové vlády a nové STÁTNÍ SPRÁVY, dle návrhu na konci této kapitoly. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, nebude vzpurného Česka želet. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Jediný Bůh SVĚTA je odjakživa touto Boží trojicí. 1.) Je DUCHOVNÍM Kristem VÍTĚZNÝM, vyvýšeným SOUDEM křesťanských neposlušných a vzpurných SVINÍ, dnes např. MRZKÝCH ŽEN, Hany Waignerové z twr@twr.cz, jejího hosta Kristýny, která šíří děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí v jihovýchodní Asii, či drzých Satanů Petra Vaďury z nabozenstvi@rozhlas.cz, a jeho zlého hosta, Jiřího Mrázka z KTF mrazek@etf.cuni.cz. Iz.5/4,16až33/22až66/24, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/10,20, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. 2.) Je jediným Bohem SVĚTA tím, že je OTCEM ZAKLADATELEM celosvětového, mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jan10/30,29, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. 3.) Je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi odjakživa tím, že každému dává SVÉHO DUCHA, a to pouze v částečce rozumnosti člověka, v částečce rukodělné dovednosti, či v částečce paměti. 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, 1.Kor.12/11, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, atd. Jak jinak by mohl soudit křesťanské drzé SVINĚ Hanu Waignerovou z twr@twr.cz, jejího hosta Kristýnu, a drzé Satany Petra Vaďury z nabozenstvi@rozhlas.cz, s jeho zlým hostem, Jiřím Mrázkem z KTF mrazek@etf.cuni.cz, než odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Řím.1/18až3/6až11/32, 2.Petr.2/21,3/4,8,16. Především ZEMĚ SVATÁ, PUPEK SVĚTA, MÍSTO SVATÉ, Domašovsko a Brno, má povinnost oslavit neprodleně příchod nového, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha netradičně, např. na HODECH. HOD Boží podzimní, odhození všech vzpurných a neposlušných ateistických sviní na Domašovsku a v Brně bude, když úplně poslušné, a novému Bohu vděčné ŽENY, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, oslaví Boha tancem tím, že pozvou mě, a mou ženu Milku, Emilii, na hody v Domašově proto, abychom zahájili tancem NOVÝ VĚK celosvětového Božího království, jediného velkého celosvětového Česka. Oslavy nového Boha tancem je nutné provést neprodleně, již při úplňku MĚSÍCE v pátek 16.9.2016, v den svátku pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, s číslem 666, a potom znovu až v říjnu. Vážené ženy v Domašově a Říčkách babskehodydomasov-ricky@seznam.cz. Zítra se bude, tančit všude, až naše vítězné vlajky BÍLÉ, nás pokorných, úplně poslušných a odpovědných, na stožáry SVĚTA vyletí, na Domašovsku a v Brně. Nový Bůh, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE SVĚTA, již žádné barevné politiky pravice a levice, a žádné barené kněze církví celého SVĚTA, vůbec nepořebuje. Jeho slovo nové a věčné many ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je nejvyšším ZÁKONEM, pro každého neposlušného a vzpurného člověka na SVĚTĚ. Vážené ženy v Domašově a Říčkách. Křesťanský Kristus, RYBÁŘ, UKŘIŽOVANÝ protikladnými křesťanskými žvásty, již zemřel. Byl Bohem pouze pro minulá, vzpurná, zlá, a neposlušná pokolení. Kdokoli pokládá za Boha křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, je novým Bohem prokletý. Neposlušné, to je mrtvé, chamtivé, geneticky prasečí křesťanské vládnoucí svině, Bůh, v Božím, mírovém království, již nepotřebuje. Vzpurné a pyšné vládnoucí NETVORY zabije strašlivou záhubou, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Již je zabil, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Na Domašovsku musí být vzpurní a neposlušní, to je mrtví, do jednoho vyhlazení. Bujné křoví svévolníků stále nemůže shořet, protože zlé SLOVO drzého Satana faráře Dominika, je studeným křesťanským ohněm. Vzpurné křesťanské křoví shoří, až ředitel ČRo v Brně Jaromír Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, dá na svícen nejvyšší ZÁKON, kterým je nová a věčná mana ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh vzdá Domašovsku a Brnu chválu, když se k novému Kristu vrátí. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) VOLEBNÍ LÍSTEK pro říjnové volby 2016, pro úplně poslušné, kteří místo Bohem prokletých politiků pravice, levice a středu, budou volit nového DUCHOVNÍHO KRISTA, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, a jeho novou celosvětovou vládu celosvětvého Česka, vládnoucí dle Boží vůle, mírovému BOŽÍMU KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnému. Jediný Bůh SVĚTA, dělá lidem všech států SVĚTA, svým rozumem, ze svého milosrdenství, dobro. V Česku, a ve SVĚTĚ, odstupováním svého rozumu, od neposlušných křesťanských, a jiných ateistických sviní, dělá veškeré zlo. Překonat zlo nemravných, nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, o vládu křesťanských žoldáků nad muslimy, překonat zlo nesmyslné výroby, výstavby, dopravy a spotřeby, může pouze nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a svým rozumem, po uznání veškeré moci DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, nad vším neposlušným, to je mrtvým TVORSTVEM. Strach před novým Kristem, jaký ještě nebyl, je podmínkou pro přežití neposlušného a vzpurného Česka. Nový Kristus zachrání a spasí svým rozumem, ze svého milosrdenství pouze ty, kdo při volbách v říjnu 2016, budou volit Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a kdo nebudou mít nic společného např. s DÉMONEM, s ministrem financí Babišem, podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, fau@mfcr.cz, jiri.benda@mfcr.cz, knihovna@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz, loterie@mfcr.cz, tiskove@ mfcr.cz, s drzým hlupákem, s DÉMONEM, s ministrem průmyslu Mládkem posta@mpo.cz, press@mpo.cz, a s jejich vzpurnými Bohy, např. se Satanem farářem Dominikem z Domašova, fara@domasov.info, či s drzým a zlým Satanem biskupem Cikrlem brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, kardinálem Dukou apha@apha.cz. Iz.29/11až24až33/22až44/5,8,45/7až57/10,16,20až66/24, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Bhagav.15/15,16/13,24,18/78, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16až12/10,17,27, Kaz.3/18až 8/8až9/10až12/3, atd. V ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku, v Brně, a v Česku, všichni uzdravení novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mají povinnost uznat, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jsou nadřazené zákonům lidským. DUCHOVNÍ Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se smiluje nad Českem a SVĚTEM, svým novým DUCHEM VEŠKERÉHO SLOVA, a svým rozumem, když na Domašovsku, v Brně, a v Česku, tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU neposlušných, budou VOLEBNÍM LÍSTKEM pro říjnové volby 2016, pro každého úplně poslušného. Stane se tak, když pokorných, poslušných, a Bohu vděčných BOŽÍCH SYNŮ, a DCER, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, za vykonání písemného SOUDU neposlušných sviní, bude hodně. K.M.6/6až24. BOŽÍM SYNEM, či DCEROU se stane každý, kdo tímto podepsaným textem, vhozeným do volební popelnice, či urny, odmítne vládu Bohem prokletých politiků pravice, levice a středu, kteří tak jak jsou, neposlušní a vzpurní, od nového Krista, již nikdy nedostanou rozum v částečce NOVÉHO DUCHA. Vůle Boží je, úplně a celosvětově zničit křesťanský militarismus a imperialismus, na kongresu úplně poslušných energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Milostivé Hospodinovo léto se prakticky končí v den mých narozenin, 21.9.2016. Iz.63/4. Duchovní Kristus chce žehnat Česku a SVĚTU, za tři dny ode dne mých narozenin, na podzim, v sobotu dne 24.9.2016. Ageus2/18. Nový Hospodin se nad jím vyvoleným Českem smiluje, když SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, bude mobilem, který každému bude pomáhat orientovat se v pletichách Baalů a DÉMONŮ. DUCHOVNÍ Kristus, jediný Bůh SVĚTA, uvede na všechno TVORSTVO ropný a ekonomický kolaps tak, aby v Česku nebylo ani žhavé uhlí na ohřátí. Kdo chce přežít, kdo chce mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, musí se nového Krista bát strachem, jaký ještě nikdy nebyl, pro pochopení textů Písma o tom, že problémem každého člověka, je jeho přirozenost, jeho těla, které je geneticky prasečí, a jeho DUŠE, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Platí texty Písma o tom, že veškerá rozumnost, rukodělná dovednost, je od Hospodina, z jeho rozumu, z jeho milosrdenství, a že také paměť je od Boha. Nový ŽIVÝ Kristus, svým rozumem, a svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ze svého milosrdenství, zachrání a energeticky spasí pouze pokorný, a úplně poslušný křesťanský, militaristický lži lid, který nebude mít nic společného, se stávajícími křesťanskými neposlušnými, to je s mrtvými Bohy, s politiky pravice a levice, a s jejich náboženskými Bohy, s trpaslíky, se Satany kněžími.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

4.) Křesťanské chamtivé drzé, bez rozumu Krista mrtvé svině, stále chtějí vládnout nad novým DUCHOVNÍM Kristem, vyvýšených SOUDEM všech vzpurných a neposlušných NETVORŮ, svými křesťanskými protikladnými žvásty děsivé temnoty katolického, evangelického a husitského katechismu, a svými ekonomickými vychytralostmi DÉMONŮ, bankéřů. Kol.3/5, Iz.5/4,16až29/11až24až33/22až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Proto např. křesťanské svině z cestakestestizp@email.cz, info@cestakustastiu.sk, info@twth.org, rozdávají zdarma brožuru CESTA KE ŠTĚSTÍ, což má být průvodce k lepšímu životu, založeném na zdravém rozumu neposlušných a vzpurných, geneticky prasečích křesťanských sviní. Uvedení vzpurní a neposlušní zločinci a lháři tvrdí, že jejich křesťanské slovo protikladných dogmat děsivé křesťanské temnoty, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, jsou důležité pro přežití vzpurných a neposlušných sviní, protože brožura CESTA KE ŠTĚSTÍ je etickým kodexem neposlušných a vzpurných geneticky prasečích sviní. Kdokoli s těmito křesťanskými prasaty bude mít cokoli společného, rozum od nového DUCHOVNÍHO Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, nutného pro realizaci celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nikdy nedostane. Komu je evangelium SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES zahaleno, jde společně s uvedenými křesťanskými prasaty, do energetického, ekonomického a mravního HROBU. Kristus vytáhne z křesťanského bahna, a z energetického HROBU, pouze pokorné a úplně poslušné, novému Bohu vděčné, za vykonání SOUDU uvedených pokrytců, zločinců a lhářů. Totéž platí pro vzpurné a neposlušné křesťanské pokrytce a lháře, DUCHEM CHUDÉ, kteří rozdávají zdarma brožuru VYSVOBOZENÍ SKRZE VYKOUPENÍ od křesťanské svině Naděždy Okurkové info@nove-stvoreni.cz, pe.otevrel@seznam.cz, atd. POSLEDNÍ REFORMACE úplným přetvořením tvorstva bude Kristem umožněna, po rozhodnutí o zničení SKÁLY vzpurných, PRACHŮ, MAJETKU, ZBRANÍ atd., kvůli přestavbě energetiky z fosilních paliv, na energetiku SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BHAGAVADGÍTY, se zdravím na paprscích. Dílo energetické spásy nastane, s pomocí rozumu DUCHOVNÍHO Krista, až křesťanské zlé a neposlušné svině, uznají svoje křesťanské protikladné žvásty za lži, až dobrovolně a neprodleně odejdou do říše ticha, cestou Bohem vyvolených nepotřebných služebníků Krista. Nikdo již nemůže oslavovat sama sebe navzájem, a slávu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou novým DUCHOVNÍM Kristem, nehledat. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, budou již jenom pokrytci, NETVOŘI, lháři a zločinci, až do slavného příchodu nového DUCHOVNÍHO Krista, jeho SLOV NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

5.) Dle Rovnosti, Písma a písniček, mám povinnost shromáždit k SOUDU vzpurné a neposlušné politiky pravice, levice a středu, a jejich Bohy, drzé Satany kněze, např. drzého faráře Dominika z Domašova, fara@domasov.info, zlého NETVORA biskupa Cikrleho brno@biskupstvi.cz, a zlou SVINI kardinála Duky apha@apha.cz. Vzpurní a neposlušní politici, HROBAŘI, např. BÝCI či VOLI z KDU-ČSL a TOP 09 brno@top09.cz, matina.mackova@top09.cz, jelinkova@kdu.cz, horava@kdu.cz, sidlova@kdu.cz, info@top09.cz, honet@kdu.cz, cernin@kdu.cz, cacakova@kdu.cz, hrusova@kdu.cz, miroslav.kalousek@top09.cz, info@top09.cz, kalousek@psp.cz, volby@top09.cz, andrea.smolkova@top09.cz, kancelar@pavelbelobradek.cz, malekr@psp.cz, gorigova.ludmila@vlada.cz, eva.mareckova@top09.cz, pavel.severa@top09.cz, international@top09.cz, info@pha.top09.cz, info@jmk.top09.cz, KOZLI z ČSSD malachp@seznam.cz, hejtman@kr-jihomoravsky.cz, kvv.jihomoravsky@cssd.cz, dana.vahalova@seznam.cz, mpicl@seznam.cz, hanak.roman@kr-jihomoravsky.cz, sklenakr@psp.cz, tiskove@socdem.cz, kmalina@socdem.cz, mkacirek@socdem.cz, vaclavzemek@centrum.cz, petruj@psp.cz, hamacekj@psp.cz, mlad.jan@seznam.cz, sk-stech@seznam.cz, kvv.prazsky@socdem.cz, vanar@psp.cz, mhasek@socdem.cz, BERANI z KSČM josef.skala@kscm.cz, filip@psp.cz, Petr.Simunek@praha.eu, press@kscm.cz, leftnews@kscm.cz, ov.budejice@kscm.cz, zdenka.liskova@kscm.cz, dolejsj@psp.cz, kovacik@psp.cz, kscmvsetin@raz-dva.cz, rozhodci.komise@kscm.cz, oldrich.bubenicek@volny.cz, pkroca@missuh.cz, ov.zlin@kscm.cz, fjordak@volný.cz, kr.zlin@kscm.cz, a Bohem prokletí PTÁCI z ODS hk@ods.cz, jana.havelkova@ods.cz, region.jihomoravsky@ods.cz, region.jihocesky@ods.cz, region.karlovarsky@ods.cz, region.kralovehradecky@ods.cz, zuzana.parikova@ods.cz, eva.prudilova@ods.cz, milena.tumova@ods.cz, region.liberecky@ods.cz, region.moravskoslezsky@ods.cz, region.olomoucky@ods.cz, region.pardubicky@ods.cz, region.plzensky@ods.cz, region.prazsky@ods.cz, region.stredocesky@ods.cz, hrdinova.libuse@seznam.cz, region.vysocina@ods.cz, veronika.vrecionova@centrum.cz, region.zlinsky@ods.cz, bartonova.palkova@ipmanagering.cz, oberfalzerj@seznam.cz, blaha@musobeslav.cz, jbrdlik@seznam.cz, pernes@volny.cz, hayek.m@seznam.cz, dolezal@horice.org, statek.uhersko@seznam.cz, frantisek@cunasdosenatu.cz, jan.machac@nembce.cz, tvrdik8@seznam.cz, jan.koci@ods.cz, jakub.kajzler@ods.cz, ladislav.svatos@ods.cz, mrychecka@volny.cz, marta.sorfova@seznam.cz, jiriventruba@seznam.cz, jirsa@hluboka.cz, jaroslav.moravek@volny.cz, jiri@jirizak.cz, eva.kavinova@ods.cz, petr.fiala@ods.cz, pavel.horak@ods.cz, zdenek.nytra@hzsmsk.cz, hebnarova@dk-kromeriz.cz, bacikova.j@seznam.cz, milos@vystrcil.cz, region.ustecky@ods.cz, se před volbami v říjnu 2016 drží za ruce, tančí, a volají. Ať žijí protikladné křesťanské žvásty drzých Satanů kněží faráře Dominika, NETVORA kardinála Duky, atd., ať žijí promyšlené ekonomické vychytralosti DÉMONA, BAALA, ministra financí Babiše, podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, fau@mfcr.cz, jiri.benda@mfcr.cz, knihovna@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz, loterie@mfcr.cz, tiskove@ mfcr.cz. Raději si zvolíme celosvětový energeticky a ekonomický HROB, při ropném a ekonomickém kolapsu, než bychom přestali být MRTVOLAMI, než bychom ze svých HROBŮ dobrovolně vyšli, mluvením pravdy o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, než bychom měli číslo www = 666, což je číslo úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, či DCER, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Když uvedení vládnoucí neposlušní NETVOŘI nevstanou dobrovolně z HROBŮ svých žvástů o koncepci energetiky, DÉMONA ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, která dle slov docenta Skály z VUT v Brně skala@fme.vutbr.cz, a dle emeritního děkana SF ČVUT Františka Hrdličky, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, tvoří pouze cca 10 % celkem potřebné energie, a svých žvástů o UKŘIŽOVANÉ, křesťanské, modlářské STVŮŘE, Kristu UKŘIŽOVANÉM, povstane iba tieseň, dle Písma a písničky od Krista. Uvedená politická zvířata a Bohem nenáviděné PTACTVO ODS, ve strachu jaký ještě nebyl, má povinnost neprodleně vytvořit vládu Česka, dle textů na konci této kapitoly. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Hospodin se smiluje, až technická elita bude v koncích svého rozumu, pro pochopení, že energetická koncepce ministra Mládka, pouze na ELEKTŘINU, je pro Česko HROBEM, je EGYPTEM, je svítící PYRAMIDOU, je křesťanským bezedným bahnem. Pokud se v názorech na SVÍTÍCÍ PYRAMIDY, na EGYPT, který je energetickou SMRTÍ mýlím, tak se stane to, co bude chtít Hospodin, a ne to, co uvádím. Hospodin se nad Českem smiluje, bude v Brně znít hlas boje, mnoha pokorných, poslušných, a novému Bohu vděčných služebníků, proti vládnoucímu politickému a náboženskému dobytku. Ať je slovo Hospodinem vyvoleného Česka, ANO, pro Boží, energeticky neotřesitelné království, a ne pro křesťanské PEKLO, pro militaristickou chamtivost vládnoucích VOLŮ. Nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, si s vůdci sedmi církví Česka, s vůdci sedmi vládnoucích politických stran, neví rad. Nový Bůh, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, proklel pro jejich neposlušnost. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, mají povinnost, mít za Boha, SYNA ČLOVĚKA, Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a nejsou toho schopní. Uvedené vládnoucí svině, či NETVOŘI vyžadují, aby se totálně pomatení lidé, podrobili jejich slovu, a jejich SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojáci, vojenští kaplani, zbraně, atd., protože není nikoho, kdo by se podřídil jedinému Bohu SVĚTA, nové SKÁLE, kterou je jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mírumilovný a moudrý je v křesťanském, militaristickém PEKLE, jenom Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Moc SLOVA NOVÝCH NEBES, nad každou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM, se ukázala. Když ani nyní, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, se neoprostí od lží o Hospodinu, a od lží o jedině správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Česko zažije SUPER HOLOCAUST, své úplné zničení. Nyní patří Hospodinu všechny státy SVĚTA, veškeré církve SVĚTA, veškerý majetek, a veškeré TVORSTVO SVĚTA, TĚLA i DUŠE všech lidí. Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonskými, to je ekonomickými naukami. Proto mají na svém čele, či na svém svědomí, vypálený cejch pokrytců, lhářů, zločinců, a hlupáků. 1.Tim.4/1, Bhag.15/15,16/13až24. Sedminásobná vládnoucí rodička nového Hospodina, pro odstoupení jeho rozumu, prokazatelně zchřadla, proto musí být vynesena na márách, ven, do říše ticha, kde bude pláč. Jer.6/19,15/9,19,31/27,32, Oz.2/18,5/7,15až9/7,12,15až14/3, Mich.5/4, Zj.19/7, atd. ZÁKON Boží, o Božím království, je možné dodržovat celý pouze v případě, že všichni budou vyvlečení ven, od svých koryt, ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mravně nezbytného. Nový Hospodin, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je Bohem pokoje celosvětového míru, který má Česko povinnost nastolit, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo nyní klopýtne v jediném zákoně, klopýtne proti všem Božím příkazům a zákonům, a tím znovu padne do křesťanského podsvětí, či do křesťanského PEKLA. Sír.5/5až21/10,15až43/26,31, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Veškeré zlo na SVĚTĚ, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, dělá Hospodinem vyvolené Česko, naprosto chybným výkladem Bible. Jsou dvě verze ráje na zemi. Jednu verzi mají drzí pozemští Otcové Satani kněží, druhou má Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanský ráj, to je PEKLO, mají nyní MODLOSLUŽEBNÍCI, vojenští kaplani, vojáci, a církve, na které Hospodin uvedl ovoce jejich úmyslu tím, že církvím vrátil jejich SKÁLU, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. Jer.6/19. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, vládnou nad TVORSTVEM, a nad Hospodinem, pomocí vojenských kaplanů, a pomocí výrobků lidských rukou, pomocí ZBRANÍ. ZBRANĚ jsou Bohové všech křesťanských MODLOSLUŽEBNÍKŮ, kteří mají za Bohy BOHÁČE, vlastníky, bankéře, zbrojaře, a vojenské kaplany. Oz.2/18až 5/15až14/3. Jak jinak by Hospodin mohl soudit křesťanské lenošné shniláky, zdechláky a chcípláky, MODLOSLUŽEBNÍKY, než tím, že na ně, po uvedení ovoce jejich zlých úmyslů v roce 1989, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Jer.1/17až6/19, atd. Veškerá moudrost je v bázni před Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ve vší té moudrosti jde o plnění opakovaně uváděných ZÁKONŮ, kterými pokorní, spravedliví, odpovědní, a úplně poslušní ENERGETICI, na půdě svaté, na PUPKU SVĚTA VUT v Brně, nastolí Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Neposlušní, vzpurní, zlí, a nelidsky krutí, křesťanští, a jiní chamtiví modloslužebníci, pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, skončili v křesťanském podsvětí, či v PEKLE, kde všichni lžou o Hospodinu, a o koncepci energetiky. Sír.21/10,15, Oz.2/18až8/12,9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,21/10,15až43/26,31, Mich.2/3,4,10až5/9,6/7, Řím.1/18až3/6,19až11/32, Žid.4/7,5/11,6/3,6až8/10až12/28až13/17, Jer.1/17až6/19, Žalm1/1,37/5,11,35,38až50/16,22až107/10,18,27,43až150/6, Gal.1/7,3/20,5/24,6/7, atd. Tvorstvo bylo vydáno marnosti lidského myšlení, ne vlastní vinou. TVORSTVO pokorné a úplně poslušné, toužebně vyhlíží, kdy se zjeví sláva tří BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, naprosto bezmocných, pro odstoupení rozumu Hospodina, z nového Božího lidu VUT v Brně, kteří mají viditelnou naději, na vrácení rozumu Hospodina, v případě poslušnosti celého Česka. Řím.3/19,24,29až11/32, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Žalm1/1,33/6,37/5,11,35,38,50/16,22až102/18,27až132/5,8, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. OVCE, které nyní vydává Hospodin na porážku, jsou neposlušní dementní idioti z KSČM, které Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, jako prostředníky, mezi spravedlivým Hospodinem, a levicovým lidem, již nepotřebuje. Chce nad TVORSTVEM celého SVĚTA, vládnout sám. Řím.1/18až8/35, Jan.1/1až5/34,38,43až12/43až15/25, Gal.1/7až3/20až6/7, atd. Ráj celosvětového Božího království nastane, až z militaristického a imperialistického učení drzých vojenských kaplanů, a drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech církví SVĚTA, nezůstane ani větev, ani kořen. Válčit s Hospodinem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, je nesmyslem, především pro nový Boží technický lid, pro odborníky na ENERGETIKU, z PUPKU SVĚTA, z PŮDY SVATÉ, z VUT v Brně, pro ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skálu skala@fme. vutbr.cz, a ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše hirs@fce.vutbr.cz, které Hospodin, ze svého milosrdenství, živí svým rozumem, v částečce svého DUCHA, odjakživa. Bhag.15/15, Jer.1/17až5/7až23/29,32až51/58, Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Mal.1/7až2/9,15,17,3/10,16,19, atd. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je dobrým bojovníkem. Už odhazujeme závaží, neposlušnost, a tím vzpurný a neposlušný politický a náboženský dobytek, ke korytům společného stolování, a dokonalého naturálního plnění, tři dva jedna start. Boj o energetické přežití Česka a SVĚTA začíná v září 2016. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ. Na všesvětovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, učiní přítrž válkám, až do končin ZEMĚ. Dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci ENERGETIKY, platné pro všechny státy SVĚTA, nám podrobí lidská společenství. NÁRODY NÁM K NOHÁM SLOŽÍ. Vždyť Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je KRÁL KRÁLŮ, a PÁN PÁNŮ, nad celou zemí. Slovo protikladných a promyšlených žvástů, krvavých křesťanských nebes, musí zaniknout. Jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vše se v dobré obrátí, když křesťanské militaristické svině, přestanou zaměňovat VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, s křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, Krista UKŘIŽOVANÉHO. DUCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je vylit na úplně poslušné.

 

 

7.) Podmínkou pro studování NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je uznání veškeré moci rozumu Hospodina, nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ, a nad každým lidským zvířecím TĚLEM. Dle písničky od Hospodina. Boží mlýny stále melou. V těchto textech POSLEDNÍHO SOUDU. Někteří to vědí, ostatní to zjistěj. Oz.13/11. Problém Česka je, že na Hospodina, všichni kněží serou, staří i noví. Nikdo neposlušný nechce celosvětový mír, a vládu jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším TVORSTVEM. Kristem, či Kršnou vyvolené Česko má povinnost vytvořit novou vládu, dále uvedenou. Premiér Česka Sobotka malachp@seznam.cz, a jeho ministři posta@ vlada.cz, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože na zasílané texty, o nezbytnosti mít vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nereagují. Proroky, pomazanými za mě, k vytvoření nové vlády, tímto činím docenta Hirše z Brna, a profesory Bašty a Drkala z Prahy. Dle mého názoru, veškerá řeč o koncepci ENERGETIKY, bude především o výstavbě sídlišť, a měst, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou uvedené v návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Pane docente Hirši, profesore Drkale a profesore Bašto. Jste pomazáni za proroky místo mě tím, že jako jediní URBANISTÉ a jediní ARCHITEKTI těchto domů, sídlišť, a měst, máte povinnost iniciovat vytvoření nové vlády Česka. Jste pomazaní na proroky místo mě, a máte povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista, o ENERGETICE, mohou nyní chytat pouze poslušní, kteří dají v médiích tyto texty neprodleně na SVÍCEN. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, při další neposlušnosti. Bůh vyžaduje, aby nový, úplně poslušný Boží technický lid, na ÚSVITU prvního dne Božího království, oddělil pokorné, a úplně poslušné Česko, od národů ZEMĚ tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, učiní nového Hospodina. DEN SVATÝ, DEN PRVNÍHO DNE Božího království, kdy všichni boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd. měli plakat, a kdy všichni nezaměstnaní, všichni chudáci, všichni bezdomovci, atd., se měli smát, se nepodařilo nastolit. Nikdo nechce porozumět textům Písma, o energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná, pouze při realizaci správné Boží energetické koncepce, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko úplně zanikne, když Hospodina nyní neposlechne. Moudrost Božích příkazů a ZÁKONŮ, se musí setkat s lidmi v Česku. Otec Krista, a Otec Kršny, Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, se vypravil ze svého příbytku, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Chce se nad Českem, především nad NOVÝM JERUZALÉMEM, nad Brnem, nad vojskem nového Božího spícího technického lidu VUT v Brně, obrátit s hojným slitováním. Pro BLANICKÉ RYTÍŘE v HORY VUT v Brně, nechal zbudovat návrh sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, na výkresech, v roce 2006, to je za cca 6,3 roků, od roku 2000, což je ANDĚL Hospodinův. Dan.8/14, Zach.12/8až13/4,8, atd. V roce 2008 byly tyto výkresy opravené a zveřejněné, dnes viz FOTOGALERIE, www.pametni-kniha.cz. Kdo se nyní dotkne nového Božího technického lidu, VUT v Brně, který má povinnost potvrdit správnost Boží energetické koncepce, platné pro všechny národy SVĚTA, dotkne se zřítelnice Hospodinova oka. Nikdo z neposlušných a pyšných, si již nemůže dělat co chce. Česku již je nejhůř. Budou na něho útočit že všech čtyř světových stran, hlupáci, pomatenci, z křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, z ČSÚ, a projektanti. V den výročí vyvedení Česka, do čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, 25.2.2015, Hospodin v pořadu v ČRo2 jaktovidi@rozhlas.cz, ústy Václava Cílka uvedl, že systém křesťanského militarismu totálně selhal naprosto ve všem, protože TVORSTO neřídí Hospodin, ale SKÁLA křesťanských imperialistů, a militaristů, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenští kaplani, vojáci, zbrojaři, atd. NETVOŘI, drzí pozemští Otcové Satani kněží, spolu s boháči, s bankéři, a se zbrojaři a vojáky, se zmocnili v Česku vlády nad TVORSTVEM v okamžiku, když Hospodin na Česko uvedl ovoce úmyslu neposlušných a vzpurných boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, atd., v roce 1989. Jer.6/19. Václav Cílek v jaktovidi@rozhlas.cz uvedl, že dnes, boháči, bankéři a zbrojaři vedou HYBRIDNÍ VÁLKY, v nichž zbrojaři vyzbrojují chudé, znepřátelené chudáky, kteří nesmyslnými válkami o ropu a o vládu nad lidmi, zajišťují vládu boháčů nad chudáky, a nad Hospodinem, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES.

 

 

8.) Karolina Koubová karolina.koubova@rozhlas.cz, uvedla, že prezident Putin horečně zbrojí, protože předpokládá, že HYBRIDNÍ VÁLKY přerostou ve války, o naleziště fosilních paliv, v roce 2025. Václav Cílek upřesnil, že začnou nejenom války o fosilní paliva, ale i války o potraviny, vodu, peníze, a to především ve státech, kde žije mnoho chudáků. Upřesnil že Rusko podstatně omezí těžbu ropy v roce 2025, takže ropovod Družba vyschne, což pro technický spící lid VUT v Brně, atd., pro BLANICKÉ RYTÍŘE, není nic nového a překvapivého. V hlubokém socialismu, za starosty komunisty Ondrouška, blízko Říček zrezivěl ropovod Družba tak, že musel být opravován. Tehdy média napsala, že ropovod Družba nebude obnovován, ale pouze opravován, protože výstavba nového ropovodu se ekonomicky nevyplatí. Média tehdy uvedla, že ropa v Rusku bude brzy dotěžená. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, ČVUT, z ČSÚ, a projektanti. Hospodin v Písmu uvádí, že vládnoucí bohatýři, boháči, bankéři, zbrojaři, vojenští kaplani, a politici pravice a levice, budou polapení, kvůli lžím o svém rozumu, který je stejný jako rozum zvířat, a kvůli lžím o ENERGETICKÉ KONCEPCI, dementního idiota ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, což se stalo v těchto textech pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, zpupných, vzpurných a neposlušných. Hospodin uvádí, že v Česku, hřmot od aut, kamionů a letadel, úplně vyhladí tím, že ropa v Rusku dojde, a že Rusko zničí okolní státy hubící jadernou střelou proto, aby se s nimi nemuselo dělit o zbývající fosilní paliva. Proto Bůh uvádí, že TVORSTVO v Česku, a ve SVĚTĚ, se nesmyslně namáhá pro nic a za nic. Buď Česko pozře oheň hubící jaderné střely z Ruska, nebo nový Boží technický lid VUT v Brně, atd., pozře ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin se ptá, co učiní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z VUT v Brně, nyní. Co učiní ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, když veškerou pravdu o Boží vůli znají? Hospodin v Písmu uvádí, že kdyby neukončil ty dny vlády, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických idiotů v Česku, nebyl by energeticky spasen žádný člověk. Mar.13/20. Dny vlády osmi vládnoucích militaristických křesťanských prasat, Bůh končí těmito texty. Konec vlády NETVORŮ 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialy. 5. Kalouska. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. 8. Zemana, znamená jejich záchranu. 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, Mich.5/4, atd. Konec jejich vlády, a příchod jediného VLÁDCE a ZÁKONODÁRCE, jediného Boha SVĚTA, má povinnost iniciovat technický lid PUPKU SVĚTA z VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a docent Hirš hirs@fce.vutbr.cz, společně s úplně poslušným ředitelem ČRo v Brně Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je detektorem lži pro vzpurné a neposlušné TVORSTVO celého SVĚTA, je teologií osvobození od stávajících vládnoucích Bohů, to je od boháčů, bankéřů, zbrojařů, politiků pravice a levice, a od drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech církví SVĚTA. Kvůli vzpouře proti Hospodinu, kvůli neposlušnosti všeho TVORSTVA, zanikla moudrost moudrého NETVORA prezidenta Zemana. Jeho rozumnost je zakryta, protože stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech v Božím království. Bůh se do Česka vrátí, svým rozumem, až nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se k Bohu vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nový Bůh, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, proklel pro jejich neposlušnost. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, mají povinnost, mít za Boha, SYNA ČLOVĚKA, Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a nejsou toho schopní. Osmým idiotem, který v Česku bude spasen novým Bohem, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, tentokrát ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při svém odchodu z HRADU na VYSOČINU, je dementní KOZEL, prezident Zeman. Mich.5/4. Jedinou církví Česka, bude nová VLÁDA, a nová STÁTNÍ SPRÁVA. Vyvlečení všech vládnoucích NETVORŮ, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je energeticky nezbytné. Bože, slyš modlitbu svého služebníka Oplatka. Jednej a neprodlévej. V polovině příštího týdne, ve středu, 4.3.2015, vnuť svou smlouvu, o vrácení svého rozumu, pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, docentu Pospíšilovi pospisil.j@fme.vutbr.cz, docentu Skálovi skala@fme.vutbr.cz, docentu Hiršovi hirs@fce.vutbr.cz, a úplně poslušnému řediteli ČRo v Brně Jaromíru Ostrému jaromir.ostry@rozhlas.cz. Tím obrať chrámové křesťanské žvásty v Brně v kvílení NEPRODLENĚ. Dan.9/14,18,27,11/39,12/2, 2.Kor.10/4, Ámos3/7až8/2,11, Sír.5/5,7/16až43/26,31, atd. Bože dobrý, spravedlivý, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ dej, ať TVŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD do Brna je při úplňku MĚSÍCE, v den jediného nového náboženského svátku Česka a SVĚTA, v sobotu 4.4.2015, ve čtvrtek 5.3.2015, nebo nyní, v roku trestu 2016, v pátek 16.9.2016. Žalm1/1,81/4,82/5, Mal.1/7,3/10,16,20, Oz.2/18,5/15, Jer.23/12,29, atd. Bože, vždyť jsi slíbil, že poslušným rozum vrátíš. Iz.2/22až57/10,16,20až66/24, Mar.7/7až13/20.

 

 

9.) ZLATÉ TELE, či ZLATÝ VŮL, ministr financí Babiš, patří mezi sedm církví, sedm zlatých svícnů, sedm vůdců vládnoucích politických stran, vládnoucích církví Česka, které Bůh proklel, pro jejich neposlušnost, protože si s nimi neví rady. Neposlušní a vzpurní, odmítají zchřadnout. Zj.1/1až22/21, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Jer.1/17až 15/9až51/58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Dan.9/14,17,27až11/39,12/2, Gal.1/7až3/20až4/19až5/24až6/5,7, atd. Trpělivý Hospodin, stále určuje nové DNES naplnění Písma. Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Iz.29/11až24,33/22až30/18až66/24, atd. Do prvního dne Božího království, vstoupí každý, kdo pochopí, že tyto texty APOKALYPSY, dostávají neposlušní TVOROVÉ, označení číslicí 666 = www. Číslicí 666, jsou označení znalci Hospodina, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sedm vzpurných a neposlušných NETVORŮ, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, včetně osmého NETVORA, 8. prezidenta Zemana, mají povinnost, mít za Boha, SYNA ČLOVĚKA, Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a nejsou toho schopní. Na sedm hříšných vládnoucích politických NETVORŮ, odstoupení rozumu Hospodina, dolehlo sedm krát. Zj.1/1až22/21, Sír.4/18,5/5,7/16až40/8až43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Kaz.3/18až6/10,8/8až9/10až10/3,6,20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až6/19až15/9až23/29,32až51/58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.1/1až33/22až57/10,16,20až66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, atd. Bůh se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM, když v Česku najde deset pokorných, a úplně poslušných, kteří se k Hospodinu vrátí dobrovolně, studiem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Krize myšlení osmého zachráněného NETVORA, válečného zločince prezidenta Zemana, který se odmítá zachránit tím, že odejde do říše ticha, z HRADU na VYSOČINU, je stejná krize, jako byla krize myšlení vzpurného Boha neposlušného TVORSTVA, válečného vraha, Hitlera. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Žalm1/1až115/17až 150/6, K.M.1/4až5/23,6/6až24až19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,20,4/17,5/2,7,9, atd. Hitler neměl, a mrtvý zdechlák, či shnilý lenoch prezident Zeman nemá, než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ zvířete, Iz.2/22až57/10,16,20až66/24, Kaz.3/18až8/8, protože jako vzpurný a neposlušný, odmítá studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12, 16,20, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Kor.10/4, atd. Kvůli vzpouře proti Hospodinu, kvůli neposlušnosti Česka, a tím všeho TVORSTVA, zanikla moudrost moudrého NETVORA prezidenta Zemana. Jeho rozumnost je zakryta, protože stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech v Božím království. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ může vzniknout pouze v případě, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se k novému Hospodinu neprodleně vrátí, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Do BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, je již možné vstoupit na široké dálnici, za MÝTNOU BRANOU na DÁLNICI, až na kongresu ENERGETIKŮ bude také rozhodnuto o tom, že na DÁLNICE všech států SVĚTA, budou položeny koleje. Hospodin v Písmu, i v písničkách potvrzuje, že moje přání, o zřízení Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, trvají již tři roky, to je od roku 2012. Mají se splnit najednou, v jedinou hodinu vykonání SOUDU neposlušných, vzpurných v médiích. Před Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nikdo neobstál. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Žalm37/5,11,22,35, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Bohem prokletí, vzpurní a neposlušní NETVOŘI, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Kalousek. 6. Bělobrádek. 7. Filip, nám vzali NEBE = SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že svádějí náboženský a politický dobytek, svými démonskými, to je ekonomickými naukami. Proto mají na svém čele, či na svém svědomí, vypálený cejch pokrytců, lhářů, zločinců, a hlupáků. 1.Tim.4/1. Sedminásobná vládnoucí rodička nového Hospodina, pro odstoupení jeho rozumu, prokazatelně zchřadla. Jer.6/19,15/9,19,31/27,32, Oz.2/18,5/7,15až9/7,12,15až14/3, Mich.5/4. Kořenem veškerého zla, je jejich láska k PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a k jejich Bohům, k vojenským kaplanům, ke zbrojařům, k bankéřům, k boháčům, ke zbraním, k autům, atd. Jejich hříchy, či lži a zločiny, vyšly najevo až nyní, na pomalém Božím soudu. Nezůstanou skryty, když nový Boží technický lid, noví Otcové kněží, z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, kněží navěky Bohu milí, pro svou pokoru, a úplnou poslušnost, budou mít na svém čele vypálenou SVATOZÁŘ, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin v Písmu i v Rovnosti uvádí, že jím vyvolené Česko, zrušilo pomalý POSLEDNÍ SOUD tím, že SPRAVEDLIVÉHO Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA, prohlásilo za svévolníka, a Bohy TVORSTVA, drzé pozemské Otce Satany kněze, za spravedlivé, a moudré Bohy. Jób37/22až40/8,14, Jan1/1,13až12/43až15/25, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,48/5až11až57/10až20, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, atd. Uvádí, že jedna jediná nepravda o Bohu, zrodila tisíce jiných nepravd. Uvádí, že libovůlí drzých pozemských Otců, Satanů kněží v Česku, byly zrušeny tisíce pravd dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení CELOSVĚTOVÉHO Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Mich.2/3,4,10,4/12, 5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Žid.4/7až12/28, Dan.11/39, 12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Hospodinem vyvolené Česko, má povinnost přiznat, že Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ a STVOŘENÝ, mletím děsivé temnoty protikladných nauk o Hospodinu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, je nyní pouze křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, která je stejně mrtvá, jako drzý, zpupný, vzpurný, a úplně neposlušný křesťanský militaristický lži lid. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Kaz.3/18až8/8,9/10až12/3, K.M.1/4až7/12až19/6, Iz.29/11až24až48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, atd. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že po vyjití z Boží SOCIALISTICKÉ SPRAVEDLNOSTI, čtyřiceti let pouště socialismu, bylo Hospodinem vyvedeno, na nekonečnou křesťanskou poušť křesťanského militarismu a imperialismu. Jer.1/17až6/19až51/58, Žid.3/9až12/28, Ám.3/7až5/25až8/11, Sk.3/23až7/42, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.63/14,18,65/15, atd. Hospodin vyžaduje, aby Česko pochopilo, že nyní, v únoru 2015, má Česko povinnost přiznat, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů v médiích, a ve školství, že Hospodin činí SOUDNÝ DEN, s veškerým náboženským a politickým učením, v době sedmdesáti let od Hitlera, od novoluní MĚSÍCE, od čtvrtku 19.2.1015, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 5.3.2015. Mat.5/3,9,14,18až23/7, Iz.23/17,29/11až24, Oz.2/18až5/7,15až14/3, Jer.1/17až25/11až51/58, Zach.3/9až4/6až7/7,8/16až13/4,8.

 

 

10). Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských prasat. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

415.

martin.raska@ewrc.cz, ondrej.plsek@ewrc.cz, pir.a@seznam.cz, nejsisam@volny.cz, prudky@etf.cuni.cz, halama@etf.cuni.cz, trojan@etf.cuni.cz, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, iva.benes@email.cz, ceskybratr@e-cirkev.cz, mrazek@etf.cuni.cz, eva.osuska@myjava.sk, jiri.burgstaller@msmt.cz, petr.valasek@msmt.cz, dana.travnickova@msmt.cz, jitka@jitkanovotna.cz, info@stribrnyvitr.cz, bjb.brno@volny.cz, info@baptist.cz, milan.kern@baptist.cz, ludek.sip@baptist.cz, jan.jackanic@baptist.cz, mladez@baptist.cz, info@dorkas.cz, reditel@dorkas.cz, revuckalehota@baptist.sk, predseda@baptist.sk, tbnsky@yahoo.com, viera@baptist.sk, jszollos@gmail.com, miroslav.toth@bjb.sk, inslovakia@stonline.sk, lubopal@gmail.com, ibcb@baptist.sk, komarno@baptist.sk, lucenec@baptist.sk, miloslavov@baptist.sk, bjb@coroll.sk, vavrisovo@baptist.sk, tbnsky@yahoo.com, tajemnik@dorkas.cz, levice@baptist.sk, iva.benes@email.cz, najbrt@e-cirkev.cz, premysl.budin@ewrc.cz, vondrova@e-cirkev.cz, tomas.wanka@ewrc.cz, fnbrno@fnbrno.cz, jroubal@fnbrno.cz, ondrej.kolarik@fnbrno.cz, info@pulzni-magnetoterapie.cz, donocik@pulzni-magnetoterapie.cz, bazilikasastin@sdb.sk, tomas.kasparek@mail.muni.cz, primator@mestosastinstraze.sk, kontakt@kosice.cz, twr@twr.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, starosta@obec.domasov.net,

416.

mrazek@etf.cuni.cz, starosta@obec.domasov.net, twr@twr.cz, skola@domasov.info, jaromir.ostry@rozhlas.cz, babskehodydomasov-ricky@seznam.cz, podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, jiri.benda@mfcr.cz, knihovna@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz, loterie@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, fau@mfcr.cz, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, fara@domasov.info, brno@biskupstvi.cz, apha@apha.cz, info@cestakustastiu.sk, info@twth.org, cupr@biskupstvi.cz, info@nove-stvoreni.cz, jelinkova@kdu.cz, horava@kdu.cz, sidlova@kdu.cz, info@top09.cz, honet@kdu.cz, cernin@kdu.cz, cacakova@kdu.cz, hrusova@kdu.cz, miroslav.kalousek@top09.cz, info@top09.cz, kalousek@psp.cz, volby@top09.cz, andrea.smolkova@top09.cz, kancelar@pavelbelobradek.cz, gorigova.ludmila@vlada.cz, eva.mareckova@top09.cz, pavel.severa@top09.cz, international@top09.cz, info@pha.top09.cz, malekr@psp.cz, malachp@seznam.cz, hejtman@kr-jihomoravsky.cz, kvv.jihomoravsky@cssd.cz, dana.vahalova@seznam.cz, mpicl@seznam.cz, hanak.roman@kr-jihomoravsky.cz, sklenakr@psp.cz, tiskove@socdem.cz, kmalina@socdem.cz, mkacirek@socdem.cz, vaclavzemek@centrum.cz, petruj@psp.cz, hamacekj@psp.cz, mlad.jan@seznam.cz, sk-stech@seznam.cz,

417.

josef.skala@kscm.cz, filip@psp.cz, Petr.Simunek@praha.eu, info@jmk.top09.cz, press@kscm.cz, leftnews@kscm.cz, ov.budejice@kscm.cz, zdenka.liskova@kscm.cz, dolejsj@psp.cz, kovacik@psp.cz, kscmvsetin@raz-dva.cz, rozhodci.komise@kscm.cz, oldrich.bubenicek@volny.cz, pkroca@missuh.cz, ov.zlin@kscm.cz, fjordak@volny.cz, kr.zlin@kscm.cz, hk@ods.cz, jana.havelkova@ods.cz, region.jihomoravsky@ods.cz, region.jihocesky@ods.cz, region.karlovarsky@ods.cz, region.kralovehradecky@ods.cz, region.liberecky@ods.cz, region.moravskoslezsky@ods.cz, region.olomoucky@ods.cz, region.pardubicky@ods.cz, region.plzensky@ods.cz, region.prazsky@ods.cz, region.stredocesky@ods.cz, hrdinova.libuse@seznam.cz, region.vysocina@ods.cz, bartonova.palkova@ipmanagering.cz, oberfalzerj@seznam.cz, blaha@musobeslav.cz, jbrdlik@seznam.cz, pernes@volny.cz, hayek.m@seznam.cz, dolezal@horice.org, statek.uhersko@seznam.cz, frantisek@cunasdosenatu.cz, jan.machac@nembce.cz, tvrdik8@seznam.cz, jan.koci@ods.cz, jakub.kajzler@ods.cz, ladislav.svatos@ods.cz, mrychecka@volny.cz, marta.sorfova@seznam.cz, jiriventruba@seznam.cz, jirsa@hluboka.cz, jaroslav.moravek@volny.cz, jiri@jirizak.cz, eva.kavinova@ods.cz, petr.fiala@ods.cz, pavel.horak@ods.cz, zdenek.nytra@hzsmsk.cz, hebnarova@dk-kromeriz.cz, bacikova.j@seznam.cz, milos@vystrcil.cz,

418.

lena.str@seznam.cz, alfred.strejcek@volny.cz, dopisy@lidovky.cz, obec@kosice-kh.cz, redakce@lidovky.cz, studio@radio7.cz, info@procproto.cz, redakce@hostbrno.cz, redakce@vetrnemlyny.cz, breinek@pnbrno.cz, adam.kebrt@rozhlas.cz, udv@pcr.cz, region.ustecky@ods.cz, pe.otevrel@seznam.cz, veronika.vrecionova@centrum.cz, region.zlinsky@ods.cz, karolina.koubova@rozhlas.cz, zuzana.parikova@ods.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, matina.mackova@top09.cz, eva.prudilova@ods.cz, uk@cuni.cz, kvv.prazsky@socdem.cz, vanar@psp.cz, mhasek@socdem.cz, skala@fme.vutbr.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, hirs@fce.vutbr.cz, milena.tumova@ods.cz, cestakestestizp@email.cz, brno@top09.cz, posta@vlada.cz, ayrer.martin@vlada.cz, info@muni.cz, horakova.michaela@vlada.cz, ku@pcr.cz, malachp@seznam.cz, kantor.lukas@vlada.cz, posta@vlada.cz, sekretariat@rdscr.cz, info@ped.muni.cz, info@econ.muni.cz, info@fi.muni.cz, info@fss.muni.cz, info@ics.muni.cz, info@ceitec.muni.cz, archiv@rect.muni.cz, ois@czs.muni.cz, cjv@rect.muni.cz, siska@phobos.cz, teiresias@muni.cz, ctt@rect.muni.cz, info@iba.muni.cz, info@mendelmuseum.muni.cz, info@skm.muni.cz, namu@rect.muni.cz, info@ceitec.cz, info@telc.muni.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v září 2016.