Kapitola 208 – 42 stran.

18.08.2016 21:26

Kapitola 208 – 42 stran. Cíl se blíží, jsme mu blíž a blíž, protože vycházím i k psychiatrům, aby mě Bůh nenaplnil děsem z jejich myšlení o tom, že nadřazují svůj rozum geneticky prasečí, nad rozum Boží. Ředitel psychiatrie MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz řekl, že mého bláznovství mě musí zprostit ředitel psychiatrie MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Ten mě učinil bláznem před 18-ti léty, protože neměl o DUCHOVNÍM Kristu, a o své DUŠI, která je stejná jako u zvířat, ani ponětí. Jer.1/17až15/19, Kaz.3/18,8/8,9/10, Bhag.15/15, K.M.1/4až7/16,12/10,17,27, Iz.10/15až29/11až24až57/10,16,20, 1.Kor.1/27až15/33, Řím.1/18až3/6,8/19,11/32, atd. Mají povinnost se neprodleně ozvat sami, aby Bůh mohl žehnat celému SVĚTU, z kongresu energetiků všech států, z DOLINY O2 Arény v Praze, od 24.9.2016, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V roce trestu 2016, v milostivém Božím létě 2016, mají povinnost učinit Česko ZEMÍ SVATOU, pokornou, úplně poslušnou, a Bohu vděčnou, za vyvolení učinit SOUD neposlušných křesťanských a militaristických sviní SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Ageus2/18, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až19/6, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Žalm 33/6,37/5,11,35,38,102/18,27až132/5,8, Ám.3/7,5/10až8/2,11, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15,14/3, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Jer.1/17až6/19,30,15/19,23/12,29,32,31/27,32, Jóel4/12, atd.

 

Česká bible kapitola 208, POSLEDNÍ SOUD kapitola 145, soud ex-rektora Hampla z KU 118. PAMĚTNÍ KNIHA POSLEDNÍHO SOUDU, sedmi vládnoucích stran Česka. Jer.15/9, Mich.5/4.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Ředitel psychiatrie MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz a ředitel psychiatrie MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, mají povinnost nově učit, že každý člověk na SVĚTĚ, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, musí milovat nového Krista, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, celým svým geneticky prasečím SRDCEM, a celou svou DUŠÍ, která je stejná, jako DUŠE zvířat, pro víru, že veškerá lidská rozumnost je z rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského, geneticky prasečího. Mají povinnost učit, že veškerá rukodělná dovednost, je z milosrdenství rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského, geneticky prasečího, a že také paměť má každý člověk pouze z Božího milosrdenství. Víra neposlušných křesťanských sviní, synů pekla, např. Jakubcové a Lanči z radio@proglas.cz, twr@twr.cz, bez skutků pro zřízení majetkové roviny společného stolování, a dokonalého naturálního plnění, celosvětového království, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, je mrtvá, je bez smyslu, bez ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Víra křesťanských volů z twr@twr.cz, a radio@proglas.cz, v sama sebe, ve své zvířecí TĚLO, a ve svou zvířecí DUŠI, vede k úplnému zničení Bohem vyvoleného Česka, třetí světovou válkou. Česko bude Bohem úplně zničené, když nyní najde společnou řeč s uvedenými Kristovými nevěstami VEŠKERÉHO PÍSMA od DUCHOVNÍHO Krista. Nevěstou Kristovou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nové novoluní v září 2016, začíná ve čtvrtek 1.září 2016, a končí úplňkem MĚSÍCE, novým VELKÝM PÁTKEM, 16.8.2016. Běda Česku, když se nového Krista nebude dotazovat na vůli Boží, pro nové LÉVIJCE technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, kteří musí být novému Kristu odpovědní, za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, o energetické koncepci Česka a SVĚTA. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude neposlušného Česka želet. Úplně je zničí třetí světovou válkou tak, že dvě třetiny vzpurných a neposlušných lidí zajdou, strašlovou záhubou, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, nebudou respektovat energetickou koncepci nového Krista, kterou je ODPOČINUTÍ SE OD DÍLA energetické zhouby, zvyšující se SKÁLY křesťanských sviní, kterou je ekonomika, vozy, zbraně, banky, atd. Viz str.6až9. 2.) Duchovní Kristus přišel do svého, na VUT v Brně, na ČVUT a k projektantům, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v roce 2000. V roce 2016 máme PRAVÉ POLEDNE, kdy v Bohem vyvoleném Česku všichni klopýtají, jako když se stmívá, mezi zdravými, kteří rozum od nového DUCHOVNÍHO Krista mají. Všichni oslovení klopýtají jako slepci, pro svoji neposlušnost, pro vzpouru proti majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nutného kvůli energetické spáse, kvůli přestavbě měst celého SVĚTA, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Všechny národy budou Česku blahořečit, když dále uvedení neposlušní, to s novým Kristem zkusí, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Po vykonání SOUDNÉHO DNE, dne hořícího jako pec, v ČRo v Brně, Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, nezůstane po politických a náboženských organizacích neposlušných a vzpurných, DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích idiotů, ani větev, ani kořen. HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je mletí děsivé temnoty katolického katechismu, která dělá z nového Krista, z jeho nového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO SLOVA, geneticky prasečího vola, stejného, jakým je např. Satan kardinál Duka sekretar.duka@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, apha@apha.cz, gen.vikar@apha.cz, sekretar.herbst@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, či jejich Bůh, křesťanská třpitivá jitřní HVĚZDA, drzý Satan papež František. NEVĚSTAMI, DUCHOVNÍHO Krista, které jsou oděné zářivě čistým kmentem spravedlivých skutků svatých Bohů celého SVĚTA, jsou FÍKOVNÍK Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍK Tóry, VINNÁ RÉVA Bible, OLIVA Koránu, a SLOVO DOGONŮ. Nový Kristus, jehož rozum je SVĚTLEM SVĚTA pro pokorné a úplně poslušné, má stávající církve STÁTNÍ SPRÁVY, neposlušné a vzpurné politické strany pravice, levice a středu, s mocí výkonnou, za ČARODĚJNICE. Slovo o ENERGETICE, SLOVO o koncepci energetiky, geneticky prasečího vola, ministra průmyslu Mládka pouze na ELEKTŘINU, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, tvoří pouze cca deset procent celkem potřebné energie, viz text v kapitole 176, a SLOVO o Kristu UKŘIŽOVANÉM, v děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu, geneticky prasečího vola, Satana kardinála Duky, je hanebným klamem. Pane úplně poslušný řediteli ČRo Brno Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektore VUT v Brně Štěpánku rektor@ro.vutbr.cz, MUDr. Kašpárku tkasparek@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka želet, když SOUDNÝ DEN neuděláte se všemi, kdo promyšlenými vychytralostmi DÉMONŮ, to je bankéřů, a Baalů, to je vlastníků všech neposlušných, kazí dobré mravy Česka. Viz str.9až12. 3.) Máme spolu povinnost, stávající ŽENY, neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, ČARODĚJNICE, nanechat na živu žádný další den tím, že společně, v ČRo v Brně, sdělíme křesťanskému lži lidu Česka, vůli Boží, platnou pro třetí křesťanský den, pro ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, pro PRAVÉ POLEDNE, pro novoluní v srpnu a v září 2016, opakovaně v textech SOUDU uváděnou. Máme povinnost, učinit z Krista UKŘIŽOVANÉHO protikladnými křesťanskými žvásty, nového Krista, DUCHOVNÍHO, který je v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jediným Bohem SVĚTA, jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států SVĚTA, a všech církví SVĚTA. NEVĚSTA DUCHOVNÍHO Krista se již oděla mými skutky, kterými se snažím přemluvit nejsvatější trojici Boží SVĚTA, ředitele ČRo v Brně Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, psychiatry MUDr. Kašpárka tkasparek@fnbrno.cz, a MUDr. Radimského sekretariat@ pnbrno.cz, a čtvrtého ČERNÉHO KONĚ, rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@ ro.vutbr.cz, aby neprodleně přivedli, společně se mnou, svými skutky v ČRo v Brně, víru v jediného Boha SVĚTA, k dokonalosti celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného království. Viz str.12až15. 4.) Kruhové jámy v Brodku u Prostějova představují hroby dvaceti jedna Českých europoslanců, a čtyři jámy čtvercové jsou HROBEM nového Krista, rybáře, který chytá pokorné, a úplně poslušné TVORY, do svých nových sítí, kterou je SLOVO nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.15až16. 5.) SOUD BOŽÍ neposlušných, vzpurných, to je mrtvých sviní, se začíná od BOŽÍHO DOMU PSYCHIATRIE v Bohunicích v Brně, kde vůdcem je neposlušný, to je mrtvý MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, a PSYCHYATRIE v Černovicích, kde vůdcem je neposlušný MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Vůli Boží je, aby vzpurní a neposlušní přijali trest, kterým je úplná poslušnost DUCHOVNÍHO Krista. Nemluvňátka MUDr. Kašpárek a MUDr. Radimský již dávno mohli být učiteli NOVÉHO Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, jejichž TECHNICKÝ DUCH, pro jejich neposlušnost, také zemdlel. V Brně, v ČRo v Brně, se musí narodit z lůna pěti NEVĚST Krista DUCHOVNÍHO, z Bhagavadgíty, z Tóry, z Bible, z Koránu, a ze SLOV DOGONŮ, DÍTĚ, nový mladý Kristus VÍTĚZNÝ, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE, který bude pást SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, nový Boží technický lid celého SVĚTA, a projektanty, pokorné a úplně poslušné. DÍTĚ musí porodit především psychiatři. Viz str.16až19. 6.) Ve středu, v novoluní v srpnu, na Vavřince, 10.8.2016 jsem vyšel do blázince do Bohunic v Brně proto, aby mě kvůli žvástům psychiatrů o DUŠI a TĚLE, nový Duchovní Kristus, nenaplnil děsem z nich. Bojoval jsem zde jako LEV v kleci křesťanské jatý. Vybojoval jsem si v blázinci rozhovor s ředitelem MUDr. Kašpárkem tkasparek@fnbrno.cz, kterému bylo vše, v této kapitole uvedené, vysvětleno. Viz str.19až21. 7.) Spravedliví BOŽÍ SYNOVÉ, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorní a úplně poslušní, budou rašit jako listí, na STROMECH SPRAVEDLNOSTI, na Domašovsku a v Brně tak, jak je dále uvedeno, když já nebudu bláznem. 1.Kor.1/27. Viz str.21až23. 8.) Mám strach z nového Krista jaký ještě nebyl, a jsem tím příkladem všemu TVORSTVU. Patnáct let mého života PROROKA, kdy opisuji texty SOUDU Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, vládnoucích ČARODĚJNIC SVĚTA, se skončilo v roce 2015. Současne se skončilo 18-náct let od doby, kdy jsem se stal bláznem na psychiatrii v Bohunicích, kdy se má stát nový Kristus, Kristem VÍTĚZNÝM. 2.Král.20/6,22/21, atd. Vše se stalo v době sedmdesáti let od vítězství LÉVIJCŮ, komunistů, ve vobách v roce 1946. Viz str.23až25. 9.) Nový Hospodin, který v Česku nečiní nic tajně, dovolí číst novou a věčnou manu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až v Česku bude mnoho Božích DOMŮ, pokorných a úplně poslušných. Žádám o přijetí na psychiatriích v Bohunicích a Černovicích, a o ukončení mého bláznovství. Bláznovství propadl ten, kdo vyměnil pravdu o Bohu za křesťanskou lež. Hospodin zabije každého, kdo se k novému Kristu nevrátí. Viz str.25až28. 10.) Hospodin vede Česko a lidstvo odjakživa, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, které stále opisuji, jinými slovy. Kristus, DUCHOVNÍ, učinil pohádku Rytíř Parceval a svatý grál, podobenstvím o vládě komunistů v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, v komunistické POUŠTI. Viz str.28až29. 11.) Celosvětový mír nastane, až křesťanští zločinci v Česku přestanou dělat z Boha, geneticky prasečího vola. Geneticky prasečí vůl je Bůh křesťanských sviní. Je jím neposlušný a vzpurný Satan kardinál Duka, určený novým Bohem k pádu do křesťanského PEKLA, svým vzdorem proti SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo se dá nyní vést NOVÝM DUCHEM BOŽÍM, nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již není pod zákonem zákoníků Česka, a zákonů EU. Nový Hospodin chce vykonat neprodleně SOUD zlých NETVORŮ ministra průmyslu Mládka, posta@mpo.cz, ministra financí Babiše tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, a vrahů vojáků, vedených vrchním velitelem VÁLKY s novým Kristem, prezidentem Zemanem info@zemanmilos.cz. Viz str.29až33. 12.) Neposlušní vzpurní křesťanští hlupáci nemají krutý zmijí jed energetické koncepce ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a dle slov emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, tvoří pouze cca deset procent celkem potřebné energie, za HŘÍCH, který je k energetické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Viz str.33až34. 13.) Otcové navěky věků Bohu milí, jsou pouze LÉVIJCI Marx a Engels. Já ubožák, pro neposlušné blázen, LÉVIJEC, jsem třetím prorokem v jejich LEVICOVÉ, a tím v Boží slávě, majetkové Boží roviny, Božího království, nyní energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového, celosvětového. Na STROMY SPRAVEDLNOSTI, u potoka Bobravy na Domašovsku, a u Bílého potoka u Lesního Hlubokého, Ez.3/4,21až47/12, je nezbytné zavěsit toto ovoce, které bude zrát tím, že na něho bude svítit nový Bůh, který je nyní, v milostivém Hospodinově létě 2016 novou trojicí Boží. 1. SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. 2. MĚSÍCEM Koránu. 3. HVĚZDAMI, židovskými a křesťanskými. Na potoce víry v nového Boha, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, na stromy SPRAVEDLNOSTI, dle písničky od Krista, osvícené úplným náboženským nebem SLOV NOVÝCH NEBES, je nutné zavěsit tyto zelené, nezralé, nedospělé, zlé, neodpovědné a vzpurné ovoce, PLODY: Starostu Pitrochy starosta@obec.domasov.net, podatelna@obec.domasov.net, ředitele ZŠ v Domašově Válka skola@domasov.info, a mě, LÉVIJCE, slabého Stanislava Oplatka, posledního neposlušného křesťanského proroka. Mě maličkého, málo vzdělaného, nový Bůh vyvolil, abych zahanbil vládnoucí vzdělance VUT v Brně, ČVUT a projektanty, opisováním SLOV NOVÝCH NEBES jinými slovy, které v médiích slyším, kterými dělám SOUD neposlušných tak, aby ho všichni chápali. 1.Kor.1/27. Zlý NETVOR Satan farář Dominik fara@domasov.info, pro něhož je SOUDNÝ DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina, do jím vyvoleného Česka TMOU, Ám.5/18, a ne SVĚTLEM SVĚTA Božího technického rozumu pro ENERGETIKY, nemá na slavnostním shromáždění, k oslavě DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Krista do Česka, co hledat. Na Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, nový Kristus nyní ani nepohlédne. Nezapomene jim žádný zlý skutek v případě, že neočistí své slovo od křesťanství, od vojenských kaplanů, od vojáků, atd., protože jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bůh neposlušné křesťanské svině neslyší, dokud se neočistí od zlých, neposlušných, vládnoucích Bohů. Viz str.34až37. 14.) Na STROMY SPRAVEDLNOSTI, u ŘEKY NOVÉHO BOŽÍHO VEŠKERÉHO SLOVA v Brně, je nezbytné zavěsit toto ovoce, které bude zrát tím, že na něho bude svítit nový Bůh, který je nyní, v milostivém Hospodinově létě 2016, novou trojicí Boží. 1. SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. 2. MĚSÍCEM Koránu. 3. HVĚZDAMI, židovskými a křesťanskými. Je to především toto zelené, nezralé, nedospělé, zlé, neodpovědné, neposlušné a vzpurné OVOCE: Primátora Brna Petra Vokřála primator@brno.cz, vokral.petr@brno.cz. Dále vůdce nového Božího technického lidu VUT v Brně, bez rozumu nového Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, úplně pomateného, neposlušného, to je mrtvého rektora VUT v Brně Štěpánka stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz. Třetím zeleným a nezralým ovocem je ředitel ČRo Brno Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. Viz str.37až39. 15.) V Božím království se lidé nebudou ani vdávat, ani ženit. Slavnostní hostiny svatební, budou mít každý den. Viz str.39až39. 16.) Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost, před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, se neprodleně sklonit, a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, když pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.39až42.

 

1). Ředitel psychiatrie MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz a ředitel psychiatrie MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, mají povinnost nově učit, že každý člověk na SVĚTĚ, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, musí milovat nového Krista, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, celým svým geneticky prasečím SRDCEM, a celou svou DUŠÍ, která je stejná, jako DUŠE zvířat, pro víru, že veškerá lidská rozumnost je z rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského. Mají povinnost učit, že veškerá rukodělná dovednost, je z milosrdenství rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského, geneticky prasečího, a že také paměť má každý člověk pouze z Božího milosrdenství. Nikdo již nesmí věřit tomu, že jeho srdce je Božské, protože srdce každého člověka je pouze geneticky prasečí. Bohem vyvolené Česko bude žít svatě a bezpečně pouze v tom případě, že se celé k novému Bohu, k jeho SLOVU NOVÝCH NEBES, neprodleně vrátí. Každý, kdo uvedeným textům Písma uvěří, je nazýván BOŽÍM JMÉNEM. Božím jménem, BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, je každý pokorný a úplně poslušný, kdo nežádá privela proto, aby došel cestou širokou do ciela, kterým je celosvětové, mírové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království. Své svatební cesty Bůh koná v každém pokolení tím, že nečiní nic tajně z toho, co je uvedené v Bibli o Česku. Vše co lidé v Česku dělali, a vše co mají dělat proto, aby novému Bohu, novému SLOVU, sloužili s bázní a s úctou, aby dosáhli cíle, kterým je Boží majetková rovina, energeticky nezbytná, opakovaně uváděná, je uvedeno v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, a ve SLOVĚ DOGONŮ, které jsou Boží slávou, protože uvedené texty se vzájemně doplňují a upřesňují. Kdo se k novému Bohu nevrátí, bez rozumu DUCHOVNÍHO Krista, zajde. Ředitel psychiatrie MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz a ředitel psychiatrie MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, kteří odmítají úplnou poslušnost Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království, jsou příčinou veškerého křesťanského zla na SVĚTĚ. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Aby Bůh mohl žehnat celému SVĚTU, z kongresu energetiků všech států, z DOLINY O2 Arény v Praze, od 24.9.2016, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí být jediný Bůh SVĚTA ŽENOU STATEČNOU. Ageus2/18, Přísl.1/7,14až31/10, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Žalm33/6, 37/5,11,35,38,102/18,27až132/5,8, K.M.7/12, atd. NEVĚSTAMI DUCHOVNÍHO Krista, které jsou oděné zářivě čistým kmentem spravedlivých skutků svatých Bohů celého SVĚTA, jsou FÍKOVNÍK Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍK Tóry, VINNÁ RÉVA Bible, OLIVA Koránu, a SLOVO DOGONŮ. Ageus2/18, Zjev.19/7, atd. Nový Kristus, jehož rozum je SVĚTLEM SVĚTA pro pokorné a úplně poslušné, má stávající církve STÁTNÍ SPRÁVY, s mocí výkonnou, především neposlušné a vzpurné politické strany pravice, levice a středu, které nemají o Bohu VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ani ponětí, které se stále drze nedotazují na vůli Boží, za ČARODĚJNICE. Vládnoucí neposlušné, vzpurné, a drzé ČARODĚJNICE, pro veliký hněv nového DUCHOVNÍHO Krista, musí odejít neprodleně do říše ticha. Pokorní a úplně poslušní, nepatří vzpurným lidem, ale novému Bohu. DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, nyní přebývá pouze v tělech pokorných, a úplně poslušných služebníků DUCHOVNÍHO Krista. Po SOUDNÉM DNI v ČRo v Brně, mnozí mrtví neposlušní, mají povinnost přijmout trest, kterým je odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, a sestoupit do říše ticha. Nový Kristus, po SOUDNÉM DNI v ČRo v Brně, pokorným a úplně poslušným, svůj rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátí, neposlušným a vzpurným ho nevrátí. Tímto SOUDEM rozhodne, kdo bude sedět na vedoucích místech v nové VLÁDĚ Česka, a ve STÁTNÍ SPRÁVĚ. Neposlušní mají povinnost přijmout trest, kterým je odstoupení rozumu Krista, a ukončit svou vládu nad lidmi. Bhag.1/1až15/15až18/78, 1.Kor.1/27až4/20až6/19až10/11,14/33,36až15/33, Jud.12, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10až40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, Korán37/20, Žalm1/1až37/5,1,35,38až96/7,115/17až150/6, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Česko bude Bohem úplně zničené, když nyní najde společnou řeč s uvedenými Kristovými nevěstami. Nevěstou Kristovou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. NEVĚSTA DUCHOVNÍHO Krista se již oděla mými skutky, kterými se snažím přemluvit nejsvatější trojici Boží SVĚTA, ředitele ČRo Brno Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, psychiatry MUDr. Kašpárka tkasparek@fnbrno.cz, a MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a čtvrtého BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží celý SVĚT, rektora VUT v Brně Petra Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, aby neprodleně přivedli, společně se mnou, svými skutky v ČRo v Brně, víru v jediného Boha SVĚTA, k dokonalosti celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Víra neposlušných křesťanských sviní, synů pekla, např. Jakubcové a Lanči z radio@proglas.cz, twr@twr.cz, bez skutků pro zřízení majetkové roviny společného stolování, a dokonalého naturálního plnění, celosvětového království, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, je mrtvá, je bez smyslu, bez ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Víra křesťanských volů z twr@twr.cz, a radio@proglas.cz, v sama sebe, ve své zvířecí TĚLO, a svou zvířecí DUŠI, vede k úplnému zničení Bohem vyvoleného Česka, třetí světovou válkou. V Bhagavadgítě a v Bibli je vše o geneticky prasečím, či geneticky myším těle člověka, a o jeho DUŠI, která je stejná, jako DUŠE zvířat, takže především psychiatři MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, nemají žádnou výmluvu, k novému Kristu se nevrátit neprodleně, v milostivém Hospodinově létě 2016. Aby Bůh mohl žehnat celému SVĚTU, z kongresu energetiků všech států, z DOLINY O2 Arény v Praze, od 24.9.2016, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Ageus2/18, BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušní, ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektor VUT v Brně Petr Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, kaluzova@ro.vutbr.cz, cihova@ro.vutbr.cz, vládnoucí psychiatři v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, Brně MUDr. Tomáš Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, pazderova.jana@fnbrno.cz, a MUDr. Marek Radimský sekretariat@pnbrno.cz, plslavkov@volny.cz, spolu se mnou, oslavit v médiích Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, VŠEMOHOUCÍHO A VŠEVĚDOUCÍHO, v DEN SVÁTKU všech pokorných a úplně poslušných, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 18.8.2015, nebo v předvečer úplňku, ve středu večer 17.8.2016, což se nestalo. Drzí Satani kněží, mají povinnost obrátit křesťanské zpěvy v kvílení, již ve středu 17.8.2016. V případě další neposlušnosti uvedených NETVORŮ, DUCHOVNÍ Kristus stanovil NOVÉ DNES pro SOUDNÝ DEN neposlušných a vzpurných křesťanských, či ateistických NETVORŮ v ČRo v Brně. NOVÝM DNES naplnění Písma je nové novoluní MĚSÍCE v září 2016. Nové novoluní v září 2016, začíná ve čtvrtek 1.září 2016, a končí úplňkem MĚSÍCE, novým VELKÝM PÁTKEM, 16.8.2016. Běda Česku, když se nového Krista zase nebude dotazovat na vůli Boží, pro nové LÉVIJCE technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, kteří musí být novému Kristu odpovědní, za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, a o energetické koncepci Česka a SVĚTA. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude neposlušného Česka želet, úplně je zničí třetí světovou válkou tak, že dvě třetiny vzpurných a neposlušných lidí zajdou, strašlovou záhubou, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, nebudou respektovat energetickou koncepci nového Krista, kterou je ODPOČINUTÍ SE OD DÍLA energetické zhouby, zvyšující se SKÁLY křesťanských sviní, kterou je ekonomika, vozy, zbraně, banky, atd.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2). Duchovní Kristus přišel do svého, na VUT v Brně, na ČVUT a k projektantům, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v roce 2000. V roce 2016 máme PRAVÉ POLEDNE, kdy v Bohem vyvoleném Česku všichni klopýtají, jako když se stmívá, mezi zdravými, kteří rozum od nového DUCHOVNÍHO Krista mají, všichni oslovení klopýtají jako slepci, pro svoji neposlušnost, pro vzpouru proti majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nutného kvůli energetické spáse, kvůli přestavbě měst celého SVĚTA, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Všechny národy budou Česku blahořečit, když dále uvedení neposlušní, to s novým Kristem zkusí, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Po vykonání SOUDNÉHO DNE, dne hořícího jako pec, v ČRo v Brně, Jaromírem Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz, nezůstane po politických a náboženských organizacích neposlušných a vzpurných, DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích idiotů, ani větev, ani kořen. Spravedlivým BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, vzejde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. K pokorným a k poslušným bude DUCHOVNÍ Kristus shovívavý tím, že jako zvláštní vlastnictví nového Boha, vytvoří jedinou CÍRKEV, novou STÁTNÍ SPRÁVU, a úplně poslušnou novou vládu, dle textů v předchozích kapitolách. Iz.29/11,24,33/22,57/10,16,20,59/10,63/14,18,65/15,66/24, Jan1/11,5/38,43,15/25, Př.1/7,14,8/13,17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36až15/33, Mal.1/7,10,2/9,15,3/10,16,20, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Pane řediteli ČRo Brno Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@ rozhlas.cz. Rektore VUT v Brně Petře Štěpánku rektor@ro.vutbr.cz, kaluzova@ro.vutbr.cz, cihova@ro.vutbr.cz. Vládnoucí psychiatři v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, Brně MUDr. Tomáši Kašpárku tkasparek@fnbrno.cz, pazderova.jana@fnbrno.cz, a MUDr. Marku Radimský sekretariat@pnbrno.cz, plslavkov@volny.cz. Ježíš Kristus, RYBÁŘ, lovicí ve vzedmutém moři křesťanských sviní pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, má s Vámi, s ČRo v Brně, a se ZEMÍ SVATOU, s Českem, velkou trpělivost tím, že Vás střeží skrze novou víru v jediného Boha SVĚTA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, k energetickému, ekologickému a mravnímu spasení, pomocí MANY VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pomocí SOUDNÉHO DNE vzpurných a neposlušných křesťanských, a jiných militaristických a imperialistických sviní v ČRo v Brně. Vám, a Bohem vyvolenému Česku, je vše odhaleného v posledním čase, pomocí nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je SLOVO, které je Kristem VÍTĚZNÝM. Královským kněžstvem, národem svatým, rodem vyvoleným, BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, musíte být Vy, pokorní a úplně poslušní tím, že v novoluní v srpnu 2016, od 2.8.2016, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 18.8.2016, budete v ČRo Brno hlásat mocné skutky Božího SOUDU neposlušných a vzpurných vládnoucích Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží. Což se nestalo. V novoluní v srpnu 2016, máme PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského dne, máme ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, kdy před novým Kristem VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, takovým, jaký skutečně je, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí padnout na kolena každé neposlušné drzé křesťanské, vzpurné, militaristické, imperialistické, a jiné prase, pro moc Boží, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nad každým lidským, geneticky prasečím TĚLEM, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná, jako DUŠE zvířat. HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je mletí děsivé temnoty katolického katechismu, která dělá z nového Krista, z jeho nového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO SLOVA, geneticky prasečího vola, stejného, jakým je např. Satan kardinál Duka sekretar.duka@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, sekretar.herbst@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, apha@apha.cz, gen.vikar@apha.cz, či Bůh neposlušných a vzpurných křesťanských sviní, křesťanská třpitivá jitřní HVĚZDA, drzý Satan papež František. Všeobecnou katolickou chudou církev, neřídí BELZEBUB papež František. Řídí ji jeho Bohové, DÉMONI, bankéři, a jeho SKÁLA, PRACHY, zbraně, vojenští kaplani. Padne s padajícími do nejhlubší jámy podsvětí. Iz.14/12, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Petr.2/8,15,4/17,5/2až9, 2.Petr.2/21,3/4až16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Mletí křesťanských žvástů o odpuštění hříchů, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, neposlušným a vzpurným Baalům, to je boháčům, vlastníkům vlády nad pomateným křesťanským stádem, vlastníkům majetků, zbraní, aut, atd., o odpuštění hříchů DÉMOMŮM, to je bankéřům, a jejich Bohům, drzým a vzpurným Satanům kněžím, kazí dobré mravy vzedmutého moře křesťanských sviní. DUCHOVNÍ Kristus je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nastolení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kdo v této lásce, která je o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA zůstává, v Bohu všech států SVĚTA zůstává, pane řediteli ČRo Brno Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, máte povinnost milovat DUCHOVNÍHO Krista tím, že společně s rektorem VUT v Brně Štěpánkem rektor@ro.vutbr.cz, kaluzova@ro.vutbr.cz, psychiatry MUDr. Kašpárkem tkasparek@fnbrno.cz, a MUDr. Radimským sekretariat@pnbrno.cz, budete Božími Syny, pokornými a úplně poslušnými, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Máte povinnost v ČRo v Brně, společně se mnou, se neprodleně k novému Kristu, VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI vrátit, neprodleným vyhlášením SOUDNÉHO DNE všech neposlušných a vzpurných křesťanských militaristických sviní tím, že všichni v ČRo v Brně, začnou neprodleně mlet jedině správné, a jedině možné SLOVO NOVÝCH NEBES, kterým jsou texty o neprodleném zřízení ráje celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Novým Božím SLOVEM je Boží dokonalá láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového Božího království. Celosvětový mír nastane na kongresu energetiků všech států SVĚTA, až v ZEMI SVATÉ, v Česku, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, a v Brně, křesťanští militarističtí zločinci stávající vzpurné a neposlušné, to je mrtvé STÁTNÍ SPRÁVY, s mocí výkonnou, a média, z Krista UKŘIŽOVANÉHO, z jediného Boha všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, přestanou dělat geneticky prasečího lidského vola. Cíl se blíží, jsme mu blíž a blíž. Jediný Bůh SVĚTA je ŽENA STATEČNÁ. NEVĚSTAMI, DUCHOVNÍHO Krista, které jsou oděné zářivě čistým kmentem spravedlivých skutků svatých Bohů celého SVĚTA, jsou FÍKOVNÍK Bhagavadgíty, GRANÁTOVNÍK Tóry, VINNÁ RÉVA Bible, OLIVA Koránu, a SLOVO DOGONŮ. Ag.2/18. Nový Kristus, jehož rozum je SVĚTLEM SVĚTA pro pokorné a úplně poslušné, má stávající církve STÁTNÍ SPRÁVY, neposlušné a vzpurné politické strany pravice, levice a středu, s mocí výkonnou, za ČARODĚJNICE. Slovo o ENERGETICE, SLOVO o koncepci energetiky, geneticky prasečího vola, ministra průmyslu Mládka pouze na ELEKTŘINU, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, tvoří pouze cca deset procent celkem potřebné energie, viz text v kapitole 176, a SLOVO o Kristu UKŘIŽOVANÉM, v děsivé temnotě protikladných dogmat katolického katechismu, geneticky prasečího vola, Satana kardinála Duky, je hanebným klamem. Pane úplně poslušný řediteli ČRo Brno Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektore VUT v Brně Štěpánku rektor@ro.vutbr.cz, MUDr. Kašpárku tkasparek@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude Česka želet, když SOUDNÝ DEN neuděláte se všemi, kdo promyšlenými vychytralostmi DÉMONŮ, to je bankéřů, a Baalů, to je vlastníků všech neposlušných, kazí dobré mravy Česka.

 

3). Máme spolu povinnost, stávající ŽENY, neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY s mocí výkonnou, ČARODĚJNICE, nanechat na živu žádný další den tím, že společně, v ČRo Brno, sdělíme křesťanskému lži lidu Česka, vůli Boží, platnou pro třetí křesťanský den, pro ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, pro PRAVÉ POLEDNE, pro novoluní v srpnu 2016, opakovaně v textech SOUDU uváděnou. Máme povinnost, učinit z Krista UKŘIŽOVANÉHO protikladnými křesťanskými žvásty, nového Krista, DUCHOVNÍHO, který je v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jediným Bohem SVĚTA, jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států SVĚTA, a všech církví SVĚTA. DUCHOVNÍ Kristus nepoleví, nepocítí lítost, a nebude vzpurného Česka želet. Nezůstane bez trestu nikdo neposlušný a vzpurný, kdo se k novému DUCHOVNÍMU Kristu, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, neprodleně nevrátí, jako bezmocný, jako geneticky prasečí NETVOR. V ZEMI SVATÉ, v Česku, každý křesťanský a ateistický NETVOR, každý geneticky prasečí vládnoucí vůl, se musí před novým Kristem sklonit, až někomu úplně poslušnému, SVĚTLO SVĚTA svého Božího rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, ze svého milosrdenství dá, a někomu neposlušnému nedá. Ti kdo pochopí, že pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, musí kvůli nové ENERGETICE neprodleně PŘETVOŘIT CELÉ STVOŘENÍ, dle dokonalé lásky zákonů POLE VĚDY Písma, budou mít rozum od Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Dle písniček od Krista. DUCHOVNÍ Kristus, se svými pěti nevěstami, vymyslel pro neposlušné a vzpurné křesťanské svině Česka nemožný cíl, kterým je mírové, celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království. Česko bude Bohem úplně zničené, když nyní najde společnou řeč s Kristovými nevěstami, když nebude slavit svatební hostiny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, se všemi státy SVĚTA. Veškeré hrnce, mrazničky, chladničky, sporáky, kuchyně, atd., kvůli ENERGETICKÉ SPÁSE, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, musí v Česku patřit novému Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech států SVĚTA. Přátelství s novým Kristem na sedmou, dle písniček od Krista, je přátelství spravedlivých Božích proroků, během sedmi Kristových dní, to je během sedmi tisíc let vlády DUCHA SVATÉHO, která žije mezi námi, nad celým SVĚTEM. Máme ÚSVIT třetího DNE PÁNĚ, a současně máme ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ, máme osmé tisíciletí vlády Krista nad lidmi, a čeká nás, po SOUDNÉM DNI v ČRo v Brně, ŽIVOT VĚČNÝ, v CELOSVĚTOVÉM RÁJI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, a to ještě v dalších sedmi dnech, to je v dalších sedmi tisících létech. Možno zloděj, možno mnich, spísal KNIHU KNIH, novou a věčnou manu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která raz a navždy vysvětlí, prečo sú křesťanské věci tak ak sú. Prečo má křesťanský život chuť zápasu s Kristem DUCHOVNÍM. Nevěstou Kristovou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Snad se již žal odkládá. Já stojím před RÁJEM celosvětového Božího království, útěkem ze stínů. SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, stíní všichni vzpurní a neposlušní, kterých, ve vzedmutém moři křesťanských sviní v Česku, vzešel plný počet. JSEM RÁD, že STOJÍM PŘED RÁJEM, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku, a v Brně, kde toto moře, z milosrdenství rozumu Krista, snad již vyschne, při vysílání v ČRo v Brně. NEVĚSTA DUCHOVNÍHO Krista VÍTĚZNÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, se již připravila být jediným Bohem SVĚTA, mými spravedlivými skutky např. v blázincích v Bohunicích, v Černovicích, a v ČRo Brno, kde bojuji jako LEV, v křesťanské kleci jatý. NEVĚSTA DUCHOVNÍHO Krista se již oděla mými skutky, kterými se snažím přemluvit nejsvatější trojici Boží SVĚTA, ředitele ČRo Brno Jaromíra Ostrého jaromir.ostry@rozhlas.cz, psychiatry MUDr. Kašpárka tkasparek@ fnbrno.cz, a MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, a čtvrtého ČERNÉHO KONĚ, rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, aby neprodleně přivedli, společně se mnou, svými skutky v ČRo v Brně, víru v jediného Boha SVĚTA, k dokonalosti celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného království. Uvedení mají povinnost neprodleně ukončit svoje lidské, geneticky prasečí bláznovství tím, že se stanou stejnými DUCHOVNÍMI blázny jako já, pro znalost nového DUCHOVNÍHO Krista, z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v Brně, musí být 33 týden, týdnem svatým, od pondělí 15.8.2016, do úplňku MĚSÍCE, do ZELENÉHO čtvrtku 18.8.2016. Nový Kristus vejde do odpočinutí od svého díla energetické, ekologické a mravní zhouby pustošní křesťanského Česka a SVĚTA, odstoupením svého rozumu v částečce NOVÉHO DUCHA, když Jaromír Ostrý, MUDr. Kašpárek, MUDr. Radimský, a rektor VUT v Brně Štěpánek pochopí, že Česku, ke vzkříšení z mrtvých křesťanských, militaristický chamtivých sviní, schází osmý den. Když osmým dnem, osmého tisíciletí vedení lidstva jediným Bohem SVĚTA, bude pondělí 15.8.2016, nebo úterý 16.8.2016, Kristus zvítězí, což se nestalo. Když svým rozumem, z milosrdenství rozumu pochopí, že DUCHOVNÍ Kristus již osm tisíc let, v každém pokolení sestupuje do Duší svatých proroků, a pomocí svého rozumu, odvrací geneticky prasečí, či geneticky myší bezbožnost neposlušných a vzpurných lidských NETVORŮ, budou o novém Kristu vědět vše. Úplněk MĚSÍCE, čtvrtek 18.8.2016, bude DNEM SVÁTKU všech pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, když to nový Kristus nyní dovolí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, což se nestalo. Nový Kristus, uvedeným čtyřem vládnoucím KONÍM, či VOLŮM, Jaromíru Ostrému, MUDr. Kašpárkovi, MUDr. Radimskému, a rektoru VUT v Brně Štěpánkovi slibuje, že když v ČRo v Brně, projedou celou zemi křížem krážem, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, uklidní tím jeho TRESTAJÍCÍHO DUCHA. Zach.6/7až11/13, atd. On sám, v tomto případě, vyjede v Česku jako KŮŇ BÍLÝ, jako Král králů a Pán pánů, jehož jméno je SLOVO nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Před očima nového Krista, které v NOVÉHO SLOVA všechno vidí, zmizí v Česku, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, stará, krvavá křesťanská nebesa, a zmizí i stará neposlušná a vzpurná křesťanská země, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Zj.19/13,20/11, Jer.1/17až6/19,30až51/58, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21, 3/4,8,9,16, atd. V novoluní v srpnu 2016, v milostivém Hospodinově létě, snad již bude v Česku vše nové, tak mladě jaré tím, že v Praze, v DOLINĚ O2 Arény, na kongresu energetiků celého SVĚTA, dle Boží vůle, vznikne celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Stane se tak, když čtyřem koním z Brna, Jaromíru Ostrému, MUDr. Kašpárkovi, MUDr. Radimskému, rektoru VUT v Brně Štěpánkovi a mně, Stanislavu Oplatkovi, nový Hospodin dovolí jít dál, do Božího království, mletím SLOV NOVÉ a VĚČNÉ MANY SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jediným Božím slovem je pouze SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Iz.1/1,29/11až24,30/18,33/22,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Zach.6/7až13/4,8, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Zj.1/1až19/11až20/11až21/1až22/21, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/8,9,16, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20,12/3.

 

4). Archeologové objevili u stavby dálničního přivaděče v Brodku u Prostějova výjimečnou pravěkou strukturu s přesnými geometrickými linemi, která má některé podobné znaky jako Stonehenge v Anglii nebo kromlechy ve Francii. Její schéma se liší od běžných pravěkých sídlišť a pohřebišť a odráží astronomické a politické jevy v Hospodinem vyvoleném Česku. Její účel je zřejmý. Jde o kalendárium pro sledování času konce věků vlády křesťanských či ateistických sviní v EU, v době ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní v srpnu 2016, což je rok trestu všech vzpurných a neposlušných imperialistických, miliaristických a jiných neposlušných a vzpurných sviní. Kruhové jámy představují hroby dvaceti jedna Českých europoslanců, a čtyři jámy čtvercové jsou HROBEM nového Krista, rybáře, který chytá pokorné, a úplně poslušné TVORY, do svých nových sítí, kterou je SLOVO nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Čtyři HROBY nového Krista jsou především sítě Bhagavadgíty, Tóry, Bible, a Koránu, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Dvacet jedna Českých europoslanců, musí z jejich kruhových hrobů vytáhnout Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO SVĚTA, pět malých jamek, pět pohárů nového vína, ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, psychiatři MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, ČERNÝ KŮŇ, rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@ro.vutbr.cz, společně se mnou. Když to uvedení neposlušní a vzpurní NETVOŘI udělají, celý SVĚT bude Brnu blahořečit, protože nový Kristus, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vyjde jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a to pro novou solární energetiku. Nový Kristus učiní v Česku vše nové, tak mladě jaré, i na podzim 2016, když v Brně bude mnoho bláznů, stejných jako já. 24 starců, 24 europoslanců Česka, se starým politickým a náboženským myšlením, vytahoval nový Kristus, z jejich politických a náboženských hrobů, již dávno, v době jejich vzniku EU v Česku, takže nikdo nemá výmluvu, v energetických hrobech zůstávat. Zj.5/8, Ezech.33/17,37/12, atd. Čestné jméno IZRAEL si v Kristem vyvoleném Česku, nikdo dávat nemusí. Iz.44/5,8. Všichni proroci IZRAELE padli do válečného HROBU, či náboženského PEKLA pro svou neposlušnost, protože nikdo nehledá Boží vůli, o nestolení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Aréna v Praze. Iz.44/5,8, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Proto každý pokorný a úplně poslušný znalec dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, má povinnost dát si čestné jméno, ČECH. Každý ČECH musí být BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, v milostivém Hospodinově létě v roce trestu Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, v roce 2016. Moře neposlušných, to je mrtvých křesťanských, militaristických sviní, musí vydat své mrtvé, neposlušné, vydáním tiskem této poslední kapitoly 208, pomalého Božího SOUDU mrtvých, vzpurných, neposlušných, vládnoucích idiotů. Kdo se nezapíše v této PAMĚTNÍ KNIZE, jako úplně poslušný proto, aby i tato kniha byla KNIHOU ŽIVOTA, je Bohem prokletý. Kristus DUCHOVNÍ, nikoho neposlušného, nenechá bez trestu.

 

5). SOUD BOŽÍ neposlušných, vzpurných, to je mrtvých sviní, se začíná od BOŽÍHO DOMU PSYCHIATRIE v Bohunicích v Brně, kde vůdcem je neposlušný, to je mrtvý MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, jpazder@med.muni.cz, hdousko@fnbrno.cz, MSvestkova@fnbrno.cz, tereza.zencakova@fnbrno.cz, bartecek.richard@fnbrno.cz, rbartecek@fnbrno.cz, douskova.hana@fnbrno.cz, winklerova.dana@fnbrno.cz, pazderova.jana@fnbrno.cz, bendova.marcela@fnbrno.cz, synek.oldrich@fnbrno.cz, fnbrno@fnbrno.cz, a PSYCHYATRIE v Černovicích, kde vůdcem je neposlušný MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, plslavkov@volny.cz, info@oliviezizkova.cz. Vůli Boží je, aby vzpurní a neposlušní přijali trest, kterým je úplná poslušnost DUCHOVNÍHO Krista. DEN Hospodinův, DEN SOUDNÝ je blízko, blízko je pád jejich SKÁLY, kterou jsou jejich Bohové, jejich KORYTA, jejich PRACHY za to, že svými žvásty psychiatrů pasou sami sebe, místo LÉVIJCŮ, místo OVCÍ a BERANŮ, dnes LÉVIJCŮ nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Nový DUCHOVNÍ Hospodin již jim nedovoluje pást žádné levicové, nemajetné ovce, protože psychiatrům nedovoluje pást LÉVIJCE nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektanty, kteří jsou novému Hospodinu, NOVÉMU SLOVU, odpovědní za každou svou nepravost, za každou lež o energetice, za každou lež o koncepci energetiky. Vysvobodí všechny ovce, všechny LÉVIJCE z jejich chřánů, svým rozumem, ze svého milosrdentví, protože, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných, všichni lidé jsou DUCHEM CHUDÍ idioti, kteří nemají než dech svého geneticky zvířecího chřípí. Chudí a nezaměstnaní, kteří nemají dost peněz na to, aby uhájili střechu nad hlavou, a své živobytí, nebudou jim, psychiatrům, v Bohunicích a Černovicích, potravou na krizovém centru, kterému velí nemocná, neposlušná, DUCHEM CHUDÁ, mrtvá MUDr. Lenka Olbrachtová. Je DUCHEM CHUDÁ, protože drze odmítá číst Bhagavadgítu, kde je vše o DUŠI člověka objasněno. NELZE JI PROTO, ateistickou svini, UZDRAVIT. SOUD mezi ovcemi vykrmenými, mezi Baaly a DÉMONY, a ovcemi hubenými, nemajetnými, mezi boháči a chudáky, je tímto vykonán. Jediným pastýřem všech pokorných a úplně poslušných LÉVIJCŮ nového Božího technického lidu, je nový Kristus, DUCHOVNÍ, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin nečiní SOUD uvedených neposlušných, to je mrtvých psychiatrů kvůli Česku, ale kvůli sobě samému proto, aby byl v Česku, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jediným VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA. Uvedení psychiatři, ve znamení svých pohlavních údú, a zvířecích pudů, nalézejí ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Sbírka Bohů uvedených psychiatrů, nemůže nikoho energeticky spasit a zachránit. Sbírka Bohů uvedených neposlušných a vzpurných psychiatrů, Baalů, je opakovaně uváděná. Jejich Bohové jsou jejich KORYTA, jejich PRACHY, jejich shnilé LETNÍ DOMY, jejich VOZY, to je AUTA na fosilní paliva, dále ZBRANĚ, VRAZI vojenští kaplani, VRAZI vojáci, či žoldáci, DÉMONI, to je bankéři, jejich Bohové, politici pravice a levice, atd. S uvedenými psychiatry, s Baaly, nový Bůh nechce vést svůj spor navěky, protože DUCH uvedených neposlušných a vzpurných NETVORŮ zemdlel, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v částeče jeho NOVÉHO DUCHA, určeného pouze pro pokorné a úplně poslušné, to je pro živé. Nový Hospodin se na uvedené psychiatry rozlítil, protože po vyjití z nekonečné křesťanské POUŠTĚ, po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, uvedená NEMLUVŇÁTKA, se znovu provinila křesťanskou, militaristickou chamtivostí, která je křesťanskou MODLOSLUŽBOU. Nový Hospodin se na uvedené NETVORY rozlítil za to, že odmítají studovat SLOVO NOVÝCH NEBES, kde Kristus o sobě, a o lidských tělech uvedených psychiatrů, která jsou pouze geneticky prasečí, či geneticky myší, a o jejich DUŠÍCH, které jsou stejné jako u zvířat, všechno objasnil. Nad Českem a SVĚTEM se nový Hospodin smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když uvedení psychyatři vyznají své viny tím, že vyznají své lži o DUŠI člověka, a své lži o TĚLE člověka, a uznají texty Bhagavadgíty a Bible, o DUŠI a TĚLE člověka, a TĚLE a DUŠI Boha, za pravdu. Nový Hospodin se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, až uznají, že vzpurní jsou zločinci tím, že mě, posledního proroka, který soudí neposlušné, mluvením pravdy o Kristu, a pravdy o neposlušných a vzpurných lidech, to je mrtvých lidech, prohlásili v blázinci v Bohunicích, před 18-ti léty za blázna, a sebe za moudré a spravedlivé. 1.Kor.1/27až15/33, Jób5/3,14,9/13,36/8,15,40/8,14, atd. Nový Hospodin se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až prohlásí sami sebe za blázny. Řím.1/18. Za to, že svými žvásty psychiatrů o DUŠI a TĚLE člověka, před 18-ti léty, opustili Boží přikázání, a zákony POLE VĚDY Písma, o koncepci ENERGETIKY, pro své tradice. Pro udržení moci psychiatrů nad neposlušnými a vzpurnými lidmi, udělali z nového Krista, z jeho SVĚTLA SVĚTA jeho rozumu, svého otroka. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, když především vládnoucí psychiatři MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, sami sebe prohlásí za blázny, kvůli tomu, že zaměnili slávu Boží, kterou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, za slávu politického ptacta ODS, za slávu zvířectva ostatních politických stran pravice, levice a středu, ze slávu drzých Satanů kněží, atd. Řím.1/18, atd. Psychiatři jsou pomatení pro odstoupení Božího rozumu v částečce NOVÉHO BOŽÍHO DUCHA. Proto stále slouží neposlušnému TVORSTVU, místo novému DUCHOVNÍMU Bohu, vítěznému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI celého světa, VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEMOHOUCÍMU. Neposlušná a vzpurná NEMLUVŇÁTKA se rozhodla, že se k novému, DUCHOVNÍMU Kristu, nikdy nevrátí. Že nikdy nebudou studovat texty Bhagavadgíty a Bible, kde Kristus vše uvedl o geneneticky prasečích, či geneticky myších TĚLECH lidí, a o DUŠÍCH lidí, které jsou stejné jako u zvířat. My všichni jsme stejní, geneticky prasečí, všichni jsme jako zvířata. Bez nás, bez pokorného a úplně poslušného Česka, bez ZEMĚ SVATÉ, však není dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, Božího, mírového království. Nový Hospodin hvízdá na všechny pokorné, a úplně poslušné, aby jich bylo znovu tolik, jako jich bylo kdysi, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti socialismu. Nemluvňátka v Bohunicích a v Černovicích, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Brně, nestudují Bhagavadgítu, Tóru, Bibli, Korán, SLOVO DOGONŮ, atd., které se v Boží slávě doplňují, které jsou proto od Boha DUCHOVNÍHO, VŠEMOHOUCÍHO, a ne od NEPOSLUŠNÝCH A VZPURNÝCH lidí. 1.Kor.1/27až14/33,36až15/33, atd. Zde Bůh, o zvířecí DUŠI člověka, o zvířecím TĚLE člověka, o nadřazenosti Božího rozumu nad lidským, a o poslušnosti vzpurných, vše uvedl. Nemluvňátka MUDr. Kašpárek a MUDr. Radimský již dávno mohli být učiteli NOVÉHO Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, jejichž TECHNICKÝ DUCH, pro jejich neposlušnost, také zemdlel. Místo toho jsou stále NEMLUVŇÁTKY, a tím jsou příčinou veškerého křesťanského, militaristického zla na SVĚTĚ. Dle pomatených buddhistů a hinduistu, SLUNCE Bhagavidgíty stvořila jakási dávná vyspělá civilizace, která zanikla tím, že byla ve válkách úplně zničená. Není to pravda, je to hinduistická a buddhistická lež. Současná vyspělá civilizace, má obrovské potíže poznat nového Hospodina v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Rektoři všech univerzit již nesmí oblékat své chlupaté myší pláště, protože nesmí nikoho obelhávat o svém rozumu, svého TĚLA, které je pouze geneticky prasečí, či geneticky myší. Zach.13/4, atd. Proto nový Hospodin, DUCHOVNÍ, může vykonat SOUDNÝ DEN spěšně, v pravý čas, v milostivém létě, v novoluní v srpnu 2016. Nový DUCHOVNÍ Kristus stále vyčkává, chce se nad PUPKEM SVĚTA, nad Brnem, smilovat. Smiluje se, až v Brně a v Česku SLUNCE Bhagavadgíty nikdy nezapadne. Až MĚSÍC Koránu nebude ubývat v době, kdy COUVÁ, až nový Kristus bude HVĚZDOU JASNOU JITŘNÍ, SVĚTLEM SVĚTA, SVĚTLEM VĚČNÝM, navěky a navždy. Zítřek v celosvětovém, mírovém Božím království, energeticky neotřesitelném, bude jako dnešek, velký, přebohatý. Křesťanský kalich, s křesťanskou jedovinou dračí děsivé temnoty katolického katechismu, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. V Česku ho již nikdo nesmí pít. V Brně musí být neprodleně vysušeno vzedmuté moře křesťanských sviní. V Brně, v ČRo v Brně, se musí narodit z lůna pěti NEVĚST Krista DUCHOVNÍHO, z Bhagavadgíty, z Tóry, z Bible, z Koránu, a ze SLOV DOGONŮ, DÍTĚ, nový mladý Kristus VÍTĚZNÝ, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE, který bude pást SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, nový Boží technický lid celého SVĚTA, a projektanty, pokorné a úplně poslušné. DÍTĚ musí porodit především psychiatři. Když Kristus DUCHOVNÍ uvidí, že ředitel ČRo Brno Jaromír Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, a vládnoucí psychiatři v Brně MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, budou nového DUCHOVNÍHO Krista v ČRo rodit, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, odpustí úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, všechny hříchy, všechny lži o energetice, které jsou k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Když přestanou hřešit, stane se jediným SOUDCEM ZÁKONODÁRCEM a celého SVĚTA, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES.

 

6). Jediným SLOVEM o Bohu musí být Boží dokonalá láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Všechno, co se v má v ZEMI SVATÉ, v Česku, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku a v Brně stát, dle Písma, dle nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se již stalo. Proto nemáte žádnou výmluvu pro to, abyste se spolu se mnou, k novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, k takovému, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je, neprodleně nevrátili. Nejsvatější Boží trojice v ZEMI SVATÉ, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Brně. Pane řediteli ČRo v Brně Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, vládnoucí psychiatři MUDr. Kašpárku tkasparek@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Ve středu, v novoluní v srpnu, na Vavřince, 10.8.2016 jsem vyšel do blázince do Bohunic v Brně proto, aby mě kvůli žvástům psychiatrů o DUŠI a TĚLE, nový Duchovní Kristus, nenaplnil děsem z nich. Jer.1/17až31/27,32až51/58. Bojoval jsem zde jako LEV v kleci křesťanské jatý. Vybojoval jsem si v blázinci rozhovor s ředitelem MUDr. Kašpárkem tkasparek@fnbrno.cz, kterému bylo vše, v této kapitole uvedené, vysvětleno. Pan ředitel MUDr. Kašpárek, usínal při výkladu Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království, což je znamením odstoupení Božího rozumu, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, kvůli jeho zjevné neposlušnosti. Protože odmítl uznat texty Písma o tom, že trestem pro neposlušné a vzpurné, militaristicky chamtivé křesťanské svině, je odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, v částečne jeho NOVÉHO DUCHA, od křesťanských a ateistických sviní, kvůli sbírce již uvedených křesťanských Bohů, kteří nemohou nikoho energeticky spasit, svým geneticky prasečím, či geneticky myším rozumem. Protože jeho geneticky prasečí DUCH zemdlel, odmítl uznat, že před osmnácti léty mě Bůh v blázinci v Bohunicích vyvolil za BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží veškerý neposlušný a vzpurný svět tím, že mě MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, učinil BLÁZNEM, viz další text. 1.Kor.1/27až15/33, atd. Marní čas Česka, v novém novoluní MĚSÍCE, v milostivém Hospodinově létě 2016. Jako neposlušný je mrtvý. Nevstal z energetikého HROBU. Proto, pro neposlušné a vzpurné, povstala znovu iba tíseň. Dle Písma, a dle písniček od Krista. Nevstal ze vzedmutého moře křesťanských sviní, protože nechápe texty Písma o tom, že drzé křesťanské svině, si pouze dočasně přivlastnily pracující lid. Pokorný a úplně poslušný pracující lid, však je Boží odedávna. Svatyni Boží, kterou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pošlapali křesťanští protivníci Krista DUCHOVNÍHO, děsivou temnotou svých protikladných křesťanských dogmat o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a krutým zmijím jedem bankéřů, jejich ekonomickými vychytralostmi. Své jméno, křesťanské ekonomické svině zanechaly vděčným k vyhlašování klatby. Ať tě PANOVNÍK Hospodin usmrtí, odstoupením svého rozumu NOVÉHO DUCHA, ty neposlušná a vzpurná křesťanská či ateistická svině. Řím.1/18až3/6až8/19,29až11/32, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Oz.2/18až9/7,12,15,14/3, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,63/4,14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd. Nejsvatější Boží trojice v ZEMI SVATÉ, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Brně. Pane řediteli ČRo v Brně Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, vládnoucí psychiatři MUDr. Kašpárku tkasparek@fnbrno.cz, a MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz. Žádnému národu DUCHOVNÍ Kristus neučil SOUD psychiatrů, SOUD médií, a SOUD technického lidu vysokých škol, a projektantů. Žalm147/20. Vyžaduje, abyste všichni tři byli pokorní a úplně poslušní proto, aby v Česku bylo mnoho BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT. Mat.5/3,9,14,18,23/7,18/19, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27, atd. Povinností Vás tří je přijmout trest, kterým je ODPOČINUTÍ ČESKA A SVĚTA, OD DÍLA ENERGETICKÉ ZHOUBY, na kongresu energetiků z celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Povinností Vás tři je přijmout trest, kterým je odstoupení Božího technického rozumu, v částečce nového Božího DUCHA, od jedině správné, a jedině možné energetické koncepce Česka a SVĚTA, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT a projektantů, které Kristus DUCHOVNÍ živí svým rozumem Božím, odjakživa. Povinností Vás tří je neprodleně se vrátit k novému DUCHOVNÍMU Kristu, který je jediným Bohem SVĚTA tím, že se dobrovolně odevzdáte do vůle Krista tím, že všechnu svou starost o MÉDIA, o PSYCHIATRY, a o VUT v Brně, ČVUT, a o projektanty, a tím o ZEMI SVATOU, o Česko, vložíte na Krista DUCHOVNÍHO, na jeho rozum, ne na rozum svůj, geneticky prasečí, pro pochopení, že na pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNECH, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, Kristu DUCHOVNÍMU záleží. Studiem Bhagavadgíty, kde je napsáno vše o lidské DUŠI, se vzepřete drzým Satanům kněžím, v Brně biskupu BELZEBUBU Cikrlemu, a v Domašově Satanu faráři Dominikovi, a utečou od Vás. Pamatujte na to, že křesťanské, militaristicky chamtivé svině celého SVĚTA prochází týmž utrpením, pro Boží trest, kterým je odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA, od zlých, vzpurných, chamtivých militaristických a imperialistických sviní. Kol.3/5, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21až3/4,8,9až16, 1.Jan.2/14,26až3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Jud.12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24.

 

7). Když dokážete spolu se mnou vystoupit v ČRo v Brně proti všem neposlušným a vzpurným vládnoucím lhářům a zločincům, všech ŽEN STÁTNÍ SPRÁVY, všech vládnoucích politických a náboženských ČARODĚJNIC, vzdá Vám Kristus chválu tím, že padnou všichni ti, kdo doufají ve svou SKÁLU, ve své Bohy, ve svá koryta, v bohatství, PRACHY, majetek, v auta na fosilní paliva, ve své Bohy, ve zbraně, ve vojáky a ve vojenské kaplany. Člověk neposlušný a vzpurný si uvedené Bohy nemůže dělat. Jediným Bohem je nyní DUCHOVNÍ Kristus. Spravedliví BOŽÍ SYNOVÉ, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorní a úplně poslušní, budou rašit jako listí, na STROMECH SPRAVEDLNOSTI, na Domašovsku a v Brně tak, jak je dále uvedeno, když já nebudu bláznem. 1.Kor.1/27. Ovoce spravedlivého Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je jako STROM ŽIVOTA. Kdo se ujímá DUŠÍ geneticky prasečích vládnoucích volů stávajíci neposlušné a vzpurné ŽENY, vzpurné ČARODĚJNICE, drzé STÁTNÍ SPRÁVY, je moudrý, pro znalost nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo miluje napomenutí, kdo nehřeší hříchem, který je k ENERGETICKÉ SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je NEPOSLUŠNOST nového Krista, miluje poznání BOŽÍ MOCI nad každým člověkem, s geneticky prasečím tělem, a s DUŠÍ, která je stejná jako u zvířat. Miluje poznání BOŽÍ VŮLE, platné pro ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, o energetické, ekologické a mravní neotřesitelnosti jednoho velkého, celosvětového Česka. Kdo přijme trest, kterým je odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista od neposlušných, kdo se pokoří před novým Božím SLOVEM, tomu svůj rozum DUCHOVNÍ Kristus vrátí. Každý, kdo se před novým Kristem pokoří, má povinnost ty, kdo mě prohlašují za blázna, prohlásit za blázny, kteří propadli modloslužbě, kterou je křesťanská chamtivost. Kdo domluvy, uvedené v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES nenávidí, je křesťanský, imperialistický, militarstický tupec, lhář a zločinec. Kdo šíří pravdu nového Krista, kdo je spolehlivý tím, že je pokorný a úplně poslušný, hlásá spravedlnost MAJETKOVÉ BOŽÍ ROVINY celosvětového Božího království. Křiví svědci stávající neposlušné a zpupné STÁTNÍ SPRÁVY, STÁTNÍ ČARODĚJNICE, hlásají jen svoje geneticky prasečí lži a výmysly. Všichni křesťanští, militaristicky chamtiví zločinci stávajíci ČARODĚJNICE, vlády KOZLA premiéra Sobotky, kteří se vyhýbají trestu, kterým je odchod neposlušných a vzpurných politických a náboženských sviní, do říše ticha, si neváží vlastního života, protože všechny zpupné, pyšné a neposlušné, nový Kristus zabíjí, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Nový Kristus ničí vše MATERIÁLNÍ, protože chce vše nové, DUCHOVNÍ. Vše nové, DUCHOVNÍ, bude bez SKÁLY vzpurných a neposlušných politických a náboženských ČARODĚJNIC, bez PRACHŮ, bez MAJETKU, bez výrobků na fosilní paliva, bez aut, letadel, bez zbraní, vojáků, vojenských kaplanů, atd. Energetickou SPÁSOU je odpočinutí od díla energetické zhouby zvyšující se ekonomiky, od SKÁLY vzpurných a neposlušných křesťanských prasat Česka a SVĚTA. SLÁVU BOŽÍ, kterou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, předchází pokora pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ Česka, které toužebně vyhlíží všechno neposlušné a vzpurné TVORSTVO. PROZÍRAVÁ ŽENA STATEČNÁ, která je novým Kristem, která je novou STÁTNÍ SPRÁVOU, pokornou a úplně poslušnou, je od Hospodina, je z jeho VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO rozumu. Kdo v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES našel novou ŽENU STATEČNOU, jako Boha, našel tím ani novou vládu Česka, pokornou a poslušnou, navrženou v předchozích kapitolách SOUDU neposlušných a vzpurných křesťanských sviní, našel dobro celosvětového Božího království, energeticky a mravně neotřesitelného, a tím nedošel u Hospodina zalíbení, což je možné pouze v případě pokory a úplné poslušnosti Boží vůle. Ústa cizaček, usta ČARODĚJIC, stávající vzpurné a neposlušné STÁTNÍ SPRÁVY, jsou jako hluboká jáma. Všichni neposlušní padli do energetického HROBU, či do JÁMY vládnoucích ČARODĚJNIC, stávajícího lži lidu STÁTNÍ SPRÁVY. Hospodin se rozhněval na všechny vzpurné a zpupné křesťanské, militaristické svině, které, po vyjití ze čtyřiceti let Boží socialostické spravedlnosti POUŠTĚ SOCIALISMU, si zase nastolili svou militaristickou, imperialistickou spravedlnost tím, že drzí Satani kněží, melou lži o tom, že nový Kristus, neposlušným a vzpurným křesťanským sviním, odpustil všechny hříchy, které jsou k ENERGETICKÉ SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Hospodin si s neposlušným a vzpurných lži lidem Česka neví rady. Potrestá každého vzpurného a neposlušného, to je mrtvého, vládnoucího blázna. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo, PRACHY, které dělají veškeré zlo, pomocí militaristické křesťanské vlády, ČARODĚJNICE. Kdo cizoloži s ŽENOU, s militaristickou křesťanskou vládou, s ČARODĚJNICÍ, a má s ní děti, Baaly, DÉMONY a jejich Bohy, Satany kněze, nemá rozum. Kdo miluje nového Krista, pro znalost nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní MĚSÍCE v srpnu 2016, ho nalezne, jako jediného VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

8). Mám strach z nového Krista jaký ještě nebyl, a jsem tím příkladem všemu TVORSTVU. Dělám SOUD neposlušných křesťanských zlých sviní, opisováním stále stejných textů Písma jinými slovy, což se novému Kristu líbí. Pokud VŠEMOHOUCÍ, VÍTĚZNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, se rozhodne mě zabít, nebo pokud se rozhodne mě nesmyslně trápit kvůli tomu, že ve stávajícím středověku křesťanství, nemůže starým lidem setřít slzy z očí, pomocí robotické eutanázie, současně uvede na neposlušné, to je na mrtvé Česko, veškeré zlo válek, které v Písmu uvedl, a Česko úplně zničí, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní MĚSÍCE v srpnu v roce 2016, v době výročí sedmdesáti let od vítězství komunistických BERANŮ, či OVCÍ KSČ, nad Baaly, DÉMONY, a nad jejich Bohy, nad Satany kněžími, v roce 1946, musí každý úplně poslušný a pokorný, znát nového Krista z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když prorok Oplatek bude jenom s tíži zachráněn, jak skončí ti, kteří převrací dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království, v pravý opak. Úplné zničení energetické koncepce ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, která tvoří pouze cca deset procent celkem potřebné energie, energetickou koncepcí Krista ZÁKONODÁRCE, znamená celosvětové odpočinutí od díla energetické zhouby. Mlet křesťanské žvásty o odpuštění hříchů neposlušným a vzpurným křesťanským sviním, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, při zničení proroka Oplatka, je zločin zlých. Pane řediteli ČRo Brno Jaromíre Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. Mám nyní povinnost vrátit STÍN, kterým je každý, kdo se vzpírá SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu v Bhagavadgítě, zpět, na začátek mého prorokování v Brně před osmnácti, či před patnácti lety, abych všem vzpurným a neposlušným dokázal, že mně Hospodin v Písmu vyvolil, být služebníkem NOVÉHO Krista, být BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. 2.Král.20/6,9. Léčil jsem se v nemocnici v Bohunicích na plicním oddělení před rokem 2000, cca dva roky před důchodem. Obvodní lékař MUDr. Novák mně doporučil, doléčit svoje neduhy během cca dvou měsíců na DENNÍM ODDĚLENÍ psychiatrie v Bohunicích, protože jsem se rozhodoval, zda znovu nastoupím do práce v PIKAZU s.r.o. Brno, či zda půjdu do předčasného důchodu proto, abych mohl pro nového Boha, pro Krista VÍTĚZNÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pracovat v důchodě, na plný úvazek. Na DENNÍ ODDĚLENÍ psychiatrie v Bohunicích jsem byl přijatý. Komplikace zde nastaly v době, kdy jsem v rámci komunikace na skupinových terapiích začal mluvit pravdu o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nového Krista VÍTĚZNÉHO, vyvýšeného SOUDEM všech neposlušných a vzpurných křesťanských, militaristických sviní. Vedení blázince se rozhodlo, veškerou komunikaci o novém Kristu, a o jeho jedině správné, a jedině možné celosvětové koncepci energetiky mně zakázat, pod hrozbou okamžitého propuštění z blázince. Zbývající dobu jsem ztrávil na pracovních terapiích, buď na zahradě, nebo v dílnách. Koncem léčení jsem se vzbouřil, a vedení jsem žádal, abych šel do důchodu neprodleně, a to jako blázen, z titulu nemožnosti v blázinci v Bohunicích mluvit pravdu o Bohu, a pravdu o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, kterou je celosvětové odpočinutí se od díla křesťanské energetické zhouby. Protože lidé dělají co se Kristu líbí, vedení psychiatrie mně vyhovělo. Po ukončení dvou měsíců DENNÍ TERAPIE jsem docházel na kontroly k MUDr. Radimskému, který se později stal ředitelem blázince v Černovicích. Po uplynutí zkušební lhůty jsem odešel do důchodu jako blázen. Stal jsem se bláznem tím, že jsem mluvil pravdu jak o Kristu, tak o jeho jedině možné, a jedině správné Boží koncepci energetiky. Tím jsem, jako blázen, vstoupil do chrámu Božího, kterým je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin naplnil Písmo tím, že v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, mně, bláznu, přidal 15 let života v PEKLE křesťanského militarismu a imperialismu. 2.Král.20/6,9, Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, atd. Patnáct let mého života PROROKA, kdy opisuji texty SOUDU Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, vládnoucích ČARODĚJNIC SVĚTA, se skončilo v roce 2015. Současne se skončilo 18-náct let od doby, kdy jsem se stal bláznem na psychiatrii v Bohunicích, kdy se má stát nový Kristus, Kristem VÍTĚZNÝM. 2.Král.20/6,22/21, atd. Vše se stalo v době sedmdesáti let od vítězství LÉVIJCŮ, komunistů, ve vobách v roce 1946. Jer.1/17až23/12,29,32až51/58, Jer.24/12,27,29, Zach.2/12,17,7/5,8/16,13/4,8, Izaj.2/22,5/4,16až18/6,21/5,16,23/17až57/10,16,20,66/24, 1.Kor.1/27,10/11až15/33, Oz.2/18až5/15až8/12až9/7,12,15až14/4, Bhagav.1/1až15/15,16až16/13až24až18/78, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4až18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Jak.2/9,22,3/10,5/5, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Jud.12, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Ezech.3/4,21až9/10až33/17až39/8,13,21,29,44/28,47/12, Jer.1/17,3/14až6/19,30,14/14,17/24,23/29,32,25/30,28/9,31/20,27,32,36/32,50/21. Stále nemám vyhráno. V Bibli je uvedeno, že prorok, který o Bohu mluví pravdu, umře, což se stalo již mnoha prorokům mluvícím pravdu, což všichni vzpurní a neposlušní radostně uvítali. Pokud se mají naplnit texty Bible o tom, že pohroma odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista se zastaví tím, že mně dá Kristus vyváznout z křesťanských, militaristických lží, že mě dopřeje dlouhých let do sytosti, že mně ukáže energetickou spásu, musí být celé Česko pokorné a úplně poslušné, v roce trestu neposlušných, v roce SOUDNÉHO DNE, v roce 2016. Žalm37/5,11,35,38až91/14, Jer.1/17až23/12,29,32až31/27,32, 2.Kor.10/4až13/5,8, Mat.5/3,9,14,18, Korán37/20, atd. Především psychiatři v Brně musí najít ELDORÁDO Božího slova, kde je mír, láska a bezpečí, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Rozum lidský, geneticky prasečí, může jenom s pomocí milosrdenství rozumu Božího, najít ELDORÁDO dobrého Božího veškerého SLOVA v sobě, kterým je svoboda, pravda a porozumění.

 

9). V roce 2016, v novoluní v srpnu, v PRAVÉ POLEDNE, nastává DEN SOUDNÝ při úplňku MĚSÍCE, na ZELENÝ ČTVRTEK 18.8.2016, a tím rok trestu všech vzpurných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní Bohem vyvoleného Česka, kde se musí naplnit vše, co je o Česku a SVĚTU v Písmu uvedeno. Mat.5/3,9,14,18,23/7, Jer.1/17až23/12,29,32až51/58, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm37/5,11až35,38,50/16,22až81/4,82/5,96/7až132/5,8až150/6, Korán1/1až37/20, Sír.5/5,7/16,9/15,23/27,32/15,33/16až42/19,24,43/26,31, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Rok trestu nastává v roce 2016, což je v době sedmdesáti let od vítězství BERANŮ komunistů KSČ v roce 1946. Jer.1/17až23/12,29,32až51/58, Jer.24/12,27,29, Zach.2/12,17,7/5,13/4,8, Izaj.2/22,5/4,16až18/6,21/5,16,23/17až57/10,16,20,66/24, atd. Hospodin se na jím vyvolené Česko rozhněval, když křesťanský, imperialistický, militaristický lži lid Česka, po vyjití ze 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické majetkové spravedlnosti, se znovu provinil děsivou temnotou křesťanského militarismu a imperialismu. Křesťanskému lži lidu se znovu líbí křesťanský lži Bůh, zlá křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, která, dle děsivé temnoty katolického katechismu, odpustila křesťanskému lži lidu všechny hříchy, které jsou k ENERGETICKÉ SMRTI Česka a SVĚTA. Izaj.29/11až24až48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Žid.3/9až12/28, Jer.1/17až6/19,33/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal. 1/7,3/20,6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15, 16/13až24až18/78, atd. Nový Hospodin, který v Česku nečiní nic tajně, dovolí číst novou a věčnou manu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až v Česku bude mnoho Božích DOMŮ, pokorných a úplně poslušných. Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. V srpnu 2016, přišel čas, aby SOUD BOŽÍ neposlušných a vzpurných sviní, začal od mnoha BOŽÍCH DOMŮ, do kterých opakovaně vycházím, aby mě nový Kristus nenaplnil děsem ze vzpurných, zpupných, neposlušných, to je mrtvých křesťanských, militaristických, imperialistických sviní. Jer.1/17až51/58, 1.Petr.2/8,15,4/17,5/2,7,9, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. SOUD BOŽÍ neposlušných, vzpurných, to je mrtvých sviní, se začíná od BOŽÍHO DOMU PSYCHIATRIE v Bohunicích v Brně, kde vůdcem je chamtivý, neposlušný, to je mrtvý MUDr. Kašpárek tkasparek@fnbrno.cz, Msvestkova@fnbrno.cz, jpazder@med.muni.cz, fnbrno@fnbrno.cz, hdousko@fnbrno.cz, rbartecek@fnbrno.cz, tereza.zencakova@ fnbrno.cz, a PSYCHYATRIE v Černovicích, kde vůdcem je neposlušný, to je mrtvý MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, plslavkov@volny.cz, info@oliviezizkova.cz. 1.Petr.2/8,15,4/17,5/2,7,9, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7, 15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Hospodin se nad jím vyvoleným Domašovskem a Brnem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až uvedení vzpurní a neposlušní uznají, že nový Kristus je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až budou znalci nového veškerého SLOVA Božího, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje, a upřesňuje. Žalm33/6,102/17,27,132/5,8, Jer.1/17,23/12,29,32, Iz.29/11až24až66/24, Sír.5/5,7/16,9/15,23/27,32/15,33/16až42/19,24,43/26,31, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhagavadg.1/1až15/15až16/13až24až18/78, atd. Hospodin se nad jím vyvoleným Domašovskem a Brnem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až uvedení vzpurní a neposlušní uznají, že jsem vstoupl do BOŽÍHO DOMU, kterým je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES jako blázen, kterého ze mě naprosto neoprávněně a protiprávně udělal neposlušný a vzpurný MUDr. Radimský sekretariat@pnbrno.cz, na psychiatrii v Bohunicích fnbrno@fnbrno.cz, kde tehdy pracoval, protože dodnes nemá o novém DUCHOVNÍM Kristu, ZÁKONODÁRCI, ani ponětí. Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20až66/24, 1.Kor.1/27,10/11až14/33,36až15/33, Bhagavadg.1/1až15/15,16až16/13až24až18/78, 2.Král.20/6,9, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv jsem se stal bláznem tím, že jsem mluvil pravdu jak o Kristu, tak o jeho jedině možné, a jedině správné Boží koncepci energetiky. Tím jsem, jako blázen, vstoupil do chrámu Božího, kterým je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin naplnil Písmo tím, že v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, mně, bláznu, přidal 15 let života v PEKLE křesťanského militarismu a imperialismu. 2.Král.20/6,9, Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, atd. Patnáct let mého života PROROKA, který opisuje texty SOUDU Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, všech vládnoucích ČARODĚJNIC SVĚTA, se skončilo v roce 2015. Oz.2/18až5/15až8/12,9/7,12,15až14/4, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Bhagav.1/1až15/15až16/13až24až18/78, K.M.1/4až19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4až18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Jak.2/9,22,3/10,5/5, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Jud.12, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Ezech.3/4,21až9/10až33/17až39/8,13,21,29,44/28,47/12, Jer.1/17,3/14až6/19,30,14/14,17/24,23/29,32,25/30,28/9,31/20,27,32,36/32,50/21. Hospodin se nad jím vyvoleným Domašovskem a Brnem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až uvedení vzpurní a neposlušní psychiatři z Bohunic a Čarnovic uznají, že 18 let od roku 1998 (1998 + 18 = 2016), v roce trestu Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, Satanů kněží, v roce 2016, v milostivém Hospodinově létě, v novoluní v srpnu 2016, Hospodinem vyvolené Domašovsko, Brno a Česko, musí slavit takový Hospodinův hod BERÁNKA SPRAVEDLIVÉHO, jaký ještě nebyl, a už ani nikdy nebude. Těch 18 let je doba, kdy v roce 1998, ze mně v blázinci v Bohumicích učinili blázna. MUDr. Češková, spolu s redaktory Lidových novin, v roce 2006, ze mě učinila blázna nesvéprávného. Naposledy ze mě učinil blázna psychiatr, na žádost starosty Pitrochy z Domašova u Brna. Všichni uvedení propadli bláznovství, protože drze nechtějí uzat, že lidské TĚLO, bez rozumu Krista, je pouze geneticky prasečí, a že lidská DUŠE je stejná jako u zvířat. Řím.1/18až3/6až8/19až11/32, 2.Král.23/23, 1.Kor.1/27,10/11,15/33, Oz.2/18,9/7,12,15, Bhagav.1/1až15/15až16/13až24až18/78, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Jer.1/17až23/12,29,32až51/58, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až19/6, atd. Česko a SVĚT bude s novým Hospodinem až na věky věků, až po vykonání SOUDNÉHO DNE ředitelem ČRo Brno, Ostrým jaromir.ostry@rozhlas.cz. BOŽÍ SYN Ostrý má povinnost učinit DEN SOUDNÝ, v době novoluní MĚSÍCE, v úterý 2.8.2016, což se nestalo. Žalm81/4,82/5, Korán37/20, Sír.5/5,23/27. Po vykonání SOUDNÉHO DNE v ČRo, život lidí pokorných a úplně poslušných, bude probíhat stejným způsobem tak, jak probíhá dnes, s tím rozdílem, že Česko a SVĚT půjde správnou cestou, kterou je cesta celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Hospodin bude soudit každého, svým rozumem, ze svého milosrdenství stejně, jak soudí dnes. Proto každý musí před novým DUCHOVNÍM Kristem padnout na kolena. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Jer.1/17až23/12,29,32až51/58, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,6/6až24,7/16,8/21,12/10,17,27,13/8,17/7až20,19/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Jud.12, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. Žádám o přijetí na psychiatriích v Bohunicích a Černovicích, a o ukončení mého bláznovství. Bláznovství propadl ten, kdo vyměnil pravdu o Bohu za křesťanskou lež. Hospodin zabije každého, kdo se k novému Kristu nevrátí. Řím.1/18, Ez.3/4,21,28/9.

 

10). Hospodin vede Česko a lidstvo odjakživa, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, které stále opisuji, jinými slovy. Žalm33/6,102/27, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Sír.5/5až42/19,24,43/26,31, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32,36/32,42/10, Ezech.3/4,21, 9/10až21/22,32,33/17až39/8,12,21,29,44/28,47/12, atd. Bůh, v každém pokolení vchází do svatých DUŠÍ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a vytváří Boží přátele, proroky. Žádné náboženské a politické zlo, nepřemůže dobro moudrosti a spravedlnosti Božích LÉVIJCŮ, pro tu kterou dobu. Po vládě spravedlivých LÉVIJCŮ s Boží spravedlností, např. naposledy po době 40-ti let Boží socialistické spravedlnosti, čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, zase v Česku přišla křesťanská noc děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu. Chvála klínu ŽENY STATEČNÉ, která plodí proroky s Boží spravedlností, aniž jej kdo zná, dle písničky od Krista. K.M.7/12,16,27,30,8/21,12/10,17,27,17/7,10,15,20až19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24, 6/10,20, 4.Moj.17/23,18/23,23/19,24,25/11, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24,18/78, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Jer.1/17až6/19až30až33/19až51/58, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Řím.1/18až11/28,32, Žid.3/9až12/28, atd. Po zesnutí Otců Bohu milých, Husa, Komenského, Marxe a Engelse, atd., vždy přišla děsivá temnota katolického katechismu, v níž Satani kněží mleli a melou křesťanské žvásty o tom, že jim Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, který je křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, odpustil všechny hříchy, které jsou k SMRTI Česka a SVĚTA, kterými jsou např. nesmyslné války o vládu bohatých nad chudými, války o území kde je ropa, plyn a suroviny. Bez Božího rozumu je, v neposlušném, vzpurném, mrtvém světě vzedmutého moře křesťanských sviní, všechno stále horší. Nový Kristus, DUCHOVNÍ, který je všude a ve všech jako DUCH SVATÝ, učinil konec pohádky Rytíř Parceval a svatý grál, podobenstvím o vládě komunistů v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, v komunistické POUŠTI. Když rytíř Parceval vyšel ze svého domu, jeho matka, ŽENA STATEČNÁ zemřela, protože Kristus SPRAVEDLIVÝ zemřel pro křesťanské svině tím, začal že drzé Satany kněze trestat dle textů Jóba. Př.1/7,17až31/10, Jób36/8,15, atd. Parceval se stal, dle vůle Boží, komunistickým ČERVENÝM rytířem, neporazitelným, protože jeho štít byl komunisticky rudý. Nahum2/4. U řeky Boží socialistické spravedlnosti slov Marxe a Engelse se satkal s RYBÁŘEM, s Ježíšem Kristem, který v řece Božího slova Marxe a Engelse, lovil komunisty, LÉVIJCE, kteří měli být Bohu odpovědní, za každou svou komunistickou nepravost. 4.Moj.18/23. Na řece nebyl ani brod, ani most. RYBÁŘ Ježíš Krisus, červenému, komunistickému rytíři Parcevalovi slíbil, že u něho, v chatrči, může přespat. Chatrč RYBÁŘE Krista, je HRAD, kterým je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ČERVENÝ komunistický rytíř Parceval s RYBÁŘEM Kristem večeřel v jeho HRADĚ. Zhřešil hříchem, který je nyní k energetické SMRTI Česka a SVĚTA tím, že se ho v socialismu nezeptal na vůli Boží. 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Proto komunistům HRAD Krista RYBÁŘE, kterým je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zmizel, v době rána nového křesťanského tisíciletí, což je v novém DNES naplnění Písma, v pravé poledne, v roce 2016. Nyní již Kristus RYBÁŘ červené komunisty rytíře nepotřebuje, jsou padlými HVĚZDAMI, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nové víno dá Kristus RYBÁŘ technickému lidu, živému, pokud v Brně, oslovení pomatenci učiní SOUDNÝ DEN neposlušných. Ámos5/18.

 

11). Ředitel Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz Syn Boží, má povinnost učinit DEN SOUDNÝ, v době novoluní MĚSÍCE, v úterý 2.8.2016. Žalm81/4,82/5, Korán37/20, Sír.5/5,23/27. Celosvětový mír nastane, až křesťanští zločinci v Česku přestanou dělat z Boha, geneticky prasečího vola. Geneticky prasečí vůl je Bůh křesťanských sviní. Je jím neposlušný a vzpurný Satan kardinál Duka, určený novým Bohem k pádu do křesťanského PEKLA, svým vzdorem proti SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ubohé křesťanské Česko má stále za Boha geneticky prasečího vola kardinála Duku. Jeho církev nevede Duka, ale jeho Bohové, DÉMONI, bankéři a banky, a tím vojáci. Veškeré militaristické a imperialistické křesťannské zlo na SVĚTĚ se děje kvůli tomu, že se na tohoto geneticky prasečího vola nikdo nerozhněval, kvůli jeho primitivním středověkým křesťanským protikladným žvástům o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a kvůli jeho promyšleným ekonomickým vychytralostem, které jsou v úplném rozporu s novým Božím SLOVEM. Kdo bude na SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále hledět jako telata z KDU-ČSL, na nová vrata, tomu nový Kristus nevrátí svůj rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA. Kdo nepochopí, že telata z KDU-ČSL nelze uzdravit, protože politici pravice, levice a středu, jsou sami sobě břemenem, které nelze do vrat Božího království přenášet, pro jejich naprostou nepotřebnost, nemůže být pokorným a úplně poslušným služebníkem nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech národů SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA. Kdo nevidí nového Krista v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude novým Kristem vyvržen ven, kde bez rozumu VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bude pláč a skřípění zubů. Nepromarněte čas SOUDU vládnoucích lhářů a zločinců, protože v novoluní v srpnu 2016, nastaly zlé DNY SOUDU Bohem prokletých neposlušných Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Z nového Boha, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, má povinnost každý pochopit vůli Boží. Církev slavná, bez poskvrny a vrásky, svatá, pokorná, poslušná a bezúhonná, ukázněná, je nová STÁTNÍ SPRÁVA, a NOVÁ VLÁDA, navržená v minulých kapitolách SOUDU. Cokoli např. řeknou zlí váleční zločinci, NETVOŘI, ministre financí Babiš z tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, ministr průmyslu Mládek, posta@mpo.cz, nebo vrchní velitel VÁLKY s novým Kristem, a s lidmi, prezident Zeman info@zemanmilos.cz, to se nestane. Stane se pouze to, co řekl Bůh ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Každého neposlušného a vzpurného, zlého křesťanského Boha v Česku, zabije strašlivou záhubou. Před Božím hněvem, a před Božím SOUDEM, kterým je opisování stále stejných textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinými slovy, se nikdo neskryje, viz kapitola 207. Křesťanští váleční štváči, vojenští kaplani a Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, vzpurní blázni politici pravice a levice, DÉMONÍ vedení ministrem financí Babišem z tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, neposlušní a vzpurní energetici, vedení DÉMONEM ministrem průmyslu Mládkem, posta@mpo.cz, a vrazi vojáci, vedení vrchním velitelem VÁLKY s novým Kristem, a s lidmi, prezidentem Zemanem, jsou novým Kristem, ŽIVÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, PROKLETÍ za to, že si texty SOUDU neberou k srdci, a nedávají je do své, geneticky prasečí mysli. Svým rozumem geneticky prasečím, či geneticky myším, evangelium energetické spásy, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA, která je platná pro celý SVĚT, obrací svými prasečími politickými žvásty, v pravý opak. Energetickou spásou je celosvětové odpočinutí od díla energeické zhouby, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Křesťanští BOHOVÉ, vládnoucí zločinci, či NETVOŘI, pomocí energetické koncepce DÉMONA, Bohem prokletého zločince, ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz pouze na elektřinu, která tvoří pouze deset procent z celkem potřebné energie, vyhovují přáním všech vzpurných, zpupných a neposlušných, pyšných, křesťanských a ateistických NETVORŮ. Tím z PLANETY ZEMĚ, mečem nesmyslných křesťanských válek s muslimy, o území s ropou, plynem, a surovinami, dělají křesťanské PEKLO. Křesťanské a jiné svině chtějí letecky horečně cestovat na dovolenou po celém SVĚTĚ, horečně zbrojit, nesmyslně válčit o území s ropou, plynem, surovinami, atd., a nesmyslně naplňovat celou zemi plastovými a jinými odpadky, od jednoho konce na druhý. Komu v srdci vášeň hárá, geneticky prasečí, tomu není pomoci. Kdo touží po dovolené v Thajsku, rozum od nového Krista, o jedině správné energetické koncepci, kterou je celosvětové odpočinutí se od díla energetické a válečné zhouby, nedostane. Kdo touží po novém autě, spěje k záhubě, protože je mu evangelium o Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, stále zahaleno. Vzpurní a neposlušní NETVOŘI nechtějí vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby. Křesťanské vzpurné svině, Bohem v Písmu vyvoleného Česka, stále spoléhají na svůj rozum, geneticky prasečí, či geneticky myší, což je pošetilost, či bláznovství neposlušných a vzpurných. Kdo se dá nyní vést NOVÝM DUCHEM BOŽÍM, nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již není pod zákonem zákoníků Česka, a zákonů EU. Je NOVÝM STVOŘENÍM, DUCHOVNÍM, je BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pokorným a úplně poslušným dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a nových mravech celosvětového Božího mírového království. Energetická spáse BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, není z rozumu geneticky myšího, či geneticky prasečího, vládnoucích křesťanských NETVORŮ, ani není ze skutků křesťanských militaristů a NETVORŮ, vojenských kaplanů. Chamtivé lakomce, jejichž BOHEM jsou PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, výrobky lidských rukou na fosilní paliva, atd., stihne určitě Boží trest a Boží hněv. Neposlušní a vzpurní křesťanští NETVOŘI, budou novým Bohem zahubení strašlivou záhubou, v nekonečných válkách o ropu, plyn a suroviny, které Bůh, který dělá křesťanské zlo, rozšíří I na neposlušné a vzpurnné Česko. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, z úplně poslušného Česka. Vás toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Proto nebuďte nerozumní. Z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, hleďte pochopit, co je vůle nového Krista. Neklamte se, novému Bohu, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Před novým Ježíšem Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, každé geneticky zvířecí prase, či každá geneticky myší svině, odpovídá jak za svoje zvířecí TĚLO, tak za svoji zvířecí DUŠI. Když nyní pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, mocní jako nový Kristus, zasejí mírové, celosvětové Boží království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, tak je sklidí. V křesťanském čase, když vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI Česka ministr průmyslu Mládek, posta@mpo.cz, ministr financí Babiš tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, a vrazi vojáci, vedení vrchním velitelem VÁLKY s novým Kristem, a s BOŽÍMI SYNY, prezidentem Zemanem info@zemanmilos.cz, mají křesťanskou moc nad lidmi, působí jim, svým geneticky prasečím rozumem militaristické zlo, či křesťanské PEKLO. Svými geneticky prasečími mozky sejí bohaté a chudé, čímž sklízí bezdomovce. Sejí války o uzemí s ropou, plynem a surovinami, čímž sklízí terorismus. Sejí nenávist ke Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, čímž sklízí odstoupení rozumu Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, od neposlušného a vzpurného, politického, náboženského, a technického, geneticky prasečího stáda. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží celý SVĚT. Máte povinnost zajistit, aby z NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, pršel déšť SLOV Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka, a celého SVĚTA, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, NEPRODLENĚ. Nový Hospodin chce vykonat neprodleně SOUD zlých NETVORŮ ministra průmyslu Mládka, posta@mpo.cz, ministra financí Babiše tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, a vrahů vojáků, vedených vrchním velitelem VÁLKY s novým Kristem, a s úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, prezidentem Zemanem info@zemanmilos.cz. Když mnoho pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, dá v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, v restauraci U NĚMCŮ, či v Brně, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU, BOŽÍ SOUD uvedených vládnoucích neposlušných NETVORŮ na SVÍCEN, svoláním úplně poslušných, na slavnostní shromáždění k uvítání nového Krista, nový Bůh již bude jednat sám, a v celosvětové Boží rodině nastolí Kristův dokonalý POKOJ, a celosvětový mír, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Plevel, či BUJNÉ KŘOVÍ Baalů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých Satanů kněží všech ekumenických církví, bude zničeno v SOUDNÉM DNI, na slavnostním shromáždění poslušných v Domašově a v Brně, dle vůle Boží. Kristus nastolí celosvětový mír, až po SOUDNÉM DNI uvedených křesťanských sviní. V SOUDNÝ DEN, nový Kristus, na drzé Satany kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, ani nepohlédne. Nikdy drzým Satanům kněžím, na Domašovsku a v Brně, Dominikovi a Cikrlemu, nezapomene žádný jejich zlý skutek. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

12). Nový Kristus nečiní nic tajně tím, že dělá v Česku SOUD s neposlušnými a vzpurnými křesťanskými prasaty, které chce, jako úplně poslušné, úplně přetvořit z MATERIÁLNÍCH SVINÍ, na SVINĚ DUCHOVNÍ, které budou stejné, jako nový Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, LÉKAŘ, MEDIÁLNÍ MISTR, UČITEL, všech národů SVĚTA. Marná je zbožnost křesťanských neposlušných sviní, protože pomocí děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONA ministra financí Babiše, tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, a energetických vychytralostí DÉMONA ministra průmyslu Mládka, posta@mpo.cz, vedou Česko a SVĚT, na scestí ve všem lidském počínání. Nový Kristus nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud všem neposlušným a vzpurným sviním nerozdrtí bedra, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Práce pro nového Krista osvobozuje od všech Baalů, DÉMONŮ, a od jejich Bohů, od drzých Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. K.M.1/4až6/6až24až7/12,16až8/21až12/10,17,27až19/6, Dan.9/14,27až11/39až12/2, Luk.1/53,6/24až17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Mat.5/3,9až18,23/7, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,19/14,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Duch geneticky prasečího těla, či geneticky myšího těla, kněze stávající vzpurné STÁTNÍ SPRÁVY, s mocí výkonnou, 1.Kor.1/27,4/20až15/33, neposlušného a chamtivého starosty Pitrochy starosta@obec.domasov.net, který je stejný jako u zvířat, na SOUDU neposlušných zemdlel, pro jeho odmítání celosvětové majetkové roviny mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kaz.3/18, Iz.29/11,24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až,66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26až37,12/28,13/17, 2.Petr.2/21,3/16, 2.Tes.2/3,11,3/11, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Křesťanská, neposlušná, vzpurná, a tím mrtvá svině starosta Pitrocha se nemůže přít s novým Bohem, který má nad ním naprostou převahu tím, že je nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, které se začalo v roce 2000, v PRAVÉ POLEDNE, v novém novoluní v srpnu 2016, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kaz.3/18,6/10až8/8až9/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm33/6až102/18,27až132/5,8, Přisl.1/7,14,8/13,17až20/12,31/10, 2.Kor.10/4až13/5,8, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Iz.19/14až29/11až24až57/10,16,20až59/10až66/24, Oz.2/18až5/7,15,8/12,9/7,12,15, atd. Nový Kristus z Česka odešel, částečkou svého NOVÉHO DUCHA, který je energetickou, ekologickou a mravní spásou, protože kněží stávající STÁTNÍ SPRÁVY, v ZEMI SVATÉ, v Česku, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku a v Brně, nevyznali své křesťanské lži o Kristu, své děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu, a protože nemají krutý zmijí jed energetické koncepce ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, pouze na elektřinu, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, a dle slov emeritního děkana SF ČVUT Hrdličky, tvoří pouze cca deset procent celkem potřebné energie, za HŘÍCH, který je k energetické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Pro odstoupení rozumu nového Krista, v částečce NOVÉHO DUCHA, nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, od všech vzpurných a neposlušných náboženských, politických a energetických sviní celého SVĚTA, kvůli neposlušnému Česku, celý spěje SVĚT do záhuby, v době ropného kolapsu. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43,15/25, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Žalm1/1až37/5,11,35,37,50/16,22,96/7,132/5,8až150/6. Bůh nepřebývá v křesťanských chrámech, protože Božím trůnem je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm33/6,37/5,11,35,38,102/18,28, Sk.7/48,49, atd. Soud celého vzpurného a neposlušného SVĚTA začíná v roce 2016, od domu Božího, od VUT v Brně, kde Kristus, svůj technický lid, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Jer.1/17až5/7,6/19,21až23/12,29,32, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16, 1.Petr.4/17,5/2, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/1,15,66/24, Bhag.15/15, atd. Boží SOUD celého SVĚTA začíná v ZEMI SVATÉ, v Česku, v místě statém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, a v Brně. Nový Hospodin, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svůj úplně poslušný lid obhájí. S novým Božím technickým lidem z VUT v Brně bude mít soucit tím, že mu ukáže v energetice nové věci, svým rozumem, ze svého milosrdenství, které zde ještě neznají. Pokorné, úplně poslušné, to je živé, novému Bohu vděčné, za pomalý SOUD vzpurných a neposlušných křesťanských sviní těchto textů, psaný opisováním stále stejných textů Písma jinými slovy, od přelomu věků konce fosilních paliv, od roku 2000, oslaví energetickou spásou. Nikoho vzpurného a neposlušného, který před novým Bohem, před NOVÝM SLOVEM nepoklekne, nenechá bez trestu. Žalm37/5,11,35,38až50/16,22až135/14,147/20,149/4, Iz.33/22,47,11,14,57/10,16,20, Jer.1/17,33/3,45/4, K.M.1/4až7/12,12/10,17,27až19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ezech.3/4,21,33/17, atd.

 

13). Neposlušnému a chamtivému starostu Pitrochovi starosta@obec.domasov.net, je opakovaně sdělováno, osobně a elektronicky, že nový Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ ZÁKONODÁRCE, učinil již všechno proto, Iz.5/4,16,29/11až24až66/24, aby on, neposlušný, vzpurný, pro nového Krista mrtvý, mohl učinit SOUDNÝ DEN křesťanských sviní, svoláním slavnostní shromáždění, k oslavě DRUHÉHO PŘÍCHODU VŠEMOHOUCÍHO ŽIVÉHO Krista, ŽIVÉHO SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do restaurace U NĚMCŮ, v novém novoluní MĚSÍCE, v úterý 2.8.2016, kdy pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, mají povinnost vítězně troubit na polnice, což se nestalo. Je hrozné, pro křesťanské neposlušné a vzpurné chamtivé modloslužebníky, upadnout do ruky nového ŽIVÉHO Krista, který je ŽIVÝM SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který žádného neposlušného, drzého, vzpurného, pyšného, křesťansky chamtivého modloslužebníka, nenechá bez trestu. Od neposlušných, které ničí, odstupuje svým rozumem. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12,21, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7až5/10,18,22až25,8/2,5,7,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Žalm37/5,11,35,38,81/4,82/5, atd. Protože stále bádám v Božích zákonech SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně propojují a upřesňují, je zřejmé, že nejsvatější trojice Boží, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku, a v Brně, uvedené v NOVINKÁCH, v kapitole 207, na www.pametni-kniha.cz, musí být jiné tím, že v nich nebudou vzpurní a zpupní Satani kněží, Dominik a Cikrle. Těm Hospodin nikdy neodpustí žádný jejich zlý skutek, žádný křesťanský žvást lidských protikladných nauk o Kristu, a žádnou promyšlenou ekonomickou, či energetickou vychytralost, což jsou HŘÍCHY, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Otcové navěky věků Bohu milí, jsou pouze LÉVIJCI Marx a Engels. Já ubožák, pro neposlušné blázen, LÉVIJEC, jsem třetím prorokem v jejich LEVICOVÉ, a tím v Boží slávě, celosvětové, majetkové Boží rovnosti, Božího království, nyní energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mírového, celosvětového. Novými kněžími, jsou kněží nové STÁTNÍ SPRÁVY, a NOVÉ VLÁDY, s mocí výkonnou, navržené v textech předchozích kapitol SOUDU neposlušných a vzpurných. Dále uvedení NETVOŘI tří Božích trojic nejsvatějších, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku a v Brně, jako pokorní a úplně poslušní Krista ZÁKONODÁRCE, již nesmí nikoho neposlušného pohřbívat do HROBŮ HRDEL neposlušných a vzpurných NETVORŮ, či DÉMONŮ, to je ekonomů, ministra průmyslu Mládka, posta@mpo.cz, ministra financí Babiše tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, a vrahů vojáků, žoldáků, vedených vrchním velitelem VÁLKY s novým Kristem, SE ZAKLADATELEM KOZLŮ ČSSD, prezidentem Zemanem info@zemanmilos.cz. Bůh se smiluje, svým rozumem ENERGETIKA, nad Božím lidem VUT v Brně, až po SOUDNÉM DNI uvedených tří vládnoucích sviní, tři NETVORŮ. Nepovolí, nepocítí lítost, a v neposlušném Česku nebude nikoho a želet. Vše neprodleně vrátí na hlavy zlých sviní. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. V ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku a v Brně, mají povinnost učinit SOUDNÝ DEN uvedených vládnoucích NETVORŮ, tyto tři nejsvatější Boží trojice pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, neprodleně, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, v novém novoluní MĚSÍCE v srpnu, v úterý 2.8.2016. V úterý, 2.8.2016, již nikdo z chudáků a bezdomovců, nesmí mít křesťanský VELKÝ PÁTEK, dle písničky. Text je upřesněním textu kapitoly 207/8,9. DUCHOVNÍ STROMY, na potoce SLOV NOVÝCH NEBES na Domašovsku porostou, Ez.3/4,21až47/12, Bhag.15/15,16, všechny národy budou Česku blahořečit, Mal. 3/10,16, až kněz nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novým myšlením o Bohu, a novým myšlením o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, úplně poslušný starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, svolá SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ k oslavě Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, takového, jaký skutečně je, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCNÝ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, do restraurace U NĚMCŮ. Jóel1/14až4/21, Mal.3/10,12,16,19,20, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Na STROMECH SPRAVEDLNOSTI vyroste a uzraje OVOCE SPRAVEDLNOSTI k dospělosti a odpovědnosti, během jediné hodiny této schůze. Na STROMY SPRAVEDLNOSTI, u potoka Bobravy na Domašovsku, a u Bílého potoka u Lesního Hlubokého, Ez.3/4,21až47/12, je nezbytné zavěsit toto ovoce, které bude zrát tím, že na něho bude svítit nový Bůh, který je nyní, v milostivém Hospodinově létě 2016 novou trojicí Boží. 1. SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. 2. MĚSÍCEM Koránu. 3. HVĚZDAMI, židovskými a křesťanskými. Na potoce víry v nového Boha, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, na stromy SPRAVEDLNOSTI, dle písničky od Krista, osvícené úplným náboženským nebem, je nutné zavěsit tyto zelené, nezralé, nedospělé, zlé, neodpovědné a vzpurné ovoce, PLODY: Iz.33/22až43/18až57/10,16,20,60/19,22,61/3,63/4,10,14,18,65,1,15až 66/24, Ez.3/4,21až33/17až47/12, Ag.1/9,2/6,18, Zj.21/1až22/1až21, atd. Starostu Pitrochy starosta@obec.domasov.net, podatelna@obec.domasov.net, ředitele ZŠ v Domašově Válka skola@domasov.info, a mě, LÉVIJCE, Stanislava Oplatka, posledního neposlušného křesťanského proroka. Mě maličkého, nový Bůh vyvolil, abych zahanbil vládnoucí vzdělance, opisováním SLOV NOVÝCH NEBES jinými slovy, které v médiích slyším, kterými dělám SOUD neposlušných tak, aby ho všichni chápali. Zlý netvor Satan farář Dominik fara@domasov.info, pro něhož je SOUDNÝ DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do jím vyvoleného Česka TMOU, a ne SVĚTLEM SVĚTA Božího technického rozumu pro ENERGETIKY, nemá na slavnostním shromáždění, k oslavě DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Krista do Česka, co hledat. Na Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC, nový Kristus nyní ani nepohlédne. Nezapomene jim žádný zlý skutek v případě, že neočistí své slovo od křesťanství, od vojenských kaplanů, od vojáků, atd., protože jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bůh neposlušné křesťanské svině neslyší, dokud se neočistí od zlých, neposlušných, vzpurných Bohů. Ám.3/7až5/18až8/7, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,57/10,16,20, Jer.1/17,6/30, 2.Kor.10/4, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

14). Ředitel Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz Syn Boží, má povinnost učinit DEN SOUDNÝ, v době novoluní MĚSÍCE, v úterý 2.8.2016, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU. Žalm81/4,82/5, Korán37/20, Sír.5/5,23/27. Na STROMY SPRAVEDLNOSTI, u ŘEKY NOVÉHO BOŽÍHO VEŠKERÉHO SLOVA v Brně, je nezbytné zavěsit toto ovoce, které bude zrát tím, že na něho bude svítit nový Bůh, který je nyní, v milostivém Hospodinově létě 2016, novou trojicí Boží. 1. SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. 2. MĚSÍCEM Koránu. 3. HVĚZDAMI, židovskými a křesťanskými. Je to především toto zelené, nezralé, nedospělé, zlé, neodpovědné, neposlušné a vzpurné OVOCE: Primátora Brna Petra Vokřála primator@brno.cz, vokral.petr@brno.cz. Dále vůdce nového Božího technického lidu VUT v Brně, bez rozumu nového Krista, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, úplně pomateného, neposlušného, to je mrtvého rektora VUT v Brně Štěpánka stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz. Třetím zeleným a nezralým ovocem je ředitel ČRo Brno Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. Má povinnost, jako nový mediální kněz, nové STÁTNÍ SPRÁVY, již nikoho nepohřbívat do HROBU HRDLA lháře a zločince ministra průmyslu Mládka. Má povinnost svolat slavnostní shromáždění, na oslavu Krista ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, do sálu komunistického BÍLÉHO DOMU, a to neprodleně, v novoluní MĚSÍCE v srpnu, v úterý 2.8.2016, což se nestalo. Komunistický BÍLÝ DŮM, musí být oslaven schromážděním pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kvůli levicovým OTCŮM, Bohu navěky milým, kvůli LÉVIJCŮM Marxovi a Engelsovi, kteří mnohým chudým a bezdomovcům, dopomohli k socialistické Boží spravedlnosti. Život, v celosvětovém, Božím, mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, je jako komunistický BÍLÝ DŮM v Brně. Jeho sláva vyrůsta z nové, z úplně poslušné země, a dotýká se NOVÉHO, VEŠKERÉHO NEBE. K největším zázrakům na SVĚTĚ patří, když dva jsou spolu, s novým Kristem. K největším zázrakům na SVĚTĚ patří, když Boží rozum, v hlavách pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Krista, zůstává, neodstupuje. Třetí nejsvatější Boží trojicí jsou LÉVIJCI nového Božího technického lidu VUT v Brně, pokorného, poslušného a novému Kristu vděčnému za BOŽÍ SOUD vzpurných a neposlušných křesťanských sviní. Ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a jediný architekt a urbanista domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz. Na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Brna, musí být také přizván ANDĚL, BOŽÍ SYN, kterého vyhlíží TVORSTVO, nový prezident Česka, odborník na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektant Ing. Rákos, vyvolený v Písmu jménem RÁKOS vrakos@nbox.cz. Dle písničky od Krista, uvedený ANDĚL RÁKOS, musí zde ukázat svou TVÁŘ, nového prezidenta, aby pro slepé a hluché křesťanské svině, mohl nový Kristus zvěstovat své nové SLOVO, i pomocí harmonikářů. Běda Česku, když toto ovoce neuzraje během jediné hodiny, a když nebude neprodleně OVOCEM RTŮ. Nový Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Vzpurné a neposlušné křesťanské Česko, úplně zničí. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.29/11až24až57/10,16,19,20,63/14,18až65/15až66/24, Zach.8/16až13/4, Jer. 12/16. Bože SPRAVEDLIVÝ, moje SKÁLO, nedovol prosím, abych TVOJE texty SOUDU jinými slovy, které slyším v médiích, musel opisovat ještě další dva roky. Vždyť TVŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka byl za 15 let od přelomu věků konce éry fosilních paliv, roku 2000, to je v roce 2015. TVOJE tříleté působení v Česku má být do roku 2000, za 18 let, to je až do roku 2018. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Král.20/5,22/13, 23/23, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20až66/24, atd. Bože SPRAVEDLIVÝ nedovol, aby z TEBE, Boha VŠEVĚDOUCÍHO, křesťanští modloslužebníci, zpupné a neposlušné svině, stále dělali GENETICKY PRASEČÍHO VOLA, pomocí děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu, a pomocí krutého zmijího jedu ekonomických vychytralostí. Vždyť jsi slíbil, že ty dny křesťanské děsivé temnoty zkrátíš. Vždyť Bože, moje SKÁLO, nanejvýš SPRAVEDLIVÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ jsi pouze v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V protikladných žvástech děsivé temnoty křesťanského katechismu, a v promyšlených vychytralostech DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, jsi pouze zlou, křesťanskou, modlářskou, ukřižovanou STVŮROU. Křesťanská modlářská STVŮRA nikdy nebyla jediným Bohem SVĚTA, SOUDCEM ZÁKONODÁRCEM a celého SVĚTA. Bože prosím, neotálej, a učiň SOUDNÝ DEN Baalů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých Satanů kněží, na Domašovsku a v Brně, již v novoluní v srpnu 2016. Vždyť při odstoupení TVÉHO ROZUMU, z TVÉHO MILOSRDENSTVÍ, na pomalém SOUDU, každý lidský pyšný DUCH, zemdlel. Lži lid Česka a SVĚTA, pro odstoupení TVÉHO rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, spěje k úplné záhubě. Žádná lidská svině, pro odstoupení TVÉHO rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, nechce vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

15). Proč Kristus v Písmu uvedl, že v Božím království, v době, kdy bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, v době, kdy bude platit dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, se lidé nebudou ani vdávat, ani ženit. Je to zřejmě proto, že nebude největší zlo, majetek a PRACHY. Svatební hostiny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ budou pro všechny, každý den, takže pro nevěsty a ženichy se nebudou zvláštní hostiny organizovat. Každá nevěsta a každý ženich bude LÉVIJCEM, Bohu odpovědným za každou svou nepravost, to znamená, že za každou nepravost i v manželském soužití. V manželském soužití musí se každý řídit Božími příkazy a zákony pro manželské soužití. Sír.5/5až23/18,27, atd. Svatební den pro každou nevěstu a pro každého ženicha bude zřejmě až odpoledne a večer. Nevěstě a ženichovi bude vyhrazen taneční večer, pro ně, a pro jejich příbuzné. Sám Bůh bude oddávat každou nevěstu a ženicha, svými příkazy a zákony, které musí každý znát ze školství a z médií. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho a Česka želet. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

16). Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou zapáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Mají povinnost se před novým, VŠEMOHOUCÍM Bohem, neprodleně se sklonit a uznat jeho NOVÉ SLOVO za jediného Boha SVĚTA. Jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských prasat. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým NOVÝM, VEŠKERÝM SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje zajistí, aby neposlušní a vzpurní, to je, pro odstoupení rozumu Hospodina MRTVÍ, neprodleně zmizeli z médií do říše ticha. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm33/6až115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno jasně uvedl, pro poslušné a pokorné BOŽÍ SYNY. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan8/42, Zj.16/21, 1.Jan.2/14,20,3/10,5/2,16, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,37/5, 11,38,50/16,20,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

408.

jakubsmolik@volny.cz, richart@richart.cz, agenturatrdla@agenturatrdla.cz, most@cb.cz, tabor@cb.cz, tis@brno.cz, info@nemecpension.cz, o66@seznam.cz, nemec.pension@volny.cz, info@ozvucovani.cz, martina.huttl@gmail.com, zvuk@spacetime.cz, zilien@centrum.cz, info@harley-davidson-brno.cz, michal.strakon@harley-davidson-brno.cz, servis@harley-davidson-brno.cz, ondrej.lasak@popronmusic.cz, info@popronmusic.cz, tomas.uher@popronmusic.cz, michael.pospisil@popronmusic.cz, info@uncs.eu, ford@acrauto.cz, pnp@radioblanik.cz, alan.piskac@popronmusic.cz, info@radioblanik.cz, hudba@radioblanik.cz, sonor.2000@ln.cz, sonor.2000@tiscali.cz, starosta@obec.domasov.net, podatelna@obec.domasov.net, domasovsko@dso.domasov.net, skola@domasov.info, jaromir.ostry@rozhlas.cz, tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@mpo.cz, info@zemanmilos.cz, fara@domasov.info, primator@brno.cz, vokral.petr@brno.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, vrakos@nbox.cz, petr.dvoracek@cb.cz, jvalkounova1@seznam.cz, jitka.kachlikova@tiscali.cz, jita.Ko@seznam.cz, jirka2912@seznam.cz, jarmila.sl@seznam.cz, jarmila.2013@seznam.cz, janina.pelikanova@seznam.cz, jana.krovi2@seznam.cz, hoblik.paja@seznam.cz, fialovamarie@tiscali.cz,

409.

beva47@seznam.cz, sobola@volny.cz, petr.dida@seznam.cz, tkasparek@fnbrno.cz, Msvestkova@fnbrno.cz, tereza.zencakova@fnbrno.cz, jpazder@med.muni.cz, fnbrno@fnbrno.cz, hdousko@fnbrno.cz, rbartecek@fnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, plslavkov@volny.cz, info@oliviezizkova.cz, sabacka@integritylife.org, info@tremolo.cz, hospodaukarla@email.cz, fcslovanrosice@seznam.cz, info@kic.rosice.cz, davidjir@seznam.cz, obytechalidech@gmail.cz, Adam.Gebrian@seznam.cz, info@archip.eu, info@pragueinstitute.cz, tanvald@pragueinstitute.cz, luckovice@pragueinstitute.cz, spomysl@pragueinstitute.cz, pr@openhousepraha.cz, festival@openhousepraha.cz, ifp@ifp.cz, marketa.zaludova@ifp.cz, machacek.jose@seznam.cz, jirsedl@gmail.com, studeny.ladislav@seznam.cz, vera.lorencova@email.cz, teta.olga@seznam.cz, ustohalova.m@seznam.cz, svejdova.marie@seznam.cz, studena.vera@seznam.cz, smidkova2@seznam.cz, RiebelKarel@seznam.cz, r.sim@seznam.cz, Polidarova.Monika@seznam.cz, nadiabowman1973@seznam.cz, marie.koutna@gmail.com, mamimat@seznam.cz, lunakova.evca@seznam.cz, valesova.bohunka@seznam.cz, Vaclav.Kadlacek@seznam.cz, olga.chytra@seznam.cz, NehodovaIvana@seznam.cz, krivankova.sarka@seznam.cz, karelpakosta@centrum.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, irena.halova@rozhlas.cz, marcela.antosova@rozhlas.cz, josef.vesely@rozhlas.cz, ales.winkler@rozhlas.cz, karel.sladky@rozhlas.cz,

410.

rehorik@vetrnemlyny.cz, dopisy@druhemesto.cz, chci@knihyleges.cz, vstupenky@provazek.cz, klub@bolek.cz, info@divadlofeste.cz,info@llp.cz, sgenerace@hnutiduha.cz, brno@rekola.cz, marian.palla@seznam.cz, partnerstvi@nap.cz, nadace@veronica.cz, obcanska.koalice@nadrazivcentru.cz, o66@seznam.cz, radio@proglas.cz, twr@twr.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, rektor@ro.vutbr.cz, kaluzova@ro.vutbr.cz, info@oliviezizkova.cz, cihova@ro.vutbr.cz, sekretar.duka@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, sekretar.herbst@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, apha@apha.cz, gen.vikar@apha.cz, tkasparek@fnbrno.cz, jpazder@med.muni.cz, hdousko@fnbrno.cz, MSvestkova@fnbrno.cz, tereza.zencakova@fnbrno.cz, bartecek.richard@fnbrno.cz, rbartecek@fnbrno.cz, douskova.hana@fnbrno.cz, winklerova.dana@fnbrno.cz, pazderova.jana@fnbrno.cz, bendova.marcela@fnbrno.cz, synek.oldrich@fnbrno.cz, fnbrno@fnbrno.cz, sekretariat@pnbrno.cz, plslavkov@volny.cz, tiskove@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@mpo.cz, info@zemanmilos.cz, skola@domasov.info, fara@domasov.info, podatelna@obec.domasov.net, starosta@obec.domasov.net, primator@brno.cz, vokral.petr@brno.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, info@memza.cz, skala@fme.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, vrakos@nbox.cz,

411.

tomas.kasparek@mail.muni.cz, tomas.kasparek@centrum.cz, tesar@plbrno.cz, tomas.sedlacek@rozhlas.cz, radim.nejedly@rozhlas.cz, zenisekm@volny.cz, program@radio-r.cz, vedeni@radio-r.cz, spoluprace@radio-r.cz, info@nazemi.cz, knihovna@nazemi.cz, petra.fruhbauerova@nazemi.cz, stanislav.kominek@nazemi.cz, eshop@nazemi.cz, hana.svacinkova@nazemi.cz, pavla.vyhnankova@nazemi.cz, petr.mares@nazemi.cz, adam.cajka@nazemi.cz, kristyna.hrubanova@nazemi.cz, anna@dc67.cz, hnuti@brontosaurus.cz, brno@nesehnuti.cz, kavarna@triocasci.cz, bajkazyl@ratolest.cz, reichel@hostbrno.cz, balastik@hostbrno.cz, redakce@hostbrno.cz, redakce@vetrnemlyny.cz, breinek@pnbrno.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena a opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v srpnu 2016.