Kapitola 205

19.05.2016 08:38

Kapitola 205 –52 stran. Domašovsko má od Boha pravomoc změnit SVĚT, čtením SLOV NEBES. Žalm33/6až102/27, Ám.8/11. Máme soužení, jaké ještě nebylo, Mat. 24/21, a ani nikdy nebude, ve kterém buď zaniknou neposlušní Baaové, to je boháči, nebo VÍTĚZNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE, zlé a neposlušné Česko, BOHEMII, úplně zničí. Žalm37/5,11,35až96/7, Mat.5/3až18, Mich.2/3,4,10až5/9, Oz.2/18,9/12,15,21až14/3, Iz.33/22až66/24, Bhag.16/13až24, 5.Moj.30/11,18, 1.Kor.2/6,10/11,15/33, Řím.1/18 až11/32, atd. Božím rozumem bude spasen každý, kdo se k Bohu neprodleně vrátí jako Bůh, jako úplně poslušný BOŽÍ SYN, neomylný v rozlišování lidských, např. křesťanských, a Božích nauk, veškerého Písma. Jan10/34, Řím.1/18až8/19až11/32, Bhag.15/15až18,16/13až24, 1.Kor.2/14,10/11až15/33, 2.Kor.10/4,13/5,8, Žalm81/4, 82/5, Sír.5/5,7/16,13/18,43/26,31, atd. Bůh, DUCH SVATÝ, udržuje starou přirozenost třech světů, mletím lidských nauk Bible, Bhagavadgíty a Koránu. Smiluje se, svým rozumem, Iz.30/18, Bhag.15/15,17, K.M.1/4,7/12,16,8/21, 1.Kor.2/14, Řím1/18, když poslušný starosta Pitrocha nastolí Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, mletím nauk Božích, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Mat.5/3,9,14,18, Žid.4/7až6/3,6až 12/28, Dan.9/14až11/39,12/2, Jer.3/14,6/19,23/29až51/58, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Zach.1/16až8/16až12/10, atd.

 

Česká bible kapitola 205, POSLEDNÍ SOUD kapitola 142, soud exrektora Hampla z KU 115. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Nejtajnější moudrosti Písma o tom, jak se zbavit od strastí existence hmotného, ekonomického SVĚTA, z milosrdenství rozumu Boha, jsou zjeveny, pro poslušné. Bhag.9/1. Dle Písma a písniček od Krista, jediného Boha všech náboženství SVĚTA. Znamením pro DRUHÝ PŘÍCHODU Krista do jím vyvoleného Česka, je sám Hospodin. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000, v PRAVÉ POLEDNE nového novoluní MĚSÍCE v květnu 2016, nového Hospodina musí každý znát, z jeho nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA. V místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní v květnu 2016, křesťanský život má chuť zápasu s novým Kristem. Vzpurná, drzá a neposlušná, vládnoucí křesťanská Boží trojice z Domašova, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich křesťanský Bůh, drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, pro svou lenost studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bojují s novým Hospodinem na život a na SMRT. Bojují s Bohem o svou moc vládnout nad lidmi, svým geneticky prasečím rozumem tím, že nechtějí Boha poslouchat. Nechtějí vybudovat DUCHOVNÍ celosvětový CHRÁM VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Odmítají jeho majetkovou rovinu celosvětového Božího království. Nový Hospodin vyžaduje, aby Česko zbořilo stávající CHRÁM Boha, jeho HMOTNÉHO TĚLA, židovského, křesťanského, hinduistického, buddhistického, muslimského, atd. STŘÍBRO ODVRŽENÉ, během tři dnů, v novém DNES naplnění Písma, vždy v době ÚPLŇKU MĚSÍCE. Bohu se líbí, když především starosta Pitrocha bude pokorný a úplně poslušný. Má povinnost být stejný jako nový Bůh. Během tří dnů, v době ZELENÉHO ČTVRTKU 19.5.2016, v době úplňku MĚSÍCE, VELKÉHO PÁTKU 20.5.2016, nebo BÍLÉ SOBOTY 21.5.2016, spolu se mnou musí být OLIVOU nového oleje SOLÁRNÍ ENERGETIKY tím, že svolá do restaurace U NĚMCŮ slavnostní shromáždění pokorných, úplně poslušných, a novému Bohu vděčných služebníků. TĚLO stále stejného Boha VŠEMOHOUCÍHO a SPRAVEDLIVÉHO, je odjakživa DUCHOVNÍ tím, že nový Bůh je STVOŘITELEM všech náboženství SVĚTA. Jak ubohý je starosta Pitrocha starosta@ obec.domasov.net, když nevěří textům pomalého SOUDU drzých a neposlušných křesťanských náboženských a politických sviní, když se dal oklamat drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, jako malé dítě, jako nemluvně. Geneticky zvířecí DUCH uvedené svaté Boží křesťanské trojice, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku zemdlel, pro lenost a pro neposlušnost, pro neschopnost mluvit pravdu, v době SOUDU, v době odstoupení rozumu nového Krista od neposlušných. Co udělá vzpurný starosta Pitrocha nyní, bude poslušný, nebo neposlušný? Veškeré zlo geneticky prasečího lidského myšlení bude zničeno, když místo lidí začne panovat Bůh, TĚLEM, či CHRÁMEM DUCHOVNÍM, jako jediný ZÁKONODÁRCE. Neposlušné musí poslušní proklínat. Ať tě Bůh starosto Pitrocho zabije strašlivou záhubou, když jako poslušný nebudeš mlet texty Písma NOVÝCH NEBES o nové Boží rodině. Nová Boží rodina v počtu 1500 lidí musí SPOLEČNĚ STOLOVAT v domech společného stolování, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Viz str.7až11. 2.) Sedminásobná rodička, SEDMI VŮDCŮ sedmi politických vládnoucích stran pravice a levice musí zchřadnout proto, aby Hospodin byl ZLATEM NEJČIŠTŠÍM. Musí zchřadnout, protože sedm vůdců, sedmi vládnoucích politických stran pravice a levice, bylo nyní novým Bohem v Česku stvořeno jako STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Z Domašovska, z restaurace U NĚMCŮ, Hospodin svýma očima prohledá celou vzpurnou a neposlušnou zemi. Hospodin má oči nové. Novýma očima je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES Krista VÍTĚZNÉHO. Viz str.11až14. 3.) Veškerá moudrost je nyní v bázni před novým Bohem, který mluví z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ve vší té moudrosti jde o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů. Co Bůh spojil, pokorný a úplně poslušný člověk nerozlučuj. Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, sám se sebou spojil Domašovsko a Česko. Starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, má proto povinnost vejít do svobody celosvětového Božího království, s jediným ZÁKONODÁRCEM, kterým je nový Hospodin, mluvením pravdy o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a neprodleně se vrátit k novému Bohu, svoláním slavnostního shromáždění do restaurace U NĚMCŮ. NEJVYŠŠÍ DUŠE, DUCH SVATÝ, nepomíjející Pán, KRISTUS VÍŤĚZNÝ, ve svém SLOVĚ stále stejný, který žije mezi námi, a v nás, svým rozumem udržoval, svým STARÝM NÁBOŽENSKÝM SLOVEM, ze svého milosrdenství, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000, tři hlavní náboženské světy, tři moře neposlušných sviní. 1.) ŽIDOVSTVÍ a KŘESŤANSTVÍ. 2.) HINDUISMUS a BUDDHISMUS. 3.) ISLÁM. Jediný Bůh SVĚTA ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomalý SOUD vzpurných a neposlušných křesťanských sviní v Česku ukončí, až v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku a v Česku, pokorní a úplně poslušní, budou zvát vzpurné a neposlušné, pod VINNOU RÉVU BIBLE, a pod FÍKOVNÍK BGAGAVADGÍTY, což je základní SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží celosvětové slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Viz str.14až19. 4.) Odstoupení Božího rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, u vzpurné, drzé, a neposlušné vládnoucí elity způsobuje neschopnost logicky myslet. Lidské myšlení, u neposlušných, při odstoupení rozumu Božího, v částečce NOVÉHO DUCHA, v říši mrtvých sviní, je pouze geneticky prasečí, stejné, jaké bylo na přelomu věků éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. Bůh v Písmu spojil pokorné a úplně poslušné Domašovsko a Česko sám ze sebou, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo nyní oddělí, pro svou neposlušnost, Domašovsko a Česko, od nového Boha, od NOVÉHO SLOVA, je novým Bohem prokletý. Jak jinak by nový Bůh, ve vzedmutém křesťanském moři, či v říši mrtvých zlých sviní, nekonečné křesťanské pouště, mohl soudit uvedené vládnoucí křesťanské NETVORY Domašovska a Česka, než odstoupením svého rozumu, od rozumu geneticky prasečího neposlušných. Viz str.19až21. 5.) Bůh ČESKO učiní hlavou a ne chvostem, Česko vždycky bude stoupat výš, a už neklesne do bahna lží o Bohu, a lží ministra průmyslu Mládka, o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která, dle vědců z VUT v Brně, činí pouze deset procent celkové energie. Česko bude zproštěno viny v případě, že začne mlet texty Kista ZÁKONODÁRCE o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je neprodlené odpočinutí od nesmyslného rabování fosilních paliv, a tím cesta do odpočinutí od díla energetické zhouby nesmyslné výroby, dopravy, výstavby, atd. Viz str.21až22. 6.) Veškerá psychika je od jediného Boha SVĚTA, který dělá dobré i zlé, vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu. Dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, elektřina tvoří pouze cca 10 % z celkové energie, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Dělat dlouhodobou energetickou koncepci na jeden Kristuv DEN, kterým je tisíc let, pouze na deset procent energie, z celkem potřebné energie, je zločin, způsobený DUCHOVNÍ CHUDOBOU neposlušného, vzpurného, drzého zločince ministra průmyslu Mládka. Viz str.22až25. 7.) Dle proroka Muhammada, Hospodin stvořil své služebníky. Otce Bohu navěky milé, proroky Marxe a Engelse v pravém náboženství, učením o celosvětové, Boží majetkové rovině, ale takoví drzí ďáblové, či Satani kněží, jakým je např. vzpurný, zlý Satan farář Dominik, svými protikladnými křesťanskými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a krutým zmijím jedem ekonomických vychytralostí, dali všem zabloudit do stávajícího křesťanského, militaristického imperialismu. Marná je zbožnost Satanů kněží, kteří učí křesťanským naukám, které jsou příkazy jen lidskými. V Česku, drzí Satani kněží opustili Boží příkazy o neprodleném nastolení mírového Božího království, pro zachování své imperialistické, militaristické tradice zlých. Viz str.25až28. 8.) SMLOUVU s Bohem první, o Boží socialistické spravedlnosti, měli s Kristem VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, Otcové Bohu milí, Marx a Engels, dle textů v kapitole 204. Otcové, Marx a Engels již zhynuli. Nyní musí neprodleně zhynout jejich SYNOVÉ z KSČM, odchodem do říše ticha, protože nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, pro nastolení své spravedlnosti, celosvětového Božího království, komunisty, a jiné politické strany, již nepotřebuje. Sedminásobná rodička ŽENY STATEČNÉ, její moudrosti, sedm vládnoucích politických stran pravice a levice Česka, musí neprodleně zchřadnout proto, aby se Bůh mohl soudit s veškerým tvorstvem. DUCHOVNÍ chrám Hospodinův bude založen, až vinnou révou bude BIBLE, fíkovníkem bude BHAGAVADGÍTA, granátovníkem bude TÓRA a olivou bude KORÁN. Od založení tohoto chrámu bude nový Bůh Česku a SVĚTU žehnat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Energetická koncepce Česka a SVĚTA, jedině možná, je napsána v podobenstvích nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.28až32. 9.) Po vyšetřování Satana faráře Dominika npor. Bc. Michalem Koláčkem, michal.kolacek@pcr.cz, po vyšetřování ekumenických ŽEN, ČARODĚJNIC, jejichž slovo je hanebným klamem, nový Bůh dovolí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, zrušení veškerého křesťanského zla na SVĚTĚ, chrámem svého NOVÉHO DUCHA. Bhag.15/15,16, Jan2/19,15/25, K.M.1/4,6/6,24,12/10až27,14/22, 17/7, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/25,43/26,31, atd. Kdo lže o Bohu, a o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepce Česka a SVĚTA, lže ve všem, protože nový Bůh, jediný Bůh SVĚTA, jediný ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, bdí nad křesťanským zlem, odstoupením svého rozumu, od neposlušných, od STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Jak.1/22,2/9,22,4/14, Jer.6/19,30, atd. Všichni v Česku, lidé i firmy, jsou jako pára nad hrncem. Každý kdo pochybuje o pravdivosti nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je jako pára nad hrncem, je jako mořská vlna, zmítaná vichřicí, je jako vzedmuté moře chamtivých sviní, zmítaných vlastní žádostivostí, svého rozumu, geneticky prasečího. Viz str.32až35. 10.) Smyslem života Baalů a DÉMONŮ je nekonečná chamtivost po křesťanské SKÁLE, kterou jsou PRACHY, je žití na výnosný trh, je např. zneužívání peněz pro rekreaci v teplých krajích u moře. Jezdit několikrát ročně letecky na dovolenou, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Služba svým ÚDŮM, či geneticky prasečím pudům, místo novému Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, vede k nesmyslnému ničení planety země, nesmyslnému ničením zbývajících fosilních paliv, za které lidstvo nemá vůbec žádnou náhradu, viz konec kapitoly 176. Především starosta Pitrocha nesmí mlčet. Jedinou CÍRKVÍ, pokornou a úplně poslušnou, musí být nová STÁTNÍ SPRÁVA, zřízená dle předchozích kapitol. Viz str.35až38. 11.) Pane npor. Bc. Michale Koláčku michal.kolacek@pcr.cz. Policie ČR v Rosicích je opakovaně žádána o návrat k novému Hospodinu, při jednání s farářem Dominikem, a se mnou, na faře v Domašově. Nový Bůh v Písmu slíbil, že když dva nebo tři pokorní a úplně poslušní, najdou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nového Krista, jako DUCHA SVATÉHO, jako VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech národů SVĚTA, že se smiluje nad Domašovskem, Brnem a celým SVĚTEM, svým rozumem NOVÉHO DUCHA, ze svého milosrdenství. Máte proto povinnost jít spolu se mnou na faru do Domašova, a zde, vyšetřováním geneticky prasečího myšlení neposlušného faráře Dominika zajistit, z milosrdenství rozumu Krista, aby se Domašovsko, ZEMĚ SVATÁ, PUPEK SVĚTA, vrátilo k novému Kristu jako první na SVĚTĚ. Např. z NETVORŮ firmy BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, z neposlušného ekonomického KŘOVÍ této firmy, nesmí zůstat v Česku v květnu 2016, ani větev, ani kořen. Žár nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí SMRT, to je vše ekonomické, neposlušné, vzpurné, to je mrtvé, úplně spálit. V máji 2016, SMRTI již nebude, ekonomika již nebude, když pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční, poženou neposlušné KOZY z ČSSD, premiéra Sobotku, jejich zakladatele, NETVORA prezidenta Zemana, a vzpurné BERANY z KSČM, do háje, či do říše ticha, na věky věků. Neposlušní slouží sobě. Proto je Bůh nepotřebuje. Mat.25/40. Novým prezidentem Česka Bůh v Písmu vyvolil odborníka na energetiku výstavby domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů ZIMNÍCH pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Ing. Rákose. Viz str.38až41. 12.) Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni svým jménem v Harmagedonu těchto textů SLOV NOVÝCH NEBES, jako neposlušní zlí NETVOŘI, protože především vládnoucí NETVOŘI mají povinnost se neprodleně sklonit před novým Bohem. Např. neposlušné a drzé svině křesťanské Boží trojice domů vzpurných Domašovska, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, zlý a neposlušný ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich Bůh, drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info propadli bláznovství, když si stále myslí, že nový Bůh neučiní nic dobrého ani zlého. PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí, v dubnu a květnu 2016, Bůh ještě neučinil. Stále vyčkává, chce se smilovat nad jím vyvoleným poslušným Domašovskem. Smiluje se, až jím vyvolené Domašovsko, ZEMĚ SVATÁ, PUPEK SVĚTA, texty pravdy žáru nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude studovat, a dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bude neprodleně realizovat. Neustále křesťanské lhaní o Bohu, pomoci děsivé křesťanské temnoty, kterou je stupidní krutý zmijí jed mletí protikladného lhaní katolického katechismu, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. CÍRKVÍ je nová STÁTNÍ SPRÁVA. Viz str.41až42. 13.) Orgány činné v trestním řízení jsou žádány, aby všechny oslovené, DUCHEM CHUDÉ svévolníky, pohnali k odpovědnosti, především starostu Pitrochu. Studovat žár nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spolu se mnou, nechtějí. Když Hospodin na Česko uvedl ovoce úmyslů komunistu z KSČ, během čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti DIKTATURY PROLETARIÁTU, neposlušní vyhlásili proti komunistům, kteří mnohým dopomohli ke spravedlnosti, svatý boj. Nyní jsou všichni mrtví, to je neposlušní, to je DUCHEM CHUDÍ, jako NETVOŘI, shromáždění na humno. Především Bohem vyvolené Domašovsko, Brno a Praha, má povinnost se dát do mlácení. Starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, jako nový KNĚZ, nové poslušné STÁTNÍ SPRÁVY, který nebude žádnou křesťanskou svini pochovávat do energetického a ekonomického HROBU, má povinnost všechny učinit pokornými a úplně poslušnými, to je ŽIVÝMI tím, že v Domašově, v restauraci U NĚMCŮ, neprodleně svolá SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA VÍTĚZNÉHO na Domašovsko, a do Brna. Komunistické ovce, či BERANI z KSČM, zapoměli na Boží učení Marxe a Engelse, o úplném zničení Baalů, to je boháčů, a o celosvětovém míru, vlastní vinou svého rozumu geneticky prasečího, nikoli vinou Krista, DUCHA SVATÉHO, Boha jediného. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost chopit se záštity Boží, kterou je Žár nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a na slavnostním shromáždění v Domašově, uzavřít s novým Bohem pokoj. Nový Hospodin chce nyní OTŘÁST celou zemí. Ageus2/6. Buď celou zemí otřese BOŽÍ SYN, Bůh, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, svoláním slavnostního shromáždění, nebo nový Hospodin zničí Domašovsko, Brno a Prahu, strašlivou záhubou, ZEMĚTŘESENÍM, ohněm a sírou zemětřesení, aby Česko bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Viz str.42až44. 14.) Tragedií pro Česko je, že stále nikdo nevěří tomu, že Bůh, po vyvedení Česka ze 40-ti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, znovu na Česko uvedl lži lid ekonomických firem, které neposlušnému, to je mrtvému Česku, nejsou vůbec k užitku. Konkurenční lhaní firem o cenách, nemůže zastavit SMRT blízkého ropného a enonomického kolapsu. Nikdo není Bohu vděčný za to, že ekonomické křoví energetických firem Česka BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, E-ON info@eon.cz, nebo QUANTUM quantumas@quantumas.cz, plyn@quantumas.cz, atd. musí shořet v žáru nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin se nad ekonomickým lži lidem nesmiluje, svým rozumem, protože ze svého milosrdenství, všechny EKONOMY ničí, odstoupením svého rozumu, od neposlušných a vzpurných, to je od mrtvých, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, novým Bohem VŠEMOHOUCÍM, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Vážení oslovení, hleďte milosrdensví Boží, kterým je úplné zničení ekonomických, energetických firem Česka, včetně úplného zničení veškerého ekonomického systému, pochopit. Milosrdenství Boží, bude stíhat Boží milosrdenství, když z milosrdenství Božího rozumu, se k novému Bohu neprodleně vrátíte jako NETVOŘI, když se dobrovolně SHRBÍTE, a když budete dobrovolně HOŘET tak, že po Vás neposlušných, nezůstane ani kořen, ani větev. Dle Písma a písniček. Moře neposlušných již nebude, když z moře ekonomických, energetických firem Česka, bude stoupat celosvětově viditelný dým, na slavnostních shromážděních, na oslavách příchodu nového Krista, v Domašově a v Praze. Např. firma BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, je ekonomickým křovím, po kterém nesmí zůstat ani větev, ani kořen, nemůže shořet kvůli tomu, že v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Domašově, v zemi oplývající mlékem a medem, z úst křesťanského vzpurného Boha, z úst drzého Satana faráře Dominika, a jeho katolické, ekumenické ŽENY, ČARODĚJNICE, stále šlehá pouze studený pekelný plamen krutého zmijího jedu ekonomických vychytralostí, či studený pekelný plamen děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu. To co vychází z úst lháře a zločince faráře Dominika, není ani dobré, ani spasitelné. Satan Dominik nemůže nikoho energeticky spasit. Viz str.44až51. 15.) Moře sviní v Česku nebude, vyschne, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám, a svým SLOVEM zajistí, aby neposlušní a vzpurní neprodleně zmizeli z médií do říše ticha. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Křesťanství, pro neposlušnost Bohem prokletých Satanů kněží, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Viz str.51až52.

 

1). Nový DUCH SVATÝ, vyvýšený SOUDEM neposlušných, to je mrtvých, nyní sestupuje pro pokorné a úplně poslušné z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES Krista VÍTĚZNÉHO. Vzpurná, drzá a neposlušná, vládnoucí křesťanská Boží trojice z Domašova, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich křesťanský Bůh, drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, mají povinnost se neprodleně vrátit k novému Bohu, pochopením následujících textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Jer.1/17až3/14až23/29,32až31/27,32, Iz.5/4,16až57/10,16,20, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan.2/14,20,26až3/10až5/2,16, Žalm33/6,37/5,11,35,38až96/7až102/27až132/5,8, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhagavadgíta1/1až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až13/18až32/15,33/16až43/26,31, Ám.3/7až5/10až25až8/2,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7, atd. Uvedená neposlušná nemluvňátka, VŠEMOHOUCÍHO Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nemohou najít v děsivé temnotě protikladných nauk křesťanského katechismu drzého Baala Satana faráře Dominika fara@domasov.info, a v promyšlených vychytralostech krutého zmijího jedu DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů. Sír.4/18.5/5,7/16,13/18,19/20,25až43/26,31, Iz.29/11až24až33/22až66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3až18,19/16,29,21/16,24/21, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. V Bohem vyvoleném Česku je církví odjakživa pouze STÁTNÍ SPRÁVA, vytvořená Hospodinem, která má moc výkonnou. Stávající neposlušné a vzpurné křesťanské církve, ŽENY, jsou odjakživa pouze ČARODĚJNICE, jejichž kejkle s křesťanským SLOVEM BOŽÍM, jsou pouze hanebným klamem. Jsou usvědčené ze zbabělosti, drzosti a z lenosti. Drzí Satani kněží všech ekumenických církví, pro neposlušnost leží tam, kde upadli pro vzpouru proti Bohu, proti Boží majetkové rovině, v křesťanském roce NULA. Strach z nastolení celosvětového Božího království, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetí křesťanský den, v PRAVÉ POLEDNE, v novoluní v květnu 2016, neznamená nic jiného, než že se neposlušní, to je mrtví, vzpurní a drzí Satani kněží, a ostatní mrtvé, křesťanské, či jiné ateistické svině, vzdali rozumného uvažování. Bohem vyvolené Česko má povinnost celé stvoření úplně přetvořit novým DUCHOVNÍM systémem bez PRACHŮ, bez PENĚZ, a bez MAJETKU, opakovaně uváděnnou Boží majetkovou celosvětovou rovinou, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, mírového, celosvětového Božího království, úplným zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, SOUDEM neposlušných NETVORŮ. Domašovsko a Česko má povinnost, hmotný, chybující SVĚT, změnit na DUCHOVNÍ, ve kterém budou všechny bytosti neomylné tím, že Kristus vítězný, svým rozumem, své DUŠE, nebude odstupovat od úplně poslušných. Bhag.15/15,16,17, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Kor.1/27,4/20,10/11až14/33,36až15/25, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,21/5,29/11,24,31/9,33/22,48/5,11,57/10,16,20,59/9,63/14,18,65/15,66/24, 2.Moj.3/2,11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10až4/12,5/4,9,6/7až7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jer.1/17,6/19,30, Jan1/1,8/42až15/25, Nah.1/4,9,3/10, Jób5/3,14,8/3,9/13, atd. Bůh vede jím vyvolené Česko tak, jak si to v Písmu předsevzal. Pomocí jím vyvolených vládnoucích BOHŮ, což jsou kněží STÁTNÍ SPRÁVY, Česko dělá to, co se Hospodinu líbí tak, aby na místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, a v Česku, vše napsané o neposlušných a vzpurných křesťanských sviních, naplnil do poslední čárečky, pomocí pokorného, úplně poslušného, a Bohu vděčného starosty Domašova Pitrochy. Zatím Bůh dává Česku a SVĚTU vládnoucí kněze rozhněván, pro jejich neposlušnost, a bere si je v prchlivosti. Efez.1/9až5/7,15, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, Jud.12, Fil.1/11až2/13až3/9,15, Oz.2/18až13/11,14/3, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36,15/25, Iz.63/14,18,65/1,65, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr. 2/21,3/4,8,9,16, atd. Celý SVĚT musí vidět, jak Domašovsko, a tím celé Česko, dle Písma a písniček, odhodí závaží, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ tím, že svoji budoucnost spojí s novým Bohem, a ne s NETVORY, s Baaly, to je s boháči, a s DÉMONY, to je s ekonomy a s bankéři. Kvůli neposlušnému a vzpurnému Pitrochovi starosta@obec.domasov.net, Boží hněv neprodlévá. Stále žijeme v křesťanském vzdorokrálovství, v křesťanské říši mrtvých sviní, v říši politických, ekonomických a náboženských zvířat, které, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, nemají než dech svého geneticky prasečího chřípí. Každá, geneticky prasečí ateistická svině, je novému Bohu odpovědná, za svou zvířecí DUŠI, i za své geneticky prasečí TĚLO. Novému Bohu, protikladnými křesťanskými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, se nikdo neposlušný a vzpurný beztrestně posmívat nebude. Bůh nikoho neposlušného a vzpurného nenechá bez trestu. Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.3/5až4/3,10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,13/18,19/20,25,43/26,31,47/21,51/19, Jób5/3,14až9/13až40/8,14, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Bhagavad.1/1až15/15až13/13až24až18/78, Iz.2/22až66/24, Jer.1/17až6/19,30až51/58, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Tim.1/7,5/24,6/10,20.

 

S drzým starostem Pitrochem, který prosazuje svoji, geneticky prasečí vůli, místo vůle Boží, si nový Kristus VÍTĚZNÝ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, neví rady. Gal.1/7,3/20,4/19až6/7, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, atd. Jak ubohý je starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, který nevěří textům pomalého SOUDU drzých a neposlušných křesťanských náboženských a politických sviní, který se dal oklamat drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, jako malé dítě, jako nemluvně. K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,24,27, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.33/22,66/24, Řím.1/18až7/24,8/19,9/16až11/32, atd. Jak si starosta Pitrocha stále může myslet, že lidé, svým geneticky prasečím rozumem, v říši mrtvých, Kaz.3/18,8/8,9/10, v době SOUDU, mohou nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Mat.5/3až20, atd. Jak si starosta Pitrocha stále může myslet, že v době SOUDU neposlušných, mohou neposlušní volat k novému Bohu o zázrak, kterým je technický rozum Krista VÍTĚZNÉHO, pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty, uvedený i v Písmu, kterým je jedině možná, a jedině správná energetická koncepce Česka a SVĚTA, platná pro dobu konce éry fosilních paliv třetího tisíciletí, které se začalo v roce 2000. Starosta Pitrocha se dal oklamat drzým Satanem farářem Dominikem fara@domasov.info, jako malé dítě, jako nemluvně. K.M.12/24. Proč si stále myslí, že ve stávajícím, chybujícím, hmotném, ekonomickém SVĚTĚ, Bhag.15/15,16, existují DUCHOVNÍ SATANI, kteří na SVĚTĚ dělají veškeré zlo, K.M.14/27, což tvrdí křesťanské, ekumenické ŽENY, ČARODĚJNICE, Satana, faráře Dominika. Ve stávajícím ekonomickém, hmotném SVĚTĚ, veškeré zlo na SVĚTĚ dělají Satani kněží, a jejich ekumenické ŽENY, ČARODĚJNICE, mletím protikladných nauk o Kristu 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, a mletím promyšleným ekonomických vychytralostí bankéřů. Sír.4/18,5/5,9/15,13/18,19/20,25, atd Nový Hospodin, ve svém NOVÉM SLOVĚ, naprosto jasně uvádí, že stávající kněží jsou Satani, a že jejich ŽENY, ČARODĚJNICE, je nutné vyšetřovat, a nenechat v Česku naživu ani hodinu tím, že jedinou CÍRKVÍ Česka, a SVĚTA, bude nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná. Satani faráři se dopouští hřichu, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, což dělají od počátku křesťanství. Kdokoli se prohřešuje proti jedinému Božímu zákonu, Krista ZÁKONODÁRCE, prohřešuje se proti všem. Proto je třeba drzého Satana faráře Dominika, a jeho ekumenické ŽENY, ČARODĚJNICE, neprodleně vyšetřovat. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až23/24až32/15,33/16až43/26,31, Jak.1/22,2/9,22,4/14, Jan1/1až8/42až15/25, K.M.1/4,7/12,12/10,17,27,17/7až19/6, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Jan.14,3/7,5/2.16, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20, atd. Nový Kristus se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až v Domašově, v restauraci U NĚMCŮ, na slavnostním shromáždění pokorných a úplně poslušných služebníku nového Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, v době úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 20.5.2015, spatří SVĚTLO SVĚTA nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES Krista VÍTĚZNÉHO. Je mnoho křesťanských VELKÝCH PÁTKŮ, nemnoho jar, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Těch dnů, kdy na Domašovsku, a v Česku, svítá o něco dřív, pomocí rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, než jinde na SVĚTĚ, těch je jen pár. Nový Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až mu drzý farář Satan Dominik půjde z cesty, až jeho ekumenická ČARODĚJNICE skončí v říši ticha, s mletím děsivé temnoty katolického katechismu. Dominikovi Bůh neodpustí jeho skutky, protože svými křesťanskými žvásty kazí dobré mravy křesťanů. 1.Kor.1/27až15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Žalm115/17, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sír.5/5až9/15až19/20,25až43/26,31, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Iz.57/10,16,20, atd. Vzkřišení z mrtvých, křesťanských sviní, na Domašovsku ještě nenastalo, protože Satan farář Dominik má Krista UKŘIŽOVANÉHO, pomocí protikladných nauk katolického katechesmu, za MODLÁŘSKOU STVŮRU. 1.Kor.1/27až14/33,36až15/14až33, 2.Tes.2/3, 11,3/1,11, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Iz.1/1,48/5,10,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net nesvolá slavnostní shromáždění, svolávám je já, na hřiště na Říčkách pro ty, kdo se přihlásí na telefon 546 441 154. Musí se naplnit Písmo tím, že celý SVĚT musí vidět skutky poslušných, kteří faráře Satana Dominika vyženou z kostela, kde Bůh nebydlí, do říše ticha. Mat.5/3až18, Sk.7/47, Ez.3/4,21až14/22až33/17, Žalm115/17, atd. Když se nikdo ke Kristu nevrátí, Bůh Česko zahubí strašlivou záhubou. Mich.2/3,4,10, Jer.3/14až51/58, atd. Satan Dominik nemusí do říše ticha utíkat hned. Iz.52/11,66/24.

 

2). Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, nemůže setřít SLZY Z OČÍ chudým LÉVIJCŮM, když kvůli vzpouře Česka, není jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM pro celý SVĚT. Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.24/22,25/8až29/11až24,33/22až66/24, Zj.21/1až22/21, atd. Nový Hospodin, z milosrdenství svého rozumu, dovolil objasnit podobenství o tom, že je NEJČIŠTŠÍM ZLATEM tím, že je celosvětovým domovem pro úplně poslušné, kteří nového Boha budou milovat za to, že jim dává svůj rozum, či rukodělnou dovednost, ze svého milosrdenství. Bhag.15/15,16,17, K.M.1/4až7/16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Zach.3/6až4/1až14až13/4, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, atd. Bez Božího rozumu pomatený, neposlušný, to je mrtvý starosta Pitrocha, se nechal oklamat Satanem farářem Dominikem, jako malé dítě, jako nemluvně, K.M.12/24, Oz.2/18až9/7,12,15, 2.Kor.10/4, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan.3/9,5/2, Kaz.3/18až9/10, když věří tomu, že po vyvedení Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Jer.1/17až6/19, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. do vzedmutého moře militaristicky chamtivých, imperialistických sviní, Kol.3/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Jer.1/17až6/19až31/27,32, může neposlušná, sedminásobná rodička, sedmi vládnoucích politických stran Česka, a osmý hlupák, NETVOR, prezident Zeman, zakladatel KOZLŮ ČSSD, věřit církvi všeobecné, katolické, ČARODĚJNICI. 1.Moj.15/8,18/32,21/30, Jer.15/9,19, Sír.5/5,7/16až40/7,8až43/26,31, Mich.5/4,9, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, 2.Moj.3/2,4,11/5,20/5,22/17,23/1,29,32/30, Vzedmuté moře vládnoucích boháčů, imperialistů a militaristů, je nutné úplně zničit, a tím setřít každou slzu z očí chudým LÉVIJCŮM, to je komunistickým OVCÍM. Iz.24/22,25/8až57/10,16,20až66/24, Zj.21/1až22/21, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, Jan1/1až5/34,38,43,8/42,10/7,29až12/43až15/25, atd. Viz kapitola 204. Vždyť místo nového Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vládne SMRT lidského myšlení, sedmi vládnoucích NETVORŮ, sedmi vedoucích politiků stran pravice a levice, a SMRT náboženského myšlení Bohem prokletého Satana faráře Dominika, který nechce být poslem Hospodina zástupů, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Iz.29/11až24,33/22, Mal.1/10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, Mich.5/4,9, Sír.5/5,7/16až40/7,8až43/26,31, Jer.15/9,19, atd. NETVOŘI katolické církve všeobecné, a jejich Bohové, Baalové, DÉMONI a politici pravice a levice, usilují o moc nad lidmi, místo Hospodina ZÁKONODÁRCE, a tím všem neposlušným, militaristicky chamtivým prasatům, přináší místo pokoje Božího celosvětového Božího království, pouze utrpení meče nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy. Jób5/3,14,9/13až 40/8,14, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Nikoli silou, ale novým DUCHEM nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES Krista VÍTĚZNÉHO, bude vynesen poslední kámen z vládnoucích hlupáků Bohem vyvoleného Domašovska proto, aby Česko došlo milosrdenství Božího rozumu, a mohlo se vrátit k Bohu novému, takovému VŠEMOHOUCÍMU a SPRAVEDLVÉMU, jaký v Písmu skutečně je. Zach.4/6, Žid.6/3,4až 12/28, Jer.1/17,3/14,6/19,30až31/27,32až51/58, K.M.1/4až7/16až19/6, Bhag.15/15, atd. Posledním kamenem v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, je prase, neposlušný a vzpurný hlupák, starosta Pitrocha. Zach.4/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz. 3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Těch sedm očí, které prohledají celou zemi, jsou oči sedmi vůdců vládnoucích politických stran pravice a levice Česka, což jsou oči nového Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který odjakživa žije mezi námi, který nikdy nebyl křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Zach.4/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Iz.48/5,10,11až57/10,16,20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Sedminásobná rodička, SEDMI VŮDCŮ sedmi politických vládnoucích stran pravice a levice musí zchřadnout proto, aby Hospodin byl ZLATEM NEJČIŠTŠÍM. Musí zchřadnout, protože sedm vůdců, sedmi vládnoucích politických stran pravice a levice, bylo nyní novým Bohem v Česku stvořeno jako STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Zach.4/1až10,14, Jer.1/17až6/19,30až15/9,19až31/27,32až51/58, Sír.5/5,7/16,13/18až40/7až43/26,31, Oz.2/18až9/7,12,15až13/11až14/3, atd. Budou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, až vzpurný KÁMEN, starosta Pitrocha, se stane Bohem, či BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO tím, že spolu se mnou bude SYNEM NOVÉHO OLEJE proto, aby BIBLE a KORÁN byly dva trsy OLIV nového OLEJE tím, že se v nové Boží slávě budou vzájemně upřesňovat a doplňovat. Zach.3/6až4/14, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,42/19,24,43/26,31, Mat.3/9,5/3,9,14,18,15/6,23/7,24/20, 25/40, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9, 3/10,5/5, atd. Na Domašovsku bude ZLATO nečistotou v okamžiku, až starosta Pitrocha učiní nového Hospodina ZLATEM NEJČISTŠÍM, na slavnostním shromáždění v restauraci U NĚMCŮ, při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 20.5.2016. Ez.3/4,21,7/19až 33/17až39/8,13,21,29, Zach.3/6až4/14, Žalm81/4,82/5, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Hospodin slíbil, že na Domašovsku, v tento svatý den pokorných a úplně poslušných, odklidí křesťanskou nepravost Česka v jediném dni. Stane se tak, až starosta Pitrocha, v den SOUDU neposlušných sviní Domašovska, pozve do restaurace U NĚMCŮ, všechny úplně poslušné, pod VINNOU RÉVU BIBLE, a pod FÍKOVNÍK BHAGAVADGÍTY. Z milosrdenství rozumu Hospodina, BIBLE, BHAGAVADGÍTA a KORÁN, budou tvořit již pouze trsy oliv NOVÉHO OLEJE, které pro poslušné nahradí olej fosilních paliv, což nemůže učinit rozum geneticky prasečí, neposlušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, ale pouze Hospodin, svým rozumem, ZLATEM NEJČIŠTŠÍM, ze svého milosrdenství. Z Domašovska, z restaurace U NĚMCŮ, Hospodin svýma očima prohledá celou vzpurnou a neposlušnou zemi. Hospodinovy oči jsou nyní nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES Krista VÍTĚZNÉHO. Když starosta Pitrocha, společně se mnou, budeme OLIVAMI NOVÉHO OLEJE, celý SVĚT pochopí, že Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již může jednat sám, protože mu v Česku nebude stát v cestě žádný drzý Satan z ekumenických ČARODĚJNIC, ani žádný POLITIK PRAVICE A LEVICE staré CÍRKVE, staré STÁTNÍ SPRÁVY, protože starý BERAN, předseda KSČM Filip, i starý KOZEL, či zakladatel KOZLŮ ČSSD, NETVOR prezident Zeman, budou spálení, novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tak, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Celý SVĚT uvidí, když z KAMENE, ze starosty Pitrochy, bude Bůh, stejný jaký je nový Hospodin, bude BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Zach.3/6až4/14, Jan1/1až10/34, 15/25, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Ageus2/19, Žalm37/5,11,35,38,96/7, 1.Kor.1/27,4/20,10/11až14/33,36až15/25, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5. Bohové nyní budou ti, kdo společně s novým Hospodinem, neprodleně nastolí celosvětvé Boží království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. K modlitbě bezmocného starosty Pitrochy se nový Hospodin skloní, až na Božím soudu neposlušných, v restauraci U NĚMCŮ bude rozhodnuto, že opět zavládne Boží spravedlnost pro LÉVIJCE, která bude mnohem vyšší, než byla v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Žalm37/5,11,35,38až94/13,96/7,102/18,27,107/10,18,27,43až132/5,8, Jan1/1až10/34až15/25, Ám. 3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Mat.5/18,20, atd. Stane se tak, až veškeré Písmo bude OLIVOU nového OLEJE, který nahradí OLEJ fosilních paliv, z milosrdenství Božího rozumu. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. K bezmocným neposlušným nemluvňátkům, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, se Hospodin skloní, až satrosta Pitrocha bude volat o pomoc Božího rozumu, pro technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanty. Lidé si dobrovolně nemohou sami vytvořit vládnoucí Bohy, pokorné a úplně poslušné. U Boha je možné, že poslušným svůj rozum vrátí. Žalm102/18,27, Iz.57/10,16,20,66/24, 2.Kor.10/4, atd.

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3). V místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, každý pokorný a úplně poslušný služebník Krista VÍTĚZNÉHO, vyvýšeného soudem křesťanských či ateistických prasat, má povinnost porozumět Hospodinovu milosrdenství úplného spálení plevele, či křoví, ekonomických, energetických firem Česka E-ON auditor.unbundling@eon.cz, info@eon.cz, BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, nebo QUANTUM quantumas@quantumas.cz, plyn@quantumas.cz, atd. Z tohoto ekonomického křoví, kterým zarostla celá země, nesmí zůstat v Česku, ani větev, ani kořen. Viz konec této kapitoly. Po vyvedení Česka ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti socialismu, uvedené ekonomické, energetické firmy, jsou plesnivým semenem. Jsou zasazené do shnilé, imperialistické, militaristické země. Kvůli mletí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, a kvůli mletí děsivé temnoty protikladných žvástů katolického katechismu Satana faráře Dominika fara@domasov.info, všichni lidé se namáhají nadarmo, a uvedené ekonomické, energtetické firmy rodí svoje ekonomické bludy pro náhlý zánik. V místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, pokorní a úplně poslušní služebníci Krista VÍTĚZNÉHO, mají povinnost povstat, a jít bojovat, za žití ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v celosvětovém, mírovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, především s prolhaným zločincem, s drzým farářem, se Satanem Dominikem. Nový Kristus, Bůh POKOJE a celosvětového MÍRU, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA vyžaduje, aby na Domašovsku, křesťanský, militaristicky chamtivý imperialismus, již nebyl nikým připomínán. Na Domašovsku a v Česku chce Bůh, v NOVOLUNÍ v KVĚTNU 2016 udílet svůj pokoj, svou dokonalou láskou, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, v celosvětovém Božím království. Nový Hospodin vyžaduje, aby na Domašovsku mohl udílet svůj pokoj a celosvětový mír, ústy starosty Pitrochy, na slavnostním shromáždění v restauraci U NĚMCŮ. Stane se tak, když starosta Pitrocha uvěří textům SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES o tom, že veškeré Boží slovo je nyní pouze o mletí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Veškerá moudrost je nyní v bázni před novým Bohem, který mluví z nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ve vší té moudrosti jde o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů. Co Bůh spojil, pokorný a úplně poslušný člověk nerozlučuj. Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, sám se sebou spojil Domašovsko a Česko. Starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, má proto povinnost vejít do svobody celosvětového Božího království, s jediným ZÁKONODÁRCEM, kterým je nový Hospodin, mluvením pravdy o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a neprodleně se vrátit k novému Bohu, svoláním slavnostního shromáždění do restaurace U NĚMCŮ. Má povinnost neprodleně rozdrtit nemluvňátka politických a náboženských zvířat Česka o SKÁLU, kterou je nový Bůh, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a tím úplně zničit stávající shnilou a prolhanou STÁTNÍ SPRÁVU. Nový Bůh se smiluje nad Domašovskem, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když starosta Pitrocha, svými skutky zajistí, aby se k novému Bohu mohlo neprodleně vrátit celé Česko. Česko má povinnost oslavit nového Boha, na oslavách v DOLINĚ O2 Arény v Praze, v době úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 20.5.2016. Bůh nikoho vzpurného nenechá bez trestu. V politice a náboženství, není hloupost handicap. Je to znamení pro příchod Božího královstí. Bůh ničí vše ekonomické, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA. Chce v Česku a ve SVĚTĚ vše nové, energeticky neotřesitelné. Co si Domašovsko a Česko vybere, to bude mít. Buď starosta Pitrocha, na slavnostním shromáždění v restauraci U NĚMCŮ zajistí, aby Česko mělo Hospodinovo milostivé léto 2016, tisíckrát krásnější, než bylo tisíc let primitivního křesťanství v Česku, nebo nový Hospodin jím v Písmu vyvolené Česko úplně zničí. Buď se starosta Pitrocha neprodleně a dobrovolně vrátí ke Kristu VÍTĚZNÉMU, a budeme mít jarní vlání, a milostivé Hospodinovo léto, jaké ještě nebylo, a už ani nikdy nebude, nebo zima zimu stíhat bude, pro jeho neposlušnost. Hospodin dává Česku jarní a podzimní deště v pravý čas. Kvůli neposlušnému starostu Pitrochovi máme nekonečné křesťanské sucho, protože nová a věčná mana, nového SLOVA BOŽÍHO, stále neprší. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Bože dobrý dej, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať TVOJE nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zasetá v poníženosti, ve HMOTNÉM SVĚTĚ bezedných křesťanských imperialistických hlubin vzedmutého moře křesťanských, imperialistických, militaristických prasat, či v suchu nekonečné křesťanské imperialistické pouště, posledním prorokem chybujícího křesťanského, militaristicky chamtivého lži lidu, ubožákem Stanislavem Oplatkem, vstane ve slávě TVÝCH nových služebníků, pokorných a úplně poslušných, ve světě DUCHOVNÍM, kde všechny pokorné a úplně poslušné bytosti budou neomylné tím, že budou stejné jako TY Bože, ve TVÉM NOVÉM SLOVĚ, především z řad nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Neznalost dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, na půdě svaté, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku a v Česku, žádné vzpurné a neposlušné, technické, křesťanské, militaristicky chamtivé prase, neomlouvá. NEJVYŠŠÍ DUŠE, DUCH SVATÝ, nepomíjející Pán, KRISTUS VÍŤĚZNÝ, ve svém SLOVĚ stále stejný, který žije mezi námi, a v nás, svým rozumem udržoval, svým STARÝM NÁBOŽENSKÝM SLOVEM, ze svého milosrdenství, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000, tři hlavní náboženské světy, tři moře sviní. 1.) ŽIDOVSTVÍ a KŘESŤANSTVÍ. 2.) HINDUISMUS a BUDDHISMUS. 3.) ISLÁM. Nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v květnu 2016, na místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku a v Česku, chce vejít do odpočinutí svého díla ve SVĚTĚ HMOTNÉM, a učinit na celém SVĚTĚ vše nové, NEOMYLNÉ, DUCHOVNÍ, svou novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vyčkává, nad pokornými a úplně poslušnými znalci NOVÉHO BOŽÍHO SLOVA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, se chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Svým Božím rozumem, v jím vyvoleném Domašovsku a Česku, se nesmiluje nad žádným vzpurným a neposlušným ateistickým, či křesťanským prasetem, které SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES nechce studovat, a nechce realizovat, a to NEPRODLENĚ, v novém DNES naplnění Písma, v novém novoluní MĚSÍCE, v PRAVÉ POLEDNE, v květnu 2016. Z bezedných křesťanských, či ateistických hlubin, na nekonečné křesťanské poušti, kde je stále sucho, protože neprší nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, TEBE nový Hospodine volám, abys konečně vyslyšel hlas SVÉHO pomalého SOUDU vzpurných a neposlušných militaristicky chamtivých ateistických a křesťanských sviní tím, že moře neposlušných a vzpurných vyschne tím, že ateistická a křesťanská poušť v Česku bude zelená a rozkvete TVOU VLÁHOU, TVÉHO ROZUMU. Nový Bože, který jsi stále stejný dej, ať křesťanské a ateistické svině Domašovska a Česka pochopí TVOJE VEŠKERÁ SLOVA, která se ve TVÉ SLÁVĚ, vzájemně doplňují a upřesňují. Dobrý Bože celosvětového Božího království dej, ať na Domašovsku a v Česku, si každý dá čestné jméno IZRAEL tím, že nebude hledat slávu např. vědců VUT v Brně, ČVUT a projektantů, v jejich geneticky prasečích mozcích, a v jejich DUŠICH, které je stejné, jako u zvířat, ale ve TVÉM, např. technickém rozumu, který dáváš mnohým, pouze ze svého milosrdenství. Dobrý Bože dej, ať ateistická a křesťanská, politická a náboženská zvířata uvěří, že vědci VUT v Brně, ČVUT, a projektanti mají hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA tím, že stále oslavují sama sebe navzájem, oslavami svých geneticky prasečích mozků, a svých DUŠÍ, které jsou stejné jako u zvířat, protože nehledají slávu jediného Boha SVĚTA, ukrytou v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dobrý Bože dej, ať vzpurní a neposlušní pochopí, že jsi naplnil PÍSMO tím, že plný počet ateistických a křesťanských sviní, z TVÉHO milosrdenství vzešel na Domašovsku a v Česku tím, že jsi od vzpurných a neposlušných odstoupil svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA. Dobrý Bože dej, ať ateistická a křesťanská, politická a náboženská zvířata uvěří, že nepovolíš, nepocítíš lítost a nebudeš ničeho želet, dokud nezvítězíš. Jediný Bůh SVĚTA, v říši mrtvých, ve vzedmutém moři vládnoucích politických a náboženských prasat, naplnil svoje SLOVO SOUDU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odstoupením svého rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, od všech vzpurných, drzých a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, což jsou ti, kterým zbyl pouze geneticky prasečí rozum, který je stejný, jaký měli neposlušní a vzpurní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. Tím v Česku vzešel plný počet ateistických a křesťanských zlých prasat, kdy Božím rozumem, z Božího milosrdenství, budou energeticky spaseni ti pokorní a úplně poslušní v technickém školství, a v médiích, kteří neprodleně dají na svícen dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, od Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pokorní a úplně poslušní, mají povinnost novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bojovat proti neposlušným a vzpurným, jejichž smyslem života je žití na výnosný trh K.M.15/12, a chamtivost, která je křesťanskou modloslužbou. Kol.3/5. Pokorní a poslušní, mají povinnost neprodleně spálit vzpurné a neposlušné imperialistické a militaristické křoví SOUDEM SLOV NOVÝCH NEBES tak, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Hospodin, dle své vůle, na Domašovsku, a v Česku, odklidí nepravost děsivé temnoty katolického katechismu, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, v jediném dni. Jediný Bůh SVĚTA ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomalý SOUD vzpurných a neposlušných křesťanských sviní v Česku ukončí, až v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku a v Česku, pokorní a úplně poslušní, budou zvát vzpurné a neposlušné, pod VINNOU RÉVU BIBLE, a pod FÍKOVNÍK BGAGAVADGÍTY, což je základní SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží celosvětové slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Zach.3/9, 2.Petr.2/21,3/8,9,16, Kaz.3/18až8/8,9/10až12/3, Oz.2/18až5/7,15až9/7,15,20až14/3, Mal.1/7,2/15až3/10,19,20, Jer.1/17až6/19,30,17/24, K.M.1/4,12/10,17,27až17/15,20, Iz.5/4,16,29/11až24,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20až66/24, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,5/10,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/25,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Kor.10/11, Př.8/17, Žalm33/6,37/5,11,35,38,50/16,22až96/7,102/27až132/5,8, atd. Jediným Božím náboženstvím, na Domašovsku, v Česku a na celém SVĚTĚ, pro pokorný a úplně poslušný nový Boží technický lid, z milosrdenství Božího rozumu, musí být mletí slov dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a nových mravech, pro zřízení celosvětového, mírového, Božího království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dle písniček a Písma. Mrtví, to je neposlušní, nového Boha milovat nemohou. Do mrtvých, to je do neposlušných a vzpurných, nový Kristus, ze svého milosrdenství svým rozumem nevstoupí proto, aby na Božím SOUDU, po vyjití Česka z pouště socialistické spravedlnosti, opět zavládla Boží spravedlnost, v květnu 2016, tentokrát daleko vyšší, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let vlády BERANŮ, to je komunistů KSČ.

Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Iz.33/22, Kol.3/5, Jer.1/17,6/19,31/27,32, Řím.1/18,8/19,11/32, Mat.5/3,9,14,18,20, Jan1/1až10/34, Žalm37/5,11,35,38,94/15, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36až15/33, Mal.1/7,3/10,16,19,20, Kaz.3/18až8/8,9/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,32/15,33/16,35/24,42/19,24,43/26,31,51/19, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16.

 

4). Bůh spojil Domašovsko a Česko, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. To pokorný a úplně poslušný člověk, nerozlučuj. Jediný Bůh SVĚTA, Kristus VÍTĚZNÝ, vyvýšený soudem neposlušných křesťanů, spojil pravdu o sobě, a pravdu o jím v Písmu vyvoleném Česku, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ Česka, které toužebně vyhlíží TVORSTVO, mají povinnost lásku Božího rozumu, splácet láskou k Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a neprodleně je realizovat, mletím SLOV NOVÝCH NEBES, v novoluní MĚSÍCE v květnu 2016. Odstoupení Božího rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, u vzpurné, drzé, a neposlušné vládnoucí elity způsobuje neschopnost logicky myslet. Lidské myšlení, u neposlušných, při odstoupení rozumu Božího, v částečce NOVÉHO DUCHA, v říši mrtvých sviní, je pouze geneticky prasečí, stejné, jaké bylo na přelomu věků éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. 2.Petr.2/21,3/8,9,16, Kaz.3/18,8/8,9/10, Oz.2/18,5/7,15,9/7,15,20až14/3, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jer.1/17až6/19,30,17/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Př. 8/17, K.M.1/4,12/10,17,27,17/15,20, Sír.4/18,5/5,13/18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 1.Kor.10/11až15/33, Mal.1/7až2/15až3/10,19,20, atd. Domašovsko a Česko, místo odpočinku po Božím SOUDU, je Bohem dvakrát prokleté schránou jeho moci, kterou je nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 1.) Protože je na SOUDU stále vzpurné a neposlušné. 2.) Protože pouze pokorní a úplně poslušní, z milosrdenství Božího rozumu, mohou být spojení s novým Bohem, který je nyní novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Bůh v Písmu spojil pokorné a úplně poslušné Domašovsko a Česko sám ze sebou, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo nyní oddělí, pro svou neposlušnost, Domašovsko a Česko, od nového Boha, od NOVÉHO SLOVA, je novým Bohem prokletý. Kdo bude nadále křesťanským zlým a neposlušným Bohem tvrzením, že krutý zmijí jed křesťanských protikladných žvástů a promyšlených ekonomických vychytralostí děsivé temnoty katolického katechismu, zlého Satana faráře Dominika fara@ domasov.info, jsou žvásty dobré a spasitelné, toho nový VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE SVĚTA zabije, strašlivou záhubou, v době ropného a ekonomického kolapsu, třetí světovou, nyní jadernou válkou. Bůh zlé neposlušné nenechá bez trestu. Žalm1/1až37/5,11,35,38až50/16,22až132/5,8, Iz.29/11až24,33/22až44/5,8,45/7,48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7. 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Dle Písma a písničky od Krista VÍTĚZNÉHO. Mocná pýcha geneticky prasečího rozumu neposlušných a vzpurných NETVORŮ starosty Pitrochy starosta@obec.domasov.net, ředitele ZŠ Válka skola@domasov.info, a jejich křesťanského Boha, drzého mrtvého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, dusí život náš, Česka a SVĚTA tím, že vládnou nad křesťanským lži lidem, místo Krista ZÁKONODÁRCE, místo SLOV NOVÝCH NEBES, což je HŘÍCH mrtvých, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, při ropném a ekonomickém kolapsu. Iz.29/11až24,33/22až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, 5.Moj.18/18až32/16až43, Jób 5/3,14,9/13až40/8, Oz.2/18,9/7,15,20až14/3, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Jan8/42, 1.Jan.3/4,8,5/2,16, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, atd. Jak jinak by nový Bůh, ve vzedmutém křesťanském moři, či v říši mrtvých zlých sviní nekonečné křesťanské pouště, mohl soudit uvedené vládnoucí křesťanské NETVORY Domašovska a Česka, než odstoupení svého rozumu, od jejich rozumu geneticky prasečího. Boží moudrost, o realizaci Božího království, se setká s lidmi, ne s prasaty, až vše bude zveřejněno. Řím.1/18až3/6, 2.Petr.2/21, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, Iz.29/11až24až57/10,16,20, Jób5/3,14,9/13až40/8, Př.8/17, Dan.11/39,12/2, Zj.21/1až22/21, Báruk3/38,4/2, atd. Neposlušní, mrtví vládnoucí NETVOŘI Domašovska, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ, svou neposlušností. Kvůli vládnoucím zločincům a lhářům, nemůže do Česka a na SVĚT vstoupit Boží milosrdenství, kterou je Boží spravedlnost celosvětového Božího království, Boží majetkové roviny. Celosvětovou majetkovou rovinu musí nastolit úplně poslušný nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Řím.1/18až4/16až11/32, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Iz.29/11až24,57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, K.M. 1/4,5/23,6/6až24,8/21,12/10,17,27,13/8až19/6, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, 2.Kor.10/4, Jób5/3,14,9/13až40/8, atd. Domašovsko, Brno a Praha nesmí odmítnout nového Boha, který k TVORSTVU mluví v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí být novému Bohu vděčni za to, že Česko, jako první na SVĚTĚ dostává návod, jak realizovat celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Návod je uveden v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nové energetice, ekologii a o nových mravech. Česko má povinnost být vděčné Bohu za ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je nový Bůh, což je pro všechny ekonomické svině SVĚTA, pro jejich promyšlené ekonomické a bankovní vychytralosti, OHEŇ STRAVUJÍCÍ. Bůh dovoluje jít Česku dál, když bude pokorné a úplně poslušné tím, že ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dá na svícen v technickém školství, a ve všech médiích. Boží andělé, OKŘÍDLENCI z technického lidu, jsou jako vanutí nového větru, jako plápolající oheň. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.1/7,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/25,28,13/17, Sír.5/5až19/20,25,43/26,31, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18,10/20.

 

5). Česko má povinnost nedopřát místo, které patří Bohu, lháři, zločinci, drzému Satanu faráři Dominikovi, jeho křesťanským, protikladným žvástům. Ef.4/26. Pokorní a úplně poslušní se bát nemusí. Dokonalá láska Božího rozumu DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je dávno v nás. 2.Kor.10/4,13/5,8, K.M.1/4až7/16,8/21, Bhag.15/15,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd. Když se pokorní a úplně poslušní, k novému Bohu, k jeho nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neprodleně vrátí, když budou zvláštním vlastnictvím nového Hospodina, Hospodin od jím v Písmu vyvoleného Česka, odvrátí každou nemoc, a Česko vyvýší, v DOLINĚ O2 Aréna v Praze, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, nade všechny národy. Hospodin ČESKO učiní hlavou a ne chvostem, Česko vždycky bude stoupat výš, a už neklesne do bahna lží o Hospodinu a lží ministra průmyslu Mládka, o koncepci energetiky pouze na elektřinu, která, dle vědců z VUT v Brně, činí pouze deset procent celkové energie. Nechat se vést od křesťanských vládnoucích Bohů, je zločin, je trestný čin, protože neposlušní a vzpurní lide jsou mrtví, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce nového Božího DUCHA. Hospodinovo SLOVO SE JIŽ STALO. Hospodin svoje SLOVO realizoval tím, že neposlušní a vzpurní jsou LŽI LIDEM tím, že prokazatelně lžou o podstatných věcech, a stupidním lhaním vedou Česko a SVĚT do katastrofy ropného a ekonomického kolapsu. Nemohou jinak než lhát, protože jejich psychika je narušená odstoupením rozumu Krista VÍTĚZNÉHO. Nic geneticky prasečího, jejich mozkům, které jsou stejné jako mozky zvířat, není cizí. Dokazují tím všem pokorným a úplně poslušným, že nový Hospodin má absolutní moc nad každým lidským TĚLEM, genetiky prasečím, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná jako DUŠE zvířat. Nikdo nemá svého DUCHA v mocí. Proto lži lid dělá, co se Hospodinu líbí, lže, a to o všem podstatném. Jak.2/9. Bohem vyvolené Česko úplně zanikne v případě, že nadá pravdu těchto textů SOUDU neposlušných na svicen, v technickém školství, a ve všech médiích. Česko má povinnost vyvýšit nového Hospodina SOUDEM všech v textu SOUDU uvedených NETVORŮ lži lidu Česka, a tím potvrdit moc Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nad každým člověkem. Svým lhaním o Kristu, a lhaním o koncepci energetiky, je zlý křesťanský lži lid Česka, strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Česko bude zproštěno viny v případě, že začne mlet texty Kista ZÁKONODÁRCE o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, kterou je neprodlené odpočinutí od nesmyslného rabování fosilních paliv, a tím cesta do odpočinutí od díla energetické zhouby nesmyslné výroby, dopravy, výstavby, atd. 5.Moj.5/9,7/6,15až18/18,22,26/18,28/13,30/11,18až32/16až21až43, Žalm1/1až96/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,40/8,14, Žid.4/9,12až8/10až12/28, Iz.5/4,16až29/11až24až66/24, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10. Každý pokorný a úplně poslušný má povinnost ze sebe vydat počet Bohů, kteří jsou jediným Bohem SVĚTA, před kterým se v Česku skloní každé křesťanské neposlušné a vzpurné koleno. Jediným Bohem SVĚTA jsou všichni proroci nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh zabije strašlivou záhubou každého, kdo, jako pomatenec, věří např. protikladným žvástům o Kristu UKŘIŽOVANÉM, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info, který se k novému Kristu VÍTĚZNÉMU nechce nikdy vrátit. Který se nového Boha, vyvýšeného SOUDEM vzpurných, drzých, neposlušných křesťanských sviní nechce bát, který říká dobru celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného, zlo, a zlu děsivé temnoty katolického katechismu, imperialismu, militarismu, vojenským kaplanům, atd., dobro. Řím.1/18až11/32až14/12,23, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Jer.1/17až2/31až5/22až23/12,29,32až51/58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.5/4,16,20až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Moj.20/4, 5.Moj.5/8, Dan.11/39,12/2, atd. Jediným Božím SLOVEM, na Domašovsku, v Česku, a na celém SVĚTĚ, pro pokorný a úplně poslušný nový Boží technický lid, z milosrdenství Božího rozumu, musí být mletí slov dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a nových mravech, pro zřízení celosvětového, mírového, Božího království, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,32/15,33/16až43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16.

 

6). U vzpurných, je myšlení o Bohu, Bhag.15/15,16,17,18,19,20, a tím i myšlení o koncepci energetiky, stejně debilní, jaké bylo na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na úsvitu třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v r. 2000, pro odstoupení rozumu nového Krista od neposlušných, zlých sviní, v době jejich SOUDU. 2.Petr.2/21až3/8až16, Jer.1/17až6/19až17/24, Oz.2/18,9/7,15,20až14/3, 1.Kor.10/11, 2.Kor.10/4,13/5,8, Dan.11/39,12/2, Př.8/17, K.M.1/4až12/10,17,27až17/15,20, atd. Vzpurná a neposlušná křesťanská Boží trojice z Domašova, např. starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, jejich křesťanský Bůh, drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, nebo firma BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, v době novoluní MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 6.4.2016, raději zvolili SMRT, kterou je křesťanská děsivá temnota protikladných nauk o Kristu, než ŽIVOT VĚČNÝ, ve věčném míru celosvětového Božího království, s jediným Bohem, ZÁKONODÁRCEM. Stávající život neposlušných a vzpurných ve lži o Bohu, a tím i život ve lži o energetice, pro ignorování jedině možné, a jedině správné Boží koncepce energetiky, v celosvětovém Božím království, energeticky neotřesitelném, je energetickou SMRTÍ. Život křesťanského lži lidu, ve stupidním, militaristickém, imperialistickém, křesťanském vzdorokrálovství, je SMRTÍ. Pro odstoupení Božího rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, všichni zvolili raději SMRT svého geneticky prasečího myšlení, než ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém Božím království. Neposlušní, drzí a vzpurní, stále klopýtají v poznání ZÁKONA NEJVYŠŠÍHO, o neprodleném nastolení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Úplně pomatený lži lid Česka, kterým ďáblové, drzí pozemští Otcové SATANI kněží, pomocí krutého zmijího jedu ekonomických vychytralostí, a děsivé temnoty katolického katechismu, dali zbloudit ve všem jeho počínání, klopýtají ve všech lidských zákonech. Iz.19/14, Jak.2/9. Klopýtají tím, že se proviňují proti ZÁKONU NEJVYŠŠÍMU, o nezbytnosti nastolit celosvětové Boží království, služebníků pokorných, úplně poslušných, a novému Bohu vděčných, za vyvolení Česka být novým Božím lidem, vzkříšeným ze vzedmutého moře vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských prasat, jako první na SVĚTĚ. Jak.2/10,21, Iz.57/10,16,20. Neposlušné a vzpurné, křesťanské svině, militaristicky chamtivé, pro svou neposlušnost, se proviňují proti všem platným zákonům Česka, pro ignorování ZÁKONA NEJVYŠŠÍHO, o neprodleném nastolení celosvětového Božího království. Jako pára nad hrncem je každý křesťanský, militaristicky chamtivý vládnoucí zločinec, Jak.4/14, který pomocí křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, se rouhá novému Bohu, který je Bohem stále stejným tím, že je DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi lidmi všech náboženství SVĚTA, které stvořil stejným způsobem, pomocí Písma, jako křesťanství. Křesťanské, imperialistické a militaristické svině, pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí, pomocí křesťanských lží o křesťanském Bohu UKŘIŽOVANÉM, který je odjakživa pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU, slouží nikoli VŠEMOHOUCÍMU Bohu, ale Baalům, to je boháčům, a DÉMONŮM, to je ekonomům a bankéřům. Veškerá psychika je od jediného Boha SVĚTA, který dělá dobré i zlé, vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu. Nikoho vzpurného, pyšného, a neschopného, vrátit se NEPRODLENĚ ke Kristu VÍTĚZNÉMU, vyznáním lží o Bohu UKŘIŽOVANÉM, kterého, jako DUCHA SVATÉHO, nikdo nikdy na SVĚTĚ neviděl, a vyznáním lži o naprosto chybné koncepci energetiky pouze na ELEKTŘINU, úplně pomateného ministra průmyslu Mládka, nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, nenechá bez trestu. Dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, elektřina tvoří pouze cca 10 % z celkové energie, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. Dělat dlouhodobou energetickou koncepci na jeden Kristuv DEN, kterým je tisíc let, pouze na deset procent energie, z celkem potřebné energie, je zločin, způsobený DUCHOVNÍ CHUDOBOU neposlušného, vzpurného, drzého zločince ministra průmyslu Mládka. Cesta ke štěstí pro Bohem vyvolené Česko, není dlouhá. Kdo ji v Písmu hledá sám, ten se v Česku novému Bohu rouhá, protože v Česku ji musí znát všichni. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. Cesta ke štěstí je v bázni před novým Hospodinem, STVOŘITELEM všech náboženství SVĚTA. Veškerá moudrost lidská, geneticky prasečí, je v bázni před novým Hospodinem. Ve vší té moudrosti jde o realizaci uvedeného zákona celosvětového Božího království. Bránu do Božího království stále v Česku nejde najít, pro nesmyslnou výrobu, výstavbu, dopravu, spotřebu, atd., pro lži úplně pomatených křesťanů o novém Bohu, a pro lži zločince ministra průmyslu Mládka, o nesmyslné koncepci energetiky vlády pouze na elektřinu. Lásku, vlídnost a bratrský soucit úplně poslušných, potřebují vzpurní, zpupní a neposlušní, to je mrtví otroci, otročící v militaristickém imperialismu, své SKÁLE, PRACHŮM a MAJETKU, víc, než všechny léky. Mrtví, to vzpurní a neposlušní sledují, jak ŽENA STATEČNÁ rodí nového Boha, takového SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, jaký v Písmu opravdu je, a stále omdlévají. Kaz.3/18,8/8,9/10, K.M.7/12, Př.31/10, Sír.5/5až43/26,31, Jer.30/5, atd. Jejich kříšení z mrtvých sviní stojí každého strašné peníze, 1.Kor.15/16, protože neposlušní, vzpurní, to je mrtví, DUCHEM CHUDÍ, pro odstoupení Božího rozumu, neslouží Bohu, ale pouze svému pohlavnímu ÚDU. Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Iz.57/10,16,20, atd. Ekonomikou, svou SKÁLOU, řídí Česko, EVROPU a SVĚT, do energetického HROBU tím, že mrtví neví, že za fosilní paliva nemá lidstvo náhradu. Kaz.9/10, 5.Moj.32/16až43. Jejich vykázání do říše ticha, znamená smíření se Boha s lidmi pokornými, a úplně poslušnými. Láskou a smysluplnou prací, dle dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, se poslušní a Bohu vděční, mohou vrátit ke Kristu VÍTĚZNÉMU. Bude ve všem po nedostatku, když se Domašovsko, firma BOHEMIA ENERGY kontakt@ bohemiaenergy.cz, a Česko vrátí k Bohu, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 21.5.2016 tím, že neposlušní vejdou do říše ticha. Nový Bůh, SYN ČLOVĚKA, v Písmu i v horoskopu v Rovnosti slíbil, že zkrátí ty dny soužení tím, že přestane odstupovat svým rozumem, ze svého milosrdenství, od vzpurných a neposlušných křesťanských sviní, až např. starosta Pitocha starosta@obec.domasov.net svolá do restaurace U NĚMCŮ slavnostní shromáždění, na oslavu Krista VÍTĚZNÉHO. Joel1/14,4/21, 2.Petr.2/21, Nah.1/9,3/19. Znamením pro příchod Krista VÍTĚZNÉHO, jsou nesmyslné války o ropu, plyn, zemětřesení, potopy, sucha, nárůst počtu chudých bezdomovců, debilita lidí,atd.

 

7). Křesťanské, militaristicky chamtivé svině v Domašově, a v celém, Bohem v Písmu vyvoleném Česku, v zarputilosti svého zvířecího srdce, chodí stále za svými Bohy, za Baaly, to je za boháči, jak je tomu naučili jejich křesťanští, drzí, pozemští Otcové, Satani kněží, jakým je např. zlý Satan farář Dominik. Pelyňkem ČERNOBYLU, a otrávenou radioaktivní vodou, mnozí na Ukrajině, v Rusku, či v Japonsku, jsou již nakrmení a napojení, protože vzpurní a neposlušní ďáblové, Satani kněží, pomocí svých neomylných křesťanských dogmat, děsivou temnotou katolického katechismu, dali zbloudit všem vzpurným a neposlušným sviním, do křesťanského energetického HROBU. Hospodin vstupuje do geneticky prasečích mozků mnohých lidí, mnohých proroků, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v každém lidském pokolení, protože na zemi nečiní nic tajně. Všichni v SOUDU těchto textů uvedení vzpurní a neposlušní, odvrhli slovo Hospodinovo, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, protože vyvití do SVOBODY Boží majetkové celosvětové roviny, považují svým geneticky prasečím myšlením, stále za idiotství. Lhaním o Bohu, a lhaním o koncepci energetiky pouze na ELEKTŘINU, která tvoří, dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, pouze 10 % z celkem potřebné energie, viz graf ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, a křesťanským pokrytectvím děsivé temnoty katolického katechismu, hájí svou militaristickou, imperialistickou svobodu, kterou je páchání křesťanských ničemností zvyšující se výroby, výstavby, dopravy, horečného zbrojení, nesmyslného meče válek o fosilní paliva a suroviny, atd. Dle proroka Muhammada, Hospodin stvořil své služebníky, Otce Bohu navěky milé, proroky Marxe a Engelse v pravém náboženství, o celosvětové, Boží majetkové rovině, ale takoví drzí ďáblové, či Satani kněží, jakým je např. vzpurný, zlý Satan farář Dominik, svými protikladnými křesťanskými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a krutým zmijím jedem ekonomických vychytralostí, dali všem zabloudit do stávajícího křesťanského, militaristického imperialismu. Neposlušní a vzpurní se nestydí, neznají zahanbení, pro pýchu ve svého geneticky prasečího myšlení, které je stejně debilní, jaké bylo v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Bůh nemá před lidmi žádné tajemství, všechno, co je komukoli ještě zahaleno, je možné objanit, a to jak o novém Bohu, tak o jeho ZÁKONECH, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci, platné při zřízení celosvětového, mírového, energeticky neotřesitelného Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh nikoho vzpurného nenechá bez trestu. Nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud vše nebude zveřejněno. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Vyjít do svobody celosvětového, mírového, Božího království, energeticky neotřesitelného, s jediným ZÁKONODÁRCEM Hospodinem, pro pokorné a úplně poslušné, znamená osvobodit se od neposlušné vládnoucí elity, s geneticky prasečím myšlením, jejich odchodem do říše ticha. viz další text. Kapitola 205 byla 3.5.2016, odeslána orgánům činným v trestním řízení. podatelna@ksz.brn.justice.cz, michal.kolacek@pcr.cz, bo.oop.rosice. podatelna@pcr.cz, bo.podatelna@pcr.cz. Dále křesťanské Boží trojici domů vzpurných Domašovska, mediálním hvězdám, zářícím navěky a navždy, Bohům, Dan.11/39,12/2, Jan10/34, BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží TVORSTVO, nevěřícím sviním, novým Bohem prokletým, pro odmítání Boží celosvětové majetkové roviny, Ez.28/9, 2.Petr.2/21, Iz.57/16,63/14,18,65/15,66/24, Řím.1/18až8/19až11/32, starostu Pitrochovi starosta@obec.domasov.net, zlému, vzpurnému řediteli ZŠ Válkovi skola@domasov.info, jejich křesťanskému Bohu, kterého nový Bůh, DUCH SVATÝ, zabije pro jeho neposlušnost, drzému Satanu faráři Dominikovi fara@domasov.info. Jan1/1až5/34,38,43,8/42až15/25, 1.Jan.3/8až5/2,16, 2.Kor.10/4až13/5,8, Ez.3/4,21až28/9,33/17,39/8,13,21,29, atd., dále kvůli nedořešené vypovězené smlouvě o dodávce energií, a žárovek LED, viz další text, firmě BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, dále, Mich.4/12, generálnímu řediteli ČRo panu René Zavoralovi rene.zavoral@rozhlas.cz, libor.vacek@rozhlas.cz, ombudsmanovi ČRo Pokornému ombudsman@rozhlas.cz, zita.senkova@rozhlas.cz, rada-cro@rozhlas.cz, ČT info@ceskatelevize.cz, radact@ceskatelevize.cz, kvůli trvalým potížím s mou elektronickou poštou na centrum.cz helpdesk@centrum.cz, vládě icv@vlada.cz, posta@vlada.cz, ivan.rynda@czp.cuni.cz, konvent@vlada.cz, korupceweb@vlada.cz, etickakomisecr@vlada.cz, udrzitelny-rozvoj@vlada.cz, dále epodatelna@senat.cz, posta@psp.cz, davidovae@senat.cz, info@zemanmilos.cz, jiri.weigl@hrad.cz, posta@ hrad.cz, ku@pcr.cz, pp.sekretpp@pcr.cz, pp.tisk@pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, atd. Vážení oslovení. Nový Hospodin, který je nyní novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil, že někdo z Vás, mnou oslovených drzých svévolníku vyvázne, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, když se neprodleně stane pokorným a úplně poslušným Bohem, či BOŽÍM SYNEM, stejně dokonalým, jako je SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Způsobilost sloužit NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ se VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Bohem, ZÁKONODÁRCEM, STVOŘITELEM všech náboženství SVĚTA, je pouze z milosrdenství Božího rozumu, který, v NOVÉM DUCHU, dostanou pouze úplně poslušní, z Božího milosrdenství, když se rozhněvají na stávající křesťanské Bohy, např. na zlého, drzého Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Ten dělá veškeré zlo na SVĚTĚ, mletím promyšlených vychytralostí, a protikladných nauk děsivé temnoty katolického katechismu, nespravedlivého, militaristicky chamtivého křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Komu v Česku zůstává evangelium SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES zahaleno, spěje k energetické záhubě ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE, viz další text. Bohem prokletému Satanu faráři Dominikovi, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, zůstalo pouze jeho geneticky prasečí myšlení. Bohem vyvolené Česko může být energeticky spaseno, Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství, až drzý Satan farář Dominik, kterému nový Bůh neodpustí žádný jeho skutek, zmizí v říši ticha. Stane se tak, až nové Bohy, BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, budou unavovat jeho křesťanské, protikladné žvásty, a promyšlené vychytralosti jeho katechismu. Bůh, odstoupením svého rozumu, zabije každého křesťanského Boha vzpurného a neposlušného, který se k novému Bohu, ke SLOVU NOVÝCH NEBES, nevrátí neprodleně, v novém novoluní, v květnu 2016, od novoluní, VELKÉHO PÁTKU 6.5.2016, do VELKÉHO PÁTKU, do úplňku MĚSÍCE 20.5.2016, kdy bude SYN ČLOVĚKA, jediný Bůh SVĚTA, PÁNEM NAD SOBOTOU, pro všechny pokorné a úplně poslušné. Marná je zbožnost Satanů kněží, kteří učí křesťanským naukám, které jsou příkazy jen lidskými. V Česku drzí Satani kněží opustili Boží příkazy o neprodleném nastolení mírového království, pro zachování své imperialistické, militaristické tradice zlých. K.M.1/4,6/6,24,12/10,17,27,13/8,17/15,20,19/6, Mar.2/28,7/6, Dan.9/14,11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,10,35,81/4,82/5,96/7,102/27až115/17, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Sír.5/5až7/16,9/15,13/18až19/20,25až42/19,24až43/26,31, Bhag.15/15až16/13až24, Ez.3/4,21až24/26,28/9až33/17,39/8,13,21,29, Jan1/1až5/34,38,43,8/42,12/43,15/25, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,11,57/10,17,27až66/24, Řím.1/18,8/19až11/32, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30až17/24,23/29,32,31/27,32až51/58, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7až5/10až25,8/2,7,11, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tim.1/7, 4/1,5/24,6/10,20, atd. Nebudu v médiích němý, když s někým z Vás, na Domašovsku, v ČRo, v ČT, v TECHNICKÉM ŠKOLSTVÍ, na VUT v Brně, ČVUT, atd., budu číst podobenství ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES nově, o vedení Bohem vyvoleného Česka, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jan1/1,5/34,38,43,15/25, Ez.3/4,21až14/22až24/36,28/9,33/17, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27,13/8až19/6, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Iz.57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Ám.3/7,15až8/11, atd. Nebudu v médiích němý, Ez.24/27, když křesťanská vzpurná Boží trojice starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich křesťanský Bůh, zlý drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, kterého nový Bůh, DUCH SVATÝ, zabije, pro jeho neposlušnost, Jan1/1až5/34,38,43,8/42až15/25, 1.Jan.3/8až5/2,16, 2.Kor.10/4až13/5,8, Ez.3/4,21až28/9,33/17,39/8,13,21,29, budou zvěstovat dobré věci o tom, že z drzých Satanů kněží, všech ekumenických církví, si již nikdo nesmí říkat OTEC BOHU MILÝ. Jediným OTCEM všech, je jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o sobě všechno uvedl. Drzí pozemští Otcové Satani kněží nejsou pro nikoho na SVĚTĚ dobrými OTCI, protože obrací nové evangelium OTCE ZAKLADATELE celosvětového Božího království, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v pravý opak. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, si již nesmí dávat jméno OTEC, protože BŮH OTEC, DUCH SVATÝ, jim svůj rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA SVATÉHO, nikdy nedá, dokud se tak nestane. Otcové i SYNOVÉ musí zajít. Jer.6/19,21. Skutek, který přivede víru v nového Hospodina k dokonalosti řízení Česka a celého SVĚTA, dokonalým rozumem nového, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech, je následující. Řídit Česko a SVĚT, rozumem pouze lidským, geneticky prasečím, který zbyl vzpurným a neposlušným, po odstoupení rozumu nového Hospodina, od vzpurných a neposlušných, to je mrtvých, v částečce NOVÉHO DUCHA, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Satani kněží všech ekumenických církví jsou podvodníci, lháři a zločinci, které je nutné neprodleně vyšetřovat, pro jejich lži o novém Hospodinu, vyšetřováním Satana faráře Dominika npor. Bc. Michalem Koláčkem, michal.kolacek@pcr.cz, zástupcem vedoucího oddělení z Policie ČR v Rosicích. Nikoho nevedou správně, protože nikoho nevedou do celosvětového, mírového království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, přestože vědí, že všechno, co se mělo dle Písma v Česku stát, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se již stalo, v této době PRAVÉHO POLEDNE, v květnu 2016. Satana faráře Dominika je nutné vyšetřovat Policií ČR kvůli veškerému zlu na SVĚTĚ, které dělá tím, že při svých křesťanských modloslužbách drze mele, že má s křesťanským Bohem, který je pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, což není pravda, což je prokázáno SLOVY NOVÝCH NEBES, v kapitole 204, a v této kapitole 205. Jak.1/6až2/9,22,4/14, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mat.5/3až18, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/24,27až43/26,31, Žid.4/7,6/3,6,8/10,12/28, atd.

 

8). Jakmile Satan farář Dominik bude vyšeřován a odsouzen npor. Bc. Michalem Koláčkem, michal.kolacek@pcr.cz, nový Hospodin Česku dovolí jít dál, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že pokorní a úplně poslušní, s novým Hospodinem podepíší SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o vládě jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy SVĚTA, v celosvětovém Božím království. Sír.5/5až23/24,27až43/26,31, Žid.4/7,6/3,6až12/28, Iz.29/11až24,33/22,46/5,8,45/7,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Mal.1/7,3/16, Ez.3/4,21až24/26,28/9až33/17,39/8,13,21,29, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan. 9/14,27až11/39,12/2, atd. Do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného je nezbytné jít neprodleně, po projednání SMLOUVY NOVÉ a VĚČNÉ, o neodstupování dokonalého Božího rozumu, od pokorných a úplně poslušných, a tím v Česku, s pomocí rozumu Božího, OTŘÁST ZNOVU VŠÍM STVOŘENÍM, pomocí Boží spravedlnosti proto, aby nový Bůh mohl v Česku udílet pokoj, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Žid.4/7až8/10až12/28, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Ageus2/6, Oz.2/18až5/7,15až8/12,9/7,12,15až14/3, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Nah. 1/9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Aby se tak stalo neprodleně, v novém novoluní v květnu 2016, mají povinnost všichni zajistit, aby milosrdenství rozumu Krista VÍTĚZNÉHO, DUCHA SVATÉHO, který je nyní SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, o vyvolení Česka být novým BOŽÍM LIDEM, pokorným a úplně poslušným, pochopili všichni. Česko má povinnost nastolit neprodleně celosvětové Boží království tím, že OTŘESE svými činy celou zemí. Úplně poslušní, mají povinnost rozhněvat se neprodleně na moře mrtvých, neposlušných politických sviní pravice a levice, a donutit je, kvůli jejich geneticky prasečímu myšlení, aby odešli neprodleně do říše ticha, v novém novoluní, na VELKÝ PÁTEK, 6.5.2016. Pro vládnoucí pastýře není úniku. Jer.25/34,35, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Kaz.3/18až6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm115/17, Ageus2/6, 2.Kor.10/4,13/5,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Proto, aby pokorní a úplně poslušní měli moc změnit celý SVĚT, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí znát texty Písma o tom, že Satani kněží nikdy neměli s Kristem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. Jsou vzpurní a neposlušní, což je HŘÍCH, který je nyní k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Jan1/1až8/42až15/25, 1.Jan. 3/8až5/2,16, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, atd. SMLOUVU první, o Boží socialistické spravedlnosti, měli s Kristem VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, Otcové Bohu milí, Marx a Engels, dle textů v kapitole 204. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, Řím.1/18až11/28,32, atd. Otcové, Marx a Engels již zhynuli. Nyní musí neprodleně zhynout jejich SYNOVÉ z KSČM, odchodem do říše ticha, protože nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, pro nastolení své spravedlnosti, celosvětového Božího království, komunisty, a jiné politické strany, již nepotřebuje. Sedminásobná rodička ŽENY STATEČNÉ, její moudrosti, sedm vládnoucích politických stran pravice a levice Česka, musí neprodleně zchřadnout proto, aby se Bůh mohl soudit s veškerým tvorstvem. Iz.29/11až24.33/22,44/5,8,45/7,57/10,16,20až66/24, Jer.1/17,3/14,5/17,6/19,21,8/11,9/23až15/9,19,30/5, Řím.1/18až11/28,32, Př.31/10, K.M.1/4až5/23,6/6,12až24,7/12,12/10,17,27až19/6, atd. Nikdo neposlušný se nesmí nazývat OTCEM zakladatelem, protože všechny politické strany, jejich vůdce, pravice a levice Česka, celkem sedm, které musí, jako zločinci, pro svoje geneticky prasečí myšlení zchřadnout, včetně osmého KOZLA prezidenta Zemana, založil nový Hospodin, OTEC ZAKLADATEL, DUCH SVATÝ, který žije odjakživa mezi námi, který už dávno je v nás tím, že dělá dobré i zlé. Zprávou zpráv je, že Česku bude panovat láska Boží vítězná, láska Božích příkazů a zákonů. Mat.5/3,9,4,18až23/7, Jer.1/17až15/9, Sír.5/5,13/18,23/27,33/16,40/8,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,12,24,7/12až12/10až27, Mich.2/3,4,10až5/4, Iz.29/11až24,44/5,8,45/7až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Kaz.3/18až8/8až12/3, atd. Nyní pokorní a úplně poslušní, i neposlušní a vzpurní, vidí koš fíků dobrých, a koš fíků špatných, které se nedají jíst. Koš fíků dobrých jsou pokorní a úplně poslušní, kteří dají v médiích na svícen texty Písma o FÍKOVNÍKU, o BHAGAVADGÍTĚ, která musí vyjít jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích tím, že Bhagavadgíta v Boží slávě doplňuje a upřesňuje texty BIBLE, TÓRY a KORÁNU, SLOVA DOGONŮ, SLOVA MÁYŮ, atd, což vše jsou texty KRÁLOVNY MÍRU, ŽENY STATEČNÉ. Košem fíků špatných jsou pomatenci hinduisté, či buddhisté z Durďákové 34 snd.bvks@gmail.com, kteří kvůli svým hinduistickým tradicím opustili Boží příkazy a ZÁKONY. Jejich přednášky o Bhagavadgítě, jsou pouze stupidními naukami lidskými. Proto jejich hinduistická zbožnost je marná, stejně jako zbožnost křesťanská, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Jer.24/2, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Mar.7/7až13/20, Jer.1/17až6/19,30, Sír.5/5, 7/16až21/15až42/19,24,43/26,31, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Kor. 3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Chrám Hospodinův bude založen, až vinnou révou bude BIBLE, fíkovníkem bude BHAGAVADGÍTA, granátovníkem bude TÓRA a olivou bude KORÁN. Od toho dne bude nový Bůh Česku a SVĚTU žehnat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Ag.2/19, atd. Když v Česku žádné poslušné nemluvňátko nevyjde do svobody celosvětového mírového Božího království energeticky neotřesitelného tím, že se rozlobí na vládnoucí, neposlušnou a vzpurnou elitu, nový Bůh, jím v Písmu vyvolené Česko úplně zničí váklou, nesmyslným mečem válek o fosilní paliva a suroviny. Vzpurní a neposlušní vládnoucí idioti, s geneticky prasečím myšlením, musí být neprodleně posláni z médií do říše ticha. Křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, musí být v úplně zničeno. Nesmí z něho zůstat ani kámen. Nikdo nepoznal, že se Bůh sklonil nad Českem, soudem. Jer.1/17až6/19,30až24/9až31/27,32, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm37/5,11,35,38až50/16,22až115/17, Sír.5/5,7/16až43/26,31, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mat.5/3,9,14,18až21/15,23/7,25/40, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. Nový Hospodin vyžaduje, aby se Česko stalo košem dobrých fíků, pro znalost nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, aby bylo novým Bohem zasazeno, a již nevykořeněno, tímto způsobem. Jer.1/17až24/2,6, 31/27,32, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Pokorný, úplně poslušný, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, včetně veškerého technického lidu politiků pravice a levice, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, má povinnost učinit rozhodnutí, že Česko otřese vším stvořením tím způsobem, že od nového novoluní, od VELKÉHO PÁTKU 6.5.2016, se odevzdává pod vládu jediného ZÁKONODÁRCE, DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, a který každé, geneticky zvířecí lidské prase, živí svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství tak, jak sám chce. Nový Hospodin bude lidstvu žehnat, svým novým technickým rozumem, v částečce NOVÉHO DUCHA o energetice, až nový Boží technický lid, vyhlásí dobu od VELKÉHO PÁTKU, od nového novoluní 6.5.2016, do úplňku MĚSÍCE v květnu, do BÍLÉ SOBOTY 21.5.2016, obdobím odpočinutí Česka od energeticky nesmyslné výroby, výstavby, dopravy, spotřeby, horečného zbrojení, atd., což se nestalo. Nový Kristus, VÍTĚZNÝ, chce odpočinout od ničení Česka a SVĚTA, odstoupováním svého technického rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, o nové energetice, od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, bez Božího rozumu, geneticky prasečích. Bůh se nad jím vyvoleným Českem slituje, svým technickým rozumem, až bude nalezen Českem a SVĚTEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE, pro veškerý technický lid SVĚTA. Nový Hospodin vzdá Česku chválu, když Česko na SVĚTĚ učiní vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že na BÍLOU SOBOTU, v době úplňku MĚSÍCE v květnu 2016, svolá kongres energetiků všech států SVĚTA, a to do DOLINY O2 Arény v Praze. Energetická koncepce Česka a SVĚTA, jedině možná, je napsána v podobenstvích nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nastalo PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU křetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo v roce 2000. Nový Hospodin má s jím vyvoleným Českem, geneticky prasečím, úžasnou trpělivost tím, že od roku 2000, stále nechává psát tyto texty SOUDU geneticky prasečích křesťanských, imperialistických, militaristických sviní Česka a SVĚTA proto, aby neposlušné Česko nemusel zničit strašlivou záhubou. Slavnostní shromáždění na oslavu nového Boha musí být nejdříve v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v restauraci U NĚMCŮ, v Domašově. Potom v DOLINĚ O2 Arény v Praze, kde musí zpěváci Hospodinu zpívat písně nové, písně o úplné poslušnosti, při úplňku MĚSÍCE na Velký pátek 20.5.2016. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

9). Povinností npor. Bc. Michala Koláčka, michal.kolacek@pcr.cz, zástupce vedoucího oddělení z Policie ČR v Rosicích, je přijmout rozhodnutí, o vyšetřování Satana faráře Dominika z Domašova, do novoluní MĚSÍCE, do VELKÉHO PÁTKU, do 6.5.2015, což se nestalo. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v máji, v měsíci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, když při vyšetřování geneticky prasečího myšlení faráře Dominika, budou potvrzeny texty SLOV NOVÝCH NEBES, o nezbytnosti zrušení staré SMLOUVY Hospodina s křesťanskými NETVORY. Drzí Satani kněží při svých modloslužbách drze lžou, že s jediným Bohem SVĚTA mají SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, což není žádná pravda, což je drzá lež. Při svých modloslužbách, místo jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, slouží vlastníkům PRACHŮ, ZBRANÍ, to je boháčům, politikům pravice a levice, atd. Jejich protikladné žvásty děsivé temnoty křesťanského katolického katechismu, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, jsou krutým zmijím jedem. Když v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Domašově, bude rozhodnuto o tom, že křesťanské protikladné žvásty drzého Satana faráře Dominika o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE budou připomínány s proklínáním jeho neposlušnosti, nový Bůh, Kristus VÍTĚZNÝ dovolí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, proměnit celou zemi na majetkovou rovinu. Po vyšetřování Satana faráře Dominika npor. Bc. Michalem Koláčkem, michal.kolacek@pcr.cz, nový Hospodin dovolí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, zrušení veškerého křesťanského zla na SVĚTĚ. Texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o opakovaně uváděném, elektronicky plánovaném, energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytném, elektronicky kontrolovaném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, dle návrhů na výkresech o výstavbě sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsou dokonalým Božím milosrdenstvím. Veškerá moudrost je v bázni před novým Kristem, VÍTĚZNÝM, před DUCHEM SVATÝM. Ve vší té moudrosti bázně před Kristem VÍTĚZNÝM, před VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, jde o plnění nejvyššího Zákona Božího, o neprodleném nastolení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a to neprodleně, již při úplňku MĚSÍCE, v PÁTEK 20.5.2016, kdy musí být SYN ČLOVĚKA, jediný Bůh SVĚTA, v sobotu, 21.5.2016, PÁNEM NAD SOBOTOU, nad celým SVĚTEM. Dokonalá Boží láska, Božího rozumu, uvedená v jedině možné, a v jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, souvisí s vejitím do odpočinutí od díla energetické zhouby nesmyslného ničení fosilních paliv, energeticky naprosto nesmyslnou výstavbou, výrobou, dopravou, naprosto nesmyslným horečným zbrojením, naprosto nesmyslným mečem válek křesťanů s muslimy, atd. Neposlušné a vzpurné křesťanské NETVORY Bohem vyvoleného Česka, očekává Boží hněv a trest. Nesvoboda stávající militaristického křesťanského imperialismu bude poražena v jedinou hodinu, či v jediném dni, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na faře v Domašově, když npor. Bc. Michalem Koláčkem michal.kolacek@pcr.cz bude rozhodnuto, že křesťanské protikladné žvásty všech ekumenických církví, všech ekumenických ČARODĚJNIC, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kdo lže o Bohu, a o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepce Česka a SVĚTA, lže ve všem, protože nový Bůh, jediný Bůh SVĚTA, jediný ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, bdí nad křesťanským zlem, odstoupením svého rozumu, od neposlušných, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bez Božího rozumu, při jeho odstoupení od neposlušné a vzpurné vládnoucí elity Česka, a SVĚTA, může být v Česku a ve SVĚTĚ, již pouze vše horší. Neposlušní Satani kněží, musí být proklínání pokornými a úplně poslušnými BOHY, BOŽÍMI SYNY tím, že bude proklínána cesta neposlušného Česka a SVĚTA do energetického HROBU. SLOVA NOVÝCH NEBES říkají, že neposlušní a vzpurní lidé ukrývají tajemství o tom, že při odstoupení rozumu Boha, je lidské TĚLO a DUŠE, stejné jako TĚLO a DUŠE zvířat. Neposlušné a vzpurné, nový Bůh nenechá bez trestu. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Všichni v Česku, lidé i firmy, jsou jako pára nad hrncem. Každý kdo pochybuje o pravdivosti nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je jako pára nad hrncem, je jako mořská vlna, zmítaná vichřicí, je jako vzedmuté moře chamtivých sviní, zmítaných vlastní žádostivostí, svého rozumu, geneticky prasečího. Jak.1/6až4/14až5/1, Iz.29/11až24až57/10,16,20, Kaz.3/18,8/8až 12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Všichni lidé, jsou svým rozumem zvířat neposlušní a vzpurní, to je DUCHEM CHUDÍ, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných, v částečce NOVÉHO BOŽÍHO DUCHA. Mat.5/3,9,14,18až23/7, Kaz.3/18až8/8až12/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10, 2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, atd. Ať si neposlušní a vzpurní nemyslí, že od nového Boha dostanou novou energetickou koncepci, která by je zachránila před velice blízkým ropným a ekonomickým kolapsem, Božím rozumem, protože Boží rozum je pouze milostí, viz kapitola 176, konec kapitoly. Celé Bohem vyvolené Česko, kvůli své energetické spáse, kvůli návratu Krista, který svým rozumem odstoupil od vzpurných a neposlušných, má povinnost být pokorné a úplně poslušné, pro znalost jedině možné, a jedině správné, energetické koncepce Česka a SVĚTA. Dan.9/14,27až 11/39,12/2, Oz.5/15,9/7,12,15, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jer.3/14až51/58, Mat.5/3,9,14,18, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, atd. Jedině možná, a správná energetická koncepce Česka a SVĚTA, je uvedena ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jan1/1až15/25, atd. Je uvedena, v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodledném zřízení mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Žid.12/28, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9až7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Kristus VÍTĚZNÝ se nad jím v Písmu vyvoleným Českem a SVĚTEM smiluje, až nová a věčná mana ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude na SVÍCNU, především u nového Božího technického lidu, technického školství VUT v Brně, ČVUT, u projektantů, a v médiích. Nový Hospodin se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech království SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Praze, v DOLINĚ O2 Arény. Iz.29/11až24,33/22až66/24, K.M.1/4až12/10,17,27, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Sír. 5/5,7/16až42/19,24,43/26,31, atd. Nový Bůh, učinil křesťansktví v Česku znovu vzdorokrálovstvím, v době vyvedení Česka ze čtyřceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, ovocem úmyslů Baalů = boháčů, na nekonečnou křesťanskou poušť militaristicky chamtivého křesťanského imperialismu. Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31až47/21,51/19, Jer.1/17až6/19,31/27,32, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6až12/28, Oz.2/18až14/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Způsobil tím, ovocem úmyslu vzpurných, zpupných a neposlušných Baalů to je boháčů a DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, Jer.6/19, že celé Česko zarostlo plevelem, vzpurným a neposlušným ekonomickým křovím, např. pracovníky firmy BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz. Žalm37/5,11,35,38, atd. Bohem prokletí ekonomové nemluví pravdu. Odjakživa jsou Bohem prokletým lži lidem. Jejich ekonomické energetické žvásty jsou jedovinou dračí, krutým zmijím jedem. Nový Bůh, nikoho vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu. Žalm140, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jóel1/14až4/21, atd. Ekonomové a bankéři jsou DUCHEM CHUDÝM lži lidem, kvůli ekonomickým a bankovním promyšleným vychytralostem, kvůli protikladným žvástům o Kristu UKŘIŽOVANÉM. 2.Moj.20/5,23/2,29, 1.Tim.1/7až5/24,6/10,20, Mat.5/3až18, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, 5.Moj.5/9až32/16až43, atd. Jsou novým Bohem prokletí kvůli tomu, že chtějí být NETVORY, že se nechtějí před novým Kristem shrbit, protože chtějí vládnout nad lidmi, místo Hospodina ZÁKONODÁRCE, pomocí své SKÁLY, pomocí PRACHŮ a ZBRANÍ, a pomocí svých mozků, geneticky prasečích, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných. Smyslem života geneticky prasečích křesťanských sviní, které lžou, je žití na výnosný trh. Iz.29/11až33/22, Kaz. 3/18, Jób5/3,14,9/13,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,12/10,17,27a,15/12,19/6, Dan.11/39,12/2, 5.Moj.5/9,32/16až43, 2.Petr.2/21, atd. Smyslem života DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, mrtvých křesťanských sviní, je modloslužba militaristické, imperialistické chamtivosti, kvůli tomu, že boháči chtějí vládnout nad chudáky, pomocí své SKÁLY, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ a VÝROBKŮ LIDSKÝCH RUKOU na fosilní paliva, mletím křesťanských protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je pro neposlušné a vzpurné křesťanské svině odjakživa pravdou o tom, že je zlou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, zlým Bohem, který je příčinou meče nesmyslných válek, dnes o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy. Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, 2.Kor.10/4, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,30/12,18,32/16až43, Kol. 3/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.5/5,13/18, 43/26,31, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.29/11až24,48/5,10,11,57/10,16,20až66/24. Svatým se prokázal být pouze Bůh, který je v Česku vyvýšený SOUDEM neposlušných křesťanských sviní, mluvením pravdy o sobě. Iz.5/4,16,48/5,11, K.M.12/10,17,27, atd.

 

10). Smyslem života Baalů a DÉMONŮ je nekonečná chamtivost po křesťanské SKÁLE, kterou jsou PRACHY, je žití na výnosný trh, je např. zneužívání peněz pro rekreaci v teplých krajích u moře. Jezdit několikrát ročně letecky na dovolenou, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Služba svým ÚDŮM, či geneticky prasečím pudům, místo novému Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, vede k nesmyslnému ničení planety země, nesmyslnému ničením zbývajících fosilních paliv, za které lidstvo nemá vůbec žádnou náhradu, viz konec kapitoly 176. Velice blízký ropný kolaps určitě přijde, zastavit se nedá, protože Bůh bdí nad křesťanským zlem, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů. Sedmdesát let od Hitlera je stanoveno Česku ke skoncování s křesťanskou nevěrností, když Domašovsko bude úplně poslušné. Dan.9/24,27, Iz. 29/11až24až23/17až66/24, Zach.1/16,7/5,13/4,8, Jer.1/17až24/11, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Pro Bohem vyvolené Česko je blízký ropný kolaps současně SMRTÍ ekonomickou. Především neposlušné a drzé svině křesťanské Boží trojice domů vzpurných Domašovska, mediální hvězdy, zářící navěky a navždy, Bohové, Jan10/34, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, zlý a neposlušný ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich Bůh, drzý Satan, hlupák farář Dominik fara@domasov.info, mají povinnost neprodleně svolat slavnostní shromáždění úplně poslušných, v restauraci U NĚMCŮ, a tím nastolit věčnou spravedlnost celosvětového, mírumilovného Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Řím.1/18až8/20,9/28až11/32, Dan.9/14,24,27až11/39,12/1,3, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,8/12až14/3, Mal.1/7až2/15až3/10,16,19,20, K.M.1/4až5/23,6/6až24až12/10,17,27až15/12až19/6, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Sír.5/5až43/26,31, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Kol.3/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7až12/28, atd. Nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, vzdá mrtvému Pitrochovi, Válkovi a Dominikovi chválu, když se k novému Hospodinu neprodleně vrátí jako živí, to je úplně poslušní, a tím mu umožní úplně zničit starý SVĚT, zničením STARÉHO DUCHA děsivé křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické a muslimské temnoty, kterou Bůh udržuje pomocí tří světů, pomocí Bible židů a křesťanů, Bhagavadgíty hinduistů a muslimů a Koránu muslimů. Nový Bůh se na uvedené NETVORY rozlítil za to, že po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, se znovu provinili křesťanskou chamtivostí, nekonečné křesťanské pouště, dle Písma a písniček od Krista. 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20až66/24, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,13/18,43/26,31, Jób5/3,14,8/3,9/13,36/8,15,37/18,40/8,14, Bhagavadgíta15/15,17,16/13až24,18/78, Žalm1/1až37/5,11,35,38až15/6, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, atd. Koncepce Boží změny vzpurného a neposlušného SVĚTA, na SVĚT pokorný a úplně poslušný, je jasná. Nový Bůh, jediný ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, se nad Domašovskem, Brnem, Prahou a SVĚTEM smiluje, když především pokorný a úplně poslušný starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, svým geneticky prasečím mozkem pochopí následující texty Písma o tom, že pokorní, a úplně poslušní Bohové, či BOŽÍ SYNOVÉ, Pitrocha, Válek a Dominik, mají povinnost, dát průchod Božím zákonům, o neprodleném nastolení celosvětového Božím království v Domašově, bez hněvu. Sír.19/17. Veškerá moudrost je v bázni před novým Hospodinem. Ve vší té moudrosti jde o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nové energetice, nové ekologii, a nových mravech celosvětového Božího království, Sír.19/20, které Bůh garantuje, při opakovaně uváděném, energeticky nezbytném, celosvětovém, elektronicky plánovaném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, a při mravně nezbytném, elektronicky kontrolovaném, dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, dle návrhů na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Každý úplně poslušný uvedenou moudrou řeč pochválí, a doplní, dle textů Žáru nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Přestupovat uvedený Boží zákon, službou křesťanské SKÁLE, kterou jsou PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ, je promyšlená vychytralost, která vede ke křesťanskému, hindistickému, buddhistickému, židovskému či muslimskému bezpráví, protože chudí a bohatí nemohou spolu žít v celosvětovém míru Božího království. Hospodinův hněv zničeho nic vyhledá vzpurné NETVORY Pitrochy, Válka a Dominika, a dojdou záhuby, v den odplaty, za své nevěrnosti, když svolání slavnostního shromáždění v restauraci U NĚMCŮ, zase odloží, ze dne na den. Veškerý hovor úplně poslušných musí být veden o neprodlené realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, a nových mravech Božího celosvětového království. Jer.1/17až23/12,29,32,31/27,32, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,33/16až43/26,31, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.5/4,15,11/6až16/4,18/6,29/11až24,33/22až57/10,16,20až66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Energetická SMRT nebude, když nebude SMRT ekonomická. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, který se začal na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, v pravé poledne v květnu 2015, blízký ropný kolaps, z milosrdenství Božího rozumu celosvětově nebude, když křesťanská, neposlušná a zlá Boží trojice, Pitrocha, Válek a Dominik, dovolí novému Hospodinu, jeho Žárem nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, provždy odstranit SMRT. Hříchem, který je k energetické SMRTI jsou ekonomové a bankéři, vojáci, politici pravice a levice, zbraně, výrobky které potřebují fosilní paliva, boháči, atd. Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, setře slzu z každé tváře poslušným, svou Boží majetkovou celosvětovou rovinou, při energeticky nezbytném, celosvětovém, elektronicky plánovaném, SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a při elektronicky kontrolovaném, mravně nezbytném, dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Iz.11/6až16/5až25/8,29/11až24,33/22,57/10,16,20,59/9až63/14,18až65/1,15až66/24 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28až20/12až31/10, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7až3/20až6/7, Jer.1/17až23/12,29,32až31/27,32, Jan1/1až15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Bhag.15/15, atd. Starou křesťanskou smlouvu Hospodin již zrušil ve druhém dni druhého křesťanského tisíciletí, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka a Slovenska. První vzkříšení z mrtvých bylo novým Bohem BERÁNKEM, který vládl komunistickým vzkříšeným BERÁNKŮM, v době čtyřiceti let, v době nekonečné křesťanské pouště, v době Boží socialistické spravedlnosti v Česku. Ám.3/7,5/25, Sk. 3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Nyní nastane druhé vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní tím, že stará, křesťanská, judaistická, hinduistická, buddhistická a muslimská země, a všechna stará nebesa zmizí, když na Domašovsku se nový Hospodin bude na SVĚT dívat z ŽÁRU nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. OHEŇ SLOV z NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pohltí křesťanský hřích, pohltí SMRT, kterou jsou ekonomové, bankéři, zbrojaři, politici pravice a levice, boháči, Satani kněží, atd., tím, že nový Hospodin, vyvýšený SOUDEM neposlušných, na slavnostním shomáždění, v Domašově, v restauraci U NĚMCŮ, začne panovat celému SVĚTU sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Především starosta Pitrocha nesmí mlčet. Jedinou CÍRKVÍ, pokornou a úplně poslušnou, musí být nová STÁTNÍ SPRÁVA, zřízená dle předchozích kapitol. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,20/7,43/26,31, 1.Kor.1/27,4/20,10/11až15/33, Iz.5/4,16až11/6,16/5až25/8,29/11až24,33/22,57/10,16,20,59/9až63/14,18až65/1,15až66/24, Jer.1/17až23/12,29,32,31/27,32až51/58, Zj.20/11až21/1a22/21, 2.Kor.10/4.

 

11). Npor. Bc. Michal Koláček, zástupce vedoucího oddělení z Policie ČR v Rosicích michal.kolacek@pcr.cz, mně 27.4.2016 odepsal, že jsem nepředložil podrobné písemnosti prokazující protiprávnost jednání zástupců společnosti Bohemia energy, a z toho důvodu není jednání zástupců Bohemia energy trestným činem. Hospodin ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že všechny ekonomické smlouvy jsou neplatné, protože ekonomové a bankéři, kteří kazí dobré mravy všech zlých, neposlušných a vzpurných sviní, jsou hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Ekonomové jsou posledním Božím nepřítelem. Láska, kterou Bůh dal neposlušným lidem, svým rozumem, ze svého milosrdenství, křesťanským zvířatům, s geneticky prasečím rozumem, ke křesťanské SKÁLE, k PRACHŮM a k MAJETKU, nyní Hospodinu leží u nohou, dle písničky od nového Krista VÍTĚZNÉHO, DUCHA SVATÉHO, jediného Boha všech náboženství SVĚTA. Úplně poslušní mají za SKÁLU Boha. 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 1.Kor.1/20až10/11,14,33,36až15/24,33, Kaz.3/18, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, Luk.16/8,16až17/10,20,34, Žalm1/1,8/7až37/5,11,35,38, atd. Pane npor. Bc. Michale Koláčku. Policie ČR v Rosicích, má povinnost odstranit SMRT a učinit křesťanství STŘÍBREM ODVRŽENÝM na faře v Domašově, o což je opakovaně žádaná. Boží moudrost Žáru nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v Bohem vyvoleném Česku se setkala pouze s lidmi neposlušnými a vzpurnými, kteří nového Krista ZÁKONODÁRCE nenávidí, a to bez příčiny. Dát slávu Boží, kterou je uvedení Boha do funkce jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, cizímu poslušnému národu, je nesmysl, kvůli slíbenému úplnému zničení neposlušného a vzpurnému Česka strašlivou záhubou, při jeho další neposlušnosti v květnu 2016, v době novoluní MĚSÍCE v květnu, od pátku 6.5.2016, do ÚPLŇKU MĚSÍCE, do soboty 21.5.2016. Jan1/1až15/25, Bár.3/38,4/3, Luk.16/8,16až17/10,20,34, Iz.5/4,16,33/22,57/10,16,20,66/24, 2.Kor.3/5,10/4,13/5,8, Mich.2/3,4,10až4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jer.1/17až6/19,30až23/12,29,32až31/27,32, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm81/4,82/5, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Pane npor. Bc. Michale Koláčku. Policie ČR v Rosicích je opakovaně žádána o návrat k novému Hospodinu, při jednání s farářem Dominikem, a se mnou, na faře v Domašově. Nový Bůh v Písmu slíbil, že když dva nebo tři pokorní a úplně poslušní, najdou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nového Krista, jako DUCHA SVATÉHO, jako VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech národů SVĚTA, že se smiluje nad Domašovskem, Brnem a celým SVĚTEM, svým rozumem NOVÉHO DUCHA, ze svého milosrdenství. Mat.5/3,9,14,18,18/19, Sír.5/5až42/19,24,43/26,31, 2.Kor.10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žalm37/5,11,35,38,96/7, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21, Iz.1/1,18,5/4,16,29/11až24,33/22až66/24, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Nový Bůh vyžaduje, aby farář Dominik přiznal, že jeho protikadné křesťanské žvásty o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO, jsou děsivou temnotou, protože při svých křesťanských modloslužbách, lže v ustáleném lhaní děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu, hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Při každých modloslužbách tvrdí, že křesťanské, vzpurné a neposlušné, militaristicky chamtivé svině, mají s Kristem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, což není pravda, což je lež, což je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Smlouvu NOVOU a VĚČNOU s novým Kristem, budou mít pouze pokorní a úplně poslušní Bohové, či BOŽÍ SYNOVÉ, křesťanské Boží trojice, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, zlý a neposlušný ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich zlý Bůh, drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info, až na slavnostním shromáždění, na oslavu Krista VÍTĚZNÉHO v restauraci U NĚMCŮ, budou o NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ s jediným Bohem, stvořitelem všech náboženství SVĚTA, mluvit uvedenou pravdu. Pane npor. Bc. Michale Koláčku. Máte povinnost jít spolu se mnou na faru do Domašova, a zde, vyšetřováním geneticky prasečího myšlení neposlušného faráře Dominika zajistit, z milosrdenství rozumu Krista, aby se Domašovsko, ZEMĚ SVATÁ, PUPEK SVĚTA, vrátilo k novému Kristu, jako první na SVĚTĚ. Česko, jako první na SVĚTĚ, má povinnost pochopit, že každé TĚLO, geneticky prasečí, a každá DUŠE člověka, která je stejná, jako DUŠE zvířat, nemá v moci svého DUCHA. Nový Bůh může proto dělat DOBRO i ZLO tak, jak si to ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, předsevzal. Satan farář Dominik všechny uvedené texty Písma zná. Křesťanské neposlušné, mrtvé svině mají ten problém, že uvedeným textům SLOV NOVÝCH NEBES o Bohu, a o sobě, stále nikdo nevěří, což je křesťanský hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Iz.29/11až24až44/5,8,45/7,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až8/8,9/10až12/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Ef.5/15, 1.Petr.1/4,5/1, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33. Má smlouva s firmou BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, je neplatná, protože jsem ji zrušil. Stejným způsobem se stane neplatné křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, zrušením lhaní Satana Dominika o NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ s Kristem, s jediným Bohem všech náboženství SVĚTA. Žid.4/7až8/10,11až12/28, Jer.6/19,30, atd. Láska Božího rozumu, která je Božím milosrdenstvím, se vrátí do Česka, až uvedené jednání se Satanem farářem Dominikem proběhne. Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4až7/12až8/21až19/6, Bhag.15/15až16/13až24až18/78, Jan1/1až8/42až15/25, atd. Pane npor. Bc. Michale Koláčku. Po zrušení mé smlouvy s firmou BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, jsou problémem žárovky za 2000 Kč, které stojí dle katalogu a ceníku 2016-17 firmy SAPHO pouze 895 Kč. Smlouva byla uzavřena na základě lží pana pana Chavojského, kontakt@bohemiaenergy.cz, který je jak pára nad hrncem tím, že bohatství boháčů shnilo, kvůli tomu, že v Česku, a ve SVĚTĚ, musí být vše energeticky nové. Jak.1/6,22až4/14,5/1, Zj.21/1až22/21, atd. Proto jsem, ve Vám již zaslaných textech požádal, aby mě firma BOHEMIA ENERGY žárovky LED darovala, za napsání 205 kapitol SOUDU Baalů, to je boháčů, zdarma. K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, atd. Nebo abych mohl nepoškozené žárovky, v otevřené krabici, vrátit panu Chavojskému v Brně. Proto jsem prosil o sdělení telefonního čísla pana Chavojského, který u nás sepsal smlouvy, abych se s ním mohl domluvit na osobním předání žárovek v Brně. Odpověď od firmy BOHEMIA ENERGY jsem zatím nedostal. Firma BOHEMIA ENERGY spáchá trestný čin v případě, že mě okrade o 2000 – 895 = 1105 Kč. Žádám tímto o Vaše vyjádření, a o odpověď od firmy BOHEMIA ENERGY, která se mnou nekomunikuje. Když společně navštívíme na faře v Domašově Satana faráře Dominika, Jan8/42až15/25, 1.Jan.3/8až5/2,16, když zde zrušíme jeho lži o NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ s novým Hospodinem, který je nyní Žárem nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude v Česku vše nové, tak mladě jaré. Ze vzedmutého moře křesťanských militaristicky chamtivých sviní, bude stoupat dým, protože všechno mrtvé, všechno SMRTÍCÍ, to je všechno ekonomické, neposlušné, vzpurné, bude spáleno, a to v jedinou hodinu. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, K.M.1/4,8/21,12/10,17,27,13/8,16/19,27,19/6, Zach.3/9,4/6,8/16až13/4,8,14/21, atd. Když pane npor. Bc. Michale Koláčku spolu navštívíme faráře Dominika, Bůh zvítězí. V Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.47/14, když se pokorní a úplně poslušní nerozhněvají např. na militaristicky chamtivé NETVORY firmy BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, a nevyženou je neprodleně z médií, a z Česka, do říše TICHA. Žalm107/10až43až115/17, K.M.1/4,7/12,12/10,17,27až19/6, atd. Např. z NETVORŮ firmy BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, z neposlušného ekonomického KŘOVÍ této firmy, nesmí zůstat v Česku v květnu 2016, ani větev, ani kořen. Žár nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí SMRT, to je vše ekonomické, neposlušné, vzpurné, to je mrtvé, úplně spálit. Kaz.3/18až8/8,9/10, Sír.5/5,7/16až13/18až43/26,31až47/21až51/19, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16, 19,20, Žalm37/5,11,35,38, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, Jer.1/17až23/29,31/27,32, atd. V máji 2016, SMRTI již nebude, ekonomika již nebude, když pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční, poženou neposlušné KOZY z ČSSD, premiéra Sobotku, jejich zakladatele, NETVORA prezidenta Zemana, a vzpurné BERANY z KSČM, do háje, či do říše ticha, na věky věků. Bohu neslouží, proto je nový Bůh nepotřebuje. Mat.25/40. Novým prezidentem Česka Bůh v Písmu vyvolil odborníka na energetiku výstavby domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů ZIMNÍCH pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Ing. Rákose.

 

12). Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni svým jménem v Harmagedonu těchto textů SLOV NOVÝCH NEBES, jako neposlušní, zlí NETVOŘI, protože především vládnoucí NETVOŘI mají povinnost se neprodleně sklonit před novým Bohem. Luk.10/20, 2.Kor.10/4, Zj.16/16, Žalm33/6,37/5,11,38,102/27, Jób9/13, 1.Kor.2/14,4/20, Sír.5/5,7/16,43/26, 31, Jan1/1až15/25, atd. Např. neposlušné a drzé svině křesťanské Boží trojice domů vzpurných Domašovska, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, zlý a neposlušný ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich Bůh, drzý Satan farář Dominik fara@domasov.info propadli bláznovství, když si stále myslí, že nový Bůh neučiní nic dobrého ani zlého. Řím.1/18až11/32, Jer.1/17,2/31,5/31,6/16,19,18/12, 23/17,29až31/27,32, Iz.5/4,16,20,22/11až29/11až24až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.28/9, Jan1/1až15/25,atd. Nový Hospodin totiž odjakživa dělá dobro a zlo, svým rozumem, ze svého milosrdenstí tím, že stále nastoluje BOŽÍ SPRAVEDLNOST, svým rozumem, ze svého milosrdennství, až do doby, kdy uvádění pomatenci, či pokrytci, na Domašovsku pochopí texty Písma o tom, že všechno, co je uvedé o Česku v Bibli, se již stalo. Iz.44/5,8až45/7až57/10,16,20, Ez.3/4až21až28/9až39/8,13,21,29, atd. S ředitelem ZŠ Válkem, a s jeho křesťanským Bohem, se Satanem farářem Dominikem, které nový Bůh zabije pro jejich neposlušnost, kteří nového Boha bez příčiny nenávidí, jsem mluvil telefonicky. Jan5/14,38,43,8/42až15/25, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Kor. 10/4, Ez.3/4,21až28/9až33/17, atd. Oba dva odmítli se vrátit ke Kristu VÍTĚZNÉMU tím, že odmítli studovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které je NOVÝM HOSPODINEM. Co učiní starosta Pitrocha nyní, když ví, z žáru nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, že NOVÝ Bůh, nikoho neposlušného a vzpurného, to je mrtvého, líného a drzého, nenechá bez trestu. Vzkříšení ze vzedmutého moře militaristicky chamtivých sviní, v Česku, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo v roce 2000, ještě stále nenastalo. PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí, v dubnu 2016, Bůh ještě neučinil. Stále vyčkává, chce se smilovat nad jím vyvoleným Domašovskem. Smiluje se, až jím vyvolené Domašovsko, ZEMĚ SVATÁ, PUPEK SVĚTA, texty pravdy žáru nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude studovat, a dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bude neprodleně realizovat. Neustále křesťanské lhaní o Bohu, pomoci děsivé křesťanské temnoty, kterou je stupidní krutý zmijí jed mletí protikladného lhaní katolického katechismu, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Božím rozumem, z Božího milosrdenství, je VEŠKERÉ PÍSMO od Boha dostatečně srozumitelně objasněno pro každé NEMLUVŇÁTKO, které umí číst. Komu je EVANGELIUM, o energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA ještě zahaleno, kvůli celosvětové, Boží majetkové rovině, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, spěje k záhubě. Boží příkaz pro starostu, kněze Pitrochu, je jasný. Je to svolání slavnostního shromáždění, na oslavu druhého příchodu KRISTA VÍTĚZNÉHO, Boha VŠEMOHOUCÍHO, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, do Domašovska a Česka, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, neprodleně, do restaurace U NĚMCŮ. CÍRKVÍ je nová STÁTNÍ SPRÁVA. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, jsou tyto texty SOUDU neposlušných vládnoucích hlupáků, v nového Boha nevěřících idiotů, Božím milosrdenstvím. Je povinností každého NEMLUVŇÁTKA, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, po čtení SLOV ŽÁRU OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vše realizovat. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

13). V úterý dne 26.4.2016, byla rozepsaná kapitola 205, odeslána na tyto adresy. kontakt@bohemiaenergy.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, bo.podatelna@pcr.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, starosta@obec.domasov.net, skola@domasov.info, fara@domasov.info, michal.kolacek@pcr.cz, Orgány činné v trestním řízení jsou žádány, aby všechny oslovené, DUCHEM CHUDÉ svévolníky, pohnali k odpovědnosti, především starosty Pitrochu. Pro uvedené DUCHEM CHUDÉ NETVORY, kteří mají povinnost se před novým Hospodinem se neprodleně shrbit, Mat.5/3,9,14,18až23/7, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, atd., platí texty Písma I písniček. Sú to ti stále istí frajeri. Studovat žár nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spolu se mnou, nechtějí. Ám.3/7,13až8/11, Jan1/1až15/25, atd. Nyní, když mají svými zuby co kousat, když mají za SKÁLU, místo nového Hospodina, PRACHY a MAJETEK, mluví o pokoji křesťanského vzdorokrálovsví. Když Hospodin na Česko uvedl ovoce úmyslů komunistu z KSČ, během čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti DIKTATURY PROLETARIÁTU, vyhlásili proti komunistům, kteří mnohým dopomohli ke spravedlnosti, svatý boj. Nyní jsou všichni mrtví, to je neposlušní, to je DUCHEM CHUDÍ, jako NETVOŘI, shromáždění na humno. Především Bohem vyvolené Domašovsko, Brno a Praha, má povinnost se dát do mlácení. Mich.3/5,6,4/12,5/9, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jer.1/17až6/19až23/29,32až31/27,32až51/58, Kaz.3/18až9/10až12/3, Mat.5/3,9,14, 18až23/7, Jób5/3,14,9/13až40/8,14, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Řím.1/18až11/32, atd. Starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, jako nový KNĚZ, nové STÁTNÍ SPRÁVY, 1.Kor.4/20až10/11až14/33,36až15/33, který nebude žádnou křesťanskou svini pochovávat do energetického a ekonomického HROBU, má povinnost všechny učinit pokornými a úplně poslušnými, to je ŽIVÝMI tím, že v Domašově, v restauraci U NĚMCŮ, neprodleně svolá SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA VÍTĚZNÉHO na Domašovsko, do Brna, a do NOVÉHO JERUZALÉMA, do Prahy. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha, který je nyní Žárem nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Komunistické ovce, či BERANI z KSČM, zapoměli na Boží učení Marxe a Engelse, o úplném zničení Baalů, to je boháčů, a o celosvětovém míru, vlastní vinou svého rozumu geneticky prasečího, nikoli vinou Krista, DUCHA SVATÉHO, Boha jediného. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost chopit se záštity Boží, kterou je Žár nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a na slavnostním shromáždění v Domašově, uzavřít s novým Bohem pokoj. Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12,21, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jud.12, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Jer.1/17,6/19,23/29,32až31/27,32až51/58, Gal.1/7,3/20,6/7, Ám.3/7,5/10,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Iz.27/5, atd. Především sarosta Pitrocha má povinnost studovat Písmo a studovat film VRTĚTI ŽENOU. ŽENA STATEČNÁ nerodí nové Bohy, nové BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, protože starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, s ŽENOU STATEČNOU nevrtí, nesmilní. Rodičkou pokorných a úplně poslušných BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, je totiž ŽENA STATEČNÁ, která je nyní jediným Bohem celého SVĚTA. Př.1/7,14,8/13,17až31/10, K.M.1/4až7/12až19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Jan1/1až10/34až15/25, Řím. 1/18až8/20až11/32, atd. Z milosti Božího rozumu, snad již celý SVĚT uvidí, jak v restauraci U NĚMCŮ v Domašově, na slavnostním shromáždění, budou rodičky starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek a Satan, kněz Dominik, rodit ŽENU STATEČNOU, s rukama na bedrách. Bude to velký den pro celý SVĚT, protože od tohoto dne bude Hospodin řídit celý SVĚT sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Jer.1/17až30/5 až31/27,32, Žalm37/5,11,35,38, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Iz.29/11až24až33/22až 57/10,16,20až66/24, atd. Nový Hospodin chce nyní OTŘÁST celou zemí. Ageus2/6. Buď celou zemí otřese BOŽÍ SYN, Bůh, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, svoláním slavnostního shromáždění, nebo nový Hospodin zničí Domašovsko, Brno a Prahu, strašlivou záhubou, ZEMĚTŘESENÍM, ohněm a sírou zemětřesení, aby Česko bylo strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Ageus1/9až2/6, Řím.1/18až8/19až11/32, Jan1/1až10/34až15/25, Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12,21.

 

14). Dále uvedené texty SOUDU neposlušných a vzpurných, byly zaslány poštou i elektronicky, firmě kontakt@bohemiaenergy.cz, a orgánům činných v trestním řízení v Rosicích a v Brně. Žádám písemnou odpověď. Ať se radují všichni, kdo jsou zapsáni svým jménem lhářů, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako neposlušní NETVOŘI, protože se mohou sklonit před novým Bohem, při vyznání svých vin, to je svých lží, mluvením pravdy. Bůh nebude odstupovat svým rozumem od těch, kdo budou číst jeho nové SLOVO. K.M.1/4až5/23,6/6až24až12/10,17,27až19/6, 2.Kor.10/4, Jób9/13, Luk.10/20,17/10,34, Žalm33/6,37/5,11,38až102/27, Oz.2/18až5/15,9/7,12,15až14/3, Iz.33/22až66/24, Dan.11/39,12/2, Zach.8/16až13/4,8, Nah.1/9, atd. K odstoupení od kupní smlouvy číslo BMA 501 966 87 na dodávku elektřiny a plynu a žárovky LED, které Vám, firmě kontakt@bohemiaenergy.cz, byly zaslány poštou doporučeně, na Vašich formulářích, v pondělí 25.4.2016, ještě dodávám. Smlouvu BMA 501 966 87, jsem uzavřel s panem Chavojským, a s jeho mladším kolegou, kteří mají zřejmě firmu na ulici Skorkovského v Brně, 14.4.2016. Pan Chavojský zřejmě vědomě lhal, když tvrdil, že Vaše firma má ceny eletřiny a plynu o 10 % menší, než ceny, které mám od E-ONU. V Rovnosti dne 20.4.2016 bylo zveřejněno, že dle ceníku E-ONU Variant 24, platného od 1.4.2016, úspora za MWh elektřiny, je o 18 % nižší, proti ceníku Elektřina, platnému od 1.1.2016. Bylo zveřejněno, že úspora za MWh plynu nižší o 18 %, dle ceníku Variant 24, je počítána dle ceníku platného od 21.3.2016, proti ceníku Standart plyn, platného od 1.1.2016. Protože jsem na základě jeho, zřejmě lživého tvrzení, o Vaší výhodné ceně, nižší o 10 % proti E-ONU, Váš dar, 5 ks LED žárovek, před Vašimi prodejci rozbalil, žádám o vrácení této rozbalené krabice, protože žárovky bych si za 2000 Kč nekoupil. Smlouvu jsem podepsal, protože jsem panu Chavojskému věřil. Přes telefonické urgence, a přes dále uvedené elektronické dopisy, jsem od Vás nedostal žádný výpočet Vašich úspor plynu a elektřiny za roční provoz. Předpokládám proto, že žádné nižší ceny proti E-ONu nemáte. Proto je možné Vás, a Vaše prodejce, označit za podvodníky a lháře, kteří se nového Boha nebojí, a nejsou proto, jako křesťanští Bohové, jako zločinci, Bohem prokletému lži lidu Česka, vůbec k užitku. 5.Moj.18/18,30/11,18až32/21,21až43, Jer.1/17až4/23,5/22,6/19až31/27,32až51/58, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, Ez.3/4,21až28/9až33/17,39/9,13,21,29, K.M.1/4až5/23,6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. Vaše LED žárovky jsou předražené. Dle katalogu a ceníku 2016-17 firmy SAPHO, jedna žárovka LED E 27 9W, 65x117 mm, LDB 158 teple bílá, stojí 179, 0 Kč x 5 = 895 Kč, proti Vaší ceně 2000 Kč. Máte povinnost být Bohu vděční za to, že jste shromáždění do Harmagedonu těchto textů, jako lháři, či jako zločinci, jako NETVOŘI, kteří mají povinnost se před novým Bohem shrbit, a dobrovolně uvěřit textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o odstoupení rozumu Krista VÍTĚZNÉHO, od všech vzpurných, neposlušných, zlých, drzých, militaristicky chamtivých křesťanských či ateistických sviní. Máte povinnost se vrátit k novému Bohu dobrovolně a neprodleně. Prohlašovat se za křesťanské Bohy je nebezpečné, protože křesťanské Bohy bude nový Bůh zabíjet. Ez.3/4,21až28/9, Jób 5/3,14,9/13,40/8,14, Zj.16/16až22/21, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27,16/28,17/7,10, 2.Kor.10/4,13/5,8, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Iz.29/11až24až33/22až66/24, Dan.11/39,12/2, Zach.8/16až13/4,8, atd. Žádám proto Vás, abyste se před novým Bohem sklonili neprodleně tím, že mě žárovky věnujete zdarma za to, že jste mně podvedli lhaním, že máte výhodnější ceny elektřiny a plynu, než má EO-N. Byla by to první odměna za napsání 205 kapitol pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vzpurných, neposlušných, to je mrtvých, militaristicky chamtivých křesťanských sviní. K.M.12/10, 17,27, Kaz.3/18až9/10, Kol.3/5, Nebo, abyste nepoškozené žárovky LED přijali v otevřené krabici. Pokud chcete žárovky vrátit, prosím o sdělení telefonního čísla pana Chavojského, který u nás sepsal smlouvy, abych se s ním mohl domluvit na jeho lžích, a na osobním předání žárovek v Brně. Nebo, abyste je prodali pouze za 895 Kč, nikoli za 2000 Kč. Když uvěříte, že jsem Bohem vyvoleným prorokem, který v Česku pluje po vzedmutém moři křesťanských, imperialistických, militaristicky chamtivých sviní, ve své lodičce těchto textů, dopluji v této lodičce na souš celosvětového, mírového, Božího království, včetně celého Česka tím, že v Česku bude natolená Boží majetková rovina, pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nic Vám nebrání v tom, abyste mně žárovky věnovali. Nový Hospodin bude jednat sám, SVÝM NOVÝM SLOVEM, když mě žárovky věnujete tím, že s pomocí Božího rozumu, z Božího milosrdenství, do Božího království dopluji neprodleně, v květnu 2016 nejenom já, ale celé Česko, a SVĚT. Nový Bůh Vás uvádí do SVOBODY tím, že v Písmu slibuje, že Vás energeticky, ekologicky a mravně spasí tím, že ukončí veškeré lhaní o Bohu tím, že se stane jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, pro Domašovsko, Brno, a tím pro celý SVĚT. Mletí děsivé temnoty protikladných nauk křesťanského katechismu, a mletí promyšlených ekonomických vychytralostí o Vaší SKÁLE, kterou jsou PRACHY, Česko a SVĚT nemůže energeticky spasit, protože sbírka křesťanských zlých Bohů, žádný rozum od Boha nedostane. Příslušné texty Písma budou objasněné Satanu Dominikovi, aby mohl neprodleně vejít do říše ticha. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

V případě, že nebudete věnovat pozornost textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v případě, že budete za LED žárovky požadovat 2000 Kč, podávám na Vás trestní oznámení POLICII ČR Rosice, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, Policii ČR bo.podatelna@pcr.cz, Krajskému státnímu zastupitelství v Brně, a ostatním orgánům činných v trestním řízení podatelna@ksz.brn.justice.cz. Trestní oznámení na Vaše pracovníky podávám proto, že pro odstoupení rozumu Hospodina, ničícího v Česku křesťanský, militaristický imperialismus, si všichni neposlušní a vzpurní lidé myslí, že lhaní o energetice, lhaní např. ministra průmyslu Mládka, a ostatních vládnoucích NETVORŮ, a lhaní Vaše, Vaší firmy, není žádným trestným činem. Nový Hospodin tento stav Vaší mysli, způsobený odstoupením rozumu Hospodina v částečce NOVÉHO DUCHA, hodnotí v textech všech PROROKŮ Bible, Bhagavadgíty a Koránu, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, jako vzdálení se pravdy od vzpurných a neposlušných, kteří si, pro odstoupení rozumu nového Hospodina, vyvolili cestu svojí, křesťanské, militaristicky chamtivé spravedlnosti. Proto je právo na pravdu úplně potlačeno tím, že spávné Boží příkazy, a zákony Boží, zákony POLE VĚDY Písma, o celosvětovém, energeticky neotřesitelném Boží království, nemohou vstoupit. Od Vás, i od orgánů činných v trestním řízení, žádám písemnou odpověď. Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,59/14až66/24, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.10/4,13/5,8, K.M.1/4až6/6až24až7/12,16až12/10,17,27,16/28, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Zach.8/16až13/4,8, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až42/19,24,43/26,31,51/19, atd. Pokud mně žárovky LED darujete, prosím o Vaše sdělení. Pokud je chcete vrátit, prosím o sdělení telefonního čísla pana Chavojského, který u nás sepsal smlouvy, abych se s ním mohl domluvit na jeho lžích, a na osobním předání žárovek v Brně.

Věc: Změna dodavatele plynu a elektřiny pro Stanislava Oplatka, Říčky 42, 66483 Domašov. Telefon 546 441 154.

Dobrý den. Změnil jsem novými smlouvami s panem Chavojským, který má zřejmě firmu na ulici Skorkovského v Brně, naše dodavatele elektřiny a plynu z firmy E-ONU info@eon.cz, auditor.unbundling@eon.cz, na Vaši firmu BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, dne 14.4.2016. Při návštěvě pana Chavojského a jeho mladého kolegy, jsme neměli k dispozici naše roční vyúčtování za plyn. Protože pan Chavojský mluvil o úsporách při dodávkách elektřiny a plynu od Vás, o deset procent pouze obecně, obracím se na Vás s prosbou o sdělení konkretních úspor za rok. Prosím tímto o vyčíslení roční úspory, o vypracování a zaslání výpočtu ročních nákladů na plyn, a na elektřinu, dle ceníků předaných nám panem Chavojským, včetně všech Vašich přirážek, a všech přirážek státních. Žádám o tuto službu, protože při změně dodavatele, dle nám předaného ceníku od BOHEMIA ENERGY, sám nejsem schopný spočítat roční náklady na roční spotřebu elektřiny a plynu, a tím úsporu nákladů, proti stávajícímu dodavateli E-ON, od kterého mám roční vyúčtování. Obracím se tímto na kontakt@bohemiaenergy.cz, nebo na pana Chavojského, aby jste spočítali roční náklady za elektřinu a plyn, při této naší spotřebě. Spotřeba elektřiny za rok je VT - 1,602 MWh, NT - 3,455 MWh. Spotřeba plynu za rok je 2072,327 m3, to je 22,084 MWh. Mám zájem novou smlouvu s Vámi uzavřít, protože jsem převzal úsporné žárovky LED, a nechci je vracet, či platit. Věřím, že propočtem bude prokázáno tvrzení pana Chavojského, že při zahrnutí všech přirážek státních a firemních za rok, bude Vaše cena při ročním vyúčtování nižší, jak u plynu, tak u elektřiny, proti E-ONU. Prosím o Vaši odpověď obratem, kvůli Vaší lhůtě, kdy je možné od smlouvy bezplatně odstoupit. Děkuji za zaslání výpočtů ročních nákladů na plyn a na elektřinu, dle Vámi předaných ceníků. Věřím že výpočet není pro Vás pracný, a že mé žádosti vyhovíte, což mně telefonicky v pondělí slíbila Vaše paní Brunclíková, a potom i její kolegyně. Pan Chavajovský slíbil, že smlouvy na změnu vyřídíte tak, abych v případě, že u Vás zůstanu, neplatil žádné poplatky, za nedodržení stávajících smluv s E-ONEM. Prosím o potvrzení tohoto slibu. Děkuji. Stanislav Opatek. Odesláno v úterý 19.4.2016.

P.S. Mám povinnost shromáždit do Harmagedonu těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných, každého s kým jednám, nyní také Vás, dodavatele elektřiny a plynu a pana Chavojského. Zj.16/16, Mich.4/12, 2.Kor.10/4, Žalm37/5,11,35,38, atd. Jste proto tímto textem, upraveným dle textů Písma, zapsáni do www.pametni-kniha.cz, do kapitoly 204, kterou Vám v příloze zasílám – 46 stran. Kapitola 204, již je uvedena na www.pametni-kniha.cz, v NOVINKÁCH. Text, který se týká Vaší firmy, je v bodě 15, na konci kapitoly 204, na straně 5,6 a dále na str. 44 až 46. Vaše odpověď bude zveřejněna, když to Bůh dovolí, Jak.4/14, v kapitole 205. Prosím, abyste podali vyčerpávající odpověď, a napsali pravdu. Protože jediný Bůh SVĚTA se nad Českem a SVĚTEM smiluje v případě, že lidé budou mluvit pravdu, z jeho milosrdenství. K.M.1/4,7/12,16,8/21,12/10,17,27, Zach.8/16. Příloha: 46 stran, dle textu.

Dále uvedený text SOUDU neposlušných, je zapsán v kapitole 204, na konci kapitoly. 15.) Mám povinnost shromáždit do Harmagedonu těchto textů, každého s kým jednám, nyní také dodavatele elektřiny a plynu. Zj.16/16, Mich.4/12. Měl jsem zatmění, způsobené odstoupením Božího rozumu tím, že jsem podepsal panu Chavojskému smlouvy o změně dodavatele elektřiny a plynu, bez jeho výpočtu úspory nákladů za rok, včetně všech přirážek, dle jím předaných ceníků. Elektřinu a plyn odebírám od E-ONU info@eon.cz, auditor.unbundling@eon.cz. Změnil jsem novými smlouvami s panem Chavojským dodavatele elektřiny a plynu na firmu BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz. Zatmění způsobené odstoupením rozumu Boha jsem měl proto, abych do Harmagedonu těchto textů, mohl shromáždit i E-ON a BOHEMIU ENERGY. Radovat se mohou všichni úplně poslušní, protože neposlušní a vzpurní, z milosrdenství rozumu Krista, jsou již zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako zlí NETVOŘI. Zj.16/16, 2.Kor.10/4,13/5,8, Mich. 4/12, Oz.2/18až5/7,15až9/7,12,15až14/3, Bhag.15/15,16/13až24, Žalm33/6až102/27, Kaz.3/18až8/8,9/10, Luk.10/20, Mal.3/10,16,20, Jób5/3,9/13, atd. Protože, při změně dodavatele, podle předaného ceníku BOHEMIA ENERGY, sám nejsem schopný spočítat roční náklady za spotřebu elektřiny a plynu, a tím úsporu nákladů, obracím se tímto na pana Chavojského, či na kontakt@bohemiaenergy.cz, o výpočet roční ceny za elekřinu a plyn, při této naší spotřebě. Spotřeba elektřiny za rok je VT - 1,602 MWh, NT - 3,455 MWh. Spotřeba plynu za rok je 2072,327 m3, to je 22,084 MWh. Protože jsem převzal úsporné žárovky LED věřím, že propočtem bude prokázáno, při zahrnutí všech přirážek státních a firemních, že úspora proti E-ONU bude potvrzena, a že nebudu muset během 14-ti dní smlouvy vracet, a úsporné žárovky platit. Nový Bůh do Harmagedonu těchto textů shromáždil pana Chavojského, kontakt@ bohemiaenergy.cz, i info@eon.cz, proto, aby všichni pochopili, že ovoce ůmyslů Baalů, boháčů, Jer.6/19, Mich.4/12, Zj.16/16, Oz.2/18,9/7,12,15, zaměstnat nesmyslně mnoho lidí, konkurenčním bojem mezi firmami, je zlou a nesmyslnou cestou do energetického HROBU, a do PEKLA třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, při blízkém ropném kolapsu. Iz.47/14. Všechno se hroutí, kvůli neposlušnému Česku, SVĚT se řítí do propasti blízkého ropného a pro Česko ekonomického kolapsu. Pro odstoupení rozumu Boha od neposlušných, psaním pomalého SOUDU těchto textů, se v myšlení lidí nic nezměnilo, kvůli tomu, že mozek lidský je geneticky prasečí. Konkurence mezi firmami nemůže vyřešit energetickou koncepci Česka a SVĚTA. Jedině možná koncepce energetiky Česka a SVĚTA, je uvedena v nové a věčné maně Božích zákonů o energetice, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pravdu zná pouze Bůh, nikoli lidé, svým zvířecím rozumem. K.M.1/4až12/10,17,27, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Kor.14/33. Děkuji za zaslání výpočtu ročních nákladů na plyn a na elektřinu, dle předaných ceníků kontakt@bohemiaenergy.cz.

 

Moje zákaznické číslo u BOHEMIA ENERGY je 7 107 216 786. Firma BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, SMS zprávou ze dne 5.5.2016 potvrdila zrušení, či stornování smlouvy číslo BMA 501 966 87, ze dne 14.4.2016, která byla uzavřená s panem Chavojským, a s jeho mladším kolegou, u nás, o dodávce elektřiny, plynu, a pěti žárovek LED. Paní Kateřina Šilhartová zrušení smluv potvrdila elektronicky. Ukončení smluv také potvrdil ředitel zákaznické péče Robert Šíma dopisem ze dne 6.5.2016. Pět kusů žárovek bylo odsláno doporučeně 10.5.2016 asi s tímto komentářem. Nemluvíte pravdu, když tvrdíte, že smlouvy jsem zrušil telefonicky. Telefonicky i elektronicky jsem pouze urgoval spočítání kalkulace úspor za rok, při dodávce energií od Vás, proti cenám za rok od firmy E-ON, od které mám roční vyučtování za dodávky elektřiny a plynu. Spočítání kalkulace úspor, včetně přirážek firemních a státních, mě bylo slíbeno v termínech potřebných pro ukončení smlouvy s Vámi. Nic od Vás jsem nedostal. Z toho usuzuji, že Vaši prodejci jsou podvodníci a lháři, protože ceny za elektřinu a plyn nemáte nižší než E-ON. Na základě zřejmě lživého prohlášení Vašich prodejců, o Vaší výhodné ceně, nižší o 10 % proti E-ONU, smlouvu s Vámi jsem podepsal, a přijal Váš dar, 5 ks LED žárovek. Uvěřil jsem jejich tvrzení o Vaši nižší ceně energií, a krabici jsem před Vašimi prodejci rozbalil. Protože mně Vaši prodejci podvedli, dle textů, které Vám již byly zaslány, žádám o vrácení této rozbalené krabice, protože Vaše LED žárovky jsou předražené. Dle katalogu a ceníku 2016-17 firmy SAPHO, jedna žárovka LED E 27 9W, 65x117 mm, LDB 158 teple bílá, stojí 179, 0 Kč x 5 = 895 Kč. Vaše cena 2000 Kč, je vysoká. Paní Kateřina Šilhartová v telefonickém hovoru dne 10.5.2016 slíbila, že rozbalenou krabici se žárovkami mohu vrátit, což jsem učinil doporučeně 10.5.2016. Žádal jsem ji, aby firma BOHEMIA ENERGY žárovky nechala přebalit u výrobce těchto obalů, a náklady na potažení krabice novou plastovou fólií naúčtovala lháři a podvodníku panu Chavojskému. V již zaslaných dopisech jsem žádal o zpracování podrobného výpočtu celkové ceny za elektřinu a plyn za rok, pro možnost porovnání cen firmy BOHEMIA ENERGY, včetně všech přirážek, s firmou E-ON, což jsem nedostal, což pan Robert Šima, ředitel zákaznické péče, znovu v dopise nabízel. Přes novou prosbu o zaslání těchto výpočtu, v dopise odeslaného dne 10.5.2016, znovu jsem nic nedostal. Pokud by výpočet dokazoval, že pan Chavojský lhal, byl by výpočet předán Policii ČR v Rosicích michal.kolacek@pcr.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, pro trestní stíhání pana Chavojskéha, a firmy BOHEMIA ENERGY. Tragedií pro Česko je, že stále nikdo nevěří tomu, že Bůh, po vyvedení Česka ze 40-ti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, znovu na Česko uvedl lži lid ekonomických firem, které nejsou neposlušnému, to je mrtvému Česku, vůbec k užitku. Konkurenční lhaní firem o cenách, nemůže zastavit SMRT blízkého ropného a enonomického kolapsu. Nikdo není Bohu vděčný za to, že ekonomické křoví energetických firem Česka BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, E-ON auditor.unbundling@eon.cz, info@eon.cz, nebo QUANTUM quantumas@quantumas.cz, plyn@quantumas.cz, atd. musí shořet v žáru nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin se nad ekonomickým lži lidem nesmiluje, svým rozumem, protože ze svého milosrdenství, všechny EKONOMY ničí, odstoupením svého rozumu, od neposlušných a vzpurných, to je od mrtvých, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, Bohem ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM. Vážení oslovení, hleďte milosrdensví Boží, kterým je úplné zničení ekonomických, energetických firem Česka, včetně úplného zničení veškerého ekonomického systému, pochopit. Milosrdenství, či milost Boží, bude stíhat Boží milosrdenství, či Boží milost, když z milosrdenství Božího rozumu, se k novému Hospodinu neprodleně vrátíte jako NETVOŘI, když se dobrovolně SHRBÍTE, a když budete dobrovolně HOŘET tak, že po Vás nezůstane ani kořen, ani větev. Dle Písma a písniček. Moře neposlušných již nebude, když z moře ekonomických, energetických firem Česka, bude stoupat celosvětově viditelný dým, na slavnostních shromážděních, na oslavách příchodu nového Krista, v Domašově a v Praze. K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27,16/28, Mat.5/3,9,14,18, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Mich.4/12, Žalm94/15,107/10,18,27,43, Jer.1/17až6/19až31/27,32, Iz.29/11až24až33/22až66/24, Jób5/3,14,9/13,40/8,14, Žalm37/5,7,35,38,50/16,22,132/5,8, 2.Kor.10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,14/3, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Zach.8/16,13/4,8, Zj.16/16až22/21, Dan.11/39,12/2, atd. Všichni proroci Písma ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jsou mocní Bohové, kteří oznamují jednání Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v jím vyvoleném Česku. Veškerá moudrost je v bázni před novým Hospodinem. Ve vší té moudrosti jde o plnění ZÁKONA NEJVYŠŠÍHO, o úplném zničení ekonomického plevele, či křoví, kterým zarostla celá země, kterým jsou např. i firmy E-ON auditor.unbundling@eon.cz, info@eon.cz, BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, nebo QUANTUM quantumas@quantumas.cz, plyn@ quantumas.cz, atd. S láskou Božích příkazů a zákonů, se STÍNY z drzého ekomonického křoví energetických firem, kterými zarostla celá země, ztrácejí, dle Písma, i dle písniček od Krista VÍTĚZNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Vzedmuté moře imperialistických a militaristických sviní již nebude, když všechny ekonomické, energetické firmy, neprodleně vejdou do říše ticha. Policie ČR neposlušné a vzpurné svině musí vyšetřovat, kvůli lžím o Bohu, a lžím o koncepci ENERGETIKY Česka. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,15/32,20/12,21/16,31/10, Žalm37/5,7,35, 38,50/16,22, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Kaz.3/18,6/10,7/11,8/8,9/10,atd. Vaše firma BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz, která je ekonomickým křovím, po kterém nesmí zůstat ani větev, ani kořen, nemůže shořet kvůli tomu, že v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Domašově, v zemi oplývající mlékem a medem, z úst křesťanského vzpurného Boha, z úst drzého Satana faráře Dominika, a z úst jeho katolické, ekumenické ČARODĚJNICE, stále šlehá pouze studený pekelný plamen krutého zmijího jedu ekonomických vychytralostí, či studený pekelný plamen děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu. To co vychází z úst lháře a zločince, Satana faráře Dominika, nemůže nikoho energeticky spasit. Naopak, jeho žvásty děsivé temnoty katolického katechismu dělají veškeré imperialistické a militaristické křesťanské zlo na SVĚTĚ. Hospodin v Písmu slíbil, že Satana faráře Dominika zabije za to, že stále nemá o novém Bohu ani ponětí, a proto svými militaristickými žvásty kazí dobré mravy. Slíbil, že ho zabije, když neprodleně nevyzná své křesťanské viny a lži, když se mluvením pravdy neprodleně nevrátí k novému Bohu, ke Kristu VÍTĚZNÉMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI SPRAVEDLIVÉMU. 2.Moj.3/2,20/5,22/17,23/2,29, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Jan15/25, atd.

 

15). Dále uvedení hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem náboženského a politického dobytka, jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských prasat. Moře sviní v Česku nebude, vyschne, když pokorní a úplně poslušní, budou bojovat s neposlušnými, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když se bude v technickém školství, a v médiích, mlet NOVÁ, VĚČNÁ MANA, nový Hospodin bude jednat sám a svým SLOVEM zajistí, aby neposlušní a vzpurní neprodleně zmizeli z médií do říše ticha. Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno vedl. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, Jan8/42, Zj.16/21, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19. Ať se radují ti, kdo jsou zapsáni jménem ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm 33/6,37/5,11,38,102/27, atd. Vzpurní jsou zapsáni jako NETVOŘI. Jób9/13, 2.Kor.10/4.

394.

ku@pcr.cz, skola@domasov.info, fara@domasov.info, kontakt@bohemiaenergy.cz, rene.zavoral@rozhlas.cz, libor.vacek@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, zita.senkova@rozhlas.cz, rada-cro@rozhlas.cz, posta@psp.cz, info@ceskatelevize.cz, radact@ceskatelevize.cz, helpdesk@centrum.cz, icv@vlada.cz, posta@vlada.cz, ivan.rynda@czp.cuni.cz, pp.tisk@pcr.cz, konvent@vlada.cz, korupceweb@vlada.cz, etickakomisecr@vlada.cz, udrzitelny-rozvoj@vlada.cz, epodatelna@senat.cz, davidovae@senat.cz, info@zemanmilos.cz, jiri.weigl@hrad.cz, posta@hrad.cz, pp.sekretpp@pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, michal.kolacek@pcr.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, bo.podatelna@pcr.cz, starosta@obec.domasov.net, ckait@ckait.cz, cb@ckait.cz, ckaitplzen@iol.cz, ckait@iol.cz, ckait-ul@iol.cz, ckaitbc@volny.cz, ckaithk@hsc.cz, ckait.pce@tiscali.cz, brno@ckait.cz, ckait-ov@mailcity.cz, ckait-ol@volny.cz, ckait-zlin@avonet.cz, ckaitjihlava@seznam.cz, info@ckait.cz, sales@opop.cz, info@sfzp.cz, daniel.tacha@sfzp.cz, info@stavebnicentrum.cz, info@alustylpro.cz, info@alumistr.cz, info@rtzholding.cz, obchod@marouk.cz, lom@rosa.cz, topizol@volny.cz, info@aqualine.cz, strojblazej@quick.cz,

395.

privesybrno@seznam.cz, vyroba@krystov.cz, info@army.cz, ladabar@gmail.com, petr.medek@army.cz, quantumas@quantumas.cz, pinos@quantumas.cz, sarka.petr@email.cz, vysocina@quantumas.cz, julina@quantumas.cz, plyn@quantumas.cz, info@atlas-adria.cz, zdenek.capka@eon.cz.

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena o opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v květnu 2016.