Kapitola 204

18.04.2016 22:17

Kapitola 204 – 46 stran. Máme soužení, jaké ještě nikdy nebylo, Mat.24/21, a ani už nikdy nebude, ve kterém buď zaniknou všichni Baaové, to je neposlušní boháči, nebo ve kterém, VÍTĚZNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE, zlé a neposlušné Česko, BOHEMII, úplně zničí. Soužení dělají neposlušné svině nové Boží křesťanské trojice domů vzpurných, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, zlý, drzý a neposlušný ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a Satan farář Dominik fara@domasov.info. Odmítají odstranit SMRT, kterou je lidské myšlení o Bohu, odmítají setřít slzu z každé tváře, protože odmítají zničit křoví Baalů, křoví boháčů tak, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Nikdo není mocným Bohem, to je BOŽÍM SYNEM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Všichni zvolili SMRT tím, že chtějí vládu Baalů, boháčů, místo vlády Boha, ZÁKONODÁRCE. Zvolili odstoupení rozumu nového Krista, od zlých neposlušných. Oz.2/18,9/12,15,21až14/3, Iz.25/8,26/14,29/11až24,33/22až66/24, Žalm37/5,11,35, Mich.2/3,4,10až5/9, Mal.3/10,16až20, Řím.1/18,8/19,11/32, Mat.5/3až18, Jan10/34.

 

Česká bible kapitola 204, POSLEDNÍ SOUD kapitola 141, soud exrektora Hampla z KU 114. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Obsah důležitých textů. 1.) Kdyby Bůh nezkrátil ty dny vzpoury Česka proti novému Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nebyl by energeticky spasen žádný člověk na SVĚTĚ. Mar.7/7až13/20, Bhag.15/15, Dan.11/39, 12/2, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, atd. Není nic, co Bohu může zabránit prosazení celosvětového Božího mírumilovného království. Pouze neposlušnost Domašovska, Brna, Česka, ZEMĚ SVATÉ, PUPKU SVĚTA, Žalm37/5. V Jeremiáši 33/19, Bůh Jeremiáš uvádí, jak zrušil starou křesťanskou smlouvu, ve dni druhého křesťanského tisíciletí, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka a Slovenska. Ám. 3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. V době čtyřiceti let pouště socialismu, Bůh v jím vyvoleném Česku, a Slovensku, rozmnožil potomstvo Boha DAVIDA, LÉVIJCŮ, Otců Bohu milých, Marxe a Engelse tím, Řím.11/28, že rozmožil komunisty, že jich bylo jako písku v moři SSSR. Tím uvedl na komunisty ovoce jejich úmyslů, jejich nedokonalé socialistické spravedlnosti, diktaturou proletariátu. Jer.6/19. Nyní Bůh vyžaduje, v Domašově a v Brně, nastolit dobrovolně diktaturu své dokonalé lásky, Božích zákonů a příkazů, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, Božího království, mírumilovného. Smlouvu s LÉVIJCI, to je s komunisty, od Boha, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES, právoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zákon, o Boží socialistické spravedlnosti, v době POUŠTĚ čtyřiceti lét vlády LEVIJCŮ, komunistů, nad neposlušnými, drzými, a vzpurnými komunisty. Tento zákon Boží, byl v Bohem vyvoleném Česku vydán, až po čtyřista třiceti létech od vlády feudálů Habsburků. Čtyři sta let vlády Habsburků, plus třicet let, je rok 1948, rok začátku vlády BOŽÍCH SYNŮ, Bohů, komunistů KSČ. Neklamte se, novému Kristu, VÍTĚZNÉMU, se nikdo vzpurný a neposlušný beztrestně posmívat nebude. Prostředníka mezi lidmi a Bohem, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, není potřeba tam, kde dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, mírového celosvětového Božího království, z milosrdenství Božího rozumu, prorokuje poslední prorok tohoto křesťanského lži lidu, důchodce Stanislav Oplatek. Viz str.6až9. 2.) Mrtví, to je neposlušní, starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek a Satan farář Dominik, mají povinnost nežít ve lžích o Bohu, a neodložit DEN SOUDNÝ, který je vzkříšením z mrtvých, ze vzedmutého moře imperialistických, militaristicky chamtivých sviní, ani o den. SVĚTU nevládnou lidé, ale Hospodin tak, jak to uvedl v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Mat.5/18. Rok 2016 končí šestkou. Čislo 666 znamená www. Kdo z milosrdenství rozumu Hospodina dostává www.pametni-kniha.cz, do energetické HROBU nejde, jde do celosvětového, mírumilovného Božího neotřesitelného království, energeticky, ekologicky a mravně. Když Bůh v Česku poslušné nenajde, neposlušné Česko zničí. Mrtví, to je neposlušní starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek a Satan farář Dominik, pravdu o Bohu a o energetice, uvedenou v Písmu, neobjevují tím, že vytváří lži, pomocí svého rozumu, geneticky prasečího. Neposlušní mrtví, pravdu úplně přestali hledat, protože jejich geneticky prasečí mozek, pro odstoupení rozumu Boha, jim to nedovoluje. Ve společenství mrtvých křesťanských sviní, pravdu o Bohu, a o energetice, nemluví proto vůbec nikdo. Viz str.9až12. 3.) Všichni proroci Písma jsou mocní Bohové tím, že všechny texty Písma, o nastolení Boží spravedlnosti v Česku, např. v době 40 let vlády Boha Šalamouna v Česku, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, jsou podobenstvím platným pro Česko až nyní. Bůh Šalamoun, vládl v Česku pomocí kněží, pomocí LÉVIJCŮ komunistů z KSČ, Otců Bohů milých, Řím.11/28, až do své smrti. 1.Královská11/42. Po skončení vlády 40 let LÉVIJCŮ komunistů KSČ, Hospodin, Bůh Jeremiáš, na Česko a Slovensko uvedl ovoce úmyslů Baalů, Jer.6/19, to je boháčů, a Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC tím, že nastolil vládu kněží, kteří nepocházeli z LÉVIJCŮ, z komunistů, dnes např. vládu emeritního NETVORA, Bohem prokletého PTÁKA, vůdce ODS, Petra Fialy petr.fiala@ods.cz, Zj.18/2,10, či vůdce Baalů z ANO, DÉMONA, zločince a lháře Babiše babisa@psp.cz. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, od rána přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, což je i osmý den, osmého tisíciletí Božího vedení TVORSTVA, 1.Král.8/66, sílu vstát a jít do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dostanou od Boha, jeho rozumem, z jeho milosrdenství všichni, kdo se rozhněvají na vzpurné a neposlušné křesťanské a jiné chamtivé svině, a spolu se mnou budou soudit každého vzpurného a neposlušného křesťanského či ateistického hlupáka, jehož vztah s novým Bohem nefunguje, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA. Novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je nezbytné úplně zničit Baaly, to je boháče, nastolením Boží majetkové roviny, opakovaně uváděného, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytného, elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Viz str.12až15. 4.) Svině nechtějí slyšet pravdu o Božích příkazech a ZÁKONECH. Chtějí vládnout nad lidmi, místo nového Hospodina ZÁKONODÁRCE. Iz.33/22, Kaz.3/18až8/8až12/3, atd. Milovat mír, znamená mluvit pravdu o novém Bohu ZÁKONODÁRCI, a o jeho jedině správné cestě Česka a SVĚTA do celosvětového, mírového Božího království. Nenapravitelní lháři, svině, např. Zita Senková a vojenský historik Eduard Stehlík v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, zase lžou, že horečné zbrojení je dobré pro mír. Tvrdili, že na celém světě se loni zvýšily výdaje na zbrojení. Podle švédského mezinárodního výzkumu Agentury pro mír, to dělalo 1,7 bilionů dolarů.

 

Viz str.15až18 5.) BOŽÍ SYNOVÉ, Otcové Bohu milí, Řím.8/19,11/28, které toužebně vyhlíží všechno TVOTSTVO se již zjevili, při prvním příchodu spravedlivého SLOVA Krista na SVĚT. K.M.7/12,27. Byli to Karel Marx, 1818-1883, a Bedřich Engels, 1820-1895. Od jejich dob, žárlivě milující Hospodin, stihá vinu těchto Otců ateistů, na komunistických BOŽÍCH SYNECH, o novém Bohu negramotných, již tři, nebo čtyři pokolení, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, 5.Moj.5/8až32/43, Jób5/4,42/16, do PRAVÉHO POLEDNE, Iz.59/10, do ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, či osmého dne, osmého tisíciletí, Př.8/13,17, 1.Král.8/56,66, do úplňku MĚSÍCE, Žalm81/4,82/5, do VELKÉHO PÁTKU, do 22.4.2016. Tři či čtyři pokolení jsou během roků 2016-140=1876. Jób42/16. Viz str.18až22. 6.) Když se v Česku nenajde nikdo, kdo by se na neposlušné a vzpurné křesťanské Bohy rozhněval, a proklínal je, dle textů Písma, způsobem uvedeným v dalším textu, nový Bůh, jím v Písmu vyvolené Česko, úplně zničí, strašlivou záhubou. Nový Hospodin, vyvýšený SOUDEM neposlušných vyžaduje, aby bohatí a chudí přestali spolu bojovat, a společně se podíleli na energetické spáse Česka a SVĚTA, která je uvedená v jedině možné, a v jedině správné, Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího, mírumilovného království. Boží rozum, a Boží SPRAVEDLNOST, je totiž Božím milosrdenstvím. Neposlušní a vzpurní, pro odstoupení Božího rozumu, ve velkém soužení, jaké ještě nebylo, úplně zajdou. Viz str.22až23. 7.) Mocný je kdo pochopí, že PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, v dubnu 2016, je i ÚSVITEM OSMÉHO DNE, osmého tisíciletí, protože jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, vede lidstvo od jeho vzniku. Je třeba úplně zničit Nadační fond Generace 21 pressGenerace21@google.com, a z Česka úplně vyhnat křesťany, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanské militaristicky chamtivé svině, z TWR, z Proglasu Jan Talafant a Jan Vytřísal ve vysílání TWR v Proglasu, twr@twr.cz, si nastolili ve vysílání svoje OVOCE křesťanské spravedlnosti, almužny a charity, a tím i meč nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, křesťanů s muslimy. Svět má válečných uprchlíků tolik, jako je v moři písku, kvůli křesťanským, militaristicky chamtivým sviním. Viz str.23až27. 8.) Aby se svět změnil, každý se musí stát pokorným, dospělým, odpovědným a úplně poslušným, čtením nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby zvyšující se výroby, je nezbytné neprodleně, protože hněv nového Boha nad neposlušnými křesťanskými sviněmi, již neprodlévá. Veškerá půda a veškerý majetek již patří novému Bohu podobně, stejně jako mu patřila v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti křesťanské POUŠTĚ socialismu. Již nelze nic imperialisticky a militaristicky zvyšovat, protože je nezbytné vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby. Bože prosím usmrť uváděné mrtvé, neposlušné a vzpurné svině, uváděné křesťanské, neposlušné a vzpurné Bohy, které brání Tvé vládě ZÁKONODÁRCE nad celým SVĚTEM, strašlivou záhubou, např. rakovinou, kterou šíří svými žvásty, nebo jim rozbij jejich lebky. Ať jim padne na hlavu nějaká střecha, či most. Nebo mrtvé, to je neposlušné, převrať i s autem, či s letadlem na fosilní paliva, na kterém jezdí, proti vůli Boží. Viz str.27až30. 9.) Svědkové Jehovovi mě vyhodili z BÍLÉHO DOMU, kde jsem slovem, i pomocí letáčků šířil SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Konkretně to učinil starší NETVOR Láďa Martínek. Vyhrožoval, že pokud neopustím BÍLÝ DŮM dobrovolně, že zavolá Policii ČR, kvůli tomu, že nechci, aby se povzbuzovali k neposlušnosti, a ve vzpouře, proti Kristu VÍTĚZNÉMU. Volal jsem hinduistům z Durďákové 34 snd.bvks@ gmail.com. Žádal jsem o dialog, při jejich přednášce o Bhagavadgítě, a při jejich hostině, kterou mají v neděli ve 14,00 hodin. Neuspěl jsem. Sdělili mně, že moje názory na jejich NEBESA, na jejich SLOVA buddhistů a hinduistů, jsou jim k smíchu. Viz str.30až33. 10.) Vzedmuté moře zlého křesťanského mrtvého stáda v Česku, do říše ticha ještě nesestoupilo. Nikdo nemá hlad po nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.33až36. 11.) Vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby zvyšující se výroby, je nezbytné neprodleně, protože hněv nového Boha nad neposlušnými křesťanskými sviněmi, již neprodlévá. Asi 1 000 000 úplně poslušných služebníků Božích z Prahy, BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, děleno 1500 strávníků jednoho sídliště, jednoho ZIMNÍHO DOMU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle návrhu ve výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametnikniha.cz, je číslo 666. Nový Kristus se nad Českem smiluje, až uváděné křesťanské NETVORY, spolu se mnou, bude proklínat mnoho služebníků Božích, kteří nebudou mít za Boha výrobky lidských rukou na fosilní paliva, a zbraně. Viz str.36až37. 12.) PAPÍROVÁ SKÁLA neposlušných a vzpurných křesťanských sviní v Česku, kterou jsou PRACHY, odtáhne v děsu, když především LÉVIJCI, BERANI z KSČM, vyrazí neprodleně naproti lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, mletím ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nové Boží SLOVO v nikom nezůstává, a ani nemůže, protože lidská mysl, při odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, je pouze o pletichách, a o vládě drzých hlupáků, nad ostatním neposlušným stádem. Při zveřejnění SOUDU neposlušných, od poslušných, a novému Bohu vděčných, nový Bůh, svým novým SLOVEM, již odstupovat nebude, a bude s Českem žít ve svobodném SVĚTĚ, bez cenzury na pravdu o Bohu, a na pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, trvale, jako nové Boží SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.37až40. 13.) Touha po energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Boží království, je zázrak Božího rozumu, v Božího milosrdenství, kámo rektore Štěpánku z VUT v Brně rektor@vutbr.cz, stepanek@ ro.vutbr.cz. ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je úžasnou měsíční září Koránu, je úžasnou sluneční září Bhagavadgíty. Probouzejte sílu SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, s ní již nikdo, na cestě do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, neklopýtne. Brno a Domašovsko nového Boha pozná, až především technická elita VUT v Brně bude Boží přikázání realizovat. Každý má povinnost neprodleně mlet SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Kdo bude sloužit sbírce křesťanských Bohů, toho trestající Bůh zabije. Ez.28/9, Iz.57/10,16,20, Sír.5/5,7/16, atd. Viz str.40až42. 14.) Bylo zveřejněno zkráceně na mém facebooku. Bohové lidí, např. Geislerová, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Max Kašparů, jako bludný křesťan, jako neposlušný a tím jako mrtvý hlupák, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. info@maranatha.cz. Soud zlého Satana faráře Maxe Kašparů info@maranatha.cz, je zveřejněné na facedooku. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Viz str.42až44. 15.) Mám povinnost shromáždit do Harmagedonu těchto textů, každého s kým jednám, nyní s dodavateli elektřiny a plynu. Zj.16/16, Mich.4/12. Protože, při změně dodavatele, podle předaného ceníku BOHEMIA ENERGY, sám nejsem schopný spočítat roční náklady za spotřebu elektřiny a plynu, a tím úsporu nákladů, obracím se tímto na pana Chavojského, či na kontakt@ bohemiaenergy.cz, o výpočet roční ceny za elekřinu a plyn, při této naší spotřebě. Spotřeba elektřiny za rok je VT - 1,602 MWh, NT - 3,455 MWh. Spotřeba plynu za rok je 2072,327 m3, to je 22,084 MWh. Nový Bůh do Harmagedonu těchto textů shromáždil pana Chavojského, kontakt@ bohemiaenergy.cz, info@eon.cz, proto, aby všichni pochopili, že ovoce ůmyslů boháčů, Jer.6/19, Mich.4/12, Zj.16/16, atd., zaměstnat nesmyslně mnoho lidí, konkurenčním bojem mezi firmami, je zlou cestou do energetického HROBU, a do PEKLA třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, při blízkém ropném kolapsu. Iz.47/14. Pro odstoupení rozumu Boha od neposlušných, psaním pomalého SOUDU, se nic v myšlení lidí nezměnilo. K.M.12/10,17,27. Děkuji za zaslání cen. Viz str.44až46.

 

1.) V Jeremiáši 33/19, nový Hospodin uvádí, jak zrušil starou křesťanskou smlouvu, ve dni druhého křesťanského tisíciletí, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka a Slovenska. Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, atd. V době čtyřiceti let pouště socialismu, Hospodin v jím vyvoleném Česku, a Slovensku, rozmnožil potomstvo Boha DAVIDA, Otců Bohu milých, LÉVIJCŮ Marxe a Engelse tím, Řím11/28, že rozmožil komunisty, že jich bylo jako písku v moři SSSR. Tím uvedl na komunisty ovoce jejich úmyslů, jejich nedokonalé socialistické spravedlnosti, diktaturou proletariátu. Jer.6/19,33/22. Nyní nový Bůh vyžaduje, v Domašově a v Brně, nastolit dobrovolně diktaturu své dokonalé lásky, Božích zákonů a příkazů, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírumilovného Božího království. Nový Bůh vyžaduje, aby v Brně a na Domašovsku, se k němu všichni vrátili dobrovolně, a neprodleně, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Aby např. nová Boží křesťanská trojice domů vzpurných, neposlušný, mrtvý, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, drzý ředitel ZŠ Válek skola@ domasov.info, a Satan farář Dominik fara@domasov.info, atd. nekazili dobré mravy Česka, svými imperialistickými, militaristickými křesťanskými žvásty, a nové DNES naplnění Písma, realizovali svoláním slavnostního shromáždění úplně poslušných, k oslavě DRUHÉHO PŘÍCHODU VÍTĚZNÉHO KRISTA, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, vyvýšeného SOUDEM vzpurných a neposlušných křesťanských NETVORŮ, NEPRODLENĚ a dobrovolně. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 2.Kor.10/4,13/5,8, Jer.1/17,6/19,23/29,32,31/27,32až51/58, Ez.3/4,21až31/17, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1až8/42až15/25, Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31, 1.Jan. 2/14,26,3/10až5/2,16, atd. Dotazovat se na další cestu Česka a SVĚTA, drzých, neposlušných, to je zesnulých politických a náboženských prasat stávajících zákonodárců, např. DÉMONA, to je ekonoma, ministra financí Babiše, zakladatele KOZLŮ ČSSD, Baala, to je boháče, prezidenta Zemana, a vůdce KOZLŮ ČSSD, KOZLA premiéra Sobotky, je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Jedině možnou a správnou cestou úplně poslušného lidstva, je cesta do celosvětového, mírumilovného Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, s jediným ZÁKONODÁRCEM, s VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristem VÍTĚZNÝM. Všechno, co se v Česku mělo stát, dle textů Bible, se již stalo. Takže nikdo neposlušný mrtvý nemá výmluvu, textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neporozumět. Domašovsko a Brno má povinnost neprodleně zmařit plány DUCHEM CHUDÝCH neposlušných, jako např. Zity Senkové a jejich hostů z pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, kde tvrdí, že zbrojařské firmy chtějí úplně zničit SVĚT horečným zbrojením z toho důvodu, že pro zbrojaře jsou lukrativní zakázky, na vyzbrojení státu proti muslimům, či proti Rusku. Nikoho neposlušného a vzpurného, na Domašovsku a v Brně, nový Bůh nepotřebuje. Vzpurné a neposlušné, mrtvé svině, úplně zničí, strašivou záhubou. Nový Bůh se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými a úplně poslušnými. Ti musí na Domašovsku a v Brně, MEČEM a OHNĚM nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, úplně zničit neposlušné a vzpurné boháče, to je Baaly, Beely a Belzebuby, ekonomy a bankéře, to je DÉMONY a jejich Bohy, Satany faráře, neprodleně, vykázáním jejich žvástů z médií, do ŘÍŠE TICHA. Úplněk MĚSÍCE dne 22.4.2016, je VELKÝM PÁTKEM pro úplně poslušné a pokorné tím, že je to SOUDNÝ DEN křesťanských militaristických sviní. 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14, Gal.1/7,3/20,6/7, Iz.5/4,16až33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5až43/26,31, Jób5/3,14až9/13až37/23až40/8,14, 2.Kor.10/4,13/5,8, 1.Moj.15/8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27,13/8až19/6, Bhag.15/15,16/13až24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Mat.5/3až18,23/7,25/40, Sk.3/23až17/27,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Tim.2/16,3/9až4/3, Ageus2/18,22, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Korán37/20až112/1, Jud.12, Žalm1/1až81/4,82/5, atd.

 

Prostředníka mezi lidmi a Bohem, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, není potřeba tam, kde dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, mírového celosvětového Božího království, z milosrdenství Božího rozumu, prorokuje poslední prorok tohoto křesťanského lži lidu, důchodce Stanislav Oplatek. Gal.1/7až3/20,5/24až6/7, Sk.3/23až17/27,31, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32až51/58, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,32/15,33/16,43/26,31, 5.Moj.18/18až30/12,18až32/16až43, Žid.4/7až10/35až12/28, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mar.4/12,7/7až13/20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, atd. Smlouvu s LÉVIJCI, to je s komunisty, od Boha, který je SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES, právoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zákon, o Boží socialistické spravedlnosti, v době POUŠTĚ čtyřiceti lét vlády LEVIJCŮ, komunistů, nad neposlušnými, drzými, a vzpurnými komunisty. Tento zákon Boží, byl v Bohem vyvoleném Česku vydán, až po čtyřista třiceti létech od vlády feudálů Habsburků. Čtyři sta let vlády Habsburků, plus třicet let, je rok 1948, rok začátku vlády BOŽÍCH SYNŮ, Bohů, komunistů KSČ. Neklamte se, novému Kristu, VÍTĚZNÉMU, se nikdo vzpurný a neposlušný beztrestně posmívat nebude. Nový Hospodin žádné neposlušné a vzpurné křesťanské, militaristicky a imperialisticky chamtivé prase, nenechá bez trestu. Neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, z jeho milosrdenství, sklidí zánik. Po křesťanském, militaristickém křoví, nezůstane ani kořen, ani větev. Gal.1/7až3/17,20,5/24až6/7, Ám.3/7,5/25, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9až12/28, Iz.33/22, Kol.3/5, 2.Petr.2/21,3/8,9,16, Řím.1/18,8/19,11/32, Mat.5/3až18, Jan1/1až10/34, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/33,36až15/33, Žalm37/5,11,35,38, Mal.1/7,3/10,16,19,20, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Kol.3/5, atd. Ovoce úmyslů Baalů, Beelů, Belzebubů, to je boháčů, ovoce úmyslů DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, ovoce úmyslů Satanů vojenských kaplanů, ovoce úmyslu vrahů vojáků, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, pro odstoupení rozumu nového Krista VÍTĚZNÉHO, od vzpurných, drzých a neposlušných militaristických sviní. Dědicem Boží slávy, je každý pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, každý mocný BŮH, který bude mlet dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nezbytnosti celosvětově realizovat dokonalou lásku Božích příkazů a zákonů, o jedině možné a jedině správné, energetické koncepci. Jer.1/17až6/19až51/58, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jan1/1,8/42,10/12/43,15/25, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Máme ÚSVIT třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000. V PRAVÉ POLEDNE, při úplňku MÉSÍCE 22.4.2016, nového Hospodina musí každý znát z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako svoje boty. Každý zemře na svou vlastní nepravost, protože SMRTÍ jsou každému, jeho vlastní lži. Zuby budou trnout každému, od jedoviny dračí, kterou je systém vlády chamtivých neposlušných sviní, nad mrtvými, to je neposlušnými sviněmi vzpurnými. Odkládat DEN SOUDNÝ, který je vzkříšením z mrtvých, ze vzedmutého moře křesťanských imperialistických, militaristicky chamtivých sviní, ze dne na den, je rizikem. Nový Bůh vyhledá zlého a vzpurného starosty Pitrochy, ředitele ZŠ Válka a Satana faráře Dominika z ničeho nic, a dojdou odplaty, v den své záhuby, Sír.5/5, např. rakovinou, kterou šíří svými žvásty, či je převrátí i s auty, na kterých jezdí. Kol.3/5, K.M.1/4až6/6až24,8/21,12/10,17,27až19/6, Žalm81/4, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Petr.2/21,3/8,9,16, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jer.1/17až31/27,30,32,51/58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Tim.2/16,3/9až4/3, Ageus2/18,22, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. Ať se křesťanské svině, militaristicky chamtivé, modlí jak chtějí, nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je neslyší a slyšet nebude, dokud se Bohem vyvolené Česko, BOHÉMIA, neočistí např. od vojenských kaplanů a od nadačních fondů. Např. dle dalšího textu, je třeba úplně zničit Nadační fond Generace 21 pressGenerace21@google.com, a z Česka úplně vyhnat křesťany, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Iz.1/1,15,57/10,16,20až66/24, 2.Petr.2/21,3/8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.8/8,12/3.

 

2.) Mrtví, to je neposlušní, starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek a Satan farář Dominik, mají povinnost nežít ve lžích a neodložit DEN SOUDNÝ, který je vzkříšením z mrtvých, ze vzedmutého moře imperialistických, militaristicky chamtivých sviní, ani o den. Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31, Iz.57/10,16,20až66/24, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Korán37/20až112/1, atd. Mají povinnost svolat v Domašově slavnostní shromáždění, na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU VÍTĚZNÉHO KRISTA, vyvýšeného SOUDEM boháčů Baalů, ekonomů a bankéřů DÉMONŮ, a farářů SATANŮ, neprodleně, již při úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 22.4.2014. Úplněk MĚSÍCE je svátkem jediného Boha SVĚTA, na věky věků. Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31, Žid.4/7,5/11,6/3,6,9/28až12/28, Jan1/1až8/42až15/25, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.5/4,16,33/22, Žalm81/4,82/5, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Tajemství Písma je z milosrdenství Božího rozumu odhaleno. SVĚTU nevládnou lidé, ale Hospodin tak, jak to uvedl v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Mat.5/18. Odložit SOUDNÝ DEN, který je na Domašovsku a v Brně, vzkříšením z mrtvých křesťanských sviní, které pro neposlušnost militaristicky chamtivých sviní ještě nanastalo, pro vzpouru křesťanských hlupáků, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, na další NOVOLUNÍ, či na další úplněk MĚSÍCE v květnu, je hřích, zločin, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Bůh nikoho zlého a vzpurného nenechá bez trestu. Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Jer.1/17až6/19až31/27,30,32až51/58, Iz.29/11 až24až57/10,16,20až66/24, Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Korán37/20až112/1, Jud.12, atd. Běda Domašovsku a Brnu, když vzpurná a neposlušná křesťanská Boží trojice, starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek a Satan farář Dominik, odloží DEN SOUDNÝ, určený nyní na úplněk MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 22.4.2016, na nové DNES naplnění Písma, v květnu. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Přisl.1/7,14až8/13,17,11/28,20/12,31/10, Žalm81/4,82/5až96/7, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, Žid.4/7,6/3,6až12/28, atd. Běda Domašovsku a Brnu, když vzpurná a neposlušná křesťanská Boží trojice, starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek a Satan farář Dominik, odloží DEN SOUDNÝ, až na další VELKÝ PÁTEK, na nové NOVOLUNÍ v květnu, na VELKÝ PÁTEK dne 6.5.2016. Nebo až na další úplňek MĚSÍCE, na BÍLOU SOBOTU, dne na 21.5.2016. Vytahovat VOLY z KDU-ČSL z energetického HROBU až v sobotu, je zločin, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI. Mar.2/28,7/7, Luk.6/5,24, atd. Rok 1948 byl pro Česko rokem s osmičkou, která znamenala naprostou, nekonečnou neznalost Hospodina, kvůli nekonečné křesťanské pouští, kde slovo Boží neprší a nepršelo. Jména všech pokorných a poslušných jsou zapsána ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Luk.10/20, Žalm33/6,96/7,102/27,104/29,30, 2.Kor.10/4, atd. Nové SLOVO Boží, VEŠKERÝCH NEBES, neprší kvůli Satanům farářům, kvůli drzému Satanu Dominikovi, který převrací evangelium o energetické, ekologické a mravní spáse, v celosvětovém Boží království, v pravý opak. Váleční, křesťanští štváči, svými protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, vedou Česko a SVĚT do energetické, ekologické a mravní záhuby třetí světové války. Rok 2016 končí šestkou. Čislo 666 znamená www. Kdo z milosrdenství rozumu Hospodina dostává www.pametni-kniha.cz, do energetické HROBU nejde, jde do celosvětového, mírumilovného Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Když Bůh v Česku poslušné nenajde, neposlušné Česko zničí. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.4/7až12/28, Zj.13/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Gal.1/7až6/7. Energetická koncepce Baala, úplně pomateného DÉMONA, ekonoma, ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, není z rozumu Božího. Je z geneticky zvířecího rozumu mrtvého, to je neposlušného, pyšného, a vzpurného, ministra průmyslu Mládka, který zemřel pro své hříchy, pro své lži o koncepci energií, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, pro odstoupení rozumu Hospodina, od NEPOSLUŠNÝCH a vzpurných, v částečce NOVÉHO, BOŽÍHO DUCHA. Dle slov docenta SKÁLY z VUT v Brně, elektrická energie tvoří cca 10 % z celkem potřebné energie, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Vzpurné a neposlušné Hospodin zahubí strašlivou záhubou, když nebude jediným ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/18, 2.Petr.2/21až3/16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Mar.4/12,7/7až13/20, Oz.2/18,9/7,12,15až14/3, K.M.1/4až6/6až24až7/12,16až19/6. Po vyvedení Česka a Slovenska, z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, není vládnoucí elita Česka, Česku a SVĚTU vůbec k užitku, pro odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných, v částečce NOVÉHO DUCHA. Oz.2/18,9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/25, Žid.3/9až12/28, Sk.3/23,7/42, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Jer.6/19až31/27,32až51/58, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Kol.3/5, atd. Vzpurní, zpupní a neposlušní, to je mrtví, starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek a Satan farář Dominik, vytváří ovoce svých úmyslů pomocí lží, protože neposlušní, pro odstoupení rozumu Hospodina, jsou lži lidem. 2.Kor.10/4,13/5,8, Jer.6/19, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16,21až43, Kaz.3/18,8/8,9/10až12/3, atd. Mrtví, to je neposlušní starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek a Satan farář Dominik, pravdu o Bohu a o energetice, uvedenou v Písmu, neobjevují tím, že vytváří lži, pomocí svého rozumu, geneticky prasečího. Neposlušní mrtví, pravdu úplně přestali hledat, protože jejich geneticky prasečí mozek, pro odstoupení rozumu Boha, jim to nedovoluje. Ve společenství mrtvých křesťanských sviní, pravdu o Bohu, a o energetice, nemluví proto vůbec nikdo. Např. když mrtvé křesťanské svině, nemají prokazatelně náboženskou pravdu, tak usilují o to, aby náboženskou pravdu nemělo žádné náboženství SVĚTA. Ve společenství MRTVÝCH sviní je normální o všem lhát. Křesťanské, protikladné lži o Bohu, a křesťanské promyšlené ekonomické vychytralosti, které jsou krutým zmijím jedem, jsou pro pokorné a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, SMRTÍ, či HROBEM. V křesťanské říši mrtvých, kvůli uvedeným třem NETVORŮM z Domašovska, kteří se před novým Bohem odmítají sklonit, lhaní o Bohu, a lhaní ministra průmyslu Mládka, o jeho koncepci energetiky, pouze na ELEKTŘINU, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, tvoří pouze 10 % z celkové energie, není trestné. Kvůli uvedeným třem NETVORŮM z Domašovska, v křesťanské říši mrtvých, je křesťanská mravnost založena na lžích, protože dnes lhát je normální. Lidský mozek, geneticky prasečí, vnímá SVĚT jako pravdu, nebo jako lež. Protože vládnoucí křesťanská, vzpurná a neposlušná elita o všem lže, všechno na SVĚTĚ je jinak, než vládnoucí elita tvrdí. Považovat křesťanské, militaristické lži za pravdu, je k SMRTI všech pokorných a úplně poslušných služebníků nového Hospodina. Stávající právo je v naprostém rozporu s morálkou, a se zdravým rozumem, který mohou mít od nového Boha pouze pokorní a úplně poslušní služebníci nového Boha, noví BOHOVÉ, či BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO. Česko má povinnost vrátit se do SVOBODY tím, že mrtví, to je neposlušní, starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek a Satan farář Dominik, začnou neprodleně mluvit pravdu jak o novém Bohu, tak o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech. Nový Bůh, nikoho vzpurného, neposlušného a drzého, nenechá bez trestu. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Proklínání vzpurných a neposlušných sviní z Domašovska a Brna, určených k zabití strašlivou záhubou, je uvedeno dále. Iz.63/14,18,65/1,15až66/24, 2.Kor.10/4,13/5,8, Ez.28/9až39/8,13,21,29, atd. Každý prorok nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je mocným Bohem tím, že slova všech proroků, VEŠKERÉHO SLOVA PÍSMA od VÍTĚZNÉHO Krista, se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Sír.5/5,7/16až42/19,24až43/26,31, Jan1/1až15/25, Žalm33/6až66/3až104/29,30, atd. Stále je naděje, že Nejvyšší Bůh, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, za mě dokončí zápas, protože stará mana křesťanských nebes mravně nízkých, kterou jedí neposlušní a vzpurní hlupáci na Domašovsku, a v Brně, z úst Satana faráře Dominika fara@domasov.info, či Satana biskupa Cikrleho, biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, je bláznovstvím. Řím.1/18až11/32, Žalm 33/6,37/5,11,35,38,57/3,6,132/5,8, atd. Máme soužení, kterým je odstoupení Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO o Boží spravedlnosti, jaké ještě nebylo, a v Božím, celosvětovém království, už ani nikdy nebude. Neh.9/37, atd. Je to z toho důvodů, že drzí Satani kněží nechtějí uznat, že Boží spravedlnost je pouze z rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského, geneticky prasečího. Řím.4/16, Kaz.3/18,8/8, atd. Všichni proroci Písma jsou mocní Bohové tím, že všechny texty Písma, o nastolení Boží spravedlnosti v Česku, např. v době 40 let vlády Boha Šalamouna v Česku, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, jsou podobenstvím platným pro Česko až nyní. Bůh Šalamoun, vládl v Česku pomocí kněží, Otců Bohu milých, Řím.11/28, pomocí LÉVIJCŮ komunistů z KSČ, až do své smrti. 1.Královská11/42. Po skončení vlády 40 let LÉVIJCŮ komunistů KSČ, Hospodin, Bůh Jeremiáš, na Česko a Slovensko uvedl ovoce úmyslů Baalů, to je boháčů, a Satanů kněží, Jer.6/19, všech ekumenických ČARODĚJNIC tím, že nastolil vládu kněží, kteří nepocházeli z LÉVIJCŮ, z komunistů, dnes např. vládu emeritního NETVORA, Bohem prokletého PTÁKA, vůdce ODS, Petra Fialy petr.fiala@ods.cz, Zj.18/2,10, či vůdce Baalů z ANO, DÉMONA, zločince a lháře Babiše. babisa@psp.cz, duchanova@anobudelip.cz, kubovicova@anobudelip.cz, vorechovsky@anobudelip.cz, 1.Kor.4/20, Jer.1/17až6/19,30až31/27,32, 1.Král.12/31, 13/33, atd. Česko má povinnost Bohu neprodleně děkovat za svoje vyvolení, a za objasnění textů Písma o úplném zničení vládnoucích kněží, politiků z neposlušné a vzpurné bohaté spodiny lidu pravice a levice tím, 1.Kor.4/20, 1.Král.12/31,13/33, že novým Božím lidem je především lid technický VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pokorní a úplně poslušní. Jan1/1až5/38,43až15/25, 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.65/15,66/24, Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31, Mat.5/3,9,14,18, Iz.47/14, K.M.1/4až12/10,17,27až 19/6, atd. Nový Bůh nemá novou TVÁŘ, protože je stále stejným DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Má pouze NOVÝ HLAS, který musí slyšet všichni pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, nového Božího technického lidu, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. 2.Kor.10/4,13/5,8, Řím.8/19, Jóel4/2,4,12, atd. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, od rána přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, což je i osmý den, osmého tisíciletí Božího vedení TVORSTVA, 1.Král.8/66, sílu vstát a jít do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, dostane od Boha, jeho rozumem, z jeho milosrdenství všichni, kdo se rozhněvají na vzpurné a neposlušné křesťanské a jiné chamtivé svině, a spolu se mnou budou soudit každého vzpurného a neposlušného křesťanského či ateistického hlupáka, jehož vztah s novým Bohem nefunguje, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, pro lenost, a pro neposlušnost, studovat novou a věčnou manu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh se smiluje, svým rozumem, nad těmi, kdo uvěří textům Božího SLOVA o svojí zvířecí identitě, Kaz.3/18. Nedá zahynout těm, kdo vyženou neposlušné a vzpurné, pyšné a nemilosrdné hlupáky, do říše ticha, protože zvířecí rozum např. KOZLŮ prezidenta Zemana, premiéra Sobotky, a DÉMONA Babiše, vede Česko do energetického hrobu. Boží rozum v částečce nového DUCHA BOŽÍHO, je Božím milosrdenstvím pro úplně poslušné, kteří budou dokonalou Boží lásku, Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, neprodleně realizovat, v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. K.M.1/4,6/6až24,8/21,12/10,17,27až19/6, 1.Jan.2/14,5/2,16, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Kol.3/5, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Iz.2/22až29/11až24až59/10až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58.

 

Místo svaté, PUPEK SVĚTA, je Domašovsko, a také Brno. V Domašově mají povinnost, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a farář Dominik fara@domasov.info, jako první na SVĚTĚ, prorazit díru v nízkých křesťanských krvavých nebesích, a to SLOVEM VYSOKÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Na celý SVĚT musí zářit mocná energie SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a už nezapadnout. Bohu se budou zodpovídat za Domašovsko neposlušní. Když se nikdo nerozhněvá na neposlušné, Bůh Česko zničí. K.M.1/4až12/27, 5.Moj.30/11,18, Žalm33/6,37/5,11,35až102/27, Jan1/1,15/25, Mal.3/10,16,20, Žid.4/7až13/17, Bhag.15/15. Léviovci jsou Bohu milí, pro léviovce, pro spravedlivé Otce Marxe a Engelse. 1.Král.12/31, Řím.1/18až11/28. Místo svaté, PUPEK SVĚTA, je Domašovsko, a také Brno. Úplně poslušní, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a farář Dominik fara@domasov.info, mají povinnost, jako první na SVĚTĚ, na slavnostním shromáždění k oslavám DRUHÉHO PŘÍCHODU VÍTĚZNÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v SOUDNÉM DNI neposlušných, jako úplně poslušní, zničit Baaly, to je boháče. V opačném případě, nový Bůh zničí Česko strašlivou záhubou, protože neposlušné, to je mrtvé, vzpurné hlupáky, Bůh nepotřebuje. Oz.2/18až5/7,15až14/3, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Mich.2/3,4,10až5/9, Jóel1/14až4/21, Dan.11/39,12/2, Kaz.3/18,8/8,9/10, Žid.4/7,8/10,9/27,13/17, Korán37/20,112/1, Jan5/34,38,43,15/25, atd. Plný počet křesťanských pohanů v Česku vzešel tím, že všichni v křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉM, zvolili SMRT, kterou je rozum DUCHEM CHUDÝCH zákonodárců politického a náboženského dobytka, např. zlý rozum neposlušného, to je mrtvého DÉMONA, to je ekonoma, ministra financí Babiše, rozum DUCHEM CHUDÉHO zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, či rozum DUCHEM CHUDÉHO vůdce KOZLŮ ČSSD, drzého premiéra Sobotky. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je věřit DUCHEM CHUDÝM, uvedeným stávajícím zákonodárcům, určených k pádu do energetického HROBU, pro svou vzpurnost a neposlušnost, a nevěřit ZÁKONODÁRCI a SOUDCI Hospodinu, nevěřit jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, která je uvedená v dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesiteného. Novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je nezbytné úplně zničit Baaly, to je boháče, nastolením Boží majetkové roviny, opakovaně uváděného, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytného, elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Ve vší té moudrosti úplné poslušnosti, a bázně před novým Hospodinem, jde především o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírumilovného Božího království, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného. Nový Bůh bdí nad zlem, pomocí krutého zmijího jedu protikladných nauk křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Smiluje se nad pokornými a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, BOHY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, až nového Boha najdou, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 2.Kor.3/5,5až10/4,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17.

 

4.) Bůh, z milosrdenství svého rozumu, umožňuje objasnit texty Písma, tentokrát texty o tom, jak to je s tretáním žárlivě milujícího Boha, vin OTCŮ na SYNECH, a to do třetího, či čtvrtého pokolení, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, 5.Moj.5/8až32/43, 1.Král. 8/56,66,12/31, Jób5/4,42/16, atd., což jsou viny LÉVIJCŮ, které Bůh v Písmu nazval levicovými BERANY, či levicovými KOZLY, kteří jsou DNES STŘÍBREM ODVRŽENÝM, kvůli nastolení VÍTĚZNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE, nad všemi státy SVĚTA, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. 5.Moj.5/8až32/43, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Moj.15/8, K.M.1/4až7/12, Př.1/7,14až31/10, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Jób5/4až42/16, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17až6/19,30až31/27,32, atd. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, byli a jsou odjakživa LÉVIJCI, to je levičáci, dnes BERANI, s vůdcem BERANŮ Filipem z KSČM, a KOZLI s vůdcem KOZLŮ ČSSD premiérem Sobotkou, a se zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s úplně pomateným, vzpurným a neposlušným prezidentem Zemanem, kteří se neutvořili sami, protože neposlušné a vzpurné LÉVIJCE nyní, na přelomu věků konce éry fosiních paliv, vytvořil sám Hospodin, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby v Česku dokázal svou moc nad každou DUŠÍ a TĚLEM zlých. 1.Moj.15/8, Žalm33/6,37/5,11,22,35,38až50/16,22až96/7, Jer.1/17až6/19,30až31/27,32až51/58, Žalm1/1,50/16,22,132/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Kor.1/27,10/11až14/33,36až15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Nový Hospodin nyní SOUDEM neposlušných s vzpurných sviní, nechává zaniknout veškerá nízká, pudová NEBESA. NEBESA křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., která mění jako svůj šat. Všechna uvedená NEBESA musí na místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku a v Brně, zaniknout. Nový Hospodin je stále týž tím, že na šatě jeho veškerých NEBES, odhaluje věci minulé, jako např. přísežné smlouvy, dané Otcům Karlu Marxovi a Bedřichu Engelsovi, pro stávající, úplně pomatené LÉVIJCE z ČSSD a z KSČM, pro Bohy, pro BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné, z Domašovska a z Brna, kteří mají povinnost celé stvoření v podstatě přetvořit, SLOVEM NOVÝCH NEBES, nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. K.M.18/22až19/6, Řím.1/18až8/19až11/28, 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, Sír.5/5až42/19. Konec stávajících politických stran, LÉVIJCŮ, BERANŮ z KSČM, a KOZLŮ z ČSSD, je z Písma jasný. Musí úplně zaniknout, společně s celou stávající neposlušnou a vzpurnou STÁTNÍ SPRÁVOU proto, aby nový Hospodin, jeho ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, byl jediným vládcem SVĚTA, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA a náboženství SVĚTA. Pomatený lži lid se za KOZLY z ČSSD, a za BERANY z KSČM jenom hrne, Žalm73/10. Všichni jsou tupci, pro odstoupení rozumu nového Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, od vzpurných a zpupných imperialistických, militaristických nemluvňátek, či křesťanských SVINÍ. Kdo se nyní od nového Hospodina vzdálí, ten, pro odstoupení rozumu VÍTĚZNÉHO Krista, od vzpurných a neposlušných, zhyne. Žalm33/6až73/10až27až102/26,132/5,8, Sír.5/5,7/16,32/15,33/16až42/19,43/26,31, K.M.1/4až6/6až24až7/12až18/13,22,19/6, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Mat.5/3,9,14,18,21/16,23/7,25/40, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.2/15,17,3/10,16,20, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58.

Na novém plášti, nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jsou odhaleny minulé cesty LÉVIJCŮ z KSČM, a ČSSD, i cesty budoucí, či stávající. K.M.1/4až18/24, Sír.5/5,7/16až42/19až43/26,31, 1.Král.8/56,66,12/31, atd. Viny uvedených LÉVIJCŮ, vládnoucích KOZLŮ ČSSD, premiéra Sobotky, zakladatele KOZLŮ ČSSD prezidenta Zemana, a BERANŮ KSČM, pod vedením Filipa, jsou patrné ze všech médií, i z Písma. Po vyjití z POUŠTĚ čtyřiceti let Česka v Boží socialistické spravedlnosti, Jer.1/17až 6/19až31/27,32až51/58, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7až5/25až8/2,11, Žid.3/8až12/28, uvedení vládnoucí vzpurní a neposlušní NETVOŘI, nemluvňátka, či svině, 2.Petr.2/21, Mat.5/18až21/15, pro odstoupení rozumu VÍTĚZNÉHO Krista od neposlušných v částečce NOVÉHO DUCHA, úplně sešli z cesty svých OTCŮ, zakladatelů LÉVIJCŮ, Karla Marxe a Bedřicha Engelse do celosvětového mírového království, do majetkové roviny všech lidí tím, že si nastolili OVOCE svých úmyslů, o nadvládě boháčů nad chudáky, a nad Bohem SPRAVEDLIVÝM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Ovoce úmyslů uvedených vládnoucích LÉVIJCŮ, Jer.6/19, uvedených sviní 2.Petr.2/21až3/4,8,9až16, je krutým zmijím či dračím jedem, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, je promyšlenou vychytralostí ekonomů a bankéřů, Sír.4/18,5/5,7/16až19/20,25až43/26,31, atd. je plesnivé, je shnilé, je pudové, je zvířecí, Kaz.3/18, atd., což uvádí všechna média. Systém a řád Božího rozumu nefunguje, pro vzpouru vzpurných a neposlušných politických a náboženských zvířat, což je katastrofa. Kvůli odstoupení rozumu Božího, v částečce NOVÉHO DUCHA, funguje pouze řád politických a náboženských prasat, která řídí SVĚT nikoli rozumem Božím, který nemají, ale rozumem prasečích pudů, a rozumem, který jim v hlavách zbyl z doby před rokem přelomu věků konce éry fosilních paliv, před rokem třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, před rokem 2000, což je katastrofa. Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, K.M.1/4až6/6až24až17/7,11,15,20, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Politické a náboženské svině, 2.Petr.2/21, stále nevěří textům Písma, že v PRAVÉ POLEDNE, Iz.59/10, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, Přísl.1/7až14až8/13,17až 31/10, třetího křesťanského tisíciletí, 2.Petr.3/8, každý pokorný a úplně poslušný, musí znát nového Boha, z nové a věčné many, z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která dovoluje jít Česku a SVĚTU dál, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4až16, Jan1/1,5/43,8/42,12/43,15/25, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1. Odesláno v novém novoluní 7.4.2016 na 3x59 adres, bez odezvy zlých militaristických otroků. Př.29/19. Svině nechtějí slyšet pravdu o Božích příkazech, protože chtějí vládnout nad lidmi, místo nového Hospodina ZÁKONODÁRCE. Kaz.3/18až8/8až12/3, Iz.33/22, atd. Milovat mír, znamená mluvit pravdu o novém Bohu ZÁKONODÁRCI, a o jeho jedině správné cestě Česka a SVĚTA do celosvětového, mírového Božího království. Ez.3/4,21až33/17, atd. Nenapravitelní lháři, např. Zita Senková a vojenský historik Eduard Stehlík v pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, zase lžou, že horečné zbrojení je dobré pro mír. Tvrdili, že na celém světě se loni zvýšily výdaje na zbrojení. Podle švédského mezinárodního výzkumu Agentury pro mír, to dělalo 1,7 bilionů dolarů. Podobný nárůs byl zaznamenán naposledy v roce 2011. Nenapravidelní lháři v ČRo2 tvrdili, že horečné zbrojení je dobré, protože podle těchto militaristických sviní, které mají za Boha zbraně, a výrobky na fosilní paliva, jako např. auta, 2.Petr.2/21, Oz.2/18až14/3, atd., peníze na zbrojení, v době stávajícího míru, šetří krev národa za války. Tyto dvě svině, se nehodlají poučit ani z textů Písma, ani z historie, K.M.6/6, 17až24, protože propadli modloslužbě, kterou je křesťanská chamtivost. Jer.6/10,13. Stále nevěnují pozornost SLOVŮM NOVÝCH NEBES. Žalm33/6, Jer.6/19, Kol.3/5, atd. Proto Bůh uvedl na Česko a SVĚT ovoce jejich úmyslů tak, aby všichni jim podobní, vzpurní, pyšní, a neposlušní, zmizeli neprodleně v říši ticha. Tvrdit, že lukrativní státní zakázky zbrojařům, pro vyzbrojení států EU proti muslimům, či proti Rusku, je strategie míru, je HŘÍCHEM, či zločinem. Úplná zkáza Česka a SVĚTA je blízká, protože Boží hněv, nad uváděnými křesťanskými sviněmi, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, již neprodlévá, Jer.6/21, Žalm115/17, Sír.5/5,7/16,9/15, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4až16, Sk.5/5, 1.Kor.10/11.

 

5.) Celý SVĚT toužebně čeká na VELKÝ PÁTEK, na ÚPLNĚK MĚSÍCE 22.4.2016, až se na Domašovsku či v Brně, z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, narodí SYN ČLOVĚKA, DÍTĚ, které bude pást svým rozumem, a ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, celý SVĚT. Především novým BOŽÍM SYNŮM na Domašovsku a v Brně, pokorným a úplně poslušným, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, nový Bůh, dovoluje jít dál, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, když SAMICE, ŽENA STATEČNÁ, bude rodit BOŽÍ SYNY, či BOHY VŠEVĚDOUCÍ, pokorné, úplně poslušné, stejné jako je Bůh ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a tím úplně bezmocné. K.M.1/4až6/6až24až12/7, Př.1/7,14až 31/10, Jan10/34, Řím.1/18až8/19,11/32, Žalm33/6,81/4,82/5,96/7,102/18,27, atd. Nový Bůh, z milosrdenství svého rozumu, umožňuje objasnit texty Písma, jak to je s trestáním žárlivě milujícího Boha, vin OTCŮ na SYNECH, a to do třetího, či čtvrtého pokolení, což jsou viny LÉVIJCŮ, které Bůh v Písmu nazval levicovými BERANY z KSČ, či levicovými KOZLY z ČSSD. 5.Moj.5/8až32/43, 2.Moj.20/3,22/17,23/2,29, 1.Moj. 15/8, Jób5/4až42/16, K.M.1/4až7/12,16až12/10,17,27až19/6, Př.1/7,14až31/10, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, byli a jsou odjakživa LÉVIJCI, to je levičáci, dnes BERANI, s vůdcem BERANŮ Filipem z KSČM, a KOZLI s vůdcem KOZLŮ ČSSD premiérem Sobotkou, a se zakladatelem KOZLŮ ČSSD, s úplně pomateným, vzpurným a neposlušným prezidentem Zemanem, kteří se neutvořili sami, protože neposlušné a vzpurné LÉVIJCE nyní, na přelomu věků konce éry fosiních paliv, i v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, vytvořil sám Hospodin, dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby v Česku dokázal svou moc nad každou DUŠÍ a TĚLEM zlých. 1.Moj.15/8, 1.Král.8/56,12/31, Žalm33/6,37/5,11,22,35,38až50/16,22až96/7, Jer.1/17až6/19,30až31/27,32až51/58, Žalm1/1až96/7až132/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Pozemští Otcové nebyli nikdy vůdci ekumenických církví, mrzkých žen, prostitutek, ČARODĚJNIC. Kněží, vůdci mrzkých žen, prostitutek církví, smilnících s Baaly, to je s boháči, a s DÉMONY, s ekonomy a bankéři, jsou odjakživa Bohem prokletí Satani. VÍTĚZNÝ Kristus Satanům nezapomene nikdy žádný jejich zlý skutek. Jan1/1,13až8/42až12/43až15/25, Řím.1/18až11/32, Mal.1/7,10,2/2až15,17,3/10,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7až5/10až25,8/2,7,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVOTSTVO se již zjevili, při prvním příchodu spravedlivého Krista na SVĚT. K.M.7/12,27, Řím.8/19, 11/28. Byli to Karel Marx, 1818-1883, a Bedřich Engels, 1820-1895. Od jejich dob, žárlivě milující Hospodin, stihá vinu těchto Otců ateistů, na komunistických BOŽÍCH SYNECH, o novém Bohu negramotných, již tři, nebo čtyři pokolení, 2.Moj.20/5,22/17, 23/2,29, 5.Moj.5/8až32/43, Jób5/4,42/16, do PRAVÉHO POLEDNE, Iz.59/10, do ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, či osmého dne, osmého tisíciletí, Př.8/13,17, 1.Král.8/56,66, do úplňku MĚSÍCE, Žalm81/4,82/5, do VELKÉHO PÁTKU, do 22.4.2016. Tři či čtyři pokolení jsou během roků 2016-140=1876. Jób42/16. V tomto období byl vytvořen, dle vůle Boží, základ pro přeměnu utopického socialismu, v socialismus vědecký, formou diktatury proletariátu, pro vytvoření Boží majetkové roviny, pro zrušení Baalů, Beelů, Belzebubů, to je boháčů, pro zrušení DÉMONŮ, to je bankéřů a nastolení celosvětového míru. Iz.63/14,18,65/15, atd. Až DNES je jasné, že podmínkou pro vytvoření celosvětového míru, je Boží majetková rovina, Iz.63/14,18,65/15, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nikdo nemá výmluvu SLOVŮM NEBES nerozumět. Iz.21/5, Sír.5/5až40/29,43/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28až11/28,32,12/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.1/1až59/10až66/24, Žalm1/1,81/4,82/5, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. A kdyby nový Hospodin neukončil ty dny pokořování LÉVIJCŮ BERANŮ komunistů z KSČM, a LÉVIJCŮ KOZLŮ z ČSSD, nebyl by v Česku, a ve SVĚTĚ, energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Boží pravicí je nyní především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pokorní a úplně poslušní. 2.Kor.10/4, Jób5/3až14až37/23,40/8,14, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Mar.7/7až13/20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 1.Král.12/31, atd. Vše uvedené o novém Bohu mají pochopit především všichni pokorní a úplně poslušní na Domašovsku, a v Brně, kde každému, kdo projeví zájem o studium ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, může být vše o bláznovsví hlupáků boháčů objasněno. Řím.1/18až11/32, Sír.5/5,7/16až32/15,33/16až43/26,31, Jan1/1,15/25,12/43,16/23, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost texty SLOV NOVÝCH NEBES studovat, a k novému Hospodinu se neprodleně vrátit, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Jan1/1až11až15/25, Kaz.3/18až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Úplné zničení Baalů, Beelů, a Belzebubů, to je boháčů, a o úplné zničení DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, bude po zřízení celosvětového Božího království, s Boží majetkovou rovinou, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky a mravně nezbytného, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII, nakreslených dle textů Písma, na www.pametni-kniha.cz. Ve staré, křesťanské, neposlušné a vzpurné Boží rodině, se zvyšuje nespokojenost a rozmrzelost, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných křesťanských idiotů, lhářů a zločinců. Dle Písma a písniček od Krista. Noví LÉVIJCI, pokorní a úplně poslušní, se musí krásně bát, protože nový Kristus slíbil, že se smiluje nad Českem a SVĚTEM, až v děsivé temnotě křesťanských krvavých nebes nad Domašovskem, či Brnem, bude DÍRA, kterou do Česka začne svítit SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, ze SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které, když z milosrdenstí Božího rozumu, z milosrdenstí Božího, vyjde v hlavách pokorných a úplně poslušných služebníků nového Hospodina, již nikdy v Česku, ani ve SVĚTĚ nezapadne. Nový Kristus přijíždí do Česka na křesťanském oblaku. Až z milosrdenství svého rozumu úplně zboří křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, potom pro pokorné a úplně poslušné LÉVIJCE, svým rozumem, ze svého milosrdenství, začne sázet a tvořit vše nové, tak mladě jaré, a to za pomoci nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, Jer.31/27,32, v případě jejich pokory, a úplné poslušnosti Krista ZÁKONODÁRCE. Mrak děsivé křesťanské temnoty, zvolna odpluje, když křesťanská nebesa budou na Domašovsku a v Brně neprodleně stržená. Nový Hospodin, LÉVIJCE, např. v Sirii, trestá tisíckrát víc, než LÉVIJCE v Česku. K.M.12/10,17,22,27, atd. Což je proto, aby jím vyvolené Česko, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, drzých, vzpurných a neposlušných křesťanských idiotů vědělo, že má povinnost soudit celý neposlušný a vzpurný SVĚT, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Česko je Božím rozumem, z Božího milosrdenství, vzato do kázně proto, aby všichni pochopili moc Boží, nad každým lidským TĚLEM, geneticky zvířecím, a každou lidskou DUŠÍ, která je v říši mrtvých stejná, jako DUŠE zvířat. Kaz.3/18až9/10, K.M.12/22. Nelze již nikoho omluvit, kdo ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, dosud nenašel VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista ZAKONODÁRCE a SOUDCE, všech neposlušných a vzpurných, křesťanských, židovských, muslimských, hinduistických, buddhistických a jiných sviní, z jiných NEBES, z jiných SLOV. Pokorní a úplně poslušní se v Česku musí rozhněvat na křesťanské vládnoucí svině, které mají neposlušní a vzpurní za vládnoucí Bohy z toho důvodu, že nevěří textům Písma o tom, že nikoli lidé, ale Bůh řídí celý SVĚT, pomocí lidských pudů politiků pravice a levice, a pudů jejich Bohů, Satanů kněží. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,22, Žalm33/6.

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

6.) Úplňkem MĚSÍCE 22.4.16, dnem svátku úplně poslušných Boha, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Bůh končí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Žalm81/4,82/5, Oz.5/7,15až14/3, Jer.1/17,6/19,30,31/27,32, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Iz.29/11až24až45/7až57/10,16,20až66/24, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Bůh mně zase zatvrzuje čelo ischiasem, a pomocí mých zvířecích pudů, abych je měl tvrdší, než např. nová Boží trojice domu vzpurného, starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a farář Dominik fara@domasov.info. Ez.3/4,21až31/17, Kaz.3/18,8/8,9/10, atd. Uvedení NETVOŘI, jejichž žvásty musí být připomínány s proklínáním, se nechtějí před novým Bohem sklonit, protože SOUD vzpurných a neposlušných Baalů, Beelů, Belzebubů, to je boháčů, SOUD DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, a SOUD jejich křesťanských Bohů, to je drzých Satanů kněží, ze všech ekumenických ČARODĚJNIC, považují za bláznovství. Jan1/1až8/42až15/25, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až19/6, Řím.1/18až25,2/5až11/32, Sír.5/5až23/26,27, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jan1/1až8/42až15/25, Jób5/3,14,9/13,37/23,40/8,14, Ez.3/4,21až28/9,39/8,13,21,29, atd. Hospodin uvedl, že nakonec se lidé k novému Bohu vrátí tím, že uvedený SOUD neposlušných křesťanských sviní, křesťanských Bohů, pochopí noví, úplně poslušní Bohové, znalci nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, Sír.5/5,7/16,12/12,13/18až43/26,31, Jer.1/17,3/14,23/29,32až51/58, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.28/9, Jan10/34, Žalm82/5, atd. stejně mocní jako SPRAVEDLIVÝ VŠEMOHOUCÍ HOSPODIN, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nový Bůh pouze všech úplně poslušných. 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20, atd. Proklínání všech ostatních neposlušných, drzých a vzpurných sviní, to je křesťanských Bohů, novými Bohy, pokornými, spravedlivými, dospělými, odpovědnými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno pokorné, a úplně poslušné TVORSTVO, je uvedeno dále. Jan1/1až10/34až15/25, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21až28/9,39/8,13,21,29, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21, Žalm81/4,82/5, 2.Kor.10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.65/1,15, atd. Když se v Česku nenajde nikdo, kdo by se na neposlušné a vzpurné křesťanské Bohy rozhněval, a proklínal je, dle textů Písma, způsobem uvedeným v dalším textu, nový Bůh, jím v Písmu vyvolené Česko, úplně zničí, strašlivou záhubou. Mich.2/10, Iz.65/1,15, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, 5.Moj.30/12,18až32/16až43, atd. Nový Hospodin vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, Bohové, vzali na vědomí texty Písma o tom, že bohatí a chudí spolu žít v míru nemohou, protože všechno co Bůh v Písmu o jím vyvoleném Česku a Slovensku uvedl, se již stalo. Jan10/34,15/25, Žalm81/4,82/5, Řím.8/19,11/28,32, Ez.3/4,21až28/9,39/8,13,21,29, Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31, 2.Kor.10/4,13/5,8, atd. Neposlušní a vzpurní, pro odstoupení Božího rozumu, ve velkém soužení, jaké ještě nebylo, úplně zajdou. Mat.24/21. Nový Bůh, vyvýšený SOUDEM neposlušných vyžaduje, aby bohatí a chudí přestali spolu bojovat, a společně se podíleli na energetické spáse Česka a SVĚTA, která je uvedená v jedině možné, a v jedině správné, Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího, mírumilovného království. Boží rozum, a Boží SPRAVEDLNOST, je totiž Božím milosrdenstvím. Iz.1/1až2/4až9/5až5/4,16,29/11až24až66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18až5/7,15až8/12,9/7,12,15až14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,4/16,8/19,29,11/32, atd.

 

7.) Civilizace s novým Božím řádem, celosvětového mírového Božího království, z milosrdenství Božího rozumu snad vznikne, až na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku, a v Brně, mnozí uvěří textům Písma o tom, že veškerá lidská technická moudrost nové Boží pravice, pokorného a úplně poslušného Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, je v bázni před novým Hospodinem, Přísl.1/7, který je nyní SKÁLOU tím, že je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ve vší té moudrosti jde o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírumilovného Božího království, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného. 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,32/15,33/16,43/26,31, Iz.29/11až24až33/22až44/5,8až45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Ráj celosvětového Božího království, není daňovým rájem, pro bohaté Baaly a pro DÉMONY, pro bankéře. Bůh se omlouvá veškerému lidu za to, že při svém prvním příchodu, v NEBESÍCH mravně nízkých, křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu a islámu, dal lidem za SKÁLU nikoli sebe, ale PRACHY a MAJETEK. Bhag.16/13až24, Ez.3/4,21až18/29,33/17až44/28, Jer.1/17až6/19až31/27,32až41/10až51/58, Oz.2/18, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Pro úplně poslušné je cesta jediná, celosvětového, mírového, Božího království. Ez.33/17. Kdo se neusmíří s Bohem, bez jeho rozumu, v částečce nového BOŽÍHO DUCHA, je mrtvým NETVOREM, je sviní. Iz.33/22,57/10,16,20až66/24, Mal.2/15, Kaz.9/10, Jób9/13, atd. Každé lidské zřízení v Česku je a bylo od jediného Boha SVĚTA, v Písmu stále stejného, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. 1.Petr.2/8,13,5/2, Mat. 5/3,9,14,18až23/7, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Jud.12, atd. Nový Hospodin, jehož hněv nad neposlušnými a vzpurnými nemluvňátky, či nad drzými vládnoucími sviněmi Česka již neprodlévá, nyní uvedl na Česko a SVĚT, ovoce úmyslu politiků pravice a levice, ovoce úmyslů Baalů, Beelů a Belzebubů, to je boháčů, ovoce úmyslů DÉMONŮ, to je bankéřů a ekonomů, ovoce úmyslu NETVORŮ zbrojařů, ovoce úmyslů VRAHŮ vojáků, vojenských kaplanů, ovoce úmyslů Satanů kněží a církví atd. proto, aby dokázal svou moc, svého DUCHA BOŽÍHO, nad každým lidským stvořením. Lidé stále dělají to, co se Bohu líbí, dobré Božím rozumem, i zlé, svým zvířecím rozumem, při odstoupení rozumu Hospodina. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31, Jer.1/17,6/19,30až31/27,32, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.29/11až24až45/7až57/10,16,20až66/24, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Žalm1/1až96/7až150/6, Mat.5/3,9,14,18až21/15, Fil.1/11,2/9,13,3/15, Oz.9/7,12,15, atd. Jedinému Bohu SVĚTA, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v novém novoluní MĚSÍCE, od čtvrtku 7.4.2016, do úplňku MĚSÍCE, do 22.4.2016, do nového VELKÉHO PÁTKU, do svátku všech pokorných a úplně poslušných nemluvňátek, či křesťanských sviní, se nikdo neposlušný a vzpurný beztrestně posmívat nebude. Mocný je kdo pochopí, že PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, v dubnu 2016, je i ÚSVITEM OSMÉHO DNE, osmého tisíciletí, protože jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, vede lidstvo od jeho vzniku. Př.8/13,17, 2.Petr.2/8, 1.Král.8/66, Iz.59/10, atd. Mocný je, kdo zveřejněním SOUDU úplně neposlušných, nechá nad Domašovskem, či Brnem, spadnout kus krvavých křesťanských nebes, stínících SVĚTLU SVĚTA ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH A VĚČNÝCH NEBES, úplným zničením děsivé temnoty křesťanských protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a úplným zničením krutého zmijího jedu promyšlených vychytralostí politologů, ekonomů, bankéřů, politiků pravice a levice, a jiných NETVORŮ. Žalm1/1až81/4,82/5až96/7až150/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.29/11až24až45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,59/10ažaž66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8, 9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,12/10,17,27až19/6, Jóel2/11až4/21, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17.

Kdo v textu z uvedených nemluvňátek, či sviní, novým Bohem prokletých, se k novému Bohu nevrátí neprodleně, svoláním slavnostního shromáždění, k oslavě DRUHÉHO PŘÍCHODU nového, VÍTĚZNÉHO KRISTA do Česka, vyvýšeného SOUDEM neposlušných a vzpurných křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, toho nový Bůh nenechá bez trestu. Novému Bohu, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je posmívání se VÍTĚZNÉMU Kristu, vyvýšeného SOUDEM militaristicky chamtivých křesťanských prasat, křesťanskými protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, Satany kněžími a ekumenickými církvemi, ČARODĚJNICEMI. Přátelsví s Kristem VÍTĚZNÝM získají pouze pokorní a úplně poslušní služebníci nového Krista VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vyvýšeného SOUDEM SLOV krvavých lidských nízkých NEBES křesťanů, buddhistů, hinduistů, židů, muslimů, ve kterých TVORSTVO, místo Bohu, slouží Baalům, boháčům, atd. Vzkřišení z mrtvých, ze vzedmutého moře křesťanských sviní na Domašovsku, nebo v Brně nastane, až na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ pokorných, úplně poslušných, a novému Bohu vděčných služebníků nového Hospodina, budou proražena mravně nízká křesťanská nebesa, mletím ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jóel1/14. Když na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ, na oslavě dalšího, či druhého příchodu VÍTĚZNÉHO Krista do Česka, K.M.7/12,27, Žid.8/10,9/27, zmizí vzedmuté moře křesťanských, Zj. 21/1, militaristicky chamtivých sviní na Domašovsku, nebo v Brně, Iz.57/10,16,20, nový Bůh, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již bude jednat sám, Žalm 37/5,11,35, a nechá spadnout, nízká, lidská, krvavá a temná křesťanská, buddhistická, hinduistická, muslimská, judaistická, a jiná nebesa, v celém SVĚTĚ. Pád lidkých nízkých krvavých temných nebes, bude hrozný pro vládnoucí elitu, protože při mletí SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, začnou padat na novou zemi, celosvětového, Božího, mírumilovného království, stávající vládnoucí váleční zločinci, kroupy těžké jako cent, např. drzí a vzpurní politici prezidenti Putin, Obama, Zeman či Si Ťin-phing, atd. K.M.1/4,5/22,6/6až24, Jer.10/24, Zj.16/21, atd. Vládnoucí elita Bohem vyvoleného Domašovska a Brna, která svévolně bere všem lidem celého SVĚTA, nové nebe, nová celosvětová nebesa Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ignorováním dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království, je novým Bohem prokletá. Odmítnout jednání s novým Bohem, Iz.1/18, o NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ vlády jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad lidmi celého SVĚTA, v celosvětovém, mírovém Božím království, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Žid.8/10. Novému Bohu, SLOVU, se nikdo nebude beztrestně posmívat náboženskými a politickými žvásty. Gal.6/7. Když např. starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a farář Dominik fara@domasov.info, odmítnou svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ na počest dalšího příchodu VÍTĚZNÉHO Krista, pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, mají povinnost tyto nemluvňátka, či neposlušné, vzpurné a chamtivé svině, proklínat. Iz.65/15. Ať Vás nový Bůh zabije strašlivou záhubou, Iz.66/24, Ez.28/9, Mich.2/10, např. dle v dalším textu uvedeného proklínání křesťanských prasat z TWR, z Proglasu, z Brna, atd. 2.Petr.2/21. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, Kol.3/5, které chtějí vládnout nad křesťanskými hlupáky, Kaz.8/8, protikladnými křesťanskými žvásty, 1.Tim.6/5až20, a promyšlenými politickými a ekonomickými vychytralostmi, z Domašova, z Proglasu, TWR, atd. Sír. 5/5až19/20,25, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, Jer.1/17až6/19,30. Např. drzé Satany Kolegara, a Zemana, studio@radio7.cz, twr@twr.cz, či Svobody holesov@jbcr.info, a ostatní neposlušné NETVORY, křesťanské Bohy, je nezbytné proklínat všemi texty Písma. Ez.28/9, Iz.65/15. Proklínat je třeba např. křesťanské, militaristicky chamtivé modloslužebníky z Domašovska, a z Brna, opakovaně uváděné, brno@muslim.cz, praha@muslim.cz, vzpurné a neposlušné svědky Jehovovy Karel Pukl karelpukl@ volny.cz, hinduisty z Durďákové 34 snd.bvks@gmail.com, nebo rektora Beka bek@ muni.cz, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, a ředitele Ostrého jaromir.ostry @rozhlas.cz, viz proklínání dále uvedené. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude zničeno křesťanské zlo, proražením nebes. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, atd. Je třeba úplně zničit Nadační fond Generace 21 pressGenerace21@google.com, a z Česka úplně vyhnat křesťany, mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanské militaristicky chamtivé svině, z TWR, z Proglasu Jan Talafant a Jan Vytřísal ve vysílání TWR v Proglasu, twr@twr.cz, si nastolili ve vysílání svoje OVOCE křesťanské spravedlnosti, almužny a charity, a tím i meč nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, křesťanů s muslimy, a tím i uprchlíky z bojišť, kde není klasická fronta, např. taková, jaká byla za druhé SVĚTOVÉ VÁLKY, ale kde válečná fronta, díky křesťanskému bombardování, je mnoho let v celé zemi. Svět má válečných uprchlíků tolik, jako je v moři písku, kvůli křesťanským, militaristicky chamtivým sviním. Bude ve všem po nedostatků, když se Česko k novému Hospodinu neprodleně vrátí, Jer.3/14, zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, úplným vyhnáním uvedených modloslužebníků, či sviní, do říše ticha, cestou vyvolených vzpurných a pyšných neposlušných. Kol.3/5, Mal.3/10,16,19,20, Jer.6/19,30,31/27,32, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Žalm96/7,115/17.

 

8.) Nový Hospodin soudí křesťanské, či ateistické svině, jím vyvoleného Česka, vzpurné, drzé a neposlušné, osvícené pouze jejich geneticky zvířecím rozumem prasat, s velkou trpělivostí, již od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. K.M. 12/10,17,27, atd. Nad úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, nad Bohy, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, se stále nemůže smilovat. Např. drzí Satani, ĎÁBLI z Proglasu a TWR, SVINĚ, NETVOŘI, např. Ing. Raus a Hanka a Tomáš Grohmanovi z Neratovic, členové Odboru pro manželství a rodinu Rady Církve bratrské, nechtějí vzdát svoje protikladné křesťanské žvásty, a promyšlené ekonomické vychytralosti ekonomů a bankéřů. Svými křesťanskými žvásty jsou určení k pádu do říše ticha, kam nehodlají odejít. Kvůli nim, nikdo zlý a neposlušný se nebojí VŠEMOHOUCÍHO Boha, ZÁKONODÁRCE. predseda@cb.cz, mistopredseda@cb.cz, sekretariat@cb.cz, tajemnik@cb.cz, grohman@velkoobchodgrohman.cz, twr@twr.cz, studio@radio7.cz, hanka.grohmanova@gmail.com, petr.geldner@cb.cz, marketa.holeckova@atlas.cz, bronislav.matulik@cb.cz, horska@nettown.cz, josef.horsky@cb.cz, Žalm115/17,132/5, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31, Jan1/1až8/42až15/25, 2.Petr.2/21, 2.Kor.3/5,9, 4/3,10/4až13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Dan.9/14 až11/39,12/2, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.7/7,13/20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Aby se svět změnil, každý se musí stát pokorným, dospělým, odpovědným a úplně poslušným, čtením nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dan.11/39,12/2, Žid.4/7až8/10, Ám.3/7,8/11, Jer.23/29, 2.Kor.10/4, atd. Vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby zvyšující se výroby, je nezbytné neprodleně, protože hněv nového Boha nad neposlušnými křesťanskými sviněmi, již neprodlévá. Žid.4/7až12/28, Sír.5/5,7/16až43/26,31, 2.Petr.2/21, 2.Kor. 10/4, atd. Hospodine prosím usmrť uváděné mrtvé, neposlušné a vzpurné svině, uváděné křesťanské, neposlušné a vzpurné Bohy, které brání Tvé vládě ZÁKONODÁRCE nad celým SVĚTEM, strašlivou záhubou, např. rakovinou, kterou šíří svými žvásty, nebo jim rozbij jejich lebky. 2.Kor.10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21až3/16, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10, Iz.29/11až33/22až65/15až66/24, 2.Tim.2/16,3/9,4/3, Žalm7/17,14/1,33/6,50/16,22, Ez.3/4,21,28/9,19,33/17, K.M.12/27, Mich.2/10, atd. Ať jim padne na hlavu nějaká střecha, či most. Luk.1/52,2/24,13/3,17/10,20,34,19/44,20/18. Nebo mrtvé, to je neposlušné, převrať i s autem, či s letadlem na fosilní paliva, na kterém jezdí, proti vůli Boží. Vůle Boží je vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby zvyšující se dopravy, výroby, výstavby, spotřeby, atd. kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv neprodleně. 2.Kor.10/4, Sír.5/5,7/16,9/15, Ageus1/9,2/22, Žid.4/7,10až12/28, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Oz.2/18až14/3, Kaz.3/18až9/10, atd. Bože, ať neposlušní NETVOŘI jsou celosvětově trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky a mravně nezbytného, pro všechny politické a náboženské svině. Žalm58/10, 2.Petr.2/22, Iz.2/22až11/6,29/11až24,33/22až65/25, Sír.5/5,7/16až40/29, Iz.21/5, atd. Bože ZÁKONODÁRČE, smiluj se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad neposlušnými a vzpurnými křesťanskými prasaty tebou vyvoleného Česka. 2.Petr.2/22, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Bhagavad.15/15, 2.Kor.10/4, atd. Ať Česko pochopí, že všichni lidé, celého SVĚTA musí mít číslo 666 proto, aby Praha byla NOVÝM JERUZALÉMEM, z domů pouze ZIMNÍCH, a z domů ZIMNÍCH pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Zj.13/18až21/1až22/21, Ám.3/7,15, atd. Zlí a neposlušní, pro odstoupení TVÉHO rozumu mrtví, se brání dokonalé majetkové rovině nového Jeruzaléma, Prahy, kde všichni musí mít číslo 666. Zj.21/1až22/23, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20 až63/14,18až65/1,15až66/24, Oz.2/18,4/6,až5/7,15až8/4,12až9/7,12,15až14/3, atd. Asi 1 000 000 úplně poslušných služebníků Božích z Prahy, BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, děleno 1500 strávníků jednoho sídliště, jednoho ZIMNÍHO DOMU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, je číslo 666. Řím.8/19, 2.Kor.10/4,13/5,8, Zj.13/18až21/1až 22/21, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, atd. Mrtví, to je neposlušní a vzpurní, pro odstoupení TVÉHO rozumu, se zuřivě brání TVÝM zákonům, o energetické a mravní nezbytnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských, mrtvých, to je neposlušných a vzpurných zvířat. Nový Kristus se nad Českem smiluje, až uváděné křesťanské NETVORY, spolu se mnou, bude proklínat mnoho služebníků Božích, kteří nebudou mít za Boha výrobky lidských rukou na fosilní paliva, a zbraně. Mat.5/18, Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18až65,1,15až66/24, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27, Žalm1/1až7/17až37/5,11,35,38, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18až14/3, 2.Kor.10/4, atd.

 

Rovnost uvedla, že do Česka se vrátil kapitalismus 1. dubna 1991. Prvního dubna 1991 začal platit TUNEL PRIVATIZACE tím, že v platnost vstoupil zákon o převodu komunistického, to je Božího, státního majetku, Baalům, Beelům, Belzebubům, to je boháčům, DÉMONŮM, to je ekonomům a bankéřům, a Satanům kněžím všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC. V tento den, nový Hospodin na Česko uvedl SOUD ovoce úmyslů SYNŮ lévijců OTCŮ Karla Marxe a Bedřicha Engelse, LÉVIJCŮ z Česka, KOZLŮ z ČSSD, a BERANŮ z KSČM, předválečných i poválečných. Iz.5/4,16až65/15, Jer.6/19, 1.Moj.15/8, Jan1/1až8/42až15/25, Bhagavadgíta15/15až16/13až24až18/78, Eze.3/4,21,39/8,13,21,29,44/28, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,57/10,16,20,65/15, atd. Zakladatel poválečných KOZLŮ ČSSD, dnes prezident, KOZEL Zeman, a vůdce ČSSD, KOZEL premiér Sobotka, nebo vůdce poválečných komunistických BERANŮ, dnes Filip, SYNOVÉ Marxe a Engelse, úplně sešli z cesty svých OTCŮ Karla Marxe a Bedřicha Engelse. Místo na Boží majetkovou rovinu, vedou Česko na scestí, ve všem jeho počínání, kvůli blízkému konci éry fosilních paliv, pro odstoupení rozumu nového Hospodina, od vzpurných a neposlušných imperialistických a militaristických sviní. SKÁLOU těchto vládnoucích NETVORŮ není nový Hospodin, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ale papírová SKÁLA křesťanských hlupáků, PRACHY, a MAJETEK. Stávající majetek shnil, kvůli nové, obnovitelné energetice, kterou je možné realizovat pouze rozumem Hospodina, nikoli zvířecím rozumem lidkým. Opak tvrdí pouze lháři, blázni a zločinci, kteří rozum od Boha, který je Boží milostí, pokládají za svůj rozum. Spravedlnost, např. v době pouště čtyřiceti let socialismu, Česko vybudovalo pouze s pomocí rozumu Hospodina, nikoli s pomocí zvířecího rozumu LÉVIJCŮ, komunistů. Smyslem života nyní je sloužit jedinému Bohu SVĚTA, ZÁKONODÁRCI, jeho dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království. Křesťanská sbírka neposlušných a vzpurných Bohů, nemůže nikoho zachránit, protože veškerý rozum, rukodělnou dovednost, či rozumnost, paměť, pudy, spánek, zdraví, atd. dává lidem Kristus VÍTĚZNÝ, ZÁKONODÁRCE, rozumem svého DUCHA, ze svého milosrdenství, každému do DUŠE tak, jak chce on sám. 1.Moj.15/8, Jer.1/17až6/19až31/27,32, Bhag.15/15, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58,atd. Děsivé krádeže komunistického, to je Božího, či státního majetku, začaly při privatizaci za přispění KOZLŮ Zemana a Sobotky z ČCD, i za přispění BERANA Filipa z KSČM. Na konci TUNELU děsivých krádeží společného, Božího, státního majetku a dolů, však již svítí SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, uvedeného v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Množství různých, propojených krizí se skončí okamžitě, když se Domašovsko, či Brno, neprodleně vrátí k novému Hospodinu, mletím jeho nového SLOVA. Všichni dostávají nový smysl života, kterým je služba novému Bohu, SLOVU. Každý má povinnost být jako nový Bůh tím, že bude dělat všechno kvůli SOBĚ SAMÉMU proto, aby se zachránil před trestáním neposlušného křesťanského, militaristického stáda. Iz.33/22až48/5,10,11až66/24, atd. Veškerá půda a veškerý majetek již patří novému Bohu podobně, jako mu patřila v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti křesťanské POUŠTĚ socialismu. Již nelze nic imperialisticky a militaristicky zvyšovat, protože je nezbytné vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby. Destruktivita lidí neposlušných a vzpurných, pramení v odstoupení rozumu Božího od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní. Veškeré zlo se bere v lidech, z jejich rozumu geneticky prasečího. Ti, kteří se nyní narodí z nového Boha, který je novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, přemůže křesťanský SVĚT. Smyslem nového života je pomáhat ŽENĚ STATEČNÉ, rodit nové MOCNÉ BOHY, či BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží celý SVĚT. Kultivace prostředí je možná pouze novou a věčnou manou ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Změnit SVĚT protikladnými žvásty a promyšlenýmu ekonomickými vychytralostmi bankéřů a ekonomů nelze. Nový Bůh neposlušné, zlé a drzé svině ,nepotřebuje nikde na SVĚTĚ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

9.) Na Velikonoce, při úplňku MĚSÍCE, na ŠKAREDOU STŘEDU 23.3.2016, na shromáždění svědků Jehovových, v komunistickém BÍLÉM DOMĚ v Brně, vzkříšení z drzých mrtvých sviní nenastalo, moře zlých vládnoucích křesťanských militaristů v Brně proto nezmizelo. O VŠEMOHOUCÍM novém Bohu, ZÁKONODÁRCI, Česko stále nemá ani ponětí. Viz kapitola 203. 1.Kor.1/27až15/14,33, Iz.57/10,16,20až66/24, Sír.5/5,7/16až43/26,31, 2.Petr.2/21až3/16, Zj.21/1až22/21, K.M.1/4až12/10,17,27, Iz.33/22, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Žalm81/4,82/5, atd. Nové DNES DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, DUCHA SVATÉHO, který stále stejně žije mezi námi, do Brna, bude proto až po SOUDNÉM DNI neposlušných, při úplňku MĚSÍCE, na další VELKÝ PÁTEK, dne 22.4.2016. Žid.4/7až9/27až12/28, 2.Kor.10/4,13/5,8, Korán37/20až98/2až112/1, Žalm1/1AŽ81/4,82/5, Dan.11/39,12/2, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,14/3. O reparát oslav PŘÍCHODU nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v době úplňku MĚSÍCE, což je svátek všech pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, DUCHA SVATÉHO, na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku a v Brně, se znovu musí pokusit všichni pokorní, úplně poslušní a novému Bohu vděční Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, MOCNÍ BOHOVÉ, KTERÉ TOUŽEBNĚ VYHLÍŽÍ VŠECHNO TVORSTVO. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/27,10/26,31,37,12/28,13/17, Iz.33/22až66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm1/1až81/4,82/5až150/6, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,14/3, Dan.9/14,27,11/39,12/2. NOVOU a VĚČNOU smlouvu, se stále stejným Bohem, s DUCHEM SVATÝM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, na Domašovsku, a v Brně, mají povinnost neprodleně podepsat tyto tři nové, úplně poslušné, a novému Bohu vděčné Boží trojice, Bohové, Boží SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Žid.4/7až8/10až13/17, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Jan1/1až10/34až15/25, 2.Kor.10/4,13/5,8, Dan.11/39,12/2, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20, Řím.1/18až 8/19až11/32, K.M.1/4až6/6až24až16/28, atd. 1.) Na Domašovsku starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich Bůh, drzý pozemský Otec Satan farář Dominik fara@ domasov.info. 2.) V Brně potom další Boží trojice, prozíravý a pokorný rektor Bek bek@muni.cz, úplně poslušný rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, a BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, ředitel Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. 3.) Poslušní muslimové z Brna brno@muslim.cz, praha@muslim.cz, svědkové Jehovovi Karel Pukl karelpukl@ volny.cz, a hinduisté z Durďákové 34 snd.bvks@gmail.com. Nová NEBESA jsou nyní učiněna novým Božím slovem ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH A VĚČNÝCH NEBES. Žalm33/6. SMLOUVA NOVÁ a VĚČNÁ s novým Kristem, s DUCHEM SVATÝM, úplně zničí děsivou temnotu stávajících lidských NEBES křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských, atd., která již nebudou připomínaná. Úplňkem MĚSÍCE v dubnu, na VELKÝ PÁTEK 22.4.2016, Kristus VÍTĚZNÝ, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, končí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Křesťanská neděle 3.4.2016, je dnem milosrdensví nového Boha, který pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, BOHŮM, stejně mocným, jakým je nový Kristus v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dovoluje jít dál, do mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pondělí 4.4.2016 je DNEM ZVĚSTOVÁNÍ nového Krista, takového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, jaký v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES skutečně je. Pomocí křesťanských protikladných žvástu, a pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů a bankéřů, nový Kristus vydal do moci klamu všechny imperialistické a militaristicky chamtivé, neposlušné a vzpurné křesťanské svině Česka proto, aby uvěřili lžím o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, pro mletí děsivé temnoty katolického, evangelického, buddhistického, hinduistického, či islámského katechismu. Žalm81/4,82/5, Dan.11/39,12/2, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd.

Svědkové Jehovovi z Brna, v DEN SVÁTKU pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, mocných Bohů, stejných, jaký je nový Kristus, v nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na ŠKAREDOU SAZOMETNOU středu, při úplňku MĚSÍCE 23.3.2016, slavili v komunistickém BÍLÉM DOMĚ SMRT křesťanského Krista, SMRT křesťanské MODLÁŘSKÉ UKŘIŽOVANÉ STVŮRY, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. V kapitole 203 byl svědek Jehovův Karel Pukl karelpukl@ volny.cz, hinduisté z Durďákové 34 snd.bvks@gmail.com, ředitel ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz, atd., požádáni, aby v sále BÍLÉHO DOMU v Brně, při úplňku MĚSÍCE 23.3.2016, na SAZOMETNOU STŘEDU, v 18:30 hod., zrušili smlouvu se SMRTÍ, kterou je děsivá temnota křesťanství. Vyšel třetí den, třetího tisíciletí, a křesťanství je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Při úplňku MĚSÍCE 23.3.2016, se k Hospodinu nikdo nevrátil. Nikdo nezajistit, aby fíkovník hinduistů a buddhistů uschl tím, že SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, objasňující co jsou to DÉMONI, a potvrzující moc SLOVA nového Hospodina, nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ, a každým lidkým zvířecím TĚLEM, uvedeného i v Bibli, v Tóře a v Koránu, vyšel na NEJVYŠÍM NEBI, jako SLOVO od jediného Boha SVĚTA, platné pro všechny národy SVĚTA. Klíčem od každých dveří, a od každého lidského, geneticky zvířecího srdce, je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zlo, které je hříchem, který je k SMRTI Česka a SVĚTA, je však již dostatečně pojmenováno. Svědek Jehovův Karel Pukl karelpukl@volny.cz, hinduisté z Durďákové 34 snd.bvks@gmail.com, ČRo Brno, atd., v sále BÍLÉHO DOMU v Brně, při úplňku MĚSÍCE 23.3.2016, na SAZOMETNOU STŘEDU, v 18:30 hod., nezrušili smlouvu se SMRTÍ, kterou je děsivá temnota křesťanství. Pro nikoho v Brně, nezazářila nová Boží spravedlnosti, určená pro pokorné a úplně poslušné, uvedená v novém SLOVĚ, o ráji celosvětového, mírového Božího království, energeticky neotřesitelného. Ža.37/5,11,35,38, Iz.28/18,24,29/11,24,57/10až20, Jer.6/19,30, 2.Kor.10/4. Bůh nemohl ukončit vládu politických a náboženských prasat, nad politickými a náboženskými prasaty, protože se nestal jediným ZÁKONODÁRCEM pokorných a poslušných. Nemohl se ujmout vlády nad celým světem sám, jako jediný Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Svědkové Jehovovi mě z BÍLÉHO DOMU, kde jsem slovem, i pomocí letáčků šířil SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vyhodili. Konkretně to učinil starší NETVOR Láďa Martínek. Vyhrožoval, že pokud neopustím BÍLÝ DŮM dobrovolně, že zavolá Policii ČR, kvůli tomu, že nechci, aby se povzbuzovali k neposlušnosti, a vzpouře, proti Kristu VÍTĚZNÉMU. Svědkové Jehovovi mě již nechali vyvést ze svých křesťanských modloslužeb, ze svých vzpurných domů, v Brně I v Zastávce u Brna, pomocí Policie ČR. Raději jsem odešel dobrovolně. Volal jsem hinduistům z Durďákové 34 snd.bvks@gmail.com. Žádal jsem o dialog, při jejich přednášce o Bhagavadgítě, a při jejich hostině, kterou mají v neděli ve 14,00 hodin. Neuspěl jsem. Sdělili mně, že moje názory na jejich NEBESA, na jejich SLOVA buddhistů a hinduistů, jsou jim k smíchu. Nevěří tomu, že Bůh neposlušné potrestá. Semínko Božího celosvětového království, lze zasadit pouze na slavnostním shromáždění k uvítání jediného Boha SVĚTA, takového VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, jaký v Písmu, veškerém od Krista, DUCHA SVATÉHO, opravdu je. V SOUDNÉM DNI všech vzpurných a neposlušných, křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, budou odsouzení všichni neposlušní, kdo neuvěřili pravdě o jediném STVOŘITELI všech náboženství SVĚTA, Ježíši Kristu VÍTĚZNÉM, všichni kdo nalezli zalíbení v děsivé temnotě křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islámu, atd. Osvobození od neposlušných, vzpurných, drzých a pochybných vládnoucích hlupáků, např. od zlých prezidentů Zemana, Putina, Obamy, atd., budou všichni, kdo si za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE vyvolí Krista VÍTĚZNÉHO, jeho SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Boží hněv nad neposlušnými a vzpurnými sviněmi již neprodlévá.

 

10.) Bůh ZÁKONODÁRCE vyžaduje, aby pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční mocní Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ z Domašovska a z Brna, zajistili vědecký výklad SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES o tom, kdo je úplně poslušným Bohem, zářícím navěky a navždy, pro nastolení celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a vědecky mravně neotřesitelného Božího království v Domašově, a v Brně, v novém novoluní, v Den vzdělanosti, 7.4.2016. Jan1/1až10/34až15/25, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Žid.4/7až12/28, K.M.1/4až8/21,13/8,16/27,17/10až20, Žalm1/1,37/5až35,50/16,22,81/4,82/5,96/7,132/5,8, Sír.5/5,7/16,43/26,31, Iz.33/22, atd. Technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost zajistit vzkříšení z mrtvých sviní, které ještě nenastalo. 2.Petr.2/21až3/16, 1.Kor.10/11,14/36,15/14,33, atd. Vzedmuté moře zlého křesťanského mrtvého stáda v Česku, do říše ticha ještě nesestoupilo. Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až8/8,9/10, Žalm115/17, atd. Bůh bude oslaven, až na všesvětovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, v době úplňku MĚSÍCE, na VELKÝ PÁTEK 22.4.2016. Žalm81/4, Ez.3/14,21až39/8,13,21,29, Oz.2/18až5/15až14/3, Př.8/13,17, Jóel4/12, atd. Trestajícímu Bohu, nikdo neposlušný, se beztrestně posmívat nebude. Gal.1/7až6/7, Sír.7/16. Z Písma je vědecky prokázáno, že katechismus neposlušných křesťanů, není SLOVEM Božím, protože Bůh je jediným Bohem, ve veškerém SLOVĚ. Jediný Bůh SVĚTA je nyní Otcem pouze všech pokorných a úplně poslušných. Brno a Domašovsko má dveře do celosvětového Božího království, naplno otevřené. Bránu skvělé budoucnosti ráje celosvětového Božího království pro všechny národy, mají povinnost otevřít naplno nové, úplně poslušné trojice Boží. Na Domašovsku starosta Pitrocha starosta@obec.domasov.net, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, a jejich drzý křesťanský Bůh, pozemský Otec Satan farář Dominik fara@domasov.info. V Brně potom nová Boží trojice, pokorný rektor Bek bek@muni.cz, úplně poslušný rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, a BOŽÍ SYN ředitel Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz. Na Domašovsku, a v Brně, uvedené nové Boží trojice, pokorných, bezmocných, a proto úplně poslušných služebníků nového Krista VÍTĚZNÉHO, Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ a Satanů, a všech národů SVĚTA, mají povinnost neprodleně zasít nové semínko víry v jediného Boha SVĚTA, v Krista VÍTĚZNÉHO. SEMÍNKO NOVÉ VÍRY v jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, i jako SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, mají povinnost zasadit uváděné nové Boží trojice DUCHA SVATÉHO, Boha celosvětově stále stejného, na Domašovsku, a v Brně, svoláním SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ pokorných, a úplně poslušných SLUŽEBNÍKŮ Krista VÍTĚZNÉHO. Jarní vlání oslav nového Boha nás nemine, když Domašovsko, starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek, a Otec Satan farář Dominik, nebo Brno, neprodleně svolají slavnostní shromáždění. Domašovsko a Brno, jako první na SVĚTĚ, musí být lidem svatým, úplně poslušným, vděčným, a novému Bohu věrným. Kdo je lenošný, a nechce SLOVO BOŽÍ NOVÝCH NEBES studovat, tomu je ochotně a rád vysvětlím proto, aby na Domašovsku, a v Brně, bylo vše nové, tak mladě jaré neprodleně, ještě v dubnu 2016. Slavnostní shromáždění na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU mocného, spravedlivého, a moudrého Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, do jím v Písmu vyvoleného Česka a Slovenská, je současně SOUDNÝM DNEM všech drzých, vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých, bohatých a jiných vládnoucích sviní. Semínko celosvětového mírového Božího království bude zasazeno, až především v Brně, a v Praze, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, budou žíznit a hladovět po nové maně nového Božího slova, kde z milosrdenství Božího rozumu je uvedena jedině možná, a jedině správná, energetická koncepce Česka a SVĚTA, platná pro přelom věků konce éry fosilních paliv. Tato platná energetická, ekologická a mravní Boží koncepce Česka a celého SVĚTA, jedině možná, je zapsaná od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, v objasněných podobenstvích, v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v dubnu v roce 2016, nikdo nemá důvod texty ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES nestudovat a ignorovat. Lidé dělají co se Hospodinu líbí tím, že ve svých hlavách, které jsou geneticky stejné, jako hlavy zvířat, a ve svých DUŠÍCH, které jsou stejné jako u zvířat, mají naprogramovanou pouze starou křesťanskou cestu MEČE VÁLEK, kvůli vládě DUCHEM CHUDÝCH boháčů a bankéřů, nad DUCHEM CHUDÝMI chudáky.

Novému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, začnou v hlavách klíčit nové neurony, nového Božího technického rozumu, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a nových mravech celosvětového, mírumilovného Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, až budou mít hlad po nové a věčné maně ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Odstoupení rozumu Krista VÍTĚZNÉHO, Boha stále stejného, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi v Česku odjakživa, od neposlušných a vzpurných křesťanských sviní, např. od Kolegara a Zemana z TWR twr@twr.cz, a od jeho hosta ze sobotního pořadu TWR v Proglase, Svobody z Holešova holesov@jbcr.info, je vážná nemoc, která je k SMRTI neposlušných a vzpurných nemluvňat, či sviní. Nový Hospodin totiž nevstoupí svým rozumem, ze svého milosrdenství, do žádného lidského mozku, podrobeného smrtelnému hříchu, kterým jsou jejich protikladné militaristické křesťanské žvásty. Znamení doby nevnímají jenom vzpurní a neposlušní, které Kristus živí křesťanským mlékem, což je mléko pro nemluvňátka, pro drzé a neposlušné svině. Nový Kristus již není vyvýšen křesťanským KŘÍŽEM, ale na ÚSVITU přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE v dubnu v roce 2016, je vyvýšen SOUDEM neposlušných a vzpurných křesťanských NETVORŮ. DUCH SVATÝ, slov ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES již zjevil, že všechny v textech SOUDU uváděné křesťanské svině, mají povinnost jít neprodleně v médiích do říše ticha, což neposlušná militaristicky chamtivá prasata v Proglase a TWR, stále drze odmítají. Boží plán s jím v Písmu vyvoleným Českem je, že především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, z milosrdenství rozumu Hospodina, budou jíst hutný pokrm nové many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a to dobrovolně, pokorně. Nový Kristus, VÍTĚZNÝ očekává, že celé Česko bude novému Bohu děkovat, za osvobození se od takových drzých křesťanských sviní, jakými jsou Kolegar, Zeman, studio@radio7.cz, a Svoboda holesov@jbcr.info. Uvedení neposlušní, drzí a vzpurní, jsou v říši mrtvých neposlušných, viditelně debilní, a to pouze pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, kteří se dobrovolně a s radostí, k novému Hospodinu, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neprodleně vrátí. Od neposlušných a drzých křesťanských nemluvňat, či sviní, se budou lišit mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírumilovného, energeticky neotřesitelného Božího království. Nový Hospodin po pokorných a úplně poslušných vyžaduje, aby nechali neprodleně zemřít své mocné já, svého rozumu geneticky zvířecího, svého zvířecího těla, i své zvířecí DUŠE, což je předpoklad pro podřízení se dokonalé lásce nových Božích příkazů a zákonů. Žít strachem z OVOCE ÚMYSLŮ boháčů, bankéřů a ekonomu v křesťanském, imperialistickém militarismu, je možné jenom pro lenošné, vzpurné a neposlušné zbabělce, kteří si neváží vlastního života, protože Boží hněv nad vzpurnými křesťanskými nemluvňaty, sviněmi, či odpornými pláňaty, kteří odpírají spravedlivým poslušným, jejich spravedlnost celosvětového Božího království, již neprodlévá. Uváděná vzpurná křesťanská HOVADA, či zlí Baalové, bohatí NETVOŘI a DÉMONI BANKÉŘI, kvůli své papírové SKÁLE, kvůli svému Bohu, kvůli PRACHŮM, nového, VÍTĚZNÉHO Krista, nenávidí bez příčiny, kvůli svému špatnému programu ve svých zvířecích hlavách, a svých nemocných zvířecích DUŠÍCH, do nichž NOVÝ DUCH SVATÝ nevstoupí, kvůli smrtelnému HŘÍCHU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Nový Bůh, člověka poslušného, odpovědného, dospělého, ke svému obrazu Krista VÍTĚZNÉHO, k obrazu ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, teprve v ulicích Domašovska a Brna, hledá. Růst novým Božím SLOVEM Krista VÍTĚZNÉHO, mohou pouze pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Kristus vítězný, své nové služebníky, nazývá jménem novým. Služebníci Boží již nejsou LÉVIJCI, BERANI z KSČM. Ti byli služebníky Božími Boha BERÁNKA, v době pouště Boží socialistické spravedlnosti, v době 40-ti let socialismu Česka. Služebníky Božími, jsou nyní úplně poslušní Boží SYNOVÉ, mocní Bohové, stejní jako Kristus ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pouze tyto pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, celého SVĚTA. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, které chtějí vládnout nad křesťanskými pomatenými hlupáky, svým protikladným křesťanským žvástem, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, např. Kolegara, Zemana, studio@radio7.cz, tvr@twr.cz, a Svobody holesov@jbcr.info. je nezbytné proklínat všemi texty Písma. Nový Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17.

 

11.) Vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby zvyšující se výroby, je nezbytné neprodleně, protože hněv nového Boha nad neposlušnými křesťanskými sviněmi, již neprodlévá. Žid.4/7až12/28, Sír.5/5,7/16až43/26,31, 2.Petr.2/21, 2.Kor.10/4, atd. Hospodine prosím usmrť uváděné mrtvé, neposlušné a vzpurné svině, uváděné křesťanské, neposlušné a vzpurné Bohy, které brání Tvé vládě ZÁKONODÁRCE nad celým SVĚTEM, strašlivou záhubou, např. rakovinou, kterou šíří svými žvásty, nebo jim rozbij jejich lebku. 2.Kor.10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21až3/16, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10, Iz.29/11až33/22až65/15až66/24, 2.Tim.2/16,3/9,4/3, Žalm7/17,14/1,33/6,50/16,22, Ez.3/4,21až28/9,19až33/17, atd. Ať jim padne na hlavu nějaká střecha, či most. Luk.1/52,2/24,13/3,17/10,20,34,19/44,20/18. Nebo uvedené mrtvé, to je neposlušné, převrať i s autem, či s letadlem na fosilní paliva, na kterém jezdí, proti vůli Boží. Vůle Boží je vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby zvyšující se dopravy, výroby, výstavby, spotřeby, atd. kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv. 2.Kor.10/4, Ageus1/9,2/22, Žid.4/7,10až12/28, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Oz.2/18až14/4, Kaz. 3/18až9/10, atd. Bože, ať uvedení neposlušní NETVOŘI jsou trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky a mravně nezbytného, politických a náboženských sviní. Žalm58/10, 2.Petr.2/22, Iz.2/22až11/6,29/11až24,33/22až65/25, Sír.5/5,7/16až40/29, Iz.21/5, atd. Bože ZÁKONODÁRČE, smiluj se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad uváděnými neposlušnými a vzpurnými křesťanskými prasaty. 2.Petr.2/22, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Bhagavad.15/15, 2.Kor.10/4, atd. Ať Česko pochopí, že všichni lidé, celého SVĚTA musí mít číslo 666 proto, aby Praha byla NOVÝM JERUZALÉMEM. Zj.13/18až21/1až22/21, atd. Zlí a neposlušní, pro odstoupení TVÉHO rozumu mrtví, se brání dokonalé majetkové rovině nového Jeruzaléma, Prahy, kde všichni musí mít číslo 666. Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20 až63/14,18až65/1,15až66/24, Oz.2/18,4/6,až5/7,15až8/4,12až9/7,12,15až14/3, atd. Asi 1 000 000 úplně poslušných služebníků Božích z Prahy, BOHŮ, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, děleno 1500 strávníků jednoho sídliště, jednoho ZIMNÍHO DOMU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametnikniha.cz, je číslo 666. 2.Kor.10/4,13/5,8, Zj.13/18až21/1až22/21, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, atd. Mrtví, to je neposlušní a vzpurní, pro odstoupení TVÉHO rozumu, se zuřivě brání TVÝM zákonům, o energetické a mravní nezbytnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských, mrtvých, to je neposlušných a vzpurných zvířat. Nový Kristus se nad Českem smiluje, až uváděné křesťanské NETVORY, spolu se mnou, bude proklínat mnoho služebníků Božích, kteří nebudou mít za Boha výrobky lidských rukou na fosilní paliva, a zbraně. Mat.5/18, Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18až65,1,15až66/24, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27, Žalm1/1až7/17až37/5,11,35,38, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18až14/3, 2.Kor.10/4, atd.

 

12.) Česko má chuť zápasu s novým Bohem, kvůli drzým, neposlušným a vzpurným křesťanským hlupákům, STŘÍBRU ODVRŽENÉMU. Lidu v Česku a Slovensku, však je křesťanská nepravost odpuštěna tím, že v roce trestu neposlušných, v roce 2016, z milosrdenství rozumu Hospodina, nové Boží SLOVO je Bohem, je ZÁKONODÁRCEM, je SOUDCEM, je VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Bohem, UČITELEM, MISTREM. Jer.1/17až6/19až30až23/12až29,32až31/27,32až51/58, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.29/11až24až33/22,24,44/5,8,45/7,48/5,10,11až57/10,16,27,63/14,18,65/15,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Nový Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi stále, vyčkává. Nad pokornými a úplně poslušnými služebníky SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, se chce smilovat, ze svého milosrdenství, svého Božího rozumu. Ve VEŠKERÉM Písmu, v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, i v horoskopu v Rovnosti, Bůh uvádí. Smiluje se nad úplně poslušnými služebníky, kvůli neprodlenému nastolení celosvětového mírového, energeticky, ekologicky a vědecky mravně neotřesitelného Božího království, na Domašovsku, a v Brně, v novém novoluní MĚSÍCE, v Den vzdělanosti, ve čtvrtek 7.4.2016. Dokonalá láska Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma se šíři z centra, z Domašovska a z Brna, všemi směry. V cestě za novou láskou, kterou je nový Kristus, jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mohou jít všichni pokorní a úplně poslušní znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně. Nikomu již nestojí v cestě děsivá temnota protikladných křesťanských žvástů, drzých a zlých pozemských Otců Satanů kněží, např. neposlušného katolíka, faráře Dominika fara@domasov.info, křesťanské žvásty, či tlachy, starosty Pitrochy, starosta@obec.domasov.net, nebo bludné zlé křesťanské svině, NETVORA Maxe Kašparů, který je mrtvým hlupákem, protože ví, že pro svou neposlušnost, pro svou vzpouru proti novému Božímu VEŠKERÉMU SLOVU, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. info@maranatha.cz, juraj.turoci@maranatha.cz, ester.grzonkova@maranatha.cz, tomas.chmel@maranatha.cz, libor.votocek@maranatha.cz, michaela.selingerova@ maranatha.cz. Nikomu již nestojí v cestě do celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ani krutý zmijí jed žvástů ekonomů a bankéřů. Boží hněv, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v březnu 2016, již neprodlévá. PAPÍROVÁ SKÁLA neposlušných a vzpurných křesťanských sviní v Česku, kterou jsou PRACHY, odtáhne v děsu, když především LÉVIJCI, BERANI z KSČM, lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vyrazí neprodleně naproti, mletím ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Prach z minulého zatmění MĚSÍCE Koránu, a ze zatmění SLUNCE Bhagavadgíty, v době VELIKONOČNÍ ŠKEREDÉ, SAZOMETNÉ STŘEDY 23.3.2016, a z doby VELKÉHO PÁTKU křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, 25.3.2016, bude z milosrdenství rozumu Hospodina překonán, uzdravením se pokorných a úplně poslušných služebníků nového VÍTĚZNÉHO Krista, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Celá ZEMĚ již nepatří lhářům a zločincům boháčům, to je Baalům, Beelům, či BELZEBUBŮM, ani DÉMONŮM, to je ekonomům a bankéřům, to je vlastníkům křesťanské PAPÍROVÉ SKÁLY, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, PŮDY, atd., např. v Domašově, zlým bludařům spolecnost@volny.cz, farming@centrum.cz, domasov@stavounie.cz, devetkrizu@ volny.cz, nebo drzým pozemským Otcům, Satanům kněžím, např. faráři Dominikovi, fara@domasov.info, ale pouze novému Hospodinu, který ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do jím vyvoleného Domašovska, Brna a Česka, vše uvedl, jak o sobě, tak o Česku, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Každého vzpurného, neposlušného otroka, který otročí boháčům, to je Baalům, Beelům, a BELZEBUBŮM, a ekonomům a bankéřům, to je DÉMONŮM, nový Bůh zabije, a to strašlivou záhubou. Kdo nového Boha odmítne a neposlechne neprodleně, kdo se, pro odstoupení rozumu Božího od vzpurných a neposlušných militaristicky chamtivých sviní, znovu prohlásí za křesťanského Boha, kvůli slovům křesťanských žvástů, drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika fara@domasov.info, který je novým Bohem prokletým zločincem, nebo kvůli slovům pomateného ředitele Válka skola@domasov.info, toho nový Bůh zabije. Nový Bůh si stále neví rady, s křesťanskými sviněmi, v jím vyvoleném Domašovsku, a v Brně. Vzpurní a neposlušní lidé na Domašovsku, a v Brně, ve své vzpouře proti novému Bohu, překročili všechny hranice, protože nevěří textům Písma o tom, že bát se nového Hospodina, je největší moudrost. Strach v nového Boha, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE všech vzpurných a neposlušných křesťanských sviní v Česku, nemá nikdo. Nové Boží SLOVO v nikom nezůstává, a ani nemůže, protože lidská mysl, při odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, je pouze o pletichách, a o vládě drzých hlupáků, nad ostatním neposlušným stádem. Východiskem je vláda nového Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad poslušnými, a novému Bohu vděčnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všichni pokorní, pro odstoupení rozumu trestajícího Boha, od bezmocného, to je od neposlušného TVORSTVA. Bez rozumu Božího jsou lidé politickým stádem, či dobytkem, ovládaným strachem, z činů, či z ovoce úmyslů, úplně pomatené vládnoucí, militaristicky chamtivé elity Česka, Ruska, Číny a USA. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, po odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných křesťanských sviní, zasely OVOCE SVÝCH ÚMYSLŮ, válku s muslimy o ropu, plyn a suroviny. Válkou o ropu, plyn a suroviny, sklidily vzpurné, neposlušné a drzé křesťanské svině, muslimské uprchlíky, a jejich mstu terorismem. Nový Bůh, OVOCEM ÚMYSLŮ neposlušných, boří vše co zasadil křesťanskými protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a vše co zasadil promyšlenými ekonomickými vychytralostmi ekonomů a bankéřů. Při zveřejnění SOUDU neposlušných, od poslušných, a novému Bohu vděčných, nový Bůh, svým novým SLOVEM, již odstupovat nebude, a bude s Českem žít ve svobodném SVĚTĚ, bez cenzury na pravdu o Bohu, a na pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, trvale, jako nové Boží SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Novému Bohu stačí na Domašovsku deset poslušných a spravedlivých OKŘÍDLENCŮ proto, aby jím vyvolené Brno úplně nezničil další světovou válkou. SPRAVEDLIVÝ Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech náboženství a států, je mírumilovný. Nechce, aby neposlušní NETVOŘI, či vrazi vojáci, se stále cvičili v boji proti muslimům, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Bůh je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vyžaduje, aby Domašovsko a Brno, jako první na SVĚTĚ, četlo texty Písma, o nezbytnosti vejití do odpočinutí od svého lidského díla energetické zhouby. Křesťanský dobytek, jako první na SVĚTĚ, musí číst texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti nastolit celosvětovou majetkovou rovinu elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nemožný cíl pro vzpurné a neposlušné křesťanské, militaristicky chamtivé svině, lze realizovat dle návrhů, na výkresech domů a sídlišť pro cca 1500 lidí, ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH domů, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, ve fotogalerii, na www.pametni-kniha.cz. Jarní vlání oslav nového Boha nás nemine, když Domašovsko, starosta Pitrocha, ředitel ZŠ Válek, a Otec Satan farář Dominik, neprodleně svolají slavnostní shromáždění. Domašovsko a Brno, jako první na SVĚTĚ, musí být lidem svatým, úplně poslušným, vděčným, a novému Bohu věrným. Kdo je lenošný, a nechce SLOVO BOŽÍ NOVÝCH NEBES studovat, tomu je ochotně a rád vysvětlím proto, aby v Brně bylo vše nové. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

13.) Pro Česko a celý SVĚT je lépe, když nad lidmi bude vládnout nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, svým ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, než neposlušní pozemští Otcové Satani kněží, např. drzý pozemský Otec Satan farář Dominik z Domašova fara@domasov.info, nebo zlý Satan farář Max Kašparů info@maranatha.cz, svým SLOVEM žvástů o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, mletím protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu. Iz.29/11až24až33/22až47/5až66/24, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Gal.1/7,3/20,6/7, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Hříchem, který je k energetické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Jer.1/17až6/19,30až51/58, atd. Nový Bůh, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE, v Písmu i v písničkách, vymyslel celosvětovou majetkovou rovinu elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18,65/15, 66/24, atd. Je to nemožný cíl, pro zlé, vzpurné a neposlušné křesťanské svině, který nový Bůh, v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vymyslil. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39, 12/2, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Touha po energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Boží království, je zázrak Božího rozumu, v Božího milosrdenství, kámo rektore Štěpánku z VUT v Brně rektor@vutbr.cz, stepanek@ro.vutbr.cz. ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je úžasnou měsíční září Koránu, je úžasnou sluneční září Bhagavadgíty. Probouzejte sílu SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, s ní již nikdo, na cestě do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, neklopýtne. Touha po novém VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Hospodinu SOUDCI a ZÁKONODÁRCI, je krám elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, kde mají všechno a hned. Vlaky tam pádí i na dálnicích, na které je nezbytné položit koleje. Tramvaj z Říček u Brna, pojede po kolejích, po dálnici, do Brna, a přes celé Brno. Hlavním nádržím pro kolejovou dopravu tramvají z okolí Brna, bude celé Brno. Nové vlakové nádraží pro SVĚT, bude na JIHU Brna, pouze pro pokorné, pracovité a pro úplně poslušné, když hlavním architektem Brna, a hlavním urbanistou Brna, bude docent Hirš z VUT v Brně, hirs.j@fce.vutbr.cz, odborník na energetiku sídlišť z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Čas na VĚKY VĚKŮ, pro pracovité, pokorné a úplně poslušné, bude již pouze LETNÍ, protože SLUNCE Bhagavadgíty, když vyjde na Domašovsku, či v Brně, tak již nikdy a nikde na SVĚTĚ, nezapadne. V křesťanských, militaristických žvástech, např. mateslovo@cekkatelevize.cz, nebo drzé svině Zity Senkové jaktovidi@rozhlas.cz, každý si myslí, že všechno na SVĚTĚ vyřeší, svým rozumem politickým, či náboženským, který je stejný, pro odstoupení rozumu Božího, od neposlušných a vzpurných, v částečce NOVÉHO DUCHA SVATÉHO, jako je rozum u zvířat. HŘÍCHEM, který je k energetické, ekologické, ekonomické a mravní SMRTI Česka a TVORSTVA, je ignorování vůle Boží, Boha, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Brno a Domašovsko nového Boha pozná, až především technická elita VUT v Brně bude Boží přikázání realizovat. Nová Boží trojice, rektore Beku bek@mail.muni.cz, bek@muni.cz, rektore Štěpánku rektor@vutbr.cz, stepanek@ro.vutbr.cz, řediteli Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, brno@bo.rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, info@bo.rozhlas.cz, atd. Nový Bůh vyžaduje, abyste jako pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční, jako mocní Bohové, BOŽÍ SYNOVÉ, zajistili vědecký výklad SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES o tom, kdo je Bohem odpovědným, zářícím navěky a navždy, pro svou úplnou poslušnost, nového VŠEMOHOUCÍHO Boha. Stačí neprodlené zveřejnění Boží dokonalé lásky, textů napsaných jediným STVOŘITELEM všech náboženství SVĚTA, všech Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY veškerého Písma. Znalost textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na Domašovsku a v Brně, je nutná pro nastolení celosvětového, energeticky, ekologicky a vědecky mravně neotřesitelného Božího království na Domašovsku a v Brně, Bohem v Písmu vyvoleném. Kvůli neposlušnosti Vás, drzých a vzpurných, Boží hněv již neprodlévá. Nový Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud na Domašovsku a v Brně nebude jediným SOUDCEM a jediným ZÁKONODÁRCEM, pro všechny národy SVĚTA. Boží hněv neprodlévá především kvůli neposlušné technické elitě VUT v Brně, ČVUT, a projektantů. Nový Bůh nikoho neposlušného a vzpurného, nenechá bez trestu. Potrestá toho, kdo neuzná, že veškerý dobrý rozum, rukodělnou dovednost, paměť, atd., má od Boha. Křesťanské stádo Čeaska má povinnost nastolit celosvětový mír. Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, který žije mezi námi, uvádí. Jste stejně mocní Bohové, jako jediný Bůh SVĚTA, VÍTĚZNÝ Kristus, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, když budete úplně poslušní. Když budete soudit a trestat každého, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, každého, kdo se v Česku, a ve SVĚTĚ odváží novému Bohu vzdorovat. Každý má povinnost neprodleně mlet SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Kdo bude sloužit sbírce křesťanských Bohů, toho trestající Bůh zabije. Ez.28/9, Iz.57/10,16,20, Jan1/1až5/38,43,8/44,10/34,15/15,25, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Iz.1/1až29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Luk.17/10,20,34až19/44až20/18, K.M.1/4až6/6až24,7/12,12/10,17,27až16/27až19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jud.12, atd. Číslo 666, to je číslo www, má každý, kdo je mocným Bohem tím, že je pokorným a úplně poslušným služebníkem nového Boha, kdo je přítelem nového Boha, pro znalost jeho všemohoucího ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dezorientovaní jsou všichni stávající křesťanští Bohové, neposlušní a vzpurní, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných, to je mrtvých, v částečce NOVÉHO DUCHA. Zj.13/16, Mat.5/3až18,23/7, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ez.3/4,21až7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32až23/4,37,28/9,33/17až39/8,13,21,29, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1až5/38,43až12/43až15/15,25, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

 

14.) Bylo zveřejněno zkráceně na mém facebooku. Bohové lidí, např. Geislerová, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jer.6/19až30až31/27,32až51/58, atd. Každý vzpurný a neposlušný, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo v roce pomalého SOUDU neposlušných křesťanských sviní, v roce 2000, kdo Geislerovou bude stále považovat za Boha, toho nový Bůh, která je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který odstupuje svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, od zlých a neposlušných, v PRAVÉ POLUDNE, v březnu 2016, zabije strašlivou záhubou. Ez.3/14až28/9až33/17, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jan1/1až15/25, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/40, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Iz.2/22,21/5,29/11,24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,59/10,63/14,18,65/15,66/24 Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14,27až11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17až3/10,12,16,20, atd. Vice na www.pametni-kniha.cz. Bylo zveřejněno zkráceně na facebooku. Max Kašparů, jako bludný křesťan, jako neposlušný a tím mrtvý hlupák, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. info@maranatha.cz, tomas.chmel@maranatha.cz, libor.votocek@maranatha.cz, michaela.selingerova@ maranatha.cz, juraj.turoci@maranatha.cz, ester.grzonkova@maranatha.cz, Jer.1/17, 6/19,30,23/12až29,31/27,32,51/58, Kaz.3/18až8/8až9/10, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je vědecky prokázáno, že je neposlušným, drzým, zlým, líným a vzpurným křesťanským NETVOREM. Proto musí jít neprodleně do říše ticha, cestou vyvolených křesťanských vzpurných hlupáků a zločinců. Bohem, stejným jako je nový Hospodin, ZÁKONODÁRCEM, je každý, kdo tohoto Satana, pomocí ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES zabije tím, že ho na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVĚ POLEDNE, v březnu 2016, ve jménu nového Boha, neprodleně vyžene ze všech médií do říše ticha, jako vzpurnou a drzou, nepotřebnou svini. Bohu se nikdo křesťanstvím, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, beztrestně posmívat nebude. Křesťanské Bohy, Bůh zabije. Jan1/1až8/42až15/25, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Žalm1/1až115/17až150/6, atd. Jeho lidský rozum není dobrý, pro odstoupení rozumu Boha, od neposlušných křesťanských sviní, v částečce Ducha Božího, v částečce NOVÉHO DUCHA Božího. Jan5/38,43až15/25, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Kaz.3/18až8/8,9/10, atd. Více na www.pametni-kniha.cz. Dále uvedení zlí hlupáci, osvícení svým zvířecím rozumem politického a náboženského dobytka, jsou shromáždění k SOUDU do Harmagedonu, kvůli vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických sviní, ze vzedmutého moře křesťanských prasat proto, aby toto moře sviní v Česku již nebylo, aby bojem pokorných a úplně poslušných vyschlo, aby mletím nové a věčné many ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neposlušní neprodleně zmizeli z médií do říše ticha, Mich.4/12, Zj.16/16až21/1až22/21, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Žalm115/17, Iz.1/18,5/4,16,29/11až24,33/22,57/10,16,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32,51/58, atd. Křesťanství je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti úplného zničení mravně nízkých křesťanských nebes v Česku, v této době ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, všechno vedl. Jer.6/19,30, 1.Kor.10/11až15/33, Žalm33/6až37/5,11,35,38až102/27až96/7až132/5,8, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Když poslušní a pokorní nezajistí, aby z křesťanských starých nebes, na Domašovsku a v Brně, politici pravice a levice, boháči, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, a jejich Bohové, Satani, Ďábli, kněží, padali jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent, Bůh, neposlušné a vzpurné Česko, v nové válce úplně zničí. Mich.2/10, Jer.1/7,10/18,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/22,6/6až24,12/27až19/6, Jan8/42, Zj.16/21, atd. Neposlušní jsou shromáždění k mlácení Mich.2/3,4,10,4/12až 5/9, zveřejněním Iz.34/16, že uvedené kroupy boháčů, bankéřů, atd., spadlých z nízkých nemravných křesťanských nebes na zem, jsou pro poslušné a odpovědné, jako sousty chleba. Boháči jsou totiž trním pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, při dokonalém, elektronickém, NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, Žalm37/5,11,35,137/8,147/17, atd. Spasen Božím rozumem bude každý, kdo se k novému Kristu vrátí. Jer.3/14,6/19, atd.

 

15.) Mám povinnost shromáždit do Harmagedonu těchto textů, každého s kým jednám, nyní také dodavatele elektřiny a plynu. Zj.16/16, Mich.4/12. Měl jsem zatmění, zpusobené odstoupením Božího rozumu tím, že jsem podepsal panu Chavojskému smlouvy o změně dodavatele elektřiny a plynu, bez jeho výpočtu úspory nákladů za rok, dle jím předaných ceníků. Elektřinu a plyn odebírám od E-ONU info@eon.cz, auditor.unbundling@eon.cz. Změnil jsem novými smlouvami s panem Chavojským dodavatele elektřiny a plynu na firmu BOHEMIA ENERGY kontakt@bohemiaenergy.cz. Zatmění způsobené odstoupením rozumu Boha jsem měl proto, abych do Harmagedonu těchto textů, mohl shromáždít i E-ON a BOHEMIU ENERGY. Radovat se mohou všichni úplně poslušní, protože neposlušní a vzpurní, z milosrdenství rozumu Krista, jsou již zapsáni ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako NETVOŘI. Zj.16/16, 2.Kor.10/4,13/5,8, Oz.2/18až5/7,15až9/7,12,15až14/3, Bhag.15/15,16/13až24, Kaz.3/18až8/8,9/10, Mich.4/12, Luk.10/20, Mal.3/10,16,20, Žalm33/6až102/27, Jób 5/3,9/13, atd. Protože, při změně dodavatele, podle předaného ceníku BOHEMIA ENERGY, sám nejsem schopný spočítat roční náklady za spotřebu elektřiny a plynu, a tím úsporu nákladů, obracím se tímto na pana Chavojského, či na kontakt@bohemiaenergy.cz, o výpočet roční ceny za elekřinu a plyn, při této naší spotřebě. Spotřeba elektřiny za rok je VT - 1,602 MWh, NT - 3,455 MWh. Spotřeba plynu za rok je 2072,327 m3, to je 22,084 MWh. Protože jsem převzal úsporné žárovky LED věřím, že propočtem bude prokázáno, při zahrnutí všech přirážek státních a firemních, že úspora proti E-ONU bude potvrzena, a že nebudu muset během 14-ti dní smlouvy vracet, a úsporné žárovky platit. Nový Bůh do Harmagedonu těchto textů shromáždil pana Chavojského, kontakt@ bohemiaenergy.cz, info@eon.cz, proto, aby všichni pochopili, že ovoce ůmyslů Baalů, boháčů, Jer.6/19, Mich.4/12, Zj.16/16, Oz.2/18,9/7,12,15, zaměstnat nesmyslně mnoho lidí, konkurenčním bojem mezi firmami, je zlou a nesmyslnou cestou do energetického HROBU, a do PEKLA třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, při blízkém ropném kolapsu. Iz.47/14. Všechno se hroutí, kvůli neposlušnému Česku, SVĚT se řítí do propasti blízkého ropného kolapsu. Pro odstoupení rozumu Boha od neposlušných, psaním pomalého SOUDU těchto textů, se v myšlení lidí nic nezměnilo, kvůli tomu, že mozek lidský je geneticky prasečí. Konkurence mezi firmami nemůže vyřešit energetickou koncepci Česka a SVĚTA. K.M.1/4až12/10,17,27. Děkuji za zaslání výpočtu ročních nákladů na plyn a na elektřinu, dle Vámi předaných ceníků kontakt@bohemiaenergy.cz.

 

392.

tisnov@stavounie.cz, fara@domasov.info, rektor@vutbr.cz, skola@domasov.info, info@dentalclinic.cz, jablko@centrum.cz, robert.kralik@stavounie.cz, starosta@obec.domasov.net, stepanek@ro.vutbr.cz, juraj.turoci@maranatha.cz, ester.grzonkova@maranatha.cz, farming@centrum.cz, tomas.chmel@maranatha.cz, libor.votocek@maranatha.cz, bek@muni.cz, michaela.selingerova@maranatha.cz, spolecnost@volny.cz, info@bo.rozhlas.cz, devetkrizu@volny.cz, bek@mail.muni.cz, istech@fi.muni.cz, hlasdvojky@rozhlas.cz, info@maranatha.cz, brno@bo.rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, joch@obcinst.cz, holesov@jbcr.info, stassek@mail.muni.cz, dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz, twr@twr.cz, eva.merickova@dejvickedivadlo.cz, michal.vajdicka@dejvickedivadlo.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, petr.geldner@cb.cz, tajemnik@cb.cz, rosenka@dejvickedivadlo.cz, hanka.grohmanova@gmail.com, josef.horsky@cb.cz, predseda@cb.cz, studio@radio7.cz, sekretariat@cb.cz, zuzana.cilova@dejvickedivadlo.cz, istech@fi.muni.cz, gabriel.balaz@bratislava.sk, eva.sukova@dejvickedivadlo.cz, marketa.holeckova@atlas.cz, horska@nettown.cz, lucie.hasplova@dejvickedivadlo.cz, grohman@velkoobchodgrohman.cz, dan@kabati.cz, milan.chrdle@dejvickedivadlo.cz, skupina.krystof@seznam.cz, bronislav.matulik@cb.cz, mistopredseda@cb.cz, office@rumpsum.cz, andrea.tomesova@dejvickedivadlo.cz, domasov@stavounie.cz, pavel.kralik@stavounie.cz,

393.

kontakt@bohemiaenergy.cz, info@eon.cz, auditor.unbundling@eon.cz, dekan@fs.cvut.cz, tajemnik@fs.cvut.cz, vyzkum@fs.cvut.cz, vyuka@fs.cvut.cz, booking@zlproduction.cz, sitarova@e-finance.eu, coufal@e-finance.eu, office@zlproduction.cz, biskup@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, predseda@cb.cz, mistopredseda@cb.cz, sekretariat@cb.cz, tajemnik@cb.cz, josef.horsky@cb.cz, grohman@velkoobchodgrohman.cz, twr@twr.cz, marketa.holeckova@atlas.cz, studio@radio7.cz, hanka.grohmanova@gmail.com, petr.geldner@cb.cz, bronislav.matulik@cb.cz, horska@nettown.cz, kubovicova@anobudelip.cz, vorechovsky@anobudelip.cz, babisa@psp.cz, jana.burianova@dejvickedivadlo.cz, zuzana.jachymova@dejvickedivadlo.cz, r.spiesova@gmail.com, stepan.filipi@pvzp.cz, pressGenerace21@google.com, musil@e-finance.eu, olsanova@e-finance.eu, kachlir@e-finance.eu, kaniova@e-finance.eu, wellness@efihotel.cz, smidek@e-finance.eu, petr.fiala@ods.cz, duchanova@anobudelip.cz, kysela@anobudelip.cz, zahranici@fs.cvut.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, Michael.Valasek@fs.cvut.cz, Martin.Janda@fs.cvut.cz, Martin.Zizka@fs.cvut.cz, Jan.Puncochar@fs.cvut.cz, Bozena.Talackova@fs.cvut.cz, Jan.Cizek@fs.cvut.cz, Ludek.Benes@fs.cvut.cz, Jan.Chysky@fs.cvut.cz, Jiri.Basta@fs.cvut.cz, Lubos.Janko@fs.cvut.cz, mcaskova@nehemia.cz, office@nehemia.cz, lcasek@nehemia.cz, jaktovidi@rozhlas.cz,

Více na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Kapitola nebyla přečtena o opravena. Bude opravena po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, v dubnu 2016.