Kapitola 203

22.03.2016 21:16

Kapitola 203 – 24 stran. Bůh ukřižovaný protikladnými dogmaty děsivé temnoty katolického katechismu, je započten mezi válečné zločince. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10, 20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Luk.22/37, Sír.5/5,19/20,25. Dle svého plánu boří vládu neposlušných vládnoucích sviní nad všemi, kdo odmítají cestu úplně poslušných, do majetkové roviny Božího království. 2.Petr.2/21,3/8,9,16, Jer.1/17až31/27,32, Kaz. 3/18,8/8, Iz.29/11,24,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Řím.1/18,8/19, 2.Kor.10/4. Kristus UKŘIŽOVANÝ je válečným zločincem tím, že dle svého plánu, vydal neposlušné TVORSTVO vládě zločinců, Stalina, Hitlera, Putina, Obamy, Zemana. Řím.8/20, Sír.5/5, až19/20,25,42/19,25,43/26,31, Mat.5/3,9,14,18. Svědkové Jehovovi, získají výběrové ticho od žvástů neposlušných vládnoucích sviní, když v Brně vzkřísí Krista ze vzedmutého moře mrtvých sviní. 1.Kor.15/14,33, Žalm115/17, Iz.57/20. Bůh přestane ničit svět válkami, až bude mít Boží SYNY. Jer.31/27, Řím.8/19až11/32, K.M.6/6až24.

 

ČESKÁ BIBLE–kapitola 203, POSLEDNÍ SOUD–kapitola 140, soud exrektora Hampla z KU 113

PAMĚTNÍ KNIHA ČESKÉ BIBLE bude součástí KNIHY ŽIVOTA, až se technický lid vrátí k Bohu

 

Obsah důležitých textů. 1.) Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, válku s novým Bohem chtějí, a proto ji mají. Jeho hněv již neprodlévá. Bůh ukřižovaný protikladnými dogmaty děsivé temnoty katolického katechismu, je započten mezi válečné zločince. Dle svého plánu, boří vládu neposlušných vládnoucích sviní nad všemi, kdo odmítají cestu úplně poslušných, do majetkové roviny Božího království. Kristus UKŘIŽOVANÝ je válečným zločincem tím, že dle svého plánu, vydal neposlušné TVORSTVO vládě zločinců, Stalina, Hitlera, prezidentů Putina, Obamy, Zemana. Svědkové Jehovovi, získají výběrové ticho od žvástů neposlušných vládnoucích sviní, když v Brně vzkřísí Krista ze vzedmutého moře mrtvých sviní. Bůh přestane ničit svět válkami, až bude mít v Brně Boží SYNY. Celá ZEMĚ se v základech hroutí kvůli tomu, že svědkové Jehovovi z Brna, Karel Pukl karelpukl@volny.cz, na první jarní ÚPLNĚK roku 2016, na ŠKAREDOU STŘEDU 23.3.2016, na slavnostním shromáždění v komunistickém BÍLÉM DOMĚ, v 18:30 hod., se nechtějí vrátit ke Kristu, k DUCHU SVATÉMU, k jedinému Bohu SVĚTA, k VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všeho TVORSTA. Bude ve všem po nedostatku tím, že se nebudou vydávat miliardy EUR na uprchlíky, miliardy EUR na války o ropu, plyn a suroviny, miliardy EUR na horečné zbrojení, a miliardy EUR na naprosto nesmyslnou, zvyšující se výrobu, výstavbu, dopravu, atd. SAZOMETNÁ, ŠKAREDÁ STŘEDA, 23.3.2016, v 18:30 hod., končí éru fosilních paliv, které stíní SVĚTLU SVĚTA Božích ZÁKONŮ, a končí veškré zlo válek. Zlo trvá, protože neposlušní bohatí Baalové vládnou nad Bohem. Veškerá moudrost je v bázni před novým Bohem, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sír.19/20,25. Ve vší té moudrosti o novém Bohu, jde o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Viz str.3až6. 2.) Nový Bůh, stále stejný Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dal lidem stávající Písmo, to je Bibli, Tóru, Bhagavadgítu, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd., pouze dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Uvedené Písmo dal Bůh lidem celého SVĚTA proto, aby pomocí pravdy o sobě, a tím i pravdy o jedině možné, a jedině spávné, energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, mohl lidem setřít každou slzu z očí tím, že svými ZÁKONY, zruší lidskou papírovou SKÁLU, kterou jsou PRACHY. Viz str.6až9. 3.) Ani nyní, po zkušenosti s Boží spravedlností čtyřiceti let Božího socialismu, nechtějí vzpurní poslechnout nového SPRAVEDLIVÉHO Boha. Proto své dny, v pokoji celosvětového Božího království, pro svoji vzpouru proti novému Bohu, zřejmě nedokončí. Jób36/8,15, Žid.3/9,4/7, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, atd. Stačí však, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, utištěným chudým pracujícím otevřeli jejich ucho, skrze jejich útlak od boháčů, a skrze svůj útlak od Boha, který je za trest, za službu technické elity Baalům, Beelům, Belzebubům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, místo novému Bohu. Česko musí vykonat soud na zemi úplně a rychle, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. 4.) Pane Pavlásku lukas.pavlasek@seznam.cz. V Písmu vyvolené Česko má povinnost Boha poslechnout, sloužit mu tak, jak se mu líbí, pokorně a poslušně, aby dokončilo své dny v pokoji. Jób36/8,15, 2.Kor.10/4, K.M.6/6až24, atd. Žádám proto o vydání kapitoly 202 ve formě malé brožury, aby každý nečistý, to je vzpurný a neposlušný hlupák, si mohl dát do své kapsy, živé SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bohové lidí, neposlušní, to je mrtví, nečistí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví Česka, musí jít novému Bohu neprodleně z cesty, protože v jejich protikladných dogmatech o Kristu UKŘIŽOVANÉM, žádná pravda není. Nikdo z nečistých, to je neposlušných lidí není dobrý, protože lidské tělo je geneticky zvířecí, a lidská DUŠE je stejná jako DUŠE zvířat. Dobrý je jenom Bůh, protože pouze Boží rozum je dobrý. Boží vůli je, aby křesťanský VELKÝ PÁTEK nečistých a vzpurných, přestal existovat tím, že bude nahrazen svátkem DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, při úplňku MĚSÍCE, ve dni svátku pokorných, úplně poslušných, to je živých, na škaredou středu 22.3.2016. 5.) Vládnoucí křesťanské svině Česka, zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, KOZEL premiér Sobotka, DÉMON ministr financí Babiš, a jejich Bůh, vládce křesťanského PEKLA, drzý pozemský Otec Satan kardinál Duka, se zásadně mýlí. Nevěří textům zapsaných v podobenstvích v bibli o Česku, že Česko a SVĚT řídí Kristus, který je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Z těchto hor jde mráz a SMRT, pro jejich neposlušnost SLOVA NOVÝCH NEBES. Kvůli nim, vzpurným a neposlušným, Česko nemá KNIHU ŽIVOTA, veškerého Písma od Boha. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, dal např. svědkům Jehovovým, katolíkům, evangelíkům, buddhistům, hinduistům, židům, muslimům, atd., svoje náboženské SLOVO pouze v částečce svého DUCHA. Tímto SLOVEM, v částečce Božího DUCHA, se všichni vzpurní a neposlušní, novému Kristu, vzkříšenému v Česku z mrtvých křesťanských sviní, třetí křesťanský den, po cca třech tisíci létech, pouze drze posmívají. Novému Bohu, vzkříšenému ze vzedmutého moře imprialistických a militaristických chamtivých sviní v Česku, po cca třech tisících létech, se však žádný křesťanský a jiný hlupák, beztrestně posmívat nebude. 6.) ŽENU, či CÍRKEV bíti, je jako pole hnojiti. Stávající ŽENU s mocí výkonnou bíti, stávající starou STÁTNÍ SPRÁVU bíti, za smilnění s Baaly a s DÉMONY, místo s novým Bohem, je jako POLE VĚDY VEŠKERÉHO PÍSMA od Boha, hnojiti. Nová a věčná smlouva, s novým, mírumilovným Bohem, o vládě jediného Boha SVĚTA, v Božím království, nad všemi pokornými, a úplně poslušnými státy SVĚTA, je pro všechny církve, a pro všechny státy SVĚTA, pro všechny vzpurné, neposlušné, křesťanské a jiné militaristické svině, cárem papíru. Svědek Jehovův Karel Pukl karelpukl@ volny.cz, hinduisté z Durďákové 34 snd.bvks@ gmail.com, ČRo Brno, atd., v sále BÍLÉHO DOMU v Brně, při úplňku MĚSÍCE 23.3.2016, na SAZOMETNOU STŘEDU, v 18:30 hod., musí zrušit smlouvu se SMRTÍ, kterou je děsivá temnota křesťanství. Vyšel třetí den, třetího tisíciletí, a křesťanství je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. 7.) Svědek Jehovův Karel Pukl karelpukl@volny.cz který se nechce neprodleně vrátit k novému Bohu, k ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, VEŠKERÝCH starých NEBES, mně napsal, že žádá o zaslání textů Bible, kde Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, je roven Bohu, nebo kde se uvádí, že je jediným pravým Bohem. Svědku Jehovovu Karlu Puklovi karelpukl@volny.cz jsem napsal. Hlupáky, kteří budou hledět na Boží spravedlnost celosvětového Božího království, jako tele na nová vrata, která mohou otevřít pouze pokorní a úplně poslušní, nelze SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uzdravit. Všichni vzpurní a neposlušní, se chvějí zlostí, protože svými mozky, které jsou stejné jako jsou mozky zvířat, a svými DUŠEMI, které jsou stejné, jako mají zvířata, nenávidí kázeň, a tím I dokonalou Boží celosvětovou majetkovou rovinu. Např. pád DÉMONA, ministra financí Babiše, do říše ticha, na ŠKERADOU STŘEDU, 23.3.2016, to by bylo velké milosrdenství Božího rozumu. Katolíci a evangelíci Boží království nechtějí. Svědkové Jehovovi ano. Proto se nový Kristus, DUCH SVATÝ, diví jejich nevěře v nového Boha, a jejich neposlušnosti. Kvůli neposlušným svědkům Jehovovým, kteří jsou strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, právo na pravdu o Bohu, a na pravdu, o jeho správné koncepci energetiky, nemůže vstoupit. 8.) Jak jinak by Bůh mohl soudit vzpurné a neposlušné lidské svině, NETVORY, než odstoupením svého rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když se ani nyní nikdo nerozhněvá na neposlušné pozemské Otce Satany kněze, když je nikdo nevyžene do říše ticha, Bůh Česko úplně zničí. Vyšetřovat neprodleně především drzé pozemské Otce Satany kněze je nezbytné, protože jejich křesťanské, militaristické a imperialistické žvásty, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je veškerá moudrost. Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,23/23, atd. 9.) Sekretářce rektorů VUT v Brně Kalužové, kaluzova@ ro.vutbr.cz, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, z milosrdenství Božího rozumu je zvěstováno, že žádný rektor VUT v Brně, nebyl, a ani není, dobrý člověk, protože neposlušní a vzpurní, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, jsou MRTVÍ. Dobrý je jenom jediný Bůh SVĚTA, který mezi neposlušnými a vzpurnými lidskými prasaty žije jako DUCH SVATÝ, jako Bůh VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech neposlušných lidských sviní. Jenom Boží technický rozum je dobrý. Zvířecí rozum rektora VUT v Brně Štěpánka, technicky dobrý není. 10.) Proklínání hlupáka J. Vacka medyed@metal-line.cz, Iz. 65/15,66/24. Je proklínán za to, že se nechce stát pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží celý SVĚT. Odmítá se postít od boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, a od jejich Bohů, od drzých, pozemských Otců Satanů kněží, a od fosilních paliv. Jako mrtvý, je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Kaz.3/18až9/10.

 

1.) Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, válku s novým Bohem chtějí, a proto ji mají. Jeho hněv však již neprodlévá. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Kol.3/5, Gal.1/7až3/7, Ef.5/7,15. Bůh byl ukřižován tím, že křesťanům o sobě dal protikladné nauky děsivé temnoty katolického katechismu. Vyžaduje ZMĚNU SYSTÉMU víry v Boha tím, že ze všech církví, např. ze svědků Jehovových, z Pukla karelpukl@volny.cz, z hinduistů z Durďákové 34 snd.bvks@gmail.com, ze svině Romanského twr@twr.cz, z ředitele ČRo Brno jaromir.ostry@rozhlas.cz, učinil STROM SUCHÝ. Ez.3/4,21až17/24,18/29, 2.Petr.2/21,3/8, 1.Tim.5/24až6/20, Sír.5/5,7/16,19/20,25,43/26,31, atd. Vyžaduje, aby na slavnostním shromáždění SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH v Brně, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU, Jóel1/14,2/11, v den úplňku MĚSÍCE, po prvním jarním dni, na ŠKAREDOU, SAZOMETNOU STŘEDU, 23.3.2016, v 18:30 hod., z milosrdenství rozumu Krista, po třech dnech, po třech tisíci létech, v PRAVÉ POLEDNE, na ÚSVITU roku 2016, v novém DNES naplnění Písma, vypučel strom suchý, správné víry v cestu poslušných. Př.1/7,14,8/13,17, Ez.17/24,18/29, 2.Petr.2/21,3/8,16, Žid.4/7až12/28, atd. Bůh končí vládu nad lidmi pro politická a náboženská prasata. Ve středu, v den úplňku měsíce, v SOUDNÉM DNI, proměňuje lidské, náboženské, politické a ekonomické žvásty neposlušných v kvílení. Ám.3/7,5/10až25,8/2,11, Žalm37/5,11,35,38až81/4až150/6, Korán37/20,77/13,98/2,112/3, Kaz.3/18,8/8,9/10,10/20, 2.Kor.10/4, atd. Ujímá se vlády nad celým světem sám, jako jediný Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Úplně poslušným svědkům Jehovovým, dá ŽIVOT VĚČNÝ, 2.K.10/4, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v Božím mírovém království. Iz.33/22, Žid.8/10až12/28. Celá ZEMĚ se v základech hroutí kvůli tomu, že svědkové Jehovovi z Brna Karel Pukl karelpukl@volny.cz, na první jarní ÚPLNĚK roku 2016, na SAZOMETNOU ŠKAREDOU STŘEDU, 23.3.2016, v 18:30 hod., se nechtějí vrátit ke Kristu, k DUCHU SVATÉMU, k jedinému Bohu SVĚTA, VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI A SOUDCI všeho TVORSTA. Jer.1/17,3/14,23/29,31/27,32, Žalm1/1,37/5,11,35,38až50/16,22až81/4,82/5až150/6, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Iz.1/1až33/22až66/24, atd. Zítra se bude tančit všude, až naše vítězné vlajky bílé Česka, a svědků Jehovových, na stožáry celého SVĚTA vyletí, až se svědkvé Jehovovi rozhněvají na drzé křesťanské svině, např. na neposlušného drzého pozemského Otce Satana kněze Zbigniewa Czedlíka. Kvůli protikladným křesťanským dogmatům tohoto neposlušného HOVADA, jsou trestáni všichni lidé celého SVĚTA, odstoupením rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, od neposlušných, mrtvých, v částečce NOVÉHO DUCHA. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27,13/8až19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7,13/20, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jud.12, 2.Petr.2/21,3/8,9,16, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Vyjít do svobody celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mohou pouze ti pokorní a úplně poslušní, kdo budou považovat za největší moudrost, bát se nového Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Pokorní a úplně poslušní svědkové Jehovovi, mají povinnost nastolit vládu nového Krista, DUCHA SVATÉHO, nad TVORSTVEM celého SVĚTA, v Písmu vyvoleném Brně, mletím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírumilovného Božího království, a tím sjednotit všechna náboženství SVĚTA, pod vládu jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO. Oslavovat stávajícího křesťanského Boha, např. válečného zločince Krista UKŘIŽOVANÉHO, který dělá veškeré zlo, protikladnými křesťanskými žvásty drzého pozemského Otce Satana kněze Zbigniewa Czedlíka, je stejné, jako oslavovat smrt válečného zločince Stalina. Nový Hospodin chce vejít do odpočinutí, od svého díla, od boření SVĚTA válkami o ropu, plyn a suroviny, a o válku křesťanských NETVORŮ, s muslimskými NETVORY, rozumem DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích válečných zločinců, např. prezidentů Putina, Obamy a Zemana. Bude ve všem po nedostatku, když to svědkové Jehovovi s novým Kristam zkusí, v době prvního jarního úplňku MĚSÍCE, na SAZOMETNOU ŠKAREDOU STŘEDU, 23.3.2016, v 18:30 hod., na svém slavnostním shromáždění, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU, v Brně. Nový Hospdin nepovolí, s neposlušnými a vzpurnými lidmi nepocítí lítost, dokud svědkové Jehovovi, křesťanskou imperialistickou svini, neposlušného a drzého pozemského Otce, zlého Satana kněze Zbigniewa Czedlíka, nevyženou neprodleně z médií do říše ticha. Bude ve všem po nedostatku tím, že se nebudou vydávat miliardy EUR na uprchlíky, miliardy EUR na války o ropu, plyn a suroviny, miliardy EUR na horečné zbrojení, a miliardy EUR na naprosto nesmyslnou, zvyšující se výrobu, výstavbu, dopravu, atd. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, na první jarní úplněk MĚSÍCE, musí Krista všichni znát jako sama sebe, z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jud.12, Mar.4/12,7/7až13/20, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ám.3/7,5/10až25,8/2,11, Ez.3/4,21až33/17,39/8,13,21,29,44/28, Jób5/3,14,9/13,21/14,36/8,37/18,23,40/8,14, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až 11/39až12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. Pokorným a úplně poslušným služebníkům nového Krista, v Písmu vyvoleném Česku, dává nový VŠEMOHOUVÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, mocnou zbraň. Touto zbraní je proklínat vzpurné a neposlušné, křesťanské, imperialistické, militaristické a jiné chamtivé svině, či modloslužebníky, Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/1,15, a to pomocí mnohých textů SLOV NOVÝCH NEBES proto, aby v těchto textech SOUDU jménem označené neposlušné hlupáky, mohl nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, potrestat na TĚLE I na DUŠI, a to při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH NEBES je novým Bohem tím, že se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kdo se k tomuto novému Kristu nevrátí neprodleně, toho Bůh potrestá, dle mnohých textů Písma, či odstoupením Božího rozumu v částečce DUCHA Božího. Bohem vyvolené Česko má povinnost nastolit Boží království.

 

2.) Nový Bůh, stále stejný Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dal lidem stávající Písmo, to je Bibli, Tóru, Bhagavadgítu, Korán, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd., pouze dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36,15/33, Mat.5/3,9,14,18,23/7, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Iz.1/1,29/11až24,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, atd. Uvedené Písmo dal Bůh lidem celého SVĚTA proto, aby pomocí pravdy o sobě, a tím pravdy o jedině možné, a jedině spávné, energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, mohl lidem setřít každou slzu z očí tím, že svými ZÁKONY, zruší lidskou papírovou SKÁLU, kterou jsou PRACHY. Pro každého úplně poslušného člověka na SVĚTĚ, nový Kristus se stává SKÁLOU tím, že je jediným ZAKONODÁRCEM tím, že je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vydal křesťanské a jiné svině do moci křesťanského klamu, pomocí protikladných nauk Písma o jediném Bohu SVĚTA, a pomocí promyšlených enonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Tím učinil veškeré TVORSTVO SVĚTA, DUCHEM CHUDÝM lži lidem, neposlušným a vzpurným. Neposlušní, vzpurní, pyšní a drzí lidé, kvůli Hospodinem vyvolenému Česku, místo SKÁLE, kterou je nový Hospodin, ve svém veškerém SLOVĚ, stále slouží své papírové SKÁLE, kterou jsou PRACHY a MAJETEK. Kvůli neposlušným a vzpurným křesťanům a ateistům v Česku, křesťanství stále není STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kvůli vzpurným a neposlušným křesťanům v Česku, všichni lidé na SVĚTĚ, ve všech náboženstvích SVĚTA, naprosto chybně objasňují Písmo. Drzí lidé zaměňují jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, s vládnoucími Bohy, s boháči, s bankéři, s vojáky, a s jejich Bohy, s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, všech ekumenických církví. Nový Bůh vyžaduje, aby pokorné a úplně poslušné Česko, v novém DNES naplnění Písma, zrušením křesťanství, atd., STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nastolilo vládu jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším TVORTVEM. Nové DNES naplnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nyní na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v den svátku pokorných a úplně poslušných, při úplňku MĚSÍCE, na jaře, v den ŠKAREDÉ SAZOMETNÉ STŘEDY 23.3.2016. Především svědkové Jehovovi mají povinnost učinit neprodleně SOUDNÝ DEN všech vzpurných a neposlušných křesťanských a jiných sviní, a tím vzkříšení Ježíše Krista, z křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, na jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Svědkové Jehovovi, na svém slavnostním shromáždění v Brně, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU, v den prvního jarního úplňku MĚSÍCE, na ŠKAREDOU, SAZOMETNOU STŘEDU, 23.3.2016, v 18:30 hod., mají povinnost se vrátit k novému Kristu, mletím ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Mají povinnost učinit SOUDNÝ DEN všech křesťanů, židů, hinduistů, buddhistů, muslimů, atd. V Hospodinem vyvoleném Brně musí být vše nové, tak mladě jaré, poslušné, náboženské NEBE, i militaristická ZEMĚ, již na první jarní úplńek MĚSÍCE, na ŠKAREDOU křesťanskou středu 23.3.2016. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Co udělají nyní svědkové Jehovovi z Brna nyní, když vědí, že nový Kristus, DUCH SVATÝ, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBE je poučuje o tom, že vzpurným a neposlušným např. křesťanským sviním, bude drtit bedra, všemi možnými způsoby, dokud jejich křesťanské, protikladné žvásty úplně nezničí. Kdyže svědkové Jehovovi v Brně se nestanou pokornými a úplně poslušnými, Jehova je zabije, Ez.28/9, nebo jinak potrestá. Všichni pokorní a úplně poslušní, mají povinnost se rozhněvat na svědky Jehovovy, když se k novému Kristu neprodleně nevrátí. Mají povinnost svědky Jehovovy proklínat, dle všech textů Písma. 2.Kor.10/4, Iz.63/14,18,65/15, K.M.12/27.

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

3.) Drzé pozemské Otce Satany kněze všech ekumenických církví, trestal nový Bůh, pomocí komunistů, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Pomocí Boží socialistické spravedlnosti jim otevíral ucho proto, aby věděli, že jejich lidská, křesťanská, militaristická spravedlnost, v níž straní boháčům, je HŘÍCHEM, který je k jejich SMRTI. Drzí pozemští Otcové Satani kněží se neodvrátili od svých ničemností kázání nesmyslných protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a proto mnozí kněží, své dny v pohodě nedokončili tím, že byli dáni do vězení, pod zámek. Jób36/8,15, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/9, Iz.29/11až24až24/22, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.5/5,7/16,19/20,25, Jak.2/9, atd. Hospodin tehdy bil ctihodné Otce Satany kněze pomoci komunistů, a nemusel nic vyšetřovat, protože žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, a vše, co drzí pozemští Otcové Satani kněží dělají, při svých křesťanských modloslužbách, v nichž slouží boháčům a bankéřům, místo novému Hospodinu, dobře vidí. Na jejich zakořenění v primitivním křesťanském feudalismu, každý hledí i nyní, kdy nový Bůh uvedl OVOCE jejich úmyslů, na hlavy všech drzých, vzpurných a neposlušných boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, a jiných NETVORŮ. Hospodin svou přísnou spravedlností energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nikoho v Česku pokořovat nechce. Vyžaduje, aby nikdo v Česku pomalý POSLEDNÍ SOUD nerušil, chce aby všichni, jako pokorní a úplně poslušní, se neprodleně k novému Bohu s bázní vrátili. Vyžaduje, aby především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, Bohu děkovali za to, že jim umožňuje mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a nových mravech, celosvětového Božího království. Nový Hospodin, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA chce, aby pokorní a úplně poslušní poznali rozumnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a aby se jedině správné, a jedině možné, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné cestě, do Božího celosvětového království, učili neprodleně všichni zlí, vzpurní a neposlušní. Jób5/3,14až34/23,36/8,15až40/13, 1.Jan.2/14až3/10,5/2,16, Jer.1/17až6/19až51/58, Iz.2/22až29/11až24,30/17,31/9,33/22,44/5,8,45/7,48/5až11, K.M.1/4,6/6až24,8/13,12/10,17,27,16/27,19/6, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7,

Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Ani nyní, po zkušenosti s Boží spravedlností čtyřiceti let Božího socialismu, nechtějí vzpurní poslechnout nového SPRAVEDLIVÉHO Boha, a proto své dny, v pokoji celosvětového Božího království, pro svoji vzpouru proti novému Bohu, zřejmě nedokončí. Jób36/8,15, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/9, atd. Stačí však, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, utištěným chudým pracujícím otevřeli jejich ucho, skrze jejich útlak od boháčů, a skrze svůj útlak od Boha, který je za trest, za službu technické elity Baalům, Beelům, Belzebubům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, místo novému Bohu. Trestem pro nečisté, neposlušné, např. křesťanské hlupáky, je odstoupení rozumu nového Boha, v částečce jeho nového DUCHA, o správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Úplně poslušným, mírumilovná Boží koncepce, majetkové, celosvětové roviny, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, je logická. Křesťanský dobytek nesmí ani hlesnout, a jít do odpočinutí od křesťanství. Jób36/8,15až40/13, Iz.57/10,16,20až63/14,18,65/15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Jan.2/14až3/10,5/2,16, Bhagavadgíta15/15,16/13až24až18/78, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Slunce SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích viděti, jako jediného Boha SVĚTA, to dneska letí! Nečistí vzpurní a drzí neposlušní ve všem podstatném lžou, protože lžou o Bohu UKŘIŽOVANÉM, protikladnými křesťanskými žvásty drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví. Čistá, nová mana SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v ZIMNÍCH DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, viz FOTOGALERIE www.pametni-kniha.cz, musí být uvařená tři hodiny před jídlem, Bhagavadgíta17/10. Tento text Písma bude platit až po vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských nečistých sviní, od PRAVÉHO POLEDNE, od úplňku MĚSÍCE 23.3.2016. Mana imperialistická a militaristická, např. z hluboce zmražených uvařených potravin, je mana k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Bože VŠEMOHOUCÍ, SPRAVEDLIVÝ a MILOSRDNÝ k pokorným a úplně poslušným lidským zvířatům. Zbav tebou vyvolené Česko hříchu bázně mluvit pravdu o TOBĚ, a o energetice, a hříchu mlčení. Svou vlídnou lásku, svého rozumu, ze svého milosrdenství, dej nám o Pane náš. Ať mocná pýcha lidského rozumu neposlušných a nečistých náboženských, politických a ekonomických zvířat, nedusí život náš. Zruš tíhu času přelomu věku konce éry fosilních paliv roku 2000, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, při úplňku MĚSÍCE. Nový Hospodin vyčkává, chce se nad nečistými politickými a náboženskými zvířaty smilovat. Smiluje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až jím vyvolené Česko uzná, že Hospodin stvořil nejenom veškeré texty evanglií, VŠECH NEBES, ale že evangeliem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou i mnohé nové písničky. Smiluje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až např. PTACTVO ODS dobrovolně spálí samo sebe, OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a až se ze svého popela zase znovu zrodí. Je nutné VRTĚTI ŽENOU STATEČNOU, a mít s ní mnoho úplně poslušných Božích SYNŮ. Př.31/10, Řím.8/19, atd. Ti lidé, kteří po vyjiti ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Jer.6/19, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/9, atd. pro svou neposlušnost znovu zakořenili, svým rozumem náboženských, nečistých, neposlušných zvířat, v primitivním křesťanském feudalismu, nebo ti lidé, kteří zakořenili, svým rozumem politických nečistých zvířat, neposlušné pravice a levice, v primitivním kapitalistickém, militaristickém imperialismu, ve všem lžou, protože jejich rozum, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, není dobrý. Každý neposlušný člověk, při odstoupení rozumu Božího, je Satanem, je Otcem lži, je pokrytcem, je NETVOREM, je nečiským hlupákem, protože pravdu o tom podstatném, o novém Bohu, a o nové ENERGETICE, o správné a jedině možné Boží koncepci enegetiky, mluvit neumí, a ani nedokáže, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Odstoupení rozumu Boha, od každého neposlušného, geneticky zvířecího TĚLA, a od každé lidské DUŠE, která je stejná jako u zviřat, v částečce NOVÉHO DUCHA, je zničující nejenom pro Česko, ale pro celý SVĚT. Nový Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude želet, dokud zlé křesťany v Česku nerodrtí, MLETÍM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko musí vykonat soud na zemi úplně a rychle. V kapitole 201 jsem zapsal skutky z 28 dní pobytu v lázních v hotelu v Karlových Varech reservation@spa-resort-sanssouci.cz, kterými se snažím přivést víru v jediného Boha, ZÁKONODÁRCE, k dokonalosti celosvětového, mírumilovného Božího království.

 

 

4.) Pane Pavlásku lukas.pavlasek@seznam.cz. V Písmu vyvolené Česko má povinnost Boha poslechnout, sloužit mu tak, jak se mu líbí, pokorně a poslušně, aby dokončilo své dny v pokoji. Jób36/8,15, 2.Kor.10/4, K.M.6/6až24, atd. Žádám proto o vydání kapitoly 202 ve formě malé brožury, aby každý nečistý, to je vzpurný a neposlušný hlupák, si mohl dát do své kapsy, živé SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh dal Česku živé SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby pochopilo, že je moudrostí bát se nového Hospodina. Bůh dal Česku SLOVO NOVÝCH NEBES proto, aby mělo Boží moudrost, a tím i sílu, neprodleně nastolit celosvětové, energeticky, eklogicky a mravně neotřesitelné, mírumilovné Boží království. Nový Bůh v Písmu určil, že chce podruhé přijít na SVĚT, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Veškeré milosti, především pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty, zprostředkuje ŽENA STATEČNÁ, která je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je dobrá zpráva všech evangelií. Když ŽENA STATEČNÁ nestaví ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, a DŮM PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, marně se namáhají stavitelé z VUT v Brně, z ČVUT a projektanti. Na Božím soudu opět zavládne spravedlnost, daleko vyšší, než byla v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Př.8/17až31/10, Žalm94/15,96/7,127/1, Ám.5/25, Sk.7/42, K.M.1/4,6/6až24až19/6, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Žid.3/8,4/7až12/28, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,43/26,31, Jóel1/13,2/11, 26až4/2,4,12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Máte povinnost, tímto způsobem, neprodleně otevřít brány do Božího království, všem národům. Vůle Boží je, aby se poslušní rozhněvali na vzpurné a neposlušné, to je na nečisté a mrtvé křesťanské svině, kvůli kterým je tvorstvo trestáno odstoupením Božího rozumu, v částečce nového DUCHA, a veřejným POKOJNÝM SOUDEM, vládnoucích, bez rozumu Božího, nečistých, či mrtvých hlupáků, neprodleně ukončili jejich DUCHOVNÍ CHUDOBU, a tím v Česku, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ukončili veškeré křesťanské PEKLO na SVĚTĚ. K.M.1/4,12/10,17,27,14/27až19/6, Kaz.3/18,4/17,5/3,6/10,8/8,9/10,10/6,20, Luk.1/53,17/10,20,34, Oz.2/18,5/15,6/5,9/12, Mar.7/6až13/20, 2.Petr.2/21,3/4,16, atd. Bohové lidí, neposlušní, to je mrtví, nečistí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví Česka, musí jít novému Bohu neprodleně z cesty, protože v jejich protikladných dogmatech o Kristu UKŘIŽOVANÉM, žádná pravda není. Nikdo z nečistých, to je neposlušných lidí není dobrý, protože lidské tělo je geneticky zvířecí, a lidská DUŠE je stejná jako DUŠE zvířat. Dobrý je jenom Bůh, protože pouze Boží rozum je dobrý. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, mletím protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, vedou křesťanský lži lid, a jiný náboženský lži lid, do PEKLA nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny. Vůle Boží je, aby Bohem v Písmu vyvolené Česko zajistilo, aby veškeré křesťanské a militaristické zlo na celém SVĚTĚ úplně zmizelo, v době od nového novoluní, od středy 9.3.2016, do dne svátku úplně poslušných, do úplňku MĚSÍCE, do škaredé středy 23.3.2016. Nový Bůh, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE chce, aby úplně poslušní, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně nastolili moc nového Boha, ZÁKONODÁRCE a VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE, nad všemi neposlušnými pokrytci, lháři, a zločinci, kteří patří ke zlým a drzým, nečistým pozemským Otcům Satanům kněžím, a to nejenom v Česku, ale v celém SVĚTĚ. Boží vůli je, aby křesťanský VELKÝ PÁTEK nečistých a vzpurných, přestal existovat tím, že bude nahrazen svátkem DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, při úplňku MĚSÍCE, ve dni svátku pokorných, úplně poslušných, to je živých, na škaredou středu 22.3.2016. Drzí, neposlušní, svým zvířecím rozumem nečistí, drzí pozemští Otcové Satani kněží, musí být donucení pokornými a úplně poslušnými, to je ŽIVÝMI služebníky nového Krista VÍTĚZNÉHO, aby všechny křesťanské protikladné žvásty, či modloslužby děsivé temnoty katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, proměnili v kvílení neprodleně, ne až na škaredou středu, před Velikonocemi 2016. Ám.8/2. Nový Bůh vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, kdy nového Boha musí každý drzý, neposlušný, vzpurný, to je mrtvý, či nečistý hlupák znát, a to ze SLOVA NOVÝCH NEBES, jako jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, se osvobodilo od nečistého politického, ekonomického a náboženského dobytka, neprodleně, pane Pavlásku, vydáním brožury těchto textů. Nečistým, to je mrtvým politickým a náboženstkým zvířatům, v jejich hlavách zbyl totiž pouze ten rozum, který měli v hlavách v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, protože dobrý je pouze rozum Boží, nikoli rozum lidský. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí vědět, že nový Boží rozum je pouze Boží milostí, a že energetická, ekologická a mravní spása Česka a SVĚTA, je uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeice, ekologii a mravech, jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Česko má povinnost, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spálit všechny vzpurné, neposlušné, drzé a nečisté politické a náboženské hlupáky. Nový Bůh slíbil, že křesťanským sviním zkrátí dny jejich neposlušnosti, až SLOVO NOVÝCH NEBES, bude veřejně čteno. Všechna křesťanská sláva je již pouze polní tráva tím, že na Velikonoce 2016, z milosrdenství Krista, drzí pozemští Otcové kněží např. z TWR, Kolegar, twr@twr.cz, a jeho host v době vysílání TWR v Proglasu, kazatel Coufal, jsou Satani. info@baptist.cz, nockostelu@bip.cz, pelcova@dltm.cz, kolcavova@bihk.cz, olomouc@cccsh.cz, ludek.sip@baptist.cz, meckovsky@volny.cz, ludek.sip@baptist.cz, milan.kern@baptist.cz, jszollos@gmail.com, lubopal@gmail.com, tbnsky@ yahoo.com, inslovakia@stonline.sk, miroslav.toth@bjb.sk, bjb.olomouc@tiscali.cz, predseda@baptist.sk, jan.jackanic@baptist.cz, info@baptisteolomouc.cz, pospisilova @biskupstvi.cz, dekanstvicb@centrum.cz, blahovej@gmail.com, kromeriz@bjb.cz, info@bjbvm.cz, nockostelu.praha@apha.cz, nfo@cbikromeriz.cz, bjb.tepla@tiscali.cz.

 

5.) Jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATY, může sjednotit SVĚT do Božího království, energeticky neotřesitelného, novým začátkem, když se v Brně stane ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nezáleží na mně, který se namáhám psaním SOUDU neposlušných křesťanských a jiných sviní. Záleží na Bohu, který se smilovává, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad těmi úplně poslušnými, které si, v jím vyvoleném Česku, vyhlédl již dříve. Smiluje se, až poslušných svědků Jehovových, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, bude hodně. Řím.1/18,6/20,8/19,9/18,11/32, Iz.29/11až24,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5, 8, K.M.6/6až24, atd. Kdo odmítá opakovaně uváděné texty Písma o Boží moci nad každým člověkem pochopit, kdo odmítá uznat, že jeho TĚLO je geneticky zvířecí, a jeho DUŠE je stejná jako DUŠE zvířat, pro odstoupení rozumu Božího, od zlých a neposlušných lidských sviní, jde k energetické záhubě, a k záhubě v další válce. Každý neposlušný je strašlivou výstrahou všemu poslušnému lidstvu. VÍTĚZNÝ Kristus, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad těmi, kdo vyznají své viny, spáchané z neznalosti Boha, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nad těmi, kdo začnou mlet pravdu Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Kor.3/59až4/3až10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24. Vládnoucí křesťanské svině Česka, zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, KOZEL premiér Sobotka, DÉMON ministr financí Babiš, a jejich Bůh, vládce křesťanského PEKLA, drzý pozemský Otec Satan kardinál Duka, se zásadně mýlí. Nevěří textům zapsaných v podobenstvích v bibli o Česku, že Česko a SVĚT řídí Kristus, který je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Z těchto hor jde mráz a SMRT, pro jejich neposlušnost SLOVA NOVÝCH NEBES. Kvůli nim, vzpurným a neposlušným, Česko nemá KNIHU ŽIVOTA, veškerého Písma od Boha. Novému Bohu se posmívají všichni, kdo chtějí, aby SVĚT, i od ŠKAREDÉ, SAZOMETNÉ STŘEDY, od úplňku MĚSÍCE, od 23.3.2016, místo nového Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, dále řídili DÉMONI, to je bankéři, a politické svině pravice a levice, s žehnáním od křesťanského Boha. Ten však, od přelomu věků roku 2000, je pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Bůh VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, takový SPRAVEDLIVÝ, jaký v Písmu, veškerém od Krista, skutečně je, je jediný ZÁKONODÁRCE pro všechny státy. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, dal např. svědkům Jehovovým, katolíkům, evangelíkům, buddhistům, hinduistům, židům, muslimům, atd., svoje náboženské SLOVO pouze v částečce svého DUCHA. Tímto SLOVEM, v částečce Božího DUCHA, se všichni vzpurní a neposlušní, novému Kristu, vzkříšenému v Česku z mrtvých křesťanských sviní, třetí křesťanský den, po cca třech tisíci létech, pouze drze posmívají. Novému Bohu, vzkříšenému ze vzedmutého moře imprialistických a militaristických chamtivých sviní v Česku, po cca třech tisících létech, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v roce 2000, v PRAVÉ POLEDNE, při úplňku MĚSÍCE, na škaredou středu 23.3.2016 v Brně, se však žádný křesťanský a jiný hlupák, beztrestně posmívat nebude. Např. křesťanské slovo svědků Jehovových v knize NEJVĚTŠÍ ČLOVĚK, KTERÝ KDY ŽIL, jsou pouze lidské nauky. 1.Kor.2/14, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7až6/7, Řím.1/18až3/6až11/32, atd. Stejné nauky lidské jsou uvedené v komentářích k Bhagavadgítě, kterou prodávají zlí hinduisté snd.bvks@gmail.com, z Durďákové 34. Stejně primitivní náboženské nauky křesťanského středověku, káží drzé evangelické svině Romanský a Vajgnerová z twr@twr.cz v Proglase. Stejný náboženský středověk je v komentářích ke Koránu. Uvedenými náboženskými knihami, které mají pouze částečku Božího DUCHA, které proto nejsou Ježíšem Kristem VÍTĚZNÝM, vzkříšeným z mrtvých militaristických křesťanských sviní v Česku, nelze nastolit celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království. Kvůli křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, vzkříšení z mrtvých, to je ze vzedmutého moře neposlušných křesťanských sviní, ještě nikdy nenastalo. 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/14až33, Jer.1/17až6/19,30až51/58, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Gal.1/7až6/7, Iz.57/10,16,20, atd. Novým Ježíšem Kristem, VÍTĚZNÝM, je jeho nové SLOVO. Nové ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je novým Bohem, je začátkem. Nové Boží SLOVO spálí křesťanství, hinduismus, buddhismus, islám, judaismus tak, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Mat.3/10,5/3,9,14,18, atd. Uvedená náboženství nenesou dobré, mírumilovné ovoce, celosvětového Božího království. Ovoce neposlušných politických a náboženstvých sviní, je rozdělení lidí na boháče a chudáky, a tím ovoce PEKLA militarismu a imperialismu nesmyslných válek, dnes o fosilní paliva, a o vládu křesťanů, nad muslimy. Vůle Boží je, aby vláda neposlušných boháčů, kteří pro neznalost nového Krista ZÁKONODÁRCE, dělají zlo pracujícím hlupákům, byla připomínána s proklínáním krutého zmijího jedu ekonomických vychytralostí, a děsivé temnoty protikladných křesťanských lží. Nový začátek není bez konce zla. Gal.1/7až5/24až6/7, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10,10/20,12/3, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,42/19,43/26,31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 5.Moj.5/8, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,45/7,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

 

6.) ŽENU, či CÍRKEV bíti, je jako pole hnojiti. Stávající ŽENU s mocí výkonnou bíti, stávající starou STÁTNÍ SPRÁVU bíti, za smilnění s Baaly a s DÉMONY, místo s novým Bohem, je jako POLE VĚDY VEŠKERÉHO PÍSMA od Boha, hnojiti. Mich.2/3,4,10až5/4,9, 1.Kor.1/17až4/20až15/33, Sír.5/5,7/16až23/24až42/19,43/26,31, atd. Nová a věčná smlouva, s novým, mírumilovným Bohem, o vládě jediného Boha SVĚTA, v Božím království, nad všemi pokornými, a úplně poslušnými státy SVĚTA, je pro všechny církve, a pro všechny státy SVĚTA, pro všechny vzpurné, neposlušné, křesťanské a jiné militaristické svině, cárem papíru. Pouze s Boží pomocí, z Božího milosrdenství, Božího rozumu, celý SVĚT spatří v Brně SOUD všech vzpurných a neposlušných NETVORŮ, zasazených KNIHOU ŽIVOTA, kterou Bůh dal lidem v částečce svého nového DUCHA např. v Bhagavadgítě, v Tóře, v Bibli, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ z Mali, ve SLOVĚ MAYŮ, a nyní i v písničkách, ve filmech, atd. Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, Žid.3/4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4až13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Jer.1/17až23/12,29,32až31/27,32až51/58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17až3/10,12,16,20, atd. Svědkové Jehovovi jsou i v této kapitole 203 žádání, aby na svém slavnostním shromáždění svědků Jehovových, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU, učinili SOUDNÝ DEN stávajícího systému vlády neposlušných lidí, nad neposlušnými lidmi. Aby nastolili systém vlády nad lidmi celého SVĚTA nový, to je vládu VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina ZÁKONODÁRCE, nad lidmi celého SVĚTA, v celosvětovém, mírumilovném Božím království. Iz.33/22, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Nový Hospodin, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, od roku 2000, je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spálí vše křesťanské, židovské, buddhistické, hinduistické, muslimské, atd. Vůle Boží je, aby v PRAVÉ POLEDNE roku 2016, při úplňku MĚSÍCE v březnu, v den svátku pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, který je stále stejným DUCHEM SVATÝM, na ŠKAREDOU STŘEDU, dne 23.3.2016, z primitivního zla křesťanského středověku, ze STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nezůstal v Brně ani větev, ani kořen. Svědek Jehovův Karel Pukl karelpukl@volny.cz, hinduisté z Durďákové 34 snd.bvks@ gmail.com, ČRo Brno, atd., v sále BÍLÉHO DOMU v Brně, při úplňku MĚSÍCE 23.3.2016, na SAZOMETNOU STŘEDU, v 18:30 hod., musí zrušit smlouvu se SMRTÍ, kterou je děsivá temnota křesťanství. Vyšel den, třetího tisíciletí, a křesťanství je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Mají povinnost zaset slovo ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro úplně poslušné v Brně, dá Kristus zazářit své nové spravedlnosti, svým novým SLOVEM, rájem celosvětového, mírového Božího království. Ža.37/5,11,35,38, Iz.28/18,24,29/11,24,57/10až20, Jer.6/19,30, 2.Kor.10/4.

 

7.) Svědek Jehovův Karel Pukl karelpukl@volny.cz který se nechce neprodleně vrátit k novému Bohu, k ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, VEŠKERÝCH starých NEBES, mně napsal, že žádá o zaslání textů Bible, kde Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, je roven Bohu, nebo kde se uvádí, že je jediným pravým Bohem. Svědek Jehovův Karel Pukl má za jediného Boha SVĚTA Jehovu, psáno hebrejsky JHVH. Píše, že v mém SOUDU vzpurných a neposlušných svědků Jehovových, je spousta myšlenek, ale ani jedna není podpořena texty Bible. To podle něho je zásadní chyba. Mé myšlenky, které není možné ověřit Božím slovem svědků Jehovových, jsou pro svědky Jehovovi lehce zpochybnitelné. Svědku Jehovovu Karlu Puklovi karelpukl@volny.cz jsem napsal. Hlupáky, kteří budou hledět na Boží spravedlnost celosvětového Božího království, jako tele na nová vrata, která mohou otevřít pouze pokorní a úplně poslušní, nelze SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uzdravit. Problém se všemi svědky Jehovovými je ten, že když uslyší slova Písma o úplné poslušnosti jediného Boha SVĚTA, vzkříšeného z mrtvých, lidských, militaristických či imperialistických sviní, po třech dnech, tedy po necelých třech tisíci letech, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo v roce 2000, pomalým POSLEDNÍM Božím SOUDEM vzpurných a neposlušných lidských sviní, nyní v novém DNES naplnění Písma, při úplňku MĚSÍCE, na ŠKAREDOU STŘEDU 23.3.2016, chovají se stejně bláznivě, jako katolíci, evangelíci, či jiní NETVOŘI. Všichni vzpurní a neposlušní, se chvějí zlostí, protože svými mozky, které jsou stejné jako jsou mozky zvířat, a svými DUŠEMI, které jsou stejné, jako mají zvířata, nenávidí kázeň, a tím I dokonalou Boží celosvětovou majetkovou rovinu. Svými zvířecími mozky, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného Bohe SVĚTA, nedovedou pochopit, že energetickou spásu Česka a SVĚTA, může Kristus učinit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze v případě, že bude vládnout nad TVORSTVEM celého SVĚTA sám, bez všech církví, tedy i bez svědků Jehovových, jako jediný ZÁKONODÁRCE, v celosvětovém, mírovém, Božím království. Jehova vyžaduje, aby jedinou církví Česka byla úplně nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, zřízená dle textů předchozích kapitol. Např. pád DÉMONA, ministra financí Babiše, do říše ticha, na ŠKERADOU STŘEDU, 23.3.2016, to by bylo velké milosrdenství Božího rozumu. Katolíci a evangelíci Boží království nechtějí. Svědkové Jehovovi ano. Proto se nový Kristus, DUCH SVATÝ, diví jejich nevěře v nového Boha, a jejich neposlušnosti. Co mají svědkové Jehovovi povinnost neprodleně zajistit. Aby proud vody čisté a důvěřivé, nového Božího SLOVA, z potoka, který teče z Říček č. 42, se změnil v říčku, či v řeku v Brně, v BÍLÉM DOMĚ, neprodleně. Aby na obou stranách této řeky rostlo stromoví života tím, že každý pokorný a úplně poslušný svědek Jehovův, ponese ovoce Boží SPRAVEDLNOSTI, Božího, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Pro pokorné a úplně poslušné svědky Jehovovi, neplatí pouze texty Písma, ale i texty písniček. Něžná svítání nás neminou. Na rozcestí osudů, mají povinnost rozpínat křídla OKŘÍDLENCŮ, především svědkové Jehovovi z Brna. Kaz.3/18až10/20. Slunce SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, které je novým Bohem, to nedokáže lhát. Tento nový Bůh říká pravdu o sobě, a o Česku, kterou nikdo z falešných, křesťanských, a jiných proroků, nechce slyšet. Snad již nový Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v Brně dá, že svědkové Jehovovi, úplně poslušní, budou chvíli nad vodou, vzedmutého moře křesťanských sviní. A že to bude krásný. Slunce spravedlnosti, se zdravím na paprscích, které je novým Bohem, to nezaspí, protože svým novým SLOVEM, hřeje stále. Vyšlo v pravou chvíli pro celý SVĚT, v Brně, v březnu 2016, v novém DNES naplnění Písma. Život začne mít pevný řad, až nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, usedne v Brně na svůj trůn technického odborníka, na zákony POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, Božího království. Hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, už nad lidmi panovat nebude. Husákovy děti svědků Jehovových, které zastihlo čtyřicet let pouště Boží socialistické spravedlnosti, dospěly do Kristových let. Bože, dej mi poznat ten ráj Tvého království, které jsi v Písmu připravil pro pokorné a úplně poslušné. Bůh od těch dnů SOUDU vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní v Brně, strašně moc očekává. Nemá chuť něco lhát. Je psáno v křesťanských hvězdách, že hvězdy jsou jsou jízdní řád. Hvězdy jsou pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Moudrost je bát se nového Hospodina, který drtí bedra všem křesťanským a jiným militaristickým prolhaným sviním. Skutečnou pravdu o Bohu a o lidech, je nutné přijmout od Boha, který je v novém DNES naplnění Písma, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kvůli neposlušným svědkům Jehovovým, kteří jsou strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, právo na pravdu o Bohu, a na pravdu, o jeho správné koncepci energetiky, nemůže vstoupit. 2.Kor.3/5,9až10/4, Iz.59/14,63/14,18,65/15,66/24, atd. Ten muž Karel Pukl karelpukl@volny.cz je vdova. Pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, od svědků Jehovových, jsou svědkové Jehovovi prostitutkami, smilnícími s boháči, s bankéři, a s politiky pravice a levice. Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v Brně nebude jediným VŠEMOHOUCÍM ZÁKONODÁRCEM. Iz.29/11až24až33/22až66/24, atd. Láska v Brně ať panuje vítězná, dokonalá láska Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království. Tak nádherná, tak dlouho očekávaná. Svědkové Jehovovi ohrožují bezpečnost Česka, svou vzpourou proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Je naděje, když mě svědkové Jehovovi pozvou na oslavu Krista vítězného, že se nad Českem smiluje.

 

8.) Žádný drzý pozemský Otec Satan Bohu z cesty dobrovolně nepůjde, je potřeba jim v Česku vypustit jejich křesťanský rybník. Novým SLOVEM zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Je mou povinností dělat skutky, které přivedou k dokonalosti víru v jediného Boha SVĚTA tím, že všichni pochopí, že Česko je VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ. Že pokorní a úplně poslušní mají povinnost neprodleně svolat SOUDNÉ STOLICE všech vzpurných, pyšných a neposlušných TVORŮ, či NETVORŮ, kteří tím, že se odmítají vrátit k jedinému Bohu SVĚTA, který je nyní SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, opakovaně uváděných, zvolili energetickou SMRT, místo života VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v celosvětovém, mírumilovném, Božím království. Svolání SOUDNÝCH STOLIC, pro odsouzení všech neposlušných a pyšných, je současně svoláním SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ pro pokorné a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, který začne kralovat v celosvětovém Božím království, současnému vzpurnému a neposlušnému pokolení, které zastihl rok 2000, což je PŘELOM VĚKŮ KONCE ÉRY FOSILNÍCH PALIV. Nový věk se začal ve třetím křesťanském tisíciletí, to je ve třetím křesťanském dni, na ÚSVITU nového věku, v roce 2000. V roce 2016 již máme PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí. Vzpurní, zpupní a neposlušní, nemají žádnou výmluvu, uváděným textům Písma, o opakovaně uváděné energetické spáse Česka a SVĚTA, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neporozumět. K.M.8/21až13/8. Jak jinak by mohl soudit vzpurné a neposlušné lidské svině, NETVORY, než odstoupením svého rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Řím.3/6. Ignorovat nového Boha, ZÁKONODÁRCE, je trestný čin, protože je to HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Iz.29/11až24,33/22 až66/24, 1.Jan.5/2až16, atd. Vyšetřovat neprodleně především drzé pozemské Otce Satany kněze je nezbytné, protože jejich křesťanské, militaristické a imperialistické žvásty, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je veškerá moudrost. Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,23/23, atd. Když se ani nyní nikdo nerozhněvá na pomatené, neposlušné pozemské Otce Satany kněze, když je nikdo nevyžene do říše ticha, Bůh Česko úplně zničí. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17, 27až19/6, Žalm115/17, atd. Nepoleví a nebude ničeho želet. Ez.3/4,21až21/32. Bůh žije mezi námi, ve vzedmutém moři křesťanských, ateistických sviní. Vrátit se k němu je možné tím, že křesťanský UKŘIŽOVANÝ Bůh, bude Bohem VÍTĚZNÝM pro celý SVĚT. Hospodin zná každého dokonale, je STVOŘITELEM všech, a jako křesťanský Bůh chce vejít do odpočinutí od svého křesťanského díla proto, aby mohl vládnout SVĚTU. Žid.3/4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/27,10/26,37,12/28,13/17, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8.

 

9.) Na přelomu konce éry fosilních paliv roku 2000, v PRAVÉ POLEDNE, v březnu 23.3.2016, nového Boha musí každý znát, z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA . Z milosrdenstí rozumu Krista, který žije mezi námi jako stále stejný DUCH SVATÝ, máme nyní ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, máme třetí křesťanský den, máme přelom věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000. V roce 2016, máme v Brně pravé POLEDNE třetího tisíciletí, v novém DNES naplnění Písma, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Brna, v březnu 2016. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Brna, má povinnost zajistit shromáždění SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, na svém slavnostním shromáždění, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU, v den úplňku MĚSÍCE, na ŠKAREDOU, SAZOMETNOU STŘEDU, 23.3.2016, v 18:30 hod. Viz kapitola 202. Chrámové zpěvy křesťanů, musí být ve středu 23.3.2016, proměněny v kvílení. Všichni kdo NOVÉHO Krista hledají, nalezli ho, jako jediného ZÁKONODÁRCE, jediného SOUDCE, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, jako OTCE všech náboženství SVĚTA. Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12až31/10, Jud.12, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/33, Žid.3/4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/27,10/26,37,12/28,13/17, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Žalm81/4, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,5/10,8/2,11, Jan1/1,2/19,5/34,38,43,15/25. Spravedlivé SOUDY neposlušných křesťanských, militaristicky chamtivých, imperialistických sviní, vyšly najevo v Česku. Národy přijdou do Česka, do DOLINY O2 Arény v Praze, a před novým Bohem se skloní, když rektor Štěpánek uvěří textům SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, že při odstoupení rozumu nového Boha, v částečce jeho nového DUCHA, nemá než dech svého zvířecího chřípí, DUCHA starého, křesťanského, DUCHA děsivé temnoty primitivního středověku katolického katechismu. Lid VUT v Brně má povinnost zajistit, aby nevládli neposlušní lidé, nad neposlušnými, to je nad mrtvými lidmi, ale aby nad všemi neposlušnými a vzpurnými milistaristickými prasaty, pokornými a úplně poslušnými, vládl nový VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Mnoho dobrého však zničí jediný hříšník, rektor Štěpánek. Kaz.9/10,18, Zj.1/1až15/4, 2.Kor.10/4, Iz.2/22,5/4,16až29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/1,9,15,17,3/10,12,16,20, Jóel1/13až2/26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4až16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Bývalé soudružce, sekretářce rektorů VUT v Brně Kalužové, kaluzova@ro.vutbr.cz, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, z milosrdenství Božího rozumu je zvěstováno, že žádný rektor VUT v Brně, nebyl, a ani není, dobrý člověk, protože neposlušní a vzpurní, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, jsou MRTVÍ. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/1,9,15,17,3/10,12,16,20, atd. Dobrý je jenom jediný Bůh SVĚTA, který mezi neposlušnými a vzpurnými lidskými prasaty žije jako DUCH SVATÝ, jako Bůh VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech neposlušných lidských sviní. Jenom Boží technický rozum je dobrý. Zvířecí rozum rektora VUT v Brně Štěpánka, technicky dobrý není. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Iz.2/22až29/11až24,33/22, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mar.7/6až10/18až13/20, atd. Bývalé soudružce, sekretářce rektorů VUT v Brně Kalužové, kaluzova@ro.vutbr.cz, od roku 2000, od úsvitu třetího křesťanského dne, je opakovaně zvěstováno, že kvůli ní, neposlušné, která mě odmítá telefonicky přepojit, bývalý soudruh rektor Štěpánek stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, stále nemá o novém Bohu ani ponětí. Stále se nepoučil ani ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, ani ze stávajícího křesťanského PEKLA, militaristické, imperialistické chamtivosti. Plný počet křesťanských, militaristicky a imperialisticky chamtivých sviní v Česku vzešel tím, že nikdo nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že křesťanská MODLOSLUŽBA, je modloslužbou fašistickou tím, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, stále neslouží novému Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale pouze svým Bohům, např. křesťanské Boží trojici Česka, drzému vrchnímu veliteli ozbrojených sil Česka, zlému NETVORU, KOZLU prezidentu Zemanovi, zlému DÉMONU, neposlušnému ministru financí Babišovi a jejich Bohu, kterým je drzý a neposlušný pozemský Otec Satan, PRASE, kardinál DUKA. Jejich vyšetřováním orgány činnými v trestím řízení, kvůli jejich bludům o Bohu, a lžím o energetice, pro ignorování jedině možné, a jedině správné koncepce energetiky Česka a SVĚTA, dle Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, bude ukončeno veškeré militaristické a křesťanské zlo na SVĚTĚ. 2.Petr.2/21,3/4,8až16, K.M.1/4až14/17,19/6, Oz.2/18až5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Řím.11/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Kor.1/27až15/33, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/9, Iz.48/5až11, atd.

 

10.) Proklínání hlupáka J. Vacka medyed@metal-line.cz, je uvedeno na str. 18až20. Iz. 65/15. Je proklínán za to, že se nechce stát pokorným a úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží celý SVĚT. Řím.1/18až8/19až11/32, 2.Kor.3/5,9, 10/4,13/5,8, atd. Odmítá se postít od boháčů, bankéřů, ekonomů, politiků pravice a levice, a od jejich Bohů, od drzých, pozemských Otců Satanů kněží, a od fosilních paliv. Jako mrtvý, je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Iz.45/7,47/14,58/4,65/15,66/24, Oz.2/18až14/3, Kaz.3/18až8/8až9/10, atd. Neposlušný NETVOR, svině, pošetilec, pan J. Vacek medyed@metal-line.cz, pro neznalost nového, trestajícího Boha, jehož hněv již neprodlévá, mně napsal. Sír.5/5,7/16až43/26,31. Boží SYN Ježíš Kristus už tu byl. Já nejsem přesvědčen, že vy jste ten další. Nechce o novém Bohu, takovém VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jaký skutečně je v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nic vědět. Je proto jako hlupák zakořeněný v křesťanských protikladných lžích o Bohu, v ekonomických vychytralostech ekonomů a bankéřů, a tím i ve lžích o koncepci energetiky, od prasete, od pyšného ministra průmyslu Mládka pouze na ELEKTŘINU, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, tvoří pouze cca 10 % z celkem potřebné energie Česka, viz graf ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. J. Vacek jako pyšný, vzpurný a neposlušný, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce jeho nového DUCHA, je mrtvý. Mrtví, to je neposlušní a drzí hlupáci, nevědí z pravdy o novém Bohu, a z pravdy o správné, a jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, dle Božích příkazů, a dle zákonů POLE VĚDY Písma, zhola nic. Pro nezalost ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, chce drze zrušit BOŽÍ SOUD neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní, protože se sám, svým rozumem neposlušného zvířete, považuje za Boha spravedlivého a moudrého. Částečku nového DUCHA ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dostanou nyní pouze ti pokorní, a úplně poslušní služebníci Boží, BOŽÍ SYNOVÉ, BOHOVÉ, které toužebně očekává všechno TVORSTVO, kteří se neprodleně k novému Kristu vrátí, kteří tím budou stejně MOCNÍ, jako je nový Bůh, v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, mají povinnost energeticky spasit Česko a celý SVĚT tím, že začnou v médiích mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. BOŽÍM SYNEM se stane každý pokorný, a úplně poslušný služebník Boží, který se pokorně vrátí k Bohu, svými skutky, takovými, jaké Kristus požaduje. BOŽÍM SYNEM se stane každý, kdo bude novému Bohu děkovat za to, že jeho ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, může změnit celý SVĚT, dle Božích představ. Noví mocní Bohové, znalci nového Písma, stejně mocní jako je tresající Bůh, mají povinnost energeticky, ekologicky a mravně spasit celý SVĚT tím, že Božím soudem úplně zničí vzpurné hlupáky, jakým je např. J. Vacek medyed@metal-line.cz, jejich proklínáním. Nový Hospodin se nad Českem smiluje, až velké množství BOŽÍCH SYNŮ, se bude vzdělávat dokonalou láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6. Ať nový Bůh zabije J. Vacka medyed@metal-line.cz, strašlivou záhudou, pro výstrahu neposlušnému TVORSTVU, když se bude stále považovat za Boha, když ví, že pro odstoupení rozumu Hospodina, není Bohem, ale že je drzým pozemským Otcem, Satanem. Ez.28/9,33/17, Iz.66/24, atd. V Česko musí panovat láska Boží vítězná. Vojsko lidských příní, již vztyčenou bílou vlajku má. Je to zpráva zpráv. Tu zprávu o DRUHÉM PŘÍCHODU Boha do Brna, chci šířít i já. Ať s námi Boží láska, Božího rozumu, stále zůstává. Ať v Česku panuje láska Boží vítězná, nádherná, tak dlouho očekávaná, po zničení neposlušných. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ám.3/7,5/10až25,8/2,11, Ez.3/4,21až33/17,39/8,13,21,29,44/28, Jób5/3,14,9/13,21/14,36/8,37/18,23,40/8,14, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až 11/39až12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jud.12, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mar.4/12,7/7až13/20, atd. BOŽÍM SYNEM, pokorným a úplně poslušným, novému Bohu vděčným, za ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude každý, kdo bude chtít, aby trestající Bůh, pro výstrahu všemu neposlušnému TVORSTVU, neprodleně zabil, a úplně zničil strašlivou záhubou, takového prolhaného hlupáka, jakým je J. Vacek medyed@metal-line.cz, pokud se k novému Kristu, k DUCHU SVATÉMU, neprodleně nevrátí, vyznáním svých vin, svých náboženských, ekonomických, energetických, a jiných žvástů. BOŽÍM SYNEM, pokorným a úplně poslušným, spolu se mnou, se stává každý, kdo bude stejný jako nový trestající Bůh, a kdo bude neposlušného a vzpurného hlupáka J. Vacka medyed@metal-line.cz, proklínat pomocí textů SLOV NOVÝCH NEBES. Ať nový Bůh jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, tuto neposlušnou a drzou, prolhanou svini zabije strašlivou záhubou, pro výstrahu všemu TVORSTVU, když nyní, na úsvitu třetího křesťanského DNE, na začátku třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, od úplňku MĚSÍCE, od SAZOMETNÉ středy 23.3.2016, bude tápat jako slepec tím, že se stále bude považovat za mocného Boha, i při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho nového DUCHA. Bože VŠEMOUHOUCÍ, sraz J. Vacka medyed@metal-line.cz, po hlavě tak, že ani nehlesne. Dej ať mu něco padne na jeho tvrdou neposlušnou a vzpurnou lebku. Vyvrať ho i s autem, na kterém jezdí, proti Tvé vůli. Sraz ho rakovinou do říše ticha, či do hrobu za to, že rakovinu šíří svými žvásty, o neomylnosti svého rozumu geneticky zvířecího, a rozumu své DUŠE, která je stejná, jako DUŠE ZVÍŘAT. Nový Bože dej, ať drzá vládnoucí elita Česka je neprodleně vyšetřována orgány činnými v trestním řízení, za lži o Bohu, a tím za lži o koncepci energetiky pouze na ELEKTŘINU, lháře ministra Mládka, za lži o ekologii, za lži o ekonomice, o mravech. Novému Bohu, SLOVEM NOVÝCH NEBES, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Trestající Hospodin, jehož hněv neprodlévá, od úplňku MĚSÍCE, od ŠKAREDÉ středy, od 23.3.2016, nikoho neposlušného, drzého, nenechá bez trestu. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

390.

primator@bratislava.sk, ingrid.konrad@bratislava.sk, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, helpdesk@centrum.cz, petra.greksova@bratislava.sk, noreply@o2.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz, posta@ksz.brn.justice.cz, ddrc58@stonline.sk, lubopal@gmail.com, tbnsky@yahoo.com, inslovakia@stonline.sk, miroslav.toth@bjb.sk, bjb.olomouc@tiscali.cz, pospisilova@biskupstvi.cz, dekanstvicb@centrum.cz, blahovej@gmail.com, kromeriz@bjb.cz, info@bjbvm.cz, nockostelu.praha@apha.cz, nfo@cbikromeriz.cz, bjb.tepla@tiscali.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, kaluzova@ro.vutbr.cz, karelpukl@volny.cz, jan.rericha@quick.cz, herman@kdu.cz, info@czechtourism.cz, radio@proglas.cz, studio@radio7.cz, info@kscm.cz, twr@twr.cz, rene.zavoral@rozhlas.cz, zita.senkova@rozhlas.cz, daniela.bruhova@rozhlas.cz, internet@halonoviny.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz, svetlana.lavickova@rozhlas.cz, karolina.koubova@rozhlas.cz, katerina.dvorakova@rozhlas.cz, kontakt@rozhlas.cz, iva.bendova@rozhlas.cz, info@menetekel.cz, predseda@baptist.sk, jan.jackanic@baptist.cz, snd.bvks@gmail.com, info@baptisteolomouc.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, lubomir.adamec@bratislava.sk, katarina.augustinic@gmail.com, katarina.kohutikova@bratislava.sk, starosta@petrzalka.sk, Ales.Balazi@Bratislava.sk, ivana.skokanova@bratislava.sk, edita.susolova@bratislava.sk, daniel.adamek@bratislava.sk, starosta@bratislava-rusovce.sk,

391.

medyed@metal-line.cz, morgenstein@bratislava.sk, hudekova@bratislava.sk, marcel.held@bratislava.sk, karelpukl@volny.cz, snd.bvks@gmail.com, twr@twr.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, zelmira.greifova@bratislava.sk, miroslav.muska@bratislava.sk, zusjalebrechta@gmail.com, emilia.aghova@bratislava.sk, security.help@o2.cz, ptejteseknihovny@nkp.cz, hrdina.cz@rozhlas.cz, kuzelkajiri@gmail.com, martina.ticha@bratislava.sk, jana.miklosova@bratislava.sk, Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, Jiri.Basta@fs.cvut.cz, Jiri.Hemerka@fs.cvut.cz, j.hensen@tue.nl, Roman.Vavricka@fs.cvut.cz, Pavel.Vybiral@fs.cvut.cz, Jiri.Rada@fs.cvut.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, Martin.Bartak@fs.cvut.cz, Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz, Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz, Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz, Tomas.Matuska@fs.cvut.cz, Richard.Novy@fs.cvut.cz, Milos.Lain@fs.cvut.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, zive@proglas.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, infoservis@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, vrakos@nbox.cz, rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, kvary.pk@spucr.cz, vut@vutbr.cz, dekan@fme.vutbr.cz, dekan@fce.vutbr.cz, jitka.belusova@forumkarlin.cz, stepan.svoboda@forumkarlin.cz, fotosoutez@rozhlas.cz, info@frekvence1.cz, info@kscm.cz, internet@halonoviny.cz, tatabojs@noise.cz, media@forumkarlin.cz, redakce@idnes.cz, jan.siro@forumkarlin.cz, veronika.drinocyova@bratislava.sk, oit@bratislava.sk,

Text bude opraven po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní. Zveřejněno v novém novoluní v březnu 2016. Poslušní Božímu království řeknou ANO, válce bohatých, NE!