Kapitola 202

15.03.2016 21:39

Kapitola 202 – 52 stran. Svědek Jehovův Karel Pukl karelpukl@volny.cz a hinduisté z Durďákové 34 snd.bvks@gmail.com, v sále BÍLÉHO DOMU v Brně, při úplňku MĚSÍCE 23.3.2016, na SAZOMETNOU STŘEDU, v 18:30 hod., musí zrušit smlouvu se SMRTÍ, kterou je děsivá temnota křesťanství. Vyšel den, třetího tisíciletí, a křesťanství je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Mají povinnost zaset slovo ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro úplně poslušné v Brně, dá Kristus zazářit své nové spravedlnosti, svým novým SLOVEM, rájem celosvětového, mírového Božího království. Ža.37/5,11,35,38, Iz.28/18,24,29/11,24,57/10až20, Jer.6/19,30, 2.Kor.10/4.

 

ČESKÁ BIBLE–kapitola 202, POSLEDNÍ SOUD–kapitola 139, soud exrektora Hampla z KU 112

PAMĚTNÍ KNIHA ČESKÉ BIBLE bude součástí KNIHY ŽIVOTA, až se technický lid vrátí k Bohu

 

Obsah důležitých textů. 1.) Na shromáždění SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH v Brně, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU, v den úplňku MĚSÍCE, na ŠKAREDOU, SAZOMETNOU STŘEDU, 23.3.2016, v 18:30 hod., z milosrdenství rozumu nového Krista, musí být děsivá temnota křesťanství úplně zapomenutá. V roce přelomu věků 2000, Bohem v Písmu vyvolené šestnácileté Česko, je nyní NEVĚSTOU tím, že novými kněžími, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jsou úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu VUT v Brně. Jediný Bůh SVĚTA je žárlivě milující. Proto stávající Bohové, politici pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, musí v Česku neprodleně vejít z médií do říše ticha. Bůh, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jehož hněv již neprodlévá, nenechá bez trestu toho, kdo lže o křesťanské SKÁLE, o PENĚZÍCH. Potrestá každého, kdo lže proto, aby měl pro sebe prospěch z peněz, ukradených pomocí nespravedlivých lidských zákonů. Bavit se pomocí PRACHŮ, a tím sloužit svému pohlavnímu ÚDU, to je svým zvířecím pudům, místo novému Bohu, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Bůh vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní, sloužili lidstvu celého SVĚTA bez peněz, službou Bohu ZÁKONODÁRCI, vytvořením celosvětového Božího království, SLOVEM NOVÝCH NEBES. STŘEDA ŠKAREDÁ, SAZOMETNÁ, 23.3.2016, v 18:30 hod., končí veškeré zlo válek a končí éru fosilních paliv, které stíní SVĚTLU SVĚTA Božích ZÁKONŮ. Zlo trvá, protože neposlušní bohatí vládnou nad Bohem. Veškerá moudrost je v bázni před novým Bohem, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sír.19/20,25. Ve vší té moudrosti o novém Bohu, jde o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Viz str.5až10. 2.) Vůle Boží je, aby v Česku nikdo DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista nezdržoval, aby SOUDNÝ DEN naposlušných a vzpurných, HOŘÍCÍ jako PEC, přišel v DEN SVÁTKU pokorných a úplně poslušných, při úplňku MĚSÍCE dne 23.3.2016. Zřejmě helpdesk@centrum.cz zdržují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista zpomalováním mého internetu. Žádám orgány činné v trestním řízení o prošetření, a o trestní stíhání mně neznámých pachatelů, kteří se snaží DRUHÝ PŘÍCHOD Krista oddálit, velkým zpomalením mého internetu. Žádám KSZ v Brně posta@ksz.brn.justice.cz, a Policii ČR Rosice bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, o trestní stíhání boháčů, neposlušných Baalů z helpdesk@centrum.cz, nebo Telefonicu O2 noreply@o2.cz, obsluhu ústředny O2 v Domašově, odkud jsem telefonicky napojený, atd. Trestající Bůh má naprostou moc nad každým TĚLEM, které je geneticky zvířecí, a nad každou DUŠÍ, které je stejná jako u zvířat. Trestá, či netrestá přidělováním své rozumnosti, své rukodělné dovednosti, své paměti, trestá či netrestá pomocí pudů, či pohlavní, zvířecí lidské lásky, trestá či netrestá zdravím, trestá pomocí SKÁLY vládnoucích zločinců, kterou jsou PENÍZE. Po zesnutí drzých pozemských Otců, Satanů kněží, a ekumenických ČARODĚJNIC, po jejich odchodu do říše ticha, SKÁLA vládnoucích zločinců, PRACHY, odtáhne v DĚSU. Na majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, křesťanskou SKÁLOU již nikoho Bůh trestat nebude. Pro uvedenou moc Krista, DUCHA SVATÉHO, nad TVORY, je moudrostí se Krista bát, a plnit jeho vůli, v pokoře a v úplné poslušnosti. Viz str.10až13. 3.) Dostáváte texty o moci nového mírumilovného Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO a SPRAVEDLIVÉHO, jediného Boha SVĚTA, vyvýšeného soudem všech neposlušných a vzpurných křesťanských boháčů Česka, to je všech Baalů, Beelů, Belzebubů, všech ekonomu a bankéřů Česka, to je všech DÉMONŮ, a všech lidských Bohů, všech drzých pozemských Otců, Satanů kněží, všech ekumenických církví, ze všech mnou oslovených lidí, jako poslední, nyní, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, před Velikonocemi roku 2016. Proto je Vaší povinností, k novému Bohu, k takovému mocnému, jaký v Písmu, v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES skutečně je, vrátit se neprodleně, jako první. Kvůli vzpurnému a neposlušnému Božímu technickému lidu VUT v Brně, je zvěstována špatná zpráva evangelií o tom, že ve dni svátku pokorných, úplně poslušných, to je živých, na škaredou středu, v DEN ÚPLŇKU MĚSÍCE, 23.3.2016, nový Kristus, při svém slavném DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, bude úplně zničen tím, že VELKÝ PÁTEK, den svátku zlých křesťanských neposlušných vládnoucích prasat, je prohlášen STÁTNÍM SVÁTKEM. Viz str.13až16. 4.) VELIKONOČNÍ OBĚTNÍ HOD HOSPODINŮV, je spálení všech vládnoucích komunistických Beranů z KSČM, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a tím jejich ODHOZENÍ z médií do říše ticha, navěky věků. Nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, žádné levičáky v Česku, a ve SVĚTĚ, nepotřebuje. Dle jeho ZÁKONŮ, jeho novou SPRAVEDLNOSTÍ, je celosvětová majetková rovina SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle opakovaně uvedených textů Písma. Pro svou slávu, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Brna, Kristus nechal postavit novou Boží trojici, svých nových soch, na Moravském náměstí, a před komunistickým BÍLÝM DOMEM. O natočení videa oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU Boha, ze slavnostního shromáždění svědků Jehovových v BÍLÉM DOMĚ, je žádán každý, kdo tyto texty SOUDU dostane. video@k-po.cz, atd. Viz str.16až19. 5.) Bůh vyžaduje, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti dělali to, co se novému Bohu líbí. Aby v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, mluvili pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Aby pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně nastolili celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Vyžaduje aby nový SVĚT byl bez válek, bez vojáků, beze zbraní, bez politiků pravice a levice, bez drzých, pozemských Otců Satanů kněží, bez bankéřů, bez boháčů, atd. Vyžaduje aby ve všech státech SVĚTA, jedinou církví byla nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, která vznikne ve veřejných výběrových řízeních z řad ODBORNÍKŮ, dle textů předchozích kapitol. Trestající Bůh nikomu nedovoluje kázat křesťanské protikladné lži o Bohu, a tím i lži o naprosto chybné koncepci energetiky ministra průmyslu Mládka pouze na ELEKTŘINU. ELEKTŘINA, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, tvoří pouze cca 10 %, z celkově potřebné energie.

Cca 15 % obnovitelné ELEKTŘINY, tvoří pouze cca 1,5 % celkové energie. Vládnoucí prolhaní zločinci nejsou pracujícímu lidu k užitku, kvůli odstoupení rozumu nového Hospodina, od zlých neposlušných, v částečce DUCHA. Pokorným a úplně poslušným služebníkům nového Krista, v Písmu vyvoleném Česku, dává nový VŠEMOHOUVÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, mocnou zbraň. Touto zbraní je proklínat vzpurné a neposlušné, křesťanské, imperialistické, militaristické a jiné chamtivé svině, či modloslužebníky, a to pomocí mnohých textů SLOV NOVÝCH NEBES proto, aby v těchto textech SOUDU jménem označené neposlušné hlupáky, mohl nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, potrestat na TĚLE I na DUŠI, a to při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Viz str.19až20. 6.) S militaristickými prasaty VUT v Brně, která lžou o tom podstatném, to je o Bohu, je to jako z bláta religionistů Masarykovy univerzity, do KALUŽE VUT v Brně, zlé sekretářky Kalužové. Nový Hospodin vyžaduje, aby všichni vládnoucí zločinci byli neprodleně potrestáni tím, že budou potrestáni výrobci největšího zla na SVĚTĚ, výrobci zbraní, aut, cigaret, atd. Nový Bůh, nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud technický lid VUT v Brně, bude z nového Boha dělat blázna. Viz str.20až27. 7.) Pane Pavlásku lukas.pavlasek@ seznam.cz. V Písmu vyvolené Česko má povinnost Boha poslechnout, sloužit mu tak, jak se mu líbí, pokorně a poslušně, aby dokončilo své dny v pokoji. Jób36/8,15, 2.Kor.10/4, K.M.6/6až24, atd. Žádám proto o vydání kapitoly 202 ve formě malé brožury, aby každý nečistý, to je vzpurný a neposlušný hlupák, si mohl dát do své kapsy, živé SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Běda Česku, když slušní, to je živí, pokorní a úplně poslušní, dovolí na Velikonoce 2016, mrtvým, to je nečistým a neposlušným křesťanským nemravným sviním, křižovat VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, SPRAVEDLIVÉHO KRISTA, jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE všech států SVĚTA, děsivou temnotou křesťanských protikladných žvástů katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených energetických, ekonomických, náboženských, politických a jiných vychytralostí. Viz str.27až35. 8.) Dle lži lidu z Rovnosti z pondělí 29.2.2016, dle Viléma Janouše, v současné době je ČR závislá na fosilních palivech z 80 %. Podle státní energetické koncepce, v roce 2030, by měla tato závislost klesnout na 66 %, a v roce 2040 na 56 %. Koncepce vlády, je koncepcí úspor zateplováním budov, výměnou kotlů, a dostavbou Dukovan a Temelína, pro kterou závislost na fosilních palivech zůstane stále na cca 80 %. Proto nový Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud ministr Mládek nebude vyšetřován policií ČR, kvůli své technické debilitě, a dokud technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, neprohlásí Hospodina za jediného ZÁKONODÁRCE. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti vnímají texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že pro odstoupení rozumu Boha od vzpurných a neposlušných, v částečce NOVÉHO Božího DUCHA, o nové koncepci energetiky, jsou TECHNICKY DEBILNÍ, ale odezva žádná, pro neschopnost Písmo studovat. VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno pokorné a poslušné TVORSTVO, rektor VUT v Brně Štěpánek stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a v Písmu vyvolený projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz, mají povinnost zvěstovat radostnou zprávu evangelií VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES o správné koncepci energetiky. Radostná zpráva je o tom, že nový Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad pokorným a úplně poslušným technickým lidem tím, že poslušným dovolí stavět nová města, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ tak, že města nebudou potřebovat fosilní paliva, a to ani pro dopravu. Návrh sídliště pro cca 1500 lidí z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ je laicky navrženona výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Viz str.35až42. 9.) Pokud G.Ř. ČRo, René Zavoral nezajistí neprodlené čtení ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES v rozhlase, slušní, to je pokorní a úplně poslušní, mají povinnost, křesťanské, či ateistické prase René Zavorala rene.zavoral@rozhlas.cz, proklínat pomocí všech textů Písma, o Božích trestech pro vzpurné a neposlušné nemravy proto, aby neposlušní mrtví, byli strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Viz str.42až46. 10.) Bůh v chrámech postavených lidskýma rukama bydlet nebude, dokud kněží budou Satani. Štěstím je pochopit texty Písma o tom, že Boží spravedlnost, pro lid pokorný a úplně poslušný, pro celosvětové Boží království, je o mnoho vyšší, než byla spravedlnost, kterou komunisty učili a učí, Marx a Engels, Lenin, Stalin, Gottwald, Husák, Filip, Šimůnek, Dolejš, atd. info@kscm.cz, internet@halonoviny.cz. Stačí však, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, utištěným chudým pracujícím otevřeli jejich ucho, skrze jejich útlak od boháčů, a skrze svůj útlak, od Boha, což je trest za službu Baalům, Beelům, Belzebubům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, místo Hospodinu, kterým je odstoupení rozumu nového Boha, v částečce jeho DUCHA, o Boží koncepci energetiky, a o Boží SPRAVEDLNOSTI, v celosvětovém Boží království. Viz str.46až52.

1.) Pokorní a úplně poslušní svědkové Jehovovi z Brna mají svůj domov v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Boží vůle, platná od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, pro celý SVĚT, z milosrdenství Božího rozumu je nalezena tím, že nový Bůh je nalezen v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Úplně poslušní vědí, že největší moudrostí je, nového VŠEMOHOUCÍHO, SPRAVEDLIVÉHO Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE poslouchat, a neprodleně realizovat jeho zákony. Sír.5/7,7/16,9/15,19/20,25až43/26,31, 1.Kor.1/27,10/11až15/33, Iz.33/22,47/14,48/5, Žalm14/1, Dan.11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, atd. Bohem v Písmu vyvolené šestnácileté Česko je NEVĚSTOU tím, že novými kněžími, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jsou úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ technického lidu VUT v Brně. Na úsvitu třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského dne, v novém novoluní v březnu 2016, poslušný svědek Jehovův, mocný Bůh Karel Pukl karelpukl@volny.cz, má povinost realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, SLOVEM NOVÝCH NEBES tím, že stávající vzpurné a neposlušné Otce Satany kněze všech ekumenických církví, vykáže neprodleně do říše ticha. Jan1/13,5/38,42,8/42,10/34,12/43, Zj.19/7,8, Řím.1/18až8/19,29, Žalm37/5,11,38,45/11,17,50/16,22,81/4,115/17, Př.1/7,14,8/13, 17,31/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6,12/28, Iz.29/11až24,57/10,16,20,59/10,63/14,18,65/1, 15, atd. Na shromáždění SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU, v den úplňku MĚSÍCE, na ŠKAREDOU, SAZOMETNOU STŘEDU, 23.3.2016, v 18:30 hod., musí být přijato rozhodnutí o vytažení Česka z energetického a ekonomického hrobu, Ez.37/12. Ráj celosvětového Božího království, ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dostanou pouze znalci Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Žalm81/4, Iz.66/24, Jan1/1,15/25, Jóel1/14, Žid.12/28, atd. KNIHA ŽIVOTA je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, především Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, SLOV Mayů, atd. která se v Boží slávě DRUHÉHO PŘÍCHODU, stále stejného Hospodina, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, doplňují a upřesňují. Všichni neposlušní, vzpurní, drzí, nezodpovědní, či pyšní pokrytci, jsou v pomalém POSLEDNÍM křesťanském SOUDU, souzení podle svých zlých činů proto, aby pod pohledem nového Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, pod zrakem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zmizela v Bohem vyvoleném Brně, v komunistickém BÍLÉM DOMĚ, na slavnostním shromáždění svědků Jehovových, v době úplňku MĚSÍCE, na ŠKAREDOU, SAZOMETNOU středu, 23.3.2016, stará krvavá křesťanská nebesa, i stará krvavá křesťanská země, protože pro vzpurné, drzé a neposlušné křesťanské a ateistické svině, v Božím, celosvětovém, energeicky, ekologicky, a mravně neotřesitelném Božím království, pod vládou nového VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pro vzpurné a neposlušné zlé křesťanské a jiné pokrytce, není již žádné místo. Nový Bůh vyčkává, chce se smilovat, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, nad pokornými a úplně poslušnými svědky Jehovovými, např. nad Karlem Puklem karelpukl@volny.cz, nebo nad buddhisty, či hinduisty např. snd.bvks@gmail.com, z Brna, na Durďákové 34. Kdo nyní není zapsán v této KNIZE ŽIVOTA, jako pokorný a úplně poslušný služebník nového Krista, DUCHA SVATÉHO, ten rozum od Hospodina, v částečce jeho nového DUCHA, nedostane. Já budu uznán za posledního proroka zpupných a neposlušných, až nový Hospodin naplní Písmo tím, že s pomocí Božího rozumu, z jeho milosrdenství, nastane vzkříšení vzedmutého moře mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, a jiných zlých sviní. STŘEDA ŠKAREDÁ, SAZOMETNÁ, 23.3.2016, v 18:30 hod., končí éru fosilních paliv, a končí veškré zlo válek. Zlo trvá, protože neposlušní bohatí vládnou nad Bohem. Zj.20/11,15až22/21, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29až43/26,31 Iz.2/22,21/5,29/11až24,30/18,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jan1/1,5/38,43,8/42,12/43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33.

Čarovník Bůh již dopsal básně, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do poslušného Česka. Přirozenou lidskou vlastností je lhaní, což platí o lhaní o Bohu, lhaní o SKÁLE křesťanských militaristických sviní, o PENĚZÍCH, lhaní o energetické koncepci Česka a SVĚTA, atd. Lidé lžou např. o své SKÁLE, o PENĚZÍCH proto, aby ze svého lhaní měli prospěch, kvůli své zábavě. Bůh, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ, jehož hněv již neprodlévá, veškeré lži vidí, a nikoho kdo lže kvůli svému prospěchu, nenechá bez trestu. Svět, pro lži o Bohu, spěje k energetické a ekonomické zkáze, a noví kněží, nového Božího technického lidu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, si stále nalhávají, že v době blízkého ropného a ekonomického kolapsu, svým rozumem zvířat, jsou schopní, energeticky spasit Česko i SVĚT. Důsledkem jejich odpadnutí od nového Boha, takového VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jaký opravdu je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je válka, mezi neposlušnými bohatými, a neposlušnými chudými, a válka s novým Hospodinem, se SLOVEM NOVÝCH NEBES. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, to je třetího křesťanského tisíciletí, je nový Bůh, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pálení kadidla BOHÁČŮM, to je Baalům, Beelům, Belzebubům, a EKONOMŮM a BANKÉŘŮM to je DÉMONŮM, je pouze k hanbě drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví Česka, a jiných církví celého SVĚTA. Nová a věčná smlouva s novým Hospodinem, je pouze pro pokorné a úplně poslušné služebníky nového Krista, kteří neprodleně uvěří textům Písma o tom, že vzpurná a neposlušná vládnoucí křesťanská a ateistická elita, propadla SMRTI, kterou je odstoupení rozumu nového Hospodina, v částečce jeho nového DUCHA, od pyšných vzpurných, prolhaných a neposlušných náboženských a politických sviní. Rok trestu vzpurného a neposlušného vládnoucího politického a náboženského dobytka, snad již byl v roce 2015. V roce 2016, v roce šestnáctiletého dospělého Česka, snad již nový Hospodin, svědkům Jehovovým, např. Karlu Puklovi karelpukl@volny.cz, nebo buddhistům, či hinduistům např. snd.bvks@gmail.com z Brna, na Durďákové 34, dovolí jít dál, cestou pokorných, úplně poslušných, a novému Bohu vděčných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, do celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Nový Bůh, svou slávu svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, žádnému vzpurnému a neposlušnému vládnoucímu politickému a náboženskému dobytku nedá. Dá ji, z milosrdenství svého rozumu, pouze pokorným, úplně poslušným, a novému Bohu vděčným služebníkům, kteří uvěří textům Písma o tom, že drzí neposlušní a vzpurní, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, svým zvířecím politickým, či zvířecím náboženským rozumem, nenávidí kázeň. Vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, neposlušných, křesťanských, militaristicky chamtivých, imperialistických sviní, snad již v Česku nastane tím, že svědek Jehovův, mocný Bůh Karel Pukl karelpukl@volny.cz, nebo mocní Bohové, hinduisté či buddhisté snd.bvks@gmail.com z Brna, začnou mluvit o všem pravdu. Pravda o novém Hospodinu, je pravdou, o jeho jedině možné, a jedině správné, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné cestě Česka a SVĚTA, do celosvětového, mírumilovného, Božího království. Nový Bůh, pro pokorné a úplně poslušné, je SPRAVEDLNOSTÍ celosvětové majetkové roviny, při zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v nových městech, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelných, viz výkresy ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Sestřelit neposlušné a vzpurné vládnoucí hlupáky, z jejich slov krvavých, temných, křesťanských nebes, je možné z luků, či z praků, pomocí šípů, či kamení, SLOV PRAVDY VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o novém Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a SLOV PRAVDY o jeho dokonalé lásce, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, platné od úplňku MĚSÍCE, od 23.3.16, pro celý SVĚT. Bůh, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jehož hněv již neprodlévá, nenechá nikoho bez trestu, kdo lže o křesťanské SKÁLE, o PENĚZÍCH. Potrestá každého, kdo lže proto, aby měl pro sebe prospěch z peněz, ukradených pomocí nespravedlivých lidských zákonů, protože bavit se pomocí PRACHŮ, a tím sloužit svému pohlavnímu ÚDU, to je svým zvířecím pudům, místo sloužit novému Bohu, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Hospodin nenechá bez trestu nikoho, kdo bude sloužit pomocí PRACHŮ, pouze sám sobě, svému ÚDU, svým zvířecím PUDŮM. Vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní, sloužili lidstvu celého SVĚTA, službou novému Bohu, vytvořením celosvětového Božího království, SLOVEM NOVÝCH NEBES.

Svědkové Jehovovi, či hinduisté z Brna, nesmí pochovávat Česko do energetického, ekologického, ekonomického, a mravního hrobu, do kterého padnou všechny státy SVĚTA v případě, že Bohem vyvolené Česko zůstane v době úplňku MĚSÍCE v březnu 2016, vzpurné, zpupné a neposlušné. Jak ubozí jsou vzpurní a neposlušní NETVOŘI z VUT v Brně, kteří stále nedovedou najít nového, VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jak ubohý je nový Boží technický lid VUT v Brně, který pro neznalost nového Boha, neví nic o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou jedině možnou, a jedině správnou, energetickou koncepcí Česka a SVĚTA. Křesťanský Bůh, UKŘIŽOVANÝ pomocí protikladných křesťanských žvástů, a pomocí promyšlených politických, ekonomických a bankéřských vychytralostí, již žádným VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM není, protože je pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, protože je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Proč se křesťanští tmáři stále modlí ke své MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, když neočistili své krvavé ruce, od nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, a od nesmyslných válek mezi chudými a bohatými? Nový Hospodin, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mluví pouze k pokorných a úplně poslušným. Zlé, drzé, vzpurné, zpupné, pyšné, neposlušné, prolhané křesťanské a jiné svině, neslyší, a slyšet nebude, protože nového Hospodina, který je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nechtějí poslouchat. Kdo nemá křídla ANDĚLA OKŘÍDLENCE, ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kdo neuvěří novému Bohu, o děsivém zlu křesťanského PEKLA, zlu neuletí. Dvakrát, křesťanských tisíc let PEKLA, je neposlušným a vzpurným křesťanským, militaristicky chamtivým sviním, málo. Třikrát, křesťanských tisíc let PEKLA, je pro pokorné, úplně poslušné, a novému Bohu vděčné služebníky nového Krista, moc. Bez konců děsivé temnoty primitivního, feudálního, křesťanského středověku, není nový začátek celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Nová SKÁLA pro pokorné a úplně poslušné služebníky nového Krista, je SVĚTLO SVĚTA Božího technického rozumu, v částečce nového Božího DUCHA, o energetice, ekologii a mravech. Stará křesťanská SKÁLA, především PRACHY a MAJETEK, zanikne při realizaci dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických a náboženských zvířat, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Když se bude mluvit pravda o nové SKÁLE, kterou je nový Hospodin, stará křesťanská SKÁLA odtáhne v DĚSU tím, že v DĚSU odtáhnou do říše ticha vojenští kaplani všech ekumenických ČARODĚJNIC, či zlé PROSTITUTKY, OHOLY, MRZKÉ ŽENY, např. Endlicherová a Hodecová z TWR z Proglasu, twr@twr.cz, které smilní s Baaly a s DÉMONY, místo s Bohem. Pokorných a úplně poslušných bude tolik, jako je písku v moři, když buddhisté, či hinduisté snd.bvks@gmail.com a svědkové Jehovovi karelpukl@volny.cz k novému Kristu se vrátí neprodleně, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 23.3.2016. V Božím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, po realizaci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nikdo nad novým Bohem, a nad pokornými a úplně poslušnými lidmi, nezvítězí. Nikdo z neposlušných a vzpurných, však ale ani nepadne. Víno středověkého, křesťanského feudalismu, je na ÚSVITU roku 2000, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského milénia 2016, krutým zmijím jedem. Proto v březnu 2016, kdy nový Hospodin, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, boří vše, co pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO zasadil, zemře každý, pro odstoupení rozumu nového, trestajícího Boha, na svou vlastní náboženskou, politickou, technickou nepravost. Křesťanským, či ateistickým hlupákům, např. karelpukl@volny.cz, nebo buddhistům, či hinduistům např. snd.bvks@gmail.com pokud stále budou jíst nezralé hrozny krutého dračího jedu křesťanských protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí ekonomů a bankéřů, budou trnout jejich vlastí zuby. Největší moudrostí je bát se nového Boha, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOVA DOGONŮ z Mali, atd., která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Veškerá moudrost je v bázni před novým Bohem, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sír.19/20,25. Ve vší té moudrosti o novém Bohu, jde o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, opakovaně uváděných, kvůli nezbytnosti vzniku celosvětového, mírumilovného Božího království, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Praze, v DOLINĚ O2 Arény, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Moudrostí je úplně zničit např. vzedmuté moře politiků pravice, zničením jejich hlavy, kterou je vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, neposlušný a vzpurný, to je mrtvý politolog, emeritní rektor Masarykovy univerzity, drzý NETVOR Petr Fiala. Joel4/2,4,12, Zj.18/2,10, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, atd. Nový Bůh vyžaduje, aby Praha, jako první na SVĚTĚ, úplně zničila politologa Petra Fialy a jeho PTACTVO ODS, a byla NOVÝM JERUZALÉMEM tím, že jako první na SVĚTĚ nastolí vládu Boha, ZÁKONODÁRCE, nad vším lidem. Na Boží pravici musí sedět pokorní a poslušní, všichni stejně bohatí, Boží majetkovou rovinou, Iz.57/10až20,63/14,18,65/1,15, Ža98.

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

2.) Nový Hospodin vyčkává, chce se nad novým pokorným a úplně poslušným Božím technickým lidem Česka a SVĚTA smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až např. helpdesk@centrum.cz, www.centrum.cz, ukončí neprodleně cenzuru na texty tohoto pomalého SOUDU neposlušných a vzpurných sviní. K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Iz.2/22až29/11až24až30/18až33/22až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Na www.pametni-kniha.cz, zveřejňují pomalý POSLEDNÍ SOUD neposlušné a vzpurné vládnoucí elity, po jehož zveřejnění v médiích, nový Hospodin dovolí, jím v Písmu vyvolenému Česku, nastolit v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Jóel4/12, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, celosvětové, mírumilovné Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Žid.12/28. Texty tohoto SOUDU, nyní cca 40 stran, zasílám cca tři krát týdně, na cca tři krát šedesát adres, viz např. texty adres na konci kapitoly 200, na www.pametni-kniha.cz. Zasílané texty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU neposlušných nejsou reklamou. Jsou to názory politické a náboženské, které, dle platných zákonů, nejsou reklamou. Protože mě, kvůli zasílání tohoto Božího SOUDU politických a náboženských zločinců, neposlušných a vzpurných vládnoucích zlých hlupáků, na www.centrum.cz, helpdesk@centrum.cz, zpomalujete protiprávně internet, žádám tímto o odstranění zpomalování internetu. Platím si internet u společnosti Telefonica O2, a dle platných zákonů, nemáte žádné právo mě uvedeným způsobem omezovat v zasílání elektronické pošty. Nemáte právo mě zpomalovat, naprosto neúnosně, hledání na internetu, protože Váš provoz na internetu nepřetěžují. Pokud zakládám stále nové adresy, je to kvůli tomu, aby nikdo nemohl pravdu o novém Hospodinu, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, a pravdu pravdoucí, o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, cenzurovat, což se stále děje. Také Vy, zlí, drzí, vzpurní neposlušní, již nemáte žádnou výmluvu pro to, abyste se k novému Bohu, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodleně nevrátili. Veškeré problémy vzpurných, zlých a neposlušných, militaristicky chamtivých křesťanských sviní, dle Písma, i dle horoskopů, má Česko povinnost řešit neprodleně, v tomto novém novoluní, které se začíná v PRAVÉ POLEDNE, ve středu 9.3.2016, a které končí ÚPLŇKEM MĚSÍCE, dnem DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka v Brně, v komunistickém BÍLÉM DOMĚ, na slavnostním shromáždění svědků Jehovových, na ŠKAREDOU, SAZOMETNOU STŘEDU 23.3.2016, dle informace od karelpukl@volny.cz, pokud svědkové Jehovovi, z milosrdenství rozumu Krista, jako pokorní a úplně poslušní, se budou bát nového Krista, ZÁKONODÁRCE. Od této středy, všichni pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, znají nového Krista, znají Boha SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žádám Vás o odstranění uvedené poruchy. Dle vyjádření techniků O2 z Brna, na základě kontroly modemu od O2, jejich modem je v pořádku. Pokorným a poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, dává Bůh možnost, osvobodit se, pomocí textů ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od vládnoucích neposlušných křesťanských zločinců, lhářů, imperialistů, militaristů, hlupáků vojenských kaplanů, vojáků, a výrobků lidských rukou, která potřebují fosilní paliva. Bohem vyvolené Česko, již nesmí mít za Bohy Baaly, křesťanskou trojici Boží, např. zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele zlých žoldáků, KOZLA prezidenta Zemana, DÉMONA, ekonoma Babiše, a vládnoucího KOZLA, premiéra Sobotky. Bohové neposlušných lidí, výrobky lidských rukou, které potřebují fosilní paliva, např. zbraně, auta, letadla, atd., jsou již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Neposlušní a vzpurní jsou Bohem prokletí, protože mají za Boha pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, zrozenou drzými pozemskými Otci Satany kněžími, mletím děsivé temnoty protikladných křesťanských dogmat o jediném Bohu SVĚTA, a mletím krutého zmijího jedu enonomických, politologických, politických, náboženských a jiných vychytralostí a křesťanských žvástů. Mich.2/3,4,10,4/12,5/12, 5.Moj.5/8, 1.Moj.15/8, 2.Tes.2/3,11, 3/1,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.29/11až24,48/5, 10,11, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Oz.2/18,8/49/7,12,15,13/11,14/3, Bhagavadgíta1/1až15/15až16/13až24až18/78, atd. Vůle Boží je, aby v Česku nikdo DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista nezdržoval, aby SOUDNÝ DEN naposlušných a vzpurných, HOŘÍCÍ jako PEC, přišel v DEN SVÁTKU pokorných a úplně poslušných, při úplňku MĚSÍCE dne 23.3.2016. Žalm81/4, Mal.1/10,3/10,16,18,20, Sír.5/5,7/16,43/26,31, Žid.4/7až9/27, atd. Neposlušní z helpdesk@centrum.cz nereagují. Žádám proto orgány činné v trestním řízení o prošetření, a o trestní stíhání mně neznámých pachatelů, kteří se snaží DRUHÝ PŘÍCHOD Krista oddálit velkým zpomalením mého internetu. Žádám KSZ v Brně posta@ksz.brn.justice.cz, a Policii ČR Rosice bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, o trestní stíhání boháčů, neposlušných Baalů z helpdesk@centrum.cz, nebo Telefonicu O2 noreply@o2.cz, obsluhu ústředny O2 v Domašově, odkud jsem telefonicky napojený, atd. Po rozhovoru s noreply@02.cz, s operátorkou Marcelou, zřejmě zpomalování internetu protiprávně dělá pouze helpdesk@centrum.cz. Nový Bůh si s neposlušným a vzpurným Českem, především s novým Božím lidem, VUT v Brně, neví rady, pro neposlušnost technické elity. Nový Bůh však nikomu nedal právo, slavný DRUHÝ PŘÍCHOD jeho SLOVA, o jeho DRUHÉM PŘÍCHODU v Brně, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, třetího křesťanského dne, svévolně rušit a tím dělat veškeré militaristické, imperialistické a křesťanské zlo vln na SVĚTĚ. Mrtví jsou ti neposlušní a vzpurní, kteří odmítají studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Mrtví nevědí nic ani o Bohu, ani o jeho správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Např. na VUT v Brně, pro vzpouru proti SLOVU o sídlištích a městech z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, vzešel plný počet mrtvých, neposlušných sviní. Žádám o odpověď proto, aby Česko mohlo vyjít z imperialistické nesvobody, ze lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, ze lží o tom, že Boží konepce energetiky neexistuje, protože neexistuje Hospodin ZÁKONODÁRCE, do svobody celosvětového Božího království. Text bude zveřejněn v SOUDU neposlušných a vzpurných ateistických sviní. Děkuji. Poslušný Stanislav Oplatek.

3.) Vážený svědku Jehovův pane Karle Pukle karelpukl@volny.cz. Vážení buddhisté, či hinduisté snd.bvks@gmail.com z Brna, na Durďákové 34. Dle Písma a písniček od nového Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v jehož rukách jsme, i naše řeč a naše činy. Milenci nespravedlivého, vládnoucího Boha, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, se každé čtyři roky střídají. Jenom nový Kristus však zná tisíc tajemství SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jenom nový Kristus je tisícem zklamaných svědků Jehovových, co naději na ráj celosvětového Božího království nemají, pro své zlé křesťanské slovo, děsivé temnoty protikladných dogmat o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a pro krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí, o žití na výnosný trh. Hloupost bez hranic je stávající křesťanské slovo svědků Jehovových, protože nový Kristus, jediný Bůh všech království SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA, je stále nepoznán, a tím NEPOZVÁN. Touha po celosvětovém Božím království, je zázrak KÁMO Karle Pukle karelpukl@volny.cz. Je to pro lidi vzpuné a neposlušné nemožný cíl, který Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vymyslil. Je to jak hukot vzedmutého moře křesťanských militaristických prasat. Je to jako nová TVÁŘ nové Boží trojice, tří soch nového Krista, v Brně STŘEDU, viz další text. Je to skrytá síla, pro mocné Bohy, BOŽÍ SYNY, pokorné a úplně poslušné. Probouzej KÁMO Karle Pukle karelpukl@volny.cz, sílu SLOV NOVÝCH NEBES, s ní na své cestě do Božího království, již neklopýtneš. Krám, kde mají všechno a hned, je v Božím království, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a dokonalém NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, nové Boží rodiny, s číslem 666, pro cca 1500 úplně poslušných služebníků nového Krista, viz výkresy FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz. VLAKY tam pádí, jako hlavní dopravní prostředek mezi městy, a ve městech. V Bohem vyvoleném Brně, stačí to s novým Bohem zkusit, a postupně bude ve všem po nedostatku. Kdo se k Bohu nevrátí, kdo zůstane neposlušný a vzpurný, pro odstoupení rozumu Hospodina zhyne, TĚLO I DUŠE. Svědkové Jehovovi, byly Bohem raz milovaní. Stalo se to v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. V této době, z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, odmítali sloužit v armádě socialistických vrahů. Svědkové Jehovovi, budou Bohem raz spasení, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, až v roce 2016, přejdou pomocí textů SLOV NOVÝCH NEBES, ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, po vzedmutém moři křesťanských, imperialistických a militaristických vzpurných bohatých SVINÍ, do mírumilovného celosvětového Božího království, kde moře Baalů, neposlušných křesťanských hlupáků, již nebude, protože v Česku, díky skutkům znalce nového Krista, mocného BOŽÍHO SYNA, Karla Pukla karelpukl@volny.cz, moře křesťanských drzých militaristických sviní neprodleně vyschne, ještě do Velikonoc v březnu 2016. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, K.M.1/4až6/6až24až7/16až12/10,17,27, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Zj.21/1až22/21, Bhagavadgíta1/1až15/15až16/13až24až18/78, Jan1/1až10/34,15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. Pane Karle Pukle karelpukl@volny.cz. Nový Ježíš Kristus, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je současně a odjakživa Hospodinem, je jediným Bohem SVĚTA, protože Hospodin je Ježíšem Kristem, či OTCEM. Synem člověka byl Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, zrozen křesťanskými žvásty o Bohu, drzými pozemskými Otci Satany kněžími, všech ekumenických církví, a mletím promyšlených vychytralostí krutého zmijího jedu bankéřů, ekonomů, politologů, sociologů, politiků pravice a levice, atd., což však platí pouze do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Filip.2/10, Jan1/1až5/28,43,10/30až15/25, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Gal.1/11,17,2/8,3/13,20,4/19,5/24až6/7, Efe.2/19,3/14,4/6,6/17, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16až12/10,17,27, Oz.2/18až8/4,9/7,12,15až13/11až14/3, Bhagavadgíta1/1,15/15až16/13až24až18/78, Iz.1/9,15,19,5/4,16až29/11až24,33/22až48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18až65/15, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, 5.Moj.5/8, atd. Dostáváte texty o moci nového mírumilovného Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO a SPRAVEDLIVÉHO, jediného Boha SVĚTA, vyvýšeného soudem všech neposlušných a vzpurných křesťanských boháčů Česka, to je všech Baalů, Beelů, Belzebubů, všech ekonomu a bankéřů Česka, to je všech DÉMONŮ, a všech lidských Bohů, všech drzých pozemských Otců, Satanů kněží, všech ekumenických církví, ze všech mnou oslovených lidí, jako poslední, nyní, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, před Velikonocemi roku 2016. Proto je Vaší povinností, k novému Bohu, k takovému mocnému, jaký v Písmu, v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES skutečně je, vrátit se neprodleně, jako první. Boží hněv již neprodlévá, kvůli nezbytnosti mít za jediného ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, nového Krista, vzkříšeného z mrtvých, militaristicky chamtivých sviní. Kvůli neposlušnsti Bohem vyvoleného Česka, trpí všechny národy, odstoupením rozumu Hospodina, od vzpurných, neposlušných, to je od mrtvých, v částečce nového DUCHA SVATÉHO. Kvůli vzpurnému a neposlušnému Božímu technickému lidu VUT v Brně, je zvěstována špatná zpráva evangelií o tom, že ve dni svátku pokorných, úplně poslušných, to je živých, na škaredou středu, v DEN ÚPLŇKU MĚSÍCE, 23.3.2016, nový Kristus, při svém slavném DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, bude úplně zničen tím, že VELKÝ PÁTEK, den svátku zlých křesťanských neposlušných vládnoucích prasat, je prohlášen STÁTNÍM SVÁTKEM. Kvůli VUT v Brně, v Česku nevzešlo nové Boží slovo, kterým je nový Kristus vyvýšen na jediného Boha SVĚTA, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM zlých vládnoucích sviní, které o novém Bohu, a o jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírumilovného Božího království, nechtějí ani slyšet. Jak ubozí jsou všichni, kdo nového Boha odmítají najít ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, protože se jim nelíbí vláda jediného Boha SVĚTA ZÁKONODÁRCE, nad vším TVORSTVEM. Zkáza blízkého ropného a ekonomického kolapsu se určitě přižene, protože nový Hospodin bdí nad zlem, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Nejpozději v den svátku pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, na slavnostním shromáždění SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU, v den úplňku MĚSÍCE, na ŠKAREDOU, SAZOMETNOU STŘEDU, 23.3.2016, v 18:30 hod., musíte být proto všichni dospělí, a odpovědní tím, že se budete nového Boha bát, a úplně ho poslouchat, protože bát se Hospodina je moudrost. Neposlušnost nového Boha, dělá veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ tím, že nový Hospodin, odstupuje svým rozumem, v částečce svého nového DUCHA, od vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých sviní. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud celé Česko nebude studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Smiluje se nad bezmocnými, neposlušnými, až budou mocnými BOŽÍMI SYNY. Iz.1/9,15,19,5/4,16až29/11až24,33/22až48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18až65/15, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,42/24,43/26,31, Žalm1/1,37/5,11,35,81/4až150/6, Jan1/1až5/38,8/42až12/43,15/25, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,39/8,13,21,29 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Luk.17/10,20,34, Mar.7/7až10/20,13/20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, dle vůle Boží, se začal na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/33, Přisl.1/7,14až8/13,17,11/28,20/12,31/10, atd. Bohem vyvolené Česko, od roku 2000 má šestnáct let, a je proto pokorné, dospělé a odpovědné. Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Pane Karle Pukle karelpukl@volny.cz, a buddhisté, či hinduisté snd.bvks@gmail.com z Brna, na Durďákové 34. Vůle Boží je, abyste se k novému Hospodinu vrátili neprodleně, a to čtením ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a tím proměnili křesťanské zpěvy v kvílení. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18až32/15až43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jud.12, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58.

4.) Od přelomu věků roku 2000, všechna podobenství Písma již platí především pro Hospodinem v Písmu vyvolené Česko. Pane Karle Pukle karelpukl@volny.cz, a buddhisté, či hinduisté snd.bvks@gmail.com z Brna, na Durďákové 34. Mrtví, to je neposlušní a vzpurní, nového Hospodina, takového, jaký v Písmu skutečně je, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, milovat nemohou. Hospodinova první svatební cesta v Česku byla v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, dle písničky od Hospodina, i dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ŽENICH, jediný Bůh SVĚTA, nyní, podruhé, chce za nevěstu Česko, které musí být sejně mocné, jako nový Hospodin tím, že bude dobrovolně pokorné, úplně poslušné, a tím z neposlušných a vzpurných učiní bezmocné, pro znalost SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o moci jediného Boha SVĚTA, Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad každým člověkem. Protože všechna podobenství Písma již platí především pro Hospodinem v Písmu vyvolené Česko, platí pro Česko I SLOVO NOVÝCH NEBES, 2.Moj.12/1až 5až11až18,27, pro Velikonoce 2016, a to od pondělí 14.3.2016, do pondělí, do JARNÍ ROVNODENNOSTI, do 21.3.2016. VELIKONOČNÍ OBĚTNÍ HOD HOSPODINŮV, je spálení všech vládnoucích komunistických Beranů z KSČM, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a tím jejich ODHOZENÍ z médií do říše ticha, navěky věků. Buddhisté, či hinduisté z Brna snd.bvks@gmail.com, a svědkové Jehovovi, Karel Pukl karelpukl@volny.cz, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů o energetice, ekologii a mravech, a Božích zákonů POLE VĚDY Písma, mají povinnost zajistit, aby z komunistických LÉVIJCŮ KSČM, nezůstal v pondělí, 21.3.2016, ani kořen, ani větev. Nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, žádné levičáky v Česku, a ve SVĚTĚ, nepotřebuje, protože dle jeho ZÁKONŮ, jeho novou SPRAVEDLNOSTÍ, je celosvětová majetková rovina SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle opakovaně uvedených textů Písma. Nový Hospodin vyžaduje aby bylo VŠE NOVÉ, tak mladě jaré, NOVÁ ZEMĚ a NOVÉ NEBE tím, že v Česku neprodleně začnou platit všechny zákony Boží, a že zákony POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné, Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, budou neprodleně nadřazené všem lidským zákonům. VELIKONOČNÍ OBĚTNÍ HOD HOSPODINŮV je SPÁLENÍ všech levicových BERANŮ, všech komunistických LÉVIJCŮ z KSČM, OHNĚM ŽÁRU SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a jejich odhození ze STÁTNÍ SPRÁVY ven, neprodleně, od pondělí, od 14.3.2016, do pondělí, do PRVNÍHO JARNÍHO DNE SLUNEČNÍ ROVNODENNOSTI, do 21.3.2016, a to do říše ticha. V Bohem vyvoleném Česku, musí být vše nové, tak mladě jaré, již v pondělí 21.3.2016 proto, aby druhý DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do Česka, při úplňku MĚSÍCE, na škaredou středu 23.3.2016, v komunistickém BÍLÉM DOMĚ v Brně, proběhl slavnostně tak, jak to nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES vyžaduje. Začátek jara, v pondělí 21.3.2016, je dle kalendáře pondělím MODRÝM a ŽLUTÝM. MODRÉ pondělí učinil Bůh proto, aby všichni věděli, že nové nebe je MODRÉ, to je pravicivé tím, že vůbec žádná, komunistický levicova strana BERANŮ, a levicové strana KOZLŮ ČSSD, neexistuje. Česko a SVĚT zachrání pokorná a úplně poslušná, jednotná, nepolitická, bohatá PRAVICE. Žalm98/1. ŽLUTÉ pondělí učinil nový Hospodin proto, aby v Brně, pro celý SVĚT, v PRAVÉ POLEDNE v pondělí 21.3.2016, vyšel nový Hospodin, jako ŽLUTÉ SLUNCE SPRAVEDLNOST, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Nový Hospodin vyžaduje, aby na ŠKAREDOU STŘEDU 23.3.2016, nebylo nutné nic křesťanského, militaristického, imperialistického či fašistického bourat, aby děsivá temnota protikladných nauk katolického katechismu a militarismu, a krutý zmijí jed ekonomických a bankovních vychytralostí, byly již zbourané, aby byly STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Svědkové Jehovovi, např. Karle Pukle karelpukl@volny.cz, a buddhisté, či hinduisté např. snd.bvks@gmail.com z Brna, na Durďákové 34. Nový Hospodin Vám již dovoluje jít dál, cestou pokorných, úplně poslušných, a novému Bohu vděčných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, do celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království v případě, že se budete chlubit znalostí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V kapitole 181 jsou fotografie soch v Brně, které objasňují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do Hospodinem vyvoleného Brna. Dále je zde devět fotografií KRUHŮ v OBILÍ, které objasňují vyvolení Česka být Božím SYNEM, pokorným a úplně poslušným. V Brně, na Morávském náměstí, přibyla ještě socha JEZDCE. Proto znovu připomínám význam dvou soch na Moravském náměstí, a jedné sochy před Bílým domem. Pro svou slávu, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Brna, Kristus nechal postavit, novou Boží trojici, svých soch. 1.) PRVNÍM BOHEM nové Boží trojice DUCHA SVATÉHO, je socha na Moravském náměstí, před budovou NSS. Je to socha mocného Krista, který vyrval své SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, religionistům Masarykovy univerzity, a tím všem kněžím, a všem mnichům, celého SVĚTA. Nový Kristus nechal sochu postavit tak, aby svou prdel ukazoval soudcům NSS v Brně, JUDr. Baxovi, a JUDr. Šimíčkovi proto, aby vyjádřil svůj názor, na jejich křesťanskou spravedlnost, kvůli níž jsou veškeré války, a veškeré zlo na SVĚTĚ. Soudci JUDr. Baxa a JUDr. Šimíček, nejsou PUPKEM SVĚTA, ale jsou PRDELÍ SVĚTA, protože z jejich úst vychází krutý zmijí jed, jejich spravedlnosti, kterou má nový Kristus, za kravince. Dle SLOV NOVÝCH NEBES, jsou soudci, a Policie ČR, JEDOVATÍ HADI. Na Moravském náměstí, v ZEMI SVATÉ, však již vyvěrá pramen vody živé, čisté, a důvěřivé, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus již potřebuje pouze bohatou pravici tím, že všichni budou bohatí. Kristus potřebuje, aby odborník na energetiku, docent SKÁLA z VUT v Brně, učinil všechny lidi bohatou pravicí, mluvením pravdy o energetice, a pravdy o novém Kristu. DALŠÍ SOCHY v Brně, znázorňují působení Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, v minulosti a přítomnosti Česka. 2.) Druhým Bohem nové BOŽÍ TROJICE, je SOCHA KRISTA KLAUNA, před komunistickým BÍLÝM DOMEM. Socha vyjadřuje činnost Krista KLAUNA, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické SPRAVEDLNOSTI. Kristus, v této době, jím vyvolenému Česku, ukázal pouze polovinu své Boží SPRAVEDLNOSTI, a to spravedlnosti socialistické. Proto polovinu své tváře skryl, aby potvrdil texty Písma o tom, že při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, nastolí svou DUCHOVNÍ TVÁŘÍ, DUCHA SVATÉHO, jediného Boha všech náboženství SVĚTA, dokonalou majetkovou rovinou SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM. Nyní, v PRAVÉ POLEDNE DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, při úplňku MĚSÍCE 23.3.2016, nový Kristus, svou DUCHOVNÍ TVÁŘ DUCHA SVATÉHO, jediného Boha všech náboženství SVĚTA, již neskrývá. SYNEM ČLOVĚKA byl Kristus pouze v první podobě Boha, v primitivním křesťansťanském faudalismu. Děsivá křesťanská temnota katolického katechismu, od přelomu věků roku 2000, je však již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Druhá, SKRYTÁ POLOVINA, tváře starého KLAUNA Krista, je již TVÁŘ DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Především tato socha mluví lidským hlasem v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES o tom, že všichni vzpurní, zpupní, pyšní, nemilosrdní, drzí, hloupí, neposlušní, atd., zemřou pro odstoupení rozumu Krista, když před sochou nového Boha v Brně, neprodleně nepokleknou. Zj.13/15, Sír.5/5,7/16až43/26,31, atd. 3.) Třetím Bohem nové BOŽÍ TROJICE v Brně, je SOCHA JEZDCE na Moravském náměstí, jehož jméno je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Všichni drzí, vzpurní, zpupní, pyšní a neposlušní, Baalové, DÉMONI, a jejich drzí Bohové, drzí pozemští Otcové, Satani kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, jsou pobiti mečem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zj.19/13,21, 2.Petr.2/21,3/9,16, Ám.3/7až5/10,25,8/2,11, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, atd. Pokorní a úplně poslušní svědkové Jehovovi, shromáždění v době úplňku MĚSÍCE, ve středu, 23.3.2016, v sále komunistického BÍLÉHO DOMU, mají povinnost nového Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Brna, v nové křesťanské Boží trojici tří soch, pozdravit, a poklonit se mu, protože nový Bůh, DUCH SVATÝ, všechno vidí. O natočení videa oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU Boha, ze slavnostního shromáždění svědků Jehovových v BÍLÉM DOMĚ, je žádán každý, kdo tyto texty SOUDU dostane. video@k-po.cz. Každý má povinnost, dát si do svý kapsy, pramen vody živé, čisté a důvěřivé, kterou je slovo ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kterou je i tato kapitola SOUDU vzpurných a zlých boháčů. Proto žádám každého nakladatele, či vydavatele, o vydání této, snad již poslední kapitoly SOUDU vzpurných a neposlušných boháčů. Žádám o vydání této kapitoly, ve formě brožury. Obracím s touto žádostí na info@kosmas.cz, vvogl@atlas.cz, info@poselstvigralu.cz, nakladatelstvi@plamen.cz, svatonazory@email.cz, kosmas@kosmas.cz, atd.

5.) Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Dělá např. válkou v Sirii, takové sutiny, jaké zde ještě nikdy nebyly. Ez.21/32. Vyžaduje, aby jím v Písmu vyvoleném Česku, které trestá tisíc krát méně než Sirii, učinili pokorní a úplně poslušní neprodleně SOUDNÝ DEN všech neposlušných a vzpurných. K.M.1/4až12/10,17,22,27. Vyžaduje, aby nový mírumilovný Bůh, který je novým SLOVEM, vládl celému SVĚTU, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Iz.29/11až24,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20. Zpupné, drzé a nemilosrdné křesťanské militaristické svině, jejichž chování je neslučitelné s odpuštěním jejich lží o Bohu, a lží o energetice, nenechá Bůh bez trestu. Vyžaduje, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti dělali to, co se novému Bohu líbí. Aby v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, mluvili pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Aby pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně nastolili celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Vyžaduje aby nový SVĚT byl bez válek, bez vojáků, beze zbraní, bez politiků pravice a levice, bez drzých, pozemských Otců Satanů kněží, bez bankéřů, bez boháčů, atd. Vyžaduje aby ve všech státech SVĚTA byla jedinou církví nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, která vznikne ve veřejných výběrových řízeních z řad ODBORNÍKŮ, dle textů předchozích kapitol pomalého posledního soudu vzpurných, neposlušných a zlých militaristických sviní, jejichž vzedmuté moře, po jejich SOUDU, po SOUDNÉM DNI všech Baalů, při ÚPLŇKU MĚSÍCE 23.3.2016, již nebude. Trestající Bůh nikomu nedovoluje kázat křesťanské protikladné lži o Bohu, a tím i lži o naprosto chybné koncepci energetiky ministra průmyslu Mládka pouze na ELEKTŘINU. ELEKTŘINA, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, tvoří pouze cca 10 %, z celkově potřebné energie. Cca 15 % obnovitelné ELEKTŘINY, tvoří pouze cca 1,5 % celkové energie. Vládnoucí prolhaní zločinci nejsou pracujícímu lidu k užitku, kvůli odstoupení rozumu nového Hospodina, od zlých neposlušných, v částečce DUCHA.

Pokorným a úplně poslušným služebníkům nového Krista, v Písmu vyvoleném Česku, dává nový VŠEMOHOUVÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, mocnou zbraň. Touto zbraní je proklínat vzpurné a neposlušné, křesťanské, imperialistické, militaristické a jiné chamtivé svině, či modloslužebníky, Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/1,15, a to pomocí mnohých textů SLOV NOVÝCH NEBES proto, aby v těchto textech SOUDU jménem označené neposlušné hlupáky, mohl nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, potrestat na TĚLE I na DUŠI, a to při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH NEBES je novým Bohem tím, že se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Kdo se k tomuto novému Kristu nevrátí neprodleně, toho Bůh potrestá, dle mnohých textů Písma, či odstoupením Božího rozumu v částečce DUCHA Božího. Bohem vyvolené Česko má povinnost nastolit Boží království.

6.) Kvůli VUT v Brně se ZEMĚ v základech hroutí. SPRAVEDLIVÝ Hospodin, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nemůže dělat nic. Nový Kristus, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, přišel ke svému lidu VUT v Brně, ČVUT, a k projektantům, kde ho v roce 2000, neposlušní a vzpurní, nepoznali. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, což je třetí křesťanské tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, před Velikonocemi roku 2016, sekretářka rektora Kalužová kaluzova@ro.vutbr.cz pravila, že rektor VUT v Brně stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, nebude BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO, a že proto VUT v Brně nebude VÝHONKEM SPRAVEDLIVÝM. Pravila, že rektor ani náhodou nebude novému Kristu sloužit, protože má velký fofr, sloužit všem stávajícím boháčům a bankéřům, Baalům, Beelům, Belzebubům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, všem drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Pravila, že pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných a vzpurných, svým rozumem technického ZVÍŘETE nenávidí kázeň, a že proto nebude spolu se mnou studovat dokonalou lásku Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, např. o energetice, uvedených v Bibli, a v Bhagavadgítě, protože nevěří tomu, že se BOŽÍ SLOVO, v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, a že je proto jedinou energetickou spásou, a cestou, Česka a SVĚTA. Pravila, že o jediném Bohu SVĚTA, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, nemá stále ani ponětí, protože se mu hnusí pomyšlení na vládu jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, nad úplně poslušným lidem celého SVĚTA. Nový Hospodin, jehož hněv, kvůli neposlušným křesťanským sviním, již neprodlévá, je Bohem trestajícím. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, bude křesťanské Česko a SVĚT pustošit, odstoupení svého rozumu, od vzpurných a neposlušných křesťanských prasat, až do svého vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, při svém slavném DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES musí být čteno ve všech médiích, a ve školství, protože je DRUHÝM PŘÍCHODEM Hospodina. Proto nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost se neprodleně k novému Kristu vrátit, a rozhněvat se na neposlušný, to je na nečistý, či mrtvý, vládnoucí politický a náboženský dobytek, kvůli kterému je technický lid trestán, včetně rektora Štěpánka, odstoupením Božího rozumu, v částečce nového Božího DUCHA, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Správná koncepce energetiky, ekologie a mravů, celosvětového, mírumilovného Božího království, nového Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je uvedena v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Boží zákony a příkazy, nový Bůh umožní pochopit křesťanským a jiným vládnoucím sviním, jakmile pro technický lži lid Česka, bude nový Kristus KRÁLEM všech KRÁLŮ a PÁNŮ, pro znalost nového Boha, z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Iz.1/1až63/14,18,65/15, Oz.2/18,6/5,9/7,12,15, K.M.1/4až12/10,17,27, Mal.1/7,10,2/1,9,15,17,3/10,12,16,20, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10až2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6,Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, atd. Spravedlivé SOUDY neposlušných křesťanských, militaristicky chamtivých, imperialistických sviní, vyšly najevo v Česku. Národy přijdou do Česka, do DOLINY O2 Arény v Praze, a před novým Bohem se skloní, když rektor Štěpánek uvěří textům SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, že při odstoupení rozumu nového Boha, v částečce jeho nového DUCHA, nemá než dech svého zvířecího chřípí, DUCHA starého, křesťanského, DUCHA děsivé temnoty primitivního středověku katolického katechismu. Lid VUT v Brně má povinnost zajistit, aby nevládli neposlušní lidé, nad neposlušnými, to je nad mrtvými lidmi, ale aby nad všemi neposlušnými a vzpurnými milistaristickými prasaty, pokornými a úplně poslušnými, vládl nový VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Tato moudrost je lepší než válečné zbraně. Mnoho dobrého však zničí jediný hříšník, rektor Štěpánek. Kaz.9/10,18, Zj.1/1až15/4, 2.Kor.10/4, Iz.2/22,5/4,16až29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/1,9,15,17,3/10,12,16,20, Jóel1/13až2/26,4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4až16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Bývalé soudružce, sekretářce rektorů VUT v Brně Kalužové, kaluzova@ro.vutbr.cz, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, z milosrdenství Božího rozumu je zvěstováno, že žádný rektor VUT v Brně, nebyl, a ani není, dobrý člověk, protože neposlušní a vzpurní, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, jsou MRTVÍ. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,10,2/1,9,15,17,3/10,12,16,20, atd. Dobrý je jenom jediný Bůh SVĚTA, který mezi neposlušnými a vzpurnými lidskými prasaty žije jako DUCH SVATÝ, jako Bůh VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech neposlušných lidských sviní. Jenom Boží technický rozum je dobrý. Zvířecí rozum rektora VUT v Brně Štěpánka, technicky dobrý není. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Iz.2/22až29/11až24,33/22, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mar.7/6až10/18až13/20, atd. Bývalé soudružce, sekretářce rektorů VUT v Brně Kalužové, kaluzova@ro.vutbr.cz, od roku 2000, od úsvitu třetího křesťanského dne, je opakovaně zvěstováno, že kvůli ní, neposlušné, která mě odmítá telefonicky přepojit, bývalý soudruh rektor Štěpánek stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, stále nemá o novém Bohu ani ponětí. Stále se nepoučil ani ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, ani ze stávajícího křesťanského PEKLA, militaristické, imperialistické chamtivosti. Plný počet křesťanských, militaristicky a imperialisticky chamtivých sviní v Česku vzešel tím, že nikdo nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že křesťanská MODLOSLUŽBA, je modloslužbou fašistickou tím, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, stále neslouží novému Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale pouze svým Bohům, např. křesťanské Boží trojici Česka, drzému vrchnímu veliteli ozbrojených sil Česka, zlému NETVORU, KOZLU prezidentu Zemanovi, zlému DÉMONU, neposlušnému ministru financí Babišovi a jejich Bohu, kterým je drzý a neposlušný pozemský Otec Satan, PRASE, kardinál DUKA. Jejich vyšetřováním orgány činnými v trestím řízení, kvůli jejich bludům o Bohu, a lžím o energetice, pro ignorování jedině možné, a jedině správné koncepce energetiky Česka a SVĚTA, dle Božích příkazů a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, bude ukončeno veškeré militaristické a křesťanské zlo na SVĚTĚ. 2.Petr.2/21,3/4,8až16, K.M.1/4až14/17,19/6, Oz.2/18až5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Řím.11/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Kor.1/27až15/33, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/9, Iz.48/5až11, atd.

Na Mezinárodní DEN ŽEN, jedinou ženou, Bohu milou, je ŽENA STATEČNÁ, který je stejně jako nový Kristus, jediným Bohem SVĚTA. Př.1/7,14až31/10. Ostatní ženy, církve, jsou pouze prostitutky, jsou mrzké, jsou to pouze OHOLY, či OHOLIBY, SODOMY, či GOMORY, kvůli tomu, že smilní se svými Bohy, s boháči, to je s Baaly, Beely, Belzebuby, s bankéři, to je s DÉMONY, a s jejich Bohy, s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Nový Bůh ukazuje vyvolenému Česku, věci v Písmu nové. Nesetrvá ve svém hněvu, když nastane vzkříšení z mrtvých křesťanských, militaristických sviní. 1.Kor.1/27až15/14,33, 2.Petr.2/21, Mich.7/15,18, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Moj.20/5,22/17,23/2,29, atd. Nový Hospodin v horoskopu v Rovnosti uvádí, že, planety, které jsou DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, jako jediný Bůh SVĚTA, nezamýšlí s Českem kout stresující pikle. Naopak, díky Venuši, všichni pokorní a úplně poslušní, budou ve své zvířecí DUŠI cítit jaro. V éteru je románek, o milování se s novým Bohem, s NOVÝM, VEŠKERÝM BOŽÍM SLOVEM. Sebevědomí neposlušných a vzpurných snad již slábne, protože Hospodin v Písmu, a nyní i v horoskopu slíbil, že v novém novoluní, které se začíná ve STŘEDU 9.3.2016, pro OHEŇ ŽÁRU VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES, se zatmí SLUNCE Bhagavadgíty, a všichni vládnoucí křesťanští blázni, kteří nového Hospodina stále bez příčiny nenávidí, budou ze svých krvavých křesťanských vládnoucích nebes, padat jako blesk. Všichni pokorní a úplně poslušní, mohou očkávat nádherná tajemství, o vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, být BOŽÍM LIDEM, který nový Hospodin bude střežit, jako oko v hlavě. Hospodin v horoskopu v Rovnosti, i v Písmu uvádí, že Česko je LVEM, či LVICÍ tím, že novým Bohem je pro něho SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech, že novým Bohem pro pokorné a úplně poslušné, je SLUNCE SPRAVEDLNOSTI SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, se nesmí bát využít přízně Božího rozumu, a milosrdenství rozumu Hospodina, ve svůj prospěch tím, že budou stát v čele nového Božího technického lidu celého SVĚTA, na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v Dolině O2 Arény v Praze. Veškeré problémy vzpurných, zlých a neposlušných, militaristicky chamtivých křesťanských sviní, dle Písma, I dle horoskopu, má Česko povinnost řešit neprodleně, v novém novoluní, které se začíná v PRAVÉ POLEDNE, ve středu 9.3.2016, a které končí ÚPLŇKEM MĚSÍCE, dnem DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, na ŠKAREDOU STŘEDU 23.3.2016. Soužení posledních křesťanských dnů v Česku pomine, když se v médiích zatmí SLUNCE hinduismu a buddhismu Bhagavidgíty, když MĚSÍC muslimů, KORÁN, ztratí svou krvavou nebeskou zář, a když v Česku budou padat z krvavých křesťanských nebes, všechny neposlušné a vzpurné vládnoucí HVĚZDY, především zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman, DÉMON, Baal, Beel, ministr financí Babiš, a vládnoucí KOZEL, Belzebub premiér Sobotka, a jeho vláda neposlušných a vzpurných Baalů. Na nových, veškerých nebesích celého SVĚTA, již sedí jediný Bůh SVĚTA, nový Hospodin, který je nyní pro SVĚT ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES.

Bývalé soudružce, sekretářce rektorů VUT v Brně Kalužové, kaluzova@ro.vutbr.cz, od roku 2000, je opakovaně zvěstováno, Řím.11/25, že vzešel plný počet imperialistických a militaristických, sviní, které dělají to, co se novému Hospodinu líbí, kteří o všem lžou kvůli tomu, že lžou o tom podstatném, to je o Bohu, a tím i o jeho správné, a jedině dobré cestě Česka, do celosvětového, mírumilovného Božího království. Jak.2/9,18, Kol.3/5, Fil.2/13, atd. Proto je to s militaristickými prasaty VUT v Brně, jako z bláta religionistů Masarykovy univerzity, do KALUŽE VUT v Brně, zlé sekretářky Kalužové. Nový Hospodin vyžaduje, aby všichni vládnoucí zločinci byli neprodleně potrestáni tím, že budou potrestáni výrobci největšího zla na SVĚTĚ, výrobci zbraní, aut, cigaret, atd. Nový Bůh, nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud technický lid VUT v Brně, bude z nového Boha dělat blázna. Iz.29/11až24,57/10,16,20až66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, atd. Nový Hospodin rozumí v energetice všemu, do budoucnosti Česka v Písmu vidí, a pokud nový Boží technický lid nebude věnovat pozornost textům Písma, o ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMECH, a o domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržených na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, Hospodin Česko zcela vyvrátí, a nechá ho zhynout, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Když Hospodinem v Písmu vyvolené Česko nebude Hospodina úplně poslouchat, Hospodin spolu s neposlušným Českem zničí dvě třetiny neposlušného a vzpurného TVORSTVA. Iz.29/11až24,57/10,16,20až66/24, Jer.1/17,6/19,12/2,4,16,31/27,32až51/58, Zach.1/16až12/8,13/4,8, Ám.3/7,15až8/11, atd. Lži lid VUT v Brně, mluvením pravdy o Bohu, a o správné cestě Česka do Božího království, má povinnost oddělit Česko od národů země, protože sedmdesát let od Hitlera již skončilo v roce 2015. Z milosrdenství svého rozumu, nový Bůh, na VUT v Brně, vybuduje ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM sám sobě a Česku, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Když se lid VUT v Brně nebude nového Boha dotazovat, Bůh zlé Česko úplně zničí. Iz.23/17,57/10,16,20, 1.Parap.11/14,16/8,30,17/7,34/29,36/21, Jer.5/7,6/19,12/2,4,16,24/11,31/27,32až51/58, Zach.7/5až13/4, Ezdr.9/10až10/8,11, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78. Ám.3/7,15až8/11, atd. Rektora Štěpánka stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, je nezbytné donutit, aby se k novému Hospodinu neprodleně vrátil, protože především pro technický lid VUT v Brně platí texty Písma o tom, že Hospodin, svůj nový Boží technický lid VUT v Brně, svým technickým rozumem, z milosrdenství svého rozumu, živí odjakživa. Neposlušným a vzpurným, svůj rozum, v částečce svého nového DUCHA o správné koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nedá. Oz.2/18až5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Sír.5/15,7/16,9/15, 13/18,19/20,25,43/26,31, Jer.1/17,3/14,5/7,6/19,30až23/12,28,32,31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, atd. Bývalá soudružka, sekretářka rektorů VUT v Brně Kalužová, kaluzova@ro.vutbr.cz, je drzá a neposlušná, je to mrzká žena, je to OHOLA, smilnící s boháči a s bankéři, místo s novým Bohem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ez.23/37, Má HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA tím, že odmítá domluvit moje setkání s rektorem Štěpánkem. Nový Hospodin v Písmu uvádí, že v Česku se již stalo všechno, co se v době sedmdesáti létech od Hitlera stát mělo, takže nikdo v Česku nemá výmluvu. Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, Ám.3/7,15až8/11, Iz.23/17,57/10,16,20, Jer.5/7,6/19,12/2,4,16,24/11,31/27,32až51/58, Zach.7/5až13/4, Ezdr.9/10až10/8,11, 1.Parap.11/14,16/8,30,17/7,34/29,36/21, atd. Věřit boháčům, to je Baalům, věřit bankéřům, to je DÉMONŮM, věřit lhářům, podvodníkům a zločincům, politikům pravice a levice, a věřit jejich Bohům, kterými jsou drzí pozemští Otcové Satani kněží, což jsou Otcové lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, a nevěřit novému SLOVU, novému Kristu, VÍTĚZNÉMU, jeho SLOVU NOVÝCH NEBES, je hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní smrti Česka a SVĚTA. Odstoupení rozumu DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, žijícího mezi námi, od vzpurných, pyšných, pomatených a neposlušných imperialistických, militaristických hlupáků, křesťanských sviní, atd., ignorujících opakovaně uváděnou Boží vůli, o neprodlené vládě jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy SVĚTA, je pro pokorné a úplně poslušné služebníky nového Krista, pro BOHY, pro Boží SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, zřejmá a viditelná. Křesťanským, imperialistickým svévolníkům zhasne SVĚTLO Božího rozumu. 2.Petr.2/21,3/4,8až16, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Oz.2/18až5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, Př.1/7,14až 20/12až28/5,29/19,27, atd. Když sekretářka Kalužová, kaluzova@ro.vutbr.cz, zůstane drzou a neposlušnou sviní, když zůstane mrzkou ženou, to je OHOLOU tím, že bude pokrytecky souhlasit s tím, aby cizoložnice, mrzké ženy, OHOLIBY, či SODOMY, Endlicherová a Hodecové z TWR twr@twr.cz, a křesťanské svině, mrzké ženy, OHOLY, OHOLIBY, či SODOMY a GOMORY, drzé svině, Senková zita.senkova@rozhlas.cz, či Brůhová daniela.bruhova@rozhlas.cz, sestra ČARODĚJNICE, černý NETVOR Angelika jaktovidi@rozhlas.cz, svině Denčevová plus@rozhlas.cz, mrzká žena Lavičková svetlana.lavickova@rozhlas.cz, zlá Koubová karolina.koubova@rozhlas.cz, neposlušná Dvořáková katerina.dvorakova@rozhlas.cz, atd., protikladnými křesťanskými žvásty a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, si stále rodili na Vánoce dítě mladé MODLÁŘSKÉ STVŮRY, nový Bůh, svůj technický rozum, v novém DUCHU, technické elitě nevrátí. Rodit si na Vánoce nového, trestajícího Boha, jehož hněv, kvůli neposlušnosti drzých křesťanských sviní již neprodlévá, a na Velikonoce ho křižovat, mletím křesťanských protikladných dogmat, a mletím ekonomických promyšlených vychytralostí bankéřů, je k energetické, ekonomické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA.

Duchovní právo, na Boží rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude Česko z Božího milosrdenství mít, až pokorných, a úplně poslušných znalců dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné cestě Česka a SVĚTA, do celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, bude v Česku hodně. Konec vzpurných a neposlušných boháčů, to je Baalů, Beelů a Belzebubů, konec vzpurných a neposlušných DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, konec vzpurných a neposlušných náboženských dobytčat, a neposlušných politických dobytčat pravice a levice, konec vzpurných a neposlušných vojenských kaplanů, zbraní, vojáků atd. nastane, až v Česku bude uvedené SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kázáno na svědectví Boží přítomnosti nového Hospodina, DUCHA SVATÉHO, MOUDRÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, a SPRAVEDLIVÉHO ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, mezi lidmi celého SVĚTA. Vzkříšení z mrtvých, militaristicky chamtivých, křesťanských a jiných sviní, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, ještě nenastalo, protože v Písmu vyvoleném Česku, vzešel plný počet křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, muslimských, imperialistických, militaristických fašistických, a jiných prasat. V Česku a ve SVĚTĚ, pro odstoupení Božího rozumu, v ČÁSTEČCE DUCHA SVATÉHO, o jedině možné, a jedině správné cestě Česka a SVĚTA, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nemá nikdo ani ponětí. Je to z toho důvodu, že kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, včetně svědků Jehovových, kvůli neznalosti Boha z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nikdo z lidí, o novém Bohu, o jediném ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, nemá ani ponětí. Kvůli Bohem vyvolenému Česku, kvůli odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných POHANŮ, kteří nechtějí o dokonalé lásce Božích příkazů nic slyšet, Česko, celý SVĚT trpí. V roce 2000, nastala doba přelomu věků konce éry fosilních paliv, a pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných, pyšných a neposlušných militaristicky, imperialistický, jsou všichni MRTVÍ. Zadarmo jste dostali, nikoli např. od svědků Jehovových, ale elektronicky, v těchto textech pomalého POSLEDNÍHO SOUDU všech uvedených sviní, proto zadarmo dejte dál. Hospodin se smiluje, až bude internet zahlcen např. těmito texty pomalého Božího SOUDU zlých.

7.) Pane Pavlásku lukas.pavlasek@seznam.cz. V Písmu vyvolené Česko má povinnost Boha poslechnout, sloužit mu tak, jak se mu líbí, pokorně a poslušně, aby dokončilo své dny v pokoji. Jób36/8,15, 2.Kor.10/4, K.M.6/6až24, atd. Žádám proto o vydání kapitoly 202 ve formě malé brožury, aby každý nečistý, to je vzpurný a neposlušný hlupák, si mohl dát do své kapsy, živé SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh dal Česku živé SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby pochopilo, že je moudrostí bát se nového Hospodina. Bůh dal Česku SLOVO NOVÝCH NEBES proto, aby mělo Boží moudrost, a tím i sílu, neprodleně nastolit celosvětové, energeticky, eklogicky a mravně neotřesitelné, mírumilovné Boží království. Nový Bůh v Písmu určil, že chce podruhé přijít na SVĚT, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Veškeré milosti, především pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty, zprostředkuje ŽENA STATEČNÁ, která je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je dobrá zpráva všech evangelií. Když ŽENA STATEČNÁ nestaví ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, a DŮM PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí, viz FOTOGALERIE na www.pametni-kniha.cz, marně se namáhají stavitelé z VUT v Brně, z ČVUT a projektanti. Na Božím soudu opět zavládne spravedlnost, daleko vyšší, než byla v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Př.8/17až31/10, Žalm94/15,96/7,127/1, Ám.5/25, Sk.7/42, K.M.1/4,6/6až24až19/6, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Žid.3/8,4/7až12/28, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,43/26,31, Jóel1/13,2/11, 26až4/2,4,12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Máte povinnost, tímto způsobem, neprodleně otevřít brány do Božího království, všem národům. Vůle Boží je, aby se poslušní rozhněvali na vzpurné a neposlušné, to je na nečisté a mrtvé křesťanské svině, kvůli kterým je tvorstvo trestáno odstoupením Božího rozumu, v částečce nového DUCHA, a veřejným POKOJNÝM SOUDEM, vládnoucích, bez rozumu Božího, nečistých, či mrtvých hlupáků, neprodleně ukončili jejich DUCHOVNÍ CHUDOBU, a tím v Česku, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ukončili veškeré křesťanské PEKLO na SVĚTĚ. K.M.1/4,12/10,17,27,14/27až19/6, Kaz.3/18,4/17,5/3,6/10,8/8,9/10,10/6,20, Luk.1/53,17/10,20,34, Oz.2/18,5/15,6/5,9/12, Mar.7/6až13/20, 2.Petr.2/21,3/4,16, atd. Bohové lidí, neposlušní, to je mrtví, nečistí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví Česka, musí jít novému Bohu neprodleně z cesty, protože v jejich protikladných dogmatech o Kristu UKŘIŽOVANÉM, žádná pravda není. Nikdo z nečistých, to je neposlušných lidí není dobrý, protože lidské tělo je geneticky zvířecí, a lidská DUŠE je stejná jako DUŠE zvířat. Dobrý je jenom Bůh, protože pouze Boží rozum je dobrý. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, mletím protikladných žvástů děsivé temnoty katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, vedou křesťanský lži lid, a jiný náboženský lži lid, do PEKLA nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny. Vůle Boží je, aby Bohem v Písmu vyvolené Česko zajistilo, aby veškeré křesťanské a militaristické zlo na celém SVĚTĚ úplně zmizelo, v době od nového novoluní, od středy 9.3.2016, do dne svátku úplně poslušných, do úplňku MĚSÍCE, do škaredé středy 23.3.2016. Nový Bůh, VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE chce, aby úplně poslušní, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně nastolili moc nového Boha, ZÁKONODÁRCE a VŠEMOHOUCÍHO SOUDCE, nad všemi neposlušnými pokrytci, lháři, a zločinci, kteří patří ke zlým a drzým, nečistým pozemským Otcům Satanům kněžím, a to nejenom v Česku, ale v celém SVĚTĚ. Boží vůli je, aby křesťanský VELKÝ PÁTEK nečistých a vzpurných, přestal existovat tím, že bude nahrazen svátkem DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, při úplňku MĚSÍCE, ve dni svátku pokorných, úplně poslušných, to je živých, na škaredou středu 22.3.2016. Drzí, neposlušní, svým zvířecím rozumem nečistí, drzí pozemští Otcové Satani kněží, musí být donucení pokornými a úplně poslušnými, to je ŽIVÝMI služebníky nového Krista VÍTĚZNÉHO, aby všechny křesťanské protikladné žvásty, či modloslužby děsivé temnoty katolického katechismu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, proměnili v kvílení neprodleně, ne až na škaredou středu, před Velikonocemi 2016. Ám.8/2. Nový Bůh vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, kdy nového Boha musí každý drzý, neposlušný, vzpurný, to je mrtvý, či nečistý hlupák znát, a to ze SLOVA NOVÝCH NEBES, jako jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, se osvobodilo od nečistého politického, ekonomického a náboženského dobytka, neprodleně, pane Pavlásku, vydáním brožury těchto textů. Nečistým, to je mrtvým politickým a náboženstkým zvířatům, v jejich hlavách zbyl totiž pouze ten rozum, který měli v hlavách v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, protože dobrý je pouze rozum Boží, nikoli rozum lidský. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí vědět, že nový Boží rozum je pouze Boží milostí, a že energetická, ekologická a mravní spása Česka a SVĚTA, je uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeice, ekologii a mravech, jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Česko má povinnost, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spálit všechny vzpurné, neposlušné, drzé a nečisté politické a náboženské hlupáky. Nový Bůh slíbil, že křesťanským sviním zkrátí dny jejich neposlušnosti, až SLOVO NOVÝCH NEBES, bude veřejně čteno. Všechna křesťanská sláva je již pouze polní tráva tím, že na Velikonoce 2016, z milosrdenství Krista, drzí pozemští Otcové kněží např. z TWR, Kolegar, twr@twr.cz, a jeho host v době vysílání TWR v Proglasu, kazatel Coufal, jsou Satani. info@baptist.cz, nockostelu@bip.cz, pelcova@dltm.cz, kolcavova@bihk.cz, olomouc@cccsh.cz, ludek.sip@baptist.cz, meckovsky@volny.cz, ludek.sip@baptist.cz, milan.kern@baptist.cz, jszollos@gmail.com, lubopal@gmail.com, tbnsky@ yahoo.com, inslovakia@stonline.sk, miroslav.toth@bjb.sk, bjb.olomouc@tiscali.cz, predseda@baptist.sk, jan.jackanic@baptist.cz, info@baptisteolomouc.cz, pospisilova @biskupstvi.cz, dekanstvicb@centrum.cz, blahovej@gmail.com, kromeriz@bjb.cz, info@bjbvm.cz, nockostelu.praha@apha.cz, nfo@cbikromeriz.cz, bjb.tepla@tiscali.cz. Iz.1/1až66/24, Mar.7/6,10/18,29,13/20, K.M.1/4,12/10,17,27,14/27až17/7,11,15,20, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až17/24až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7až58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žalm1/1,9/21až10/18až14/7až37/5až38,50/16,22,81/4,96/7,104/30,132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5.

Drzé pozemské Otce Satany kněze všech ekumenických církví, trestal nový Bůh, pomocí komunistů, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Pomocí Boží socialistické spravedlnosti jim otevíral ucho proto, aby věděli, že jejich lidská, křesťanská, militaristická spravedlnost, v níž straní boháčům, je HŘÍCHEM, který je k jejich SMRTI. Drzí pozemští Otcové Satani kněží se neodvrátili od svých ničemností kázání nesmyslných protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a proto mnozí kněží, své dny v pohodě nedokončili tím, že byli dáni do vězení, pod zámek. Jób36/8,15, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/9, Iz.29/11až24až24/22, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.5/5,7/16,19/20,25, Jak.2/9, atd. Hospodin tehdy bil ctihodné Otce Satany kněze pomoci komunistů, a nemusel nic vyšetřovat, protože žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, a vše, co drzí pozemští Otcové Satani kněží dělají, při svých křesťanských modloslužbách, v nichž slouží boháčům a bankéřům, místo novému Hospodinu, dobře vidí. Na jejich zakořenění v primitivním křesťanském feudalismu, každý hledí i nyní, kdy nový Bůh uvedl OVOCE jejich úmyslů, na hlavy všech drzých, vzpurných a neposlušných boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, a jiných NETVORŮ. Hospodin svou přísnou spravedlností energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nikoho v Česku pokořovat nechce. Vyžaduje, aby nikdo v Česku pomalý POSLEDNÍ SOUD nerušil, chce aby všichni, jako pokorní a úplně poslušní, se neprodleně k novému Bohu s bázní vrátili. Vyžaduje, aby především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, Bohu děkovali za to, že jim umožňuje mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a nových mravech, celosvětového Božího království. Nový Hospodin, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA chce, aby pokorní a úplně poslušní poznali rozumnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a aby se jedině správné, a jedině možné, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné cestě, do Božího celosvětového království, učili neprodleně všichni zlí, vzpurní a neposlušní. Jób5/3,14až34/23,36/8,15až40/13, 1.Jan.2/14až3/10,5/2,16, Jer.1/17až6/19až51/58, Iz.2/22až29/11až24,30/17,31/9,33/22,44/5,8,45/7,48/5až11, K.M.1/4,6/6až24,8/13,12/10,17,27,16/27,19/6, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7,

Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Ani nyní, po zkušenosti s Boží spravedlností čtyřiceti let Božího socialismu, nechtějí vzpurní poslechnout nového SPRAVEDLIVÉHO Boha, a proto své dny, v pokoji celosvětového Božího království, pro svoji vzpouru proti novému Bohu, zřejmě nedokončí. Jób36/8,15, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/9, atd. Stačí však, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, utištěným chudým pracujícím otevřeli jejich ucho, skrze jejich útlak od boháčů, a skrze svůj útlak od Boha, který je za trest, za službu technické elity Baalům, Beelům, Belzebubům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, místo novému Bohu. Trestem pro nečisté, neposlušné, např. křesťanské hlupáky, je odstoupení rozumu nového Boha, v částečce jeho nového DUCHA, o správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Úplně poslušným, mírumilovná Boží koncepce, majetkové, celosvětové roviny, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, je logická. Křesťanský dobytek nesmí ani hlesnout, a jít do odpočinutí od křesťanství. Jób36/8,15až40/13, Iz.57/10,16,20až63/14,18,65/15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Jan.2/14až3/10,5/2,16, Bhagavadgíta15/15,16/13až24až18/78, Gal.1/7,3/20,6/7, atd. Slunce SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích viděti, jako jediného Boha SVĚTA, to dneska letí! Nečistí vzpurní a drzí neposlušní ve všem podstatném lžou, protože lžou o Bohu UKŘIŽOVANÉM, protikladnými křesťanskými žvásty drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví. Čistá, nová mana SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v ZIMNÍCH DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, viz FOTOGALERIE www.pametni-kniha.cz, musí být uvařená tři hodiny před jídlem, Bhagavadgíta17/10. Tento text Písma bude platit až po vzkříšení ze vzedmutého moře křesťanských nečistých sviní, od PRAVÉHO POLEDNE, od úplňku MĚSÍCE 23.3.2016. Mana imperialistická a militaristická, např. z hluboce zmražených uvařených potravin, je mana k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Bože VŠEMOHOUCÍ, SPRAVEDLIVÝ a MILOSRDNÝ k pokorným a úplně poslušným lidským zvířatům. Zbav tebou vyvolené Česko hříchu bázně mluvit pravdu o TOBĚ, a o energetice, a hříchu mlčení. Svou vlídnou lásku, svého rozumu, ze svého milosrdenství, dej nám o Pane náš. Ať mocná pýcha lidského rozumu neposlušných a nečistých náboženských, politických a ekonomických zvířat, nedusí život náš. Zruš tíhu času přelomu věku konce éry fosilních paliv roku 2000, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, při úplňku MĚSÍCE. Nový Hospodin vyčkává, chce se nad nečistými politickými a náboženskými zvířaty smilovat. Smiluje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až jím vyvolené Česko uzná, že Hospodin stvořil nejenom veškeré texty evanglií, VŠECH NEBES, ale že evangeliem SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou i mnohé nové písničky. Smiluje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až např. PTACTVO ODS dobrovolně spálí samo sebe, OHNĚM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a až se ze svého popela zase znovu zrodí. Je nutné VRTĚTI ŽENOU STATEČNOU, a mít s ní mnoho úplně poslušných Božích SYNŮ. Př.31/10, Řím.8/19, atd. Ti lidé, kteří po vyjiti ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Jer.6/19, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/9, atd. pro svou neposlušnost znovu zakořenili, svým rozumem náboženských, nečistých, neposlušných zvířat, v primitivním křesťanském feudalismu, nebo ti lidé, kteří zakořenili, svým rozumem politických nečistých zvířat, neposlušné pravice a levice, v primitivním kapitalistickém, militaristickém imperialismu, ve všem lžou, protože jejich rozum, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, není dobrý. Každý neposlušný člověk, při odstoupení rozumu Božího, je Satanem, je Otcem lži, je pokrytcem, je NETVOREM, je nečiským hlupákem, protože pravdu o tom podstatném, o novém Bohu, a o nové ENERGETICE, o správné a jedině možné Boží koncepci enegetiky, mluvit neumí, a ani nedokáže, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Odstoupení rozumu Boha, od každého neposlušného, geneticky zvířecího TĚLA, a od každé lidské DUŠE, která je stejná jako u zviřat, v částečce NOVÉHO DUCHA, je zničující nejenom pro Česko, ale pro celý SVĚT. Nový Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude želet, dokud zlé křesťany v Česku nerodrtí, MLETÍM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko musí vykonat soud na zemi úplně a rychle. V kapitole 201 jsem zapsal skutky z 28 dní pobytu v lázních v hotelu v Karlových Varech reservation@spa-resort-sanssouci.cz, kterými se snažím přivést víru v jediného Boha, ZÁKONODÁRCE, k dokonalosti celosvětového, mírumilovného Božího království.

 

Pane Pavlásku lukas.pavlasek@seznam.cz. Bůh vyžaduje, abyste zajistil, aby jím vyvolené Česko nezaniklo tím, že bude mít nového Boha za přítele, který se nikdy nepřetvařuje, protože ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o sobě, a o lidech všechno uvedl. Křesťanské svině, militaristicky chamtivé, nenávidí nového Boha bez příčiny. Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES uvedl, že stádo Česka nikdy neopusí, když bude pokorné a úplně poslušné. Bude o ně pečovat tím, že Česko učiní HLAVOU národů, a ne chvostem. Popouzet VÍTĚZNÉHO Krista, křesťanským lži Bohem k žárlivosti, na VELKÝ PÁTEK 23.3.2016, je hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Úplňek MĚSÍCE, na SAZOMETNOU, ŠKAREDOU středu, dne 23.3.2016, je den svátku těch pokorných a úplně poslušných, kteří pochopí, že saze z komímů, kde se topí fosilními palivy, stíní SVĚTLU SVĚTA dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového, mírumilovného, Božího království. Ti vzpurní, drzí a neposlušní, kteří si z VELKÉHO PÁTKU 23.3.2016, udělali STÁTNÍ SVÁTEK, jsou novým Hospodinem prokletí, a neujdou trestu, protože nový Hospodin, nikoho vzpurného a neposlušného, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nenechá bez trestu. SAZOMETNÁ, ŠKAREDÁ středa, dne 23.3.2016, je posledním dnem, kdy nový Hospodin dovoluje, pokorným a úplně poslušným, dobrovolně proměnit křesťanské chrámové modloslužby v kvílení, a tím ukončit veškeré křesťanké zlo v Česku. S dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma bude dobře každému, kdo bude, SLOVEM NOVÝCH NEBES léčit všechny rány SVĚTA. Zůstaň lásko Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, v myslích pokorných a úplně poslušných, z Božího milosrdenství. K.M.1/4až6/6až24až8/21až12/10,17,27až19/6, Oz.2/18,5/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Luk.1/33až13/30,16/9/13, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jan1/1,5/34,38,43až15/15,25, Ám.3/7,5/10,18,8/11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 5.Moj.28/13,30/11,18,32/16až43, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Vydáním brožury musíte zajistit, aby politické ptactvo ODS, dobytek ostatních politických stran, KOZLŮ ČSSD, BÝKŮ či TELAT KDU-ČSL, OVCÍ a BERANŮ KSČM, atd., a drzí pokrytci z ekumenických církví, kteří mají pouze svého, nečistého, zvířecího DUCHA, kteří jsou naprogramování STARÝM, imperialistickým, militaristicky chamtivým DUCHEM, rozumu politických či náboženských pokrytců a hlupáků, dle písničky od Boha, vešli neprodleně do říše ticha, cestou vyvolených, mrtvých, nečistých sviní. Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Božím celosvětovém království, energeticky neotřesitelném, vzpurné a neposlušné militaristické a imperialistické vládmoucí svině, již nepotřebuje, a potřebovat nebude, protože bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Dle písniček od Hospodina. Nový Hospodin již nepotřebuje lhostejnost k dokonalé lásce Božích pžíkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Svět má naději pouze s láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bez dobré vůle nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, nebude pro nás žádný med. S láskou Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, se ztrácejí stíny, které stíní novému Bohu, který je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Těmito stíny, které se musí ztratit neprodleně v říši ticha, je především křesťanská Boží trojice vládnoucích zločinců. 1.) Válečný zločinec, vrchní velitel žoldáků Česka, zakladatel KOZLŮ ČSSD, drzý Satan prezident Zeman. 2.) Ekonomický zločinec, DUCHEM CHUDÝ pomatenec, DÉMON, ministr financí Babiš. 3.) Neposlušný zločinec, který dělá veškeré DUCHOVNÍ zlo na zemi, svými křesťanskými protikadnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, Satan kardinál Vlk. Stínit SVĚTLU SVĚTA Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, je zločin, je trestný čin. Nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE, vyžaduje neprodlené vyšetřování uvedených nečistých hlupáků, pokornými a úplně poslušnými orgány činných v trestním řízení, především Policií ČR. Nový Bůh se chce smilovat nad všemi zlými NETVORY současně. Řím.1/18až11/32, Žalm1/1až96/7až115/17, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, Jud.12, 1.Moj.15/8, 2.Kor.10/4, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, K.M.6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. Boží hněv neprodlévá, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od roku 2000. Sír.5/5až7/16až43/26,31, Př. 8/13,17, 1Kor.1/17až10/11až15/33, atd. Nový Bůh, ze svého milisrdenství, odstoupil v částečce SVÉHO DUCHA, od všech vzpurných a neposlušných křesťanských, imperialistických, militaristicky chamtivých pokrytců, zločinců a lhářů. Smiluje se nyní pouze nad pokornými a úplně poslušnými Božími SYNY, které tožebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří neposlušné Satany kněze vyženou do říše ticha, úplným zničením křesťanství, SRŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Pokorným a úplně poslušným se nový Bůh nyní omlouvá za to, že svým rozumem, dle svého plánu, učinil křesťanské zlo, v němž není SKÁLOU Hospodin, svým Božím rozumem, kde SKÁLOU je NEČISTÝ DUCH vládnoucích pokrytců a lhářů, jejichž SKÁLOU jsou PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, AUTA, CIGARETY, atd. Jer.1/17až42/10, Iz.33/22,45/7, Mat.5/3,9,14,18, Řím.1/18až3/6,8/19až11/32, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

Od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, třetího křesťanského dne, od roku 2000, nyní, v PRAVÉ POLEDNE nového DNES naplnění Písma, od ÚPLŇKU MĚSÍCE v únoru 2016, od pondělí 22.2.2016, pro všechny pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Krista, je nový Kristus ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, viz kapitola 201. Běda Česku, když slušní, to je živí, pokorní a úplně poslušní, dovolí na Velikonoce 2016, mrtvým, to je nečistým a neposlušným křesťanským nemravným sviním, křižovat VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, SPRAVEDLIVÉHO KRISTA, jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE všech států SVĚTA, děsivou temnotou křesťanských protikladných žvástů katolického katechismu, a krutým zmijím jedem promyšlených energetických, ekonomických, náboženských, politických a jiných vychytralostí. Křesťanský Kristus UKŘIŽOVANÝ je již pouze stále stejnou MODLOU, či křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, a je proto STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kdo jako vzpurný a neposlušný, bude mít starého Krista, UKŘIŽOVANÉHO, za jediného Boha SVĚTA, zrozeného křesťany na Vánoce, mletím protikladných dogmat, toho nový trestající Bůh zabije strašlivou záhubou, pro výstrahu všemu neposlušnému tvorsvu. Pane Pavlásku lukas.pavlasek@seznam.cz. Problémem Česka je, že nikdo křesťansky zlý není pokorný a úplně poslušný. Jak ubozí jsou lidé, kteří nenávidí jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a který dává svou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, atd., v částečce svého DUCHA každému tak, jak sám chce. Zlaté ČESKÉ ručičky, atd., nejsou z nečistoty lidského rozumu, ale z milosrdenství rozumu Božího. Dle písničky. Pavlásku, kolik chceš, tolik máš oči otevřený. Život člověka není v jeho režii, ale v režii Boží. Bůh má moc, v příští inkarnaci Vaší DUŠE, Vaši DUŠI učinit VLÁDCEM GALAXIÍ. Bůh má moc Vás trestat tak, jak sám chce, má moc Vás zabít, Ez.28/9, v případě Vaší další neposlušnosti proto, abyste byl strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Iz.66/24. Boží moc, uvedená v Písmu nad lidmi, je mimo lidkou představivost rozumu lidského. Bůh v Písmu vyvolenému Česku umožňuje pochopit mnoho textů podobenství Písma, o vedení Česka Bohem, od jeho počátku, až do současnosti, což je také mimo představivost rozumu lidského. Bůh SOUDÍ lži lid Česka jeho dějinami tak, jak si to v Písmu předsevzal. Nyní všichni vládnoucí hlupáci, kdo jsou ještě dnes vzpurní a neposlušní, mají na svém vlastním křesťanském svědomí, vypálený cejch lhářů, pokrytců a zločinců. 1.Tim.4/1,5/24,6/10,20, atd. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, mocní jako nový Bůh, mají povinnost nepovolit, nepocítit lítost, vládnoucí křesťanské a ateistické zločince a lháře neželet, a SOUDIT je SLOVY NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak dlouho, až padnou. Jejich pád bude velký, protože nový Hospodin chce všechno nové tím, že v nové, úplně poslušné STÁTNÍ SPRÁVĚ, bude jediným SOUDCEM a jediným ZÁKONODÁRCEM, všech pokorných a úplně poslušných. Iz.33/22. Pane Pavlásku. Máte povinnost se rozhněvat především na drzé pozemské Otce Satany kněze. Nový Bůh, kvůli jejich protikladným žvástům děsivé temnoty katolického katechismu, trestá, odstoupením svého rozumu, především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanty, a to v částečce svého DUCHA o nové, a jedině možné koncepci energetiky, uvedené v Božích příkazech a ZÁKONECH POLE VĚDY Písma. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, mocní jako nový Bůh, mají povinnost proklínat neposlušné a vzpurné vládnoucí zločince, pomocí textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tak dlouho, až všichni v Česku pochopí, že největší MOUDROSTÍ je bát se nového Hospodina, STVOŘITELE všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, viz např. proklínání nového G.Ř. ČRo, René Zavorala rene.zavoral@rozhlas.cz, uvedené v dalším textu. Sír.4/18,5/5,9/15,13/18až19/20,25až32/15,33/16až42/19,24až43/26,31, Iz.2/22až29/11až24až33/22až44/5,8až45/7až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24. Drzým pozemským Otcům Satanům kněřím, všech ekumenických církví, a všech světových církví, kteří nemají pokoru, kteří převrací evangelium o DRUHÉM PŘÍCHODU nového Krista, v jeho SLOVĚ NOVÝCH NEBES v pravý opak, Bůh svůj rozum nevrátí, ze svého milosrdenství. Jedinou církví Česka a světa je STÁTNÍ SPRÁVA úplně poslušná. Bohem vyvolené Česko má povinnost se zachránit. Na vzedmutém moři křesťanských, militaristických prasat, musí být Česko ARCHOU NOEMA, dle písniček, BÍLOU BÁTRFLAJÍ. Bílé barvy není nikdy dost. Bílý den třetího křesťankého dne, či tisíciletí nastane, až křesťanská tma bude bílá tím, že lodě nebudou mít střílny, děla, a neponesou letadla. Bůh trestal Satany kněze, zakořeněné ve středověkém primitivním feudalismu, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Ani nyní nechtějí poslechnout nového Boha, a proto své dny, v pokoji celosvětového Božího království, pro svoji vzpouru proti novému Bohu, zřejmě nedokončí. Jób36/8,15, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/9, atd. Stačí však, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, utištěným chudým pracujícím otevřeli jejich ucho, skrze jejich a skrze svůj útlak, od Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ, a od jejich Bohů, od drzých pozemských Otců Satanů kněží, kterým je odstoupení rozumu nového Hospodina, v částečce jeho DUCHA, o správné koncepci energetiky. Jób36/8,15, atd. Boží vůle je, aby všichni neposlušní, a nečistí vládnoucí idioti, byli neprodleně smetení či spáleni, v Česku, a tím v celém SVĚTĚ, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vše v Česku bude nové, až vše bude spáleno tím, že nové Boží SLOVO bude dáno ve školství a v médiích na svícen. SAZOMETNÁ STŘEDA 23.3.2016, je dnem vítězství Boha nad zlými křesťanskými, ateistickými sviněmi. Bůh nepovolí a nepocítí lítost, dokud nevyhraje.

 

8.) Hříchy, to je lži drzých pozemských Otců Satanů kněží o Bohu, který nikdy nebyl Kristem UKŘIŽOVANÝM, protože Kristus UKŘIŽOVANÝ je odjakživa pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, vyšly najevo až nyní. Tim vyšly najevo i hříchy, to je lži, či zločiny, např. ministra průmyslu Mládka. Jeho koncepce energetiky pouze na ELEKTŘINU, která, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvoří cca pouze deset procent z celkem potřebné energie, je naprostým nesmyslem, je trestným činem. Zločinem, či nesmyslem se stala z toho důvodu, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který začal na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000, platí jedině možná, a jedině správná koncepce energetiky, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů o energetice, ekologii a mravech, která je o nastolení odpočinutí od nesmyslného rabování fosilních paliv, kvůli jejich smysluplnému využití na přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Dle lži lidu z Rovnosti z pondělí 29.2.2016, dle Viléma Janouše, v současné době je ČR závislá na fosilních palivech z 80 %. Podle státní energetické koncepce, v roce 2030, by měla tato závislost klesnout na 66 %, a v roce 2040 na 56 %. Koncepce vlády, je koncepcí úspor zateplováním budov, výměnou kotlů, a dostavbou Dukovan a Temelína, pro kterou závislost na fosilních palivech zůstane stále na cca 80 %. Proto nový Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud ministr Mládek nebude vyšetřován policií ČR, kvůli své technické debilitě, a dokud technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, neprohlásí Hospodina za jediného ZÁKONODÁRCE. Viz ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, vypracovaný dle slov docenta Skály z VUT v Brně, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nyní, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, všechny vzpurné a neposlušné křesťanské, imperialistické, militaristicky chamtivé svině, nový Bůh soudí, odstoupením svého Božího rozumu, odstoupením částečky svého nového DUCHA proto, aby dokázal, že v jím vyvoleném Česku, nikdo nevěří v texty, v jeho absolutní moc nad každým člověkem. Křesťanské, imperialistické a militaristické zlo se děje, K.M.6/6až24,12/10,17,27až14/27až19/6, 1.Tim.6/5,20, protože propaganda protikladných dogmat katolického katechismu, a promyšlených ekonomických vychytralostí je horší, než propaganda Geblse a Hitlera. Sír.5/5až19/20,25. Radostnou zprávou veškerých evangelií je, že v Hospodinem vyvoleném Česku vzešel plný počet křesťanských, militaristických, imperialistických a jiných sviní. Proto pokorní, a úplně poslušní, mohou být spasení, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES v případě, že evangelia veškerého Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU BOHA, budou čtena v médiích. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pokorní a úplně poslušní, mají povinnost kultivovat Česko a SVĚT, čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. INSPIRÁTOREM veškerého dění v Česku a na SVĚTĚ je nový Hospodin, který svým novým Bohem tím, že je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nového Boha, DUCHA SVATÉHO, je nezbytné milovat jako sama sebe. Křesťanské svině, popouzejí Hospodina, jediného Boha SVĚTA, svým křesťanským lži Bohem, svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, k žárlivosti. Proto Hospodin popudil křesťanský lži lid, odstoupením svého rozumu od drzých, neposlušných a nemilosrdných křesťanských sviní tím, že lidu vládnou náboženští a političtí NETVOŘI. 5.Moj.32/16,21až43, Iz.2/22,29/11až24,44/5,8,45/8,48/5,10,11až57/10,16,20,66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Žárlivě milující Bůh, se smilovává, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad kým chce. Koho chce nechává křesťanskou, militaristickou, neposlušnou sviní. Proto nezáleží na mně, který se namáhám, ale na novém Bohu, který se smilovává. Nový Bůh se nad jím vyvoleným Českem smiluje, svým rozumem, až znalci SLOV NOVÝCH NEBES, z VUT v Brně, z ČVUT a projektanti, se dobrovolně k novému Hospodinu vrátí, ve velkém množstí. Na celé zemi udělá SOUD úplně a rychle, až na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Řím.1/18až9/14až11/32, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až3/14až51/58, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27. Každý vzpurný a neposlušný má povinnost vědět, že platí texty Písma o tom, že nový Hospodin, nikoho vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu tím, že mu svůj rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, nedá. Což je z toho důvodu, že toto vzpurné a neposlušné pokolení zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, a tím i Boží SOUD neposlušných prasat. Proto platí, že vzpurní, pyšní a neposlušní NETVOŘI jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Např. pan biskup Moc michael.moc@ccsh.cz, z Karlových Varů, měl povinnost chvět se strachem před trestajícím Hospodinem, jaký ještě nebyl, protože Boží hněv nad pyšnými křesťanskými sviněmi již neprodlévá. Drzý pozemský Otec Satan biskup Moc se strachem nechvěl. Chvěl se zlostí kvůli tomu, že mu nový Bůh bere jeho vládu, nad neposlušnými a vzpurnými křesťanskými prasaty. Byl zlý, chvěl se zlostí, křičel na mě, a vyhodil mě ze svého pozemku, který je jeho Bohem, kterým je jeho majetek, kterým je jeho VILLA BASILEEA. Všichni drzí pozemští Otcové Satani kněží jsou stejně drzí. Pozemského Otce Satana faráře Dominika z Domašova jsem vypískal píšťalkou v době jeho MODLOSLUŽEB. fara@domasov.info. Řekl jsem mu, že má jít Hospodinu neprodleně z cesty. Také se nechvěl strachem, také se chvěl zlostí, pro ztrátu své moci nad úplně pomatenými křesťanskými sviněmi. Stejně reagoval i drzý pozemský Otec Satan kazatel Tomáš Halík, předseda ČKA cka@krestanskaakademie.cz. Toho Satana jsem postříkal stříkací pistolí, vodou čistou a důvěřivou, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES v Brně, v době, když podepisoval knihu svých křesťanských protikladných žvástů. Nadával a začal se chvět zlostí. Žádný drzý pozemský Otec Satan Bohu z cesty dobrovolně nepůjde, je potřeba jim vypustit jejich křesťanský rybník. Novým SLOVEM zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Je mou povinností dělat skutky, které přivedou k dokonalosti víru v jediného Boha SVĚTA tím, že všichni pochopí, že Česko je VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ. Že pokorní a úplně poslušní mají povinnost neprodleně svolat SOUDNÉ STOLICE všech vzpurných, pyšných a neposlušných TVORŮ, či NETVORŮ, kteří tím, že se odmítají vrátit k jedinému Bohu SVĚTA, který je nyní SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, opakovaně uváděných, zvolili energetickou SMRT, místo života VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v celosvětovém, mírumilovném, Božím království. Svolání SOUDNÝCH STOLIC, pro odsouzení všech neposlušných a pyšných, je současně svoláním SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ pro pokorné a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, který začne kralovat v celosvětovém Božím království, současnému vzpurnému a neposlušnému pokolení, které zastihl rok 2000, což je PŘELOM VĚKŮ KONCE ÉRY FOSILNÍCH PALIV. Nový věk se začal ve třetím křesťanském tisíciletí, to je ve třetím křesťanském dni, na ÚSVITU nového věku, v roce 2000. V roce 2016 již máme PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí. Vzpurní, zpupní a neposlušní, nemají žádnou výmluvu, uváděným textům Písma, o opakovaně uváděné energetické spáse Česka a SVĚTA, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neporozumět. Jak jinak by mohl soudit vzpurné a neposlušné lidské svině, NETVORY, než odstoupením svého rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ignorovat nového Boha, ZÁKONODÁRCE, je trestný čin, protože je to HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Vyšetřovat neprodleně především drzé pozemské Otce Satany kněze je nezbytné, protože jejich křesťanské, militaristické a imperialistické žvásty, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je veškerá moudrost. Když se ani nyní nikdo nerozhněvá na pomatené, neposlušné pozemské Otce Satany kněze, když je nikdo nevyžene do říše ticha, Bůh Česko úplně zničí. Nepoleví a nebude ničeho želet. Bůh žije mezi námi, ve vzedmutém moři křesťanských, ateistických sviní. Vrátit se k němu je možné tím, že křesťanský UKŘIŽOVANÝ Bůh, bude Bohem VÍTĚZNÝM pro celý SVĚT. Hospodin zná každého dokonale, je STVOŘITELEM všech, a jako křesťanský Bůh chce vejít do odpočinutí od svého křesťanského díla proto, aby mohl vládnout světu.

 

Od každého vzpurného a neposlušného však Hospodin odstupuje pouze v částečce svého NOVÉHO DUCHA, čímž v Česku vzešel plný počet křesťanských a jiných pohanů, či neposlušných sviní, které pro vzpouru, nové Boží slovo o energetice stále nechápou. Nový Bůh, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud uvedená pravda o Boží moci nad lidmi, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nebude na svícnu ve školstí a v médiích. Novému Bohu se nikdo neposlušný a vzpurný, beztrestně posmívat nebude, ani Vy, pane Pavlásku. Nový Bůh Vás vyhledá a potrestá z ničeho nic. Ve dni odplaty za Vaše činy, dojdete záhuby, v případě Vaší neposlušnosti. Sír.4/18,5/5,7/16,13/18až43/26,31, Ez.28/9, atd. Budete potrestán v případě, když k novému Bohu nebudete neprodleně veřejně volat, např. vydáním brožury těchto textů SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských sviní. Nový Hospodin Vám vzdá chválu, když se dohodneme, když si necháte objasnit ty texty SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kterým nerozumíte, a když brožuru s NOVÝM SLOVEM Božím, neprodleně vydáte. Štěstí se zakládá na pravdě o novém Hospodinu, a na pravdě, o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky. Štěstím je pochopit texty Písma o tom, že Boží spravedlnost, pro lid pokorný a úplně poslušný, pro celosvětové Boží království, je o mnoho vyšší, než byla spravedlnost, kterou učil Marx a Engels. Život v současné době konce éry fosilních paliv, již není pouhá zábava, protože ŽITÍ boháčů NA VYNOSNÝ TRH, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, je nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. K.M.12/27,15/12. Jer.1/17až6/19,30až51/58, 1.Kor.10/11, atd. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, či třetího křesťanského tisíciletí, každý pokorný a úplně poslušný, musí nového Boha znát, a to z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Každý pokorný a úplně poslušný, i Vy pane Pavlásku, má povinnost před novým Bohem kleknout tím, že každý sám musí začít s veřejným mletím Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nezbytnosti nastolit celosvětové, mírumilovné Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neutřesitelné. Pane Pavlásku, jak jinak by nový Hospodin mohl soudit křesťanské vzpurné a neposlušné pokrytce, zločince a lháře, než odstoupním svého rozumu, kterým dává veškerou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, atd., každému člověku. Největší moudrostí pokorných a úplně polušných znalců SLOV NOVÝCH NEBES je, bát se NOVÉHO BOHA, který ve stávající děsivé temnotě protikladných křesťanských žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, chce vyjít jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, chce vyjít také jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se zdavím na paprscích tím, že SLUNCE bude hlavním zdrojem energie za končící fosilní paliva. Nový Hospodin ukáže novému, pokornému, vděčnému, a úplně poslušnému technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, věci technicky nové, Jer.1/17až 33/2,14až51/58, až Vy, pane Pavlásku, budete BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, až budete svými skutky mocným Bohem tím, že vydáte požadovanou brožuru, čímž zajistíte vládu nového Hospodina ZÁKONODÁRCE, nad vším TVORSTVEM. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti vnímají texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že pro odstoupení rozumu Boha od vzpurných a neposlušných, v částečce NOVÉHO Božího DUCHA, o nové koncepci energetiky, jsou TECHNICKY DEBILNÍ, ale odezva žádná, pro neschopnost Písmo studovat. Př.1/7,14,8/13,17až29/19,31/10, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. MENE TEKEL je výstraha, je vážné varování před další neposlušností nového Boha, takového VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, SPRAVEDLIVÉHO, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech národů SVĚTA, jaký v Písmu opravdu je. Nový Bůh, od křesťanských drzých a neposlušných sviní, dále uvedených, odstupuje svým rozumem, v částečce svého DUCHA, protože vzpurní a neposlušní křesťanští pohané, či svině, odmítají studovat SLOVO NOVÝCH NEBES. info@menetekel.cz, jan.rericha@quick.cz, herman@kdu.cz, info@czechtourism.cz, staromestska@czechtourism.cz. Křesťanské království bylo shledáno lehkým, protože nevěnuje pozornost textům Písma dokonalé Boží lásky, které jsou nyní platné především pro pokorný a úplně poslušný nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a pro projektanty. Bůh sečetl kralování neposlušných a vzpurných křesťanských sviní v Česku. Nad drzým, křesťanským, a nad vzpurným politickým a náboženským dobytkem udělal KŘÍŽ, kterým končí kralování vzpurných a neposlušných vládnoucích prasat, nad neposlušným a vzpurným pracujícím dobytkem, pomocí textu pomalého Božího soudu neposlušných a vzpurných militaristických křesťanských chamtivců v Česku. Končí kralování vzpurných a neposlušných křesťanských prasat tím, že z milosrdenství svého rozumu, např. panu Pavláskovi lukas.pavlasek@seznam.cz, umožní SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES pochopit. Nad Českem se smiluje, svým rozumem, až po vydání BROŽURY. Když slušní, to je pokorní a úplně poslušní, se nerozhněvají na neslušné, to je na drzé, vzpurné a neposlušné, když nezničí křesťanské pokrytce a lháře SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH, NEBES, nový Bůh, jím vyvolené Česko úplně zničí ve třetí světové válce, strašlivou záhubou. Úplně poslušným spravedlivým, se hnusí neposlušný vládnoucí dobytek, drzý prezident Zeman, a sedm vůdců Bohem vyvolených vládnoucích politických stran Česka. Pokorní a úplně poslušní musí neprodleně zajistit, aby sedm vůdců vládnoucích politických stran Česka, SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA nového, VŠEMOHOUCÍHO, SPRAVEDLIVÉHO Boha, neprodleně zvadla. Př.29/27, Mich.5/4, Jer.15/9, Sír.5/5,40/8. Dle písničky od Hospodina. Jak roků přibývá, poznávám čím dál víc, že neposlušným a vzpurným, křesťanským militaristickým sviním, o pravdě o Bohu, nejde nic říct.

 

Lidé dělají to, co se Hospodinu líbí. Hospodinu se líbí, odstoupením svého rozumu od drzých, vzpurných, neposlušných, militaristicky a imperialistických chamtivých křesťanských a jiných sviní, úplně zbořit primitivní militaristický a imperialistický systém, úplným zbořením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Vyžaduje, aby v Česku bylo mnoho lidí DUCHOVNÍCH, mnoho Bohů, stejně mocných, jakým je nový Hospodin, který je nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, od ÚPLŇKU MĚSÍCE v únoru, od pondělí 22.2.2016, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Znalost textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je podmínkou pro to, aby v Česku, a ve SVĚTĚ, mohlo být všechno nové, v celosvětovém Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Hospodinem vyvolené Česko, je Bohem trestáno tisíckrát méně, než křesťanské, muslimské, a jiné, militaristicky chamtivé svině ve vzpurných státech, kde se válčí, jako např. v Sirii, K.M.12/10,17,22,27. Vyžaduje aby se již nikdo na SVĚTĚ necvičil boji. Vyžaduje aby veškeré zbraně na SVĚTĚ byly sešrotovány. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost neprodleně iniciovat svolání KONGRESU úplně poslušných energetiků všech států SVĚTA, a to do Doliny O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Ez.39/8,13,21,29, atd. Zde pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z milosrdenství rozumu nového Krista, mají povinnost nastolit celosvětové, mírumilovné, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, v čele s jediným Bohem SVĚTA, se VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM a SPRAVEDLIVÝM ZÁKONODÁRCEM A SOUDCEM každého neposlušného, to je mrtvého, a každého úplně poslušného, to je živého člověka. VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno pokorné a poslušné TVORSTVO, rektor VUT v Brně Štěpánek stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a v Písmu vyvolený projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz, mají povinnost zvěstovat radostnou zprávu evangelií VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES o správné koncepci energetiky. Radostná zpráva je o tom, že nový Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad pokorným a úplně poslušným technickým lidem tím, že poslušným dovolí stavět nová města, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ tak, že města nebudou potřebovat fosilní paliva, a to ani pro dopravu. Návrh sídliště pro cca 1500 lidí z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ je laicky navrženona výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Mezinárodní den omylů je 1.3.2016. Bohužel, nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, stále slouží omylům, které dělá jejich NEČISTÝ ZVÍŘECÍ DUCH, pro odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných a vzpurných prasat. Nikdo neslouží novému Hospodinu. Všichni otročí vládnoucím, neposlušným a vzpurným idiotům, to je Baalům, boháčům, a DÉMONŮM, to je ekonomům a bankéřům, a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, shromážděným v těchto textech SOUDU, k odsouzení, a k pádu do energetického HROBU, nebo do říše ticha. Př.1/7,14až29/19,27, Mich.4/12,5/9, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm115/17, atd. Vnímají sice slova NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, že pro odstoupení Božího rozumu, v částečce nového Božího DUCHA, jsou technicky debilní, ale odezva žádná. Stále nedovedou na vládnoucí, politické a náboženské NETVORY, ani štěkat. Iz.56/10,57/10,16,20, atd. Pro odstoupení rozumu Krista, jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jsou to pastýři neschopní pochopit, že ŽENA STATEČNÁ je novým Kristem, že je jediným Bohem SVĚTA tím, že je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Př.1/7,14až8/13,17až28/5,29/12,19,27až31/10, Jer.1/17až31/27,32 až51/58, atd. Veškerá moudrost je v bázni před novým Hospodinem, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sír.19/20,25. Ve vší té moudrosti o novém Bohu, jde o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, opakovaně uváděných, kvůli nezbytnosti vzniku celosvětového mírumilovného Božího království, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v nové Praze, v DOLINĚ O2 Arény. DRUHÝ PŘÍCHOD nového Hospodina, novým SLOVEM, je nezbytné učinit SOUDNÝM DNEM, pokojným soudem všech vzpurných a neposlušných, to je mrtvých, politických a náboženských zvířat, čtením příslušných textů SLOV Písma ve školství a v médiích, ŽIVÝMI, to je pokornými a úplně poslušnými služebníky nového Krista, vzkříšeného z mrtvých. Sír.5/5,19/20,25, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

9.) Do pořadu kontakt@rozhlas.cz, by bylo hostu Světlany Lavičkové svetlana.lavickova@rozhlas.cz, G.Ř. ČRo, René Zavoralovi rene.zavoral@rozhlas.cz, a posluchačům ČRo2, sděleno. Pane generální řediteli. Bohem vyvolené Česko má povinnost otevřít brány do celosvětového, mírumilovného, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království pro všechny národy, a to čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou novým Kristem. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista je vlastně příchodem jeho nového SLOVA, které je stále stejné, které je stále stejným Bohem, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, SPRAVEDLIVÝM, který je stále stejným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států SVĚTA. Veřejnoprávní vysílání nesmí DRUHÝ PŘÍCHOD Krista odložit ani o den, protože veškerá energetická, ekologická a mravní spása Česka a SVĚTA, je v jeho SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin totiž vyžaduje, aby se veškeré militaristické, imperialistické, křesťanské, židovské, hinduistické, budhistické, muslimské a jiné zlo ukončilo neprodleně, celosvětově, ještě před Velikonocemi 2016, a to v době nového novoluní v březnu 2016, v době od středy 9.3.2016, do dne svátku poslušných, do úplňku MĚSÍCE, středy 23.3.2016. Česko, které je nyní novým Bohem trestáno tisíckrát méně, než např. Sirie, má povinnost neprodleně soudit všechny národy, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Bůh, nikoho neposlušného, drzého a vzpurného nenechá bez trestu. Když Hospodinem vyvolené Česko neposlechne, bude novým Hospodinem zničeno strašlivou záhubou, pro výstrahu všemu TVORSTVU. Já jsem úplně poslušný tím, že stále shromažďuji zlé, drzé a neposlušné do Harmagedonu těchto textů SOUDU. Mich.4/12, Zj.16/16. Bože spravedlivý smiluj se, svým rozumem, a dovol neposlušným pochopit texty Písma o TVÉ moci nad každým geneticky zvířecím TĚLEM člověka, a nad každou DUŠÍ člověka, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Prosím, vrať někomu se shromážděných do Harmagedonu těchto textů SOUDU neposlušných, svůj rozum. Pokud G.Ř. ČRo, René Zavoral rene.zavoral@rozhlas.cz, nezajistí neprodlené čtení ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES v rozhlase, slušní, to je pokorní a úplně poslušní, mají povinnost, křesťanské, či ateistické prase René Zavorala rene.zavoral@rozhlas.cz, proklínat pomocí všech textů Písma, o Božích trestech pro vzpurné a neposlušné nemravy proto, aby neposlušní mrtví, byli strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. Iz.66/24. Poslušní nesmí povolit, pocítit lítost, nesmí želet mrtvých vládnoucích NETVORŮ, musí je SLOVEM NOVÝCH NEBES, neprodleně a úplně zničit, zřízením poslušné, nové STÁTNÍ SPRÁVY. Iz.2/22až29/11až2431/9,33/22až48/5až11až57/10,16,20až63/14,18,65/1,15až66/24, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Bože dobrý a SPRAVEDLIVÝ, potrestej René Zavorala rene.zavoral@rozhlas.cz rakovinou, 2.Tim.2/16,21,3/9,4/3, Jóel2/11,3/1,4/2,4,12až21, Ez.28/9, atd. kterou v ČRo, svými militaristickými, a křesťanskými protikladnými žvásty, šírí např. Bohyně neposlušného a vzpurného pracujícího dobytka, imperialistické, militaristické křesťanské svině, mrzké ženy, OHOLY, OHOLIBY, či SODOMY a GOMORY, prostitutky, drzé svině, Senková zita.senkova@rozhlas.cz, či Brůhová daniela.bruhova@rozhlas.cz, sestra ČARODĚJNICE, černý NETVOR Angelika jaktovidi@rozhlas.cz, svině Denčevová plus@rozhlas.cz, mrzká žena Lavičková svetlana.lavickova@rozhlas.cz, zlá Koubová karolina.koubova@rozhlas.cz, neposlušná Dvořáková katerina.dvorakova@rozhlas.cz, zlá Bendová iva.bendova@rozhlas.cz, atd., smilnící se svými Bohy, s Baaly, s Beely, s Belzebuby, s DÉMONY, a s jejich Bohy, s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, místo s novým Hospodinem. Sloužit boháčům a bankéřům, jejich ÚDŮM, to je jejich zvířecím pudům, místo novému Bohu, je HŘÍCH, je zločin, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Když uvedené svině nebudou vyšetřovány orgány činnými v trestním řízení, nový Hospodin se nesmiluje, svým rozumem, nad jím vyvoleným Českem. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Bože spravedlivý a milosrdný, když uvedené svině z ČRo, neposlechnou TVOJE nové ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vyvrať tyto svině, tyto NETVORY, i s jejich auty, na kterých jezdí. Ez.28/9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ageus1/7,2/6,15,22. Dej ať jim padne něco na hlavu, ať jejich křesťanské násilnictví na jejich hlavu jim padne neprodleně. Ať jsou trním pod hrnci SPOLEŠNÉHO STOLOVÁNÍ tím, že budou pomocnými silami v kuchyních DOMŮ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Uveď na ně nový Hospodine, potupu věčnou, a trestej je. Luk.1/53,13/3,17/10,20,34, Žalm7/16.37/5,1,22,35,38,50/16,22,53/6,58/10,64/10,78/31,66,96/7,104/29,107/10. Bože spravedlivý, zachraň svým rozumem, alespoň někoho. Iz.57/10,16,20, Luk.17/34. Všichni, kdo nechtějí být novým Hospodinem zabiti za to, že jako Bohové, či jako ZÁKONODÁRCI, vládnou místo nového Boha, jediného ZÁKONODÁRCE, Ez.28/9, Iz. 33/22,44/5, mají povinnost najít nového Hospodina, v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bez rozumu Hospodina všichni neposlušní shnijí.

V pondělí, 29.2.2016, z milosrdenství Božího rozumu, jsem se dovolal řediteli ČRo Brno Jaromíru Ostrému, na tel. 542 523 220, kterému bylo zkráceně telefonicky sděleno. Pane řediteli jaromir.ostry@rozhlas.cz. Pro Vás vzpurné a neposlušné, to je mrtvé křesťanské, či ateistické svině, souzené od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, pomalým SOUDEM, neplatí pouze texty ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ale platí i texty písniček, protože Kristus, který je nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, v únoru v roce 2016, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, již pouze v textech protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu, je nyní, pro pokorné a úplně poslušné Česko, z milosrdenství Božího rozumu, pouze DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, na celém SVĚTĚ, ve všech státech, jako jediný Bůh SVĚTA, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, SPRAVEDLIVÝ, jako jediný SOUDCE A ZÁKONODÁRCE, jako jediný LÉKAŘ, UČITEL, MISTR, či jako SKLADATEL, nebo jako mediální MISTR. 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4až13/5,8, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Ez.1/17až28/9, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Zas přijde den, pane řediteli jaromir.ostry@rozhlas.cz, kdy Boží láska vrátí se k nám, do Česka, když se ČRo v Brně vydá cestou zdlouhavou, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, s vlastním novým nebem nad hlavou. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, nabízí pokorným a úplně poslušným, svou náruč dokořán, po vykonání SOUDNÉHO DNE všech, kdo texty NOVÝCH NEBES opakovaně ignorují. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Z příběhu o křesťanské modlářské stvůře Krista UKŘIŽOVANÉHO, zbývá jen málo, zbývá pouze vykonání soudého dne vzpurných a neposlušných. Za všechno může jen čas, pane řediteli jaromir.ostry@rozhlas.cz. Čas, co se skrývá v nás, v Česku, a v Písmu NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je časem přelomu věků konce éry fosilních paliv. Je to čas ÚSVITU TŘETÍHO KŘESŤANSKÉHO DNE, kdy nový Bůh, z milosrdenství svého rozumu, nechává poznat jednak mé vyvolení, Stanislava Oplatka, což je uvedeno v kapitole 201, a vyvolení Česka být novým BOŽÍM LIDEM, úplně poslušným. Nechává poznat i svou vůli, být jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM celého SVĚTA, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, který svolá poslušný Boží technický lid VUT v Brně. Nové NEBE v Česku již volá pokorné a úplně poslušné služebníky nového Hospodina. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27,10/11,14/36,15/33, Dan.9/14,27,11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6,atd. Pane řediteli jaromir.ostry@rozhlas.cz. Je tisíc křesťanských pátků oslav UKŘIŽOVÁNÍ křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných dogmat děsivé temnoty katolického katechismu. Je nemnoho jar, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000. Těch dnů v pondělí, kdy v Česku, na ÚSVITU roku 2016, v PRAVÉ POLEDNE, v březnu 2016, svítá o něco dřív, těch je jen pár. Nejpozděj v pondělí 29.2.2016, či v pondělí 7.3.2016, atd., pane řediteli jaromir.ostry@rozhlas.cz, musíte být všichni v ČRo Brno dospělí, a odpovědní tím, že SLOVO NOVÝCH NEBES, dáte poslušně a neprodleně na SVÍCEN, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Iz.29/11až24až48/5,11až57/10,16,20až59/10až63/14,18až65/1,15až66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mich.2/3,4,10, Přisl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27,10/11,14/36,15/33, Dan.9/14,27,11/39,12/2, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, atd. Přicházejí, z milosrdenství Božího rozumu, dny plné vlání a tajemných par, až ČRo Brno, vítězné vlajky BÍLÉ, na stožáry SVĚTA v Brně vyvěsí. Zítra se bude tančit všude, až se rozsvítí v hlavách všech pracovníků ROZHLASU BRNO, SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o štěstí, kterým je vyvolení Česka být pokorným, a úplně poslušným Božím lidem, BOŽÍM SYNEM. Hospodin se smiluje, svým rozumem, až ředitel jaromir.ostry@rozhlas.cz, bude děkovat Bohu, K.M.16/28, za vysvobození Česka a SVĚTA, od zlých, drzých a neposlušných, vzpurných křesťanských, imperialistických, militaristických a jiných vládnoucích sviní. Až jejich vzedmuté moře drzých, mrtvých, nebude, až zmizí, až všechny koráby budou na dně moře, dle jednoho filmu. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Zj.21/1až22/21, Žalm1/1až50/16,22až115/17, atd. Panu řediteli jaromir.ostry@rozhlas.cz, je opakovaně sdělováno. Pane řediteli, máte povinnost se rozhněvat na drzé pozemské Otce Satany kněze, v Brně především např. na biskupa Cikrleho z Petrova, na drzého pozemského Otce Satana Martina Holíka z Proglasu, a dále na drzého pozemskeho Satana, kazatele Kolegara z TWR, z Proglasu. Kvůli křesťanským modloslužbám, této drzé trojice Boží, kvůli drzým, pozemským Otcům, Satanům kněžím, je novým Hospodinem trestán nový Boží technický lid např. VUT v Brně, ČVUT a projektanti, odstoupením rozumu Hospodina, v částečce nové, Boží, jedině možné, a jedině správné, energetické koncepce Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pana ředitele jaromir.ostry@rozhlas.cz, jsem telefonicky žádal, aby mně přijal z toho důvodu, abychom SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES mohli společně studovat. Až bude panu Ostrému vše jasné, o Boží dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nový Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom nad jím vyvoleným Českem, ale nad celým SVĚTEM. Když mě ředitel Ostrý jaromir.ostry@rozhlas.cz, dokáže přijmout, když nezruší pomalý Boží SOUD neposlušných a vzpurných militaristických a imperialistických vládnoucích sviní, když SPRAVEDLIVÉHO Boha, který bere boháčům jejich SKÁLU, PRACHY a MAJETEK, neprohlásí za svévolníka, a sebe za moudrého a spravedlivého, nový Bůh vzdá neposlušnému, nečistému a drzému pošetilci Ostrému, zakořeněnému v křesťanském primitivním feudalismu, a v kapitalistickém imperialismu, chválu. Tím, z milosrdenství svého Božího rozumu, zachrání Česko, a tím celý SVĚT. Po vyjití nového SLOVA v médíích, již bude jednat sám, jako jediný SOUDCE a jediný ZÁKONODÁRCE všech národů SVĚTA. Iz.29/11až24,33/22,57/10,16,20, Jób1/1až5/3,14,38/18,23až40/8,13, Žalm1/1až37/5,11,35,38,50/16,22až96/7až150/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4.

10.) Bůh v chrámech postavených lidskýma rukama bydlet nebude, dokud kněží budou Satani. Poslední Boží SOUD drzého, vzpurného a neposlušného kazatele TWR Martina Čunka twr@twr.cz, za jeho protikladné křesťanské žvásty, v sobotním vysílání radia Proglas zive@proglas.cz. Drzý pozemský Otec Satan Martin Čunek v pořadu TWR v Proglasu zpovídal drzého pozemského Otce Satana, kněze z církve evangelické, z UKRAJINY. Česko a celý SVĚT osvobodí pravda o tom, že všechny stávající ekumenické křesťanské církve, v Hospodinem vyvoleném Česku, jsou ČARODĚJNICE, a že všichni drzí pozemští Otcové kněží, všech ekumenických církví, jsou SATANI, a že jejich BOHOVÉ jsou HADI, což jsou např. orgány činné v trestním řízení, především Policie ČR a podatelna@ksz.brn.justice.cz, atd. Lidská spravedlnost orgánů činných v trestní řízení pro boháče, a pro chudáky, nemá se spravedlnosti Boží, se spravedlností pokorných a úplně poslušných, která bude v celosvětovém Božím království, nic společného. Proto spravedlnost Policie ČR a ostatních orgánů činných v trestním řízení je HŘÍCHEM, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Řím. 6/20, 1.Jan.5/2,16, atd. Štěstím je poznání pravdy o tom, že křesťanské protikladné žvásty katolického katechismu, a promyšlené ekonomické vychytralosti bankéřů, jsou SMRTÍ, pro veškerý křesťanský a imperialistický, militaristicky chamtivý lži lid, Česka a SVĚTA, a to SMRTÍ energetickou, ekologickou a mravní. Propaganda protikladných dogmat katolického a evangelického katechismu, a propaganda promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, je horší, než propaganda zločinců Goebblse a Hitlera. 1.Tim.1/7,5/24,6/5,20, K.M.1/4,12/10,17,27, 14/27, Sír.5/5až19/25. Štěstím je pochopit texty Písma o tom, že Boží spravedlnost, pro lid pokorný a úplně poslušný, pro celosvětové Boží království, je o mnoho vyšší, než byla spravedlnost, kterou komunisty učili a učí, Marx a Engels, Lenin, Stalin, Gottwald, Husák, Filip, Šimůnek, Dolejš, atd. info@kscm.cz, internet@halonoviny.cz, a militaristická prasata ostatních politických stran pravice a levice. Zmrtvýchvstání křesťanských militaristických sviní nastane, až uvedené MOŘE křesťanských vládnoucích politických hlupáků pravice a levice, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, nebude, až neprodleně zmizí z médií, do říše ticha. Křesťanský středověk nahradí NOVOVĚK Božího království, až na úsvitu roku 2016, v březnu, z milosrdenství Božího rozumu Krista ZÁKONODÁRCE. Až se zastaví čas tím, že MUŽ, Hospodin, bude snídat s ŽENOU STATEČNOU. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Zj.21/1až22/21, Žalm1/1až37/5,11,35,38až50/16,22až96/7až115/17, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/12, Mat.5/3,9,14,18,20,23/7,25/40, Př.1/1až8/13,17až31/10, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Štěstím je pochopit texty Písma o tom, že čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti, bylo generálkou na SPRAVEDLNOST celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Štěstím a radostnou zprávou veškerých evangelií je, že v Bohem vyvoleném Česku, pomocí pomalého POSLEDNÍHO Božího SOUDU, militaristicky chamtivých, imperialistický nespravedlivých sviní např. v ČRo, ČT, TWR, Proglasu, ve školství, ve vládě KOZLA premiéra Sobotky, na HRADĚ, atd. vzešel plný počet křesťanských, militaristických, drzých, NESPRAVEDLIVÝCH, bohatých, zlých sviní. Řím.1/18až11/25až32, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až12/28, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/33, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, atd. Proto pokorní a úplně poslušní mohou být spasení pravdou o Hospodinu, a o jeho jedině možné koncepci ENERGETIKY v případě, že všechna evangelia veškerého Písma od Boha, pokorní a úplně poslušní, budou číst ve školství a v médiích proto, aby všichni vpurní a neposlušní Satani zmizeli neprodleně v říši ticha. Militaristické, křesťansky chamtivé svině z TWR a z Progasu, se stále nesmířili s tím, že jsou, svým křesťanským primitivním středověkým protikladným slovem Baalů, boháčů, feudálů, novému Bohu na obtíž, a že proto jsou určení k pádu do HROBU, a to HROBU energetického. Nikdo nemá odvahu je z HROBU vytáhnout, nikdo nechce mluvit pravdu. Žalm115/17, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Ez.37/11,39/8,13,21,29, atd. Drzému pozemskému Otci Satanu Martinu Čunkovi v pořadu TWR v Proglasu, je vše uváděné, o jeho děsivé temnotě protikladných žvástů, opakovaně sdělováno. Drzý pozemský Otec Satan kazatel z Ukrajiny si stěžoval, že mu chudí vzbouřenci zabavili jeho náboženský majetek, protože mají evangelické svině z EU, se kterými se nyní spojil, za militaristy a fašisty, což je správný postřeh. Otec Satan kazatel z Ukrajiny, fašista a militarista, je trestán stejně, jako Bůh trestal Otce Satany kněze, zakořeněné ve středověkém primitivním feudalismu, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Ani nyní nechtějí poslechnout nového Boha, a proto své dny, v pokoji celosvětového Božího království, pro svoji vzpouru proti novému Bohu, zřejmě nedokončí. Jób36/8,15, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,11, Žid.3/9, Sk.3/23,7/42, atd. Stačí však, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, utištěným chudým pracujícím otevřeli jejich ucho, skrze jejich útlak od boháčů, a skrze svůj útlak, od Boha, což je trest za službu Baalům, Beelům, Belzebubům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, místo Hospodinu, kterým je odstoupení rozumu nového Hospodina, v částečce jeho nového DUCHA, o správné Boží koncepci energetiky, a správné koncepci Boží SPRAVEDLNOSTI v celosvětovém Boží království. Jób36/8,15, atd. Boží vůle je, aby všichni neposlušní, vzpurní a nečistí vládnoucí idioti, byli neprodleně smetení či spáleni, v celém Česku, a tím v celém SVĚTĚ, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Česko a celý SVĚT má povinnost začít rozlišovat nečisté, vzpurné, drzé politické a náboženské hlupáky, nad kterými se nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již nesmiluje, protože je chce vyvrátit tak, že z nich nezůstane ani kořen, ani větev. Od nových Božích služebníků Krista VÍTĚZNÉHO, úplně poslušných a tím i čistých, nový Hospodin, svým rozumem, ze svého milesrdenství, již odstupovat nebude. ŽIVOT VĚČNY, v Božím, celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitené Božím království, dostanou od nového Boha pouze ti pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří SLOVEM NOVÝCH NEBES, vše militaristicky, a fašisticky shnilé, úplně zničí. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Odstoupením svého Božího rozumu, od zvířecíhu rozumu lidí vzpurných a neposlušných, bude pustošit Česko a SVĚT, až ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES vše spálí tím, že nové Boží SLOVO bude dáno ve školství a v médiích na svícen.

 

Drzí pozemští Otcové Satani kněží, NETVOŘI, Čunek, a Satan z Ukrajiny, znovu sebe prohlásili za spravedlivé, a SPRAVEDLIVÉHO Hospodina, za svévolníka, přestože ví, že Boží hněv již neprodlévá. Nový Bůh, svou chválu z Písma, určenou pouze pro pokorné a pro úplně poslušné, proto Hospodinem vyvolenému Česku nevzdal, pouze sobě samému. Novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, chce oznamovat věci energeticky nové, a nemůže, kvůli tesané, či lité, křesťanské, modlářské stvůře Krista UKŘIŽOVANÉHO, protikladnými žvásty drzých Satanů kněží. Bohem vyvolené Česko proto nemá pokoj jako řeku Vltavu, a SPRAVEDLNOST jako mořské vlny, protože drzé vzedmuté moře křesťanských sviní v Česku stále nevyschlo. Sír.5/5,7/16až43/26,31, Jób36/8,15až40/8,14, Iz.2/22,48/5,8,10,11,18,57/10,16,20, Zj.21/1až22/21, atd. Kvůli uvedeným vzpurným Satanům kněžím, miliony uprchlíků strádají, kvůli vedení nesmyslných válek, o moc neposlušných lidí, nad neposlušnými lidmi, kterí místo Bohu slouží Baalům, boháčům, a bankéřům, DÉMONŮM. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Zradili Krista SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, a proto svoje křesťanské, protikladné žvásty mají za pravdu. Nastala POSLEDNÍ DOBA, kdy dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, u neposlušných, zemřela. ĎÁBLI, kteří dělají veškeré zlo válek na SVĚTĚ, existují, je to prase Čunek a evangelická, drzá svině z Ukrajiny. Věřit v Boží lásku křesťané nemohou, protože jsou vzpurní, neposlušní a nemoudří, protože se nebojí nového Hospodina, který je nyní, od ÚPLŇKU MĚSÍCE v únoru 2016, od pondělí 22.2.2016, pro všechny pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Krista, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, viz kapitola 201. Milovat své nepřátele, úplně pomatené neposlušné a vzpurné křesťany, nikdo pokorný a úplně poslušný nemůže, protože nový Bůh vyžaduje, aby byli úplně zničení, neprodleně, před Velikonocemi 2016. Nový Hospodin je již vyvýšen jejich SOUDEM, a vyžaduje odchod těchto drzých NETVORŮ, do říše ticha, neprodleně. Evangelické svině, NETVOŘI z Česka a z Ukrajiny, jsou strašlivou výstrahou všemu neposlušnému tvorstvu. Iz.2/2až5/4,15až57/10,16,20až66/24, 2.Kor.10/4až13/5,8, Žalm115/17, atd. Člověk, svým rozumem neposlušného a vzpurného zvířete, nemůže poznat, co dělá dobře a co špatně. Z dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech Božího království, zbyl v Česku a na Ukrajině, jenom stín. Protože uvedené dvě evangelické svině, svými křesťanskými žvásty, na NEBESÍCH SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, dělají černý mrak, přes který, nový Bůh, který je nyní SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, nemůže svítit na úplně poslušné. Tím Česko padlo do křesťanského, militaristického, fašistického HROBU Mal.1/7,10,2/2až3/2,16,20, Kaz.6/10,7/11,8/8, Př.1/7,14až8/13,17až21/16až31/10, atd. Česko a tím celý SVĚT má kulturu křesťanské SMRTI, protože uvedení dva hlupáci se dopředu rozhodli, že se k novému SPRAVEDLIVÉMU Kristu nikdy nevrátí. Oblíbili si mletí děsivé temnoty křesťanských protikladných žvástů a imperialistických a militaristických promyšlených vychytralostí. Jer.1/1až51/58, K.M.1/4,6/6až24až19/6, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, Žid.4/7až 12/28, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, atd. SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ BŮH, jejich HŘÍCHY, které jsou k energetické SMRTI Česka, na sebe nikdy nevzal, a ani nikdy nevezme. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, jsou lháři, jsou to Ocové všech lží o novém Kristu. Hospodin je stvořil proto, aby nyní, dle svého plánu, mohl v jím v Písmu vyvoleném Česku, v novém DNES naplnění veškerého Písma od nového Hospodina, úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. K.M.1/4,6/6až24až19/6, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,43/26,31, Žid.4/7až12/28, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Přisl.1/7,14až8/13,17až31/10, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Na Ukrajině a stejně tak ve státech, kde žijí muslimové, se vzbouřili chudí proti bohatým, prože platí texty Písma o tom, že bohatí a chudí spolu v míru žít nemohou a nikdy nebudou. Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,43/26,31, atd. Vládnoucí pokrytci, lháři a váleční zločinci, např. křesťanská trojice Boží, prezidenti Putin, Obama a Zeman, se však stále tváří, kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, že Bůh, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neexistuje. Uvedeným válečným zločincům vyhovuje, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, z Proglasu, TWR, ČRo a ČT, zneužívají nové SLOVO BOŽÍ tím, že lidé, místo Hospodinu, slouží Baalům, to je boháčům, a DÉMONŮM, to je bankéřům a ekonomům. Nikdo nechce kultivovat neposlušné a zpupné TVORSTVO, pravdou o Hospodinu, a pravdou o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA. Proto pokrytci a lháři, křesťanská trojice Boží, prezidenti Putin, Obama a Zeman využívají boj chudých proti bohatým, na Ukrajině, v Sirii, či v Afghanistanu, atd., k tomu, aby upevnili moc boháčů nad chudáky. Když nad neposlušnými a vzpurnými lidmi, vládnou Bohové, prezidenti Putin, Obama, Zeman, zbraně, a drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. evangelíci, prasata Čunek a evangelík z Ukrajiny, nemůže nad lidmi vládnout nový Hospodin, který je nyní od pondělí 22.2.2016, pro všechny pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Krista, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, viz kapitola 201. Ukrajina bude zase obilnicí pro Rusko, až úplně poslušné Česko bude NÁSTROJEM nového Krista tím, že nového Boha vyvýší SOUDEM, těmito texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jestliže chudí vzbouřenci na Ukrajině, mají křesťanské, zlé pomatence z EU za fašisty, velice drzy poznají, že křesťanští pomatenci Putina, patří k ještě horším fašistům, než zlí NETVOŘI z EU. Vážené kapely např. tatabojs@noise.cz, a jiné. Nový Hospodin, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES vyžaduje, abyste mu zpívali písně nové tak, aby všichni chápali, že je jejich STVOŘITELEM. Bhag.15/15.

386.

michael.moc@ccsh.cz, bujna@seznam.cz, fara@domasov.info, patriarcha@ccsh.cz, reservation@spa-resort-sanssouci.cz, reception@spa-resort-sanssouci.cz, GM@spa-resort-sanssouci.cz, zuzana.klimesova@spa-resort-sanssouci.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, info@jazkvary.cz, zs.merklin@volny.cz, zstouzim@zstouzim.cz, posta@skoladvory.cz, zstruhlarska@seznam.cz, justikova.eva@tiscali.cz, info@jazkvary.cz, karlovyvary@rozhlas.cz, info@pl.rozhlas.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, 2450@fce.vutbr.cz, ku@pcr.cz, udv@pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, pp.tisk@pcr.cz, uooz.sekretariat@pcr.cz, pp.ovk@pcr.cz, luksza@yahoo.com, peter.duhan@outlook.cz, ViktorPiler3@gmail.com, redakce@metal-line.cz, mitas@metal-line.cz, dedek@metal-line.cz, medyed@metal-line.cz, nagl@arcibol.cz, info@nightclub161.cz, info@erosstar.cz, mazlive.studentky@seznam.cz, info@showlive.cz, info@saunaclub.cz, info@honitka.cz, info@aaa-club.net, ks.ziva.voda@email.cz, koncerty@glanc.cz, tancuj@jaroslavkunes.cz, info@nofeet.cz, info@kcbabylon.cz, petr.navratil2@ikea.com, petr.lojda2@ikea.com, zuzana.sedlakova@ikea.com, avion.brno@ikea.com, info@electroworld.cz, m.motejl@seznam.cz, gabrhel@muznojmo.cz, solc@mpo.cz, m.navratil@unbr.cz, info@pux.cz, i.masova@unbr.cz, zajezdy@amgnol.cz,

387.

lukas.pavlasek@seznam.cz, lada.krejci@fnusa.cz, suchomelonva@unko.cz, rene.zavoral@rozhlas.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, jejakaje@rozhlas.cz, rano@rozhlas.cz, odpoledne.cro2@rozhlas.cz, svetlana.lavickova@rozhlas.cz, dvojka@rozhlas.cz,

dopoledne@rozhlas.cz, caj@rozhlas.cz, kontakt@rozhlas.cz, mikroforum@rozhlas.cz, svetlana.lavickova@rozhlas.cz, rene.zavoral@rozhlas.cz, podpora@cestyksobe.cz, sanbao@sanbao.cz, obchod@sanbao.cz, nabozenskaobecccsh.karlovyvary@seznam.cz, reditel@3zsostrov.cz, marketa.bouchalova@rozhlas.cz, helena.kacerova@rozhlas.cz, petr.valasek@msmt.cz, info@delnickamladez.cz, svoboda@delnickamladez.cz, zshroznetin@centrum.cz, zstuhnice@centrum.cz, info@menetekel.cz, jan.rericha@quick.cz, katalog@czechtourism.cz, orsakova@czechtourism.cz, info@czechtourism.cz, karolina.koubova@rozhlas.cz, katerina.dvorakova@rozhlas.cz, iva.bendova@rozhlas.cz, daniela.bruhova@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz, info@ceskatelevize.cz, info@ea.cz, epodatelna@ceskatelevize.cz, rz-ostrava@ceskatelevize.cz, hana.orosova@ceskatelevize.cz, rz-brno@ceskatelevize.cz, pressct@ceskatelevize.cz, karolina.blinkova@ceskatelevize.cz, jana.karasova@ceskatelevize.cz, michaela.zahradkova@ceskatelevize.cz, herman@kdu.cz, zita.senkova@rozhlas.cz, alzbeta.plivova@ceskatelevize.cz, staromestska@czechtourism.cz, jolanda.pilarova@ceskatelevize.cz, uk@ceskatelevize.cz, spektrum@ceskatelevize.cz, radact@ceskatelevize.cz, info@frekvence1.cz, impuls@impuls.cz, dobryvecer@rozhlas.cz, 388.

tatabojs@noise.cz, media@forumkarlin.cz, redakce@idnes.cz, jan.siro@forumkarlin.cz, kapela@progresmusic.sk, pavel.progres@seznam.cz, vypravet@rozhlas.cz, erko@rozhlas.cz, info@hasicskavyzbrojna.cz, kancelar@dh.cz, jan.aulicky@dh.cz, jarka.cecrdlova@dh.cz, mirka.halasova@dh.cz, dagmar.hladikova@dh.cz, helena.kolouchova@dh.cz, zdenek.truhlar@rozhlas.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, sarka.formankova@rozhlas.cz, stanislav.zdilna@rozhlas.cz, alima.martinova@rozhlas.cz, petr.vacek@rozhlas.cz, alena.blazejovska@rozhlas.cz, jana.chladkova@rozhlas.cz, toulky@bo.rozhlas.cz, Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, Jiri.Basta@fs.cvut.cz, Jiri.Hemerka@fs.cvut.cz, j.hensen@tue.nl, Roman.Vavricka@fs.cvut.cz, Pavel.Vybiral@fs.cvut.cz, Jiri.Rada@fs.cvut.cz, zsusicka@ohlzs.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, Martin.Bartak@fs.cvut.cz, Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz, Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz, Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz, Tomas.Matuska@fs.cvut.cz, Richard.Novy@fs.cvut.cz, Milos.Lain@fs.cvut.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, infoservis@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, vrakos@nbox.cz, rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, kvary.pk@spucr.cz, vut@vutbr.cz, dekan@fme.vutbr.cz, dekan@fce.vutbr.cz, jitka.belusova@forumkarlin.cz, stepan.svoboda@forumkarlin.cz, fotosoutez@rozhlas.cz, info@frekvence1.cz, info@kscm.cz, internet@halonoviny.cz, twr@wr.cz,

389.

ZdenekSevcik@zlin.eu, helpdesk@centrum.cz, PetrNovotny@zlin.eu, hlasdvojky@rozhlas.cz, alexej.maximov@rozhlas.cz, artur.kubica@rozhlas.cz, stepanka.redlichova@forumkarlin.cz, jan.siro@forumkarlin.cz, ales.kalny@forumkarlin.cz, monika.nemeckova@dh.cz, pepa.orgonik@dh.cz, michal.kolka@dh.cz, michal.sojka@dh.cz, skola@domasov.info, e.v.a.cermakova@seznam.cz, bohdana.rambouskova@jedensvet.cz, program@jedensvet.cz, tereza.hronova@jedensvet.cz, ivana.linhartova@jedensvet.cz, katerina@jedensvet.cz, mail@clovekvtisni.cz, media@clovekvtisni.cz, dary@clovekvtisni.cz, obchudekjs@seznam.cz, staromestska@czechtourism.cz, katalog@czechtourism.cz, napady@firma.stream.cz, ondrej.kamenicky@jedensvet.cz, MiroslavAdamek@zlin.eu, OndrejBetak@zlin.eu, BedrichLandsfeld@zlin.eu, DaliborStribny@zlin.eu, JosefNovak@zlin.eu, LibuseHola@zlin.eu, PatrikKamas@zlin.eu, ZdenekDvorak@zlin.eu, AlesAmbros@zlin.eu, DagmarNova@zlin.eu, VladimiraPavlovova@zlin.eu, AlenaKorycanova@zlin.eu, MartinaVasatkova@zlin.eu, MilanSmola@zlin.eu, PetraDlabajova@zlin.eu, JanaJordova@zlin.eu, VeraVelickova@zlin.eu, staromestska@czechtourism.cz, michael.moc@ccsh.cz, cka@krestanskaakademie.cz, reservation@spa-resort-sanssouci.cz, info@baptist.cz, nockostelu@bip.cz, pelcova@dltm.cz, kolcavova@bihk.cz, olomouc@cccsh.cz, ludek.sip@baptist.cz, meckovsky@volny.cz, lmilan.kern@baptist.cz, jszollos@gmail.com, lukas.pavlasek@seznam.cz,

Text bude opraven po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní. Zveřejněno v novém novoluní v březnu 2016. Poslušní Božímu království řeknou ANO, válce bohatých, NE!