Kapitola 201

23.02.2016 20:16

Kapitola 201 – 32 stran. Lidem vzpurným a neposlušným dělá Bůh dobro i zlo. Iz. 44/5,8,45/7. Nový Bože, dej lásku SVĚTLA SVĚTA svého rozumu, TEBOU vyvolenému Česku. Neposlušní mají naději dožít svůj život v pokoji, když se neprodleně vrátí k novému Kristu. Nyní, od roku 2000, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, což je ÚSVIT třetího křesťanského dne, Bůh vede jím vyvolené Česko, dle svého plánu uvedeného v Bibli, a tím celý SVĚT, na pláň majetkové roviny celosvětového Božího království, pravdou o Bohu ZÁKONODÁRCI, a pravdou o jedině možné, a správné koncepci energetiky, uvedené v Božích příkazech a zákonech. Bůh chce být jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM pokorných a úplně poslušných. Př.8/13,17, Iz.29/11,24,33/22,45/7,57/10,20,63/14,18,65/15, 2.Petr.3/8, 1.Kor.1/27,10/11,15/33, atd. Proti pravdě o Bohu, a o energetice, nikdo nic nezmůže. K neposlušným, zlým křesťanským sviním je Bůh nemilosrdný. 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21, Sír.4/18,5/5,19/20,25až43/31, Ez.21/22,32. Láska k novému Bohu je lepší láskou, než láska k lidským údům, či pudům. Veškeré militaristické a imperialistické zlo na SVĚTĚ mají povinnost zničit úplně poslušní tím, že se rozhněvají např. na zlou, mrtvou, neposlušnou oholu, sviní Endlicherovou z TWR, z Proglasu radio@proglas.cz, studio@radio7.cz, a vyženou ji neprodleně, v jedinou hodinu, do říše ticha proto, aby vládnoucí HORY, Zeman, Putin, Obama, se zřítili do vzedmutého moře militaristických prasat. Zach.3/9, K.M.1/4až12/10,17,27až14/27, Žalm96/7až115/17, Iz.57/10,16,20.

 

ČESKÁ BIBLE–kapitola 201, POSLEDNÍ SOUD–kapitola 138, soud exrektora Hampla z KU 111

PAMĚTNÍ KNIHA ČESKÉ BIBLE bude součástí KNIHY ŽIVOTA, až se technický lid vrátí k Bohu

 

Obsah důležitých textů. 1.) Pravé náboženství pro poslušné znamená úplné podřízení se vůli nového Boha, takového SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je. Jediný Bůh SVĚTA je žárlivě milující. Žárlí na vládnoucí Bohy stávajícího primitivního militaristického imperialismu z toho důvodu, že chce vládnout sám nad celým SVĚTEM, v mírumilovném, celosvětovém Božím království, jako VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Bůh nechce věčně ponižovat, odstupováním svého rozumu, neposlušné a vzpurné moře křesťanských, židovských, hinduistických, muslimských a jiných náboženských a politických sviní pravice a levice. Bože dej, ať mnoho lidí pochopí texty Písma o tom, že z boje vzpurných, drzých a neposlušných, např. křesťanských militaristických sviní, není žádné východisko, protože TY dáváš, svým rozumem, své DUŠE, ze svého milosrdenství, v částečce svého DUCHA, veškerou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, atd. Bože DOBRÝ nedovol, aby křesťanské, militaristické svině, na Velikonoce 2016, v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského dne, zase DRZE KŘIŽOVALI sami sebe, svými protikladnými dogmaty o TOBĚ VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM jediném Bohu, jediném ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech úplně poslušných. Bože DOBRÝ, znič drzé, neposlušné a vzpurné křesťanské, a jiné militaristické a imperialistické svině v Česku, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, svého NOVÉHO SLOVA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Viz str.5až7. 2.) Touhy uvedených lidských Bohů po majetku, penězích, po zbraních či vojácích, a po vládě nad lidmi, pomocí svých Bohů, zbraní, směřují proti DUCHU BOŽÍMU, proti Bohu, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, který dává každému jeho rozumnost, rukodělnou dovednost, či paměť, zdraví, atd., pouze v částečce svého BOŽÍHO DUCHA. V době čtyřiceti dní půstu je zapotřebí natočit video, které potvrdí existenci nového Boha, DUCHA SVATÉHO, mezi námi. O natočení videa je žádán každý, kdo tyto texty SOUDU dostane. video@k-po.cz, atd. Každý má povinnost, dát si do svý kapsy, pramen vody živé, čisté a důvěřivé, kterou je veškeré slovo ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kterou je i tato kapitola SOUDU vzpurných a zlých boháčů. Proto žádám každého nakladatele, či vydavatele, o vydání této, snad již poslední kapitoly SOUDU vzpurných a neposlušných boháčů. Žádám o vydání této kapitoly, ve formě brožury. Obracím s touto žádostí především na info@kosmas.cz, kosmas@kosmas.cz, info@poselstvigralu.cz, vvogl@atlas.cz, svatonazory@email.cz, nakladatelstvi@plamen.cz, praha@plamen.cz, Viz str.7až10. 3.) Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Dělá např. válkou v Sirii, takové sutiny, jaké zde ještě nikdy nebyly. Ez.21/32. Veškerá moudrost je v bázni před novým Hospodinem, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ve vší té moudrosti o novém Bohu, jde o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, opakovaně uváděných. Sír.19/20,25. Nový Hospodin vyžaduje, aby Praha, jako první na SVĚTĚ, úplně zničila politologa Petra Fialy a jeho PTACTVO ODS, a byla tím NOVÝM JERUZALÉMEM. Musí být úplně změněná tím, že bude mít, dle POLITOLOGIE Boží, nové Boží rodiny, v počtu cca 1500 lidí s číslem 666. Nový Bůh vyžaduje, aby Praha měla nově šest set šedesát šest sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a šest set šedesát šest domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Viz str.10až13. 4.) Vážený náměstku pro školství MM Karlových Varů Jiří Klsáku j.klsak@mmkv.cz, orgány činné v trestním řízení, Policie ČR Karlovy Vary kv.sekretariat@pcr.cz, vedoucí odboru školství pane Ing. Škaryde posta@mmkv.cz, pane primátore Kulhánku p.kulhanek@mmkv.cz, atd. Nový Bůh vyžaduje, aby Karlovy Vary, v době oslav Karla IV, byly BETLÉMEM. Aby se zde, na slavnostním shromáždění v hotelu PUPP pupp@pupp.cz, či v hotelu IMPERIÁL, info@spa-hotel-imperial.cz, z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES narodilo DÍTĚ, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který bude, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pást všechny státy SVĚTA v tomto vzpurném pokolení nově. Viz str.13až16. 5.) LÉKAŘ Hospodin uzdraví jím vyvolené Česko, až především nový Boží technický lid uzná, že já, Stanislav Oplatek, jsem Hospodinem v Písmu vyvoleným POSLEDNÍM PROROKEM tohoto vzpurného a neposlušného TVORSTVA, v tomto pokolení. 5.Moj.18/18, Skut.3/23, Sír.5/5až33/16až43/26,31, atd. Pokud orgány činné v trestním řízení, a Policie ČR ku@pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, uooz.sekretariat@pcr.cz, nebudou neprodleně vyšetřovat, Bohem prokleté, uvedené vládnoucí neposlušné svině, nový Bůh, nemilosrdný ke vzpurných a neposlušným, jím vyvolené Česko úplně zničí strašlivou záhubou, ve třetí SVĚTOVĚ VÁLCE, která se již začala tím, že Bohem prokletí TURCI, útočí na Bohem prokleté, neposlušné a vzpurné RUSY. Viz str.16až22. 6.) Hospodin mě donutil dělat jiné skutky, pro nastolení víry v Boha k dokonalosti celosvětového Božího království, než psaním, protože psaní na počítači v Karlových Varech mně neposlušní zablokovali. Setkal jsem se proto osobně s biskupem Husitské církve s panem Michaelem Mocem, michael.moc@ccsh.cz, který texty rozepsané kapitoly 201 dostal. Drzý pozemský Otec Satan biskup Moc se strachem nechvěl. Chvěl se zlostí kvůli tomu, že mu nový Bůh bere jeho vládu, nad neposlušnými a vzpurnými křesťanskými prasaty. Všichni drzí pozemští Otcové Satani kněží jsou stejně drzí. Pozemského Otce Satana faráře Dominika z Domašova jsem vypískal píšťalkou v době jeho MODLOSLUŽEB. fara@domasov.info. Řekl jsem mu, že má jít Hospodinu neprodleně z cesty. Také se nechvěl strachem, také se chvěl zlostí, pro ztrátu své moci nad úplně pomatenými křesťanskými sviněmi. Stejně reagoval i drzý pozemský Otec Satan kazatel Tomáš Halík, předseda ČKA cka@krestanskaakademie.cz. Tohoto Satana jsem postříkal stříkací pistolí, vodou čistou a důvěřivou, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES v Brně, v době, když podepisoval knihu svých křesťanských protikladných žvástů. Nadával a začal se chvět zlostí. Seděl jsem v lázních, v hotelu, u stolu s inženýrem stavařem, kterého Bůh potrestal rakovinou, kterou šíří svými žvásty o tom, že fosilní paliva, pro službu technického lidu, vzpurnému a neposlušnému lidstvu, místo Bohu, je nutné úplně zničit. Novému Bohu nechtěl sloužit ani velitel některé věznice, zřejmě z Plzně. Odmítl sloužit novému Bohu naplněním Písma, propuštěním všech ekonomických vězňů na svobodu, protože odmítl úplnou poslušnost. 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.58/4, atd. Studentka politologie, se kterou jsem seděl uvedla, že svou magisterskou práci chce dělat na téma VLIV URBANISMU MĚST VE STŘEDOVĚKU, NA BEZPEČNOST OBYVATEL MĚST. Studentce jsem objasnil, že jediným architektem a urbanistou měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, musí být např. ředitel Ústavu technických zařízení budov VUT v Brně, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, který má povinnost k novému Bohu volat, prosit ho o Boží technický rozum, v částečce nového Božího DUCHA proto, aby jako člověk DUCHOVNĚ dokonalý, pomocí technického rozumu nového Krista, dokázal navrhnout sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉHO STOLOVANÍ tak, aby Bohem vyvolené Česko, nepotřebovalo pro města fosilní paliva. Dělat magisterskou práci na uvedené téma URBANISMU měst středověku s bohatými a chudými, je úplný nesmysl, protože starý svět není nikomu z pracujícího lidu k užitku. Protože lékaři nevolali k Hospodinu, který ničí vše imperialistické, ošetřující lékař řekl, že mám hlavu v nebesích, když požaduje zavedení společného cvičení na uzdravení poškozených zad. Všichni lékaři v Česku, a ve SVĚTĚ, mají stále hlavu v krvavých, křesťanských nebesích, a proto nový Hospodin bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, v částečce svého nového DUCHA. Některé cviky ze cvičení PILÁTES, nejsou pro poškozená záda vůbec vhodné. Zřejmě proto jsem slyšel, že mnohým pacientům s poškozenými zády pobyt v lázních neprospěl, ale uškodil. Viz str.22až28. 7.) Číslo 666 bude mít v Karlových Varech každý, až bude rozhodnuto, že cca 50 000 občanů města, zruší neprodleně všechny supermarkety potravin, protože nový Hospodin vyžaduje, aby supermarkety s potravinami, pokorní a úplně poslušní lidé postupně zrušily, a nahradily je domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, s kapacitou jednoho domu pro cca 1500 lidí. Cca 50 000 občanů Karlových Varů, děleno 1500 lidí pro jeden DŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ = 33 nových DOMŮ SPOLEČNÉHO stolování, to je 33 nových Božích rodin, pokorných a úplně poslušných, které se budou stravovat v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, postavených dle návrhů, na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Viz str.28až32. 8.) Pokorní a úplně poslušní služebníci nového Hospodina, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vzhlíží celý SVĚT, mají povinnost pochopit, že když se nevzchopí k boji proti vzpurným, drzým a neposlušným křesťanským, a jiným sviním, proti politickému dobytku pravice a levice, proti vojenským kaplanům, proti vrahům vojákům - žoldákům, atd., Hospodinem vyvolené Česko Bůh úplně zničí, jak chudé, tak bohaté, včetně dvou třetin všech lidí celého SVĚTA. Bůh bude bdít nad zlem, v částečce svého DUCHA, dokud pokorní a úplně poslušní, nezničí neposlušné, vzpurné, drzé, zlé, a pyšné vládnoucí válečné zločince, jeho novým SLOVEM. Kdo nyní bude mít za Bohy výrobky, které potřebují fosilní paliva, jako např. zbraně, auta, kamiony, letadla, supermarkety, či DOMY LETNÍ, je novým Bohem prokletým hlupákem, který padl do křesťanského HROBU ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se v tomto třetím křesťanském tisíciletí zastavit nedá, protože nový Hospodin bdí nad primitivním křesťanským imperialistickým a militaristickým zlem, odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných, zpupných, a neposlušných křesťanských a ateistických vládnoucích sviní, ze svého milosrdenství. Žalm107. Opakovaně je žádáno, aby orgány činné v trestním řízení, např. z Brna, neprodleně zajistily vyšetřování drzé vládnoucí elity, jednak kvůli lhaní drzých pozemských Otců Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, jako o Bohu všech lidí SVĚTA, a jednak kvůli nesmyslné energetické koncepci ministra průmyslu Mládka, pouze na elektřinu. Viz str.32až40.

 

1.) Vůlí Boží je, aby tato kapitola SOUDU vzpurných a neposlušných militaristických, křesťanských a jiných sviní v Česku, od ÚPLŇKU MĚSÍCE v únoru 2016, nastolila NOVÝ ZAČÁTEK nového SVĚTA, s jediným náboženským NEBEM, pro všechny pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Krista, který je nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, od pondělí 22.2.2016, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pravé náboženství pro poslušné znamená úplné podřízení se vůli nového Boha, takového SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je. Bože SPRAVEDLIVÝ dej, ať velké množství TVÝCH nových služebníků, pokorných a úplně poslušných, volá k TOBĚ VŠEMOHOUCÍMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI o TVŮJ rozum, který dáváš jenom ze svého milosrdenství, ať ukončí stávající NESVOBODU pro pokorné a úplně poslušné, danou odstoupením TVÉHO rozumu, v částečce TVÉHO nového DUCHA, od neposlušných a vzpurných křesťanských a jiných prasat, kteří drze vládnou nad lidmi místo TEBE, jediného ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA. Snad se SLUNCE, či SVĚTLO SVĚTA TVÉHO Božího rozumu, jako zázrakem vrátí ke lži lidu Česka, ještě v době čtyřiceti dnech půstu od TEBE, který jsi odjakživa jediným Bohem celého SVĚTA, jediným STVOŘITELEM všech náboženství SVĚTA, a všech vlád SVĚTA. Nový Bože, proměň lásku k TOBĚ nestálou, lásku ve TVÉ NOVÉ SLOVO, které boří vše, co jsi zasadil děsivou temnotou křesťanských protikladných dogmat, a krutým zmijím jedem promyšlených ekonomických, bankovních, politických, politologických, náboženských, a jiných vychytralostí, v lásku k TOBĚ, k DUCHU SVATÉMU, který žiješ mezi námi, který nečiníš nic tajně, v lásku stálou, v lásku stálou ke SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bože DOBRÝ nedovol, aby křesťanské, militaristické svině, na Velikonoce 2016, v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského dne, zase DRZE KŘIŽOVALI sami sebe, svými protikladnými dogmaty o TOBĚ VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM jediném Bohu, jediném ZÁKONODÁRCI a SOUDCI všech úplně poslušných. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ dej, ať ve čtyřiceti dnech půstu od boháčů, to je od Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ, a od jejich Bohů, od drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, a všech světových církví, zrušíš v Česku, a tím ve SVĚTĚ, pomocí poslušných, veškeré náboženské, militaristické, imperialistické a jiné zlo tím, že začneš nad pokornými a úplně poslušnými lidmi, kterých bude hodně, vládnout sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Dej, ať mnoho lidí pochopí texty Písma o tom, že z boje vzpurných, drzých a neposlušných, např. křesťanských militaristických sviní, není žádné východisko, protože TY dáváš, svým rozumem, své DUŠE, ze svého milosrdenství, v částečce svého DUCHA, veškerou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, atd. Nový Bože dej, ať TEBOU v Písmu vyvolené Česko, TOBĚ, novému a jedinému Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉMU, vzdá Česko chválu za to, že se může podřídit TOBĚ, TVÉ dokonalé lásce, TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, TVÉHO, mírumilovného, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, celosvětového Božího království. Bože DOBRÝ, znič drzé, neposlušné a vzpurné křesťanské, a jiné militaristické a imperialistické svině v Česku, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, svého NOVÉHO SLOVA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo ze stávajících LÉVIJCŮ čeká trpělivě a odevzdaně na to, že komunističtí BERANI nastolí, svým rozumem politických zvířat, nějakou lepší a dokonalejší spravedlnost, Hospodinem v Písmu požadovanou, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické SPRAVEDLNOSTI, nedočká se ničeho. Boží socialistická spravedlnost, v době čtyřiceti let pouště socialismu, byla z rozumu Hospodina, z rozumu jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Nebyla z rozumu komunistických BERANŮ, kteří, bez rozumu Krista, při odstoupení rozumu DUCHA SVATÉHO, nemají než dech svého zvířecího, politického chřípí. Neschopnost komunistů, nastolit pro pracující lid novou komunistickou spravedlnost, je způsobena odstoupením rozumu Božího, od neposlušných komunistických BERANŮ. Současní komunističtí BERANI dokazují všem, že Bůh existuje. Protože, kvůli odstoupení Božího rozumu od neposlušných, to je od mrtvých, odmítají nastolit dokonalý mír a pokoj, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pokorní a úplně poslušní LÉVIJCI, musí pochopit moc Boží nad lidmi. Mají povinnost děkovat Bohu za energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a SVĚTA, v případě úplné poslušnosti dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

2.) Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se mu lidé, v jím vyvoleném Česku, budou posmívat protikladnými křesťanskými žvásty a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko drželo neprodleně čtyřicet dní půst, a to od drzých, vzpurných a neposlušných Baalů, Beelů, Belzebubů a DÉMONŮ, to je od boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, atd., a od jejich Bohů, od drzých a vzpurných, pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, a všech světových církví. Iz.1/18až58/4,63/14,18,65/15až66/24, Jan1/1až8/42až12/43až15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Gal.1/7až5/17až6/7, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11, 3/1,11, Ezech.3/4,21až14/22až21/22,32až28/9až33/17až44/28, Sír.5/5až19/20,25až 43/16,32, atd. Touhy uvedených lidských Bohů po majetku, penězích, po zbraních či vojácích, a po vládě nad lidmi, pomocí svých Bohů, zbraní, směřují proti DUCHU BOŽÍMU, proti Bohu, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, který dává každému jeho rozumnost, rukodělnou dovednost, či paměť, zdraví, atd., pouze v částečce svého BOŽÍHO DUCHA. Před novým Bohem, který je nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí, třetího křesťanského dne, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se každý zodpovídá pouze sám za sebe. Novému Bohu se nikdo beztrestně posmívat nebude, protože nový Bůh, od vzpurných a neposlušných, to je od mrtvých, kteří se nevrací k novému Bohu neprodleně, odstupuje svým rozumem. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud všechny neposlušné, drzé, militaristicky chamtivé, imperialistické svině úplně nezničí, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, nyní v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo v Česku nevěří tomu, že kněží všech ekumenických církví, jsou pouze drzí pozemští Otcové Satani, převrací evangelia o Boží energetické, ekologické a mravní spáse v pravý opak, a je proto novým Bohem prokletý. Nový Bože dej pokorným a úplně poslušným úplně zničit především politology, kteří svými politologickými žvásty o vedení TVORSTVA politickými stranami, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Bože dej pokorným a poslušným sílu donutit drzé pozemské Otce Satany kněze, ukončit neprodleně jejich křesťanské žvásty o TOBĚ. Gal.1/7až5/17až6/7, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, Jud.12, Jan1/1až8/42až12/43až15/25, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6,13/4,14/20, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, atd. Protože mám dělat skutky, pro nastolení víry v nového Boha, k dokonalosti mírového, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, a to na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, obracím se tímto na každého pokorného a úplně poslušného služebníka nového Krista, s touto prosbou. Jak.2/9,18,22, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr. 2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Dan.9/14,27až 11/39,12/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, atd. V době čtyřiceti dní půstu je zapotřebí natočit video, které potvrdí existenci nového Boha, DUCHA SVATÉHO, mezi námi. O natočení videa je žádán každý, kdo tyto texty SOUDU dostane. regionalist@seznam.cz, video@k-po.cz, redakce@blisty.cz, redakce@mf.cz, neff@login.cz, dopisy@tyden.cz, andrea.matouskova@gmail.com. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Jak.1/23,2/9až22,4/14, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. Existenci Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, potvrzuje jeho SLOVO VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Je zapotřebí neprodleně natočit texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se vzájemně doplňují a upřesňují, které znamenají DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Boha. Na videu je zapotřebí číst texty základního, nového Božího SLOVA, např. z Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, ze SLOV DOGONŮ z Mali, ze SLOV MAYŮ, atd. Když v Česku, dva, tři, pět, či deset, úplně poslušných a pokorných služebníků nového Krista, se k novému Bohu neprodleně vrátí tímto způsobem, veřejným ČTENÍM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, když Česko tímto způsobem zveřejní pomalý poslední SOUD Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, nový Hospodin v Písmu slíbil, že vzdá chválu celému Česku, a později celému SVĚTU, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, protože na pravici Boží již budou sedět pouze sami pokorní a úplně poslušní služebníci nového Krista. Když neposlušní, to je MRTVÍ nevstanou, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných křesťanských a jiných militaristických sviní, povstane iba tíseň. V Česku, ze SVĚTLA SVĚTA dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, zbyl jen stín, kvůli tomu, že SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii, a nových mravech celosvětového Božího království, stíní především černý mrak děsivé temnoty protikladných dogmat katolického katechismu o křesťanském Kristu UKŘIŽOVANÉM, a černý mrak promyšlených ekonomických, politických, právnických, náboženských, a jiných vychytralostí, o SKÁLE neposlušných a vzpurných militaristických, imperialistických sviní, kterou jsou především PRACHY, MAJETEK, a ZBRANĚ. Když Česko, v době čtyřiceti dní půstu od děsivé temnoty dogmat protikladných křesťanských žvástů katolického katechismu, bude sloužit své SKÁLE, PRACHŮM, MAJETKU, ZBRANÍM, a svým Bohům, drzým pozemským Otců, Satanům kněžím, všech ekumenických církví, a všech SVĚTOVÝCH církví, místo novému Hospodinu, trestající Hospodin, neposlušné a vzpurné Česko úplně zničí, protože jako vzpurné a neposlušné, to je MRTVÉ, není TVORSTVU SVĚTA, k žádnému užitku. Česko bude strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, když na Velikonoce 2016, dovolí stávajícím Bohům, drzým pozemských Otcům Satanům kněžím, všech ekumenických církví, aby se odvážně modlili, místo k novému Bohu, ke svým Bohům, k Baalům, a tím se KŘIŽOVALI, svými protikladnými žvásty, svými promyšlenými vychytralostmi, svými vášněmi, a svými sklony, ve všem lhát, svým rozumem, svých drzých zvířecích mozků. Když na Velikonoce 2016, kněží se budou zase drze posmívat novému Hospodinu, novému dítěti, narozenému na Vánoce 2015 tím, že toto dítě, které je jediným Bohem SVĚTA, nesmyslně UKŘIŽUJÍ, nový Hospodin, zahubí jím vyvolené Česko strašlivou záhubou, a to ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Bůh vyžaduje, aby nové DÍTĚ, zrozené ze SLOV NOVÝCH NEBES, páslo SVĚTLEM SVĚTA svého technického rozumu, o nové energetice, ekologii a mravech, uvedeného i v Písmu, toto stávající neposlušné a vzpurné pokolení. Kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím všech ekumenických církví, kvůli děsivé temnotě katolického katechismu, kvůli krutému zmijímu jedu ekonomických vychytralostí, si Bohem vyvolené neposlušné Česko, se SYNEM ČLOVĚKA, s DÍTĚTEM, s jediným Bohem SVĚTA, a DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, který je stále stejně mocný, stále neví rady. Nový Bůh, vzpurné a neposlušné Česko osvobodí od boháčů, to je od Baalů, Beelů, Belzebubů a od jejich Bohů, od drzých pozemských Otců Satanů kněží, když dva, či deset pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, natočí požadované video o novém Bohu, protože Bůh je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Chce i nyní vyvolené Česko zrušit pomalý Boží soud, a Boha znovu prohlásit za hlupáka? Boží vůli je naplnit i texty písniček. Každý má povinnost, dát si do svý kapsy, pramen vody živé, čisté a důvěřivé, kterou je veškeré slovo ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kterou je i tato kapitola SOUDU vzpurných a zlých boháčů. Proto žádám každého nakladatele, či vydavatele, o vydání této, snad již poslední kapitoly SOUDU vzpurných a neposlušných boháčů. Žádám o vydání této kapitoly, ve formě brožury. Obracím s touto žádostí především na info@kosmas.cz, knihkupectvi.brno@kosmas.cz, petra.frindova@kosmas.cz, objednavky@kosmas.cz, kosmas@kosmas.cz, info@poselstvigralu.cz, vvogl@atlas.cz, svatonazory@email.cz, nakladatelstvi@plamen.cz, praha@plamen.cz, info@gral.de, kontakt@hnutigralu.cz, monika@louvar.cz, mojiandele@seznam.cz. Ve SVĚTLE PRAVDY Božího rozumu, mohou být pouze pokorní a úplně poslušní služebníci nového Krista, kteří nastolí křesťanství třetího věku tím, že vykonají SOUD neposlušných, vzpurných a drzých militaristických sviní celého SVĚTA, v Praze, v O2 Aréně, v Česku. Když neposlušní, to je mrtví, nevstanou z energetického hrobu, vzkříšení z mrtvých nenastane. Vzkříšení z mrtvých sviní nastane, až brožura SOUDU zlých, bude vydána, a SLOVO bude čteno.

 

Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,

 

3.) Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Dělá např. válkou v Sirii, takové sutiny, jaké zde ještě nikdy nebyly. Ez.21/32. Vyžaduje, aby jím v Písmu vyvoleném Česku, které trestá tisíc krát méně než Sirii, učinili pokorní a úplně poslušní neprodleně SOUDNÝ DEN všech neposlušných a vzpurných. Vyžaduje, aby nový mírumilovný Bůh, který je novým SLOVEM, vládl celému SVĚTU, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Zpupné, drzé a nemilosrdné křesťanské militaristické svině, jejichž chování je neslučitelné s odpuštěním jejich lží o Bohu, a lží o energetice, nenechá bez trestu. Vyžaduje, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti dělali to, co se novému Bohu líbí. Aby v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA, mluvili pravdu o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Aby pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neprodleně nastolili celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Vyžaduje aby nový SVĚT byl bez válek, bez vojáků, beze zbraní, bez politiků pravice a levice, bez drzých, pozemských Otců Satanů kněží, bez bankéřů, bez boháčů, atd. Vyžaduje aby ve všech státech SVĚTA byla jedinou církví nová STÁTNÍ SPRÁVA, pokorná a úplně poslušná, která vznikne ve veřejných výběrových řízeních z řad ODBORNÍKŮ, dle textů předchozích kapitol pomalého posledního soudu vzpurných, neposlušných a zlých militaristických sviní, jejichž vzedmuté moře, po jejich SOUDU, po SOUDNÉM DNI všech Baalů, již nebude. Trestající Bůh nikomu nedovoluje kázat křesťanské protikladné lži o Bohu, a tím i lži o koncepci energetiky. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,39/8,13,21,29 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jan1/1,8/42,12/43,15/25, Zj.1/1až22/21, 2.Tes.2/3,11,3/11, Jóel1/13,2/26,4/2,4,12. Největší moudrostí je bát se nového Boha, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOVA DOGONŮ z Mali, atd., která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Veškerá moudrost je v bázni před novým Hospodinem, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Sír.19/20,25. Ve vší té moudrosti o novém Bohu, jde o realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, opakovaně uváděných, kvůli nezbytnosti vzniku celosvětového mírumilovného Božího království, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v nové Praze, v DOLINĚ O2 Arény. Moudrostí je úplně zničit např. vzedmuté moře politologů, zničením jejich vůdce, kterým je vůdce Bohem prokletého PTACTVA ODS, neposlušný a vzpurný, to je mrtvý politolog, emeritní rektor Masarykovy univerzity, Petr Fiala. Joel4/2,4,12, Zj.18/2,10, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, atd. Nový Hospodin vyžaduje, aby Praha, jako první na SVĚTĚ, úplně zničila politologa Petra Fialy a jeho PTACTVO ODS, a byla tím NOVÝM JERUZALÉMEM. Musí být úplně změněná tím, že bude mít, dle POLITOLOGIE Boží, nové Boží rodiny, v počtu cca 1500 lidí s číslem 666. Nový Bůh vyžaduje, aby Praha měla nově šest set šedesát šest sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a šest set šedesát šest domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro každé sídliště, s kapacitou kuchyně a jídelny pro cca tisíc pět set lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Každý pokorný a úplně poslušný, to je každý chápavý služebník nového Krista, s číslem 666, slyší nyní moudrou řeč o nových Božích rodinách, v počtu cca 1500 lidí, žijících v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a společně se stolujících v ZIMNÍCH DOMECH pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1500 lidí. Každý pokorný a úplně poslušný služebník nového Krista, vzkříšeného z mrtvých křesťanských, militaristických a imperialistických sviní, má nyní povinnost chválit nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, za jeho příkazy a zákony, a neprodleně realizovat jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Sír.5/5až9/15,19/20,25až43/26,31. ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém Božím království, dostanou od Hospodina pouze ti, kdo nyní, z milosrdenství Božího rozumu, neprodleně vykonají POKOJNÝ BOŽÍ SOUD drzých, nepoučitelných, neposlušných, pyšných, a vzpurných křesťanských, imperialistických, militaristických, a jiných vládnoucích chamtivých sviní. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud vzpurným, drzým, a neposlušných vládnoucím sviním Česka, nerozdrtí bedra, protože žádného bohatého Baala, či DÉMONA nenechá bez trestu. Lépe je mít méně rozumu, a žít v bázni před novým Hospodinem, před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, než překypovat křesťanskou rozumností, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a přestupovat všechny Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd., kvůli nadvládě politiků pravice a levice, a nadvládě jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, a všech světových církví, nad novým Hospodinem, nad SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bázní před novým Hospodinem, pohrdají jen Bohem prokletí neposlušní a vzpurní politici pravice a levice, a jejich Bohové, novým Bohem prokletí drzí a neposlušní pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických, a všech světových církví. Jejich náboženské, politické, ekonomické či právnické lidské vychytralosti, a jejich protikladné nauky o Kristu UKŘIŽOVANÉM, zrozené z děsivé temnoty dogmat o Bohu křesťanském, dle žvástů protikladných nauk katolického katechismu, vedou k bezpráví, k nesmyslným válkám o fosilní paliva, k válkám o suroviny, a válkám o vládu vojensky zdatných křesťanských sviní, nad vojensky primitivními sviněmi muslimskými. Jer.23/1až32, atd. Mletí protikladných křesťanských primitivních dogmat o jediném Bohu SVĚTA, a mletím primitivních promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů, a DÉMONŮ, to je boháčů a bankéřů, je k energetické, ekonomické a mravní SMRTI Hospodinem vyvoleného Česka. Činnost lidí úplně pomatených, je naprosto neslučitelná s ENERGETICKOU SPÁSOU jedině možnou. ENERGETICKÁ SPASA jedině správná, je možná až po DRUHÉM PŘÍCHODU jediného Boha SVĚTA, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Boží SOUD vzpurných, drzých, křesťanských, imperialistických militaristických, a jiných sviní, snad již v Božím ÚNORU 2016, přijde v Hospodinem vyvoleném Česku, např. v Brně, v Karlových Varech, či v Praze, rychle, včas a neprodleně, protože Česko, před velice blízkým ropným a ekonomickým kolapsem, je Hospodinem stejně pozdě varováno. Po vyvedení Česka ze čtyř set let primitivního feudalismu doby Habsburků, po vyvedení Česka ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické primitivní spravedlnosti, nyní, v době sedmdesáti let od Hitlera, Hospodin na Česko uvedl nekonečnou křesťanskou poušť, kterou je militaristický imperialismus, který je OVOCEM ÚMYSLŮ Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, ekonomů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, a jejich Bohů, kterými jsou drzí a úplně neposlušní politici pravice a levice. Ovocem jejich úmyslů je PEKLO válek o fosilní paliva a suroviny, a o vládu primitivních křesťanů, nad primitivními muslimy. Koncepce neposlušných, drzých, bohatých, křesťanských, imperialistických militaristických, a jiných sviní, je naprosto zcestné zvyšování růstu výroby a spotřeby, což je cesta do energetického a ekonomického HROBU, a do PEKLA blízké třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, ve které bude Hospodinem vyvolené Česko úplně zničeno, a to strašlivou záhubou. Cesta pro Česko a SVĚT jedině možná, a správná, je cesta Boží, cesta celosvětového Božího mírumilovného království, ve kterém bude nový Hospodin, jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech vzpurných a neposlušných. Cesta správná a jedině možná, je cestou neprodleného odpočinutí od fosilních paliv. Tuto cestu má povinnost zajistit především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Vyvolení Česka za nový Boží lid, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je důkazem existence Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je důkazem toho, že Kristus UKŘIŽOVANÝ, zrozený Satany kněžími, mletím protikladných křesťanských nauk, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí, žádným Bohem již není. Kdo má za Boha křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU Krista UKŘIŽOVANÉHO, je Bohem prokletý. Dej Bože spravedlivý, ať rok 2016, je rokem trestu, pro Baaly a DÉMONY, již v únoru 2016. Neposlušné a vzpurné již nelze omluvit, že nenašli Boha ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES.

 

4.) Křesťanskými žvásty se nikdo nebude se beztrestně posmívat novému Bohu. Gal.6/7. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který začal na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, ve třetím křesťanském dni, v roce 2000, každý pokorný a úplně poslušný služebník nového Krista, má povinnost podřídit se jedinému Bohu SVĚTA, STVOŘITELI všech států SVĚTA, všech náboženství SVĚTA, a veškeré politiky na SVĚTĚ tím, že uzná nového Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech pokorných a úplně poslušných. Lásku nebeskou, dokonalou lásku Božího rozumu, křesťanský člověk vzpurný a neposlušný, nikdy nedocení. Zpupní a drzí vládnoucí Baalové a DÉMONI, Bohové všech neposlušných a vzpurných, z řad politiků pravice a levice, a z řad bankéřů a ekonomů, mají za Bohy pouze drzé pozemské Otce Satany kněze. Všichni uvedení drzí a neposlušní vládnoucí lidští Bohové, jsou nyní STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, sbírka uvedených křesťanských Bohů, vede neposlušný a vzpurný pracující lži lid na scestí, ve všem jeho počínání. Nový Hospodin vyčkává tím, že se chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad pokornými a úplně poslušnými znalci nového Boha, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení Božího rozumu, v částečce nového DUCHA SVATÉHO, od neposlušné politické a náboženské vládnoucí elity, nastala v Česku a ve SVĚTĚ KULTURA imperialistické, či militaristické SMRTI, a to SMRTI energetické. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, a jejich Bohové, politici pravice a levice, bankéři a ekonomové, atd. vedou TVORSTVO do energetického HROBU, a do hrobu nesmyslných válek o fosilní paliva a suroviny, svými křesťanskými a jinými náboženskými žvásty o tom, že nikdo zlý se nemusí Boha bát, a nemusí ho poslouchat. Vážený náměstku pro školství MM Karlových Varů pane Jiří Klsáku j.klsak@mmkv.cz, orgány činné v trestním řízení, Policie ČR Karlovy Vary krpk@pcr.cz, jiri.matous@pcr.cz, miroslav.hodl@pcr.cz, ch.podatelna@pcr.cz, kv.sekretariat@pcr.cz, krpk.omv@pcr.cz, so.sekter@pcr.cz, kv.sekretariat@pcr.cz, kv.oop.kv-mesto@pcr.cz, Policie KV posta@mpkv.cz, vedoucí odboru školství pane Ing. Škaryde posta@mmkv.cz, pane primátore Kulhánku p.kulhanek@mmkv.cz, atd. Nový Bůh vyžaduje, aby Karlovy Vary, v době oslav Karla IV, byly BETLÉMEM. Aby se zde, na slavnostním shromáždění v hotelu PUPP pupp@pupp.cz, či v hotelu IMPERIÁL, info@spa-hotel-imperial.cz, topkur@topkur.cz, info@imperial-group.cz, reservation@spa-hotel-imperial.cz, z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES narodilo DÍTĚ, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který bude, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pást všechny státy SVĚTA v tomto pokolení nově tak, aby nový Bůh byl jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech pokorných, úplně poslušných, a novému Bohu vděčných, za změnu myšlení o Bohu, a za objasnění jeho jedině možné, a jedině správné koncepce energetiky Česka a SVĚTA. Energetická koncepce Boží, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a koncepce dokonalého pokoje celosvětového míru, uzavřeného na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je spásou především pro pokorný a úplně poslušný nový Boží technický lid Česka, a tím technický lid celého SVĚTA. Trestající Bůh, před kterým se musí sklonit každý pyšný a neposlušný, ničí vše primitivně pravicové a levicové, a vše primitivně náboženské, tedy vše vzpurné a neposlušné, odstoupením svého Božího rozumu, v částečce svého DUCHA proto, aby zničil vše, co dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000, zasadil mletím křesťanských, judaistických, hinduistických, buddhistických, islámských a jiných protikladných náboženských dogmat, či nauk, drzých pozemských Otců Satanů kněží, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů. Chce aby jím v Písmu vyvolené Česko, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně zajistilo, aby nový Bůh, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, byl jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Krista. Milovat neposlušné a vzpurné politiky pravice a levice, a jejich Bohy, drzé pozemské Otce Satany kněze, a jejich Bohy, DÉMONY, to je bankéře a ekonomy, je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Kdo bude chtít zvítězit nad novým Bohem, nad jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA, kdo zůstane neposlušnou a vzpurnou křesťanskou, či jinou sviní, kdo se bude považovat za vládnoucího Boha, kdo pomocí lží o Bohu, a pomocí lží o naprosto chybné lidské koncepci energetiky Bohem vyvoleného Česka pouze na elektřinu, která, dle slov docenta Skály z VUT v Brně, tvoří pouze cca deset procent z celkem potřebné energie, vytvořené vládnoucími hlupáky z řad politiků pravice a levice Česka, a SVĚTA, toho Bůh buď brzy zabije, odstoupením svého Božího rozumu, nebo ho nenechá bez trestu, protože Bůh neposlušné a vzpurné soudí neustále, dle jejich skutků. Každý pokorný a úplně poslušný, má povinnost bojovat, spolu s novým Bohem, spolu s ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, proti všem vzpurným a neposlušným politickým a náboženským prolhaným prasatům, či sviním, a proti ostatnímu lidskému neposlušnému a vzpurnému pracujícímu dobytku. Veškeré zlo na SVĚTĚ, zlo naprosto nesmyslných válek o fosilní paliva a suroviny, dělají především náboženští reformátoři všech ekumenických církví, kteří z Božího SLOVA naprosto chybně vyčetli, že křesťanské slovo protikladných dogmat katolického katechismu, a slovo promyšlených ekonomických vychytralostí DÉMONŮ, to je bankéřů a ekonomů, uzdraví každého vzpurného a neposlušného, jeho vlastním bojem proti novému Bohu, proti jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o nezbytnosti nastolit celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, a to v Bohem vyvolené Praze, v DOLINĚ O2 Arény, je štítem, či přilbou, každému pokornému, a úplně poslušnému služebníku nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Hospodin, z milosrdenství svého rozumu, uzdraví každou vzpurnou a neposlušnou lidskou svini, svým rozumem, ze svého milosrdenství, která nyní bude milovat nového Hospodina, jeho NOVÉ, VEŠKERÉ SLOVO, jako sama sebe, to je jako svoji veškerou rozumnost, jako svoji rukodělnou dovednost, jako svoji paměť, jako svoje zdraví, atd. Nový Hospodin uzdraví svým rozumem, ze svého milosrdenství, každého neposlušného a křesťansky vzpurného, kdo se nyní dobrovolně vrátí k novému Hospodinu, k jeho NOVÉMU, VEŠKERÉMU SLOVU, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, pro znalost dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd. LÉKAŘ Hospodin uzdraví jím vyvolené Česko, až především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, veškerou svou starost o novou obnovitelnou energetiku, vloží na nového Boha, na jeho Boží technický rozum pochopením, že nový Bůh je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh nikoho neposlušného, křesťansky militaristicky vzpurného, nenechá bez trestu.

 

5.) LÉKAŘ Hospodin uzdraví jím vyvolené Česko, až především nový Boží technický lid uzná, že já, Stanislav Oplatek, jsem Hospodinem v Písmu vyvoleným POSLEDNÍM PROROKEM tohoto vzpurného a neposlušného TVORSTVA. 5.Moj.18/18, Skut.3/23, Sír.5/5až33/16až43/26,31, atd. Jsem Hospodinem vyvolený datem svého narození 21.9.1940 pochopením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že nový Hospodin bude pokornému, a úplně poslušnému křesťanskému TVORSTVU žehnat až nyní, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského dne, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Za tři dny od mých narozenin, od 21.9.2015, do DNE ŽEHNÁNÍ 24.9.2015, Bůh žehná pokorným a úplně poslušným až nyní, protože tři křesťanské DNY, trvají cca necelých 3000 let, což je až nyní, v PRAVÉ POLEDNE, v Božím BÍLÉM únoru, v roce trestu vzpurných a neposlušných křesťanských a jiných sviní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v roce 2016. Bůh žehná nyní všemu TVORSTVU v PRAVÉ POLEDNE, v tomto roce 2016 tím, že z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pro všechny pokorné, a úplně poslušné, padá nová, BÍLÁ a ČISTÁ MANA, ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Problémem Česka je, že nikdo křesťansky zlý není pokorný a úplně poslušný. Jak ubozí jsou lidé, kteří nenávidí jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a který dává svou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, atd., v částečce svého DUCHA každému tak, jak sám chce. Který nyní tím, že ničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, ničí i všechno současné, imperialistické a militaristické, zasazené v Česku, po vyjití Česka ze čtyřiceti let pouště, socialistické, Boží, primitivní spravedlnosti. Všichni v Česku, jsou křesťansky imperialisticky a militaristicky zlí, protože od každého, kdo nejde do objasněného Božího království okamžitě, mletím SLOV NOVÝCH NEBES, od toho Kristus odstupuje, svým rozumem. Tím vzešel plný počet neposlušných a vzpurných, křesťanských, imperialistických sviní, což je další důkaz existence Boží. Ageus2/18, Př.8/13,17, Jer.1/17až5/31až6/19,30,11/11,18,12/2,4,16až22/30,23/12,29,32až31/27,32až51/58, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, atd. Jedině mně Bůh umožnil pochopit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, že ve dnech mého narození 21. září, nebudu mít u neposlušných a vzpurných žádný úspěch, Jer.22/30, Ageus2/18, protože až bude sám chtít, v jím vyvoleném Česku, v jediném dni, za tři křesťanské dny, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, na ÚSVITU roku 2016, v PRAVÉ POLEDNE, v Božím BÍLÉM únoru 2016, odstraní svým rozumem, ze svého milosrdenství, veškerou křesťanskou, ekonomickou, politickou a jinou nepravost. Sedminásobná rodička nového Hospodina, což jsou vůdci sedmi vládnoucích politických stran Česka, musí zchřadnout tím, že např. křesťanská Boží trojice, dobytče DÉMON Babiš, Baal VŮL Bělobrádek a Baal KOZEL Sobotka, stejně tak čtvrtý Bůh, zakladatel KOZLŮ ČSSD, úplně pomatený militarista a imperialista, KOZEL, DÉMON, prezident Zeman, atd. přestanou být neprodleně vládnoucími neposlušnými a vzpurnými Bohy, vzpurnými ZÁKONODÁRCI. Jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM je nyní nový Hospodin, který je nyní pro TVORSTVO celého SVĚTA, ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bůh neposlal uvedené proroky žvástat bludy. Jer.15/9až23/12,15,29,32až31/27,32, Mich.4/12,5/4,9,12, Př.8/13,17, Zach.3/9,4/5,8/16, Iz.29/11až24až33/22až57/10,16,20až59/10až63/14,18až65/1,15až 66/24, Sír.4/18,5/5až9/15až13/18až19/20,25,21/15až32/15,33/16,35/10,19až40/8až 43/26,31, atd. LÉKAŘ Hospodin uzdraví jím vyvolené Česko, až především nový Boží technický lid, uzná za pravdu texty Písma o tom, že Bůh je SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. BOŽE učiň Česko pokorné a poslušné, již v tomto novém novoluní, v BÍLÉM Božím únoru 2016, v roce trestu křesťanských neposlušných sviní, od nového novoluní MĚSÍCE, od pondělí 8.2.2016, do úplňku MĚSÍCE, do DNE SVÁTKU všech pokorných a úplně poslušných, do pondělí 22.2.2016. Jer.1/17až6/10,19,29,30,12/2,4,16až15/9,19až23/12,15,21,29,32až31/27,32až51/58,

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Každý je před Bohem zodpovědný za svou DUŠI, která je stejná jako u zvířat, a za své tělo, které je geneticky zvířecí. Novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se nikdo křesťansky vzpurný a neposlušný, posmívat nebude. Nový Bůh nikoho křesťansky drzého, vzpurného, pyšného a neposlušného, nenechá bez trestu. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Gal.1/7 až6/7, Joél1/13až4/21, atd. LÉKAŘ Hospodin uzdraví jím vyvolené Česko, až především nový Boží technický lid uzná, že já, Stanislav Oplatek, jsem Hospodinem v Písmu vyvoleným POSLEDNÍM PROROKEM tohoto vzpurného a neposlušného TVORSTVA. 5.Moj.18/18, Skut.3/23, Sír.5/5až33/16až43/26,31, atd. Jedině mně Bůh umožnil pochopit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, že veškerý SVĚT pozná Česko podle mnoha textů Písma, které svědčí o tom, že Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vede jím vyvolené Česko od jeho vzniku. Vedl Česko v době primitivního feudalismu, v době 400 let za Habsburků. 1.Moj.15/13. Celý svět pozná Česko podle pěti vládnoucích politických stran, které vytvořil POLITOLOG Hospodin v době, kdy na Česko uvedl ovoce úmyslů Baalů, Beelů, Belzebubů a DÉMONŮ, to je boháčů, vlastníků SKÁLY křesťanských sviní, PRACHŮ a MAJETKU, a jejich Bohů, kterými jsou drzí pozemští Otcové Satani kněží. Jer.6/19, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, atd. Pět vládnoucích stran tehdy tvořily, dvě nové strany PTACTVA ODS, předváleční komunisté BERANI, předváleční lidovci, které má nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, za BÝKY, KRÁVY, či za TELATA. A předváleční socialisté, dnes ČSSD, které Hospodin má za KOZY, či za KOZLY. 1.Moj.15/8. Současné Česko celý SVĚT pozná podle vůdců sedmi vládnoucích politických stran pravice a levice, a podle osmého NETVORA, kterým je zakladatel KOZ ČSSD, KOZEL prezident Zeman. Mich.4/12,5/4,9, atd. Nyní nový Bůh nesetrvá ve svém hněvu, pokud mnozí pochopí, že veškerá moudrost je bát se nového Boha, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Mich.7/15,18, Sír.4/18,5/5až9/15až19/20,25až43/26,31, Jer.1/17až23/29,32až51/58, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16,8/21,12/10,17,20,12/10,17,27až19/6, Zj.1/1až22/21, atd.

 

Je mou povinností objasnit svoje povolání a vyvolení být posledním prorokem tohoto zpupného, drzého a neposlušného, křesťanského, pro odstoupení rozumu Hospodina, úplně pomateného a drzého lži lidu Česka. Sír.4/18,5/5až32/15až33/16až43/26,31, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Nový Hospodin vedl lži lid, jím v Písmu vyvoleného Česka, v době čtyřiceti let Boží socialistické primitivní spravedlnosti, pomoci následujících textů, ve kterých uvádí, že komunističtí soudruzi, BERANI, nesloužili Hospodinu, ale jako úplně pomatené komunistické OVCE, sloužili pouze svým lidským Bohům, NETVORŮM, Leninovi, Stalinovi, Gottwaldovi, Husákovi, apod., kteří byli Hospodinu na obtíž, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Žalm37/5,11,35,38až95/10,97/7,104/29až150/6, Ámos5/25, Skut.3/23,7/42, Žid.3/8,5/11,6/3,6,8/10až12/28, atd. Sedmdesát let od Hitlera, které Hospodin uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, již v Česku skončilo v roce 2015. Iz.23/17, Jer.25/11, Zach.7/4, atd. To znamená že Bohem vyvolené Česko, v roce 2016, překročilo Bohem povolené dny vzpoury proti Bohu tím, že ignoruje Boha, který je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin, lži lidu jím v Písmu vyvoleného Česka slíbil, že se nad pokorným, a úplně poslušným technickým lži lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty Česka a SVĚTA, smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v době sedmdesáti let od Hitlera, v roce 2016, v PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského dne, v roce trestu vzpurných a neposlušných Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, politiků pravice a levice, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, vedených v Česku křesťanskou Boží trojicí Satanů, NETVOREM kardinálem Dukou, apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, křesťanskou SVINÍ, ředitelem radia Proglas, Otcem, Satanem Martinem Holíkem zive@proglas.cz, radio@proglas.cz, jan@proglas.cz, a kazatelem, prolhaným, zlým a drzým zločincem, Satanem Tomášem Halíkem, předsedou ČKA cka@krestanskaakademie.cz. Pomocí uvedené křesťanské prolhané Boží trojice Satanů, Hospodin na Česko uvedl OVOCE ÚMYSLŮ Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, ekonomů, vojenských kaplanů, jejich Bohů, politiků pravice a levice, atd. Jer.6/19. Hlas boje pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, VÍTĚZNÉHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, bude v Česku znít, až orgány činné v trestním řízení, uvedené tři drzé křesťanské svině, tři Bohem prokleté NETVORY, budou vyšetřovat za to, že se Bohu posmívají, kázáním protikladných nauk děsivé temnoty katolického katechismu. Novému Bohu se nikdo, ze lži lidu křesťanů, beztrestně posmívat nebude. Jer.50/21, Sír.5/5až23/21, Gal.1/7až6/7, K.M. 1/4, atd. Pokud orgány činné v trestním řízení, a Policie ČR ku@pcr.cz, udv@pcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, pp.tisk@pcr.cz, uooz.sekretariat@pcr.cz, pp.ovk@pcr.cz, nebudou neprodleně vyšetřovat, Bohem prokleté, uvedené vládnoucí neposlušné svině, nový Bůh, nemilosrdný ke vzpurných a neposlušným, jím vyvolené Česko úplně zničí strašlivou záhubou, ve třetí SVĚTOVĚ VÁLCE, která se již začala tím, že Bohem prokletí TURCI, útočí na Bohem prokleté, neposlušné a vzpurné RUSY. Každý neposlušný a vzpurný pomatenec a chamtivec, který slouží stávajícím lidským Bohům, např. NETVORŮM, jejich ÚDŮM, či PUDŮM, prezidentů Zemana, Putina, či Obamy, bude Bohem potrestán za to, že nechce mít ani ponětí o novém Hospodinu, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Začátek druhé SVĚTOVÉ VÁLKY Hospodin učinil stejným způsobem, jakým již učinil začátek třetí světové války. Tehdy dva spojenci, dva diktátoři, Hitler a Stalin, začali spolu bojovat stejně, jako nyní spolu již bojují dva spojenci, diktátor NETVOR Putin, s tureckým prezidentem, s diktátorem NETVOREM Recep Tayyip Erdoganem. S nesmyslným bojem úplně pomatených prezidentů, NETVORŮ, vyjadřují v médiích v Česku souhlas všichni vzpurní, drzí a neposlušní otroci Baalů a DÉMONŮ, vlastníci křesťanských a jiných bludů, kteří nového Boha nenávidí, kvůli jeho dokonalé lásce, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. NETVOŘI jsou úplně všichni lidé, kterým Bůh tímto způsobem dokazuje, že existuje. Jak jinak by mohl soudit vzpurné a neposlušné lidské svině, NETVORY, než odstoupením svého rozumu, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ignorovat nového Boha, ZÁKONODÁRCE, je trestný čin, protože je to HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Vyšetřovat neprodleně především drzé pozemské Otce Satany kněze je nezbytné, protože jejich křesťanské, militaristické a imperialistické žvásty, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je veškerá moudrost. Když se ani nyní nikdo nerozhněvá na pomatené, neposlušné pozemské Otce Satany kněze, když je nikdo nevyžene do říše ticha, Bůh Česko úplně zničí. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/12,29,32,24/11,31/27,32až49/12,20až50/45,51/45,58,

Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5,

Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17.

 

Je mou povinností dělat i v Karlových Varech skutky, které přivedou k dokonalosti víru v jediného Boha SVĚTA tím, že pochopíte, že Česko, a tím i Karlovy Vary, VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, jsou Hospodinem v Písmu vyvolené, neprodleně svolat SOUDNÉ STOLICE všech vzpurných, pyšných a neposlušných TVORŮ, či NETVORŮ, kteří tím, že se odmítají vrátit k jedinému Bohu SVĚTA, který je nyní SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, opakovaně uváděných, zvolili energetickou SMRT, místo života VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v celosvětovém, mírumilovném, Božím království. Svolání SOUDNÝCH STOLIC, pro odsouzení všech neposlušných a pyšných, je současně svoláním SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ pro pokorné a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, který začne kralovat v celosvětovém Božím království, současnému vzpurnému a neposlušnému pokolení, které zastihl rok 2000, což je PŘELOM VĚKŮ KONCE ÉRY FOSILNÍCH PALIV. Nový věk se začal ve třetím křesťanském tisíciletí, to je ve třetím křesťanském dni, na ÚSVITU nového věku, v roce 2000. V roce 2016 již máme PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí. Vzpurní, zpupní a neposlušní, nemají žádnou výmluvu, uváděným textům Písma, o opakovaně uváděné energetické spáse Česka a SVĚTA, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neporozumět. Karlovy Vary, shromážděné k odsouzení neposlušných a vzpurných jako POSLEDNÍ, mají povinnost vrátit se k novému Hospodinu jako první na SVĚTĚ. Vážený náměstku pro školství MM Karlových Varů pane Jiří Klsáku j.klsak@mmkv.cz. Především Vy máte povinnost zajistit, aby se Karlovy Vary vrátily k novému Hospodinu jako první na SVĚTĚ tím, že Vy zajistíte, aby se k novému Hospodinu, vrátilo veškeré školství. Především Vy, a ŠKOLSTVÍ Karlových Varů, má povinnost svolat SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, na kterém, pokornému a úplně poslušnému lidu, bude vše uváděné, o DRUHÉM PŘÍCHODU stále stejného Boha do Česka, slavnostně oznámeno. Nový Hospodin se nad jím vyvoleným Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když bude oznámeno, že je vůli Boží, aby novým Božím lidem byl především lid technický VUT v Brně, ČVUT a projektanti. Nový Hospodin se nad jím vyvoleným Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když bude neprodleně vykonán POKOJNÝ SOUD všech vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských a jiných militaristických a chamtivých sviní tím, že nad všemi lidmi bude nastolena vláda jediného Boha SVĚTA, takového MOCNÉHO, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, Hospodina, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, jaký ve veškerém Písmu od Boha, skutečně je. Boží vůlí je, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pochopili opakovaně uváděné texty Písma, o nezbytnosti neprodleného svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze proto, aby zde byla nastolena vláda nového, mocného, mírumilovného Hospodina, nad všemi státy SVĚTA, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma.

 

6.) Vážený náměstku pro školství MM Karlových Varů pane Jiří Klsáku j.klsak@mmkv.cz, a uváděné orgány činné v trestním řízení. Protože je mou povinností, i v Karlových Varech, dělat skutky pro nastolení víry v jediného Boha SVĚTA k dokonalosti, kvůli neprodlenému vzniku celosvětového Božího království, obracím se na Vás, abyste neprodleně vykonali SOUD všech vzpurných, zpupných a neposlušných, kteří odmítli studovat SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, kteří odmítli se k Hospodinu neprodleně vrátit. Texty SOUDU křesťanských a jiných, militaristicky chamtivých sviní, jsem psal na počítači, určenému pro hosty hotelu, v němž bydlím. Hospodin mě donutil dělat jiné skutky, pro nastolení víry v Boha k dokonalosti celosvětového Božího království, než psaním, protože psaní na počítači mně zde neposlušní a vzpurní zablokovali. Setkal jsem se proto osobně s biskupem Husitské církve s panem Michaelem Mocem, který texty rozepsané kapitoly 201 dostal. michael.moc@ccsh.cz, bujna@seznam.cz, patriarcha@ccsh.cz, nabozenskaobecccsh.karlovyvary@seznam.cz. Věřil jsem, že v jeho kostele, postavených lidskýma rukama, konečně začne bydlet nový Bůh, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nestalo se tak. Proto mám povinnost panu biskupovi, a všem ostatním vzpurným a neposlušným, se kterými jsem mluvil, neprodleně vrátit všechny jejich křesťanské nevěrnosti, na jejich hlavy. Každý vzpurný a neposlušný má povinnost vědět, že platí texty Písma o tom, že nový Hospodin, nikoho vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu tím, že mu svůj rozum, v částečce NOVÉHO DUCHA, nedá. Což je z toho důvodu, že toto vzpurné a neposlušné pokolení zastihl přelom věků konce éry fosilních paliv, a tím i Boží SOUD neposlušných prasat. Proto platí, že vzpurní, pyšní a neposlušní NETVOŘI jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Pan biskup má povinnost chvět se strachem před trestajícím Hospodinem, jaký ještě nebyl, protože Boží hněv nad pyšnými křesťanskými sviněmi již neprodlévá. Drzý pozemský Otec Satan biskup Moc se strachem nechvěl. Chvěl se zlostí kvůli tomu, že mu nový Bůh bere jeho vládu, nad neposlušnými a vzpurnými křesťanskými prasaty. Byl zlý, chvěl se zlostí, křičel na mě, a vyhodil mě ze svého pozemku, který je jeho Bohem, kterým je jeho majetek, kterým je jeho VILLA BASILEEA. Všichni drzí pozemští Otcové Satani kněží jsou stejně drzí. Pozemského Otce Satana faráře Dominika z Domašova jsem vypískal píšťalkou v době jeho MODLOSLUŽEB. fara@domasov.info. Řekl jsem mu, že má jít Hospodinu neprodleně z cesty. Také se nechvěl strachem, také se chvěl zlostí, pro ztrátu své moci nad úplně pomatenými křesťanskými sviněmi. Stejně reagoval i drzý pozemský Otec Satan kazatel Tomáš Halík, předseda ČKA cka@krestanskaakademie.cz. Toho Satana jsem postříkal stříkací pistolí, vodou čistou a důvěřivou, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES v Brně, v době, když podepisoval knihu svých křesťanských protikladných žvástů. Nadával a začal se chvět zlostí. Žádný drzý pozemský Otec Satan Bohu z cesty dobrovolně nepůjde, je potřeba jim vypustit jejich křesťanský rybník, a tím úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Protože jsem u drzého Satana biskupa Moce neuspěl, protože chce dál dělat veškeré zlo na SVĚTĚ, svými protikladnými náboženskými, křesťanskými dogmaty, obrátil jsem se na redaktora ČRo Karlovy Vary pana Jehličku, který texty rozepsané kapitoly 201 také dostal. karlovyvary@rozhlas.cz, info@pl.rozhlas.cz. Nabízel jsem mu, že v knihovně vypůjčím Bibli a Bhagavadgítu, a z těchto dvou knih budou číst redaktorky ČRo ty texty Písma, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Neposlušný a vzpurný pan Jehlička mě nevyslyšel, nechtěl vysvětlit texty Písma, kterým by nerozuměl. Uvedený rozbor textů doplňující se dokonalé lásky Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, z Bible a z Bhagavadgíty, dle něho, má udělat ŠKOLSTVÍ, nebo nabozenstvi@rozhlas.cz. Protože ČRo v Praze a v Brně, dokonalou lásku Božích příkazů a ZÁKONŮ trvale ignoruje, šel jsem osobně, i elektronicky, za ředitelem ŽŠ info@jazkvary.cz, zs.merklin@volny.cz, zstouzim@zstouzim.cz, posta@skoladvory.cz, reditel@3zsostrov.cz, zshroznetin@centrum.cz, zstuhnice@centrum.cz, zstruhlarska @seznam.cz, justikova.eva@tiscali.cz. Ředitel ZŠ info@jazkvary.cz pravil, že zřizovatelé školy zakázali cokoli vyučovat o náboženství a o politice. Proto mě doporučil, abych se obrátil na zřizovatele školy, náměstka pro školství MM Karlových Varů pana Jiřího Klsáka j.klsak@mmkv.cz, což jsem tímto učinil, pro nedostatek času, kvůli odjezdu z Varů, již pouze elektronicky. Když pan Jiří Klsák j.klsak@mmkv.cz, učiní z Karlových Varů nový BETLÉM tím, že neprodleně svolá SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, pokorných a úplně poslušných, rád do Varů přijedu proto, abych ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES objasnil vše, co pokorným a úplně poslušným služebníkům nebude ještě jasné.

 

Svět je tak spravedlivý, jak je spravedlivý trestající Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Následující text byl rozdán písemně pacientům, recepčním, lékařům, a sestrám lázní Spa Resort Sanssouci proto, aby Bohem vyvolené Česko, a společně s ním celý SVĚT DUCHOVNÍCH, pokorných, a úplně poslušných lidí, po DRUHÉM PŘÍCHODU nového Hospodina v Karlových Varech, mohlo zažít ČAS BEZ STAROSTÍ, v Božím království. Milovaní a vyvolení. Mám povinnost dělat skutky, které učiní trestajícího Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jediným VŠEMOHOUCÍM Bohem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, STVOŘITELEM všech států SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA, dobrovolným čtením ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nová NEBESA slov Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, apod., se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Abyste mohli SLOVO VEŠKERÝCH NEBES studovat, musíte být zapsáni v NOVÝCH NEBESÍCH, svými jmény, nebo alespoň svými elektronickými adresami. Musíte být NOVÝM OVOCEM alespoň tím, že mně dáte svoji elektronickou adresu, svého ovoce, k tomuto účelu vytvořenou. Budete OVOCEM či ZELENINOU tím, že pro sebe vytvoříte tuto anonymní adresu. jablko9@centrum.cz, nebo oliva3@centrum.cz, banan9@centrum.cz, hruska10@centrum.cz, mrkev5@centrum.cz, atd. Bůh vyčkává, chce se smilovat nad jím vyvoleným poslušným Českem. Smiluje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až Vy úplně poslušní, pomocí NOVÉHO, VEŠKERÉHO SLOVA Božího, uděláte SOUD neposlušných křesťanských militaristických lhářů, kteří chtějí vládnout nad Bohem, svým rozumem, a tím dělat PEKLO válek, svou nesmyslnou koncepcí růstu výroby a spotřeby. Cesta jedině možná, Boží, je celosvětové, neprodlené odpočinutí od díla zhouby, nesmyslnou spotřebou fosilních paliv, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény, v Praze. Boží DUCH je nový, mocný. Ruší veškeré nespravedlivé lidské zákony. Bát se nového Boha, který OHNĚM ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který boří vše křesťansky nespravedlivé, je největší moudrost. Moudrý je ten, kdo je mocným Bohem tím, že zná SLOVO nových nebes.

 

Uvedený text jsem rozdal v lázních reservation@spa-resort-sanssouci.cz, reception@ spa-resort-sanssouci.cz, GM@spa-resort-sanssouci.cz, zuzana.klimesova@spa-resort-sanssouci.cz, protože jsem věřil, že se někdo neprodleně vrátí k novému Hospodinu tím, že si vytvoří pro sebe uvedenou anonymní adresu, abych každému pokornému, a úplně poslušnému, mocnému BOŽÍMU SYNU, který je stejně dokonalý, jako nový Bůh ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohl zaslat poslední texty SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských prasat. Všichni vzpurní a neposlušní se zatvrdili, a k novému Bohu se v Karlových Varech nikdo nevrátil. Všichni chtějí, aby pokračovaly křesťanské tradice lží o Bohu, a tím i lží o koncepci energetiky NETVORA ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU. Dle slov docenta Skály z VUT v Brně, však ELEKTŘINA tvoří pouze cca deset procent celkově potřebné energie, viz GRAF ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Proto Bůh v Písmu mluví jasně o tom, že při blízkém ropném a ekonomickém kolapsu, v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Jestliže ELEKTŘINA tvoří pouze cca deset procent celkem potřebné energie, potom např. 15 procent obnovitelné elektrické energie, tvoří pouze 1,5 % celkové energie. DUCHEM CHUDÉ, to je neposlušné a mrtvé Česko, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, o jedině možné, a jedině správné Boží energetické koncepci, kterou je odpočinutí od nesmyslného rabování a ničení fosilních paliv, naprosto nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, spotřebou, nesmyslnou výrobou zbraní, a nesmyslnými válkami o fosilní paliva a suroviny, padá do velice blízkého energetického a ekonomického HROBU. Přesto nevzdělaní i vzdělaní, vzpurní, zpupní a neposlušní, to je mrtví, kteří se vyjadřovali k uvedeným textů Písma, o jedině správné Boží energetické koncepci, i pro Karlovy Vary, kterou je odpočinutí od fosilních paliv, pro jejich uchování pro přestavbu SVĚTA, na energeticky neotřesitelný, padli jako neposlušní, do křesťanského energetického a ekonomického HROBU. Neposlušní a drzí, se vzpírají textům Písma o tom, že se musí bát nového Hospodina, a proto realizovat jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Boží, a proto ji považovat za NEJVĚTŠÍ MOUDROST. Novému Bohu se však nikdo beztrestně posmívat nebude. Vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Hospodina, místo ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, zvolili PEKLO blízké třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Pro křesťanské žvásty o Bohu, nikdo nevěří ve velice blízký, ropný a ekonomický kolaps, ve kterém bude Bohem vyvolené Česko úplně Bohem zničeno, pro výstrahu všemu tvorstvu. Protože Boží příkazy, a ZÁKONY POLE VĚDY Písma, dle neposlušných, jsou babské POVÍDAČKY, k novému Bohu se stále nikdo nevrací. Vzdělanci pravili, že se k novému Hospodinu nevrátí, protože Boží, celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, se jim nelíbí, pro Boží majetkovou rovinu, kterou pokorní a úplně poslušní musí realizovat, opakovaně uváděným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, nových Božích rodin, v počtu 1500 lidí, vzniklých ze všech politických a náboženských zvířat. Nikdo se k novému Hospodinu nevrátil, přestože jsem mnohým vzdělancům vyhrožoval, pomocí textů Písma, o Boží moci nad lidmi, o Boží moci potrestat vzpurné a neposlušné např. rakovinou, a všemi jinými tresty, uvedenými v Písmu. 2.Tim.2/16,3/9,4/3, atd. Seděl jsem u stolu s inženýrem stavařem, kterého Bůh potrestal rakovinou, kterou šíří svými žvásty o tom, že fosilní paliva, pro službu technického lidu, vzpurnému a neposlušnému lidstvu, je nutné úplně zničit. Jeho zaslepenost je zřejmá všem pokorným a úplně poslušným. Novému Bohu nechtěl sloužit ani velitel některé věznice, zřejmě z Plzně. Odmítl sloužit novému Bohu naplněním Písma, propuštěním všech ekonomických vězňů na svobodu, protože odmítl úplnou poslušnost. 2.Kor.10/4,13/5,8, Iz.58/4, atd. Stoloval jsem společně s prodavačkou, která tvrdila, že pracující lid, v době čtyřiceti let Boží socialistické, primitivní spravedlnosti, měl od Boha jistoty, že se nikdo nezřítí do propasti totální chudoby. Tvrdila že dnes, při vyvedení vládnoucího politického dobytka pravice a levice, do imperialistické a militaristické křesťanské chamtivosti, Jer.6/19, křesťanský Bůh, bořící nyní imperialismus a militarismus, veškeré jistoty pracujícímu lidu sebral. Vše uváděné, jsou texty Písma, o vedení Česka Hospodinem, přes moře zla v socialismu, a přes moře zla v kapitalismu, nyní, v době 70 let od Hitlera, v únoru 2016, v PRAVÉ POLEDNE třetího křesťanského tisíciletí, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Dále jsem seděl se studentkou POLITOLOGIE, a mluvil jsem s POLITOLOGEM, který pracuje v Japonsku. Studentka byla potrestána Hospodinem roztroušenou sklerózou, politolog rakovinou, kterou šíří politologové tím, že jsou starým stvořením tím, že vládnou nad POLITOLOGEM, nad UČITELEM, či LÉKAŘEM, nad MISTREM, nad novým Hospodinem, který vede celý SVĚT, do Božího, energeticky neotřesitelného Božího království, jako jediný POLITOLOG, dle textů PÍSMA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. 2.Tim.2/16,3/9,4/3, Jer.6/19, atd. Studentka POLITOLOGIE studuje politologii mezinárodní bezpečnosti, což jsou stejné, či obdobné, pracujícímu lidu naprosto nepotřebné žvásty, jaké např. studovali komunisté, na Vysoké škole politické, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Studentka uvedla, že svou magisterskou práci chce dělat na téma VLIV URBANISMU MĚST VE STŘEDOVĚKU, NA BEZPEČNOST OBYVATEL MĚST. Nikdo v Česku nad novým Bohem nezvítězí, nikdo ani nepadne, když se veškerý pracující lid k novému Hospodinu vrátí tím, že se rozhněvá jak na politology, tak na drzé pozemské Otce Satany kněze všech ekumenických církví, kvůli jejichž existenci nový Bůh trestá, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU, veškeré tvorstvo. Nový Bůh se nad Českem smiluje, když mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Krista, udělá především s POLITOLOGY, POKOJNÝ SOUD, a vykáže POLITOLOGY, jak ze školství, tak z médií, do říše ticha. DRUHÝ PŘÍCHOD jediného Boha SVĚTA, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jediného POLITOLOGA, nad Českem, a tím nad celým SVĚTEM, je o realizací jeho DRUHÉHO PŘÍCHODU, do jím v Písmu vyvoleného Česka, úplně poslušnými. Hitler chtěl nastolit fašismus na tisíc let, komunisté chtěli nastolit socialismus na věčné časy, politologům, a drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, nový Bůh, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, vymezil v Česku, v Písmu, čas jejich vlády, nad novým Bohem, a nad úplně pomatenými militaristickými, imperialistickými, křesťanskými, a jinými sviněmi, do ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, do PRAVÉHO POLEDNE, které je v novém DNES naplně Písma, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU stále stejného Boha do Česka, v Božím, v levicovém BÍLÉM únoru 2016. Studující politoložce, a tím i politologu pracujícímu v Japonsku jsem objasnil, že URBANISMUS všech měst na SVĚTĚ, je odjakživa totálně chybný, protože stávající vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, boháči a bankéři, rozdělili TVORSTVO na chudé a bohaté, kteří spolu v míru žít nemohou. POKOJ celosvětového Božího království nastane až při neexistenci chudáků, po DRUHÉM PŘÍCHODU Krista. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.5/5,7/16,9/15,13/8,19/20,25,43/26,31, Proto dělat magisterskou práci na uvedené téma URBANISMU středověku měst s bohatými a chudými, je úplný nesmysl, protože starý svět není nikomu z pracujícího lidu k užitku. Studentce jsem objasnil, že všechno militaristicky a křesťansky staré, musí být v Hospodinem vyvoleném Česku neprodleně zapomenuto, protože nový Hospodin vyžaduje, aby Česko, a tím celý SVĚT, psal od prvních řádků, novou, mírumilovnou historii tím, že z lásky Božího rozumu, URBANISMUS a ARCHITEKTURA všech měst ve SVĚTĚ bude nová, SOLÁRNÍ, laicky navržená na výkresech z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Studentce jsem objasnil, že jediným architektem a urbanistou měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, musí být např. ředitel Ústavu technických zařízení budov VUT v Brně, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, který má povinnost k novému Bohu volat, prosit ho o Boží technický rozum, v částečce nového Božího DUCHA proto, aby jako člověk DUCHOVNĚ dokonalý, pomocí technického rozumu nového Krista, dokázal navrhnout sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉHO STOLOVANÍ tak, aby Bohem vyvolené Česko, nepotřebovalo pro města fosilní paliva. Všechno staré, ENERGETICKY SHNILÉ, kvůli konci éry fosilních paliv, musí být neprodleně zapomenuto především tím, že lidé, ZÁKONODÁRCI, politici pravice a levice, společně s úplně pomateným KOZLEM, s prezidentem Milošem Zemanem, musí jít novému Hospodinu NEPRODLENĚ z cesty tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka, a všech států SVĚTA, bude nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V celém Česku musí znít: KUPŘEDU LEVÁ, ZPÁTKY ANI KROK. Pryč s bohatými tyrany, a zrádci všemi. Nechť zhyne starý militaristický a imperialistický SVĚT. My nový život chceme na zemi, Božího, celosvětového, mírumilovného království, v němž nesmí býti žádných válečných a imperialistických běd. Dále jsem mluvil s lékaři. Protože v lázních neměli žádné vhodné společné cvičení pro poškozená záda, požadoval jsem, aby zavedli půl hodinové cvičení, které by posilovalo zádové svaly, které za socialismu učili lékaři, ve specializované nemocnici v Tišnově. Neuspěl jsem, nedostal jsem možnost naučit toto cvičení fyzioterapeutky. Protože lékaři nevolali k Hospodinu, který ničí vše imperialistické, ošetřující lékař řekl, že mám hlavu v nebesích, když toto společné cvičení na uzdravení zad požaduji. Všichni lékaři v Česku, a ve SVĚTĚ, mají stále hlavu v krvavých, křesťanských nebesích, a proto nový Hospodin bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, v částečce svého nového DUCHA. Některé cviky ze cvičení PILÁTES, nejsou pro poškozená záda vůbec vhodné. Zřejmě proto jsem slyšel, že mnohým pacientům s poškozenými zády pobyt v lázních neprospěl, ale uškodil. Také postele pro pacienty s poškozenými zády nejsou vhodné. Pobyt jsem mohl absolvovat proto, že jsem si do postele dával tuhou kalimatku, která postel zpevnila. Nový Hospodin vyžaduje, aby hlavu v krvavých křesťanských nebesích již neměli ani lékaři, ani pacienti. Aby všichni k Hospodinu volali a prosili ho, aby neprodleně vrátil svůj rozum vládnoucí elitě, v částečce svého NOVÉHO DUCHA. Aby např. studentka politologie dokončila svůj život v pokoji, aby Česko a SVĚT mohl požívat dobrých darů země, musí se veškerá rudá levice, a modrá pravice, pokořit před novým Hospodinem tím, že bude mírumilovně bílá tím, že neprodleně zruší všechny politology, a každého kdo k nim patří. Bohem prokletý vůdce ptactva ODS, politolog Fiala, musí padnout, aby poslušní zvítězili.

 

7.) Hospodinem v Písmu vyvolené Česko má povinnost zajistit, aby se každý nového Boha bál, aby každý byl pokorný a úplně poslušný jeho příkazů a zákonů, pro znalost nového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pro jeho absolutní moc nad každým lidským, geneticky zvířecím TĚLEM, každého člověka, a nad každou lidskou DUŠÍ, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Nový Hospodin, který je nyní ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mě, posledního proroka tohoto vzpurného a neposlušného křesťanského lži lidu, trestá kvůli tomu, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se stále nerozhněvali na stávající Bohy lidí, na Bohy neposlušného a zpupného TVORSTVA, na drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví, všech ekumenických náboženských ČARODĚJNIC, celého SVĚTA. Církev již nesmí být církví náboženskou, protože jedinou církví pokorného a úplně poslušného Česka, je nová, pokorná, a úplně poslušná STÁTNÍ SPRÁVA, vytvořená dle textů z předešlých kapitol PAMĚTNÍ KNIHY. Před novým Hospodinem neklesl nikdo na kolena, protože stále nikdo nepovstal proti křesťanské tradici, kterou je nesmyslné mletí protikladných křesťanských žvástů o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO, pomocí protikladných křesťanských dogmat katolického katechismu, a dnes již nesmyslného mletí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, makléřů, atd. Proto nikdo nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že křesťanství, a stejně tak judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, atd., pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, neposlušných, drzých a pyšných pozemských Otců Satanů kněží, je na přelomu věků roku 2000, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, to je na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v době konce éry fosilních paliv, od roku 2000, z  milosrdenství Božího rozumu, nyní, v PRAVÉ POLEDNE, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Když vyvolené Česko odmítne se k Bohu vrátit, bude i ho požírat meč.

 

Když bude Hospodin chtít, Karlovy Vary dostanou od nového Boha věčnou slávu, která se HVĚZD NOVÝCH NEBES bude dotýkat tím, že dostanou nový PRAMEN, či VŘÍDLO SVOBODY, kterým je MANA čistá a bílá, kterým je ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Stane se tak, když v Karlových Varech, z milosrdenství Božího rozumu, bude mnoho pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, všech států, a všech náboženství SVĚTA. Stane se tak, když pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, v kterékoli škole, v některém z kostelů, na ÚŘADĚ, v hotelu, v ČRo, atd., svolají SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU SPRAVEDLIVÉHO Krista do Česka proto, aby mohl pást, svým rozumem, ze svého milosrdenství, všechny státy SVĚTA, celosvětového Božího království, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Hospodin bude oslaven, když mnozí budou mluvit pravdu o novém Hospodinu, a pravdu o jeho jedině možné, a jedině správné, Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma Bible, Bhagavadgíty, Tóry, Koránu, atd. Když úplně poslušní neprodleně udělají SOUD všech drzých, neposlušných a vzpurných křesťanských a jiných bohatých sviní, Karlovy Vary budou kolébkou nové civilizace, od které, nový Hospodin, svým technickým rozumem, v částečce svého DUCHA, o nové, obnovitelné energetice ze SLUNCE, již nebude odstupovat. Karlovy Vary, při úplňku MĚSÍCE v neděli 24.1.2016, mají povinnost být BETLÉMEM tím, že z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v jedinou hodinu SOUDU vzpurných a neposlušných, se narodí DÍTĚ, jediný Bůh SVĚTA, který bude, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pást toto pokolení vzpurného a neposlušného lidstva celého SVĚTA, opakovaně objasňovanou dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového, mírumilovného Božího království. Nový Hospodin učiní z Karlových Varů BETLÉM, až na slavnostním shromáždění bude rozhodnuto, že každý pokorný, a úplně poslušný občan, bude mít číslo 666. Číslo 666 bude mít v Karlových Varech každý, až nový Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, umožní vyvoleným, pokorným, úplně poslušným, a novému Bohu vděčným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pochopit Božím rozumem, že smyslem daleko vyšší spravedlnosti celosvětového Božího království, než byla v Česku v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, je umožnit novému Bohu, z milosrdenství jeho rozumu, vybudovat vše ENERGETICKY nové, ekologicky a mravně neotřesitelné, kvůli konci éry fosilních paliv. Číslo 666 bude mít v Karlových Varech každý, až na slavnostním shromáždění, na oslavách DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka, pomocí rozumu Hospodina, bude rozhodnuto o vytvoření všeho nového, zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Číslo 666 bude mít v Karlových Varech každý, až bude rozhodnuto, že cca 50 000 občanů města, zruší neprodleně všechny supermarkety potravin, protože nový Hospodin vyžaduje, aby supermarkety s potravinami, pokorní a úplně poslušní lidé postupně zrušily, a nahradily je domy SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, s kapacitou jednoho domu pro cca 1500 lidí. Cca 50 000 občanů Karlových Varů, děleno 1500 lidí pro jeden DŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ = 33 nových DOMŮ SPOLEČNÉHO stolování, to je 33 nových Božích rodin, pokorných a úplně poslušných, které se budou stravovat v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, postavených dle návrhů, na výkresech ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, každé nové Boží rodiny, 1500 pokorných, úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ a DCER, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, musí být novému Bohu vděčno za svoje vyvolení, být základem pro vytvoření celosvětové Boží rodiny, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Uvedená Boží SPRAVEDLNOST SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, je spravedlnost daleko vyšší, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti Česka, a je základem pro vybudování VŠEHO ve SVĚTĚ NOVÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Křesťanské PEKLO nesmyslných válek o fosilní paliva již nebude, RÁJ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI se vrací, pokorní a úplně poslušní dostanou od nového Boha, jeho rozumem, smysluplnou práci, HEJ RUP. Nový Hospodin má se vzpurnými a neposlušnými křesťanskými, politickými a jinými sviněmi Česka, velkou trpělivost.

 

Pokud, v Karlových Varech, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, při úplňku MĚSÍCE, v neděli 24.1.2016, se nový Hospodin zase nenarodí v žádném srdci, a v žádné mysli, neposlušných a vzpurných vládnoucích hlupáků a zločinců, nový Hospodin stanovil nové DNES, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, do v Písmu jím vyvoleného Česka. Nové DNES DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Krista, je v novém novoluní, od pondělí 8.2.2016, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 22.2.2016. Nový Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud novému Bohu, a pokorným, úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, nepůjdou z cesty drzí pozemští Otcové Satani kněží všech ekumenických církví, a jejich zlí a drzí Bohové, především, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, hlupáci politici PRAVICE a LEVICE, především pohlavní PTÁCI z ODS, vedení NETVOREM Petrem Fialou, KOZLI z ČSSD, vedení zločincem a lhářem premiérem Sobotkou, BÝCI, VOLI či TELATA z KDU – ČSL, vedení pohlavním ÚDEM Bělobrádkem, BERANI, či OVCE z KSČM, vedení levicovým HOVADEM, lévijcem Filipem, dobytek STRANY ZELENÝCH, které vede Stropnický, atd. Důkazy o tom, že pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných a neposlušných, vládnoucí elita drze lže jak o Hospodinu, tak o správné koncepci energetiky, která je jedině možná a správná, pouze dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech celosvětového Božího království, jsou dostatečné, pro neprodlené vyšetřování drzé vládnoucí elity, orgány činnými v trestním řízení. Vyšetřováním vzpurných a neposlušných vládnoucích hlupáků, bude naplněno Písmo. Vzpurný a neposlušný pracující lid, od drzé, vzpurné a neposlušné vládnoucí elity, může očekávat pouze samé militaristické a imperialistické zlo, PEKLO naprosto nesmyslných válek o zbývající fosilní paliva. Každý člověk, při odstoupení rozumu Hospodina, je TĚLEM geneticky zvířecí, protože má DUŠÍ stejnou, jako mají zvířata. Při odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných a vzpurných politických a náboženských zvířat, v částečce Božího DUCHA, neposlušní a vzpurní nenávidí kázeň, protože politická a náboženská zvířata, při odstoupení rozumu Hospodina, nemají než dech svého zvířecího chřípí. Česko bude energeticky, ekologicky a mravně spaseno a zachráněno, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, v novém DNES naplnění Písma, když KARLOVY VARY budou novým BETLÉMEM tím, že se zde neprodleně, v DUŠÍCH a v MYSLÍCH mnohých lidí, z milosrdenství Božího rozumu, narodí nový Ježíš Kristus, nikdy lidmi NEUKŘIŽOVANÝ, takový VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, jaký ve VEŠKERÉM Písmu od Hospodina, skutečně je. Nový JEŽÍŠ KRISTUS již nesmí být pro žádného pokorného, a úplně poslušného, SYNEM ČLOVĚKA, protože odjakživa je pouze DUCHEM SVATÝM, stále stejným, který žije mezi námi, a který dává svůj rozum každému tak, jak sám chce, pouze v částečce svého DUCHA. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, bojují s novým Hospodinem, který je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, boj na ŽIVOT, a na SMRT, pro nedokonalost svého rozumu, svého TĚLA, které je geneticky zvířecí, a své DUŠE, která je stejná jako DUŠE zvířat. Místo ŽIVOTA VĚČNÉHO, kterým je pro pokorné a úplně poslušné DUCHOVNÍ TVORY, kteří jsou novému Bohu vděční, za vykonání SOUDU vzpurných a neposlušných křesťanských sviní, všichni drzí, vzpurní, pyšní a neposlušní křesťanští lháři, zvolili SMRT, kterou je pokračování stávajícího ŽIVOTA, v primitivním militaristickém chamtivém křesťanském PEKLE imperialismu, či fašismu. ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, v celosvětovém, mírumilovném, Božím království, je určen pro pokorné a úplně poslušné Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Nový Hospodin, VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, takový, jaký v Písmu skutečně je, dá svým rozumem, ze svého milosrdenství, ŽIVOT VĚČNÝ, v celosvětovém, v mírumilovném Božím království, pouze těm pokorným, poslušným, a novému Bohu vděčným, kteří neprodleně vykonají BOŽÍ SOUD se vzpurnými, drzými, a neposlušnými křesťanskými, a jinými, militaristicky chamtivými vládnoucími sviněmi, nejdříve v Česku, a potom, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, s celým SVĚTEM. Nový Boží technický lid Česka, pokorný a úplně poslušný, DUCHOVNÍ, zbavený novým Hospodinem MATERIALISTICKÉHO MYŠLENÍ, má povinnost neprodleně zajistit, aby 21. STOLETÍ nepatřilo Číně, Rusku, USA, či EU, ale pouze novému Hospodinu, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU, SPRAVEDLIVÉMU ZÁKONODÁRCI A SOUDCI všech států SVĚTA. Myšlení nového Hospodina, který je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, je o energetické, ekologické a mravní spáse Česka, je o celosvětovém míru, uzavřeném na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Je to myšlení naprosto rozdílné, od myšlení drzé, vzpurné, a neposlušné materialistické vládnoucí elity, např. válečných zločinců, prezidentů Zemana, Putina či Obamy, kteří drze chtějí vládnout nad lidmi, místo nového Hospodina, místo jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všeho TVORSTVA SVĚTA, pomocí vojenských kaplanů, zbraní, žoldáků, a všech výrobků lidských rukou na fosilní paliva. Bohové lidí, výrobky lidských rukou na fosilní paliva, zbraně, vojáci, vojenští kaplani, drzí pozemští Otcové Satani kněží, politici pravice a levice, všichni učitelé, atd., jsou Bohem prokletí, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože naprosto nesmyslně ničit fosilní paliva, nesmyslnou výstavbou, výrobou, dopravou, spotřebou, atd., je HŘÍCH, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI všeho TVORSTVA. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná rozumem Božím, který je Božím milosrdenstvím, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím, pro odstoupení rozumu Božího od vzpurných a neposlušných, kdy jsou neposlušní úplně bezmocní, Hospodinem v PÍSMU vyvolené úplně poslušné Česko, má povinnost realizovat neprodleně DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, na SLAVNOSTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ, nyní nejlépe v Karlových Varech. Cokoli křesťanským modloslužebníkům z ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES není jasné, z milosrdenství rozumu Božího, vše mohu objasnit. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nezvítězí nad neposlušnými křesťanskými NETVORY, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, ve SLOVĚ ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Běda Česku, když zvolí křesťanskou SMRT, místo Boha.

 

8.) Kvůli neposlušnosti nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, ve světě stále prchá cca šedesát milionů lidí, před válečnými hrůzami PEKLA naprosto nesmyslných válek o fosilní paliva a suroviny, protože prchající nemají legální možnost ukončit naprosto nesmyslné války o fosilní paliva a suroviny, kvůli drzému, vzpurnému a neposlušnému technickému lži lidu Česka, kvůli válkám o nadvládu neposlušných, zlých křesťanů, nad neposlušnými, zlými, a vzpurnými muslimy. Kvůli politickým žvástům politiků pravice a levice např. o uprchlících, kvůli promyšleným ekonomickým vychytralostem, a kvůli křesťanským protikladným žvástům drzých pozemských Otců Satanů kněží, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, běženci stále nemají žádnou naději na lepší život, protože nový Bůh, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, BDÍ NAD ZLEM, mečem nesmyslných válek o fosilní paliva a suroviny. Dokonalý pokoj celosvětového míru, v Božím království, bude blažit pouze povolané a Bohem vyvolené, až Bůh dovolí Česku jít dál, z primitivního MATERIÁLNÍHO, imperialistického, militaristického světa, do světa dokonalého, do světa DUCHOVNÍHO, do celosvětového Božího království, energeticky neotřesitelného, pro znalost Hospodina takového všemohoucího a vševědoucího, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech STÁTŮ SVĚTA, jaký v Písmu VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, opravdu je. Kvůli vzpouře a neposlušnosti nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, nový Hospodin bdí celosvětově nad zlem tím, že nechává řádit křesťanský meč válek tím, že neposlušní a vzpurní vládnoucí idioti, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, stále nesmyslně dávají více peněz na naprosto nesmyslné horečné zbrojení, stále dávají více peněz, na naprosto nesmyslné války o fosilní paliva, a na terorismus vojensky slabších muslimů, v boji proti vojensky silnějším křesťanům. Místo neprodleného ukončení všech válek na SVĚTĚ, a ukončení nesmyslné výroby, výstavby, dopravy a spotřeby, pomocí Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, chtějí PRIMITIVNÍ, křesťanští, militaristicky chamtiví vládnoucí vrazi, zločinci a lháři, zpevnit hranice EU proto, aby mohli vládnout nad úplně pomatenými lidmi, pomocí svých BOHŮ, pomocí ZBRANÍ proto, aby nad neposlušnými a pyšnými lidmi, nemohl vládnout nový Hospodin, mírumilovný a mocný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svým novým SLOVEM, svým ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost nastolit vládu jediného Boha SVĚTA, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi státy SVĚTA, na mírovém, všesvětovém kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a to neprodleně. Pokud novému Božímu technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantům, stále nejsou jasné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné, Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, rád vše znovu objasním. Já netoužím po dni úplné zkázy Hospodinem v Písmu vyvoleného Česka, kvůli drzosti, vzpurnosti a neposlušnosti nového Božího technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů. Pokorní a úplně poslušní služebníci nového Hospodina, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vzhlíží celý SVĚT, mají povinnost pochopit, že když se nevzchopí k boji proti vzpurným, drzým a neposlušným křesťanským, a jiným sviním, proti politickému dobytku pravice a levice, proti vojenským kaplanům, proti vrahům vojákům - žoldákům, atd., Hospodinem vyvolené Česko Bůh úplně zničí, jak chudé, tak bohaté, včetně dvou třetin všech lidí celého SVĚTA. Bůh bude bdít nad zlem, v částečce svého DUCHA, dokud pokorní a úplně poslušní, nezničí neposlušné, vzpurné, drzé, zlé, a pyšné vládnoucí válečné zločince, jeho novým SLOVEM. Např. drzé a vzpurné prezidenty Zemana, Putina, Obamu, atd., je nezbytné úplně zničit, či přeměnit, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na pokorné a úplně poslušné, úplným zničením starého křesťanského, buddhistického, hinduistického, židovského, muslimského a jiného zlého NÁBOŽENSKÉHO DUCHA, realizací slavného DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Hospodina, jeho NOVÉHO, VEŠKERÉHO SLOVA, do jím vyvoleného Česka, nyní do Karlových Varů. Bože dobrý a spravedlivý, který jsi v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES slíbil, že až budeš chtít, v národě malém jako pěst, v Česku, zboříš všechno křesťansky vzpurné a neposlušné, zasazené mletím děsivé temnoty křesťanských protikladných dogmat o TOBĚ VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM a SPRAVEDLIVÉM DUCHU SVATÉM, jediném Bohu všech STÁTŮ SVĚTA, a všech náboženství SVĚTA, a zasazené bankéři, mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických a jiných vychytralostí. Učiň svůj SOUD, nyní např. v Karlových Varech, a do úplňku MĚSÍCE, do neděle 24.1.2016, v jedinou hodinu SOUDU vzpurných a neposlušných, nenechej z neposlušných a vzpurných křesťanských chamtivých sviní, ani větev, ani kořen. Bože dobrý a spravedlivý, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, v PRAVÉ POLEDNE, do úplňku MĚSÍCE, do neděle 24.1.2016, či v novém novoluní, v novém DNES naplnění Písma, od pondělí 8.2.2016, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí 22.2.2016, dovol vytvořit, TVÝM Božím rozumem, z TVÉHO milosrdenství, celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně NEOTŘESITELNÉ, a to na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nenechej padat TEBOU v Písmu vyvolené Česko, do křesťanského HROBU, do JÁMY, do BAHNA, či do HNOJE např. úplně pomatených religionistů Masarykovy univerzity v Brně, kteří stále nechápou, že od roku 2000, žijeme v době přelomu věků, v době třetího křesťanského tisíciletí, v době blízkého, ropného a ekonomického kolapsu tím, že v Bohem vyvoleném Česku, pro vzpouru neposlušného technického, politického a náboženského dobytka, v PRAVÉ POLEDNE, v roce 2016, nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Bože dobrý a spravedlivý, dovol neprodleně UZDRAVIT sám SEBE tím, že svému pokornému, spravedlivému, dospělému, a úplně poslušnému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, atd., z milosrdenství SVÉHO Božího rozumu, dovolíš vytvořit OVOCE RTŮ TVÉ dokonalé lásky, kterou jsou TVOJE příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o poslušnosti, pokoře, energetice, ekologii a mravech.

 

Kdo nyní bude mít za Bohy výrobky, které potřebují fosilní paliva, jako např. zbraně, auta, kamiony, letadla, supermarkety, či DOMY LETNÍ, je novým Bohem prokletým hlupákem, který padl do křesťanského HROBU ropného a ekonomického kolapsu, který určitě přijde, který se v tomto třetím křesťanském tisíciletí zastavit nedá, protože nový Hospodin bdí nad primitivním křesťanským imperialistickým a militaristickým zlem, odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných, zpupných, a neposlušných křesťanských a ateistických vládnoucích sviní, ze svého milosrdenství. Žalm107. Jsou dostatečné důkazy o tom, že pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných vládnoucích sviní, vládnoucí elita drze lže o Hospodinu, a tím lže i o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, která jako jedině možná, a správná, je zapsaná v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království. Opakovaně je žádáno, aby orgány činné v trestním řízení, např. z Brna, neprodleně zajistily vyšetřování drzé vládnoucí elity, jednak kvůli lhaní drzých pozemských Otců Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, jako o Hospodinu všech lidí SVĚTA, a jednak kvůli naprosto nesmyslné energetické koncepci ministra průmyslu Mládka, pouze na elektřinu. GRAF odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů – STÁVAJÍCÍ STAV Česka, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cy, byl vypracován dle slov emeritního ředitele Energetického ústavu VUT v Brně docenta SKÁLY, který uvedl, že ELEKTRICKÁ ENERGIE Česka, tvoří pouze deset procent celkově potřebné energie. Vzpurní a neposlušní lidé, od drzé, vzpurné a neposlušné vládnoucí elity, která dělá energetickou koncepci pouze na deset procent celkově potřebné elektrické energie, mohou očekávat pouze samé militaristické a imperialistické zlo, naprosto primitivních a nesmyslných válek o zbývající fosilní paliva, protože člověk geneticky zvířecí, s DUŠÍ stejnou jako mají zvířata, při odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných a vzpurných, nenávidí kázeň, politicky a nábožensky zvířecím způsobem. Česko bude energeticky, ekologicky a mravně spaseno a zachráněno, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, v novém DNES naplnění Písma, když KARLOVY VARY budou neprodleně BETLÉMEM tím, že se zde neprodleně, v DUŠÍCH a v MYSLÍCH mnohých lidí, z milosrdenství Božího rozumu, narodí nový Ježíš Kristus, nikdy lidmi NEUKŘIŽOVANÝ, takový VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, takový ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, jaký opravdu je, ve VEŠKERÉM Písmu od Hospodina, od DUCHA SVATÉHO, který žije odjakživa mezi námi. Nový JEŽÍŠ KRISTUS, již nesmí být pro žádného pokorného, a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, SYNEM ČLOVĚKA, protože stále stejný Hospodin, je odjakživa pouze DUCHEM SVATÝM, stále stejným, který odjakživa žije mezi námi, a který dává svůj rozum, ze svého milosrdenství, nyní hlavně každému poslušnému technikovi, v částečce svého nového DUCHA o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA tak, jak chce on sám. Kvůli vzpouře a neposlušnosti nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT a projektantů, začíná soumrak demokracie. Demokracie není o lžích, o koncepci energetiky ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, a o lžích drzého pozemského Otce, Satana kardinála DUKY, o zlé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista UKŘIŽOVANÉHO, zrozeného mletím protikladných křesťanských dogmat děsivé temnoty katolického katechismu. DEMOKRACIE je vláda lidu pokorného a úplně poslušného, která z milosrdenství rozumu Božího vznikne, po vykonání SOUDU zlých vládnoucích zločinců.

 

Bože dobrý a spravedlivý, který politikům pravice a levice dáváš jejich moc nad neposlušnými a vzpurnými křesťanskými, militaristicky chamtivými sviněmi, a který jim jejich moc nad neposlušnými a vzpurnými HOVADY, v rozhořčení bereš. Z milosrdenství svého technického rozumu, se prosím smiluj, ve vzedmutém moři militaristický chamtivých křesťanských sviní, nad svým novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty. Dovol jim, z milosrdenství TVÉHO rozumu, mluvit pravdu jak o Kristu UKŘIŽOVANÉM, mletím děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu, tak pravdu o TVÉ, jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Dej Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, ať se technický lži lid Česka odrazí ode dna vzedmutého moře křesťanských, imperialistických a militaristických, chamtivých sviní tím, že novému Božímu technickému lidu dovolíš, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mluvit pravdu jak o Kristu, tak pravdu o jedině správné a jedině možné koncepci energetiky. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ dovol, ať technický lži lid Česka mluví pravdu o tom, že celý SVĚT se může energeticky, ekologicky a mravně spasit, a energeticky zachránit, pouze v případě, když bude v Česku, z milosrdenství TVÉHO rozumu, svolán kongres ENERGETIKŮ celého SVĚTA, a to do DOLINY O2 Arény v Praze. Bože dobrý a spravedlivý dovol, ať na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA je rozhodnuto, z milosrdenství TVÉHO rozumu, že jedině možná, a jedině správná energetická koncepce je o VEJITÍ celého SVĚTA, do ODPOČINUTÍ od stávající energetické zhouby tím, že se neprodleně ukončí veškerá nesmyslná výroba, výstavba, doprava, spotřeba, zbrojení, války, atd., kvůli zachování zbývajících fosilních paliv, na přestavbu SVĚTA na energeticky neotřesitelný. Bože dobrý a spravedlivý, dovol neprodleně UZDRAVIT sám SEBE v Karlových Varech, při příležitosti mého léčení v hotelu SANSSOUCI do 10.2.2016. Hotel SANS SOUCI znamená v překladu ČAS BEZ STAROSTÍ. Bude ve všem v Česku a ve SVĚTĚ po nedostatku, nastane ČAS BEZ STAROSTÍ, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, to s novým Bohem zkusí, s jeho dokonalou láskou jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, po jeho DRUHÉM PŘÍCHODU v Karlových Varech, v době SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ pokorných a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ A DCER, v některém domě, hotelu, škole, kostele, úřadě. Hostiny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v domech SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, budou obdobně dobré a zdravé, jako jsou nyní v hotelu SANSSOUCI. Když v Karlových Varech vyjde NOVÝ Hospodin, jako ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, nastane v Česku ČAS BEZ STAROSTÍ také tím, že život po pracovní době, bude probíhat tak, jako probíhá v hotelu SANSSOUCI. U DOMU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, bude postaven také krytý bazén a tělocvičny. O pracující lid, po pracovní době, se budou starat kulturní a sportovní referenti, fyzioterapeuti, lékaři, apod. Všichni již vědí, že od roku 2000 nastal ÚSVIT třetího křesťanského dne, že žijeme ve třetím křesťanském tisíciletí, že v lednu a v únoru v roce 2016, z milosrdenství TVÉHO Božího rozumu, máme PRAVÉ POLEDNE Božího příchodu nového Boha, pro toto vzpurné, zlé, drzé a neposlušné pokolení. Že ty jsi Bože jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, stále stejným tím, že stále žiješ MEZI NÁMI, a že stále vedeš TEBOU v Písmu vyvolené Česko, do BRAN celosvětového, mírumilovného Božího království, dle SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dle dokonalé lásky TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, v  celosvětovém, mírumilovném, Božím království, což vše je zapsáno v ELDORÁDU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Všichni již vědí, že děláš dobro, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Všichni již vědí, že děláš zlo, odstoupením svého rozumu, své DUŠE, v částečce svého DUCHA, a že tím necháváš každého vzpurného, drzého, neposlušného, atd., padat vlastním pádem jeho zvířecího rozumu, jeho geneticky zvířecího TĚLA a jeho DUŠE, která je stejná jako u zvířat, do energetického, ekonomického a mravního křesťanského HROBU. Bože dobrý a spravedlivý, uzdrav svým rozumem, ze svého milosrdenství, následující drzé, vzpurné, a neposlušné. Vždyť jsi ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES slíbil, že učiníš mnoho pokorných a úplně poslušných, kteří Tvou moc pochopí.

381.

p.kulhanek@mmkv.cz, c.brustik@mmkv.cz, m.risko@mmkv.cz, j.klsak@mmkv.cz, neumann@ssstravovani.cz, tumova.bemo@volny.cz, renata.kozakova@kvk.izscr.cz, lucie.domesova@centrum.cz, z.mikovec@email.cz, josef.marz@kkn.cz, z.slaba@seznam.cz, zemlicka@spsostrov.cz, andrejkiv@seznam.cz, klima@credostav.cz, jaroslavfiala@email.cz, brazec@mmkv.cz, richard.ullisch@seznam.cz, fjarda@volny.cz, burakp@email.cz, edmund.janisch@kr-karlovarsky.cz, info@spa5.cz, info@bikv.cz, karlovy-vary@evangnet.cz, dan_bisko@czh.salvationarmy.org, karlovyvary@armadaspasy.cz, dekanstvi.kv@centrum.cz, ijerandriy@seznam.cz, pavelklimes@seznam.cz, pavol_kristof@czh.salvationarmy.org, tholubecd@volny.cz, michael.moc@ccsh.cz, bjbkvary@gmail.com, majkov@volny.cz, farnostostrov@seznam.cz, chodov@evangnet.cz, casd@casd.sk, radecek01@gmail.com, jachymov@evangnet.cz, mogola@quick.cz, farnostjachym@seznam.cz, bjbkv@volny.cz, jiri.havlik@idv.cz, david.bilek@idv.cz, dusan.slovak@idv.cz, martin.kunes@idv.cz, ptackova@spsostrov.cz, hacek@spsostrov.cz, sekretariat@spsostrov.cz, sekretariat@soskv.cz, info@logistickaskola.cz, sekretariat.skoly@zdravkakv.cz, info@sou-stravovani.cz, info@pedgym-kv.cz, cs@casd.cz, martinlindtner@seznam.cz, vaclav.erben@seznam.cz, bretislav.frost@seznam.cz, kladno@1kspa.cz, storek@1kspa.cz,

382.

pospisilova@biskupstvi.cz, dekanstvicb@centrum.cz, kolcavova@bihk.cz, nagl@arcibol.cz, nockostelu.praha@apha.cz, nockostelu@bip.cz, podatelna@vskv.cz, studijni@vskv.cz, sekretariat@vskv.cz, sekretariat-rumburk@vskv.cz, karlovyvary@trivis.cz, praha@1kspa.cz, info@pedgym-kv.cz, info@sosnejdek.cz, szes.dalovice@volny.cz, info@oakv.cz, sekretariat@spskkv.cz, info@soapodnikatel.cz, skola@sssou.cz, skola@gymkvary.eu, sekretariat@slszlutice.cz, nykodym.r@seznam.cz, info@spssbrno.cz, vladaskalla@gmail.com, p.jecminkova@seznam.cz, martinek@gymostrov.cz, info@anoa.cz, skachova@1kspa.cz, spec-skoly@volny.cz, info@medialnigrafika.cz, info@skoladavinci.cz, info@skolamichael.cz, Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz, Jiri.Basta@fs.cvut.cz, Jiri.Hemerka@fs.cvut.cz, j.hensen@tue.nl, Roman.Vavricka@fs.cvut.cz, Pavel.Vybiral@fs.cvut.cz, Jiri.Rada@fs.cvut.cz, Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, Martin.Bartak@fs.cvut.cz, Jindrich.Bohac@fs.cvut.cz, Ondrej.Hojer@fs.cvut.cz, Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz, Tomas.Matuska@fs.cvut.cz, Richard.Novy@fs.cvut.cz, Milos.Lain@fs.cvut.cz, pospisil.j@fme.vutbr.cz, skala@fme.vutbr.cz, Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, infoservis@czso.cz, pavel.hajek@czso.cz, jiri.trojacek@czso.cz, vrakos@nbox.cz, rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, kvary.pk@spucr.cz,

vut@vutbr.cz, dekan@fme.vutbr.cz, dekan@fce.vutbr.cz,

383.

zstouzim@zstouzim.cz, info@zsbochov.cz, petr.konvalinka@rek.cvut.cz, jiri.nozicka@fs.cvut.cz, miroslav.vlcek@rek.cvut.cz, akohout@fsv.cvut.cz, svitek@fd.cvut.cz, igor.jex@fjfi.cvut.cz, kriha@fel.cvut.cz, pupp@pupp.cz, justikova.eva@tiscali.cz, zps.ostrov@tiscali.cz, ucetni@vuzlutice.cz, info@jazkvary.cz, posta@zszlutice.cz, reditel@1zsostrov.cz, zskonecna@quick.cz, zshroznetin@centrum.cz, sekretariat@zskomenskeho-kv.cz, posta@skoladvory.cz, zstuhnice@centrum.cz, zsdukla@seznam.cz, 2.zs.nejdek@seznam.cz, reditel@zsnovarole.cz, sekretar.duka@apcha.cz, srdcovky@rozhlas.cz, posta@ksz.brn.justice.cz, dobryvecer@rozhlas.cz, karlovyvary@rozhlas.cz, info@pl.rozhlas.cz, zdenek.levy@rozhlas.cz, jitka.englova@rozhlas.cz, martina.klimova@rozhlas.cz, lukas.milota@rozhlas.cz, pavel.halla@rozhlas.cz, zs.merklin@volny.cz, zstruhlarska@seznam.cz, info@zemanmilos.cz, zistav@zistav.cz, info@kv-proing.cz, info@simplyinvest.cz, info@timakv.cz, mereni@radonstav.cz, speed.kv@singerspeed.cz, office-kvary@swietelsky.cz, info@baustav.cz, info@fhstav.cz, frous@fhstav.cz, kv.unitherm@volny.cz, stasko@stasko.cz, info@peritusgroup.cz, stavby.novotny@seznam.cz, produkce@karlovarskedivadlo.cz, johanovsky@copyprintkv.cz, maslo.kohutova@seznam.cz, annaratajska@seznam.cz, ukzuz@ukzuz.cz, karlovarsky.kraj@spucr.cz, epodatelna.kvsk@svscr.cz, r.hstavebniprace@gmail.com,

384.

DanaKminova@seznam.cz, studeny.ladislav@seznam.cz, apha@apha.cz, elias@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, reservations@quisisana-palace.com, info@pizzamammamia.cz, restaurant@tandoor-kv.cz, info@restaurace-kv.cz, bib@bib.cz, reservations@quisisana-palace.com, renatapastelakova@seznam.cz, kerabis@kerabis.cz, cajan@dobracajovnakv.cz, ubytovna@podmostem.cz, jewishkv@volny.cz, dekanstvi.kv@centrum.cz, kvetonzokv@seznam.cz, arcidekul@seznam.cz, jan.kunik@centrum.cz, redakce.karlovarsky@denik.cz, Helena.Mikesova@denik.cz, Ales.Tolar@denik.cz, jana.kravcikova@frankbold.org, obcandvanula@frankbold.org, prateleherlikovic@seznam.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, jana.sustova@rozhlas.cz, Ingrid.Tognerova@rozhlas.cz, Teresie.Beckova@rozhlas.cz, Eva.Hulkova@rozhlas.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, argumenty@rozhlas.cz, radko.kubicko@rozhlas.cz, rsskv@rsskv.cz, Rostislav.Matulik@rozhlas.cz, farnost.frl@seznam.cz, krizovnici@krizovnici.eu, farnostpetr@gmail.com, vycichlo.jaroslav@gmail.com, info@rozpocetverejne.cz, wimmer@ddmkv.cz, kallayova@ddmkv.cz, mullerova@ddmkv.cz, pavlasova@ddmkv.cz, kocek@ddmkv.cz, Sulova@ddmkv.cz, studio@radio7.cz, info@kmspraha.cz, knihy@kmspraha.cz, dekanstvi@dekanstvi.cz, hvezdarna@astropatrola.cz, farni.charita.kv@volny.cz, epodatelna@novarole.cz, posta@mmkv.cz, p.kulhanek@mmkv.cz, c.brustik@mmkv.cz, m.risko@mmkv.cz, j.klsak@mmkv.cz,

385.

regionalist@seznam.cz, video@k-po.cz, redakce@blisty.cz, redakce@mf.cz, neff@login.cz, dopisy@tyden.cz, andrea.matouskova@gmail.com, kso@kso.cz, director@kso.cz, radio7@radio7.cz, twr@twr.cz, radio@proglas.cz, j.klsak@mmkv.cz, krpk@pcr.cz, jiri.matous@pcr.cz, miroslav.hodl@pcr.cz, ch.podatelna@pcr.cz, kv.sekretariat@pcr.cz, krpk.omv@pcr.cz, so.sekter@pcr.cz, kv.sekretariat@pcr.cz, kv.oop.kv-mesto@pcr.cz, p.kulhanek@mmkv.cz, pupp@pupp.cz, info@spa-hotel-imperial.cz, topkur@topkur.cz, info@imperial-group.cz, reservation@spa-hotel-imperial.cz, apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, zive@proglas.cz, jan@proglas.cz, sekretariat@gymostrov.eu, cka@krestanskaakademie.cz, plus@rozhlas.cz, i.vana@gymostrov.eu, brno@bo.rozhlas.cz, studio.brno@rozhlas.cz, morava@bo.rozhlas.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, toulky@rozhlas.cz, posta@mpkv.cz, posta@mmkv.cz, info@kosmas.cz, knihkupectvi.brno@kosmas.cz, petra.frindova@kosmas.cz, objednavky@kosmas.cz, kosmas@kosmas.cz, info@poselstvigralu.cz, vvogl@atlas.cz, svatonazory@email.cz, nakladatelstvi@plamen.cz, praha@plamen.cz, info@gral.de, kontakt@hnutigralu.cz, kontakt@hnutigralu.cz, monika@louvar.cz, mojiandele@seznam.cz,

 

Nový Hospodin, od začátku přelomu roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, je ŽIVÝM Bohem pro pokorné a úplně poslušné tím, že je ELDORÁDEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jeho veškeré základní Písmo se v Boží slávě vzájemně upřesňuje a doplňuje. Základní Písmo nového Hospodina je především SLUNCE Bhagavadgíty, MĚSÍC Koránu, židovské a křesťanské HVĚZDY Bible, dále SLOVO DOGONŮ z republiky Mali, SLOVO MAYŮ, atd. Nový Hospodin je stále stejný DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Proto jeho SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou i mnohé písničky, filmy, výroky slavných vědců, i SLOVA tohoto SOUDU vzpurných, zpupných, a neposlušných TVORŮ či NETVORŮ, Bohem v Písmu vyvoleného Česka, kteří odmítají věřit novému Hospodinu, jeho NOVÉMU SLOVU, stále stejnému, platnému pro všechny národy SVĚTA. Nový Hospodin bude jediným Bohem všech států SVĚTA, všech náboženství SVĚTA, bude VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM A SOUDCEM každého člověka na SVĚTĚ, až především NEMLUVŇÁTKA nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se k novému Hospodinu, k jeho NOVÉMU, VEŠKERÉMU TECHNICKÉMU SLOVU vrátí, jako bezmocní, pokorní, a úplně poslušní, veřejným čtením pravdy pravdoucí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ve školství, a v médiích. Pokorní a úplně poslušní SLUŽEBNÍCI nového Hospodina, DOSPĚLÍ a ODPOVĚDNÍ, stejně dokonalí, jako nový Hospodin v NOVÉM SLOVĚ, mají povinnost se k novému Bohu vrátit NEPRODLENĚ, kvůli jedině možné, a jedině správné, Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v podobenstvích např. o vozech, to je o autech, o majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, o ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMECH, atd. Dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, dá nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, SVĚTLEM SVĚTA svého nového Božího rozumu, pouze pokorným, bezmocným, a úplně poslušným služebníkům nového Božího technického lži lidu, když z textů SLOV NOVÝCH NEBES pochopí, že v roce 2000 nastal ÚSVITU třetího dne, třetího křesťanského tisíciletí, kdy nového Hospodina musí každý znát, jako ELDORÁDO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Česko a SVĚT bude spasen rozumem nového Krista, v PRAVÉ POLEDNE roku 2016, až technický, neposlušný a vzpurný lži lid, se k novému Bohu neprodleně vrátí, až všichni uznají, že veškerý technický rozum, není z jejich TĚL, geneticky zvířecích, a z jejich DUŠÍ, která jsou stejná jako DUŠE ZVÍŘAT, ale z DUŠE DUCHA SVATÉHO, z DUŠE nového Hospodina, z DUŠE jediného Boha celého SVĚTA, STVOŘITELE primitivních náboženství SVĚTA, všech primitivních politických stran pravice a levice, všech politologů, ve všech zlých a neposlušných státech světa.

 

SOUD Bohem prokletého a neposlušného PTACTVA ODS, které má za Boha neposlušného a vzpurného POHLAVNÍHO PTÁKA, politologa, emeritního rektora Masarykovy, Petra Fialy. Bohem vyvolené Česko má od Boha příkaz, udělat celosvětovou POUŠTNÍ BOUŘI, která zbaví TVORSTVO imperialistické, militaristické tuposti, kterou mají v myslích vzpurní, pyšní, drzí a neposlušní PTÁCI z ODS, jejich úplným zničením tím, že nový Hospodin se stane v Česku jediným ZÁKONODÁRCEM A SOUDCEM všech států, celého SVĚTA. Čas pracuje pouze pro pokorné a úplně poslušné. Bůh se nad jím v Písmu vyvoleným Českem slituje, až v Karlových Varech, na PUPKU SVĚTA, v hotelu PUPP pupp@pupp.cz, nebo kdekoli jinde, bude mnoho pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vzhlíží celý SVĚT. Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nezvítězí nad vzpurnými, zpupnými a neposlušnými křesťanskými a jinými NETVORY. Ani z technické elity nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a z řad projektantů, nikdo nevěří, že pokorní a úplně poslušní služebníci NOVÉHO Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, musí za spásu svých lidských DUŠÍ a TĚL, bojovat spolu s novým Bohem, VŠEMOHOUCÍM, s neposlušnými a vzpurnými křesťany, kteří jsou v Písmu určení k pádu do HROBU, do JÁMY, či do TMY, svým vzdorem proti Bohu.

Text bude opraven po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní. Zveřejněno v  novém novoluní, od pondělí 8.2.2016, do úplňku měsíce, který je dnem svátku Česka a SVĚTA, do pondělí 22.2.16. Poslušní, Božímu mírovému království řeknou ANO, válce o fosilní paliva, NE! Bůh se smiluje, svým rozumem, z milosrdenství, nad poslušnými.