Kapitola 196

17.11.2015 20:11

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 133 (Česká bible kapitola 196), soud exrektora Hampla z KU 106. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Kapitola 196 – 33 stran. Hospodinem vyvolené Česko, je Bohem trestáno tisíckrát méně, než křesťanské, militaristicky chamtivé svině ve Francii, nebo muslimské, militaristicky chamtivé svině v Sirii, K.M.12/10,17,22,27. Má povinnost soudit všechny národy, na KONGRESU energetiků všech států SVĚTA, v Dolině O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12. Kongres má povinnost iniciovat úplně poslušný nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, VÝHONEK SPRAVEDLIVÝ, především rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, a emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz. Stejně tak Bohem v Písmu jménem vyvolený nový prezident Česka, odborník na výstavbu domů zimních bytových, projektant Ing. Rákos z Brna vrakos@nbox.cz. K.M.13/8.

 

Zakladatel KOZLŮ ČSSD, ekonom, DÉMON, neposlušný a nečistý prezident Zeman, nikdy nebude v koncích se svou zvířecí moudrostí DÉMONA, pro odstoupení rozumu Hospodina. Žalm107/10,27,43, Oz.2/18až9/7,12,15, Bhag.15/15až16/13až24až18/78, 3.Moj.20/24, atd. Drze prohlásil, že dobře živení muslimové, uprchlíci, mají jít bojovat proti vlastencům MUSLIMSKÉHO STÁTU, po boku muslimů kolaborujících s prezidentem Putinem, či kolaborujících s prezidenty Obamou, Hollandem, a s jinými Baaly. Úplně poslušné Česko musí milovat uprchlíky muslimy jako hosty, jako sama sebe, a jako Boha, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES tím, že jim zajistí hotelové ubytování a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Po svolání KONGRESU energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, po ukončení všech válek na SVĚTĚ, nový Boží technický lid má povinnost, muslimům předat projektovou dokumentaci pro výstavbu sídlišť a měst z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. V nových městech muslimové by měli stavět nejenom domy se solárními panely, ale i solární zařízení pro výrobu páry, pro turbiny. Země se v základech hroutí kvůli neposlušnému Česku, kde si SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdo z drzého technického lidu VUT v Brně, a z projektantů, nebere k srdci. Česko má povinnost zajistit, aby Bůh POKOJE, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES zajistil, aby např. s DÉMONEM, s drzým prezidentem Zemanem, nikdo neměl nic společného. Je ho nezbytné úplně zničit. Jinak nemilosrdný Bůh neposlušné Česko zničí mečem války. Boží SOUD neposlušných a vzpurných křesťanů, z milosrdenství Božího rozumu, Kristus, jediný Bůh všech náboženství SVĚTA, snad již dokonal v křesťanský pátek 13.11.2015, ŽHAVOU TEČKOU ve Francii, viz další text. Hospodin na SVĚTĚ nečiní nic tajně, vše sděluje pomocí svých proroků, kteří jsou dvojicí tím, že kromě svého genetického rozumu Satana, mají také rozum Boží, a to pouze v ČÁSTEČCE DUCHA SVATÉHO. Křesťanský Kristus zvítězí nad všemi neposlušnými, pyšnými, a vzpurnými Satany celého SVĚTA, až bude vyvýšen SOUDEM křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, či Satanů, ve Francii, v USA, Rusku, Česku, atd. tím, až pokorní a úplně poslušní uvěří, že vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Božího, neumí logicky myslet. Politici pravice a levice, boháči, ekonomové, bankéři a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, jsou ubiti výroky Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Z těchto SOUDŮ vzešlo SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepce Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království. Jediným EXPERTEM, HVĚZDÁŘEM, špičkovým MYSLITELEM, nositelem nových myšlenek, je Hospodin, který dává své myšlenky vědcům, učitelům, mistrům, dělníkům, atd., pouze v částečce svého DUCHA. Např. vědci, pro odstoupení rozumu Hospodina od pyšných, vzpurných a neposlušných, v částečce DUCHA SVATÉHO, svá zlá a chybná rozhodnutí o budoucnosti, zakládají na minulosti, kterou však nelze opakovat. Na ÚSVITU třetího křesťanského DNE PÁNĚ, ve třetím křesťanském tisíciletí, nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy proto, kvůli nové energetice, musí být vše nové, tak mladě jaré, i na podzim 2015, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Po vyjití Česka, Bohem v Písmu vyvoleného, ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické SPRAVEDLNOSTI, Hospodin na Česko uvedl TUNEL PRIVATIZACE, a tím shnilé ovoce úmyslů bohatých Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží. Aby mohlo vzniknout vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, musí vše staré, EKONOMICKÉ, úplně zaniknout. DÉMONI, to je ekonomové a bankéři, Bohové neposlušných a vzpurných hlupáků, jsou příčinou veškerého imperialistického a militaristického zla na SVĚTĚ. Proto musí být úplně zničení, pokornými a úplně poslušnými služebníky nového Hospodina. Jenom z člověka poslušného a pokorného, člověk se narodí. Z politických a náboženských zvířat, se rodí pouze vzpurná, zpupná a neposlušná prasata, hovada, hadi, které požírá meč nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, atd. Úplné zničení všech středověkých ISMŮ, militarismu, imperialismu, křesťanství, judaismu, buddhismu, hinduismu, islamismu, atd., je nezbytné, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse. Vzpurní, pyšní a neposlušní se k novému Hospodinu nevracejí. Hledat nového Hospodina, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je ani nenapadne, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných sviní, či NETVORŮ. Křesťanská civilizace, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných, zpupných a neposlušných sviní, či militaristických vládnoucích zločinců, a vojenských kaplanů, spěje do HROBU, do JÁMY, spěje k zániku. Pokorní a úplně poslušní HRDINOVÉ, nového Božího lidu, především technického a pracujícího, mají povinnost se rozhněvat spravedlivým hněvem, na politickou a náboženskou LOĎ vládnoucích BLÁZNŮ a POŠETILCŮ, kterou kormidluje zlé politické zvíře, KOZEL premiér Sobotka, odnikud nikam. LOĎ náboženských a politických BLÁZNŮ, na vzedmutém moři křesťanských, militaristicky chamtivých SVINÍ, táhne SMRTKA, kterou je DÉMON, EKONOM, vrchní velitel vrahů žoldáků, zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, svým rozumem zvířete, do úplné záhuby.

 

Snad již v Brně, na Moravském náměstí, proti vzpurným, zpupným a neposlušným vládnoucím špinavcům, vyjede do boje BÍLÝ KŮŇ, na němž sedí nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který svými SLOVY soudí a bojuje spravedlivě. Na Moravském náměstí v Brně, sedí na koni ODVAHA, nový Hospodin, který bude ostrým mečem svého SLOVA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, pobíjet všechny vzpurné a neposlušné národy proto, aby je mohl pást nikoli ŽELEZNOU BERLOU, ale dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. V křesťanském, militaristickém imperialismu, jsou všichni mravně narušení, což způsobil Hospodin, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, zpupných a neposlušných vládnoucích hlupáků, kteří za svou SKÁLU mají písek, či poušť tekutých písků, svého zvířecího rozumu politických a náboženských zvířat. Nový Hospodin, dle filmů a Písma vyžaduje, aby LOĎ BLÁZNŮ, či LOĎ vládnoucích politických a náboženských POŠETILCŮ Česka, ukončila svou plavbu, na vzedmutém moři křesťanských, militaristicky chamtivých imperialistických sviní tím, že toto moře neposlušných a vzpurných sviní, neprodleně vyschne, nebude. DEN BOJE za SVOBODU SLOVA o novém BOHU, a o jeho jedině možné, a jedině správné KONCEPCI ENERGETIKY, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nastane, až bude Bůh chtít, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ve školství a v médiích, vše změnit. Nový Hospodin vyčkává, protože nad jim vyvoleným Českem se chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až nových Božích bojovníků, pokorných a úplně poslušných, bude v Česku mnoho. Hospodin v Písmu uvádí, že po zesnutí drzých pozemských Otců Satanů politiků pravice a levice, drzých pozemských Otců DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, či drzých pozemských Otců Satanu vojenských kaplanů, vojáků a zbraní, život na NOVÉ ZEMI, v celosvětovém, v mírumilovném Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, bude probíhat stejně, jako probíhá dodnes. Bude to z toho důvodu, že Hospodin bude stále dělat dobro i zlo, a to svým rozumem, či odstoupením svého rozumu, od vzpurných, pyšných a neposlušných lidských sviní. Pro pokorné a úplně poslušné, jsou jediným nepřítelem vzpurní, zpupní a neposlušní bohatí hlupáci, kteří Boží rozum nemají, jejichž vláda nad lidmi, a nad novým Hospodinem, musí být připomínána s proklínáním křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Jedinou SPÁSOU je čtení SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou novým Hospodinem. Když pokorní a úplně poslušní v Česku nepovstanou na ulicích, proti vzpurným a neposlušným křesťanským bohatým, militaristickým sviním, povstane iba tíseň, uvádí Bůh v Písmu, i v písničkách. Česko a TVORSTVO prohrává svůj boj s časem tím, že úplně poslušní a pokorní, drzé vzpurné a zpupné nesvrhli, a nevyvlekli od jejich KORYT, ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům dokonalého naturálního plnění, dle návrhu uvedeném ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, již na Velikonoce v roce 2006, viz další text. Pokorní a úplně poslušní musí být BÍLÍ tím, že jim nebudou vládnout drzí barevní politici pravice a levice, a drzí černí pekelníci, neposlušní a vzpurní, Bohem prokletí, pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, to je církví, ale přímo Hospodin, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pokorní a poslušní mají povinnost sloužit svým POHLAVNÍM ÚDŮM nově tím, že si vyvolí SPRÁVNOU CESTU celosvětového, mírumilovného Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost vrátit se k novému Bohu neprodleně, buď svoláním SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ, nebo svoláním SLAVNOSTNÍHO POCHODU v ulicích měst. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost vyrobit bílé prapory, připnutím bílých tílek, či bílých kalhotek na hole, a s těmito bílými prapory přivítat nového Hospodina, což je možné pouze při znalosti nového Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo chce sloužit svým pohlavním údům dobře, musí mít nového Hospodina za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, a politického vůdce.

 

Třetí SVĚTOVOU VÁLKU, kterou Hospodin začíná pomocí bojů mezi křesťany a muslimy, má povinnost zastavit Hospodinem vyvolený, úplně poslušný Boží lži lid Česka, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, především lid technický VUT v Brně, a projektanti, neprodleně, pomocí nového myšlení o Bohu, a o energetice, viz další text. Je nezbytné úplně zastavit staré myšlení o Bohu, a stávající myšlení o stávající koncepci energetiky, pomateného zločince a lháře, ministra průmyslu Mládka, úplně zničit. Je nezbytné mít nové myšlení o Bohu uznáním, že jeho energetická koncepce pro Česko, a celý SVĚT, je jedině dobrá, jedině možná, a jedině správná. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, nejenom Francie, pomocí svých Bohů, pomocí ideologie vojenských kaplanů všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC, a pomocí výrobků svých rukou, ZBRANÍ, vytváří válečné konflikty, v nesmyslných bojích o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy. Všichni vzpurní, zpupní, pyšní, drzí a neposlušní, kvůli své energetické, ekologické a mravní zkáze, mají povinnost plnit vůli Boží tím, že pokorní a úplně poslušní, z milosrdenství rozumu Hospodina, změní své myšlení, a neprodleně zastaví všechny válečné konflikty, viz další text o realizaci Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Do BRAN PEKELNÝCH třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, naplno otevřených, vjíždí vzpurný, zpupný a neposlušný křesťanský lid, s nákupními košíky nečistých potravin v supermarketech, znečištěných emulgátory, pesticidy, herbicidy, antibiotiky a jinými jedy, kterými křesťanské svině šíří rakovinu, protože ignorují Boží ZÁKONY tím, že za Boha mají svou hnusnou SKÁLU, PRACHY a MAJETEK. Pro pokorné a úplně poslušné je jedinou SKÁLOU nový Bůh, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Společnost která drze lže o novém Hospodinu, a která proto drze lže o energetice, pro odstoupení rozumu Boha, od vzpurných, zpupných a neposlušných, není svobodná, není demokratická, je SATANSKÁ. Pokorní a úplně poslušní služebníci nového Boha, mají povinnost nastolit svobodu SLOVA, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd. Bůh vysílá svoje služebníky, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, mezi křesťanské a jiné, militaristicky chamtivé VLKY, SVINĚ, či válečné vrahy, ve dvojicích. Boží DVOJICÍ je každý pokorný a úplně poslušný služebník Boží, který kromě svého, genetického rozumu SATANA, či politického, nebo náboženského zvířete, se stane dvojici tím, že pro znalost SLOV NOVÝCH NEBES, bude mít i rozum Boží, v částečce jeho DUCHA, o celosvětovém Božím království. Boží rozum je dávno v nás, dle Písma, i písniček od Hospodina, takže není čeho se bát. Boží SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, budou Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, chránění v okamžiku, až velké množství moudrých BOŽÍCH SYNŮ, nebude mít nic společného s pochybnými hodnotami militaristicky chamtivých křesťanských sviní. Ovoce úmyslu neposlušné křesťanské havěti je zlé, protože neposlušné a pyšné svině odmítají číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES proto, aby mohli sloužit svým pohlavním ÚDŮM, a majetku, místo novému Hospodinu. K.M.1/4,6/6,24,12/10,17,27,18/13,15,19/6, 1.Kor.1/27,10/11,12/19,14/33,36,15/33, Jer.1/17až6/19až51/58, Řím.1/18až8/19až11/32, atd. Demokracie je nyní vláda lidu pokorného, a úplně poslušného Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bohem vyvolené Česko, nedohoní Boha, Hodináře, protože na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000, již zmeškalo svůj čas, ve kterém se mělo k Bohu, ke SLOVU NOVÝCH NEBES, vrátit. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Jud.12, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Zmeškalo svůj čas na Velikonoce v roce 2006. V této době, na jaře v roce 2006, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Brně, u dobytka Masarykovy univerzity, VUT v Brně, radnice Brna STŘEDU, MMB, u orgánů činných v trestním řízení, a u křesťanského Boha tohoto dobytka, u drzého pozemského Satana biskupa Cikrleho, byl navržen ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, a později i dům pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a sídliště z těchto domů, dnes zveřejněných ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, měl být na Velikonoce v roce 2006, jako anděl Hospodinův tím, že křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, mělo být úplně zničeno proto, aby nový Hospodin mohl panovat nad všemi státy SVĚTA, což se nestalo. Protože nový Boží technický lid VUT v Brně a projektanti, v roce 2006 se nestali úplně poslušnými, Hospodin již tehdy mě učinil BERÁNKEM OBĚTOVANÝM, protože chce Česko zcela vyvrátit, a nechat ho zhynout. Zach.1/16až12/8,13/4,8, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Ám.3/7,15,5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až6/19až30až11/19,12/4,16až15/19až17/15,23/12,29,32až31/27,32až51/58, atd. Chudí a bohatí, nemohu žít spolu v celosvětovém míru, celosvětového Božího království, protože v křesťanském imperialismu, chudí a bohatí, spolu ŽÍT v míru prokazatelně nemohou. Sír.5/5až13/18až43/26,31, atd. V roce 2006 jsem se stal BERÁNKEM OBĚTOVANÝM ze tří důvodů. 1.) BERÁNKA OBĚTOVANÉHO ze mě učinily Lidové noviny, kde bývalá starostka Brna STŘEDU MUDr. Hrubá, a hlavní psychiatrička LFMU Masarykovy univerzity MUDr. Češková, ze mě učinili NESVÉPRÁVNÉHO BLÁZNA kvůli tomu, že jsem chtěl prosadit, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, VŠEMOHOUCÍHO Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, celosvětový mír, zničení všech zbraní SVĚTA, všech vojáků SVĚTA, všech Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ, to je všech boháčů, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví tím, že jedinou církví bude pokorná, a úplně poslušná, nová STÁTNÍ SPRÁVA, zřízená dle textů v předchozích kapitolách. 2.) BERÁNKA OBĚTOVANÉHO ze mě tehdy učinil předseda KSZ v Brně JUDr. Pořízek podatelna@ksoud.brn.justice.cz, který žalobu na drzé a neposlušné křesťanské svině MUDr. Hrubou, a MUDr. Češkovou, a na drzé a neposlušné redaktory Lidových novin, hodil do koše. 3.) BERÁNKA OBĚTOVANÉHO tehdy ze mě učinili, v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, drzí a neposlušní pozemští Otcové Satani kněží, lžimesiášové, lžiproroci, SVINĚ, NETVOŘI, NEMLUVŇÁTKA, KOJENCI, v Brně Satan, lžibiskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz, brno@biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, a v Domašově NETVOR farář Dominik fara@domasov.info. Protože nevyznali své lži o Hospodinu, a tím i lži o nesmyslných energetických koncepcích ministrů průmyslů všech vlád Česka, stále požírá muslimy a křesťany nesmyslný meč válek o ropu, plyn a suroviny, např. v Sirii, v Iráku, v Mali, v Súdánu, v Afghánistánu, atd. V roce 2006, cca za 6,3 roku od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, na VELIKONOCE roku 2006, měla na Domašovsku, v Brně, v Česku, SVATYNĚ Boží, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dojít Boží spravedlnosti tím, že jediným VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, a SPRAVEDLIVÝM PROROKEM, měl být nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, což se nestalo. Dan.8/14,9/14,17,27,11/39,12/1, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Iz.1/1,19,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24.

 

Z jejich křesťanských lží a blábolů, z protikladných křesťanských dogmat o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a z promyšlených vychytralostí o SKÁLE militaristů a imperialistů, o PENĚZÍCH, MAJETKU, atd., vyšlo rouhačství na celou zemi. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude bdít nad křesťanským zlem, odstoupením svého rozumu od vzpurných, drzých, pyšných a neposlušných, dokud pokorní a úplně poslušní, nevyznají své lži a viny, dokud úplně nezničí SLOVA křesťanských krvavých, temných nebes, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Uvedené, zlé křesťanské mediální HVĚZDY, těžké jako cent, musí ze svých zrušených, krvavých, temných, křesťanských nebes, padat jako blesk tím, že se svými militaristickými křesťanskými žvásty, o nadvládě vojenských kaplanů, vojáků, politiků pravice a levice, atd., nad novým SVATÝM Hospodinem, a nad lidmi, vejdou v médiích neprodleně do říše ticha. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které je SVATÝM BOHEM, které doplňuje Bibli, Tóru, Korán, SLOVO DOGONŮ, atd, již vyšlo, a to v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, z TWR, z Proglasu, z ČRo a z ČT, atd., si na Vánoce vždy porodí svou mladou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Krista UKŘIŽOVANÉHO, k zániku. Následně, jimi narozeného Krista KŘIŽUJÍ, svými vášněmi a svými sklony ke lžím, mletím protikladných nauk o Kristu, a mletím DÉMONSKY promyšlených ekonomických vychytralostí tak, aby mohli Boha drze na Velikonoce UKŘIŽOVAT, a to protikladnými naukami o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Uvedené tradice křesťanského lži lidu nevedou, a nemohou vést, ke vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, které ještě nenastalo, kvůli trvání křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Drzé, militaristicky chamtivé svině vedou proti novému Hospodinu asymetrickou válku. Hospodin ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES prokazatelně uvádí, že má nad křesťanskými, hinduistickými, buddhistickými, židovskými, muslimskými, a jinými prasaty, naprostou moc, a to nad veškerou rozumností lidí, nad rukodělnou dovedností lidí, nad pamětí lidí, atd. Likvidovat proto nového, všemohoucího Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomocí křesťanských VÁNOČNÍCH a VELIKONOČNÍCH tradic, je HŘÍCH, či zločin, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Bláznem již nejsem já tím, že mám za Hospodina, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nejsem blázen tím, že se nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bojím, pro jeho moc, nad mým, geneticky zvířecím TĚLEM Satana, a nad mou, zvířecí DUŠÍ Satana. Blázni jsou všichni vzpurní, zpupní a neposlušní, kteří nevěří textům Písma, že nový Hospodin, v jím vyvoleném Česku, dělá dobro i zlo tak, jak si to sám, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, předsevzal. Ať se křesťanské, militaristicky chamtivé svině, v křesťanských chrámech, postavených lidskýma rukama, modlí jak chtějí, nový Hospodin je neslyší, protože děsivou křesťanskou, a jinou náboženskou a politickou temnotou boří, SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Teologie osvobození od všech vzpurných, zpupných a úplně neposlušných křesťanských, a jiných sviní, je nová. Pokorní a úplně poslušní služebníci nového Hospodina, mají povinnost vyvléct vzpurné a neposlušné křesťanské a jiné vládnoucí hlupáky, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ proto, aby chudí a bohatí zločinci a vrazi, přestali existovat. Teologie osvobození je nová tím, že všichni uvěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že chudé a bohaté je nezbytné úplně zrušit, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Totiž, bohatí a chudí, nemohou mít nikdy celosvětový mír. Nový VŠEMOHOUCÍ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je Bohem POKOJE celosvětového Božího království. Bohaté a chudé, kteří spolu stále válčí, již nechce, nepotřebuje. Bláznem je každý, kdo proti Bohu bojuje. Genocida muslimů nesmyslnou válkou o ropu, plyn a suroviny se děje, protože muslimové nemají pro křesťanské, militaristicky chamtivé imperialistické svině, žádnou cenu. Křesťanské, militaristicky chamtivé imperialistické svině, svým rozumem TĚL a DUŠÍ zvířat, chtějí barbarství nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, protože chtějí zachovat svou vládu nad lidmi, a tím i svou vládu nad novým Hospodinem, nad jeho SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokračováním nesmyslného ničení fosilních paliv, nesmyslným horečným zbrojením, nesmyslnými válkami, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, atd. Křesťanská civilizace má naprosto chybné základy v tradicích křesťanství, protože křesťanství je v Písmu STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Veškeré zlo nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, a o vládu Baalů, to je vlastníků majetku a PRACHŮ, nad lidmi, a nad novým Hospodine se děje z toho důvodu, že křesťanské, militaristicky chamtivé imperialistické svině, dvakrát ročně zabíjejí nového Hospodina, jediného Boha SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to vždy na Vánoce, a na Velikonoce. Kdo žízní, ať přistoupí k novému Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdo touží po mírumilovném Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, ať zadarmo nabere vody života, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES. Bohem vyvolenému Česku, na které Bůh, po vyjití z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, uvedl ovoce úmyslu Baalů, to je vlastníků PRACHŮ, MAJETKU, a křesťanských konspiračních teorií o Bohu, byla v roce 2006, předložena cesta ŽIVOTA VĚČNÉHO, v levicovém, celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, a cesta křesťanské SMRTI, kterou je horečné zbrojení, a meč TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Všichni, kdo zůstali vzpurní, zlí, a neposlušní propadli SMRTI tím, že se k novému Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, nevrátili. Hospodinem vyvolené chamtivé a neposlušné Česko, proto spěje ke svému zániku. Všichni chtějí být zničení STRAŠLIVOU ZÁHUBOU, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Bože SPRAVEDLIVÝ, já, BERÁNEK OBĚTOVANÝ, netoužím po DNI ZKÁZY Česka. Slyš modlitbu svého služebníka Stanislava Oplatka, a svým rozumem, ze svého milosrdenství, učiň svou SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, s pokornými a s úplně poslušnými vše tak, aby veškeré křesťanské modloslužby v Česku byly zastaveny, v polovině toho svatého týdne, ve STŘEDU, protože jsi to slíbil. Já jsem stále nesvéprávným bláznem, protože nikdo nechce číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro odstoupení TVÉHO rozumu, od vzpurných, pyšných a neposlušných. Bože dej, ať je nesvéprávným bláznem každý vzpurný, zpupný, bohatý Baal, Beel, Belzebub, DÉMON, či Satan. Nový Hospodin vede TVORSTVO odjakživa. Proto ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, je vlastně ÚSVITEM OSMÉHO TISÍCILETÍ. Bůh v Písmu uvádí, že křesťanské a jiné lidské modly Bohů, před vznikem křesťanství nebyly. Slibuje, že v Božím, celosvětovém Božím království zase nebudou. Stačí vyhnat křesťanské, militaristicky chamtivé svině, netvory, z médií, a ze školství, do říše ticha. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost vrátit se k novému Bohu neprodleně, buď svoláním SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ, nebo svoláním SLAVNOSTNÍHO POCHODU v ulicích měst. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost vyrobit bílé prapory, připnutím bílých tílek, či bílých kalhotek, pomocí rýsováčků na hole, a s těmito bílými prapory přivítat nového Hospodina, což je možné pouze při znalosti SLOV NOVÝCH NEBES. Vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní je nejlépe zorganizovat v neděli, v sedmý křesťanský den. Když to Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství dovolí, určitě drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, promění křesťanské chrámové zpěvy v kvílení ve středu. Bůh nepovolí, dokud křesťanství nezničí proto, aby nad celým SVĚTEM mohl vládnout sám, SLOVEM.

 

Cenzura těchto textů pomalého Božího soudu, objasňujících vůli Boží, platnou pro přelom věků konce éry fosilních paliv, objasňujících moc Hospodina nad každou lidskou Duší, a každým lidským tělem, a objasňujících Boží energetickou koncepci Česka a SVĚTA, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je pro Česko energetickou SMRTÍ. Šílené válečné konflikty organizované pomocí muslimských hlupáků, zbraněmi křesťanů, a šílené teroristické násilí muslimů, jsou útokem na celosvětový mír. Vyjít z křesťanských militaristických lží, do svobody slova o Bohu a o energetice, má Česko a SVĚT povinnost, když to Hospodin dovolí, na KONGRESU energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus bude Bohem vítězným, až v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Brně, nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, skončí křesťanské lži o Kristu tím, že neprodleně budou věnovat pozornost textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti přeměny SVĚTA, z titulu konce éry fosilních paliv, což postihne celý SVĚT. Pokorní a úplně poslušní již nesmí odmítat svolat slavnostní shromáždění. Příchod nového Hospodina je nutné oslavit, a poděkovat mu, za možnost přeměny energetiky, ekologie a mravů, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. VŠEMOHOUCÍHO Hospodina, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, je nezbytné úplně poslouchat. Odmítání jedině možné, a jedině správné energetické koncepce Boží, uvedené v Božích příkazech, a v ZÁKONECH POLE VĚDY Písma, je pro Česko a SVĚT, pro nový Boží technický lid VUT v Brně, a pro projektanty, energetickou SMRTÍ. Hospodin je SVATÝ pouze v ŽÁRU OHNĚ SLOV Písma VEŠKERÝCH, NOVÝCH, NEBES. V Písmu i v písničkách, filmech, atd., slíbil, že až vzpurní, pyšní, drzí a neposlušní Baalové, to je vlastníci PRACHŮ a MAJETKU, padnou před novým Hospodinem na kolena, z milosrdenství jeho rozumu, tak již nevstanou. Nový Hospodin stále činí dobro i zlo proto, aby na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, úplně a celosvětově zničil všechny systémy, které zasadil službou lidí, neposlušných, drzých a vzpurných SATANŮ, své SKÁLE, PRACHŮM a MAJETKU. Nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je novou SKÁLOU pro pokorné, úplně poslušné, prozíravé, dospělé, odpovědné a moudré znalce SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro OKŘÍDLENCE, pro BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pro jejich znalost textů Písma SLOV nových, veškerých NEBES, slov Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ, atd., které se v Boží slávě vzájemně propojují a doplňují. Nový Hospodin v Písmu, v písničkách, atd., slíbil, že pokorným, úplně poslušným a bezmocným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, svým rozumem, ze svého milosrdenství, setře každou slzu z očí, a to tím, že pokorní a úplně poslušní, novému Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI věrní, budou neprodleně a postupně realizovat jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, v celosvětovém Božím království, energeticky neotřesitelném. Nelze realizovat celosvětové Boží království, u lidí vzpurných, drzých a neposlušných, takových pyšných, jací jsou v děsivé křesťanské, muslimské, hinduistické, buddhistické, židovské, a jiné imperialistické a militaristické temnotě. U nového Boha, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, lze Božím rozumem realizovat vše, protože lidé stále dělají pouze to, co se Hospodinu líbí tak, jak to zapsal dopředu do veškerého Písma, pro všechna náboženství SVĚTA. Česko je stejně SVATÉ jako nový Hospodin, protože ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zná Boží vůli platnou pro přelom věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křesťanského dne, to je v roce 2000. DEN PÁNĚ trvá totiž vždy tisíc let. Hospodinem v Písmu vyvolené Česko, především technický lid VUT v Brně, a projektanti, v místě svatém, na pupku SVĚTA, mají povinnost neprodleně ukončit křesťanství, judaismus, hinduismus, buddhismus, islám, atd., na KONGRESU energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, pomocí realizace dokonalé Boží lásky, Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomocí realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech. Celý SVĚT neposlušných a vzpurných náboženských a politických idiotů, či analfabetů, prochází týmž utrpením, kterým je lhaní o Bohu, a lhaní o energetice, v částečce DUCHA BOŽÍHO, což je způsobeno odstoupením rozumu Hospodina, od všech hlupáků, se starým politickým a náboženským myšlením. Slaboch Česko musí zvolat. JSEM BOHATÝR, pro znalost Božího příkazu VŠEMOHOUCÍHO HOSPODINA ZÁKONODÁRCE A SOUDCE, o neprodleném nastolení vlády jediného Boha SVĚTA, nejenom v Česku, ale na celé zemi, ve všech státech SVĚTA, uzákoněním objasněných Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Hospodin nenechá bez trestu nikoho, kdo odmítne realizovat DEN Hospodinův, den ELDORÁDA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve školství, a v médiích. Před novým, SVATÝM Hospodinem, musí pokleknou každé koleno stávající byrokratické, křesťanské STÁTNÍ SPRÁVY, která jako vzpurná a neposlušná, již není Česku a TVORSTVU k užitku, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, pyšných a neposlušných, křesťanských a jiných sviní. Vůle Boží je, aby pokorní, úplně poslušní, stejně mocní, jaký je nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničili veškeré stávající neposlušné politické a náboženské analfabety a hlupáky, vzpurné, pokrytecké, a líné stávající byrokratické STÁTNÍ SPRÁVY, vytvořením STÁTNÍ SPRÁVY nové, pokorné a úplně poslušné, dle textů v předchozích kapitolách. Dny vzpurných, drzých a neposlušných, militaristicky chamtivých křesťanských a jiných sviní, jsou sečtené. Rozpínají se místo pokorných a úplně poslušných. Vzpurní a neposlušní pokrytci a zločinci jsou studení, jsou ledoví, necitelní, protože jsou daleko od ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Každý kdo se vrátí k novému Hospodinu, k jeho SLOVU NOVÝCH NEBES, každý kdo se přestane rozpínat pomocí svých Bohů, např. zbraní a vojáků, začne hřát, stejně jako hřeje ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES.

 

Pomalý POSLEDNÍ SOUD vzpurných, neposlušných a nemilosrdných křesťanských pokrytců a zločinců v Česku, je naukou o POSLEDNÍCH VĚCECH křesťanských a jiných sviní, jejichž dny jsou v Písmu, v písničkách, ve filmech, atd., již sečtené. Pro pokorné a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, jsou Boží přikázání, o úplném zničení všech vzpurných a neposlušných, např. křesťanských, militaristicky chamtivých prasat, lehké. Bude to z toho důvodu, že od pokorných a úplně poslušných znalců SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Bůh již nebude odstupovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Nový Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nad neposlušnými a drzými křesťanskými sviněmi, v jím vyvoleném Česku, nezvítězí. Křesťanským analfabetům, hlupákům, nemluvňátkům, kazatelům z twr@twr.cz, radio7@radio7.cz, Ing. Rausovi a jeho hostu, při sobotním vysíláním TWR v Proglase, v sobotu 14.11.2015, Hospodin, z milosrdenství Božího rozumu, umožnil telefonicky zkráceně sdělit. O Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nemáte ani ponětí. V době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti v Česku, Hospodin z křesťanských ekumenických církví učinil spolek, či kategorii nemravných hlupáků, a náboženských analfabetů, pro jejich službu chamtivým Baalům, to je vlastníkům PRACHŮ, a MAJETKU, místo Hospodinu. Dnes ve vysílání DÉMONIZUJETE čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti v Česku, protože nechcete nic slyšet o tom, že v energeticky, ekologicky a v mravně neotřesitelném Božím celosvětovém království, musí Bohem vyvolené Česko, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době čtyřiceti let pouště socialismu. Křesťanská lež má dlouhé nohy ekumenických církví, ekumenických žen, prostitutek, např. SODOMY, GOMORY, či OHOLY a OHOLIBY, křesťanských SVINÍ, či ZMIJÍ, Hodecové a Endlicherové z TWR, a ostatních mrzkých žen z TWR, Proglasu, ČRo či ČT. DÉMONIZOVAT ve vysílání nedokonalou socialistickou spravedlnost, místo stávající, nespravedlivé kapitalistické vlády DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, je drzost. Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím muslimu, kteří mají ropu a plyn, a které proto postihl Hospodin genocidou, to je úplným zničením kvůli tomu, aby vláda nad ropou, plynem a surovinami, patřila nikoli Hospodinu, ale křesťanským, militaristicky chamtivým sviním. Na semaforu Boží lásky, Božího rozumu, na svatého Martina stále svítí zelená tím, že Hospodin, který do Česka přijel na bílém koni, jako Pán pánů, a Král králů, nečiní nic tajně. Hospodin umožňuje objasňovat vše co ve světě dělá proto, aby na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli energetické SPÁSE Česka a SVĚTA, mohl zbořit úplně vše, co křesťanstvím, hinduismem, buddhismem, islámem, judaismem, atd., zasadil. Chce vládnout sám všemu TVORSTVU SVĚTA, ze své SVATYNĚ, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V křesťanský zlý pátek, 13.11.2015, v horoskopu v Rovnosti uvedl, že návštěva Hospodina se uskuteční tím, že večer se mám těšit na ŽHAVOU TEČKU DNE PÁNĚ, který trvá v Hospodinem, v Písmu vyvoleném Česku, již tisíc let. ŽHAVÁ TEČKA DNE PÁNĚ přišla večer ve Francii, kde Hospodin, bořící křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, pomocí muslimu, pomocí teroristů, zabil mnoho vzpurných a neposlušných, zlých FRANCOUZŮ. Hospodinu se nelíbí, že křesťanské, militaristicky chamtivé svině, vládnoucí váleční zločinci, např. prezidenti Putin, Obama, Zeman, atd., kteří mají nad muslimy vojenskou převahu, v barbarské nesmyslné válce masově zabíjejí muslimy, a to kvůli zachování svých ekonomických a strategických zájmů. Genocida muslimů nesmyslnou válkou o ropu, plyn a suroviny se děje, protože muslimové nemají pro křesťanské, militaristicky chamtivé imperialistické svině žádnou cenu. Křesťanské, militaristicky chamtivé imperialistické svině, svým rozumem TĚL a DUŠÍ zvířat, chtějí barbarství nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, protože chtějí zachovat svou vládu nad lidmi, a tím i svou vládu nad novým Hospodinem, nad jeho SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pokračováním nesmyslného ničení fosilních paliv, nesmyslným horečným zbrojením, nesmyslnými válkami, nesmyslnou výrobou, výstavbou, dopravou, atd. Křesťanská civilizace má naprosto chybné základy v tradicích křesťanství, protože křesťanství je v Písmu STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Veškeré zlo nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, a o vládu Baalů, to je vlastníků majetku a PRACHŮ, nad lidmi, a nad novým Hospodine se děje z toho důvodu, že křesťanské, militaristicky chamtivé imperialistické svině, dvakrát ročně zabíjejí nového Hospodina, jediného Boha SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to vždy na Vánoce, a na Velikonoce.

 

U znalců SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je mírumilovné Boží SLOVO nelítostným bojovníkem, proti všem drzým a neposlušným křesťanským pokrytcům. Povstal jsem k soudu proti neposlušným a zlým sviním, proti mrtvým vládnoucím zločincům, aby Bůh mohl říci: „Tu jsem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES“. Karmickou událostí bude, když lidé najdou společného jmenovatele pro své uzdravení, a to dokonalou lásku Božích příkazů a ZÁKONŮ, pro přetvoření SVĚTA na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Křesťanská sebeláska k drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, není láskou k novému Bohu. Karmickou událostí bude nastolení prvního dne celosvětového Božího království, v úplně poslušném Česku. Bože VŠEMOHOUCÍ, který boříš vše, co jsi křesťanstvím zasadil dej, ať v novém DNES naplnění Písma, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 25.11.2015, padne Česko do TVÉ náruče, a ne do náruče BAALŮ, BEELŮ, BELZEBUBŮ, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, vedených v Česku hlupákem kardinálem Dukou, a NETVOREM prezidentem Zemanem. Vždyť Bože víš, že kvůli lidské chamtivosti, každý lidský DUCH zemdlel. Nehněvej se na Česko navěky. Ze svého milosrdenství, dej mnohým svůj Boží rozum. Ideologie křesťanské bezbožnosti a neposlušnosti, vůči dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, přivedla celý SVĚT k horečnému zbrojení, a k nesmyslným válkám o fosilní paliva a suroviny. Dle vůle Boží jsem povstal k vykonání pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vzpurných, zpupných, zlých, neodpovědných a neposlušných BAALŮ, BEELŮ, BELZEBUBŮ, DÉMONŮ a jiných hlupáků proto, aby nový Hospodin, svým novým SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mohl uzdravit znalce veškerého Písma od jediného Boha SVĚTA, a to čtením SLOV NOVÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost se k novému Hospodinu vrátit neprodleně, mletím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. U nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nastolení celosvětového Božího království, na KONGRESU energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, možné je. Oslavovat sama sebe navzájem znamená ignorovat texty Písma o tom, že Bůh dává každému člověku pouze ČÁSTEČKU svého DUCHA, své rozumnosti. Také rukodělná dovednost, a stejně tak paměť, je od Hospodina, z jeho milosrdenství. Pokud to Hospodin dovolí, jeho rozumem, pokorní a úplně poslušní mají povinnost požádat o to, abych jejich jména zapsal do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Od těch vzpurných, kteří se k novému Hospodinu nevrátili neprodleně, kteří ignorují přelom věků konce éry fosilních paliv, kteří ignorují začátek ÚSVITU třetího křesťanského dne, který se začal v roce 2000, nový Hospodin odstoupil, ze svého milosrdenství, svým rozumem, a to v částečce svého DUCHA. Ze svého milosrdenství, odstoupením svého rozumu boří všeho, co zasadil děsivou temnotou křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Čas děsivé křesťanské, buddhistické, hinduistické, židovské a islámské TEMNOTY v Česku a ve SVĚTĚ, má povinnost ukončit Hospodinem v Písmu vyvolené Česko, a to SOUDEM neposlušných, mluvením pravdy o dokonalé Boží lásce, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, opakovaně objasňované. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, nastal PRAVÝ ČAS úplné poslušnosti, kvůli ukončení pohromy, kterou je odstoupení rozumu nového Hospodina, v částečce Božího DUCHA, od vzpurných, zpupných a neposlušných, křesťanských, chamtivých militaristických sviní. Nastal čas pro konání dobra tím, že nový Hospodin, v Česku a tím i ve SVĚTĚ, povstane proti všem BAALŮM, BEELŮM, BELZEBUBŮM, DÉMONŮM a proti jejich Bohům, proti drzým pozemským, Otcům Satanům kněžím, silou SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Církev katolická, všeobecná, již není hybatelem rozvoje společnosti, ale je brzdou dalšího vývoje Česka a SVĚTA, protože nový Hospodin, stále stejný Bůh, nikomu vzpurnému, drzému a neposlušnému, svůj rozum, ze svého milosrdenství, již nedá. Kdo si ještě myslí, že podstatou svého TĚLA a své DUŠE není zvířetem, což genetika dokazuje, pro odstoupení rozumu Boha, DUCHA SVATÉHO, od drzých neposlušných, padá do energetického, ekologického, ekonomického a mravního HROBU. Každý drzý, vzpurný, neposlušný a neodpovědný, je MRTVÝ. Pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, nejsou vzpurní a neposlušní ostatním lidem k užitku. Ekumenické ČARODĚJNICE, všechny ekumenické církve, již nelze nechat naživu ani jeden den. U nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, je možné neprodlené nastolení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. U křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, nastolení ovoce Božích úmyslů celosvětového míru, možné není. Neposlušní a vzpurní byrokrati, stojící proti novému Hospodinu, svým politickým a náboženským SLOVEM, svých žvástů a bludů, jsou nyní především všechny ekumenické církve, všichni politici pravice a levice, a veškeré ŠKOLSTVÍ, co k politikům pravice a levice, k ekumenickým církvím, k vojákům, k vojenským kaplanům, k ekonomům, k bankéřům, atd., patří. Nový Hospodin ZÁKONODÁRCE, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničemu želet, dokud nad neposlušnými a vzpurnými, nezvítězí. Vládnoucí vzpurní a neposlušní BYROKRATI, musí být úplně zničení novým Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. K byrokratické STÁTNÍ SPRÁVĚ, která musí být spálena ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, patří všichni, kdo mají za Boha SKÁLU křesťanů, kterou jsou PRACHY. Nový Hospodin, který se v těchto textech vyvýšil SOUDEM všech křesťanských, militaristicky chamtivých, a jiných sviní, stále vyčkává. Chce se smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až v Česku bude mnoho pokorných a úplně poslušných BOHŮ, či SVATÝCH Božích SYNŮ, kteří budou stejně mocní, jako je nový Hospodin, ve SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Hospodin chce v Česku říci: „TU JSEM VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES.“ Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až noví Bohové, či Boží SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, z milosrdenství rozumu Hospodina, nechají v médiích, a ve školství, především v technickém, na VUT v Brně, a u projektantů, sestoupit do Česka, všemohoucí ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který vše křesťansky byrokratické úplně spálí. Vůle Boží je, aby jím vyvolené Česko rozhodlo, že veškerá stávající byrokratická, křesťanská, STÁTNÍ SPRÁVA pokrytců, lhářů, a zločinců, náboženská a politická, musí být úplně zničená, nelítostným bojovníkem, kterým je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Rozhodnutí o tom, že Hospodinem v Písmu vyvoleném Česku, musí být vše nové, je nezbytné provést z toho důvodu, aby nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, byl jediným SOUDCEM, a jediným ZÁKONODÁRCEM, pro všechny státy SVĚTA.

 

Pokorní a úplně poslušní služebníci jediného Boha SVĚTA, mají povinnost uvěřit textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že ENERGETICKÉ SPÁSA, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000, je možná pouze rozumem Hospodina, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. Nový Hospodin chce všechno nové tím, že všichni, kdo jsou v Česku křesťanským STŘÍBREM ODVRŽENÝM, musí vejít v médiích a ve školství neprodleně do odpočinutí od svého díla, energetické, ekologické a mravní zhouby tím, že ve všech médiích, a ve ŠKOLSTVÍ, vejdou neprodleně do říše TICHA. Nový Hospodin, nad jím vyvoleným Českem se slituje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až veškeré SLOVO o Hospodinu bude nové tím, že bude pouze o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. SVATÍ jsou nyní pouze ti pokorní a úplně poslušní hrdinové, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kteří se pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, postaví proti drzé vládnoucí byrokratické většině vlastníků peněz, Baalů, to je boháčů proto, aby SKÁLA všech vzpurných, drzých, neposlušných hlupáků a zločinců, kterou jsou PRACHY, odtáhla z Česka v děsu, kvůli nastolení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nový Hospodin, z milosrdenství svého rozumu, mě umožnil telefonicky zkráceně sdělit v ČRo2, v pořadu KONTAKT Jana Burdy a profesora Petra Kulhánka kontakt@rozhlas.cz, ke stému výročí obecné teorie relativity Alberta Einsteina. Veškeré informace pro změnu názorů na Hospodina jsou pro vědce k dispozici ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Posluchačům bylo sděleno, že Hospodinem vyvolené Česko má povinnost se oddělit od každého jiného lidu tím, že bude stejně svaté, jako je nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Má povinnost rozlišovat ty čisté, kteří rozum od Boha, z jeho milosrdenství mají, od nečistého politického a náboženského dobytka pravice a levice, a všech ekumenických církví, od kterých Hospodin odstoupil v částečce svého NOVÉHO DUCHA, SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES proto, aby stávající byrokratickou, křesťanskou STÁTNÍ SPRÁVU, úplně zničil, svým SLAVNÝM DRUHÝM PŘÍCHODEM, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pravda o Hospodinu, a dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, která zachrání každou levicovou, pokornou a úplně poslušnou OVCI, zvítězí v Česku okamžitě, v jedinou hodinu, až SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude dáno ve školství, a v médiích, v ČRo2, na SVÍCEN. Posluchačům bylo sděleno, že nečistí jsou všichni drzí neposlušní a vzpurní hlupáci v ČRo2, atd., kteří odmítají uvěřit tomu, že nový Hospodin je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že má moc, svým NOVÝM SLOVEM, úplně zrušit děsivou temnotu všech náboženství SVĚTA, a úplně ukončit činnost byrokracie STÁTNÍ SPRÁVY politiků pravice a levice celého SVĚTA, nastolením celosvětového Božího království, svými Božími zákony POLE VĚDY Písma, Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Uvedenou pravdu o Hospodinu má povinnost pochopit především nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti. Nový Boží technický lid, pokorný a úplně poslušný, již nesmí oslavovat např. vědce Einsteina, který nepopíral, že má rozum od Hospodina. Nečistí redaktoři a nečistí vědci stále drze popírají texty Písma o tom, že Boží rozum je pouze Božím milosrdenstvím. Toto je pravda pravdoucí, kterou svými činy popírají již pouze lháři, zločinci, a křesťanští váleční štváči. Nový Hospodin je autorem, či spolu s Einsteinem, spoluautorem teorie relativity. Je autorem spravedlnosti ideologie LÉVIJCŮ, levicových OVCÍ, Marxe a Engelse. Bez Božího rozumu by vědci, Eistein, a komunistické OVCE, Marx, či Engels, neexistovali. Běda vzpurnému a neposlušnému Česku, když uvedenou pravdu o Bohu, o Božím rozumu, který je pouze Božím milosrdenstvím, nedají vědci v Česku neprodleně na SVÍCEN. Ráj celosvětového Božího království se má začít v Česku neprodleně tím, že každý vědec bude mít hlavu, která bude zářit jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH tím, že bude vědět, že SLUNCE Bhagavadgíty, v Boží slávě, Božího rozumu, doplňuje a upřesňuje MĚSÍC Koránu, a stejně tak doplňuje křesťanské a židovské HVĚZDY Bible. Tím bude umlčen věštecký křesťanský, židovský, hinduistický, buddhistický, muslimský a jiný DUCH TEMNOTY, náboženských a politických lži proroků, pokrytců, podvodníků, lhářů a válečných zločinců, např. prezidentů Putina, Obamy, Zemana, atd. Uvedení lžimesiášové a lži proroci, svádí Bohem vyvolené vědce, pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, což možné není. Protože Pán slíbil, že zkrátí ty dny děsivé křesťanské temnoty v Česku. Jinak by nebyl energeticky, ekologicky a mravně spasen, Božím rozumem, žádný neposlušný člověk. Jak jinak by Hospodin neposlušné a zpupné lidstvo soudil, než odstoupením svého rozumu. Poslušní vytvoří vše nové, mladě jaré. 3.Moj.20/24, Mar.7/7,13/20, Mat.5/3až18, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

Smyslem života vědců je nyní služba novému Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Každý vědec, který do své hlavy dobrovolně naprogramuje texty Písma o Boží moci nad lidmi, od toho, nový Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije stále mezi námi, svým rozumem, své DUŠE, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Cíl se blíží, dle písniček od Boha. Jsme mu stále blíž. Bez Česka Boží láska není, protože všichni lidé jsou bez rozumu Hospodina, stejně debilní, jako ve vzpurném a neposlušném Česku. Nový Bůh, vzpurným a neposlušným, zpívá stále dál. Česko již ví, že má povinnost nastolit Boží celosvětové království, na KONGRESU energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12. Nový Hospodin učinil letním počasím, v listopadu 2015, milostivé Hospodinovo léto. V Písmu i v písničkách vyžaduje, aby pokorní a úplně poslušní zajistili, aby stávající křesťanská byrokratická STÁTNÍ SPRÁVA, byla jako STROMY, a to bez listí, to je bez lidí. Ve všech městech, i vesnicích, musí zasednout SOUDNÉ STOLCE, které učiní vše nové tím, že vytvoří novou STÁTNÍ SPRÁVU, pokornou a úplně poslušnou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,30,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, atd. Zápasíme s děsivou křesťanskou temnotou, protože SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, stále spí. Tenhle závod jistě prohrajeme. Zvítězí čas, který každému, ve stávající křesťanské prolhané STÁTNÍ SPRÁVĚ, kdo má za Boha svoje KORYTO, zláme vaz. Vteřinový strach, z nastolení vlády Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad vším TVORSTVEM, souží nás v době, kdy každý má žít ŽIVOT VĚČNÝ, v Božím celosvětovém království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Láska Božího rozumu, křesťanským sviním neznámá, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, schází lidem celého SVĚTA. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Vyvlečení křesťanských bohatých KORYTÁŘŮ, od jejich KORYT, ke KORYTŮM elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a ke stolům elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je začátkem všeho nového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Vinaři nešetří superlativy. VÍNA, která Hospodin připravil pro první SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ v roce 2015, jsou z kvalitních, zdravých, vyzrálých a aromatických hroznů, které nemají plísně a choroby. Na semaforu dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, stále svítí zelená tím, že je přístupná všem pokorným, úplně poslušným, prozíravým, dospělým, odpovědným a bezmocným. Hospodin v Česku již nepotřebuje žádné vzpurné vědce, např. Petra KULHÁNKA, který nemá o novém Bohu, a o jeho vůli, ani ponětí. Nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již žádné kulhavé, neposlušné a vzpurné profesory KULHÁNKY nepotřebuje. Nikdo z vědců již nemá výmluvu nového Hospodina neposlouchat, a neplnit jeho vůli. Brány Božího království jsou otevřené poslušným. V Brně jsem vše uvedené vysvětlil jedné mladé jeptišce. Řekl jsem jí, že kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, a kvůli jeptiškám, chodících dle písniček od Krista, v KUKLÍCH, všichni neposlušní a vzpurní lidé slouží v křesťanské chamtivosti MAJETKU, místo novému Hospodinu. Řekl jsem této křesťanské svini, že je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože nyní, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, který se začal v roce 2000, musí pominout veškerý majetek. Musí pominout křesťanská chamtivost, která je křesťanskou modloslužbou. Bohem vyvolené Česko musí být pokorné a úplně poslušné proto, aby lidstvo celého SVĚTA, mohlo být přijato do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a do domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou v návrhu uvedené na fotografiích výkresů ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Ám.3/7,15až5/10až25,8/2,11, Lukáš12/31,13/29,16/8,13,17/10,20,34, atd. Úplně pomatená a hloupá jeptiška pravila, že Boha, který ji má za STŘÍBRO ODVRŽENÉ, nikdy nebude mít ráda jako sama sebe, protože stále věří bludům protikladných a promyšlených křesťanských nauk, drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky, a ne Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pomatení a hloupí křesťané, o novém Hospodinu, kvůli děsivé křesťanské temnotě, stále nemají ani ponětí. Proto drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, křesťanstvím kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Z jejich protikladných křesťanských žvástů, a s promyšlených ekonomických vychytralostí, vyšlo křesťanské rouhačství na celou ZEMI. Pomatená jeptiška pravila, že pominutí majetku je nesmyslem, protože věčné příbytky mrtví křesťané dostanou až po jejich SMRTI. Kéž by Bůh učinil, svým rozumem, vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, které ještě v Česku nenastalo. Nový Hospodin má v Písmu, i ve filmech, Česko za loď, která se plaví po vzedmutém moři křesťanských a jiných prasat. Vyžaduje, aby v Česku, křesťanské moře militaristicky chamtivých sviní neprodleně vyschlo, ABY NEBYLO, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vláda věcí lidských a Božích, k lidu Česka se zase navrátí, po úplném zničení křesťanské, neposlušné a vzpurné byrokratické STÁTNÍ SPRÁVY, závislé na SKÁLE křesťanských pomatenců, kterou je majetek a PRACHY. Pro pokorné a úplně poslušné je novou SKÁLOU, nový Hospodin, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanská civilizace popírá moc Hospodina nad lidmi, vzpurní vědci popírají, že mají rozum od Hospodina, což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Bohem vyvolené Česko má povinnost ukončit všechny války na SVĚTĚ tím, že z každé muslimské ženy, zahalené v černé KUKLI, učiní NEVĚSTU v bílém tím, že každý člověk v Česku bude mít hlavu zářící jako SLUNCE Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, pro znalost SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Nová SMLOUVA, s novým Bohem, je SMLOUVA se ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Drzí pozemští Otcové Satani kněží jsou v křesťanství pomatení od samého počátku křesťanství. Např. drzí pozemští Otcové Satani kněží, Jan Hus a J. A. Komenský, jsou novým Hospodinem prokletí od samého počátku za to, že vládu svého křesťanského Boha nad lidmi, chtěli v děsivé temnotě křesťanství, nastolit pomocí vojáků, a zbraní, v případě Husa vojáků HUSITŮ, v případě Komenského, pomocí vojáků ze ŠVÉDSKA. Bohem prokleté vládnoucí křesťané svině, např. prezidenti Putin, Obama, či Zeman, se chovají dodnes stejně, jako vládnoucí křesťané za středověku. DNES např. v nesmyslných válkách křesťanů s muslimy o ropu, plyn a suroviny, chtějí v zemích muslimů nastolit svoje křesťanské hodnoty, svých lží o novém Hospodinu, a svých lží o své, naprosto nesmyslné koncepci energetiky. Vládu nového VŠEMOHOUCÍHO BOHA nad lidmi celého SVĚTA, nad všemi státy SVĚTA, nelze nastolit nesmyslnou válkou, ale celosvětovým mírem tím, že nad celým SVĚTEM bude vládnout jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE, svými novými příkazy a novými zákony POLE VĚDY PÍSMA o energetice, ekologii, mravech.

 

Zjistil jsem, že mnozí lidé, včetně lékařů z VZP v Brně, mě mají stále za blázna, což dělají pro křesťanskou neznalost SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Tyto texty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanských, militaristicky chamtivých vládnoucích SVINÍ Česka dokazují, že nový Hospodin má s úplně pomatenými křesťany, svatou trpělivost. Kvůli této neznalosti, drzí pozemští Otcové Satani kněží, blázni, stále nezhynuli, stále nevešli do říše ticha, cestou vyvolených vzpurných a neposlušných bláznů, KORYTÁŘŮ. Panovník Hospodin již mluví ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto všichni pokorní a úplně poslušní mají povinnost prorokovat pravdu o Bohu, a tím také pravdu o jedině možné, a jedině správné, energetické Boží koncepci, pro Česko a pro celý SVĚT, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, celosvětového Božího království. Já blázen nejsem. Blázni jsou všichni, kdo odmítají číst SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud nebudou číst. Vážení lékaři VZP Brno venkov info@vzp.cz, podatelna@vzp.cz, informace72@vzp.cz, oldrich.tichy@vzp.cz, eva.brozikova@vzp.cz, tiskove@vzp.cz, dana.trnkova@pvzp.cz, halina.trskova@pvzp.cz, podnikatel@pvzp.cz, dana.blahutova@vzp.cz, info@pvzp.cz, lekar@pvzp.cz, a ostatní úplně poslušní, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. info@crsp.cz, jan.talas@veronica.cz, dan@thetaptap.cz, yvonna.gailly@veronice.cz, simon@thetaptap.cz, martina.ondrichova@seznam.cz, espe@spolecenstvosp.sk, renata.pavelhelan@gmail.com, info@duchovniobnova.cz, infomaximus@infinit.cz, info@hnutiprozivot.cz, info@gpoa.cz, kancelar@szsz.cz, podana@souuhelna.cz, info@podyji.cz, monika.novackova@gmail.com, info@gykovy.cz, vyskov@vsa.cz, info@gykovy.cz, reditel@gymbk.cz, info@gymbos.cz, oabk@oabk.cz, info@gys.cz, redakce@brnonakole.cz, smichaaal@google.com, spacekmartin2@gmail.com, klub@starapekarna.cz, info@100promotion.net, petr.koza@bioartproduction.cz, barta.kon@seznam.cz, trinec@sceav.cz, rado.drahos@email.cz, vit.sebor@melvil.cz, kala.lubos@seznam.cz, wiselkaj@seznam.cz, folvo@seznam.cz, karelbo@seznam.cz, nelibisemi@melvil.cz, lukas@starapekarna.cz, sindelar.mich@gmail.com, tomas@starapekarna.cz, tomas.baranek@melvil.cz, david.burda@centrum.cz, sekretariat@trinecko.cz, epodatelna@trinecko.cz, trinec@cbnovagenerace.cz, lucie.vyborna@rozhlas.cz, atd. Lidé jsou dobří tím, že mají Boží rozum, z Božího milosrdenství. Jsou špatní svým rozumem, protože lidská DUŠE, a lidské TĚLO člověka, je stejné jako u zvířat. Po vyvedení Česka ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, Hospodin na Česko uvedl špatný systém militaristického imperialismu, ve kterém jsou všichni lidé zlí, bohatí i chudí, pro ideologii děsivé křesťanské temnoty vojenských kaplanů, kvůli které všichni klopýtají tím, že se proviňují proti všem Božím zákonům POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Jak.1/22,2/9až4/14až5/1, Jer.6/19až51/58, Sk.7/42, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6, Ám.3/7až5/25až8/11, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Kaz.3/18,6/10,8/8, atd. Bůh je SVATÝ tím, že je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťané se ušpinili neposlušností, protože ve své službě mamonu a PRACHŮM, místo novému Bohu, místo SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zabili nového DUCHA SVATÉHO, zabili nového Boha. Tím, STARÝM DUCHEM, dělají křesťanské PEKLO meče nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny. Nový SVATÝ Hospodin chce aby bylo všechno nové, např. kvůli nové solární ENERGETICE, např. na SAHAŘE. Novou solární energetiku, solární architekturu, solární urbanismus, atd., nelze realizovat kvůli politické nestabilitě, kvůli PEKLU nesmyslných válek křesťanů s muslimy, o ropu, plyn, suroviny, atd. Nový SVATÝ Hospodin, boří vše, co křesťanstvím, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, zasadil, a to odstoupením svého rozumu, od všech vzpurných, pyšných a neposlušných křesťanských, a jiných sviní, v částečce svého DUCHA. Nikdo na SVĚTĚ není SVATÝ, jako je SVATÝ nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nikdo není úplně poslušný a pokorný, nikdo se nového Boha nebojí, pro neznalost SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Hrdinou je každý pokorný a úplně poslušný, kdo dá SVĚTLO SVĚTA SLOV NOVÝCH NEBES na svícen, ve školství, a v médiích. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, např. NETVOŘI, drzí pozemští Otcové Satani kněží, kazatelé Petr Vaďura a docent Beneš z RANNÍHO SLOVA ČRo3, nabozenstvi@ rozhlas.cz, či hlupák, zločinec Kolegar z twr@twr.cz, a Satan, drzá křesťanská svině Buličič, pastor misijní skupiny Církve SLOVO ŽIVOTA v Blansku info@ea.cz, mertaj@post.cz, mikcube@gmail.com, info@slovozivotaolomouc.cz, slovozivotapv@ seznam.cz, cirkev@slovozivotamilovice.cz, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ, svou podporou ideologie zla křesťanského imperialismu a militarismu, zla horečného zbrojení, a tím zla vzniku třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Nastolení Božího ráje celosvětového míru, nastolení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, stále odmítají. Svou ideologií, svých protikladných křesťanských žvástů, a promyšlených ekonomických vychytralostí, zabíjejí NOVÉHO DUCHA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, to je zabíjejí nového Hospodina. Kvůli uvedeným vrahům nového Hospodina, nikdo se nového Boha nebojí, všichni, svým rozumem neposlušných politických a náboženských zvířat, mají za Boha boháče, bankéře, vojáky, vojenské kaplany, zbraně, auta, atd., což se děje, protože vzpurní a neposlušní pohané v Hospodinem vyvoleném Česku, svým rozumem politických a náboženských zvířat, nenávidí kázeň. Náboženská a politická ideologie uvedených křesťanských HOVAD bude připomínána s proklínáním, kvůli nesmyslnému ničení fosilních paliv, nesmyslnou válečnou výrobou, nesmyslnou výstavbou, dopravou, výrobou, atd. Kvůli Hospodinem vyvolenému neposlušnému Česku, všichni, jako vzpurní a neposlušní propadli SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných křesťanských sviní. Neposlušní a vzpurní, místo Bohu slouží Baalům, Beelům, Belzebubům, to je boháčům, DÉMONŮM, to je ekonomům a bankéřům, a jejich drzým Bohům, to je drzým pozemským Otcům Satanům, Čertům kněžím. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3.

 

Veškeré zlo na SVĚTĚ dělají vzpurní a neposlušní hlupáci, kteří bojují proti novému Bohu tím, že ignorují jeho příkazy o úplné poslušnosti, jeho příkazy, a ZÁKONY POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, které se začalo v roce 2000, na místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku a v Brně, není možné, aby nad novým Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a nad lidmi, vládli takoví pomatenci, podvodníci, pokrytci, lháři a zločinci, jakými jsou např. již uvedení lžimesiášové, lžiproroci, nebo drzí pozemští Otcové, Satani kněží, např. NETVOR farář Dominik fara@domasov.info, či NETVOR, lžibiskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz, brno@ biskupstvi.cz, cupr@biskupstvi.cz, atd. Kdyby jediný Bůh SVĚTA, z milosrdenství svého rozumu, nezkrátil ty dny děsivé křesťanské temnoty, nebyl by zachráněn žádný drzý, neposlušný a vzpurný člověk na SVĚTĚ. Uvedené drzé křesťanské svině, v děsivé temnotě protikladných křesťanských nauk, či dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí, učí naukám jen lidským, nikoli Božím zákonům, o celosvětovém, mírumilovném Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Z jejich křesťanských blábolů, z protikladných křesťanských dogmat, a z promyšlených vychytralostí o SKÁLE militaristů a imperialistů, o PENĚZÍCH, atd., vyšlo rouhačství na celou zemi. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, bude bdít nad křesťanským zlem, odstoupením svého rozumu od vzpurných, drzých, pyšných a neposlušných, dokud pokorní a úplně poslušní, nevyznají své lži a viny, dokud úplně nezničí SLOVA křesťanských krvavých, temných nebes, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Uvedené, zlé křesťanské mediální HVĚZDY, těžké jako cent, musí ze svých zrušených, krvavých, temných, křesťanských nebes, padat jako blesk tím, že se svými militaristickými křesťanskými žvásty, o nadvládě vojenských kaplanů, vojáků, politiků pravice a levice, atd., nad novým SVATÝM Hospodinem, a nad lidmi, vejdou v médiích neprodleně do říše ticha. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které je SVATÝM BOHEM, které doplňuje Bibli, Tóru, Korán, SLOVO DOGONŮ, atd, již vyšlo, a to v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. V novém DNES naplnění Písma, Hospodinem vyvolené Česko musí nechat padnout z hinduistického nebe na zem SLUNCE Bhagavadgíty hinduistů a buddhistů, protože již přestalo hřát, a stejně tak černou LUNU Koránu muslimů, která již nikomu, ve světě neposlušných a vzpurných, nesvítí jako SVĚTLO SVĚTA. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o nové energetice, atd., z Božího milosrdenství, dostanou pouze pokorní a úplně poslušní, kteří se vrátí k novému Hospodinu, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanské SLOVO uvedených dvou křesťanských pomatených a drzých HVĚZD z Domašova a z Brna, atd., ztemnělo, pro odstoupení rozumu Hospodina, od všech vzpurných a neposlušných podvodníků, či zločinců. Křesťanské protikladné SLOVO Satanů kněží, proto není dobré, ani spasitelné. Stojí proti SLOVU Božímu, proti ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytnosti nastolit celosvětové mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné a to neprodleně, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Novým Božím lidem je především lid technický z VUT v Brně a projektanti. Kongres energetiků má povinnost iniciovat nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, z milosrdenství rozumu nového Hospodina. Křivá výpověď uvedených drzých pozemských Otců, Satanů kněží, o křesťanském Bohu, který není Bohem SVATÝM, který je již pouze křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, je trestným činem, protože ve špatném křesťanském systému, křesťanského vzdorokrálovství, všichni dobří i špatní lidé, jsou zločinci. Špatné křesťanské mravy drzých pozemských Otců, Satanů či Čertů kněží, kteří bdí nad zlem tím, že svými ústy dělají špatný SYSTÉM imperialismu a militarismu, jsou pro každého pokorného, a úplně poslušného Božího SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, viditelné. Křesťanská chamtivost kněží a boháčů, je modloslužbou. Kněží farář Dominik, a biskup Cikrle, atd., jsou zločinci a podvodníci, protože stále očekávají nového Boha jako DÍTĚ, které má pást, svým Božím rozumem, celý SVĚT, všechna náboženství SVĚTA. Dle Písma a písniček, to DÍTĚ, stejně tak Bůh, který je v křesťanství, SYNEM ČLOVĚKA, jsou pouze Božím MLÝNEM, kterým Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako SKLADATEL a BÁSNÍK, jako LÉKAŘ, či jako TECHNIK, atd., mele všechny vzpurné a neposlušné křesťanské hlupáky, a jiné podvodníky. Hospodin na SVĚTĚ nečiní nic tajně. V každém pokolení vchází do svatých DUŠÍ proroků, kteří mluví pravdu, a kteří tím činí, co se Hospodinu líbí. K.M.1/4až8/21až19/6, atd. Proč tedy drzí a neposlušní pozemští Otcové Satani kněží, stále očekávají nového Hospodina, Krista, jako DÍTĚ, či jako SYNA ČLOVĚKA, když je DUCHEM SVATÝM, stále stejným, který žije mezi námi. Dle písniček od Hospodina. Kvůli podvodníkům a zločincům, Otcům Satanům kněžím, SLUNCE Bhagavadgíty rychle chladne, kvůli pokorným a úplně poslušným služebníkům Božím, černý MĚSÍC Koránu, z muslimského nebe, neprodleně spadne, z ten SOUDNÝ DEN křesťanských sviní v Česku, na Domašovsku, a v Brně. ZEMĚ se v základech hroutí, protože se nehroutí křesťanské, krvavé, černé, militaristické nebe.

 

Uvedené moudrosti se člověk nezmocní svým zvířecím rozumem, protože rozum od Hospodina je milostivým darem, K.M.1/4až8/21až19/6, atd. Hospodinu, který dělá dobro i zlo, se líbilo, v jím vyvoleném Česku, soudit drzé pozemské Otce Satany kněze, dle textů Bible, již dříve, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Stejně tak jsou drzí, vzpurní a neposlušní pomatenci souzení Bohem v novém DNES naplnění Písma, kdy Bůh, v roce 2000, na Česko uvedl ovoce úmyslů Baalů, boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, politiků, a jiných zločinců. Jer.6/19až51/58, atd. Uvedené moudrosti o vyvolení Česka, o nezbytnosti zřízení celosvětového Božího království, s vládou ZÁKONODÁRCE Hospodina, se lidé zmocní pouze tehdy, když jim bude naprogramována, do DUŠÍ a TĚL, z Božího milosrdenství, Božím rozumem. Pán slíbil, že dobu křesťanského vzdorokrálovství zkrátí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, protože jinak by nebyl spasen nikdo. Marek7/6,13/20, K.M.1/4až7/15,27až19/6, Jer.1/17až23/15,29,32, Iz.57/10,16,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 2.Petr. 2/21,3/4,8,9,16, atd. Proč se lid hrne za křesťanskými zločinci, např. za drzým farářem Dominikem z Domašova, a za biskupem Cikrlem z Brna, dle Žalmu 73. Protože drzí pozemští Otcové Satani kněží, křesťanským tupcům slibují ŽIVOT VĚČNÝ ve stávajícím imperialistickém, militaristickém systému, který vede k úplnému zničení fosilních paliv, k horečnému zbrojení, a tím ke zničení Bohem vyvoleného Česka a SVĚTA, mečem třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Plný počet pohanů vzešel tím, že při odstoupení Božího rozumu, všichni lidé, kteří chtějí zachovat stávající systém militarismu a imperialismu, lžou úplně ve všem, protože lžou o energetice, ke své vlastní záhubě. Řím.1/18až11/25, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, atd. Bože VŠEMOHOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ dej, ať nemusím říkat, že každý člověk je lhář, podvodník, pokrytec a zločinec, dle Žalmu116, a dle Daniela 9/14až11/39až12/2,3. Vždyť jsi slíbil, že se na úplně pomatené Česko věčně zlobit nebudeš, a že mnohým svůj rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátíš, protože při odstoupení Tvého rozumu od vzpurných, zpupných a neposlušných militaristicky chamtivých sviní, každý lidský DUCH zemdlel. Nikdo není odpovědný, nikdo nemluví pravdu o ENERGETICE, a o novém Hospodinu, pro neznalost Boha, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bůh je stejný DUCH SVATÝ. Iz.29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/15, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Petr.2/11až3/4,8,9,16, atd. Protože všechno, co je uvedeno ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se musí vyplnit, Mat.5/3,9,14,18,23/7, protože uvedené prolhané křesťanské svině, musí vyšetřovat orgány činné v trestním zřízení, Sír.4/18,5/5až23/19,24,27až43/26,31, podávám tímto opakovaně trestní oznámení na lháře a podvodníka, na Satana biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, a to KSZ v Brně, Mgr. Suchomelovi posta@ksz.brn. justice.cz. Na drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika fara@domasov.info, podávám opakovaně trestní oznámení napor. Šoukalovi krpb.podatelna@pcr.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, krpa.kr.podatelna@pcr.cz, krps.podatelna@pcr.cz, podatelna@policievysocina.cz. Nový Hospodin, ze svého milosrdenství, svým rozumem, se smiluje současně nad všemi pokornými a úplně poslušnými, až uvedení, a všichni ostatní vládnoucí zločinci, v Bohem vyvoleném Česku, budou donucení Hospodinu děkovat za ENERGETICKOU SPÁSU tím, že začnou mlet Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sír.5/5až9/15,13/18až43/26,31, Řím.1/18až 11/32, atd. Mrtví křesťané, ať pochovávají své mrtvé, to je neposlušné a vzpurné svině, do svých ekonomických, energetických či mravních jam, hrobů, svého křesťanského podsvětí. Novému Bohu vzdají chválu pouze pokorní a úplně poslušní, to je ŽIVÍ. Chudí a bohatí, nemohu žít spolu v celosvětovém míru, celosvětového Božího království, protože v křesťanském imperialismu, chudí a bohatí, spolu ŽÍT v míru nemohou. Sír.5/5až13/18, atd. Předpokladem energetické, ekologické a mravní spásy Česka je celosvětový mír, zničení všech náboženství SVĚTA, všech politických stran pravice a levice, všech armád, všech zbraní SVĚTA, atd. Předpokladem návratu Česka k novému Hospodinu, je neprodlené vyvlečení všech boháčů, od jejich koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nutno napsat www. Boží ráj celosvětového Božího království nastane, až veškeré jídlo v Česku bude zdarma, pro každé náboženské a politické zvíře, z titulu úplného zničení boháčů, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Až v Česku pomine majetek, bude veškeré TVORSTVO přijato do VĚČNÝCH solárních PŘÍBYTKŮ, domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH. Halloweenem Hospodin likviduje svátek křesťanských DUŠIČEK, protože drzí křesťané, kvůli tradicím svých mrtvých DUŠIČEK, opustili všechna Boží přikázání o energetice, ekologii a mravech. Mar.7/6až13/2. VŠICHNI SVATÍ Boží synové, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, jsou nyní pokorní a úplně poslušní služebníci nového Boha, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. policie@mesto.rosice.cz, reznicek.petr@zsrosice.eu, pokorny.frantisek@zsrosice.eu, skolskaradarosice@seznam.cz, sterbova.monika@zsrosice.eu, spackova.eliska@ zsrosice.eutel, pokorny.frantisek@zsrosice.eu, kroupova.jaroslava@zsrosice.eu, atd. Nový Hospodin přichází do jím vyvoleného Česka podruhé, tentokrát ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikoli kvůli křesťanským lžím, a podvodům vzpurných a neposlušných, ale kvůli energetické, ekologické a mravní spáse úplně poslušného Česka a SVĚTA. Svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, nastolí nový Bůh, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, daleko vyšší spravedlnost, než byla v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, a to celosvětově, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Spásou nyní je Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné.

 

Novým Božím lidem je především pokorný a úplně poslušný technický lid VUT v Brně, a projektanti. Hospodin si vyhlédl technický lid sám tím, že především technický lži lid VUT v Brně, nyní živí MANOU SLOV NOVÝCH NEBES o energetice, ekologii a mravech. Vyžaduje, aby především technický lid VUT v Brně, a projektanti, se k novému Hospodinu neprodleně vrátili, a to mletím dokonalé Boží lásky, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd. Shromažďuji znovu všechny ke čtení ELDORÁDA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Křesťanský pansexualismus, je služba drzých, vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských, či ateistických sviní, údům pohlavním, náboženským, či politickým, služba sedmi pomateným, drzým a neposlušným, vládnoucím politickým stranám Česka, místo novému Hospodinu. Křesťanský pansexualismus je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo v roce 2000, již není křesťanskou, ukřižovanou modlářskou stvůrou, protože je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Mich.4/12,5/4,12, Jer.1/17,6/19,30až31/27,32až51/58, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Iz.29/11až24,33/22až44/5,8,47/7,48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10a ž25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. V místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, a v Brně, Bůh již není žárlivě milující tím, že žárlí na vládnoucí Bohy, to je na boháče, to je na Baaly, Beely, Belzebuby, na ekonomy a bankéře, to je na DEMÓNY, a na jejich Bohy, to je na drzé, a zlé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví. Hospodin již není křesťanskou modlářskou stvůrou tím, že ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je pro pokorné a úplně poslušné, to je pro ŽIVÉ, BOHEM ŽIVÝM. Je hrozné upadnout do ruky ŽIVÉHO BOHA, který od vzpurných, zpupných, pyšných a neposlušných křesťanských a jiných sviní, odstupuje svým rozumem proto, aby křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, úplně zbořil proto, aby jediný Bůh SVĚTA byl pro celý SVĚT jediným VŠEMOHOUCÍM A VŠEVĚDOUCÍM ZÁKONODÁRCEM A SOUDCEM. Žid.4/7až10/31, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, a projektanti. Nový Hospodin, v Písmu, i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že nemám nosit růžové brýle. Jejich nošení narušuje jasnou vizi, protože brýle zobrazují lidi lépe, než jací ve skutečnosti jsou, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA SVATÉHO. Falešný pocit bezpečnosti mají všichni, kdo jsou vedení jako stádo nejsilnějším politickým či náboženským kusem, lidským rozumem, který bez Božího rozumu, je pouze geneticky zvířecí. STROMEM POZNÁNÍ je strom GENETICKÝ, který potvrzuje texty Písma o tom, že člověk se neliší od zvířete, ani svou DUŚÍ, ani svým TĚLEM. Já, BERÁNEK OBĚTOVANÝ, dělám pomalý POSLEDNÍ SOUD vládnoucího náboženského a politického dobytka tak dlouho proto, aby všichni pochopili, že v Bohem vyvoleném Česku, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce jeho DUCHA, od vládnoucích, politických Beranů z KSČM, Býků z KDU-ČSL, či Kozlů z ČSSD, a ostatních politických a náboženských sviní, je všechno stále horší, protože všichni vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Hospodina, jsou stále víc debilní, což je prokazatelné. Všichni souzení, pro svou neposlušnost, a pro svou vzpouru proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, sice vnímají že vedou Bohem vyvolené Česko do JÁMY, či do HROBU, energetického, ekologického, mravního, ekonomického, atd., a tím do křesťanského PODSVĚTÍ, ke své vlastí zkáze, ale odpověď žádná. Plný počet křesťanských pohanů, stále víc debilních, vzešel nedávno ve vzedmutém moři ateistických, neposlušných sviní v ČRo, kde šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové podatelna@sujb.cz, emergency@erc-cr.cz, sujchbo@sujchbo.cz, mlela svoje lži o jaderné energetice, s exministrem kultury Jandákem info@jandak.eu. Především pro ENERGETIKY platí texty Písma o tom, že od přelomu věků roku 2000, kdy se vzdali podpory rozumného uvažování, pro svou neposlušnost, pro odstoupení rozumu Hospodina, stále víc lžou o energetice, a nestydí se za to. Hospodin tím dokazuje, že pro odstoupení jeho rozumu, nemají než DECH SVÉHO ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ. Proto leží tam, kde ve svých lžích upadli v roce 2000, a pro neschopnost vrátit se k novému Hospodinu, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, padají pomocí svého zvířecího rozumu, stále hlouběji do energetické propasti, pro své lži. Pro svou neposlušnost jsou sami sobě břemenem. Neposlušná, drzá a vzpurná křesťanská břemena, nelze přenášet do bran mírumilovného, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. K.M.17/7,11,15,20až19/6, Jer.1/17až17/24až51/58, Ez.3/4,21až28/9až33/17až44/28, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

 

 

Děsivá temnota křesťanství, hinduismu, buddhismu, judaismu, atd., již není nikomu z pokorného a úplně poslušného nového Božího technického lidu VUT v Brně, projektantům, a lidu pracujícímu, k užitku. Jer.1/17až31/27,32až51/58, atd. Hospodin v Písmu uvádí, že drzí a neposlušní hlupáci, Drábová, Jandák, a všichni ostatní, pohrdli Hospodinem tím, že pohrdli SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o nezbytné změně SVĚTA, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křesťanského dne, v roce 2000. Spravedlivý hněv pokorných a úplně poslušných, vůči drzým pozemským Otcům, Satanům kněžím, např. proti drzému Satanu, faráři Dominikovi z Domašova a proti NETVORU biskupu Cikrlemu, kteří křivě o Hospodinu vypovídají, je stejně mocný, jako bázeň před novým Hospodinem, před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Správnou vizi o řešení energetiky Česka a SVĚTA, má pouze nový Hospodin, ve svém SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nikoli neposlušní a vzpurní lidé, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem proto, aby stávající křesťanský, militaristický a kapitalistický systém, úplně zničil. Systém bude nový, až drzí pozemští Otcové Satani kněží, Dominik a biskup Cikrle, se svými protikladnými žvásty a promyšlenými vychytralostmi, odejdou do říše ticha, cestou vyvolených vzpurných a neposlušných. Soutěžit s novým Bohem, s novým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o vládu nad lidmi, je pro Česko a SVĚT energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ. Kvůli křesťanským žvástům Satanů kněží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který již je pouze zlou MODLÁŘSKOU STVŮROU, všichni politici pravice a levice, považují za Boha pouze svoje KORYTO. Plný počet křesťanských KORYTÁŘŮ tím vzešel. Proto Hospodinem vyvolené Česko může být NEPRODLENĚ energeticky, ekologicky a mravně spaseno, vyvlečením politických a náboženských KORYTÁŘŮ, od jejich KORYT, ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Tři, dva, jedna start. Nový Hospodin již Česku a SVĚTU dovoluje jít dál, mluvením pravdy o Hospodinu, a o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Drzí a neposlušní hlupáci, Drábová, Jandák, a všichni ostatní, kteří pohrdli novým Hospodinem tím, že pohrdli SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí být, kvůli svým lžím o energetice, prohlášení za nesvéprávné zločince, či za blázny, a musí být, kvůli dále uvedeným lžím o energetice, vyšetřování orgány činnými v trestním řízení. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, projektanti, atd. Hospodin v Písmu, v Žalmu 116, a v Izajáši 24/11až24až57/10,16,20, atd., slíbil, že se na jím vyvolené Česko nebude hněvat navěky, že svému pokornému, a úplně poslušnému technickému lidu VUT v Brně, projektantům, atd., svůj rozum, ze svého milosrdenství, v částečce svého DUCHA, o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA vrátí, protože ví, že při odstoupení jeho rozumu, každý lidský DUCH ZEMDLEL. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Vážený nový Boží technický lide VUT v Brně, projektanti, atd. Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové podatelna@ sujb.cz, emergency@erc-cr.cz, sujchbo@sujchbo.cz, když mlela svoje lži o jaderné energetice, s exministrem kultury Jandákem info@jandak.eu, v ČRo, prokazatelně lhala. GRAF procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, stávající stav, uvedený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, byl vypracován dle slov emeritního ředitele ENERGETICKÉHO ÚSTAVU VUT v Brně docenta Skály. Byl vypracován dle slov docenta SKÁLY, který uvedené rozdělení energií takto na VUT v Brně učil. Z GRAFU je zřejmé, že ve stávající době činí jaderná energie Česka pouze 3,46 % z celkového množství spotřebované energie. Ze slov úplně pomateného ministra průmyslu Mládka, během dalších 25-ti let, uvedený podíl jaderné energie nebude zvyšován. Během dalších dvaceti pěti let, dle údajů uvedených tabulce, na konci kapitoly 176, na www.pametni-kniha.cz, je uvedeno, že dle údajů z médií, v této době bude již po ropném, a tím i ekonomickém kolapsu. Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové podatelna@sujb.cz, přesto úplně pomatenému exministru Jandákovi, a posluchačům ČRo, veřejně slíbila, že ropu, plyn a uhlí nahradí v Česku 3,46 % stávající jaderné energie. Přitom docent Skála tehdy tvrdil, že další jaderné elektrárny nemá cenu v Česku vůbec stavět, protože uran bude spotřebován dříve než uhlí. Dana Drábové podatelna@sujb.cz, a exministr kultury Jandák info@jandak.eu, naplnili Písmo. Bůh, odstoupením svého rozumu od vzpurných, zpupných a neposlušných, nechává Česko padat vlastním pádem lidského rozumu, uvedených pomatených sviní, do jámy, do křesťanského HROBU, či do křesťanského podsvětí, ropného, ekonomického, energetického a mravního kolapsu. Proto jsou orgány činné v trestním řízení opakovaně žádané, aby neprodleně trestně stíhali, drzé, vzpurné, pyšné, pozemské Otce Satany kněze, např. Satany Dominika a Cikrleho, a stejně tak Danu Drábovou podatelna@sujb.cz, a exministra kultury Jandáka info@jandak.eu, za válečný chaos, který dělají lhaním o tom, že neznají vůli Boží, o neprodleném vejití do odpočinku od veškerého horečného zbrojení, od válek na SVĚTĚ, od nesmyslného průmyslu, dopravy, výroby, výstavby, atd., na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze.

 

Vážení posudkoví lékaři VZP v Brně podatelna@vzp.cz, informace72@vzp.cz, oldrich.tichy@vzp.cz, eva.brozikova@vzp.cz, tiskove@vzp.cz, dana.trnkova@pvzp.cz, halina.trskova@pvzp.cz, podnikatel@pvzp.cz, dana.blahutova@vzp.cz, info@pvzp.cz, lekar@pvzp.cz, info@vzp.cz, a ostatní úplně poslušní, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Ve středu, dne 4.11.2015 jsem předal na podatelnu VZP v Brně mou žádost o lázně. Prosím, aby součástí této žádosti byly i texty kapitoly 195, strana 6až15, adresované lékařům ÚN v Brně a MUDr. Navrátilovi m.navratil@unbr.cz, uvedené na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Cvičení a plavání v lázních jsem schopný absolvovat, pokud mě umožní Hospodin se uzdravit proto, aby zlomená ruka byla stejná, jako ruka druhá. Jak.1/22až4/14, Mat.5/3,9,14,18až12/13,25až23/7, K podané žádosti ještě uvádím. Obracím se na Vás, na posudkové lékaře VZP v Brně s prosbou, abyste naplnili můj velký sen, být uznán Vámi, pokornými a poslušnými, kteří budete volat k Hospodinu o jeho rozum, Sír.5/5až38/14,43/26,31, Mat.18/19, 2.Kor.5/3,9až10/4, za pokorného a úplně poslušného Božího SYNA, za Hospodinem obětovaného BERÁNKA, kterého toužebně vyhlíží celý pokorný a úplně poslušný lži lid celého SVĚTA. Je to nutné, protože celé Česko má povinnost být BOŽÍM LIDEM. Řím.1/18,8/19až11/32, K.M.1/4,12/10,18/13až19/6, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2až9, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17až11/18až51/58, atd. Kdo se povyšuje, bude ponížen. Přestože znám uvedený text Písma, obracím se na Vás s prosbou, abyste mě povýšili nad ostatní tím, že od VZP v Brně dostanu nadstandard zdarma, a to jednolůžkový pokoj. Zastihl nás přelom věků konce éry fosilních paliv, a tím nás zastihlo i Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, kdy má každý možnost pro sebe považovat první třídu. Bude totiž ve všem po nedostatku, když pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a celosvětového odzbrojení, se podaří zrušit neprodleně bohaté a chudé. Mal.1/7až3/10, Sír.5/5,13/18, atd. Pro mě je první třídou jednolůžkový pokoj, protože v případě, že budu mít na pokoji někoho kdo chrápe, byl by pobyt v lázních pro mě utrpením. Vážení posudkoví lékaři. Investovat do mě, do Božího SYNA, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, je pro Česko velmi výhodné. Investovat do Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, do drzých pozemských Otců Satanů kněží, není již nikomu k užitku, protože Bůh je již nepase, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Chce mít v Česku, a ve SVĚTĚ, vše nové. Řím.1/18,8/19až11/32, atd. Hospodin totiž v Písmu slíbil, že když dva, nebo tři posudkoví lékaři se shodnou na tom, že jsem Bohem obětovaný BERÁNEK, Hospodin už bude jednat sám, svým rozumem, ze svého milosrdenství tím, že Boží království v Česku nastolí. V tomto případě bude ve všem po nedostatku tím, že Bohem vyvolené Česko bude vždy stoupat výš a neklesne, když bude pokorné a úplně poslušné. Bude vždy hlavou národů, a ne chvostem. Zlým věcem blízkého ropného kolapsu nikdo neunikne. Proto neváhejte a udělejte ze mě BOŽÍHO SYNA, pokorného a poslušného tím, že dostanu od VZP první třídu, jednolůžkový pokoj. 2.Moj.11/7,20/5,23/2,29, 5.Moj.5/8,7/5,7,14až18/18až28/13až30/12,18,32/16až43, Jer.1/17až11/11až18až51/58, Žalm37až116, 4.Moj.18/23,23/19,24, atd. Vážení posudkoví lékaři VZP v Brně. Hospodin mně, BERÁNKU obětovanému, dal v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000 pouze 15 let života. 5.Moj.18/18, Jer.1/17až11/18až51/58, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, 2.Král.20/6, atd. Přesto usiluji o pobyt v lázních. Což je z toho důvodu, že i o mně, o BOŽÍM SYNU, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, jsou v Písmu protikladné nauky. Hospodin totiž v Písmu také slíbil, že životem Hospodinem vyvoleného Česka, pokorného a úplně poslušného, je ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný v případě, že mě Hospodin uzdraví a spasí tím, že mně dopřeje dlouhých let, do sytosti. Kvůli Česku chci jet do lázní, nejenom kvůli sobě samému. Do lázní bych chtěl jet z toho důvodu, abych plaváním v bazénu, když to Hospodin umožní, uvedl poškozenou krční a bederní páteř, a zlomenou ruku, do uspokojivého stavu. Žid.4/7až12/28, Řím.1/18,8/19až11/32, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Žalm17,37,50,91,92až116až150.

 

Mou povinností je shromáždit každého, s kým se setkám, např. snd.bvks@gmail.com, sankirtan.bvks@gmail.com, govinda.ol@seznam.cz, krsna.prasadam@gmail.com, rozvoz@madanmohan.cz, farma@krisnuvdvur.cz, restaurace@govinda.cz, bala.rama @seznam.cz, muni.prija@gmail.com, contact@faked0main.com, ulita.bk@email.cz, michal@wudangtao.cz, recepce@taiji.cz, info@nemobk.cz, provoz@morgal.cz, zdenek.kurfurst@gmail.com, blansko@joga.cz, svaz@joga.cz, le.tla@centrum.cz, cachova@email.cz, info@klubmesicek.cz, media@joga.cz, zpravodaj@blansko.cz, zy-qigong@email.cz, z Haré Kršna atd., do HARMAGEDONU těchto textů proto, aby bylo možné, v Hospodinem vyvoleném Brně, nastolit v jedinou hodinu, vládu jediného Boha SVĚTA, který je nyní nově SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nad vším tvorstvem celého SVĚTA. Dle Písma a písniček od Hospodina. Jste na prahu svítání třetího křesťanského dne. Jenom blázni z VZP Brno venkov, atd., se radují, že z milosrdenství rozumu Hospodina, vychází v Brně SLOVO Bhagavadgíty, které v Boží slávě doplňuje Bibli a Korán, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH. Dobře, že BLÁZNI z VZP, jsou. Kdo v Brně nemiluje muslimy, či bezdomovce, jako sama sebe, a jako nového Ježíše Krista, nového Boha nepoznal. Boha v děsivé temnotě křesťanství nepoznal nikdo, protože se nikdo na světě neřídí dokonalou Boží láskou, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech atd., celosvětového, energeticky neotřesitelného Božího království. Naděje na energetickou, ekologickou a mravní Boží spásu je v krizi, především pro neposlušnost nového Božího technického lidu VUT v Brně, a pro neposlušnost projektantů. Nový Hospodin slíbil, že se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad každým, kdo se omluví novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, za zneužívání Božího slova v křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Nový Hospodin se smiluje nad každým, kdo se nového Hospodina bude bát, a kdo vzplane spravedlivým hněvem proti každé vzpurné, zpupné, neposlušné, drzé a neodpovědné, křesťanské, či ateistické svini, která se odmítá podřídit dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů. Křesťanský Ježíš Kristus se již zmařil, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vzpurných, vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých sviní, takže nikdo již nemá výmluvu. Nový Hospodin vyžaduje, aby jím vyvolené Česko soudilo všechny národy, na všesvětovém kongresu ENERGITIKŮ v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Spravedlivý hněv poslušných a odpovědných, proti zpupným, vzpurným a neposlušným, křesťanským, militaristicky chamtivým sviním, je energetickou, ekologickou a mravní spásou.

 

Dále uvedené drzé, zlé, neposlušné a nemorální svině, podléhají Božímu soudu SOUDU, protože se k novému Hospodinu odmítají vrátit. Kvůli dále uvedeným zločincům a lhářům, nikdo neplní ani jedno Boží přikázání, ani jeden zákon POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Uvedené, křesťanské, či ateistické neposlušné svině, straní Baalům, Beelům, Belzebubům, DÉMONŮM a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím. Bůh uvádí, že každý, kdo by zachovával všechny Boží příkazy, a všechny Boží zákony POLE VĚDY Písma, a v jednom z nich klopýtl, proviňuje se proti všem Božím příkazů, a proti všem zákonům POLE VĚDY Písma. Zachovávat všechny Boží příkazy, a všechny zákony POLE VĚDY Písma, v křesťanském, militaristickém, či imperialistickém systému, není vůbec možné. V celosvětovém Božím království, bez boháčů, bankéřů, vojáků, atd. to možné je. plus@rozhlas.cz, katerina.stedra@postbellum.cz, olga.plchova@postbellum.cz, alexandr.picha@rozhlas.cz, Daniela.Cerna@rozhlas.cz, Martina.Maskova@rozhlas.cz, mikulas.kroupa@postbellum.cz, Jan.Bumba@rozhlas.cz, Stanislav.Vintr@rozhlas.cz, Vaclav.Pesicka@rozhlas.cz, Libor.Dvorak@rozhlas.cz, Ladislav.Dvorak@rozhlas.cz, Lenka.Buriankova@rozhlas.cz, Jan.Burda@rozhlas.cz, Helena.Berkova@rozhlas.cz, Pavel.Vondra@rozhlas.cz, David.Hertl@rozhlas.cz, lenka.koprivova@postbellum.cz, jana.hakova@postbellum.cz, michal.schmid@ustrcr.cz, pametnici@postbellum.cz, jan.poloucek@postbellum.cz, eva.kubatova@ustrcr.cz, petr.nosalek@postbellum.cz, barbara.sabachova@ustrcr.cz, Petr.Simunek@rozhlas.cz, Karel.Wichs@rozhlas.cz, petr.castulik@postbellum.cz, martin.srb@rozhlas.cz, barbora.kreuzerova@rozhlas.cz, vendula.novakova@postbellum.cz, Adam.Drda@rozhlas.cz, Eva.Hulkova@rozhlas.cz,

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Text bude opraven po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní. Zveřejněno v novém novoluní, které začalo ve středu 11.11.2015, a končí úplňkem měsíce, dnem svátku Česka a SVĚTA, ve středu 25.11.15. Božímu království je nutné říci ANO, válce NE!