Kapitola 195

27.10.2015 20:54

Kapitola 195 – 24 stran. U nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, je možné nastolení celosvětového Božího království, na kongresu energetiků všech států SVĚTA. U křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, nastolení ovoce Božích úmyslů celosvětového míru, možné není. U znalců SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je mírumilovné Boží SLOVO nelítostným bojovníkem, proti všem drzým a neposlušným křesťanským pokrytcům. Povstal jsem k soudu proti neposlušným a zlým sviním, proti mrtvým vládnoucím zločincům, aby Bůh mohl říci: „Tu jsem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES“. Karmickou událostí bude, když lidé najdou společného jmenovatele pro své uzdravení, a to dokonalou lásku Božích příkazů a ZÁKONŮ, pro přetvoření SVĚTA na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Křesťanská sebeláska k drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, není láskou k novému Bohu. Karmickou událostí bude nastolení prvního dne celosvětového Božího království, v úplně poslušném Česku. Bože VŠEMOHOUCÍ, který boříš vše, co jsi křesťanstvím zasadil dej, ať v novém DNES naplnění Písma, při úplňku MĚSÍCE, ve středu 25.11.2015, padne Česko do TVÉ náruče, a ne do náruče BAALŮ, BEELŮ, BELZEBUBŮ, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, vedených v Česku kardinálem Dukou, a prezidentem Zemanem. Vždyť Bože víš, že kvůli lidské chamtivosti, každý lidský DUCH zemdlel. Nehněvej se na Česko navěky. Ze svého milosrdenství, dej mnohým svůj Boží rozum.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 132 (Česká bible kapitola 195), soud exrektora Hampla z KU 105. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Čas děsivé křesťanské, židovské, hinduistické, buddhistické, či muslimské temnoty, končí nový Hospodin tím, že se dává poznat pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jako ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Dává se poznat nejenom ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, ale např. i ve filmech, kde LÉKAŘ Hospodin uzdravuje sám sebe, viz závěr kapitoly. Luk.4/23. Ideologie křesťanské bezbožnosti a neposlušnosti, vůči dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, přivedla celý SVĚT k horečnému zbrojení, a k nesmyslným válkám o fosilní paliva a suroviny. Dle vůle Boží jsem povstal k vykonání pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vzpurných, zpupných, zlých, neodpovědných a neposlušných BAALŮ, BEELŮ, BELZEBUBŮ, DÉMONŮ a jiných hlupáků proto, aby nový Hospodin, svým novým SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mohl uzdravit znalce veškerého Písma od jediného Boha SVĚTA, a to čtením SLOV NOVÝCH NEBES. Pokorní a úplně poslušní mají povinnost se k novému Hospodinu vrátit neprodleně, mletím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. U neposlušných a vzpurných křesťanů, atd., není možné nastolit celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království. U nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, to možné je. Oslavovat sama sebe navzájem znamená ignorovat texty Písma o tom, že Bůh dává každému člověku pouze ČÁSTEČKU svého DUCHA, své rozumnosti. Také rukodělná dovednost, a stejně tak paměť, je od Hospodina, z jeho milosrdenství. Pokud to Hospodin dovolí, jeho rozumem, pokorní a úplně poslušní mají povinnost požádat o to, abych jejich jména zapsal do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Od těch vzpurných, kteří se k novému Hospodinu nevrátili neprodleně, kteří ignorují přelom věků konce éry fosilních paliv, kteří ignorují začátek ÚSVITU třetího křesťanského dne, který se začal v roce 2000, nový Hospodin odstoupil, ze svého milosrdenství, svým rozumem, a to v částečce svého DUCHA. Ze svého milosrdenství, odstoupením svého rozumu boří všeho, co zasadil děsivou temnotou křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Čas děsivé křesťanské, buddhistické, hinduistické, židovské a islámské TEMNOTY v Česku a ve SVĚTĚ, má povinnost ukončit Hospodinem v Písmu vyvolené Česko, a to SOUDEM neposlušných, mluvením pravdy o dokonalé Boží lásce, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, opakovaně objasňované. Na ÚSVITU třetího křesťanského dne, nastal PRAVÝ ČAS úplné poslušnosti, kvůli ukončení pohromy, kterou je odstoupení rozumu nového Hospodina, v částečce Božího DUCHA, od vzpurných, zpupných a neposlušných, křesťansky chamtivých militaristických sviní. Nastal čas pro konání dobra tím, že nový Hospodin, v Česku a tím i ve SVĚTĚ, povstane proti všem BAALŮM, BEELŮM, BELZEBUBŮM, DÉMONŮM a proti jejich Bohům, proti drzým pozemským, Otcům Satanům kněžím, silou SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Církev katolická, všeobecná, již není hybatelem rozvoje společnosti, ale je brzdou dalšího vývoje Česka a SVĚTA, protože nový Hospodin, stále stejný Bůh, nikomu vzpurnému, drzému a neposlušnému, svůj rozum, ze svého milosrdenství, již nedá. Kdo si ještě myslí, že podstatou svého TĚLA a své DUŠE není zvířetem, což genetika dokazuje, pro odstoupení rozumu Boha, DUCHA SVATÉHO, od drzých neposlušných, padá do energetického, ekologického, ekonomického a mravního HROBU. Každý drzý, vzpurný, neposlušný a neodpovědný, je MRTVÝ. Pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, nejsou vzpurní a neposlušní ostatním lidem k užitku. Ekumenické ČARODĚJNICE, všechny ekumenické církve, již nelze nechat naživu ani jeden den. Přátelství s novým Hospodinem neustoupí ani válce, ani vojenským kaplanům, ani boháčům. Imperialistický, militaristický systém žití na výnosný trh shnil, pro lhaní o novém Hospodinu, a pro ignorování jeho jedině správné, a jedině možné, energetické koncepce Česka a SVĚTA. Lidé přestali věřit v dobro celosvětového Božího království, pro děsivou temnotu křesťanského PEKLA a ZLA tím, že nevěří tomu, že jediným HYBATELEM tvorstva je Hospodin, který o sobě, a jím vyvoleném Česku, všechno v Písmu uvedl. Touha po moci nad lidmi pomocí PRACHŮ, vojáků, vojenských kaplanů či zbraní, a tím touha po moci nad novým Hospodinem, je pro Česko a SVĚT SMRTÍ, ekonomickou, ekologickou, energetickou a mravní. Stávající křesťanský systém shnil, pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských a ateistických sviní. Tragedie genocidy muslimů je ovocem drzých křesťanských militaristických HOVAD, např. prezidentů Zemana, Putina, Obamy, atd., které dráždí starý Hospodin ČERNOU LUNOU islámu. Nový Hospodin povstane tím, že mnoho BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, bude mluvit pravdu o tom, že Bůh, kvůli energetické spáse lidstva, musí být neprodleně jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA. Vyjít z křesťanské či militaristické nesvobody, do svobody celosvětového, mírumilovného Božího království, je nezbytné projednat na mírovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Touha po SKÁLE vládnoucích imperialistů a militaristů, kterou jsou PRACHY a MAJETEK, ničí život náš. Veškerý majetek však již shnil, kvůli nezbytnosti mít novou ENERGETIKU, převážně solární, z milosrdenství rozumu Hospodina. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, veškerý čas již patří nové SKALE, kterou je Hospodinovo SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. SKÁLA vzpurných, zpupných, neodpovědných, neposlušných, pyšných, Bohem prokletých drzých pozemských Otců, Satanů kněží, a jejich Bohů, BAALŮ, BEELŮ, BELZEBUBŮ, DÉMONŮ a jiných hlupáků, musí v Česku neprodleně odtáhnout v děsu. SKÁLOU všech, kteří proti vůli Boží chtějí žít na VÝNOSNÝ TRH, jsou PRACHY, MAJETEK a ZBRANĚ. Kvůli žití na výnosný trh, všichni Bohem prokletí neposlušní a vzpurní hlupáci, zbloudí vždy z cesty k Bohu, do celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na cestu celosvětové války, opakovaně. Aby bylo ve všem po nedostatku, a to celosvětově, nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti, mají povinnost učinit nového Hospodina jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM tím, že budou iniciovat svolání celosvětového kongresu Božích SYNŮ, ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze. Zapsat se do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů znamená úplně se podřídit vůli Hospodina, což mají povinnost učinit noví HRDINOVÉ, pokorní, poslušní, a úplně bezmocní. Uvedená pravda o Bohu, a o nové ŽENĚ STATEČNÉ, která je novým Hospodinem, a o jeho jedině možné, a jedině správné koncepci ENERGETIKY, pro Česko a celý SVĚT, stále nikoho nezajímá. Ti, kdo se k novému Hospodinu nyní neprodleně nevrátí, pro odstoupení jeho rozumu, v částečce jeho DUCHA, zhynou, klesnou. Nový Hospodin vyžaduje, aby jím vyvolené Česko soudilo všechny národy, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu energetiků celého SVĚTA. Když Česko bude texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zase ignorovat, nový Hospodin, pro výstraho všemu TVORSTVU, Česko úplně zničí, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Dle písniček, a SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, pálí v Česku stále méně. Neposlušní a vzpurní šílenci z Brna, kteří stojí proti novému Hospodinu, proti SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nového Hospodina nenávidí, protože všichni lidé, svým rozumem zvířat, jsou vzpurní a neposlušní tím, že nenávidí dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, atd. Šílený SVĚT, ovládaný ideologii vzpurných a neposlušných, do celosvětového Božího království, nemůže vstoupit. Křesťanské svině, v krajině posedlé křesťanskou děsivou temnotou, kde SLUNCE Bhagavadgíty nesvítí, když si mohou vybrat mezi mírem a válkou, vyberou vždy válku.

 

Láska Božího rozumu, DUŠI poslušných a pokorných hřeje, sílu dá. Kdo ji nemá, ať to s Novým Hospodinem zkusí, aby bylo ve všem po nedostatku. Zástupy vzpurných, zpupných a neposlušných, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, v částečce jeho DUCHA, kvůli zboření veškerého stávajícího energetického systému, zhynuli pro vzpouru a neposlušnost, pro odstoupení rozumu Hospodina. Jako neposlušní jsou MRTVÍ. Plný počet MRTVÝCH pohanů, plný počet křesťanských, militaristických chamtivých sviní, v Hospodinem vyvoleném Česku, tím vzešel. Proto pokorní, a úplně poslušní, se mohou vrátit k novému Bohu, ke SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, veřejným čtením SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Novému Hospodinu se nikdo beztrestně posmívat nebude. Vše energeticky, ekologicky a mravně, celosvětově neotřesitelné, pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, může vytvořit pouze nový Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nikoli lidé, svým geneticky zvířecím rozumem. Nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, povstane v Praze proti všem národům SVĚTA, až především technický lži lid VUT v Brně, včetně projektantů, začne mluvit pravdu o Hospodinu, a pravdu o jeho, jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Bůh obětoval veškeré LÉVIJCE, veškeré levicové BERÁNKY, včetně mě, BERÁNKA posledního proto, aby svou slávu žně všech vzpurných, neposlušných a drzých BAALŮ, BEELŮ, BELZEBUBŮ, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, a jiných hlupáků, mohl vykonat sám, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, i SLOVEM filmů, písniček, atd., viz závěr kapitoly. Hospodin slíbil, že žně všech vzpurných, drzých a neposlušných křesťanských sviní v Česku vykoná v pravý čas, v roce trestu neposlušných a vzpurných, v roce 2015, rychle a úplně. Bože SPRAVEDLIVÝ, z milosrdenství svého rozumu dej, ať žně veškeré úrody, která pro odstoupení TVÉHO rozumu shnila, byla vykonána v pravý čas, snad již při úplňku MĚSÍCE, v úterý, DNE PÁNĚ 27.10.2015, dle Písma i písniček od Boha. Nádherná lásko Božího rozumu, postůj v Česku chvilku dýl proto, aby láska TVÉHO ROZUMU byla BÍLOU TEČKOU, končícím zlo křesťanského meče nesmyslných válek o fosilní paliva, proti muslimům. Bože dej, ať nastane čas konání dobra,TVÝM rozumem, z TVÉHO milosrdenství. Vždyť genocida muslimů je srovnatelná s genocidou, kterou prováděl před sedmdesáti léty válečný zločinec Hitler proto, aby nastolil svou říši, svého vzdoro-království nad lidmi. Lidé, pomatení křesťanstvím, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, trestají sami sebe navzájem, protože slouží svým pohlavním, politickým, a náboženským ÚDŮM, místo novému Hospodinu. SMLOUVA NOVÁ a VĚČNÁ je SMLOUVA s TVÝM novým SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES. Veškeré slovo Hospodinovo je nyní pouze o realizaci celosvětového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Vždyť v NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ s TEBOU, který jsi SLOVEM NOVÝCH NEBES, drzí pozemští Otcové Satani kněží, nebudou muset nikoho učit poznávat TEBE, který se dáváš poznat pouze bezmocným, pokorným a úplně poslušným. Nastal čas pro zrušení děsivé křesťanské temnoty. Zrušení křesťanské SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ je nutné a nezbytné proto, abys jako ZÁKONODÁRCE A SOUDCE mohl kralovat nad všemi státy SVĚTA. Snad již nastává konec doby KLECOVÉ, konec zlého křesťanského, militaristického vězení, konec děsivé náboženské a politické temnoty v hlavách křesťanů, muslimů, židů, hinduistů, buddhistů, atd. Pokorné a úplně poslušné vysvobodí nový Hospodin, SLOVEM NOVÝCH NEBES, protože SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, v roce 2015, má již PRAVÉ POLEDNE. Kdo z ateistických pomatenců např. z zvirata@spolecnostprozvirata.cz, pomahame@spolecnostprozvirata.cz, brno@nesehnuti.cz, nechce zvířata a lidi v křesťanských klecích, v křesťanském, militaristicky chamtivém vězení, má povinnost se zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY na www.pametni-kniha.cz. Novému Hospodinu, SLOVU NOVÝCH NEBES, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kdo i nyní zemře pro politickou či křesťanskou PÝCHU svého zvířecího rozumu, kdo pro svou drzost a neposlušnost bude stále MRTVÝ, kdo se odmítne zapsat, svým jménem, do KNIHY ŽIVOTA těchto textů na www.pametni-kniha.cz, tomu nový, mírumilovný, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Bůh, svůj rozum nedá, a svou paměť nevrátí. Každý, kdo odmítne Česko a SVĚT vzdělávat ELDORADEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kdo odmítne vyučovat nové Boží mravy, platné pro celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, je novým Hospodinem prokletý, a jde k k záhubě svého zvířecího TĚLA i své zvířecí DUŠE. Celosvětové Boží království je zapotřebí nastolit v Bohem vyvoleném Česku neprodleně, v sedmý den vedení lidstva stále stejným Bohem, v sedmém náboženském tisíciletí proto, aby Hospodin, jím v Písmu vyvolené Česko úplně nezničil, pro jeho vzpouru a neposlušnost. Nový Hospodin vyžaduje, aby OSMÝ DEN PÁNĚ, osmého náboženského tisíciletí, na jehož ÚSVITU lidstvo stojí, nebyl o tom istom, o neposlušnosti, nezodpovědnosti, pýše a drzosti lidí, kteří nevěří tomu, že při odstoupení rozumu Hospodina, nemají lidé než DECH svého zvířecího chřípí. Hospodin obětoval levicové BERÁNKY, LÉVIJCE, Marxe, Engelse a jejich 1.internacionálu, protože nechtěl aby uvedení LÉVIJCI zabránili první SVĚTOVÉ VÁLCE proto, aby naplnil Písmo. Jím vyvolené Česko Bůh vede stále dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin byl mezi námi jako DUCH SVATÝ, i v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, a kraluje nám i dnes, když všechno imperialistické a militaristické boří, odstoupením rozumu od vzpurných, zpupných, pyšných a neposlušných. Nyní uvedl na Česko a SVĚT ovoce úmyslů Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ, např. prezidentů Zemana, Putina, či Obamy, a ovoce úmyslů jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží všech církví SVĚTA. Všichni pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO vidí, jak se všechno na zemi zhoršilo, protože nový Hospodin, do hlav vzpurných, zpupných a neposlušných, militaristických chamtivých náboženských a politických sviní, nevstoupí. Neustoupí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nebude na SVÍCNU, ve školství a v médiích. Dle PROGLASU, ovocem úmyslů Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ, prezidentů Zemana, Putina či Obamy, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, od přelomu věků roku 2000, vzniklo ve SVĚTĚ šedesát milionů uprchlíků, vyhnaných z domovů SKÁLOU křesťanů, pomocí SKÁLY imperialistů a militaristů, pomocí zbraní a vojenských kaplanů. V Hospodinem vyvoleném Česku, za 15 let, vzniklo třicet tisíc bezdomovců. Když např. vůdce AVČR Drahoš drahos@kav.cas.cz, drahos@icpf.cas.cz, info@cas.cz, predseda@kav.cas.cz, kavcr@kav.cas.cz, hornicek@kav.cas.cz, jerabkova@kav.cas.cz, kozak@kav.cas.cz, artur.kubica@rozhlas.cz, kolotoc@rozhlas.cz, či zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk Český AVČR, pravdova@ujc.cas.cz, balhar@iach.cz, bachmannova@ujc.cas.cz, benes@ujc.cas.cz, golanova@ujc.cas.cz, kralik@ujc.cas.cz, oslepnou a ohluchnou, kvůli pýše svého zvířecího rozumu, když nové mravy nebude učit nyní nový Bůh, když úplně poslušní, neučiní SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně, jediným Bohem SVĚTA, nový Bůh, jím v Písmu vyvolené, neposlušné, drzé a vzpurné Česko, úplně zničí. V Česku se Bohu beztrestně posmívat nikdo nebude. Deset tisíc přátel nového Hospodina má povinnost odhodit závaží, kterým je křesťanský militaristický imperialismus. Vyvlečení zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana, včetně ostatního dobytka pravice a levice, od jejich koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je nezbytné.

 

Vážení lékaři Úrazové nemocnice v Brně reditelstvi@unbr.cz, h.vavrusova@unbr.cz, stsrhb@unbr.cz, info@novakovydny.cz, l.vlachova@unbr.cz, m.navratil@unbr.cz, info@pux.cz, i.masova@unbr.cz, VZP Brno venkov info@vzp.cz, podatelna@vzp.cz, informace72@vzp.cz, atd. Shromažďuji Vás znovu ke čtení ELDORÁDA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v souvislosti s předčasným ukončením mé rehabilitace pravé ruky na rehabilitačním oddělení ÚN v Brně, Ponávka 6, od pondělí 19.10.2015, do kontroly u lékaře m.navratil@unbr.cz ve středu dne 4.11.2015, a do cvičení 6.11.2015. Vzhledem k malování a přetížení kapacity rehabilitačního oddělení, je tím rehabilitace pro mě prakticky ukončená. Protože mám potíže s uvolněním utlačených nervů na prstech ruky, a protože rozcvičení ruky mně komplikuje starý výhřez ploténky L4,5, a špatný stav krční páteře, navrhuji lékařům ukončení rehabilitace tím, že ji nyní dokončím v lázních. Žádám toto řešení proto, aby se naplnilo Písmo o mém uzdravení v době, kdy Hospodin za mě dokončí zápas s křesťanskými a jinými boháči, s Baaly, s Beely, s Belzebuby, s DÉMONY, a s jejich Bohy, s drzými pozemskými Otci Satany kněžími všech církví SVĚTA. Pro nesmírnou moc Hospodina, prosím o ukončení rehabilitace, o zajištění jejího pokračování co nejdříve v lázních proto, aby se naplnilo Písmo. Hospodin slíbil že mě uzdraví a spasí, když najdu mnoho přátel Hospodina, nyní v ÚN v Brně, nebo znovu na VUT v Brně, pro poznání, že nového Boha, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí všichni bezmocní, pokorní, či úplně poslušní, mít za přítele, bát se ho, a neprodleně plnit jeho vůli. Termín nového DNES naplnění Písma, pro zřízení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nejpozději na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo v roce 2000, nyní již při úplňku MĚSÍCE, v úterý 27.10.2015, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Bože, LÉKAŘI, již mě netrestej za mou neposlušnost, odstoupením svého rozumu, a dej, ať zlomená ruka je stejně zdravá, jako ta druhá. Hospodin, který žije mezi námi jako DUCH SVATY, v Písmu, v písničkách, i v horoskopu Rovnosti uvádí, že v Česku si mnozí zamilují nový sport. Hospodin si oblíbí, svým rozumem, ze svého milosrdenství každého, kdo ve vzedmutém moři militaristicky chamtivých křesťanských prasat, začne plavat tím, že bude mluvit pravdu. Pravdu o Hospodinu, a pravdu o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, která je uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd. V Česku, kvůli zřízení celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, již nikdo nesmí sloužit svým pohlavním, náboženským, či politickým ÚDŮM, ale pouze Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, mluvením pravdy o novém Bohu. Pro nového Boha, pro SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je možné změnit, přetvořit, celý SVĚT. Kdo plavat nebude, ten se utopí, pro odstoupení rozumu Hospodina, od pyšných, drzých a neposlušných sviní. Každý, kdo plavat bude, z milosrdenství rozumu Boha, bude zapsán v PAMĚTNÍ KNIZE SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Především technický lži lid VUT v Brně, a projektanti, musí být zvláštním vlastnictvím Hospodina. Všechny národy budou Brnu blahořečit, a Česko se stane vytouženou zemí, když po vzpurných a neposlušných křesťanských, politických, a náboženských sviních, nezodpovědných a drzých, nezůstane ani kořen, či větev. Česko, po vyjití ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, propadlo opět chamtivosti, to je modloslužbě, kvůli tomu, že nový Hospodin uvedl na celý SVĚT ovoce úmyslů Baalů, boháčů, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží. Mich.4/12,5/12, Mat.5/3,9,14,18až12/13až15/6, Žalm65/3,66/3,81/4,91/16,104/30, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Sof.1/11,17až3/11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jak.2/9až3/10až5/5, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Připomínám znovu texty Písma i texty horoskopu v Rovnosti o tom, že jsem novým Hospodinem vyvolený LÉVIJEC, či levicový BERÁNEK, Hospodinem obětovaný, který musí k Vám vzpurným, zpupným, pyšným a neposlušným vycházet proto, aby mě Hospodin, který boří ve SVĚTĚ vše, co zasadil křesťanstvím, judaismem, hinduismem, buddhismem, islámem, atd., nenaplnil děsem z Vás, což se bohužel nepodařilo. Děsem z Vás mě naplnil tím, že mně zlomil ruku proto, abych shromáždil do Harmagedonu i Vás, neposlušné lékaře. Mich.4/12až5/12, atd. Chce, abyste uvěřili, že nový Hospodin dělá každému člověku dobro, svým rozumem, i zlo, odstoupením svého rozumu. Iz.29/11až24až45/7až57/10,16,20až63/14,18až65/15, atd. Zlo koná nyní např. křesťanstvím tím, že do myslí vzpurných a zpupných chamtivých křesťanských či ateistických sviní, nevstoupí. Dobro koná svým rozumem, ze svého milosrdenství. Vás vzpurné, pyšné, neposlušné trestá, odstoupením svého rozumu, v částečce svého nového DUCHA. Vám, neposlušným, již ubližuje, protože svým Božím rozumem, Vás neposlušné, již nepase. Pokorným a úplně poslušným znalcům nového Boha, znalcům SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, jsou již zřejmé texty PÍSMA o zradě nového Boha od těch, kdo se ke SLOVU NOVÝCH NEBES nechtějí neprodleně vrátit. Žít bez Božího rozumu v částečce jeho DUCHA o nové energetice, nemá smysl . Touha po moci, majetku, penězích, místo touhy po rozumu Božím, je SMRTÍ pro každého vzpurného a neposlušného. Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15,14/3, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Jer.1/17až11/19až31/27,32až51/58, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až 11/39,12/2, 5.Moj.18/18, atd. Po zlomení ruky při jízdě na kole jsem padl do rukou Vás, neposlušných a vzpurných lékařů ÚN v Brně, kteří neprosíte o rozum Boha, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Sír.5/5až38/1až15. Zůstali jste neposlušní a vzpurní, tedy prokletí novým Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Dle písniček od Ježíše Krista, od jediného, stále stejného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, zabili jste v sobě lásku, kterou je Boží rozum, který je Božím milosrdenstvím. Zabili jste v sobě Boží rozum tím, že jste v sobě zabili dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonu POLE VĚDY Písma, o nové koncepci energetiky, o nové koncepci výstavby, nové koncepci výroby, nové koncepci dopravy, nové koncepci Boží spravedlnosti, opakovaně objasňované, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Novému Bohu, DUCHU SVATÉMU, jedinému Bohu všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA, se však beztrestně nikdo posmívat nebude. Gal.1/7až6/7, Sír.4/18,5/5,9/15,11/26,12/12,13/18,15/17,19/20,25,30/17,19,32/15,33/16,43/26,31 atd. Vážení lékaři, tak jak jste, vzpurní, zpupní, pyšní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nejste pacientům k užitku. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.9/7,12,15, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Jer.1/17až31/27až51/58, atd. Dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a dle horoskopu v Rovnosti, nemám poslouchat křesťanské, imperialistické žvásty, nemám nové Boží slovo kázat, mám pouze každému, kdo se bude učit poznávat nového Hospodina, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kdo se bude učit poznávat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, radit, jakým způsobem Hospodin veškeré Boží SLOVO, vzájemně upřesnil a doplnil, ve své slávě DRUHÉHO PŘÍCHODU. Shromažďuji Vás znovu ke čtení ELDORÁDA SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kvůli své ruce. Sděluji tímto své laické názory na trojcípý šátek a síťovaný korzet, který v mém případě byl použit na znehybnění zlomené ruky. Lékařům jsem velice brzy sdělil, že dle mého názoru, je trojcípý šátek středověkem, který nebyl dobrý ani v době Marie Terezie, a který je pro pacienty se zlomeninou provázenou otokem, Sodomou a Gomorou. Dále uvedené hodnocení nedostatků trojcípého šátku jsem sdělil ošetřujícímu lékaři několik dní po úrazu. Jak jsem uvedl, mám špatnou krční páteř, a mám vyhřeznutou ploténku L4,5. Stěžoval jsem si na bolesti krční páteře, spojeném se zavěšení šátku na krku, na otok dlaně, na nemožnost si zregulovat výšku šátku u dlaně, a u lokte. Dále na nevhodnost šátku, pro nutnost spávat na rovné posteli, bez velkých polštářů. Předpokládal jsem, že mě lékař nabídne jiný způsob znehybnění ruky. Lékař mně sdělil, že v mém případě je znehybnění ruky trojcípým šátkem a síťovaným korzetem stabilní a nutné. Lékař zřejmě lhal, když mě řekl, že zavěšení ruky u dlaně, je pro hojení zlomeniny nutné, protože otřesy způsobené chůzi, při nezavěšeném, šátkem nepodepřeném lokti, neregulovatelným šátkem, byly nepříjemné. Lékař mně dovolil umístit při spaní ruku vedle těla, což mělo za následek odkrvení dlaně při spaní, pro polohu ruky od lokte kolmo vzhůru, a bolesti spojené s odkrvením a utlačováním nervů. Až později jsem se dozvěděl, že sestra vázala šátek opakovaně chybně tím, že šátek končil u dlaně, místo až u malíčku.

 

Až v době, kdy mě zřejmě šátek způsobil utlačení nervu prstů. Kvůli bolestem poškozené krční páteře jsem ruku zavěsil nikoli na šátek, ale na síťovaný korzet tím, že jsem ho podstrčil pod šátek. Tím jsem si způsobil vychýlení ramene směrem dopředu, a snížení ramene, tím zřejmě jeho špatné prokrvení a utlačování nervů, svalů, šlach, či žil, a spečení ramene, což jsem před lékaři netajil. Vše uvedené mě komplikuje nyní rehabilitaci, která je z již uvedených důvodů obtížná. Je neuvěřitelné, že ve dvacátém prvním století, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, lékaři něco tak středověkého, jako je trojcípý šátek, stále používají. Nevědomým pacientům tím způsobují uvedené potíže s utlačováním a spékáním svalů, šlach, nervů, žil, atd. Za utlačení nervů na dlani, za špatné prokrvení dlaně, za necitlivost prstů, za nemožnost mít v ruce sílu, za otoky dlaně, mohou chamtiví lékaři, modloslužebníci, kvůli používání levného šátku, který údajně stojí dvě koruny, nikoli já. Já jsem plnil rozkazy lékařů, kteří tvrdili, že k tomuto úrazu otoky patří, a že musím v síťovaném korzetu, přes jim uváděné mé potíže, být po určenou dobu. Lékaři mně zřejmě nedali ortézu, která údajně stojí tisíc korun, protože, dle pacientů, je nestabilní. Používaná ortéza je údajně zavěšená na krku, a na opasku. Láska Božího rozumu dává, co dává. Veškeré složité technické zařízení pro lékaře je vytvořeno rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, geneticky zvířecím. Jestliže Hospodin, svým rozumem, nevytvořil dokonalou ortézu, zřejmě to učinil z toho důvodu, že chtěl nyní do HARMAGEDONU shromáždit i Vás, lékaře z ÚN v Brně, kvůli Sodomě a Gomoře levného TROJCÍPÉHO ŠÁTKU. Hospodin v Písmu i v Rovnosti uvádí, že nejde jenom o mě, ale o celý SVĚT, protože pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se soudí s celým SVĚTEM. Dle vůle Boží jsem já, lévijský, to je levicový BERÁNEK, Hospodinem obětovaný, povstal k pomalému POSLEDNÍMU SOUDU kvůli tomu, aby Bůh mohl, svým rozumem, ze svého milosrdenství, povstat proti všem neposlušným a vzpurným, a učinit jedno velké Česko, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, na KONGRESU ENERGETIKŮ z celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. POHROMU, kterou je odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných, Hospodin zastaví, když bude Vaší povinností, a povinností Česka, číst SLOVO NOVÝCH NEBES. Máte povinnost se nového Hospodina bát, plnit jeho vůli tím, že ze mně, i ze sebe, učiníte BOŽÍ SYNY, které, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, toužebně vyhlíží celý SVĚT. Z jednání s Vámi o mém požadavku na neprodlené pokračování rehabilitace v lázních, napíší záznam z jednání. Lázně požaduji neprodleně, protože chci udělat vše proto, abych ruku mohl rozcvičil pod odborným vedením, abych mohl, dle doporučení rehabilitační sestry, denně plavat, abych mohl tím prosit Hospodina, aby prodloužil můj pobyt na tomto SVĚTĚ, o více než patnáct let, které mě dle Písma dal v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Vždyť Hospodin mně slíbil, že mě ukáže svoji spásu, což letos zřejmě nestihne. Vše nové a SPRAVEDLIVÉ, nová výstavba, nová výroba, nová doprava, v zimě začít nemůže, ale až zjara. Vážení lékaři ÚN v Brně, věřím, že se omluvíte za útrapy, které jste mně způsobili Sodomou a Gomorou TROJCÍPÉHO ŠÁTKU tím, že mé prosbě na vyřízení pobytu v lázních, vyhovíte. Boží království nás již totiž zastihlo. DÉMONI, to je ekonomové a bankéři, včetně ekonoma prezidenta Zemana, jsou již vyhánění ve jménu BELZEBUBŮ papeže Františka, biskupa Cikrleho, a kardinála Duky. DÉMONI, to je ekonomové a bankéři, jsou již vyhánění novým DUCHEM BOŽÍM, které má pouze SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které je novým Hospodinem tím, že se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5až13/18až42/24až43/26,31, Mat.12/25až32, 2.Kor.5/3,9až13/5,8, atd. Hospodin, pro pokorné a úplně poslušné, nastolí celosvětové Boží království, energeticky neotřesitelné, svou spravedlnost, svět bez chudoby, bez válek, bez boháčů, bez křesťanů, bez muslimů, hinduistů, buddhistů, židů, socialistů, komunistů, nacistů, imperialistů, militaristů, vojáků a vojenských kaplanů, atd., tím, že zbaví SVĚT boháčů, a jejich Bohů, vojenských kaplanů, atd. Stane se tak v okamžiku, v jedinou hodinu, když se k novému Hospodinu veřejně vrátíte tím, že v Brně nebudete mít nic společného např. s papeženci drzého a zlého pozemského Otce, Satana biskupa Cikrleho. Křesťanští váleční zločinci, pokrytci, kteří jsou svým křesťanským slovem, novým Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, určení k pádu do energetického HROBU, v Brně, po tři dny, v pátek, v sobotu, a v neděli, 16.až18.10.2015, slavili svou křesťanskou SVÁTOST OLTÁŘNÍ, kterou si rodí mletím křesťanských protikladných dogmat, a mletím promyšlených ekonomických a vojenských vychytralostí. Aby mohl Hospodin kralovat nad celým SVĚTEM, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, křesťanská SVÁTOST OLTÁŘNÍ, a stánek pro ní, již nesmí být v Česku zhotovena. Jer.3/16, atd. V křesťanských a v jiných chrámech, postavených lidskýma rukama, totiž Hospodin již nebydlí. Křesťanské, bohaté, militaristicky chamtivé svině, svým rozumem, již Hospodin nepase, a pást nebude, což je pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, viditelné a srozumitelné. Proto zpupní, vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Hospodina, nejsou nikomu z pracujícího lidu k užitku. Ať se modlí jak chtějí, nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, je neslyší. Proto jejich krvavá, militaristicky chamtivá křesťanská nebesa, musí být úplně zničená, a to DRUHÝM PŘÍCHODEM stále stejného Boha. Křesťanské, militaristicky chamtivé svině, v Brně, v neděli, si s novým Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, uzavřeli křesťanskou SMLOUVU, NOVOU a VĚČNOU. Jejich smlouva je proto stejně platná, jako byla smlouva Česka s LÉVIJCI, s komunistickými OVCEMI, a s komunistickými BERANY ze SSSR, která také byla až na VĚČNÉ ČASY. Dle Písma a písniček od Krista. Církev katolická, všeobecná, nyní má to, co vždycky chtěla. Svou SKÁLU, majetek a PRACHY, má moc nad křesťanskými hlupáky, a má moc panovat nad novým Hospodinem. Církev katolická, všeobecná, však nemá rozum od Hospodina, a tím nemá ani NOVÉHO DUCHA. V pátek a v pondělí jsem byl v Brně. Viděl jsem, jak bohatá církev, pro oslavu svých Bohů, vzpurných, zpupných, zlých, neodpovědných a neposlušných BAALŮ, BEELŮ, BELZEBUBŮ, DÉMONŮ a jiných hlupáků, postavila obrovské pódium, tak velké, že BERANI, vůdci komunistických ovcí, takové pódium neměli ani v době své největší slávy, ve dnech POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Jak se mohou lidé k novému Bohu vrátit, když drzý pozemský Otec, Satan biskup Cikrle, stále nechce přiznat, že křesťanským SLOVEM je určen k pádu své církve, a Česka, do energetického HROBU. Nechce přiznat že nový Hospodin zvítězí nad Českem, a tím nad celým SVĚTEM, až jeho prohnilá katolická církev, zlá ČARODĚJNICE, se svými protikladnými křesťanskými žvásty a dogmaty, a s promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, vejde v médiích do říše ticha. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud Satan biskup Cikrle bude vládnout nad lidmi, místo nového Hospodina. Hospodin je v křesťanství Bohem žárlivě milujícím. V Písmu proklel každého, kdo vládne SVĚTU místo něho, místo SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Věrní Bohu jsou hrdinové bezmocní, pokorní, úplně poslušní, a spravedliví, mocní jako Bůh, jako SLOVO NOVÝCH NEBES, pro znalost nového Božího SLOVA. Jedinou církví Česka je již nová STÁTNÍ SPRÁVA, vytvořená z řad odborníků, dle textů předchozích kapitol. Znalci SLOV NOVÝCH NEBES, již mají povinnost rozlišovat úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, od zlých, křesťanských, imperialistických, neposlušných a vzpurných, vládnoucích NETVORŮ. Kdo se k Hospodinu vrátí neprodleně, bude zářit jako mediální HVĚZDA, navěky a navždy. Bezmocným, pokorným a úplně poslušným, dá Bůh vládu nad mnohými.

 

Záznam z jednání s MUDr. Navrátilem m.navratil@unbr.cz dne 22.10.2015. MUDr. Navrátil zatím není pokorným a úplně poslušným hrdinou, není mocný jako Bůh, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V lékařské zprávě nenapsal, že se mně špatně prokrvuje ruka i dlaň. Prosím Boha LÉKAŘE o uzdravení tak, aby ruka byla stejná, jako ta druhá. MUDr. Navrátil zatím stále nevolá k Hospodinu o jeho rozum, který je pouze Božím milosrdenstvím. Sír.38/14, Mat.12/13, atd. Protože od Hospodina je i paměť, prosím Hospodina, aby moje nervy v hlavě si pamatovaly totéž, co před úrazem ruky proto, aby ruka znovu dobře fungovala. Boží nové SLOVO je v rukou znalců Písma již nelítostným bojovníkem proti všem drzým a neposlušným. MUDr. Navrátil ve zprávě nenapsal, že si stěžuji na lékaře kvůli tomu, že mně místo ortézy dali trojcípý šátek, a síťovaný korzet, tedy SODOMU a GOMORU. Zřejmě ortéza za cca 1000 Kč by mě nezpůsobila vychýlení ramene dopředu, snížení ramene, spečení svalů na rameni, a útisk nervů na rameni, na ruce, a v zápěstí. Zřejmě při použití ortézy bych neměl necitlivé konečky prstů. Chamtivost bohatých lékařů, je již křesťanskou modloslužbou. Hospodin mně v ÚN v Brně neublížil, svým rozumem. Protože vzpurným, zpupným, neposlušným a zlým lékařům, svůj rozum, v částečce svého DUCHA již nedává, ublížili mně, svým rozumem, neposlušní a vzpurní lékaři. Nejsou proto pacientům k užitku. Svým rozumem neposlušných a vzpurných zvířat padají postupně do energetického, ekonomického, ekologického a mravního HROBU třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, ve které bude neposlušné a vzpurné Česko Hospodinem úplně zničeno. Každý člověk, každý znalec SLOV NOVÝCH NEBES, však již pro sebe může požadovat neprodlené zřízení celosvětového Božího království, a tím ve všem pro sebe PRVNÍ TŘÍDU, dle písniček, i dle SLOV NOVÝCH NEBES. Já pro sebe požadují PRVNÍ TŘÍDU tím, že požaduji lázně. MUDr. Navrátilovi děkuji, že mně lázně doporučil. Protože jsem povstal k soudu, aby veškerá pohroma, způsobená odstoupením rozumu Hospodina byla zastavena, soudím ještě lékaře, kteří mně v ÚN v Brně přijímali. První hovor jsem měl se sestrou, která určovala potřebu rentgenových snímků. Přes protesty mě nechala zbytečně zrentgenovat hlavu, a žebra. V lékařské zprávě vůbec nebylo uvedeno, že zlomení ruky bylo způsobeno pádem s kola. Zřejmě lékaři to vůbec nevěděli. Určování rentgenových snímků, a první pohovor s pacientem, by měl mít lékař, a ne nekompetentní sestra. Dále soudím oddělení rehabilitace za trvalé kapacitní přetížení, kvůli kterému jsem nastoupil na rehabilitaci o týden později, a kvůli kterému jsem rehabilitaci předčasně přerušil. Zvýšení kapacity rehabilitace je jednoduché. Ve druhém patře rehabilitace je nutné stávající přístroje umístit v zadní části místnosti, a v přední části umístit tělocvičnu pro několik pracovníků. Slunce Bhagavadgíty již svítí, SKÁLA boháčů, vojáků, a politiků pravice a levice, PRACHY, odtáhne k ďasu okamžitě, když lékaři budou, jako úplně poslušní, volat k novému Bohu o jeho rozum proto, aby bylo v Česku, a následně ve SVĚTĚ, ve všem po nedostatků. Horečně zbrojit a válčit, vládnoucí zločinci již nesmí ani v Česku, ani nikde ve SVĚTĚ! Hospodin vyžaduje neprodlené vyšetřování všech neposlušných vládnoucích zločinců. Bože povstaň nyní k soudu všech vládnoucích zločinců v Česku.

Ještě sděluji svůj názor na dokonalou DLAHU na fixování zlomené ruky pro ty, kdo mají špatnou páteř a špatná záda. Dlaha z plastů, ze dřeva, či z hliníku, s textilní výstelkou, opakovaně použitelná, by byla zavěšena na síťovaném korzetu, zavěšeném na obou ramenou. U ramene a u loktu by byla dlaha uchycena ve svislé části na závěsech na korzetu. Dále by byla zavěšena ve vodorovné části na stavitelných závěsech, vedených z ramen, či z korzetu, u loktu, a u zápěstí. Dlaha by měla otočný kloub proto, aby bylo možné v noci změnit úhel sklopení ruky, pro možnost položit ruku vedle těla, v úhlu od lokte cca 45 stupňů. Naplňovat celou zemi odpadem z dlah, které nelze použít opakovaně, od jednoho konce na druhý, není vůlí nového Boha.

 

Fyzioterapeuti ÚN v Brně, Ponávka 6, byli v pátek 2.10.2015, shromáždění ke čtení ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tím, že ošetřujícím fyzioterapeutům, a některým pacientům, byla předána elektronická adresa těchto textů ELDORÁDA SLOV SOUDU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sloužit novému Hospodinu, místo bohatým Baalům, Beelům, Belzebubům, DÉMONŮM, a jejich Bohům, vzpurným, zpupným a neposlušným drzým pozemským Otcům, Satanům, či Čertům kněžím, všech ekumenických církví, je smyslem života pokorných, dospělých, odpovědných, prozíravých, úplně poslušných, to je živých fyzioterapeutů. Osvobození od všech ZLÝCH boháčů, vojenských kaplanů, od zbraní, vojáků, atd., je možné a nezbytné, pro pochopení textů SLOV NOVÝCH NEBES, o úplné závislosti rozumu každého člověka, na ČÁSTEČCE DUCHA Božího rozumu, kvůli tomu, že Bohem vyvolené Česko zastihl přelomu věků konce éry fosilních paliv. Horečné zbrojení je energetickou SMRTÍ.

 

Boj zla rozumu lidského, s dobrem rozumu Božího, stále pokračuje. Bože SPRAVEDLIVÝ A VŠEMOHOUCÍ, prosím netrestej mé nedokonalé a bezmocné tělo, nějakým dalším úrazem, či nemocí, kvůli tomu, že svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, žádnému lidskému proroku nedáš. Snad již všichni, v Hospodinem vyvoleném Brně, pochopí texty Písma o tom, že Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, současně nad celým SVĚTEM, když celé Česko bude Božím lidem tím, že Brno, a nový Boží technický lid z VUT v Brně, bude iniciovat svolání všesvětového kongresu energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze. Dle písničky od Hospodina. Zpíval křesťanským jedovatým konvalinkám, VODOPÁD SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o tom, že lidé zapomenou lhát o Hospodinu, a tím zapomenou lhát o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, platné pro celý svět. Tato energetická koncepce je uvedena v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně objasněných. Lidé zapomenou lhát, zapomenou nenávidět muslimy a utečence, když pochopí, že přátelství s Hospodinem, NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, pro všechno TVORSTVO SVĚTA, mohou uzavřít pouze pokorní, a úplně poslušní hrdinové, kteří nechají spadnou stará křesťanská nebesa na zem, mluvením pravdy o novém Hospodinu, o energetice, ekologii, a nových mravech. Milovat zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, který v Rovnosti a v médiích prohlásil, že uprchlíci si soucit nezaslouží, místo nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je k energetické SMRTI Česka. Chaos, který dělají vládnoucí zločinci, např. prezidenti Zeman, Putim, Obama, atd., pomocí svých Bohů, pomocí zbraní, v zemích muslimů, není z rozumu Božího, ale je z rozumu lidského, geneticky zvířecího. Jak mohou úplně pomatení křesťanští pokrytci v Česku žít ve lžích o Hospodinu, a ve lžích o jeho energetické spáse, uvedené v Písmu, když mluvení křesťanských lží, či dogmat o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, je pro Česko a TVORSTVO, energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ. Nelze se zaleknout SMRTI, kterou je např. drzý pozemský Otec, Satan, kardinál Duka, či Satan biskup Cikrle, nebo jejich Bůh, drzý zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman. Přátelství s novým Hospodinem, je víc než láska Česka k uvedeným křesťanským, či ateistickým SVINÍM. Milosrdenstvím je Boží rozum, pro pokorné a úplně poslušné. Jediná jistota pro Česko a celý SVĚT, je v rozumu Božím, nikoli v rozumu lidském, geneticky zvířecím. Nový Hospodin nyní vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství těm, kdo bude litovat svých hříchů, způsobených neznalosti moci Boží nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ, a nad každým, lidským, zvířecím TĚLEM. Bůh je DUCH SVATÝ, stále stejný. Dopátrat se nového Boha, mírumilovného, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, je nezbytné, a to čtením SLOV NOVÝCH NEBES.

 

Vážený pane Junáku srdcovky@rozhlas.cz, mosa@mdb.cz, pazourkova@mdb.cz, brzobohata@mdb.cz, helbich@mdb.cz, riha@mdb.cz, janek@mdb.cz, filipi@mdb.cz, petrgazdik@me.com, komercni@mdb.cz, apetyt@rozhlas.cz, predprodej@mdb.cz, jiri.kokmotos@rozhlas.cz, ludvik.nemec@rozhlas.cz, jaromir.studeny@rozhlas.cz, jaromir.ostry@rozhlas.cz, hana.hlozkova@rozhlas.cz, marek.zouhar@rozhlas.cz, atd. Nezabíjejte prosím v sobě lásku Božího rozumu, protože je pouze Božím milosrdenstvím, kvůli tomu, že se Vám nelíbí dokonalá láska Božího rozumu, uvedená v Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd. Hodně mluvit, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v době ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, znamená pouze hodně lhát, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, od všech vzpurných, zpupných, pyšných, drzých a neposlušných. ÚSVIT nového DNE PÁNĚ se začal v roce 2000. Máme proto již PRAVÉ POLEDNE, třetího, křesťanského DNE PÁNĚ. Z úplně pomatených křesťanských proroků, Hospodinem vyvoleného Česka, vzešlo křesťanské rouhačství na všechno TVORSTVO. Jako pokorný, a úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, nechte prosím v SRDCOVKÁCH zahrát mně samotnému, a tím novému Bohu, mocnému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, takovému trestajícímu a nemilosrdnému, jaký v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opravdu je, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv. Já se nového trestajícího Boha bojím, již nehřeším, to je nelžu, a ani hřešit lhaním nemůžu. Miluji nového Boha jako sama sebe za to, že ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se stal ŽIVÝM BOHEM, který v Písmu o sobě vše uvedl. Stále žije mezi námi jako DUCH SVATÝ. Křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, novým Hospodinem prokletou, je pouze dočasně, do návratu Česka k novému SLOVU, které je NOVÝM BOHEM. Nový Hospodin, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mně umožnil pochopit, že od roku 2000, máme ÚSVIT třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí. Nový Hospodin, pro tuto dobu v Písmu připravil, pro jím vyvolené Česko, a pro celý SVĚT, východisko z naprosto nesmyslných stávajících válek o moc nad fosilními palivy, o moc nad surovinami, či o moc křesťanů nad muslimy, atd. Východiskem je vláda jediného Boha SVĚTA, vláda SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují, nad vším TVORSTVEM. Protože pane Junáku stále odkládáte neprodlený návrat k novému Hospodinu, to je ke SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, platí pro Vás, a pro ostatní, Vám podobné hlupáky a zločince, texty Písma i písniček o tom, že jste stále ti istí frajeri, vzpurní, pyšní, zpupní, neodpovědní, nedospělí a neposlušní, to je MRTVÍ, protože nevěnujete pozornost ELDORÁDU SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. ELDORÁDO v Hospodinem vyvoleném Česku, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v Brně, je místo, kde pobývat musí být radostí, či blahem, protože vytoužený cíl lidstva, v tomto roce 2015, se přiblížil. Vytouženým cílem je neprodlený pobyt Česka a SVĚTA, v energeticky, ekologicky a v mravně neotřesitelném, celosvětovém Božím království, kde jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, nebudou politici pravice a levice, soudci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, či vrazi vojáci, ale nový Hospodin. Zločincem jste se stal tím, že jste neuvěřil textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o Boží moci nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ, a nad každým lidským zvířecím TĚLEM. Za svou vzpouru proti trestajícímu Bohu, jehož veškerá přikázání nezachovává ani jeden člověk na SVĚTĚ, kvůli vládě Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží nad novým Hospodinem, se nemusíte stydět, protože Vaše neposlušnost a drzost je způsobená odstoupením Božího rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA SLOV NOVÝCH NEBES, což vše platí i pro nový, Boží, technický lid VUT v Brně, pro projektanty, atd. Pro Vás, a pro ostatní stále stejné, neposlušné a drzé frajery, platí texty Písma Sírachovce 5/5až43/26,31, atd. Když nyní v Brně, neprodleně neoslavíte nového Hospodina, když neprodleně neoslavíte jeho SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, dojdete záhuby Vaší DUŠE, v den ODPLATY. Den ODPLATY Vaší DUŠE, a tím i Vašeho TĚLA, za veškeré nevěrnosti vůči STVOŘITELI naší SLUNEČNÍ SOUSTAVY, vůči jedinému Bohu SVĚTA, se blíží, zastavit se nedá. Česko a Brno má pouze dvě možnosti. První možností je sebe a Česko zachránit, oslavou nového Hospodina, takového jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES opravdu je, tak jak je dále požadováno. Tím v jedinou hodinu Božího SOUDU úplně zničit křesťanství, buddhismus, hinduismus, judaismus, islám, a tím imperialismus, militarismus, atd., nastolením vlády ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Hospodina, nad celým SVĚTEM tak, jak je to opakovaně uvedeno. Druhou možností je záhuba v den ODPLATY. Den ODPLATY nastane brzy, během třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, ve které se Česko stane strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU tím, že bude Bohem úplně zničeno. DEN ODPLATY je velice blízký ropný kolaps, či kolaps ekonomický, který, pro odstoupení Božího rozumu od vzpurných, zpupných a neposlušných, určitě přijde, ZASTAVIT SE NEDÁ. Spoléhat se ve stávajícím imperialismu na majetek, nespravedlivě nabytý, místo na SKÁLU, kterou je nový Hospodin, kterou je jeho technický rozum, určený pouze pro pokorný a úplně poslušný nový Boží technický lid VUT v Brně, a pro projektanty, je bláznovství. SVĚTLEM SVĚTA je Boží rozum, který Bůh, ze svého milosrdenství, dává každému pouze v částečce svého DUCHA. Veškeré Boží celosvětové SLOVO se stane knihou ŽIVOTA v okamžiku, když MEDICINMAN Hospodin bude ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM pro ty, kdo se nechají zapsat svým jménem do PAMĚTNÍ KNIHY na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Největším hrdinou na SVĚTĚ bude herec Junák, a ostatní ti istí frajeri, když ve vysílání v Brně učiní novou ŽENU STATEČNOU, novým Hospodinem, mluvením pravdy o dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou platné pro všechno TVORSTVO SVĚTA. Když mně a novému Bohu necháte zahrát jeho píseň o ŽENĚ STATEČNÉ, která vše spálí, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nové všemohoucí SLOVO Boží, v Brně, v ROZHLASE, se snese jako nelítostný bojovník, a do základů celosvětově zboří vládu boháčů, to je Baalů, Beelů, Belzebubů, DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých, pozemských Otců, Satanů či Čertů kněží, všech ekumenických církví. V Brně, nad všemi lidmi, začne vládnou nový Hospodine. Stane se to, když zveřejníte, že na ÚSVITU třetího křesťanského dne, ve třetím křesťanském tisíciletí, je nezbytné celé stvoření neprodleně přetvořit, pomocí Boží moudrosti Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pomocí dokonalé Boží lásky, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd., které jsou, z milosrdenství rozumu Božího, dostatečně srozumitelně objasněné. Touha po uvedené Boží moudrosti, přivede v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, Hospodinem vyvolené Česko, a celý SVĚT, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Po vyvedení vyvoleného Česka, ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, nový Hospodin se na Česko nyní jen maličko rozhněval za to, že Čerti, či Satani kněží, všech ekumenických církví, se zase znovu oženili se svými Bohy, s boháči, s Baaly, Beely, Belzebuby, DÉMONY tím, že místo novému Hospodinu, místo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, při náboženských, politických, sociologických, politologických a jiných modloslužbách, znovu slouží svým Bohům, boháčům, vojenským kaplanům, vojákům, zbraním, atd., mletím protikladných nauk, a promyšlených křesťanských, politických, ekonomických, vojenských, učitelských, či jiných vychytralostí. Škoda lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které Bůh Česku dal, z milosrdenství svého rozumu, v těchto textech ELDORÁDA pomalého POSLEDNÍHO SOUDU všech zpupných, vzpurných a pyšných křesťanských a ateistických NETVORŮ. Dle písniček od Krista, a dle slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Všechno se bude písničkami smát, když především herec Junák, fyzioterapeuti z ÚN v Brně, na Ponávce 6, nový Boží technický lid VUT v Brně, a projektanti pochopí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU třetího křesťanského dne, který se začal v roce 2000, všichni musí vědět, že SMLOUVA drzých, pozemských Otců, Čertů či Satanů kněží, s novým Hospodinem PLATNÁ NENÍ. Je to z toho důvodu, že Satani, či Čerti kněží, ŽENIŠI, i na ÚSVITU třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, se žení se svými Bohy, s Baaly, s Beely, s Belzebuby, a s DÉMONY. Se zpupnými a neposlušnými kněžími, všech ekumenických církví, nelze vést žádný dialog, žádnou diskusi. Svým SLOVEM starých, křesťanských nebes, jsou určení k pádu, svým vzdorem proti Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, a k neprodlenému, pokojnému odchodu do říše ticha, cestou vyvolených vzpurných a neposlušných. Spásou pro pokorné a úplně poslušné Boží přátele, pro celosvětovou novou Boží rodinu, je jedenácté přikázání, kterým je realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, srozumitelně objasněných. Drzí pozemští Otcové Satani, či Čerti kněží, vzpurní a neposlušní rouhači, určení Hospodinem k pádu, pro svůj vzdor vůči SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou pro neposlušné Česko, a pro neposlušný SVĚT, energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní SMRTÍ. Kvůli SMRTI, kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, obrovský technologický pokrok, vytvořený Božím rozumem, nikoli rozumem lidským, nedokáže uživit celosvětovou Boží rodinu, pro rozdělení SVĚTA na chudé a bohaté. Ve STARÉ křesťanské SMLOUVĚ, křesťané nemají o Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, ani ponětí. Proto Hospodinem prokleté křesťanství, svými dogmaty, dělá veškeré zlo na zemi. Běda proto kněžím Česka, skrze které přichází na SVĚT křesťanské rouhačství, a tím veškeré pokušení a pohoršení. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, nemohou nahradit Hospodina, který dává každému svůj rozum tak, jak chce on sám. Myšlenky Hospodina, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nejsou myšlenky lidské. Jsou to myšlenky o celosvětovém míru, jsou to myšlenky o celosvětovém odzbrojení, o celosvětovém zničení všech zbraní a vojáků, atd. Jsou to myšlenky o jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA. Jsou to myšlenky o celosvětovém odpočinutí od díla energetické zhouby, o přípravu na vybudování všeho energeticky nového, dle návrhů uvedených např. na fotografiích výkresů ZIMNÍCH DOMŮ BYTOVÝCH, A ZIMNÍCH DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Ti drzí zločinci, kdo svádí úplně pomatený křesťanský lži lid, svými křesťanskými žvásty, neujdou trestu. Mrtví jsou ti neposlušní a vzpurní, kdo lžou o Bohu, a o koncepci energetiky, pomocí protikladných nauk a promyšlených, křesťanských vychytralostí. V přátelství s novým Bohem se nelže ani o Hospodinu, ani o koncepci energetiky. Ovocem těch, kdo lžou o Hospodinu, a kdo neschvalují Boží koncepci energetiky, uvedenou v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je nesmyslné utrpení pracujícího lidu.

 

V nové a věčné SMLOUVĚ s Hospodinem, Satani kněží, již nemusí nikoho učit poznávat Boha, protože každý znalec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, musí nového Boha znát, včetně jeho lásky, kterou jsou jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, platné až nyní, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv. Rána jsou únavná, protože jsem ztratil naději ve svítání, v ÚSVIT dalšího mírumilovného tisíciletí, ve třetím křesťanském tisíciletí, pro nesmyslný, křesťanský meč válek. Hospodin, jeho SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, v Bohem vyvoleném Česku, stále ještě nevyšlo, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. ÚSVIT nenastal. Křesťanské slovo, ve STARÉ SMLOUVĚ s Hospodinem, není dobré a spasitelné, protože nemůže nikoho energeticky spasit a zachránit. Všichni propadli SMRTI tím, že všichni neposlušní, to je MRTVÍ, zemřeli ve svých křesťanských hříších. Demokracie lži lidu Česka narazila na svoje hranice tím, že křesťanský lži lid, od kterého Hospodin odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v ČÁSTEČE rozumu Hospodina, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepce Česka a SVĚTA, uvedené v Písmu, pro odstoupení rozumu Hospodina, neumí logicky myslet. Válka SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se slovy pyšných a drzých vládnoucích odpůrců Božích, se začala. Rytíři z Blaníku, Boží bojovníci NOVÝCH NEBES, se nemohou přidat k NATO, ale pouze k novému Bohu, k Božím bojovníkům, bojujícím proti boháčům, proti jejich vládě nad Hospodinem, a nad křesťanským, drzým, lži lidem. Z nových, veškerých NEBES, ze SLOV NOVÝCH NEBES, vládnoucí vzpurné a neposlušné mediální hvězdy, těžké jako cent, např. Baalové, Beelové, či Belzebubové, boháči, chamtiví velmoži, prezident Česka Zeman, prezident Ruska Putin, prezident USA Obama, či Bašár Asad, a komunistická OVCE, prezident Číny Si Ťin-pchinga, musí padat jako blesk, za válečné zločiny, a za lži o koncepci energetiky. Uvedení Baalové, musí spadnout ze slov svých starých nebes, jak blesk, kvůli svému odchodu do říše ticha. Musí být vyšetřováni orgány činnými v trestném řízení, za své lži o Bohu, a za své lži o koncepci energetiky. Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad bezmocnými, pokornými, a úplně poslušnými služebníky Božími, nad hrdiny, pro které bude ctí žít pro dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Boží SYNOVÉ, DCERY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, musí mít v sobě Boží lásky chrám, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku, jsou rána nového dne Páně, tak prázdná, tak prázdná. Česko stále není vdané, za ŽENICHA, za Ježíše Krista, který je nyní jediným Bohem SVĚTA, který je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, který je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Česko stále nekojí svými prsy, nová ŽENA STATEČNA, která je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která je Bohem. Hospodin nás žene SOUDEM znovu k sobě. Z křesťanských dětí, ze STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, dělá svým novým SLOVEM, dospělé, odpovědné, prozíravé, a novému Bohu vděčné služebníky, Boží SYNY, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Válku s novým Hospodinem, tvorstvo fatálně prohrálo, pro odstoupení rozumu Božího, v částečce jeho DUCHA, o Boží dokonalé lásce, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech atd., srozumitelně objasněných. Až dva, či tři, v křesťanství padnou, pro lži o Hospodinu, a pro lži o koncepci energetiky ministra průmyslu Mládka, tak již nikdo, ze vzpurných, pyšných, drzých chamtivců, neposlušných, neodpovědných a nedospělých, nevstane. Není pro lidstvo jiná volba, než se novému Bohu úplně podřídit, protože při odstoupení jeho rozumu, v částečce jeho DUCHA, drzí, neposlušní a vzpurní, hynou. ŽENA STATEČNÁ již je novým, jediným Bohem, pro celý SVĚT. Text byl v úterý 6.10.2015 elektronicky zaslán herci Junákovi srdcovky@rozhlas.cz, a dalším neposlušným, to je MRTVÝM hříšníkům, na cca 240 adres. Stále se k novému Hospodinu, ke SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdo dobrovolně nevrátil, pro neznalost Boha, pro neznalost SLOVA NOVÝCH NEBES. Hospodin proto v Horoskopu v Rovnosti uvádí, že celosvětové Boží království se začíná jídlem NOVÉ MANY těchto textů ELDORÁDA pomalého POSLEDNÍHO SOUDU všech zpupných, zlých, vzpurných a pyšných křesťanských a ateistických NETVORŮ. Rodinné štěstí, v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, dá nový Hospodin TVORSTVU celého SVĚTA pouze v případě, když v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, v Brně, bude mít mnoho pokorných a úplně poslušných služebníků Hospodina. Je stále naděje, že s pomocí Božího rozumu, se k novému Hospodinu, k VŠEMOHOUCÍMU ZÁKONODÁRCI, mnozí vrátí. Nový Hospodin vyžaduje, aby především herec Junák se stal plnoletým, odpovědným a dospělým tím, že se stane OKŘÍDLENCEM, ANDĚLEM, a všechno v pořadu srdcovky@rozhlas.cz, vykřičí. Stane se tak, když herec Junák, a mnoho ostatních služebníků nového Hospodina, tyto texty nasměrují k samostatnosti v poznání nového Hospodina, a jeho vůle, která je uvedená v jeho příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd. Všem ekumenickým církvím v Česku se bude dařit dobře, když drzí pozemští Otcové Satani kněží, ukončí křesťanské zlo, úplným zničením křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Zodpovědnost se vyplatí, protože vzpurné, zpupné, nezodpovědné, a neposlušné, kteří dělají ŽENICHY, místo nového Hospodina, nový Hospodin nenechá bez trestu. Když se např. herec Junák, a všichni ostatní oslovení, nevrátí k novému Hospodinu neprodleně, Hospodinův hněv ho, a ostatní, vyhledá zničeho nic, a v den odplaty, za vzpouru a neposlušnost, dojdou záhuby. Sír.5/5až43/26,31, atd. Veškerý hovor v médiích o novém Bohu, musí být neprodleně pouze o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Sír.9/15, atd. Kvůli tomu, že křesťanství stále není STŘÍBREM ODVRŽENÝM, vzpurné, zpupné a neposlušné křesťanské vládnoucí idioty, stále přitahuje ČERNÁ LUNA islámu. Pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných a vzpurných, neposlušní, to je MRTVÍ, stále věří, že mečem válek, zvítězí jak nad novým Hospodinem, tak nad muslimy, a že jejich vítězství jim zachová ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky neotřesitelný. Když se herec Junák, a ostatní oslovení, nevrátí k novému Hospodinu neprodleně, Hospodin Česko úplně zničí, pro výstrahu všemu TVORSTVU. Zlým a vzpurným, kteří odmítají texty SLOV NOVÝCH NEBES studovat, Hospodin neumožní nic pochopit.

 

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Hospodin dělá veškerou politiku na SVĚTĚ. Nyní dělá především zlo proto, aby mohl, po svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, dělat celosvětově pouze dobro tím, že bude vládnout nad vším TVORSTVEM, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, z BOŽÍCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Veškeré zlo nesmyslných válek o ropu, plyn, a o vládu křesťanů nad muslimy, dělá nový Boží technický lid VUT v Brně. Vzpurní, zpupní a neposlušní svévolníci z VUT v Brně, nevěří textům SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES o tom, že Česko bude novým Hospodinem, jediným Bohem naší SLUNEČNÍ SOUSTAVY zcela zničeno, a bude tím strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, když Bohem vyvolený technický lži lid VUT v Brně, nebude pokorný a úplně poslušný. Hospodin Česko úplně zničí, když nad lidmi, a nad Hospodinem, bude dále vládnou dobytek politiků pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, se svou sbírkou ekumenických Bohů, a vojenských kaplanů. Nový Boží technický lid, čím víc o novém Bohu ví, tím méně ví o technických věcech, a o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci pro Česko a celý SVĚT, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Energetická koncepce Hospodina, uvedená v Písmu, je správná, jedině možná. Bůh, dle svého rozhodnutí, bude udržovat např. křesťanství, hinduismus, či islám, svým rozumem, ze svého milosrdenství, tak dlouho, až čtyři psi, či koni, rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, uklidní DUŠI Boží tím, že vyjedou na NOVÁ NEBESA, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového Božího království. Vznik celosvětového Božího království musí iniciovat především královské kněžstvo technického lidu VUT v Brně tím, že bude iniciovat svolání celosvětového kongresu energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze. Česko je pod Boží milostí SLOV NOVÝCH NEBES. V nich se vidí např. rektor Masarykovy univerzity Bek, jako v zrcadle, jako svině. Výhonkem spravedlivým je každý, kdo ho, a ministryni školství Kateřinu Valachovou posta@msmt.cz, donutí k dialogu o Bohu, a o jeho dokonalé lásce, jeho příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Realizace dokonalé lásky Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA, o energetické, ekologické a mravní spáse SVĚTA, je možná a nutná, po úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, na Masarykově univerzitě. Oko za oko, zub za zub. Co nyní udělá Bohem vyvolené Česko SVĚTU, to Hospodin učiní Česku. Nový Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud podlého, neposlušného a vzpurného lháře, rektora Beka, nebudou vyšetřovat orgány, činné v trestním řízení. Nový Hospodin se nad Českem smiluje, až bude kralovat nad všemi pokornými, a úplně poslušnými služebníky, svým SLOVEM, nové ŽENY STATEČNÉ. Česko má podle Písma i písniček od Boha, jenom dvě možnosti. Buď úplně zanikne, nebo se úplně podřídí. Já jsem se nedral být pastýřem Boha, Gotta, jehož jméno je KNIHA, der Buch, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Já netoužím po dni zkázy Hospodinem vyvoleného Česka, kvůli jeho vzpouře proti dokonalé lásce Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA, o energetice, ekologii a mravech, kterými nový Hospodin nastoluje pokoj a mír celosvětového Božího království, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného. Jer.1/16až17/13, Sír.5/5až42/19až43/26,31, Mich.2/3,4až4/12až5/9, 1.Jan.2/14až5/2, Jan1/1až15/25, atd. Kněží pálí kadidlo Baalům, boháčům, vlastníkům konspiračních teorií o Bohu. Stal jsem se BERÁNKEM OBĚTOVANÝM tím, že mně Bůh, pro mou neposlušnost, převrátil i s kolem, na kterém jezdím, a zlomil ruku, Jer.17až11/17, 19až51/58, atd. Bůh Česko úplně zničí, když se k novému Bohu neprodleně nevrátí.

 

Nový Hospodin, LÉKAŘ, SKLADATEL a BÁSNÍK, MISTR, UČITEL všech národů SVĚTA, jediný všemohoucí a vševědoucí ZÁKONODÁRCE, se z podoby protikladných nauk a promyšlených vychytralostí, o zlé křesťanské, modlářské, ukřižované stvůře, a z meče nesmyslných válek o ropu, plyn a suroviny, uzdravuje sám, nejenom ve SLOVECH NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ale i v mnoha písničkách, či filmech. V jednom filmu, jehož název nevím, vyvrací křesťanské poznání trojjediného Boha. Tím naplňuje Písmo o tom, že jako BOŽÍ SYN, jako DÍTĚ, přichází na SVĚT v každém pokolení tím, že pro každé pokolení, je NOVÝM SLOVEM, NOVÝCH BOŽÍCH NEBES. Svým SLOVEM, řídí celý SVĚT tak, jak si to, jako stále stejný DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, předsevzal. K.M.7/27, atd. Ve filmu byly Bohové na křesťanských nebesích v děsivém křesťanském šeru tím, že zde nesvítilo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Křesťanským Bohům vládla TVRDÁ křesťanská ŽENA, CÍRKEV, která o Hospodinu, o jediném Bohu SVĚTA, a o neposlušných a vzpurných lidech, o jejich bezmoci, neměla ani ponětí. Hospodin v tomto filmu upřesňuje svůj druhý příchod do jím vyvoleného Česka. Dle křesťanských protikladných dogmat a promyšlených vychytralostí, je na šedých křesťanských nebesích OTEC, a SYN. Ve filmu byl křesťanský Bůh OTEC, učitelem Boha SYNA. Učil ho lidským pocitům. Bůh SYN, na šedivých křesťanských nebesích, učil lidským pocitům, novou, mladou ŽENU STATEČNOU. Když se křesťanský Bůh SYN dozvěděl, že nevědomá, vládnoucí křesťanská TVRDÁ ŽENA, chce zavraždit Boha, DÍTĚ, které má svým rozumem, pást nejenom křesťany, ale všechna náboženství SVĚTA, na všesvětovém kongresu ENERGETIKŮ v DOLINĚ O2 Arény v Praze, rozhodl se z křesťanských šedých nebes uprchnout na SVĚT, a to do Česka, které nemá moře. Bohu, SYNU člověka, se podařilo uprchnout z křesťanských nebes, s Bohem, DÍTĚTEM, které má pást svým rozumem, další generaci lidí. Hospodin, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, v tomto filmu naplnil Písmo tím, že Bůh, SYN ČLOVĚKA, spolu s Bohem, s DÍTĚTEM, uprchli na POUŠŤ, která v Česku byla v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Přešli nekonečnou křesťanskou POUŠŤ, kde SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprší. V době přelomu věků v roce 2000, kdy DUCH SVATÝ, uvedl na Česko ovoce úmyslů vzpurných, zpupných, zlých, neodpovědných a neposlušných BAALŮ, BEELŮ, BELZEBUBŮ, DÉMONŮ a jejich Bohů, drzých pozemských, Otců Satanů kněží, Bůh, SYN ČLOVĚKA, spolu s Bohem, s DÍTĚTEM, byli z pouště přenesení nikoli do vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní, které Česko nemá, ale do potoka, či do bystřiny. Oba Bohové se zachránili, a z bystřiny vylezli v Česku. Ocitli se v zimním kraji, kde dle písniček od DUCHA SVATÉHO, srdce lidí zmrzla, kvůli křesťanské militaristické chamtivosti vojenských kaplanů a vojáků, která je modloslužbou, kvůli meči křesťanských nesmyslných válek. Oba Bohové šli zimním, zmrzlým krajem dlouhou dobu, celých cca 15 let. Dle Písma se zachránili tím, že došli k domu, který stál u lesa. Když k zimnímu domu došli, děsivá křesťanská temnota zmizela tím, že z milosti rozumu Hospodina, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, se rozsvítilo v Česku SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Za dům u lesa, Hospodin, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyvolil dům v Říčkách u Domašova, číslo 42. O tomto domě v písničkách i v Písmu uvádí, že má velkou horní komnatu. V písničkách DUCH SVATÝ uvádí, že křesťanská, velká horní komnata, kde večeřela křesťanská, modlářská stvůra, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, se nemůže potkat s velkou horní komnatou v domě na Říčkách číslo 42. Když se ve filmu rozsvítilo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, Bůh, SYN ČLOVĚKA věděl, že i na starých, šedých, křesťanských nebesích, se toto SLUNCE rozsvítí, a že křesťanská TVRDÁ ŽENA, CÍRKEV, jeho novou, mladou ŽENU STATEČNOU, nezabije. Na křesťanských nebesích si ve filmu vyvolil ŽENU STATEČNOU, pro toto pokolení. Bohové starých křesťanských nebes, Bůh OTEC, Bůh SYN ČLOVĚKA a Bůh DÍTĚ se o lid na SVĚTĚ nestarali a nestarají, protože křesťanská TVRDÁ ŽENA, CÍRKEV všeobecná katolická tvrdí, že je to zbytečné. Protože křesťanské, militaristicky chamtivé svině, když mají možnost si vybrat cestu k novému Hospodinu, a tím k celosvětovému míru, který bude trvat až na věky věků, vždycky a opakovaně si vyberou horečné zbrojení, a tím meč nesmyslných křesťanských válek. Boha, SYNA ČLOVĚKA, i Boha, DÍTĚ, které bude pást, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, příští lidskou generaci, má povinnost zachránit pokorný a úplně poslušný lži lid Česka neprodleně tím, že nejenom ve filmu, ale i v Česku vyjde SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. ŽENA STATEČNÁ žárlí. Na ÚVITU třetího DNE PÁNĚ, třetího tisíciletí, ji nikdo nechce snídat, jako novou a VĚČNOU MANU. Pro Česko nastal čas, vrátit se k novému Hospodinu, neprodleně.

Film KOPYTO je podobenstvím o tom, že chudí a bohatí spolu v míru žít nemohou. Sír.5/5až13/18až43/26,31. Dcera boháčů bude spasena, až bude v bílém chodit po vodě vzedmutého moře křesťanských sviní. Film ZMIZELÁ, je podobenstvím o ŽENĚ STATEČNÉ, která se snaží převychovat muže k obrazu svému. Boháče musela zabít proto, aby chudému mohla porodit DÍTĚ, počaté novým DUCHEM SVATÝM. Text bude opraven až po vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní. Zveřejněno při úplňku 27.10.15.