Kapitola 192

23.08.2015 18:28

Kapitola 192 – 80 stran. Česko je pod Boží milostí SLOV NOVÝCH NEBES. V nich se vidí křestanská trojice, Kolegar s Hodecovou z TWR, a drzý pozemský Otec Satan Holík z Proglasu, jako v zrcadle. Výhonek spravedlivý, lékaři z ÚN v Brně reditelstvi@unbr.cz, mají povinnost se vrátit k novému Bohu, přijetím jeho zákonů o eutanazii pro staré lidi, kteří se dožili plnosti věku 70 až 80 let. Zákony vládnoucích KOZLŮ, premiéra Sobotky, a prezidenta Zemana neplatí, pro lži o Bohu, kvůli jeho koncepci energetiky.

 

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 129 (Česká bible kapitola 192), soud exrektora Hampla z KU 102. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

 

Vážení lékaři Úrazové nemocnice v Brně reditelstvi@unbr.cz, l.pasa@unbr.cz, s.kalandra@unbr.cz, m.kelbl@unbr.cz, r.suchomel@unbr.cz, v.prochazka@unbr.cz, paní MUDr. Rozsypalová, pane MUDr. T. Kočiši, a MUDr. Pavlacký. Před trestajícím Hospodinem, který dělá veškeré zlo na světě tím, že boří vše, co křestanstvím zasadil, není úniku, protože odjakživa žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Nový Hospodin, jediný LÉKAŔ, žádného pyšného, vzpurného, zpupného a neposlušného lékaře, nenechá bez trestu. Není totiž člověka, který by měl v moci svou DUŚI a své TÉLO, protože lidské TĚLO, a lidská DUŚE, jsou stejné, jako u zvířat. Když v pondělí, 24.8.2015, nebude Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, přítelem Vás, vedoucích pracovníků TRAUMATOLOGIE, když odmítnete mě přijmout jako proroka, třetího v celosvětové Boží slávě, když odmítnete věnovat se mým problémům se zlomenou rukou, Hospodin bude trestat nikoli Vás, ale mě, odstoupením svého rozumu od Vás, a to v částečce DUCHA SVATÉHO, nutného pro správné posouzení úrazu ruky. Moc člověka nad člověkem Bůh skončí, až jím vyvolené Česko, nastolí v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Boží celosvětové království, a tím moc nového Hospodina, Zákonodárce, nad vším tvorstvem. Kdo odmítá uznat, že nový Hospodin, dá svoje nové myšlení, o novém Bohu, STVOŔITELI všech náboženství SVÉTA, pouze těm pokorným, a úplně poslušným, kteří nebudou mít nic společného se vzpurnými a neposlušnými, křestanskými, ateistickými, a jinými náboženskými, či politickými, militaristický chamtivými sviněmi, jde k ÚPLNÉ záhubě svého zvířecího TÉLA, a své zvířecí DUŚE, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO. Děláte to, co se líbí Hospodinu. Bůh, který boří vše, co křestanstvím, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, zasadil, Vás bude trestat, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, když se neprodleně nevrátíte k novému Hospodinu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo nového Boha úplně neposlouchá, hřeší proti své zvířecí DUŠI a TĚLU, které je stejné, jako u zvířat. Všichni nového Boha nenávidíte, protože z Boha, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBECH, nejste. Nenávidíte Boží spravedlnost, připravenou v Písmu pro Boží, celosvětové království, protože milujete SMRT. SMRTÍ je Vaše pudové zvířecí myšlení, Vaší DUŠE, a Vašeho TĚLA, které dělá veškero zlo na SVĚTĚ. Kvůli Vám, lékařům, LÉKAŘ Hospodin neuzdravil stále sám sebe. Milovat SMRT svého zvířecího rozumu, a svoje zvířecí pudy, místo rozumu Hospodina, který je nyní dostupný pro znalce SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je trestný čin, protože je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Dle vůle Boží máme ÚSVIT třetího křesťanského dne, třetího tisíciletí, který se začal v roce 2000, kdy musíte znát Boha, který je slovem NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako sama sebe, protože Boží hněv nad křesťanstvím, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, neprodlévá. Bůh existuje, a je vědecky poznatelný z veškerého svého SLOVA, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Vystudovali jste pomocí Božího rozumu, nikoli pomocí rozumu svého, praxi děláte pomocí rozumu Božího, nikoli pomocí rozumu svého. Musíte být proto Bohu vděční. Božího rozumu se nemůžete zmocnit jinak, než tím, že Vám Bůh dá svůj rozum, ze svého milosrdenství. Z milosrdenství rozumu Hospodina, léčíte lidi dobře. Při odstoupení rozumu Hospodina, léčíte lidi svým zvířecím rozumem, a proto špatně. Když Boží rozum máte, jste ŽIVÍ. Když ho nemáte, jste MRTVÍ. Boží rozum je Boží láskou, a lze se ho zmocnit jenom tehdy, když Bůh chce vám svůj rozum dát. Dle vůle Boží Vás shromažďuji do biblického Harmagedonu, který je HROBEM pro všechny vzpurné, pyšné, neposlušné či nespravedlivé proto, abyste se mohli změnit, na pokorné a úplně poslušné BOŹÍ SYNY, které toužebně vyhlíží tvorstvo celého SVÉTA. Bůh mě, posledního křestanského proroka zradil tím, že mně nechal bolestivě zlomit pravou ruku proto, abych Vás, jako poslední shromáždil do biblického Harmagedonu, to je do HROBU. Jestliže sebe nadále budete pokládat za LÉKAŘE, a jediného Boha SVĚTA, za křestanskou modlářskou stvůru, Bůh Vás zabije. Udeří Vás po hlavě, odstoupením svého LÉKAŘSKÉHO rozumu, že ani nehlesnete. Máte povinnost uznat, že Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ve vás činí, co se mu, LÉKAŘI, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi lidmi, líbí. Když se k novému Bohu, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŚKERÝCH NEBES, NEPRODLENĚ A POKORNĚ nevrátíte, uznáním mě, za posledního proroka tohoto křestankého věku, či za třetího proroka v Boží celosvětové slávě, BŮH v době, kdy bude snižovat počet lidí na celém světě, o dvě třetiny, Vás zabije hrozným způsobem, a jím v PÍSMU vyvolené Česko, úplně zničí. Změnit se k obrazu nového Boha, lze pouze veřejným čtením SLOV NOVÝCH, VEŚKERÝCH NEBES, a úplným zničením vládnoucích KOZLŮ z ČSSD, kulhavého KOZLA, vrchního velitele ozbrojených sil Česka, prezidenta Zemana, a zubatého KOZLA premiéra SOBOTKY, v době slavného, druhého příchodu nového Hospodina, ke svému novému Božímu technickému lidu, na VUT v Brně. SV Harmegedonu, to je v křestanském HROBĚ, jsou shromážděni živí i mrtví. Živí jsou ti, co mají Boží rozum, v částečce BOŽÍHO DUCHA. Mrtví jsou ti vzpurní, drzí a neposlušní, kterým, po odmítnutí dokonalé lásky BOŽÍCH PŘÍKAZŮ, a ZÁKONU POLE VÉDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, jejich úroveń myšlení, zůstala na úrovni jejich zvířecích mozků, na které byli v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Mrtví, např. drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, ve svém starém, zvířecím, křestanském myšlení, nevědí o Bohu, a o jeho vůli, platné pro přelom věku roku 2000, zhola nic. Já Vás shromažďuji do HARMEGEDONU, to je do HROBU, dle vůle Boží proto, aby mohlo nastat vzkříšení z drzých, mrtvých, křesťanských a jiných sviní, militaristicky chamtivých, které ještě nikde na světě nenastalo, kvůli odmítání TVORSTVA uznat, že SLOVO NOVÝCH, VEŚKERÝCH NEBES, je novým, STÁLE STEJNÝM BOHEM. Vzkříšení z mrtvých musí uskutečnit každý sám za sebe, a to studiem veškerého slova Božího. Protože Boží rozum, o jedině správné BOŹÍ ENERGETICKÉ KONCEPCI Ćeska a SVÉTA, uvedené v Písmu, pro dobu přelomu věků roku 2000, je Bořím milosrdenstvím pouze pro pokorné, a pro úplně poslušné, můžete se ho zmocnit pouze dokonalou znalostí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokud v Bohem v Písmu vyvoleném Česku, se nikdo k Hospodinu Všemohoucímu nevrátí, Hospodin Česko úplně zničí, a to strašlivou záhubou. Dle Písma a písniček od Boha. Vítr, ve kterém Hospodin vyvrátil z jara stromy, které u nového Božího technického ligu, na VUT v Brně, měly dorůst k novému nebi, přišlo bezvětří. Bůh učinil léto 2015, DNEM MSTY A TRESU, tropickým počasím, nočním bezvětřím tím, že Ćesku a TVORSTVU, vnucuje v Písmu celosvětové Boží mírové království, a to z DOLINY O2 Arény v PRAZE, z kongresu energetiků všech států světa, viz další texty. ŹÁREM SLUNCE SLOV BHAGAVADGÍTY, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, VNUCUJE tvorstvu podobenství o tom, že žijeme v nekonečné křesťanské poušti, kde slovo nových, VEŠKERÝCH NEBES, stále neprší. Vyžaduje, aby ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, spálil křesťanství tím, že já budu uznán za POSLEDNÍHO PROROKA tohoto křestanského věku, či za proroka třetího v Boží celosvětové slávě, po Marxovi a Engelsovi. Hus a Komenský jsou pouze drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří o Boží spravedlnosti, celosvětového Božího království, dle Písma, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neměli ve středověku, ani ponětí.

Bůh, od nastolení své spravedlnosti celosvětového Božího království, v jím vyvoleném Ćesku, neupustí. Mám povinnost k Vám vycházet s novou MANOU chleba vezdejšího proto, aby mě Bůh nenaplnil děsem z Vás, což tímto textem činím. Je to proto, abyste uznali, že léčíte pacienty rozumem Božím, nikoli rozumem svým. Když od Vás Hospodin odstoupí, svým rozumem, pro vaši pýchu a neposlušnost, budete léčit pacienty pouze rozumem svým, což nebude nikomu k užitku, ani Vám. Jste shromážděni do Harmagedonu, to je do HROBU, jako poslední, a proto máte povinnost očistit své nářadí, to je svou řeč o BOHU, DUŚI, A TÉLE, jako první na světě, a mluvením pravdy o dokonalém rozumu Hospodina, a o nedokonalém rozumu svém, být jako první, královským kněžstvem, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo světa. Jestliže z milosrdenství Božího rozumu, jako první budete mluvit uvedenou pravdu, tak všechny křesťanské militaristické svině padnou, a už nikdy nevstanou. Jste Bohem povoláni z křesťanské nicoty, či děsivé temnoty protikladných nauk, a promyšlených křestanských, militaristických vychytralostí, do života věčného, energeticky, ekonomicky a mravně neotřesitelného. Teologické protikladné křestanské žvásty a promyšlené ekonomické vychytralosti např. drzého pozemského Otce Satana, kněze, Dominika z Domašova, nejsou pro nikoho ani dobré, ani spasitelné, protože jsou Hospodinem určeny k vědeckému zničení křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Dle písničky od Boha. Pravda o JEDINÉM Bohu všech náboženství SVÉTA, a o jedině možné, a jedině správné Boží energetické koncepci, uvedené v zákonech POLE VÉDY Písma, a nových mravech, v celosvětovém Božím království, je nad zlato a bohatství. Svobodu, uvedenou pravdu, a porozumění, nosíme v sobě, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Ptát se na dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je naše přirozená povinnost, našeho zvířecího rozumu. Příznaky odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných, zpupných a neposlušných, jsou takov. Nenávist vůči novému Bohu, který je SLOVEM VEŚKERÝCH NEBES. Lenost. Neschopnost myslet nově logicky, a nově myslet technicky. Zbabělost. Pokrytectví. Nenávist k Bohu, který vyžaduje nastolení spravedlnosti Božího celosvětového království, o které, Božím rozumem, uvažovali první proroci v Boží slávě, Marx a Engels, jako o konečném stadiu socialismu, či KOMUNISMU, to je o spravedlnosti bez SKÁLY imperialistů, militaristů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd., bez SKÁLY vzpurných, zlých, křestanských, židovských, muslimských, či hinduistických sviní, bez EKONOMIKY. V době přelomu věků roku 2000, na ÚSVITU třetího křestanského tisíciletí, na úsvitu osmého tisíciletí vedení tvorstva, stále stejným jediným Bohem celého SVÉTA, kvůli své SKÁLE, kvůli ekonomice, zbloudilo tvorstvo, ve všem svém energetickém počínání. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v jím vyvoleném Ćesku, místo Hospodina, bude vládnout VUL, ministr financí, Babiš, a jeho ZLATÉ TELE, EKONOMIKA. Když lidé lžou v křestanství o Hospodinu, pomocí protikladných nauk a promyšlených vychytralostí, když lidé mají za Boha křestanskou MODLÁŔSKOU STVURU, když lidé proto nenávidí dokonalou Boží lásku, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VÉDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII A MRAVECH, těžko nejdou s Hospodinem společnou řeč o energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, dokonalém, celosvětovém Božím království. Smířit s s novým Hospodinem, znamená úplnou poslušnost Ćeska a SVÉTA. K novému Hospodinu má povinnost se vrátit především nový Boží technický lid VUT v Brně, iniciováním svolání KONGRESU ENERGETIKU celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nový Hospodin nabízí v Písmu, Ćesku a světu pouze dvě možnosti. Bud neposlušnost a celosvětovou válku, nebo úplnou poslušnost, a celosvětový mír. V obou případech Bůh vyžaduje snížit počet lidstva, a to o dvě třetiny. V prvním případě jde o radikální omezení porodnosti, a o eutanazii starých a nemocných lidí, kteří dovrší sedmdesát, či osmdesát let, kteří, při zdravotních potížích, o eutanazii požádají. Eutanazie musí být ekologická, např. mechanická, robotická, po uspání rajským plynem, pokud není rajský plyn ekologicky závadný. Pochovávání přemnoženého tvorstva zřejmě bude ekologické, do hromadných hrobů. V druhém případě jde o eutanazii prepperskou celosvětovou válkou. Hospodin nečiní snížení počtu přemnoženého lidstva tajně. Snížení tvorstva v Ćesku o dvě třetiny prepperskou válkou, Hospodin již oznámil, např. ústy dvou mých bratrů, Petra a Pavla z Domašova u Brna, či v pořadu Martiny Kociánové, martina.kocianova@rozhlas.cz KUPŔEDU DO MINULOSTI, v Ćro2, viz další text. Vážení lékaři Úrazové nemocnice v Brně. Bůh nečiní snížení počtu lidstva o dvě třetiny, kvůli energetice, ekologii, a kvůli zavedení nových mravů majetkové roviny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a DOKONALÉHO NATURÁLNÍHO PLNÉNÍ, tajně. Horečné zbrojení přineslo vždy válku. Až Putin postaví ropovody a plynovody do ČÍNY, až ČESKO a EU zavře plyn pro města a automobilky, až se v Česku a v EU vše zhroutí ekonomicky, potom ozbrojenci, preppeři z měst, budou chtít dobu bez dostatku fosilních paliv, přežít na vesnicích, kde budou chtít všechna fosilní paliva, dle ČRo2, nahradit dřevoplynem. Proto, dle Písma, majetek shnije, pomine, protože ve městech nikdo bydlet nebude. Majetek pomine tím, že vlastníci, to je baalové, ve všech vesnicích, budou vyvraždění ozbrojenými státními a soukromými preppery, kteří vesnice zaberou. Proto, kvůli uváděné, nesmyslné eutanazii, vražděním dvou třetin lidí v Česku, neozbrojených vesničanů, a neozbrojených měštáků, ozbrojenými státními a soukromými organizacemi prepperů, pomine jak majetek, tak křestanství, STŔÍBRO ODVRŹENÉ. Vážení lékaři Úrazové nemocnice v Brně. Bud se neprodleně vrátíte k novému Hospodinu, dále uvedeným způsobem, nebo Bohem v Písmu vyvolené ČESKO úplně zanikne tím, že nebude NEVÉSTOU novému Hospodinu. V tomto případě dá Hospodin svou slávu, svého DRUHÉHO PŔÍCHODU, v ŹÁRU OHNÉ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jinému národu, svým rozumem, ze svého milosrdenství a Cesko úplně zničí, odstoupením svého rozumu proto, aby Česko bylo strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Máte povinnost neprodleně ukončit ŽITÍ NA VÝNOSNÝ TRH tím, že se neprodleně podřídíte Božím příkazům, a zákonům POLE VÉDY Písma tím, že začnete ignorovat nespravedlivé a energeticky nesmyslné zákony vládnoucích NETVORŮ, vládnoucích KOZLŮ, lhářů, pokrytců a zločinců, zakladatele KOZLŮ ČSSD, zlého kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, a neposlušného zubatého KOZLA premiéra Sobotky. Máte povinnost se neprodleně řídit Božími zákony POLE VÉDY Písma. Nemáte žádnou výmluvu, textům SOUDU zpupných křestanů nerozumět. Vážení lékaři Úrazové nemocnice v Brně. Když mě uznáte za proroka, třetího v Boží celosvětové slávě, Hospodin, LÉKAŘ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, od Vás již odstupovat nebude. V tomto případě, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a svou láskou k novému Hospodinu, máte povinnost změnit celý svět, dle textů v předešlých kapitolách. Bože dobrý neprodlévej, netrestej mě pomocí lékařů ÚN, kteří mají TEBE, to je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, za blábol. Vždyt jsi slíbil, že podílem LÉKAŘŮ UN, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křestanského tisíciletí, v roce 2000, ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky neotřesitelný. Vždyt jsi slíbil, že pokorným, a poslušným, vděčným, svůj rozum, vrátíš.

Vážení lékaři Úrazové nemocnice v Brně reditelstvi@unbr.cz, l.pasa@unbr.cz, s.kalandra@unbr.cz, m.kelbl@unbr.cz, r.suchomel@unbr.cz, v.prochazka@unbr.cz, paní MUDr. Rozsypalová, pane MUDr. T. Kočiši, a MUDr. Pavlacký. Jste Bohové, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Máte proto povinnost mě uznat za třetího proroka v Boží slávě, či za posledního proroka tohoto křestanského věku, na základě textů pomalého Božího soudu, úplně pomatených křestanů, a jiných zlých ateistů, či pohanů, jejichž plný počet vzešel, což je srozumitelně objasněno pro každého pyšného, vzpurného a neposlušného, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Když v pondělí, 24.8.2015, nebude Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, přítelem Vás, vedoucích pracovníků TRAUMATOLOGIE, když odmítnete mě přijmout jako proroka, třetího v celosvětové Boží slávě, když odmítnete věnovat se mým problémům se zlomenou rukou, Hospodin bude trestat nikoli Vás, ale mě, odstoupením svého rozumu od Vás, a to v částečce DUCHA SVATÉHO, nutného pro správné posouzení úrazu ruky. Když u Vás, lékařů, budu uznán za Božího proroka tím, že Vám Hospodin bude přítelem, přestanete mě dělat veškeré zlo tím, že již mně, Česku, a celému SVĚTU, bude žehnat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Bůh, jehož hněv již neprodlévá, mě v sobotu 1.8.2015, při cestě na kole z Javůrku do Šmelcovny, zlomil pravou ruku, kvůli mé neposlušnosti. Vyvrátil mě ve velké rychlosti, i s kolem, na kterém jezdím, a tím mě udeřil po hlavě, že jsem ani nehlesl. Hospodin, jehož hněv již neprodlévá, mě potrestal za to, že jsem po dobu dvou úplńků měsíce v červnu a v červenci 2015, neoslavil nového Hospodina soudem vzpurných a neposlušných, na www.pametni-kniha.cz. Úplněk měsíce byl v pátek, 31.7.2015, v sobotu večer 1.8.2015, kdy mně Hospodin zlomil na Javůrku ruku, v ÚRAZOVCE v Brně jsem slyšel protikladné nauky o zlomené pravé ruce. MUDr. Rozsypalová mě pozvala na přijetí do nemocnice, lačného, na neděli, na ráno. Změnu učinil MUDr. T. Kočiš. Rozhodl o přijetí až v pondělí. V pondělí, dle vůle Boží prohlásil, že lékaři starce mého věku 75 let, již v těchto případech neoperují. Vážení lékaři Úrazové nemocnice v Brně. Všechny texty Písma o mě a o Česku tím Bůh naplnil. Všechny texty Písma jsou o lidských Bozích, kterým Hospodin dává svůj rozum tak, jak chce on sám. Nikoli křestanský UKŘIŽOVANÝ KRISTU byl zmučený za nepravosti křestanských sviní, ale já nesu nemoci křestanského, militaristického imperialismu. Křestanský Kristus, je a byl vždycky pouze DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, kterého se nyní máte povinnost bát proto, abyste také Vás neudeřil po hlavě, podobně jako mě, že ani nehlesnete. Co tedy, dle vůle Boží, mám o sobě prorokovat. Hospodin mě dal patnáct let života v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Nyní, na ÚSVITU nového tisíciletí tedy mám povinnost být poslušný až k smrti, a to k smrti robotickou eutanazií v ÚRAZOVÉ NEMOCNICI, bez použití jedů, a tím být příkladem každému, kdo se dožil plnosti věku sedmdesáti až osmdesáti let, a nechce snášet další utrpení, které vzhledem k blížící se blízké smrti, nemá žádný smysl. ŽÍT ve světě, kdy všichni lžou o Hospodinu proto, aby mohli sloužit své SKÁLE, kterou jsou prachy, vojenští kaplani, vojáci, zbraně, auta, atd., místo novému Hospodinu, který dává lidem svůj rozum, ze svého milosrdenství, nemá pro mě, žádný smysl. Staří lidé většinou již nežijí z rozumu DUCHA SVATÉHO, ale pouze z rozumu svého. Proto jejich život, z hlediska vzdělávání jejich zvířecích DUŚÍ, nemá žádný smysl. V případě zdravotních potíží je eutanazie pro ty, kdo se dožijí plnosti věků 70až 80 let, setření slz z očí. Je to navždy platný Boží zákon. Musím být příkladem každému pokornému a poslušnému Božímu SYNU, který uvěří textům Písma o tom, že vůli Hospodina je snížit stav lidstva na zemi o dvě třetiny, dobrovolně, to je radikálním snížením porodnosti, a stejně tak odchodem starých lidí k Hospodinu eutanazii, v případě jejich zdravotních potíží. Vážení lékaři. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, křestanský, který žije mezi námi, který nikdy nebyl křestanskou modlářskou stvůrou, není škaredý. Škaredý, starý a malý jsem já, poslední prorok tohoto křestanského věku, třetí prorok v Boží celosvětové slávě. Nikdo se mě neváží, protože prorokuji o nezbytnosti úplně zničit Baaly, to je vlastníky, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, při nastolení VLÁDY nového Hospodina nad lidmi celého věta, v celosvětovém Božím království. Eutanazie je křestanský hřích, který je k SMRTI BAALŮ, to je vlastníků. V Božím královstvím bude hříchem, který je k SMRTI, vlastnictví věcí, které kvůli blízkému ropnému a ekonomickému kolapsu, shnily. Hospodin slíbil, že mě zbaví mého trápení, a zatím činí pravý opak, trestá mě, nyní zlomením ruky, místo trestání zpupných, pyšných, neposlušných a drzých BAALŮ, to je vlastníků. Což má však trvat jen krátce, až uznáte, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. bez rozumu Hospodina pomatený farář Dominik z Domašova u Brna, či Belzebub SVĚTA, papež František, kazí protikladnými a promyšlenými vychytralostmi křestanských žvástů, dobré mravy Česka a SVÉTA tím, že vládnou místo Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Vážení lékaři. Máte povinnost se neprodleně vrátit k novému Hospodinu, na slavnostním shromáždění ÚN tím, že uznáte, že opakovaně uváděné Boží zákony POLE VĚDY Písma, jsou nadřazené zákonům lidským, zákonům zubatého KOZLA premiéra Sobotky, a kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, kteří musí jít Hospodinu NEPRODLENĚ z cesty, dle textů z předchozích kapitol. Hospodin nechce, aby na jeho Boží zahradě, místo něho, a místo pokorných a úplně poslušných služebníků Hospodina, zahradničili KOZLI, a ostatní politická a náboženská zvířata. která nejsou, pro neposlušnost, dobrými zahradníky. Texty Písma o tom, že mám zvednout nemocnou ruku, aby byla zase zdravá, jako ta druhá, platí sice obecně, ale nyní platí také o mně. Nyní je však především důležité, abyste zajistili, aby v Brně zvedl ruku sám Hospodin tím, že umožní Brnu a Česku, psát od začátku, první řádku, BÍLÉ KNIHY. V BÍLÉ KNIZE již nebudou existovat žádní černí drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani barevní politici pravice a levice. Musíte zajistit, aby všichni v Česku byli bílí svými skutky tím, že se celé Česko stane NEVĚSTOU HOSPODINA. V tomto případě bude nad celým Českem vládnout Bůh Zákonodárce, který dokonalou láskou svých zákonů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, setře lidem každou slzu z očí. Vážení lékaři. Když se k trestajícímu Hospodinu nevrátíte neprodleně, bude snižovat počet lidí na světě o dvě třetiny, bud jadernou válkou, nebo válkou státních a soukromých prepperů, proti neozbrojeným lidem. V tomto případě Vám Hospodin oplatí způsobem OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB. Když nyní komukoli, jakkoli ublížíte, Hospodinu ublížíte. Trestající Hospodin Vám oplatí stejně, a ještě Vám sto krát přidá. Máte povinnost svolat slavnostní shromáždění, na počest druhého příchodu Hospodina do Česka. Máte povinnost přijmout rozhodnutí, že zákony vládnoucích politických a náboženských zvířat, či zločinců, které nový Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již nepase, pást již nikdy nebude, neplatí. Vůli Boží je, aby od úplnku MĚSÍCE, od soboty 25.8.2015, platili v Česku zákony Boží, zákony POLE VĚDY Písma.

Vážení lékaři. Na místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, zkouší Hospodin svůj vyvolený lid, různými zkouškami proto, abych jinými texty Písma mohl dělat soud vzpurných, pyšných a neposlušných pomatenců, od kterých Bůh, svým rozumem, za trest, odstoupil. Vědecké zničení křestanství, STŔÍBRA ODVRŹENÉHO, a nastolení vlády jediného Boha SVÉTA, nad celým SVÉTEM, souvisí s uznáním textů Písma o tom, že křestanský Bůh, Ježíš Kristus UKŔIŹOVANÝ, je UKŔIŹOVÁN pouze protikladnými křestanskými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, což Vám, z milosrdenství rozumu Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, objasńuji SLOVEM NOVÝCH, VEŚKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplńují a upřesńují. Přítok Božího rozumu, pro křestanství, pro STŔÍBRO ODVRŹENÉ, vyschl, ŹÁREM OHNÉ SLOV PÍSMA VEŚKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin vyžaduje, abych stále bojoval proti vzpurným, křestanským a jiným zpupným, neposlušným, NESPRAVEDLIVÝM ateistům, buddhistům, hinduistům, muslimům, židům, atd., a jejich Bohům, politikům pravice a levice, bankéřům, vojenským kaplanům, vojákům, zbraním, autům, letadlům, atd., protože Boží hněv již neprodlévá, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Hospodin v Rovnosti i v Písmu vyžaduje, abych se stal, u Vás lékařů, mocným posledním křestanským prorokem, třetím v Boží celosvětové slávě tím, že uznáte, že můj osud, a osud Česka a Slovenska, řídí Hospodin, a to dle SLOV NOVÝCH, VEŚKERÝCH NEBES. Nyní, až do vítězství nového Hospodina, nad pyšnými, vzpurnými a neposlušnými křestanskými sviněmi, budou pro všechny platit tvrdé Boží zákony, např. ZUB ZA ZUB, OKO ZA OKO, protože Boží hněv, nad neposlušnými, kteří se odmítají k novému Hospodinu neprodleně vrátit, již neprodlévá. Vážení lékaři. Na na PUPKU SVĚTA, na Říčkách, bezdomovci Blažkovi shořela dřevěná chatrč, ve které bydlel. Křestanské, či ateistické svině zastupitelstva, vedené starostkou, ekonomkou Vítkovou, bezdomovce Blažka dočasně ubytovaly v turistické ubytovně. Příspěvek, který pobírají v Česku na bydlení Romové, bezdomovci Blažkovi nevyřídily. Z turistické ubytovny vyhnali zastupitelé Říček bezdomovce Blažka, pod stan, do deště. Křestanským, imperialistickým vládnoucím sviním Říček, po vyjití z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, je opakovaně uváděno, že nyní mají povinnost, v Písmu najít Boží vůli, O ZŘÍZENÍ DALEKO VYŠŠÍ BOŽÍ SPRAVELNOSTI, Božího, celosvětového Božího království, než byla Boží socialistická spravedlnost, v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu. Pro přelom věků, který se začal v roce 2000, opakovaně uváděné Boží zákony, platí pro každého člověka na SVĚTĚ, a tedy i pro bezdomovce Blažka z ŘÍČEK. Kapitalistické zákony, dle kterých všichni lidé propadli imperialistické, militaristické chamtivosti, již neplatí, protože Česko je pod milosrdenstvím Božího rozumu, z Božího milosrdenství. Kapitalistická chamtivost je modloslužbou, kterou Česko musí neprodleně ukončit. Nyní především lékaři TRAUMATOLOGIE mají povinnost učinit z bezdomovce Blažka člověka pokorného a úplně poslušného, s číslem 666. Jak bylo uvedeno, číslo 666, znamená www. Dále znamená toto číslo, číslo člověka, který v BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ bude žít ve městě s milionem obyvatel. Milion občanů, děleno Boží, pokornou a úplně poslušnou Boží rodinou, v počtu 1500 osob, se rovná číslu 666. Lékaři TRAUMATOLOGIE, TÍM, ŽE MĚ UZNÁTE ZA BOHEM VYVOLENÉHO PROROKA, učiníte z bezdomovce Blažka z Říček, člověka s číslem 666, který nalezne svou Boží rodinu v komunitě, která bude stavět, dle Boží vůle, ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, A DOMY PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle fotografií výkresů ve FOTGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Nutné napsat www. Lékaři TRAUMATOLOGIE. Hospodin nechce v Česku vládu ozbrojených prepperů, chce zřejmě nová města s počtem obyvatel maximálně 1 000 000 obyvatel, a chce radikálně, a dobrovolně, snížit počet lidí na zemi, o dvě třetiny. Nový Hospodin vyžaduje, aby vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, JAKO JEDINÝ A HLAVNÍ ZDROJ NOVÉ ENERGIE. Aby preppeři, se svým dřevoplynem, a se svým plánem, vystřílet v Česku, během jedné zimy, dvě třetiny lidí, neuspěli. Nechtějte být brzy lovnou zvěří, lovenou kvůli neposlušnosti zákonů POLE VĚDY PÍSMA. Bože všemohoucí dej, at žiji v míru s TEBOU, i s lékaři. Netrestej nikoho odstupováním svého rozumu, v částečce svého DUCHA. Vždyt jsi slíbil, že se nad TEBOU vyvoleným Českem smiluješ, během jediné hodiny, když se k TOBĚ Česko vrátí. Netrestej mě, protože víš, že bez TVÉHO rozumu, není nikdo dokonalý.

Vážení lékaři Úrazové nemocnice v Brně reditelstvi@unbr.cz, l.pasa@unbr.cz, s.kalandra@unbr.cz, m.kelbl@unbr.cz, r.suchomel@unbr.cz, v.prochazka@unbr.cz, paní MUDr. Rozsypalová, pane MUDr. T. Kočiši, a MUDr. Pavlacký. Po vyvedení Česka ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, uvedl Hospodin na Česko zlo křestanského militarismu meče válek o fosilní paliva, pro nedostatek lásky drzých, pozemských, Otců Satanů kněží, k dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, atd. nutných pro nastolení celosvětového Božího království, energeticky neotřesitelného. Nový Bůh, dovolil telefonicky a elektronicky sdělit křestanské Boží trojici, vzpurným a neposlušným sviním, Otcům, Satanům kazatelům, Kolegarovi, Zemanovi z twr@twr.cz, a Stavjanikovi unko-archa@centrum.cz, stavjanikova@unko.cz, eliasova@unko.cz, dulikova@unko.cz, zemanova@unko.cz, sobanova@unko.cz, hrabalek@unko.cz, při vysílání TWR v Proglase. Např. lékaře ÚN Brno osvobozuje od všech uvedených zlých lidí, od všech křestanských pokrytců, lhářů, od vrahů vojenských kaplanů, od vojáků, a od jejich podílů, to je od politiků pravice a levice, atd. pravda o tom, že Hospodin poslal mezi křestanské VLKY, své spravedlivé OVCE, své proroky, např. Marxe a Engelse, a jejich učení o tom, že konečným cílem Božích lévijců, je nastolení Boží majetkové roviny, která vznikne, až drzými pozemskými Otci Satany kněžími pomatení lidé, pochopí texty Písma o tom, že mezi bohatými vlastníky, a chudými dělníky, atd., nikdy nemůže být žádný Boží pokoj a celosvětový mír. Nový Hospodin, nalomenou křestanskou třtinu nedolomil, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, neuhasil. Čeká, až z lékařů ÚN v Brně bude výhonek spravedlivý tím, že nebudete chtít vládnout nad lidmi, kteří se dožili plnosti života, to je sedmdesáti, až osmdesáti let, místo nového Hospodina, ZÁKONODÁRCE A SOUDCE. Kdo Vám ublíží lékaři ÚN, když budete horlit pro dobro Božích zákonů, nimiž nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE, bude vládnout nad lidmi, místo drzých pozemských Otců, Satanů kněží, a místo politiků pravice a levice. Dokonalá láska Božích příkazů a zákonů, vyžaduje např. také radikální snížení počtu lidí na zemi o dvě třetiny, radikálním snížení porodnosti, a snížení počtu starých a nemocných lidí, kteří se dožili plnosti věků sedmdesáti či osmdesáti let, kterým chce Hospodin setřít každou slzu z očí, pomocí eutanazie. Vážení lékaři ÚN. Hospodin, který je nyní stejný jako ŽENA STATEČNÁ, který je vyvýšen tímto SOUDEM, který proto již není vyvýšen křestanským KŘÍŽEM, který již PROTO není křestanskou modlářskou stvůrou, který nahradil KŘESTANSKOU matku Marii, novou ŽENOU STATEČNOU, vyžaduje abyste úplně zničili křestanství v Brně, protože křestanské protikladné žvásty, a promyšlené ekonomické vychytralosti, Bůh určil pro úplné zničení jím vyvoleného Česka. Dle zákonů Božích, v případě eutanazie lidí, kteří se dožili plnosti věku 70-ti, či 80-ti let, máte Vy lékaři, pouze hlas poradní. Rozhodující hlas mají sami pacienti, kteří sami určí, zda eutanazii, dle Božích zákonů chtějí, či nikoli. Náročné požadavky Božích zákonů, na změnu myšlení lidí o Bohu, energetice, ekologii a mravech, dle textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jsou dokonalou Boží láskou, a proto není třeba se bát, všechno na světě změnit, a to napořád, dle písničky od Hospodina. Pro pokorné, a úplně poslušné Boží služebníky z ÚN v Brně, kteří nechtějí, aby Hospodin jím vyvolené Česko trestal, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, pro neposlušnost drzých, pozemských Otců Satanů kněží Kolegara, Zemana a Stavjanikova, není nic lehčího, než se k novému Hospodinu neprodleně vrátit, a to neprodleným přijetím jeho zákonů o moci Boží nad lidmi.

Domašovsko je ZEMÍ SVATOU, PUPKEM SVĚTA tím, že mě, nevzdělaného a slabého Stanislava Oplatka, Hospodin v Písmu vyvolil za TŘETÍHO PROROKA v Boží SLÁVĚ, nikoli třetího po Husovi a Komenském, ale třetího ve slávě po Marxovi a Engelsovi. Hus a Komenský byli pouze dočasní učitelé víry v Hospodina, Stvořitele všeho TVORSTVA, a všech náboženství SVĚTA. Byli to pouze drzí pozemští Otcové Satani kněží. Neměli ani ponětí o Boží slávě, kterou je Boží spravedlnost, která byla nejdříve socialistická, která nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, musí být celosvětová, a která, v celosvětovém Božím království, musí o mnoho přesahovat spravedlnost komunistickou, či socialistickou. Hospodin v Písmu slíbil, že z nejmenšího služebníka Božího, z pokorného, a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA Stanislava Oplatka, kterého toužebně očekává všechno TVORSTVO, bude tisíc pokorných, a úplně poslušných služebníků Hospodina. Slíbil, že vzdor proti novému Bohu potrvá jenom krátce, a že z jím vyvoleného Česka bude mocný národ, což se stane v případě, když např. novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným, bude technický lid VUT v Brně, především čtyři psi, či koni, rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@ fce.vutbr.cz. Až uklidní DUŠI Boží tím, že vyjedou na NOVÁ, VŠESVĚTOVÁ NEBESA, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém Božím království. Hospodinem v Písmu vyvolenému Česku, zůstane vznešenost kněžství navěky, když z milosrdenství jeho rozumu, budu v době prázdnin, rozšířeným Domašovskem uznán za PROROKA, který dokáže objasnit slávu DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka, a na SVĚT. Hospodin do Česka přichází podruhé, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Bůh, SPRAVEDLIVÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všeho TVORSTVA, jaký opravdu v Písmu je, z milosrdenství Božího rozumu je nalezen v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin v Písmu vyžaduje, abych ke vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských, či ateistických, militaristicky chamtivých sviní, shromažďoval stále nové, vzpurné, pyšné, zpupné a drzé, křesťanské, či ateistické hlupáky, či pomatence, kteří o jediném Bohu SVĚTA, nemají ani ponětí, kvůli děsivé temnotě protikladných křesťanských dogmat, či kvůli krutému zmijímu jedu ekonomických, politických, vojenských a jiných militaristicky chamtivých vychytralostí. Bůh vyčkává. Nad Českem se smiluje, až poslušných bude hodně. Mich.4/12, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,atd. Nyní, v době prázdnin, v milostivém Hospodinově létě 2015, což je DEN POMSTY Hospodina, který trvá tisíc let, nový Hospodin se nechává nalézt drzým, neposlušným, to je mrtvým starostům a zastupitelstvům, rozšířeného Domašovska proto, aby dovedl Česko, jako dobytek, na pláň majetkové roviny, do místa odpočinutí celosvětového Božího království tím, že svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, vytvoří na Domašovsku vše ve STÁTNÍ SPRÁVĚ nové, nejlépe již v době svátku Domašovska, a všeho pokorného, a úplně poslušného lidu Česka a SVĚTA, při úplňku MĚSÍCE, v pátek 31.7.2015, v novém DNES naplnění Písma, což se nepodařílo. Nestíhám zapisovat texty Písma jinými slovy, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vládnoucích, politických a náboženských sviní, či pomatenců, kteří vyhovují naprosto nesmyslným přáním lidí proto, aby nemuseli sloužit novému Hospodinu, novému SLOVU. Iz.2/22,29/11až24až57/10,16,20,63/4,10,13,18,65/1,15,17,22,66/24, Dan.9/14,27až11/39až12/2, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Žalm1/1až81/4,82/5až132/5,8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9,atd. Dle Boží vůle, opakovaně, či nově, shromažďuji tyto starosty, či zastupitelstva, ke vzkříšení z mrtvých, drzých, křesťanských, či ateistických chamtivých sviní, které v křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, ještě nenastalo. obec.litostrov@tiscali.cz, starosta@obec.domasov.net, podatelna@obec.domasov.net, info@ostrovacice.eu, starosta@zbraslavubrna.cz, mistostarosta@zbraslavubrna.cz, Litostrov@litostrov.cz, podatelna@ricanyubrna.cz, starosta@ricanyubrna.cz, mistostarosta@ricanyubrna.cz, info@hvozdec.cz, starosta@hvozdec.cz, ou@obecrudka.cz, obec.javurek@seznam.cz, obec@obec-ricky.cz, podatelna@veverskekninice.cz, ouvb@obecveverskabityska.cz, vod.svazek@obecveverskabityska.cz, podatelna@vbites.cz, pribyslavice@volny.cz, lesni.hluboke@volny.cz, skola@zsbites.cz, zakpe@seznam.cz, starosta@zastavka.cz, podatelna@ostrovacice.eu, vev-kninice@mybox.cz, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, posta@mesto.rosice.cz, mu@vbites.cz, obec@zbraslavubrna.cz, oukrovi@tiscali.cz, Starosty a zastupitele tímto žádám o vyhlášení dále uvedených textů rozhlasem. Stanislav Oplatek pořádá ve Vaší obci slavnostní shromáždění k uvítání nového Hospodina, jehož SLOVO NOVÝCH NEBES, je milosrdenstvím, pro pokorné, a úplně poslušné služebníky Boží. Učení Marxe a Engelse o Boží spravedlnosti, vzniklo z Boží lásky, a z milosrdenství rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského. Konečným stadiem čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti, Hospodinem vyvoleného Česka, je spravedlnost daleko vyšší, a to v celosvětovém Božím království, než byla spravedlnost v době socialismu. Když ve Vaší obci, z milosrdenství rozumu Hospodina, padne spravedlnost militaristicky chamtivých militaristů a imperialistů, trůny vládnoucích politických a náboženských zvířat Česka, a všech království SVĚTA, se budou kymácet, protože Hospodin bude jednat sám, svým rozumem, dle nového Božího SLOVA, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, nastolí dokonalou láskou svých PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ, celosvětové Boží království, a celosvětový mír. Stane se zde jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států SVĚTA. ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zničí všechny politiky pravice a levice, zničí všechny vojenské kaplany a všechny zbraně na SVĚTĚ, všechny vrahy žoldáky na SVĚTĚ tím, že se stane jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, pro všechny státy SVĚTA. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Vám bude objasněno vše o vyvolení Česka, být novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. Česko, pro odstoupení rozumu Hospodina od vzpurných, pyšných a neposlušných, křesťanských a ateistických sviní, škodí samo sobě, a všem národům SVĚTA. Pro neposlušnost lži lidu Česka, ve SVĚTĚ panuje militaristický válečný chaos, způsobený odstoupením rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných vládnoucích hlupáků, politiků a generálů, kteří vládnou místo Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Pro pokorné, a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je nesmyslný militaristický chaos válek o ropu, plyn, a o vládu křesťanů nad muslimy, energetickou SMRTÍ, či HROBEM. Když mě kterýkoli starosta dovolí uvedené texty vyhlásit, bude v pokorné, a v úplně poslušné obci, upřesněna doba, a místo konání slavnostního shromáždění. Dokonalá láska Božích PŘÍKAZŮ a ZÁKONŮ spojí celý SVĚT, když starostové obcí budou ctít svobodu slova, a svobodu náboženskou, a na slavnostním shromáždění umožní dialog o novém SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES. Na ty starosty obcí, a na zastupitelstva, kteří SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ neumožní rozhlasem opakovaně svolat, je tímto podáváno trestní oznámení npor. Šoukalovi bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Česko má jenom dvě možnosti, úplnou poslušnost, nebo úplnou neposlušnost. Buď TVORSTVO celého SVĚTA spojí pod vládu jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nebo Česko, pro neposlušnost starostů, a ostatních vzpurných a pyšných NETVORŮ, bude novým Hospodinem úplně zničeno.

Jer.1/17až5/7,6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4až13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jan1/1,8/42až12/43,15/25, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Sof.1/11,17,3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,5,10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.18/32,21/30, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Vážení starostové a zastupitelé obcí. Nový Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství svého rozumu v Rovnosti uvádí, že při úplňku Měsíce, v pátek 31.7.2015, v den svátku pokorného, a úplně poslušného TVORSTA, vyjde MODRÝ MĚSÍC. Za MODRÝ MĚSÍC se označuje druhý úplněk za kalendářní měsíc. První úplněk byl 2.7.2015. Poslední MODRÝ MĚSÍC pozorovali Jihomoravané 31.8.2012, v roce KONCE tohoto nesmyslného SVĚTA, který nenastal. Výraz MODRÝ MĚSÍC nemá nic společného s modrou barvou. Původně označoval třetí úplněk v jednom ročním období, což je dle pořekadla, Jednou za uherský rok. Podle astrologů, MODRÝ MĚSÍC napomáhá životním změnám, a milostným vztahům, nyní především milostným vztahům k novému Hospodinu, či k nové ŽENĚ STATEČNÉ, ke KRÁLOVNĚ celosvětového míru a pokoje. Nový Bůh bude Česko a SVĚT trestat, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, až především nový Boží technický lid VUT v Brně uzná, že SOUDEM vzpurných, zpupných a neposlušných vyžaduje, aby vládnoucí elita neopakovala stále stejné chyby, např. horečného zbrojení, a následné, celosvětové války, což všichni schvalují i dnes, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v roce 2000. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již popálil každého, kdo tyto texty SOUDU vzpurných a neposlušných dostává. Přesto nikdo neshořel. Především vládnoucí elita politiků pravice a levice, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, však již nemají výmluvu, se k novému Hospodinu neprodleně nevrátit, protože Hospodin, který nečiní nic tajně, ze svého milosrdenství, umožnil objasnit všechna podobenství Písma, které se týkají jak Česka, tak mé osoby. Hospodin, který svým rozumem, dělá, či programuje v lidech DOBRO i ZLO, dle svých plánů, mě znal již v břiše mé matky Boženy, což je zřejmé z mé postavy, která není nijak krásná, a z data mého narození 21.9.1940. Na slavnostním shromáždění všech pokorných a úplně poslušných, ve Vaší obci, pokud je povolíte, bude objasněno, že mě, dle opakovaně uváděných textů Písma, v době přelomu věků roku 2000, přidal Bůh patnáct let života, až do letošního roku 2015. Já již patnáct let bojuji s Hospodinem o svoje, a tím i o jeho MÍSTO NA SLUNCI. Svými skutky ho stále prosím, aby mě nezabil, až do doby svého vítězství, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad drzým, neposlušným a vzpurným Českem a TVORSTVEM. Má a Hospodinova rodina, jsou především pokorní, a úplně poslušní, což není nikdo, včetně mé nejbližší rodiny. které Hospodina stále nechce, do doba svého vítězství, např. nad .

 

Člověk, při odstoupení Božího rozumu, nemůže být ani dobrý, ani spravedlivý, ani nemůže mít logické myšlení. Člověk má stejné TĚLO, a stejného DUCHA, jako mají zvířata. Od jediného Boha SVĚTA pochází paměť, poznání, zapomnětlivost, rukodělná dovednost, atd. Např. mí dva bratři Pavel a Petr z Domašova, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že považují zlo svého rozumu zvířat za dobro, a dobro Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech a o nezbytnosti úplně zničit křesťanství, a tím imperialismus, či militarismus, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, za dobro. Zlo zvířecího rozumu od Boha je dávno v nás, od stvoření člověka Hospodinem. Tím že jsou stále vzpurní, zpupní drzí a neposlušní, vůči novému Hospodinu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, dělají zlo mně, sobě, a tím všem lidem celého SVĚTA. Nový Hospodin se nyní zjevil v Česku nově, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a všichni kdo texty pomalého POSLEDNÍHO SOUDU boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, atd., dostávají, spatřili mé bratry Pavla a Petra, takové debilní, vzdorné a zpupné, úplně stejné, jako je jejich Bůh, kterým je drzý pozemský Otce Satan Dominik z fary v Domašově. Dle Písma a písniček od Hospodina, jediný STVOŘITEL všech náboženství SVĚTA, stále stejný DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby křesťanské, militaristicky chamtivé svině, s ním hráli hru fér plej, mluvením pravdy o Bohu, a mluvením pravdy, o jedině možné, a jedině správné, energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Bůh nebude zlej, nebude TVORSTVO SOUŽIT, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, když především v místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, budou všichni BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO tím, že nového Hospodina budou všichni milovat platonicky, to znamená bez smyslového uspokojování svých zvířecích, křesťanských, chamtivých, militaristických, a jiných pohlavních pudů. Dočasné křesťanství, v Hospodinem v Písmu vyvoleném Česku, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože pouze uspokojuje zvířecí lidské pudy. V děsivé temnotě, a v krutém zmijím jedu, protikladných křesťanských dogmat, nemají lidé o novém Bohu ani ponětí. Místo Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, slouží křesťanské sbírce Bohů, kterou jsou např. politici pravice a levice, a jejich Bohům, kterými jsou drzí, zpupní, neposlušní, Bohem v Písmu prokletí, tupí hlupáci, pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví. Bohové ekumenických církví, které má Hospodin v Písmu za ČARODĚJNICE, jsou výrobky lidských rukou, zbraně, auta, letadla, mobily, atd. Ve STŘÍBRU ODVRŽENÉM, v děsivé temnotě křesťanských militaristických žvástů chamtivých kněží, boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, a v krutém zmijím jedu promyšlených křesťanských ekonomických vychytralostí, nikdo na SVĚTĚ nemůže poznat Boha SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, pro všechny státy SVĚTA. Pro odpor Hospodinem vyvoleného Česka, realizovat Boží vůli, uvedenou např. v zákonech POLE VĚDY Písma, to je realizovat Boží majetkovou rovinu, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytného, elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, Česku a SVĚTU stále chybí potrava pro nový Boží technický lid, pokorný, a úplně poslušný, např. pro vzpurný a zpupný lži lid VUT v Brně, kterou je jedině správná, a jedině možná, Boží ENERGETICKÉ KONCEPCE Česka a SVĚTA. Nejvyšší stadium čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, je zaznamenáno Bohem již v PLATONISMU. SVĚT IDEÍ je uveden v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Objektivně idealistický názor, přeměny celého světa, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je reálný, a to pro nový, pokorný, úplně poslušný, a pravdomluvný technický lid. Hospodin ukončí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, SVĚT materiálně finančně hmotný. Milost za milostí bude, až Bůh, pro pokorné, odpovědné, spravedlivé, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží celý SVĚT, vytvoří ideální SVĚT bez SKÁLY boháčů, bez Bohem v Písmu odvržených, a Bohem prokletých, militaristicky chamtivých křesťanských sviní. Z křesťanského vězení se může dostat každý spravedlivý, pokorný, a úplně poslušný BOŽÍ SYN, který veškerou svou starost o Hospodinem vyvolené Česko, svěří do péče rozumu nového Hospodina. SVĚT bez PENĚZ, je odchodem z PEKLA křesťanského vězení zlých, chamtivých, militaristických a imperialistických NETVORŮ, či HLUPÁKŮ. TĚLA ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC, budou úplně zničená, a to v jedinou hodinu zveřejnění ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, ve školství a v médiích. TĚLEM jediné CÍRKVE Česka a SVĚTA, je nová, pokorná, a úplně poslušná STÁTNÍ SPRÁVA, s novou, pokornou, a úplně poslušnou novou VLÁDOU Česka. Způsob vytvoření nové vlády Hospodinem vyvoleného Česka, bez Bohem prokletých politiků pravice a levice, a bez Bohem prokletých ekumenických církví Česka, je uveden v minulých kapitolách. Novým prezidentem Česka má povinnost být odborník na výstavbu ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Je jím projektant, Hospodinem v Písmu vyvolený jménem RÁKOS, kterým je Ing. Rákos z Brna. Pro Hospodinem vyvolené Česko je lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. Jan11/50. Za Česko již za středověku zemřel mistr Jan HUS. Byl upálen na hranici, PEKELNÝM OHNĚM křesťanských protikladných žvástů. Tím byl strašlivou výstrahou všemu křesťanskému TVORSTVU. Po SMRTI Jana Husa katolickými kacíři, a po vyhnání J.Á. Komenského katolickými kacíři, následovala třicetiletá válka, uvedená v Písmu, v níž, dle vůle Boží, Hospodin vyhladil PEKELNÝM KŘESŤANSKÝM MEČEM, dvě třetiny zlého, křesťanského TVORSTVA. Zach.13/8. Česko se stalo strašlivou výstrahou všemu TVORSTU tím, že dnes se situace s prorokem Stanislavem Oplatkem opakuje, a to stejným způsobem, jako s Janem Husem. Hospodin Česku již žehná, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVYCH NEBES. Hospodin se mě nyní snaží zahubit dlouhodobou nespavostí za to, že jsem přestal psát a zveřejňovat tyto texty pomalého Božího SOUDU na www.pametni-kniha.cz, což jsem uvedl v kapitole 191. Také mě trestá za to, že jsem nenašel ani jednoho spravedlivého, pokorného, a úplně poslušného, kdo by byl ochotný si nechat přeprogramovat svůj mozek, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, se opakuje situace jako za Jana Husa. Např. moji bratři, po

Všechno špatné v Česku a ve SVĚTĚ se děje, protože nikdo není z Boha, nikdo není ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nyní každého, z jeho vlastních křesťanských, militaristických, chamtivých žvástů, musí trnout jeho vlastní zuby. Protože žvásty každého vzpurného, zpupného a neposlušného, jsou jedovinou dračí, jsou krutým zmijím jedem, kvůli odstoupení rozumu Hospodina, od zlých vzpurných, zpupných, pyšných a neposlušných. Nikdo není z Boha, protože všichni křesťané jsou z BELZEBUBA SVĚTA, z drzého Satana papeže Františka, a ze žvástů jeho encyklik. Jeho pád, z jeho děsivé temnoty protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu, do křesťanského, militaristického PEKLA, znamená vzkříšení z mrtvých. V horoskopu v Rovnosti Hospodin vyžaduje, abych píchal do VOSÍHO HNÍZDA rodiny Ottovy. Píchal jsem tím, že jsem na rodinném shromáždění, v pátek 26.7.2015, mnohým VOSÁM předal v obálce, čtyři strany těchto textů.

Na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který trvá tisíc let, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000, již neplatí křesťanské naivní představy o jediném Bohu SVĚTA, který je pro celý SVĚT stále stejný, od STVOŘENÍ SVĚTA, a který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Pravdivá verze PÍSMA, kterou musí každý znát jako nového Boha, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro poznání Boží vůle, již neplatí ani LOSY, ani PROROCI, ani SNY, ani křesťanské protikladné žvásty, ani politické, či militaristické promyšlené vychytralosti, ale pouze SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, konzumní společnost pomine tím, že celé, novým Hospodinem vyvolené Česko, má povinnost nesloužit svým pohlavním ÚDŮM, či zvířecím pudům, nesloužit úplně pomateným politickým stranám pravice a levice, nebo Bohem prokletým, drzým ekumenickým církvím, ČARODĚJNICÍM, ale pouze novému Hospodinu, jeho SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jeho logika, je Božím milosrdenstvím, je milostivým darem Hospodina. V Boží slávě se vzájemně doplňuje a upřesňuje tak, aby Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení stávajícího hmotného náboženského a politického systému, a nastolení DUCHOVNÍHO, celosvětového Božího království, byly milostivým darem Hospodina, byly milostí za milostí. Nový Hospodin, stojí jak nad chybující, např. křesťanskou vírou v jediného Boha SVĚTA, tak nad neomylnou vírou v moc Hospodina, vybavit např. nový Boží technický lid VUT v Brně, logickým rozumem Boha, o jedině možné, a jedině správné Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. Nový Hospodin vyčkává, chce se nad jim vyvoleným Českem smilovat, svým rozumem. Smiluje se, až např. nový Boží technický lži lid VUT v Brně, pokorný, a úplně poslušný, se neprodleně vrátí k Nejvyššímu Pánu. Bůh, dle svého rozhodnutí, bude udržovat např. křesťanství, hinduismus, či islám, svým rozumem, ze svého milosrdenství, tak dlouho, až čtyři psi, či koni, rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@ fce.vutbr.cz, uklidní DUŠI Boží tím, že vyjedou na NOVÁ NEBESA, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, celosvětového Božího království. Úplné zničení konzumního způsobu života neposlušných a vzpurných křesťanských, ateistických, a jiných idiotů, či sviní, je možné pouze při úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Technická elita nového Božího lidu VUT v Brně, neumí na boháče a na jejich Bohy, na drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví, ani štěkat, protože na VUT v Brně si nikdo nechce dát čestné jméno IZRAEL. Nikdo se nechce smířit s novým VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Hospodinem, nikdo nechce být vděčný za SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikdo nechce být výhonkem spravedlivým. Odpůrci Boží mně nadávají, že mám v hlavě samé pičoviny logiky Božího uvažování, a tyto texty SOUDU naprosto nelogického uvažování křesťanských a ateistických hlupáků, ve kterých opisuji stále stejné texty Písma jinými slovy, považují za pičování. Hospodin ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, žádné nelogické PIČOVINY nemluví tím, že SKÁLU Bohem prokletých křesťanů a ateistů, PENÍZE, a MAJETEK, který shnil, kvůli nové energetické koncepci Česka a SVĚTA, proklel. Naprosto nelogické PIČOVINY, však mají ve svých hlavách, především drzá, pro odstoupení rozumu Boha, pomatená NEMLUVŇÁTKA, rektor VUT v Brně Štěpánek, docent Pospíšil, docent Skála, docent Hirš, atd. Trestající Bůh, který boří vše, co zasadil křesťanstvím, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, je Bohem ZLÝM, je vládcem křesťanského, militaristicky chamtivého PEKLA, je SVĚTLONOŠEM, je LUCIFEREM. Hospodin, drzým, zpupným, nezodpovědným, chamtivým, líným, nespravedlivým, neposlušným, to je hloupým křesťanům, či ateistům, nedovoluje logicky myslet tím, že odstoupil, svým Božím rozumem, od zpupných neposlušných, a to v částečce DUCHA SVATÉHO. Idioti např. z meteor@rozhlas.cz, chtějí ZEMI úplně zničit, a hlupáky, či idioty, kteří věří Bohům TVORSTVA, boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, veřejnoprávnímu vysílání, oligarchům, atd., místo novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, přestěhovat na jinou planetu. Je snadné usvědčit vládnoucí, DUCHEM CHUDÉ idioty, z naprosté neschopnosti logicky myslet, např. o jedině možné, a jedině správné Boží koncepci ENERGETIKY pro Česko a SVĚT, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA. Např. v Rovnosti, ze čtvrtka 16.7.2015, senátor Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou uvádí jirsat@senat.cz, posta@hluboka.cz, reditel@zs-hluboka.cz, smrcka@hluboka.cz, alenoviny@volny.cz, jirsa@hluboka.cz, pavlicek@hluboka.cz, prchalova@hluboka.cz, mshluboka@seznam.cz, domov.duchodcu@hluboka.cz, panorama@hluboka.cz, mestska.policie@hluboka.cz, jiratko@hluboka.cz, infocentrum@hluboka.cz, homan@ hluboka.cz, že na Ukrajině, po povstání chudých, proti Bohům lidí, proti boháčům, bankéřům, politikům pravice a levice, oligarchům, atd., válečné dodávky, horečné zbrojení, soukromé armády, a drzí pozemští Otcové Satani kněží všech církví, moc oligarchů, nad úplně pomatenými TVORY, upevnily. Uvádí, že nový Bůh, který dělá dobro i zlo způsobil, že sankce EU proti Rusku, brzy budou příčinou ukončení dodávek plynu a ropy do EU. Až Rusko,dostaví plynovody a ropovody do Číny, přestane EU potřebovat. Rusko nemá co ztratit, EU a Hospodinem vyvolené Česko, však ano. Ropný a ekonomický kolaps se blíží, pro odstoupení rozumu Hospodina, konzumní společnost úplně zajde. Buď Hospodinem v Písmu vyvolené Česko, bude úplně zničeno, nebo konzum nahradí dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EJKOLOGII, a MRAVECH, celosvětového Božího království. Zločinci z veřejnoprávních médií uvedli, že dobré hotely ve Francii, vaří pouze z místních, úplně čerstvých potravin, z čerstvé zeleniny, a z čerstvého masa, což Hospodin vyžaduje zavést celosvětově, při energeticky nezbytném, celosvětovém SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaném. Vládnoucí zločinci v Česku, po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti, zavedli Česko na scestí, ve všem jeho počínání. Hospodin chce nahradit POUŠŤ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, RÁJEM dokonalé majetkové roviny, POKOJEM celosvětového Božího království, uzavřeného na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně, ještě v milostivém Hospodinově létě, v tomto novoluní, od čtvrtku 16.7.2015, do úplňku MĚSÍCE, do pátku 31.7.2015. Běda úplně pomatenému lži lidu Česka, když znovu prohlásí, že nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE, vůbec neexistuje, protože není ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a že lži lidu Česka zůstane Bohem, stávající ZÁKONODÁRCE, kulhavý zakladatel KOZLŮ, či RŮŽÍ ČSSD, smradlavý kuřák, vrchní velitel vrahů ŽOLDÁKŮ, a vrahů nového Hospodina, vojenských politruků, vojenských kaplanů, vůl, či hlupák, KOZEL ZAHRADNÍKEM, zločinec, nemilosrdný a nespravedlivý idiot, blázen, NETVOR, prezident Zeman.

odpouští všem chybujícím omylným lidským bytostem, žijícím v hmotném světě nesmyslného konzumu, všechny politické a náboženské hříchy tím, že z pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, dělá bytosti stejně neomylné a mocné, jakým je nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialismu, Hospodin, dle Písma, nastolil v Česku znovu nekonečnou křesťanskou poušť proto, aby mohly přijít DEŠTĚ POŽEHNÁNÍ, nového SLOVA BOŽÍHO. Noví kněží, především vůdci nového Božího technického lidu VUT v Brně, mají povinnost začít mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a nových mravech, celosvětového Božího království.

Veškeré zlo na SVĚTĚ dělají drzí pozemští Otcové Satani kněží všech ekumenických církví Česka. Po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialismu, se zmocnili vlády nad lidmi tím, že Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, prohlásili za hlupáka a blázna, a sebe za moudré, spravedlivé, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ. Protože vládnou nad Českem, mletím děsivé temnoty protikladných křesťanských nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a mletím promyšlených vychytralostí o moci své SKÁLY, majetku, peněz, zbraní, atd. na křesťanskými hlupáky, jsou strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU pokornému, a úplně poslušnému. Nová Boží rodina lidu technického, pokorná a úplně poslušná, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma především o ENERGETICE, především na VUT v Brně, vedená rektorem Štěpánkem rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, nemůže ignorovat realitu, že nad lidmi nevládne VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Hospodin, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, ale křesťanští hlupáci a blázni, kteří si myslí, že jsou mocnější než nový Hospodin, než DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, či v nás samotných. Z boje proti novému Hospodinu, proti jeho SLOVU NOVÝCH NEBES, není pro nový Boží technický lid VUT v Brně, žádné východisko, pouze pokora a úplná poslušnost, především vůdce VUT v Brně rektora Štěpánka. Každý člověk se musí Hospodina bát, protože dělá lidem DOBRÉ i ZLÉ, odstupováním a vstupováním SVÉHO ROZUMU, protože od Hospodina je rozum, paměť, rukodělná dovednost, atd. Nový Boží technický lid např. VUT v Brně, již musí pochopit, že při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce DUCHA SVATÉHO, je se svou technickou moudrostí, úplně kocích. Masaryk řekl, že dobrého je v řádu SVĚTA víc, ale to zlé, člověk spravedlivý cítí silněji. Masarykovo tvrzení, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000, neplatí. Od PŘELOMU VĚKŮ v roce 2000 platí, že Hospodin dělá v lidech DOBRO i ZLO, a že již nedělá vůbec žádné dobro, ale pouze samé zlo proto, aby úplně zničil křesťanský řád, který zasadil, který je pouze dočasný, ODSTOUPENÍM SVÉHO ROZUMU, od vzpurných, zpupných a neposlušných, militaristicky chamtivých, křesťanských, politických a náboženských sviní. Proto teprve nyní platí texty Písma o tom, že chudým, bezdomovcům, nezaměstnaným, či uprchlíkům, kteří trpí křesťanským MEČEM nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu nad křesťanů nad muslimy, nebylo určeno pít krutý zmijí jed děsivé křesťanské temnoty, protikladných, nauk a promyšlených vychytralostí katolického katechismu. Nezůstanou bez trestu ti, kdo nebudou neprodleně pít pohár nového vína, či pohár vody živé, čisté a důvěřivé, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Myšlenky Boží, myšlenky SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou o DOKONALÉM POKOJI celosvětového míru, ve kterém nový Hospodin, pokorným, úplně poslušným, a Bohu vděčným BOŽÍM SYNŮM, dává místo ŘÁDU lidského, dokonalý a spravedliví, ŘÁD Boží. Proto pokorné, a úplně poslušné Boží SYNY VUT v Brně, toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Nový Hospodin, setře chudým, nezaměstnaným, bezdomovcům, utečencům, atd., každou slzu s očí, až nový Boží technický lid zajistí, že vzpurných, zpupných, pyšných, křesťanských, militaristicky chamtivých bohatých sviní, nebude. Vůle Boží je, aby jím vyvolené Česko zajistilo, aby v Česku a ve SVĚTĚ nevládl KONZUM, ale dokonalá láska Božích příkazů a ZÁKONŮ, která nikomu nedá zvítězit nad ostatními, ale která zajistí, že nikdo ani nepadne do křesťanského podsvětí. Texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES o tom, že nová Boží láska, k lidu pokornému, a úplně poslušnému, je ke všem lidem na SVĚTĚ stejná, umožňují změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD, úplným zničením boháčů, atd. Stejná láska Boží, ke všem lidem SVĚTA, dovoluje kupovat a jíst bez peněz, bez placení víno a mléko. Tyto texty SLOV NOVÝCH NEBES, jsou o tom, že SKÁLA drzých, vzpurných a zpupných, militaristicky chamtivých vládnoucích sviní, kterou jsou PENÍZE, ZBRANĚ, ŽOLDÁCI, VOJENŠTÍ KAPLANI, POLITICI PRAVICE a LEVICE, BANKÉŘI, a MAJETEK, který kvůli nové ENERGETICE shnil, atd., pomine, odtáhne v děsu, kvůli hněvu Hospodina, protože hněv nového Hospodina, již neprodlévá. Tyto texty umožňují zřídit energeticky nezbytné SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytné, dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, elektronicky kontrolované. Boží hněv nad zpupnými a vzpurnými a drzými křesťany, již neprodlévá. SMLOUVA s novým Hospodinem, NOVÁ a VĚČNÁ, je o vládě jediného Boha SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, který je ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, nad vším STVOŘENÍM SVĚTA, pokorným a úplně poslušným, novému Bohu vděčným, za úplné zničení stávajícího nesmyslného řádu zvyšující se ekonomiky, a zničení MEČE křesťanských a jiných, nesmyslných válek, za zničení boháčů, zbraní, vojáků, atd. Lijavec SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, z úst nové ŽENY STATEČNÉ, z úst nové VĚSTONICKÉ VENUŠE, se již spustil. Proto především nový kněz, Otec Bohu navěky milý, vůdce nového Božího technického lidu, poslušný rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, má povinnost, s celou novou Boží rodinou, pokornou a úplně poslušnou, realizovat neprodleně Boží vůli. V Hospodinem vyvoleném Česku, především na VUT v Brně, místo křesťanského, militaristicky chamtivého trní, kterým zarostla celá ZEMĚ, vyroste CYPŘIŠ, což je STROM ŽIVOTA věčného, v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Místo PLEVELE, kterým jsou především Bohem prokletí, drzí pozemští Otcové, Satani kněží, a jejich Bohové, kterými jsou především Bohem prokletí politici pravice a levice, bankéři, vojenští kaplani, atd., vzejde MYRTA, což je svatební rostlina pro NEVĚSTU, kterou musí být celé, Hospodinem vyvolené Česko. Především vůdce nového Božího technického lidu VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, má povinnost iniciovat svolání KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, a to neprodleně. Nový Hospodin, již nepotřebuje komunistické KLADIVO na drzé ekumenické církve, na MRZKÉ ŽENY, na ekumenickou OHOLU a OHOLIBU, na ekumenické ČERODĚJNICE. Již nepotřebuje na BOHÁČE, či na BANKÉŘE komunistický SRP. Svou SLÁVU, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, nikomu z neposlušných a vzpurných křesťanských, či ateistických idiotů nedá, pouze SOBĚ SAMÉMU, pouze SLOVU VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES a nové Boží rodině, pokorné a úplně poslušné. Když vůdce nového Božího technického lidu rektor Štěpánek, vyjde v médiích a ve školství v pokoji nového SLOVA BOŽÍHO, z militaristicky chamtivého křesťanského imperialismu, do energeticky neotřesitelného, celosvětového, Božího království, Hospodin již bude jednat sám, a novým SRPKEM MĚSÍCE, požne, či úplně zničí, v jím v Písmu vyvoleném Česku, všechno staré tím, že nad Českem, a tím nad celým SVĚTEM, bude vládnout sám, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Nové novoluní SRPKU MÉSÍCE se začíná ve čtvrtek 16.7.2015, končí se DNEM VÍTĚZSTVÍ nového Hospodina, nad drzým pozemským Otcem Satanem biskupem Cikrlem, či nad drzým pozemským Otcem Satanem Holíkem z Proglasu, při úplňku MĚSÍCE, v pátek 31.7.2015. Zítřek v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, bez boháčů, bankéřů, vrahů žoldáků, generálů, vojenských kaplanů, pod vládou nového Boha, pod vládou SLOV NOVÝCH, VEŠKRÝCH NEBES, bude jako dnešek, veliký přebohatý. Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, je v dávno v každém z nás, a proto z nového Božího řádu, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pokorní a úplně poslušní, nemusí mít žádný strach. Co udělá vůdce nového Božího technického lidu VUT v Brně, rektor Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, nyní, ptá se Hospodin. Znovu prohlásí VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO Hospodina za ZLODĚJE, a sebe za MOUDRÉHO a SPRAVEDLIVÉHO? Nový Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud rektor Štěpánek nesvolá na VUT v Brně SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, na počest DRUHÉHO PŘÍCHODU, jediného Boha SVĚTA, do Česka. Rektor VUT v Brně Štěpánek rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, již nesmí být slepým a hluchým PSEM, který nedovede a neumí, na stávající vládnoucí a politické zločince, ani štěkat. Má povinnost zajistit, aby nový Boží lid VUT v Brně, byl LIDEM ZVONKOVÝM, lidem pokorných a úplně poslušných OVCÍ, lidem nového TŘEŠŇOVÉHO SADU tím, že on sám, na svůj POHLAVNÍ ZVONEC, začne zvonit tak, jako by TROUBIL NA POLNICI. Na pohlavní ZVONCE, či ÚDY, se troubí nyní jako na POLNICE, vždy v polovině týdne, úplného zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, v novém novoluní MĚSÍCE, tentokrát ve čtvrtek 16.7.2015. Nový Hospodin, každého vzpurného a neposlušného, kdo na VUT v Brně nebude troubit na své POHLAVNÍ ZVONCE, potrestá za neposlušnost, protože žije v lidech, v DUŠÍCH lidí, a dělá DOBRÉ i ZLÉ. Při odstoupení Božího technického rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, o jedině možné, a jedině správné koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA, je nový Boží technický lid, naprosto debilní, naprosto neschopný mluvit pravdu, jak o energetice, tak o Bohu. VUT v Brně je OKŘÍDLENCEM tím, že vše vykřičí do SVĚTA. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nový Bůh naprosto jasně uvádí, kdo komu se má omluvit.

Nejdříve se musí drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, omluvit všem komunistům, všem nezaměstnaným, všem bezdomovcům, všem utečencům před křesťanským mečem válek, za obracení evangelií pro chudé, nezaměstnané či pro bezdomovce, v pravý opak. Potom se musí omluvit BERANI z KSČM za to, že dle vůle Boží, drzé pozemské Otce Satany kněze, v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti v Česku, soudili a soužili tak, jak to Hospodin vyžadoval v textech SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. BELZEBUB SVĚTA, drzý a zpupný papež František, přijal od bolivijského prezidenta Eva Moralese, kříž s křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU Krista UKŘIŽOVANÉHO, nikoli fyzicky, nikoli skutečně, ale mletím křesťanských protikladných žvástů, a promyšlených vychytralostí, ve tvaru SRPU a KLADIVA. Volný trh s vírou v jediného Boha SVĚTA, je na přelomu věků konce éry fosilních paliv pryč, protože převracení evangelií, o Boží ENERGETICKÉ spáse v pravý opak, je zločin. Dle písničky od Boha, v době čtyřiceti let pouště socialismu, byli především komunisticky spravedlivé OVCE z KSČ, lidé ZVONKOVÍ tím, že byli KLADIVEM na drzé, vzpurné a neposlušné ekumenické ČARODĚJNICE. Socialistickým SRPEM, ZLODĚJ Hospodin, pokosil v době pouště čtyřiceti let socialismu, všechny boháče tím, že nastolil Boží majetkovou socialistickou rovinu. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, byli chycení do provazu utrpení tím, že učením MARXE a ENGELSE jim bylo oznámeno, že se dopustili zločinu, proti všem chudým, nezaměstnaným, proti všem bezdomovcům, a proti všem trpícím v nesmyslných válkách, kvůli jejich křesťanskému popírání textů Písma o tom, že chudí a bohatí, nemohou žít spolu v celosvětovém míru a pokoji. V Bohem vyvoleném Česku, drzé, zpupné a neposlušné, militaristicky chamtivé svině, vedené BELZEBUBEM SVĚTA papežem Františkem, do úplné zkázy, do horečného zbrojení, a do třetí SVĚTOVÉ války, nechtějí žít v dokonalém POKOJI celosvětového míru, nezbytného z hlediska ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ a MRAVNÍ SPÁSY, ani v NOVÉM DNES, které je nyní od novoluní, od čtvrtku 16.7.2015, do nového úplňku MÉSÍCE, do pátku 31.7.2015. Hospodin nechce pokořovat, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA SLOV NOVÝCH NEBES, především nový Boží technický lid VUT v Brně. Hospodin vzdá svou chválu především rektoru VUT v Brně Štěpánkovi, když se stane BOŽÍM SYNEM, pokorným a úplně poslušným, kterého toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, kvůli DRUHÉMU PŘÍCHODU Hospodina do Česka. Stávající zpupní a vzpurní kněží, např. Otec Satan Petr Vaďura z pořadu RANNÍ SLOVO na ČRo3, či drzý pozemský Otec Satan Miloslav Vašina a MRZKÁ ŽENA, OHOLA, GOMORA, či HIROŠIMA, FENA Hodecová z pořadu TWR v Proglase, nebo ČARODĚJNICE SESTRA Angelika z pořadu JAK TO VIDÍ v ČRo2, jsou novým Bohem prokletí, protože z nich, z jejich křesťanských protikladných žvástů, a z promyšlených ekonomických vychytralostí, přichází pohoršení od Boha nejenom na celé, Bohem vyvolené Česko, ale na celou zemi, jaktovidi@rozhlas.cz, nabozenstvi@rozhlas.cz, twr@twr.cz, nachod@cb.cz, atd. BELZEBUB, vězeňský kaplan, Otec Satan Miloslav Vašina a MRZKÁ ŽENA, OHOLA, GOMORA, či HIROŠIMA, FENA Hodecová z pořadu TWR v Proglase, svými křesťanskými žvásty, obraceli evangelium v pravý opak tím, že tvrdili, že vězně je třeba chodit utěšovat křesťanskými protikladnými žvásty, protože jako DUCHEM CHUDÍ, nevěří textům SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, že Boží hněv nad DUCHEM CHUDÝMI křesťanskými idioty, již neprodlévá. Křesťanská svině, Otec Satan Miloslav Vašina sice ve vysílání uvedl, že křesťanský režim z chudých lidí, z nezaměstnaných a bezdomovců, nadělal lidský odpad, a že křesťanské vězení je školou zločinců, či zločinu, ale pro svoje naivní představy o Bohu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se nedovede vězňům za křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, omluvit. Není Otcem Bohu milým, je Otcem Satanem, nedokáže vězně propustit na SVOBODU, která nastane při úplném zničení jeho Bohů, boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, generálů, politiků pravice a levice, atd. Vyznat viny musí především drzí pozemští Otcové Satani kněží, za obracení evangelií, o spravedlnosti BOŽÍ MAJETKOVÉ ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pro chudé celého SVĚTA, v pravý opak, což zatvrzele odmítají. Obraz Boží, OBRAZ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemá v sobě nikdo ZLÝ a VZPURNÝ. Proto Česko a SVĚT je bez Boha, bez jeho dokonalé lásky, ke všem chudým, nezaměstnaným, bezdomovcům, a válečným utečencům. Proto svou vinu popírá jak politická pravice, tak politická levice. Když se Otec Satan kněz Miloslav Vašina s jinou ŽENOU miluje, než se ŽENOU STATEČNOU, když se miluje s křesťanskou prostitutkou, s MRZKOU ŽENOU, s HIROŠIMOU, HODECOVOU, tak již nezáří nebeskou září, ale smrdí křesťanským PEKLEM, či PODSVĚTÍM. Léčí vězně tím čím je, léčí je křesťanskými PEKELNÝMI ŽVÁSTY, či promyšlenými PEKELNÝMI vychytralostmi. Nový Hospodin vyčkává, chce se smilovat nad celým Českem najednou, svým SLOVEM NOVÝCH nebes, ale kvůli této dvojici PEKELNÍKŮ, stále nemůže. Jejich naivní představy o Hospodinu, nikomu v Česku nedovolují, se k novému Bohu vrátit. Vyznat křesťanské viny, nechce nikdo. Nový Hospodin však nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud tyto křesťanské svině, či zločince, úplně nezničí, a to u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně, u BOŽÍHO SYNA, úplně poslušného, rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz. VEČEŘE PÁNĚ, je již pouze STŮL PÁNĚ, STŮL SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, stejný pro bohaté i chudé. Drzí pozemští Otcováé Satani kněží, jsou psychopati, či zločinci. Dej nový Hospodine, ať jejich vyšetřování, ze jejich zločiny, ze jejich obracení evangelií v pravý opak, je již blízko, v novém novoluní, v červenci 2015. Křesťanští idioti, zabili svou děsivou křesťankou temnotou, svou VLASTNÍ MATKU, ŽENU STATEČNOU, protože pravdivá verze Písma, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, se křesťanským zločincům nelíbí. Vrcholná naivita nového Božího lidu technického VUT v Brně, dělá z Česka LŽI LID, protože pohoršení na Česko přichází nejenom od drzých, pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, ale i od lži lidu technického VUT v Brně. Kupovat, bez SKÁLY křesťanských zločinců, bez PENĚZ, Boží lásku, ke všem chudým a nezaměstnaným celého SVĚTA, nikdo v Hospodinem vyvoleném Česku nechce. Všichni idioti v Česku chtějí, aby křesťanský UKŘIŽOVANÝ Bůh, sloužil boháčům, bankéřům, zbrojařům, obchodníkům, politikům pravice a levice, a jiným podvodníkům a lhářům, nikoli chudákům, nezaměstnaným a bezdomovcům, což Hospodin nechce, proto STÁVKUJE, odstoupením svého rozumu, od všech křesťanských lhářů, zločinců, pokrytců a vrahů. Trvalým znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka, je dobrovolný návrat vůdce nového Božího technického lidu VUT v Brně, rektora Štěpánka stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, k Hospodinu, pro pochopení textů SLOV NOVÝCH NEBES, že technický lid, při odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, je se svou technickou moudrostí v koncích. Potom místo křesťanského trní, kterým zarostla celá země, vyroste STROM SPRAVEDLNOSTI CYPŘIŠ, a místo křesťanského plevele vzejde SVATEBNÍ ROSTLINA, MYRHA. Toto znamení nebude Hospodinem vymýceno, protože Hospodin dovolí, ze svého milosrdenství, svolat KONGRES ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, a uzavřít se vším novým technickým lidem, celého SVĚTA, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. Hospodin vyčkává, chce se nad svým novým Boží technickým lidem smilovat. Smiluje se, až technický lid VUT v Brně, bude tak zdrcen svým údělem, být v energetickém, ekologickém a mravním hrobě, spolu s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, že především rektor VUT v Brně Štěpánek stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, bude prosit nového Hospodina, aby se nad novým Božím technickým lidem na VUT v Brně smiloval, svým technickým rozumem, v částečce svého DUCHA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a nenechal Česko zahynout, v době ropného a ekonomického kolapsu. Nový Boží technický lid VUT v Brně, má povinnost milovat nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím milovat všechny chudé, všechny nezaměstnané a všechny bezdomovce celého SVĚTA, jako SAMA SEBE. Jakmile nový Hospodin vyjde z komnaty rektora VUT v Brně Štěpánka stepanek.p@fce.vutbr.cz, rektor@vutbr.cz, celý SVĚT to uvidí, a Hospodin, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ještě jednou OTŘESE celou zemí, vším STVOŘENÍM proto, aby dal SVĚTU, ze svého milosrdenství, jedině možnou, a jedině platnou ENERGETICKOU KONCEPCI Česka a SVĚTA, uvedenou v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení všech zpupných a neposlušných, militaristicky chamtivých modloslužebníků. S novým Bohem, se SLOVEM NOVÝCH NEBES, se nemůže měřit nikdo z lidí. Má naprostou převahu nad každým hlupákem. Dej Bože, ať v Brně přijde vláha SLOV NOVÝCH NEBES, a tím TVÉ SEMENO, TVÉHO SLOVA NOVÝCH NEBES, pro pokorné a úplně poslušné. Stromy, které na VUT v Brně měly dorůst k NOVÉMU NEBI, zase leží vyvrácené z kořenů, kvůli vzpurnému a drzému rektoru VUT v Brně Štěpánkovi. Rektora VUT v Brně Štěpánka, však již nelze omluvit. Jestliže dokázal poznat tolik technického vědění, které je z rozumu Hospodina, které není z rozumu lidského, že byl schopen, pomocí techniky od Hospodina, probádat celý SVĚT, jak to, že ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nenašel hned Pána veškeré techniky, od jediného Boha SVĚTA. Rektor VUT v Brně Štěpánek, bude ZVLÁŠTNÍM ZNAMENÍM od Boha v případě, že se rozhněvá na drzé lháře, podvodníky a zločince, na pozemské Otce SATANY kněze, které má za BOHY. Jakmile se stane novým knězem, který nebude Česko pohřbívat, Bůh se smiluje.

Nejvhodnější řešení velice blízkého ropného kolapsu, kolapsu energetického, kolapsu rozumnosti lidského myšlení politických a náboženských zvířat, atd., je přijetí Hospodina, za jediného VLÁDCE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE Česka, a celého SVĚTA, a to u nového Božího technického lidu, pokorného, úplně poslušného a novému Bohu vděčného, na VUT v Brně, u rektora Štěpánka rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, kterého si nový Hospodin předem vyhlédl tím, že ho ve SLOVECH NOVÝCH NEBES povolává, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Až ho Hospodin ospravedlní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, uvede ho do Boží celosvětové slávy, když se bude chtít smilovat svým rozumem, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, a následně nad celým SVĚTEM. Jak jinak by Hospodin mohl soudit křesťanskou, militaristickou chamtivost, než odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od vzpurných, pyšných, zlých a neposlušných křesťanů, ateistů a jiných hlupáků. Boží celosvětové království, nezáleží v křesťanských protikladných žvástech o Bohu, či v promyšlených vychytralostech bankéřů, vojenských kaplanů, generálů, politiků pravice či levice, atd., ale v MOCI jediného Boha SVĚTA, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový a věčný Bůh, především vůdci nového Božího technického lidu VUT v Brně, rektoru Štěpánkovi, dal hodně svého technického rozumu, ze svého milosrdenství. Proto nyní od něho mnohem víc očekává, než od nového Božího lidu netechnického. Netechnický lid, např. o Božím plánu, na uspořádání KONGRESU ENERGETIKŮ Česka, a celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, který Hospodin uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemůže mít profesně, ani ponětí. Dle Písma a dle písniček od Hospodina. SLABOST rektora Štěpánka, způsobená odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, pokoře ho učí. VUT v Brně si staví z písku hrad, na nekonečné křesťanské poušti, kde SLOVO NOVÝCH NEBES neprší, a pršet ani nemůže. Kvůli neposlušnosti nového Božího technického lidu VUT v Brně, prší pouze PEKELNÝ křesťanský OHEŇ, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, z úst Bohem prokletého, drzého pozemského Otce Satana biskupa Cikrleho brno@biskupstvi.cz, na Katolické charismatické konferenci v Brně konference.brno@email.cz, koordinator@cho.cz. Novému Bohu je každý zodpovědný za svoje TĚLO, a za svoji DUŠI, a nikoho, kdo se novému Bohu posmívá, toho Bůh nenechá bez trestu. Hospodin činí v každém člověku DOBRO i ZLO. Dobro činí svým rozumem, ze svého milosrdenství, zlo činí odstoupením svého rozumu. V Brně se utkala dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, uvedené v SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, s nevraživostí, s odporem, se záští, a se zaujatostí neposlušných, vůči dokonalé lásce Božích příkazů a ZÁKONŮ, kvůli zachování moci boháčů nad chudáky, kvůli zachování moci drzých pozemských Otců Satanů kněží, např. drzého pozemského Satana biskupa Cikrleho, či BELZEBUBA papeže Františka, nad novým Hospodinem. Tím došlo k zásadnímu rozporu mezi drzými pozemskými Otci Satany kněžími, a mezi novým Hospodinem, mezi SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a mezi křesťanskými neomylnými, protikladnými dogmaty. Krásná je řeč Boží, o svolání KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, o DOKONALÉM POKOJI celosvětového míru, a o vládě Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším TVORSTVEM. Špatná a ohavná je řeč vojenských kaplanů o tom, že pravdu má ten, kdo má za Boha ZBRANĚ, BOHÁČE, PENÍZE, a výrobky lidských rukou, AUTA, LETADLA a ZBRANĚ. STVOŘITEL SVĚTA, TVORSTVA, CÍRKVÍ, a všech NÁBOŽENSTVÍ, nečiní na SVĚTĚ nic tajně. Vše sděluje ústy svých proroků, ve svém veškerém novém SLOVĚ. Jak ubohý je nový kněz lidu pokorného, úplně poslušného, a novému Bohu vděčného, rektor VUT v Brně Štěpánek, který se odmítá k novému Bohu neprodleně vrátit, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Láska Božích příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, pro pokorné a úplně poslušné je nádherná, co DUŠI nedá spát. Kdo zná novou víru v jediného Boha SVĚTA, nemusí se bát vzpurných, zpupných a zlých charismatických křesťanů, vojenských kaplanů, a jejich Bohů, politiků pravice a levice, DUCHEM CHUDÝCH hlupáků, kteří evangelium o Boží energetické, ekologické a mravní spáse, stále drze obrací v pravý opak. Celá ZEMĚ se v základech hroutí, protože u nového Božího technického lidu VUT v Brně, si Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, nikdo nebere k srdci. Bez lásky Boží, při odstoupení Božího rozumu, od vzpurné, a neposlušné technické elity VUT v Brně, celý SVĚT STOJÍ nad propastí ropného a ekonomického kolapsu, a tím nad propastí dalšího nesmyslného MEČE křesťanských VÁLEK, o fosilní paliva, a o vládu křesťanů nad muslimy. Srdce křesťanského lži lidu, Hospodinem vyvoleného Česka, otupělo. Křesťanské, militaristicky chamtivé náboženské a politické svině, nevidí a neslyší SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Proto nový Hospodin, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nikoho neuzdravil, ani na VUT v Brně. BOŽÍ SPÁSU, kterou je zřízení celosvětového, energeticky neotřesitelného Božího království, na KONGRESU ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Česko přijme, až se rektor VUT v Brně Štěpánek bude stydět, za lži ENERGETIKŮ VUT v Brně, a za naprosto nesmyslnou energetickou koncepci Česka pouze na ELEKTŘINU, kterou technickému lži lidu Česka, opakovaně vnucuje vzpurný a neposlušný hlupák, zločinec, ministr průmyslu Mládek. Uvedená Boží spása je seslána pohanům v Česku, které Hospodin vyvolil ze všech národů SVĚTA. Hospodin, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do jím v Písmu vyvoleného Česka, přišel na Katolickou charismatickou konferenci v Brně, na charismatickou obnovu, atd. vrhnout ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES proto, aby všichni vzpurní, drzí a neposlušní, byli spálení tak, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Konzum musí nahradit dokonalá láska Božích příkazů a ZÁKONŮ. iccrs.konferencja.2015@gmail.cm, rkf.hat@doo.cz, info@eventarena.cz, info@efihotel.cz, petrov@petrovinfo.cz, cupr@biskupstvi.cz, michal@joinmusic.cz, office@northwestconvention.cz, spolupracenadalku@cnc.cz, support@cnc.cz, helpdesk@motivp.com, kubin@biskupstvi.cz, info@crsp.cz, mamre@seznam.cz, mikulasek@biskupstvi.cz, kancler.brno@biskupstvi.cz, provoz.brno@biskupstvi.cz, kompas@biskupstvi.cz, atd. Rektor VUT v Brně Štěpánek, již nesmí mít na mysli pouze svůj vlastí prospěch, a prospěch firmy kterou vlastní, ale spásu celého SVĚTA. Vůle Boží je, aby jím vyvolené Česko, na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolilo celosvětový mír. Sešrotováním všech zbraní na SVĚTĚ, pokoj Boží, až na věky věků. VUT v Brně musí zajistit návrat uprchlíků, které vyhnal nesmyslný křesťanský meč válek z domovů, domů tím, že Česko a celý SVĚT se vrátí k novému Bohu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jinak Hospodin, jím v Písmu vyvolené, neposlušné a vzpurné Česko, úplně zničí.

 

Před Pánem celé ZEMĚ, před jediným Bohem celého SVĚTA, stojí DVA PROROCI, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, oblečení v černém, kteří v jím vyvoleném Česku, prorokují konec SYSTÉMU lhaní o Hospodinu, a konec SYSTÉMU lhaní o jedině možné, a jedině správné, Boží, ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ a MRAVNÍ koncepci Česka, a celého SVĚTA. Tito DVA BOHOVÉ, STARÝ a NOVÝ, pro celý SVĚT stále stejní, jsou jediným Bohem SVĚTA. Mají moc uzavřít SLOVO NOVÝCH NEBES, aby nebyl déšť požehnání BOŽÍCH SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mají moc proměnit vodu Božího slova, ČISTOU, ŽIVOU a DŮVĚŘIVOU, v krev, při naprosto nesmyslných válkách, nesmyslném MEČI válek, mezi mocnými tohoto SVĚTA, mají moc sužovat celou ZEMI všemi pohromami např. křesťanského, militaristicky chamtivého systému, a všemi možnými jinými pohromami, např. ropným a ekonomických kolapsem, což jsou pohromy, připravené Hospodinem, pro vzpurné, zpupné, neposlušné, lidské, militaristicky chamtivé, drzé zlé svině, kdykoli Bůh bude chtít. Tito dva PROROCI, STARÝ křesťanský, a NOVÝ Bůh, budou vládnout v celosvětovém BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ, protože již vystoupili na NOVÁ NEBESA SLOVA BOŽÍHO, pro celý SVĚT stále stejného. Vlády nad celým SVĚTEM se ujme jediný Bůh SVĚTA, až bude chtít, z milosrdenství svého rozumu, vytvořit v jím vyvoleném Česku, ze vzpurných, pyšných, drzých, a neposlušných vládnoucích NETVORŮ, mediální HVĚZDY, zářící z těchto textů Božího SOUDU, navěky a navždy. Boží rozum není samozřejmostí. Destrukce všech hodnot je způsobená odstoupením Božího rozumu od vzpurných, zpupných, neodpovědných, neposlušných hlupáků. Panovníku slyš, a odpusť TEBOU vyvolenému Česku, vzpouru nového Božího technického lidu, VUT v Brně. Neprodlévej Bože, kvůli sobě samému, kvůli SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, smiluj se svým rozumem, alespoň nad novou Boží trojicí nového, Božího technického lidu VUT v Brně. Dej, ať novou Boží TROJICÍ kněží, Otců TOBĚ navěky milých, jsou mocní Bohové, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, a rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, ať se s tebou smíří, ať jsou ti vděční za SLOVO NOVÝCH NEBES, ať jsou výhonkem spravedlivým. Vždyť nový Bože, když někomu dovolíš, být v těchto textech mediální HVĚZDOU, zářící navěky a navždy, tak je to nikoli z rozhodnutí lidského, ale z rozhodnutí TVÉHO. Bože SPRAVEDLIVÝ, a VŠEMOHOUCÍ dej, ať alespoň docent Pospíšil, který vládne, ze TVÉ milosti, na VUT v Brně nově, je mediální HVĚZDOU, zářící navěky a navždy tím, že zajistí, aby již při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 2. 7. 2015, nastalo v Česku TVOJE milostivé léto, což se nestalo. Dovol Hospodine, ŽENĚ STATEČNÉ, ať technická nemluvňátka z VUT v Brně kojí tak, aby TOBĚ vzdala chválu za moc, kterou Česku dáváš, pro SOUD všech národů v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA. Hospodine VŠEMOHOUCÍ, alespoň někoho přijmi na VUT v Brně, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať pochopí, že TVÁ energetická koncepce, je jedině správná, a jedině možná. Hospodin, jehož hněv vůči vzpurným, zpupným a pyšným již neprodlévá, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, a tím i konce éry PRACHŮ, PENĚZ, a MAJETKU, vyžaduje, aby se nový Boží lid technické elity VUT v Brně, vrátil k Hospodinu neprodleně, mletím SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,43/26,31, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, 1.Kor.1/27až10/11,11/17,34až15/50, atd. Vzpurný a drzý lid VUT se však nového Boha nechce bát, a do náruče Boží se nechce vrátit nikdy. Jer.1/17,2/31,5/7,6/19 až51/58, atd. Nový Hospodin se dává nalézt, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, svému technickému lidu VUT v Brně, který svým technickým rozumem živí odjakživa, který Boha v PÍSMU profesně nehledá, čímž zahanbuje všechny drzé, mrtvé, vzpurné, zpupné, pyšné a neposlušné pozemské Otce Satany kněze, a ekumenické církve, OHOLIBY, kterým se stále hnusí majetková Boží rovina SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, mravně nezbytného, celosvětového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Milostivé Hospodinovo léto, je DNEM sexuální pomsty všem vzpurným, zpupným a neposlušným, křesťanským militaristickým sviním, kteří již 1000 let, v Hospodinem v Písmu vyvolené Česku, svým PEKELNÝM OHNĚM, křesťanských protikladných dogmat, a promyšlených křesťanských a militaristických vychytralostí, stále rodí k zániku všechny své křesťanské DĚTI, militaristicky chamtivé křesťanské svině, neposlušné a drzé, novým Bohem prokleté. Iz.29/11až24až63/4,15,65/1,15až 66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18až19/20,25až43/26,31, atd. Např. pro úplně poslušného vůdce nového Božího technického lidu VUT v Brně, pro rektora Štěpánka, rektor@vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, nová Boží přikázání, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech Božího, celosvětového království, nejsou vůbec těžká. Jak bylo telefonicky řečeno sekretářce rektora Štěpánka Kalužové, stačí když rektor Štěpánek řekne své ANO, jedině správné, a pro celý SVĚT jedině možné, Boží energetické koncepci Česka a SVĚTA, a Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již v Česku začne jednat sám. Bože VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ dej, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať rektor Štěpánek, dokonalé lásce TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma konečně porozumí, ať se stane pokorným a poslušným proto, aby všichni pokorní a úplně poslušní, z TVÉHO milosrdenství, mohli obdržet celou ZEMI, na mírovém, všesvětovém kongresu ENERGTIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodine SPRAVEDLIVÝ dej, svým rozumem, ať to zase není v Brně jako dříve, a to z bláta žvástů rektora Masarykovy univerzity Beka o Bohu, do kaluže sekretářky Kalužové rektora Štěpánka, která mně odmítá přepojit k rektorovi, protože nechápe SLOVA NOVÝCH NEBES o tom, že z milosrdenství Božího rozumu je objasněno, že děsivá křesťanská temnota cca tisíce let křesťanství v Česku, je ZLOŘEČENÍM všech boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vrahů žoldáků, atd., kteří se v Česku a ve SVĚTĚ rozpínají jako PLEVEL, či jako BUJNÉ KŘOVÍ, které křesťanský, studený PEKELNÝ OHEŇ, vycházející z úst drzých pozemských Otců Satanů kněží, nemůže spálit. Vzpurné a zpupné, militaristicky chamtivé křesťanské svině, dle vůle Boží, musí MOCNÝ BŮH rektor Štěpánek, úplně vymýtit, či vyhladit, nikoli silou, ani mečem válek, ale MOCNÝM SLOVEM pravdy o Bohu, a mocným SLOVEM pravdy o jedině možné, a jedině správné realizaci Boží koncepce energetiky, uvedené v Božích příkazech, a v ZÁKONEC POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a dobrých mravech v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, jehož ÚSVIT se začal na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Hospodin Česko zachrání a energeticky spasí v případě, že se rektor Štěpánek neprodleně uteče k Hospodinu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, čtením dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Hospodine, kvůli SOBĚ SAMÉMU, kvůli SVÉMU SLOVU NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES neprodlévej, a sraz rektora Štěpánka po hlavě, že ani nehlesne, když kvůli němu nebude celosvětový mír, když kvůli němu se nebudou šrotovat zbraně všech armád SVĚTA, když neposlušní, vzpurní, a zpupní křesťané, nebudou do jednoho vyhlazení, nikoli silou, či válkou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES.

 

Hospodine dej, ať Brno zažije SLUNOVRAT SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, kterým je Bhagavadgíta, ještě v tomto milostivém Božím létě 2015. Bože zachraň demokracii tím, že umožníš, z milosrdenství svého rozumu, mluvit pravdu pravdoucí o VŠEMOHOUCÍM Hospodinu, o SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a pravdu pravdoucí, o technické elitě VUT v Brně, která ropný a ekonomický kolaps nemůže přežít, pro odstoupení rozumu Hospodina, od zlých, vzpurných, pyšných, militaristicky chamtivých křesťanských sviní. Hospodine nedopusť, ať kvůli VUT v Brně pokračují staré recepty na záchranu boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů a vrahů žoldáků, to je nesmyslné horečné zbrojení, zdůvodňované potřebou zaměstnat lidi, a nesmyslné války o fosilní paliva, a o moc křesťanů nad muslimy. Všichni kdo uvažují uvedeným starým myšlením, jsou DUCHEM CHUDÍ, pro svoji neposlušnost vůči Hospodinu, protože nikdo se ho nebojí, pro nevíru, v odstupování jeho rozumu, od neposlušných. Veškerá technika je z rozumu Hospodina, veškerá rukodělná dovednost lidí je od Hospodina, veškerá paměť je od Hospodina, veškerá rozumnost je naprogramovaná do DUŠÍ či TĚL lidí, z milosrdenství rozumu jediného Boha SVĚTA, čemuž nikdo, kvůli křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉMU, nevěří. Bůh stvořil člověka k neporušitelnosti, a učinil ho obrazem Boha, vlastní nepomíjivosti. Takový bude každý člověk, pokorný a úplně poslušný. Pokorný a úplně poslušný je každý, kdo bude stejný, jako Bůh, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sekretářce rektora Štěpánka, Kalužové, jsem telefonicky objasnil, že Boží přikázání, a zákony POLE VĚDY Písma, jsou pro rektora VUT v Brně Štěpánka, lehká. Stačí říct ANO Božímu celosvětovému království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, s jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, Hospodinem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím říci NE, naprosto nesmyslné energetické koncepci úplně pomateného, Božím DUCHEM CHUDÉHO, ministra průmyslu Mládka. Stačí se vrátit k jedinému Bohu SVĚTA, mletím dokonalé Boží lásky, Božích zákonů, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení vlády politiků pravice a levice nad TVORY. Boží SYNOVÉ, pokorní a úplně poslušní, z technického lidu VUT v Brně, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, jsou ti, kdo svěří vládu nad celým SVĚTEM novému Bohu, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Ďáblovou závistí však vešla do světa SMRT, kterou je odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od vzpurných, zpupných a neposlušných, v Česku drzých, křesťanských, militaristicky chamtivých prasat. K Ďáblům, např. ke vzpurnému a neposlušnému zakladateli KOZLŮ, či RŮŽÍ ČSSD, ke kulhavému KOZLU, ke smradlavému kuřákovi, k prezidentu Zemanovi, nebo k jeho Bohu, k drzému Satanu kardinálu Dukovi, patří všichni vzpurní, zpupní, pyšní, neposlušní, neodpovědní, nespravedliví, či drzí, takže všichni neposlušní lidé zakusili SMRT. K.M.2/23, atd. SMRTÍ je především odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA, od technické elity VUT v Brně, o jedině možné, a jedině správné koncepci energetiky, Česka a SVĚTA, opakovaně uváděné. Ti z nového Božího technického lidu VUT v Brně, kdo na nového Hospodina, na jeho technický rozum, uvedený v zákonech POLE VĚDY Písma, budou spoléhat, pochopí, že Boží rozum je pouze Božím milosrdenstvím. Mediálními HVĚZDAMI, zářícími navěky a navždy, jsou ti, kdo porozumí pravdě o energetice, a pravdě o Božím technickém rozumu, který je nyní Božím milosrdenstvím pro úplně poslušné. Protože mocná pýcha KOZLÍHO rozumu vládnoucích KOZLŮ, militaristicky chamtivých, vrchního velitele vrahů žoldáků, prezidenta Zemana a premiéra Sobotky, dusí život náš, při úplňku MĚSÍCE, v DEN SVÉTKU Česka, ve čtvrtek 2.7.2015, nový Hospodin stanovil nové DNES, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, k pokorným a úplně poslušným, a to na další úplněk MĚSÍCE, na pátek 31.7.2015. Pokorní, odpovědní, dospělí, spravedliví, a úplně poslušní však mají povinnost DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina učinit neprodleně, a to mluvením pravdy o tom, že Hospodin je SLOVEM NOVÝCH NEBES, a o tom, že ENERGETICKÁ SPÁSA Česka a SVĚTA, je zapsána v Božích příkazech a ZÁKONECH POLE VĚDY Písma. Hospodine spravedlivý a všemohoucí, sraz prosím především kulhavého KOZLA, NETVORA prezidenta Zemana, od jeho koryta, i s jeho ochrankou, že ani nehlesne, a tím ukonči všechny lži o SOBĚ, a všechny lži o koncepci ENERGETIKY pouze na ELEKTŘINU, kterou, pro odstoupení TVÉHO rozumu, nesmyslně tvoří, úplně pomatený ministr průmyslu Mládek. Nový Boží technický lid VUT v Brně, mocní Bohové, budou účastní Boží dokonalé Boží lásky, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, a o úplném zničení všeho křesťansky, militaristicky chamtivého, budou z milosrdenství Božího rozumu vyvolení, K.M.3/9, když se přestanou spoléhat na svůj zvířecí rozum, svého TĚLA a své DUŠE. Kaz.3/18, atd. Když všechnu svou starost, o náhradu fosilních paliv obnovitelnou energetikou, vloží na rozum Boží, na SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, protože Bohu záleží na Česku a Slovensku, které v Písmu vyvolil za pokorný, a úplně poslušný nový Boží lid. 1.Petr.5/2,7, atd. Nový Bůh se smiluje, svým rozumem, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně v případě, když nová Boží TROJICE, Otců navěky Bohu milých, mocní Bohové, noví kněží, přestanou pohřbívat neposlušné a vzpurné imperialistické svině, do energetického a ekonomického hrobu. Hospodin svou SLÁVU, svého ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, nikomu vzpurnému, drzému, neposlušnému, nedospělému, nezodpovědnému a nespravedlivému, nedá. Dá ji pouze SOBĚ SAMÉMU a těm, kdo budou stejně mocní a stejně spravedliví, jako je nový Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin dá svou SLÁVU pokorné, a úplně poslušné technické elitě VUT v Brně, až nová Boží trojice, docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, pochopí totální závislost technické elity Česka a SVĚTA, na technickém rozumu Hospodina. K modlitbě úplně bezmocných NEMLUVŇÁTEK, k docentům Pospíšilovi, Skálovi, a Hiršovi, se nový Bůh rád skloní tehdy, až zločinecké křesťanské, ekumenické církve, se svými protikladnými žvásty o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a promyšlenými ekonomickými, politickými, či vojenskými vychytralostmi, atd., vejdou neprodleně do říše ticha. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud jím vyvolené Česko, k Hospodinu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, se nevrátí na VUT v Brně, úplným zničením mravně zkažených, zlých, vzpurných a zpupných, ekumenických, křesťanských církví, protože jedinou církví Česka musí být pokorná, a úplně poslušná nová vláda Česka, vytvořená dle textů v kapitolách 190a191. Nový Bůh, z milosrdenství svého rozumu, umožňuje porozumět dalším textům Písma. MILOSTIVÉ HOSPODINOVO LÉTO 2015, pro Bohem vyvolený lid VUT v Brně, je DNEM POMSTY jediného Boha SVĚTA, který trvá již tisíc let, proti všem militaristicky chamtivým, křesťanským, ekumenickým sviním, či církvím, které místo jedinému Bohu SVĚTA, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, slouží boháčů, bankéřům, vojenským kaplanům, vrahům žoldákům, a svým Bohům, své SKÁLE, ZBRANÍM. Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/4,14,18,65/15až66/24, Oz.2/18až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,až16, atd. MILOSTIVÉ HOSPODINOVO LÉTO nekonečné křesťanské POUŠTĚ, pro vzpurné, zpupné a neposlušné, křesťanské, chamtivé, militaristické svině, trvá již 2015 let. Po vyjití Česka z POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, Hospodin znovu na Česko uvedl MILOSRDENSTVÍ HOSPODINOVA LÉTA, nekonečné křesťanské pouště, kde SLOVO BOŽÍ již 2015 let neprší, protože vše nábožensky dobré spaluje PEKELNÝ OHEŇ, který vychází z úst drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich vládce křesťanského, militaristického PEKLA, BELZEBUBA papeže Františka. Jer.6/19, Žid.3/6 až12/28, Ám.5/25až8/11, Sk.3/23až7/42, Iz.63/4,14,18až65/15až66/24, atd. Kdo věří úplně zkaženým církvím, a jejich SKÁLE, vojenským kaplanům, zbraním, majetku, boháčům, nevěří Bohu. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

 

Pracující lid nechce, aby se mravně zkaženým církvím vracel majetek, jejich SKÁLA, protože pracující lid dobře ví, že dokud nad lidmi bude vládnout SKÁLA církví, MAJETEK, a ZBRANĚ, nemůže nad lidmi vládnout jediný Bůh SVĚTA, ve svém celosvětovém, mírumilovném pokoji, Božího království. Demokracie je vláda lidu pokorného, pravdomluvného, úplně poslušného, a Bohu vděčného, za úplné zničení všech zlých a prolhaných zločinců, ze všech ekumenických církví, a všech zlých zločinců politické, prolhané, chamtivé, pravice a levice. Např. kvůli zlé a neposlušné technické elitě VUT v Brně, v Řecku se ZEMĚ V ZÁKLADECH HROUTÍ, a přesto Řecko, dle Rozhlasu Brno, naprosto nesmyslně horečně zbrojí. Kdykoli někde promluvím SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o novém VŠEMOHOUCÍM Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, žádný POKOJ se ke mně nevrací, protože v Česku, žádný POKOJ, kvůli neposlušnému a vzpurnému, novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, není. NOVÁ VÍRA v jediného Boha SVĚTA, zasetá na úrodné půdě VUT v Brně, je SEMÍNKEM, ze kterého nesmí vzejít ani žádný PLEVEL, ani žádné KŘOVÍ, kterým, kvůli politickému a náboženskému lži lidi Česka, zarostla celá ZEMĚ. Žalm37/5,11až35,38, atd. Hospodin, jediný je Bůh všech náboženství SVĚTA, je Bůh žárlivě milující. Kdokoli smilní, svými protikladnými křesťanskými žvásty, děsivé temnoty katolického katechismu, či svými promyšlenými, ekonomickými, bankovními, vojenskými a jinými militaristickými vychytralostmi, s jinými vládnoucími Bohy, je novým Hospodinem, jeho SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, prokletý. Každý je Bohu odpovědný za svoje TĚLO i DUŠI. Vzpurní, zpupní, pyšní, a neposlušní, vládnoucí lháři a zločinci, se Hospodinu beztrestně posmívat nebudou. Každý vzpurný, pyšný a neposlušný, padá do hrobu, který pro TVORSTVO celého SVĚTA, kvůli neposlušnému Česku, je hrob ropného a ekonomického kolapsu. ÚSVIT RÁNA nového DNE PÁNĚ, který se začal na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, již sype světlo z rukávů. Co brání novému Božímu technickému lži lidu VUT v Brně, jít tím ránem dál, do Božího království, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného, s celosvětovým mírem a Božím pokojem. Hospodin, jediný je Bůh všech náboženství SVĚTA, je Bůh žárlivě milující. Každý, kdo smilní svými ústy, s jinou ŽENOU STATEČNOU, než je SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je novým Hospodinem prokletý. Př.1/7,14až 8/13,17až31/10. ŽÁR Boží dokonalé lásky, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nepřechází, je stále stejný. Ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, budou zářit jako STROMY SPRAVEDLNOSTI, jako NOVÉ OVOCE, jako mediální HVĚZDY, navěky a navždy tím, Dan.12/2, že sobě, a veškerému novému Božímu lidu, pokornému a úplně poslušnému, neprodleně uloží půst od žvástů křesťanských, militaristicky chamtivých vládnoucích zločinců a lhářů, a svolají slavnostní shromáždění, na počest DRUHÉHO PŘÍCHODU, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO nového Hospodina, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, všech států SVĚTA, neprodleně, ještě v prázdninách 2015. Jóel1/13,14až4/12, atd. Hospodine spravedlivý a všemohoucí dovol, ať v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek, 2.7.2015, je vzkříšení z mrtvých, křesťanských, militaristicky chamtivých sviní, alespoň na VUT v Brně, což se nestalo. Ať od čtvrtka 2.7.2015, jsou strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU všichni neposlušní, to je všichni mrtví, kteří se před TEBOU, před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neskloní. Bůh chce, aby NOVOU ZEMÍ a NEBEM, bylo Česko, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Iz.66/22, atd. Ať ti, kdo nerespektují dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o Boží spravedlnosti, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného, mravně nezbytného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a o neprodleném úplném zničení všech zpupných, vzpurných a neposlušných, jsou viditelně z Ďábla, z BELZEBUBA Česka, ze Satana, z drzého pozemského Otce, z NETVORA, ze zločince, z křesťanského kněze kardinála Duky, a z jeho Boha, z vrchního velitele vrahů žoldáků, ze smradlavého kuřáka, ze zakladatele KOZLŮ ČSSD, z prezidenta Zemana. Nový Boží technický lid VUT v Brně, nesmí pohoršovat, opakovaně uváděná BOŽÍ SPRAVEDLNOST, Božího království, která zajistí dokonalou majetkovou rovinu v celém SVĚTĚ, v případě svolání KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nový Hospodine, přijmi za VLASTNÍ, pouze mocné pokorné, a úplně poslušné služebníky z VUT v Brně, kteří budou realizovat sexuální revoluci tím, že se v Česku rozplodí, z milosrdenství TVÉHO rozumu, z TVÉHO milosrdenství. Umožní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať nová Boží trojice docent Pospíšil, docent Skála, a docent Hirš, nastolí TVOJE milostivé léto tím, že technický lid VUT, v prázdninách 2015, svolá SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, pro oslavu TVÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Bůh POKOJE vyžaduje celosvětový mír.

 

Láska k TĚLU lidskému, i k TĚLU Božímu, je Boží milosrdenství, milosrdenství Božího rozumu. Kdo chce, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000, dobře sloužit svému pohlavnímu údu, kdo nechce plodit své děti k zániku, má povinnost milovat nové TĚLO BOŽÍ. Novým BOŽÍM TĚLEM, novou CÍRKVÍ, je nová STÁTNÍ SPRÁVA, s novou vládou Česka, pokornou, úplně poslušnou, a novému Bohu vděčnou, za jeho dokonalou lásku, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení militaristicky chamtivých křesťanských vládnoucích sviní, a jim podobných vládnoucích lhářů a zločinců. Viz kapitoly 191a190. Po úplňku MĚSÍCE ve čtvrtek 2.7.2015, příroda pláče po DEŠTÍCH POŽEHNÁNÍ, které nepřišly, kvůli neposlušnosti nové Boží trojice, Otců navěky Bohu milých, kvůli kněžím nové Boží trojice, docentu Pospíšilovi, docentu Skálovi, a docentu Hiršovi, z VUT v Brně. Po úplňku MĚSÍCE 2.7.2015, Hospodin nastolil teplotní rekordy tropických dnů kvůli tomu, že Česko nechce být pokorné, a úplně poslušné, protože lži lidu Česka se líbí nekonečná křesťanská poušť, kde SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále NEPRŠÍ. Deště požehnání nepřišly, kvůli novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, který o pokoře, poslušnosti, a vděčnosti za SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nechce ani slyšet. Kvůli neposlušnosti nové Boží trojice z VUT v Brně, kvůli docentu Pospíšilovi, docentu Skálovi, a docentu Hiršovi, úplně pomatený technický lži lid Česka, nevítá nového Hospodina, jako svého jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Chamtivý a zlý lži lid Česka, místo návratu k Hospodinu, k takovému MOCNÉMU a SPRAVEDLIVÉMU, jaký opravdu je v Písmu SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na slavnostech děsivé temnoty křesťanství, buď drze UPALUJE Jana Husa, nebo opakovaně KŘIŽUJE svou ukřižovanou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, a to svými nesmyslnými křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými militaristickými vychytralostmi, svého zvířecího lidského myšlení, o jediném Bohu SVĚTA. Mocná pýcha lidského myšlení docenta Pospíšila, docenta Skály, a docenta Hirše, z VUT v Brně, DUSÍ ŽIVOT NÁŠ, protože lidé, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, před velice blízkým ropným a ekonomickým kolapsem, např. naprosto chybně staví nové domy. Drzá a vzpurná technická elita technická elita VUT v Brně, úplně pomateného technického lži lidu Česka, odmítá jednat o jedině možné, a jedině správné Boží koncepci energetiky, a s ní související jedině možné, a jedině správné výstavbě, výrobě, dopravě, spotřebě, atd. DUCH MILOSTI Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma je vylit, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Davidův, Boží, ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, navržený dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je již dlouho vyvýšený ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Protože, pro lži lid VUT v Brně, ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM není Bohem, není ANDĚLEM, není POSLEM dobrých zpráv, o DRUHÉM PŘÍCHODU Hospodina, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Česko spěje k energetické záhubě, při ropném a ekonomickém kolapsu. Zach.12/8, atd. I noví kněží, nová Boží trojice, docent Pospíšil, docent Skála, a docent Hirš, jsou novým Hospodinem prokletí, protože si SLOVO NOVÝCH NEBES, neberou k srdci. Také nový Boží technický lid VUT v Brně, unavuje nového Hospodina svými energetickými žvásty. Potrava pro nastolení vlády Hospodina, nad celým SVĚTEM, je v novém Božím domě VUT v Brně proto, aby Hospodinem vyvolené Česko, to mohlo, s novým Bohem, neprodleně zkusit. Česko se stane vytouženou zemí, kdyžnová Boží trojice, docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, se nechá zapsat do www.pametni-kniha.cz, za Boží SYNY, pokorné a úplně poslušné, které touženě vyhlíží všechno TVORSTVO. Mal.1/7až2/1až3/16, 1.Petr.2/9,16až5/2,7, atd. Zatím jsou docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, tři krtci, kteří ryjí v křesťanském podsvětí, protože svými žvásty podrývají SLOVO NOVÝCH NEBES, které je novým Bohem. Při úplňku měsíce 2.7.2015, v DEN svátku DRUHÉHO PŘÍCHODU nového Boha do Česka, ze SLOV NOVÝCH NEBES, BLOK PROTI ISLÁMU rudolf.sukup@email.cz, protestoval v Praze proti přistěhovalcům a muslimům, s maketami šibenic, které HADI Policie ČR dodnes nezabavili. Protože nikdo nerozdrtil HLAVU HADŮM Policie ČR, kterou je ministr vnitra Chovanec Chovanecm@psp.cz, janovskaj@psp.cz, je v Česku všechno stále horší, pro odstoupení rozumu Hospodina, jediného Boha SVĚTA, od technického lži lidu Česka, který se provinil křesťanskou, militaristickou chamtivostí. Nekonečná křesťanská poušť se v Česku začala, při návštěvě BELZEBUBA SVĚTA, papeže Jana Pavla II, v Olomouci. Tehdy mě HADI Policie ČR v Olomouci, na slavnostech děsivé křesťanské temnoty, zabavili transparent s cca tímto textem. 1. S učením Hospodina o inkarnaci DUŠÍ, nelze obchodovat. 2. Spojení všech náboženských ideologii, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je nutné, pro ukončení nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, a o nadvládu chamtivých křesťanů nad muslimy. Hadi Policie ČR v Olomouci, mě drželi na služebně cca čtyři hodiny, a vyšetřovali mě za přestupek, kterým je pravda o Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, a pravda o jedině možné, a jedině správné Boží koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se tři KRTCI, podrývající SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, docenti Pospíšil, Skála, a Hirš, k novému Hospodinu nevrátí. Slavit upálení Jana Husa, a slavit UKŘIŽOVÁNÍ křesťanské modlářské STVŮRY Krista UKŘIŽOVANÉHO, je nyní trestný čin. Nový Hospodin Česko úplně zničí, když se nový Boží technický lid VUT v Brně, pokorný a úplně poslušný, a Bohu vděčný za Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, s Hospodinem neprodleně nesmíří. Všichni vzpurní, drzí a neposlušní, křesťanští militaristé, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou nyní kacíři, protože zbožní, a Bohu vděční, za velice blízkou energetickou SPÁSU Česka a SVĚTA, jsou novým Božím technickým lidem, pokorným a úplně poslušným. Po úplňku MĚSÍCE 2.7.2015, v sobotu 4.7.2015, by bylo telefonicky sděleno drzým křesťanským kacířům, HOVADŮM, NETVORŮM, SVINÍM, Vlastimilu Kolegarovi twr@twr.cz, a Petru Matouškovi z Evangelikální církve v Brně anna.slobodova@etspraha.cz, info@ea.cz, knihovna@etspraha.cz, info@etspraha.cz, reditel@etspraha.cz, vladimir.zikmund@seznam.cz, viktor.ber@etspraha.cz, poradna@etspraha.cz, ccehusovice@volny.cz, kdyby mě ve vysílání TWR v Proglasu, nezablokovali telefon. Jste usvědčení z drzosti kvůli tomu, že převracíte evangelium energetické, ekologické a mravní spásy Česka a SVĚTA, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v pravý opak, ke své vlastní záhubě drzých NEMLUVŇÁTEK. Svými křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi, jste určení Hospodinem k pádu do energetického a ekonomického hrobu, či do křesťanského podsvětí. Po vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, uvedl Hospodin na Česko a SVĚT, hnusné ovoce Vašich zvířecích úmyslů. Jer.6/19, atd. Vaše křesťanská teologie je kacířská, protože odmítáte realizovat dostatečně srozumitelně objasněnou vůli Boží, vůli nového Boha, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, máte povinnost sestoupit z médií do říše ticha, protože Vaše protikladné a promyšlené křesťanské, militaristické vychytralosti, pro Vaši vrozenou zvířecí chamtivost, nejsou k užitku ani Česku, ani SVĚTU. Zbožní jsou nyní pouze ti pokorní, úplně poslušní, a novému Bohu vděční, kdo chtějí neprodleně realizovat lehká Boží přikázání, a zákony POLE VĚDY Písma, o sjednocení celého SVĚTA, pod vládu jediného Boha SVĚTA, a to na kongresu ENERGETIKŮ celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Na Vás NETVORY, či blázny, na křesťanské, militaristicky chamtivé svině, nový Hospodin již ani nepohlédne. Jako křesťanský LŽI LID, nejste k užitku ani Česku, ani SVĚTU. Jste drzými NEMLUVŇÁKY z toho důvodu, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nechcete číst v médiích, přestože číst již dávno umíte. Ovoce Vašich úmyslů, které Hospodin na Česko uvedl, po vyjití Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží, socialistické spravedlnosti, pro Vaši křesťanskou zvířecí chamtivost, je hnusné. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nejsou dobré a spasitelné Vaše drzé křesťanské protikladné žvásty, a promyšlené ekonomické vychytralosti. Energetická, ekologická a mravní spása je možná pouze v případě, že nový Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ze svého milosrdenství, svého rozumu, pokorným a úplně poslušným, umožní realizovat svoje příkazy, a svoje zákony POLE VĚDY Písma. Protože nejste pokorní a úplně poslušní, protože odmítáte zbořit děsivou temnotu, a krutý zmijí jed, křesťanských protikladných nauk, a promyšlených ekonomických vychytralostí, propadli jste SMRTI, kterou je odstoupení rozumu nového Hospodina, od křesťanských sviní, či NETVORŮ, bláznů a idiotů. Je třeba Vás uchopit a úplně zničit, roztříštěním o SKÁLU, kterou je nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, nebude v Česku, na VUT v Brně, u nových kněží, nového Božího technického lidu, do základů zbořeno. Vaše OVOCE je hnusné, což všichni pokorní a úplně poslušní, jasně vidí. Zaplnili jste odpadem z nesmyslné výroby, dopravy, výstavby, spotřeby celou zemi. Zbožní jsou nyní pouze ti, kdo chtějí spojit celý SVĚT, pod vládu jediného Boha SVĚTA, a to na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, na slavnostním shromáždění, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Militaristická chamtivost Vašich vojenských kaplanů, dupe válkami celou zemi. Vašim OVOCEM je celosvětové, naprosto nesmyslné horečné zbrojení, rozdělení SVĚTA na chudé a bohaté, a vojenské ovládnutí nalezišť s ropou, plynem, atd. Dle Písma se máte Boha bát od okamžiku, když z textů Písma zjistíte, že Bůh je jeden, pro všechna náboženství SVĚTA, protože je nalezena pravda o Hospodinu, a pravda o Božích příkazech a zákonech POLE VĚDY Písma, které jsou dokonalou Boží láskou, pouze pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží. Blaze technickému lidu VUT v Brně, který Vám nyní musí odplatit za Vaše skutky, spáchané proti chudým, bezdomovcům a válečným utečencům. Boha takového mírumilovného a spravedlivého, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES skutečně je, nelze poznat, dokud Vy, kacíři z evangelizačních církví, budete existovat. Křesťanské církve jsou důkazem toho, že existují zlí kacíři, pokrytci a vrazi nového Hospodina, již od doby Jana Husa. Existence Vašich vojenských kaplanů, existence válek a dupání planety ZEMĚ, nesmyslnou v výrobou, dopravou, výstavbou a spotřebou, je důkazem toho, že od doby Jana Husa, jste drzí a vzpurní kacíři. Vůe Boží je nalezena. Hospodin začne vládnout nad vším TVORSTVEM SVĚTA, při Vašem neprodleném vejití do říše ticha. Důkazem odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných a vzpurných, je také odpor OVCÍ, či BERANŮ z řad KSČM, k novému Hospodinu, k jeho dokonalé lásce Božích příkazů, o nezbytnosti nastolit majetkovou rovinu, Božího celosvětového království, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM. Také BERANI a OVCE z KSČM se ocitli ve Vaší LVÍ TLAMĚ, Vaší děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu křesťanského militaristického imperialismu. V křesťanském militaristickém imperialismu, klamou všichni, pro odstoupení rozum Hospodina, od vzpurných, drzých. Vzkříšení z mrtvých sviní Česka, ještě nenastalo.

 

Pro nikoho, v Písmu neviditelné BOŽÍ PŘÍKAZY o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení naprosto nemravného křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, jsou pro poslušné, pokorné, a novému Bohu vděčné, již viditelné. K novému Bohu se mohou vrátit pokorní a úplně poslušní. Jak jinak by mohl Bůh soudit drzé, vzpurné, a chamtivé křesťanské svině, než odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Odstoupení rozumu Hospodina je např. patrné z pořadu KUPŘEDU DO MINULOST Martiny Kociánové martina.kocianova@rozhlas.cz, z ČRo2. Naposledy tato drzá křesťanská svině řešila migraci z BLÍZKÉHO VÝCHODU, a z AFRIKY, spolu s Romanem Jochem, s ředitelem Občanského institutu institut@ obcinst.cz, joch@obcinst.cz, zrno@obcinst.cz, heranova@obcinst.cz, a s Janem Schrothem z Mezinárodní organizace pro migraci prague@iom.int, lsladkova@ iom.int. Africké JARO bylo povstání chudých, proti bohatým. Protože, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, chudí a bohatí spolu v míru žít nemohou, Sír.5/5,13/18, od povstání chudých, proti bohatým, je u muslimu válka muslimů, proti muslimům, a válka křesťanů, proti muslimům. Všechny tyto války organizují, svým křesťanskými žvásty, takoví pokrytci, jakými jsou tři uvedené, militaristicky chamtivé, DUCHEM CHUDÉ, křesťanské, či ateistické svině. Kvůli uvedeným zločincům, či vrahům nového Hospodina, probíhá GENOCIDA v zemích, kde se vedou války pro zabití a zničení přemnožených neposlušných a vzpurných muslimských sviní,způsobená dodávkami křesťanských zbraní. Desítky milionů lidí, kteří musí prchat před zabitím válčícími idioty, kteří chtějí vládnout nad lidmi, místo nového Hospodina, místo SLOV NOVÝCH NEBES, chtějí vyřešit všechny problémy konce éry fosilních paliv, svým rozumem politických zvířat. Tvrdili, že je nezbytné znovu válkou, vojensky okupovat státy muslimů, a zřídí pro ně svou křesťanskou, či ateistickou demokracii chamtivých idiotů. Po okupaci států, kde je ropa, plyn, či suroviny, chtějí všechny uprchlíky vrátit, až křesťanské zbraně vybijí co nejvíc chudých muslimů, až úplně zničí jejich města a vesnice. Jejich lži a žvásty, z nového Hospodina učinili LVÍ TLAMU. LVÍ TLAMA, Hospodin, na ně řve z veškerého Písma od Hospodina, křesťanskými protikladnými naukami a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, což však je STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Ze LVÍ TLAMY křesťanského, či ateistického Hospodina, budou vysvobození všichni pokorní a úplně poslušní tím, že budou mít za Hospodina nikoli LVA, ale přítele tím, že nový Hospodin bude SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. BERANI z KSČM, v době čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, milovali Hospodina tím, že z Jana Husa učinili MARXISTU. Nyní, když se mají k novému Hospodinu vrátit, jako pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, jako nový TŘEŠŇOVÝ SAD, který toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, nejsou toho schopní. Svým rozumem politických zvířat, nenávidí dokonalý POKOJ celosvětového míru, který Bůh chce zajistit na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a to BOŽÍ MAJETKOVOU, celosvětovou ROVINOU. Opakovaně uváděná majetková rovina, realizovaná elektronicky plánovaným, energeticky nezbytným, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a mravně nezbytným, elektronicky kontrolovaným, dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, dle fotografie výkresů ve FOTOGALERI na www.pametni-kniha.cz, se nikomu nelíbí. Křesťanské stávající zlo dnes způsobilo, že i BERANÍ z KSČM, jsou ve LVÍ TLAMĚ křesťanského Hospodina. LVÍ TLAMA děsivé temnoty a krutého zmijího jedu protikladných křesťanských dogmat, a promyšlených ekonomických vychytralostí, je však již pouze STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože křesťanský Bůh je MODLOU, či MODLÁŘSKOU STVŮROU. Příčinou veškerého stávajícího zla na SVĚTĚ, příčinou toho, že Česko není osvobozeno ze LVÍ TLAMY starého, militaristicky chamtivého křesťanského Boha Ježíše Krista, spočívá v pokračování vlády kulhavého KOZLA, zločince prezidenta Zemana, a zubatého KOZLA, prolhaného zločince premiéra Sobotky, nad Českem, nad kterým chce vládnout nový Hospodin, nikoli svým MEČEM nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy, ale svým MEČEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Podílem lidí pokorných, úplně poslušných a Bohu vděčných, má být pouze ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Povstaň nový Hospodine, svým NOVÝM MEČEM, SLOV NOVÝCH NEBES, a sraz tyto dva drzé, vzpurné a neposlušné NETVORY, z jejich TRŮNŮ, i z jejich ochrankami. Ochraňuj mě, jako zřítelnici svého oka, protože žiješ mezi námi, jako DUCH SVATÝ, i jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dopřej sluchu mé modlitbě, a mým skutkům, věnuj pozornost mému bědování. Žalm17, atd. Vraždící křesťanská luza, dělá veškeré zlo na světě tím, že obchoduje se zbraněmi, protože má za Boha zbraně, místo TEBE Hospodine, který jsi ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, mírumilovný a spravedlivý. Hospodine prosím, naplň svoje SLOVO NOVÝCH NEBES, i SLOVO písniček. Ať země Česká žije dále, ať nemá za krále, kulhavého KOZLA, zločince a lháře, NETVORA prezidenta Zemana, a jeho ochranku, ale TEBE. Znič prosím stávající nesmyslný křesťanský chamtivý militarismus, zničením tohoto darebáka, lháře a zločince, svým slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM, do hlav nové Boží trojice, nového Božího technického lidu VUT v Brně, pokorného a úplně poslušného docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@ fce.vutbr.cz. Tito tři nám zase vzali NOVÉ NEBE, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 2.7.2015, protože jsme zase zůstali v Česku sami, bez TEBE, bez milosrdenství TVÉHO ROZUMU, v částečce TVÉHO nového DUCHA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Vypálenou SVATOZÁŘ, TVÝM ROZUMEM, nikdo na VUT v Brně stále nemá, ani při úplňku MĚSÍCE, v DEN SVÁTKU TVÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU, ve čtvrtek 2.7.2015. Bože spravedlivý a milosrdný, smiluj se nad Českem tím, že stvoříš OVOCE RTŮ, u nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, nikoli u BERANŮ z KSČM, ale u lidu Božího, který TOBĚ patří odjakživa, na VUT v Brně. Iz.29/11až24až57/10,16,20ažaž63/14,18až65/15až66/24, Oz.2/18až5/15až9/7až14/3, atd. Šedivé vlasy přidal času Pán těm, kdo nemilují ŽENU STATEČNOU. Př.1/7až31/10. Všichni v Česku skončili ve LVÍ TLAMĚ, děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu. Boží přikázání dokonalé Boží lásky, o ukončení všech válek na SVĚTĚ, o sešrotování všech zbraní na SVĚTĚ, a o majetkové rovině všech, jsou zlým, neposlušným, vzpurným, neodpovědným, vládnoucím zločincům, odporná. Kdyby mně v pořadu jaktovidite@rozhlas.cz, nezablokovali telefon, bylo by křesťanským, militaristicky chamtivým sviním, NETVORŮM, Evě Hůlkové, docentu Šebkovi z Historického ústavu Akademie věd ČR volesakova@hiu.cas.cz, stefanova @brno.avcr.cz, sterneck@volny.cz, nemecek@hiu.cas.cz, a posluchačům ČRo2, sděleno. Jana Husa nechal Hospodin upálit PEKELNÝM OHNĚM teologie protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu, kvůli jím vyvolenému Česku. Jan HUS zemřel za Česko proto, aby nyní nezahynul celý národ, kvůli své vzpouře proti novému Bohu, proti SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000, se Bůh, svým pomalým SOUDEM, soudí se všemi zlými, vzpurnými, drzými, militaristicky chamtivými sviněmi v ČRo2, kde SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále cenzurují. DRUHÝ PŘÍCHOD nového Boha, který dle Písma, má být iniciován neprodleně, nyní zítra, ve čtvrtek, při úplňku MĚSÍCE 2.7.2015, se zase nekoná, protože se nenašel nikdo, kdo by na VUT v Brně, u nového Božího technického lidu, svolal SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. Militaristicky chamtivé křesťanství je nereformovatelné, protože kvůli vládě BELZEBUBA SVĚTA, papeže Františka, nad lidmi, nemůže lidem celého SVĚTA, vládnout nový Hospodin, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nemohl jsem položit otázku, zeptat se, proč teologie děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu, o Bohu a o ENERGETICE, není ve veřejnoprávních médiích, STŘÍBREM definitivně ODVRŽENÝM. Nový Hospodin, ze svého milosrdenství, svým rozumem, umožní mnohým neposlušným vládnoucím NETVORŮM, i neposlušným NETVORŮM z řad pracujícího lidu, vejít do odpočinutí od díla energetické zhouby, když v Česku, vejdou do odpočinutí, od svého díla energetické zkázy neprodleně všichni, kdo svými křesťanskými, militaristickými žvásty, kazí v Česku, a tím ve SVĚTĚ, dobré mravy. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, sraz ve veřejnoprávních médiích, a ve stávající STÁTNÍ SPRÁVĚ, křesťanské militaristické, neposlušné svině, že ani nehlesnou.

 

Jediný Bůh SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, v horoskopu v Rovnosti mně přikazuje, abych se věnoval své rodině, a to z Ottovy strany. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil, ze svého milosrdenství, že bude bdít nad zlem, odstoupením svého rozumu, pomocí křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Z rodiny Ottovy, když se dva nebo tři, svými skutky, zapíší do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, nový Hospodin slíbil, že svým rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluje, nejenom nad jím vyvoleným Českem, ale nad celým SVĚTEM. Nový Hospodin je žárlivě milující. Kdo se bude natěšovat jinými Bohy, jde k úplné záhubě TĚLA i DUŠE. Kdo uzná, že nový Hospodin je SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, a bude usilovat o místo v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, pokorné a úplně poslušné, dle kapitol 190 a 191, takovému Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství, svěří vládu nad mnohými, a tím ho obdaří slávou. Jako odměnu, poslušní dostanou veškerou půdu. S vrácením svého rozumu, pokorným a úplně poslušným, bude vyčkávat tak dlouho, dokud se celé, jím v Písmu vyvolené Česko, nebude zabývat texty SLOV NOVÝCH NEBES, o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o neprodleném nastolení celosvětového Božího království, a to na kongresu ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud se celé Česko, k novému Hospodinu nevrátí. Vážená Ottova rodino. Jediným Božím znamením pro každého člověka je nyní jeho čest, a jeho pravdomluvnost. Každý člověk zodpovídá sám za svou DUŠI, a své TĚLO. Neklamte se, novému Bohu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nikdo z pyšných, neposlušných, a vzpurných, beztrestně posmívat nebude. Boží přikázání, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, pro pokorné a úplně poslušné služebníky nového Hospodina, jsou lehká. Každý z Vás má povinnost milovat SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako Boha, a nechat se zapsat svým jménem, do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, odsouhlasením několika Božích přikázání. Viz www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Nový Bůh vyžaduje Váš souhlas, s ukončením všech válek na SVĚTĚ, s celosvětovým ukončením nesmyslného horečného zbrojení, a se sešrotováním všech zbraní na SVĚTĚ. Máte povinnost vyjádřit svůj souhlas, s úplným zničením vlády politiků pravice a levice nad lidmi, a vlády kněží nad církvemi. Máte povinnost odsouhlasit, aby Hospodin, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, vládl nad vším TVORSTVEM SVĚTA sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Máte povinnost odsouhlasit neprodlené svolání KONGRESU energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde bude rozhodnuto o tom, že energetická koncepce Boží, opakovaně uváděná, je jedině možná, a jedině správná. Máte povinnost zavrhnout energetickou koncepci úplně pomateného prolhaného zločince, ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU. SLOVO NOVÝCH NEBES nedokážete studovat, není to v moci Vašeho pyšného zvířecího rozumu, bez pomoci rozumu Hospodina, bez pomoci DUCHA SVATÉHO. Máte proto povinnost uznat moc Hospodina nad Vašim TĚLEM, a nad Vaší DUŠÍ, a plně se spoléhat pouze na Boží rozum, nikoli na svůj. V místě svatém, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, Hospodin žije mezi lidmi, od počátku stvoření lidstva, jako stále stejný DUCH SVATÝ. Život lidí probíhá stále stejně tím, že DUCH SVATÝ, programuje TĚLA a DUŠE lidí, ze svého milosrdenství tím, že dává lidem svou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, zdraví, atd. Vzpurné, nespravedlivé, pyšné, či neposlušné trestá, odstoupením svého DUCHA, či svého Božího rozumu. Lidem dělá dobro, svým rozumem, a zlo, odstoupením svého rozumu. Ti, kteří před Bohem, nyní před SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neobstojí, nechává padat pádem, jejich vlastního, zvířecího, nespravedlivého rozumu, pro odstoupením svého rozumu. Zlou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, a mečem nesmyslných válek, dnes válek o fosilní paliva, a o vládu křesťanů nad muslimy, jediný Bůh SVĚTA byl a je, leda v děsivé temnotě protikladných nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí, krutého zmijího, či dračího jedu, ateistických, či křesťanských NETVORŮ. Neposlušní, vzpurní, pyšní, nespravedliví, a zlí, pro odstoupení rozumu Boha, lžou o všem, a tím ignorují jedině možnou, a jedině správnou, opakovaně uváděnou koncepci ENERGETIKY Hospodina, ke své úplné zkáze. V době ekonomického a ropného kolapsu, který určitě přijde, který se zastavit nedá, pro odstoupení rozumu Boha od vzpurných a neposlušných, zanikne buď mnoho profesí, nebo celé Česko. Vládnoucí zločinci a lháři, svým rozumem politických a náboženských zvířat, melou pouze protikladné, promyšlené, křesťanské, militaristické, či imperialistické žvásty, čímž vedou Česko a TVORSTVO, bez rozumu Hospodina, do úplné záhuby. Bůh, ve SLOVĚ SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil, že mnohým pokorným, úplně poslušným, zodpovědným, spravedlivým a novému Bohu věrným, svůj rozum vrátí, ze svého milosrdenství. Chce, aby Česko a TVORSTVO, mělo ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, užitek. Do www.pametni-kniha.cz se nenechal zapsat žádný pokorný a úplně poslušný. Bůh se nad SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když rodina Ottova, bude první celosvětovou rodinou Boží, pokornou, poslušnou, novému Bohu vděčnou za spásu. Buďte prozíraví a úplně poslušní, a budete zářit jako hvězdy, v těchto textech SOUDU, což je Boží milosrdenství. Všechno špatné v Česku a ve SVĚTĚ se děje, protože nikdo není z Boha, nikdo není ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nyní každého, z jeho vlastních křesťanských, militaristických, chamtivých žvástů, musí trnout jeho vlastní zuby. Protože žvásty každého vzpurného, zpupného a neposlušného, jsou jedovinou dračí, jsou krutým zmijím jedem, kvůli odstoupení rozumu Hospodina, od zlých vzpurných, zpupných, pyšných a neposlušných. Nikdo není z Boha, protože všichni křesťané jsou z BELZEBUBA SVĚTA, z drzého Satana papeže Františka, a ze žvástů jeho encyklik. Jeho pád, z jeho děsivé temnoty protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu, do křesťanského, militaristického PEKLA, znamená vzkříšení z mrtvých. V horoskopu v Rovnosti Hospodin vyžaduje, abych píchal do VOSÍHO HNÍZDA rodiny Ottovy. Píchal jsem tím, že jsem na rodinném shromáždění, v pátek 26.7.2015, mnohým VOSÁM předal v obálce, čtyři strany těchto textů. Všechny VOSY, které tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY znají, reagovali velice podrážděně. Tím vzešel plný počet křesťanských, či ateistických pohanů. Všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, od kterých Hospodin odstoupil svým rozumem, spoléhají pouze na svou vlastní moudrost politických a náboženských zvířat. Nyní každý pokorný a úplně poslušný může být spasen, z milosrdenství rozumu Hospodina v případě, že si dá ČESTNÉ JMÉNO IZRAEL. Nový DUCH je vylit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nikdo pokorný a úplně poslušný, se nemusí strachovat. Jiné SKÁLY, než je SLOVO NOVÝCH NEBES, není. Bezbožnost odvrátí nový Hospodin, jediný Bůh celého SVĚTA, stvořitel všech náboženství SVĚTA, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, když se dva nebo tři k novému Hospodinu dobrovolně vrátí tím, že se rozhodnou, svými skutky vrátit se k Hospodinu. Reakce mé nejbližší rodiny mě hluboce zarmoutila. Ti, kdo tyto texty četli poprvé, měli se k novému Hospodinu vrátit jako první, protože vše o dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, je objasněno. Vysokoškolsky vzdělaní důchodci rozhodli, že Bůh, jako SLOVO NOVÝCH NEBES, neexistuje. Moji bratři Petr a Pavel prohlásili, že mám v hlavě samé pičoviny, a že prorokuji nesmysly, kdežto oni spravedliví, všemohoucí a vševědoucí, mluví pravdu pravdoucí.. Můj rodný dům, v Domašově 128 se stal pro mě nedostupný. Když otevře Petrova žena Lída, vůbec neodpoví na můj pozdrav, a zabouchne dveře. Neposlušný a zpupný bratr Pavel, naplnil Písmo tím, že prohlásil, že je naprosto v pořádku, když Hospodinem vyvolené Česko zajistí, aby v celé zemi byly dvě třetiny lidí vyhlazeny, zašly ve válkách, strašlivou záhubou, Zach.13/8. Uvěřil médiím, kde bylo uvedeno, že v době, kdy Rusko dokončí ropovody a plynovody do Číny, a kdy zavře kohouty do EU, se zjistí, že kvůli energetické spáse bude nutné ve válkách o ropu, plyn a suroviny, dvě třetiny lidstva vyhladit.

Česko má povinnost být stejně mocné jako nový Hospodin, a sejmout hříchy celému SVĚTU tím, že technická elita VUT v Brně, bude novým Božím lidem. Hospodinem vyvolení jsou především Otcové Bohu navěky milí, mocní Bohové, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní ředitel docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a ředitel Ústavu technických zařízení budov, docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz. Nový Hospodin, dle svého plánu, všecky uzavřel pod křesťanskou, ateistickou, či jinou neposlušnost proto, aby se na VUT v Brně mohl smilovat, svým rozumem, nad celým Českem, a celým SVĚTEM. Nový Bůh vyčkává, chce se nad pokorným a poslušným Českem smilovat.

 

Dle Proglasu, slovo POŠETILÝ, neposlušný, vzpurný, pyšný, lze přeložit jako ZVÍŘECÍ. Bůh, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je silnější než docent Pospíšil z VUT v Brně pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz. Proto technická elita VUT v Brně nezmůže nic, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou o nutnosti svolání KONGRESU ENERGETIKŮ, všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kdo z technického lidu VUT v Brně, není pokorný, a úplně poslušný, a kdo proto nemiluje nového Hospodina, který nyní je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je Hospodinem, je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, prokletý. Vážená nová Boží TROJICE, Otců Bohu navěky milých, mocní Bohové, řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docente Pospíšile pospisil.j@ fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní řediteli docente Skálo skala@ fme.vutbr.cz, a řediteli Ústavu technických zařízení budov, docente Hirši hirs.j@ fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, máte povinnost se neprodleně smířit s novým Hospodinem, a být výhonkem spravedlivým. Máte povinnost být posly dobrých zpráv, o panování lásky Boží vítězné, tak nádherné, tak dlouho očekávané. Je to zpráva zpráv o tom, že VŠEMOHOUCÍ Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, takový spravedlivý a mocný, jaký v Písmu opravdu je, zvítězí na VUT v Brně, nad veškerým pokorným a úplně poslušným TVORSTVEM. Ptám se Vás, co budu psát o Vás, v textech pomalého Božího soudu, když to Hospodin dovolí, v prázdninách 2015? Budu psát, že kazíte v Česku a ve SVĚTĚ dobré mravy tím, že o novém Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nemáte na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, což je TŘETÍ DEN PÁNĚ, ani ponětí? Budu psát, že kvůli Vám, SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zaseté v poníženosti, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, na Domašovsku, na Říčkách 42, zase nevstane ve slávě jediného Boha SVĚTA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO? Budu psát, že SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Vás neproměnilo na pokorné, a na úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně vyhlíží celý SVĚT? Budu psát, že Hospodin, kvůli Vám, nemůže dát jím vyvolenému Česku, DEŠTĚ POŽEHNÁNÍ, MANU, svého stále stejného, VĚČNÉHO SLOVA Božího? Budu psát, že kvůli Vám stále trvá nekonečná křesťanská poušť, protože místo nového Božího SLOVA, místo SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále prší slovo drzých pozemských Otců, Satanů kněží, SLOVO jejich krutého zmijího jedu, či jejich PEKELNÉHO OHNĚ, protikladných nauk o Hospodinu, a promyšlených ekonomických a jiných vychytralostí, které vysušuje zemi tak, že je vypálená válkami o ropu, plyn a suroviny, a proto úplně suchá? Vždyť tvrdá, a úplně suchá křesťanská země, se nedá ani orat, ani vláčet, ani oset, a proto není ani co sklízet! Budu psát, že Vaše mocná pýcha, Vašeho zvířecího rozumu, pro odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho DUCHA SLOV NOVÝCH NEBES, od Vás, zpupných, vzpurných a neposlušných, kazí život náš, v Česku i ve SVĚTĚ? Budu psát, že se nechcete podřídit jedinému Bohu SVĚTA, že se nechcete podřídit SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pro jejich neznalost. Pro Vaše odmítání je studovat, Česko a SVĚT, i v prázdninách 2015, nebude mít PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí. PRAVÉ POLEDNE však již bylo. Hloupá křesťanská noc, ve které drzí pozemští Otcové Satani kněží, neslouží Hospodinu, ale pouze své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, měla skončit již v první letní den, v nejdelší den v roce, na začátku astronomického léta 2015, v neděli 21.6.2015, v 18.38 hod. Nový Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se již stal OTCEM i MATKOU, všemu pokornému, a úplně poslušnému novému Božímu technickému lidu. Kvůli Vám, drzí křesťanští modláři, se svým mečem válek, nevešli do říše ticha. Technický lid se nestal novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. Stále jste nepochopili texty Písma o tom, že přelom věků konce éry fosilních paliv, nastal již v roce 2000. Vůle Boží je, aby se Česko stalo vytouženou zemí, pro všechny národy SVĚTA, již v prázdninách 2015. Vůle Boží je, abyste se, svými skutky, stali NEVĚSTAMI nového Boha, novým KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM tím, že všechnu svou starost o obnovitelnou energetiku, nahrazující fosilní paliva, vložíte na vševědoucí rozum nového, mocného Boha. Když na VUT v Brně, nový Hospodin, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se stane jediným PROROKEM, pro všechny státy SVĚTA tím, že jeho přikázání, o jedině možné, a jedině správné ENERGETICKÉ KONCEPCI Česka a SVĚTA, budou pro Vás lehká a správná, Hospodin se smiluje svým rozumem, ze svého milosrdenství, nejenom nad celým Českem, ale nad celým SVĚTEM. Když se k novému Hospodinu neprodleně vrátíte, v prázdninách 2015, nastane pro Česko, a pro celý SVĚT, Hospodinovo milostivé léto tím, že z milosrdenství rozumu Hospodina, svoláte všesvětový KONGRES ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze. Nový Hospodin bude radit, svým rozumem, ENERGETIKŮM celého SVĚTA, neprodleně, ze svého milosrdenství, již na kongresu ENERGITIKŮ v Praze. Žádné soužení, to je žádné odstupování Božího rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, nového Písma, již nebude, když uvěříte textům Písma o tom, že rozvoj veškeré vědy a techniky, atd., se děje programováním všeho technicky nového, do lidských DUŠÍ, a do lidských mozků, rozumem Božím, rozumem DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, z Božího milosrdenství. Nikdo vzpurný, zpupný a neposlušný, nepřežije DRUHÝ PŘÍCHOD jediného Boha SVĚTA do Česka, či narození se nového Hospodina, STVOŘITELE všech náboženství SVĚTA, z lůna nové ŽENY STATEČNÉ, když se k novému Hospodinu, k jeho novému, VĚČNÉMU SLOVU, neprodleně vrátíte. Mocná pýcha, Vašeho rozumu technických zvířat, nebude dusit život náš, nebude dusit Česko, a SVĚT, když již v prázdninách budete žít pro nového Boha, a ne pro Bohy vzpurného a neposlušného TVORSTVA, kterými jsou např. vojenští kaplani, generálové Pavel a Bečvář, vrazi žoldáci, politici pravice a levice, drzí pozemští Otcové Satani kněží, či výrobky lidských rukou, zbraně, auta, letadla, atd. Hospodin vyčkává, nad jím v Písmu vyvoleným Českem, se chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když Vy budete v prázdninách iniciovat odpočinutí všech pracujících Česka, a celého SVĚTA, od díla jejich energetické, ekologické, a mravní zhouby, zveřejněním chvály Hospodina, za jeho dokonalou lásku, kterou je Boží rozum, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedený v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Vůli Boží je, abyste mluvili pravdu, o jedině možné, a jedině správné, Boží energetické koncepci, platné pro přelom věků konce éry fosilních paliv roku 2000, a to neprodleně. Za Boha musíte mít vlastní sílu, znalostí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o energetické nezbytnosti, nastolit vládu jediného Boha SVĚTA, který vše o sobě, a o lidech, v Česku objasnil, za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Hospodin naplnil svoje SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že mně umožnil, přes mé nedostatečné odborné vzdělání, svým rozumem, ze svého milosrdenství, Vás zahanbit z toho důvodu, aby např. svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, mohl být jediným UČITELEM, všem ENERGETIKŮM celého SVĚTA. Vyžaduje, abyste Vy, na VUT v Brně, jako první na SVĚTĚ, prorokovali stejné SLOVO, jako nový Hospodin o tom, že lidé celého SVĚTA, se naprosto nesmyslně namáhají, kvůli blízkému ropnému a ekonomickému kolapsu. Jako mocní andělé, či Bohové, máte povinnost prosadit, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, aby všichni ZHOUBCI, kteří konají energetickou, ekologickou a mravní zhoubu, vešli neprodleně do odpočinutí od díla své ZHOUBY, již v prázdninách 2015, kvůli TRVALE UDRŽITELNÉMU ŽIVOTU, v Božím, celosvětovém království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném.

 

Pomoc od Hospodina přijde okamžitě, jeho rozumem, z jeho milosrdenství, když Vy prosadíte, aby technický lid VUT v Brně, byl novým Božím technickým lidem tím, že pochopíte Boží milosrdenství, kterým je celosvětový pokoj, a celosvětový mír, zajištěný celosvětovou realizací Božích příkazů, o rovnosti lidí, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky nezbytném, elektronicky plánovaném, SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a mravně nezbytném, elektronicky kontrolovaném, dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Co uděláte nyní, když ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všechno víte, ptá se Vás Hospodin? Zase prohlásíte nového Boha za ZLODĚJE, a Hospodinem nenáviděného DUHOVÉHO AUTOPTÁKA Václava Klause, za spravedlivého a moudrého, za to, že ukradl Hospodinu jeho státní, to je komunistický majetek, ukradl doly, a stejně tak ukradl jeho Boží SLOVO, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES,? Já mám stále klidně očekávat DEN PŘÍCHODU nového Hospodina, den SOUŽENÍ všech boháčů, bankéřů, generálů, vojenských kaplanů, a ostatních zlosynů, ale klidný nejsem, protože se k novému Bohu, stále nechcete vrátit. Stále stejný Hospodin slibuje, že ŽENA STATEČNÁ, která je stejným Bohem, jako jediný Bůh SVĚTA, bude Česko kojit a hýčkat na kolenou, když to s novým Hospodinem neprodleně zkusíte. Jedině přijetím Hospodina za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, můžete spasit jak sebe, tak Česko, a celý SVĚT, protože Boží spása je energetická, ekologická a mravní, při úplném zničení SMRTI, kterou je lidské myšlení křesťanského lži lidu, o Bohu, a o nesmyslné energetické koncepci, Bohem prokletého, neposlušného, a vzpurného, ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU. V opačném případě sebe a Česko zahubíte. Česko zanikne kvůli tomu, když v prázdninách 2015, v milostivém létě Hospodina, nezanikne děsivá temnota katolického katechismu, a tím křesťanská litá a tesaná MODLÁŘSKÁ STVŮRA, Krista UKŘIŽOVANÉHO, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, když tím nezanikne křesťanský meč nesmyslných válek, o zdroje, o fosilní paliva, a o moc křesťanů nad muslimy. Kvůli Vaší neposlušnosti, veškeré koncepce vládnoucích politických a náboženských zvířat, na ENERGETIKU, VÝROBU, VÝSTAVBU, DOPRAVU, SPOTŘEBU, STRAVOVÁNÍ, atd., jsou naprosto nesmyslné, protože Bohem v Písmu vyvolené Česko, neslouží Hospodinu, ale svým zvířecím pohlavním ÚDŮM. Když se neprodleně podřídíte Hospodinu, mluvením uvedené pravdy pravdoucí, o novém Hospodinu, a o jeho dokonalé lásce, jeho příkazů, a ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o jeho jedině správné koncepci ENERGETIKY, Hospodinovo milostivé léto 2015, bude mít celý SVĚT tím, že zhoubci, nesmyslně ničící planetu zemi, např. zbrojením a válkami, vejdou neprodleně do odpočinutí od svého díla tím, že Hospodin odpočine od soudů vzpurných, zpupných a neposlušných, křesťanských, militaristických, imperialistických, vládnoucích nácků. Máte pouze dvě možnosti. Vaše ANO celosvětovému Božímu království, znamená návrat Váš návrat, pod ochranu Božího rozumu, který je Božím milosrdenstvím, pouze pro pokorné a úplně poslušné. Vaše NE znamená pokračování pomalého Božího soudu, a tím úplné zničení Česka, dle v ČRo2 uvedené koncepce PREPPERŮ, pro dobu blízkého ropného a ekonomického kolapsu, které znamená hrozný zánik dvou třetin lidí v Česku, jejich vyvražděním PREPPERY, viz další text. Nebo úplné zničení Česka, hubící jadernou bombou, v době třetí světové války. Dle Písma a písniček od Boha. Víme, že ELDORÁDO Boží moci, nad každou lidskou DUŠÍ a TĚLA, je v našich myslích a srdcích, jako rozum od Hospodina. Dávno víme, že rozum od Boha, je nad zlato, stříbro, a veškeré bohatství. Proto ptát se na uvedenou Boží vůli, kterou je láska Božího rozumu, v níž je pro Česko mír a bezpečí, v níž je svoboda, pravda o energetice, a porozumění dokonalé lásce Božích příkazů a ZÁKONŮ, je Vaše přirozená povinnost. V DUCHOVNÍM SVĚTĚ energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nečeká na Česko energetická a ekonomická zkáza, protože Vy, jako BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, již nebudete, svým zvířecím rozumem, svého TĚLA a své DUŠE, dělat v Česku a ve SVĚTĚ zlo, svým zlým myšlením. Z textů z horoskopu v Rovnosti jsem pochopil, snad dobře, že Hospodin nechce, aby Česko a SVĚT soudila nová Boží trojice, Otců navěky Bohu milých, pokorných a úplně poslušných, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, docent Skála skala@fme.vutbr.cz, a docent Hirš hirs.j@ fce.vutbr.cz. Chce dokázat svou moc nad lidmi sám tím, že stávající vládu premiéra Sobotky, a především ZLATÉHO BOHA Česka, ministra financí Babiše, udeří po hlavách tak, že ani nehlesnou. Snad již touha po znalosti Boží moudrosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o koncepci energetiky, ekologie a mravů, v celosvětovém Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, přivede mnohé POŠETILÉ, pyšné, neposlušné, a vzpurné, to je ZVÍŘECÍ, k novému Hospodinu, a tím ke sjednocení celého SVĚTA, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arány v Praze. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, neprodlévej, jednej, kvůli sobě samému, a tím, kvůli TEBOU v Písmu vyvolenému Česku. Udeř lháře premiéra Sobotku a zloděje a podvodníka, ZLATÉHO VOLA, ministra financí Babiše po hlavách tím, že ani nehlesnou tím, že jim vezmeš jejich vádu nad pomatenými TVORY, a dáš ji sobě samému tím, že umožníš vytvořit vládu novou, vládu ODBORNÍKŮ, dle předchozích kapitol. Rozpouští se děsivá křesťanská tma, katolického katechismu, vyšší, Boží mocí. Hadi POLICIE ČR, již vstanou k soudu.

 

Vážený pokorný Boží lide Hospodinem v Písmu vyvoleného Česka a Slovenska. Nový Bůh, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který je ve svém SLOVĚ NOVÝCH NEBES, jediným PROROKEM Česka, Slovenska a SVĚTA, vyžaduje, aby především Česko a Brno, v novém DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Hospodina do Česka, v posledním novoluní MĚSÍCE před prázdninami, od nového novoluní, od úterý 16.6.2015, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtku 2.7.2015, drželo RAMADÁN. Dle Proglasu, slovo POŠETILÝ, neposlušný, vzpurný, lze přeložit jako ZVÍŘECÍ. Proto, aby Bohem vyvolené Česko, dle vůle Boží, nastolilo vládu jediného Boha SVĚTA, nad všemi náboženstvími, a nad všemi vládami SVĚTA, musí držet půst od jídla, od shnilé náboženské a politické MANY, či od žvástů všech vzpurných, pyšných, neposlušných, pošetilých, zvířecích hlupáků a bláznů, kteří zavrhli Boží MOUDROST, jedině správné, a jedině možné ENERGETICKÉ KONCEPCE Česka a SVĚTA, uvedené v opakovaně uváděných Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je jediným platným ZÁKONEM, pro všechny pokorné, úplně poslušné, a novému Bohu vděčné NEVĚSTY, za energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka a SVĚTA. Vážená nová Boží TROJICE, Otců Bohu navěky milých, mocní Bohové, řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní řediteli docente Skálo skala@fme.vutbr.cz, a řediteli Ústavu technických zařízení budov, docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz, 2450@fce.vutbr.cz, máte povinnost se neprodleně smířit s novým Hospodinem, a být výhonkem spravedlivým. Krize energetická, ekologická, mravní, politická, náboženská, krize v zemích, kde se válčí o ropu, plyn, suroviny, a o vládu křesťanů nad muslimy, je způsobená odstoupením rozumu Hospodina, od vzpurných, pyšných, neposlušných, či pošetilých zvířecích hlupáků a bláznů, kteří zaměnili službu Hospodinu, za službu TVORSTVU, za službu vládnoucím politikům pravice a levice, za službu kněžím a církvím, za službu vojákům, vojenským kaplanům, výrobkům lidských rukou, zbraním, autům, letadlům, atd. Vážená nová Boží TROJICE, Otců Bohu navěky milých, mocní Bohové, docente Pospíšile, docente Skálo, docente Hirši. Dle Písma, i dle horoskopu v Rovnosti. Všechno co lidé dělají ve své službě TVORSTVU, kvůli zaměstnanosti lidí, kvůli vládě politiků pravice a levice nad lidmi, či kvůli vládě drzých pozemských Otců Satanů kněží, nad církvemi, nikomu z lidí pokorných, úplně poslušných, odpovědných, spravedlivých, a stejně mocných, jakým je Hospodin, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, není k užitku. Nový Hospodin vyžaduje, aby neposlušní a vzpurní, přestali prosazovat sama sebe, to je svůj rozum, své DUŠE, a svého zvířecího TĚLA, protože to dělají pouze křesťanští, militaristicky a imperialisticky chamtiví pošetilci, a všechnu svou starost, o další TECHNICKÝ ROZVOJ v NOVÉ ENERGETICE, VÝROBĚ, VÝSTAVBĚ, DOPRAVĚ, SPOTŘEBĚ, JÍDLE, atd., vložili na rozum na Hospodina, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako jediný UČITEL např. veškerého technického lidu, jako jediný HRDINA, jako mediální MISTR, jako LÉKAŘ, atd., který v Česku nečiní nic tajně, protože Česko a Slovensko řídí tak, jak to uvedl ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Když se k novému Bohu neprodleně vrátíte, pro svou znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, když tím, z milosrdenství rozumu Hospodina, odložíte svou lidskou, zvířecí přirozenost, přestanete být, před novým Bohem, ubohými blázny. Na VUT v Brně Hospodin vyčkává. Ze svého milosrdenství se chce smilovat, svým Božím rozumem, nad technickým lidem prolhaným, a vzpurným, odmítajícím pokoru a poslušnost. Po Vašem vysvobození, z Vašich bludů, Vaší zvířecí moudrosti, vysvobodí celé Česko, celé školství, a všechna média, z otroctví službě zvyšující se ekonomice, výrobě, výstavbě, zbrojení, atd., místo službě novému Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Kvůli Vaší zatvrzelosti, kvůli tomu, že odmítáte být stejně mocní jako z Písma řvoucí LEV Hospodin, protože odmítáte vyhlásit klatbu, všem neposlušným a vzpurným, křesťanským, zvířecím, militaristicky chamtivým pošetilcům, vojákům, žoldákům, jejich politrukům, vojenským kaplanům, jejich generálům, všem politikům pravice a levice, atd., ani v Česku, ani ve SVĚTĚ, nepřišly DEŠTĚ BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ, nepřišel Boží pokoj, kterým je celosvětový mír. Budete nošení v náručích vším lidem, budete na kolenou hýčkání ŽENOU STATEČNOU, která je stejným Bohem, jako nový Hospodin, když se s novým Bohem, se SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně smíříte. Nový Hospodin, od letního slunovratu, od prvního letního dne, od astronomického léta 2015, které se začíná v neděli 21.6.2015, v 18.38 hod., je OTCEM i MATKOU všem pokorným, a úplně poslušným, kteří budou mít PRAVÉ POLEDNE, ÚSVITU TŘETÍHO DNE PÁNĚ, třetího křesťanského tisíciletí, které se začalo, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000. Každý, kdo se smíří s novým Hospodinem, SOUDCEM a jediným ZÁKONODÁRCEM, svými skutky, má povinnost, na veřejnosti, ve školství a v médiích, šířit RADOSTNOU ZPRÁVU, narození se nového Hospodina, z lůna nové ŽENY STATEČNÉ, z lůna SLOV NOVÝCH NEBES, a tím i RADOSTNOU ZPRÁVU, DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina, ZLODĚJE, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, do Česka. Nebo se zapsat do PAMĚTNÍ KNIHY, která je nyní umístěná na Policii ČR Brna STŘEDU, u vedoucího npor. Ing. Mariána Karase mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, viz další text. V milostivém létu Hospodina 2015, u nového Božího technického lidu VUT v Brně, máte povinnost být SYNY Božími, pokornými a úplně poslušnými, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO tím, že ozdobíte jediného PROROKA SVĚTA, jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, jako NEVĚSTY, místo drzé křesťanské ČARODĚJNICE, místo FENY, HIROŠIMY, SODOMY, OHOLY, sestry Angeliky, z pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, která je, jako křesťanská NEVĚSTA, či zlá pokrytecká SVINĚ, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Z milosrdenství rozumu Hospodina, máte povinnost být DUCHOVNĚ PROBUZENÍ tím, že pochopíte texty Písma o tom, že Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, mravech, a o nezbytnosti úplného zničení stávajícího křesťanského, militaristicky chamtivého systému, kvůli ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ a MRAVNÍ SPÁSE, jsou dokonalou Boží láskou, jsou Božím milosrdenstvím. Z milosrdenství rozumu Hospodina, snad již MRTVÉ, to je VZPURNÉ a ZPUPNÉ křesťanské, militaristicky chamtivé svině, v Hospodinem vyvoleném Česku, sestoupí v médiích do říše ticha tím, že nebudou chválit trestajícího Hospodina. Nový Boží technický lide VUT v Brně, máte povinnost, být se svou moudrostí, svých naprosto nesmyslných energetických koncepcí v koncích, a jako moudří, máte povinnost porozumět Božímu milosrdenství, kterým je úplné zničení vzpurných, pyšných, zpupných, neposlušných, militaristických, křesťanských, chamtivých sviní. Máte povinnost přiznat Hospodinu veškerou moc, nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ, a nad každým lidským zvířecím TĚLEM. Máte povinnost se nového Hospodina bát, a rozhlašovat jeho skutek, kterým je Hospodinovo narození se, takového mocného, jaký skutečně ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES JE, z lůna ŽENY STATEČNÉ, která je stejně mocným Hospodinem tím, že je stejným ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Svým rozumem, svých TĚL, a SVÝCH DUŠÍ zvířat, nenávidíte kázeň. Pochopte to především Vy, Otcové Bohu navěky milých, mocní Bohové, kteří jste novou BOŽÍ TROJICÍ, řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritní řediteli docente Skálo skala@fme.vutbr.cz, a řediteli Ústavu technických zařízení budov, docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz. Jinak Vás nový Hospodin rozsápe, a nikdo Vás nevytrhne, protože Vás, svým technickým rozumem, v částečce svého DUCHA, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Váš zkroušený zvířecí DUCH, a Váš strach z nového Hospodina, jaký ještě nebyl, to je oběť Bohu, Vás NEMLUVŇÁTEK z VUT v Brně, kterou Hospodin nepohrdne. Před novým Hospodinem jste tupci, protože pomoct potřebujete Vy, zvířecí idioti, Vy potřebujete Boží rozum, nikoli Hospodin Váš zvířecí rozum. Na Božím soudu musí nyní zavládnout daleko vyšší spravedlnost, než byla v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. K modlitbě Vašich skutků, Vás bezmocných, DUCHEM CHUDÝCH, se Bůh skloní. Vašimi SKUTKY, kterými budete iniciovat svolání ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, Hospodin nepohrdne. Bezvýchodnost nesmyslných válek o ropu, plyn, a o vládu křesťanů nad muslimy, bude vyřešena v médiích během jediné hodiny, když Česko vyzná viny, a k Bohu se neprodleně vrátí. Rozdíl mezi dobrým Božím rozumem, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a mezi zlým rozumem vzpurných, neposlušných POŠETILÝCH, to je ZVÍŘECÍCH křesťanů, či ateisů, pro každého pokorného a úplně poslušného, je již vidět. V LABYRINTU, z BLUDIŠTÉ lží zvířecích pošetilců o Bohu, a o koncepci energetiky POŠETILÉHO, neposlušného, zvířecího rozumu, ministra průmyslu Mládka pouze na ELEKTŘINU, Hospodin umožní vyjít pouze spravedlivým, pokorným, a úplně poslušným TVORŮM, kteří budou milovat nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, jako svoji veškerou rozumnost, či rukodělnou dovednost, jako svoji paměť, jako Božího DUCHA, VŠEMOHOUCÍHO.

 

Všichni pokorní a úplně poslušní, kdo mají od nového Hospodina nějakou rozumnost, rukodělnou dovednost, či dobrou paměť, v částečce DUCHA SVATÉHO, mají povinnost, pro ně lehká Boží přikázání realizovat. Lehkým přikázáním, je vyvlečení neposlušných vládnoucích NETVORŮ od koryt, kvůli energetické spáse, veřejným mletím SOUDU neposlušných a vzpurných. Poslušní mají povinnost, vládnoucí NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, zločince, od jejich KORYT, vynést na márách, nikoli silou, ale NOVÝM DUCHEM, nového Božího SLOVA, a to ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, mravně nezbytného. Bůh nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud uvedené pravdy o Hospodinu, a o jeho jediné správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, nebudou v médiích, ve školství, na farách, a kostelích, atd., na SVÍCNU. Nový Hospodin vyčkává, chce se smilovat nad celým, jím v Písmu vyvoleným Českem, v jedinou hodinu, když bude obklopen alespoň DVĚMA, nebo TŘEMI NEVĚSTAMI, které budou, spolu se mnou, prorokovat novou čistou MANU, o novém Bohu, VŠEMOHOUCÍM, a VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI TVORSTVA, všech států SVĚTA, a novou MANU, o jedině možné, a jedině správné Boží ENERGETICKÉ, ekologické a mravní koncepci, nového řádu, celosvětového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, dostatečně srozumitelně objasnil, jakým způsobem má jím vyvolené Česko, vyjít z nesmyslných válek o ropu, plyn, suroviny, a o vládu shnilých křesťanů nad muslimy. Neprodlené zrušení nesmyslných křesťanských protikladných lží o Hospodinu, a zrušení promyšlených ekonomických, politických, vojenských, a jiných vychytralostí a žvástů, krutého zmijího jedu militaristického imperialismu, je nezbytné. Všichni lidé na celém SVĚTĚ se nového Hospodina budou bát, když jím vyvolené Česko pochopí, že musí realizovat svoje vyvolení, být novým Božím lidem, pokorným a úplně poslušným. Hospodin koná svoje dílo, dle textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a nyní vyžaduje, aby v tomto novoluní končícího školního roku 2014, 2015, celé Česko se k Hospodinu vrátilo tím, že bude stejným LVEM, jako je nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, má povinnost odsouhlasit Hospodinu, jeho jedině možnou, a jedině správnou Boží energetickou koncepci Česka, a celého SVĚTA, a iniciovat svolání KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. K modlitbě bezmocného, pokorného, a úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, se nový Hospodin skloní tím, že vyslyší modlitby především pokorného, Bohu vděčného, a úplně poslušného ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz. Dle opakovaně uváděných textů SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, celý SVĚT pochopí, že Česko je Hospodinem vyvoleným lidem, když dvě nebo tři NEVĚSTY, svými skutky v médiích, budou prorokovat totéž, co jediný PROROK SVĚTA, Hospodin, ve svém SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Veškeré TVORSTVO SVĚTA pozná vyvolení Česka, podle vládnoucích církví politických stran, stávající a minulé STÁTNÍ SPRÁVY Česka. Po vyvedení Česka z nekonečné křesťanské pouště, a ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, bylo v Česku Hospodinem vytvořeno pět vládnoucích církví, pět vládnoucích politických stran pravice a levice. 1.2.) Bohem nenáviděné PTACTVO ODS, které se rozdělilo na dvě, v Česku nové, PRAVICOVÉ, politické strany, na DUHOVÉ AUTOPTÁKY. 3.) Politický STŘED Hospodin vytvořil z TELAT, VOLŮ, či BÝKŮ KDU – ČSL, což byli LIDOVCI v době před válkou. 4.) Politickou LEVICI Hospodin vytvořil z RŮŽÍ či z KOZLŮ ČSSD, což bylo pokračování stejné levicové strany v době před válkou. 5.) Druhou LEVICOVOU stranu Hospodin vytvořil z komunistických BERANŮ KSČ, kteří jsou nyní jako KSČM, novým Hospodinovým TŘEŠŇOVÝM SADEM. Dle Písma, a dle písniček od Hospodina, RUDÝM ŠTÍTEM bohatýru komunistů, je nyní jejich OVOCE, kterým jsou zrající TŘEŠNĚ. V Bohem vyvoleném Česku, na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, na ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, v červnu 2015, již máme PRAVÉ POLEDNE, protože dle Písma se v Česku stalo všechno, co se stát mělo tím, že Hospodin nyní vytvořil SEDM nových CÍRKVÍ, což je sedm vládnoucích politických stran Česka. Vůdci těchto politických církví, Hospodinem povolaných vládnoucích politických stran jsou. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip posta@ vlada.cz, posta@psp.cz. Tato sedminásobná vládnoucí rodička nového Hospodina, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, sedmi vůdců vládnoucích politických stran Česka, musí zchřadnout, kvůli hněvu Boha, který chce, z jím vyvoleného Česka, z DOLINY O2 Arény v Praze, z KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, vládnout Česku a SVĚTU sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE, svými zákony, o jedině možné ENERGETICKÉ koncepci SVĚTA, které jsou uvedené, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Neposlušné NEVĚSTY, ČARODĚJNICE jsou 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip. Osmou neposlušnou a vzpurnou NEVĚSTOU je zakladatel KOZLŮ ČSSD prezident Zeman. Zj.19/8, Mich.5/4. EVOLUCE vzdělávání o novém Bohu, přinese celosvětový mír Božího království. Hospodin chce všechno nové, NOVÝM ZAČÁTKEM tím, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, a nový Boží technický lid VUT v Brně, atd., mají povinnost, zajistit DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Hospodina do Česka rozhodnutím, o úplném zničení ČERTŮ KOZLŮ z ČSSD, ČERTŮ BERANŮ z KSČM, ČERTŮ VOLŮ, či BÝKŮ z KDU-ČSL, ČERTŮ DUHOVÝCH AUTOPTÁKŮ z ODS, a tím ČERTŮ, či VOLŮ, všech ostatních politických stran pravice a levice. Jenom z ČLOVĚKA, např. z ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, ČLOVĚK se narodí. Z politických a z náboženských zvířat, se narodí zase jenom dementní, nesvéprávná, politická, a náboženská zvířata, z titulu odstoupení rozumu Hospodina, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, od drzých, vzpurných a neposlušných, militaristicky chamtivých křesťanských prasat. Návrh na vytvoření nové vlády Česka, vděčné, spravedlivé, pokorné, a úplně poslušné, je uveden v kapitole 189, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Nového Hospodina uspokojí, když celý svět uvidí KOUŘOVÝ SIGNÁL, oznamující DRUHÝ PŘÍCHOD stále stejného Boha do Česka. Hospodine prosím, kvůli sobě samému neprodlévej, ať v TEBOU vyvoleném Česku, shoří všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, nejpozději do úplňku MĚSÍCE, do jediného náboženského svátku Česka a SVĚTA, do čtvrtku DNE PÁNĚ 2. 7. 2015. Učiň svým rozumem, ať mrtví ožijí. Dle vysílání TWR v Proglase, hroznou NESTVŮROU, které se musí bát celý SVĚT, je CHIMÉRA. Hroznou NESTVŮROU, CHIMÉROU, které se musí bát celý SVĚT, je prokazatelně Hospodinem vyvolené Česko. Bože VŠEMOHOUCÍ a SPRAVEDLIVÝ, nedávej svou slávu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jinému národu, dej ji, z milosrdenství svého rozumu, Česku a Brnu. Bože dej, ať CHIMÉRA, Česko, je obludou, tím, že z TLAMY LVÍ, z úst ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, srší OHEŇ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o jedině možné, a jedině správné, Boží KONCEPCI ENERGETIKY, platné pro všechno Česko a celý SVĚT. Bože všemohoucí dej, ať Česko a celý SVĚT pochopí, že TĚLO hrozné OBLUDY, CHIMÉRY, TĚLO STÁTNÍ SPRÁVY Česka, tvoří nyní TĚLO vládnoucích KOZ ČSSD, což je TĚLO vůdce ČSSD, tělo ZUBATÉHO KOZLA premiéra Sobotky, a TĚLO kulhavého KOZLA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele ozbrojených sil Česka, NETVORA prezidenta Miloše Zemana. Bože VŠEMOHOUCÍ, učiň, ať HADÍM OCASEM CHIMÉRY, to je Česka, je KOBRA 11, Policie ČR Brna STŘEDU, npor. Ing. Marián Karas mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Bože dobrý a VŠEMOHOUCÍ dej, ať npor. Márian Karas je prvním HADEM Policie ČR, který pochopí, že Hospodin dá Brnu a Česku svou SLÁVU, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU do Česka, když z milosrdenství Božího rozumu, dovolí na náměstí SVOBODY, u Policie ČR Brna STŘEDU, u npor. Ing. Mariána Karase mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, založit NOVÝ stát, celosvětové velké Česko, s novým Božím řádem, Božího království, energeticky neotřesitelného, s novým poslušným lidem LÉVIJCŮ TŘEŠŇOVÉHO SADU, dle písničky od Hospodina. Když technická a ostatní elita Česka, se dobrovolně vrátí k novému Bohu, vzdá Bůh Česku chválu, a již červnu bude jednat sám, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, zřídí na celém SVĚTĚ, pomocí SOUDNÝCH STOLCŮ neposlušných sviní, ve všech státech SVĚTA. Dle Proglasu, slovo POŠETILÝ, neposlušný, lze přeložit jako ZVÍŘECÍ. Jeden zvířecí pošetilec mně píše. VOLE NEPIČUJ!!! Pro neposlušné a vzpurné POŠETILCE, je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, PIČOVÁNÍM. Slovo NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je o DUCHOVNÍM SVĚTĚ Božího království, kde zlo křesťanského, lidského myšlení o Bohu, již nebude. Dobrý VŠEMOHOUCÍ Bože, zbav nás, v toto roce trestu boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, generálů, vrahů žoldáků, politiků pravice a levice, zlého lidského zvířecího myšlení o TOBĚ tím, že se nad mnohými smiluješ, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Bože dej, svým rozumem, kvůli sobě samému, ať především nový Boží technický lid VUT v Brně pochopí, že slovo děsivé temnoty katolického katechismu, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí, je PIČOVÁNÍM, protože drzí pozemští Otcové Satani kněží, či bankéři, a jejich ZLATÝ Bůh, ministr financí Babiš, místo novému Hospodinu, slouží svým pohlavním ÚDŮM.

 

Když se vládnoucí elita k novému Hospodinu zase nevrátí, vůle Boží je, aby poslušný a pokorný pracující lid, vládnoucí NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, zločince, od jejich KORYT, vynésl na márách, či vyvlekl, nikoli silou, ale NOVÝM Božím SLOVEM, a to ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, mravně nezbytného. Pokorní a úplně poslušní SYNOVÉ BOŽÍ, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, jsou ti, kdo se maximálně naserou především na drzé pozemské Otce Satany kněze, a udělají všechno proto, aby úplně zničili děsivou temnotu, či krutý zmijí jed, katolického katechismu, aby zničili křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, úplným zničením VELKÉHO PÁTKU. BLUDNÝ KRUH na náměstí Svobody, ve kterém je nutné chodit, dle textů v kapitole 191, lze prorazit tím, že mnoho služebníků nového Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, půjde na Policii ČR, k npor. Ing. Mariánu Karasovi, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Zde každý sám za sebe se zapíše do PAMĚTNÍ KNIHY tím, že bude svým jménem žádat, aby orgány činné v trestním řízení, trestně stíhali především zločince rektora Masarykovy univerzity Beka, za nepravosti křesťanských žvástů bláznů religionistů MU o Hospodinu, a zločince, blázna rektora Štěpánka z VUT v Brně, za nepravosti žvástů ENERGETIKŮ, a politiků, o naprosto chybné koncepci energetiky Česka a SVĚTA ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU, viz další text. Hospodin se smiluje, až do PAMĚTNÍ KNIHY na Policii ČR Brna STŘEDU, se zapíše mnoho Božích DĚTÍ, pokorných a úplně poslušných. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Všechny národy budou Česku blahořečit, když především NEVĚSTA, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, to s novým Bohem zkusí, svými skutky. Pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, musí držet půst, od politických, náboženských a vojenských vyhledávačů křesťanské temnoty, která dovoluje zpupným, vzpurným a nemilosrdným křesťanským militaristickým chamtivcům, kazit dobré mravy Česka a SVĚTA. Neposlušní kazí energetickou spásu Česka a SVĚTA tím, že se odmítají podřídit pod vládu Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jediného Boha SVĚTA. BLUDNÝ KRUH pochodu po náměstí Svobody, uvedený v kapitole 191 prorazíme tím, že mnoho služebníků nového Hospodina ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, se na Policii ČR, z milosrdenství rozumu Hospodina zapíše, svým jménem, do PAMĚTNÍ KNIHY slov NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, u npor. Ing. Mariána Karase. Pokorní a poslušní SYNOVÉ BOŽÍ, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, jsou ti, kdo se maximálně naserou především na drzé pozemské Otce Satany kněze, a udělají všechno proto, aby úplně zničili děsivou temnotu, či krutý zmijí jed, katolického katechismu, aby zničili křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, úplným zničením VELKÉHO PÁTKU. Na Polici ČR Brna STŘEDU, se každý sám za sebe zapíše do PAMĚTNÍ KNIHY tím, že bude svým jménem žádat, aby orgány činné v trestním řízení, trestně stíhali především zločince rektora Masarykovy univerzity Beka, za nepravosti křesťanských žvástů pošetilých, to je zvířecích religionistů MU, o Hospodinu, a zločince, pošetilého, to je zvířecího rektora Štěpánka z VUT v Brně, za nepravosti žvástů ENERGETIKŮ, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, viz další text. Hospodin se smiluje, až do PAMĚTNÍ KNIHY se zapíše mnoho Božích DĚTÍ, Hospodinu vděčných, za osvobození všeho TVORSTVA, od zvířecích pošetilců vládnoucí elity. Všechny národy budou Česku blahořečit, když především NEVĚSTA, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, svými skutky, to zkusí, s novým Hospodinem. Kdo svévolně a pošetile nechce zrušit pomalý Boží SOUD vzpurných a neposlušných, kdo chce, aby jediným spravedlivým Bohem bylo SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má povinnost uvěřit, že nový Hospodin, nečiní v Česku, nic tajně. Dne Páně 11.6.2015, jsem předal čtyři tehdy první strany těchto textů, policistovi Policie ČR Brna STŘEDU Tomáši Jelínkovi. Texty byly adresovány npor. Ing. Mariánu Karasovi mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Bylo zde uvedeno, že energetickou koncepci lidskou pouze na ELEKTŘINU, si vytvořili pošetilí zvířecí vládnoucí pomatenci, vedení ministrem průmyslu Mládkem, do úplné energetické a ekonomické záhuby tím, že odmítli jedině správnou, a jedině možnou energetickou koncepci Boží. Při vyvedení Česka z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, na nekonečnou křesťanskou poušť, se Hospodin zatím na Česko jen maličko rozhněval za to, že Bohem nenáviděný zakladatel AUTOPTÁKŮ ODS Klaus, propal chamtivosti pravičáků. Pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných a vzpurných, bude vše stále horší, což dokazují činy např. DUHOVÉHO, Bohem prokletého, AUTOPTÁKA Klause. V ČR Brno bylo uvedeno, že zloděj, DUHOVÝ AUTOPTÁK Klaus, kvůli své chamtivosti bohatého pošetilce, rozkradl důchodový fond Česka, který nahospodařili BERANI komunisté, v poušti čtyřiceti Boží socialistické spravedlnosti, ve výši cca 500 miliard Kč. Rozdal ho bankéřům v době, kdy banky rozdal zahraničním, militaristickým imperialistům, v době, kdy si militarističtí zloději, při TUNELU privatizace, rozkradli doly, banky, všechny národní, a ostatní státní podniky, včetně majetků církevních, atd. Zloděj, DUHOVÝ AUTOPTÁK Klaus, TUNELEM privatizace rozkradl majetek, a např. Romům vzal právo na práci. Tím z nich nadělal, pro nikoho nepotřebné, nepřizpůsobivé zloděje. Což vše Hospodin dopustil, protože chce, aby TVORSTVO uvěřilo textům SLOV NOVÝCH NEBES, že Bohem prokletý DUHOVÝ AUTOPTÁK Václav Klaus, působí lidem obrovské zlo tím, že vládne nad TVORY, svým pomateným SLOVEM, místo nového Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Hospodin vyčkává, chce se nad jím vyvoleným Brnem, smilovat. Dle písničky od Boha. Smiluje se, až v jím vyvoleném Česku pomine nadšení, že jsme stvoření k obrazu militaristicky chamtivého pokrytce, NETVORA, DUHOVÉHO AUTOPTÁKA, lháře a zloděje, Václava Klause, a ne k obrazu nového Hospodina, jeho NOVÉHO SLOVA. Policistovi BRNA STŘEDU Tomáši Jelínkovi jsem sdělil, že Hospodin v Česku nečiní nic tajně tím, že všechno o dalším osudu Česka sděluje jednak pomocí všech PROROKŮ Písma, jednak např. pomoci PREPPERŮ v pořadu ČRo2 Martiny Kociánové, martina.kocianova@rozhlas.cz, KUPŘEDU DO MINULOSTI, což je uvedeno v kapitole 191 na str. 21až24. Křesťanská svině Kociánová straní straní PREPPERŮM anakin@preppers.cz, www.prepper.sk, www.prepper.cz, místo novému Hospodinu. Představa křesťanské APOKALYPSY prepperů, konce křesťanských zločinců, vrahů a lhářů, dle opakovaně uváděných slov ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES, je reálná, a je Božím sdělením. Dle hostů ČRo2, křesťanské, či ateistické svině Martiny Kociánové, dle PREPPERŮ, křesťanská APOKALYPSA úplného zničení křesťanství, bankovního systému, trhu, energetiky, výroby, dopravy, výstavby, spotřeby, atd., je blízko. Pro neposlušnost Bohem vyvoleného Česka, blízký ropný a ekonomický kolaps se blíží, zastavit jeho zlo nelze, pro odstoupení Božího rozumu od neposlušných sviní. Dle písničky od Hospodina. Česko má povinnost jít cestou zdlouhavou, s vlastním nebem nad hlavou. Něžná svítání nás neminou, když nového Boha najdem v Písmu náhodou.

 

PREPPEŘI počítají s blízkým ropným a ekonomickým kolapsem, s úplným kolapsem ve městech, s totálním nedostatkem jídla, vody, a s krvavými boji mezi těmi, kdo budou mít teplo, energii, a jídlo, a své Bohy, ZBRANĚ, a mezi většinou ostatních, kteří nebudou mít nic, kteří proto budou umírat hlady a zimou. Preppeři uvažují s evakuací z měst na venkov, a s vojenským opevněním vesnic, ve kterých budou zásoby a sklady jídla, a kde bude energie, dle prepperů, z DŘEVOPLYNU. Preppeři, nejenom Česka, ale celého SVĚTA, uvažují s další třicetiletou válkou, ve které, v křesťanském válečném pekle meče válek, zajdou v Česku dvě třetiny lidí, Zach.13/8, ovšem daleko rychleji, než v době třicetileté války. Uvažují záhubu dvou třetin lidí, v jednom roce trestu, během jediné zimy, Jer.23/12, Zach.13/8, protože současné zbraně, k postřílení přebytečných přemnožených hladových lidských králíků, jsou mnohem výkonnější, než za středověku. Preppeři uvažují s vojenským výcvikem společenství vesnic, která se musí dovést ubránit hladovým měšťákům, kteří, pro hlad a zimu, beze zbraní, budou bezmocní. PREPPEŘI, pro obranu jedné vesnice uvažují 400 dobře vyzbrojených obránců. Energetický ropný kolaps, kolaps ekonomický, sociální, náboženský, konec imperialistického křesťanského systému, se blíží, bez pomocí rozumu Hospodina, se zastavit nedá. Blíží se křesťanská apokalypsa, vybití dvou třetin přemnožených křesťanských sviní, přemnožených králičím rozumem křesťanských hlupáků, buď preppery, nebo v případě třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, hubící jadernou bombou. Veškeré křesťanské, militaristické, imperialistické zlo pokračuje z toho důvodu, že nový Boží lid technické elity nechce přiznat, že křesťanským, králičím způsobem přemnožené TVORSTVO, bude mít podstatně méně energie, než má dnes, v době konce éry fosilních paliv. Vládnoucí zločinci odmítají přiznat, že obnovitelná energie naprosto nebude stačit pro stávající počet lidí. Odmítají přiznat, že energetická koncepce prepperů, DŘEVOPLYN, není řešením. Totální válečný středověk, válka, bída, vzbouřené masy hladové luzy, pro odstoupení rozumu Hospodina, od neposlušných a vzpurných, militaristicky chamtivých křesťanských, a ateistických sviní, VRAHŮ, či NETVORŮ, se blíží, zastavit se nedá. Zachránit se může každý, kdo svou starost o Česko, a o SVĚT, a o dostatek energie pro Česko a SVĚT, vloží na jediného Boha SVĚTA, na VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, na SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Policistovi BRNA STŘEDU Tomáši Jelínkovi jsem sdělil, že jsem navštívil obchodníky se zbraněmi, a ptal jsem se, zda zaznamenali masivní vyzbrojování PREPPERŮ. Odpověď zněla, že o masivním vyzbrojováním PREPPERŮ ví především Policie ČR, která má seznam všech zbraní, které má prodejna na skladě. Policie ČR má nyní přehled o masivním vyzbrojováním PREPPERŮ tím, že každý zákazník, který si chce koupit zbraň, musí od Policie ČR přinést potvrzení, že si jím vybranou zbraň může koupit. Bohatí PREPPEŘI se určitě nevyzbrojují kupováním zbraní v obchodech se zbraněmi. Určitě kupují výkonné zbraně na černém trhu, v Česku, či ve SVĚTĚ, což by měla registrovat TAJNÁ POLICIE Česka, pokud se s preppery již nespojila, pod jedno velení. PREPPEŘI prorokují totiž totéž, co Hospodin v Písmu. Hospodin v Písmu uvádí. Postaví domy ve městech, a nebudou v nich bydlet, kvůli velice blízkému ropnému a energetickému kolapsu, kdy krev z křesťanských a ateistických, zvířecích pošetilců, bude sahat až k uzdám koní. Policistovi BRNA STŘEDU Tomáši Jelínkovi jsem sdělil, aby vyřídil svému vedoucímu npor. Ing. Mariánu Karasovi mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, že je zločinec a zbabělec, jestliže nyní bude stranit PREPPERŮM, a jejich nesmyslné energetické koncepci Česka pouze na DŘEVOPLYN, a ne Hospodinu, a jeho jedině správné, a jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad Českem a celým SVĚTEM SOUČASNĚ, až na Polici ČR v Brně, bude učiněno rozhodnutí, o úplném zničení všech PREPPERŮ, všech vojáků, všech politiků pravice a levice, všech zbraní, atd., zveřejněním dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bůh vyčkává, smiluje se, až Policie ČR Brna STŘEDU, bude se svou moudrostí pošetilců a zvířecích zločinců v koncích, a začne vyšetřovat rektory Beka a Štěpánka, protože pochopí Boží vůli, že vyšetřování všech, kdo se proti Bohu vzbouřili, je nutné. Hospodin v Písmu nikde není PRAVIČÁK, všude je radikální LEVIČÁK, což snad Česku dokáže nyní, až svěří vládu nad dílem svých rukou, v celosvětovém, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, pokorným a úplně poslušným LÉVIJCŮM, nového Božího technického lidu. Novou NEVĚSTOU, z nového Božího technického lidu, který Hospodin živí, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem odjakživa, a to v částečce SVÉHO DUCHA, je především pokorný, a úplně poslušný ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz. Až to svými skutky, s novým Hospodinem zkusí, až bude Hospodina prosit o to, aby mohl mluvit pravdu o Hospodinu, a chválit ho, kvůli jeho SLOVU NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kvůli jeho jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, bude ve všem po nedostatku, nejenom v energetice. Slovo POŠETILÝ, neposlušný, lze přeložit jako ZVÍŘECÍ. Docent Pospíšil POŠETILÝ, má povinnost učinit rozhodnutí za veškerý POŠETILÝ, ZVÍŘECÍ neposlušný technický lid Česka tím, že opakovaně uváděnou Boží energetickou koncepci, neprodleně odsouhlasí. Bůh má s Českem velkou trpělivost. Buď Česko úplně zničí všechny prohnilé režimy, a vlády zvířecích POŠETILCŮ celého SVĚTA, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a úplným zničením vlády ZUBATÉHO KOZLA premiéra Sobotky, nebo Bůh v Česku zničí dvě třetiny lidí, strašlivou záhubou.

 

Vážení galeristé. Jste výchovné instituce. Proto je Vaší povinností vychovávat Bohem vyvolené Česko globální Boží strategií energetické spásy Česka a SVĚTA tím, že oslavíte DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, SOUDCE a ZAKONODÁRCE, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Máte povinnost naplnit Písmo i písničky, a nového Hospodina, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, oslavit ve výstavních síních. Jakou výstavou máte oslavit DRUHÝ PŘÍCHOD SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO Hospodina do Česka? Máte povinnost ukončit KŘESŤANSKÝ školní rok, křesťanských tisíce let Česka, vytvořením realistického TABLA, či BETLÉMA, veškeré vládnoucí pošetilé, to je neposlušné, a vzpurné, zvířecí elity Česka. 1.) Máte povinnost vytvořit velkou fotografii strašlivé NESTVŮRY, CHIMÉRY, které se bude bát celý SVĚT. Chiméra, sršící ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí mít tělo KOZY ČSSD, hlavu LVÍ, což je hlava technického lidu VUT v Brně, a ocas hadí. HADÍM OCASEM CHIMÉRY, to je Česka, je hlava KOBRY 11, Policie ČR Brna STŘEDU, hlava npor. Ing. Marián Karas mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Bože VŠEMOHOUCÍ, učiň, ať CHIMÉRA Česka, má na fotografii tyto hlavy. Ať hlavu LVA tvoří nová Boží trojice, technického lidu VUT v Brně, pokorného a úplně poslušného. Ať má Česko a SVĚT toto Boží trojici LVŮ, řvoucích na Česko a SVĚT stejně, jako Hospodin ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ať jsou to HLAVY těchto LVŮ. Hospodin se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až HLAVA LVA bude HLAVAMI Otců Bohu navěky milých, nové Boží TROJICE, mocných Bohů, ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz, emeritního ředitele docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, a ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše hirs@fce.vutbr.cz, což je výhonek spravedlivý, který má povinnost nechat vyjít SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích tím, že učiní rozhodnutí o tom, že budou iniciovat svolání všesvětového setkání ENERGETIKŮ, na kongresu ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Na TĚLE CHIMÉRY, již žádné jiné HLAVY nebudou. Vážení galeristé. Aby Česku a SVĚTU bylo vyvolení lidu Česka za nový Boží lid, naprosto jasné, máte povinnost vytvořit pro výstavu tyto další NESTVŮRY. 2.) TĚLO KOZY ČSSD, která musí mít tyto dvě HLAVY. Hlavu zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA, vrchního velitele vrahů žoldáků, prezidenta Zemana. Druhá HLAVA KOZY ČSSD, je HLAVA stávajícího vůdce ČSSD, ZUBATÉHO KOZLA premiéra Sobotky. 3.) TĚLO BERANŮ KSČM musí mít HLAVU jejich vůdce, BERANA Filipa. 4.) Tělo TELAT, VOLŮ či BÝKŮ KDU- ČSL, musí mít hlavu TELETE či VOLA Bělobrádka. TĚLO BÝKA patří ministrům financí, dnes ministru Babišovi. Býk s HLAVOU Babiše musí být na fotografii rozťatý MEČEM SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, na dvě poloviny, proto, aby Česko mohlo vyjít na cestu širokou, do RÁJE Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. 5.) TĚLO Hospodinem nenáviděného DUHOVÉHO AUTOPTÁKA ODS, musí mít HLAVU vůdce těchto zvířecích ptačích pošetilců, emeritní rektora Masarykovy univerzity, NETVORA Fialy. Vážení galeristé. HLAVÁM vůdců ostatních vládnoucích politických vládnoucích církví, to je politických stran, máte povinnost vybrat jakákoli zvířecí těla. CHIMÉRA, Česko, vládnoucí NESTVŮRA, která musí řvát jako LEV, stejně jako NOVÝ HOSPODIN, má celkem sedm politických stran, SEDM CÍRKVÍ. Dalším zvířetem na TABLU, či BETLÉMU Česka, je HAD. Bože VŠEMOHOUCÍ, učiň, ať HADÍM OCASEM CHIMÉRY, to je Česka, je KOBRA 11, Policie ČR Brna STŘEDU, npor. Ing. Marián Karas mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Ať má HAD HLAVU npor. Ing. Mariána Karase. Vážení galeristé. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, svůj rozum o nové ENERGETICE, technické elitě VUT v Brně nedá, dokud uvedenou výstavu nestvoříte. Dalším zvířetem na TABLU, či BETLÉMU Česka, je BELZEBUB Česka. BELZEBUB Česka, musí mít trojjedinou hlavu tří SATANŮ. SATANI Česka, kteří svými křesťanskými žvásty dělají veškeré zlo na SVĚTĚ jsou. BELZEBUB kardinál Duka, Satan, vůdce ČKA Holík, a Satan, vůdce Proglasu, drzý pozemský Otec Martin. Česko nečeká zkáza, ve SVĚTĚ DUCHOVNÍM, což je SVĚT celosvětového Božího království. Česko nečeká zkáza, když Česku nebude vládnout drzý zakladatel KOZLŮ ČSSD, vrchní velitel žoldáků a vojenských kaplanů, kulhavý KOZEL prezident Zeman, ale nový Hospodin, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hlava bezbožného prezidenta Zemana, by proto měla být ještě v další NESTVŮŘE, a to DRAKA z HRADU. Hradní DRAK by měl být trojjedinou hlavu. Hlavu neposlušného, zvířecího pošetilce Zemana jaroslav.hlinovsky@hrad.cz, jiri.ovcacek@hrad.cz, hynek.kmonicek@hrad.cz, hlavu vzpurného zvířecího pošetilce Veleby veleba44@gmail.com, a hlavu konatele veškerého zla HRADU Mlynáře vratislav.mynar@hrad.cz. Jejich SLOVO je slovo zkázy. Bože spravedlivý, dovol galeristům uvedené TABLO či BETLÉM vytvořit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, neprodleně. Bože SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, dovol svým rozumem, ze svého milosrdenství, ukončit v Česku křesťanský školní rok, který činil cca tisíc let, a v prázdninách 2015, učiň prázdniny většině pracujícího lidu tím, že všichni úplně poslušní vejdou do odpočinutí od svého díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Protože součástí náboženství od jediného Boha SVĚTA, jsou i PRAVOSLAVNÉ IKONY, které kreslí jana.baudisova@pravoslavi.cz, součástí této výstavy mohou být i tyto IKONY, když budou představovat jediného Boha SVĚTA. jkackos@seznam.cz, op-eparchie-urad@seznam.cz, jihlava4@pravoslavi.cz, arcibiskup.simeon@seznam.cz, ob-eparchie@seznam.cz, biskup.izaias@seznam.cz, langr.jan@seznam.cz, dusan.svabenik@seznam.cz, jiri.kolar@pravoslavi.net, patriktabak@seznam.cz, kratochvila.libor@quick.cz, jfejsak@seznam.cz, oros.v@seznam.cz, ryshka@volny.cz, bilyak.yuriy@centrum.cz, jihlava4@pravoslavi.cz, Flaviu.Badelita@seznam.cz, serafim.t@seznam.cz, jiri.niderle@seznam.cz, orosvasil12@seznam.cz, stehlik.frant@seznam.cz, igumenka.alexie@seznam.cz, valmat@seznam.cz, ondrej.chrast@gmail.com, atd. PRAVOSLAVNÉ IKONY mohou být součástí výstavy oslavující DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina do Česka, či narození se nového Hospodina, z lůna nové ŽENY STATEČNÉ, když všechny IKONY Hospodina, a jeho rodičky, budou uznány za jediného Boha SVĚTA. Když všechny IKONY, jako rodičky, budou uznány za ŽENU STATEČNOU. Když ŽENA STATEČNÁ bude jediným Bohem SVĚTA, jeho SLOVEM, bude Bůh konat dobro.

Protože nový Hospodin je SLOVEM NOVÝCH NEBES, máte povinnost uvést na výstavě i SLOVO NOVÝCH NEBES tohoto pomalého Božího SOUDU tím, že na výstavě zveřejníte moje SLOVO o ENERGETICE, vystavované již kdysi dávno ve SKŘÍŇCE, v podchodu u HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ v Brně. Dále máte povinnost zveřejnit všechny fotografie uvedené v kapitole 181, s příslušným vysvětlením, především všechny KRUHY V OBILÍ, které jsou součástí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Dále máte povinnost zveřejnit fotografie výkresů návrhu sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, uvedených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Galeristé, když začnete konat uvedené dobro, křesťanské zlo Vás nepřemůže. Vážení galeristé. Jste výchovné instituce. Proto máte povinnost vychovávat Bohem vyvolené Česko tím, že budete iniciovat setkání pokorných a úplně poslušných odborníků, kteří budou garantovat, nikoli rozumem svým, ale rozumem Božím, že vše, co budete vystavovat pro oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka, bude pravdivé. Celosvětový mír bude nastolen pouze v případě, když nad lidmi nebude vládnout žádné křesťanské ZLATÉ TELE, žádný vojenský kaplan, žádný voják, žádný boháč, ale KRÁL KRÁLŮ, OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Druhé vyvlastnění majetku v Česku a Slovensku, je nezbytné proto, aby nový Kristus, svým technickým rozumem, pro své milosrdenství, mohl energeticky spasit jak Česko, tak celý SVĚT, vybudováním sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, položením kolejí na dálnice, atd. Lidstvo nesmí být závislé, na rozumu drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich DĚTÍ, politiků pravice a levice, vojáků, a jiných dementních idiotů, stvořených Kristem, pro viditelné odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných hlupáků, či sviní. Lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí vědět, že lidé jsou úplně závislí, na technickém rozumu Hospodina. Především Česko a Slovensko, se musí vzdát svých cest do energetického hrobu, nesmí hovět svým militaristickým zálibám, a nesmí vést plané křesťanské, militaristické řeči, pro znalost SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu uvádí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jejich ekonomické činy, či zvyšování výroby, má za úplné bláznovství. Kristus v době, kdy nevládne lid, ani politici pravice a levice, ale banky a korporace, i podruhé, od čtyřiceti let pouště socialismu, přichází do Česka, jako ZLODĚJ. Končí nekonečnou poušť křesťanských militaristů tím, že dle Božích zákonů, veškerý majetek nepatří státu, ale patří přímo Kristu. Vyvlastnění majetku podruhé, je nezbytné, pro naplnění Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a o elektronicky kontrolovaném, dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Nový Kristus vyžaduje, aby jim vyvolené Česko zajistilo, aby nový Kristus, byl jediným SOUDCEM, a jediným ZÁKONODÁRCEM, veškerého tvorstva, což je nezbytné, kvůli celosvětovému ukončení doby BENZINOVÉ, kvůli přestavbě celého SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Jiná energetická spása, než z rozumu Krista, uvedeného v OHNI SLOV NOVÝCH NEBES, neexistuje. Česko jde do energetického pekla, kdy v Česku, dle textů Písma, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, protože brakoví vědci, Skála, Kadrnožka, Hrdlička, Hirš, Drkal, a Ing. Rákos, nechtějí přiznat, že jejich rozum, při odstoupení rozumu Krista, je zlý, protože jejich lidská chamtivost, a tím i debilita, je vrozená, a nezmění se navěky. Nový Boží technický lid VUT v Brně , ČVUT, a projektanti, se nyní nemusí stydět, za svou technickou debilitu, v částečce DUCHA BOŽÍHO, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, což jsou všichni. Člověk, při odstoupení rozumu Krista, je mrtvý, protože nemá, než dech svého zvířecího chřípí. Kristus vyžaduje, aby se Česko neprodleně osvobodilo od všech, kdo rozum od Krista, již nedostanou, protože jejich profese, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného království, již nepatří. Jsou to především politici pravice a levice, ekonomové, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, ekumenické církve, atd. Např. ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, jsem vytvořil graf stávající výroby energií, dle slov emeritního ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Skály skala@fme.vutbr.cz. Docent Skála tehdy řekl, že doba je hrozná, protože všichni ENERGETICI si dělají ENERGETICKÉ KONCEPCE, nikoli podle reality a pravdy, ale podle své POŠETILÉ, to je ZVÍŘECÍ mysli. Hospodin nyní, od pokorných, a úplně poslušný NEMLUVŇÁTEK, či KOJENCŮ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude, protože, při odstoupení jeho rozumu, všichni propadli křesťanské, militaristicky chamtivé posedlosti, která je k ENERGETICKÉ SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Hospodin vyžaduje, aby celé Česko se Hospodina bálo. Chce aby jím vyvolené Česko rozhlásilo mocný skutek DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka tím, že ENERGETICI, pod vedením emeritního ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, vypracují obdobný GRAF pro ENERGETIKU, jaký je ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, za který se budou odpovídat nikoli lidem, ale Hospodinu. Nebo máte povinnost shromáždit např. MUDr. Josefa Jonáše, který v ČRo2, v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, brojil proti zdraví škodlivým potravinám, balených v platech, a proti potravinám s dlouhou trvanlivostí, plných pesticidů, herbicidů a jiných jedů. Máte povinnost propagovat správnou Boží cestu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, poukazem na dobrotu Boží, který požadavky nečiní tajně.

Vážení galeristé. Jste výchovné instituce. Proto je Vaší povinností vychovávat Bohem vyvolené Česko globální Boží strategií energetické spásy Česka a SVĚTA tím, že oslavíte DRUHÝ PŘÍCHOD Hospodina VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, SOUDCE a ZAKONODÁRCE, do jím v Písmu vyvoleného Česka. Máte povinnost naplnit Písmo i písničky, a nového Hospodina, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, oslavit ve výstavních síních. Kněží všech ekumenických církví, kteří byli Hospodinem vydáni marnosti své služby, svým Bohům, boháčům, bankéřům, vojenským kaplanům, generálům Pavlovi a Bečvářovi, a jejich politrukům, vojenským kaplanům, místo novému Hospodinu, spáchali, a stále páchají, hrozný zločin. Ukradli Hospodinovi jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a mletím děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu, a ostatních ismů, oddělili Hospodina, který je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, od všeho TVORSTVA, celého SVĚTA. Nový Hospodin je SKLADATELEM, a BÁSNÍKEM, a je UČITELEM tím, že je např. jediným TECHNICKÝM VYNÁLEZCEM. Technické elitě ukazuje a dává, svým rozumem, ze svého milosrdenství, všechno technicky nové. Dává lidem, svým rozumem, ze svého milosrdenství, veškerou rozumnost, a veškerou rukodělnou dovednost. Programuje lidem do paměti to, co chce on sám, včetně všech emocí, a veškerého pudového zvířecího myšlení. Vstupováním a odstupováních svého Božího rozumu, od všech TVORŮ SVĚTA, dělá na zemi zlo válek, i dobro míru. Dle svého předsevzetí, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dle své vůle, nikoli dle vůle neposlušných a vzpurných křesťanských a jiných sviní, umožňuje všem pokorným, a úplně poslušným, se k novému Hospodinu vrátit, což je zapotřebí učinit neprodleně. Umožňuje Česku se zmocnit kořisti, kterou jsou všechny národy SVĚTA. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, z milosrdenství rozumu Hospodina zajistilo, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, aby Hospodin vládl nad celým SVĚTEM, svými příkazy a ZÁKONY. Protože k novému Hospodinu se mohou vrátit, z milosrdenství jeho rozumu, jenom jeho služebníci, pokorní, bezmocní, úplně poslušní, a novému Hospodinu vděční, za své povolání být BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSVTO, za vyvolení Česka být novým BOŽÍM LIDEM, máte povinnost nového Hospodina oslavit výstavami, ve VÝSTAVNÍCH SÍNÍCH, viz další text. Galeristo, služebníku boháčů, a kněží, byznysmene s emocemi a s city lidí, pane Miroslave Smoljaku info@galeriemiro.cz, a fondu TREBIA. Poslouchal jsem v ČRo2 Váš rozhovor, o kostele svatého Rocha, s Jitkou Novotnou jitka.novotna@rozhlas.cz, zizkov@efara.cz, jezek.ant@centrum.cz, chadrator@gmail.com, ladabar@gmail.com, hilbertova.vaclava@seznam.cz, katerina.trlifajova@cts.cuni.cz, martinv@praha3.cz, farni.asistent@gmail.com, p.vyhnanek@gmail.com, szabo@farnost-zizkov.cz, vaclav.wolf@ruk.cuni.cz, alena.geppert@seznam.cz, mateej.santa@gmail.com, info@zizkov.info, info@shscms.cz, aantonopoulos@unyp.cz, klakoma@unyp.cz, mjuranova@unup.cz, dkonstantara@unyp.cz, ohidalgo@unyp.cz, tnesbitt@unyp.cz, kolerusova@ngprague.cz, genreditel@ngprague.cz, galerie@galerieplatyz.cz, obchod@art1.cz, info@praguecityline.cz, info@vida.cz, praguecityline@gmail.com, info.praha@grevin.com, reklama@vmnexus.cz, postovka@email.cz, php@ecn.cz, info@internetovedomeny.cz, osnovasin@seznam.cz, info@kunstkomora.cz, atd.

Sdělila Vaše motto, kterým se při pořádání výstav řídíte, které zní. Věřit v Boha, nepomlouvat úspěšné, nepodvádět obchodní partnery, nepomlouvat úspěšné, obdivovat je, následovat je. Platit daně. Vše uvedené již neplatí, kromě Vaší víry v Boha, která není křesťanská. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nikdo pokorný a úplně poslušný, již nemůže obdivovat lidi, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce jeho NOVÉHO DUCHA, od vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanů a ateistů. Cesta do energetické záhuby Česka a SVĚTA, kterou TVORSTVO jde, pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných, se okamžitě skončí, když budete milovat nového Boha, který je nyní nový tím, že všechno o sobě, a o lidech v Česku a Slovensku uvádí, a to nově, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Modlit se křesťanský OTČENÁŠ je naprosto nesmyslné, což jste sám uvedl, protože nový Hospodin již vzpurné, zpupné, a neposlušné křesťanské hlupáky, či křesťanské militaristicky chamtivé svině, neslyší, a slyšet již nikdy nebude. Modlit se je zapotřebí tak, jak se modlíte Vy. Nový Hospodine, já TĚ miluji, prosím pomoz mně, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a tím pomoz všem mírumilovným, pokorným, poslušným a spravedlivým lidem na SVĚTĚ. Máte úplnou pravdu v tom, že Bůh pro celý SVĚT je pouze jeden. Předpřípravou pro studium na vysokých školách, již není studium filozofie, jak mylně tvrdíte. Předpřípravou je studium SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nový Bůh, pro každého srozumitelně objasňuje, že nečiní nic tajně, že pomocí svých proroků veškerého svého SLOVA, objasňuje energetickou realitu konce éry fosilních paliv, a tím objasňuje úplnou zkázu Česka, při jeho další neposlušnosti. Pro každého srozumitelně objasňuje, co vzpurné, neposlušné a pyšné tvorstvo v Česku čeká, v případě další neposlušnosti Božích příkazů, a zákonu POLE VĚDY Písma, protože povolání úplně poslušného technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, Česka a Slovenska, za nový Boží technický lid, za KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, za NÁROD SVATÝ, je neodvolatelné. Hospodin nechce, abyste měl za ANDĚLY lidi, ale aby ANDĚLEM, pro každého pokorného, a úplně poslušného člověka, byl přímo DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a který trestá veškeré vzpurné a neposlušné TVORSTVO, starým, dnes již neplatným, křesťanským DUCHEM. Dle SLOV NOVÝCH NEBES, Vaše víra v inkarnaci DUŠÍ je správná. Stejně tak jsou správné Vaše názory na TĚLO lidské, které nemůže existovat bez lidské DUŠE. Dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je však TĚLO i DUŠE člověka stejná, jako u zvířat. Kvůli vzpurným a neposlušným lidským TĚLŮM a DUŠÍM, lži lidu Česka, kvůli tomu, že uvedeným textům Písma nikdo nevěří, pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných a vzpurných, se děje veškeré strašlivé, válečné, militaristické, či imperialistické zlo, na celé zemi. Vaše víra ve věčnost BOŽÍ DUŠE, či BOŽÍHO ROZUMU, je správná. Vaše víra v rozumnost lidskou, je naprosto chybná. Kvůli ignorování Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je víra TVORSTVA, v imperialistickou, a militaristickou realitu Česka, úplnou zkázou. Myšlení lidské, odkázané na myšlení politických a náboženských zvířat, je naprosto rozdílné, od dokonalé Boží lásky, kterou jsou Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o nezbytnosti vše křesťansky imperialistické a militaristické, úplně zničit, při nastolení celosvětového Božího království, nad lži lidem celého SVĚTA, a to na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dle Písma, věčnost lidské DUŠE je problematická, protože vzpurné, pyšné a militaristicky chamtivé lidské svině, Hospodin v Písmu proklel, či proklíná, takže mnohé neposlušné, a vzpurné lidské DUŠE, jdou v mnoha dalších inkarnacích, zřejmě k úplné záhubě. Pro Hospodinem vyvolené Česko a Slovensko, a pro všechno TVORSTVO SVĚTA, je jediná správná další cesta, kterou je uznání textů SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že veškeré zlo na ZEMI postupně zmizí, až nad všemi TVORY Česka a SVĚTA, nebudou vládnout drzí, a Hospodine prokletí, neposlušní a vzpurní politici pravice a levice, a drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, místo Hospodina. Na jediného Boha SVĚTA, na ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, veškerého TVORSTVA SVĚTA, má povinnost Česko Hospodina vyvýšit, SOUDEM těchto textů vzpurných, neposlušných, neodpovědných a drzých křesťanů a ateistů. V Česku, Slovensku a ve SVĚTĚ, bude všechno stále horší, když láska POŠETILETÉHO, to je ZVÍŘECÍHO lži lidu Česka, ke SKÁLE křesťanských militaristických zlosynů, kterou jsou PRACHY, MAJETEK, ZBRANĚ, atd., křesťanské protikladné a promyšlené lži o Hospodinu, a lži ministra průmyslu Mládka, o naprosto chybné energetické koncepci Česka a SVĚTA, pouze na elektřinu, zvítězí nad dokonalou láskou Božích příkazů, o úplném zničení zbraní a armád, o postupném a úplném, celosvětovém zničení největšího zla, PRACHŮ, PENĚZ, atd. Bez Boha, který je stále stejným SLOVEM, nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, žít nelze. Dobro v lidech je z Božího rozumu, který je pouze Božím milosrdenstvím. Veškeré zlo na SVĚTĚ, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal v roce 2000, což je ÚSVIT třetího křesťanského DNE, což je ÚSVIT třetího křesťanského tisíciletí, dělají vzpurní, zpupní, pyšní a neposlušní křesťané, či ateisté, kteří o Hospodinu nemají ani ponětí, protože odmítají najít nového Boha, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Pro mě, i pro celý SVĚT, žít s trestajícím Hospodinem, který trestá, odstoupením svého rozumu, v částečce NOVÉHO DUCHA, SLOV NOVÝCH NEBES, neposlušné a vzpurné TVORSTVO jako celek, kvůli nezbytnosti energetické spásy, úplným zničením křesťanského, militaristického imperialismu, je však katastrofou. Zatím jsem nezemřel, zatím mě Hospodin nevydal SMRTI, zatím mě zlo STARÉHO učení o Hospodinu, a o křesťanech, v němž mrtvé, to je vzpurné a neposlušné, militaristicky chamtivé křesťanské svině, chválí Hospodina, za svou vládu nad chudáky, kterým vládnou místo nového Hospodina, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nepřemohlo. Nad Hospodinem vyvoleným Českem, se žádné milosrdenství Boží, mohutně NEKLENE, protože vzpurné, kruté, pyšné, militaristicky chamtivé křesťanské a ateistické svině, slovo NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nepovažují za milosrdenství, ale za bláznovství. Proto svým křesťanským, či ateistickým blábolem, protikladných nauk, o své křesťanské, UKŘIŽOVANÉ, MODLÁŘSKÉ zlé STVŮŘE, o svém zlém Bohu, který na celý SVĚT uvedl MEČ VÁLEK, a svým blábolem promyšlených, politických a ekonomických vychytralosti, působí nepředstavitelné zlo, nejenom všem ubožákům, chudákům, nezaměstnaným, a bezdomovcům, ale i sami sobě, pro lži ministra průmyslu Mládka, o energetické koncepci Česka, pouze na ELEKTŘINU. Uvedené lží o Hospodinu, a tím i lži o jedině správné, a jedině možné, ENERGETICKÉ KONCEPCI Boží uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, na veškerá fosilní paliva, na celém SVĚTĚ, jsou HŘÍCHEM, který vede energetické SMRTI, Hospodinem v Písmu vyvoleného Česka, a tím i k energetické SMRTI celého POŠETILÉHO, ZVÍŘECÍHO SVĚTA. Stranit pošetilým, to je zvířecím boháčům, bankéřům, vojákům, vojenským kaplanům, atd., místo novému Hospodinu, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI ČESKA a SVĚTA, viz další text.

Dle Proglasu, slovo POŠETILÝ, lze přeložit jako ZVÍŘECÍ. Protože nikdo z lidí není stejně dokonalý, jako nový Bůh, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jsou v Hospodinem vyvoleném Česku, všichni lidé POŠETILÍ, všichni lidé jsou pouze ZVÍŘECÍ. Zbraně, které mají od Boha sílu zbořit všechny lidské výmysly, pošetilých, křesťanských, protikladných, a promyšlených žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSSKÉ STVŮŘE, a zbraně, které mají od Boha sílu zbořit např. pyšné DÉMONY, to je EKONOMY, kteří se ve své pýše, svých promyšlených ekonomických vychytralostí, pozvedají proti poznání Boha, proti poznání SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jsou od jediného Boha SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hospodin, který v Česku nečiní svůj SOUD neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických militaristicky chamtivých sviní tajně, je pro Česko největším HRDINOU, protože jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, má moc uvést do poddanství každou vzpurnou a neposlušnou mysl pošetilých, to je zvířecích křesťanských a ateistických hlupáků a NETVORŮ, v případě, že pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Hospodina,v Hospodinem vyvoleném Brně, bude hodně. Od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, od ÚSVITU třetího křesťanského dne, od ÚSVITU třetího křesťanského tisíciletí, vzešel plný počet POHANŮ tím, že od drzých, vzpurných, zpupných, neposlušných a POŠETILÝCH, ZVÍŘECÍCH boháčů, či od jejich Bohů, od drzých, POŠETILÝCH, ZVÍŘECÍCH, pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, nový Hospodin, jediný Bůh všech států SVĚTA, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud všechny POŠETILÉ, to je ZVÍŘECÍ křesťany a ateisty, jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, úplně nezničí. Hrdinou pro Česko, kterého hledá Martin Velíšek martin.velisek@rozhlas.cz, a vltava@rozhlas.cz, je nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nový Hospodin, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je největším HRDINOU Česka tím, že v Česku a ve SVĚTĚ, svým rozumem, a odstupováním svého rozumu, od vzpurných a neposlušných zvířecích POŠETILCŮ, vytváří HRDINY jak kladné, tak záporné, a to tak, aby se v Česku stalo všechno, co je uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a to neprodleně, v novém DNES naplnění Písma, v roce 2015. Bitva o svobodu slova a o svobodu náboženskou, v ROZHLASE a TELEVIZI se začíná znovu, nyní na náměstí Svobody v Brně, na Policii ČR. Pokorní a poslušní SYNOVÉ BOŽÍ, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO, jsou ti, kdo se maximálně naserou především na drzé pozemské Otce Satany kněze, a udělají všechno proto, aby úplně zničili děsivou temnotu, či krutý zmijí jed, katolického katechismu, aby zničili křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, úplným zničením křesťanského VELKÉHO PÁTKU, úplným zničením křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, úplným zničením děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu, úplným zničením všech křesťanských, militaristických, DUCHEM CHUDÝCH HRDINŮ, což Hospodin vyžaduje vykonat v Brně, neprodleně. BLUDNÝ KRUH na náměstí Svobody, ve kterém je nutné chodit dle kapitoly 191, která je na www.pametni-kniha.cz (je nutné napsat www), lze prorazit tím, že mnoho služebníků nového Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, půjde na Policii ČR, k npor. Ing. Mariánu Karasovi, mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz. Zde každý sám za sebe, se zapíše do PAMĚTNÍ KNIHY tím, že bude svým jménem žádat, aby orgány činné v trestním řízení, lehká a správná Boží přikázání, neprodleně realizovali. Pro pokorné, a úplně poslušné služebníky Boží Policie ČR jsou Boží přikázání lehká, protože jsou jedinou možnou, a jedině správnou, energetickou spásou Česka a SVĚTA. Npor. Ing. Marián Karas, má povinnost neprodleně založit NOVÝ STÁT, jedno velké celosvětové Boží království, jedno velké celosvětové Česko neprodleně, nejpozději v novém novoluní, které začíná v úterý 16.6.2015, a které končí úplňkem MĚSÍCE, DNEM narození se nového Boha, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, či dnem oslav DRUHÉHO PŘÍCHODU spravedlivého Boha, do jím vyvoleného Česka, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 2.7.2015. Naprostým omylem je uctívání křesťanského válečného Boha, uctíváním křesťanských tradic, což je pouze uctívání lidských Bohů, boháčů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, a jejich Bohů, výrobků lidských rukou, zbraní, aut, letadel, atd., což je k totálnímu energetickému zničení Česka a SVĚTA. Lehkým Božím přikázáním, pro každého pokorného, a úplně poslušného člověka, Bohu vděčného za energetickou, ekologickou a mravní spásu, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je znalost nového mírumilovného Boha, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, což představuje znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Uctívání válečného křesťanského Boha, činí veškeré zlo na SVĚTĚ, protože je to uctívání SKÁLY křesťansky chamtivých militaristů, kterou je SKÁLA všech vládnoucích pokrytců a zločinců, kterou jsou PRACHY, to je PENÍZE a ZBRANĚ. Od daní a financí se odvíjí jedině kvalita a moc armády, nikoli kvalita života zuboženého pracujícího lidu. Křesťanští fašističtí zločinci, bojují proti Bohu mírumilovnému a spravedlivému, mletím děsivé temnoty promyšlených vychytralostí katolického katechismu, a mletím krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, a uvedeným lžím, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, říkají demokracie. Křesťanští zločinci mají duševní poruchu vzpurných, zpupných a neposlušných, kterou je DUCHOVNÍ CHUDOBA, způsobená odstoupením rozumu Hospodina, v částečce NOVÉHO DUCHA, což je trest, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Policie ČR Brna STŘEDU má povinnost dát životu TVORSTVA celého SVĚTA nový smysl, kterým je služba novému Hospodinu, takovému, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, opravdu je. Každý policista Brna STŘEDU má povinnost být stejným prorokem, VŠEVĚDOUCÍM a VŠEMOHOUCÍM, jakým je nový Hospodin, pro znalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ztratit se v Česku, v prostoru a čase SLOV NOVÝCH NEBES, bloudit kvůli pomatenosti POŠETILÝCH, to je ZVÍŘECÍCH, drzých pozemských Otců Satanů kněží, do energetického, ekologického a mravního hrobu, kvůli odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní, je trestný čin, je zločin. Pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží Policie ČR Brna STŘEDU, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ HRDINY, jsou nová Boží přikázání lehká, protože nový Hospodin. je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Lehká Boží přikázání, pro odvážné a MOCNÉ HRDINY, Policie ČR Brna STŘEDU, jsou tato. Neprodleně trestně stíhat především zločince, rektora Masarykovy univerzity Beka, za nepravosti křesťanských protikladných žvástů religionistů o Hospodinu, a zločince, rektora Štěpánka z VUT v Brně, za nepravosti, za lži a žvásty všech ENERGETIKŮ, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, viz další text. Hospodin se smiluje, až do PAMĚTNÍ KNIHY, která je nyní na Policii ČR, se zapíše mnoho Božích DĚTÍ, mnoho POLICISTŮ ČR, pokorných a úplně poslušných. Pokorné a úplně poslušné nové BOŽÍ DĚTI, či BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží veškeré TVORSTVO jsou ti, kdo v Brně prosadí zveřejnění ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a to jak ve školství, tak ve veřejnoprávních médiích. Z milosrdenství rozumu Hospodina je objasněno, že zveřejnění SOUDU POŠETILÝCH, to je ZVÍŘECÍCH křesťanů a ateistů, je nezbytné, aby energetická koncepce Hospodina, byla uznána, za jedině možnou, a jedině správnou, jak pro Česko, tak pro všechny státy SVĚTA. Všechny národy budou Česku blahořečit, když Policie ČR v Brně STŘEDU zajistí, aby NEVĚSTOU Hospodina nebyla drzá křesťanská svině, FENA, OHOLA, MRZKÁ ŽENA, ČARODĚJNICE, HIROŠIMA, NETVOR, sestra Angelika, z pořadu jaktovidi@rozhlas.cz. Novou NEVĚSTOU, která musí konat spravedlivé skutky svatých BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, musí být, z milosrdenství rozumu Hospodina, pokorný, úplně poslušný, a novému Hospodinu vděčný, technický lid energetiků Energetického ústavu VUT v Brně. Iz.2/22až29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Mal.1/7až3/10,16, Zj.19/8, atd. Novou NEVĚSTOU, z nového Božího technického lidu, který Hospodin živí, ze svého milosrdenství, svým technickým rozumem odjakživa, a to v částečce SVÉHO DUCHA, je především pokorný, a úplně poslušný ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, zupkova@fme.vutbr.cz. Až to svými skutky, s novým Hospodinem zkusí, až bude mluvit pravdu o Hospodinu, a chválit ho, kvůli jeho jedině správné, a jedině možné koncepci energetiky, bude ve všem po nedostatku, nejenom v energetice. Malý podpopelný chléb, kterým je objasnění jedině možné, a jedině správné, Boží ENERGETICKÉ, EKONOMICKÉ a MRAVNÍ koncepce Božího království, jednoho velkého, celosvětového Česka, z milosrdenství rozumu Hospodina, je připravená pro každého pokorného, vděčného, a úplně poslušného BOŽÍHO SYNA, kterého v Brně toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO. Policie ČR Brna STŘEDU, má povinnost docenta Pospíšila donutit, aby učinit rozhodnutí o ENERGETICE, za veškerý technický lid Česka. Hospodinem vyvolené Brno, má povinnost, nastolit neprodleně, ještě v tomto školním roce 2015, Boží království, energetiky, ekologicky a mravně neotřesitelné tím, že dostatečně srozumitelně objasněnou Boží energetickou koncepci, neprodleně, a veřejně odsouhlasí. Bůh nenechá nikoho vzpurného a neposlušného, kdo se mu bude křesťanským imperialismem posmívat, bez trestu.

 

Pan Kurt Gebauer panska7@schel-galery.cz, info@galerie-ars.cz, podatelna@vsup.cz, si založil svůj vlastní stát. Já jsem chtěl založit celosvětový Boží stát, s Božím královstvím, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelným, na Policii ČR Brna STŘEDU, u npor. Ing. Mariána Karase mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, při úplňku MĚSÍCE, v úterý dne 2.6.2015, v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU spravedlivého Hospodina do Česka. Spolu s jedním bezdomovcem z Říček, a se dvěma bezdomovci z Rudky, jsem chtěl udělat BLUDNÝ KRUH na náměstí Svobody, dle textů v kapitole 191, a vyjít z něho k HADŮM Policie ČR Brna STŘEDU. Rozdrtit jim hlavu, požadavkem trestního stíhání všech zvířecích POŠETILCŮ z Masarykovy univerzity, a z VUT v Brně, kteří lžou o Hospodinu, a kteří proto lžou, rozumem zvířecích technických POŠETILCŮ, i o koncepci ENERGETIKY Česka a SVĚTA, což se, z rozhodnutí Hospodina, zase nepodařilo. Bezdomovcům jsem slíbil dopravu autem, a za odměnu oběd a pivo. Jednomu bezdomovci jsem navíc slíbil 500 Kč. Bezdomovci slíbili, že se mnou půjdou, průvodem pod BÍLÝMI PRAPORY z BÍLÝCH prostěradel, namotanými na černém smetáku, a na plastových červených hrábích, a že na Policii ČR předáme uvedené trestní oznámení těchto textů. Již v neděli však bezdomovci svůj slib zrušili. Naplnili tím Písmo, že hladový pracující lid, včetně bezdomovců, je zatvrzelý, a s tváří pozvednutou vzhůru, zlořečí jak svým králům, či PÁNŮM, tak Hospodinu, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Iz.8/21. Po odmítnutí bezdomovců, mě Hospodin postihl nespavostí, a lítostí ze všech mých hříchů, čímž mě udeřil po hlavě, že jsem ani nehlesl. Tím mě přesvědčil o tom, že pro žádného lidského proroka neplatí texty Písma, např. o tom, že mně dá vyváznout, že mně odpoví, že mě ubrání, a obdaří slávou, že mně dopřeje dlouhých let do sytosti. Žalm91/14. Trestajícímu Hospodinu, nemůže věřit vůbec nikdo z lidí, protože nyní žádné dobro nezpůsobí, a to jak lidu, tak proroku Oplatkovi, pouze samé zlo, odstoupením svého rozumu, od zvířecích neposlušných POŠETILCŮ. Hospodin mě udeřil po hlavě, že jsem ani nehlesl proto, aby mě přesvědčil, že potrestá každého člověka, za jeho vlastní hříchy. Nový Hospodin se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až každý v Česku pochopí, že Hospodin, svou SLÁVU PÍSMA, a SLÁVU jediného proroka SVĚTA, nikomu z lidských červů nedá. Smiluje se pouze nad každým pokorným a úplně poslušným, kdo z textů Písma pochopí, že každý člověk na SVĚTĚ má povinnost být prorokem stejným jako nový Hospodin, v textech SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nad jím vyvoleným Českem se smiluje pouze tehdy, když k založení jediného státu, jednoho velkého celosvětového Česka, v čele s jediným Bohem SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, na Policii ČR v Brně STŘEDU, nebude argumentem SKÁLA neposlušných zvířecích křesťanských, či ateistických POŠETILCŮ, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, ZBRANĚ, atd., protože majetek a peníze shnili, kvůli blízkému ropnému a ekonomickému kolapsu. Nastolení vlády Hospodina nad všemi lidmi SVĚTA, rozdrcením hlavy KOBRY 11, a ostatních HADŮ, ostatních orgánů činných v trestním řízení v Brně, bude milostivým Božím darem, až v době, kdy Hospodin v Česku učiní vše nové, na základě přeměnění všech zvířecích POŠETILOSTÍ vládnoucí elity Česka, na rozum Boží, svým rozumem, v částečce svého NOVÉHO DUCHA, ze svého milosrdenství. Česko, a veškeré TVORSTVO musí uznat, že všichni proroci Písma, jsou novým Bohem, a že Hospodin, žádného lidského proroka, např. Stanislava Oplatka, k nastolení celosvětového Božího království, nepotřebuje, a nikdy nepotřeboval. Veškerou svou slávu, SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dá nový Hospodin, jenom sobě samému, tím, že veškeří proroci Písma, se v Česku stanou jediným Bohem SVĚTA. Pokorný, a úplně poslušný npor. Ing. Mariána Karase mrpb.oop.stred.podatelna@pcr.cz, má povinnost uvěřit, že Hospodin je SLOVEM NOVÝCH NEBES, má povinnost třást se strachem, jaký ještě nebyl, a svým rozhodnutím, k novému Hospodinu se vrátit, neprodleně nastolit daleko vyšší spravedlnost v Česku tím, že bude větší, než v době POUŠTĚ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Když npor. Ing. Marián Karas znovu prohlásí, že jako POLICISTA je Bohem, že je vládcem nad TVORY Česka, místo nového Hospodina, Bůh ho nějakým způsobem, uvedeným v Písmu zabije proto, aby byl strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU, aby byl odstrašujícím příkladem, pro všechny vzpurné, drzé a neposlušné. Pouze pokorní a úplně poslušní, mají jen malou naději, že Bůh dá Česku RÁJ Božího království, ve kterém, nad všemi TVORY, bude vládnout sám. Vše o novém Hospodinu, a vše o nové Boží koncepci ENERGETIKY, jedině možné a jedině správné, je opakovaně objasňováno, takže npor. Ing. Marián Karas nemá výmluvu, svůj návrat k Hospodinu, zase odložit, až na nové DNES naplnění PÍSMA v novém novoluní MĚSÍCE, protože Hospodin veškerému TVORSTVU odebral možnost se energeticky, ekologicky a mravně spasit, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Já jsem jako mezi MLÝNSKÝMI KAMENY. Z jedné strany mě melou neposlušní zvířecí křesťanští POŠETILCI, a z druhé STARY mě mele nemilosrdný Hospodin. Hospodin očekává, že na Policii Brno STŘED, bude mnoho pokorných, spravedlivých, a úplně poslušných služebníků Božích, kteří budou stejně MOCNÍ, stejně morální, a stejně VŠEVĚDOUCÍ, jaký je nový Hospodin. Já mám hledět, na Policii ČR Brno STŘED, se neprodleně vyprostit, mluvením pravdy o Hospodinu, a o jeho jedné správné, a jedině možné ENERGETICKÉ KONCEPCI Česka a SVĚTA. Z milosrdenství rozumu Hospodina, je objasněno, že Česko má povinnost nastolit celosvětové Boží království, na KONGRESU ENERGETIKŮ všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, což je pro křesťanské, militaristicky chamtivé svině, či NETVORY, v Písmu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, stále neviditelné. Vůli Boží je, aby jím vyvolené Česko, nastolilo vládu Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE nad lidmi, místo vlády politiků pravice a levice, v DOLINĚ O2 Arény, v Praze, neprodleně, oslavami narození se nového Hospodina, či oslavami DRUHÉHO PŘÍCHODU Hospodina do Česka. První příchod Hospodina ZLODĚJE do Česka, byl v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. V Česku se musí zachránit, a energeticky spasit, na Policii ČR Brna STŘEDU všichni tím, že všichni pokorní a úplně poslušní, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které jsou jediným Bohem SVĚTA, najdou RÁJ Božího, celosvětového mírumilovného království, s jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, Hospodinem. SOS, které stále vysílám, jsou tři tečky a tři čárky. SOS ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je nová BOŽÍ TROJICE. Když Hospodin najde v Brně dva, nebo tři pokorné a úplně poslušné služebníky Boží, RÁJ Boží království učiní. Dle písničky od Boha. Já na to mám. Stačí najít pár přátel, co umí za to vzít, kteří se nepřestanou bát, a kteří nepřestanou zpívat Hospodinu Písně nové. Nový Bůh je v Písmu poznatelný pouze pro spravedlivé, pokorné, úplně poslušné, dospělé, a mravné BOŽÍ SYNY.

 

Jediný Bůh SVĚTA, nemůže bydlet v křesťanských chrámech Česka, protože je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Pro pošetilé, to je dle Proglasu, pro zvířecí, pro neposlušné a vzpurné křesťany, není v lidských silách, naprogramovat si do hlavy nového DUCHA SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Je to milostivý Boží dar, pro nový, pokorný, a úplně poslušný Boží lid, Hospodinem vyvoleného Česka. Dále uvedené texty jsou zoufalým pokusem, napsaným kvůli tomu, aby se pošetilí, to je zvířecí křesťané Boha báli, a plnili jeho vůli, platnou pro přelom věků roku 2000, kdy v Česku, při ropném kolapsu, a při kolapsu ekonomickém, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Na ÚSVITU třetího křesťanského DNE, třetího křesťanského tisíciletí, kdy musí SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, každý znát, jako nového Boha, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE všech států SVĚTA, již nelze hřešit mletím křesťanských protikladných žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a mletím promyšlených DÉMONSKÝCH, to je ekonomických vychytralostí. Drzí, vzpurní, zpupní, pyšní a neposlušní křesťané, po poznání pravdy o Boží vůli, svévolně křesťanstvím hřeší, přestože vědí, že SOUDEM těchto textů SLOV NOVÝCH NEBES, jsou sražení po hlavách, a nemají ani hlesnout, protože Hospodin, žádného vzpurného a neposlušného zvířecího křesťanského pošetilce, nenechá bez trestu. Z milosrdenství Božího rozumu, stále mám vytrvalost zapisovat pomalý POSLEDNÍ SOUD zvířecích křesťanských a ateistických pošetilců, kteří nechtějí být v koncích se svou zvířecí moudrostí, kteří odmítají odejít do ŘÍŠE TICHA, kteří odmítají ukončit křesťanské smilněním, se svými BOHY, s boháči, s bankéři, s generály Pavlem a Bečvářem, či s pošetilými, to je se zvířecími politiky pravice a levice, atd. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, stále nejsou ROZDVOJENÍ ve své křesťanské víře, ve které místo Hospodinu, jedinému Bohu všech států SVĚTA, slouží pohlavním ÚDŮM vládnoucích, zvířecích idiotů. Pro záchranu Česka a SVĚTA, má vládnoucí elita povinnost uvěřit textům Písma o tom, že žádný člověk nemá svého DUCHA v moci, a že Hospodin, STARÝM DUCHEM, bude dělat ve SVĚTĚ a v Česku stále větší zlo, když všichni, kdo tyto texty dostávají, nebudou neprodleně pokorní a úplně poslušní. Není normální, aby chudí lidé živořili, a aby bohatí křesťané Ruska, USA, atd., zbrojili, vydělávali na prodeji zbraní, a lhali o energetice, o koncepcích energetiky, jako např. Merkelová na summitu G7, a náš ministr průmyslu Mládek, a kvůli energetické spáse křesťanů, válčili např. proti muslimům. G8 již neexistuje, a G7 chystá třetí světovou válku, a to jadernou, proti Putinovi. Duševně nemocní neposlušní a vzpurní pokrytci, zločinci, posedlí DÉMONSKÝMI NAUKAMI Satana, např. kardinála Duky, lžou o zásadních věcech, protože lžou o Hospodinu, a pro odstoupení Božího rozumu, lžou o koncepci energetiky. Duševně nemocní neposlušní a vzpurní, bloudí pro svou velkou pošetilost, protože selhali ve víře tím, že odmítají plnit objasněnou vůli Boží. Duševní poruchy neposlušné vládnoucí elity jsou způsobené odstoupením rozumu Hospodina v částečce jeho DUCHA. Když např. křesťanská svině Merkelová, požaduje, aby do konce tohoto století, byla světová ekonomika nezávislá na fosilních palivech, jako je uhlí, ropa, a zemní plyn, je blázen, z jejíchž úst nekape med, ale jed lží, bláznovství a pokrytectví. Zločinci a pokrytci mluví o klimatickém patu, protože technická elita VUT v Brně, podporuje naprosto nesmyslnou koncepci energetiky ministra průmyslu Mládka, pouze na elektřinu. Vládnoucí elita je Bůh vyžaduje, během jediné hodiny vše změnit tím, že se vyprostím z rukou těch pokrytců, lhářů a zločinců. Hospodin se nad pokrytci, lháři a zločinci smiluje, až se drzí pozemští Otcové Satani kněží všech ekumenických církví, vzdají všech křesťanských slov, a tím zniči SEDM KRKAVCŮ, sedm vůdců vládnoucích politických stran. Polámalo se mně zdraví, protože nemilosrdný Hospodin, po patnácti letech, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, kdy Božího SOUDU, stále vyžaduje, abych nedopřál svým očím spánku. Pro nedostatek lidské lásky k Bohu, a ke mně. Proto dál tyto texty nebudu psát. Bůh mě potrestal buď emočně, nebo nějakou nemocí. V horoskopu v Rovnosti uvedl, že mám být méně dominantní. Ve většině případů maskuji vnitřní nejistotu. Mám přiznat, že si nevím rady. Opakovaně uvádím, že soudím místo Boha, a že vím, že se stane pouze soud Boha, a ne můj. Hnacím motorem všech pokorných a úplně poslušných, jsou texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že je zřejmé, že Bůh soudí stále tím, že programuje DUŠE, či MOZKY lidí, rozumností, rukodělnou dovedností, i pudovými emocemi. Bůh slíbil, že svůj SOUD, odstoupení jeho rozumu, skončí, až můj SOUD bude zveřejněn v médiích. Hospodin v Písmu slíbil, že když dva, nebo tři hluší a slepí, to je mrtví, že všichni mrtví vstanou z mrtvých, protože se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad jím vyvoleným Českem, současně, po zveřejnění SOUDU

 

Některé texty, přetažené z kapitoly 191.

Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, křesťanská, a jiná vzpurná a neposlušná ateistická prasata, trestá dle textů SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, rakovinou, válkami, hubícími jadernými bombami, odstoupením svého rozumu, a tím debilitou, demencí, atd. Pro pokorné, a úplně poslušné, připravil v Písmu RADOSTNOU ZPRÁVOU. Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil, že v jím vyvoleném Česku, v případě, že najde dva nebo tři pokorné, a úplně poslušné, uvede na SVĚT VĚČNOU SPRAVEDLNOST DUCHOVNÍHO SVĚTA, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, a že od těch, kteří mají od Hospodina nějakou rozumnost, či rukodělnou dovednost, získanou Božím rozumem, v částečce DUCHA BOŽÍHO, ze svého milosrdenství, svým rozumem, již odstupovat nebude. Proto všichni pokorní a úplně poslušní, kdo mají od Hospodina nějakou rozumnost, rukodělnou dovednost, či dobrou paměť, v částečce DUCHA SVATÉHO, mají povinnost, pro ně lehká Boží přikázání realizovat. Lehkým přikázáním, je vyvlečení neposlušných vládnoucích NETVORŮ od koryt, kvůli energetické spáse, veřejným mletím SOUDU neposlušných a vzpurných. Poslušní mají povinnost, vládnoucí NEVĚSTY, ČARODĚJNICE, zločince, od jejich KORYT, vynést na márách, nikoli silou, ale NOVÝM DUCHEM, nového Božího SLOVA, a to ke KORYTŮM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky nezbytného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, mravně nezbytného. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud uvedené pravdy o Hospodinu, a o jeho jediné správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, nebudou v médiích, ve školství, na farách, a kostelích, atd., na SVÍCNU. Hospodin, nikoho křesťansky vzpurného a neposlušného, nenechá bez trestu. Hospodin bude TVORSTVO soužit, odstupováním svého rozumu, dokud se tak nestane. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy, dle Písma, v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, neprodlená realizace celosvětového Božího království, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je Božím milosrdenstvím. Zaslepenost křesťanských sviní, je zjevná všem pokorným a úplně poslušným. Bojovat proti rakovině 2.Tim.2/16,3/9, a proti válkám, Ezech.39/8,13,21,29, je nyní možné pouze SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, při úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Jer.1/17až6/19,30až51/58, atd. Bojovat proti rakovině, či proti válkám, křesťanskými, militaristicky chamtivými žvásty, drzých, DUCHEM CHUDÝCH, neposlušných, vzpurných hlupáků, např. biskupa Radkovského, bip@bip.cz, je zločin. Tragedií pro Česko je, že biskup Radkovský nic nechápe. V Hospodinem vyvoleném Česku musí neprodleně zavládnout daleko vyšší spravedlnost Božího království, než byla na pouští čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu. Půjdou za ni všichni, kdo se úplně podřídí novému Hospodinu, jeho dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, v Božím celosvětovém království. Nový Hospodin se skloní pouze k modlitbě pokorných, a úplně poslušných, křesťanských, militaristických sviní, či NETVORŮ. Česko bude blažit dokonalý celosvětový pokoj, a celosvětový mír, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a technický lid nové STÁTNÍ SPRÁVY, neprodleně svolají všesvětový KONGRES ENERGETIKŮ, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kněží nebudou padat, budou stoupat stále výš, když se vrátí k NOVÉMU SLOVU, k OSMÉMU BOHU. BOHOVÉ, komunisté z KSČM, mají povinnost vydat svědectví o tom, že byli OVCEMI, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Pro hmotně založené, militaristicky chamtivé boháče, nastal čas zásadních změn tím, že Hospodinem vyvolení pokorní, a úplně poslušní, z milosrdenství rozumu Hospodina, vstoupí do Boží podstaty ŽIVOTA VĚČNÉHO, kterou je celosvětové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Hospodin končí temnotu křesťanského hmotného SVĚTA tím, že SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vytváří SVĚT DUCHOVNÍ, svět celosvětového BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, ve kterém, nový Hospodin, bude každému pokornému, a úplně poslušnému, přítelem. Ve světě DUCHOVNÍM, v Božím království, budou všechny bytosti neomylné tím, že nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a nová STÁTNÍ SPRÁVA budou vědět, že jedině správná koncepce ENERGETIKY pro Česko, a pro celý SVĚT, je pouze v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, EKOLOGII a MRAVECH, celosvětového Božího království, energeticky neotřesitelného. Nebude soužení, což je odstupování Božího rozumu Hospodina od neposlušných. Žid.12/28, Bhagavadgíta9/7,9až15/15až16až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8až9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1až12, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10až5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7. Kněží nesmí soupeřit s jinými náboženstvími, protože Česko nesmí být myší, ale LVEM, který všechna náboženství zhltne, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. LEV, BOŽÍ SYN, BOŽÍ LID, Česko, má povinnost, ve jménu nového Boha, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vybojovat celosvětový mír, a postavit se proti všem NETVORŮM, kteří stále bláhově věří DUCHEM CHUDÉ technické elitě, která lže o energetice, pro odstoupení rozumu Hospodina od neposlušných. DUCHEM CHUDÍ lžou o koncepci ENERGETIKY tím, že věří naprosto nesmyslné energetické koncepci Česka, neposlušného, Bohem prokletého ministra průmyslu Mládka, pouze na ELEKTŘINU. Nový Hospodin se nemůže nad LVEM, nad Českem slitovat, svým rozumem, protože neposlušní, vzpurní, a drzí, pozemští Otcové Satani kněží, nemelou BOHOSLUŽBY, ale MODLOSLUŽBY. Nemelou, že jedině možná, a jedině správná energetická koncepce pro Česko, a pro všechny státy SVĚTA, je od Boha. Nemelou, že správná, a jedině možná Boží energetická koncepce, je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Neposlušní, vzpurní a drzí, DUCHEM CHUDÍ křesťanští hlupáci, pro neznalost Boha, a jeho ZÁKONŮ, nejsou schopní zastavit nesmyslné horečné zbrojení, nejsou schopní zastavit nesmyslné války o ropu, plyn, suroviny, nejsou schopní zastavit nesmyslné války o nadvládu křesťanských sviní nad muslimy, a nad jinými hlupáky, protože vládnou místo Hospodina, místo SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Nový Bůh, kvůli znalcům Písma, kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, nemůže vládnout nad vším TVORSTVEM, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Bláhové naděje úplně pomateného TVORSTVA, na neohraničený energetický růst se skončil, již na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU vládnoucích, DUCHEM CHUDÝCH, drzých vzpurných a neposlušných, politických a náboženských, hlupáků, či zločinců. Ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je zřejmé, že pro odstoupení rozumu Boha, od drzých, vzpurných, zpupných a neposlušných, v částečce DUCHA BOŽÍHO, energetická koncepce ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, je nesmyslným blábolem. Hospodin nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude vládnout nad jím vyvoleným Českem, a tím nad vším TVORSTVEM, sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Špatná energetická koncepce, Hospodinem prokletého ministra průmyslu Mládka pouze na elektřinu, existuje jenom z toho důvodu, že technická elita nechce přiznat, že pro odstoupení rozumu Hospodina, od vzpurných, zpupných a neposlušných, nedokáže svým rozumem zvířat, nahradit fosilní paliva obnovitelnou energetikou, a že nedokáže postavit desítky kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, dle bývalých energetických koncepcí odborníků na energetiku, docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a děkana Hrdličky z ČVUT. Politici nedělají to, co dělat mají, kvůli znalcům PÍSMA, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, kteří nechtějí mluvit pravdu o Bohu ZÁKONODÁRCI, a o jeho jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Protože Otcové Satani kněží, křesťanstvím, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, drze lžou o Hospodinu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, technická elita nic neví, o jedině možné, a jedině správné energetické koncepci Česka a SVĚTA. Bůh nepoleví, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud uvedené pravdy o Hospodinu, a o jeho jediné správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, nebudou v médiích, ve školství, na farách, a kostelích, na SVÍCNU. Hospodin, nikoho křesťansky vzpurného a neposlušného, nenechá bez trestu. Změnu umožňuje nové poznání jediného Boha. Křesťanské SMRTI již nebude, BELZEBUBA SVĚTA papeže Františka již nebude, neboť to co je, křesťanský, naprosto nesmyslný MEČ VÁLEK o fosilní paliva, a o nadvládu křesťanů nad muslimy, a nad Bohem, pomine. Nové BOŽÍ SLOVO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje, objasňuje nejenom obrovskou moc Hospodina nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM, ale i způsob jednání Hospodina, odstupování jeho rozumu, od neposlušného a vzpurného TVORSTVA.