Kapitola 184

20.11.2014 08:33

Kapitola 184 – 96 stran. Znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, pro VUT v Brně docenta Pospíšila, je jeho čest ODBORNÍKA. Bude ve všem po nedostatku, když to Česko s Kristem zkusí na VUT v Brně, nebo u ENERGETIKŮ Ing. Trojáčka a Ing. Korbela, z ČSÚ, kterým Kristus tímto zjednává právo, mluvit pravdu o energetice.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 121 (Česká bible, kapitola 184), soud exrektora Hampla z KU 94. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

Obsah kapitoly 184: 1.) Veškeré zlo na ZEMI, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, dělají drzí, pozemští Otcové, Satani, kněží, např. v Domašově u Brna farář Dominik, v Brně biskup Cikrle, protože nevěří textům Písma o tom, že Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, od nich, pyšných, zpupných a neposlušných, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Vyžaduje, aby je každý viděl jako zločince, a pokrytce. DUCHEM CHUDÍ kněží, pokládají celosvětový mír za zlo, a válku za dobro. Boží majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pokládají za zlo, protože charitu a almužnu, pokládají za dobro. Např. eutanazii starých lidí, ve věku sedmdesáti, či osmdesáti let, Žalm90/10, pokládají za zlo, protože nesmyslné utrpení starých lidí, pokládají za dobro. Hospodin slíbil, že nebude prodlévat se svým slitováním, svým rozumem tím, že jim rozdrtí bedra proto, aby svému novému technickému lidu, např. ENERGETIKŮM Ing. Jiřímu Trojáčkovi a Ing. Jiřímu Korbelovi, z ČSÚ v Praze, zjednal právo, mluvit pravdu o energetice. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,29/17,32/15,33/14,35/19,24,43/26,31, Bhag.15/15,16/13až24až18/66, atd. Blahoslavení svými skutky budou ti, kdo spolu se mnou, ukončí ve středu, v novém novoluní 26.11.2014, veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že s píšťalkami, či se stříkacími pistolemi, ukončí veškeré modloslužby na SVĚTĚ, vypískáním faráře Dominika, či v Brně biskupa Cikrleho, při kázání, viz text na konci kapitoly, pokud oni sami, neobrátí chrámové zpěvy v kvílení neprodleně, vyznáním svých vin. Provinili se uctíváním boháčů, a bankéřů, místo Krista, DUCHA SVATÉHO. Ám.3/17až8/2,7,11, Oz.2/18,3/6,6/5,7/10,8/4,12,9/7,12,15,13/1,11,14/3, atd. Kristus jediný ZÁKONODÁRCE tvorstva, se nad svým novým technickým lidem smiluje, když pískat, či stříkat na faráře, biskupy, atd. půjde mnoho lidí. Viz konec kapitoly. K.M. 1/4,6/6,24,12/10,17,27,19/6. Revoluce v Česku patří Kristu VÍTĚZNÉMU, který ji začal v roce 1948, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU. Pravdo–láskovci, vedení do energetického hrobu, drzým pokrytcem, ROHATÝM pozemským Otcem Satanem Tomášem Halíkem, vůdcem ČKA, jeho KYRRYHO myšlenkovými vlnami, od roku 1989, vybudovali velice hluboké příkopy, mezi SPRAVEDLIVÝM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristem, a lidmi, což ztěžuje DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka. Kristus však vládne svými SYNY ČLOVĚKA, Kristem z Bible, Kršnou z Bhagavadgíty, atd., nad lidmi celého SVĚTA, v jejich KRÁLOVSTVÍ PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, pouze dočasně. Ve stávající době přelomu věků konce éry fosilních paliv, se smiluje nad Českem, a celým SVĚTEM v případě, že vejdu do odpočinutí od svého díla sepisování APOKALYPSY SOUDU neposlušných militaristických křesťanských sviní, těchto textů, když ENERGETICI Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiřího Korbel, z ČSÚ v Praze, budou znát Krista nově, jako Boha celého SVĚTA, nejenom z Bible, Tóry, ale i z Bhagavadgíty, z Koránu, ze SLOV DOGONŮ, z písniček, z filmů, atd. Nový Kristus, takový věčný, jaký ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES opravdu je, nikdy SYNY ČLOVĚKA, Krista, ani Kršnu neplodil. Ani nebyl zplozen křesťanskou modlářskou stvůrou, Marií. Proto žádný lidský Bůh, žádný SYN ČLOVĚKA, žádný kněz, který vytvořil Krista a Kršnu, pouze jako dočasné Bohy, platné do přelomu věků konce éry fosilních paliv, jemu není roven. Bude ve všem po nedostatku, když to Česko s Kristem zkusí. Korán1/1až 112/1, Bhagavadgíta1/1až15/15až16/13až24až18/66až78, Iz.2/22až29/11až24,33/22, 44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Mal.3/9,16. Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, nad Ing. Jiřím Trojáčkem a Ing. Jiřím Korbelem, z ČSÚ v Praze, když úplně zničí žvásty pravdo–láskovce, ROHÁČE, drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, mluvením pravdy o tom, že Česko musí vědět, že elektrická energie tvoří cca 10 % z celkové energie Česka. Plyn že tvoří cca 30 % z celkové energie Česka. Benzin a nafta tvoří cca 60 % z celkové energie Česka. Z médií je zřejmé, že uhlí v Česku již slouží pouze pro dosluhující uhelné elektrárny, a pro výtopny. Proto elektrická energie, plyn, benzin a nafta, jako 100 % energie ukazuje, jak je lži lid Česka závislý na pravdě o ropě, plynu, a na pravdě o koncepci energetiky, kterou Kristus uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. ENERGETICI Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiřího Korbel, mají povinnost zajistit, aby ministr průmyslu Mládek, který je pro neposlušnost dementním idiotem, nedal Kristem vyvolenému Česku další ELEKTROŠOK, kterým je energetická koncepce Česka, pouze na cca deset procent elektrické energie. Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, není ani v Bhagavadgítě, ani v Koránu, ani v OHNI SLOV Bible. Není proto ani ELEKTŘINOU, a nechce dávat Česku uvedené ELEKTROŠOKY. Když pokorní a poslušní energetici, mluvením uvedené pravdy zajistí, aby se k novému Kristu vrátilo celé Česko, neprodleně, Kristus začne nad ENERGETIKY bdít, a bude je budovat tím, že jim dá svůj rozum, ze svého milosrdenství. Sír.5/5až43/26,31, Bhagavadgíta15/6, Jer.1/17až5/7až6/19až23/29,32až31/27,32až51/58, atd. Viz.str.6až23. 2.) Kristus se chtěl nad Českem smilovat, svým rozumem, již v roce 1988. Nemohl, protože nikdo nechtěl celosvětový mír, a Boží, absolutní spravedlnost. Proto nechal Česko jít, pod vedením boháče Havla, a drzého pozemského Otce Satana biskupa Malého, do PEKLA křesťanského imperialismu. Smiluje se, svým rozumem, když u KORYT nové STÁTNÍ SPRÁVY, mohou sedět pouze ti pokorní, a úplně poslušní, kteří z textů SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES pochopí, že není možné tvrdit, že lidstvo narazilo na LIMITY svého rozvoje, např. v energetice, v umělých hnojivech, např. ve fosforu, ve velikosti orné půdy, rybolovu, atd., a že všechno odnesou pouze chudáci, protože boháči, si svá KORYTA pokrytců, zločinců, a vrahů nového Krista, pomocí zbrojení a válek, udrží. Dočasnou službu kněží MODLÁŘSKÝM STVŮRÁM, kterým v Praze slouží vzpurný pastor Halík, v Domašově u Brna, drzý farář Dominik, má povinnost ukončit v Domašově npor. Šoukal z PČR z Rosic, neprodleně. MODLÁŘSKÉ STVŮRY všech náboženství SVĚTA, jsou pouze dočasné, do nastolení úplné poslušnosti. Nesmyslně ničit PLANETU ZEMI, a zásoby ropy, plynů, a uhlí, pro ignorování Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je prokazatelně TRESTNÝ ČIN, pro prokazatelné lži odborníků VUT V Brně, ČVUT, projektantů, a lži ministra průmyslu Mládka, o koncepci energetiky Česka. Prokazatelné lži o energetice, ekologii a mravech, působí Kristus, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, zpupných a neposlušných, které pase sama SMRT, např. farář Dominik. Kdo je splachovací, zůstane v kravincích uvedených volů. Kristus se smiluje nad úplně poslušnými. PČR v Rosicích, má povinnost, vyšetřováním faráře Dominika, zachránit a spasit těchto osm lidí, které Kristus živí, svým technickým rozumem, o energetice, odjakživa. Docenta Pospíšila, docenta Skály, a docenta Hirš, z VUT v Brně. Děkana Hrdličku, a profesora Drkala, z ČVUT. Nového prezidenta Česka, projektanta Ing. Rákose z Brna. Projektanta elektro Ohnutka, aby zorganizoval zřízení nové vlády a STÁTNÍ SPRÁVY Česka. Otroka Opatka, opisující PÍSMO různými slovy. Viz.str.23až34. 3.) Členové NSS v Brně, kteří odmítli zrušit SENÁTNÍ VOLBY proto, aby, dle požadavku Krista, byli úplně zničeni politici všech politických stran Česka, předseda JUDr.Passer, a soudci JUDr.Baxa, JUDr.Kühn, JUDr.Langášek, JUDr.Malík, JUDr.Výborný, a Mgr.Zemanová, jsou jako neposlušní, to je mrtví, již po SMRTI, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, ničícího lidskou, imperialistickou spravedlnost, jsou podjatí, pro ztrátu logického uvažování, o energetice, ekologii a mravech. SODOMA a GOMORA, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, v době cca sedmdesáti let od Hitlera, je SODOMA A GOMORA v Japonsku. Kristus nechal fašisty v Japonsku zamordovat hubící jadernou střelou, pro výstrahu neposlušným imperialistům Česka. Kristus učiní SODOMU a GOMORU také v Česku, když boj o KORYTA na MMB, nebude nyní nový tím, že KORYTO na MMB dostane každý poslušný, kdo se podřídí Kristu ZÁKONODÁRCI, jeho Božím příkazům, a zákonům. Šanci mají i všichni ti, kdo skončili v opozici, např. primátor Onderka, či Kotzián z info@brnoplus.cz. Odstoupení rozumu Krista, je mocná zbraň, proti pyšným vládnoucím idiotům. Zlo černé křesťanské magie, je tak mocné jenom proto, že vládnoucí psychopati nemají žádný lék, na svou touhu po penězích, a na svou touhu dělat Bohy, a tím rozhodovat o tom, koho pomocí svých Bohů, vojáků a zbraní, v nesmyslných válkách o ropu, plyn, suroviny, a vládu nad muslimy, zabijí. Noví kněží, pokorní a úplně poslušní, jsou nyní především energetici. Ze jejich krále jsem pomazal nového nového ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila. V telefonickém hovoru souhlasil s názorem, že Kristem požadované svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, je nutné, pro dialog o smysluplné koncepci pro ropu a plyn, pro všechny státy SVĚTA. Kristus vyžaduje, aby ve velké HORNÍ KOMNATĚ, v kanceláři rektora VUT v Brně Štěpánka, vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, jako hlavní zdroj energie, pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno tvorstvo, neprodleně. LEV Česko, stojí TVÁŘÍ TVÁŘ, LVU KRISTU. Neviditelný Kristus, je již viditelný, je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES.

 

Jiří Ohnutek, jiriekolog@email.cz, pomazaný na proroka místo mě, má povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný neposlušný imperialistický zloděj. Myšlenkové vlny od Krista o ENERGETICE, mohou nyní chytat pouze úplně poslušní. Viz.str.34až62. 4.) DUCHÁČCI, zrození ze SMOGU, SMOGULOVÉ, jejichž zaslepenost je zjevná, kteří svým lži učením, šíří rakovinu, jsou vládnoucí matadoři, kteří odmítají slyšet pravdu o Kristu, a pravdu o energetice. Zakladatel DUCHÁČKŮ, Kristem nenáviděného PTACTVA ODS, je exprezident Václav Klaus. Dále zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman. Vládnoucí DUCHÁČKY nyní tvoří vůdci sedmi vládnoucích politických stran. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip. Stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice tím, že se APOKALYPSOU SOUDU zhmotnili. Stali se z nich STRAŠIDLA, které musí zničit ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil, NOVÝM DUCHEM a NOVOU MYSLÍ. Zedníkům, rolníkům, pracující inteligenci, a ostatnímu proletariátu, dal Kristu HOLE, pro nastolení Boží SPRAVEDLNOSTI, energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. HOLEMI SLOVA, jsou PÍŠŤALKY, a STŘÍKACÍ PISTOLE, které je nezbytné použít na pyšné, a neposlušné, především na radnicích, a v kostelích. Viz.str.62až71. 5.) V ČRo2 zaznělo, že ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, by měla vniknout na HRAD, do sálu, kde DUCHEM CHUDÝ zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Miloš Zeman, udílel STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ, DUCHEM CHUDÝM křesťanským sviním. ŽENA STATEČNÁ, s řádem BÍLÉHO LVA, vše křesťansky militaristické a imperialistické neprodleně zničí. Z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, se zrodilo Kristem vyvolené Česko, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, již před vznikem Česka, v roce 1918. Pokorným a poslušným ENERGETIKŮM, se z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, zrodí, v jejich hlavách, Boží království, již v roce 2014, místo třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Boží hněv, kvůli neposlušným, drzým a pyšným, již neprodlévá. DISKRIMINACE zedníků, a ostatního proletariátu, CHUDOBOU, a BÍDOU, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA. Nastal ÚSVIT Božího království, kdy je možné nového Krista nalézt, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, po zveřejnění těchto textů. Kristem pomatené Česko, se kterým se Kristus soudí, prožilo nadarmo čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Česko činí, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných, z nezaměstnaných a z bezdomovců zvířata, a z vládců SVĚTA, např. z prezidentů Obamy, Putina či Zemana, stejné válečné zločince, jakým byl Hitler. Česko se nepoučilo se ani z dějin, ani z textů Písma. Množství moudrých znalců SLOV NOVÝCH NEBES, především technického lidu, má povinnost, vzdělávat se Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Kristus vyžaduje vytvořit vše nové, vytvořením nové vlády Česka, a nové STÁTNÍ SPRÁVY, úplně poslušné, dle dalších textů. Vyžaduje, aby projektant Jiří Ohnutek jiriekolog@email.cz, mobil 607 648 600, s mnohými pokornými, a úplně poslušnými, dělil kořist, kterou jsou KORYTA, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, a vládě. Levicoví ekologové www.jirkaklub.cz, převezmou ZEMI do dědictví v případě úplné poslušnosti, když jiriekolog@email.cz, vytvoří novou STÁTNÍ SPRÁVU. Česko vytvoří ŠIROKOU CESTU do Božího království, úplným zničením všech světových náboženství, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES. Šanci získat Boží rozum o ENERGETICE, má každý úplně poslušný. Hospodin vyžaduje, aby mohl Česku a SVĚTU žehnat pokojem, z VELKÉ HORNÍ KOMNATY rektorátu VUT v Brně tím, že rektor Štěpánek zde bude orat, sít, sklízet a soudit, pro znalost dokonalé lásky Krista, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Tím budou religionisté Masarykovy univerzity, proměnění v HNOJIŠTĚ, pro zákony POLE VĚDY Písma. Viz.str.71až87. 6.) POZDRAVENÍM POKOJE se pozdravím se znalci SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, se zedníky, a s ostatními proletáři, s hasiči Trandou tramin25@seznam.cz, jiriplaisner@seznam.cz, či v Břeclavi, s panem Novac.T@ seznam.cz, Zach.14/12, když uvěří, že utištěné proletáře Kristus spasí skrze jejich utrpení tím, že jim otevře ucho skrz útlak, od vůdce NSS, od boháče JUDr.Baxy, a od odvolací komise pro volby, vedené JUDr.Passrem sekretariat@nssoud.cz. Kristus slíbil, že když najdu dva, nebo tři znalce SLOV NOVÝCH NEBES, pokorné, a úplně poslušné, že udělá takový zmatek v hlavách ostatních neposlušných, že se pozdravím POZDRAVENÍM POKOJE, Zach.14/12, se všemi zpupnými, vzpurnými, lenošnými, zbabělými, a neposlušnými. Kristus, který lidem dává veškerý rozum, či veškerou zručnost, a dovednost, nemůže žádného neposlušného člověka soudit jinak, než odstoupením svého rozumu. Řím.3/6, Oz.2/18,9/7,12,15. A vypískáním, či vystříkáním, úplně neposlušných a vzpurných militaristických sviní. Viz.str.87až96.

 

1.)Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, slíbil, že v Písmu vyvoleném Česku, zabije, bude trýznit, či jinak potrestá každého, kdo se bude nyní vzpírat, dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Božího království, o energetice, ekologii, a mravech. Příprava na setkání ENERGETIKŮ z celého SVĚTA, v DOLINĚ POZNÁNÍ, v O2 Arény v Praze, s Pánem pánů, a s Králem králů, se SYNEM ČLOVĚKA, s jediným Bohem SVĚTA, který je Ježíšem Kristem, i Kršnou. Dle pohádky z ČRo2 MLUVA PTÁKŮ, a dle SLOV NOVÝCH NEBES, až ENERGETICI celého SVĚTA, přijdou do DOLINY poznání O2 Arény v Praze, na kongres o smysluplném využití ropy a plynu, Krále králů, a Pána pánů, zde neuvidí. Uvidí však ZRCADLA, v nichž se zrcadlí především drzí pozemští Satani kněží, vedení v Česku ROHATÝM NETVOREM, vůdcem pravicových pravdo láskovců, drzým pozemským Otcem Satanem Tomášem Holíkem, vůdcem ČKA, info@farnostsalvator.cz, irena.boumova@centrum.cz, jak mletím žvástů děsivé křesťanské temnoty, nastolili nikoli Boží SPRAVEDLIVÝ ŘÁD, Božího království, ale ŘÁD SVŮJ, ŘÁD křesťanského PEKLA, svým neposlušným rozumem zvířat. ROHATÝ farář Tomáš Halík, roztáhl svoje sítě, pro své Bohy, boháče, bankéře a vojáky tím, že ve svých teologických žvástech, označil SYNA ČLOVĚKA, Kršnu, který do Česka přišel v Bhagavadgítě, za naprostou nulu. Podle jeho žvástů, jediný Bůh SVĚTA, Kršna, či Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako SYN ČLOVĚKA, nemůže nikoho na SVĚTĚ vysvobodit z rukou ROHATÝCH PEKELNÍKŮ, to je kněží, ani v jednom náboženství SVĚTA. Tím si, u svých bohatých Bohu, vymodlil 36 milionů Kč Templetonovy ceny, a čestný doktorát teologů v Erfurtu. Děsivé temnota militaristických křesťanských žvástů tohoto dementního křesťanského idiota, vyšla najevo až nyní, v APOKALYPSE pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, a je ZRCADLEM pro všechny, kdo mají za svou SKÁLU, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJÁKY, ZBRANĚ, AUTA, LETADLA, LODĚ, atd., to je výrobky lidských rukou. Úplným zničením jeho křesťanských žvástů, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, úplným zničením všech pravdo láskovců, kteří chtějí bojovat se SPRAVEDLIVÝM Hospodinem, a bojovat s levičáky, kteří 17.11.2014, házeli na zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana vajíčka, bude odstraněno veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ. Komunisté, v době čtyřiceti let pouště socialismu, měli RUDÉ PRAPORY komunistických bohatýrů, dle vůle Boží. Nah.1/4,9,2/4až3/10, atd. Červené karty a vejce, dal Kristus do rukou těm vítězům nad Kristem, kteří nastolili imperialismus, jako poslední stádium kapitalismu. Tato vzpurná a drzá NEMLUVŇÁTKA, která dělají z nezaměstnaných bezdomovce, pomocí lichvářů a exekutorů proto, aby mohly být závratné rozdíly mezi chudými a bohatými, jsou určena k zániku. Kristus zvítězí, až tato NEMUVŇÁTKA budou rozdrcená, postavena na pranýř, za své lži o Kristu, pravdou o ENERGETICE, a pravdou o Kristu. Skála úplně poslušných ENERGETIKŮ Ing. Jiřího Trojáčka a Ing. Jiřího Korbela, z ČSU Praha, je nová. NOVOU SKÁLOU je Boží technický rozum, v částečce DUCHA SVATÉHO, o koncepci energetiky, pro všechny státy SVĚTA, uvedený v dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. ENERGETICI z pravicového ptactva, Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiřího Korbel, z ČSÚ v Praze, dle pohádky MLUVA PTÁKŮ, prochází nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Když projdou, budou sice oškubáni o své Bohy, o majetek, a o auta, ale přežijí. Jako živí, to je pokorní, odpovědní, a úplně poslušní, mají povinnost iniciovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze tím, že připraví ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, pro elektrickou energii, pro plyn, pro benzin a pro naftu. Jak je opakovaně objasňováno, uhlí v Česku již slouží pouze pro dosluhující uhelné elektrárny, a pro výtopny. Proto elektrická energie, plyn, benzin a nafta, jako 100 % energie ukazuje, jak je lži lid Česka, závislý na pravdě o ropě a plynu. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, atd. Každý odborník, který má rozum od Krista, z milosrdenství jeho rozumu, má povinnost Kristu sloužit tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Nepřátelství s Kristem, je přátelství s ROHATÝM pozemským Otcem Satanem Halíkem. Zpupní a neposlušní, Kristem prokletí pravdo láskovci, mají POSLEDNÍ ZVONĚNÍ, protože z milosrdenství rozumu Krista, lásku Božího rozumu, již nedostanou. Pro odstoupení rozumu Krista, nemají než DECH svého ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ. Tím jsou odhození z Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, ven. Bez rozumu Krista zažijí pláč, a skřípění zubů. ENERGETICI ČSÚ, dle písničky od Krista, mají povinnost si slíbit NOVÝ DEN, který bude trvat až na věky věků, při nastolení majetkové roviny Božího království. Mají povinnost si slíbit mluvit pravdu, o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, a vytrvat v boji se lháři, se zločinci, s pravdo láskovci, vedenými drzým ROHATÝM Satanem Tomášem Halíkem. Nový Kristus, NOE, SYN ČLOVĚKA, žehná ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, pouze pokorným a úplně poslušným ENERGETIKŮM, kteří uvěří, že bez technického rozumu Krista o ENERGETICE, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je Česko, a lidstvo, úplně ztraceno. Kdo z ČSÚ, z oddělení statistiky energetiky, se ke Kristu nevrátí neprodleně, kdo o energetice nebude mluvit pravdu neprodleně, od toho Kristus odstoupí svým rozumem, a potrestá ho tím, že ho nechá padat do světa politických a náboženských ZVÍŘAT, vlastním pádem jeho lidského rozumu, což je trest, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Den 17. listopad, je MRTVÉ VÝROČÍ STROJE ČASU, kterým je SLOVO NOVÝCH NEBE, ve kterém se zmocnili vlády nad lidmi, Bohem prokletí, úplně neposlušní rohatí Satani kněží, a jejich bohaté děti, chrlením frází SLOV DĚSIVÉ KŘESŤANSKÉ TEMNOTY, a frází SLOV KRUTÉHO ZMIJÍHO JEDU bankovního systému, a vojenskoprůmyslového komplexu. Mír mezi lidmi úplně poslušnými, a lidmi úplně neposlušnými, být nemůže, stejně jako nemůže být mír, mezi bohatými militaristickými sviněmi, a chudými nezaměstnanými. Kristem vyvolené Česko má i ve slovech HYMNY, Boží příkazy. Česko najde DOMOV u SYNA ČLOVĚKA, u Krista, když úplně poslušní Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiří Korbel, budou mít DUŠE útlé, v TĚLE čilém, mysl jasnou, rozumem Krista, pro vznik a zdar Božího království, lidu pokorného a úplně poslušného. Když pravdou o energetice, a o Bohu, o SYNU ČLOVĚKA, zmaří vzdor drzých rohatých pozemských Otců, Satanů kněží, a jejich Bohů, jejich křesťanského PEKLA, boháčů, bankéřů, vojáků, politiků, obchodníků, atd. Slavné plémě, jsou úplně poslušní ENERGETICI ČSÚ. Poznávání Krista, pomocí protikladných nauk, děsivé křesťanské temnoty, a promyšlených ekonomických vychytralostí ROHATÝCH PEKELNÍKŮ, pravdo láskovců, vedených ROHATÝM knězem Halíkem, Kristus, SYN ČLOVĚKA, skončí, při vyšetřování drzého Satana Tomáše Halíka. Neřád lží, na pravdo láskovce je nakydán, musí být na pranýři. Gal.1/7až3/20až6/7, Iz.29/11až24,33/22,66/24, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3.

 

Kristus vyhledá ENERGITIKY sám, svým rozumem, když budou mít za Boha vlastní sílu pravdy o energetice, a pravdy o přelomu věků konce éry fosilních paliv, dle SLOV NOVÝCH NEBES. KOZEL, zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, kterému Kristus viditelně pustoší pastvu, pomocí vajíček od pravdo láskovců, má nakročeno k odchodu do věčného prokletí, připraveného ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, ROHATÉMU Satanu, drzému pozemskému Otci Satanu Tomáši Halíkovi. Protože dary rozumu od Krista, již nemají žádné, padají pádem vlastního rozumu, který je stejný, jako rozum zvířat. Vážení Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky. Tel.: 274052281 e-mail: jiri.trojacek@czso.cz. V době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, na faru v Domašově, při požadovaném vyšetřování drzého pozemského Otce faráře Dominika, kvůli jeho protikladným křesťanským žvástům o Kristu, PČR z Rosic u Brna, vedoucím oddělení npor. Mgr. Igor Šoukal, je jediným znamením DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, Vaše čest ODBORNÍKŮ na energetiku. ZVLÁŠTNÍM ZNAMENÍM pokorných a poslušných, je rozum od Krista. Bez dokonalé lásky Božího technického rozumu, je člověk ztracený, pro bludy svého rozumu, který je stejný, jako rozum zvířat. Ekumenické církve spáchali náboženský podvod tím, že oslavují ANTIKRISTA tím, že lidé oslavují sami sebe navzájem. Jejich náboženský podvod vyšel najevo, na pomalém POSLEDNÍM SOUDU zpupných a neposlušných tím, že svou jednotou k neposlušnosti, zdržují DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, do Česka. Nového Krista, SYNA ČLOVĚKA, Kršnu, který přichází kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, pohřbili do hrobu, a tím pohřbili Kristem vyvolené Česko. ZLOČINECKÁ ORGANIZACE církví, chce dokončit dílo zkázy, svého rozumu tím, že nechtějí brzdit, ale stále přidávají plyn. Zítra se bude, tančit všude, až naše vítězné vlajky bílé, na stožáry SVĚTA vyletí, až se nový Kristus smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad Vámi, pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, ENERGETIKY, které toužebně očekává všechno tvorstvo, což Kristus v Písmu slíbil. Budete zářit, jako mediální hvězdy, navěky a navždy, když z milosrdenství rozumu Krista, jako první na SVĚTĚ, budete mluvit pravdu o energetice Česka tak, aby byla použitelná, pro mírový kongres energetiků celého SVĚTA. Kristem vyvolené Česko, má totiž povinnost svolat všesvětový kongres energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze, z milosrdenství Božího rozumu. Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, křesťanský, který řídí celý SVĚT, STAROU MYSLÍ a STARÝM křesťanským DUCHEM, definitivně zemře v hlavách lidí tím, že bude vzkříšený z mrtvých, ze vzedmutého moře vln starého myšlení o Kristu, všech militaristických křesťanských sviní tím, že Vy, znalci energetiky, a znalci SLOV NOVÝCH NEBES, budete mít myšlení o energetice stejné, jako má Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Mluvení pravdy o energetice, a pravdy o jediném Bohu SVĚTA, z Vás udělá, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, dědice slávy myšlení Krista, o Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Pravda o energetice, uvedená např. na konci kapitoly 176, není stále zveřejněna kvůli tomu, že politický a náboženský dobytek, kvůli energetické spáse SVĚTA, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, zvířecím, nechce zrušit všechna náboženství SVĚTA, a tím všechny boháče, bankéře, vojáky, atd., realizací Boží majetkové roviny, zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného. Kapitola 176, je uvedena v NOVINKÁCH, na www.pametni-kniha.cz. Je zapotřebí napsat www. Na konci kapitoly je uvedena např. tabulka, s dobou dotěžení ropy v jednotlivých státech, a kritika energetické koncepce vlády tehdejšího premiéra Špidly. Ve FOTOGALERII je zde navrženo sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro 1360 lidí, kteří nebudou žádnou energetiku od státu potřebovat. Nový Kristus bude jednat sám v okamžiku, když řekne tu jsem, jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, v hlavách úplně poslušných energetiků ČSÚ. Slíbil že zajistí, aby SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, vyšlo ve Vašich hlavách, jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu pro energetiky. SLUNCE se zdravím na paprscích, z milosrdenství rozumu Krista, bude jediným, hlavním zdrojem energetiky, za mizející fosilní paliva. Mluvením pravdy o údajích energetiky, které jsou nezbytné, pro svolání kongresu energetiků celého SVĚTA do Prahy, se stanete spravedlivými, dospělými, odpovědnými, moudrými, prozíravými, schopnými jít po ŠIROKÉ SILNICI, do BRAN Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v DOLINĚ poznání O2 Arény v Praze, spolu se všemi energetiky SVĚTA, na mírovém kongresu energetiků. Zde bude nový Kristus, SYN ČLOVĚKA, Kršna, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, oslaven tím, že mu bude předána vláda nad tvorstvem celého SVĚTA tím, že bude uznán za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA. Pro lži drzých pozemských Otců Satanů kněží o Kristu, pro děsivou temnotu křesťanství, pro protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti, o jediném Bohu SVĚTA, o Ježíši Kristu, SYNU ČLOVĚKA, Kršnovi, UFONOVI, nemá nikdo ani ponětí. Vědecký problém poznání Krista, ze SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z milosrdenství rozumu Krista, je vyřešen. Hospodin, jediný Bůh celého SVĚTA, stvořitel všech náboženství SVĚTA, je dle písničky od Krista, i dle Písma, ŽENOU STATEČNOU. ŽENA STATEČNÁ, ODĚNÁ SLUNCEM, Bhagavadgítou, porodila SYNA ČLOVĚKA, Kršnu. ŽENA STATEČNÁ s MĚSÍCEM Koránu POD NOHAMA, porodila SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista takového, jaký v Bibli opravdu je. ŽENA STATEČNÁ, těhotná SLOVEM NOVÝCH NEBES, S KORUNOU DVANÁCTI HVĚZD KOLEM HLAVY, porodí na Domašovsku, v Brně, nebo v Praze, např. na ČSÚ, SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, jako jediného Boha SVĚTA, až Kristus bude chtít. Nového Krista, SYNA ČLOVĚKA, DUCHA SVATÉHO, porodí z Koránu každý, kdo uvěří textům Koránu, že VĚČNÝ BŮH, nikdy Kršny a Krista neplodil, a ani nebyl z Marie zplozen. Proto nový Kristus, nemá žádného Boha, v různých náboženstvích SVĚTA, kdo je mu roven. Bože na NOVÝCH NEBESÍCH, VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES, učiň svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, z milosrdenství svého rozumu, v hlavách úplně poslušných ENERGETIKŮ Ing. Jiřího Trojáčka a Ing. Jiřího Korbela, z ČSU Praha. Zajistí svým rozumem, ať již chodí po vlnách starého myšlení, a starého křesťanského DUCHA, a ať tím, tyto vlny starého myšlení, a vlny starého DUCHA, úplně vysuší. Vždyť jsi i v písničkách slíbil, že porodíš bezvětří, kdy vlny chybného myšlení náboženského a politického, ustanou. Bože dej, ať mír dál zůstává s touto krajinou tím, že slova lží o energetice, a o Kristu, o SYNU ČLOVĚKA, utichnou. Teď když Tvá vláda nad celým SVĚTEM, se zase k TOBĚ navrátí, dej pokorným, a úplně poslušným ENERGETIKŮM Ing. Jiřímu Trojáčkovi a Ing. Jiřímu Korbelovi, dostatek svého rozumu o energetice, ať Tvůj DRUHÝ PŘÍCHOD, zase neodloží na další úplněk MĚSÍCE proto, aby projektanti měli dostatek času, do jara vše připravit tak, aby na jaře již byli všichni smysluplně zaměstnáni, dle Tvých zákonů.

 

Proto Bohem lidí jsou promyšlené vychytralosti sviní z BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a NETVORŮ, z VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Jak jsem již v této kapitole uvedl, ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, který je uvedený také v GRAFU ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz (je nutné napsat www), jsem vypracoval na základě konzultací o energetice, s docenty Skálou, Kadrnožkou a Hiršem z VUT v Brně, a s děkanem Hrdličkou a profesorem Drkalem z ČVUT. Protože tito vědci sešli z cesty studia ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože se v Písmu Krista nedotazují, na další, energeticky, ekologicky, a mravně správnou cestu Boží, Kristus od nich odstoupil svým rozumem, a tím z nich učinil NEMLUVŇÁTKA, neschopná, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, logicky myslet. Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, poradil docentu Skálovi z VUT v Brně, abych si zjistil ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, z Českého statistického úřadu v Brně. Dle paní Jonášové, telefon 542 528 111, klapka 115, do Česka,v roce 2013, se dovezlo 6 552 000 tun ropy. Zemního plynu se dovezlo 8 468 milionů m3. Výroba elektrické energie činila 87 065 GWH. Podlé mého názoru, dělat dlouhodobou energetickou koncepci Česka na uhlí, které se spotřebuje na vytápění, je naprostý nesmysl, protože změna energetiky, na energetiku bez fosilních paliv, je věc dlouhodobá. Česko zřejmě, během dalších dvaceti let, zbývající uhlí úplně vyrabuje, protože špatné mravy lidí se nezmění, ani při vstupu Česka, do bran Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Dělat energetickou koncepci Česka, na obnovitelné zdroje elektrické energie, je stejný nesmysl, protože ropu a plyn nemohou nahradit. V médiích bylo uvedeno, že např. fotovoltaika postavená na polích, je statisticky hodnocená v záporných, či minusových hodnotách, protože vyrobí méně energie, než se energie, do postavení elektráren, vložilo. Obnovitelné zdroje většinou vyrábí elektrickou energii. Proto, pro potřeby konference energetiků, by tyto údaje o obnovitelné energetice, které nejsou vysoké, by měly být zahrnuty v celkové výrobě elektrické energie. Pokud tedy, teoreticky, pro vytvoření energetické koncepce, pro sto procent energie, kterou Česko potřebuje k životu, bude tvořit pouze ropa, plyn, a elektrická energie, měla by ropa, 6 552 000 tun, dle mých odhadů, dle údajů dříve uvedených na VUT v Brně a ČVUT, tvořit cca 60 % z celkem potřebné energie. Zemní plyn 8 468 milionů m3, by měl tvořit cca 30 % z celkem potřebné energie. Výroba elektrické energie 87 065 GWH, by měla činit cca 10 % z celkem potřebné energie. Dle sdělení bývalého ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Skály, v době socialismu, tvořila elektrická energie cca 10 % celkové energie. Energie na dopravu tvořila tehdy cca 50 % celkové energie. Pane Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky. Výroba elektrické energie od dob socialismu se příliš nezměnila. Podstatně se zvýšil dovoz ropy, a dovoz plynu. Míra Božích darů je rozličná. Když jako BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, se osvědčíte tím, že budete sloužit Kristu tím, že sdělíte pravdivé údaje o energetice, potřebné pro kongres energetiků v Praze, Kristus Česko povýší, protože bude, jako první, mezi všemi národy SVĚTA, z milosrdenství jeho rozumu, mluvit pravdu o Kristu a energetice. Údaje, které jste mi již zaslali, by bylo zapotřebí upřesnit tak, aby byly věrohodné pro uvedený účel, pro jednání o koncepci pro ropu a plyn, pro všechny státy SVĚTA. Kristus slíbil, že potrestá každého, kdo pravdu mluvit nebude, proto pozor! Nikdo Vám neublíží, když mně požadované údaje procentuálního rozdělení zašlete. Mluvit pravdu o energetice je nezbytné z toho důvodu, aby vedoucí oddělení PČR v Rosicích npor. Mgr. Igor Šoukal věděl, proč má povinnost vyšetřovat, a trestně stíhat faráře Dominika z Domašova, za jeho lži o Kristu, kvůli nimž Kristus, SYN ČLOVĚKA, DUCH SVATÝ, odstoupil, svým rozumem, v částečce svého DUCHA, i od technické elity Česka a SVĚTA. Pane Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ. Kristus, který vyžaduje, aby nový Boží lid energetiků, zrušil dočasné, škodlivé, lživé, a neblahé šíření vln nečistého zvířecího křesťanského lidského myšlení neprodleně, mně umožnil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, promluvit v pořadu Kontakt dvojky ČRo2, kde hostem úplně pomatené Ivany Denčevové, dvojka@rozhlas.cz, kontakt@rozhlas.cz, byl drzý pozemský Otec, Satan kněz Bublan, bývalý ministr vnitra. Bývalému ministru vnitra a posluchačům, bylo zkráceně sděleno. Nový Boží lid energetiků Česka, potřebuje mít za Boha vlastní sílu tím, že bude mluvit pravdu o koncepci energetiky Česka, která bude projednána, na mírovém kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, z milosrdenství rozumu Krista. Mluvit pravdu o energetice, Kristus umožní pouze těm energetikům, kteří budou věnovat pozornost SLOVŮM NOVÝCH NEBES, o energetice, ekologii a mravech. Boží hněv již neprodlévá.

Pane Bublane, byl jsem u Vás, na kole, ve Veverské Bitýšce v době, když jste byl ministrem vnitra. Říkal jsem Vám, že máte být Otec Bohu milý tím, že jako úplně poslušný, musíte studovat SLOVO NOVÝCH NEBES, o přelomu věků konce éry fosilních paliv, ve kterých je uvedeno i východisko, z blízkého, ropného a energetického kolapsu. Východiskem je vláda nového Krista nad celým SVĚTEM, kterou má povinnost zajistit Česko tím, že svolá do Prahy, do DOLINY O2 Arény v Praze, kongres energetiků celého SVĚTA. Energetici celého SVĚTA, zde mají povinnost, udělat koncepci na smysluplné využití ropy a plynu, pro všechny státy SVĚTA. Vaše dočasné informace o Bohu, které jsou platné pro křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, již neplatí, protože nový Kristus vyžaduje, aby Česko zajistilo, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, po zveřejnění APOKALYPSY těchto textů, ze SLOV NOVÝCH NEBES. Východiskem přelomu věků konce éry fosilních paliv, je SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii a mravech, které je uvedené, v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, Božího království. Nástrojem pro změnu SVĚTA již nejste Vy, Otcové Satani kněží, ale nový Boží lid energetiků, ČSÚ, nebo např. VUT v Brně, které povede do Božího království, Ježíš Kristus sám, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Kvůli Vašemu STARÉMU DUCHU, a STARÉ křesťanské mysli, se vedou nesmyslné války o ropu, plyn, a války, o vládu křesťanů nad muslimy. Bílou Nevěstou energetiků Ing. Jiřího Trojáčka a Ing. Jiřího Korbela z ČSÚ, je ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, která je SYNEM ČLOVĚKA, která je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, pro každého, kdo učiní spravedlivé skutky BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Kristus se nesmiluje nad nikým, kdo má na svém čele vypálený cejch křesťanských DÉMONŮ, což jsou boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, obchodníci, a jiní lháři a vrazi, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. VĚDECKO TECHNICKOU REVOLUCI, přeměny Česka a SVĚTA, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, zdržuje totální cenzura na APOKALYPSU těchto textů. Hříchy těch co lžou o energetice proto, že oslavují ANTIKRISTA tím, že oslavují sami sebe navzájem, vyšly najevo nyní, na pomalém POSLEDNÍM BOŽÍM SOUDU, neposlušných tím, že oslavují místo rozumu Krista, rozum svůj, zvířecí, Úpadkem, rozkladem, a třetí světovou válkou skončí všechno na SVĚTĚ, když církve nebudou úplně zničené. Hříchy rohatých Satanů kněží, kteří nastolili SVŮJ ŘÁD, místo řádu Božího, jsou zjevné. Východiskem je neprodlený návrat neposlušného Česka k novému Kristu, ke SLOVU NOVÝCH NEBES. Drzý pozemský Otec kněz Bublan, který stále spřádá různé konspirační teorie o teroristech, z titulu své funkce inkvizitora, stále nevěří textům Písma o tom, že Česko je Kristem vedeno, od doby feudalismu, až do současnosti, dle textů Bible. Odpověď tohoto dementního idiota zněla, že žádný přelom věků není, a že Česko má energie nadbytek, protože vyváží elektrickou energii. Pane Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ. Jak vidíte, je nezbytné udělat požadovanou koncepci energetiky pro elektrickou energii, plyn, benzin, a naftu, v hlavách vládnoucích idiotů. Kdyby platily údaje, které kdysi učil docent Skála na VUT v Brně, činila by elektrická energie, cca 10 % z celkem potřebné energie. Vyvážená elektrická energie by činila v tomto případě pouze dvě procenta. Dovážená energie by činila, výhledově, devadesát procent. Když uvedete pravdivé údaje o energetice tak, jak je to požadováno, nebude problém trestně stíhat faráře Dominika, i bývalého ministra vnitra Bublana, kvůli jejich křesťanským žvástům, a tím zrušit veškerá náboženství SVĚTA, a SLOVEM NOVÝCH NEBES, nastolit vládu Krista nad celým SVĚTEM, v jeho Božím království, ještě v listopadu. Dle mého odhadu, uvedeného např. v kapitole 179, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %. Graf odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Údaje o energetice, na konci kapitoly 176. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Vážení Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ. V době, kdy Česko bylo Kristem uvedeno do svobody lidského myšlení z toho důvodu, že energetici odmítli svolat všesvětový kongres energetiků do Prahy, bylo možné slyšet v médiích tyto nesmyslné energetické koncepce. Koncepci výstavby cca dvaceti kusů jaderných elektráren velikosti Temelína, vytvořil ve své knize docent Kadrnožka, z Energetického ústavu VUT v Brně. Další koncepci vytvořil děkan Hrdlička ze STROJNÍ FAKULTY ČVUT. Ten požadoval výstavbu cca čtyřiceti elektráren velikosti Temelína, jako náhradu za ropu. Dále se objevily názory na výrobu benzinu z uhlí. Genetická opice Pačes ukončil tyto úvahy tvrzením, že uhlí je nutné zachránit pro stávající uhelné elektrárny, a pro teplárny. Následně mnoho lidí věřilo médiím, že i dostavba Temelína, zajistí dostatek energie, i pro provoz veškerých aut. Tato nesmyslná koncepce, pro spásu života lidských Bohů, pro auta, padla tím, že dostavba Temelína padla z ekonomických důvodů. Ivo Podskalský v časopisu Květy 41/2014 vytvořil zatím neznámou koncepci pro provoz aut. V grafu VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ v terawatthodinách ročně, kterému nerozumím, ropu v roce 2020, a v roce 2025, již prakticky neuvažuje. Energie z ropy, dle Podskalského bude méně, než např. energie z biopaliv, či z jádra. Ze zemního plynu udělal Podskalský PALIVO BUDOUCNOSTI. Zemní plyn však bude palivem budoucnosti, dočasně, zřejmě dle Putina, pouze pro Čínu, nikoli pro EU, protože Putin již Číně odsouhlasil více plynu, než dodává do EU. O plyn se bojuje stejně nesmyslně, jako se bojuje o ropu. Žvásty Ivo Podskalského o energetice, jsou stejné, jako žvásty o SYNU ČLOVĚKA, od kněze Tomáše Halíka, viz další text. Svoje žvásty o energetice, převzal Podskalský ze zdrojů: RWE, ESA, LAMA GAS a OIL a cs. Wikipedia. Žvásty o energetice, jsou moudrostí lidskou, která je pro SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, bláznovstvím. ŽENA STATEČNÁ, která je SYNEM ČLOVĚKA, která je Bohem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES zná, co kdy v Česku přijde, a proto úplně poslušní ENERGETICI, nemusí mít strach z těch, kdo o energetice, a o Kristu, o SYNU ČLOVĚKA, lžou. SYN ČLOVĚKA již přišel, a protože ho ani Boží technický lid nepoznal, jako jediného Boha SVĚTA, jako STVOŘITELE veškeré energetiky, jako ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jsou lži o Bohu, a lži o energetice, stále větší, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupného, pyšného, drzého, a neposlušného lži lidu křesťanů, a lži lidu energetiků. Viz další text. BELZEBUB papež František, je nepřítelem veškerého pokroku, pro odstoupení rozumu Krista, od drzých, zpupných a neposlušných. V Česku musí spadnout ze svých krvavých křesťanských nebes, jako blesk. Už nebudou bohatí a chudí, až bude vyšetřován, kvůli svým žvástům, o charitě a almužně. Ten DEN PRVÝ, který trvá tisíc let, zmáčený krví, nesmyslných válek, ani pouťovou panenku nezanechá. Poutě již nebudou žádné. Oslavy Krista budou nyní nově, pouze při úplňku MĚSÍCE, nyní 6.12.2014, až mrtví vzpurní budou poslušní. Především ENERGETICI mají povinnost usilovat o vyšší dary SLOV NOVÝCH NEBES, a vyšší dary Božího rozumu, které jsou platné, pro velice blízký ropný a ekonomický kolaps. SYN ČLOVĚKA, jediný Bůh SVĚTA, vysvobodí ENERGETIKY ČSÚ od všech lhářů o energetice, a od všech lhářů od Kristu, když budou o ROPĚ, a o blízkém ekonomickém kolapsu, mluvit pravdu, z milosrdenství rozumu Krista. Dle filmů a SLOV NOVÝCH NEBES. Proč mají ENERGETICI z ČSÚ zadávat politikům pravice a levice to, co zvládnou sami? Energetici ČSÚ mají povinnost se dobrovolně vydat Boží spravedlnosti, a moudrosti zákonů POLE VĚDY Písma dříve, než celé Česko vyletí do povětří, hubící jadernou střelou, ve třetí světové válce, pro svoji nerozvážnost. Tyto texty APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO křesťanských militaristických sviní, jsou kompetentním ENERGETIKŮM ČSÚ, předávány včas. Když nebudou vyslyšeny, když Kristus, ZLODĚJ rozumu vzpurných a neposlušných, bude prohlášen za pomateného, a pomatení politici pravice a levice, za moudré odborníky, VĚDECKO TECHNICKÁ REVOLUCE, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, se zpozdí o mnoho let, k hrůze tvorstva celého SVĚTA. ENERGETICI ČSÚ mají povinnost zajistit, zveřejněním pravdy o ENERGETICE, a o mdlém rozumu politiků pravice a levice zajistit, aby ČERTŮV HRAD v Brně, kterým je biskupství na PETROVĚ, a ČERTŮV HRAD v Praze, kterým je ARCIBISKUPSTVÍ na HRADĚ, neprodleně vyletěl do povětří, protože VĚDECKO TECHNICKÁ REVOLUCE, přechodu energetiky fosilních paliv, na SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, není možná, při odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných. Snad již Kristus, SYN ČLOVĚKA, rozsvítí svým rozumem, hlavy ENERGETIKŮ, Ing. Jiřího Trojáčka a Ing. Jiřího Korbele z ČSÚ, jako lampy na plyn tím, že z titulu ODBORNÍKŮ, objasní lži lidu Česka, že při ropném a ekonomickém kolapsu, v Česku auta na plyn určitě jezdit nebudou. Vědecký podvod, či vědecký skandál, lží o Kristu a energetice, dělá veškeré zlo na SVĚTĚ. Systém stávající křesťanské lži demokracie, nelze vylepšit lidským rozumem, ale pouze rozumem Božím, z Božího milosrdenství. DEMOKRACIE je již STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože Česko má povinnost, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolit vládu nového Krista, nad vším náboženským a politickým dobytkem. Nová DEMOKRACIE Božího lidu, platná až na věky věků, bude vládou tvrdých mužů, energetiků. Jakmile v Česku bude rozhodnuto o svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, je možné v Česku nastolit zákony Boží, místo zákonů lidských. Dle těchto zákonů, vejde většina lidí do odpočinutí od díla energetické zhouby, a to neprodleně, ještě v novém novoluní, od soboty 22.11.2014, do úplňku MĚSÍCE, do Mikuláše, do 6.12.2014. Dovolenou, kterou Kristus nazývá, odpočinutím od díla energetické zhouby, dostane většina lidí proto, aby se mohla úplně zrušit závislost Česka, a ostatního dementního tvorstva, na fosilních palivech dříve, než budou nenávratně vytěžena. Veškerá fosilní paliva, dle zákonů Krista, jsou určena pouze na přestavbu Česka a SVĚTA, na Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Boží hněv nad neposlušnými křesťanskými militaristickými fanatiky Česka, již neprodlévá. Znamená to, že pokorní ENERGETICI, jako úplně poslušní služebníci Krista, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, prakticky téměř zastaví výrobu a provoz aut, kamionů, letadel, lodí, zbraní, atd. Cesta RÁJEM BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, se začíná tím, se skončí veškerá nesmyslná doprava, výstavba, výroba, včetně nesmyslných válek. Znamená to, že většina lidí, kteří budou milovat nového Krista, jako svůj technický, a jiný rozum, skončí se svým zaměstnáním. Znamená to, že každý přijde o auto, a o veškerý svůj majetek, protože vše stávající, kvůli nové energetice, shnilo. Veškerý majetek již patří Hospodinu, protože je nezbytné vytvořit NOVOU ZEMI, nezávislou na fosilních palivech, neprodleně, již v listopadu 2014. KDO NEVĚŘÍ V SOUDNÝ DEN, který mají povinnost vykonat ENERGETICI Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky, rozum od Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o jediné správné energetické koncepci Česka a SVĚTA, nedostane. Nový Boží technický lid, především projektanti, jsou Kristu nyní již přímo odpovědní, za každou svou energetickou, ekologickou, a mravní nepravost. V zimní dovolené, technický lid má povinnost připravit projekty na jaro, na přestavbu všeho, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Ostatní lži lid, v této zimní době, v dovolené, bude smysluplně zaměstnán přeměnou stolování. Místo stolování domácího, Česko má povinnost, jako první na SVĚTĚ, připravit stolování SPOLEČNÉ, elektronicky plánované, společné pro veškerý politický a náboženský dobytek, bohatý i chudý, zatím ve všech restauracích, kde je možné vařit. Hospodin, SYN ČLOVĚKA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi vyžaduje, aby Česko, na kongresu energetiků v DOLINĚ O2 Arény v Praze, vymýtilo z celé ZEMĚ, každou památku na pachatele veškerého zla, to je na vzpurné, a neposlušné boháče, bankéře, exekutory, vojáky, vojenské kaplany, politiky pravice a levice, obchodníky, atd., zrušením všech náboženství SVĚTA. Hospodin vykoupí, a spasí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, DUŠE Ing. Jiřího Trojáčka a Ing. Jiřího Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky, když pravdivě ODHADNOU PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. NOVOU MYSL, a NOVÉHO DUCHA, dá Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze těm ENERGETIKŮM, kteří pro znalost SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, se vzdají všech druhů SVĚTOVÝCH náboženství, a odevzdají se jedinému Bohu SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, mají povinnost, pravdou o energetice, a pravdou o správné celosvětové energetické cestě Krista, zkazit všechny plány DUCHEM CHUDÉHO ministra průmyslu Mládka. Ten, jako zpupný, vzpurný a neposlušný, to je jako dementní, pro odstoupení rozumu Krista, chystá dát Česku další ELEKTROŠOK, kterým je energetická koncepce Česka, pouze na cca deset procent elektrické energie. Nový Kristus vyžaduje, aby ministr průmyslu Mládek, byl Policií ČR neprodleně prohlášen za lháře, a za zločince, za mrtvého dementního idiota, pro svou neposlušnost, vůči SLOVU NOVÝCH NEBES, o energetice, ekologii a mravech. Pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných politiků pravice a levice, kvůli lžím drzých pozemských Otců Satanů kněží, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, je lži lid Česka veden starým, zlým Kristem, STARÝM DUCHEM, a STAROU MYSLÍ, do energetického, ekologického, ekonomického, a mravního HROBU, z něhož, pro ropný a ekonomický kolaps, je únik DUCHEM CHUDÝCH, pouze v nesmyslném zbrojení, a ve třetí SVĚTOVĚ VÁLCE. Do energetického a ekonomického hrobu, nevede Česko nový Kristus, SYN ČLOVĚKA, DUCH SVATÝ, ale především vojáci a vojenští kaplani, STAROU MYSLÍ, a STARÝM křesťanským DUCHEM. Česko může od hříšného, křesťanského, imperialistického a militaristického jednání, oprostit pouze nový Kristus, SYN ČLOVĚKA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když neposlušní, drzí, pozemští Otcové Satani kněží, všech světových náboženství v Česku, budou vyšetřování, Policií ČR, kvůli svým žvástům, o jediném Bohu SVĚTA, Ježíši Kristu, který již není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Rozum lidí je pouze rozumem zvířat, kteří mají povinnost pochopit, texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že při odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, Kristem vyvolená technická elita Česka, nemá naději být inteligentní, moudrá, pravdivá, či spravedlivá, protože na základě falešného ega lidského rozumu, jako neposlušná a vzpurná, je úplně ztracená, utopená, ve vlnách lidského myšlení, dementních, vládnoucích, křesťanských, militaristických sviní. Moudrá víra v pravdu o energetice, ekologii a mravy, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je energetickou spásou nejenom pro Česko, ale pro celý SVĚT. Když se není Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky, utečou ke Kristu, který je SYNEM ČLOVĚKA, to je DUCHEM SVATÝM, mluvením pravdy o jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, která je uvedená, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, vinu za lži o energetice, neponesou. Nebude-li TECHNICKÁ ELITA Česka, jednat podle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, veškerá naděje na vylepšení stávající militaristické křesťanské demokracie, bude marná, protože zvířecí povaha každého člověka, přiměje neposlušné k boji, když mocné státy, nebudou mít dostatek ropy a plynu. Před pohledem Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, musí na ČSÚ zmizet STARÁ křesťanská země tím, že každý sklidí setbu svou. Podle svých činů, jsou drzí odsouzení, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM. Kristus se může smilovat.

 

Vážení Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky. Pravda tkví v pochopení souvislostí lží o energetice, s lhaním o Kristu, který, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, již není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, protože se SYNEM ČLOVĚKA, viz další text. Poslal jsem Vám svoji žádost, na přípravu energetických údajů, pro kongres energetiků celého SVĚTA, který má Česko povinnost neprodleně svolat, do DOLINY O2 Arény v Praze, jako veřejný dopis. Je to z toho důvodu, aby energetikům, do energetické koncepce Česka a SVĚTA, nemluvil žádný politik pravice a levice, a žádný kněz, jako např. bývalý ministr vnitra Bublan. Politici pravice a levice, a kněží, prokazatelně lžou, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných. Když budete o energetice mluvit pravdu, naplníte SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že budete mít za BOHA vlastní sílu své pravdy, před kterou se musí sklonit každý politik, a každý kněz. Protože ministři průmyslu vlád Česka, naposledy Mládek, dělají energetické koncepce Česka, pouze na elektrickou energii, je nutné naprosto jednoznačně určit, jaké procento z celkové energie, kterou Česko potřebuje k životu, tvoří elektrická energie, a jaké procento této elektrické energie, se vyváží. Kolik se vyrobí elektrické energie, a kolik se jí vyveze, to je jasné. Kolik se doveze plynu, to je také jasné. Problém je s ropou, protože se z ní vyrábí ještě plasty, a jiné výrobky. Je proto zapotřebí určit, kolik se v Česku spotřebuje, či vyrobí, benzinu, a nafty. Jak jsem uvedl, uhlí je zapotřebí do výhledové koncepce vůbec neuvažovat, protože se stejně úplně vyrabuje, což uvádí i Kristus v Písmu. V Písmu je uvedeno, že v Česku, v době konce éry fosilních paliv, má každý povinnost povstat proti křesťanským a militaristickým sviní, protože jinak brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Energetické údaje pro kongres energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, by měl tedy tři údaje. 1.) Výrobu elektrické energie. 2.) Energii z plynu, který se doveze. 3.) Energii z nafty a z benzinu, pro provoz veškeré dopravy. Když tyto tři údaje budou věrohodné, je možné požadovat svolání kongresu energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli vypracování celosvětové energetické koncepce, pro fosilní paliva. Všichni lidé tuší, že ENERGATIKA a EKONOMIKA se zhroutí, již v době ropného kolapsu. Vy máte povinnost to vědět proto, aby si nikdo nemohl vymýšlet nesmyslné energetické koncepce. Kristus celému Česku, i Vám, pane Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele v ŽALMECH a v KAZATELI říká. Vy lidé, svým rozumem zvířat, přece nenávidíte kázeň, protože Vaše TĚLO, i Vaše DUŠE, je stejné, jako DUŠE zvířat. Pochopte to Vy energetici, kteří jste, kvůli děsivé křesťanské temnotě, na Krista, na jediného Boha SVĚTA, zapomněli. Máte povinnost všechny požadované údaje zveřejnit proto, aby bylo zřejmé, jaké procento energie tvoří energie elektrická, jaké procento tvoří energie z plynu, a jaké procento je zapotřebí na provoz dopravy, z těchto tří hlavních energií. Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že politici pravice a levice, stejné tak kněží, musí být se svou moudrostí, svých energetických koncepcí, v koncích. Musíte být moudří, STUDIEM SLOV NOVÝCH NEBES proto, abyste pochopili milosrdenství Krista, kterým je odstoupení rozumu od těch, kdo svým rozumem zvířat, ničí planetu zemi, nesmyslnou dopravou, výrobou, výstavbou, a válkami o ropu, plyn, a suroviny. Kristus v Písmu uvádí. Proč by měly národy říkat, kde je ten Bůh Ing. Jiřího Trojáčka a Ing. Jiřího Korbela, který chce SLOVEM NOVÝCH NEBES, svolat kongres energetiků celého SVĚTA, neprodleně, do DOLINY O2 Arény v Praze. Kristus v Písmu slíbil, že se nad Vámi slituje, svým rozumem tak, abyste nebyli mrtví, to je neposlušní, jeho příkazů a zákonů, ale živí tím, že bude stvořeno OVOCE RTŮ, pravdy o energetice Česka, a o Kristu. Lháři, což jsou politici pravice a levice, stejně tak jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, se musí, před pravdou o energetice sklonit tím, že budou vyšetřování Policií ČR. Je nutné se nebát, a pravdu o energetice, a o energeticky správné cestě SYNA ČLOVĚKA, Ježíše Krista, dát na svícen, a učinit tím SOUDNÝ DEN.

 

Vážení Ing. Jiří Trojáčku a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky. Máte povinnost, jako ODBORNÍCI na energetiku, splatit Kristu dluh, za jeho milosrdenství, jeho rozumu, který Vám zůstal naprogramovaný, ve Vašich hlavách. Máte povinnost mít za Boha vlastní sílu o energetice, a stejně tak mít vlastní sílu SLOV NOVÝCH NEBES o novém Kristu proto, abyste znali vůli Boží, a vedli Česko, dle příkazů Krista, a dle zákonů POLE VĚDY Písma. Z vedení Česka Bohem, dle textů Bible, Bhagavadgíty, Tóry a Koránu, do Božího, celosvětového království, je zřejmé, že jsme se narodili, náhodou, do doby přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy máte povinnost, být úplně poslušní Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Pondělí, 17.11.2014, které je DNEM BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII, musí být nově DNEM BOJE proti imperialistům, militaristům, proti drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, např. proti vůdci ČKA Tomáši Halíkovi, či proti bývalému ministru vnitra, faráři Bublanovi, nebo proti faráři Dominikovi z Domašova. Uvedení zločinci, spolu s politiky pravice a levice, a s orgány činnými v trestném řízení, v Česku vytvořili vlnami svého pomateného myšlení nesvobodu, či vězení dementních idiotů tím, že se povýšili nad nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Protože vládnoucí sprosťáci, nového Krista mají U PRDELE, Bůh se mstí tím, že od nich odstoupil, svým rozumem, v částečce svého DUCHA, ze svého milosrdenství. Chce zničit stávající lži demokracii, kde není možné mluvit pravdu o ENERGETICE, a pravdu o KRISTU, který je nyní SYNEM ČLOVĚKA tím, že je i Kršnou z Bhagavadgíty, či UFONEM ze SLOV DOGONŮ, nebo tvůrcem SLUNCÍ V OBILÍ. Vyžaduje změnit lži demokracii militaristických křesťanských pokrytců a lhářů, za vládu TVRDÝCH MUŽŮ, ENERGETIKŮ. Nový Kristos ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, SYN ČLOVĚKA, musí z Česka vládnout nad všemi státy SVĚTA, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vedoucí úloha strany KSČ, z dob ČTYŘICETI LET POUŠTĚ SOCIALISMU, po vyvedení Česka, na nekonečnou KŘESŤANSKOU POUŠŤ, byla 17.11.1989, nahrazena VEDOUCÍ ÚLOHOU ekumenických církví. Nový Kristus, vzpurným a zpupným církvím v těchto textech nyní dokazuje, že od samého počátku křesťanství, stojí proti Kristu. Kristus chce Boží království, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné, nastolit nyní neprodleně, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, což z křesťanských věřících, kteří v Boha SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, z Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nevěří, nikdo nechce. Všechny ekumenické církve, a všechny církve SVĚTOVÉ, místo v rozum Boží, uvedený ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, věří v rozum boháčů, ekonomů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, a tím ve zbraně, ve války, atd., což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Nikdo z ekumenických církví, a z křesťanů, v Kristem vyvoleném Česku, se nechce k novému Kristu, který vyžaduje pokoru a úplnou poslušnost, vrátit. Boží energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, nikdo z lidí nechce. Dle SLOV NOVÝCH NEBES, tvorstvo celého SVĚTA, má povinnost vysvobodit z děsivé křesťanské temnoty, SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus. SYN ČLOVĚKA je prokazatelně KRŠNA z Bhagavadgíty, který je stejný, rovnocenný Bůh, jako Ježíš Kristus v Bibli, či jako Hospodin v Tóře, či jako ALÁH v Koránu, nebo jako UFON ve SLOVĚ DOGONŮ, či UFON, v KRUZÍCH v OBILÍ, atd. SYN ČLOVÉKA do Česka přišel, v těchto textech SLOV NOVÝCH NEBES, a všichni vidí, co Česko, s jediným Bohem SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, se SYNEM ČLOVĚKA, udělalo. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Křesťanskou energetickou, ekologickou, a mravní SMRTÍ, je kromě BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, také pravdo – láskovec, lhář, hlupák, tupec, pokrytec, Jidáš, kněz, Tomáš Halík, čerstvý laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů, čímž znovu, stejně jako Jidáš, prodal Krista. Drze pase sám sebe, a všechny zpupné hlupáky, kteří spravedlivého Krista, ZÁNONODÁRCE a SOUDCE nenávidí, pro děsivou temnotu, a pro krutý zmijí jed katolického katechismu. Drzý Satan Tomáš Halík, v ČRo2 prohlásil, že Templetonova cena mu dává velkou moc nad lidmi celého SVĚTA, což je omyl, protože veškerou moc nad lidmi, má Kristus tím, že dává každému svůj rozum, nyní podle spravedlnosti každého Satana, a podle ekologické čistoty rukou každého Satana. Usvědčení drzého Jidáše, či Satana Tomáše Halíka, z jeho lží o Kristu, znamená vítězství Krista nad Českem, a tím nad celým SVĚTEM. Nová víra v jediného Krista, v jediného Boha SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, je novou pedagogikou, která zvládne zvířecí pudy lidí, což umožní Bohu lidstvo energeticky spasit. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, od nového Krista, vzkříšeného z mrtvých militaristických sviní, děsivou temnotou křesťanských dogmat, nás nepřestává vést, uvádí nový Kristus v Písmu, i v písničkách. Drzého pozemského Otce, Satana, Tomáše Halíka, Česko již vůbec nepotřebuje. Kvůli jeho katolickým žvástům, nikdo neplní ani jedno Boží přikázání. Přes opakovaně uváděné texty SLOV NOVÝCH NEBES, při úplňku MĚSÍCE, v DEN SVÁTKU Česka a SVĚTA, DNE PÁNĚ 6.11.2014, Kristem vyvolené pomatené Česko, místo Krista ZÁKONODÁRCE, si v Británii, znovu za Boha zvolilo, drzého pozemského Otce, Satana, Jidáše, kněze Tomáše Halíka. Satan Tomáš Halík, prostředník mezi Kristem a člověkem, tunelář, mletím krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, vytuneloval jak slovo KRISTA, tak slovo ŽENY STATEČNÉ. Co my, z Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vlastně máme, když navrch má vždycky SKÁLA Halíka, TĚŽKÝ KÁMEN, kterým je 36 milionů korun ceny, za zradu Krista, takového moudrého a spravedlivého, jaký v Písmu SLOV NOVÝCH NEBES, skutečně je. Kvůli tomu, že úplně pomatené Česko, má za VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO Boha, drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, nikdo nevěří textům Písma, že kvůli jeho drzým křesťanským žvástům, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, všichni lidé jsou úplně pomatení, a to v částečce DUCHA SVATÉHO, o novém Ježíši Kristu, takovém spravedlivém, všemohoucím, a vševědoucím, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice. Otec, Satan, Tomáš Halík, odejde do věčného ticha, když ENERGETICI ČSÚ v Praze, budou novými kněžími. ENERGETICI ČSÚ v Praze a veškerý křesťanský lži lid Česka, má povinnost pochopit texty SLOV NOVÝCH NEBES, že Písmo je STROJEM ČESU jak pro Česko, tak pro Rusko, kvůli PRVNÍMU PŘÍCHODU Krista, v době socialistické Boží spravedlnosti. Kristus, SYN ČLOVĚKA, Noe, postavil na souši koráb pro komunisty v Rusku, do kterého nalodil veškeré socialistické komunistické OVCE a ostatní politický a náboženský dobytek, se kterým přistál na ARARATU. Socialistické OVCE, a ostatní politický a náboženský dobytek, od těch dob scházejí z ARARATU dolů, na Boží MAJETKOVOU ROVINU, Boží majetkové rovnosti, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STLOVANÍ, a dokonalého, elektronicky kontrolovaného, NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Pro děsivou křesťanskou temnotu, stále nejsou schopní sejít. SYN ČLOVĚKA, Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, v Písmu, i v písničkách, uvádí. Jednou se s kopců, musí sejít dolů, a každé oči a uši se musí otevřít, SLOVŮM NOVÝCH NEBES, zanecháním všech druhů náboženství, odevzdáním se novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Kristus chce uvést Česko do své slávy tím, že při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, to bude v Česku tak rychlé, jako za dnů Boha NOE, SYNA ČLOVĚKA, v Rusku. První příchod Krista do RUSKA zorganizoval Trockij, nikoli DUCHEM, ale silou vojsk. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, musí iniciovat úplně poslušní ENERGETICI Ing. Jiří Trojáček a Ing. Jiřího Korbele, z ČSU Praha, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES, mluvením pravdy o elektrické energii, plynu, naftě a benzinu pro dopravu, o procentuálním rozdělení těchto zdrojů energií pro Česko. Pravý domov nového Božího technického lidu je u Boha, u DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v případě znalosti ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, NOVOU MYSLÍ, a NOVÝM DUCHEM, SLOV NOVÝCH NEBES. CHARITA a ALMUŽNA křesťanské spravedlnosti již nebude panovat nad SPRAVEDLNOSTI Boží, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého, elektronicky kontrolovaného, NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. VĚDECKO TECHNICKÁ REVOLUCE, SLOVEM NOVÝCH NEBES, musí být stejně rychlá, jak za dnů NOEHO v Rusku. Výstřel z Aurory musí zaznít od ENERGETIKŮ ČSÚ v Praze. Čtyřicet let Boží socialistické spravedlnosti POUŠTĚ socialismu, bylo generálkou. STROJ ČASU, kterým je SLOVO NOVÝCH NEBES, je z milosrdenství Krista, objasněno. Žvásty vzpurných křesťanských NEMLUVŇÁTEK, pravdo láskovců, prokazatelně vedou Česko do PEKLA války s Kristem, a tím do PEKLA válek mezi lidmi, o ropu, plyn a o vládu nad muslimy, což je pro Česko, v době ropného a ekonomického kolapsu, SMRTÍ. Kristus totiž v Písmu slíbil, že zpupné Česko, v případě neposlušnosti ENERGETIKŮ, pro výstrahu všem národům SVĚTA, úplně zničí hubící střelou, a to střelou jadernou. Proto vítězství ENERGETIKŮ, nad pravdo – láslovci, mluvením pravdy, je vítězstvím Krista nad Českem, a tím vítězstvím Krista nad celým SVĚTEM.

 

2.)Oddělení PČR Rosice u Brna, vedoucí oddělení npor. Mgr. Igor Šoukal. Pane Šoukale, děkuji za Vaši odpověď ze dne 10.11.2014, Č.J. KRPB-272696-3/ČJ-2014-060315-SOU. Na můj požadavek, na neprodlené trestní stíhání faráře Dominika, kvůli jeho lžím, o jediném Bohu SVĚTA, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, který svým rozumem, ze svého milosrdenství, odstoupil od všech, kdo o něm lžou, v protikladných naukách, a v promyšlených vychytralostech, odpovídáte, že u faráře nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání, žádný trestný čin, nebo přestupek, dle stávajících platných zákonů, což není pravda. Nový Kristus, který je jediným Bohem SVĚTA, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM tím, že je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, při svém současném navštívení Česka, nečiní nic tajně. Vyžaduje ukončit křesťanské žvásty, o dobru křesťanské charity a almužny, vyžaduje, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, měli za Boha vlastní sílu, PRAVDY O ENERGETICE, a pravdy o Kristu, který, při svém navštívení, pomocí těchto textů APOKALYPSY, pomalého Božího soudu, spolu se zkouškou víry v jediného Boha SVĚTA, v Ježíše Krista, připravil i východisko pro Česko, a tím východisko pro celý SVĚT. Toto východisko se nikomu z lidí na SVĚTĚ nelíbí, a proto všichni lžou, jak o energetice, tak o Kristu. Vzpurní a neposlušní lidé lžou proto, aby veškeré křesťanské, militaristické, imperialistické zlo mohlo pokračovat tím, že se bude zbrojit, válčit, nesmyslně vyrábět, nesmyslně stavět, nesmyslně dopravovat, kvůli zaměstnanosti lidí, což vše je produkt STARÉ MYSLI, starého křesťanského DUCHA. Nový Kristus, se smiluje, svým rozumem, pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, kteří udělají Kristem požadovanou změnu stávající STÁTNÍ SPRÁVY. Kristus vyžaduje, veškerou STÁTNÍ SPRÁVU úplně vyměnit. U KORYT vládců nové STÁTNÍ SPRÁVY, mohou být pouze svině pokorné a úplně poslušné, které budou Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, neprodleně realizovat. U KORYT nové STÁTNÍ SPRÁVY, mohou sedět pouze ti pokorní, a úplně poslušní, kteří z textů SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES pochopí, že není možné tvrdit, že lidstvo narazilo na LIMITY svého rozvoje, např. v energetice, např. v umělých hnojivech, např. ve fosforu, ve velikosti orné půdy, rybolovu, atd., a že všechno odnesou pouze chudáci, protože boháči, si svá KORYTA pokrytců, zločinců, a vrahů nového Krista, pomocí zbrojení a válek, udrží. Kristus vyžaduje, čtením SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vytvořit vše nové tím, že na mírovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, bude rozhodnuto, o koncepci těžby ropy a plynu, pouze v souladu se zákony POLE VĚDY Písma, na energetickou přestavbu SVĚTA, bez největšího zla, bez boháčů, bankéřů, makléřů, exekutorů, vojáků, zbraní, aut, letadel, atd. Vše o sobě, a o jím vyvoleném Česku, které Kristus vede dle textů Bible odjakživa tak, jak to v Písmu rozhodl, již při vzniku Bible, je objasněno. Nový Kristus sděluje svoje příkazy a ZÁKONY POLE VĚDY Písma, naprosto srozumitelně, a jasně, pro pokorné, a pro úplně poslušné, což v Česku není nikdo. Kristus se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, dle Písma, a písničky od Krista, AŽ STOPY TVÝ, STOPY KRISTA, KTERÝ VEDE Česka dle Bible, od feudalismu, kapitalismu, fašismu, socialismu, a imperialismu současné doby, v době SEDMDESÁTI LET od Hitlera, zůstanou. SLOVO NOVÝCH NEBES, bude NOVÝM KRISTEM, bude jediným Bohem SVĚTA, až při vyšetřování drzého pozemského Otce faráře Dominika, kvůli jeho žvástům. Nesouhlasím s Vaším rozhodnutím, a znovu tímto žádám, o vyšetřování faráře Dominika, protože Kristus bude vládnout nad SVĚTEM, až při úplném zničení všech náboženství SVĚTA, při vyšetřování faráře Dominika. Náboženské MODLÁŘSKÉ STVŮRY jsou pouze dočasné, kvůli neposlušnosti.

Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jsme na PUPKU SVĚTA, v místě svatém, na Domašovsku, v náručí Boží. LÁSKU svého rozumu, z Božího milosrdenství, dá Kristus pokorným, a úplně poslušným, za LÁSKU, k jeho dokonalé LÁSCE Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Bůh je médium. Propojuje svým rozumem, ze svého milosrdenství, celý SVĚT. Proto není čeho se bát, při vykonání soudu zpupných a neposlušných, kteří propojují celý SVĚT, svou rozumností militaristických, či náboženských sviní, která je rozvrácená, z Božího milosrdenství, pro odstoupení rozumu Krista. Při pokoře, a úplné poslušnosti, PČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, tel.974 626 730, budeme jedinému Bohu SVĚTA, Ježíši Kristu, VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES, stále blíž a blíž. K překonání SOUDNÉHO DNE SLOV STARÝCH, křesťanských, a jiných NEBES, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, zbývá jediný krok, a to na faře v Domašově. Vážená PČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Vážený pane praporčíku Šrámku, veliteli npor. Šoukale, npor. Koláčku, prap. Valeši, pprap. Knötigu, prap. Paseko, pprap. Housere, prap. Jašku, prap. Rousi, prap. Červinko, prap. Mitroci, policisto Smekale. Jedna strana, vybraná z dále uvedeného textu, zaslaného Vám opakovaně elektronicky, naposledy 5.11.2014, byla osobně předaná, na ÚSVITU prvního dne Božího království, v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek, 6.11.2014, pprap. Knötigovi, jako vlastní rukou podepsaný dopis, pro velitele npor. Šoukala. Pprap. Knötigovi, bylo sděleno, že poslední krok, který zbývá pro nastolení energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království, mají povinnost vykonat příslušníci PČR v Rosicích. Bylo objasněno, že policisté mají povinnost, nastolit mír mezi Bohem, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a mezi lidmi celého SVĚTA, neprodleně, již při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek, 6.11.2014, na faře Domašově, u faráře Dominika, vyšetřováním jeho podvratné PEKELNÉ činnosti, kterou dělá svými protikladnými křesťanskými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, které již nejsou ani dobré, ani spasitelné, jak to drze tvrdí, při konání křesťanských MODLOSLUŽEB, což se, pro laxnost policistů PČR z Rosic, zase nepodařilo. Kdyby fráze žvástů neposlušného a vzpurného faráře Dominika, byly dobré a spasitelné, jak to stále drze mele, mělo by Česko již dávno nové mravy, platné pro Boží království, energeticky, ekologicky, a mravně, neotřesitelné. Jediný krok, který k nastolení Božího království zbývá, je najít dobré mravy, a dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů, pro úplně poslušné, to je pro ŽIVÉ, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, což musí každý sám. Bůh, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, usvědčil každého člověka, včetně vzpurných kněží, z nepravosti víry v Boha VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO. Kristus bude jediným Bohem SVĚTA, až bude SLOVEM NOVÝCH NEBES, až PČR z Rosic u Brna, zničí všechna neposlušná náboženství SVĚTA, při vyšetřování pomateného faráře Dominika, za jeho protikladné žvásty, a promyšlené vychytralostí, které dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Lidé jsou duševně nemocní, kvůli KYRRYHO křesťanským vlnám, které, od vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, prudce zesilují, protože znásobují dračí síly, které jsou ve vlnách žvástů nových politických stran pravice a levice, což je nemoc, která pochází ze STARÉ ZEMĚ. Nový Kristus chce ZEMI NOVOU, na které bude jediným SOUDCEM, a ZÁKONODÁRCEM, a proto STAROU ZEMI ničí tím, že ji svým rozumem, ze svého milosrdenství, již nepase. STARÁ ZEMĚ, pro odstoupení rozumu Krista, vydává vlnění, či vlny náboženských, politických, a vojenských žvástů, svým rozumem, který je stejný, jako rozum zvířat, čímž trpí všichni neposlušní, to je mrtví lidé, na celém SVĚTĚ, kvůli Kristem vyvolenému Česku. Dračí síly pyšného náboženského a politického myšlení Kristem v Písmu vyvoleného Česka, které nejsou od Boha, které nejsou z Božího rozumu, udělaly z DOLINY O2 Arény v Praze, kde má vzniknout SVĚT MLADÝ a krásný, s NOVOU MYSLÍ, a s NOVÝM DUCHEM, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES, na mírovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, ÚDOLÍ SMRTI. Kristus vyžaduje, aby uzdravení nemocné STARÉ ZEMĚ, kde si všichni vzpurní, a neposlušní, hrají na BOHY, i když rozum od Krista nemají, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných mrtvých, zajistila PČR Rosice, rozhodnutím o nutnosti zveřejnění SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, o Božích příkazech, a zákonech, POLE VĚDY Písma, které jsou určené k energetické spáse Česka a SVĚTA, od pondělí, 10.11.2014, do pátku 21.10.2014. Kristus vyžaduje, aby v novém novoluní, v sobotu 22.11.2014, ve vysílání TWR v Proglase, a v Dotecích víry v Radiožurnálu, se již nikdo nemusel dotazovat žádného drzého pozemského Otce, Satana, faráře, na ŠIROKOU SILNICI, vedoucí do spravedlivého Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. DOLINA O2 Arény v Praze, nebude ÚDOLÍM SMRTI v případě, že PČR z Rosic zajistí, že všichni budou číst SLOVO NOVÝCH NEBES o tom, že nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, do Česka přichází PODRUHÉ, nikoli kvůli hříchům drzých pozemských Otců Satanů kněží, ale kvůli energetické spáse Česka a celého SVĚTA. Kristus vyžaduje, aby byl PÁNEM NAD SOBOTOU, jako jediný Bůh SVĚTA, jako jediný ZÁKONODÁRCE, pro všechny státy SVĚTA, v kteroukoli sobotu, při vysílání TWR v Proglase, či v Dotecích víry v Radiožurnálu, a to neprodleně, bez ohledu na nové novoluní, které se začíná, až v sobotu 22.11.2014, a které končí, v den nového náboženského svátku Česka, a SVĚTA, v sobotu 6.12.2014, na Mikuláše. Zbývají čas MRTVÝCH, kteří rozum od Krista nemají, mezi ŽIVÝMI, kteří konají svou činnost, s pomocí rozumu Krista, určuje PČR z Rosic. Dle písniček od Krista. Šedej tunel privatizace, již není dovoleno, si zdobit růžemi ČSSD. Kdykoli, kdekoli, když SLUNCE rozumu Krista, o nové energetice zajde, jsou všichni mrtví, to je neposlušní. Kdykoli, kdekoli, když si mě SLUNCE Božího rozumu, o nové energetice najde, mám potěšení být živ. Všichni v Česku již vědí, že to tak má být, což má povinnost zajistit PČR z Rosic, v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, na faře v Domašově, vyšetřováním drzého pozemského Otce, Satana faráře Dominika, za to, že svými žvásty, stále drze vyrábí vzedmuté VLNY myšlení neposlušných, drzých, křesťanských, militaristických, imperialistických, nemravných sviní, o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Protikladné křesťanské nauky, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, již nejsou ani dobré, ani spasitelné, jak to drze tvrdí, protože jsou lživé. Stejně tak již není dobrý, ani energeticky spasitelný, krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a BANKOVNÍHO SYSTÉMU. Jediné DOBRÉ a SPASITELNÉ SLOVO, je nyní SLOVO HOSPODINOVO, o Božím království, které je pro úplně pomatené křesťany, stále nepřijatelné, kvůli totální majetkové rovnosti všeho tvorstva, která je však nezbytná, pro energetickou, ekologickou a mravní spásu tvorstva, a SVĚTA. Čo křesťany bolí, to přebolí, nepředbíhej čas, protože PČR z Rosic musí zajistit, aby SLOVO NOVÝCH NEBES, bylo jediným BOHEM SVĚTA, již na Mikuláše, v sobotu, 6.12.2014, a to pro celý SVĚT. Škodlivé záření vln lidského rozumu politiků pravice a levice, a záření vln jejich Bohů, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, musí být úplně zničeno, DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista ZLODĚJE, na faře v Domašově, při vyšetřování faráře Dominika. Rozum nového Krista o energetice, ekologii a nových mravech, září ze SLOV NOVÝCH NEBES, pro každého pokorného a úplně poslušného tím, že nový Kristus je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Je novým technickým rozumem o energetické spáse, především pro nové kněze, poslušného Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty. Veselá mysl o novém Kristu, který slibuje setřít slzy všem nezaměstnaným, a bezdomovcům, celého SVĚTA, je polovinou zdraví. Jediné DOBRÉ a SPASITELNÉ slovo, je Kristovo SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. V něm jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, Česku a SVĚTU objasňuje, jak v Česku činil svou socialistickou Boží spravedlnost. Vymyšlené kapitalistické, militaristické království šílenců, a vrahů Krista, drzých pozemských Otců Satanů kněží, ukončil v Česku, po válce s Hitlerem. V této době Kristus konal tím, že ŽENA STATEČNÁ, kojila mlékem spravedlnosti, soudruhy, komunisty. Kristus vytvořil pro komunisty NOVOU socialistickou MANU Boží socialistické spravedlnosti. Novou MANOU nastolil čtyřicet let pouště Boží socialistické spravedlnosti. Čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Kristus ZLODĚJ, učinil GENERÁLKOU, pro nastolení energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království, v novoluní v listopadu 2014, od soboty 22.11.2014, do úplňku MĚSÍCE, do oslav Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA, při úplňku MĚSÍCE, v sobotu 6.12.2014. Jediný krok, který zbývá udělat, pro návrat do BOŽÍ OTEVŘENÉ NÁRUČE, je vyšetřování a usvědčení drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, ze lží o křesťanském Kristu, který je již pouze STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Při vyšetřování faráře Dominika, se fara v Domašově stane PUPKEM SVĚTA, PŮDOU SVATOU, protože Kristus se stane VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍ Bohem tím, že jeho SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude patřit všem pokorným, a poslušným v Česku, a ve SVĚTĚ. Nový Kristus, odpustí lži a hříchy, pouze těm pokorným a úplně poslušným, kteří budou milovat nového Krista, jako svůj, např. technický rozum, o nové energetice. Jak jsem již uvedl, boháči, bankéři, vojáci, politici, jiní lháři, a zločinci, svou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, nesmyslně udělali z celého SVĚTA smetiště, také tím, že do výrobků montují tak zvaná KURVÍTKA, kterými zkracují životnost výrobku, na dva roky záruky. Kristus, ve svém SLOVĚ NOVÝCH NEBES, učinil z drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika KURVÍTKO, to znamená SLABÝ ČLÁNEK proto, aby na přelomu věků konce éry fosilních paliv, mohl vše křesťansky imperialistické, militaristické, fašistické, atd., zničit. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho ležet, dokud křesťanství v Česku, na faře v Domašově, úplně nezničí, vyšetřováním faráře Dominika. Nový Kristus vyžaduje, aby pokorná a úplně poslušná PČR z Rosic, zvítězila nad drzým pozemským Otcem Satanem farářem Dominikem, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES. Ti kdo mě na Domašovsku nadávají, kdo mě utrhli knoflík u košile, ti kdo mě chytají pod krk, a vyhrožují rozbitím huby, či zabitím, kvůli tomu, že jim, vzpurným, drzým, a neposlušným, se nelíbí nové mravy Božího království, nového Krista, mají prokazatelně DUCHA křesťanského, ZLÉHO, zvířecího, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Být šťastný, znamená dát šanci celosvětovému míru, nenásilím, úplným zničením zbraní. Nikoli silou, ale DUCHEM VEŠKERÉHO SLOVA NOVÝCH NEBES. Být šťastný znamená rozsvítit SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, pro lidstvo celého SVĚTA, na kongresu energetiků celého SVĚTA, neprodleně, 6.12.14. Kristus v Písmu mluví o celosvětovém míru. Česko odpovídá válkou proti Hospodinu.

Neposlušní hlupáci, postižení těžkým zdravotním postižením, kterým je odstoupení rozumu Krista, od drzých, vzpurných a neposlušných, k prosazení svých zcestných, pomatených, křesťanských žvástů o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o energetice, ekologii a mravech, a o své křesťanské spravedlnosti, pomocí charity a almužny, používají svou zvířecí sílu, nikoli DUCHA SVATÉHO. Ráj, nádherný ráj, kde Česko, a SVĚT měl žít, kvůli pomatenosti křesťanských hlupáků, je stále fata morgánou. Z jednání drzých křesťanských hlupáku, je zřejmá moc Krista nad zpupnými a neposlušnými, kterým vezme kalich křesťanského dračího vína, pohár rozhořčení Krista, až bude sám chtít. Až všichni pochopí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, dračí křesťanské víno, již nikdo v Česku, a na SVĚTĚ, nesmí pít. Svým rozumem, se Kristus smiluje, ze svého milosrdenství, až všichni vládnoucí dementní idioti, z textů SLOV NOVÝCH NEBES pochopí, že ti, kdo se chtějí potýkat z Hospodinem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, musí být vyvlečení od svých vládnoucích koryt, neprodleně, po úplném zničení všech církví, a všech politických stran, pravice a levice. Stane se tak v případě, když dělníci, zedníci, rolníci, a pracující inteligence pochopí, že pít pohár nového vína, při hostinách, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, mohou jenom ti, kdo odsouhlasí Boží dokonalou SPRAVEDLNOST, elektronicky kontrolovaného dokonalého naturálního plnění. Kristus odstupuje svým rozumem, od každého zpupného, vzpurného, a neposlušného proto, aby umožnil všem pokorným, a úplně poslušným, získat kořist, kterou je ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pokorní a úplně poslušní, jako KOŘIST, získají vládnoucí místa nové STÁTNÍ SPRÁVY, když o to budou usilovat, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, neprodleně. Krista je zatím možné nalézt, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, která Kristus zase zničí, když se zlí křesťané, budou novému Kristu stále drze posmívat, mletím křesťanských žvástů, např. o spravedlnosti boháčů, bankéřů a kněží, o charitě a almužně, která je znakem špatných křesťanských mravů. Nový Kristus, NOVOU MYSL, a NOVÉHO DUCHA, dá v Česku všem současně, až PČR Z Rosic, se podřídí DUCHU SVATÉMU, až při vyšetřování, učiní z drzého pozemského Otce, Satana faráře Dominika, pokorného, a úplně poslušného, Otce Bohu milého. Potom již se musí podřídit rozumu DUCHA SVATÉHO všichni, čtením SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, ve školství a v médiích. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, přestanou kazit v Česku, a ve SVĚTĚ dobré mravy tím, že ukončí mletí svých bludů o tom, že při DRUHÉM PŘÍCHODU, přijde do Česka jiný Kristus, než kterého lidé důvěrně znají tak dobře, jako zná Kristus je. Kristus zná vzpurné křesťany jako pokrytce, lháře, podvodníky, a vrahy Krista SPRAVEDLIVÉHO, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, pro jejich neposlušnost a nespravedlnost, kvůli tomu, že slouží boháčům, bankéřům, vojákům, zbraním a autům, místo Bohu. PČR z Rosic, pro znalost BOHA, ze SLOV NOVÝCH NEBES, již musí číst Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, nejenom z Písma, ale i z písniček, filmů, atd., doma, v Rosicích, jako nové, celosvětově platné, Boží Zákony, které jsou nadřazené všem zákonům lidským. Já mám stále strach, že se nic nevyrovná Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, protože se nic nevyrovná lhářům na Domašovsku, kteří o novém Kristu, SPRAVEDLIVÉM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM ZLODĚJI, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES, stále nemají ani ponětí. Bohem vzpurných a neposlušných dementních křesťanských idiotů, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, jsou stále PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, AUTA, ZBRANĚ, atd. Aby Kristus mohl zhojit pokorné, a úplně poslušné, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, musí být drzý, a neposlušný farář Dominik, usvědčen z nepravosti víry v Boha, z nepravosti jeho víry, kterou je víra v jeho lidskou, děsivou temnotu, militaristického křesťanství. PČR z Rosic, má povinnost, nastolit na faře v Domašově, nové PARADIGMA, nových mravů, MAJETKOVÉ ROVINY, která odstraní veškerou chudobu v Česku, a ve SVĚTĚ, což je nezbytné, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, která je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským. Je proto nezbytné, aby PČR v Rosicích, studovala SLOVO NOVÝCH NEBES, které usvědčí faráře Dominika, že je v Písmu drzým Otcem Satanem, knězem, že je OTCEM LŽI, a to od samého začátku křesťanství. Jeho SLOVO žvástů, je slávou již pouze pro vzpurné a neposlušné pokrytce, pro zločince, a vrahy nového Krista, pro vojenské kaplany, pro vojáky, pro politiky pravice a levice, atd. Nesmyslně ničit PLANETU ZEMI, a zásoby ropy, plynů, a uhlí, pro ignorování Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je prokazatelně TRESTNÝ ČIN, pro prokazatelné lži VUT V Brně, ČVUT, projektantů, a lži ministra průmyslu Mládka, o koncepci energetiky Česka. Prokazatelné lži o energetice, ekologii a mravech, působí Kristus, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, zpupných a neposlušných. Na Domašovsku, úplně pomatené křesťany, pase sama SMRT, kterou je drzý a neposlušný, pozemský Otec, Satan, farář Dominik, v jehož ústech žádná pravda o Kristu, o energetice, o ekologii, či mravech, není, a nikdy nebyla. V Česku a ve SVĚTĚ, se může vše uklidnit pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským, po rozhodnutí PČR z Rosic, o úplném a neprodleném zničení krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, křesťanského katechismu, drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, protože jeho žvásty nejsou ani užitečné, dobré, ani energeticky spasitelné. Žvásty tohoto vzpurného NEMLUVŇÁTKA, prokazatelně vedou Česko do PEKLA, v době ropného a ekonomického kolapsu, ve kterém Kristus zpupné Česko, pro výstrahu všem národům SVĚTA, úplně zničí hubící střelou, a to střelou jadernou. Protože zpupný, drzý, a neposlušný pozemský Otec Satan farář Dominik, chce prosadit svou vůli, svého rozumu, proti vůli Boží, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jediný Bůh SVĚTA, Kristus, od něho, i od těch, které Satan farář Dominik, svými žvásty vede do HROBU, či PEKLA, zkázy, a záhuby, ve třetí světové válce, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Pokorným a úplně poslušným, tím umožňuje, mnohé vládnoucí podvodníky, lháře, zloděje, či zločince, vyvléct bez SOUDŮ, na základě Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, od vládnoucích koryt, k lopatám pomocných dělníků. Totiž, pro mnohé pomatence, jejich profese nemají již žádnou cenu, protože mají prošlou lhůtu, protože, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, vlastníky některých profesí, nelze přenést, do BRAN BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Na vládnoucí místa STÁTNÍ SPRÁVY, již mnohde patří pouze ODBORNÍCI, kteří vzejdou z veřejných výběrových řízení kvůli tomu, aby mohli vést Česko, po ŠIROKÉ SILNICI, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. O politicích pravice a levice, a o kněžích, kteří mluví lži o energetice, ekologii a mravech, pro odstoupení rozumu Krista, kteří vedou Česko do HROBU, či do křesťanského podsvětí, a PEKLA války, musí být rozhodnuto na PČR v Rosicích neprodleně. Mnozí neposlušní, kterým Kristus svůj rozum nevrátí, mají povinnost, vejít v médiích, do říše ticha, neprodleně. Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, o nové energetice, ekologii, a mravech, nad novým technickým lidem VUT v Brně, ČVUT a projektanty, protože je svým technickým rozumem, živí odjakživa, až pokorná, a úplně poslušná PČR Rosice, rozhodne o zveřejnění APOKALYPSY těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurných, zpupných a neposlušných, ve školství, a v médiích. Kristus vyžaduje, aby pokorná, a úplně poslušná PČR z Rosic pochopila, že musí soudit mnohé drzé, zpupné a neposlušné, kteří rozum od Krista již nedostanou, a že jiná cesta, k energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, nevede. Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, kterým nebude SLOVO NOVÝCH NEBES, které je novým Kristem, které je určeno pro zřízení Boží království, u prdele, což neposlušní a vzpurní sprosťáci, tvrdí. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o zřízení Božího království na zemi, nikoli na nebi, Kristus uvedl naprosto jasně, že se nad Českem, a SVĚTEM, smiluje, svým rozumem, až PČR z Rosic, bude vyšetřovat drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika z Domašova za to, že nový Kristus, a jeho Boží království, je mu u prdele. Pozemský Otec Satan farář Dominik, odmítá rozumět textům Písma o tom, že on je tím Satanem, který brání změnit paradigma křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, na království Boží. Království Boží bude mít NOVÉ MRAVY tím, že bude bez největšího zla, bez PRACHŮ, bez PENĚZ, bez VOJENSKÝCH KAPLANŮ, bez vojáků, bez aut, bez letadel, atd. Jeho DUCHOVNÍ CHUDOBA, pramení z jeho neposlušnosti SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a je prokázána, jako neléčitelná nemoc, jako dementní idiotství, pro jeho chamtivost. Proto pozor, kdo ještě nějaký rozum má, ať ho také nepozbude, pro chamtivost, která je modloslužbou, pro neposlušnost a drzost, protože Boží hněv, nad neposlušnými již neprodlévá, a odstoupení rozumu Krista, je SMRTÍ pro každého pyšného. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud zpupné, vzpurné, a úplně neposlušné militaristické křesťanské stádo, SOUDEM SLOV NOVÝCH NEBES, nevzkřísí z mrtvých, ze vzedmutého moře KYRRIHO vln rozumu křesťanských sviní, či NETVORŮ tím, že úplně zničí VLNY myšlení jejich krvavých křesťanských nebes. Kristus se v Písmu omlouvá pokorným, a úplně poslušným, služebníkům SLOV NOVÝCH NEBES za to, že po skončení pouště čtyřiceti let socialismu, vyvedl Česko, na nekonečnou křesťanskou poušť, křesťanského imperialismu proto, aby se mohl soudit, SLOVEM NOVÝCH NEBES, a odstoupením svého rozumu, se zpupnými a neposlušnými, dementními idioty. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud PČR z Rosic, u faráře Dominika v Domašově nezajistí, aby Kristus, ZÁKONODÁRCE, byl jediným Bohem, pro všechny státy SVĚTA, a byl oslaven, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény.

Plný počet křesťanských pohanů vzešel z úst děsivé temnoty, protikladných žvástů o Kristu, faráře Dominika, který je příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Jeho slovo děsivé temnoty křesťanského katechismu, totiž umožňuje, mlet promyšlené ekonomické vychytralosti, a žvásty, ekonomům, bankéřům, vojákům, politikům, a jiným prolhaným zločincům. Neposlušnost vůči Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je faráři Dominiku prokázaná. Proto je SLOVO NOVÝCH NEBES, OSMÝM DIVEM SVĚTA, či pro Kristem vyvolené Česko, je STROJEM ČASU, do minulosti i budoucnosti. Drzý pozemský Otec farář Dominik, brání realizaci BOŽÍ MAJETKOVÉ ROVINY, která je nezbytná pro energetickou, ekologickou a mravní spásu SVĚTA, která je možná, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským. Po sepsání protokolu, s drzým pozemským Otcem Satanem farářem Dominikem, bude všem lidem zřejmé, že každý člověk má povinnost, sám najít v Písmu, NOVÉ MRAVY Božího království, které budou nastolené, při zrušení SKÁLY křesťanských militaristů, při zrušení největšího zla, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, VOJÁKŮ, ZBRANÍ, většiny AUT, většiny LETADEL, atd., což vše, kvůli energetice, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, shnilo. Po sepsání protokolu, všichni budou znát energeticky, ekologicky a mravně správnou cestu, ŠIROKOU SILNICI, veškerého tvorstva, a tím dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Nový Kristus vyžaduje, aby každý člověk, včetně PČR z Rosic, logiku uvedených textů SLOV NOVÝCH NEBES pochopil, z titulu konce éry fosilních paliv, kdy musí být na SVĚTĚ všechno nové, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka, a ostatního tvorstva. Nový Kristus vyžaduje, aby PČR z Rosic vyšetřovala faráře Dominika za to, že se postavil proti novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES tím, že nechce pochopit logiku textů Písma, že on, farář, je drzým pozemským Otcem Satan, kterého nový Kristus, jako prostředníka, mezi sebou, a lidmi,takového zpupného a vzpurného, to je debilního, jaký nyní je, již nepotřebuje. PČR Rosice, má povinnost zaprotokolovat, že vláda drzého pozemského Otce Satana Dominika nad lidmi, se skončí tím, že vláda nad lidmi celého SVĚTA, bude předána jedinému Bohu SVĚTA, Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, na kongresu energetiků všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Kristus se stane VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM v okamžiku, až PČR v Rosicích prohlásí, že SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, je v Česku uznáno, za jediného Boha SVĚTA, za Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Kristus začne Česko řídit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až PČR v Rosicích zajistí, že bude mnoho pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, kteří SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, budou znát, jako Krista Přítele, jako Krista ZÁKONODÁRCE. PČR z Rosic, má povinnost iniciovat zveřejnění APOKALYPSY těchto textů v médiích, a ve školství proto, aby každý člověk, našel v Písmu texty o spasitelném, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, dobrém Boží království, kde místo největšího zla, PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, vznikne vše elektroniky plánované, a elektronicky kontrolované. Chamtivosti lidí, která je každému vrozená, zvířecím původem jeho DUŠE a TĚLA, nebude škodit pracujícímu lidu, kterého čeká veškerá tíha přestavby energetiky, a tím domů, bytů, výroby, dopravy, výstavby, atd., až PČR v Rosicích, bude iniciovat veřejný dialog o energetice, a o Kristu. Protože pane praporčíku Šrámku, máte noční službu, obracím se tímto na celý útvar PČR v Rosicích, aby rozhodl o tom, že kdokoli z PČR z Rosic bude volný, má povinnost faráře Dominika z Domašova, vyšetřovat neprodleně, již při úplňku MĚSÍCE, v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, ve čtvrtek 6.11,2014, což se zase nestalo, a nepodařilo. Svátek všeho poslušného a pokorného tvorstva, v DEN SOUDNÝ s pyšnými a neposlušnými, byl v místě svatém, na Domašovsku, na PUPKU SVĚTA, kde ČISTÁ, NOVÁ a VĚČNÁ MANA, padá na PČR v Rosicích, již velmi hustě, znovu odložen. Protože DŮSTOJNÝ OTEC farář Dominik, po sepsání protokolu, a po vyznání svých vin, se zase stane Otcem Bohu milým, tedy DŮSTOJNÝM, navrhuji Vám, aby vyšetřování faráře Dominika nebylo u Vás, ale na faře v Domašově. Po sepsání protokolu s farářem Dominikem je naděje, že se Kristus smiluje nad Českem, a SVĚTEM, svým rozumem, ze svého milosrdenství, protože bude jasné, že kněží mají povinnost najít v Písmu království nebeské, v majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého naturálního plnění, což je pro ně, a pro křesťany, stále naprosto nepřijatelné. Proto Kristus v Písmu i v písničkách uvádí. NEHLEDAJ, a NENEJDOU. Pan farář Dominik, po sepsání protokolu, po vyznání svých vin, totiž nebude zločincem, ale dle vůle Boží, jeho služba Bohu v Božím království, bude víc slavná, než je dnes v křesťanství. Odkládat vyšetřování DUCHEM CHUDÉHO faráře Dominika, až na nové novoluní, na sobotu 22.11.2014, či na další úplněk MĚSÍCE, který je až v sobotu, 6.12.2014, je zločin, je trestný čin, protože tvorstvo celého SVĚTA trpí, kvůli neposlušné PČR z Rosic, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Kristus se smiluje pouze nad úplně poslušnými.

PČR v Rosicích, má povinnost, naplnit SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že ze vzedmutého MOŘE MILITARISTICKÝCH, křesťanských SVINÍ, zachrání a spasí, těchto osm lidí, které Kristus živí, svým technickým rozumem, o energetice, odjakživa. Dle písničky od Krista. Byli RAZ MILOVANÍ, Kristem, jeho rozumem, před Božím navštívením na přelomu věků konce éry fosilních paliv. Proto budou RAZ SPASENÍ, Kristem, jeho rozumem, po zveřejnění těchto textů APOKALYPSY v Rosicích u Brna, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, do jím vyvoleného Česka. Těmito osmi lidmi, jsou tito Kristem vyvolení energetici, sedm energetiků, kteří Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES nehledají, které si Kristus našel sám proto, aby dokázal svou moc nad každým člověkem. Jsou to neposlušní a vzpurní, tedy DUCHEM CHUDÍ, odborníci na energetiku, docent Pospíšil, docent Skála, z VUT v Brně, a odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docent Hirš, z VUT v Brně. Z ČVUT potom odborník na energetiku, děkan Hrdlička a odborník na energetiku domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, profesor Drkal. Šestým vyvoleným, je nový prezident Česka, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, Kristem v Písmu vyvolený jménem RÁKOS, projektant Ing. Rákos z Brna. Sedmým je projektant elektro Ohnutek, pomazaný na proroka za mě proto, aby zorganizoval zřízení nové vlády Česka, a nové STÁTNÍ SPRÁVY, dle dalších textů. Osmým vyvoleným jsem já, otrok Opatek, opisující neúnavně stále stejné texty SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, různými slovy, kvůli jejich dokonalému objasnění každému zpupnému, vzpurnému a neposlušnému. Kde jsi nový Kriste, kde jsi, svým SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu. ÚSVIT rána nového DNE PÁNĚ, už sype SVĚTLO z rukávu, a ty tu, v Rosicích u Brna, v PRAVÉ POLEDNE, na podzim roku 2014, v hlavách PČR, stále nejsi. Smyslem života na ZEMI, je služba novému Kristu, takovému MOUDRÉMU, SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU, nad každým člověkem, jaký v Písmu opravdu je. Kristus může Česko a SVĚT spasit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze v případě úplné poslušnosti technické elity VUT v Brně, ČVUT, a projektantů, kteří vytvoří na SVĚTĚ vše nové, tak mladě jaré, po úplném zničení vln STARÉHO křesťanského DUCHA faráře Dominika, a vln STARÉ militaristické MYSLI vládnoucích politických chamtivců Česka, a všeho lidstva, nastolením vlády Krista ZÁKONODÁRCE, nad celým SVĚTEM. Když ministru průmyslu Mládkovi, bouchne jeho nesmyslný plán, energetické koncepce Česka, pouze na cca deset procent výroby elektrické energie, je naděje, že zvítězí pravda o energetice, a plán Boží, na energetickou koncepci celého SVĚTA, ve které se bude rozhodovat především o využití ropy, na mírovém kongresu energetiků všech států SVĚTA, z milosrdenství rozumu Krista.

3.)Jak jsem již uvedl, např. členové NSS v Brně, kteří rozhodují o mém návrhu, na zrušení SENÁTNÍCH VOLEB proto, aby, dle požadavku Krista, byli úplně zničeni politici všech politických stran Česka, předseda JUDr.Passer, a soudci JUDr.Baxa, JUDr. Kühn, JUDr. Langášek, JUDr. Malík, JUDr. Výborný, a Mgr. Zemanová, jsou jako neposlušní, to je mrtví, již po SMRTI, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, ničícího lidskou, imperialistickou, či kapitalistickou spravedlnost, podjatí, pro ztrátu svého logického uvažování, o energetice, ekologii a mravech. Značka mého podání na NSS v Brně je Vol 21/2014-3. Moje podání vyřídil předseda NSS JUDr. Baxa dopisem Vol 21/2014-18, ze dne 6.11.2014. Napsal, že se necítí být trestně odpovědný, za šíření zlých vln lidského militaristického, křesťanského myšlení, které dělají veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ, které vznikají především na Masarykově univerzitě, na Karlově univerzitě, na VUT v Brně, a na ČVUT, protože platí nespravedlivé zákony lidské, a ne spravedlivé Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Napsal, že mým požadavkem, na úplné zničení teplých vládnoucích koryt, pro všechny drzé, zpupné, vzpurné a neposlušné soudce NSS, a ostatní vládnoucí pomatence, se nebude dál zabývat. Kristus v Písmu proto uvádí, že si neví rady, s dementními idioty z NSS, od kterých odstoupil svým rozumem, kvůli jejich neposlušnosti. Jak již bylo JUDr. Baxovi, a jeho slavné komisi NSS napsáno, Hospodin svůj hněv, od NSS, neodvrací. Sami pomocníci NETVORA JUDr. Baxy, kterými jsou rektoři vysokých škol a univerzit, a drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. farář Dominik z Domašova, se musí před Kristem, před SLOVEM NOVÝCH NEBES, sklonit. JUDr. Baxa napsal, že je mu Boží SOUD všech vládnoucích NETVORŮ u prdele, protože Kristus, který mu bere, kvůli energetice, ekologii, a nastolením nových mravů, jeho Boha, jeho koryto na NSS, je ZLODĚJ a ZLOČINEC, kdežto on je spravedlivý, přestože zachraňuje pouze sám sebe, a svého Boha, to je svoje koryto. Protože příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech Božího království, jsou JUDr. Baxovi z NSS, a jeho komisi, u prdele, zpupní, vzpurní a neposlušní soudci z NSS, jsou Kristu u prdele, včetně celého Česka. Na zlý bohatý lid, však musí být přísnost, protože se všichni na SVĚTĚ nyní narodili, do doby přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy nad lidmi musí vládnout Kristus ZÁKONODÁRCE, místo politiků pravice a levice, kněží, a soudců z NSS. Kdyby Kristus chtěl, všichni v Česku by věděli, že ropa činí cca 60 %, z celkové potřeby energií pro Česko, že plyn činí cca 30 % energie z celkové energie, a že elektrická energie, činí cca 10 %, z celkové energie pro Česko, a že proto ministr průmyslu Mládek, který dělá energetickou koncepci, pouze na 10 % elektrické energie, je šílený zločinec, kvůli JUDr. Baxovi. Kdyby JUDr. Baxa, ministra Mládka zrušil, zrušením voleb do Senátu, bylo by po zlých vlnách rozumu politického dobytka, tím, že by se nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenstvím, nad Českem smiloval, a Boží království, by neprodleně vybudoval. Lži šíleného ministra Mládka, který svým myšlením zvířete, dělá zlé vlny svého myšlení tím, že energetickou koncepci Česka, dělá naprosto nesmyslně, pouze na deset procent elektrické energie, jsou zjevné všem pokorným, a úplně poslušným znalcům SLOV NOVÝCH NEBES. Kristus, se však chce nad Českem a SVĚTEM smilovat, svým rozumem neprodleně. Vyžaduje činy, pro nastolení pokory a úplné poslušnosti. Kristus nechce, aby technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, byli zpupní, vzpurní a neposlušní, a byli proto Ježíši Kristu, u prdele. Dějiny SVĚTA se vždy měnily válkou, po atentátu na válečné vládnoucí zločince. Protože je zřejmé, že veškeré zlé vlny lidského myšlení, nyní vychází z hlav vládnoucích NETVORŮ Česka, především z hlav JUDr. Baxy podatelna@nssoud.cz, rektora Masarykovy univerzity Beka rektor@muni.cz, info@muni.cz, rektora Karlovy univerzity Zímy rektor@cuni.cz, uk@cuni.cz, rektora VUT v Brně Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, stepanek.p@fce.vutbr.cz, a rektora ČVUT Konvalinky, petr.konvalinka@rek.cvut.cz, je nezbytné činit skutky pro nastolení Božího království, právě zde. Uvedení neposlušní pomatenci, dělají vlny zlého myšlení, debilitou svého rozumu zvířat, a tím stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, o koncepci energetiky, ekologie a mravů, platné pro celý SVĚT. Protože bez rozumu Krista, pomatené Česko vyžaduje, aby se dějiny změnily atentátem, je nutné spáchat křišťálovou NOC DLOUHÝCH NOŽŮ, mordem uvedených zlých NETVORŮ, zločinců, jejichž zaslepenost je zjevná. Zřejmě na jiné znamení, chamtivý lži lid Česka, reagovat nebude. Znamením pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, měla být čest každého ODBORNÍKA na energetiku. Žádný takový se však nenašel. Písmo však uvádí, že je lépe, když DLOUHÝM NOŽEM, v křišťálové noci DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, DUCHA SVATÉHO, před nímž v křesťanství nikdo neobstál, bude zamordován např. rektor Bek, než aby zahynulo celé Česko, jako zpupné a neposlušné. Až bude ve své kanceláři, či na ulici, veřejně zamordován DLOUHÝM NOŽEM, SLOV NOVÝCH NEBES, kvůli tomu, že ho nikdo nechce soudit, SLOVEM NOVÝCH NEBES, potom již Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, rozptýlené BOŽÍ SYNY, které očekává všechno tvorstvo, shromáždí v jedno, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Kdokoli zamorduje např. JUDr. Baxy, naprosto veřejně, SLOVEM NOVÝCH NEBES, bude blahoslavený pro své skutky, a nic se mu nestane, protože ukončí šíření vln lidské zloby, politických a náboženských zvířat, vůči Kristu. Když se někdo rozhodne zamordovat dlouhým nožem např. rektora Štěpánka, SLOVEM NOVÝCH NEBES, nic se mu nestane, když spolu s ním zamorduje i jeho sekretářku, Kalužovou, která chrání dveře kanceláře rektora Štěpánka, svým tělem MRZKÉ ŽENY, OHOLIBY. SODOMA Kalužová, která místo s Kristem, smilní s boháči a s bankéři, je příčinou toho, že nelze předat vládu nad lidmi, od dobytka Masarykovy univerzity, dobytku VUT v Brně, kvůli nedostupnosti rektora Štěpánka. Kvůli sekretářce Kalužové, jde to s Českem z bláta Masarykovy unverzity, do kaluže VUT v Brně. Kristus však v Písmu uvádí, že buď těchto pět dementních vládnoucích idiotů v Česku zůstane, nebo Česko zahyne v případě, když bude vraždit silou, a ne DUCHEM SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdyby však sekretářka Kalužová byla zamordována DLOUHÝM NOŽEM, SLOV NOVÝCH NEBES, kardinál Vlk by se nažral, a KOZA ČSSD by zůstala celá tím, že jak KOZLI ČSSD, tak drzí pozemští Otcové Satani kněží, by studovali SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Je lépe, když bude sekretářka Kalužová zamordována, SLOVEM NOVÝCH NEBES, než aby zahynulo celé vzpurné, a zpupné a neposlušné Česko, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kdyby se tak z milosrdenství rozumu Božího stalo, snad by Kristus vraždu této militaristické svině, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, nepovažoval za zlo, a umožnil by lži lidu Česka, číst ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES důvody, proč byla, jako zpupná, vzpurná, a neposlušná, zamordována. Kristu se totiž posmívat již nikdo beztrestně nebude. Lži o energetice, a lži o Kristu, trestá SMRTÍ, odstoupením svého rozumu. Kristus, každého zpupného nyní trestá odstoupení svého rozumu, což je začátek konce každého, kdo se ke Kristu neprodleně nevrátí, do Božího království. Ráj se začne v celém světě, když Česku, na faře v Domašově, zahodí PČR z Rosic, trápení, které působí Kristus, neposlušným militaristickým sviním, křesťanským KŘÍŽEM. Dle písničky od Krista. Kristus dal uvedeným volům zdraví, přízeň svou, a klíče od Božího království. Kde ty klíče jsou? Nikdo neposlušný nehraje s Bohem FAIR PLAY. Soudci z NSS a ostatní soudci, se mají bát Krista VÍTĚZNÉHO stejně, jako se mají bát, drzí pozemští Otcové Satani kněží. V DEN TMY, pro soudce z NSS, a ostatní soudce, totiž bude rozhodnuto o tom, že budou z vězení propuštěni všichni, kdo jsou ve vězení, kvůli majetkové nerovnosti lidí bohatých a chudých, protože bohatí a chudí, v Božím království nebudou, pouze všichni stejně bohatí, což je opakovaně uváděno. Na svatého Martina, kdy si celé Česko mělo připomínat, že bílý sníh, který měl přijít, a který teprve přijde, má lidem Česka, a celého SVĚTA, připomínat, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, v nové BÍLÉ MANĚ, která napadne, a která již v MYSLÍCH, a DUŠÍCH lidí, zůstane, nepřipomněl v médiích nikdo. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, v nastávajícím Božím království, nepřipomínal nikdo. Kristem prokletá média pouze připomínala stůl pro boháče a bankéře, s husou, a s novým, pozemským vínem. Víno nebeské, pro STOLY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro všechny stejné, nikdo nechce. Sama SMRT pase Česko. SMRTÍ je křesťanský militarismus, a imperialismus, ve kterém lidé oslavují, místo DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, vojenské veterány a války. Dvacet pět let výročí, od zbourání ZDI v Berlíně, je uvedeno prokazatelně v Bibli. Skálou, stejnou jako Kristus je ten, kdo SLOVEM NOVÝCH NEBES, zamorduje v Česku každého pomateného, kdo oslavuje křesťanské militaristy, které Kristus v Česku vyvedl, ze čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti jenom proto, aby je odsoudil, pomalým, POSLEDNÍM SOUDEM, který se dle slibu Krista, skončící DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista vítězného. SODOMA a GOMORA, uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, v době cca sedmdesáti let od Hitlera, je SODOMA A GOMORA v Japonsku. Kristus nechal fašisty v Japonsku zamordovat hubící jadernou střelou, pro výstrahu neposlušným imperialistům Česka.

Nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, umožnil telefonicky i elektronicky sdělit, křesťanským militaristickým fanatikům, imperialistickým sviním, kazatelům Zemanovi, Kolegarovi a jejich hostu, pomatenému Jiřímu Mišíkovi. rada@umc.cz, zs@krestanskaskola.cz, ms@krestanskaskola.cz, info@novabrana.cz, najbrt@e-cirkev.cz, diakonie@umc.cz, ccehusovice@volny.cz, brno1@evangnet.cz, e-cirkev@e-cirkev.cz, atd. Stejný text byl elektronicky zaslán imperialistickým sviním Evě Hůlkové, a jejímu hostu, zvířeti, Lukáši Laubovi, pracovníku charity a almužny, kteří jsou, pro svou vzpouru, a neposlušnost, příčinou pokračujícího odstoupení SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, o energetice, ekologii a mravech, od nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů. doteky@rozhlas.cz. SAMA SMRT pase Česko tím, že uvedení křesťanští fanatici, stále odmítají nalézt Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, a tím odmítají nalézt dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a o nových mravech. Tyto příkazy a Boží zákony, umožňují Česku, zřídit, celosvětové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, Boží království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh Vám, Vy křesťanské svině, zdraví dal, a přízeň svou, nezabil Vás, jak to ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil, pro Vaši neposlušnost. Bůh Vám dal klíče od Božího království, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBE. Kde ty klíče jsou, Vy křesťanská prasata? Bůh, na jím vyvolené Česko, není zlej. Jen se s ním musí hrát FAIR PLAY, a nemít za Boha PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, BOHÁČE, BANKÉŘE, VOJÁKY, ZBRANĚ. Zapletli jste se ve hříchu, který je k SMRTI každé křesťanské svině, kterou je neposlušnost. Pravá církev, je církev pokorných a úplně poslušných, kteří dají SLOVO NOVÝCH NEBES na SVÍCEN, ve školství, a v médiích. Svatební hostiny SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, náboženských a militaristických neposlušných zvířat, jsou určené pouze těm, kdo úplně zničí v Česku všechny ekumenické církve, a všechny politické strany. Kristus je již jediným Bohem, ZÁKONODÁRCEM, pro celý SVĚT.

Kristus Česko energeticky, ekologicky a mravně spasí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když kdokoli půjde spolu se mnou, na Magistrát města Brna, k novému primátorovi Petru Vokřálovi z hnutí ANO, a bude požadovat, aby se neprodleně stal BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně čeká všechno tvorstvo tím, že z Brna učiní NOVÝ JERUZALÉM. Má povinnost učinit následující rozhodnutí, nikoli dle zákonů lidských, ale dle zákonů Božích, dle zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. 1.) STRANU ZELENÝCH již Kristus jednou z MMB vyhnal. Martin Ander, a Jana Drápalová se neosvědčili, pro svoji laxnost a neposlušnost. Na MMB, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, již proto nemají co dělat. Patří již do říše ticha. Na MMB jsou jenom proto, aby mohli být pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně čeká všechno tvorstvo, neprodleně vyhnáni, protože rozum od Krista, již nedostanou. Jejich politické žvásty o NÁDRAŽÍ v Brně, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. 2.) Kristus vyžaduje, aby boj o KORYTA na MMB, byl nyní nový tím, že KORYTO na MMB dostane každý, kdo jako pokorný, a úplně poslušný, se podřídí novému Kristu ZÁKONODÁRCI, a jeho Božím příkazům, a zákonům. Šanci mají i všichni ti, kdo skončili v opozici, např. primátor Onderka, či Kotzián z info@brnoplus.cz, kotzian.robert@brno.cz. Každý, kdo se k novému Kristu vrátí nyní neprodleně, z milosrdenství Božího rozumu, má i po prohraných volbách, možnost znovu usilovat o KORYTO, ve vedení MMB. Vrátit se ke Kristu znamená realizovat jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech. Každý, kdo se neosvědčí tím, že se odmítne ke Kristu vrátit, musí být pokornými a poslušnými vyhnán od KORYTA ven, kde bude pláč a skřípění zubů, pro odstoupení rozumu Krista. Brno např. může s okamžitou platností prohlásit všechny plány MMB, včetně ÚZEMNÍHO PLÁNU, za neplatné proto, aby projektanti mohli vše, přes zimu, vytvořit nově. Protože technický lid VUT v Brně, stále nemá žádné projekty, na vytvoření sídliště ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, bylo by vhodné, učinit Brno NOVÝM JERUZALÉMEM tím, že alespoň jedno sídliště se postaví dle návrhu, uvedeného na výkresech, ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Nejvhodnější umístění sídliště je buď na jižních stráních KAMENNÉHO VRCHU, v blízkosti ulice Koniklecova, nebo na jižních stráních LESNÉ, v blízkosti ulice Tomečkova. Veškerý majetek, včetně všech pozemků, již patří Hospodinu, a tím novému technickému lidu projektantů. Ti jsou Kristu odpovědní, za každou svou nepravost. Když se Brno ke Kristu ZÁKONODÁRCI nevrátí, Česko bude zničeno, odstoupením rozumu Krista, od vzpurných, zpupných a neposlušných idiotů. Brno, jako první na SVĚTĚ, má povinnost vyhlásit odpočinutí od díla křesťanské militaristické zhouby tím, že zřídí provizorní SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, ve všech stávajících restauracích. Všechno již patří Kristu, a tím Božímu lidu.

Nový Kristus je kůl v plotě. Demokrat, HLAVA SVĚTA, Ježíš Kristus VÍTĚZNÝ, trpí, protože politické strany nechtějí přijmout jeho program, jeho dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Proto jsou texty SLOV NOVÝCH NEBES, hrozným Božím soudem, zpupných a neposlušných, kteří si zamilovali slávu rozumu křesťanských militaristů a imperialistů, víc než slávu rozumu Božího. Kristus, svůj technický lid VUT v Brně, svým technickým rozumem, živí odjakživa, ze svého milosrdenství. Já mám povinnost, opisovat texty SLOV NOVÝCH NEBES tak dlouho, až novému řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docentu Pospíšilovi, bude jasné, že Česko úplně zanikne, v případě další neposlušnosti. Jan3/19,12/43, Jer.5/7až51/58, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,30/11,18až32/16až43, Eze.3/4,21až14/22až33/17až34/20až39/8,13,21,29, K.M.1/4až6/6až24,7/16, Bhag.15/15, atd. Česko se stane vyvoleným Božím lidem, až ředitel Energetického ústavu VUT v Brně docent Pospíšil, rozhodne rozumem Krista, nikoli svým, o nutnosti svolání kongresů energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli vytvoření celosvětové koncepce, na smysluplné využití ropy. Jóel 2/11,26,4/2,4,12, atd. Vážený pane řediteli Energetického ústavu VUT v Brně docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz. Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, přineslo lidstvu celého SVĚTA, dokonalou lásku Božích příkazů, zákonů POLE VĚDY Písma, a celosvětový mír tím, že se samo podřídí Božím příkazům a zákonům POLE VĚDY Písma proto, aby překonalo, s pomocí rozumu Krista, jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, blízký ropný, a ekonomický kolaps, což bude velice obtížné. Protože kněží nemají o VŠEMOHOUCÍM Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, ani ponětí, protože např. Policie ČR v Rosicích bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, tel.974 626 730, stále odmítá vyšetřovat drzého faráře Dominika z Domašova, usvědčeného z drzosti vůči lidem, a vůči Bohu, Bůh odmítá spasit svůj technický lid VUT v Brně, svým rozumem. Praporčík Šrámek z PČR z Rosic, musí nastolit mír s Bohem a lidmi, neprodleně. Farář o Kristu lže, protikladnými žvásty, o MODLÁŘSKÉ křesťanské STVŮŘE, kterou má za Boha. Protože v křesťanství, o Kristu VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, nemá ani ponětí, místo Božího království, místo vlády Krista nad lidmi, a celosvětového Božího pokoje, a míru, máme křesťanský, militaristický imperialismus, a války. Drzý pozemský Otce Satan Dominik, kazí špatné mravy Domašovska a Česka tím, že drze svádí pomatený křesťanský lži lid, k totální neposlušnosti, což je k energetické a ekonomické záhubě Česka a SVĚTA. Neposlušné Česko, je proto Kristem prokleté. Prokletí se projevuje stále větší demencí, jak chudých, tak bohatých, která je způsobená odstoupením rozumu Krista. Kristus trestá každého za vzpouru, proti SLOVU NOVÝCH NEBES, což se projevuje také stále větší demencí technické elity. Dle písničky od Krista. V kostele v Domašově je nutné postavit vysílací sloup, s pomocí PČR v Rosicích, a vysílat SLOVO NOVÝCH NEBES. Farář Dominik stejně nic nedělá, proto ho praporčík Aleš Šrámek z Policie ČR, má povinnost donutit studovat vše o Bohu VŠEMOHOUCÍM, neprodleně, již ve středu 5.11.2014. Pane praporčíku Šrámku, Vás předchůdce Kadaňka, mně chtěl dokázat, že já kazím dobré mravy Česka, POSLEDNÍM SOUDEM, což se mu nepodařilo. Dobré mravy Česka a SVĚTA, prokazatelně kazí drzý pozemský Otec Satan farář Dominik, protože jeho militaristické žvásty nejsou ani dobré, ani energeticky spasitelné, protože k celosvětovému míru, a k vládě Krista nad celým SVĚTEM, nevedou. Lidovci z KDU-ČSL, a jiní pomatenci na Domašovsku, mě opakovaně berou za krk, či mně trhají košile, a vyhrožují zabitím, kvůli tomu, že PČR z Rosic nekoná. Pane praporčíku Aleši Šrámku, žádám Vás tímto, abychom společně, ještě dnes, ve středu, 5.11.2014, společně navštívili faráře Dominika, obrátili jeho křesťanské žvásty v kvílení tím, že z neposlušného Satana, učiníme Otce Bohu milého tím, že se farář stane BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo, pro jeho pokoru a poslušnost. Když Bohu milý Otec farář Dominik, začne mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, Kristus sám již zajistí, svým rozumem, že veškeré militaristické, či imperialistické zlo na SVĚTĚ zmizí tím, že se ujme vlády, na VUT v Brně, v hlavě ředitele Energetického ústavu ČVUT, docenta Pospíšila pospisil.j@ fme.vutbr.cz. Kristus je v Písmu stejně vulgární, jako KOZEL, prezident Zeman. Pro křesťanské, a jiné neposlušné militaristické svině, nemá lepší výrazy, než NETVOŘI, MRZKÉ ŽENY, prostitutky, svině, atd. Je to z toho důvodu, aby rozlišil svůj rozum, od rozumu lidského, zvířecího. POKLADEM pro Kristem vyvolené Česko, a pro celý SVĚT, je BOŽÍ ROZUM, který je nyní Boží milostí, pouze pro úplně poslušné. Pane praporčíku Aleši Šrámku, proto, aby technický lid VUT v Brně, měl POKLAD Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice, ekologii, a mravech, je nastolení dobrých mravů v kostele v Domašově, nezbytné, již ve středu 5.11.2014. Odstoupení rozumu Krista, je mocná zbraň, proti pyšným. Zlo černé křesťanské magie, je tak mocné jenom proto, že vládnoucí psychopati nemají žádný lék, na svou touhu po penězích, a na svou touhu dělat Bohy, a tím rozhodovat o tom, koho pomocí svých Bohů, vojáků a zbraní, v nesmyslných válkách o ropu, plyn, suroviny, a vládu nad muslimy, zabijí. Lékem, či LÉKAŘEM, křesťanských psychopatů, kteří si hrají na Bohy, kteří vládnou místo Hospodina, je Bůh, je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, což je příbytek Hospodina, takového VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO a SPRAVEDLIVÉHO, jaký v Písmu skutečně je. Není čeho se bát, protože nový Kristus, Vám a Česku, bude ze SLOV NOVÝCH NEBES žehnat v případě, že technický lid učiní rozhodnutí, o nezbytnosti svolání kongresu energetiků, do DOLINY O2 Arény v Praze, rozhodnutím o mluvení pravdy o energetice, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Není čeho se bát, když Česko bude POKLADEM pro SVĚT, když mluvením pravdy o přelomu věků konce éry fosilních paliv, zajistíte DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE do Česka, tentokrát na VUT v Brně, Kristus již bude jednat sám tím, že svým rozumem, ze svého milosrdenství, učiní NOVOU MYSL, a NOVÉHO DUCHA, v hlavách mnohých energetiků, na celém SVĚTĚ. Žalm37/5,11,35, atd. Zlo černé křesťanské magie lze porazit rychle a úplně, mluvením pravdy o Boží vůli, která je uvedena v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Potrava NOVÉ a VĚČNÉ MANY, SLOV NOVÝCH NEBES, je především v novém Božím domě, na VUT v Brně. Když se docent Pospíšil stane novým knězem, který nebude Česko pochovávat, do hrobu ropného a ekonomického kolapsu, všechny národy budou Česku blahořečit. Mít strach ze SMRTI zla černé křesťanské magie, mohou mít pouze vládnoucí hlupáci, lháři a zločinci celého SVĚTA, kteří jsou novým Kristem usvědčeni ze zločinnosti, a z povyšování se nad Krista ZÁKONODÁRCE. Česko a tvorstvo se může probudit, do nového Božího dne, ve svatém měsíci listopadu, již v pondělí, 3.11.2014, když na VUT v Brně, budou mít, z Božího milosrdenství, jasného DUCHA o tom, proč novými kněžími, kteří mají povinnost Česko a tvorstvo, energeticky, ekologicky a mravně spasit, jsou VŠICHNI SVATÍ, pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, nového Božího technického lidu VUT v Brně. DEN VŠECH SVATÝCH mrtvých neposlušných křesťanských sviní 1.11.2014, je POSLEDNÍM DNEM, který zahání milostivé Hospodinovo léto roku 2014. Iz.63/5,10, 14,18,65/1,15, atd. Pane docente Pospíšile, já píši tyto texty APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských imperialistů, a militaristů, z textů SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které jsou novým Kristem určeny k tomu, aby se v nich VŠICHNI SVATÍ lidu VUT v Brně, a technického lidu celého SVĚTA, dotazovali Krista, na energeticky, ekologicky, a mravně správnou cestu Česka a lidstva, ve stávající době přelomu věků konce éry fosilních paliv, který se začal již v roce 2000. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, technické elitě Česka a SVĚTA, svůj technický rozum, v částečce svého DUCHA nevrátí, dokud se VŠICHNI SVATÍ lidu VUT v Brně, nebudou vzdělávat výroky Krista, o energetice, ekologii a mravech. V těchto textech uváděné texty SLOV NOVÝCH NEBES, jsem ochotný objasnit na Domašovsku, a v Brně, každému, kdo o to, z milosrdenství rozumu Krista, požádá. Pane docente. Já jsem ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, uvedený také v GRAFU ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz (je nutné napsat www), vypracoval na základě konzultací o energetice, s docenty Skálou, Kadrnožkou a Hiršem z VUT v Brně, a s děkanem Hrdličkou a profesorem Drkalem z ČVUT. Protože tito vědci sešli z cesty studia ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože se v Písmu nedotazují, na další, energeticky, ekologicky, a mravně správnou cestu Boží, Kristus od nich odstoupil svým rozumem, a tím z nich učinil NEMLUVŇÁTKA, neschopná, o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, logicky myslet. Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, poradil docentu Skálovi, abych si zjistil ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, z Českého statistického úřadu v Brně. Dle paní Jonášové, telefon 542 528 111, klapka 115, do Česka, se v roce 2013, dovezlo 6 552 000 tun ropy. Zemního plynu se dovezlo 8 468 milionů m3. Výroba elektrické energie činila 87 065 GWH. Dělat dlouhodobou energetickou koncepci Česka na uhlí, které se spotřebuje na vytápění, je naprostý nesmysl, protože změna energetiky, na energetiku bez fosilních paliv, je věc dlouhodobá, a Česko zřejmě, během dalších dvaceti let, zbývající uhlí úplně vyrabuje. Dělat energetickou koncepci Česka na obnovitelné zdroje elektrické energie, je stejný nesmysl, protože ropu a plyn nemohou nahradit. Obnovitelné zdroje většinou vyrábí elektrickou energii. Proto jsou zahrnuty v celkové výrobě elektrické energie. Pokud tedy, teoreticky, pro vytvoření energetické koncepce, pro sto procent energie, kterou Česko potřebuje k životu, bude tvořit pouze ropa, plyn, a elektrická energie, měla by ropa, 6 552 000 tun, dle mých odhadů, tvořit cca 60 % z celkem potřebné energie. Zemní plyn 8 468 milionů m3, by měl tvořit cca 30 % z celkem potřebné energie. Výroba elektrické energie 87 065 GWH, by měla činit cca 10 % z celkem potřebné energie. Protože já jsem starý nevzdělanec, a nedovedu uvedená procenta spočítat, žádám tímto VUT v Brně o pomoc. Pane docente, jestliže BOŽÍ SYNOVÉ nového Božího technického lidu, budou takto o energetice uvažovat, jestliže uznají, že Česko a tvorstvo může být energeticky spaseno, skrze Vás, nikoli rozumem Vaším, ale technickým rozumem Krista, z Božího milosrdenství, rozumem Božím, nebude svolání energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, žádnou utopií. Stejně tak nebude utopií, úplné zničení všech Bohů drzých pozemských Otců, Satanů kněží, vedených v Brně Belzebubem biskupem Cikrlem do záhuby, kterými jsou boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, atd. Nový Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍHODU do Česka, především na VUT v Brně, přichází každého smysluplně zaměstnat, na energetické, ekologické a mravní přestavbě SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Na zlý bohatý lid, musí být přísnost. Kdyby Kristus chtěl, všichni v Česku by věděli, kolik % činí ropa, kolik % činí plyn, a kolik % činí elektrická energie, z celkové energie. Kristus však nechce, technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, zpupní, vzpurní a neposlušní, jsou Kristu u prdele. Protože i technický lid je líný, zbabělý, neposlušný. Zářit jako hvězda, nikdo nemůže.

Nesmí stínit SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekologii a mravech. Nový Boží technický lid Energetického ústavu VUT v Brně, má povinnost rozsvítit SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, v hlavách nejméně pěti milionů BOŽÍCH SYNŮ Česka rozhodnutím, že energetická koncepce všech států SVĚTA, v Dolině O2 Arény v Praze, bude vytvořena především na ropu. Vždyť úplný energetický kolaps, a stejně tak kolaps ekonomický, nastane již velice brzy, před velice blízkém vytěžením ropy. V týdnu VĚDY a TECHNIKY, pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, Energetického ústavu VUT v Brně, z Božího milosrdenství, se již mohou dotýkat vědy, nikoli rozumem svým, ale rozumem Božím. Nový Kristus v Písmu slibuje, že Energetický ústav VUT v Brně, vedený docentem Pospíšilem, zvolá. JSME BOHATÝŘI, protože nás Kristus vyvolil, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Přispěchejte nám na pomoc, všechny národy EU. Ať se národy probudí, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby především docent Pospíšil zajistil, aby energetici všech států SVĚTA, přitáhli do DOLINY O2 Arény v Praze, na kongres ENERGETIKŮ, aby je mohl soudit, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Joél4/2,4,12, atd. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, před jehož SLOVEM NOVÝCH NEBES, svým zvířecím rozumem, nikdo neobstál, v Rovnosti, v Písmu, v písničkách, atd., uvádí. ZEMĚTŘESENÍ V BRNĚ, A V ČESKU, SE PŘEDPOVÍDAT DÁ. Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a v písničkách, navrhuje vytvořit vlastní svátek pro BOŽÍ SYNY, kteří jsou stále blíž svému cíli, kterým je nastolení Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, pro veškeré tvorstvo stejných lidských Satanů, již při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 6.11.2014, ZEMĚTŘESENÍM. Kristus OTŘESE v Brně podruhé vším stvořením, když zruší vládu mocností politických stran pravice a levice tím, že předá vládu nad lidmi sobě, pomocí ředitele Energetického ústavu VUT v Brně docenta Pospíšila pospisil.j@ fme.vutbr.cz. SMRT děsivé křesťanské temnoty protikladných nauk o Kristu, a SMRT promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů, je začátkem Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Kde je SMRTI, tvé vítězství nad Kristem? Kde je SMRTI tvá zbraň, kterou je děsivá temnota křesťanského katechismu? V Rovnosti Kristus uvádí, že HOLYWEEN, svátek křesťanských strašidel, Kristus vytvořil proto, aby úplně zničil křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Bohoslužby, ve kterých zvítězí DOBRO BOŽÍHO ROZUMU, nad zlem rozumu VOJENSKÝCH KAPLANŮ, a jejich přisluhovačů z NSS v Brně, a z Krajského soudu v Brně, mají povinnost zajistit především SVĚTCI z Energetického ústavu VUT v Brně, SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu, o energetice. Kult křesťanské SMRTI vytvořený penězi, největším zlem na SVĚTĚ, udržují v chodu zkažení lidé z NSS v Brně, z KS v Brně, a ze Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4. Např. členové NSS v Brně, kteří rozhodují o mém návrhu, na zrušení SENÁTNÍCH VOLEB proto, aby, dle požadavku Krista, byli úplně zničeni politici všech politických stran Česka, předseda JUDr.Passer, a soudci JUDr.Baxa, JUDr. Kühn, JUDr. Langášek, JUDr. Malík, JUDr. Výborný, a Mgr. Zemanová, jsou jako neposlušní, to je mrtví, již po SMRTI, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, ničícího lidskou, imperialistickou, či kapitalistickou spravedlnost, podjatí, pro ztrátu svého logického uvažování, o energetice, ekologii a mravech. Značka mého podání na NSS v Brně je Vol 21/2014-3. Ze SLOV NOVÝCH NEBES, především nový Boží technický lid VUT v Brně má pochopit, že uvedení členové komise NSS pro volby 2014, jsou pro Česko SMRTÍ tím, že pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných, to je mrtvých, jsou jako MRTVÍ, dementními idioty. Jsou příčinou veškerého křesťanského, imperialistického zla v Česku, a ve SVĚTĚ. Kult křesťanské SMRTI vychází z pohanských, křesťanských rituálů, při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, ve kterých např. Belzebub Brna biskup Cikrle, neslouží Kristu, ale boháčům, pravicovým politikům, a uvedeným zločincům, právníkům. Uvedení právníci, zkažení penězi, jsou STRAŠIDLY tím, jsou fikanější než Belzebub Brna, biskup Cikrle, který se převléká při MODLOSLUŽBÁCH, za ANDĚLA SVĚTLA. 2.Kor.11/14. Svou službu největšímu zlu, PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, který kvůli energetice shnil, považují za službu křesťanské spravedlnosti, která je spravedlností pouze pro zločince politiky, boháče, makléře, exekutory, bankéře, vojáky, vojenské kaplany, a nikoli spravedlností pro pracující lid, nezaměstnané a bezdomovce. Tím, že se právníci převlékají za služebníky křesťanské spravedlnosti, převlékají se za STRAŠIDLA. BRÁNU PEKELNOU třetí světové války, bloudícím DUŠIM zesnulých křesťanských militaristických, imperialistických sviní, má povinnost zavřít odborník na energetiku, ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Děsit SVĚT aktuálním zlem křesťanského, či kapitalistického lidského myšlení, uvedených militaristických STRAŠIDEL v Brně a v Praze, je zločin, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Symbolika křesťanských DUŠIČEK bledne před pravdou o zvěsti, že všichni, kdo mají naději jenom pro tento život, v děsivé temnotě křesťanství, propadli energetické, ekologické a mravní SMRTI. Dle písniček od Krista. Když už jsi se, docente Pospíšile, náhodou narodil, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, tak buď rád, hrozně rád, když přežiješ, s pomocí rozumu Ježíše Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Kolik chceš, tolik máš, oči otevřený, v zahradě zelený, kterou je celý SVĚT. Herec NEVIDITELNÝ, starý dobrý Klaun, Ježíš Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, který živí svůj technický lid VUT v Brně odjakživa, musí na Energetickém ústavu VUT v Brně, dostat ocenění jediného UČITELE, MISTRA a LÉKAŘE za to, co již pro lid VUT v Brně udělal, i za to, co ještě, v Božím království, neudělal. ZEMĚTŘESENÍ v Brně, dle vůle Božího rozumu Krista, učiní ředitel Energetického ústavu v Brně, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, podřízením se Kristu, jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, již při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 6.11.2014. Age.2/6. Nebesa vinné révy Bible, fíkovníku Bhagavadgíty, granátovníku Tóry, a Olivy Koránu, nepřinesly na VUT v Brně dosud žádné ovoce, žádnou hrušku, ale Kristus Brnu bude žehnat z VUT v Brně Česku a SVĚTU v případě, když docent Pospíšil, bude sedět alespoň pod nebesy Bible a Bhagavadgíty, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Ageus2/18,19. Brno, a VUT v Brně, již sedí pod NOVÝMI NEBESY, která vytvoří MAJETKOVOU ROVINU na celém SVĚTĚ. Proto docent Pospíšil, se může pozdravit POZDRAVENÍM POKOJE se všemi energetiky, pokornými a úplně poslušnými, na celém SVĚTĚ. Zach.14/7,13. Boží hněv nad neposlušnými, neprodlévá. Starý svět, dle kalendáře Mayů, se měl skončit již 21.12.2012. Neskončil kvůli tomu, že docent SKÁLA odmítl nalézt Hospodina, který není utopií, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Svůj hřích, své lži o energetice, před Hospodinem nepřiznal, skryl svou nepravost neposlušného vědce. Vědcem není, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných, kteří to s Kristem nechtějí zkusit. 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, Žalm32/2,5,6,10, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, Mal.3/10,16, atd. Docent Pospíšil, má povinnost se radovat z Krista, který SLOVEM NOVÝCH NEBES, změní celý SVĚT. Detailní práce, na energetické spáse Česka a SVĚTA, nemohou dělat politici, od kterých Kristu odstoupil, svým rozumem, protože je chce zrušit, ale ENERGETICI Energetického ústavu ČVUT. Politici, svým rozumem zvířat, tají informace o tom, že 6 552 000 tun, dle mých odhadů, tvoří cca 60 % z celkem potřebné energie. Zemní plyn 8 468 milionů m3, tvoří cca 30 % z celkem potřebné energie. Výroba elektrické energie 87 065 GWH, činí cca 10 % z celkem potřebné energie. Všichni, kdo v Česku slouží DÉMONŮM, to je bankéřům, makléřům a exekutorům, mají na svém svědomí vypálený cejch lhářů, zlodějů, pokrytců a zločinců. 1.Tim.4/1až6/20, Bhag.16/13až24, atd. Kristus se nad docentem Pospíšilem smiluje, svým rozumem, když nedovolí, aby např. ministr průmyslu Mládek, klamal v ČT24 lži lid Česka o energetice, a drzý pozemský Otec Satan biskup Cikrle, klamal o Kristu, který je ALFOU a OMEGOU technického rozumu technické elity, všech států SVĚTA, viz další text, o změně prolhaného Božího lidu křesťanského, na nový Boží lid technický, odpovědný a poslušný. Paragrafem mravnosti je SLOVO NOVÝCH NEBES, kontrolorem je Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, před jehož SLOVEM NOVÝCH NEBES, nikdo neobstál, kvůli odstoupení rozumu od neposlušných. Oz.9/7,12,15, Mal.1/7až3/10,16. Iz.29/11až24,30/18až33/22až57/10,16,20až63/8,14,18až65/15až66/24, 2.Kor.13/5,8.

Vážený pane řediteli Energetického ústavu VUT v Brně docente Pospíšile pospisil.j@fme.vutbr.cz. V telefonickém hovoru jste již souhlasil s názorem, že Kristem požadované svolání kongresu energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, je nutné, pro dialog o smysluplné koncepci pro ropu a plyn, pro všechny státy SVĚTA. Proto nemůžete být vzpurným NEMLUVŇÁTKEM, a tím na Česko přivolávat PEKLO, které nastane, v době ropného a ekonomického kolapsu, ve kterém Kristus zpupné Česko, pro výstrahu všem národům SVĚTA, úplně zničí hubící střelou, a to střelou jadernou. Nový Kristus, který chce, aby především v Brně bylo NOVÉ NEBE a NOVÁ ZEMĚ tím, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, bude vykládán naprosto jednoznačně, stanovil v Písmu DNY SVÁTEČNÍ, platné pro celý SVĚT, až na věky věků, nově. Tři dny, ve kterých máte povinnost změnit celý SVĚT, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný jsou úterý 4.11.2014, středa 5.11.2014, a úplněk MĚSÍCE, ve čtvrtek 6.11.2014, DEN SVÁTKU Česka a SVĚTA. Úterý je DNEM JEDNOTY Božího technického lidu celého SVĚTA. Středa je DNEM proměnění křesťanských žvástů v kvílení. Čtvrtek je DNEM VÍTĚZSTVÍ Krista nad neposlušnými. Úplněk MĚSÍCE, čtvrtek 6.11.2014, DEN SVÁTKU Česka a SVĚTA, mají povinnost oslavit nového Krista v Česku, úplně všichni. Oslavovat VELKÉ PÁTKY, či výročí VŘSR, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Vše socialisticky, militaristicky a imperialisticky staré, musí být zapomenuto. Zrcadlo SLOV NOVÝCH NEBES, pro všechny zpupné, vzpurné a neposlušné, Kristus nastavil všem neodpovědným a frustrovaným stínům, kteří stíní SVĚTLU SVĚTA Božího technického rozumu o energetice, ekologii a mravech. Kristus odstupuje, v částečce svého DUCHA, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze od zpupných, pyšných, vzpurných a neposlušných. Svým rozumem neodstupuje od pokorných a úplně poslušných znalců SLOVĚ NOVÝCH NEBES, takže nemáte výmluvu. Frustrace rovnováhy člověka, vznikla tím, že uspokojování jeho potřeb, které vedou k úplnému zničení SVĚTA, je blokováno odstoupením rozumu Krista, od pyšných, zpupných a neposlušných. Liga otevřených mužů info@ilom.cz, lukas.talpa@ilom.cz, martin.jara@ilom.cz, vyznává stejné hodnoty, jako nový Kristus. Lidstvo již nesmí mít jako Boha, moc politiků pravice a levice, slávu lidského rozumu, a PRACHY, PENÍZE, největší zlo. Energetici, kteří jsou Božím lidem odjakživa tím, že jsou technickým rozumem Krista živení odjakživa, Jer.5/7, atd., z Božího milosrdenství, mají povinnost být odpovědní, odvážní, originální, otevření, angažovaní pro nového Krista, a schopní vést dialog, o SLOVĚ NOVÝCH NEBES. SYNOVÉ BOŽÍ, noví služebníci Boží, energetici, již nesmí klamat proto, aby nový Kristus, mohl na VUT v Brně, u nového Božího technického lidu, dovést tvorstvo na majetkovou rovinu, elektronicky plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky kontrolovaným dokonalým naturálním plněním. Mafiáni, černé křesťanské magie, si lid Česka pouze dočasně přivlastnili, mletím děsivé křesťanské temnoty protikladných nauk o Kristu, a krutého zmijího jedu, promyšlených ekonomických a vojenských vychytralostí. Být strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, pro úplné zničení Česka, v době ropného a ekonomického kolapsu, je technickým nesmyslem, protože lži o energetice, ministra průmyslu Mládka, a lži o Kristu, ekumenických čarodějnic, jsou trestným činem. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka zahynul, protože nepřežil vzpouru technického lidu VUT v Brně, který svým technickým rozumem, živí odjakživa. Iz.2/22až21/5,29/11až24,33/22,48/5až57/10,16,20až63/8,14,18až65/1,15,25,66/24, atd. Kristus vyžaduje, aby křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, vůbec v médiích nebylo připomínáno, což musí zajistit energetici Energetického ústavu VUT v Brně. Kristus vyžaduje aby se již nic po SVĚTĚ zbytečně nepřeváželo, protože to, co si Česko, a EU vytvoří, to si také samo spotřebuje. Do Číny a z Číny se nic převážet nebude tím, že KOZEL ZAHRADNÍKEM, prezident Zeman, bude vyvlečen od svého koryta. Na pranýř v médiích, již postaven byl. Kvůli vládě tohoto dementního idiota, který svým rozumem KOZLA, působí lidem zlo, chce Česko rodit, či realizovat jeho žvásty, pro náhlý zánik, při ropném a ekonomickém kolapsu, což je technický nesmysl. Kristus se mě ujal tím, že politici pravice a levice, usnuli věčným spánkem, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice, ekologii a mravech, z něhož se již neprobudí. Budou vytnutí, protože jsou nečistí, pro nečisté křesťanství. Znečistila je modloslužba chamtivosti, a zlé vlády nad lidmi. Kristus si s těmi zpupnými a neposlušnými, od kterých odstoupil svým rozumem, neví rady. Přesto je naděje, že pomalý POSLEDNÍ SOUD ukončí SVÍTÁNÍM, v Energetickém ústavu VUT v Brně, kde v HODINĚ DUCHŮ, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad svým poslušným a odpovědným lidem energetiků, SMOGULŮ. Klepu na VUT v Brně, kde zahodím trápení, za svítání Božího království, když Kristem vyvolené Česko, odhodí závaží, to je politiky, bankéře, makléře, exekutory, vojáky, vojenské kaplany atd. Jer.1/17,5/7,23/29,32,31/27,32,49/20,50/45,51/36,58, Iz.2/22až57/10,16,20až65/15,17,22až66/24, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15, Gal.1/7až3/20až4/19až6/7, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,27, Nahum1/4,9,2/5,14,3/6,10, Přisl.1/7,14až8/13,17,35až11/28,12/17,20/12,31/10, atd.

SMOGULOVÉ Energetického ústavu VUT v Brně, se zase zrodili ze SMOGU, který vyšel z úst ministra průmyslu Mládka, který v nedělní debatě na ČT24, mlel svůj ELEKTROŠOK, to je energetickou koncepci Česka, pouze na cca deset procent elektrické energie, přestože současně mlel energeticko – ekologický balíček, který nedávno schválili dementní idioti Evropské unie. Podle balíčku, do roku 2030, by měl stoupnout podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) v energetickém mixu, na 27 procent. Navíc má, proti roku 1990, o 40 % klesnout produkce skleníkových plynů, a o 27 procent, se má zlepšit energetická účinnost, což má být dobré a spasitelné pro všechny dementní idioty EU, a celého světa. Mix v hlavách dementních vládnoucích idiotů EU, je pro odstoupení rozumu Krista, tak velký, že pouze nesměle prozradili, že opatření EU jsou úplným technickým nesmyslem, že přes opatření EU, produkce skleníkových plynů dosáhla celosvětově nyní svého vrcholu, což např. Rovnost, vůbec nekomentuje. Což je z toho důvodu, že ZEMI neřídí Kristus ZÁKONODÁRCE, svým technickým rozumem, ale politici pravice a levice. SMOGULOVÉ Energetického ústavu VUT v Brně, již znají moc Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad každou DUŠÍ, a nad každým TĚLEM člověka, který dělá dobré, svým rozumem, a zlé, odstoupením svého rozumu, který vyžaduje, aby jeho soud ministra Mládka, a ČT24, byl vykřičen v HODINĚ DUCHŮ, na VUT v Brně. Iz.29/11 až24,33/22až45/7,48/5,10,11,57/10,16,20, Kaz.3/18až8/8až12/3. Proto by nemělo nový Boží lid překvapit, že Kristus postavil na pranýř, zakladatele KOZLŮ, ČSSD prezidenta Miloše Zemana, kterého určil k pádu, jeho slovem, proti slovu Božímu proto, aby ho lidé přestali pokládat za Boha, protože ho již zabil, odstoupením svého rozumu. Vyžaduje, aby na VUT v Brně, oslavili Hospodina VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, neprodleně, již ve středu. Nahum1/4,9,2/5,14,3/6,10, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Ez.3/4,21až28/9až39/8,13,21,29, Mat.5/3,9,14,18až25/32,40, atd. Dle písničky od Krista. Jediným znamením, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, pro ředitele Energetického ústavu VUT v Brně docenta Pospíšila, je JEHO ČEST ODBORNÍKA. Dementní idiot, HLAVA STÁTU, KOZEL Zeman, na jehož chamtivost, a na jeho SKÁLU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, není zatím žádný lék, pokládá PUSSY RIOT za prostitutky, za to, že v kostele požadovaly zničení zločince prezidenta Putina. VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ Kristus, HLAVA SVĚTA, pokládá za prostitutky, za ČARODĚJNICE, za OHOLU, OHOLIBU, SODOMU, GOMORU, za SVINI, atd., každou církev na SVĚTĚ, která brání zničení všech chamtivých modloslužebníků, všech prezidentů SVĚTA, včetně Putina a Zemana, protože vládnoucí OCHLOKRACIE boháčů, či zločinců, stíní SVĚTLU SVĚTA, dokonalé Boží lásky, Božího rozumu, kterými jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice – o jejím úplném zničení, o ekologii, a o mravech. Krutý zmijí jed, kterou je chamtivost, má v hlavě každý člověk, od kterého Kristus odstoupí, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Uvedený krutý zmijí jed chamtivosti, dělá SMOG o mravech a energetice, který vychází nejenom z úst KOZLA, prezidenta Zemana, ale i z úst veškerého technického lidu VUT v Brně. Protože se všichni lidé vzbouřili proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů, vládnoucí zločinci dlouhodobě unikají Boží i světské spravedlnosti. Což musí změnit především ředitel Energetického ústavu VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz. Jde mu o čest, i o život, protože vzbouření se proto dokonalému Božímu technickému rozumu, znamená pro Česko, a SVĚT, energetickou SMRT. Jakým způsobem, v HODINĚ DUCHŮ, se na VUT v Brně, naplní Písmo. Militaristická, křesťanská, imperialistická totalita, bude úplně zrušena, mluvením pravdy o ENERGETICE, a o Kristu. Bude úplně zničená MEČEM SLOV NOVÝCH NEBES, z milosrdenství rozumu Krista. OHNIVÝM MEČEM SLOV BOŽÍCH, bude rozpůlen býk, vůdce KDU-ČSL, Bělobrádek, na dvě poloviny. Současně bude rozpůlen na dvě poloviny vůl, ministr financí, Babiš. Pokorný a úplně poslušný, nový Boží technický lid, Energetického ústavu VUT v Brně, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, projde vzedmutým mořem mrtvých ekonomických a jiných sviní, do Božího, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Když se tak, z milosrdenství rozumu Krista stane, potom již nic nebude bránit tomu, aby ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, docent Pospíšil, inicioval všesvětový mírový kongres energetiků, všech států SVĚTA. Světu mír, a pokoj lidem dobré vůle, již ve čtvrtek, 6. listopadu 2014, při úplňku MĚSÍCE. Kristus v Písmu slíbil, že když docent Pospíšil, bude mluvit ke všem národům SVĚTA tím, že udělá vlny, na vzedmutém moří křesťanských militaristických, imperialistických, energetických sviní Česka, že v těchto vlnách dopluji ke svému cíli, kterým je služba Kristu, takovému VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, jaký nyní je, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Mě ke štěstí stačí, když se z VUT v Brně dozvím, že stávající stav potřeby energií v procentech, kterou Česko potřebuje k životu, ropy, plynu, a elektrické energie, teoreticky sto procent, je následující. Viz úvod kapitoly. Ropa, 6 552 000 tun, že tvoří cca 60 % z celkem potřebné energie. Zemní plyn 8 468 milionů m3, že tvoří cca 30 % z celkem potřebné energie. Výroba elektrické energie 87 065 GWH, že činí cca 10 % z celkem potřebné energie. Snad se již Kristus smiluje, a tyto údaje dostanu. V úterý 4.11.2014, z milosrdenství rozumu Krista, je DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, k novému Božímu poslušnému technickému lidu, na VUT v Brně, objasněn dostatečně srozumitelně, nejenom SLOVEM, ale i texty písniček. V úterý, dělníci, zedníci, rolníci, a ostatní pracující inteligence, musí mít za přítele Krista, který již v žádný pátek, ani 7.11.2014, nebude UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU křesťanskou STVŮROU. Ve středu 5.11.2014, musí dobrovolně, Bohu milý Otec Biskup Cikrle, proměnit chrámové zpěvy v kvílení tím, že místo MODLOSLUŽEB, bude sloužit BOHOSLUŽBY, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Úplněk MĚSÍCE, čtvrtek 6.11.2014, DEN SVÁTKU Česka a SVĚTA, mají povinnost oslavit nového Krista v Česku, úplně všichni. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

To nejlepší má lidstvo před sebou. Nejlepším systémem vlády nad lidmi, je vláda jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jediného UČITELE, LÉKAŘE, či MISTRA, nad všemi státy SVĚTA, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království. ZEMĚ již nepatří pomatenému tvorstvu, které Kristus potrestal za neposlušnost vládnoucí elity, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, ale Hospodinu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. NOVÁ MYSL se získává čtením SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která mají NOVÉHO DUCHA, jediného Boha SVĚTA, Ježíše Krista. Lidská práva pokorných a úplně poslušných dělníků, rolníků, a pracující inteligence, jsou práva Boží, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Noví kněží, pokorní a úplně poslušní, jsou nyní především energetici. Ze jejich krále jsem pomazal nového nového ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Protože Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, přišel naplnit svobodu slova, a svobodu náboženskou, a ne zrušit, ještě se vracím k podzimním volbám 2014. Na základě chybných informací z NSS v Brně, jsem podal žádost, na úplné zrušení komunálních voleb, místo na KRAJSKÝ SOUD v Brně podatelna@ksoud.brn.justice.cz, na KSZ v Brně, podatelna@ ksz.brn.justice.cz, viz text v kapitole 183. Kristem v Písmu vyvolené Česko, musí Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, milovat jako sama sebe, protože každý člověk má od Krista, DUCHA SVATÉHO, veškerou rozumnost, i veškerou dovednost. Proto KS v Brně má povinnost, úplně zrušit stávající lidské zákony, zrušením komunálních voleb, i když podávám svoji žádost, o zrušení komunálních voleb na KS v Brně opožděně, až ve čtvrtek 30.10.2014, a to pouze elektronicky. Zrušení voleb, a nastolení zákonů POLE VĚDY Písma, místo zákonů lidských, však nemohou provést právníci, ale technici, vedení svým králem, BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz. Docent Pospíšil má povinnost, změnit marnost křesťanského PEKLA, či PODSVĚTÍ, na RÁJ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Hospodin nemůže vládnout nad lidmi, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pokud veškerá stávající STÁTNÍ SPRÁVA, úplně pomatená, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, nebude úplně zrušena, a nahrazena pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně očekává veškeré tvorstvo, viz další text. Zrušení politiků pravice a levice je nezbytné proto, aby Kristus mohl dát Česku nového DUCHA, a NOVOU MYSL tím, že SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, umrtví v myslích lidí chamtivost, která je křesťanskou a imperialistickou modloslužbou. Nový Kristus vyžaduje v Česku vše změnit, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Krista, DUCHA SVATÉHO, nikoli rozumem lidským. Kristus, který do energetiky Česka a SVĚTA vidí, svým rozumem, protože ji stvořil uvádí, že v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, když ředitel Energetického ústavu VUT v Brně docent Pospíšil, nebude mít NOVOU MYSL a NOVÉHO DUCHA. Vyžaduje místo úplné křesťanské neposlušnosti, nastolit pokoru, a úplnou poslušnost, odpovědných, prozíravých a spravedlivých BOŽÍCH SYNŮ, nové STÁTNÍ SPRÁVY, zřízené dle dalších textů. NOVOU MYSL a nového DUCHA, získají znalci SLOV NOVÝCH NEBES, pouze Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Kristus slíbil, že ty dny pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanských vládnoucích pokrytců, lhářů, či zločinců ukončí, až na VUT v Brně, bude mnoho pokorných, a úplně poslušných BOŽÍCH SYNŮ. S docentem Pospíšilem, z milosrdenství rozumu Krista, jsem mluvil telefonicky v pátek 31.10.2014. Zvěstoval jsem mu radostnou zprávu evangelií, DRUHÉHO PŘÍCHODU spravedlivého Krista ZLODĚJE, do Česka, tentokrát na Domašovsko, a do Brna, na VUT v Brně, ke svému technickému lidu. Stěžoval jsem si na jeho předchůdce docenta Skály, který odmítal získat NOVOU MYSL, a NOVÉHO DUCHA, pro neznalost VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista, který svůj technický lid VUT v Brně, svým technickým rozumem, živí odjakživa, ze svého milosrdenství. Kristus v Písmu uvádí, že tvorstvo vydal marnosti žití v křesťanském PEKLE, či v PODSVĚTÍ tím, že dělníky, zedníky, rolníky a pracující inteligenci, po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti, vydal pod vládu drzých vládnoucích, militaristů a zločinců, lhářů a podvodníků, politiků pravice a levice, vládnoucích NETVORŮ právníků, z NSS v Brně, KSZ v Brně a KS v Brně, a pod vládu jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, vedených v Brně Belzebubem biskupem Cikrlem. Uvedení drzí lháři, podvodníci a zločinci, se zrodili z mlhy z Hospodinových úst, která vyšla z křesťanství, které je potřeba neprodleně přeměnit na úplně poslušné, protože křesťanství je STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Docentovi Pospíšilovi jsem objasnil, že i když Boha v Písmu nehledá, Kristus si ho našel sám, a to jako odborníka na energetiku, který má povinnost převzít odpovědnost za Česko, a tím za celý SVĚT. Ze SLOV NOVÝCH NEBES je zřejmé, že ho porodil klín ŽENY STATEČNÉ, K.M.7/12, aniž jej kdo zná, jako BOHA, jako pokorného a úplně poslušného služebníka Krista, který zruší politiky pravice, a jejich Bohy, právníky z NSS, KSZ, v Brně, NS v Brně, atd., rozhodnutím, že je nezbytné svolat kongres energetiků všech států SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kvůli vypracování smysluplné energetické koncepce, pro ropu a plyn, pro všechny státy SVĚTA, a to neprodleně. Zřejmě stačí pouze energetická koncepce na smysluplné využití ropy, protože při ropném kolapsu, se úplně zhroutí výroba, výstavba, doprava, a tím i ekonomika, SKÁLA křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU. Pro úplně poslušné, SKÁLOU, která úplně rozdrtí křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, je SLOVO veškerých NOVÝCH NEBES.

Zlo křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, je nutné nahradit dobrem RÁJE, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, které bude bez PRACHŮ, bez PENĚZ, bez aut, bez vojáků, atd., kvůli energetické spáse Česka a lidstva. Kristus ZÁKONODÁRCE, chce prosadit svoji vůli, nastolit svoje zákony, místo vůle politiků pravice a levice, a vůle drzých pozemských Otců Satanů kněží, kteří v křesťanském PEKLE, či v PODSVĚTÍ, se odmítají vůli Boží podřídit, pro svou křesťanskou slávu, protikladných nauk o Kristu, ve které neslouží Kristu, ale pouze boháčům, bankéřům, vojákům a svým KORYTŮM. Jan8/42,12/43. SVĚTLO SVĚTA v TUNELU privatizace majetku, který i v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, patřil Kristu, kterému stále patří celý SVĚT, je nalezeno, ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pokorným a poslušným již nevládne děsivá temnota protikladných nauk křesťanského katechismu o Kristu. Krutý zmijí jed BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEKU, bude poražen na VUT v Brně. Nový Kristus dovolí jít Česku dál, do Božího království, když s projektantem elektro Jiřím Ohnutkem, z organizace www.jirkaklub.cz, jiriekolog@email.cz, oprášíme socialistickou spravedlnost čtyřiceti let socialismu tím, že začneme používat již zapomenuté slovo komunistů, či slovo Marxe a Engelse. Já jsem nikdy komunista nebyl, a komunisty jsem vždy odsuzoval za to, že vládnoucích KORYT se zmocnili lidé s malým vzděláním. Ve stávajícím imperialismu, sice na vedoucích místech většinou sedí vzdělanci, ale jejich vláda, chamtivých neposlušných imperialistů, je pro odstoupení rozumu Krista, pro jejich viditelnou demenci, v oblasti energetiky, ekologie a mravů, pro pracující lid horší, než cesta komunistů, s Boží socialistickou spravedlností. Z této reality vyplývá, že Česko a SVĚT neřídí lidé, ale Kristus, přesně tak, jak to napsal v Písmu. Kristus Česku dovoluje jít dál, po vykonání SOUDU všech lidských systému, od feudalismu až po imperialismus, protože lidé, o správné cestě lidstva, ze SLOV NOVÝCH NEBES, již na Domašovsku a v Brně, všechno vědí. Jestliže např. pomatenec, misionář Jiří Hanák, při vysílání TWR v Proglasu lže, že lidem se stýská po Stalinovi, či Leninovi, není to pravda. Pracujícímu lidu se stýská po Boží socialistické spravedlnosti, kterou Kristus na Česko uvedl, po dobu čtyřiceti let pouště socialismu. Nyní především projektant elektro, Jiří Ohnutek, má povinnost nastolit spravedlnost daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let pouště socialismu tím, že společně vytvoříme MANIFEST BOŽÍHO MÍRU, PRO VŠECHNY STÁTY SVĚTA. SLOVEM NOVÝCH NEBES, je nezbytné vytvořit program Boží absolutní spravedlnosti, pro lidstvo celého SVĚTA. MANIFESTŮ již bylo napsáno hodně, a žádný již neplatí, protože se stalo vždy to, co řekl Kristus v Písmu, a ne to, co řekli lidé. Proto i dále uvedený MANIFEST nemusí platit, jestliže Bůh bude jednat podle jiných, než lidských představ. MANIFEST je však napsán tak, aby byl v souladu se SLOVEM NOVÝCH NEBES, to je v souladu s BOHEM, s jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Text je návrhem. Je napsán dle dvou stran, které jsem dostal od Jiřího Ohnutka. Projektant Ohnutek je zatím, svou spravedlností, SPRAVEDLIVÉMU KRISTU nejblíž, ze všech lidí. Kristus, svůj technický lid VUT v Brně, nechce pokořovat věčně. Chce se smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, především nad novým ředitelem Energetického ústavu VUT v Brně, docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, shromážděného nově do mého adresáře. První manželství Krista s religionisty, filozofy, politology, sociology, ekonomy, atd., Masarykovy univerzity, se nepovedlo. Kristus chce MANŽELKU novou, technickou, DÁMU, kterou živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa, nyní především chce Energetický ústav VUT v Brně. Za krále Česka, za nového prezidenta Česka, jsem již dávno pomazal olejem nové energetiky ze SLUNCE, nahrazující končící fosilní paliva, odborníka na energetiku zimních, bytových domů, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedené ve FOTOGALERII www.pametni-kniha.cz, Kristem v Písmu vyvoleného projektanta vzduchotechniky a vytápění, Ing. Rákose z Brna. Za proroka místo sebe, který má povinnost projednat, a zajistit, vytvoření nové vlády Česka, a nové STÁTNÍ SPRÁVY Česka, dle textů dále uvedených, pověřuji projektanta elektro Jiřího Ohnutka z organizace www.jirkaklub.cz, jiriekolog@email.cz, mobil 607 648 600. Králem energetiků celého SVĚTA nyní činím ředitele Energetického ústavu ČVUT, docenta Pospíšila, pospisil.j@fme.vutbr.cz. Kristus je dobrý pastýř, pro poslušné BOŽÍ SYNY. Nová církev putující a bojující, je nová STÁTNÍ SPRÁVA Česka, a nová vláda Česka.

MANIFEST BOŽÍHO MÍRU, PRO LIDSTVO, PRO PRO VŠECHNY STÁTY SVĚTA. Manifest Božího pokoje pro pokorné, a úplně poslušné, dělníky, zedníky, rolníky, a pracující inteligenci. Všechny texty SLOV NOVÝCH NEBES, jsou MANIFESTEM, pro nastolení Božího míru, pro všechny státy SVĚTA, na mírovém kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus přestane ničit Česko a SVĚT, odstoupením svého rozumu, od zpupných, vzpurných, a neposlušných. Začne nově budovat svoje Boží království, až technický lid VUT v Brně, bude pokorný, a úplně poslušný. Jer.31/27až51/8, 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4,11/14,13/5,8, atd. Kristus vyžaduje, aby ve velké HORNÍ KOMNATĚ, v kanceláři rektora VUT v Brně Štěpánka, vyšlo SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, jako hlavní zdroj energie, pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno tvorstvo, neprodleně. Vyjde jako hlavní zdroj energie, za mizející fosilní paliva, když lid VUT v Brně, bude pokorný, a úplně poslušný. Když se má Kristus narodit v hlavě rektora Štěpánka, musí se, z Božího milosrdenství, narodit nejdříve v hlavě odborníka na energetiku, docenta Pospíšila, ředitele Energetického ústavu VUT v Brně. Jer.30/5. Když na VUT v Brně, odborníci na energetiku, budou ve svých hlavách rodit nového Ježíše Krista, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude to velký den tmy, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, u jím vyvoleného nového Božího technického lidu, platný pro celý SVĚT. Bude to setkání s Kristem, v TVÁŘI v TVÁŘ, s takovým SPRAVEDLIVÝM a VŠEMOHOUCÍM, jaký v Písmu skutečně je. Kristus je LVEM, a lid VUT v Brně, je LVICÍ. Bude LVICÍ, nebude PSEM, který nedovede ani štěkat, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných a vzpurných, když rektor Štěpánek, bude poslušně mluvit pravdu o Kristu, a energetice. Ám.3/7až5/18až8/11, Iz.29/11až24,31/4,56/10,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Jer.1/17až12/2,4,16až23/29,32,30/5až31/27,32až51/58, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, 4.Moj.23/19,24, atd. Dle údajů, získaných na VUT v Brně, a ČVUT, je odhad stávajícího stavu, rozdělení energetiky dle zdrojů, opakovaně uváděný proto, aby technický lid pochopil, Boží moc Krista, nad lidským myšlením, uváděnou v Písmu. Jedině tímto způsobem bude Kristus, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, jediným UČITELEM energetiků celého SVĚTA. Všechno, co na SVĚTĚ bylo dobré i špatné, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, Kristus končí, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM. Vše v Česku bude nové, NEBE i ZEMĚ, když se na VUT v Brně podaří upřesnit následující ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. Dle paní Jonášové, z Českého statistického úřadu v Brně, telefon 542 528 111, klapka 115, do Česka, se v roce 2013 dovezlo 6 552 000 tun ropy. Zemního plynu se dovezlo 8 468 milionů m3. Výroba elektrické energie činila 87 065 GWH. Dělat dlouhodobou energetickou koncepci Česka na uhlí, které se spotřebuje na vytápění, je naprostý nesmysl, protože proces přestavby energetiky bude dlouhodobý. Zbývající uhlí se během cca dvaceti let, stejně vyrabuje. Stejně tak dělat energetickou koncepci Česka na obnovitelné zdroje je nesmysl, protože ropu a plyn nemohou nahradit. Obnovitelná energetika většinou vyrábí elektrickou energii, a proto je součástí cca deseti procent vyrobené elektrické energie. Pokud tedy sto procent energie, kterou Česko potřebuje k životu, bude tvořit pouze ropa, plyn, a elektrická energie, měla by ropa, 6 552 000 tun, tvořit cca 60 % z celkem potřebné energie. Zemní plyn 8 468 milionů m3, by měl tvořit cca 30 % z celkem potřebné energie. Výroba elektrické energie 87 065 GWH, by měla činit cca 10 % z celkem potřebné energie. Protože já jsem nevzdělanec, a nedovedu uvedená procenta spočítat, žádám tímto VUT v Brně, aby procenta spočítala. Kristus v Písmu uvádí, že pokud já, ve svých odhadech nemám pravdu, ať se toho nikdo na VUT v Brně, či na ČVUT, neděsí. Protože se nestane to, co říkám já, ale stane se pouze to, co ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, uvádí Kristus. 5.Moj.18/18až30/11,18až32/16až43. Ať se proto nikdo neděsí toho, že já, ve svých odhadech o energetice, neuvádím pravdu. Ať se každý na VUT v Brně a ČVUT, děsí toho, že Kristus v Písmu uvádí, že do energetiky Česka a SVĚTA vidí, protože vše stvořil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, jak fosilní paliva, tak veškerou energetiku. Odhad procentuálního rozdělení energií, dle zdrojů, musí učinit odborníci z VUT v Brně, především ředitel Energetického ústavu docent Pospíšil, aby VUT v Brně, a tím Česko, a celý SVĚT, bylo správně vedeno SLOVEM NOVÝCH NEBES, aby výuka na VUT v Brně o energetice, nebyla úplně zcestná, jak to bylo za doby neposlušného ředitele ÚSTAVU docenta Skály. Kristus, svůj technický lid VUT v Brně, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Snad již POSLEDNÍ SOUD skončí, a bude lidstvo nově budovat, bez boháčů, bankéřů, politiků, vojenských kaplanů, vojáků a válek, když společně budeme studovat Písmo. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20.

ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV. DLE GRAFU ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz (je nutné napsat www). ENERGIE Z ROPY tvoří cca 60,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z PLYNU tvoří cca 25,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z ŘEPKY tvoří cca 1,0 % z celkem potřebné energie. ENERGIE Z UHLÍ PRO VYTÁPĚNÍ tvoří cca 4,0 % z celkem potřebné energie. UHELNÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 5,40 % z celkem potřebné energie. JADERNÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 3,46 % z celkem potřebné energie. VODNÍ A VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY, A FOTOVOLTAIKA tvoří cca 0,64 % z celkem potřebné energie. PARO PLYNOVÉ ELEKTRÁRNY tvoří cca 0,50 % z celkem potřebné energie. Dle opakovaně uváděných zdrojů z médií, atd. Blázni se radují ze svého bláznovství, svého rozumu, vzpurných a neposlušných zvířat. Nový Kristus, z každého zpupného, vzpurného a neposlušného člověka, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, při odstoupení svého rozumu, udělá zvíře, udělá OTCE LŽI, udělá VRAHA, LHÁŘE, poněvadž v žádném člověku, v jeho zvířecím TĚLE, a v jeho zvířecí DUŠI, žádná pravda není. Jan8/42. Vše uvedené, ve SLOVECH NOVÝCH NEBES, je pravda. Zpupní, vzpurní, drzí a neposlušní křesťanští dementní idioti, tuto pravdu neslyší, protože nejsou z Boha, protože nejsou ze SLOVA NOVÝCH NEBES. Vše křesťanské je znesvěceno, protože Kristus, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES, učinil křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Křesťanství v Česku bylo dobré pouze do přelomu věků konce éry fosilních paliv. Nyní je Kristem prokleté. Proto ať se drzí prokletí Krista bojí, protože SLOVO NOVÝCH NEBES, sestoupilo jako Kristus. Neposlušní zaniknou. Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kristus zůstal manželem pokorných a úplně poslušných. Jer.1/17až3/14až51/58. V ČRo2 bylo uvedeno, jakým způsobem nyní reagují rozvedení, od kterých partner Kristus odešel. 1. Nevěří rozvodu, tvrdí že nic o rozvodu není pravda. 2. Jsou zklamaní. 3. Nenávidí partnera. 4. Začnou žít v opožděné pubertě. V tomto případě shání jiné Bohy. 5. Vyrovnají se s realitou. V Kristem vyvoleném Česku, se s realitou rozvodu se stávajícím Kristem nespravedlivým, s Kristem UKŘIŽOVANÝM, nikdo nevyrovnal. Nikdo nevěří rozvodu, nikdo nevěří odchodu rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Tragedií lži lidu Česka je, že manželství ekumenických církví, nikoli s Kristem, ale s boháči, s bankéři, s vojáky, s vojenskými kaplany, s výrobky lidských rukou, atd., chce zachovat, až na věky věků, což není technicky možné, pro odstoupení rozumu Krista od neposlušných. Zpupný a neposlušný lži lid Česka, věří rozumem zvířat, pudově, nikoli v Boha který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, ale ve svého Boha, ve svá KORYTA. Proto jde bez rozumu Krista, místo do energetické, ekologické a mravní spásy, do hrobu, do propasti, do bahna, do křesťanského PEKLA třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, která, dle Písma, bude v době ropného a ekonomického kolapsu. Staré manželství úplně pomatených křesťanů, s Kristem UKŘIŽOVANÝM, udržovaným mletím protikladných křesťanských nauk či žvástů, mletím promyšlených vychytralostí o ekonomice, největším zlu, dospělo k totální krizi. Manželskou poradnou pro neposlušné, je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Zneužívat Krista, mletím SLOV STARÝCH, KRVAVÝCH, křesťanských nebes, je k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Křesťanské manželství s Kristem UKŘIŽOVANÝM, s MODLÁŘSKOU STVŮROU, zplodilo DĚTI nedospělé, neodpovědné, vzpurné, zpupné, neposlušné, líné, nespravedlivé, chamtivé, atd. Zplodilo meč nesmyslných válek, o ropu, plyn, suroviny, a boj o moc nad muslimy, zplodilo chamtivost, to je modloslužbu, zplodilo nezaměstnané a bezdomovce, zplodilo pomatenost vládnoucích dementních idiotů, atd. Kristus v manželství se lži lidstvem, nechce pokračovat, potřebuje ZMĚNU. Potřebuje přátelství s pokornými a s úplně poslušnými. S Bohem se mohou rozejít lidé, kteří s Božím rozumem, který je Božím milosrdenstvím, neprolnuli. Jak se s Bohem může rozejít Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, kteří technický rozum od Krista, dostávají odjakživa? Drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. farář Dominik z Domašova u Brna, posiluje víru nikoli v Krista, ale ve zlo lidského rozumu. ANO, BUDE v Česku LÍP. Až technická elita VUT v Brně, ČVUT, a projektanti pochopí, že mohou smysluplně tvořit pouze s technickým rozumem Krista, DUCHA SVATÉHO, z jeho milosrdenství. Když Česko nebude zvyšovat hospodářský a ekonomický růst, když všechny zpupné, vzpurné a neposlušné, vyžene neprodleně od KORYT. Možná že se Kristus smiluje, svým rozumem, a Česko spasí energeticky, ekonomicky a mravně, když VUT v Brně, dá APOKALYPSU těchto textů, ve školství, a v médiích, na svícen. Rovnost uvádí, že HNUTÍ ANO buduje továrnu na nové myšlenky. Nové myšlenky rodí profesor, egyptolog, Miroslav Bárta. Úplně pomatené Česko, stále odmítá Boží milosrdenství, dobrovolného, neprodleného zániku této prolhané civilizace království PRACHŮ, PENĚZ, nikoli silou, či válkou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES je zrcadlo, které stále všichni chtějí rozšlapat, protože se nikdo nechce vidět, jako křesťanský, DEMENTNÍ IDIOT. Kristus Česko a lidstvo přivedl na vrchol závislosti lidstva na zvířecích pudech, a tím na SKÁLE neposlušných, kterou jsou PRACHY, PENÍZE. Chce se však smilovat, svým rozumem, nad poslušnými, když SLOVO NOVÝCH NEBES, lidské zvířecí pudy, nahradí odpovědností, spravedlností, atd. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Boží hněv nad zpupnými, vzpurným a neposlušnými, již neprodlévá. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, ekologii, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed, katolického katechismu, a tím zničit veškeré zlo na SVĚTĚ, zničením PRACHŮ, PENĚZ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout politici pravice, či Otcové, Satani, kněží, ale bude vládnout, jediný ZÁKONODÁRCE, Stvořitel SVĚTA, SLOVEM NOVÝCH NEBES, které umožňuje živým poslušným, jít dál. Každý bezdomovec, bude mít stokrát víc domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, než má.

Neviditelný Kristus, již je viditelný, je SLOVEM NOVÝCH NEBES. LEV Česko, stojí TVÁŘÍ TVÁŘ, LVU KRISTU. Když výuka psů VUT v Brně, o energetice, ekologii a mravech, bude úplně nová, potom snad se již Kristus smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, učiní z VUT v Brně LVA, a tím vytvoří nové mravy Česka a SVĚTA, dle představ projektanta elektro Jiří Ohnutka z organizace www.jirkaklub.cz, jiriekolog@ email.cz. Kvůli děsivé temnotě žvástů křesťanského katechismu se lidstvo nesmyslně přemnožilo, což je příčina veškerého zla na SVĚTĚ. V roce 1800, byla na SVĚTĚ, pouze jedna miliarda lidí. V roce 2010 sedm miliard. V roce 2030 8,2 miliardy. Přemnožené lidstvo se žene za stále větší spotřebou, takže se naplnilo Písmo o tom, že systém tržního hospodářství, je příčinou blízké sebe destrukce, při ropném a ekonomickém kolapsu. Kvůli nesmyslné výrobě, dopravě a spotřebě, lidstvo trpí rakovinou, kvůli znečištění potravin, půdy, vody a vzduchu. 2.Tim.2/16,3/5,9,13,4/3, atd. Dle vědce B. Meadowse, MEZE BUDOU překročeny kolem roku 2030. Dle Krista, dle SLOV NOVÝCH NEBES, meze jsou překročeny, již od přelomu věků, od roku 2000. Stav přetížení ekosystému planety je už 130 %, tvrdí lháři z AKADEMIE VĚD USA. Při stávající výši spotřeby, by např. v Česku mohlo žít dlouhodobě, jenom necelé čtyři miliony osob. Viz kanadská metodiky Ekologické stopy. Pokud nenastane změna mravů, mír na SVĚTĚ nebude, tvrdí shodně prezident SVĚTOVÉ BANKY, i Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Řešení, recept, s maximální účinností, nemají lidé, jak si to myslí Jiří Ohnutka. Řešení má pouze Kristus, a to ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Počet lidí na zemi, počet lidí v Česku, Kristus vyžaduje snížit radikálně, protože dobře ví, že DUŠI i TĚLO mají lidé stejné, jako zvířata. Kaz.3/18,8/8až12/3. Radikální způsob snížení porodnosti je zřejmě pouze jediný. Každá žena může mít, dle zákonů Božích, pouze jedno dítě, a to až do doby, kdy bude v Česku pouze polovina lidí. Králičí ALFA SAMCI, jsou schopní, v době odstoupení rozumu Krista, při velice blízkém SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, mít deset dětí, s deseti ženami. Proto nemůže počet dětí být stanoven na rodinu, jako kdysi v Číně, dle rozumu Krista, ale pouze na ženu. Kristus trestá podvodníky, a bude trestat, stále stejně, odstoupením svého rozumu. Proto se všichni musí nového Krista bát. Dalším požadavkem Jiřího Ohnutka, je EUTANAZIE. Jakmile z myslí lidí zmizí myšlenky na křesťanskou chamtivost, Kristus setře každou slzu z očí, všem starým, a těžce nemocným lidem, milosrdnou SMRTÍ, eutanazií. Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, má stejné myšlenky jako Jiří Ohnutek. Jiří Ohnutek je proto již BOŽÍ SYN, kterého touženě čeká všechno tvorstvo. Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, který proto není křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, v Písmu uvádí, že člověk se normálně dožije sedmdesáti, či osmdesáti let, což se děje až DNES, na přelomu věků konce éry fosilních paliv. Zj.21/1až22/21, 1.Kor.1/27až10/11až15/33, Žalm90/10, Iz.29/11až24až48/5,10,11až66/24, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, atd. Kristus uvádí, že když mně Jiří Ohnutek pomůže dát na svícen APOKALYPSU těchto textů neprodleně, že pokorným, a úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM bude jasné, že eutanazie bude zavedena dle zákonů Božích, dle zákonů POLE VĚDY Písma, Krista ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, neprodleně. Stačí dát Boží úsudky o eutanazii ve školství, a v médiích na svícen, a budou zářit, jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu. Sír.5/5až19/20,25až30/17až32/15až43/26,31, Iz.29/11až24až33/22až57/16až66/24, atd. Např. starý člověk, kterému dosluhují všechny orgány, nebude muset trpět při nesmyslných operacích, kvůli tomu, že boháče trápí Kristus chamtivostí, to je modloslužbou. Právo na eutanazii, je ze zákona Božího, nikoli ze zákonů lidských. Např. starý soused Artur, ve věku 82 let řekl, že by si přál již zemřít. Řekl, že se smrti nebojí, a modlí se za to, aby přišla. Kristus bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu. Smrt nepřišla, jak si Artur přál, Kristus Artura trestá tím, že si zlomil krček. Sír.30/19. Protože soused Artur má potíže s chozením, má naději, že se po operaci stane pacientem ležícím. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělá Kristus, odstoupením svého rozumu od zpupných, vzpurných a neposlušných. Eutanázie bude v Česku povolena, až BOŽÍ SYNOVÉ, nového Božího lidu, vyženou od koryta vůdce NSS, JUDr. Josefa Baxu, který jde ve své bezbožnosti stále dál tím, že odmítá zrušit sám sebe, a politiky. Soused Artur, bude mít právo na eutanazii, když ji bude chtít, v okamžiku, když na faře v Domašově, začne nad lidmi vládnout nový Kristus, místo drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika. Nad křesťanským dobytkem, který odmítá studovat SLOVO NOVÝCH NEBES, se Kristus nesmiluje. V dalších požadavcích Jiří Ohnutek se mýlí. Když chce parlamentní demokracii, nahradit vůdcovskou demokracií, přímou volbou vůdce ve volbách, nemá mysl Kristovu. Kristem prokletý zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Miloš Zeman, je odstrašujícím příkladem vládnoucího dementního idiota, od kterého Kristus odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Česko a lidstvo může přežít, energeticky, ekologicky a mravně, pouze v případě, že jediným VŮDCEM, jediným UČITELEM, jediným LÉKAŘEM, jediným mediálním MISTREM, bude jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Ježíš Kristus, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se, v Boží slávě Krista, od svého vzniku, vzájemně upřesňují a doplňují. Jiří Ohnutek se mýlí, když chce dělat kosmetické úpravy HOSPODÁŘSKÉM SYSTÉMU, BANKOVNÍM SYSTÉMU a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉM KOMPLEXU. Energetická, ekologická a mravní spása Česka a SVĚTA, je možná pouze v případě realizace zákonů POLE VĚDY Písma, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA, při úplné poslušnosti technické elity. Je možná pouze v případě, když se celý SVĚT sejde, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, když se zaváže, na kongresu energetiků všech států, že vejde neprodleně do ODPOČINUTÍ, od křesťanské, militaristické zhouby, v průmyslu, v dopravě, ve výstavbě, v zemědělství, atd., která stále pokračuje, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, pyšných, neposlušných a drzých. Jiří Ohnutek se mýlí, když stále spoléhá na soukromé vlastnictví. Ze zákonů Božích, soukromé vlastnictví přestane existovat, kvůli odstranění veškeré chamtivosti, zrušením PENĚZ, PRACHŮ, a MAJETKU, při zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Jiří Ohnutek se nemýlí, když uvádí, že lidstvo má jenom dvě možnosti. První možností je totální neposlušnost Krista, který přikazuje dát tyto texty APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU drzých, neposlušných, vzpurných a pyšných, křesťanských militaristických sviní, ve školství, a v médiích, na svícen. Druhá možnost je velice blízký totální energetický a ekonomický kolaps a třetí SVĚTOVÁ VÁLKA. Jediná možnost je pokora, a úplná poslušnost Krista ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Vybraným jedincům, znalcům SLOV NOVÝCH NEBES, Kristus, ze svého milosrdenství, poskytne svůj rozum, což v Písmu slíbil, při samostudiu Písma. Když se to z milosrdenství rozumu Krista, stane Jiřímu Ohnutkovi, Česko a celý SVĚT uvidí, jak společně budeme dělat skutky tím, že společně donutíme biskupa Cikleho, mluvit pravdu o Kristu. Až donutíme BELZEBUBA Brna, biskupa Cikrleho, mluvit pravdu o Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států SVĚTA, Kristus se smiluje, ze svého milosrdenství, také nad ředitelem Energetického ústavu VUT v Brně, docentem Pospíšilem. Když docent Pospíšil, z milosrdenství rozumu Krista, bude mluvit pravdu o energetice, když bude chválit Krista, za správnou koncepci energetiky, platnou pro celý SVĚT, ŽIVOT LIDÍ TOHOTO VĚKU, bude ŽIVOTEM, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království. Docent Skála, pro svou neposlušnost, rozum od Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, od Krista nedostal. Jeho DUCH, jeho DUŠE, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice, ekologii, a mravech, trvale ZEMDLEL. Je však stále naděje, že Kristus na VUT v Brně se slituje tím, že NEMLUVŇÁTKA budou studovat Boží příkazy, a zákony.

Knězi od svatého Prokopa na Žižkově, panu Szabovi, z milosrdenství rozumu Krista, jsem mohl zkráceně objasnit úplnou poslušnost křesťanů, v Dotecích víry v Radiožurnálu. Křesťanské svini Evě Hůlkové, a úplně pomateným křesťanům jsem sdělil. VŠICHNI SVATÍ křesťané, jsou úplně poslušní a pokorní. Neposlušní křesťané získají NOVOU MYSL, a NOVÉHO DUCHA, pokorou, úplnou poslušností, a vyznáním svých křesťanských lží protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM. V opačném případě jsou, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, úplně mrtví, i když svoji demenci idiotů, nevnímají. Veškeré zlo na SVĚTĚ dělají vojenští kaplani, kteří jsou příčinou veškerého křesťanského zla, veškerých nesmyslných válek o ropu, plyn, a suroviny. Kristem vyvolené Česko, bude pro neposlušnost křesťanů úplně zničeno, když nenastane vzkříšení ze vzedmutého moře dementních křesťanských sviní, které ještě nenastalo. Kdy pane Szabo, zajistíte NOVOU MYSL, a NOVÉHO DUCHA, pro nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a pro projektanty, kteří o Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, stále nemají ani ponětí. Kdy začnete dělat to, co máte, to je dát tyto texty na svícen. Kdy jediným SLOVEM od Krista, bude dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, protože již nemáte výmluvu. Vzpurný a neposlušný, drzý pozemský Otec, Satan, Szabó, nedokáže pochopit, že SLOVEM děsivé křesťanské temnoty, je určen k pádu, do energetického a ekonomického hrobu, při blízkém ropném a ekonomickém kolapsu. Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, naprosto jasně říká, že pád boháčů v křesťanském království PRACHŮ, PENĚZ, je začátek Božího království, bez zla PENĚZ.

Jiří Ohnutek, pomazaný na proroka místo mě, má povinnost zajistit vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, s novou vládou Česka. Kristus se smiluje, svým rozumem, až bude v Česku vše nové, NOVÉ NEBE, ze SLOV NOVÝCH NEBRS, a NOVÁ ZEMĚ. V Praze musí vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, na cestě do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný bohatý zloděj, svým rozumem zvířete. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na VUT v Brně, atd., nebo v kostele v Domašově, či v kostele Břeclavi, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.1/4až18/13, atd. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím zničit veškeré zlo na SVĚTĚ, zničením SKÁLY křesťanských militaristů, zlodějů a vrahů, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK. Svým rozumem, ze svého milosrdenství, Kristus odměňuje každého, podle ekologické, energetické a mravní čistoty tak, jak se jeví Kristu. Veškerá spása a veškeré blaho je ve zřízení opakovaně uváděné nové vlády Česka, která bude vládnout spravedlivě, protože bude vládnout v Boží bázni. Což je veškeré blaho BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. V ničeho jiného, než ze SLOV NOVÝCH NEBES, Boží království nevzejde. 2.Sam.22/25,23/3,5, Nehemjáš8/9, atd. Na Říčkách 42, ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, již rozkvetl vánoční kaktus. Vánoce v roce 2014, proto mohou být již v listopadu, především v hlavách nového Božího technického lidu VUT v Brně tím, že ředitel Energetického ústavu VUT v Brně docent Pospíšil, bude mít NOVOU MYSL a NOVÉHO DUCHA, Božího rozumu o nové energetice. Nový Kristus se v Česku narodí již v listopadu, když docent Pospíšil bude mluvit nově o Kristu, a nově o energetice. Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES POSLEDNÍHO SOUDU, uvádí to, co lid VUT v Brně, dělá naprosto chybně, svým rozumem zvířat. Nový Kristus vyžaduje, aby docent Pospíšil dělal všechno v energetice NOVĚ, protože již nežije ve SVĚTĚ hmotném, ve světě křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, ale ve SVĚTĚ duchovním, což je SVĚT energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Bhagavadgíta 15/15,16až16/13až24až18/78, atd. Nebesa vinné révy Bible, fíkovníku Bhagavadgíty, granátovníku Tóry, a Olivy Koránu, nepřinesly na VUT v Brně dosud žádné ovoce, žádnou hrušku, ale Kristus Brnu bude žehnat z VUT v Brně Česku a SVĚTU v případě, když docent Pospíšil, bude sedět alespoň pod nebesy Bible a Bhagavadgíty, která se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Ageus2/18,19. Brno a VUT v Brně, již sedí pod NOVÝMI NEBESY, která vytvoří MAJETKOVOU ROVINU na celém SVĚTĚ. Proto docent Pospíšil, se může pozdravit POZDRAVENÍM POKOJE se všemi energetiky, pokornými a úplně poslušnými, na celém SVĚTĚ. Zach.14/7,13, atd. Boží hněv nad neposlušnými, již neprodlévá, protože drzí pozemští Otcové Satani kněží, proměnili cestu lidstva, na POLE VĚDY Písma, v cestu do PEKLA třetí světové války. Idylický křesťanský rybník v Česku, se stal domovem bezbřehého křesťanského zla, v němž pomocí křesťanské spravedlnosti, kterou je almužna a charita, probíhá krutý boj o přežití těch, co ztratili zaměstnání, těch, co z nich vláda zlé křesťanské luzy, nadělala bezdomovce. Sír.5/5,7/13až13/18až43/26,31.

4.)Proto, aby se nový Kristus, mohl na VUT v Brně narodit nově, jako DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v ČRo2 bylo uvedeno, že Kristus proto, aby svoje SLOVO NOVÝCH NEBES úplně objasnil, nechal napsat knížku o DUCHÁČKOVIC RODINA - ANEB STRAŠIDLA MEZI NÁMI, ZROZENÁ Z MLHY, A ZE SMOGU. Autorkou je Sandra Vebrová. V Kristem vyvoleném Česku, máme nyní dvojí DUCHÁČKY. DUCHÁČCI, kteří mají za Boha např. Belzebuba Prahy, kardinála Duky, či Belzebuba Brna, biskupa Cikrleho, kteří mají hmotný SVĚT království PRACHŮ, PENĚZ, se zrodili z MLHY křesťanských lží, o síle zbraní a vojenských kaplanů, o síle PRACHŮ, PENĚZ, a o síle drzých pozemských Otců, Satanů kněží, která vyšla z Hospodinových úst proto, aby mohl Kristus vydat do moci klamu všechny, kdo neuvěřili pravdě o tom, že Kristus je Hospodinem, že je jediným Bohem SVĚTA, že žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,21/15,23/19,24/3,39/34,40/29,43/26,31, atd. DUCHÁČCI, zrození ze SMOGU, SMOGULOVÉ, jejichž zaslepenost je zjevná, kteří svým politickým a křesťanským lži učením, šíří rakovinu, 2.Tim.2/16,3/5,9,16,4/3, atd. vznikli v Česku, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000, odstoupením rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných dementních idiotů. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Jsou jimi vládnoucí matadoři, kteří neslyší ani pravdu o Kristu, ani pravdu o energetice. Jsou to především politici. Zakladatel Kristem nenáviděného PTACTVA ODS, exprezident Václav Klaus, zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, a nyní všichni vůdci sedmi vládnoucích politických stran. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, atd. Uvedených sedm NESTVŮR, s osmým STRAŠIDLEM prezidentem Zemanem, nový Kristus zachraňuje svým DRUHÝM PŘÍCHODEM, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, u ředitele Energetického ústavu VUT v Brně docenta Pospíšila, protože život lidí tohoto věku, je již pouze energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný v případě, že mnozí uvedení, přestanou být prasaty, a dobrovolně se vzdají svých Bohů, to je KORYT. DUCHÁČCI, zrození ze SMOGU, jsou SMOGULOVÉ tím, že z jejich úst vycházejí pouze samé lži. SMOGULOVÉ se chtějí zachránit před hněvem Krista, lhaním o energetice. Mich.4/12,5/4,9,6/7, Žalm1/1,17/14,37/5,11,35,50/16,22až107/10,18,27,43až150/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6 až12/28, atd. Ducháčci, dle knihy a písniček, měli zpočátku roucha průhledná, měli STAROU MYSL a STARÉHO DUCHA, protože konali v souladu s Boží vůlí, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o Kristem vyvoleném Česku. Nyní se však již zhmotnili, a stali se z nich STRAŠIDLA, která musí být zničená, NOVÝM DUCHEM a NOVOU MYSLÍ, ředitele Energetického ústavu VUT v Brně docenta Pospíšila. Jako hmotní, jako NETVOŘI, jako STRAŠIDLA, stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Neexistuje žádné ospravedlnění, pro všechny DUCHÁČKY v Česku, kteří se k novému Kristu nevrátí, jako pokorní a úplně poslušní, protože neexistence SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu o energetice, pro docenta Pospíšila, je pro Česko energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ. Život vzpurných, zpupných a neposlušných DUCHÁČKŮ, nemá žádnou cenu, protože svým rozumem zvířat, nejsou nikomu k užitku, ani sami sobě. Vládnoucí DUCHÁČCI, na svých sabatech čarodějnic, a čarodějů, křesťanské černé magie, kují pikle proti Kristu, a proti jeho novým služebníkům, pokorným a úplně poslušným. Piklují se, zneužívají BOŽÍ SLOVO STARÝCH NEBES, zneužívají lži lid Česka, na konání dalších imperialistických, militaristických, křesťanských a jiných pošetilostí, dementních idiotů. Svými militaristickými, imperialistickými, křesťanskými žvásty, vedou dementní idioty lži lidu Česka, prokazatelně do úplné záhuby, v době ropného a ekonomického kolapsu, a třetí SVĚTOVÉ VÁLKY. Když padnou, vzpurní a neposlušná DUCHÁČCI v Česku, z milosrdenství rozumu Krista, u ředitele Energetického ústavu VUT v Brně docenta Pospíšila, ani v Česku, ani nikde na SVĚTĚ, již nikdy nevstanou. Dle Písma a pohádek ze Švédska, pomatení křesťané, kteří chodí do kostela na MODLOSLUŽBY, jsou nazí, odhalení, protože špatně snědli socialistickou MANU BIBLE, o době čtyřiceti let pouště socialismu. Protože nechtějí jíst NOVOU A VĚČNOU MANU, SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, jsou všichni DUCHÁČCI v Česku MRTVÍ, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Např. DUCHÁČCI z KSČ, v době čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, měli ROUCHA PRŮHLEDNÁ, protože sáli z mléčných žláz ŽENY STATEČNÉ, mléko socialistické Boží spravedlnosti. Kristus prominul Česku a lidstvu dobu, kdy vše uváděné nemohli v křesťanství pochopit. Nyní však je křesťanství STŘÍBREM ODVRŽENÝM, a především ředitel Energetického ústavu VUT v Brně docent Pospíšil, má povinnost této neznalosti litovat, a sloužit Kristu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, k jeho znalostem, o energetice, ekologii, a mravech. Žid.3/9,5/11,6/3,6,8/10, 10/37,12/28, K.M.1/4až7/12až19/6, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sk.3/23,7/42,17/30, Ám.3/7,15,5/10,18,25až8/2,11, Jer.1/17,5/7,6/19,30až12/2,4,16až31/27,32až51/58, Př.1/7,14až31/10, 1.Kor.3/2, atd. DUCHÁČCI z KSČ, měli roucha průhledná, protože trestali ekumenické mafiány, křesťanské černé magie, drzé pozemské Otce, Satany kněze, dle textů proroka Jóba, který je stejně mocný, jako Ježíš Kristus, vzkříšený z mrtvých křesťanských militaristických sviní. Kristus, který se chce nad tvorstvem smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, učinil lidstvo viditelně dementní proto, aby stávající prostřednici mezi lidmi, a Kristem, kterými jsou Satani kněží, a politici pravice a levice, spadli ze svých krvavých nebes, jako blesk, protože se svými křesťanskými, militaristickými žvásty, mají povinnost neprodleně vejít do říše ticha. Snad již ANJEL Boží, s Božím technickým rozumem Ježíše Krista o energetice, začne létat nad docentem Pospíšilem tak, aby věděl, NOVOU MYSLÍ, a NOVÝM DUCHEM, že přiletěl, dle písničky od Krista. Totiž, při odstoupení rozumu Krista, každý neposlušný a vzpurný DUCH LIDSKÝ, zemdlí. Takovou moc má nový, stále stejný Kristus, nad každým TĚLEM, a každou lidskou, i zvířecí, DUŠÍ. Boží hněv neprodlévá nad neposlušnými. Luk.1/52až10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14,Iz.2/22,29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18.,65/1,15,66/24,5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm115/17, atd. Každá DUŠA technického lidu na VUT v Brně, pramení u Boha, u jeho technického rozumu, který je Boží milostí. DOBRÁ ČARODĚJKA, ŽENA STATEČNÁ, je tím pramenem Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech. Docenta Pospíšila bude držet nad vodou vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní tak dlouho, dokud toto moře nevyschne, když se k novému Kristu, neprodleně vrátí, studiem Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nový Kristus se smiluje, svým rozumem o energetice, nad docentem Pospíšilem, Českem, a SVĚTEM, v případě, že nový Boží technický lid VUT v Brně zajistí, aby Ježíš Kristus byl ALFOU a OMEGOU, všech náboženství SVĚTA, a veškeré technické elity SVĚTA, v částečce rozumu Krista, o koncepci energetiky tvorstva. Iz.30/18až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Zj.1/1až21/1až6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, Sof. 1/11,17až3/11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sír.4/18,5/5,9/15,13/18,19/20,25až43/26,31, atd. DESET SPRAVEDLIVÝCH se v Česku najít nepodařilo, protože Kristus soudí neposlušné, zpupné, militaristické, křesťanské imperialistické svině, odstoupením svého rozumu, až do svého vzkříšení z mrtvých, u řediteli Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Tím vzešel plný počet pohanů, a energetická spása, rozumem Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v hlavě docenta Pospíšila, a v hlavě sedmi poslušných ovcí, sedmi vůdců politických stran Česka, 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialy. 5. Schwarzenberga. 6. Bělobrádka. 7. Filipa, z milosrdenství rozumu Krista, se může začít na VUT v Brně. Žalm37/5,7,22,35, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15, Řím.1/18,2/5,3/6,6/20,7/18,8/19,29,9/16,11/32, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/14až33, 1.Moj.18/32,21/30, atd. Nový Kristus je ALFA a OMEGA tím, že je deseti Bohy, s Božím rozumem, který je Božím milosrdenstvím, pro pokorné a pro poslušné, které se ani v Česku, ani ve SVĚTĚ, při odstoupení rozumu Krista od neposlušných, v době pomalého POSLEDNÍHO SOUDU drzých, zpupných a neodpovědných, nepodařilo nalézt. Které lze nalézt pouze v Písmu. 1.Moj.18/32,21/30, K.M.7/12,16,12/10,17,27, Žalm1/1,37/5,7,22,35,50/16,22, Zj.1/1až21/1až6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, atd. Jaké BOHY s Božím rozumem, pokorné a úplně poslušné, se podařilo v Písmu nalézt. Jsou to Bohové lidí, kteří si pomatení lidé stvořili z BOHŮ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří BOHY nejsou, kteří na zemi lidem kralovali, z milosrdenství Božího rozumu, až do přelomu věků, možná do listopadu roku 2014. Konec tohoto věku, snad již nastane, z milosrdenství rozumu Krista, v hlavě docenta Pospíšila z VUT v Brně, a tím v hlavách BOŽÍCH SYNŮ, mnohých energetiků, celého SVĚTA, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Když Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství se smiluje, bude docent Pospíšil, rodit ve své hlavě DESET SVĚTOVÝCH BOHŮ, kteří jsou ALFOU a OMEGOU veškerého dění na SVĚTĚ, kteří dosud vládnou lidstvu, svým rozumem, ze svého milosrdenství tak, jak je to ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvedeno o Česku, protože Kristus, který je ALFOU a OMEGOU, je Bohem jediným, pro celý SVĚT. Jer.1/17až23/29,32,30/5,31/27,32 až51/58, Zj.1/1až21/1až6, Jak.2/9,3/10,14,4/12,14,5/1,5, atd. O které spravedlivé Bohy se jedná, kterých musí být DESET, je zřejmé ze SLOV NOVÝCH NEBES. Jsou to Bohové, všech náboženství SVĚTA, o kterých se drzí pozemští Otcové Satani kněží chybně domnívají, že chodili po zemi, což není pravda. Chodili po zemi pouze jako podobenství, protože Ježíš Kristus, Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ve svém SLOVĚ NOVÝCH i STARÝCH NEBES, mluví pouze v podobenstvích proto, aby nyní mohl, u svého nového technického lidu Energetického ústavu VUT v Brně, v hlavě docenta Pospíšila, vše na SVĚTĚ změnit, SLOVEM NEBES NOVÝCH. Jaké nyní má Česko BOHY, STARÝCH i NOVÝCH NEBES, které jsou ALFOU a OMEGOU všech Bohů, kterých je deset. 1.) Křesťanským Bohem, který po zemi nechodil, je SYN ČLOVĚKA, Kristus UKŘIŽOVANÝ protikladnými křesťanskými naukami, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, na MODLÁŘSKOU STVŮRU. 2.) SPRAVEDLIVÝM hinduistickým a buddhistickým Bohem, který po zemi nikdy nechodil, protože je DUCHEM SVATÝM, je SYN ČLOVĚKA, Kršna z Bhagavadgíty. 3.) SPRAVEDLIVÝM židovským Bohem, SYNEM ČLOVĚKA, je stejný Bůh, jaký mají křesťané, hinduisté a buddhisté, protože TÓRA je součástí BIBLE. 4.) Bohem islámu je SYN ČLOVĚKA Muhammad, který opsal Korán z BIBLE a z BHAGAVADGÍTY, z milosrdenství rozumu Ježíše Krista. 5.) 6.) Bohem MAYŮ, a kmene HOPPY, jejichž slovem je SLOVO DOGONŮ, je SYN ČLOVĚKA, UFON Kristus, který je stejným mimozemšťanem, jako Hospodin. 7.) Bohem MORMONŮ, je stejný Bůh, jakým je Kristus. 8.) Bohem Česka, je písničkář Kristus. 9.) Bohem Kristem vyvoleného Česka, je filmový režisér, Ježíš Kristus, SYN ČLOVĚKA. 10.) Bohem tvorstva celého SVĚTA je SYN ČLOVĚKA, Ježíš Kristus, který je ALFOU a OMEGOU uvedených DESETI SPRAVEDLIVÝCH BOHŮ. Je to jediný spravedlivý SYN ČLOVĚKA tím, že je, jako DUCH SVATÝ, tvůrčím rozumem lidí. Docent Pospíšil již má Boha SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO, který je SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM, všech států SVĚTA. Novou energetiku Česka a SVĚTA, mohou energetici Energetického ústavu VUT v Brně, a energetici celého SVĚTA, vyřešit pouze s pomocí rozumu Ježíše Krista, který je ALFOU a OMEGOU všech Bohů SVĚTA. Boží technický rozum, o koncepci energetiky, pro všechny státy SVĚTA, pro kongres energetiků celého SVĚTA, je uveden v Boží dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Proto je nezbytné SLOVO NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně studovat. Cokoli není novému Božímu technickému lidu VUT v Brně ještě jasné, rád vše osobně objasním, z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA. ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, má povinnost nastolit ředitel Energetického ústavu VUT v Brně, mluvením pravdy o energetice, a Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, všech států SVĚTA. ŽIVOT zvítězí nad SMRTÍ, kterou je křesťanství, hinduismus, budhismus, judaismus, islám, atd. pouze v případě, když velké množství technického lidu se ke Kristu vrátí.

V kapitole 182 bylo uvedeno. Militaristický křesťanský lži lid, bude veden SLOVEM NOVÝCH NEBES na majetkovou rovinu Boží spravedlnosti tak, že žádný boháč, žádný bankéř, žádný voják, žádný vojenský kaplan, žádný kněz, žádný učitel, žádný ministr, žádný prezident, atd., ani nehlesne. DUCHÁČCI, zedníci a ostatní proletáři v Břeclavi, v Domašově, a všude jinde v Česku, máte povinnost naplnit jak Písmo, tak písničky, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, od mediálního Mistra Krista, neprodleně. Nový Kristus se do Česka vrátí, když Vy zedníci. a ostatní proletáři, uvedeným způsobem, se vrátíte ke Kristu. Stačí přejít SEDM MOŘÍ, vzedmout moře sedmi vládnoucích politických stran, a učinit z Krista, z KRUHŮ V OBILÍ, nikoli Ufona, ale PÁNA PÁNŮ, a KRÁLE KRÁLŮ. Nový Kristus, začne kouřit dýmku míru, nikoli v obilí, kde by způsobil požár, ale s pokornými, a s úplně poslušnými služebníky Božími, které zachraňuje SLOVEM NOVÝCH NEBES. Jeho přáteli budou pokorní, a úplně poslušní, znalci SLOV NOVÝCH NEBES. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip, když Vy budete dělat skutky na ulicích, pro jejich SPÁSU. Bez SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, je na ulicích měst a vesnic Česka, křesťanská TMA. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu v Česku zůstane, a již nezapadne, když v ulicích měst a vesnic uspořádáte show na oslavu DRUHÉHO PŘÍCHODU KRISTA do Česka tím, že se z Vás stanou DRACI. Jako DRACI musíte projít ulicemi, a svými HOLEMI ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nastolit v ulicích měst a vesnic, VĚČNÉ SVĚTLO Božího rozumu, SLOV NOVÝCH NEBES, které již nezapadne. ŽENA STATEČNÁ, tím bude svítit SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu stejně intenzivně, jako nový Kristus tím, že SLOVO NOVÝCH NEBES, se stane jediným Bohem SVĚTA. Vaše HOLE, kterými nastolíte Boží SPRAVEDLNOST, energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz, jsou PÍŠŤALKY a STŘÍKACÍ PISTOLE. Stačí činit skutky, a z milosrdenství rozumu nového Krista, bude celosvětový mír. Když Kristu pomůžete, od nového novoluní MĚSÍCE, od čtvrtku, od 6.11.2014, již bude jednat sám, protože bude Česku a SVĚTU žehnat, ze SLOV NOVÝCH NEBES, z kostela v Domašově u Brna, a z kostela v Břeclavi. Nový Kristus stále vyčkává. Smiluje se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a bude jednat sám, na celém SVĚTĚ, když učiníte v Česku SILNICI, na které nezabloudí žádný dementní křesťan, či boháč, bankéř, voják.

Z milosrdenství rozumu Krista, vznikne v Brně, a v Česku, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO TŘEŠŇOVÉHO SADU levicových BERÁNKU, a OVCÍ, technického lidu, na úbočí SKÁLY, či na úbočí HORY SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na VUT v Brně. Tam, ve velké HORNÍ KOMNATĚ, kanceláře rektora Štěpánka na VUT v Brně, si stvoříme nový stát, tam kde ŽENA STATEČNÁ dříve stála, na rektorátu VUT v Brně, kde živila, svůj technický lid, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa, ve všech režimech Česka. Kristus učiní z rektorátu VUT v Brně, TVRZ, když úplně poslušní vědci, budou donucení KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM levice projektantů, mluvit pravdu o energetice, pravdu o ekologii, pravdu o mravech, a pravdu o Kristu, a o jeho vůli. Ať si pomatení křesťanští psi, z Masarykovy univerzity, z magistrátu MMB, z KSZ v Brně, z NSS v Brně, z KS v Brně, či z biskupství z Petrova, útočí. Bude znít jejich řev, jejich běsnění zlosti. Všichni neposlušní, zpupní, pyšní a vzpurní, odtáhnou domů, jak spráskaní psi, do svého křesťanského militaristického PEKLA, do svého hrobu, když především VUT v Brně, bude TVRZÍ nového Krista. Z milosrdenství rozumu Krista, se snad v Brně již vyčistí vzduch, nasáklý ocelí křesťanských nesmyslných válek, o ropu, plyn, suroviny, a o moc nad muslimy, dle SLOV NOVÝCH NEBES, a písniček od Krista. Ráno se to krásně dál rozednívá, pro OKŘÍDLENCE, pro ANJELA, pro projektanta elektro Jiří Ohnutka, který má vše uvedené povinnost v Brně vykřičet, a tím najít mnoho levicových BOŽÍCH SYNŮ, projektantů, pokorných a úplně poslušných. Nová RODINA BOŽÍCH SYNŮ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, pokorných a úplně poslušných projektantů, bude mít v Česku domov u Boha, až bude mít, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, kořeny i křídla. Kořeny Česko má u Boha, ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, např. v době třicetileté války, kdy Kristus zničil, dvě třetiny zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských sviní, či pomatenců. BERÁNCI, či OVCE levicového křoví KSČ, mají svoje kořeny, ve čtyřiceti létech pouště socialismu, kdy byli Kristu na obtíž, pro neznalost SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Boháči, bankéři a vojáci, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, mají svoje kořeny u Boha, od doby vzniku Česka, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, kdy se Kristus, s křesťanskými, militaristickými, imperialistickými sviněmi, v Česku soudí, těmito texty APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU. Československo, má svoje kořeny u Boha, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, v současné době vyvrcholení Božího rozhořčení, v době sedmdesáti let od Hitlera. Boží hněv nad zločinci a lháři celého SVĚTA, již neprodlévá. Kristus odstoupil, svým rozumem, od náboženských a politických zločinců celého SVĚTA proto, aby mohl celý SVĚT v Česku změnit. Celý SVĚT pozná Česko, podle pěti politických stran, které Kristus učinil, dle Písma, při vzniku Česka. Jedná se o předválečné tři strany. 1.) Levicové komunisty, to je BERANY, či OVCE. 2.) Levicové socialisty ČSSD, to je KOZLY. 3.) Středové křesťanské svině, TELATA, VOLY, či BÝKY, LIDOVCE, dnes z KDU-ČSL. 4.5.) Dvě strany pravicového, Kristem nenáviděného PTACTVA ODS, jsou v Česku nové, jsou Kristem prokleté, pro svou chamtivost, od jejich vzniku. PTACTVO ODS, dle vůle Boží založil, Bůh křesťanských zločinců, imperialistů, militaristů, Kristem nenáviděný zakladatel PTACTVA ODS, Václav Klaus. Veškeré politické zvířectvo a pravicové ptactvo ODS, je Kristu, od vzniku politických stran v Česku, na obtíž, pro neznalost SLOV NOVÝCH NEBES. Politické strany pravice a levice, jsou nyní Kristem dokonce prokleté, protože nikdo z křesťanských, militaristických pomatenců, nevěří textům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nikdo si SLOVO NOVÝCH NEBES, nebere k srdci. Nikdo se nedotazuje na vůli nového Krista, protože nikdo nechce být pokorný, a úplně poslušný. Kvůli tomu, stále nad lidmi nevládne Hospodin, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES a ZÁKONŮ, ale drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, svými protikladnými žvásty, děsivé temnoty křesťanského katechismu, a jejich zlí Bohové, politici, boháči, bankéři, vojáci, auta a zbraně. Nový Kristus nechá Česko v křesťanském PEKLE úplně zničit, když neposlušní, vzpurní, a zpupní politici pravice a levice, nevstoupí neprodleně do říše ticha, v médiích a ve školství, po zveřejnění těchto textů. Proces rozkladu systému, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, křesťanských, militaristických, imperialistických, a jiných sviní, se dá zastavit, pouze vyznáním vin, to je lží, o chybné koncepci energetiky ministra Mládka, pro jeho neschopnost logicky myslet. Kapitalistická, militaristická, imperialistická a náboženská REFORMACE Kristem vyvoleného Česka, je zhoubná pro celý SVĚT, protože všude zanikla rozumnost moudrých, pro odstoupení rozumu Krista. Boží vůlí je, aby lži lid Česka, SLOVO NOVÝCH NEBES slyšel, a rozuměl mu. Česko, zadarmo SLOVO NOVÝCH NEBES dostalo, z milosrdenství rozumu Krista, zadarmo má křtít ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, všechny státy SVĚTA, na kongresu ENERGETIKŮ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dobrou, přímou, a nezbytnou cestou do Božího království, je mluvení uváděné pravdy o Kristu, a mluvení opakovaně uváděné pravdy o energetice, protože lidstvo je novým Kristem, stejně pozdě varováno, před úplným světovým, energetickým, a ekonomickým kolapsem. Česko prožilo, dle Boží vůle, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, feudalismus, kapitalismus, fašismus, socialismus a imperialismus, uvedený v Bibli, a v Bhagavadgítě, což je Boží SLÁVA. Poučení z krizového vývoje uvedených křesťanských ismů je následující. Kristus uvedl vždy na Česko nějaký systém, proti kterému nebylo odvolání, který nešlo zrušit proto, aby všichni nyní viděli, jakým způsobem se chovala, bez rozumu Krista pomatená, vládnoucí elita. Vládnoucí elitě nikdy nešlo o systém, daný Kristem, ale vždy pouze o KORYTA. KORYTA vládnoucích KORYTÁŘŮ, byla vždy Bohem, každému vládnoucími dementnímu idiotu, v každém systému, nastoleném Bohem, což se děje i dnes, v křesťanském imperialismu. Kvůli děsivé křesťanské temnotě lidské rozumnosti, či kvůli nekonečné křesťanské poušti, nikdy nepršelo, a stále neprší, SLOVO NOVÝCH NEBES, které je NOVOU MANOU. Bůh, Ježíš Kristus, STVOŘITEL VŠECH UVEDENÝCH SYSTÉMŮ, proto nikdy na SVĚTĚ neexistoval takový VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, MOUDRÝ, SPRAVEDLIVÝ, atd., jaký ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, skutečně je. Ekumenické církve zabloudili především v Boží socialistické spravedlnosti, během čtyřiceti let pouště socialismu. Proto byly Kristem trestány tak, jak je to v Písmu uvedeno. Vůle Boží je, aby bludný kruh veškerých nauk ekumenických církví, filozofů, politologů, psychiatrů, atd., o Kristu, majetku, penězích, boháčích, vojácích, a o výrobcích lidských rukou, o Bozích lidí, byly neprodleně zničené především na Masarykově univerzitě, rektorem Bekem, a následně ve školství, a v médiích. Bez úplného zničení křesťanských militaristických žvástů, o lidské spravedlnosti, kterou je charita a almužna, nemůže být Česko energeticky, ekologicky a mravně spaseno. Aby Česko a lidstvo mohlo jít energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou správnou cestou, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, je nezbytné tyto texty APOKALYPSY, dát neprodleně na SVÍCEN, jak ve školství, tak v médiích. Lhát o Bohu, o SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a o energetice, se nesmí. Strach a lenost vládnoucích lhářů, nutí každého v Česku lhát, kvůli nepravosti vládců. Začátkem konce Česka, jsou lži drzých pozemských Otců Satanů kněží, o Kristu, a lži technické elity VUT v Brně, o energetice. Kristus chce, aby především v Brně, odplul DEN PRVÝ, zmáčený krví válek. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,39/8,14, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

5.)Mír mezi chudými a bohatými být nemůže. Čo bolo, to bolo. Terazky som nebešťanom, protože Kristus, který je jediným Bohem SVĚTA tím, že je SLOVEM NOVÝCH NEBES, chudé a utištěné zachrání skrze jejich utrpení tím, že jim otevře ucho skrz útlak, od vůdce NSS, od zlého Boha, boháče JUDr. Baxy, od jeho zlé „volební“ komise, a od ostatních boháčů, vedených KOZLEM prezidentem Zemanem, a jeho Bohem, BELZEBUBEM Česka, Otcem Satanem kardinálem Dukou. Kristus, svůj hněv od neposlušných boháčů NSS v Brně, z Prahy, na Domašovsku, atd., neodvrací. Musí jít Kristu z cesty tím, že Kristus nebude boháčem prezidentem Zemanem. Oz.2/18. Sami pomocníci NETVORA, KOZLA prezidenta Zemana a JUDr. Baxy z NSS, drzí pozemští Otcové Satani kněží, se před SLOVEM NOVÝCH NEBES musí sklonit, protože pomalý POSLEDNÍ SOUD boháčů, bankéřů, vojáků, kněží, zrušit nelze, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Kaz.3/18až6/10,8/8až12/3, Jób9/13až36/15až40/8,14, K.M.1/4až12/10,16,20až19/6. Zpupní, vzpurní, a neposlušní lidé, od kterých Kristus, ničící imperialismus, militarismus, a křesťanství, odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, neumí logicky myslet. Proto, jako MRTVÍ, ani nemohou nad nikým vládnout. Právo vládnout nad pokornými, a úplně poslušnými, mají pouze znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES, kteří z milosrdenství rozumu Krista, budou OŽIVENÍ, rozumem Krista. ŽIVÍ, to je pokorní a úplně poslušní, logické myšlení o energetice, ekologii, a mravech, z milosrdenství rozumu Krista, již mít budou. Svítá, svítá, po kolikáté už, to nikdo nespočítá. Nový Kristus hraje písně nové, pouze všem pokorným a úplně poslušným, kteří, dle horoskopu v Rovnosti, nemusí mít žádné odborné znalosti o energetice, a o novém Kristu. Novou firmu, novou Boží STÁTNÍ SPRÁVU, uvedenou v dalších textech, musí reprezentovat tím, že donutí odborníky na energetiku z VUT v Brně, mluvit pravdu o energetice, a BELZEBUBA Brna, drzého pozemského Otce Satana biskupa Cikrleho, mluvit pravdu o Kristu, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Kristus v Rovnosti uvádí, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, i odborníci na energetiku z VUT v Brně, si za potíže, s odstoupením rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, v částečce DUCHA SVATÉHO, mohou sami, svým vzdorem proti SLOVŮM NOVÝCH NEBES. Při odstoupení rozumu Krista, každý DUCH ZEMDLEL, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice, ekologii a mravech. Mrtví, to je zpupní, vzpurní a neposlušní, zbytečně ztrácí čas, který lidstvu zbývá, do blízkého ropného, a ekonomického kolapsu. VIZI energetické, ekologické a mravní spásy, která je uvedená ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, dá Kristus pouze těm, kdo vytrvají, kdo vyznají své viny, způsobené odstoupením rozumu Krista, kdo uznají veškerou moc Krista, nad každou lidskou zvířecí DUŠÍ, a nad každým lidským, zvířecím TĚLEM. Svoji TĚLO, a svoji DUŠI spasí každý, kdo bude mít svůj domov u Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES tím, že minulost Česka bude studovat v Bibli, v Bhagavadgítě, v Tóře, v Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ, SLOVĚ MAYŮ, atd. S novým Kristem, se SLOVEM NOVÝCH NEBES, vždycky přijde máj, i na podzim 2014. Kristus občas je, a občas není, což nesmí děsit žádného znalce SLOV NOVÝCH NEBES, který ví, že to tak má být, protože Kristus dělá člověku ZLO, odstoupením svého rozumu, a DOBRO, svým rozumem, ze svého milosrdenství. V ČRo2 zaznělo, že ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, by měla vniknout na HRAD, do sálu, kde DUCHEM CHUDÝ zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Miloš Zeman, bude udílet STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ, DUCHEM CHUDÝM, militaristickým, imperialistickým, politickým, náboženským, a jiným sviním, a bude vyznamenávat vrahy vojáky, a jmenovat vůdce vrahů, to je nové generály. Každý služebník nového Krista, osvobozený Kristem od svého zlého, zvířecího myšlení, má povinnost požadovat, aby ŽENA STATEČNÁ dostala ŘÁD BÍLÉHO LVA, za SVOJE ZÁSLUHY, o vznik, a rozvoj Česka, Božím rozumem, který je zapsán ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. ŽENA STATEČNÁ, musí být pro ČESKO BÍLÝM LVEM, který vše křesťansky militaristické a imperialistické neprodleně zničí. Z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, ze SLOV NOVÝCH NEBES, se zrodilo Kristem vyvolené Česko, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES, již před vznikem Česka v roce 1918. Absolutní ABSURDISTÁN je v Česku, protože se nikdo nedotazuje Krista ZLODĚJE, jakým způsobem, při svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, spasil dělníky, rolníky a pracující inteligenci, vytunelováním, či znárodněním, průmyslu, bank, a drzých ekumenických církví, v roce 1948. Absolutní ABSURDISTÁN je v Česku 28.10.2014, protože se KOZEL, prezident Zeman, nedotazuje Krista ZLODĚJE, jakým způsobem Kristus zachrání a spasí dělníky, rolníky, a pracující inteligenci, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na podzim 2014, v DEN PÁNĚ, při úplňku MĚSÍCE 6.11.2014, v předvečer výročí VŘSR, v DEN SVÁTKU pokorných, a úplně poslušných lidí, celého SVĚTA. Pokorným a poslušným ENERGETIKŮM, se z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, zrodí, v jejich hlavách, Boží království. Nový Kristus, ZLODĚJ, SPASITEL, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA vyžaduje, aby pokorné a úplně poslušné Česko, otřáslo NEBEM i ZEMÍ, nikoli silou, ale NOVÝM DUCHEM, a NOVOU MYSLÍ tím, že druhé znárodnění veškerého majetku Česka, bude provedeno tak, jak Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES vyžaduje, ve prospěch Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vlastníka celé ZEMĚ. Kristus vyžaduje, aby ve velké HORNÍ KOMNATĚ, v kanceláři rektora VUT v Brně Štěpánka, vyšlo SLUNCE spravedlnosti, se zdravím na paprscích, neprodleně. Nový Kristus, je SLOVEM NOVÝCH NEBES, je Bohem, je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, v případě, že v novém DNES DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka, ve DNI PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, SLUNCE, jako hlavní zdroj energie, nahrazující fosilní paliva, již nezapadne, u svého nového Božího technického lidu, na VUT v Brně. Vyjde jako hlavní zdroj energie, za mizející fosilní paliva, když lid VUT v Brně, bude pokorný, a úplně poslušný. Kristus vyžaduje, aby SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, jako hlavní zdroj energie, pro pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno tvorstvo, vyšlo na VUT, u rektora Štěpánka, neprodleně. Aby při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek, 6.11.2014, v den DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista na ZEMI, byl již v Česku klid, a Boží pokoj, blízkého celosvětového míru. Druhé vytunelování všech boháčů, bankéřů, vojáků, a všech ekumenických církví, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, na podzim roku 2014, znárodněním majetku který shnil, kvůli nové energetice, ve prospěch Krista, je nezbytné. Dle vůle Boží, veškerý stávající majetek shnil, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv. Boží hněv, kvůli neposlušným, již neprodlévá. Majetek shnil, kvůli blízkému, ropnému a ekologickému kolapsu. Nepatří již lidem, ale patří pouze jedinému BOHU SVĚTA, Ježíši Kristu. Kristus vydal Česko, a tvorstvo, pomocí SLOV NOVÝCH, a STARÝCH NEBES, energetickému, ekologickému, a mravnímu zmaru. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko zajistilo, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém kongresu energetiků, nastolení dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných, pro všechny státy SVĚTA, a to neprodleně. Kristus, svoje příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, vyjádřil naprosto jasně, a proto vyžaduje, aby pokorní, a úplně poslušní projektanti, Oplatek, Ohnutek, a stále spící nový prezident Česka, odborník na energetiku domu ZIMNÍCH BYTOVÝCH, Ing. Rákos z Brna, svými činy zajistili, aby nový Kristus, ZLODĚJ, dostal neprodleně podruhé hlavu mrtvé ekumenické čarodějnice. Jejími představiteli jsou religionisté na Masarykově univerzitě. BAALŮV SLOUP Krista ukřižovaného, musí být u religionistů podruhé vyvrácen, a tím musí být Masarykova univerzita proměněna v hnojiště, především u politologů, sociologů, filozofů, atd., kvůli nezbytnosti realizovat zákony POLE VĚDY Písma. Kristus vyžaduje, aby ve VELKÉ HORNÍ KOMNATĚ, kanceláře rektora Masarykovy univerzity Beka, v jeho hlavě, byl vyvrácen Baalův SLOUP, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, pochopením reality, že zlé, zpupné, vzpurné, a neposlušné křesťanské svině, neslouží Kristu, DUCHU SVATÉMU, VŠEVĚDOUCÍMU a VŠEMOHOUCÍMU, který žije mezi námi, ale své, křesťanské, MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, Kristu UKŘIŽOVANÉMU, protikladnými militaristickými křesťanskými žvásty, který je nyní proto STŘÍBREM ODVRŽENÝM. VELKÁ HORNÍ KOMNATA, kanceláře rektora Masarykovy univerzity, Beka, musí být SLOVEM NOVÝCH NEBES, proměněna v hnojiště, protože je hnojem, pro zákony POLE VĚDY Písma. Je hnojem, již před patnácti léty, či osmnácti léty, což trvá dodnes. APOKALYPSA těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, totiž slaví již své patnácté, či osmnácté narozeniny. Kvůli mrtvým ekumenickým čarodějnicím, kvůli imperialistickým sviním religionistů Masarykovy univerzity, totiž stále nikdo v Česku, a ve SVĚTĚ, nevěří textům Písma tom, že drzí, pozemští Otcové Satani kněží, nemluvňátka, svými křesťanskými protikladnými žvásty, porušili NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, o SPRAVEDLNOSTI Krista, pro dělníky, zedníky, rolníky, a ostatní proletariát pracují inteligence. Proto Kristus způsobil, odstoupením svého rozumu, od zpupných, vzpurných a neposlušných, že veškerá zpupná a neposlušná vládnoucí elita, vedená zakladatelem KOZLŮ ČSSD, KOZLEM prezidentem Zemanem, je v nevážnosti a v ponížení, u všeho pokorného, a úplně poslušného, nového Božího lidu. Nový Kristus, v den svátku militaristických sviní, v úterý, 28.10.2014, které na HRADĚ vyznamenávají samy sebe navzájem, protože se nesmířily s potravou od nového Krista, s NOVOU a VĚČNOU MANOU, SLOV NOVÝCH NEBES, o nezbytnosti pokory a úplné poslušnosti, zařadil ve vysílání ČRo2 pohádku Jana Wericha, kterou učinil podobenstvím, o křesťanské Boží trojici, tří vojáků z Brna. Těmito vojáky jsou, Otec zakladatel veškerého křesťanského zla, na Masarykově univerzitě, nyní rektor Bek. Druhým vojákem, je militaristický SYN ČLOVĚKA Česka, tvůrce veškerého technického zla, rektor VUT v Brně Štěpánek. Třetím vojákem je DUCH SVATÝ, křesťanský, militaristický, uvedených militaristických sviní, BELZEBUB Brna, biskup Cikrle z Petrova. Tito tři vojáci, po boji proti Kristu, v době pouště čtyřiceti let POUŠTĚ SOCIALISMU, se vrátili domů, ke svému křesťanskému Bohu, UKŘIŽOVANÉMU protikladnými dogmaty, a ekonomickými žvásty, který vládne stále stejně SPRAVEDLIVĚ tím, že kraluje, ve stále stejné nekonečné křesťanské poušti Česka. Tato poušť je Kristem tolerována, pouze do přelomu věků roku 2014.

Uvedení tři vojáci si stěžovali, že mají špatný život. Proto Kristus dal každému dárek. Voják Bek dostal darem BANKOVNÍ SYSTÉM, který každému boháči sype peníze, když systémem třepe. Voják Štěpánek dostal darem neomezenou moc nad socialistickými ovcemi dělníků, zedníků, rolníků a pracující inteligence. Voják Cikrle dostal darem letadla, která boháčům umožňují rajzovat po ZEMI, kam se jim zachce. Kristus jim dal tyto dary s přáním, aby, ve své imperialistické svobodě, kterou jim dává, učinili každou socialistickou ovci šťastnou. Jak přání Krista dopadlo. Voják Bek, sypal peníze z BANKOVNÍHO SYSTÉMU, jenom sobě a boháčům, kterým stále slouží. Voják Štěpánek ze socialistických ovcí, dělníků, zedníků, rolníků, a pracující inteligence, učinil sluhy boháčů a bankéřů. Dokonce, pomocí vojenských kaplanů, si nadělal vojáky, a organizoval války o ropu, plyn a suroviny, pro své potěšení. Voják Cikrle nechal letecky rajzovat po světě všechny boháče, dle jejich choutek. Protože uvedení chamtiví vojáci, naprosto selhali, protože nesetřeli slzy z očí, všem socialistickým ovcím, dělníkům, zedníkům, rolníkům, a pracující inteligenci, bylo rozhodnuto, že vojáci se ožení. Na nekonečné křesťanské poušti, vyrazili do cizího království, k boháčům, kteří vlastní ropu. Když ekumenická prostitutka, královna všech církví muslimů, uvedené starce uviděla, nechtěla za muže, ani jednoho. Když se dozvěděla o jejich darech, které dostali pomocí rozumu Krista, o uvedené dary je okradla, a vyhnala je ze své země muslimů. Okradla je tvrzením, že velice brzy nastane ropný, a ekonomický, celosvětový kolaps. Uvedení tři vojáci, křesťanské BOŽÍ TROJICE, se vrátili domů, ke Kristu UKŘIŽOVANÉMU, a stěžovali si, že již žádné dary od Krista nemají, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných. Kristus jim dal ovoce, ze STROMU POZNÁNÍ DOBRÉHO Božího rozumu, a ZLÉHO lidského rozumu, jablko a hrušku. Hruška je lepší, než jablko, pro hubu plnou starých zubů, s odhalenými krčky. Hrušky mají méně kyselin, než jablka. Z uvedených tří vojáků, Beka, Štěpánka a Cikrleho, se stali VĚDCI, kteří přijeli ekumenickou královnu muslimských církví vyléčit. Ekumenické čarodějnici muslimů, která je stejně prolhaná, jako ekumenická ČARODĚJNICE religionistů, na Masarykově univerzitě, dali sežrat jablko proto, aby byla pro muslimy, stále stejně krásná. Pomatená muslimská královna jablko sežrala, a narostl ji dlouhý nos, který je výstrahou pro všechny neposlušné ekumenické čarodějnice SVĚTA, včetně zpupných religionistů Masarykovy univerzity. Vojáci, VĚDCI, Bek, Štěpánek a Cikrle, dali muslimské královně válek, sežrat hrušku. Její nos ji Kristus zhojil. Po této operaci, vojáci, vědci, Bek, Štěpánek a Cikrle, se ocitli znovu doma, znovu před Kristem SPRAVEDLIVÝM a VŠEMOHOUCÍM. Kristus je poučil, že je zbavil všech darů SVÉHO ROZUMU, protože uvedené dary od Krista, vzniklé rozumem Krista, za jejich vlády, slouží k dobrému pouze boháčům, bankéřům, vojákům, a politikům pravice a levice, kteří ničí zemi, nikoli socialistickým ovcím, dělníkům, zedníkům, rolníkům, a pracující inteligenci. Kristus jim objasnil, že tato pohádka je ZRCADLEM, který celému SVĚTU ukazuje, jaké drzé a zpupné vojáky má Kristus v Česku. Kristus všemu lidu v táto pohádce objasnil, že rozbití zrcadla, které nastavuje vojákům Bekovi, Štěpánkovi a Cikrlemu, znamená pro Česko dalších sedm let neštěstí, které bude způsobeno, odstoupením rozumu Krista, od vzpurných, zpupných a neposlušných militaristických křesťanských sviní. Když např. projektant Jiří Ohnutka z organizace www.jirkaklub.cz, jiriekolog@ email.cz, toto zrcadlo nezveřejní na svých www stránkách, drzý pozemský Otec Satan farář Dominik v Domašově u Brna, stále bude kazit dobré mravy militaristických křesťanských sviní KDU-ČSL v Domašově, mletím děsivé křesťanské temnoty, která není pro nikoho dobrá, ani energeticky spasitelná. Militaristické svině KDU-ČSL z Domašova totiž zpupně tvrdí, že výroba zbraní, a výroba vojáků, je energeticky spasitelná kvůli tomu, že zvyšuje zaměstnanost, zvyšuje růst ekonomiky, a zvyšuje příjmy boháčů a bankéřů. Když projektant Jiří Ohnutek nebude OKŘÍDLENCEM, ANJELEM, a nevykřičí totální demenci uvedených tří vládnoucích idiotů na internetu, drzý pozemský Otec Satan farář Dominik, ještě dalších sedm let, bude mlet PEKELNÝ OHEŇ VÁLEK křesťanského militarismu, vojenských kaplanů, kterým bude spalovat, třetí SVĚTOVOU válkou, celou zemi, i Česko, které bude pro výstrahu všem státům SVĚTA, Kristem úplně zničeno. Pro slepé militaristické svině z KDU-ČSL z Domašova, a Česka, harmonikáře. Chytrácké malověrnosti, křesťanských žvástů, faráře Dominika, a jeho OTCE, BELZEBUBA Brna, biskupa Cikrleho, dělají veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ. Srazit BESTI faráře Dominika, a BELZEBUBA Brna, biskupa Cikrleho, je nutné hluboko, do říše ticha, protože křesťanské militaristické žvásty jsou daleko od Boží slávy, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kvůli němu, a BELZEBUBU Brna, Satanu rektoru Bekovi, nemá Česko NOVÉ NEBE, a NOVOU ZEMI. Křesťanství zarůstá pastvou jen na oko, pro vládu uvedených hlupáků a zločinců, nad socialistickými ovcemi dělníků, zedníků, rolníků, a pracující inteligence. Tím, bez rozumu Krista, ztratilo Česko všechno, i sebe. Co je dobré pro boháče, není dobré pro ovce pokorného a poslušného pracujícího lidu dělníků, zedníků, rolníků, a pracující inteligence. Politické strany pravice a levice, které měli dorůst k NOVÉMU NEBI, čtením SLOV NOVÝCH NEBES, leží vyvrácené z kořenů. Militaristický pokrytec, KOZEL prezident Zeman, svým rozumem KOZLA, vyznamenal Wintona, který zachránil pouze 669 židovských dětí. Ze SLOV NOVÝCH NEBE je však zřejmé, že Česko má povinnost zachránit a spasit, stávající chudáky, uprchlíky, muslimy, kteří uprchli před válkou o ropu, plyn, a o vládu křesťanů nad muslimy, kteří živoří v bídě, v zimě a hladu, kterých je již přes tři miliony. Všem náboženským a politickým pokrytcům, se DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA, nelíbí. Nikomu se nelíbí spravedlnost Boží, daleko vyšší, než byla na poušti čtyřiceti let socialismu, která bude bez boháčů, bankéřů, vojáků, politiků, atd. Kvůli uvedeným třem vojáků, ROBOTŮM, hlupákům, bláznům, sviním, zvířatům, Bekovi, Štěpánkovi a Cikrlemu, nikdo nevěří textům Písma Matouše 25/33,40. Kristus nyní postavil po své pravici, ovce, soudruhy, např. soudružku Marii z Říček, která byla požádaná, aby pomohla nastolit daleko vyšší spravedlnost, než byla v době čtyřiceti let pouště socialismu. Stejně tak postavil po pravici všechny ovce z KSČM, vedené BERANEM Filipem. Kristus, po své levici, postavil KOZLY z ČSSD, vedené KOZLEM premiérem Sobotkou, včetně jejich OTCE a ZAKLADATELE, prezidenta Zemana. Protože všichni uvedení odmítli nastolit Boží dokonalou spravedlnost, Božího království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného, mají pokorní, a úplně poslušní služebníci Boží, především z řad Božího technického lidu VUT v Brně zajistit, aby všechny politické strany pravice a levice, vešli do odpočinutí od svého díla zhouby, aby vešli do říše ticha, včetně všech Satanů a Ďáblů, všech ekumenických církví, celého SVĚTA. VĚČNÝ OHEŇ, který je připraven ekumenickým ĎÁBLŮM, a jejich ANDĚLŮM, např. soudcům z NSS v Brně, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V ČRo2 bylo řečeno, že ministru školství Chládkovi, je nutné ZATOPIT za to, že ustanovil NÁRODNÍ RADU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, z mrtvých stínů, z embryí, z neposlušných a vzpurných NEMLUVŇÁTEK, novým Kristem neuzdravených. Bylo řečeno, že je mu potřeba ZATOPIT za to, že do čela RADY dal NEČISTÉHO DUCHA, Kristem prokletého a nenáviděného PTÁKA, OTCE ZAKLADATELE nebeského PTACTVA ODS, emeritního prezidenta, zločince a lháře, ekonoma, Václava Klause. Zj.18/2. Když např., spolu s pokorným, a s úplně poslušným projektantem Jiřím Ohnutkem z Brna, jiriekolog@email.cz, zatopíme ministru Chládkovi, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, nový Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a v jedinou hodinu vykonáme rychlý a úplný soud se školstvím, a se vším ostatním neposlušným, vzpurným a pyšným tvorstvem. Zj.18/10, atd. Zatopit ministru Chládkovi, je nutné na Českém statistickém úřadu v Brně, u paní Jonášové, telefon 542 528 111, klapka 115, a u nového ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, telefon 542 528 111, 604 072 581, 762 812 581. Je zde nezbytné zjistit, zda na VUT v Brně stále učí, kolik energie má Česko z ropy, kolik energie má Česko z plynu, kolik energie má Česko z uhlí na vytápění domů, a jaké procento energie Česka, tvoří elektrická energie. Dle údajů bývalého ředitele Energetického ústavu VUT v Brně, docenta Skály, docenta Kadrnožky, a děkana Strojní fakulty ČVUT Hrdličky, jsou uvedené údaje o energetice Česka, odhadnuté v GRAFU, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Když se, z milosrdenství rozumu Krista, podaří mluvit v Brně pravdu o energetice, a o Božích příkazech o energetice, ekologii a mravech, bude Česko energeticky spaseno, jako první na SVĚTĚ, Božím technickým rozumem, z Božího milosrdenství, z Boží vůle. Ředitel nových mravů na VUT v Brně, docent Pospíšil, má povinnost, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pospíchat velice rychle. Pro nový Boží technický lid VUT v Brně, bylo již dávno navrženo sídliště z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, pro 1360 lidí, se SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, uprostřed sídliště. SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, je kruhový DŮM pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, kde vaření i vytápění bude zajišťováno z energie SLUNCE. Jestliže ani nyní nebude ředitel Energetického ústavu, docent Pospíšil poslouchat SLOVO NOVÝCH NEBES, Kristus vyhrožuje, že zcela Česko vyvrátí, a nechá ho zhynout, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Česko je totiž Kristem pozdě varováno. Již dlouho padá, vlastním rozumem politických a náboženských zvířat, do energetického, ekologického a mravního hrobu. Jer.1/17,6/19,12/16až23/29,32až31/27,32až51/58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78.

Proto, aby Kristus mohl prosadit svoji vůli, místo vůle lidské, musí mít v Česku novou BOŽÍ RODINU, pokornou a úplně poslušnou, která má povinnost úplně zničit zpupné, vzpurné a neposlušné křesťany, a jejich Bohy, boháče, bankéře, vojáky, atd. Kristus, ničící veškeré SLOVO STARÝCH NEBES, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, o energetice, ekologii a mravech, trestá drzé neposlušné a zpupné křesťanské militaristické svině, ze svého milosrdenství, protože křesťanští a jiní hlupáci, křesťanským militarismem, ničí nesmyslně celou zemi. Všichni kandidáti a jejich voliči, pro svou neposlušnost, jsou novým Kristem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, prokletí, viz texty v kapitole 183. Svým rozumem, se Kristus slituje, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, kteří prosadí vůli Boží, kteří zřídí novou STÁTNÍ SPRÁVU, a novou vládu Česka, a tím Boží království, viz další text. Nový Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až militaristická, křesťanská, politická, a jiná prasata Česka, a SVĚTA, budou veřejně souzená, PAMĚTNÍ KNIHOU, těchto textů APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, zpupných, vzpurných, a neposlušných dementních idiotů. Bude ve všem po nedostatku, až PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů, bude na svícnu, ve školství, a v médiích proto, aby nový Kristus mohl vládnout celému SVĚTU, všemu tvorstvu, z velké horní komnaty rektora VUT v Brně Štěpánka, svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Protože pokrytectví a demence všech zpupných, vzpurných a neposlušných vládnoucích idiotů, je viditelná pro všechny pokorné, a úplně poslušné, nikdo v Česku nemá výmluvu, nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, ignorovat a neposlouchat. Pokud odvolací komise NSS v Brně, nezruší volby do SENÁTU, a odvolací komise KS v Brně, nezruší volby komunální, kvůli nezbytnému, úplnému zničení lidských zákonů, Mgr. Suchomel z KSZ v Brně, má povinnost, všechny vládnoucí lháře a zločince, neprodleně trestně stíhat, kvůli lžím Česka o Kristu, a lžím technické elity VUT v Brně, o energetice. Při mém dřívějším osobním podání trestního oznámení, na vládnoucí politické a náboženské lháře a zločince Česka, Mgr. Suchomelovi z KSZ v Brně, demence vládnoucích idiotů, včetně demence odborníků na energetiku z VUT v Brně, mu byla již jasná. Proto Mgr. Suchomel, jako úplně poslušný BOŽÍ SYN, má nyní povinnost, trestně stíhat, vůdce obou odvolacích komisí, pro jejich neposlušnost vůči Kristu. Pro volby do SENÁTU, je vůdcem odvolací komise NSS, zločinec JUDr. Passer sekretariat@nssoud.cz. Boží vůli, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES je, aby všichni, kdo jsou dnes v křesťanském vězení kvůli tomu, že dělníci, zedníci, rolníci, a ostatní proletáři, jsou diskriminovaní svou chudobou, byli neprodleně, z křesťanského vězení propuštění, protože DISKRIMINACE zedníků, a ostatního proletariátu, CHUDOBOU, a BÍDOU, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA. Nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, končí křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ tím, že končí křesťanské žvásty děsivé temnoty protikladných nauk křesťanského katechismu, drzých pozemských Otců Satanů kněží, které energeticky spasitelné nejsou. Kristus vyžaduje, aby mohl, svým rozumem, ze svého milosrdenství, vytvořit vše nové, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Platí texty Písma o tom, že Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad úplně poslušnými. Nad neposlušnými a vzpurnými militaristickými vládnoucími prasaty, se nesmiluje. Svým rozumem se smiluje nad těmi poslušnými, kteří dají na svícen texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že OVCE, či BERANI, uvedení v Písmu, jsou soudruzi z KSČ, či KSČM. Smiluje se, svým rozumem, když všichni pochopí, že socialisté z ČSSD, jsou KOZLI. Slituje se, když Česko bude vědět, že LIDOVCI z KDU-ČSL, jsou TELATA, VOLI, či BÝCI, či také SVINĚ. Slituje, se, když média vykřičí do SVĚTA, že Kristus odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, od veškeré elity, v částečce svého DUCHA SVATÉHO, protože místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vládne nad lidmi, Bůh ODS, dementní idiot, emeritní rektor Masarykovy univerzity, politolog Fiala, uvedený v Písmu, jako zlověstný, a Kristem nenáviděný vůdce PTACTVA ODS. Kristus vyžaduje, aby hříchy, či protikladné lži, či žvásty, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, lži promyšlených ekonomických vychytralostí ekonomů a bankéřů, atd., neodpouštěli vládnoucí elitě, drzí pozemští Otcové Satani kněží, ale úplně poslušní a pokorní dělníci, zedníci, rolníci, a pracující technická inteligence. Kristus vyžaduje, aby technický lži lid přiznal, že nesmyslné lži, stávající vládní koncepce energetiky, kterou má Kristus za ELEKTROŠOK, je nesmyslná, protože je pouze na deset procent ELEKTRICKÉ ENERGIE, z celkem potřebné energie. Všichni vládnoucí dementní idioti, při odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, nemají logické myšlení v částečce DUCHA Božího, protože lidský rozum je stejný, jako rozum zvířat. Děsivá křesťanskou temnota protikladných nauk o Kristu, musí být úplně zničena proto, aby mohl být úplně zničen, krutý zmijí jed BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Křesťanským, neposlušným, militaristickým sviním, Kristus zakryl logické uvažování, odstoupením svého rozumu proto, aby mohl křesťanství, a všechny jeho podíly, úplně zničit, po zveřejnění těchto textů SOUDU, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse, Česka a SVĚTA, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Dějepis Česka je zapotřebí nyní učit nově tím, že je uvedený ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Hříchy, to je lži o Kristu, a lži o energetice, mohou odpouštět již pouze BOŽÍ SYNOVÉ, nové STÁTNÍ SPRÁVY, a nové vlády, pokorné, a úplně poslušné, zřízené ekologem Jiřím Ohnutkem, kterého jsem pomazal OLEJEM energie ze SLUNCE, za proroka místo mě, viz další text. Nastal ÚSVIT Božího království, kdy je možné nového Krista nalézt, ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, po zveřejnění těchto textů. Pro každého pokorného, úplně poslušného levicového BERÁNKA, či OVCI technického lidu, pro každého znalce SLOV NOVÝCH NEBES, je Kristus SKÁLOU, kterou brány křesťanského, militaristického PEKLA, nepřemohou. Každý, kdo mluví pravdu o energetice, ekologii, a mravech, mluví z DUCHA SVATÉHO, protože má myšlení nového Krista. Lévijci, soudruzi, to je OVCE, či BERANI, stejně tak socialisté, to je KOZLI, do energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království, však již nepatří. NOVÁ STÁTNÍ SPRÁVA, technická, pokorná a úplně poslušná, bude mít HOSPODINOVO KNĚŽSTVÍ, bude mít KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVÍ BOŽÍCH SYNŮ, Bohů, s technickým rozumem Krista SPRAVEDLIVÉHO, MOUDRÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO. Nový Kristus je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Neposlušné křesťanské svině, stejně tak levicoví soudruzi, to je BERANI, či OVCE, levicoví socialisté, to je KOZLI, a pravicové svině, to je Kristem nenáviděné PTACTVO ODS, a lidovci z KDU-ČSL, které má Kristus za VOLY, TELATA, či BÝKY, mají pomateného DUCHA, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných. Vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, se novému Kristu rouhají, děsivou temnotou protikladných nauk stupidních dogmat křesťanského katechismu, a promyšlenými vychytralostmi BANKOVÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Plný počet křesťanských a imperialistických rouhačů v Česku nyní vzešel proto, aby se Kristus, nad pokornými a slušnými BOŽÍMI SYNY, mohl smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Zneužívat SLOVO BOŽÍ křesťanskými žvásty, je trestný čin. Křesťanský, militaristický vzpurný lid, synové prolhaní, odmítli Krista poslouchat.

Pokorní, a úplně poslušní levicoví BERÁNCI, či OVCE, především nového technického Božího lidu, mohou být energeticky, ekologicky a mravně spasení, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, jako BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, pokud jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM technické elity, bude nový Kristus. Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, vyčkává, chce se nad zpupnými a neposlušnými militaristickými sviněmi Česka smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Kvůli vládě vládnoucích zločinců a lhářů, nezaměstnaní a bezdomovci, kteří nedokáží odstranit svou chudobu, se propadají do nejhoršího stavu bytí, do SVĚTA ZVÍŘAT. Kristem pomatené Česko, se kterým se Kristus soudí, prožilo nadarmo čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Odstoupení rozumu Krista, činí z nezaměstnaných a z bezdomovců zvířata, a z vládců SVĚTA, např. z prezidentů Obamy, Putina či Zemana, stejné válečné zločince, jakým byl Hitler. Česko se nepoučilo se ani z dějin, ani z textů Písma. Množství moudrých znalců SLOV NOVÝCH NEBES, především technického lidu, má povinnost, vzdělávat se Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude nad vším tvorstvem vládnout sám, z VUT v Brně, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, místo NETVORA, místo rektora Masarykovy univerzity, Beka, a místo jeho ekumenické čarodějnice religionistů, po zveřejnění těchto textů. Kristus, svůj technický lid VUT v Brně, nechce pokořovat věčně. Chce se smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, především nad novým ředitelem Energetického ústavu VUT v Brně, docentem Pospíšilem pospisil.j@fme.vutbr.cz, shromážděného nově do mého adresáře. První manželství Krista s religionisty, filozofy, politology, sociology, ekonomy, atd., Masarykovy univerzity, se nepovedlo. Kristus chce MANŽELKU novou, technickou, DÁMU, kterou živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa, nyní především chce Energetický ústav ČVUT. Za krále Česka, za nového prezidenta Česka, jsem již dávno pomazal olejem nové energetiky ze SLUNCE, nahrazující končící fosilní paliva, odborníka na energetiku zimních, bytových domů, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedené ve FOTOGALERII www.pametni-kniha.cz, Kristem v Písmu vyvoleného projektanta vzduchotechniky a vytápění, Ing. Rákose z Brna. Za proroka místo sebe, který má povinnost projednat, a zajistit, vytvoření nové vlády Česka, a nové STÁTNÍ SPRÁVY Česka, dle textů dále uvedených, pověřuji nyní projektanta elektro Jiřího Ohnutka z organizace www.jirkaklub.cz, jiriekolog@email.cz, mobil 607 648 600. Králem energetiků celého SVĚTA nyní činím ředitele Energetického ústavu ČVUT, docenta Pospíšila, pospisil.j@fme.vutbr.cz. APOKALYPSA těchto textů, oslaví svoje patnácté, či osmnáctileté narozeniny, když klín ŽENY STATEČNÉ, K.M.7/12, Př.31/10, porodí alespoň jednoho, nebo dva BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno pomatené tvorstvo, kvůli tomu, že Česko má povinnost, změnit celý SVĚT, SLOVEM NOVÝCH NEBES, na všesvětovém kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. ŽENA STATEČNÁ slíbila porodit BOHY s rozumem Krista, Jiřího Ohnutka jiriekolog@email.cz, a ředitele Energetického ústavu ČVUT, docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz. Kristus dal slib, že když budeme společně bádat v zákonech POLE VĚDY Písma, které jsou dokonalou láskou Krista, smiluje se v jedinou hodinu SOUDU, vykonaného v Energetickém ústavu ČVUT, nad zpupným a neposlušným Českem. Když pokorní, a úplně poslušní noví kněží technického lidu, především energetici a projektanti, nebudou Česko pohřbívat, do energetického, ekologického a mravního hrobu, Česko bude stát na SKÁLE, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kristus, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, bude tou SKÁLOU, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Vážení nově oslovení pánové Ohnutku a Pospíšile. Já jsem svůj úkol splnil. Shromáždil jsem Vás, do svého adresáře, pro Vaše vzkříšení z moře mrtvých, militaristických, křesťanských sviní. Proto můžete být spaseni, technickým rozumem Krista, z jeho milosrdenství, v částečce DUCHA svatého, o koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, platné pro všechny energetiky SVĚTA. Bude ve všem v energetice, celosvětově, po nedostatku, když se spolu domluvíme. Všechny národy Vám budou blahořečit, a Česko se stane vytouženou zemí. Pánové Ohnutku a Pospíšile. Kristus mě porodil z lůna ŽENY STATEČNÉ proto, aby dokázal svou moc nad lidmi, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES tím, že svým rozumem odstupuje od neposlušných a vzpurných, a svým rozumem, ze svého milosrdenství, dává svůj rozum mnoha lidem, i když pokorní a poslušní nejsou, protože ví, že lidská DUŠE, a lidské TĚLO, je stejné, jako u zvířat. K.M.12/10,17,27. Musím psát APOKALYPSU těchto textů tak dlouho, až vše o novém Kristu pochopíte. Kristus v Písmu i v ČRo2 uvedl, že se sám nominoval na NEVIDITELNÉHO HERCE, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO, protože v děsivé křesťanské temnotě, protikladných nauk o Kristu, kvůli promyšleným ekonomickým vychytralostem bankéřů, vojáků a politiků, všichni o Bohu ví PRD. SLUNCE, jako hlavní zdroj energie, nahrazující fosilní paliva, je SVĚTLEM SVĚTA, pro energetiky všech států SVĚTA. Kristus, každého zpupného, vzpurného a neposlušného zklame, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA. Celosvětový mír, a klidnou budoucnost, si zajistí pouze spravedliví, moudří, pokorní a poslušní. Mich.4/12,5/9, Mal.2/9,15,17,3/10,16,20, Žalm33/6,37/5,11,35,50/16,22až102/27,127/1,3,132/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.29/11až24,30/18až33/22,44/5,8,45/7,53/12,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Ám.3/7,5/18až8/2,11, Přisl.1/7,14,8/13,17až20/12,31/10, Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Pánové Ohnutku a Pospíšile. Kristus mě porodil z lůna ŽENY STATEČNÉ proto, K.M.7/12, Př.31/10, abych já nevzdělaný, s VPŠ slévárenskou, zahanbil docenty, profesory a děkany, odborníky na energetiku, a odborníky na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, což se dle vůle Boží stalo. Kristus mě vyvolil proto, aby na mě snesl určité jasné znamení, které dokazuje pravdivost Božích výroků, o jeho moci, nad každou lidskou DUŠÍ, a TĚLEM. Pravdou o Kristu, a pravdou o jediné možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, mě odlišil od vzpurných, zpupných, a neposlušných vládnoucích dementních idiotů. Kristus totiž, zpupné, vzpurné, a neposlušné dementní křesťanské militaristy, boháče, bankéře, vojáky, kněze, politiky, a jiné hlupáky, včetně proletariátu, nemůže soudit jinak, než odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA. Korán20/69,57/25, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/9,3/10,5/5, 1.Kor.1/27,3/2,18,4/20,10/12,12/11,14/33,36,15/33, Mal.2/9,15,17,3/10,16,20, atd. Dle vůle Boží, jsem zahanbil vzdělané děkany, profesory, docenty, atd. především docenta Skálu, Kadrnožku a Hirše, z VUT v Brně, a děkana Hrdličku a profesora Drkala z ČVUT, kteří o Kristu, a jeho moci nad každou lidskou DUŠÍ, a TĚLEM, nemají ani ponětí. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je neznalost Krista hřích, který je k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Boží hněv totiž neprodlévá, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze Božím rozumem, Krista SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE, všech států SVĚTA. Hleďte proto milosrdenství rozumu Krista, kterým je pomalý POSLEDNÍ SOUD všech zpupných, vzpurných a neposlušných, pochopit. Kristus se smiluje nad Českem, svým rozumem, ze svého milosrdenství v případě, že nově oslovení, ředitel Energetického ústavu ČVUT, docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a Jiří Ohnutek jiriekolog@email.cz, pochopí, že Česko může být energeticky, ekologicky a mravně spaseno, pouze v případě pokory, a úplné poslušnosti, veškerého lži lidu VUT v Brně, ČVUT v Praze, a všech projektantů. K.M.12/10,17,27, 1.Kor.1/27,3/2,18,10/12,12/11,14/33,36,15/33, Žalm37/5,11,35až107/10,18,27,43,127/3,132/5,8, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, atd. Pánové Ohnutku a Pospíšile. Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, poradil docentu Skálovi, abych si zjistil ODHAD PROCENTUÁLNÍHO ROZDĚLENÍ ENERGIÍ DLE ZDROJŮ – STÁVAJÍCÍ STAV, u paní Jonášové, z Českého statistického úřadu v Brně, telefon 542 528 111, klapka 115, což je uvedeno v dalším textu. Když Kristus umožní docentu Pospíšilovi mluvit pravdu o energetice, z milosrdenství svého rozumu, znamená to, že do jím vyvoleného Česka, v novém DNES, přišel podruhé jako zloděj, na boháče, bankéře, vojáky, kněze, obchodníky, atd. Iz.57/10,16,20, 1.Tes.3/3,4/16,5/1, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, atd. Kristus i podruhé přijde jako HOŘÍCÍ PEC PEKLA, pro boháče, které sežehne. Mal.3/19.

Kristus v Písmu oznamuje, že po zřízení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, dle jeho příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, bude život lidí probíhat stejně, jako za feudalismu, kapitalismu, fašismu, socialismu a imperialismu. Znamená to, že po vyznání vin a lží vládnoucích prasat, bude nastolen NOVÝ SYSTÉM, bez SKÁLY křesťanských militaristů, bez PRACHŮ, bez PENĚZ, bez MAJETKU, atd. Život bude probíhat stejně, jako probíhal tím, že lidé budou bojovat o vládnoucí KORYTA nové STÁTNÍ SPRÁVY. KORYTO VLÁDNOUCÍ ELITY, opět bude Bohem, což má povinnost nyní zajistit Kristem vyvolený prorok, projektant elektro, Jiří Ohnutka z organizace www.jirkaklub.cz, jiriekolog@email.cz. Kristus se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až spolu s projektantem Jiřím Ohnutkem, a s jeho KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, nové STÁTNÍ SPRÁVY BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, donutíme mluvit pravdu o energetice, vůdce VUT v Brně, rektora Štěpánka. Na lži o Kristu, a na lži o energetice, se určitě přijde. Kristus, z milosrdenství svého rozumu slíbil, že se nad mnohými pokornými a úplně poslušnými smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v případě, když znalci SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, budou dělat skutky, pro nastolení Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Ztráta důvěry v moc Boží nad lidmi, má dlouhodobé následky, pro odpuštění hříchů vládnoucí elitě, od které Kristus odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Stávající vládnoucí elita si nezaslouží svoje KORYTA, protože dlouhodobě všichni lžou o Kristu, o DUCHU SVATÉM, o jediném Bohu SVĚTA, pro svoji chamtivost, která dělá veškeré zlo na SVĚTĚ. Aby SPRAVEDLIVÝ KRISTUS mohl lidem vládnout z VELKÉ HORNÍ KOMNATY, z kanceláře rektora VUT v Brně Štěpánka, ze které chce vyjít jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, vyžaduje hlavu rektora Masarykovy univerzity Beka. Nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES vyžaduje, abychom s projektantem Jiřín Ohnutkou, dělali skutky tak, aby komnata rektora Beka, byla proměněna v hnojiště, protože sociologové, politologové, atd., do Božího království nepatří. Vyžaduje, aby Hospodin mohl Česku a SVĚTU žehnat pokojem, z VELKÉ HORNÍ KOMNATY rektorátu VUT v Brně tím, že rektor Štěpánek zde bude orat, sít, sklízet a soudit, pro znalost dokonalé lásky Krista, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Tím budou religionisté Masarykovy univerzity, proměnění v HNOJIŠTĚ, pro zákony POLE VĚDY Písma. Kazit dobré mravy Česka a SVĚTA je zločin. Svádět lid od SLOV NOVÝCH NEBES, do záhuby, křesťanskými a ekonomickými klamy, je zločin. Nikdo zpupný, vzpurný a neposlušný, není dělníkům, ani Kristu, k užitku, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice, ekologii a mravech. ROK TRESTU se v Česku začal již dávno, a stále trvá. Vždyť o ROPOVODU DRUŽBA již dávno bylo rozhodnuto, že se nebude opravovat, protože se to, pro blízké dotěžení ropy v Rusku, v této době, ekonomicky nevyplatí.

Křesťanství je žalářem národů EU. Novému Ježíši Kristu, jedinému Bohu SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, bude patřit celý SVĚT, až Kristem vyvolené Česko, na Domašovsku, a v Brně, úplně zničí hnijící OCHLOKRACII křesťanského militarismu, úplným zničením děsivé temnoty krutého zmijího jedu křesťanského katechismu, a úplným zničením krutého zmijího jedu bankovního systému, a vojenskoprůmyslového komplexu. PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů APOKALYPSY www.pametni-kniha.cz (je nutné napsat www), dává nový duchovní rozměr, výročí vzniku Československa 28.10.2014 tím, že datum vzniku státu, je v podobenstvích zapsáno v Bibli. Jsou to především podobenství, o čtyřiceti létech pouště socialistické Boží spravedlnosti, a o stávající době sedmdesáti let Česka od Hitlera. Česko je nyní domovem nového Krista, pro každého pokorného a úplně poslušného znalce ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. DOMOV u jediného Boha SVĚTA, u Hospodina, u Ježíše Krista, má nyní každý pokorný, úplně poslušný, prozíravý, dospělý, odpovědný, spravedlivý, atd., pro znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech. Kristus, vše uvedené pro Česko připravil, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, pro pokorné a úplně poslušné, pro ÚSVIT prvního dne Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Česko je odjakživa vedeno Kristem, dle SLOV NOVÝCH NEBES. Nový duchovní rozměr proto má nyní i výročí VŘSR 7.11.2014. Výročí 17.11.2014, je naprosto mylně nazváno DNEM BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII. Vládnoucí bohatá křesťanská OCHLOKRACIE, si plete známú vetu, o tom, čo to je svoboda a demokracie. DEMOKRACIE je vláda nového Božího lidu, pokorného, a úplně poslušného VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Vláda chamtivých modloslužebníků, boháčů, bankéřů, politiků, právníků, a jejich Bohů, drzých pozemských neposlušných Otců Satanů kněží, nad pracujícím lidem, není demokracií. Dle SLOV NOVÝCH NEBES, nemáme domov, žijeme v PODSVĚTÍ, či v PEKLE. Žijeme v křesťanském PEKLE, pro militaristickou ideologie např. BELZEBUBA Česka, kardinála Duky, či pozemských Otců Satanů z ČKA, které vede drzý Satan Halík, drzých pozemských Otců z Proglasu a TWR, které vede Otec Satan Holík, či farníků z Domašovska u Brna, které vede drzý pozemský Otec Satan farář Dominik. V křesťanském imperialistickém PEKLE, nás vedou pekelníci SATANI, lháři, vrazi Krista, zločinci, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, do energetického, ekonomického a mravního hrobu, pro ignorování SLOV NOVÝCH NEBES. Především Domašovsko a Brno, má povinnost pochopit texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy je Česko, novým Kristem, SLOVEM NOVÝCH NEBES, stejně pozdě varováno, před ropným a ekonomickým, celosvětovým kolapsem. Výročí 17.11.2014, není SVĚTLEM, je TMOU z toho důvodu, že Kristus, v této době vyvedl jím vyvolené Česko, z pouště čtyřiceti let pouště socialismu, do děsivé temnoty křesťanského imperialismu proto, aby se mohl soudit s boháči, s bankéři, s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, a s ostatními pokrytci a hlupáky, které svým rozumem, ze svého milosrdenství, již nepase, a pást nebude. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud dva, jím vyvolení projektanti, Stanislav Oplatek a Jiří Ohnutek, prohnilý militaristický, křesťanský režim úplně nezničí, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES. Projektanti, Stanislav Oplatek a Jiří Ohnutek, Krista nehledali. Kristus si nás, svým rozumem, ze svého milosrdenství, našel sám. Proto je stále naděje, že se nad jím vyvoleným Českem smiluje, z milosrdenství svého rozumu. Vyžaduje křesťanský militarismus a kapitalismus, úplně zničit, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, čtením SLOV NOVÝCH NEBES, ve školství, a v médiích. Vyžaduje vytvořit vše nové, vytvořením nové vlády Česka, a nové STÁTNÍ SPRÁVY, úplně poslušné, dle dalších textů. Vyžaduje, aby projektant Jiří Ohnutek, s mnohými pokornými, a úplně poslušnými, dělil kořist, kterou jsou KORYTA, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, a vládě. Kristus vyžaduje, aby Česko vytvořilo ŠIROKOU CESTU do Božího království, úplným zničením všech světových militaristických náboženství, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES. Svůj rozum, v částečce svého DUCHA, Kristus vrátí pouze těm BERÁNKŮM, kdo budou mít SLOVO NOVÝCH NEBES za SKÁLU, a začnou mu sloužit s bázní, a s úctou. Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Ám.3/7až5/18až8/2,11, Iz.29/11až24až30/18až53/12,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Jer.1/17až6/19až51/58, Mat.5/3,9,14,18,23/7, 25/40, atd. Boháč, emeritní prezident Václav Havel, a jeho Bůh, drzý pozemský Otec Satan biskup Václav Malý, Otcové, zakladatelé křesťanského, militaristického PEKLA v Česku, proto nejsou hrdinové, ale lháři, zločinci, a vrazi Krista, protože Kristus nyní je nový, je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, jsou od Boží slávy, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vzdálení. Kdo nyní nebude věřit novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, kdo bude věřit takovým pokrytcům, lhářům, zločincům a podvodníkům, jakým je např. misionář Jiří Hanák, bude vyvržen ven od Boží slávy, od SLOV NOVÝCH NEBES, do děsivé křesťanské temnoty, kde, pro odstoupení rozumu Krista od zpupných a neposlušných, bude pláč a skřípění zubů. Misionář Jiří Hanák, Bůh křesťanských militaristických sviní, mlel ve vysílání TWR v Proglase, svoje militaristické žvásty, PEKELNÉHO křesťanského OHNĚ o tom, že sbírky křesťanů, pro výzbroj armády UKRAJINSKÝCH vrahů, vojáků, v rámci křesťanské charity a almužny, jsou spravedlivé a spasitelné. Stejnými zločinci, jako Jiří Hanák, jsou Jarmila Lomozová z vedení Arcidiecézní charity Praha, s militaristickou sviní Evou Hůlkovou z Radiožurnálu, z Doteků víry. Kristus stále nemůže být v Česku Pánem nad sobotou, protože tyto dvě militaristické svině, šíří nikoli spravedlnost Boží, spravedlnost Božího království, spravedlnost SLOV NOVÝCH NEBES, ale spravedlnost svou. Specialistka na sociální intervence do afrických zemi Jarmila Lomozová, pomocí charity a almužny, dělá v Africe veškeré militaristické křesťanské PEKLO a zlo. Kristus se v Písmu ptá. Může si Česko udělat své Bohy, mletím protikladných nauk o Kristu, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí. Odpovídá, že to není možné, protože SLOVO NOVÝCH NEBES, je nyní Bohem, Hospodinem, či Kristem, pro celý SVĚT. Křesťanské, militaristické, imperialistické a jiné vládnoucí Bohy, či SVINĚ, Kristus již zabil, ze svého milosrdenství, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, a neposlušných.

6.)Smlouvu NOVOU A VĚČNOU s Kristem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, o neodstupování Božího rozumu, od pokorných a úplně poslušných, má nyní povinnost učinit technik, pan Jiří Ohnutek z organizace www.jirkaklub.cz, jiriekolog@email.cz, mobil 607 648 600. Nový Kristus mu dovolí založit novou STÁTNÍ SPRÁVU, pokornou a úplně poslušnou, když zorganizuje vykonání SOUDNÉHO DNE. Viz další text. Čo bolo, to bolo. Terazky som nebešťanom, protože Ježíš Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, je jediným Bohem SVĚTA tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V Písmu slíbil, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, z milosrdenství svého rozumu, na Domašovsku, či v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, roztáhne úplně poslušným, SLOVO NOVÝCH NEBES. Přelom věků je přelom z úplné neposlušnosti, na úplnou poslušnost. Úplně poslušní, s myslí Krista, mají povinnost, v novoluní od čtvrtka 23.10.2014, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtka 6.11.2014, učinit DEN SOUDNÝ, se vším neposlušným a vzpurným stvořením. Bůh ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil, že zemi pokorných, a poslušných služebníků Krista, promění na majetkovou rovinu tím, že TĚLO obchodníků s náboženskou SMRTÍ, církve katolické, všeobecné, a ostatních ekumenických církví, úplně shnije tím, že úplně neposlušní kněží, např. Cikrle, Čupr, či Dominik se změní z pozemských Otců Satanů kněží, na Otce Bohu milé tím, že budou úplně poslušní. Stejně tak že shnijí všichni obchodníci se SMRTÍ politickou. Shnije TĚLO stávající zpupné STÁTNÍ SPRÁVY tím, že shnijí DÉMONI, se svým vůdcem Babišem, vojáci, s vrchním velitelem branné moci, se zakladatelem KOZLŮ ČSSD, prezidentem Zemanem, právníci, se svým vůdcem JUDr. Baxou z NSS v Brně, politici, se svým vůdcem, s KOZLEM premiérem Sobotkou, atd. Zeman, Babiš a Sobotka jsou křesťanskou BOŽÍ TROJICÍ. Otec zakladatel veškerého militaristického zla KOZLŮ ČSSD, je prezident Zeman. SYN ČLOVĚKA, prezidenta Zemana, je ministr financí Babiš. Křesťanský DUCH SVATÝ, je KOZEL premiér Sobotka. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo jsou ti, kdo nebudou spoléhat na svou rozumnost zvířat, ale budou patřit do Boží celosvětové rodiny tím, že svěří svou cestu Hospodinu. BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušní, mají povinnost usilovat o to, aby Česko patřilo Hospodinu tím, že bude prvorozené, mezi všemi národy. Kristus se nad Českem smiluje, svým rozumem, až zločinci a lháři Zeman, Babiš a Sobotka, kterým Kristus, svůj rozum, ze svého milosrdenství, již nevrátí, budou úplně zničení, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zkostnatělé a zastaralé názory demagogů, či konzerv, úplně pomatené Boží trojice Česka, Zemana, Babiše a Sobotky, kteří neslouží novému Kristu, kteří mají za Boha svá KORYTA, nemohou nikoho energeticky, ekologicky a mravně spasit. Nový Kristus slíbil, že v DEN SOUDNÝ na Domašovsku, a v Brně, bude zmatek v hlavách pomatených neposlušných tak veliký, že i já se budu zdravit POZDRAVENÍM POKOJE, se všemi vzpurnými a neposlušnými. Stane se tak, když především na Domašovsku, a v Brně, všichni uznají texty Písma o tom, že z boje proti SLOVU NOVÝCH NEBES, které jsou novým Kristem, není východisko. Na SVĚTĚ není člověka, který by měl v moci svého DUCHA, či svou DUŠI. Kristus činí každé Duši DOBRO svým rozumem, i ZLO, odstoupením svého rozumu tak, jak sám chce. POZDRAVENÍM POKOJE na Domašovsku, a v Brně, se budu zdravit s pokornými poslušnými, Zach.14/12, kteří naplní Písmo tím, že svými skutky, skončí vládu politiků a kněží nad lidmi proto, aby nad Domašovskem, Brnem, Českem, a celým SVĚTEM, mohl vládnout nový Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svými zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Zach.8/16,9/16až14/12, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,57/10až20,63/14,18,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm1/1,9/1,21,10/1,18,33/6,37/5,11,35,38,96/7,102/27,104/29,30,132/5,8až150/6, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Řím.1/18až8/19,29až11/28,32, atd. Víru v nového Krista najdou pokorní a úplně poslušní, ve všech pádech, Kristem vyvoleného Česka, které jsou uvedené v Písmu. Prvorození pokorní, a úplně poslušní, z nové Boží, celosvětové rodiny, patří Kristu VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. POZDRAVENÍM POKOJE se pozdravím se znalci SLOV NOVÝCH NEBES, se zedníky, a s ostatními proletáři, s hasiči Trandou tramin25@seznam.cz, jiriplaisner@seznam.cz, milan.valousek@seznam.cz, či v Břeclavi, s panem Novac.T@seznam.cz, Zach.14/12, když uvěří, že utištěné proletáře Kristus spasí skrze jejich utrpení tím, že jim otevře ucho skrz útlak, od vůdce NSS, od zlého Boha, boháče JUDr. Baxy, od zlé odvolací komise pro volby do SENÁTU, vedené JUDr. Passrem sekretariat@nssoud.cz. Bohu se odmítá podřídit i odvolací komise pro komunální volby z KSZ v Brně, podatelna@ ksoud.brn.justice.cz. JUDr. Sladký odmítá připustit, že nový Kristus, a stejně tak jeho podřízený, Mgr. Suchomel, mají pravdu o energetice, ekologii a mravech, na rozdíl od pomateného, neposlušného, to je mrtvého lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů. Kristus, svůj hněv od neposlušných boháčů NSS v Brně a KSZ v Brně, kteří se nechtějí zdravit POZDRAVEM POKOJE s chudými, a se mnou, zřízením nové STÁTNÍ SPRÁVY, dle dále uvedených textů, neodvrací. Musí jít Kristu neprodleně z cesty, do říše ticha. Oz.2/18, Sír.5/5až43/26,31, Žalm115/17, atd. Sami pomocníci NETVORŮ, JUDr. Baxy z NSS, a JUDr. Sladkého z KSZ v Brně, pozemští Otcové Satani kněží, v Domašově farář Dominik fara@domasov.info, drzý Belzebub Brna, pozemský Otec, Satan biskup Cikrle biskup@biskupstvi.cz, a sekretář Čupr cupr@ biskupstvi.cz, se před SLOVEM NOVÝCH NEBES musí sklonit. Jób9/13. Pomalý POSLEDNÍ SOUD boháčů, bankéřů, vojáků, kněží, atd., zrušit nelze. Nelze se zdravit POZDRAVENÍM POKOJE, když kvůli křesťanským modloslužbám, žádný pokoj není. Kristus se smiluje, svým rozumem, až PAMĚTNÍ KNIHA bude v médiích, a ve školství, na svícnu. Jer.1/17až5/7,31,6/19,9/12až23/29,32,31/27,32až51/58, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Kaz.3/18,8/8až12/3, Jan1/13až8/42až12/43až15/25, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, K.M.1/4až12/10,16,20až19/6, Jób9/13až36/15až40/8,14, 1.Jan.2/14až26,3/2,10,4/16,5/2,16, Mat.5/3,9,14,18, atd. Mám povinnost dělat skutky pro nastolení Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného tím, že všechny bludaře donutím studovat SLOVO NOVÝCH NEBES. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Jak.1/5,14,22,2/9,22,4/14, 5/1,20, Jer.1/17až51/58, atd. Proto, aby mě Kristus nezabil, kvůli vzpouře vládnoucí elity, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, která, pro odstoupení rozumu Krista je MRTVÁ, ve středu 22.10.2014, jsem dvě strany těchto textů, předal na NSS v Brně, KSZ v Brně, rektorát Masarykovy univerzity, rektorát VUT v Brně, vůdci ČT Brno Součkovi, a sekretáři biskupa Cikrleho Čuprovi, jako text, zpochybňující podzimní voleby 2014, pro viditelnou demenci vládnoucích NETVORŮ. Od komisí, pro zpochybnění podzimních voleb 2014, z KSZ v Brně, a z NSS v Brně, žádám písemnou odpověď. Pokud právníkům z KSZ v Brně, a z NSS, cokoli ze SLOV NOVÝCH NEBES není jasné, velice rád vše z Písma nesrozumitelné, objasním. Očekávám rozhodnutí o tom, že NETVOŘI, religionisté Masarykovy univerzity, mají povinnost předat vládu nad lidmi, novému Božímu lidu VUT v Brně, což je příkaz nového Krista, příkaz SLOV NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, učiní z NETVORŮ TECHNICKÉHO LIDU, nový Boží lid proto, aby on sám, mohl být jediným SOUDCEM, a ZÁKONODÁRCEM, což každému rád, z textů SLOV NOVÝCH NEBES, objasním. V Brně je to s Masarykovou univerzitou, a VUT v Brně, jako se sekretářkou rektora Štěpánka, s Kalužovou kaluzova@ro.vutbr.cz, která mě odmítá spojit s rektorem Štěpánkem. Brno a tím Česko, a SVĚT, jde z BLÁTA Masarykovy univerzity, do KALUŽE VUT v Brně, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, pyšných a neposlušných. Pracovník KSZ v Brně, Mgr. Suchomel, při nedávném setkání se mnou, již pochopil, že lid VUT v Brně, musí změnit mravy kvůli tomu, aby Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl spasit Česko a SVĚT, energeticky a ekologicky. Protože odmítl trestně stíhat JUDr. Baxu, který odmítl zrušit minulé volby, konané 23.a24.5.2014, neposlušní, to je MRTVÍ politici pravice a levice, dál vládnou Česku, místo Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, to je MRTVÝCH, v částečce DUCHA SVATÉHO, proto pokračuje. Opakovaně je vládnoucí lži lid žádán o rozhodnutí, o zveřejnění těchto textů ve školství a v médiích, aby si to nový Kristus, se všemi zpupnými a neposlušnými, mohl vyřídit, ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Sekretářka Kalužová kaluzova@ro.vutbr.cz, kvůli vrácení rozumu Krista rektoru Štěpánkovi, v částečce DUCHA SVATÉHO, o správné koncepci energetiky, ekologie a mravů, má povinnost, dát si socialistický závazek, na počest Krista a VŘSR. Má povinnost, zvýšeným pracovním úsilím, nastudovat SLOVO NOVÝCH NEBES, a mé setkání s rektorem Štěpánkem, neprodleně zprostředkovat. Snad již nový Kristus, přestane dělat zlo, odstoupením svého rozumu, od zpupných, vzpurných a neposlušných tím, že konečně roztáhne SLOVO NOVÝCH NEBES tím, že někomu z těch, jejichž DUCH, či DUŠE zemdlela, pro odstoupení rozumu Krista, svůj rozum zase vrátí, ze svého milosrdenství. Kristus slíbil, že když najdu dva, nebo tři znalce SLOV NOVÝCH NEBES, pokorné, a úplně poslušné, že udělá takový zmatek v hlavách ostatních neposlušných, že se pozdravím POZDRAVENÍM POKOJE, Zach.14/12, se všemi zpupnými, vzpurnými, drzými, lenošnými, zbabělými, a neposlušnými. Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4,14/13, Abak.1/11,2/2, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Dan.8/14,27až11/39,12/2, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Sk.3/21,7/41až17/23,30, atd.

Nový Kristus, v Písmu, v horoskopu v Rovnosti, v písničkách, atd., uvádí, že při novém novoluní MĚSÍCE, je vždy nejvhodnější čas, na dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Nové novoluní MĚSÍCE, ve čtvrtek 23.10.2014, je zvlášť významné, pro všechny pokorné, a úplně poslušné, kteří chtějí zachránit planetu zemi, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nový Kristus si v Písmu i v písničkách stěžuje na boháče, bankéře, a na jejich Bohy, na drzé pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví. Uvádí, že boháčům, bankéřům, kněžím, atd., dal majetek a peníze, ze svého milosrdenství, přestože ví, že chamtivost je modloslužbou. Když nyní, na ÚSVITU prvního dne Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, chce nyní nastolit majetkovou rovinu, elektronicky plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky kontrolovaným dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, není nikdo, kdo by mu pomohl, není nikdo, kdo by se ke SPRAVEDLIVÉMU Kristu ZLODĚJI, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, dobrovolně vrátil. Nový Kristus vyčkává, chce se nad pokornými, a úplně poslušnými znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES smilovat, Iz.30/18, ze svého milosrdenství, svým rozumem. Ze SLOV NOVÝCH NEBES je však zřejmé, že po zesnutí drzých pozemských Otců, Satanů kněží, biskupa Cikrleho biskup@biskupstvi.cz, jeho sekretáře Čupra cupr@ biskupstvi.cz, a faráře Dominika fara@domasov.info, či po jejich vzkříšení z mrtvých, na Otce Bohu milé, Řím.11/28,32, úplně poslušné, život v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, bude probíhat stejně, jako probíhá dnes, v křesťanském království PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU. Kristus bude každému dávat pouze částečku svého DUCHA, a neposlušné bude trestat, tak, jak bude chtít on sám, odstoupením svého rozumu. Proto ať se každý nového Krista, BOHA POKOJE, a Boha celosvětového míru, bojí. Nový Kristus vyžaduje, aby nikdo nebránil, zveřejnění těchto textů APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, zpupných, vzpurných a neposlušných, ve školství a v médiích. Smiluje se, až pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, kteří vykonají SOUDNÝ DEN, se stávajícím vládnoucím náboženským, a politickým lži lidem, bude mnoho. Kristus v Písmu uvádí, že v novoluní v říjnu 2014, musí Česko, na imperialismus a militarismus politického, náboženského a fašistického dobytka, úplně zapomenout, po úplném zničení křesťanského militarismu a fašismu, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Neposlušná křesťanská, militaristická prasata, musí neprodleně vejít do říše ticha, protože své služebníky, Kristus nyní nazývá nově, pokornými, a úplně poslušnými. Nový Kristus, který lidem dává veškerý rozum, či veškerou zručnost, a dovednost, nemůže žádného člověka soudit jinak, než odstoupením svého rozumu. Řím.3/6, Oz.2/18,9/7,12,15. Příslušné texty Písma nyní neuvádím, protože je stejně nikdo nečte. Na Domašovsku a v Brně, je každému rád v Písmu najdu, a vysvětlím. Až Kristus někomu svůj rozum vrátí, ze svého milosrdenství, což v Písmu slíbil, minulé věci kapitalismu, socialismu, fašismu, či křesťanství, již nikomu nebudou připomínány, protože v Česku se začnou sloužit BOHOSLUŽBY, přestavbou Česka, z křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, na Boží království, bez boháčů, bankéřů, vojáků, aut, a zbraní. Stačí ukončit službu křesťanským a jiným modlám, stačí ukončit křesťanské, militaristické, MODLOSLUŽBY, v Domašově, a na Petrově. Až Domašovsko a Brno, překoná svůj jarní, letní, podzimní a zimní vzdor, proti Kristu, který je na přelomu věků konce éry fosilních paliv, SLOVEM NEVÝCH NEBES, možná bude celosvětově slavné. K mému proklínání volební komise, a všech kandidátů, do zastupitelstva Říček, při podzimních volbách 2014, v kapitole 183, ještě uvádím. Dle Božích příkazů Krista, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, jsem podzimní komunální volby, a volby do SENÁTU, celostátně zpochybnil, proklínáním kandidátů do zastupitelstva Říček. 1. Starostky, ekonomky Vítkové, která pro svoji profesí ekonoma je břemenem, kterou do bran Božího království, vůbec nelze, ve volbách, přenést. 2.Místostarosty Ing. Balcárka. 3. Dělníka Koudelky. 4. Ing. Ustohala. 5. Dělnici Sedlákovou. 6. Ing. Mařákovou. 7. Fyzioterapeutku Svobodovou. 8. Ing. Trampoty. 9. Dělnice v domácnosti Fabíkovou, a proklínáním celé volební komise, kterou jsem při odchodu z místnosti, v chodbě vypískal píšťalou. Proklínal jsem je slovy textů Písma, o zabití uvedených rakovinou, kterou šíří svým nesmyslným politickým učením, o své militaristické spravedlnosti. Proklínal jsem je texty Písma o tom, aby je Kristus převrátil i s auty, ve kterých jezdí. Proklínal jsem je texty Písma o tom, aby jim na hlavu padl nějaký most, či nějaká střecha, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupné, vzpurné a neposlušné technické elity VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů. Vzpurní, zpupní a neposlušní dementní idioti, mrtví zločinci, novým Kristem prokletí, stále totiž nevěří textům Písma o tom, že DISKRIMINACE zedníků, a ostatního proletariátu, CHUDOBOU, a BÍDOU, je HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA. Po volbách jsem chtěl Marii Sedlákovou, která v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, jako soudružka, byla Boží, byla ovcí, pro kterou byl Kristus dobrý pastýř tím, že poslal socialistické ovce do SVĚTA proto, aby rozlišil svou socialistickou spravedlnost, od nespravedlnosti imperialistů, kapitalistů, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, pozdravit POZDRAVENÍM POKOJE. Předpokládal jsem, že z textů Písma, již ji bude zřejmé, že má nyní Kristu pomoci nastolit daleko vyšší spravedlnost, Božího království, než byla spravedlnost za socialismu, o což jsem ji žádal při volbách. Bývalá soudružka Marie mě zklamala. Aby se se mnou nemusela potkat, aby se nemusela zdravit POZDRAVENÍM BOHA POKOJE, a celosvětového míru, přešla přes silnici, na druhou stranu. Z jejích jednání musí být všem zřejmé, že komunistická spravedlnost, a komunistická touha, po celosvětovém míru, nebyla z myšlení lidského, ale byla z myšlení Božího. Protože bývalá soudružka Marie, odmítá Kristu pomoci realizovat dokonalou Boží spravedlnost, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech církví SVĚTA, mohou Boží slovo zneužívat k tomu, aby sloužili politikům, boháčům, bankéřům, vojákům, autům, zbraním, místo Hospodinu. Při mém proklínání kandidátů do zastupitelstva, a členů volební komise, v žádném případě neplatí SLOVO MOJE, protože platí jiné texty Písma. Kristus, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, stíhá vinu každého, či některého člověka, ve třech, či čtyřech inkarnacích jeho DUŠE za to, že zlí, zpupní a neposlušní, nenávidí Boží spravedlnost, a Boží dokonalost, Božích příkazů a zákonů. Prokazuje však milosrdenství, svým rozumem, tisícům pokolení těch, kdo Boha milují, a kdo Boží přikázání zachovávají. Pozor proto na Boží přikázání. Jiná byla v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, jiná jsou dnes. Navíc platí texty Písma o tom, že já sice mluvím SLOVA NOVÝCH NEBES, ale pokud proklínám někoho, kdo se proti Bohu neprovinil, či komu Kristus zatím jeho provinění toleruje, tomu se nic nestane. Protože stane se pouze to, co učiní Hospodin. Avšak Hospodin tvrdí, že žádného zpupného, vzpurného a neposlušného nenechá bez trestu, protože hněv Boží již neprodlévá. Proto, ať se každý Krista bojí, a vejde do odpočinutí od díla zhouby. 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31.

Při roznášení těchto textů na KSZ, NSZ, MU, VUT v Brně, ČT Brno, a biskupství na Petrově, jsem z milosrdenství rozumu Krista, potkal levicově smýšlejícího pana Jiřího Ohnutka z organizace www.jirkaklub.cz, jiriekolog@email.cz, mobil 607 648 600. V době roznášení těchto textů SLOV NOVÝCH NEBES, jsem po Brně vlastně chodil s HOLÍ, protože z textů SLOV NOVÝCH NEBES je zřejmé, je SLOVO BOŽÍ je HŮL, na každého zpupného, vzpurného a neposlušného Satana. Protože drzí pozemští Otcové Satani kněží, melou v křesťanském vzdoro království PRACHŮ, PENĚZ, stejné slovo Boží, jako melu já, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, Kristus uvádí, že křesťanskými holemi jsem rozrazil hlavu všech uvedených pomatených křesťanských knížat, či NETVORŮ, nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES. Tím se všichni vládnoucí pomatenci v Brně dosyta najedli pohany, protože Boží sláva je určena pokorným, a úplně poslušným, např. BOŽÍM SYNŮM www.jirkaklub.cz, znalcům SLOV NOVÝCH NEBES, které toužebně očekává všechno tvorstvo, pokud se Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad nimi smiluje, což v Písmu slíbil. Slíbil stvořit OVOCE RTŮ ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, snad ve www.jirkaklub.cz. V křesťanském království PRACHŮ, PENĚZ, se zedníci, a ostatní proletáři, kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, zbytečně namáhají, protože všechno, co se postavilo rozumem politických a náboženských zvířat, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, pozře OHEŇ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. SYNEM BOŽÍM, které toužebně očekává všechno tvorstvo, se stane každý pokorný, a úplně poslušný služebník Boží, který uvěří textům Písma o tom, že Kristus, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, od všech zpupných, vzpurných a neposlušných proto, aby se mohl smilovat nad pokornými a úplně poslušnými, např. nad jiriekolog@email.cz. Nový Kristus, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když např. s Jiřím Ohnutkem, a se členy Jirka KLUBU, napíšeme společně text SLOV NOVÝCH NEBES, pro PŘEŽITÍ ČESKA a SVĚTA, což snad bude NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Kristem, která bude platná od konce éry fosilních paliv, od roku 2014, až na věky věků. Kristus se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, když společně budeme dělat skutky, pro nastolení Božího království. Když společně vykonáme v Brně SOUDNÝ DEN se zpupnými a neposlušnými, když společně znovu učiníme uvedené KOLEČKO, na KSZ, NSZ, MU, VUT v Brně, ČT Brno a biskupství na Petrově, když nebudeme chodit s HOLÍ V RUCE, jako chodím já, ale s POKLADEM v ruce. Kristus v Písmu slíbil, že když dva nebo tři budou bádat nad ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, že se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad celým Českem, a tím nad celým SVĚTEM, a to na všesvětovém kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. POKLAD V RUCE, budou mít ti pokorní, a úplně poslušní proroci, které sjednotí svým rozumem, nový Kristus, ze svého milosrdenství tím, že umožní vytvořit dokument pro PŘEŽITÍ LIDSTVA NA ZEMI, sestavený dle názorů levicových ekologů, novinářů, a Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nová mysl o energetice, ekologii a mravech, je pouze z milosrdenství rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO. Pravda SLOV NOVÝCH NEBES zvítězí, nad lží všech světových náboženství o Bohu, když především ekologové z Brna, vedení jiriekolog@email.cz, se budou motivovat SLOVEM NOVÝCH NEBES. Hrstka pokorných, a úplně poslušných synů a dcer z Jirka Klubu, snad již vyvázne. V Brně vyjdeme svými skutky tím, že společně absolvujeme, když to Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství dovolí, uvedené KOLEČKO, ke zpupným, vzpurným a neposlušným vládnoucím dementním idiotům v Brně, s uvedeným POKLADEM v ruce. V tomto případě, Česko a celý SVĚT uvidí cestu členů Jirka Klubu jiriekolog@email.cz, uvidí skutky nenásilí, konané na NSS, KSZ, MU, VUT v Brně, v ČT Brno, a biskupství na Petrově, a najde útěchu po zlu militaristického křesťanství, které Kristus na Česko uvedl, po vyjití Česka, ze čtyřiceti let Boží výchovy k socialistické Boží spravedlnosti, konané na poušti socialismu. Eze.14/22. Především veškerý technický levicový lid, má své kořeny, svého nového domova, který je u nového Krista, ve čtyřiceti létech pouště socialistické Boží spravedlnosti. Proto především Jiří Ohnutek jiriekolog@email.cz, musí mít KŘÍDLA OKŘÍDLENCE tím, Kaz. 10/20, že vše o Česku, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvedené, realizuje v SOUDNÝ DEN, křesťanských, politických a militaristických sviní. Vykřičí do SVĚTA, že všichni zpupní, vzpurní a neposlušní v Česku, mají povinnost skončit v jámě, či ve hrobu, to je v ŘÍŠI TICHA, pro své žvásty a lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, mletím křesťanských protikladných nauk o Kristu, a promyšlených ekonomických vychytralostí, a s nimi souvisejícími nepravdami o energetice, ekologii a mravech. Jirka KLUB, pořádá setkání příznivců, každý první čtvrtek v měsíci, v salonku restaurace MONTANA, Kohoutovice, MHD Voříškova. Dostal jsem dvě stránky textu, nazvaného PŘEŽITÍ LIDSTA NA ZEMI, které Jiří Ohnutek vybral, a sestavil, z názorů levicových ekologů a novinářů, kteří, z milosrdenství rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, mluví částečnou pravdu. Celá pravda je pouze z rozumu Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Kristus poslal své komunistické ovce, mezi imperialistické, militaristické a náboženské VLKY, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Nyní, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, i v písničkách, slibuje jiriekolog@email.cz, a všem levicovým ekologům, NOVÉ BERÁNČÍ SKÁLE, že postupně veškeré škody, způsobené zpupnými, vzpurnými a neposlušnými, náboženskými, a politickými prasaty napraví, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když jím vyvolené Česko, dá texty www.pametni-kniha.cz, na svícen, v médiích, ve školství, či alespoň na internetu. Kristus Česku slibuje, že pomocí rozumu Krista, z Božího milosrdenství, na vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, dopluji na souš tím, že moře křesťanských militaristických sviní, v Česku, úplně vyschne. Moře militaristických křesťanských sviní vyschne, mluvením pravdy o novém Kristu, a pravdy o jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY PÍSMA, o energetice, ekologii a mravech. Když spolu s jiriekolog@email.cz, sepíšeme NÁVRH na zřízení nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné a úplně poslušné, Česko, pomocí rozumu Krista, z jeho milosrdenství, bude stoupat mezi všemi národy stále výš, a již neklesne, protože celý SVĚT půjde správnou cestou tím, že bude nového Krista, úplně poslouchat. Na nikoho z www.jirkaklub.cz, nezavrčí žádný zlý pes z VUT v Brně, žádné politické dobytče, ze stávající neposlušné a prolhané STÁTNÍ SPRÁVY, protože Kristus podivuhodně a viditelně bude rozlišovat, mezi úplně poslušnými, a mezi úplně neposlušnými. Stačí veškeré Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, dodržovat. K militaristické křesťanské většině, které páchá na SVĚTĚ veškeré zlo, se nepřidá nikdo, kdo půjde společně se mnou, realizovat SOUDNÝ DEN tak, jak je opakovaně požadováno. Vypískáním, či vystříkáním úplně neposlušných a vzpurných militaristických sviní, např. rektora Masarykovy univerzity Beka, rektora VUT v Brně Štěpánka, vůdce NSS v Brně JUDr. Baxy, vůdce KSZ v Brně JUDr. Sladkého, ředitele ČT Brno Součka, a jejich Boha, BELZEBUBA Brna, drzého pozemského Otce Satana biskupa Cikrleho, na PETROVĚ. Nový Kristus vyčkává, chce se nad levicovými ekology www.jirkaklub.cz, smilovat, svým rozumem. Iz.30/18až 57/10,16,20až66/24. Smiluje se, ze svého milosrdenství, svým rozumem, až se ekologové www.jirkaklub.cz, rozplodí, studiem SLOV NOVÝCH NEBES. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud se neposlušné Česko, před ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, úplně nepokoří. Levicoví ekologové www.jirkaklub.cz, převezmou ZEMI do dědictví, v případě úplné poslušnosti, když jiriekolog@email.cz, vytvoří novou STÁTNÍ SPRÁVU, viz další text. Chodit po vlnách myšlení vzedmutého moře mrtvých, to je neposlušných křesťanských militaristických sviní, tak dlouho, dokud toto moře vyschne, do doby, až budou všichni úplně poslušní tím, že budou stejně SPRAVEDLIVÍ, jako nový Kristus, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, je nezbytné. Nový Kristus i v písničkách slibuje, že přijde bezvětří tím, že vlny lidského myšlení, o koncepci energetiky, pouze na cca 10 % elektrické energie, u technického lidu VUT přestanou tím, že rektor VUT v Brně Štěpánek, se stane vůdcem nového Božího technického lidu, úplně poslušného. Boží láska, Božího rozumu, tu není. Pomatenci VUT v Brně, ji stále spásu NEHLEDAJ, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, proto ji ani NENAJDOU, pro odstoupení rozumu Krista. Při odstoupení rozumu Krista, zůstali všichni naprogramování tak, jak byli. Všichni jsou HORŠÍ tím, že z vln myšlení drzých pozemských Otců Satanů kněží, si sami programují zlo, které předtím nebylo. Války jsou všude, protože kněží melou podobenství o hřivnách, místo o Boží majetkové rovině. Dle písniček od Krista. Tak již Satane biskupe Cikrle, nepros dál. Všechno ti dám, jen ne lásku, svého rozumu. Tu jsem, jako DUCH SVATÝ, dávno rozdal v písních svých. Jestli mou lásku, lásku mého rozumu chceš mít, tak musíš všechny sloky, o mé SPRAVEDLNOSTI, pro bezdomovce v ÚTERÝ, před středou, která proměňuje křesťanské žvásty v kvílení, znát. I v tomto případě, BELZEBUBE Brna, biskupe Cikrle, budeš mít jen malou naději, že tě budu mít rád. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Slova lží o Kristu na Petrově, ať ji pominou. Z oblohy, zvolna mrak, děsivé křesťanské temnoty, odplouvá. Zpět se zase, vláda TVÁ Bože, k lidem navrací. Pomocí nového Božího lidu technického VUT v Brně, a Ing. Jiřího Trojáčka a Ing. Jiří Korbele z ČSÚ, odd. statistiky energetiky. Pravdou zatím je, že lidé, pro odstoupení rozumu Krista, nejsou schopní mluvit žádnou pravdu. Tím Kristus dokázal svou moc, uvedenou ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nad každou lidskou DUŠÍ, a každým lidským TĚLEM. Nový Kristus vyčkává, chce se nad Českem a SVĚTEM smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až ENERGETICI Česka budou novými kněžími, nového Božího technického lidu tím, že budou, se svou lidskou moudrostí, svých energetických koncepcí, pouze na cca 10 % elektrické energie, v koncích. Žalm1/1až107/10,18,27,43až150/6, Iz.29/11až24až57/10,16,20. Nejmocnější je pravdomluvné slovo o Kristu, DUCHU SVATÉM, a o energetice. Žít život bez lásky Božího rozumu, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných, je katastrofou pro celý SVĚT. Nejmocnější je lidská svoboda, pokorných a úplně poslušných, otroků Krista. Nejpevnější je lidská víra v Krista, pro jeho DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, do ÚDOLÍ POZNÁNÍ, do DOLINY O2 Arény v Praze, na kongres energetiků celého SVĚTA. ZEMĚ Krále králů, a Pána pánů, je Česko. Hej ty tam, NOVÉ NEBE je tu kvůli nám, pokorným, poslušným a spravedlivým. Pane Bože dej, ať smolařům, bezdomovcům a nezaměstnaným je hej. Protože jsi spravedlivý, konej divy, a k zázrakům, v hlavách energetiků, se měj. Tolik lidí, Jidášský PÁTEK, pozemských Otců Satanů kněží, má i v úterý. Dej znamení, v hlavách ENERGETIKŮ, jak z toho ven. Mluvení pravdy o Kristu, a o ENERGETICE, na VUT v Brně, je jediná možná spása. Dokončeno. Před novoluním, které je v sobotu, ve čtvrtek, 20.11.2014.