Kapitola 181

19.09.2014 11:35

Kapitola 181 – 40 stran. Nový Kristus oznamuje svůj druhý příchod do Česka, devíti fotografiemi soch v Brně, a devíti fotografiemi KRUHŮ V OBILÍ. Kruhy v obilí jsou SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, jsou Bohem. Zedníkům a proletariátu, Kristus otevírá oči, útlakem od boháčů, jejich utrpením. 

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 118 (Česká bible, kapitola 181), soud rektora Hampla z KU 91. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

Obsah: 1.) Nastala mimořádná situace. DÁMA, nová církev, VUT v Brně, má povinnost, vést lidstvo do záhrad, kde nie je křesťanský kříž, k celosvětovému míru, mluvením pravdy o energetice, a pravdy o Kristu. Terapie, kterou žádá LÉKAŘ, jediný Bůh SVĚTA, je svatba každého muže, s novou ŽENOU STATEČNOU, a svatba každé ženy, s novým Kristem, studiem SLOV NOVÝCH NEBES. Nové DNES, pro nastolení vlády SLOV NOVÝCH NEBES, nad lidmi celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, je v novém novoluní, od pondělí 25.8.2014, do úplňku MÉSÍCE, do úterý 9.9.2014. Vůlí Boží je, aby Česko, BOHATÝR, neprodleně svolalo, celosvětový kongres odborníků na energetiku, do DOLINY O2 Arény v Praze. Jóel4/2,4,12. Nový Kristus nečiní nic tajně. Ám.3/7až8/11. Vše sděluje, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, ústy posledního proroka křesťanského lži lidu, Oplatka. K.M.1/4,12/10,17,27, Sír.5/5,33/16,43/26,31. Boží svatyně je již ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Drzí pozemští Otcové, Satani kněží, při modloslužbách, SLOVA NOVÝCH NEBES, ze sebe jen hází. Svým rozumem zvířat, nenávidí kázeň. Na SLOVO NOVÝCH NEBES zapomínají lidé vlastní vinou. Nikoli vinou Krista. Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil, že nezaměstnaným, chudým, bezdomovcům, atd., útlakem od boháčů, jejich utrpením, otevře oči a uši. Království Boží, není z tohoto SVĚTA PRACHŮ, PENĚZ, bankéřů, makléřů, boháčů, exekutorů, vojáků, válek, vojenských kaplanů, atd. Dokud kněží a lidé, pro neposlušnost, budou jediného Boha SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, nazývat můj BOHÁČI, můj BANKÉŘI, atd., nový Kristus se nad nikým nesmiluje, svým rozumem, v částečce DUCHA SVATÉHO, o nové energetice. Česko má povinnost, se strachem se vrátit ke Kristu, k jedinému Bohu SVĚTA, nastolením energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného království, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus zavrhl každého, kdo zavrhl nového Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože poznání Boha, souvisí s vyznáním vin, za nenalezení Boha ve SLOVĚ NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Především na Domašovsku, nezaměstnaní, chudí, zedníci, atd., mají povinnost vrátit se k novému Kristu tím, že píšťalkami, zakoupenými na pouti svatého Vavřince, vypískají faráře Dominika, při mši, při kázání. Na pomalém POSLEDNÍM SOUDU, pozbyl svoje BOŽSTVÍ. Mlet v křesťanském a politickém vytržení, děsivou temnotu, a krutý zmijí jed, protikladných nauk o UKŘIŽOVANÉM Kristu, a promyšlených ekonomických vychytralostí, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Veškerý majetek musí být vyvlastněn proto, aby patřil pouze Hospodinu. Jedině tak může být zachráněn, pro stávající vlastníky, od zničení, ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. Strach z Bohů boháčů, z Bohů bankéřů, z mluvení pravdy o Kristu, a z pravdy o energetice, již mají pouze zlí hlupáci. Viz strana 3až15. 2.) Aby Česko pochopilo, že Brno je NOVÝM JERUZALÉMEM, nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nechal v Brně instalovat několik soch, které učinil podobenstvím, o svém PRVNÍM a DRUHÉM příchodu, do jím v Písmu vyvoleného Česka a Slovenska. Fotografie soch, a výklad, jaká podobenství příchodu Krista do Česka představují, je uveden. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, vzešlo Domašovsku a Česku, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, zpupných, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristů. Viz str. 15 až 30. 3.) V závěru je devět fotografií KRUHŮ V OBILÍ. Jsou novým Kristem, trojjediným, čtyř-jediným, atd. Desátý Kristus, je Stvořitelem všech náboženství SVĚTA. Kristus vyžaduje, aby v myslích lidí zůstalo, že devět KRUHŮ v OBILÍ, je novým Bohem tím, že KRUHY jsou podobenstvím o SLUNCI SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Česko, při další neposlušnosti, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných ADAMŮ, bez nové energie, a bez rozumu Krista, brzy zanikne. Zpupné, vzpurné a neposlušné, Kristus nemůže SLOVEM NOVÝCH NEBES uzdravit, protože hledat ho ve SLOVĚ Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, ve SLOVĚ DOGONŮ, ve SLOVĚ MÁYŮ, v písničkách, v pohádkách, ve filmech, v KRUZÍCH v OBILÍ, atd., je ani nenapadne. Dvaceti jedna políčky ve SLUNCI v obilí, v Bavorsku, Kristus zachraňuje 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialu. 5. Schwarzenberga. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. Zachraňuje je tím, že v každém z uvedených vůdců, musí být tito tři BOHOVÉ SLOV NOVÝCH NEBES, BHAGAVADGÍTA, BIBLE a KORÁN. Jakmile Česko bude mít uvedených dvacet jedna vládnoucích Bohů, 3 x 7 = 21, může být energeticky spaseno, pro znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Běda Česku, když Boha prohlásí za ZLODĚJE, a boháče a bankéře, za spravedlivé. Osmým zachráněným, je v Písmu jménem RÁKOS vyvolený nový prezident Česka, projektant, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedených ve fotogalerii www.pametni-kniha.cz, Ing. Rákos z Brna. 3 x 8 = 24. Uvedených čtyřiadvacet starců, má povinnost padnout před SLOVEM NOVÝCH NEBES na kolena, a vyznat, že nový Boží lid, veškerý rozum, pro energetickou, ekologickou a mravní spásu, může dostat od nového Krista, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, pouze v případě pokory a úplné poslušnosti. Prezidentu Zemanovi shnilo ovoce, militarismus. ŽENA STATEČNÁ, kromě Boha, je také VUT v Brně. DÁMA, VUT v Brně, zůstane DÁMOU až na věky věků, když Brno učiní NOVÝM JERUZALÉMEM. Masarykova univerzita byla a je prostitutkou. Bůh setře nezaměstnaným každou slzu z očí, když se Česko ke Kristu vrátí, mletím Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nejpozději v pondělí, v novém novoluní 25.8.2014, musí být každý v Česku dospělý, dle písničky od Krista. Rodičky, PANNY, ekumenické církve, musí rodit pokorné, úplně poslušné BOŽÍ SYNY, které vyhlíží celé tvorstvo. Řím.8. Boha VŠEMOHOUCÍHO nelze poznat z jednoho náboženství, ale ze všech, a i z kruhů v obilí. Viz str.30až40.

Úvod: 1.) Nastala mimořádná situace. Příčinou toho, že se ZEMĚ v základech hroutí, příčinou veškerého zla na SVĚTĚ, jsou lži kněží o Bohu, a lži technické elity o energetice. Schyluje se ke změně paradigmatu, na energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelný tím, že drzí, vzpurní, zpupní a neposlušní, pozbudou svoje BOŽSTVÍ. Nové BOŽSTVÍ, platné až na věky věků, z milosrdenství rozumu nového Krista, získají pokorní, poslušní, a novému Kristu vděční, znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, pro nikoho nesmí být Bohem, žádný zpupný, vzpurný a neposlušný boháč, bankéř, kněz, vojenský kaplan, voják, atd., protože neposlušní, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, Božího království, nepatří. Nový Kristus, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, Božího, všesvětového království, je SLOVEM NOVÝCH NEBES, Bohem, pro každého pokorného, a poslušného člověka. Je jediným Bohem, STVOŘITELEM, pro všechny státy SVĚTA, pro všechna náboženství SVĚTA. Dle numerologie je čtverka číslem SMRTI. Neprodlený DRUHÝ PŘÍCHOD VŠEMOHOUCÍHO Krista, v roce trestu 2014, v měsíci sklizně, v srpnu, nebo, dle Písma, až v září 24.9.2014, je SMRTÍ, pro všechna stávající náboženství, pro všechny politické a náboženské systémy na SVĚTĚ. Chrámem Hospodinovým, ze kterého nový Kristus žehná všem pokorným, a úplně poslušným, je založen tím, že jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, je SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, které vyšlo, v mnoha podobenstvích, v KRUZÍCH v OBILÍ, v mnoha státech SVĚTA. Ag.2/18, Mal.1/7až3/20, atd. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to zkusí ze SLOVEM NOVÝCH NEBES. Kvůli drzému pozemskému Otci, Satanu, faráři Dominikovi z Domašova, přišla nazmar veškerá úroda KRUHŮ V OBILÍ. Nazmar přišel nový Kristus, a jeho ŽENA STATEČNÁ. Nazmar přišla pravda o energetice, a pravda o energeticky správné cestě všeho tvorstva, pro odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných a neposlušných hlupáků, kteří se vzdali rozumného uvažování. Česko nemá pokorné a poslušné služebníci nového Krista, protože nikdo nevěří tomu, že nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, každého zpupného a neposlušného, považuje za Satana. Tím vzešel plný počet Satanů. ŽENA STATEČNÁ, kterou je SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je proto jako PLANÁ ZEMĚ, protože zpupné, vzpurné, a neposlušné křesťany, militaristy, Satany, v Kristem v Písmu vyvoleném Česku, milovat nemůže. Nový Kristus se smiluje, nad pokornými a poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně čeká všechno tvorstvo, když dají www.pametni-kniha.cz, ve školství, a v médiích, na svícen. V Kristem vyvoleném Česku, stávající Boží lid, tvoří levice. KOZLI z ČSSD, vedení premiérem Sobotkou, spolu se zakladatelem ČSSD, kulhavým KOZLEM prezidentem Zemanem, sedí na pravici Boží, jsou pravicí. Na levici sedí OVCE, či BERANI, z KSČM, vedení hlupákem Filipem. Uvedené militaristické svině, učinili Kristu to zlo, co učinili nezaměstnaným, prostitutkám, a bezdomovcům. Česko nejde do Božího království, energeticky neotřesitelného, ale do prokletí, do věčného pekelného OHNĚ, mletého v křesťanském vytržení, Satany kněžími. PEKELNÝM OHNĚM, je sláva lidská, kterou je děsivá temnota, a krutý zmijí jed, protikladných nauk a promyšlených vychytralostí, ekumenického katechismu. Sír.5/5až7/16,9/15,19/20,25až43/26,31, Mat.25/32,40, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Řím.1/18až3/6,4/16,8/19,11/32, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7až12/28, Iz.29/11až24,33/22,57/10až16,19,20, 1.Kor.1/27,3/2až10/12až15/33, Jan1/1až8/42až12/43až15/25, atd. Svým rozumem se Kristus smiluje, ze svého milosrdenství, pouze nad úplně poslušnými znalci SLOV NOVÝCH NEBES. Nový Kristus vyžaduje, aby v jím vyvoleném Česku, nikdo nezdržoval úplný a rychlý soud všech militaristických, křesťanských, a jiných sviní. Nemůže se smilovat, svým Božím rozumem, protože drzí pozemští Otcové, Satani kněží, stále mluví v křesťanském, či jiném vytržení, od víry v jediného, MOUDRÉHO, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO BOHA, STVOŘITELE všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA. Nový Kristus v Písmu vyžaduje, aby přechod z KRÁLOVSTVÍ PENĚZ, do BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, které bude bez PENĚZ, byl pokojný tím, že bude organizovaný, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Pokud zpupní a vzpurní boháči se odmítnou pořídit Boží vůli, mají povinnost zbavit zpupné, vzpurné, a neposlušné hlupáky, jejich Božství, zedníci, nezaměstnaní, a ostatní pracující chudý lid. Snad již nový Kristus umožní, aby v EPICENTRU pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, zpupných a neposlušných, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, se mnozí stali pokornými a poslušnými Bohy, BOŽÍMI SYNY, které toužebně čeká všechno tvorstvo, svými skutky. Kristus v Písmu slíbil, že nezaměstnaným, chudým, bezdomovcům, atd., útlakem od boháčů, jejich utrpením, otevře oči a uši. Především na Domašovsku, nezaměstnaní, chudí, zedníci, atd., mají povinnost se vrátit k novému Kristu tím, že píšťalkami, zakoupenými na pouti svatého Vavřince, vypískají Bohu milého faráře Dominika, při mši, při kázání, v případě, že ani nyní se nestane prvním, pokorným, a úplně poslušným ADAMEM. Mlet v křesťanském a politickém vytržení, děsivou temnotu, a krutý zmijí jed, protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a promyšlených ekonomických vychytralostí, je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Kristus od těch, kdo nyní vědomě lžou o Bohu, a kdo vědomě lžou o energetice, odstoupil svým rozumem, v částečce svého DUCHA, ze svého milosrdenství. Protože úroda KRUHŮ V OBILÍ, přišla na Domašovsku, a v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, nazmar, kvůli cenzuře na pomalý POSLEDNÍ SOUD, vzedmutého moře křesťanských, militaristických sviní, nebylo možné v médiích objasnit, co znamená DVACET JEDNA POLÍČEK, v KRUHU v OBILÍ, v Bavorsku, viz závěr kapitoly. DVACET JEDNA POLÍČEK souvisí s nedělí, s datem 21.9.2014, s datem mých narozenin v roce 1940. Od tohoto dne, za tři dny, to je cca za tři tisíce let, v novém novoluní MĚSÍCE, ve středu, DNE PÁNĚ 24.9.2014, bude nový Kristus Česku a SVĚTU žehnat, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, když chrámové zpěvy v kostele v Domašově, farář Dominik, proměnění v kvílení, protože bude vypískán, chudými a nezaměstnanými. Jeho sadba militaristického zla, shnila. Ag.2/18, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Iz.2/22až29/11až24až33/22až57/10,16,20až66/24, K.M.1/4,12/10,17,27,18/13,19/6, Žalm33/6až150/6, Ám.3/7,5/10,18,8/2,7,11, atd. Dle KRUHŮ V OBILÍ, a dle Písma, DVACET JEDNA POLÍČEK znamená, že nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, a svým rozumem, ze svého milosrdenství, ze vzedmutého moře zpupných militaristických sviní, zachraňuje především SEDM cizopasníků, sedm vůdců stávajících vládnoucích politických stran, 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialu. 5. Schwarzenberga. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. Zachraňuje je tím, že v každém z uvedených vůdců, musí být tito tři BOHOVÉ SLOV NOVÝCH NEBES, BHAGAVADGÍTA, BIBLE a KORÁN. Jakmile Česko bude mít uvedených dvacet jedna vládnoucích Bohů, 3 x 7 = 21, může být energeticky spaseno, pro znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Když se v hlavách vládnoucí elity, budou všichni světoví Bohové, v Boží slávě, vzájemně doplňovat a upřesňovat, Kristus se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, a poslušné Česko může být energeticky, ekologicky a mravně spaseno. V Česku však, i v sobotu a v neděli, kdy má být nový Kristus jediným Bohem SVĚTA, a tím PÁNEM NAD SOBOTOU, zatím vládnou Bohové lidí, drzí pozemští Otcové Satani kněží, kteří ve vysílání TWR v Proglase, v Dotecích víry v Radiožurnále, a v Ranním slově v na Vltavě, znesvěcují SLOVO NOVÝCH NEBES, svými křesťanskými, militaristickými žvásty. Kdyby neblokovali telefonickou část pořadů, bylo by křesťanskému Bohu, Satanu Vaďurovi, twr@twr.cz, jeho hostu, Bohu Lhoťanovi, úplně pomatené Bohyni Hůlkové, a jejímu hostu Bohyni Zuně Kozánkové, info@kidokai.cz, zuna@artyci.com, info@netradicnizazitky.cz, info@znovunapojeni.cz, gabriela@abecedapoznani.cz, studioletna@studioletna.cz, irena.jasickova@cestatelem.cz, ivan.nyvlt@seznam.cz, taiji.holice@seznam.cz, schiatsu@centrum.cz, doteky@rozhlas.cz, milan@artyci.com, a ThDr. Mrázkovi, nabozenstvi@rozhlas.cz, zkráceně sděleno. Vládnoucí politická elita 1. Sobotka, 2. Babiš, 3. Okamura, 4. Fiala, 5. Filip, 6. Bělobrádek, 7. Schwarzenberg, 8. Zeman, uzavřeli manželství s profesionálními lháři, s drzými pozemskými Otci, Satany kněžími, ze všech ekumenických církví. Hru na Bohy, profesionálních lhářů, a zločinců kněží, snad již nový Kristus skončí tím, že umožní novým Bohům, pokorným, a úplně poslušným, pochopit texty Písma o tom, že morganatický sňatek zpupných a neposlušných Satanů boháčů, s Kristem prokletými Satany kněžími, má DĚTI, např. křesťany, či bankéře, kteří jsou vyloučení z nástupnictví dědictví lásky k novému Kristu. Novým Božím lidem jsou pouze pokorní a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, nové BOŽÍ DĚTI, nyní především z řad pracujícího lidu, kterému vládnoucí Satani vědomě ubližují, kvůli modloslužbě, kterou je chamtivost. Víra ve vládnoucí Bohy, v boháče, či v Satany kněze, nemůže nikoho energeticky spasit, pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných. Kdo z hlupáků a zbabělců se nechá vést vírou, ve vládnoucí ochlokratickou lůzu, ve vládnoucí Bohy, v Satany, v jejich rozume zvířat, v rozum dementních idiotů, je veden do hrobu ropného a ekonomického kolapsu, pro odstoupení rozumu Krista, od stávajících zpupných a neposlušných vládnoucích křesťanských a militaristických Bohů, v částečce DUCHA SVATÉHO. Čeho nemůže být nikdy půl, je láska k jedinému Bohu SVĚTA, protože poloviční jistota v Boha, není žádná jistota, uvádí Kristus v pohádce DVOJČATA. Nový Kristus není děvečkou pro lži a podvody vládnoucích Bohů. Kdo se chce zachránit před PEKLEM ropného a ekonomického kolapsu, před PEKLEM třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, v níž, dle Písma, dvě třetiny lidí zajdou strašlivou záhubou, včetně Česka, má povinnost vyhnat všechny stávající zpupné, vzpurné a neposlušné rádce, kteří již pozbyli svoje BOŽSTVÍ, pro neposlušnost, pro vytržení křesťanství ze souvislostí energetické, ekologické, a mravní SPÁSY, pokorných a poslušných. Jistotu energetického spasení budou mít jenom ti Bohové, kteří se k novému Kristu, k jeho POKLADU, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vrátí svými skutky. Ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, pravého Ježíše Krista pozná pouze každý pokorný, a úplně poslušný Bůh, který se podřídí jeho vůli, uvedenou v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. Nový Kristus, ŽÁRLIVĚ MILUJÍCÍ, je jediný LÉKAŘ, jediný UČITEL, jediný mediální MISTR, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pokorných a úplně poslušných. Víra v boháče a v bankéře, místo v nového Krista, nemůže nikoho energeticky spasit, pro odstoupení rozumu Krista od zlých, zpupných, vzpurných a neposlušných. Šťastní a tvořiví jsou ti, kdo rozum Krista mají, protože jsou živí. Kristus ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že stávající SVĚT, kdy spravedliví bojovali proti nespravedlivým, byl zajímavý. Slibuje, že Boží království, kde všichni budou nového Krista úplně poslouchat, bude ještě zajímavější. Mrtvá křesťanská víra v Boha, bez skutků, nastolujících Boží království, není užitečná nikomu. Proto, z milosrdenství rozumu Krista, celý SVĚT uvidí BOŽÍ SYNY, zedníky, a jiný pracující lid, až vypískají faráře Dominika, při mši, při kázání, za to, že straní boháčům a bankéřům, místo Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Veškerý majetek musí být vyvlastněn proto, aby patřil pouze Hospodinu. Jedině tak může být zachráněn pro stávající vlastníky, od třetí SVĚTOVĚ VÁLKY. Strach z Bohů boháčů a z Bohů bankéřů, strach z mluvení pravdy o Kristu, a pravdy o energetice, již mají pouze hlupáci. Dle písniček od Krista. Nebe se zalyká křesťanskou tmou, když v TWR, a v ČRo3, káže bludy Bůh Petr Vaďura. Měsíc ISLÁMU, měl mizerné světlo studené, když v TWR žvástal pokrytec a zločinec, Bůh Lhoťan. Mrtvý hlupák Premiér Sobotka, vzkříšený z mrtvých militaristických sviní, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, má proto povinnost, neprodleně svolat SLAVNOSTÍ SHROMÁŽDĚNÍ, a uzavřít s Kristem NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU. NOVÁ SMLOUVA je o pokoře, a o úplné poslušnosti nového Krista. Jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, o neprodleném zničení militaristického, křesťanského, židovského, hinduistického, a muslimského, království PRACHŮ, PENĚZ, jsou dokonalou Boží láskou. Určitě zvítězí Bůh a čas, který každému, ukáže svou moc, a zlomí vaz. Boží RÁJ, a hezké PANNY, mlýnem SOUDU proměněné ekumenické církve, uvidí ten, kdo bude mluvit pravdu o Kristu VÍTĚZNÉM, a pravdu o energetice. SLOVO NOVÝCH NEBES je MLÝNEM, který semele ekumenické báby, na PANNY. Ekumenické PANNY, církve, budou rodit BOŽÍ SYNY, muslimy, kteří se odevzdají do vůle Boží. Kdo pro chamtivost, která je modloslužbou, se vzdal rozumného uvažování, při ropném a ekonomickém kolapsu, zajde strašlivou záhubou. Kvůli zpupnému a vzpurnému faráři Dominikovi, boháči stále doufají, že velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, vyřeší třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, kterou vidí jako východisko, ze všech potíží. Boháči si válkou chtějí uchovat svou moc, nad chudými, a nad novým Kristem. Nový Kristus, ničící všechny společenské řády, a všechna náboženství SVĚTA, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a odstoupením svého rozumu od neposlušných vyžaduje, především v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku. Bohu milý Otec farář Dominik, mletím SLOV NOVÝCH NEBES, musí zajistil, aby Kristus, jediný Bůh SVĚTA, měl NOVOU ROLI. Aby, na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného, Božího království, byl proměněný SLOVEM NOVÝCH NEBES, a měl roli VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO BOHA, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE SVĚTA. Česko má povinnost, nastolit celosvětový mír, neprodleně. Viz strana3až15. 2.) VELIKONOČNÍ OBĚTNÍ HOD HOSPODINA, má Česko povinnost realizovat, při letním SLUNOVRATU Krista, v sobotu, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, pomocí některých soch v Brně. Proto, aby Česko pochopilo, že Brno je NOVÝM JERUZALÉMEM, nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nechal v Brně instalovat několik soch, které učinil podobenstvím, o svém PRVNÍM a DRUHÉM příchodu, do jím v Písmu vyvoleného Česka a Slovenska. Fotografie soch, a výklad, jaká podobenství příchodu Krista do Česka představují, je uveden. Viz str. 15až30. 3.) Nový Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všeho tvorstva, dokončil postavení svého chrámu moudrého ŠALAMOUNA, jediného Boha SVĚTA, v kruzích v obilí v Česku, u Boskovic, v Bavorsku, u obce Raisting, v Anglii, a jinde na SVĚTĚ, v tisíci podobenstvích. Zůstal manželem zpupných, vzpurných a neposlušných militaristů stávající STÁTNÍ SPRÁVY. Vyžaduje, aby premiér Sobotka zajistil, aby Kristus měl v Česku jedinou církev, novou STÁTNÍ SPRÁVU, s novou vládou Česka, dále uvedenou. První je Bůh, který stvořil, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, nové NEBE. Přátelství s novým Kristem, s jeho ŽENOU STATEČNOU, je víc než láska ke SKÁLE křesťanů, k chamtivosti, k PRACHŮM, a k válkám. Silné neopustí, slabé přesvědčí. V závěru je devět fotografií KRUHŮ V OBILÍ. Jsou novým Kristem, trojjediným, čtyř-jediným, atd. Desátý Kristus, je Stvořitelem všech náboženství SVĚTA. V myslích lidí musí zůstat, že devět kruhů v obilí, je novým Bohem. KRUHY jsou podobenstvím o SLUNCI SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích. Česko, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných ADAMŮ, bez nové energie, a bez rozumu Krista, brzy zanikne. Česko přejde smutek a vzdor, za SVÍTÁNÍ NOVÉHO DNE. Začne se ráj, v BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ, když Česko ztratí křesťanský kříž, při prvních BOHOSLUŽBÁCH v Domašově. Kvůli kněžím, jsou lidé úplně závislí, na lžích, od Boha vytržených, pro mletí křesťanských žvástů. ŽENA STATEČNÁ, LÍBEZNÁ, půjde s každým, kdo bude milovat nového Krista, s každým pokorným, poslušným, a pravdomluvným. Snad se Bůh rozhodne ukončit SOUD NEPOSLUŠNÝCH, kteří milují lži, pro odstoupení rozumu Krista. Každý se již musí bát o svůj rozum. Kristus ho dává každému, jak sám chce, ze svého milosrdenství. Česko již má VLASTNÍ SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, krásné, se zdravím na paprscích, které nezapadá, protože poslušným svítí stále, na internetu, v mnoha kruzích v obilí. Na dávke Božího rozumu, jsou závislí všichni zalúbení, do nové ŽENY STATEČNÉ, LÍBEZNÉ. Kruhy v obilí jsou stejně krásné jako Kristus, protože jsou jediným Bohem. Kristus je i všude kolem nás, jako hudba. Stačí naslouchat, a najít Mistra. Viz strana 30 až 40.

1.)Vakcína na lidskou blbost je nalezena. Je jí ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, od nového Ježíše Krista, od Stvořitele všech náboženství SVĚTA. V sobotu, v předvečer super úplňku DOŽÍNKOVÉHO MĚSÍCE, na svatého Vavřince, DNE PÁNĚ 10.8.2014, měl být nový Kristus PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že ŽENA STATEČNÁ, LÍBEZNÁ, svými prsy, měla v médiích kojit všechna pomatená křesťanská nemluvňátka v Česku, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Kdyby nový Ježíš Kristus byl již v sobotu PÁNEM nad SOBOTOU tím, že by byl jediným Bohem SVĚTA, kdyby ve vysílání TWR v Proglase studio@radio7.cz, twr@twr.cz, a v Dotecích víry v Radiožurnálu radiozurnal@rozhlas.cz, doteky@rozhlas.cz, neblokovali můj telefon, bylo by posluchačům, a drzým a zlým křesťanským sviním, zločincům a lhářům, Endlicherové z TWR, jejímu hostu Petru Húšťovi mefo@seznam.cz, Hůlkové z ČRo1, a jejímu hostu Ondřeji Pávkovi, z Občanského sdružení Svatovítské varhany redakce@katedralasvatehovita.cz, ondrej.pavek@gmail.com, zivny.petr@libero.it, zdechovsky@christnet.cz, zkráceně sděleno. Vítězný pokřik chudých zazní, až odhodí závaží, kterým jsou boháči, vojáci a bankéři, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista. Těm slouží kněží všech církví, místo novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, který vše stávající ničí, odstoupením svého rozumu, od zpupných, a neposlušných křesťanských, a jiných sviní. ZEMĚ SVATÁ, PUPEK SVĚTA, pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, je především na Domašovsku, je v kostele svatého Vavřince, což Bohu milý Otec farář Dominik, nechce ani slyšet. Všichni pomatení kněží chtějí, aby se jim lidé klaněli za to, že místo novému Kristu, který již je SLOVEM NOVÝCH NEBES, slouží svým Bohům, boháčům, bankéřům, vojákům, atd., čímž dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Ekonomické a militaristické žvásty pomatených kněží, svědčí o tom, že nový Kristus, od zpupných, vzpurných, a neposlušných kněží, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. SLOVO NOVÝCH NEBES uvádí, že Kristus nedokáže jinak zničit křesťanské KRÁLOVSTVÍ PRACHŮ, PENĚZ, než odstoupením svého Božího rozumu, od vzpurných, zpupných a neposlušných, chamtivých, militaristických sviní. ZNAMENÍM DOBY, pro pokorné, a úplně poslušné, je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o úplném zničení křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Narodil se nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, který od všech drzých, pozemských Otců Satanů kněží, odstoupil svým rozumem, protože pokouší nového Krista, svými militaristickými žvásty, o potřebě pokračování válek, a svými ekonomickými žvásty o tom, že jejich SKÁLA, PRACHY, PENÍZE a majetek, Česko a tvorstvo energeticky spasí, při velice blízkém, ropném, a ekonomickém kolapsu. Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství nad těmi, kdo ho budou milovat, za jeho příkazy, a za zákony POLE VĚDY Písma, které jsou energetickou, ekologickou a mravní spásou. Bohu milý Otec farář Dominik, z textů Písma dobře ví, že Kristus, jediný Bůh SVĚTA, dělá dobro svým rozumem, a dělá zlo, odstoupením svého rozumu. Nový Kristus chce Česko a SVĚT energeticky spasit, svým rozumem. Bohu milý farář Dominik, novému Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, odmítá předat vládu nad všemi lidmi SVĚTA. Svými křesťanskými, ekonomickými a militaristickými žvásty, které kdáká v křesťanském vytržení, prokazatelně stojí proti Bohu. Na přelomu věku konce éry fosilních paliv, nový Kristus již žádná znamení nedává. Pokorným a poslušným, dává pouze svou dokonalou lásku, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nový Kristus, ze svého milosrdenství, umožňuje chudým, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, úplně zničit boháče, bankéře, vojáky, a veškeré křesťanské zlo tím, že úplně zničí křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ. Bůh mlčel 400 let za Habsburků, mlčel 40 let Boží socialistické spravedlnosti, v době POUŠTĚ SOCIALISMU. Svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, mluví až nyní, sedmdesát let od Hitlera. Bohu milý Otec farář Dominik mě nebere telefon. Navštívil jsem ho proto na faře, a požádal, aby se k novému Kristu, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, neprodleně vrátil, mletím SLOV NOVÝCH NEBES, již při úplňku MĚSÍCE, v DEN SVÁTKU Domašovska a SVĚTA, na Vavřince, v neděli 10.8.2014. Dožínkový super úplněk MĚSÍCE v neděli, v DEN SVÁTKU SLOV NOVÝCH NEBES, svítí o třetinu více, než ostatní úplňky, takže zastiňuje všechny křesťanské militaristické HVĚZDY. Slíbil jsem mu, že na faru obratem přijedu, přivezu fotografie KRUHŮ V OBILÍ u Boskovic, v Bavorsku, atd., a vše, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, mu z Písma objasním, což odmítl. Farář Dominik naplnil Písmo, které uvádí, že zpupní, vzpurní a neposlušní, jsou líní a drzí tím, že SLOVO NOVÝCH NEBES, které je novým Kristem, odmítají studovat. Chtěl jsem se s ním domluvit proto, abych nemusel vysvětlovat zedníkům, a ostatnímu chudému lidu, že mají povinnost faráře Dominika vypískat píšťalkami při kázání v případě, že v křesťanském vytržení, stále bude mlet děsivou temnotu, a krutý zmijí jed, protikladných a promyšlených křesťanských militaristických a ekonomických žvástů. Předal jsem faráři Dominikovi, již dříve rozmnožené čtyři listy A5, kde bylo připsáno. Chamtivý farář Dominik chce, aby se mu lidé klaněli, za obracení evangelií SLOV NOVÝCH NEBES, o energetické spáse, v pravý opak. Protože Dominik nechce o DRUHÉM PŘÍCHODU SPRAVEDLIVÉHO Krista do Česka ani slyšet, protože stále mluví ve vytržení křesťanských protikladných nauk, a promyšlených ekonomických vychytralostí, které nejsou jediným Bohem SVĚTA, je příčinou veškerého militaristického zla na světě. BLAHOSLAVENÍ jsou ti chudí, kteří faráře Dominika vypískají píšťalkami, při jeho kázání, kvůli tomu, že odmítá realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo nemá lásku k novému Kristu, kdo nemá lásku k jeho příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, škodí především sám sobě tím, že nový Kristus, bořící veškeré zlo na SVĚTĚ, od každého vzpurného, zpupného a neposlušného, odstoupí svým rozumem. Jak jinak by mohl nový Kristus, bořící křesťanský militarismus, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, pomatené a zlé lidstvo soudit, než odstoupením svého rozumu, od zpupných a neposlušných, ze svého milosrdenství. Kdo si z militaristických křesťanů myslí, že ještě rozum má, Kristus mu dokáže, že je stejným dementním idiotem, jako jsou drzí, vzpurní, zpupní a neposlušní, pozemští Otcové Satani kněží, jakým je v Domašově, zlý Bůh křesťanů, farář Dominik. Kristus se nad Domašovskem a SVĚTEM smiluje, až chudí pochopí, že znamením doby přelomu věků, konce éry fosilních paliv, je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jediného Boha SVĚTAA, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ, lidé dělají, kvůli drzému znalci Písma faráři Dominikovi, protože Kristus vrátí lidem svůj rozum, ze svého milosrdenství, až Domašovsko učiní VŠE NOVÉ, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES. DRUHÝ PŘÍHOD Krista do Česka, je vlastně odhození všech boháčů, vojáků, bankéřů, atd., na smetiště dějin, pro odstoupení rozumu Krista, od všech zlých, vzpurných, zpupných a neposlušných. Naprogramování NOVÉHO MYŠLENÍ, pomocí SLOV OTCE ŽÁRU OHNĚ PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, pro celý SVĚT. Už odhazujeme závaží, kterým jsou boháči, bankéři a vojáci, při vypískání Dominika při kázání, v další neděli, tři, dva, jedna, start, z milosrdenství rozumu nového Krista. Zlo, které vychází z lidského zvířecího myšlení, bude zrušeno, až se chudí vrátí k novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, vypískáním faráře Dominika, při mši, při kázání, což mají učinit neprodleně. Kvůli faráři Dominikovi, nemají křesťané, o jediném Bohu SVĚTA, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, ani ponětí. V křesťanském královstvím PRACHŮ, PENĚZ, zlí lidé ničí zemi, svým zlým rozumem, náboženských a politických zvířat. Bůh se smiluje pouze nad pokornými, poslušnými a pravdomluvnými. Kdo se k novému Kristu nevrátí neprodleně, vzdal se rozumného uvažování. Člověk bude stvořen k obrazu Božímu, až bude stejný jako nový Kristus, který je jediným Bohem SVĚTA, pouze v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NOVÝCH NEBES. Bezpečí lze najít pouze u nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Vrátit se mohou všichni, kdo budou ochotní pro Krista trpět, nikoli ve válkách, ale při přestavbě SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Kvůli zpupnému a vzpurnému faráři Dominikovi, boháči stále doufají, že velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, vyřeší třetí SVĚTOVOU VÁLKOU, kterou vidí jako východisko, ze všech potíží. Boháči si válkou chtějí uchovat svou moc nad chudými, a nad novým Kristem. Nový Kristus, ničící všechny společenské řády, a všechna náboženství SVĚTA, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES vyžaduje, aby především v ZEMI SVATÉ, na PUPKU SVĚTA, na Domašovsku, Bohu milý Otec farář Dominik, mletím SLOV NOVÝCH NEBES zajistil, aby Kristus, jediný Bůh SVĚTA, měl NOVOU ROLI. Aby, na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, byl PROMĚNĚNÝ SLOVEM NOVÝCH NEBES, a měl roli VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO BOHA, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všeho tvorstva. Farář Dominik má povinnost mít roli pokorného a poslušného, Otce Bohu milého tím, že bude mysl každého člověka programovat nově, mletím SLOV NOVÝCH NEBES, o nové roli Krista, jediného vládce všech států SVĚTA. Naprogramovat do myslí lidí, NOVÉ MYŠLENÍ, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES, je vlastně nastolení vlády nového Krista, jediného BOHA SVĚTA, nad celým SVĚTEM, protože je to zrušení všech stávajících světových náboženství, včetně křesťanství. Naprogramování NOVÉHO MYŠLENÍ, pomocí SLOV OTCE ŽÁRU OHNĚ PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, je vlastně DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, pro celý SVĚT. Vakcína na lidskou blbost je nalezená. Je jí ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od Ježíše Krista, od OTCE všech nebeských světel. Nový Kristus je LÁSKOU, pouze při neprodlené realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. POSLANECKÁ SNĚMOVNA, měla již v pátek, 8.8.2014, rozhodnout o tom, že v Česku bude vše nové, dle příkazů a zákonů, Krista, KLAUNA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE proto, aby se nemuselo v kostele v Domašově, v neděli 10.8.2014, pískat, což se také nepodařilo. Po vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, při úplňku MĚSÍCE, v úterý, DNE PÁNĚ 9.9.2014, Bohu milým Otcem farářem Dominikem, v kostele svatého Vavřince v Domašově, bude život na ZEMI probíhat v Božím království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, stejným způsobem, jako probíhá nyní. Život bude stejný jako DNES tím, že OHNIVEC Kristus, který ví, že lidská TĚLA, a lidské DUŠE, mají zlý původ tím, že jsou stejné, jako u zvířat, bude pro někoho SKRBLÍKEM tím, že někomu svůj rozum nedá tak, jak by si to mnozí přáli. Z milosrdenství svého rozumu, dá svůj rozum mnohým, kteří budou Boží přikázání zachovávat. Česku se nyní rychle krátí čas do úplné záhuby, která nastane, při ropném a ekonomickém kolapsu, kdy, dle SLOVA NOVÝCH NEBES, Kristus zničí zpupné, ve třetí světové válce, kdy zničí dvě třetiny neposlušného tvorstva. Česko zanikne strašlivou záhubou v případě, když farář Dominik zůstane drzým pozemským Otcem Satanem tím, že i v září, jako zpupný a neposlušný, bude v křesťanském vytržení, žvástat své protikladné, a promyšlené, křesťanské a ekonomické žvásty. Komu se již hnusí lži o energetice, a lži o Kristu, kvůli nimž se nic na SVĚTĚ nezměnilo, z úst zpupné, vzpurné, neposlušné vládnoucí elity, která je mrtvá, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce jeho DUCHA, má povinnost se přihlásit na www.pametni-kniha.cz (nutné napsat www), kde je uvedená moje adresa oplatek8@gmail.cz. Kdo chce, aby Česko bylo OSTROVEM POKLADŮ SLOVA NOVÝCH NEBES, kdo chce objevit úplně nový SVĚT, při úplném zničení křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, kdo se tím stane svobodným, pokorným, a úplně poslušným služebníkem nového Krista, kdo chce, aby Kristus osvobodil Česko, od stávající, zlé, militaristické STÁTNÍ SPRÁVY, má povinnost si koupit píšťalku, a spolu se mnou jít na mši, a faráře Dominika vypískat v případě, že zase bude v křesťanském vytržení, žvástat děsivou tmu, a krutý zmijí jed, ekumenického katechismu. Kristus vyžaduje, aby farář Dominik, dle Písma objasnil, že Česko je Kristem v Písmu vyvolené tím, že vždy poslušně plnilo příkazy Krista tak, jak jsou uvedené v Písmu. Kristus trestal ty, kteří Krista, jediného Boha SVĚTA nenáviděli, ale prokazoval Česku a SVĚTU milosrdenství v době, kdy Česko vedl do Božího království, dle textů Písma. Farář Dominik má povinnost objasnit, že Kristus Česku prokazoval milosrdenství tím, že je vedl v době 400 let za Habsburků. Kristus, pomocí BOŽÍHO SYNA Masaryka, učinil Československo. Po ukončení DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, pomocí BOŽÍHO SYNA Gottwalda, učinil čtyřicet let pouště socialismu. Po vyjití Česka, ze čtyřiceti let pouště socialismu, Kristus Česko uvedl na dvacet let, a na rok trestu 2014, do vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní, pomocí dementního BOŽÍHO SYNA, chamtivého idiota, zakladatele Kristem nenáviděného ptactva ODS, Klause. Nyní, 70 let od Hitlera, Bohu milý Otec farář Dominik, má povinnost oznámit, že v milostivém Hospodinově létě, v úterý 9.9. 2014, nový Kristus, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vyvádí pokorné a poslušné, do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, neprodleně, celosvětově. Vyvolené Česko SVĚT pozná podle pěti politických stran, které fungovaly při vzniku Česka. Česko je ZEMĚ medu a mléka. Bude Kristem úplně zničeno, při neposlušnosti. RADOSTNÁ ZPRÁVA, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, je zasílána v úterý 5.8.2014 proto, aby Kristus mohl naplnit písničky. Jsou dny, kdy svítá, v Česku, o něco dříve, než na SVĚTĚ. Je tisíc křesťanských pátků, nemnoho jar pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, těch dnů, kdy svítá v úterý, na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ Božího království, 9.9.2014, které bude trvat až na věky věků, těch je jen pár. Dej pane Bože dej, ať nezaměstnaným a chudým je hej. Tolik chudých a nezaměstnaných lidí má zlý křesťanský pátek, i v úterý. Protože jsi spravedlivý, na Domašovsku konej divy, k zázrakům se měj tím, že mnohým, ze svého milosrdenství, vrátíš svůj rozum, o energetice, mravech, a o Tobě. S tímto textem, u Bohu milého faráře Dominika neuspěl. Stále nechce, aby nový Kristus byl jediným Učitelem SVĚTA. Bohu milý Otec farář Dominik, má obrovskou odpovědnost za Česko a SVĚT. Jako znalec Písma ví, že pomalý POSLEDNÍ SOUD křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, byl svěřen kněžím. Při vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, do vzedmutého moře chamtivých militaristických křesťanských sviní, kněží z cesty SOUDU, svých Bohů, BAALŮ, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, a ekonomů, sešli. Pokračuje bludný kruh, zakázaného bloudění k novému Kristu, přestože všichni kněží vědí, že jsou novým Kristem prokletí, protože jsou v konfliktu, pro svou zpupnost a neposlušnost, se svou rolí vůdců stáda. Především kněžím musí být zřejmá Boží vůle, nebýt v konfliktu s novým Kristem, s jediným Bohem SVĚTA, s jediným Vůdcem všeho tvorstva. Požadavek nového Krista je zřejmý, pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných. Kvůli neposlušnosti kněží, kteří stále chtějí vládnout všem lidem, místo nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, prokazatelně lidem zůstalo naprogramované STARÉ MYŠLENÍ, dle kterého všichni chtějí pokračovat, ve své, stále stejné práci, stále stejné zhoubné činnosti, což je cesta k úplné záhubě Česka a SVĚTA. Nový Kristus vyžaduje, aby především Bohu milý Otec farář Dominik uznal, že má povinnost, nebýt v konfliktu se SLOVEM NOVÝCH NEBES, a naprogramovat lidem NOVÉ MYŠLENÍ. Pro naprogramování NOVÉHO MYŠLENÍ, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, což je vlastně DRUHÝ PŘÍCHOD Krista na SVĚT, OTEC nebeských světel, stanovil nové DNES, v každou další neděli. Naprogramovat do myslí lidí NOVÉ MYŠLENÍ, pomocí SLOV NOVÝCH NEBES, je nastolení vlády nového Krista, jediného BOHA SVĚTA, nad celým SVĚTEM, protože je to zrušení všech stávajících světových náboženství, včetně křesťanství. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, např. nevrátí svůj technický rozum, v částečce svého DUCHA, o nové energetice, technické elitě VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, dokud Bohu milý Otec farář Dominik, nezačne při mších lidem programovat NOVÉ MYŠLENÍ, platné pro stávající přelom věků konce éry fosilních paliv. Křesťanský militarismus hnije celosvětově, pro odstoupení rozumu Krista od všech zpupných, vzpurných a neposlušných. DRUHÝ PŘÍHOD Krista do Česka, je odhození všech boháčů, bankéřů, vojáků, atd., na smetiště dějin, pro odstoupení rozumu Krista, od všech vzpurných, zpupných a neposlušných. ZMRTVÝCH VSTÁNÍ, ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, ještě nenastalo, přestože všichni kněží vědí, že se k novému Kristu mají vrátit dobrovolně a neprodleně, kvůli energetické, ekologické, a mravní spáse Česka a SVĚTA, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Aby nastalo VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, chtěl bych, s úplně poslušným, Bohu milým Otcem farářem Dominikem, projednat jeho novou roli, pokorného, a úplně poslušného služebníka nového Krista. Především DRUHÝ PŘÍCHOD Krista v kruzích v obilí u Boskovic, a v Bavorsku, u obce Raisting, atd., v textech www.pametni-kniha.cz, již objasněných. Jak již bylo uvedeno, Kristus, který má naprostou moc nad každou lidskou DUŠÍ, a každým lidským TĚLEM, podruhé přichází do Česka, jako SLOVO NOVÝCH NEBES, jako JASNÁ SVĚZDA JITŘNÍ, všech světových náboženství. Všechny světové církve, prodaly Krista, či Boha, za svou SKÁLU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VÁLKY, atd. Tím vzniklo ve SVĚTĚ, velké, všesvětové, vzdorokrálovství militaristického lži lidu. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU na SVĚT, Kristus tedy přišel v nové Boží trojici. Jako SLOVO Bhagavadgíty, jako SLOVO Bible, a jako SLOVO Koránu, které se v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. V tomto kruhu SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BOŽÍ, se zdravím na paprscích, platném pro všechna náboženství SVĚTA, Kristus potvrzuje, že Bibli, a Korán, doplňuje a upřesňuje SLOVEM Bhagavadgíty, viz konec kapitoly. Pane faráři Dominiku, protože víte, co máte dělat, a protože se k novému Kristu nechcete vrátit, jste příčinou veškerého zla na SVĚTĚ, viz závěr kapitoly. Dle již uvedených výkladů filmů a písniček, jste příčinou všeho zla na SVĚTĚ, protože svou křesťanskou špínu stále koupete, či umýváte, slovem, či pískem, nekonečné křesťanské pouště, kde SLOVO JEDINÉHO BOHA SVĚTA, nikdy nepršelo, a neprší. Proto např. chudí, nezaměstnaní, či sezonní pracovníci, kvůli Vaší vzpouře proti novému Kristu, jsou nucení se koupat, či umývat, ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní. Kvůli tomu, že Vy nejste úplně poslušný, jsou všichni v Česku nečistí, či špinaví. Nový Kristus v Písmu uvádí, že jediným východiskem je Vaše úplná poslušnost, protože dobře víte, že jste byl, jako znalec Písma, usvědčen z drzosti, vůči jedinému Bohu SVĚTA, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Potravu, pro nastolení celosvětového náboženství jediné církve, kterou je nová STÁTNÍ SPRÁVA, pro zřízení energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, máte ve svém domě, a můžete to, s novým Kristem, neprodleně zkusit. Česko se stane vytouženou zemí, když zrušíte křesťanské království PRACHŮ, PENĚZ, když budete kázat Krista, který proto, aby mohl SVĚT spasit energeticky, svým rozumem, ze svého milosrdenství, potřebuje KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ, kde veškerý majetek bude patřit Bohu, kde PRACHY, PENÍZE, budou nahrazené, opakovaně uváděným, elektronicky plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky kontrolovaným dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, politických a náboženských zvířat. Stejně tak se stane Česko vytouženou zemí, když nezaměstnaní, chudí, bezdomovci, či sezonní pracovníci, kteří ve vzedmutém moři křesťanských militaristických chamtivých sviní, nemohou uživit ani sami sebe, ani své rodiny, pochopí nezbytnost změny paradigmatu, a kvůli spáse svých životů, kvůli blízkému, ropnému, a ekonomickému kolapsu, Vaše křesťanské žvásty, odešlou neprodleně do říše ticha tím, že Vás při mši, při kázání, vypískají. Každý má povinnost, koupit si píšťalku, a vypískat faráře, pokud drze bude tvrdit, že Kristu ho v Písmu pověřil, stát proti jeho vůli, a proti Božímu království. Hluboko, hluboko zahodit trápení, a nemít soužení, což je, odstupování rozumu Krista, od zpupných, vzpurných, a neposlušných militaristických sviní, může Česko, když bude pokorné a úplně poslušné. ŽENA STATEČNÁ, LÍBEZNÁ, má jiné zbraně, než bomby a PRACHY. Bude jiná bázeň, protože nový Kristus vyžaduje, aby mu lidé sloužili jako poslušní, s bázní a úctou. Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

2.)VELIKONOČNÍ OBĚTNÍ HOD HOSPODINA, má Česko povinnost realizovat, při letním SLUNOVRATU Krista, v sobotu, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, pomocí některých soch v Brně. Česko musí pochopit, že Brno je NOVÝM JERUZALÉMEM. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nechal v Brně instalovat několik soch, které učinil podobenstvím, o svém PRVNÍM a DRUHÉM příchodu. Česko a Slovensko musí být Boží. Fotografie soch, a výklad, jaká podobenství příchodu Krista představují, je uveden. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží, až se zjeví sláva DRUHÉHO PŘÏCHODU Krista, ve vysílání TWR v Proglase, v Dotecích víry v ČRo1, ve školství, v církvích, atd. Pro celý SVĚT musí být jediná HŮL, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, od Krista, vzkříšeného z mrtvých militaristických sviní. V tento den musí být SLOVO NOVÝCH NEBES, novým Kristem, a tím Pánem nad SOBOTOU, především v Dotecích víry v ČRo1, a ve vysílání TWR v Proglase. Česko má povinnost vyjít ze lží o Kristu, a ze lží o energetice, v nejbližší sobotu, a v neděli, nejlépe v kostele v Domašově. Bez rozumu Krista, Česko zahyne. Když se Česko stane strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, bude SVĚT energeticky, a mravně spasen. Iz.2/22až57/10,16,20,66/24. Protože mám povinnost nastolit vládu nového Krista, nad celým SVĚTEM, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, stále se snažím, z milosrdenství Božího rozumu, činit skutky, objasňující DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka a Slovenska. Při odstoupení rozumu Krista, debilita vládnoucího lži lidu, prokazatelně narůstá. V novém novoluní, v pondělí 28.7.2014, jsem byl v Brně vyfotografovat sochy, kterými nový Kristus objasňuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do DAVIDOVA MĚSTA, do Brna. Brno učiní NOVÝM JERUZALÉMEM v okamžiku, když prázdninové vedení Masarykovy univerzity, či VUT v Brně, lidem vědecky objasní, proč je dobré, když se Česko stane absolutně nezávislé, na myšlení stávající zpupné a vzpurné vládnoucí elity tím, že se stane závislé na Božím technickém rozumu. Pokorní a úplně poslušní, již nesmí nového Krista ignorovat, pro pochopení, že lidstvo celého SVĚTA, je úplně závislé, na rozumu OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na jediném VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, jediném BOHU SVĚTA, DUCHU SVATÉM, UČITELI, LÉKAŘI, SOUDCI a ZAKONODÁRCI, který žije mezi námi. Na Masarykově univerzitě jsem navštívil zástupce rektora Beka, rektor@muni.cz, prorektora pro vědu, pana Dvořáka, prorektor.veda@muni.cz, pdvorak@med.muni.cz, který nebyl přítomen. Proto jsem požadavky nového Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, na PUPEK SVĚTA, do Brna, na Masarykovu univerzitu, objasnil jeho asistence Mgr. Janě Unčovské, uncovska@rect.muni.cz. Boží požadavky jsou objasněny ve významu soch, které nový Kristus nechal v Brně postavit proto, aby svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Brna, oslavil srozumitelně pro celý SVĚT. Pro svou slávu, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Brna, Kristus nechal postavit, novou Boží trojici, svých soch. 1.) PRVNÍM BOHEM je v soše na Moravském náměstí, před budovou NSS. Je to socha mocného Krista, který vyrval své SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, religionistům Masarykovy univerzity, a tím všem kněžím, a všem mnichům, celého SVĚTA. Nový Kristus nechal sochu postavit tak, aby svou prdel ukazoval soudcům NSS v Brně, JUDr. Baxovi, a JUDr. Šimíčkovi proto, aby vyjádřil svůj názor, na jejich křesťanskou spravedlnost, kvůli níž jsou veškeré války, a veškeré zlo na SVĚTĚ. Soudci JUDr. Baxa a JUDr. Šimíček, nejsou PUPKEM SVĚTA, ale jsou PRDELÍ SVĚTA, protože z jejich úst vychází krutý zmijí jed, jejich spravedlnosti, kterou má nový Kristus, za kravince. Dle SLOV NOVÝCH NEBES, jsou soudci, a Policie ČR, JEDOVATÍ HADI. Na Moravském náměstí, v ZEMI SVATÉ, však již vyvěrá pramen vody živé, čisté, a důvěřivé, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus již potřebuje pouze bohatou pravici tím, že všichni budou bohatí. Kristus potřebuje, aby odborník na energetiku, docent SKÁLA z VUT v Brně, učinil všechny lidi bohatou pravicí, mluvením pravdy o energetice, a pravdy o Kristu. Bohem SLUNCE je Bhagavadgíta, Bible a Korán, a toto SLUNCE musí v Brně, především na VUT v Brně, či v Domašově, v kostele svatého Vavřince, vyjít, jako SLUNCE, se zdravím na paprscích. Kristus žije mezi námi, jako SLOVO NOVÝCH NEBES, a jako SOCHA, která mluví ústy nového Krista, a která, vystrkuje svou RIŤ, na všechny soudce NSS, již dlouho. Na MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ v Brně, již je NOVÁ ZEMĚ, i NOVÉ NEBE, protože nový Kristus, takový, jaký skutečně v Písmu je, má zde již dlouho svou NOVOU SOCHU, která mluví lidským hlasem, a to SLOVEM NOVÝCH NEBES. Zvířecí hlas politického a náboženského zvířectva, zní v Brně, a v Česku, pouze kvůli zatvrzelému bláznovství lži lidu Česka, kvůli pokrytectví, kvůli nechuti nastolit Boží spravedlnost, Božího království, místo křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ. Každý na PUPKU SVĚTA, v Domašově, nebo v Brně, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, má povinnost, texty SLOV NOVÝCH NEBES, které jsou jediným Bohem SVĚTA, dát v médiích na SVÍCEN. Kdo se vzdá rozumného uvažování, kvůli své zvířecí chamtivosti, je Kristem prokletý, a pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, vstupuje na cestu do zvířecího života svého bytí. Novému Kristu vzdají chválu pokorní a úplně poslušní, to je živí. Neposlušní, vzpurní a zpupní mrtví, bez rozumu Krista, úplně zajdou. Kdo si stále myslí, že má nějaký svůj rozum, může být novým Kristem vyveden z omylu tím, že pro odstoupení rozumu Krista, bude padat vlastním pádem svého rozumu, do své zvířecí podoby. Bát se nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, je moudrost. Pravda o lidech, či hlupácích, vzpurných, zpupných, a neposlušných, např. o Kratochvílovi, Ing. Rausovi z TWR a z ČT Brno jan.soucek@ceskatelevize.cz, Davidu Kašperovi z CÍRKVE BRATRSKÉ z Klatov klatovy@kaes.cz, Brůhové, Rausovi a Milanu Calábkovi, radiozurnal@rozhlas.cz, doteky@rozhlas.cz, kteří se vzdali rozumného uvažování, je objasněná. Protože odmítají studovat SLOVO NOVÝCH NEBES, pro lenost a zbabělost, pro odstoupení rozumu Krista, jsou dementními idioty. Křesťanským náboženským fanatismem, ničí planetu zemi. Místo nastolení Božího království, chtějí zachovat svoje království PRACHŮ, PENĚZ, království válek a vojenských kaplanů, království svých Bohů, bankéřů, exekutorů a ostatních podvodníků. Jejich dementní idiotství bude trvat tak dlouho, dokud nekleknou na kolena před novým Kristem, dokud nenastolí Boží spravedlnost pro pracující lid, Kristem požadovanou. Veškerá práce, pro odstoupení rozumu Krista od zpupných a neposlušných, ztratila smysl, a je trestem od Boha. Hlupáci, sloužící sobě, místo Bohu, při blízkém ropném kolapsu, úplně zaniknou. Všichni, kdo se ke Kristu nevrátí, kazí dobré mravy. Mravní řád je z rozumu Krista, nikoli z rozumu lidského. Naprosto nesmyslná práce hlupáků, vede ke zničení SVĚTA.

 

2.) DRUHÝM BOHEM je Kristus v SOŠE ČTYŘ ŽÁROVEK na Malinovského náměstí. Nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES uvádí, že není ELEKTŘINOU. Je SVĚTLEM SVĚTA pro celý SVĚT tím, že je JEDINOU LAMPOU, kterou tvoří jeho ZÁKLADNÍ SLOVO NOVÝCH NEBES. SVĚTLEM SVĚTA je SLUNCE Bhagavadgíty - což jsou NEBESA FÍKOVNÍKU, HVĚZDY Tóry – což jsou NEBESA GRANÁTOVNÍKU, HVĚZDY Bible – což jsou NEBESA VINNÉ RÉVY, a MĚSÍC Koránu – což jsou NEBESA OLIVY. Uvedený ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, se v Boží slávě vzájemně upřesňuje, a doplňuje. Energetické ELEKTROŠOKY, energetické koncepce Česka, nedělá Česku Kristus, který není elektřinou, ale technický lid VUT v Brně, ČVUT, a ministr průmyslu Mládek, viz další text. Boží hněv nad mrtvými, to je vzpurnými, zpupnými a neposlušnými, již neprodlévá. Nový Kristus mě opakovaně zatvrzuje čelo ischiasem, abych je měl tvrdší, než odborník na energetiku, docent Skála z VUT v Brně, který není ochotný nového Krista poslechnout, který nechce ukončit dobu benzinovou, mluvením pravdy o moci Krista nad lidmi, a mluvením pravdy o přelomu věků konce éry fosilních paliv, a pravdy o energetice, protože nový Boží dům, VUT v Brně, je dům vzpurný, neposlušný, nepoučitelný. Šťastní mohou být pouze poslušní lidé, kteří v den UFO, v DEN DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, UFONA, na Domašovsko, z milosrdenství jeho rozumu, se vzdají všech druhů náboženství, a odevzdají se VŠEMOHOUCÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, proměněním křesťanských chrámových zpěvů v kvílení. Lidem již nesmí vládnout, místo nového Krista, zločinci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, vedení v Česku Belzebubem Dukou. Obstojí pouze znalci OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. Bůh, UFON, žijící mezi námi, jako DUCH SVATÝ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, oprostí např. úplně poslušného odborníka na energetiku, docenta Skálu z VUT v Brně, od všech následků, jeho hříšného jednání. Energetická SMRT nebude panovat, když VUT v Brně přizná, že Kristus živí technický lid, ze svého milosrdenství, odjakživa. Bhagavadgíta1/1,15/15, 18/66, atd. SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Krista, propadli všichni, kdo texty VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES odmítají studovat. LUXUSEM je nyní Boží technický rozum, o nové energetice, pro pokorné a pro úplně poslušné. Smlouva se DNEM, je smlouva s novým Kristem. Smlouva s NOCÍ, je smlouva s hinduismem, jehož SLOVEM je SLUNCE Bhagavadgíty. Dále je to smlouva s křesťanskými a židovskými HVĚZDAMI, jejichž SLOVEM je Bible, a s MĚSÍCEM islámu, jehož SLOVEM je Korán. Nový Kristus je nyní SVĚTLEM SVĚTA, pro novou vládu Česka. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, atd., mají povinnost donutit Česko, mluvením pravdy o energetice, a pravdy o novém Kristu, neprodleně iniciovat, aby v Praze vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, na cestě do energeticky neotřesitelného Božího království, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj, svým rozumem zvířete. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na VUT v Brně, atd., nebo v kostele v Domašově, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M. 

1/4až18/13, atd. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří ze SLOVA NOVÝCH NEBES, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím zničit veškeré zlo na SVĚTĚ, zničením PRACHŮ, PENĚZ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi bude vládnout, jediný ZÁKONODÁRCE, Stvořitel SVĚTA, který je nyní OTCEM SLOV NOVÝCH NEBES.

3.) TŘETÍM BOHEM je nový Kristus v SOŠE VYSOKÉHO LUČIŠTNÍKA v Líšni, u radnice, na ulici Jírové, kde stojí na podstavci, který byl připraven pro socialisticky spravedlivého BOŽÍHO SYNA, Klementa Gottwalda. Nový Kristus touto sochou upřesňuje své SLOVO, i své písničky. Česko je ohroženo pádmi vládnoucích zločinců, z jejich krvavých, křesťanských oblakoch, těch zpupných, vzpurných a neposlušných, které nový Kristus zabije za to, že po vyjití z POUŠTĚ ČTYŘICETI LET BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI socialismu, ve vzedmutém moři militaristických křesťanských sviní, stále nejsou ochotní nastolit ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST, a SAMOSTATNOST 

Boha, která je nezbytná, pro nastolení celosvětového míru, na všesvětovém mírovém summitu, všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pádmi z oblakou jsou ohrožení všichni pokorní a poslušní. Vzpurní, zpupní a neposlušní, v kostele svatého Vavřince v Domašově, budou padat, ze starých krvavých křesťanských nebes, jako kroupy, těžké jako cent, za hříchy lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a za lži o energetice. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %. Při schůzce na VUT v Brně, s docentem SKÁLOU, v novém novoluní měsíce, v pátek 27.6.2014, jsem docenta Skály požádal, aby odborným odhadem upřesnil uvedený energetický „koláč“, či graf, procentuálního rozdělení jednotlivých druhů energií, tvořících celkovou energii Česka, což docent Skála dodnes neudělal. Docent Skála je však svým jménem vyvolený, být novou SKÁLOU, být ARCHANDĚLEM GABRIELEM, být OKŘÍDLENCEM, být BOHEM, SPASITELEM a VYKUPITELEM, pro mluvení pravdy o energetice. Milosrdenství Božího rozumu, pokorní a poslušní, neodmítají. Křesťanští andělé mají křídla militaristického zla. Masarykova univerzita je prostitutka. Dělá veškeré zlo na světě.

DALŠÍ SOCHY v Brně, znázorňují působení Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, v minulosti Česka. 4.) SOCHA KRISTA KLAUNA, před komunistickým BÍLÝM DOMEM, 

vyjadřuje činnost Krista, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Kristus, v této době, ukázal jím vyvolenému Česku, pouze polovinu své SPRAVEDLNOSTI, a to spravedlnosti socialistické. Proto polovinu své křesťanské, nespravedlivé tváře, skryl. Na www.pametni-kniha.cz, ukazuje celou svou SPRAVEDLNOST, a SAMOSTATNOST, takže Česko a SVĚT, nemá výmluvu, nového, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, neznat a ignorovat. Především farář Dominik, Otec Bohu navěky milý, má nyní povinnost, před jediným Bohem SVĚTA, kleknout.

5.)Další SOCHOU KRISTA, je SOCHA ŽENY STATEČNÉ, před rektorátem VUT v Brně. Tato ŽENA STATEČNÁ, má zvířecí, vlčí ucho, dnes ucho Satana kardinála Vlka, a jako OCAS má tlustého HADA, kterým je dnes jedovatý plaz, JUDr. Baxa z NSS v Brně. V pondělí jsem se stavil na VUT v Brně, u rektora Štěpánka, který byl přítomný. 

Opakovaně jsem sekretářce Kalužové objasnil, že nový Kristus, pro svůj nový Boží technický lid, není elektřinou, a nedělá lži lidu Česka, žádné ELEKTROŠOKY. Protože lži lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, se odmítají řídit Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o ENERGETICE, Česku ELEKTROŠOKY dělají odborníci na energetiku, dříve děkan Hrdlička z ČVUT, docent Kadrnožka z VUT v Brně, dnes úplně pomatený ministr průmyslu Mládek. V době čtyřiceti let pouště socialismu, odborníci na energetiku tvrdili, že ropu a plyn nahradí jaderná energie, která, dle odborníků, byla ještě v plenkách. Dnes, po cca dvaceti létech vzedmutého moře militaristických sviní, je v plenkách, ministr průmyslu Mládek. NOVÍ KNĚŽÍ, technického lidu, musí vzdát, novému Ježíši Kristu chválu, za jeho energetickou, celosvětovou koncepci, jedině možnou, uvedenou v Písmu. Kvůli Boží SPRAVEDLNOSTI, pro chudý lid, toho nejsou schopní. Děkan Hrdlička, a docent Kadrnožka, dali Česku ELEKTROŠOK tím, že ve svých, dle docenta Skály z VUT v Brně, nesmyslných energetických koncepcích, chtěli nahradit fosilní paliva, výstavbou čtyřiceti, či dvaceti kusů, jaderných elektráren, velikostí Temelína. Energetici v podstatě souhlasí s tím, že Česko dováží cca 60 % energie ve formě ropy, cca 25 % energie ve formě plynu, a že vlastní cca pouze 10 % energie, ve formě elektrické energie, a že fosilních paliv má Česko pouze cca 5 %, z celkové energie. Nový Kristus se zlobí na rektora VUT v Brně Štěpánka za to, že dovoluje, aby ELEKTROŠOKY pokračovaly tím, že ministr průmyslu Mládek, stále uvažuje o dalším ELEKTROŠOKU, kterým je jeho energetická koncepce, pouze na cca 10 % elektrické energie. Nový Kristus do energetiky Česka vidí, a v Písmu uvádí, že Česko úplně zničí tím, že v Česku, velice brzy, při ropném a ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Kvůli ropě, bude třetí světová válka, v níž Kristus zničí dvě třetiny lidí, včetně Česka. Protože VUT v Brně, je stále lži lidem, jde to s Českem stejně, jako se sekretářkou Kalužovou, dle písničky od Krista. Česko jde, z křesťanského BLÁTA MASARYKOVY UNIVERZITY, do KALUŽE lži lidu VUT v Brně. Kristus vítězný chce mít novou Boží rodinu, pokorných a úplně poslušných služebníků. Kristus UKŘIŽOVANÝ sebe oslavil v dalších sochách, a to na náměstí Svobody v Brně.

6.) Sochou nového Krista, SPRAVEDLIVÉHO, je PITKO VODY ŽIVÉ, ČISTÉ A DŮVĚŘIVÉ. Bezhlavý křesťanský dav, již nemá hlavou církve Krista, protože nový Kristus, již je 

jediným Bohem, všech náboženství SVĚTA. Proto, Boží hněv, nad drzými sviněmi, neprodlévá. Znovu připravuji texty PAMĚTNÍ KNIHY na kravincích, které vycházejí z úst vládnoucích zločinců. Všichni zbloudili tím, že odmítají uznat, že nový Kristus již vyšel jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, v KRUZÍCH v OBILÍ, jako NOVA, SUPER NOVA, která má jméno LÁSKA, a to láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice.

7.)Na druhé straně náměstí Svobody, v době zimní je KÁĎ, na drzé, vzpurné, a neposlušné KŘESŤANSKÉ KAPRY, z Proglasu a TWR, ze které je v létě, VODOTRYSK.

8.)MOROVÝ SLOUP či MARIÁNSKY SLOUP, není oslavou nového Ježíše Krista. Morem Kristus potrestal veškerý křesťanský lži lid za to, že bohatí, vzpurní a neposlušní křesťané, nechali žít chudé, v nečistotě, v podmínkách zvířecích. Když bude Kristus

chtít, bude např. epidemií EBOLY, trestat chudé i bohaté. Dnes trestá chudé i bohaté rakovinou, kterou šíří dementní idioti, totálním znečištěním země, vzduchu, vody, potravin, a víry v Boha, která vychází z úst, Bohem prokletého faráře Dominika.

9.) ČERNÝ KŘESŤANSKÝ MRAMOROVÝ ÚD, v horní části náměstí, není oslavou Krista. Primátor Onderka jím oslavil sám sebe, protože je vzpurný, zpupný a neposlušný ignorant Božích příkazů a zákonů. MRAMOROVÝ ÚD, či BOMBA, ukazuje, že pravé poledne v Brně je, již v 11 hodin. Hospodin dříve, pomatené a drzé, křesťansky nespravedlivé lidstvo, trestal válkami a morem. Dnes, dle SLOV NOVÝCH NEBE, všechny křesťansky pomatené militaristické svině, kvůli vzpouře boháčů, bankéřů a drzých pozemských Otců, Satanů kněží, proti Ježíši Kristu, trestá válkami a rakovinou.

Někteří úplně pomatení lidé, chtějí být zdraví tím, že např. jedí pouze vařené obilniny, a k tomu kvašenou zeleninu. Tito pomatení lidé, nejedí rajčata, okurky a brambory. Jiní se brání rakovině tím, že jedí jenom maso a zeleninu. Jiní pomatenci si chtějí prodloužit život, a zachovat zdraví, vegetariánstvím. Chudí si nevybírají, a pro nedostatek peněz, jedí dokonce jídlo zkažené, vyhazované v supermarketech. Pravé poledne na Masarykově univerzitě bude, až pan Dvořák, a asistentka Unčovská, prohlásí všechny křesťansky pomatené hlupáky, za dementní idioty za to, že nechtějí přiznat, že veškeré potraviny, veškerá zelenina, a ovoce, a veškeré maso, je jedovaté, rakovinotvorné, a že proto Masarykova univerzita, svým vzdorem proti Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, šíří rakovinu, a to pro všechny úplně pomatené lidi, pro chudé a bohaté. Jakkoli se lidé stravují, stravují se špatně, protože potraviny kazí SKÁLA MILITARISTŮ, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. Potraviny se vyrábí pro zisk. Proto nejsou kvalitní a zdravé. Křesťanští chamtiví militaristé, prot, aby v supermarketech vydělali, aby potraviny byly „nesmrtelné“, s dlouhou životností, „sypou“ pesticidy, herbicidy, růstové hormony, emulgátory, a ostatní jedy. Proto ČERNÝ KŘESŤANSKÝ MRAMOROVÝ ÚD, je symbolem válek, symbolem rakoviny, či epidemie EBOLY, kterou šíří, svým křesťanským politickým učením, o nezbytnosti mít chudé za pastvu, Sír.5/5až13/18až43/31, především primátor Onderka, politici pravice a levice, soudci, vojáci, atd., kteří jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, stejně jako protikladné nauky křesťanství, stejně tak jako militaristické království PRACHŮ, PENĚZ. Pravé poledne v Brně bude, až zástupce rektora Beka, prorektor pro vědu, pan Dvořák prorektor.veda@muni.cz, spolu se svou asistentkou Mgr. Unčovskou, uncovska@rect.muni.cz, mě přijmou, a potvrdí, že opakovaně uváděný výklad Písma, je vědecky správný tím, že nový Kristus nechce války, nechce bohaté a chudé, nechce nesmyslné chlazení, mražení a převážení potravin, a to kvůli velice blízkému, ropnému a ekonomickému kolapsu. DRUHÝ PŘÍCHOD bude Kristus v Brně realizovat, až bude rozhodnuto, lidé války budou ukončené na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Až bude rozhodnuto, že politická a náboženská zvířata, se budou dobře a správně stravovat, při opakovaně uváděném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ. Až Boží SPRAVEDLNOST bude zajištěna, dokonalým NATURÁNÍM PLNĚNÍM. Nový Kristus nechce, aby se potraviny prodávaly v supermarketech, nechce, aby se nesmyslně balily, aby se zbytečně převážely po SVĚTĚ v kamionech, nechce, aby se zbytečně mrazily, nechce, aby se jako zkažené, zbytečně vyhazovaly do popelnic, pro bezdomovce. Chce SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, v KRUHOVÝCH DOMECH pro společné STOLOVÁNÍ. Viz fotogalerie www.pametni-kniha.cz. Zde je návrh sídliště, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, nového Božího lidu, vděčného, pokorného a poslušného.

10.) Když mě na Masarykově univerzitě přijmou, když budou věnovat pozornost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve vzedmutém moři militaristických sviní, na Masarykově univerzitě, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, již neuhasne, protože voda vzedmutého moře militaristických sviní, vyschne. Když mě v milostivém Hospodinově létě přijmou neprodleně, Kristus naplní Písmo tím, že z Prahy do Brna nechá doletět desátou sochu OKŘÍDLENÉHO LVA, kterým musí být celé Česko. Boží hněv nad drzými neposlušnými, již neprodlévá. Pomatené církve, se sbírkou svých militaristických Bohů, jsou přitažlivé pouze pro vzpurná, zpupná, chamtivá a neposlušná militaristická prasata. ŽIVOU VÍRU, v ŽIVÉHO BOHA, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mohou mít pouze svobodní služebníci nového Krista, kteří se nechají ZAMĚSTNAT, jako pracovití ochránci NOVÉ ZEMĚ, dle Božích zákonů. Otřást celou zemí, SLOVEM NOVÝCH NEBES, má povinnost Masarykova univerzita, a VUT v Brně. ZEMĚ se v ZÁKLADECH HROUTÍ, protože nový Kristus soudí každého, komu se hnusí dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o neprodleném zničení křesťanských militaristů, boháčů, bankéřů, atd., STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Ovocem vykoupení, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je pokorný, vděčný, a úplně poslušný, nový Boží lid. Ovocem mletí vytržených militaristických křesťanských žvástů, jsou boháči, bankéři, vojáci, války, atd. Nový Kriste, v Písmu i v písničkách jsi slíbil, že docent Skála z VUT v Brně, bude novou SKÁLOU, které brány KŘESŤANSKÉHO PEKLA Masarykovy univerzity, nepřemohou tím, že v Česku, a tím ve SVĚTĚ, stvoříš mnoho milostí, z milosrdenství SVÉHO rozumu. Milost za milostí bude, když úplně zničíš křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Milost za milostí bude, když po zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, zničíš ZLATÉ křesťanské TELE, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, atd. Slíbil jsi, že NOVÉ NEBE bude nad VUT v Brně, a to až na věky věků. Bez SEDMIKRÁSEK, bez sedmi vládnoucích politických stran Česka, pokorných a úplně poslušných, nelze poznat, co je to dokonalá láska Božího rozumu. Celosvětový mír bude nastolen pouze v případě, když nad lidmi nebude vládnout žádné křesťanské ZLATÉ TELE, žádný vojenský kaplan, žádný voják, žádný boháč, ale KRÁL KRÁLŮ, OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Druhé vyvlastnění majetku v Česku a Slovensku, je nezbytné proto, aby nový Kristus, svým technickým rozumem, pro své milosrdenství, mohl energeticky spasit jak Česko, tak celý SVĚT, vybudováním sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, položením kolejí na dálnice, atd. Lidstvo nesmí být závislé, na rozumu drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich DĚTÍ, politiků pravice a levice, vojáků, a jiných dementních idiotů, stvořených Kristem, pro viditelné odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných hlupáků, či sviní. Lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí vědět, že lidé jsou úplně závislí, na technickém rozumu Hospodina. Především Česko a Slovensko, se musí vzdát svých cest do energetického hrobu, nesmí hovět svým militaristickým zálibám, a nesmí vést plané křesťanské, militaristické řeči, pro znalost SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Pravé poledne je v novém DNES naplnění Písma, nyní, v milostivém Hospodinově létě 2014, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, v jedenáct hodin, na VUT v Brně, především u docenta Skály, u docenta Hirše, u docenta Kadrnožky, v době prázdnin 2014. Běda Česku, když se docent Skála nevrátí ke Kristu neprodleně. Česko stále padá, pádem rozumu lidského, do SMRTI, do energetického hrobu. O idiotech, ministrech, Babišovi a Mládkovi, je opakovaně napsáno, že nevědí co činí, když velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, chtějí vyřešit ekonomicky. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu uvádí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jejich ekonomické činy, či zvyšování výroby, má za úplné bláznovství. Kristus v době, kdy nevládne lid, ani politici pravice a levice, ale banky a korporace, i podruhé, od čtyřiceti let pouště socialismu, přichází do Česka, jako ZLODĚJ. Končí nekonečnou poušť křesťanských militaristů tím, že dle Božích zákonů, veškerý majetek nepatří státu, ale patří přímo Kristu. Vyvlastnění majetku podruhé, je nezbytné, pro naplnění Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a o elektronicky kontrolovaném, dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Nový Kristus vyžaduje, aby jim vyvolené Česko zajistilo, aby nový Kristus, byl jediným SOUDCEM, a jediným ZÁKONODÁRCEM, veškerého tvorstva, což je nezbytné, kvůli celosvětovému ukončení doby BENZINOVÉ, kvůli přestavbě celého SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Jiná energetická spása, než z rozumu Krista, uvedeného v OHNI SLOV NOVÝCH NEBES, neexistuje. Česko jde do energetického pekla, kdy v Česku, dle textů Písma, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, protože brakoví vědci, Skála, Kadrnožka, Hrdlička, Hirš, Drkal, a Ing. Rákos, nechtějí přiznat, že jejich rozum, při odstoupení rozumu Krista, je zlý, protože jejich lidská chamtivost, a tím i debilita, je vrozená, a nezmění se navěky. Nový Boží technický lid VUT v Brně , ČVUT, a projektanti, se nyní nemusí stydět, za svou technickou debilitu, v částečce DUCHA BOŽÍHO, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, což jsou všichni. Člověk, při odstoupení rozumu Krista, je mrtvý, protože nemá, než dech svého zvířecího chřípí. Kristus vyžaduje, aby se Česko neprodleně osvobodilo od všech, kdo rozum od Krista, již nedostanou, protože jejich profese, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného království, již nepatří. Jsou to především politici pravice a levice, ekonomové, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, ekumenické církve, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby nová církev, STÁTNÍ SPRÁVA uznala, veškerou moc nového Krista, nad DUŠÍ a TĚLEM každého člověka tím, že přizná, že lidé jsou úplně závislí, na rozumu Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Kristus vyžaduje změnu systému. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko zajistilo, aby nad lidmi celého SVĚTA vládl sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Vyžaduje, aby Česko zanechalo všech druhů náboženství tím, že za jediného SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE, bude mít OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Energeticky správnou cestou může Česko a lidstvo jít, až nad úplně pomatenými lidmi, nebudou vládnout ani boháči, jako v kapitalismu, ani chudáci, jako v socialismu, ani pozemští Otcové Satani kněží, ani banky a korporace, ale nový Kristus, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus se nad Českem a SVĚTEM chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až v Česku bude vše nové, energeticky neotřesitelné tím, že bude zřízena nová vláda, viz další text. Zpupní a neposlušní, kteří se k novému Kristu nevrátí, Boží rozum nikdy nedostanou.

3.)Na konci kapitoly, je devět fotografií KRUHŮ V OBILÍ, které jsou novým Kristem, trojjediným, čtyř-jediným, atd. Kristus, desátý, je Stvořitelem všech náboženství SVĚTA. Až se Bůh rozhodne ukončit SOUD NEPOSLUŠNÝCH, kteří milují kolo křesťanských lži křesťanského militarismu, každý se musí bát o svůj rozum, pro odstoupení rozumu Krista, který Kristus dává každému, jak sám chce, ze svého milosrdenství. Česko již má VLASTNÍ SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, krásné, se zdravím na paprscích, které nezapadá, protože pokorným a poslušným, svítí stále, na internetu, v mnoha kruzích v obilí. Na dávke Božího rozumu, jsou závislí všichni zalúbení, do nové ŽENY STATEČNÉ, LÍBEZNÉ. Kruhy v obilí jsou krásné, protože jsou Bohem. Když v myslích lidí nezůstane, že těchto devět kruhů v obilí, je novým Bohem tím, že KRUHY jsou podobenstvím o SLUNCI, které na Domašovsku vychází, se zdravím na paprscích, a již nezapadá, Česko, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, zpupných a neposlušných ADAMŮ, brzy zanikne, protože, při odstoupení rozumu Krista, bez nové energie od Krista, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14. Vakcína na lidskou blbost je nalezená. Nový Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všeho tvorstva, dokončil postavení svého chrámu moudrého ŠALAMOUNA, v kruzích v obilí v Česku, u Boskovic, v Bavorsku, u obce Raisting, a jinde na SVĚTĚ, např. v Anglii, v tisíci podobenstvích. Protože zůstal manželem zpupných, vzpurných a neposlušných militaristů, nové STÁTNÍ SPRÁVY, a NOVÉ VLÁDY Česka, jediné CÍRKVE Česka, pokorné a úplně poslušné, do Radiožurnálu, kde byl hostem zpupný ufolog Šiška, bylo elektronicky sděleno. Na pravdu o Kristu, a na pravdu o přelomu věků konce éry fosilních paliv, si v Radiožurnálu stále nemohou rozpomenout, protože na ni zapomínají vlastní vinou, nikoli vinou odstoupení rozumu Krista, od zpupných neposlušných, kteří jsou mrtví, protože odmítají studovat vše o energetice, a o Kristu, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Pane Šiško, pravda o KRUZÍCH V OBILÍ Vám, a Radiožurnálu, byla elektronicky již zaslána, takže celá ZEMĚ SE V ZÁKLADECH HROUTÍ, protože Vy stále lžete o UFONU, o novém Kristu, který KRUHY v OBILÍ prokazatelně vyrábí, a to jako znamení, pro svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka, což je DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, platný pro celý SVĚT. Nový Kristus, pomocí KRUHŮ V OBILÍ, objasňuje Písmo, objasňuje, že v pravé poledne roku 2014, přichází v novém OBILÍ, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. Bylo Vám již sděleno, že v obilí, severně od Boskovic, přišel Kristus jako SLUNCE Bhagavadgíty, či jako SLUNCE, pro všechna náboženství SVĚTA tím, že přišel jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ. Dle Písma, Kristus přichází, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, které bude trvat v celém SVĚTĚ, až na věky věků, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v milostivém Hospodinově létě 2014, kdy Česko a SVĚT energeticky, ekologicky, a mravně spasí, úplným zničením křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, když www.pametni-kniha.cz, bude v médiích na SVÍCNU. Jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ přichází proto, aby na ÚSVITU vzniku Božího království, úplně zničil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., což vše je STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Úplné zničení křesťanů a jejich podílů, např. politiků pravice a levice, vojáků, zbraní, atd., má povinnost realizovat, královské kněžstvo, nového Božího technického lidu. BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, jsou noví kněží, kteří Česko a SVĚT, již nebudou pohřbívat. Energetická spása nastane mluvením pravdy o energetice, a mluvením pravdy o vůli Boží, opakovaně uváděné, u lži lidu VUT v Brně, ČVUT, a u lži lidu projektantů. Nový Kristus, v kruzích v obilí uvádí, že je STVOŘITELEM všech náboženství SVĚTA tím, že je STVOŘITELEM NÁBOŽENSKÉ HVĚZDY VŠECH NÁBOŽENSTVÍ SVĚTA, kterou tvoří. 1.) SLOVO SLUNCE Bhagavadgíty. 2.) SLOVO MĚSÍCE Koránu. 3.) SLOVO HVĚZD Tóry. 4.) SLOVO HVĚZD Bible. Uvedená NOVÁ NEBESA, čtyř hlavních světových náboženství, již patří pouze novému Kristu samotnému, JASNÉ HVĚZDĚ JITŘNÍ, který již žádného prostředníka, z žádného náboženství na SVĚTĚ, nepotřebuje. SLOVO NOVÝCH NEBES, MUSÍ KAŽDÝ ZNÁT, protože jsou NOVÝM KRISTEM. Kristus přichází jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv. SVÝM MOCNÝM SLOVEM, dává moc, svému novému Božímu technickému lidu, v místě svatém, na VUT v Brně, úplně změnit celý SVĚT, mluvením pravdy o OTCI ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o stále stejném Ježíši Kristu, a mluvením pravdy, o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nový Kristus již není VRAH a ZLOČINEC, jak si to zpupní, vzpurní, a neposlušní lidé myslí, protože tím, že SLOVO NOVÝCH NEBES odmítají, jsou bez rozumu Krista, pro odstoupení rozumu Krista, stále jako mrtví, jsou proto zločinci, pokrytci, lháři a vrazi, pro svou militaristickou SKÁLU, pro křesťanství, pro království PRACHŮ, PENĚZ. POSLEDNÍM SOUDEM, nový Kristus učinil, ze svého milosrdenství, vše stávající, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. ŠALAMOUN, nový Kristus, chrám svého NOVÉHO TĚLA, dotvořil v obilí, v Rakousku. Rovnost, ve čtvrtek 31.7.2014 uvedla, že nový Kristus, v PRAVÉ POLEDNE Hospodinova milostivého léta 2014, přišel v obilí, v Rakousku, u bavorské obce Raisting, také jako kruh SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, Bible, a Koránu, se zdravím na paprscích, a to v kruhu, o průměru 75 metrů. V tomto kruhu již nepřišel jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, ale přišel ve formě SLUNCE, které tvoří TŘI SLUNCE, či TŘI POHÁRY, s NOVÝMI NEBESY, protože judaismus a křesťanství, Tóra a Bible, tvoří jednu knihu. Z kruhu v obilí v Bavorsku je zřejmé, že SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, jsou tři hlavní světová náboženství, HINDUISMUS, ISLÁM a KŘESŤANSTVÍ, která mají vždy pohár vína svého hlavního náboženství, což je u nás pohár všeobecné katolické církve, a menší pohár vína, pro církve protestantské. Malý a velký pohár každé církve má svoji KLENBU NEBES SVÉHO SLOVA. Velký POHÁR má velkou klenbu, malý POHÁR má malou klenbu. Problém s těmito POHÁRY je, že jsou to POHÁRY krutého zmijího jedu, jedoviny dračí tím, že jsou to POHÁRY bezbožných Jidášů. Všechny světové církve, mletím svých vytržeností, svých militaristických žvástů, prodaly Krista, či Boha, za svou SKÁLU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. Tím vzniklo jedno velké, všesvětové, vzdorokrálovství. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU na SVĚT, Kristus tedy přišel v nové Boží trojici. Jako SLOVO Bhagavadgíty, jako SLOVO Bible, a jako SLOVO Koránu, které se v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. V tomto Božím kruhu, je nový Kristus SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI BOŽÍ, platném pro všechna náboženství SVĚTA, protože Kristus potvrzuje, že Bibli, a Korán, doplňuje a upřesňuje, SLOVO Bhagavadgíty. V obou SLUNCÍCH SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, v Česku u Boskovic, a v Rakousku u obce Raisting, nový Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, vytvořil ještě další políčka, kterými dotvořil celý CHRÁM ŠALAMOUNA, SVÉHO nového TĚLA. V KRUZÍCH OBILÍ, UVÁDĚNÝ ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako nového Boha, musí znát každý pokorný, poslušný, a novému Kristu věrný. V kruzích SLUNCÍ V OBILÍ, u Boskovic, a u Raistingu, jsou také políčka čtyř, pěti, devíti, a dvaceti jedna SLOV, NOVÝCH NEBES. Nový Kristus těmito políčky potvrzuje, že pro novou víru, v nového Krista, pro všechna hlavní SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ, platí všechny náboženské knihy na SVĚTĚ. Pro všechna hlavní SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ, pro novou víru v jediného Boha SVĚTA, platí tyto čtyři knihy, které se vzájemně doplňují a upřesňují. 1. Bhagavadgíta. 2. Tora. 3. Bible. 4. Korán. Pět knih, pro všechna světová náboženství, nově tvoří. 1. Bhagavadgíta. 2. Tora. 3. Bible. 4. Korán. 5. SLOVO DOGONŮ. Devíti knihami, pro novou víru v Krista, v jediného Boha SVĚTA, jsou všechny náboženské knihy, u kterých, desátou knihou, je nový Kristus, který je ALFOU i OMEGOU, pro veškerý lži lid SVĚTA, protože je počátkem všech náboženství SVĚTA, a protože je také koncem hinduismu, judaismu, křesťanství, islámu, a všech ostatních ismů. Boží království, z milosrdenství rozumu Krista v Česku vznikne, až víra v nového Krista, bude čtena z těchto šesti náboženských knih. 1. Bhagavadgíty. 2. Tóry. 3. Bible. 4. Koránu. 5. SLOVA DOGONŮ. 6. PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů www.pametni-kniha.cz. Nový Kristus, který mě znal již v břiše mé matky Boženy, mě totiž v Bibli, i v kruhu SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, v obilí u obce Raistingu, oslavil, a to jako posledního proroka křesťanského lži lidu tím, že zde vytvořil dvacet jedna políček. Moje datum narození je 21.9.2040. Dvacet jedna políček tedy znamená datum, a to datum 21.9.2014. Nový Kristus sice v Bibli uvádí, že Česku a SVĚTU bude žehnat, ze SLOV NOVÝCH NEBES, od 24.9.2014, což je za tři dny od 21.9.2014. Tyto tři dny však znamenají tři tisíce let, po které Kristus vede, úplně pomatené lidstvo, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, pomocí uvedeného ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto nový Kristus v Písmu uvádí, že ve svých dnech, svých narozenin, nyní 21.9.2014, a za tři dny, 24.9.2014, nebudu mít, u lži lidu Česka a SVĚTA, vůbec žádný úspěch. Nový Kristus totiž vyžaduje, aby lidé neoslavovali sami sebe, svoje pokrytectví, svůj rozum, svoji kulturu, vládnoucích dementních křesťanských idiotů, protože při odstoupení rozumu Krista, je rozum lidí stejný, jako u zvířat. Vyžaduje, aby nyní všichni oslavili TECHNICKÝ ROZUM Krista, uvedený v Boží energetické koncepci, který je platná pro celý SVĚT. Proto na nějakém dni, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Brna, nezáleží, uvádí Kristus v písničkách a filmech. Kristus vyčkává, chce se smilovat, smiluje se, až Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, bude každý znát. Nový Kristus vyžaduje, aby SLOVO NOVÝCH NEBES, Česko oslavilo neprodleně, nejpozději do úplňku MĚSÍCE, nyní v novém DNES, do úterý 9.9.2014, nejlépe v Domašově, z úst OTCE Bohu navždy milého, faráře Dominika. CHRÁMEM BOŽÍM, je však nově, POUZE ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus bude v kostele svatého Vavřince bydlet, když farář Dominik, křesťanské království peněz, dobrovolně zničí. Kristus vyžaduje, aby z textů Písma dobrovolně četl, že Česko může být energeticky, ekologicky, a mravně spaseno, pouze z milosrdenství rozumu Krista, nikoli z rozumu lidského, protože lidský rozum, při odstoupení rozumu Krista, je stejný, jako rozum zvířat. Vyžaduje, aby četl, že lidským, zvířecím rozumem, nemůže být energeticky spasen, ani jeden člověk na SVĚTĚ. Nový Kristus vyžaduje, aby z milosrdenství těchto textů, z Česka vyjely, na NOVÁ NEBESA, koně SLOV NOVÝCH NEBES, BIBLE, TÓRY, BHAGAVADGÍTY a KORÁNU, neprodleně. Nový Kristus se nad Českem smiluje, až odborníci na energetiku, a na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a energetiku pro DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, BOŽÍ SYNOVÉ z královského kněžstva VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, docenti Skála, Kadrnožka a Hirš z VUT v Brně, děkan Hrdlička a profesor Drkal z ČVUT, a nový prezident Česka, v Písmu jménem vyvolený projektant Ing. Rákos z Brna, si dají čestné jméno IZRAEL tím, že veškerým SLOVEM NOVÝCH NEBES, budou neprodleně grilovat všechny zpupné, vzpurné a neposlušné. POSLEM BOŽÍM, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, která se vzájemně doplňují a upřesňují. SLUNCE SLOV NOVÝCH NEBES, která vyšla v KRUZÍCH v OBILÍ v Česku, Rakousku, v Anglii, atd., již dávají tolik SVĚTLA BOŽÍHO TECHNICKÉHO ROZUMU, z Božího milosrdenství, že jsou SVĚTLEM SVĚTA TECHNICKÉHO ROZUMU, nového Krista, pro celý SVĚT. Běda Domašovsku, Brnu a Česku, když ŽÁRU SLUNCE SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, budou stínit zpupní, vzpurní a neposlušní dementní idioti, meloucí ve vytržení, militaristické zlo děsivé temnoty, krutého zmijího jedu křesťanského katechismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Opakovaně je uváděno, že všichni, kdo své hříšné TĚLO, a DUŠI, stejné, jako mají zvířata, začarují dobrovolně do lidské chamtivosti, která je křesťanskou modloslužbou, tomu spravedlivý Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nedokáže pomoci, což je červeně zapsáno ve veškerém SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Ze svého milosrdenství, nový Kristus, odstoupil svým rozumem, od všech chamtivých náboženských, politických, a vojenských modloslužebníků, protože se chce, svým rozumem, o nové energetice, ze svého milosrdenství, smilovat pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, kteří na schůzích NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, rozhodnou o úplném osvobození SVĚTA od válek, osvobozením SVĚTA od boháčů, od bankéřů, úplným zničením křesťanského militarismu, zničením militaristického, celosvětového království PRACHŮ, PENĚZ. Vytržené náboženské a ekonomické nauky, jsou děsivou temnotou, a krutým zmijím jedem, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Především nezaměstnaní, chudí, bezdomovci, a prostitutky, jsou zváni do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nový Kristus, setře chudým lidem slzy z očí, jedině při úplném zničení křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ. Sebereflexe zpupných, vzpurných a neposlušných, není možná, pro odstoupení rozumu Krista od těch, kdo odmítají číst SLOVO NOVÝCH NEBES. Sebereflexe těch pokorných a úplně poslušných, kteří budou mluvit pravdu o novém Kristu, pravdu o velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, je nezbytná. Vzpurní, zpupní a neposlušní, kteří stále doufají, že jejich demokracie lží, podvádění, válek, a chamtivosti, která je modloslužbou, je správnou cestou, musí být, SLOVEM NOVÝCH NEBES, úplně zničení. Nový Kristus, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE všeho tvorstva, vyčkává, chce se nad pokornými, a úplně poslušnými smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, zvítězí nad celým SVĚTEM, až bude pravda o energetice, a pravda o dokonalé lásce Krista, kterou je energeticky správná cesta Boží, v Domašově, a v Brně, na SVÍCNU. Kristus bude přebývat v kostele svatého Vavřince v Domašově, až ŽENA STATEČNÁ, LÍBEZNÁ, jejíž láska je neochvějná, která je novým Kristem, bude Domašovsku žehnat, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Voda čistá, živá a důvěřivá, SLOV NOVÝCH NEBES, je zadarmo pro každého, kdo se chce k Bohu vrátit. Bůh NOVÝCH NEBES, zůstal manželem nové STÁTNÍ SPRÁVĚ. Království Boží není v mletí vytržených křesťanských protikladných nauk, ani v ekonomických žvástech, ale v moci Boží, nové vlády Česka, pokorné a poslušné. Konec ropy je přelom věků, a Bůh, zpupným, a neposlušným, svůj rozum, který je Božím milosrdenstvím, nedá. Úplně bezmocné lidstvo, pro odstoupení rozumu Krista, bez dostatku energií, zajde. BOŽÍ SLÁVA celosvětového míru, se zpupným stále hnusí, i když vědí, že má být uzavřený, z milosrdenství rozumu Krista, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Plný počet křesťanských hlupáků, či sviní, byl nastolen, ve veřejnoprávním vysílání ČRo, ČT, v Proglasu a TWR. Neomylný dogmatik Pospíšil, v Proglase objasnil, že boháči a kněží, v roce 381, stvořili VELKÉ SOUŽENÍ tím, že stvořili TROJ JEDINÉHO ukřižovaného Boha, kterého Kristus nazývá křesťanskou modlářskou stvůrou, nebo ekonomickým NETVOREM. Od té doby, veškeré lidstvo, neslouží SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU Kristu, ale samo sobě tím, že slouží své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a tím boháčům Baalům, bankéřům DÉMONŮM, vojenským kaplanům, vojákům, atd.

Kristus vrátí technické elitě, částečku svého DUCHA, až VUT v Brně rozhodne, o nezbytnosti úplného zničení křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Aby Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl vybudoval novou energetiku, musí veškerá PŮDA, a veškerý majetek, včetně církevního, patřit Hospodinu. Proto je nutná nová STÁTNÍ SPRÁVA, a nová vláda Česka. Boží dokonalou láskou, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, o zničení největšího zla, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO komplexu, a exekutorů, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Boží hněv, nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými, křesťanskými, militaristickými sviněmi, již neprodlévá. Debilita lidí, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem narůstá, sčítá se, a vyvěrá např. na Ukrajině, na Krymu, v Rusku, v Sirii, v Iráku, atd., kde kvůli Česku, je genocida občanské války, přemnožených pomatenců. Kruhy v obilí, jsou záhadným fenoménem, který fascinuje lži lid celého SVĚTA. Nově se SLUNCE v obilí objevilo v blízkosti bavorského města Weilheim. Dvaceti jedna políčky Kristus zachraňuje 1. Sobotky. 2. Babiše. 3. Okamury. 4. Fialu. 5. Schwarzenberga. 6. Bělobrádka. 7. Filipa. Zachraňuje je tím, že v každém z uvedených vůdců, musí být tito tři BOHOVÉ SLOV NOVÝCH NEBES, BHAGAVADGÍTA, BIBLE a KORÁN. Jakmile Česko bude mít uvedených dvacet jedna vládnoucích Bohů, 3 x 7 = 21, může být energeticky spaseno, pro znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Běda Česku, když Boha prohlásí za ZLODĚJE.

Kruhy v obilí, jsou objasněné dostatečně srozumitelně, pro každého. Nově se SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BOŽÍ, se zdravím na paprscích, objevilo v obilí, v Česku, u Boskovic, a u obce Úštěk. Nový Kristus zde vyšel, jako JASNÁ HVĚZDA

PŘESNÝ KRUH PROTNUTÝ VE ZLATÉM ŘEZU. Proč se v poli u Úštěku objevil? Kdo jej vytvořil? Vše je více než záhadou. Vědci upozorňují, že 95% takovýchto obrazců je podvrh vytvořený člověkem. Kruh v obilí patrný z vrchu kalvárie však zatím nikdo neprozkoumal.

JITŘNÍ, na ÚSVITU energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, z milosrdenství Božího rozumu. Nový Kristus, UFON, kterého všichni nenávidí, kvůli nezbytnosti zničení militaristického království PRACHŮ, PENĚZ, se ze SLOV NOVÝCH NEBES dívá, a vidí, že se na Domašovsku, a v Brně, na PUPKU SVĚTA, myšlení militaristických, náboženských, a politických sviní, se vůbec nezměnilo. Nikdo není spravedlivý, ani jeden. Nikdo není rozumný. Není nikdo, kdo by hledal Krista, v kruzích v obilí. Jít do záhrad, kde nie je křesťanský kříž, je těžké. Tělo nové církve je stále velmi slabé. Kristus se smiluje, až dvacet zedníků vypíská faráře Dominika při mši, při kázání, v kostele svatého Vavřince, v Domašově u Brna.

V Anglii bude Kristus SLUNCEM SPRAVEDLNOSTI, až čtyři náboženství, budou jedno tím, že v Česku, premiér Sobotka, svolá slavnostní shromáždění, slavnost Krista. Obrazec je Boží loveckou sítí pro ty, kdo studují SLOVO NOVÝCH NEBES, Tóry Bhagavadgíty, Bible, a Koránu, které je Bohem. Vzájemně se doplňuje a upřesňuje. Nový Kristus neustoupí, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Vyžaduje, aby se k novému Kristu, k ŽENĚ STATEČNÉ, vrátil chudý, vykořisťovaný pracující lid, nezaměstnaní, bezdomovci, vedení novým Božím technickým lidem.

 

 

 

 

 

Kruhy jsou z Přívětic. Až na PUPKU SVĚTA, premiér Sobotka svolá slavnostní shromáždění, slavnost nového Krista, do DOLINY O2 Arény v Praze, vzedmuté moře militaristických sviní, se začne dmout. Pouze čtvrtina lidstva zůstane v militaristické

náboženské tmě. Kristus někoho, svým rozumem přijme, někoho zanechá, ve tmě jeho rozumu. Proto jsou kruhy tmavé a světlé. Stačí uvěřit, že rozum zlých lidí je stejný, jako rozum zvířat. Víra v Krista, je víra v jeho technický rozum, nezbytný pro pokorné a úplně poslušné lidstvo. Bez nové víry v Krista, bude třetí světová válka.

Na poušti, Kristus vytvořil NAMIBIJSKÉ KRUHY. Těmito kruhy vyjadřuje, že se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až bude mít mnoho poslušných SLUNCÍ. SLUNCEM, novým Kristem, Bohem je každý, kdo dá www.pametni-kniha.cz, na svícen.

Kristus není Ufon, je Pán. Kouří dýmku míru, s pokornými, a poslušnými služebníky, Božími, které zachraňuje. Jeho přáteli jsou pokorní, a úplně poslušní, znalci SLOV NOVÝCH NEBES. 1. Sobotka. 2. Babiš. 3. Okamura. 4. Fiala. 5. Schwarzenberg. 6. Bělobrádek. 7. Filip. Nejpozději v pondělí, v novém novoluní 25.8.2014, musí být každý v Česku dospělý a odpovědný tím, že pochopí, že uvedených sedm rodiček, PANNEN, musí porodit sama sebe, jako Boží SYNY, pokorné a úplně poslušné, které toužebně čeká všechno tvorstvo. Uvedených sedm vůdců politických stran, porodí sama sebe jako Boha tím, že každý bude mít v hlavě tyto čtyři Bohy. 1. SLOVO Bhagavadgíty. 2. SLOVO Bible. 3.SLOVO Koránu. 4. SLOVO DOGONŮ. Česko nyní má tento plný počet vládnoucích Bohů, pokorných a úplně poslušných. 7 x 4 = 28. Nový Kristus vyžaduje, aby pracující lid, pod vládou uvedených dvaceti osmi Bohů, si Boží spravedlnost, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a energeticky nezbytného, elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, vybojoval nikoli silou, ale OHNĚM ŽÁRU SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Epicentrum, PUPEK SVĚTA, je v kostele svatého Vavřince, v Domašově u Brna. Svatý Vavřinec je patronem kuchařů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Kristus vyčkává, chce se smilovat. Smiluje se, až dvacet, či sedmdesát zedníků, bezdomovců, a jiných pracovníků, vypíská při mši, při kázání, faráře Dominika, za jeho křesťanské žvásty.

Militaristické, náboženské VELRYBY, jsou tří. 1.Křesťanství a židovství. 2. Hinduismus. 3. Islám. Všechny musí porodit z křesťanství, SPRAVEDLIVÉHO Krista. Jonášem je Česko tím, že vzedmuté moře drzých militaristických sviní, úplně vysuší.

Nový Kristus, vytvořil SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, ze tří S. Což je podobenství o tom, že poslední prorok křesťanského lži lidu, Stanislav Oplatek, prorokuje na www.pametni-kniha.cz, pro tři hlavní světová náboženství. Kruhy v obilí nejsou znamením, jsou novým Kristem, jsou Pánem, který chce nové služebníky Boží, který chce novou Boží rodinu, pokornou a úplně poslušnou. Epicentrem, PUPKEM SVĚTA, je nový, vděčný, pokorný, a poslušný lid Česka. Česko bude novým Kristem úplně zničeno, když se k novému Kristu nevrátí, na kongresu energetiků celého SVĚTA, svolaného do DOLINY O2 Aréna v Praze.

Drzí pozemští Otcové Satani kněží, sice Krista prosí, o Boží království, ale Kristem vyvolené Česko, nemůže nic od nového Krista dostat, protože Boží království, není z tohoto SVĚTA, křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ. Bůh je jenom jeden, a ten může Česko buď zachránit, realizací Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, anebo zahubit, při neposlušnosti, při nezrušení křesťanského království PRACHŮ, PENĚZ. Nový Kristus sice chápe, že při odstoupení jeho rozumu, nikdo není schopný, ze SLOV NOVÝCH NEBES, nic pochopit, ale současně vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, přestalo klopýtat v energetických koncepcích. Nový Kristus, nechce žádné další ELEKTROŠOKY, které dělá, bez rozumu Krista, pro odstoupení rozumu Krista, dementní idiot, ministr průmyslu Mládek. V Bhagavadgítě Kristus uvádí, že není ELEKTŘINOU, a že elektrošoky, energetických koncepcí, pouze na deset procent elektrické energie, z celkově potřebné energie, dělají vzpurní, zpupní a neposlušní energetici, kteří odmítají uznat nového Krista, za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Milostivé Hospodinovo léto se končí až v úterý, 23.9.2014. Nový Kristus vyžaduje, aby křesťanská energetická nemluvňátka, byla se svou moudrostí, svých nesmyslných energetických koncepcí, v koncích neprodleně, již při ÚPLŇKU MĚSÍCE, v úterý, 9.9.2014. Nový Krisus zatím žádného zpupného, vzpurného a neposlušného, v Česku nezamordoval, ani nezabil, jak v Písmu slíbil, protože má s Českem svatou trpělivost. Vyžaduje, aby především energetická nemluvňátka, přiznala Hospodinu slávu a moc, a porozuměla jeho milosrdenství, kterým je odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných. Drzí pomatenci, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES Krista nehledaj, a tak ani nenajdou.