Kapitola 179

21.05.2014 17:31

Kapitola 179 – 94 stran. Sídliště pro 1380 lidí, energeticky soběstačné, ze zimních bytových domů, s domem pro společné stolování, je navrženo ve FOTOGALERII. Česko bude Bohem zničeno, odstoupením rozumu Krista, když sídliště nezačne stavět. Jer.1/17,12/16až51/58, Oz.2/18,5/7,15,9/7,12,15až14/3, 5.Moj.30/11,18,30/16až43.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 116 (Česká bible, kapitola 179), soud rektora Hampla z KU 89. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého POSLEDNÍHO soudu, zpupných boháčů, bankéřů, atd.

Obsah: 1.) Česko, na podzim roku 2014, potřebuje především slunečné počasí. Boží vůli je, aby v kostele v Domašově, donesl čáp, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, v KRUZÍCH v OBILÍ. Až vyjde, až mladého Krista donese čáp z Brna, ze souhvězdí PANNY, už nikdy pravda o Kristu, a pravda o energetice, nezapadne. Šťastní a duchovně neomylní lidé, lidé mohou být pouze, kteří, z Božího milosrdenství, rozum od Krista mají, kteří se vzdají, pro nové víno SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, všech druhů náboženství, a odevzdají se Kristu, ZÁKONODÁRCI. Bhag.15/15,16až18/66až78. Vůle Boží je, aby veškeré nové SLOVO Krista, SLOVO NOVÝCH NEBES, bylo nyní pouze o pravdě o energetice, ekologii, mravech, a o pravdě o Kristu, který je odjakživa jediným Bohem, všech náboženství SVĚTA. Kristus zaútočí na zpupné, vzpurné a neposlušné, až pokorný, a úplně poslušný docent Skála, bude ARCHANDĚLEM GABRIELEM tím, že upřesní energetický „koláč“, či graf, rozdělení jednotlivých druhů energií, tvořících celkovou energii Česka, viz kapitola 182. Viz.str.5až12 2.) Benzinovou dobu má povinnost ukončit poslušný Janouš vilem.janous@denik.cz, z milosrdenství rozumu Krista. Úsvit rána nového DNE PÁNĚ, který začal v roce 2000, je moudřejší křesťanského večera. Já se nederu o to, být pastýřem zpupného nového Božího technického lidu VUT v Brně. Netoužím po dni úplné zkázy Česka, kvůli tomu, že všem se hnusí Boží spravedlnost, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristus slíbil lidem Dítě, které bude Hospodinem celého SVĚTA, protože křesťané spáchali trestný čin podvodu. Z Písma si vrány, ekumenické církve, místo Hospodina, porodili UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí. Neomylný dogmatik Pospíšil, v Proglase objasnil, že boháči a kněží, v roce 381, stvořili VELKÉ SOUŽENÍ tím, že stvořili TROJ JEDINÉHO ukřižovaného Boha, kterého Kristus nazývá křesťanskou modlářskou stvůrou, nebo ekonomickým NETVOREM. Aby Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, vybudoval novou energetiku, musí veškerá PŮDA, a veškerý majetek, včetně církevního, patřit Hospodinu tím, že vznikne nová církev, nová STÁTNÍ SPRÁVA, s novou vládou Česka, pokornou a úplně poslušnou. K ničemu dobrému nevede vláda zpupných a vzpurných vládnoucích idiotů, nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými hlupáky. Vláda má povinnost, z Česka učinit OKŘÍDLENÉHO LVA, který vše o energetice, ekologii a mravech, uvedené v Písmu, Božím rozumem, vykřičí do SVĚTA. Viz.str.12až18. 3.) Veškeré zákony na SVĚTĚ se porušují kvůli justici Česka, především kvůli NSS v Brně, protože NSS v Brně, především JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %. Graf uvedeného odhadu procentuálního rozdělení energií dle zdrojů, je uvedený v kapitole 142, a ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Viz.str.18až28. 4.) Vzkaz sympatickému ministru financí Babišovi. Pane Babiši, jako bývalý BERAN, jako bývalý komunista, máte nyní povinnost, nastolit beztřídní společnost, o kterou usilovala Vaše matka, bez bohatých a chudých, nikoli silou, ale DUCHEM veškerého Písma od Krista. Odborníci na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, profesor Drkal z ČVUT, a docent Hirš z VUT v Brně, dříve tvrdili, že Česko je na takové technické úrovni, že sídliště navržené ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. je technicky možné postavit jako energeticky soběstačné. Což však stále není možné, z důvodu ekonomických. Vaše SKÁLA, PRACHY, PENÍZE, jsou ZLATEM ODVRŽENÝM z toho důvodu, aby se Česko, a lidstvo mohlo k novému SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU Kristu, neprodleně vrátit. Pane Beránku Babiši, Kristem obětovaný, Jer.11/18, nový Kristus, který není elektřinou, Bhag.15/6,15,16, již žádné další ELEKTROŠOKY, energetických koncepcí, od DUCHOVNĚ CHYBUJÍCÍ vlády, pouze na necelých deset elektrické energie, z celkově potřebné energie, vlády premiéra Sobotky, ŽABÁKA Bursíka, OPICE, kterou je Pačes, a od pomatenců z ČEZU, nechce, protože neřeší velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, který nelze ani zrušit, ani oddálit. Pane Babiši, když ve vládě chcete zůstat, a z vlády neodejít, máte povinnost být ministrem SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, být VRCHNÍM ČÍŠNÍKEM, 2.Král.19/3, tím, že nedovolíte ministru průmyslu Mládkovi, vést žvásty, a lži, o energetice, kterými ministr Mládek, Krista unavuje. Mal.2/17. Česko má povinnost zničit vzedmuté moře militaristických sviní tím, že SEDM MOŘÍ, sedmi vládnoucích politických stran vyschne proto, aby nad lidmi nemohli vládnout lidé, ale nový Kristus, ZÁKONODÁRCE, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Iz.33/22,57/10,16,20, Mich.2/3,4,10,5/4,9,6/7, Kaz.8/8, Zj.1, atd. Nový Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, nad novým Božím technickým lidem, až pane Babiši nastolíte vyšší spravedlnost, než měli soudruzi, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Pane Babiši. Jako nový ministr SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky a mravně nezbytného, se budete starat především o to, aby DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržené na výkresech, na www.pametni-kniha.cz, dostávaly čerstvé, a naprosto nezávadné potraviny. Viz.str.28až37. 5.) Zpochybnění voleb do EP, konaných DNE PÁNĚ 23.a24.5.2014, u vůdce NSS v Brně, u JUDr. Baxy a JUDr. Šimíčka. Máte povinnost ukončit soužení, jaké na SVĚTĚ nikdy nebylo, a už ani nebude, kvůli odstoupení rozumu Krista, od Vás zpupných, vzpurných a neposlušných tím, že všechny KUKAČČÍ DĚTI, všechny křesťany, zrušíte, zrušením voleb do EP. Excelentní jsou pouze ti živí vědci, kteří rozum od Krista, z jeho milosrdenství, mají. Všichni ostatní vědci, mrtví, jsou vědci brakoví, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných. Křesťanský vzpurný a neposlušný lži lid bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Nový Kristus chce zničit vše staré, vytvořením NOVÉ ZEMĚ, s opakovaně uváděnou novou STÁTNÍ SPRÁVOU, vytvořenou nikoli z politiků pravice a levice, ale z odborníků, dle dříve uvedených textů, a tím NOVÁ NEBE. Chce NOVÉ NEBE, které bude energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, protože jedinou Boží řečí, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné, a úplně poslušné, budou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Viz.str.37až44. 6.) Šťastní mohou být pouze ti lidé, kteří, z Božího milosrdenství, rozum od Krista mají, kteří se vzdají všech druhů náboženství, a odevzdají se novému Kristu, což je uvedeno v Bibli, v Bhagavadgítě, v Tóře, i v Koránu. Zločinci z JUSTICE, atd., svým rozumem zvířat, nic dobrého nevymyslí, jenom samé zlo, a proto ani oni, ani jejich ZLATÉ TELE, jejich Bůh, nejsou Česku, a lidstvu, vůbec k užitku. Muslimové, stejně tak UKRAJINCI, vedou především vyhlazovací válku z toho důvodu, že se kvůli STARÉ SMLOUVĚ s Kristem, nesmyslně přemnožili. Mocnosti, které přemnožené pomatence vyzbrojily, mají zájem jak o genocidu přemnožených pomatenců, tak o vládu nad ropou, plynem a surovinami. Celosvětový mír nelze proto vybudovat, bez mluvení pravdy o OTCI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a bez mluvení pravdy o energetice, na VUT v Brně, u docenta Skály. Viz.str.44až50. 7.) Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost donutit NSS v Brně, aby SOUDY, mluvením pravdy, neprodleně iniciovali, aby na VUT v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. Viz.str.50až55. 8.) Křesťanské komodity, a hodnoty, zlato, peníze, majetek, zbraně, vojáci, vojenští kaplani, auta, atd., ztratily význam, protože jedinou komoditou je Boží rozum a čas, který zbývá do ropného, a ekonomického kolapsu, kdy v Kristem vyvoleném Česku, nebude pro zpupné, vzpurné a neposlušné, to je mrtvé militaristické křesťanské svině, ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14až66/24. Viz.str.55až60. 9.) Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí, bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Viz.str.60až66. 10.) Jak již bylo uvedeno dříve, vždyť jsi Bože v Písmu slíbil, že špatně placeným dělníkům, a nezaměstnaným, otevřeš ucho, skrze útlak od Baalů a DÉMONŮ, skrze útlak od DÉMONSKÉHO, to je ekonomického učení. Tvrdit, že Kristus neudělá nic dobrého, ani zlého, je nesmysl, protože Kristus, zlo dělá již tím, že Česko a lidstvo, jde špatnou cestou, jde do energetické, ekologické, a mravní zkázy, rozumem vládnoucích zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a vzpurných. Viz.str.66až70. 11.) Perpetuum mobile, výroby dostatečného množství energie z vody, zázračným způsobem, bez jaderných elektráren, je ten zázrak, který lži lid Česka stále čeká, kvůli vládě drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, i nad technickým lidem VUT v Brně, a ČVUT. Viz.str.70až76. 12.) Nový prezident, Ing. Rákos z Brna, vynalezl šlapací kolo, platné pro vzedmuté moře militaristických křesťanských sviní jak Česka, tak celého SVĚTA, pro zemi, vodu, i vzduch. Vynalezené šlapací kolo, ve vzedmutém moři militaristických sviní, je archou spásy pro každého, kdo pochopí, že veškerá doprava, ve 21. století, na silnici, na moři, a ve vzduchu, bude šlapací. Viz.str.76až80. 13.) Volby do EU jsou nyní referendem pro spravedlivé, kteří chtějí úplně zničit svět křesťanských pokrytců, lhářů, a zločinců, rozumem Krista, který je uvedený, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Služebníci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, mají povinnost jít k volbám, nevolit sabotéry, politiky pravice a levice, ale nového Krista, vložením textu prvních dvou stran, této kapitoly. Kristus, jediný Bůh SVĚTA, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o sobě všechno řekl. Je jen málo omezený tím, že je dočasně pouze Bohem křesťanů. Kristus vede Česko, a tím i celý SVĚT, dle textů Písma, textů písniček, filmů, atd. Nyní vyžaduje, aby lži o BOHU, a veškeré lži o energetice, se řešily před Božím soudným stolcem, v Česku, na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dle Písma NOVÝCH NEBES, jediná další možná energetická cesta, je v podřízení se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristův mír je majetková rovnost. Proto, aby se mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, musí veškerý majetek, a veškeré půda, např. boháčů Dorazila a Kočího, patřit Kristu. Proto, aby se mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, musí zaniknout prodejny kramářů Horianského, Médlika, či Mlčka. Nový Kristus, ústy ČRo Brno studio.brno@rozhlas.cz, uvedl. Prosinec je od slova PRASINEC. V prosinci si totiž, vzpurné a zpupné křesťanské ekumenické svině, v médiích drze porodili svou křesťanskou modlářskou stvůru, a to mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, křesťanského katechismu. Dle pana kohoutek@stranarepublika.cz, dle filmu „AŽ DOJDE ROPA“ bylo vrcholu těžby dosaženo v roce 2006, a od té doby objem těžby klesá. Spotřeba roste, např. i proto, že v Asii, místo kol, jezdí auta. Aby se zabránilo cenové válce, a panice států OPEC, ropné zásoby se nadhodnocují, takže ropy jakoby neubývá. Z ropy se vyrábí mnoho výrobků. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministr průmyslu Mládek není prohlášen za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Bez rozumu Krista, úplně dementní ministr Chládek, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu. Na Říčkách byly roznesly meče těchto stránek, dva zvědové, kteří dělají průzkum bojem o tom, zda Říčky patří ŽIVÉMU KRISTU, ZÁKONODÁRCI, nebo zda patří boháčům, bankéřům a Satanům, vojenským kaplanům. Viz.str.80až89. 14.) Vůli Boží je, aby STARÁ MATKA, Jidáš, či drzý pozemský Otec, Satan, kněz, Tomáš Halík, nakrmil NOVOU MATKU, kterou je VUT v Brně tím, že svou SKÁLU, PRACHY, PENÍZE, veškerou odměnu, třicet šest milionů Kč, použije na pokrm pro MLADOU KRÁLOVNU, pro MLADOU MATKU, pro VUT v Brně, pro nový Boží technický lid, pokorný, a úplně poslušný. Pokrmem pro VUT v Brně, pro Česko, a pro celý SVĚT, je PAMĚTNÍ KNIHA APOKALYPSY těchto textů, poslední dvě kapitoly, 181 a 182. Viz.str.89až92. 15.) Ve filmu HVĚZDNÝ PRACH, místní boháči, např. Horianský, Medlík, Němec, Halačka, Kříž, Králík, Dorazil, Kočí, Pitrocha, Vítková, atd., svými meči, svých úst, napadli ARCHU SPÁSY, její námořníky, protože chtěli zabít SPRAVEDLIVÉHO a MOUDRÉHO starého Krista. Byli však poražení a zabití, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Kdokoli v podzimních volbách 2014, zvolí místo vládnoucích dementních idiotů, Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, stává se BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává celý SVĚT. Zpupným, pyšným a neposlušným, nový Kristus, svůj rozum nevrátí. Pro odstoupení rozumu Krista, padá Česko do HROBU ropného a ekonomického kolapsu a tím do HROBU války. Viz.str.92až94.

Šťastní lidé mohou být pouze ti lidé, kteří, z Božího milosrdenství, rozum od Krista mají, kteří se vzdají všech druhů náboženství, a odevzdají se Kristu, ZÁKONODÁRCI. Kdo u nového Božího technického lidu, VUT v Brně, ČVUT, projektantů, atd., který Kristus živí, svým rozumem, ze svého milosrdenství odjakživa, odmítne studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od OTCE NEBESKÉHO, od STVOŘITELE všech náboženství SVĚTA, stává se viditelně debilním, pro neschopnost logicky uvažovat, v částečce DUCHA SVATÉHO, o Bohu, a o energetice. Protože nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, nový Kristus vyžaduje, aby odborník na energetiku, ARCHANDĚL GABRIEL, OKŘÍDLENEC, docent Skála z VUT v Brně, uzavřel s novým Kristem, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o podmínkách vrácení rozumu těm vzpurným, zpupným a neposlušným, od kterých Kristus, dokazující lidem svou moc nad lidmi celého SVĚTA, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství odstoupil proto, aby na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který se začal v roce 2000, nad všemi lidmi SVĚTA mohl vládnout sám, jako jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU uzavře s novým Kristem v okamžiku, když uzná, že veškeré texty Písma o Boží moci nad lidmi platí, a stejně tak že platí, že z HROBU ropného, a tím i ekonomického kolapsu, může lidstvo vyvést pouze rozum Hospodina, nikoli rozum lidí. SMLOUVA bude uzavřena v okamžiku, až se s novým Kristem projedná, při zveřejnění APOKALYPSY pomalého Božího POSLEDNÍHO SOUDU, s drzými, vzpurnými a neposlušnými hlupáky, ve školství a v médiích. Česko postihne mnoho zla, když docent Skála zase nebude slyšet, když se vzdá rozumného uvažování, a Boha zase zneváží. Požadavek na dodatečné zrušení, či zpochybnění voleb do EP, u JUDr. Baxy, a JUDr. Šimíčka, na NSS v Brně, a zpochybnění všech dalších voleb lži lidu politiků pravice a levice, kteří jsou, pro odstoupení rozumu Božího, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, je v této kapitole 179, napsán jako veřejný dopis, který bude zveřejněný na www.pametni-kniha.cz, je nutné napsat www. Mal.3/16. Dle SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ve stávající době přelomu věků konce éry fosilních paliv, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, je energetická spása Česka, a SVĚTA, možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským. Protože vše nové o energetice, o energetické spáse, nový Kristus, STVOŘITEL SLOV NEBES křesťanů, židů, hinduistů, buddhistů, muslimů, atd., umožní pochopit královskému kněžstvu, nového Božího technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, pouze při znalosti moci Boží nad lidmi, a při znalosti vůle Boží o energetické koncepci Česka a SVĚTA, jsou veškeré texty napsané o energetice, a o vůli Boží o energetice, napsané v této kapitole 179, přetažené na začátek této kapitoly. Vůle Boží je, aby veškeré nové SLOVO Krista, SLOVO NOVÝCH NEBES, bylo nyní pouze o pravdě o energetice, ekologii, mravech, a o pravdě o Kristu, který je odjakživa jediným Bohem, všech náboženství SVĚTA. Mluvit pravdu o Bohu, a pravdu o energetice, nový Kristus umožní pouze technickému lidu pokornému, a úplně poslušnému, který prohlásí SLOVO NOVÝCH NEBES, za jediného Boha SVĚTA. Kristus zaútočí, na zpupné, vzpurné a neposlušné, když odborník na energetiku z VUT v Brně, docent Skála, z milosrdenství rozumu Krista, bude mluvit pravdu o tom, že jedině možná energetická koncepce Česka a SVĚTA, je energetická koncepce, zapsaná v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. Kristus zaútočí na zpupné, vzpurné a neposlušné, až pokorný, a úplně poslušný docent Skála, bude ARCHANDĚLEM GABRIELEM tím, že upřesní energetický „koláč“, či graf, rozdělení jednotlivých druhů energií, tvořících celkovou energii Česka, viz další text. Dle písniček od Krista, ANDĚLÉ, co nás zachraňují tím, že z OTCE ŽÁRU SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, učiní jediného Boha SVĚTA, MESIÁŠE, VYKUPITELE, a SPASITELE lidstva celého SVĚTA, jsou lidé jako my. Docentu Skálovi, ARCHANDĚLA GABRIELA, OKŘÍDLENCE, již nikdo z lidí neodpáře. Jeho odborný odhad procentuálního rozdělení skladby energií, učiní z ministrů vlády premiéra Sobotky zločince, kteří dojedou na svou vlastní blbost, protože vzpurní, zpupní a neposlušní, rozum od Krista již nedostanou. Hospodin, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pase pouze pokorné, poslušné, odpovědné, a prozíravé znalce SLOV NOVÝCH NEBES. Kdyby drzí pomatenci, křesťanské svině, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, v sobotu, kdy má být nový Kristus PÁNEM NAD SOBOTOU, historik Šebek, a Hůlková, v Dotecích víry v ČRo1, a pozemští Otcové, Satani, kazatelé, Čunek a Svárovský z TWR, při vysílání v Proglase, neblokovali můj telefon, bylo by jim, a posluchačům, telefonicky sděleno. Lidstvo horečně zbrojí, a chce nesmyslně válčit o ropu, plyn a suroviny, protože lidé v křesťanství, místo Bohu, jedinému UČITELI, LÉKAŘI, a mediálnímu MISTRU, slouží ZLATÉMU TELETI bankovního systému a vojenskoprůmyslového komplexu. Nyní se za svobodné služebníky Boží, považují pouze lidé bohatí. Vůli Boží je, aby za svobodné služebníky Boží, se nyní považovali pouze pokorní a úplně poslušní, protože pouze takovým, nový Kristus, svůj rozum, v částečce svého DUCHA, o energetické spáse Česka a SVĚTA, zase vrátí. Kristus v Písmu slíbil, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, ukáže svému novému technickému lidu, královskému kněžstvu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, věci o energetice nové, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Stane se tak v případě, když nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, pokorní a úplně poslušní, úplně zničí ZLATÉ TELE bankovního systému, a vojenskoprůmyslového komplexu, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES, a pravdou o energetice. Vůlí Boží je, aby svobodní služebníci Boží, nebyli vzpurní, zpupní, a neposlušní drzí boháči, ale aby novému Kristu sloužili jako pokorní, a úplně poslušní, spravedliví BOŽÍ SYNOVÉ, královského kněžstva, nového Božího technického lidu, kterým Kristus, ze svého milosrdenství, dá svůj Boží technický rozum, pro vytvoření nové energetiky. Nový Kristus se nad křesťanským lži lidem slituje v případě, když křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, neprodleně zničí odborník na energetiku z VUT v Brně, ARCHANDĚL GABRIEL docent SKÁLA, mluvením pravdy o Kristu, a pravdy o energetice. Česko má povinnost, iniciovat zřízení Božího království, všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Boží hněv nad vzpurnými, zpupnými a neposlušnými, již neprodlévá. Pro odstoupení rozumu Božího, od militaristických, křesťanských, nespravedlivých sviní, je všechno viditelně horší, což vidí každý úplně poslušný. Nový Kristus se slituje se, když nový Boží technický lid královského kněžstva VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, z textů Písma pochopí, že musí být, se svou technickou moudrostí, lidského rozumu, v koncích, pro odstoupení technického rozumu Krista, od všech zpupných, vzpurných a neposlušných, což jsou všichni lidé, v částečce DUCHA BOŽÍHO. Nový Kristus vyčkává, chce se nad svým novým, Božím, technickým lidem slitovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Dle písničky od Krista, smiluje se, až u ARCHANDĚLA GABRIELA, OKŘÍDLENCE, docenta Skály, poleví nadšení z toho, že technický lid je zrozený, jako vzpurný a neposlušný, z drzého pozemského Otce, Satana, kněze, Holíka z Proglasu. V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je jediným kvalifikovaným UČITELEM pro Česko, a celý SVĚT, nový Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, veškerých NOVÝCH NEBES, jehož SLOVO, pro všechna náboženství SVĚTA, se vzájemně doplňuje a upřesňuje, což je BOŽÍ SLÁVA. Pro neznalost OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pro neznalost nového Ježíše Krista, který je Bohem všech náboženství SVĚTA, který je STVOŘITELEM veškerého Písma od Krista, se děje veškeré militaristické, a jiné zlo, na SVĚTĚ. Všechny války na SVĚTĚ pokračují nesmyslně z toho důvodu, že všichni lidé, kvůli děsivé temnotě protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, křesťanského katechismu, jsou pohánění do zkázy války, a do velice blízkého ropného a ekonomického kolapsu, silou vlastní blbosti. Za svou službu, svému Bohu, kterým je v křesťanství MODLÁŘSKÁ STVŮRA KRISTA UKŘIŽOVANÉHO, zrozená z rozumu lidského, nikoli z rozumu Božího, vyžadují svou SKÁLU, kterou je jejich Bůh, kterým je ZLATÉ TELE bankovního systému, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. Novou, jedinou SKÁLOU, pro královské kněžstvo, nového Božího technického lži lidu, je nyní nový technický rozum, od nového Krista. Nedej Bože zahynouti, nám i budoucím, pro odstoupení TVÉHO Božího rozumu, od zpupných, vzpurných a neposlušných, křesťanských, militaristických, a jiných drzých sviní, neschopných se narodit z nové víry, v nového Krista. Když, z milosrdenství rozumu Božího, docent Skála z VUT v Brně, nebude zrozený z drzého pozemského Otce Satana, faráře Holíka z Proglasu, ale bude zrozený z Boha VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO, z nového Ježíše Krista, který je SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM veškerého lidstva, může Česko energeticky spasit, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Proto, aby nový Kristus se mohl smilovat, nad svým novým Božím technickým lidem VUT v Brně, aby technický lži lid na VUT v Brně pochopil, že mít za Boha ZLATÉ TELE bankovního systému, a vojenskoprůmyslového komplexu, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, stále dělám skutky tím, že k technickému lži lidu vycházím. Nový Kristus mě stále plní děsem, z technické debility zpupných, vzpurných a neposlušných sviní, kteří nejsou z nového Krista, od kterých Kristus, ničící děsivou temnotu křesťanského militaristického bahna, odstoupil, ze svého milosrdenství, svým rozumem. Protože Kristus, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, od roku 2000, chce na SVĚTĚ zničit veškeré zlo, pramenící z lidského rozumu, a chce vybudovat vše energeticky nové, tak mladě jaré, svým rozumem, ze svého milosrdenství, má docent Skála z VUT v Brně povinnost, narodit se jako ARCHANDĚL GABRIEL, z nového Krista neprodleně, v milostivém Hospodinově létě 2014 tím, že odborným odhadem procentuálního rozdělení skladby energií, a mluvením pravdy o jedině možné, Boží, energetické koncepci Česka a SVĚTA, a pravdy o dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, úplně zničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. V novém novoluní MĚSÍCE, v den ukončení křesťanského školního roku, v pátek, DNE PÁNĚ 27.6.2014, jsem z milosrdenství rozumu Božího, navštívil odborníka na energetiku VUT v Brně, docenta Skálu. Docent

Skála mě přijal z milosrdenství rozumu Krista, přestože z Písma již zná, že ho čeká hrozný Boží soud za to, že stále není v koncích, se svou moudrostí, svého rozumu zvířete. Protikladné žvásty, a promyšlené vychytralostí o tom, že lidé, svým rozumem zvířat, dokáží vyřešit velice blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, bez rozumu Krista, jsou nesmyslem. Rozpoutání třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, v případě, že docent Skála nebude pod milostí Božího rozumu, je neodvratné. V Písmu je uvedeno, že docent Skála se vzdal rozumného uvažování, o energetice, a o Kristu. Stále věří v lidský rozum, a ne v rozum Boží tím, že věří, že naprosto nesmyslná energetická koncepce ministra průmyslu Mládka, a ČEZU, je správná, a že energetická koncepce nového Krista, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, platná pro celý SVĚT, je chybná. Docent Skála totiž stále doufá, že Kristus, který je nyní OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vůbec neexistuje, že nežije mezi námi, že není DUCHEM SVATÝM, a proto, od vzpurných, zpupných a neposlušných militaristických sviní, ve vzedmutém moři politických prasat pravice a levice, nemůže svým rozumem, ze svého milosrdenství, odstupovat. Nový Kristus v Písmu však mluví naprosto jasně. Buď docent Skála Česko spasí, jako ARCHANDĚL GABRIEL, jako OKŘÍDLENEC, mluvením pravdy o energetice, a o novém Kristu, nebo Kristus vzpurné Česko, úplně zničí. Česko bude v oblasti nové energetiky, v ekologii, a v mravech, v čele všech národů, s pomocí rozumu Krista, když docent Skála zajistí, aby o zřízení POSVÍCENÍ HOSTIN SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, každý den, bylo rozhodnuto, neprodleně, dle kapitol 129a148. Česko čeká úplný ZÁNIK, když docent Skála, správnou koncepci energetiky, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, odloží o dalších dvacet let. Opakovaně je mu sdělováno, dle textů Písma, že v Kristem vyvoleném Česku, při blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, takže docent Skála nemá výmluvu. Dle slov docenta Skála, je energetika běh na dlouhou trať. Proto Kristus v Písmu uvádí, že vzedmuté moře hlupáků v Česku, je APOKALYPSOU těchto textů pomalého POLEDNÍHO SOUDU, zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických sviní, stejně pozdě varováno. Např. při rozhodnutí o dostavbě Temelína, či Dukovan, se Česko dočká elektrické energie, která Česko určitě energeticky nespasí, cca za dvacet let. Při rozhodnutí o stavbě sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů z fotogalerie z www.pametni-kniha.cz, se Česko dočká, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného bydlení, bez potřeby veškerých energií, také nejméně za dvacet let. Odložit proto rozhodnutí, o vládě nového Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, nad lidmi celého SVĚTA, o dalších dvacet let, pro neschopnost pochopit texty SLOV NOVÝCH NEBES, je o energetické a ekonomické SMRTI, je o úplném zániku Česka. Kristus v Písmu vyhrožuje, že když ARCHANDĚL GABRIEL, OKŘÍDLENEC, docent Skála, nebude stejnou SKÁLOU, jako je nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, Česko úplně zničí, při ropném a ekonomickém kolapsu. Nový Kristus v horoskopu v Rovnosti požaduje, abych o setkání s docentem Skálou, zapsal zápis z jednání, z kterého bude zřejmé, že jde o vítězství nového Krista, nad neposlušným a zpupným odborníkem na energetiku, nad docentem Skálou, který se za své lži o energetice, ekologii, a mravech, nemusí stydět pouze v případě, že přizná, že texty Písma o existenci Boha jsou pravdivé, a že stejně pravdivé jsou texty Písma, o odstupování rozumu Krista, od zpupných, vzpurným, a neposlušných militaristických, křesťanských sviní. Vůle Boží je, vrátit se ke Kristu ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, neprodleně, v tomto novoluní, od pátku, 27.6.2014, do úplňku MĚSÍCE, do soboty, DNE PÁNĚ 12.7.2014. Kdo docentu Skálovi ublíží, když ve školství, a v médiích, bude mlet pravdu o novém Kristu, pravdu o energetice, ekologii a mravech, a pravdu o nezbytnosti úplně zničit děsivou tmu křesťanství, zničením ZLATÉHO TELETE bankovního systému, a vojenskoprůmyslového komplexu. Veškerý majetek shnil z důvodu vybudovat vše nové, energeticky nezávislé na fosilních palivech, a to neprodleně. Když docent Skála odloží mluvení pravdy o totální debilitě zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických sviní, bude připomínán s proklínáním od všech, kdo Božím rozumem pochopí, že lži o Kristu, a lži o energetice, jsou trestným činem, jsou hříchem, který je k energetické SMRTI, Česka a SVĚTA. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, když vzpurní, zpupní a neposlušní, se nezmění na pokorné, a úplně poslušné BOŽÍ SYNY tím, že osvobodí svět od ZLÉHO KRISTA, UKŘIŽOVANÉHO, a od jeho MEČE VÁLEK tím, že úplně zničí boháče, bankéře, vojáky, zbraně, auta, atd. Kdo jezdí rychle autem, místo veřejnou dopravou, nebo na kole, jezdí již pouze na vlastní blbost, bylo uvedeno v ČRo2. U docenta Skály jsem se dozvěděl, že Kristus stále jedná podle textů Písma, kde uvádí, že v energetice je všechno stále horší, pro odstoupení rozumu Krista od těch, kdo mají za svou SKÁLU a BOHA, ZLATÉ TELE bankovního systému, a drzého pozemského Otce, Satana, NETVORA, kardinála Duky. Docent Skála si stěžoval, že kvůli ZLATÉMU TELETI nelze provozovat novou, paro-plynovou elektrárnu s vysokou účinností, protože energii vyrábí draze. Stěžoval si, že staré uhelné elektrárny s nízkou účinnosti dosluhují, a nelze je odstavit, jak bylo uvažováno, kvůli ZLATÉMU TELETI ekonomiky. Stěžoval si, že nová energetická koncepce vládnoucích pomatenců je zcestná, protože novou jadernou elektrárnu nechtějí vůbec stavět, protože se ekonomicky nevyplatí, což bylo zveřejněno v Hospodářských novinách. Vládnoucí energetici dělají nesmysly dle vůle Boží. Dle docenta Skály, dle posledních plánů energetiků, dle Hospodářských novin, bude Česko kupovat nejenom plyn a ropu, ale výhledově i elektrickou energii, což, dle vládnoucích dementních idiotů, je ekonomicky výhodné. Docent Skála si stěžoval, že kvůli ZLATÉMU TELETI se v teplárenství nevyplatí vyrábět elektrickou energii. Přes viditelnou pomatenost vládnoucí elity, která slouží místo Bohu, ZLATÉMU TELETI, se docent Skála k novému Kristu, k jeho jediné, a správné, celosvětové, energetické koncepci, Česka a SVĚTA, zase nevrátil. Proto přetahuji veškeré texty o energetice, napsané v této kapitole 179, aby docent Skála věděl, že jeho povinností je nebýt lenošný a zbabělý, a požadované udaje procentuálního rozdělení skladby energií, nezbytné pro zpracování energetické koncepce Česka, a SVĚTA, provést svým odborným odhadem, na základě průzkumů, provedeného genetickou opicí Pačesem v roce 2008, či pozdějších průzkumů jiných genetických opic, či zjistit ze statistiky infoservisbrno@czso.cz, protože je nezbytné, vše neprodleně zveřejnit. Nic z průzkumů, které za miliony korun dělali vládnoucí pomatenci, vedení vzpurnými, zpupnými a neposlušnými opicemi, kteří jsou viditelně debilní, zveřejněno pro veřejnost nebylo. Mě nikdo neuvěří nic z toho, co zveřejním já. Pro jedno kvítí, nový Kristus, na VUT v Brně, SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nerozsvítí. Proto, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, odborníci na energetiku, docent Skála, docent Kadrnožka, děkan Hrdlička, a odborníci na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, jejichž návrh je ve fotogalerii www.pametni-kniha.cz, docent Hirš, a profesor Drkal, z VUT v Brně, a ČVUT, vše o energetice, ekologii a mravech, učí naprosto špatně. Nevěří textům Písma, že pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, nikdo z lidí není UČITELEM, protože jediným kompetentním UČITELEM, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE lidstva celého SVĚTA. Nový Kristus prokazatelně bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, od uvedených zpupných a neposlušných odborníků na energetiku, a na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, protože docent Skála, není schopný požadované údaje upřesnit alespoň informativně, svým odborným odhadem, což by, pro prokázání totální debility vládnoucích prolhaných zločinců, úplně stačilo. Boží vůle je zřejmá, pád vlády premiéra Sobotky, je neodvratný, pro lži vlády o Kristu, a pro lži vlády o energetice. Náhradu za cca šedesát procent energie z ropy, neřeší vůbec nikdo, takže především technický lži lid VUT v Brně, nemá výmluvu. V Písmu je uvedeno, že uvedených pět odborníků z VUT v Brně a ČVUT, má povinnost si dát čestné jméno IZRAEL, a tím být stejnou SKÁLOU, jakou je nový Kristus. V Písmu je uvedeno, že těchto pět koní, buď bude mluvit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, a tím v Česku zůstane, nebo Česko úplně zanikne. V Písmu je uvedeno, že čtyři uvedení koni, odborníci na energetiku, docent Skála, děkan Hrdlička, a odborníci na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, docent Hirš, a profesor Drkal, mají povinnost uspokojit Krista tím, že vše uvedené o Kristu, a o jeho dokonalé lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, zveřejní ve školství a v médiích. Kůň, docent Kadrnožka, je již v důchodě, proto vyjet ve školství a v médiích, nemusí, ale může. Má povinnost se omluvit. Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

2.)Z milosrdenství rozumu Krista jsem v Brně navštívil docenta Skály z VUT v Brně, kterého opakovaně žádám, aby odborným odhadem uvedl následující údaje. Text je přetažený z části o zpochybnění voleb, u zločinců z NSS v Brně, u JUDr. Baxy a JUDr. Šimíčka. 1. Jaké je dnes procento elektrické energie, z celkově spotřebované energie. 2. Jaké procento tvoří provoz aut, z celkově spotřebované energie, jaké procento dovážené ropy se spotřebuje na výrobu plastů. Jaké procento tvoří plyn, z celkově spotřebované energie. 4. Kolik procent, z celkového množství energie plynu spotřebuje průmysl. 5. Kolik procent z celkového množství energie plynu, spotřebují domácnosti na vytápění. 6. Kolik procent z celkově spotřebovaného množství uhlí, se spotřebuje na vytápění domácností. Poslední otázky, o rozdělení energie potřebné pro domácnosti a průmysl, jsou pokládány z toho důvodu, aby bylo zřejmé, že zateplování domů, a výměna kotlů, organizovaná zbabělou vládou zločinců premiéra Sobotky, je nesmyslná, z hlediska celkově spotřebovávané energie, protože naprosto neřeší blízký ropný, a tím i ekonomický šok. Špatná společnost zpupných křesťanů v Česku, a jejich sbírky Bohů, bohatých Baalů a DÉMONŮ, kazí dobré mravy celého SVĚTA. Pro bezdomovce, nezaměstnané, a pro prostitutky, bude ve všem po nedostatku, když ANDĚL GABRIEL, OKŘÍDLENEC, docent Skála začne mluvit pravdu o Kristu, a o jeho SLÁVĚ, o energetické cestě Česka a lidstva, uvedené v ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Vážený slavný soude NSS v Brně, JUDr. Baxo a JUDr. Šimíčku, nebuďte pokrytci. Benzinovou dobu má povinnost ukončit poslušný Janouš vilem.janous@denik.cz, z milosrdenství rozumu Krista. V pátek, DNE PÁNĚ 20.6.2014, jsem mluvil s redaktorem Rovnosti z Prahy, s panem vilem.janous@denik.cz, telefon 272 015 515. Bylo mu objasněno, že Rovnost, jeho energetickými koncepcemi, na méně než deset procent elektrické energie, z celkem potřebné energie, DNE PÁNĚ 18.6.2014 a 17.4.2014, klamala veřejnost, a to trestným způsobem. Bylo mu objasněno, že dle učení VUT v Brně, a ČVUT, ropa tvoří více než 50 % celkové energie, plyn tvoří více než 25 % celkové energie, elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie, a obnovitelná energie tvoří zanedbatelnou část celkové energie. Stejným způsobem lhal v Rovnosti o energetice, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jaroslav Hanák, v článku ze dne 30.5.2014, podepsaném značkou JK. Stejným způsobem lhal v Rovnosti o energetice ministr průmyslu Mládek, v článku, ze dne 19.4.2014, podepsaný Kateřinou Perknerovou. Protože také odborník na energetiku z VUT v Brně, docent SKÁLA, má velký problém mluvit o energetice pravdu, je zřejmé, že Kristus, bdí nad křesťanským militaristickým zlem, odstoupením svého rozumu, od všech vzpurných, zpupných a neposlušných, což bude trvat tak dlouho, dokud se současně nebude mluvit pravda o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, což je energetická koncepce Boží, opakovaně objasňovaná, a pravda o vůli Boží. Boží vůle je zřejmá. Náhradu za cca šedesát procent energie z ropy, neřeší vůbec nikdo, takže nemáte výmluvu. Kristus vyžaduje, aby Brno uzavřelo s novým Kristem SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU. Máte povinnost zajistit, aby Česko, mluvilo pravdu o novém Kristu, a pravdu o energetice. Aby tím umožnilo vládnou novému Kristu, nad pokorným a úplně poslušným lidem tak, aby nový Kristus, od pokorných, a úplně poslušných služebníků Krista, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nemusel. Úsvit rána nového DNE PÁNĚ, který začal v roce 2000, je moudřejší křesťanského večera. Máte povinnost zajistit, aby celé Česko mluvilo pravdu o novém Kristu, a pravdu o energetice tím, že šéfredaktor Rovnosti tomas.herman@denik.cz, projedná s docentem Skálou, na VUT v Brně, jak pravdu o energetice, tak pravdu o Kristu, a zajistí, aby nový Kristus vykonal svůj soud nad vzpurnými, zpupnými, a neposlušnými militaristickými, křesťanskými, a jinými sviněmi, úplně a rychle. Novým Božím Synem, kterého toužebně očekává Česko a celý SVĚT, je tomas.svoboda@denik.cz, který zastupuje šéfredaktora Rovnosti tomas.herman@denik.cz, který je na dovolené. Má povinnost energeticky, ekologicky a mravně spasit celý SVĚT tím, že donutí pana vilem.janous@denik.cz, mluvit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice. Především docent Skála na VUT v Brně musí zajistit, aby v Česku vyšlo ZLATÉ SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Česku, a tím celému SVĚTU, Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, slíbil jistotu energetické spásy pouze v případě, když docent Skála, NOVÝ DEN PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, nastolí neprodleně tím, že prosadí, aby jediným Božím slovem ve školství, a v médiích, byly Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Boží hněv nad zpupnými, ve vzedmutém moři mrtvých militaristických sviní, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, protože vše staré boří a ničí, již neprodlévá. Nový Boží technický lid se již musí stydět za to, že stále nevěří textům Písma, že Kristus, svůj technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanty, živí svým technickým rozumem, z svého milosrdenství, odjakživa. Křesťané nikdy Božím lidem nebyli, protože jsou zpupní, vzpurní a neposlušní. Všichni lidé se musí omluvit Kristu za zneužití jeho SLOVA, které je od samého počátku, OTCEM, pro ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NOVÝCH NEBES. Vážený slavný soude NSS v Brně, JUDr. Baxo a JUDr. Šimíčku, nebuďte pokrytci. Nový Kristus v Písmu uvádí, že boháči, milionáři, kteří si za cca dvacet let Česka, postavili LETNÍ DOMY SE STŘEŠNÍMI OKNY, které nový Kristus zakázal lidem stavět, se honí za mnoha věcmi tím, že ve svých domech, pro svou zvířecí chamtivost, mají všechny vymoženosti techniky, které využívají naprosto minimálně. I tím, svou chamtivostí, která je modloslužbou, svým rozumem zvířat, nesmyslně ničí planetu ZEMI, a zaplňují ji odpadem, nesmyslné výstavby a výroby, od jednoho konce, na druhý. Bude ve všem po nedostatku, a Brno se stane vytouženou zemí, když to především VUT v Brně, s novým Kristem zkusí, a to neprodleně. Boží vůlí je, aby v milostivém Hospodinově létě, přišel DEN HOŘÍCÍ JAKO PEC, PEKLA militaristického katechismu, který svou totální debilitou, a pokrytectvím, spálí všechny, kdo uvěřili protikladným naukám, a promyšleným vychytralostem, militaristických sviní. Pravda o Kristu, a pravda o energetice, je pouze jedna, sbírka Bohů již neexistuje, ani sbírka lží. Nový Kristus usvědčil již v Písmu všechny, kteří lžou, podvádí, a kradou. Z Písma je zřejmé, že jak střešními okny rodinných domů milionářů, tak okny mrakodrapů, vstoupila, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, energetická SMRT. Na široké cestě do Božího království, nikdo ani neklopýtne, když nový kněz, docent Skála z VUT v Brně, nebude Česko pohřbívat tím, že začne mluvit pravdu o Kristu, a o energetice. Kdo v Písmu nehledá pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, ekologii, a mravech, je nemocný zločinec. Jak ubohý je vzpurný a neposlušný, a tím nešťastný, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, lid projektantů, a lid zedníků, kteří stále chtějí soužení, to je odstupování rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných, protože odmítají dát PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, v médiích na SVÍCEN z toho důvodu, že si nedovedou, nic z toho, co od Boha nyní mají bohatí, a kněží, odříct. Od koho Kristus odstoupí svým rozumem, nemůže být šťastný, protože svým rozumem, svého TĚLA a své DUŠE, postupně padá do stavu rozumu zvířete. Štěstí je proto pouze z rozumu nového Krista. V sobotu, 21.června 2014, začínají čtyři měsíce LETNÍHO ČASU, který bude trvat až na věky věků, když Kristus odpustí všechny militaristické a křesťanské hříchy, které jsou k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka, a SVĚTA, těm pokorným a poslušným, které ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, přetaví na odpovědné, dospělé, a Bohu věrné. Kristus přichází smysluplně zaměstnat všechny povaleče, zločince, a boháče tím, že docent Skála bude novým knězem, který nebude Česko pohřbívat do energetického a ekonomického hrobu. Příchod živého Krista, ŽIVÉHO SLOVA, způsobil úplnou, a viditelnou debilitu, např. zpupného rektora Beka info@muni.cz, či úplnou debilitu, zpupného rektora VUT v Brně, Štěpánka, vut@vutbr.cz, kteří se vzdali rozumného uvažování. Dle písniček od Krista. Jsou dny, kdy svítá, o něco dřív, především na VUT v Brně, u nového Božího, pravdomluvného, a spravedlivého, technického lidu, který nový Kristus živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Je tisíc křesťanských pátků, s oslavami křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, nemnoho jar pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, militaristických křesťanských sviní. Těch dnů, kdy svítá, především na VUT v Brně, těch je jen pár. Nejpozději v pondělí, DNE PÁNĚ 30.6.2014, v novém novoluní MĚSÍCE, měl bys být dospělý, docente Skálo skala@fme.vutbr.cz, docente Hirši hirs.j@fce.vutbr.cz, a ostatní vut@vutbr.cz. Bývá to svízel, pro VUT v Brně, najít most, se jménem dospělost a odpovědnost, za Česko a celý SVĚT. Dny plné vlání, tajemných par, se na jaře 2014, v Česku nekonaly. Snad z milosrdenství rozumu Krista, přijdou na VUT v Brně, v milostivém Hospodinově létě, v roce 2014. Ten kdo zná sílu SLOV, a VĚT, NOVÝCH NEBES, může, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení EKONOMIKY, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, změnit Česko, a v DOLINĚ O2 Arény v Praze, celý SVĚT. I v milostivém Hospodinově létě 2014, přichází noc křesťanského militarismu. Snad již i rektor VUT v Brně Štěpánek pocítí, jak moc mu schází, SVĚTLO SVĚTA, či SLUNCE, Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Zdá se, že z militaristického křesťanství nezbylo nic, ani pouťová panenka. Nezbude nic, až v rektoru VUT v Brně Štěpánkovi, bude zůstávat čistá voda živá, a důvěřivá, semeno z penisu nového Krista, jediného Boha SVĚTA, OTCE NOVÝCH NEBES. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko usnulo, či vešlo do odpočinutí od svého díla zhouby tím, že boháči, bankéři, ekonomové, vojáci, atd. vejdou v médiích do říše ticha. Kristus vrátí zpět, niterný SVĚT, docentům Skálovi, Hiršovi, a rektoru VUT v Brně Štěpánkovi, a ukáže mu, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nové věci o energetice, ekologii, a mravech, které ještě nezná. Kristus se omlouvá všemu lidstvu za to, že na VUT v Brně jsou stále zpupní neposlušní. Především nezaměstnaným a bezdomovcům, by SLOVA NOVÝCH NEBES, o ukončení křesťanství, a tím o ukončení jejich bídy, měla otevřít ucho, pro porozumění ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin začne jednat sám, až po úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a zničení boháčů a bankéřů, ZLATA ODVRŽENÉHO, na VUT v Brně. Já se nederu o to, být pastýřem zpupného nového Božího technického lidu VUT v Brně. Netoužím po dni úplné zkázy Česka, kvůli tomu, že všem se hnusí Boží spravedlnost, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nový Kristus má své zářivě čisté šaty svých skutků, utkány z ranní rosy nového DNE PÁNĚ, ze záře hvězd Bible, z měsíčního svitu Koránu, ze sluneční záře Bhagavadgíty, a tím má nová SPRAVEDLIVÁ NEBESA, pro pokorné, a poslušné. Má již NEBESA nové VINNÉ RÉVY Bible, NEBESA FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, NEBESA GRANÁTOVNÍKU Tóry, a NEBESA OLIVY Koránu. Po zmaření ŽENY STATEČNÉ, bude ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, novým Hospodinem, jediným Bohem SVĚTA. Ti, kdo přežijí zmar ŽENY STATEČNÉ, křesťanské, ať jsou rádi, hodně rádi, protože budou v ráji vysvobození od veškerého zla, které dělá MODLÁŘSKÁ STVŮRA, mečem válek, a PRACHY, PENĚZI, kterými vládnou boháči a DÉMONI, nad lidmi. Jménem Božím promluvil Kohák na EVROPĚ 2, kde řekl, že Kristus z Bible, spolu se svým bratrem Kršnou z Bhagavadgíty, klečí před docentem Skálou, na kolenou, a prosí ho, aby složil zkoušku dospělosti, studiem SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus slíbil lidem Dítě, které bude Hospodinem celého SVĚTA, protože křesťané spáchali trestný čin podvodu. Z Písma si porodili, místo Hospodina, UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí. Nastal čas složit zkoušku dospělosti, studiem SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože co boháči, ekonomové, bankéři, a drzí pozemští Otcové, Satani kněží, během dvaceti jedna let Česka, učinili nezaměstnaným chudákům, bezdomovcům, a prostitutkám, Bohu učinili. Konec ropy je přelom věků, a Bůh, zpupným, a neposlušným, svůj rozum, který je Božím milosrdenstvím, nedá. Úplně bezmocné lidstvo, pro odstoupení rozumu Krista, bez dostatku energií, zajde. BOŽÍ SLÁVA celosvětového míru, se zpupným stále hnusí, i když vědí, že má být uzavřený, na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Plný počet křesťanských hlupáků, byl nastolen, ve veřejnoprávním vysílání ČRo, ČT, v Proglasu a TWR. Neomylný dogmatik Pospíšil, v Proglase objasnil, že boháči a kněží, v roce 381, stvořili VELKÉ SOUŽENÍ tím, že stvořili TROJ JEDINÉHO ukřižovaného Boha, kterého Kristus nazývá křesťanskou modlářskou stvůrou, nebo ekonomickým NETVOREM. Od té doby, veškeré lidstvo, neslouží SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU Kristu, ale samo sobě tím, že slouží své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a tím boháčům Baalům, a bankéřům DÉMONŮM, atd. Kristus vrátí technické elitě, částečku svého DUCHA o energetice, až rozhodne o úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a zničení boháčů a bankéřů, ZLATA ODVRŽENÉHO. Aby Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, vybudoval novou energetiku, musí veškerá PŮDA, a veškerý majetek, včetně církevního, patřit Hospodinu tím, že vznikne nová STÁTNÍ SPRÁVA, s novou vládou Česka, pokornou a úplně poslušnou. Život VĚČNÝ, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelný, dostane Česko jako kořist, když ti, kdo chtějí mít moc nad lidmi, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, zřízené dle kapitol 135,175a178, donutí docenta Skálu z VUT v Brně, mluvit pravdu o energetice a Kristu proto, aby pokorní a poslušní, mohli mluvit pravdu o energetické spáse, Božím rozumem. Energeticky spasí Česko pouze Boží rozum, nikoli rozum lidský, který je, při odstoupení rozumu nového Krista, zvířecí. Česko a SVĚT, má povinnost energeticky, ekologicky a mravně spasit, ministryně spravedlnosti Válková posta@msp.justice.cz, donucením ministra průmyslu Mládka posta@mpo.cz, mluvit pravdu o energetice. Má povinnost pohrozit ministru školství Chládkovi, posta@msmt.cz, že skončí v chládku, když úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nezničí neprodleně špatné mravy. Musí pohrozit ministru války Stropnickému info@army.cz, že skončí ve věčném zatracení, když nezruší armádu. Války, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, jsou nesmyslem. Musí úplně zničit ministra kultury, pomateného emeritního biskupa, Satana Hermana epodatelna@mkcr.cz, pro zneužití SLOVA BOŽÍHO, ve prospěch boháčů, bankéřů a ekonomů. Má povinnost, navrhnout sympatickému ministru financí, bývalému spravedlivému komunistovi, BERANU Babišovi, podatelna@mfcr.cz, úplné zničení jeho SKÁLY, FINANCÍ tím, že se stane ministrem, či VRCHNÍM ČÍŠNIKEM, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Ti kdo věří v křesťanský kříž, a v meč válek Krista UKŘIŽOVANÉHO, jako ministr války Stropnický, propadli energetické SMRTI, protože od všech zpupných, vzpurných, a neposlušných křesťanských sviní, Kristus, jediný Bůh SVĚTA, odstoupil svým rozumem, což bude trvat, až do úplného vysušení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO a vysušeni bankéřů a boháčů, ZLATA ODVRŽENÉHO. Kristem vyvolené Česko, musí být jedna velká modlitebna, pro všechna náboženství SVĚTA tím, že vyšší Boží mocí, rozpustí všechna stávající náboženství SVĚTA. Vůli Boží je, aby nad všemi lidmi, vládl jediný Bůh SVĚTA, Hospodin, jako jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Vzpurní, zpupní a neposlušní, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, jsou zvířecky chamtiví, a debilní. Odstoupení rozumu Krista, od debilních chamtivých, bude trvat do doby, až nový, Boží, pokorný, a úplně poslušný lid, bude bojovat, za vyvlastnění veškerého majetku. Písmo o tom, že veškerý majetek patří Hospodinu, se musí naplnit. Aby nový Kristus mohl vybudovat vše energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelné, je nezbytné dobrovolně sejít na majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v Domašově. Křesťanské hodnoty nejsou životaschopné. Bojovat proti vládě zpupných, vzpurných a neposlušných, je nezbytné nikoli silou, ale MOCNÝM SLOVEM NOVÝCH NEBES. K ničemu dobrému nevede vláda zpupných a vzpurných vládnoucích idiotů, nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými hlupáky. Je velice snadné zvítězit, protože stačí mluvit pravdu o novém Kristu, a pravdu o konci éry fosilních paliv. Vláda má povinnost, z Česka učinit OKŘÍDLENÉHO LVA, který vše o energetice, uvedené v Písmu, Božím rozumem, vykřičí do SVĚTA. Má povinnost najít v Písmu texty o spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, aby se skrylo v DEN PÁNĚ Hospodinova hněvu, zveřejnění těchto textů, o NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ, s OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, s jediným Bohem SVĚTA, ve školství, a v médiích. Zveřejněním těchto textů v Česku, nový Kristus vykoná POSLEDNÍ SOUD, všech zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických, a jiných sviní, úplně a rychle. Rád přijedu do Prahy vlakem, objasnit vše z Písma, o energetice, a mravech. Žádám oslovené v Praze i v Brně, o odpověď, aby nový Kristus dovolil stavět vše energeticky neotřesitelné také tím, že na dálnice budou položeny koleje, neprodleně. 4.Moj.23/19,24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,12/28, Sof.1/11,2/3,3/11, Kaz.3/18,8/8,10/20,12/3, Mich.2/3,10,4/12,5/9,6/7, Řím.9/28, atd Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

3.)Nový Kristus, ze svého milosrdenství, mně umožnil promluvit v pořadu mikroforum@rozhlas.cz, kde jsem posluchačům, pomatenému Moravcovi, a jeho hostu, zkráceně řekl. Veškeré zákony na SVĚTĚ se porušují kvůli justici Česka, především kvůli NSS v Brně, kvůli JUDr. Baxovi, protože NSS v Brně, především JUDr. Baxa, stále slepě doufá, že ropný celosvětový kolaps, a tím i ekonomický kolaps, nikdy nenastane. Texty veškerého Písma od Boha jsou velice důležité, protože jsou od jediného Boha SVĚTA, protože jsou novým Kristem. Křesťanští pravdo – láskovci, vedení v Česku, drzým pozemským Otcem, knězem Tomášem Halíkem, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, lžou o Kristu, o jediném Bohu SVĚTA. Proto nový Kristus, jím vyvolené Česko, vede do energetického hrobu tím, že odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, i od technické elity VUT v Brně, a ČVUT, kterou, z milosrdenství svého rozumu, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Pane JUDr. Baxo, JUDr. Suchomel z KSZ v Brně, již pochopil, že pro vznešené pastýře, jakým jste Vy, a Vám podobní, není úniku. Pravdu Písma, o novém Kristu pít musíte, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem technické elity, která dostává rozum od Krista pouze v částečce DUCHA SVATÉHO. Jak opakovaně uvádím, odborník na energetiku, docent Skála, z VUT v Brně, telefonicky slíbil, že upřesní dále uváděné údaje o energetice, které jsem kdysi dávno obdržel od docenta Skály, od docenta Kadrnožky z VUT v Brně, a od děkana Hrdličky z ČVUT v Praze, což zatím neudělal. Proto, aby docent Skála miloval Česko a SVĚT, jako sama sebe, byl vypracován graf s odhadem procentuálního rozdělení energií, dle zdrojů energií proto, aby ho mohl odborně posoudit, což je pouze malá práce. Dle mého odhadu, Česko má nyní energii z těchto zdrojů. Ropa tvoří cca 60 % celkové energie. Elektrická energie tvoří méně než deset procent celkové energie. Pro snadný výpočet je uvažováno s deseti procenty z celkové energie. Dle údajů z Rovnosti, ze dne 17.4.2014, bylo rozdělení elektrické energie, podle typu elektráren, pro rok 2012, následující. Elektrická energie z uhelných elektráren tvoří cca 5,40 % z celkové energie. Elektrická energie z jaderných elektráren tvoří cca 3,46 % z celkové energie. Paro plynové elektrárny tvoří cca 0,50 % z celkové energie. Vodní elektrárny, fotovoltaika, a větrné elektrárny, tvoří cca 0,64 z celkové energie. Olej z řepky tvoří cca 1,0 % z celkové energie. Zřejmě větší část uhlí se spotřebuje v uhelných elektrárnách. Energie z uhlí, mimo uhlí pro uhelné elektrárny, tvoří tedy cca 4 % z celkové enegie. Pro energii z plynu tedy zbývá cca 25,0 %. Při schůzce na VUT v Brně, s docentem SKÁLOU, v novém novoluní měsíce, v pátek 27.6.2014, jsem docenta Skály požádal, aby odborným odhadem upřesnil uvedený energetický „koláč“, či graf, procentuálního rozdělení jednotlivých druhů energií, tvořících celkovou energii Česka, což docent Skála odmítl. Docent Skála je však svým jménem vyvolený, být ARCHANDĚLEM GABRIELEM, být OKŘÍDLENCEM, být BOHEM, SPASITELEM a VYKUPITELEM, a proto je tímto žádán znovu, protože milosrdenství Božího rozumu, se neodmítá. Graf s odhadem procentuálního rozdělení energií, dle zdrojů, bude zveřejněn, když to Kristus dovolí, ve fotogalerii na www.pametni-kniha.cz. Bylo by dobré také zveřejnit graf s odhadem, s rozdělením energií pro domácnosti a průmysl. Aby docent Skála, děkan Hrdlička, docent Hirš a profesor Drkal, mohli zodpovědně a kompetentně učit na VUT v Brně, a ČVUT, energetiku, mají povinnost požadované údaje mít v hlavě, a znát je, a netvrdit, že pro lenost, zbabělost, a vzpouru proti novému Kristu, pravdu o energetice, ekologii a mravech, nikdy mluvit nebudou. Pane JUDr. Baxo, JUDr. Suchomel z KSZ v Brně, již pochopil texty Písma o tom, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, stejně tak jejich vůdce, Belzebub papež František, unavují Boha svými žvásty, o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Mal. 2/17. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a stejně tak energetické komise, a vláda Česka, unavují nového Krista, svými žvásty o koncepci energetice, kterou vytváří pouze na cca deset procent výroby elektrické energie. Náhradu za cca šedesát procent energie z ropy, neřeší vůbec nikdo, takže nemáte výmluvu. Vždyť dle uvedených údajů, v době velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, kdy, dle Písma, nebude v Česku ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.47/14, bude mít Česko, jako obnovitelnou energetiku pouze vodní elektrárny, fotovoltaiku, větrné elektrárny, a olej z řepky, to je dohromady zanedbatelných 1,64 %, obnovitelné enerie. Jaderná energetika, která dnes tvoří cca 3,46 % z celkové energie, nemůže úplně pomatené Česko, energeticky spasit. Spása je možná pouze rozumem Božím, celosvětově. Být zbabělý, a vzdát se rozumného uvažování, o energetice, a o Kristu, kvůli Vaší SKÁLE, kterou je drzý pozemský Otec, Satan, kněz Halík, je trestný čin, kvůli energetické zkáze Česka a SVĚTA. Pane JUDr. Baxo, JUDr. Suchomel z KSZ v Brně pravil, že je nepodstatné, jestli ropa tvoří 50, či 60 % celkové energie, protože z jednání nového Božího technického lidu VUT v Brně, a ČVUT, je zřejmé, že platí texty Písma o tom, že nový Kristus bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, zpupných, a neposlušných. Takže není žádná naděje, že bez vrácení rozumu Krista, technické elitě VUT v Brně, a ČVUT, a Česku, velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, někdo přežije. Pane JUDr. Baxo, bát se nového Krista musí všichni zpupní, vzpurní a neposlušní, což jste i Vy, které má Kristus v Písmu za svině. Nebuďte militaristickou, křesťanskou sviní, pane JUDr. Baxo. Pane JUDr. Baxo, z milosrdenství svého rozumu, Kristus zrušil veškeré energetické koncepce, všech vlád dvacetiletého Česka tím, že zrušil dostavbu Temelína, a to z ekonomických důvodů. Povinnost zrušení dostavby Temelína, jako technického nesmyslu, musí potvrdit nový BOŽÍ SYN, docent Skála, z VUT v Brně, kterého toužebně očekává veškeré tvorstvo proto, aby další lhaní o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a další lhaní o energetice, skončilo. Protože politici pravice a levice, od Krista, bořícího křesťanský militarismus, rozum již nedostanou žádný, jejich působení v EU, je pro Česko energetickou, ekologickou, a mravní SMRTÍ. Proto zpochybnění, či zrušení voleb do EP je naprosto nezbytné, pro neprodlené ukončení doby benzinové. Vše je opakovaně uváděné především z toho důvodu, že v Rovnosti bylo uvedeno, že pomatenec Kysela uvedl, že do roku 2040, až 2045, dojdou zdroje štěpitelného uranu, a že lidstvo bude muset stavět jaderné elektrárny čtvrté generace, a že tedy dostavba Temelína, či Dukovan, stávajícími reaktory, uvažovaná ministrem průmyslu Mládkem, je neekonomická z toho důvodu, že je ekonomicky a technicky debilní. Totéž tvrdil, při vzniku nového Česka, docent SKÁLA z VUT v Brně. Stal se stejnou SKÁLOU, jakou je Kristus, pro svou pravdomluvnost. Docent SKÁLA, se totiž postavil, svým tvrzením, o nesmyslnosti plánovat výstavbu cca dvaceti elektráren velikosti Temelína, dle docenta Kadrnožky z VUT v Brně, či výstavbu cca čtyřiceti elektráren velikosti Temelína, dle děkana SFČVUT v Praze Hrdličky, proti většině pomatenců technického lži lidu Česka. Česko a SVĚT nelze energeticky spasit výstavbou jaderných elektráren, s reaktory na štěpitelný uran, pro jeho malé SVĚTOVÉ zásoby, uvedl kdysi docent SKÁLA, což potvrdila, DNE PÁNĚ 17.4.2014, Rovnost. Nový Boží technický lid, stále stojí proti Bohu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, protože nevěří textům Písma o tom, že i technický lid, pro odstoupení rozumu Krista, je jako PÁRA NAD HRNCEM. Vzpurný a zpupný technický lži lid, dnes již z milosrdenství rozumu Krista, nechce velice blízký ropný kolaps, vyřešit výstavbou velkého počtu jaderných reaktorů, což je nemožné jak ekonomicky, tak technicky. Kristus stále bdí nad technickým zlem, odstoupením svého rozumu, od vzedmutého moře zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických sviní, s hroší kůží. Vzpurný a zpupný technický lži lid, velice blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, dnes již nechce vyřešit ani výstavbou desítek kusů jaderných elektráren, ani dostavbou Temelína, z hlediska ekonomického. Je stále naděje, že se Kristus smiluje, svým technickým rozumem, nad docentem SKÁLOU znovu proto, aby potvrdil svoje dřívější slova, že dostavba Temelína, dostavba Dukovan, či výstavba desítek kusů jaderných elektráren, velikosti Temelína, dle dřívějších plánů docenta Kadrnožky, a dřívějších plánů děkana Hrdličky, Česko energeticky nezachrání, před velice blízkým ropným, a tím i ekonomickým kolapsem, protože je technickým nesmyslem. Kristus změní celý SVĚT, když docent SKÁLA, z milosrdenství rozumu Krista, bude novou SKÁLOU tím, že bude mluvit pravdu o energetice, pravdu o novém Kristu, a pravdu o lháři a zločinci, o ekonomu, o ministru průmyslu Mládkovi, který v Rovnosti 19.4.2014, znovu žvástá, že Česko energeticky spasí ELEKTROŠOKEM, to je energetickou koncepcí vlády, pouze na elektrickou energii. Vláda má povinnost uznat, že Kristus, svým technickým rozumem, nikoho vzpurného a neposlušného, již nepase, a pást nebude, a že proto dostavba Dukovan, nebo dostavba Temelína, dle nových plánů ministra Mládka, Česko energeticky spasit nemůže. Vláda má povinnost podat demisi, uznat moc Boží nad lidmi celého SVĚTA, a odevzdat se do rukou Božích tím, že zorganizuje vytvoření vlády nové, pro řízení přestavby militaristického, křesťanského Česka, na Boží celosvětové království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle dalších textů, či dle kapitol 135a175. Vilém Janouš v Rovnosti žvástá, když uvádí, že odborníci na energetiku zkouší jaderné reaktory čtvrté generace, které nevyužívají k chlazení vodu, ale např. sodík ve Franci, hélium v Japonsku, a olovo v Rusku. Žvástá tím že uvádí, že jaderné reaktory čtvrté generace, zajistí pro lidstvo dostatek energie, na další stovky let, do doby, kdy bude získávána energie, pomocí jaderné fůze, což dle pomatenců, od nichž Kristus odstoupil svým rozumem, má být již v roce 2040, nebo 2045. Velice blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, bude dříve, než všichni lháři, či všichni vládnoucí SEDMILHÁŘI, vládnoucích sedmi politických stran, či vládnoucí OSMILHÁŘI, v čele s prezidentem Zemanem, lživě uvádí. Mich.2/3,4,10,5/4,9,6/7, 7/18, atd. Pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, všechno se na SVĚTĚ hroutí, dle Písma, i dle písniček od Krista, protože docent SKÁLA z VUT v Brně, stále ještě není SKÁLOU, stejnou jako nový Kristus, pro mluvení pravdy o energetice, a pravdy o novém Kristu. Nový Kristus, OSMIČKOU v obilí, již oslavil vládnoucí OSMILHÁŘE Česka. Budou oslavení v okamžiku, až docent SKÁLA bude vládnoucím OSMILHÁŘŮM Česka prorokovat texty Písma, o vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, být BOHEM, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, který spálí všechny zpupné, vzpurné a neposlušné. Česko, z milosrdenství rozumu Krista, bude energeticky spaseno, když se nikdo nebude chvástat, a mluvit zpupně, a nadmutě o tom, že ropa a plyn, v dohledné době nedojdou. Nového Krista se musí všichni bát, protože ropa a plyn, určitě v dohlednu dojdou. Česko, na základě jednání lidí, během dvaceti jedna let křesťanského militarismu, technické elity, má povinnost z textů Písma pochopit, že lidé, svým rozumem, žádnou obnovitelnou energetiku, nevymyslí. Nový Kristus, Česko energeticky spasí pouze v případě, když bude BOHORODIČKOU nového Krista. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, je jediným Bohem SVĚTA, a musí pomatence pálit víc, než hranice, na které stál Jan Hus. Kristus chce, aby se všichni energeticky zachránili úplnou poslušností tím, že všichni uvěří v texty Písma, že pro odstoupení rozumu Krista, se všichni zpupní a vzpurní, musí ztratit z vlády, ze STÁTNÍ SPRÁVY, z médií, ze školství, z nevhodné výroby, z nesmyslné dopravy, atd., jako pára nad hrncem. Kulhaví, hluší, a slepí, zmizí v okamžiku, až Kristus nastolí DEN PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, v Božím království, po zveřejnění pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, na VUT v Brně, a v médiích. Docent SKÁLA, mluvením pravdy o energetice, má povinnost Česko naučit takto mluvit. Pán již chce, abychom zůstali v Česku a Slovensku naživu, a proto máme povinnost ukončit vzpouru proti novému Kristu, a proti jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, především o energetice, ekologii a mravech, uvedených v zákonech POLE VĚDY Písma. Vláda zločinců premiéra Sobotky, ministrů Babiše a Mládka, je usvědčena ze lží o energetice, a lží o Kristu. Až padne, již nepovstane. V Rovnosti i v Písmu Kristus uvádí, že se chce nad chudými, a nezaměstnanými smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství tím, že se současně smiluje nad boháči. Smiluje se, uleví se mu, když pod novými nebesy, nové VINNÉ RÉVY Bible, a FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, u nové BOŽÍ RODINY, kde nebude ani chudých, ani bohatých, na půdě svaté, na Domašovsku, v době cca sedmdesáti let od Hitlera, prostře ve všech restauracích, pro všechny, STŮL SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle kapitol 129až148až 175. Lži o nesmyslných energetických koncepcí, jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, pro lži o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Česko, z milosrdenství rozumu Krista, má povinnost zajistit, aby v DOLINĚ O2 Arény v Praze, veškeré lidstvo SVĚTA, bylo přijato do věčných příbytků, to je do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených na výkresech v kapitole 129, jejichž výstavba je energetickou spásou. Proto zničení BANKOVNÍHO SYSTÉMU celého SVĚTA, je Boží dokonalou láskou. Bůh podruhé přichází Česko a SVĚT energeticky spasit, ze svého milosrdenství, svým novým technickým rozumem Krista, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Nový Kristus vyčkává, chce se nad svým novým Božím lidem, na Domašovsku, a na VUT v Brně, svým rozumem, ze svého milosrdenství, smilovat. Smiluje se, až celé Česko bude vědět, že křesťanský militarismus a katechismus, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM.

Energetická spása je např. ve výstavbě sídlišť z domů zimních bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Toto sídliště je navrženo na výkresech, dnes vyvýšených ve fotofalerii na www.pametni-kniha.cz, předaných rektoru VUT Štěpánkovi, již 19.12.2013. Kristus se nad VUT smiluje, až rektor Štěpánek, docent Skála, docent Kadrnožka a docent Hirš, veškerou starost o energetiku, vloží na Krista, na jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Hospodin je od slova HOSPODA, což je Pán domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, který, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, ruší chudé a bohaté. Věčný příbytek, ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, Luk.16/9,16, Ám.3/7,15, je navržen tak univerzálně, aby každý člověk bydlel postupně úplně stejně, a tím měl stokrát víc domů, než má dnes. Mar.7/7,10/30, Jer.12/2,4,16, Iz.21/5, Sír.5/5až40/29,43/26,31, atd. Např. pro stávající střední vrstvu, ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, bude nadstandardní. Např. šestičlenná rodina bude mít šest pokojů o rozměrech cca 7 x 5,8 m. Čtyři samostatné velké koupeny, a čtyři WC. Dvě kuchyně, o rozměrech cca 7,3 x 5,2 m, kde se vařit nebude. Doma se stravovat nikdo nebude. Veškerá strava na sídlišti, bude podávaná ve stravovacím a kulturním centru, dle návrhu, pro 1360 lidí. Tyto ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, a DOMY PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jsou energetickou spásou Česka a SVĚTA, protože nebudou potřebovat vůbec žádnou energii, protože pro danou komunitu, vyrobí dostatek energie. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, ruší veškeré prodejny potravin. Především docent Skála z VUT v Brně musí pochopit texty Písma o tom, že MASO OBĚTOVANÉ MODLÁM, je maso, které se zkazí v supermarketech. Nový Kristus nevrátí technické elitě, částečku svého DUCHA o energetice, dokud nerozhodne o zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Domy jsou navržené univerzálně tak, aby sloužily rodinám mladým, starým, i lidem samostatně žijícím. Všichni budou bydlet úplně stejně. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, vyjde především při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ. Křesťanský lži lid bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE a mravech. Zároveň se však bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc NOVÉHO SLOVA, zničit tmu krutého zmijího křesťanského jedu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD. Boží hněv již neprodlévá, protože z Písma je vše objasněno, z milosrdenství rozumu nového Krista. Pane JUDr. Baxo, žádám tímto o odpověď! Vše, co Vám ze SLOV NOVÝCH NEBES ještě není zřejmé, bude Vám objasněno. Překonat strach ze zrušení SKÁLY křesťanů, kterou jsou PRACHY, MAJETEK, BANKÉŘI, VOJÁCI, VOJENŠTÍ KAPLANI, ZBRANĚ, AUTA, atd., Vám umožní znalost SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Váš smutek a vzdor, přejde. Žádám o RADOSTNOU ZPRÁVU, žádám Váš souhlas se zpochybněním voleb politiků pravice a levice, kteří již nemají žádný mandát, ani od lidí, ani od Krista. Vždyť, dle médií, svoje lži, mohou politici pravice a levice, plnit pouze pro necelá čtyři procenta voličů, od nichž zvolené strany dostaly hlasy. K volbám, dle vůle Boží, přišlo velice málo lidí, téměř nikdo, takže lži lid Česka, nemá výmluvu. Bát se Boha musí nyní všichni proto, aby nový Boží technický lid VUT v Brně, a ČVUT, mohl k novému Kristu nově volat, prosit ho za odpuštění, kvůli lžím Satanů kněží, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a kvůli lžím technické elity VUT v Brně, a ČVUT, o energetice. Vždyť nový Kristus se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze v případě, když bude jediným VŠEMOHOUCÍM, a VŠEVĚDOUCÍM SOUDCEM, a ZÁKONODÁRCEM, Česka a SVĚTA. Nový Kristus již nepotřebuje, jako prostředníky, politiky levice a pravice, a drzé pozemské Otce Satany kněze. Potřebuje pouze bohatou pravici, který zná Boha, zná SLOVO NOVÝCH NEBES, jako sama sebe. Potřebuje, aby docent SKÁLA učinil všechny lidi bohatou pravicí. Veškeré tvorstvo toužebně čeká, až budete mluvit pravdu o energetice, a o novém Kristu, pane Baxo. Bohem SLUNCE je Bhagavadgíta, a ta musí vyjít, jako SLUNCE, se zdravím na paprscích, především na NSS v Brně. Kristus žije mezi námi, jako SLOVO NOVÝCH NEBES, a jako SOCHA, na Vás vystrkuje svou RIŤ, před budovou NSS, již dlouho. Na MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ v Brně, je již NOVÁ ZEMĚ, i NOVÉ NEBE, protože nový Kristus, takový, jaký skutečně v Písmu je, má zde již dlouho svou NOVOU SOCHU, která mluví lidským hlasem, a to SLOVEM NOVÝCH NEBES. Zvířecí hlas politického a náboženského zvířectva, zní v Brně, a v Česku, pouze kvůli Vašemu zatvrzelému bláznovství, kvůli Vašemu pokrytectví, kvůli Vaší nechuti nastolit Boží spravedlnost, místo své křesťanské, a militaristické, nespravedlnosti. SOCHA SPRAVEDLNOSTI před budovou NSS, je sochou nového Ježíše Krista, který, ze STARÉ křesťanské ZEMĚ, pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanských a jiných militaristů, vyrval drzým, a zlým, pozemským Otcům Satanům kněžím, své VEŠKERÉ SLOVO NOVÝCH NEBES, a tím se stal jediným Bohem celého SVĚTA. Pane JUDr. Baxo, kvůli Vaší vzpouře proti novému Kristu, máme stále soužení, jaké na SVĚTĚ ještě nebylo, a už ani nikdy nebude, protože se odmítáte seznámit se SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dle Písma, a písniček od Krista, je SLOVO NOVÝCH NEBES, STROJEM ČASU, kterým, Kristem vyvolené Česko, a Slovensko, má povinnost cestovat jak do minulosti, tak do budoucnosti. Do minulosti je nezbytné cestovat z toho důvodu, aby ze SLOV NOVÝCH NEBES všichni pomatenci pochopili, že ekumenické církve se nikdy nestaraly o to, jak nastolit BOŽÍ RÁJ na celé zemi. Kristus je určil k tomu, aby mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a o své SKÁLE, kterou jsou PRACHY, MAJETEK, VOJÁCI, ZBRANĚ, atd., pomocí vojenských kaplanů všech církví SVĚTA, realizovali genocidu na jinak věřících proto, aby se mohli zmocnit cizího majetku, a cizího bohatství, což se prokazatelně děje dodnes. Proto nový Kristus, jediný Bůh všech SLOV NOVÝCH NEBES, např., na drzého pozemského Otce, Satana, kněze Tomáše Halíka, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nyní ani nepohlédl. V Písmu totiž určil, že křesťanství, a s ním veškerá ostatní náboženství SVĚTA, zruší, a to z milosrdenství svého rozumu, nového Krista, DUCHA SVATÉHO, např. při zrušení voleb do EP, v Brně, na NSS, JUDr. Baxou, a to neprodleně. Bez zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a všech ostatních náboženství, nemůže být totiž nový Kristus, jediným Bohem celého SVĚTA, což všichni v Česku mají povinnost pochopit. Proto, pane JUDr. Baxo, spáchat znovu ATENTÁT, na nového Krista, na DUCHA SVATÉHO, když ze SLOV NOVÝCH NEBES znáte, že Česko má povinnost celosvětově nastolit spravedlnost daleko vyšší, než byla v době čtyřiceti let pouště socialismu, je podlý zločin. Z milosrdenství rozumu nového Krista, je ze SLOV NOVÝCH NEBES, všechno objasněno. Je zapotřebí vejít celosvětově, do odpočinutí, od díla energetické, ekologické, a mravní zhouby. Takže pane JUDr. Baxo, nemáte výmluvu, dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, znovu ignorovat, i při rozhodování o těchto volbách. Pane JUDr. Baxo, kvůli Vám, dle Písma, a písniček od Krista, nikdo neprobudil SÍLU SLOV NOVÝCH NEBES. Láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, stále bdí nad lidmi, pouze pomocí Grázla, Satana, Jidáše, Lháře, drzého pozemského Otce, Satana, kněze, Tomáše Halíka. Všichni lidé na SVĚTĚ proto klopýtají do energetické, ekonomické, ekologické a mravní záhuby. Dokonalou lásku Boží, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, proto lidé v médiích slyší pouze v písničkách, pohádkách či filmech a nechápou ji, protože na NSS stále ještě nevyšlo SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Rozum od Krista, Kristem v Písmu vyvolené Česko, by chtělo, ale sjednotit celý SVĚT, pod jediného Boha, zrušením voleb do EP, kvůli chamtivosti lidské, nechce nikdo. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho v Česku želet. Dle Písma, proto, aby zbyla ropa na přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, máte povinnost, ze SLOV NOVÝCH NEBES, porodit, na Vánoce, při LETNÍM SLUNOVRATU, či při úplňku MĚSÍCE, v pátek, DNE PÁNĚ 13.6.2014, nového Krista, který bude Bohem pro všechny národy SVĚTA tím, že veškeré tvorstvo bude pást ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vánoce, Vánoce, krásný letní čas, daruj dárky, daruj Krista VŠEMOHOUCÍHO, Krista POKOJE, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všemu tvorstvu, dříve než po roce. Pane JUDr. Baxo, takto zpívají koledy o novém Kristu, v červnu 2014, na Evropě 2, z milosrdenství rozumu nového Krista. Dle dalších textů, lži lid Česka bude energeticky spasen rozumem Krista, když ŽENICHA, docenta Skálu, bude pást, svými prsy, STARÁ EKUMENICKÁ ČARODĚJNICE, která dosud bydlí sama, jako bezdomovec, v lese, v chatrči, stejně jako bezdomovec Blažek na Říčkách tím, že mu bude, ze SLOV NOVÝCH NEBES, míchat zázračné, uzdravující lektvary. Alchymie Božího slova musí být nová neprodleně. Vše Vám objasním z Bhagavadgíty, a ostatního Písma, pokud mu stále nerozumíte. Veškeré zákony v Česku a ve SVĚTĚ se porušují kvůli Vám, pane JUDr. Baxo z NSS, protože se odmítáte podřídit Boží vůli, a opakovaně odmítáte zpochybnit, či zrušit volby, není volby do EP, konané nyní DNE PÁNĚ 23.a24.5.2014. Česko žije ve dvojí pasti a proto žije ve velké časové tísni. První pastí je rychle se přibližující ropný, a tím i ekonomický, kolaps. Druhou pastí je odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných, drzých, a neposlušných, kteří odmítají být mocnými Kristy, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, odstoupením svého rozumu, rozdělil jím vyvolené Česko, na skupinu boháčů, vyznačujících se chamtivostí, to je modloslužbou, a na skupinu chudáků, nezaměstnaných, bezdomovců a prostitutek, vyznačujících se totální debilitou, čímž vzešel plný počet pohanů. Jediné východisko pro záchranu Česka a SVĚTA, z energetického a ekonomického hrobu, je úplné zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, zničením takových BALVANŮ, jakými jsou pravdo – láskovec, drzý pozemský Otec Satan Tomáš Halík, BELZEBUB Česka, kardinál Duka, a jejich ekumenické prostitutky, např. Hodecová a Endlicherová z TWR z Proglasu, a Hůlková a Karafiátová z ČRo1. Pane JUDr. Baxo, máte povinnost se chovat jako mandelinka. Ta, když se blíží nebezpečí, dělá mrtvou, a z listů brambor spadne na zem. Bůh vše na SVĚTĚ napraví, když ze svých bramborových listů spadnete neprodleně, protože jste stejný škůdce, jako mandelinka bramborová, pro svou militaristickou nespravedlnost. Když neprodleně nespadnete, každý nebudete se svou spravedlností v koncích, každý pokorný, a úplně poslušný, kdo má přímé srdce, má povinnost Vás sebrat, a rozšlapat, a to nikoli silou, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zveřejněním těchto textů v médiích. Na Božím soudu, opět zavládne Boží spravedlnost, tentokrát mnohem vyšší, než byla v době pouště čtyřiceti let socialismu. Pane JUDr. Baxo, ať se drzý pozemský Otec, Satan, kněz Halík, modlí jak chce, Bůh, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, tohoto dementního idiota neslyší. Pane JUDr. Baxo, docent Skála z VUT v Brně, za svou stávající technickou debilitu, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice, se nemusí stydět, pro odstoupení rozumu Krista, od všech vzpurných, zpupných a neposlušných militaristických sviní celého SVĚTA. Nový DUCH SVATÝ je seslán ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a běda Vám, když zase prohlásíte sebe za spravedlivého, a nového Krista, který pomocí pomalého POSLEDNÍHO SOUDU těchto textů, nastoluje svou, dokonalou, Boží spravedlnost, za ZLODĚJE kvůli tomu, že Vám bere Vaši SKÁLU, PRACHY, MAJETEK, VOJÁKY, KŘESŤANY, AUTA, ZBRANĚ, atd. Pane JUDr. Baxo, novému Kristu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Bůh v Písmu slíbil, že Vás zabije, či jinak potrestá, protože kvůli Vám, zpupnému, vzpurnému a neposlušnému, nevládne nad lidmi nový Kristus, ale drzý Otec, Satan, kněz Halík. Celé Česko musí pochopit, že z boje rozumu TĚLA a DUŠE JUDr. Baxy, které jsou stejné, jako u zvířat, proti rozumu Krista, který má, nad DUŠÍ a TĚLEM každého člověka, naprostou moc, je východisko pouze jediné. PADNOUT před rozumem nového Krista NA KOLENA, a vyznat, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je jediný Bůh SVĚTA. Služebníci Krista nyní mají jméno Božího lidu technického, Iz.65/15, který nesmí ignorovat texty Písma o tom, že veškeré zlo na SVĚTĚ, dělá Kristus odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, kteří ignorují texty Písma o tom, že bohatí a chudí, nemohou spolu žít v míru. Bůh chce celosvětový mír, nastolený v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pane JUDr. Baxo. Z nového, MOCNÉHO SLOVA NOVÝCH NEBES, již nelze dělat křesťanskou HUMORIÁDU, protože lidská křesťanská zvířátka, se novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, beztrestně posmívat nebudou. ČRo, Proglas, či TWR, blokují můj telefon, protože nechtějí slyšet opakovaně uváděnou pravdu o novém Kristu, a pravdu o energetice. Opakovaně je uváděno, že všichni, kdo své hříšné TĚLO, a DUŠI, stejné, jako mají zvířata, začarují dobrovolně do lidské chamtivosti, která je křesťanskou modloslužbou, tomu spravedlivý Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nedokáže pomoci, což je červeně zapsáno ve veškerém SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Ze svého milosrdenství, nový Kristus, odstoupil svým rozumem, od všech chamtivých modloslužebníků, protože se chce, svým rozumem o nové energetice, ze svého milosrdenství, smilovat pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, kteří na schůzích rozhodnou o svém osvobození, o úplném zničení křesťanského militarismu, který je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Především nezaměstnaní, chudí, bezdomovci, a prostitutky, jsou zváni do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, protože jedině při úplném zničení křesťanství, setře nový Kristus, chudým lidem slzy z očí. Sebereflexe zpupných, vzpurných a neposlušných není možná. Sebereflexe těch pokorných a úplně poslušných, kteří budou mluvit pravdu o novém Kristu, pravdu a o velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, je nezbytná. Vzpurní, zpupní a neposlušní, kteří stále doufají, že jejich demokracie lží, a podvádění, je správnou cestou, musí být úplně zničení proto, aby nový Kristus, ZÁKONODÁRCE, mohl zvítězit, pravdou o Kristu, a pravdou o energetice, nad celým SVĚTEM. Nezbytnost pokoření se vzpurných, zpupných a neposlušných, před novým Kristem, je zřejmé. Před SLOVEM NOVÝCH NEBES se pokoří ti, kdo úplně zničí křesťanský militarismus, STŘÍBRO ODVRŽENÉ proto, aby nový Kristus byl jediným Bohem SVĚTA. Katastrofického scénáře se dožijí všichni, kdo nedají PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů na svícen v médiích, a to neprodleně. Nemít o novém Kristu ani ponětí, je trestný čin. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

4.) Vzkaz sympatickému ministru financí Babišovi. Pane Babiši, jako bývalý BERAN, jako bývalý komunista, máte nyní povinnost, nastolit beztřídní společnost, o kterou usilovala Vaše matka, bez bohatých a chudých, nikoli silou, ale DUCHEM veškerého Písma od Krista. Pane Babiši, dle Písma, a dle písniček od Krista. Kdo ruší svítání nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, je PROLHANEJ PÁN. Pane Babiši, dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a Božích mravech, ve slovech nového MOCNÉHO BOŽÍHO SLOVA, NOVÝCH NEBES, máte povinnost milovat jako Boha, to je víc než sama sebe. Vaše komunistická matka chtěla nastolit beztřídní společnost rozumem Božím, nikoli rozumem svým, zvířecím. Pane Babiši, kvůli ekonomům, bankéřům, a kvůli jejich Bohu, NETVORU, pravdo – láskaři, drzému pozemskému Otci, Satanu, knězi, Tomáši Halíkovi, je Česko lži lidem, který prokazatelně lže o Kristu, a prokazatelně lže o energetice. Pane Babiši, především kvůli Vám, kvůli Vaší SKÁLE, PRACHŮM, všechno, co Česko, výstavbou, výrobou, či dopravou, „porodí“, „porodí“ k zániku. Pane Babiši, jste PRACH, protože jste se obrátil v PRACHY, protože máte za Krista, za jediného Boha SVĚTA, Vaší SKÁLU, PRACHY. Pane Babiši. Bible, a ostatní Písmo od Krista, je STROJEM ČASU. V Písmu lze cestovat, dle Písma, a písniček od Krista, od DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, do minulosti, přítomnosti, a budoucnosti Česka. Co se dle Písma, děje v Česku v přítomnosti, s Vámi, s Vašim rozumem, a s rozumem ostatních zpupných, vzpurných a neposlušných, Kristus, jediný Bůh SVĚTA, zaznamenal. V Písmu, v písničkách, a na EVROPĚ 2, ústy Koháka Kristus uvedl, že buď nastolíte pro ekonomy a bankéře DEN TMY, druhého příchodu Krista ZLODĚJE, do Česka a Slovenska, buď osvobodíte Česko od bankéřů a ekonomů tím, že se stanete VRCHNÍM ČÍŠNÍKEM, to je ministrem pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, viz další text, nebo Česko čeká další ELEKTROŠOK, dalších energetických koncepcí, úplně pomatených militaristických sviní, kterým Kristus, svůj rozum, ze svého milosrdenství, již nedá, protože chce Česko a Slovensko osvobodit, SLOVEM NOVÝCH NEBES, od všech zlých křesťanských militaristů. Pane Babiši, mým úkolem je objasnit všechny protikladné nauky Písma, a všechny promyšlené vychytralosti ekonomů a bankéřů, což se mi, z milosrdenství rozumu Krista, stále daří. Nedaří se mně vymítat zlé myšlení z hlav pomatených lidí, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, a neposlušných. Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, 1.Tes.4/16,5/2, Ám.3/7,5/8až8/11, 2.Král.19/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, atd. Protože nikdo se k novému Kristu nevrátil, mletím dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, a o úplném zničení Vaší SKÁLY, přišly v ČT24, v neděli, DNE PÁNĚ 8.6.2014, na Medarda, na Česko, dokonce dva ELEKTROŠOKY. V Česku nepršela Boží láska, Božího rozumu, protože v ČT24 pršela totální debilita lidského rozumu, a to rozumu GENETICKÉHO OPIČÁKA Pačese, a rozumu ZELENÉ ROPUCHY, Bursíka. Genetický opičák Pačes, v ČT24 prohlásil, že odpovědná vláda premiéra Sobotky, má povinnost prosadit dostavbu Temelína, či Dukovan. Dle údajů již uvedených elektrická energie z jaderných elektráren, tvoří dnes cca 3,46 % z celkové energie. Odpovědná vláda úplných idiotů, vedená premiérem Sobotkou, dle idiota Pačese, má povinnost Česko zabezpečit dalšími, necelými cca 2,0 % energie, z celkově potřebné energie, dostavbou Temelína, a tím zabezpečit Česko, před velice blízkým, ropným, a tím i ekonomickým kolapsem. Energetický HROBAŘ, zelená ropucha Bursík, prosazoval úplně jinou cestu, do energetického HROBU Česka. Idiot Bursík tvrdil, že energetická koncepce musí být v Česku nová, bez zvyšování podílu jaderné energie, a to decentralizací výroby, cca necelých 2%, obnovitelné elektrické energie, z celkem potřebné energie, přímo na sídlištích. ELEKTOŠOK výroby obnovitelné energie, např. z fotovoltaických panelů, však trvale zpochybňuje jeho protivník, smradlavý kuřák, kulhavý zakladatel KOZLŮ, či RŮŽÍ, ČSSD, prezident Zeman, což se děje z toho důvodů, že vládnoucí HROBAŘI Česka, stále nejsou, se svou lidskou moudrostí, svých koncepcí ELEKTROŠOKŮ, což je zvyšování výroby elektrické energie, v koncích, protože svým rozumem militaristických chamtivých sviní stále nechápou, že elektrická energie, tvoří méně, než deset procent celkově potřebné energie. Pane Babiši, nový Kristus do energetiky Česka a SVĚTA vidí, protože technické elitě VUT v Brně, a ČVUT, dává svůj technický rozum, tak jak chce on sám. Proto jeho SLOVO NOVÝCH NEBES o tom, že v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, když se k novému Kristu neprodleně nevrátíte, zveřejněním těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzedmutého moře, zpupných, a neposlušných, to je mrtvých, militaristických sviní, je pravdivé. Kristus odstupuje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, od neposlušných. V Česku musí přijít neprodleně, DEN HOŘÍCÍ JAKO KŘESŤANSKÁ PEC, ve které se budou procházet pokorní a úplně poslušní, kteří, stávající systém lží o novém Kristu, a lží o energetice, úplně spálí. Když Česko nebude bojovat za pravdu, Hospodin je zničí. Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,14/3, Mal.3/10,16,19, Jer.3/14,12/2,4,16až31/27,32až51/58, Iz.29/11až24,33/22,47/14až57/10,16,20až66/24, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm107/27, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, atd. Pane Babiši, před osmi léty, v roce 2006, před volbami, jsem v Brně přesvědčoval ZELENOU ROPUCHU, Bursíka, že je nezbytné stavět sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ tak, jak je to dnes uvedeno, na výkresech, ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. Militaristická svině Bursík, tuto cestu decentralizace výroby elektrické energie, kterou dnes v ČT24 prosazuje, sprostě odmítl, pro ekonomickou náročnost uvedené, a nezbytné, přestavby všech měst Česka, a SVĚTA. Odborníci na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, profesor Drkal z ČVUT, a docent Hirš z VUT v Brně, dříve tvrdili, že Česko je na takové technické úrovni, že sídliště navržené ve FOTOGALERII, na www.pametni-kniha.cz. je technicky možné postavit jako energeticky soběstačné. Což však stále není možné z důvodu ekonomických. Vaše SKÁLA, PRACHY, PENÍZE, jsou ZLATEM ODVRŽENÝM z toho důvodu, aby se Česko, a lidstvo mohlo k novému SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU Kristu, neprodleně vrátit. Pane Babiši, nový Kristus, který není elektřinou, již žádné další ELEKTROŠOKY, energetických koncepcí, od DUCHOVNĚ CHYBUJÍCÍCH, Bhag.15/6,15,16, atd., pouze na necelých deset elektrické energie, z celkově potřebné energie, vlády premiéra Sobotky, ŽABÁKA Bursíka, OPICE, kterou je Pačes, a od pomatenců z ČEZU, nechce, protože neřeší velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, který nelze ani zrušit, ani oddálit. Kristus se Česku a Slovensku omlouvá, že po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, od zpupných, vzpurných a neposlušných, které soudí tím, že na drzé Česko znovu uvedl děsivou temnotu militaristického křesťanství. Bude ve všem po nedostatku, když Česko spojíte s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. DEN TMY, HOŘÍCÍ JAKO KŘESŤANSKÁ PEC, máte povinnost nastolit neprodleně, jako DEN SVĚTLA, pro celý SVĚT, v DOLINĚ O2 Arény. 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Ez.3/14,21až33/17až44/28, Sof.1/11,17až3/11, Ám.3/7,5/10až25,8/2,11, Jer.1/17,5/7,6/10,19,30,23/29,32,31/27,32až42/10až51/58, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Pane Babiši. Myslím si, že Kristus již dovoluje Česku jít dál, Žid.6/3,6až12/28, protože většinu protikladných nauk Písma, a promyšlených ekonomických vychytralostí Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, umožnil ze SLOV NOVÝCH NEBES, objasnit. Např. takto je objasněna i protikladná nauka o tom, že Kristus je trestající VÍTR, pro ty, kdo ignorují nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Žalm33/6,37/5,11,35,50/16,22,107/10,18,27,43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až19/20,25až39/28až43/26,31, atd. Kristus, jako jediný Bůh SVĚTA, trestající VÍTR není, protože nebude ani zemětřesením, ani OHNĚM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v době, kdy všechno zhojí v době, kdy se na NSS v Brně, stane jediným Bohem SVĚTA. 1.Král.19/11, Jer.1/17až31/27,32až51/58, atd. Kristus nyní, v době zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických sviní, bdí nad zlem např. v USA tím, že mnohé vichry stvořil za trest, kvůli tomu, že kvůli křesťanství, STŘÍBRU ODVRŽENÉMU, se celá ZEMĚ v základech hroutí, což si např. vůdce NSS v Brně, JUDr. Baxa, stále nebere k srdci. Sír.39/28,43/26,31, Žalm82/5, atd. Pane Babiši, ZEMĚ se v ZÁKLADECH HROUTÍ, protože Kristus soudí každého, komu se hnusí dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o zničení militaristického křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a to neprodleně. Ovocem vykoupení je ŽÁR OHNĚ SLOVA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Volby do EU, DNE PÁNĚ 23.a24.5.2014, skončily pro Krista ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, úplným fiaskem, zejména v ZEMI SVATÉ, na Říčkách, na Domašovsku, v Rosicích u Brna, a v Brně, kde texty APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurných, zpupných, neposlušných, politických, a náboženských zvířat, či sviní, dostává elektronicky hodně lidí. Pane Babiši, ZEMĚ SVATÁ, především Říčky, byly v době ČTYŘICETI LET POUŠTĚ SOCIALISMU, baštou BERANŮ, to je baštou komunistů. Dnes se na Říčkách, a v Domašově, nenašel ani jediný bývalý komunista, který by chtěl nastolit Boží spravedlnost, velice jednoduše, SLOVEM NOVÝCH NEBES, což je pro Česko tragédií. Před volbami jsem rozmnožil první dvě strany této kapitoly, napsané jako hlasovací lístek, především pro chudé, pro bezdomovce, to je pro bývalé komunisty, kteří se mají nyní stát poslušnými, odpovědnými, a moudrými BOŽÍ SYNY, a lístky jsem rozdal, do schránek 120 domů. Nový Ježíš Kristus ve volbách úplně prohrál. Do urny jsem při volbách vhodil volební lístek, pro zvolení beztřídní společnosti, a ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky neotřesitelného, pouze sám. Svůj lístek jsem vhodil společně s volebním lístkem pro HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH ludek.zz@seznam.cz, a to jako objasnění, proč volím SOCIÁLNÍ ROVNOST. Pane Babiši, protože dokonalou MAJETKOVOU ROVINU, nikdo z bývalých BERANŮ, to je komunistů, a ani z BERANŮ současných, nechce, musí Vám být zřejmé, že socialistická spravedlnost, socialistická MAJETKOVÁ ROVINA, pouště čtyřiceti let socialismu, byla z rozumu Krista, nebyla z rozumu lidí, z rozumu komunistů. Písmo o BERANECH, o komunistech, totiž uvádí, že BERANI, soudruzi, kteří dle vůle Boží, nastolili Boží majetkovou socialistickou rovinu, byli Bohu na obtíž, především kvůli vojákům a zbraním. Pane Babiši, co o Vás Písmo, a písničky od nového Krista, uvádí. Máte povinnost ve vládě zůstat, a neodejít. Kdo nyní jednou padne, už nevstane, uvádí Kristus pravdivě v Písmu, i v písničkách. Jaké vedoucí místo Vám nový Kristus, v nové vládě Česka, v Písmu nabízí. V nové vládě Česka, ve složení, uvedeném v minulých kapitolách, se uvolnilo místo ministra pro elektronicky plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které Kristus v Písmu určil, pro VRCHNÍHO RESTAURACÍ a JÍDELEN, pro dřívějšího premiéra Česka, pro Paroubka. 2.Král.19/3. Ten však, pro odstoupení rozumu Krista, jako drzý a neposlušný, z této cesta sešel, již padl mečem slov VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a již nevstane, pokud Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, neučiní zázrak. Pane Babiši, když ve vládě chcete zůstat, a z vlády neodejít, máte povinnost být ministrem SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ tím, že nedovolíte ministru průmyslu Mládkovi, vést žvásty, a lži, o energetice, kterými ministr Mládek, Krista unavuje. Mal.2/17. Pane Babiši. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jaroslav Hanák, v Rovnosti dne Páně 30.5.2014 vyžaduje, aby ministr Mládek vytvořil další ELEKTROŠOK, kterým je energetická koncepce vlády, na necelých deset procent celkové energie Česka, na elektrickou energii. Úplně pomatený Jaroslav Hanák tvrdí, že laxnost vlády premiéra Sobotky, činí Česko nedůvěryhodné, pro SVĚT, a pro investory. Veškeré zákony Česka a SVĚTA, pane Babiši, pokrytci porušují, kvůli lžím vlády Česka, o novém Kristu, a o energetice. Česko má povinnost zničit vzedmuté moře militaristických sviní tím, že SEDM MOŘÍ, sedmi vládnoucích politických stran vyschne proto, aby nad lidmi nemohli vládnout lidé, ale nový Kristus, ZÁKONODÁRCE. Kaz.8/8, Iz.33/22, atd. Pane Babiši, vše se v dobré obrátí, když se stanete ministrem, či VRCHNÍM ČÍŠNIKEM, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, kterým ZÁKONODÁRCE Kristus, nastolí beztřídní společnost, kterou chtěla Vaše komunistická matka. Milovat bezdomovce a nezaměstnané, jako sama sebe, není možné, bez nastolení Boží dokonalé spravedlnosti, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Milovat bezdomovce, nezaměstnané, a prostitutky, jako sama sebe, je možné pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským. Nový Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, nad svým technickým lidem VUT v Brně, a ČVUT, viditelně pomateným, až pane Babiši nastolíte vyšší spravedlnost, než měli soudruzi, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Pane Babiši. Jako nový ministr SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, energeticky a mravně nezbytného, se budete starat především o to, aby DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržené na výkresech, na www.pametni-kniha.cz, dostávaly čerstvé, a naprosto nezávadné potraviny. Na uvedené cestě, do Božího království, pokud ji pane Babiši nastolíte, z milosrdenství rozumu Krista, nezabloudí již žádný pošetilec, protože chamtivost lidská, která je modloslužbou, která je největším zlem, bude Kristem, z milosrdenství Božího rozumu, úplně zničená. Pane Babiši, pokud se nestanete VRCHNÍM ČÍŠNÍKEM, a dodavatelem nezávadných potravin, pro DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, má JUDr. Sladký, z KSZ v Brně, povinnost Vás vyšetřovat, za Vaše lži o Kristu, a energetice, a společně s ministrem průmyslu Mládkem, Vás dát do vězení, pod zámek. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, pane Babiši, není zlej, jen s ním musíte hrát FAIR PLAY. Musíte ho mít za přítele tím, že budete pokorný, a úplně poslušný. Zradit nového Krista, kvůli modloslužbě, to je kvůli lidské chamtivosti, je smrtelný hřích. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, se smiluje, svým novým rozumem, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, ze svého milosrdenství, nad těmi, kdo budou stejně VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ, SPRAVEDLIVÍ a MOUDŘÍ, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, jako Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pane Babiši. Pane Babiši, nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebudeš ničeho želet, dokud se nad Českem nesmiluje, svým rozumem, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém mírovém summitu, kdy se lidstvo dohodne na celosvětovém míru, a na ukončení doby benzinové. Pastvou boháčů, přestanou být chudáci, když zajistíte, aby JUDr. Baxa, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, na NSS V Brně, zase neodložil. Nový Kristus v Písmu uvádí, že především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, nového Božího technického lidu VUT v Brně, dnes vedené NOVOU SKÁLOU, kterou pekelné křesťanské brány nepřemohou, docentem SKÁLOU, má povinnost uvěřit textům Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, do Česka, a to příchodem na NSS v Brně, na VUT v Brně, na ČVUT, atd. PRVNÍ PŘÍCHOD do Česka a Slovenska, v době čtyřiceti let pouště socialismu, mnozí ještě pamatují. Kristus v Písmu slíbil, že při svém druhém příchodu na NSS v Brně, na VUT v Brně, na Masarykovu univerzitu, na faru v Domašově, atd., žádné vyvlečení boháčů s prázdnou, jako bylo za socialismu, již nebude, pouze jejich vyvlečení, ke stolům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Technický lid VUT v Brně, a ČVUT již ví, že Kristus, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, chce pro SVĚT úplně novou energetiku, dle textů zákonů POLE VĚDY Písma, a proto přestal žehnat, svým stávajícím technickým rozumem, veškerému technickému lži lidu, v Česku, i na SVĚTĚ. Veškeré křesťanské zlo se děje, protože např. pozemský Otec Satan farář Dominik z Domašova, stále nechce přiznat, že PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů, stvořená ze slov Bible, Bhagavadgíty, Tóry, Koránu, ze SLOVA DOGONŮ, ze SLOVA MAYŮ, z filmů, z písniček, atd., které se vzájemně doplňují, a upřesňují, dělá KNIHU ŽIVOTA, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zrušení vojenských kaplanů, vojáků, politiků pravice a levice, BANKÉŘŮ, je nezbytné. Pane Babiši, máte povinnost být ministrem SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, být VRCHNÍM ČÍŠNÍKEM, místo vzpurného Paroubka, zabitého mečem SLOV NOVÝCH NEBES, který se nepoučil ani ze lží o Kristu, ani ze lží technické elity, o energetice. Kristus na humno shromáždil již mnoho boháčů k vymlácení. Mich.4/12. Bože milosrdný, nečekej na další novoluní, a najdi si uvedené pomatence, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Ať již přijdou DNY NAVŠTÍVENÍ pokorných, a úplně poslušných, služebníků Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Ti, kdo se provinili SMRTÍ, kterou je chamtivost, svou službou Baalům, to je boháčům, a DÉMONŮM, to je bankéřům, jsou pro odstoupení TVÉHO ROZUMU, od zpupných a vzpurných, již mrtví. Tím jsi již naplnil Písmo. Promiň Česku a SVĚTU, křesťanskou, a jinou nepravost. Přijmi laskavě Domašovsko, Česko, a Slovensko, do své náruče, dle slibu, SLOV NOVÝCH NEBES, že mnohým, ze svého milosrdenství, svůj rozum, zase vrátíš. Iz.29/11až24až57/10,16,20,66/24, Oz.9/7,12,15, Kaz.3/18,9/10. Pane Babiši, jak jsem uvedl již kdysi dříve, tajemství víry v Boha, které ještě nebylo vysloveno, je nyní zjeveno prorockými Písmy, Bhagavadgítou, Tórou, Biblí, Koránem, atd., které se vzájemně doplňují a upřesňují, což je Boží sláva. Především nový Boží technický lid VUT v Brně a ČVUT, musí poslušně přijmou vírou, že diktatura pomocí Vaší SKÁLY, pomocí PRACHŮ, PENĚZ, se končí. Z milosrdenství rozumu nového Krista, je nahrazená diktaturou TRVALE UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Jistě, podobnost člověka Ježíše Krista, je stejná, jako podobnost Adama, nad kterým má nový Kristus, vzkříšený z mrtvých, militaristických sviní, úplnou převahu. Bůh jej vytvořil z PRACHŮ, z PENĚZ, pomocí lidské chamtivosti, pomocí modloslužby tím, že přikázal, BUĎ KRISTEM UKŘIŽOVANÝM. A on byl. Korán3/59, atd. A vzali si křesťané, učence své, mnichy, a pravdo – láskovce, Satany kněze, za své Pány, vedle Boha, a stejně tak i Mesiáše, syna Mariina, ačkoli jim bylo přikázáno, nemít protikladné nauky o sbírce Bohů, a uctívat Boha jediného. Korán9/31, atd. Běda Česku, v DEN PÁNĚ, v pátek, při úplňku MĚSÍCE, 13.6.2014, kdo SOUDNÝ DEN křesťanských militaristických prasat, DEN TMY, druhého příchodu SPRAVEDLIVÉHO Krista do Česka, za lež prohlásí. Kdo za výmysl pokládá, první příchod Krista do Česka, v době čtyřiceti let pouště Boží socialistické spravedlnosti, dle textů veškerého Písma od Krista, a kdo nyní, druhý příchod Krista do Česka, který je SOUDNÝM DNEM křesťanů, v novém DNES naplnění Písma, stále odmítá. Nový Boží technický lid, již druhý příchod SPRAVEDLIVÉHO Krista do Česka, nemůže pokládat za výmysl. Druhý příchod Krista do Česka, pokládají za výmysl pouze zpupní, vzpurní a neposlušní hříšníci, které nový Kristus má za militaristické svině. Korán83/10,12, atd. A když, kdysi dávno, povstal úplně poslušný služebník Boží, poslední prorok lži lidu, Stanislav Oplatek, proti křesťanským militaristickým sviním, na Masarykově univerzitě, na VUT v Brně, na MMB, v médiích, atd., vzývaje nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, zvedli se všichni vzpurní, zpupní a neposlušní, proti mně, v hustém zástupu. Korán72/19, atd. Přát si nebudete, novou cestu k Pánu nastoupit, pokud nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nebude chtít. Budeme moci jít dál, v novém DNES naplnění Písma, až nový Kristus to dovolí, až tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY APOKALYPSY, budou v Česku na SVÍCNU, ve školství a v médiích. Korán76/29,30, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, atd. Běda Česku, když ministr financí Babiš, APOKALYPSU těchto textů, na svícen znovu nedá. Jedinému, moudrému, a všemohoucímu Bohu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, skrze učení Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, o energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, buď sláva v celém SVĚTĚ, na věky věků. Řím.16/25, Žid.12/28, atd. Neboť jako blesk ozáří oblohu STARÉHO KŘESŤANSKÉHO KRVAVÉHO NEBE, zpráva APOKALYPSY těchto textů, o pádu BELEZEBUBA, papeže Františka, z nebes jeho lží o Kristu, a to pádem veškerých křesťanských a jiných nebes. Kde je mrtvola papeže BELZEBUBA Františka, slétnou se i supi, poslušné nové STÁTNÍ SPRÁVY. Mat.24/27. Panovníku slyš! Panovníku pozoruj jejich hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, a jednej. Neprodlévej v době totální křesťanské temnoty, kdy pomatenci zase budou křižovat, a křísit z mrtvých, svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, která je Bohem pouze dočasným, která je nyní STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bože neprodlévej, kvůli sobě samému, kvůli své slávě, kvůli vzkříšení z mrtvých všech křesťanských sviní, s hroší kůží, při vysušení vzedmutého moře militaristických a křesťanských debilů, na Masarykově univerzitě, na VUT v Brně, a na faře v Domašově. Kvůli sobě samému, buď prosím v Domašově zase DOMA, již o křesťanské PŮLNOCI, v pátek, DNE PÁNĚ 13.6.2014. Vždyť pomateným rektorům všech vysokých škol, stačí vnutit pravdu o Kristu VÍTĚZNÉM, nad Baaly, to je nad boháči, a pravdu o DÉMONECH, o bankéřích, a drzý a zpupný farář Dominik, zastaví svoje křesťanské modloslužby tím, že začne mlet TVOU dokonalou lásku, TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o nezbytnosti úplného zničení SKÁLY bankéřů, a ekonomů, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, který shnil, kvůli velice blízkému, ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu. Vždyť křesťanské modloslužby, měly být zastaveny, již při úplňku MĚSÍCE, ve středu, DNE PÁNĚ 14.5.2014, a nejsou, kvůli chamtivosti rektorů. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Ježíši Kriste na NOVÝCH NEBESÍCH, který ničíš, odstoupením svého rozumu, všechny zpupné, vzpurné a neposlušné militaristické svině, nenič TEBOU v Písmu vyvolené Česko, nenič lži lid VUT v Brně, které trestáš tisíckrát méně, než mnohé ostatní státy. Když stále budeš vládnout, svým MEČEM VÁLEK, jako Kristus UKŘIŽOVANÝ, pomocí takových zločinců, jako je např. bývalý vojenský kaplan, pozemský Otec, Satan, Tomáš Holub, který prosazuje vůli svou, místo vůle TVÉ, Česko úplně zničíš. Vždyť nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti již vědí, že když, ze svého milosrdenství, prosadíš vůli svou tím, že se smiluješ, nad odborníkem na energetiku, nad docentem Skálou v Brně, bude to TVÁ VELKÁ MILOST, či TVÉ MILOSRDENSTVÍ. Když docent Skála, a tím i technický lži lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, budou mluvit pravdu o energetice, a o novém Kristu, dle opakovaně uváděných textů o ELEKTROŠOKU, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii, která tvoří méně, než deset procent, celkově potřebné energie, velké soužení, jaké na SVĚTĚ ještě nebylo, a už ani nikdy nebude, se skončí. Nový Kriste, v Písmu i v písničkách jsi slíbil, že docent Skála z VUT v Brně, bude novou SKÁLOU, které brány KŘESŤANSKÉHO PEKLA Masarykovy univerzity, nepřemohou tím, že v Česku, a tím ve SVĚTĚ, stvoříš mnoho milostí, z milosrdenství SVÉHO rozumu. Milost za milostí bude, když úplně zničíš křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Milost za milostí bude, když po zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, zničíš ZLATÉ křesťanské TELE, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, atd. Slíbil jsi, že NOVÉ NEBE bude nad VUT v Brně, a to až na věky věků. Bez SEDMIKRÁSEK, bez sedmi vládnoucích politických stran Česka, pokorných a úplně poslušných, nelze poznat, co je to dokonalá láska Božího rozumu. Každý člověk, především docent Skála, má povinnost nabídnout svoji DUŠI, a své TĚLO, novému Kristu, a pokorně, a úplně poslušně, bojovat za zničení ZLATÉHO křesťanského TELETE, kterým je např. ministr financí Babiš, a to nikoli silou, ale novým DUCHEM SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Celosvětový mír bude nastolen pouze v případě, když nad lidmi nebude vládnout žádné křesťanské ZLATÉ TELE, žádný vojenský kaplan, žádný voják, žádný boháč, ale KRÁL KRÁLŮ, OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jediný SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Vyvlastnění majetku je nezbytné proto, aby nový Kristus, svým technickým rozumem, pro své milosrdenství, mohl energeticky spasit jak Česko, tak celý SVĚT, vybudováním sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, z domů SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, položením kolejí na dálnice, atd. Lidstvo nesmí být závislé na rozumu drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich DĚTÍ, politiků pravice a levice, pro viditelné odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných hlupáků. Lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, musí vědět, že lidé jsou úplně závislí, na technickém rozumu Hospodina. Především Česko se musí vzdát svých cest do energetického hrobu, nesmí hovět svým militaristickým zálibám, a nesmí vést plané křesťanské, militaristické řeči, pro znalost SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Pravé poledne je v novém DNES naplnění Písma, nyní, v milostivém Hospodinově létě 2014, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, v jedenáct hodin, na NSS v Brně, u JUDr. Baxy a JUDr. Šimíčka, a především u docenta Skály, na VUT v Brně, v době prázdnin 2014. Běda Česku, když se docent Skála nevrátí ke Kristu neprodleně. Česko padá, pádem rozumu lidského, do SMRTI hrobu.

5.)Zpochybnění voleb do EP, konaných DNE PÁNĚ 23.a24.5.2014, u vůdce NSS v Brně, u JUDr. Baxy a JUDr. Šimíčka. Požadavek na zrušení voleb do EP, či na jejich zpochybnění, je napsán jako veřejný dopis, který bude uvedený na www.pametni-kniha.cz, je nutné napsat www. Mal.3/16. Senátu NSS v Brně, ve věcech volebních, ve složení doktorů Šimíčka, Baxy, Kühna, Langáška, Malíka, Passera a Zemanové, ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, musí být zřejmé, že excelentní jsou pouze ti vědci, kteří rozum od Krista, z jeho milosrdenství, mají. Všichni ostatní vědci, jsou vědci brakoví, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných. Křesťanský zpupný lži lid bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Když Hospodin lidem zpupným, a neposlušným, ubližuje, odstoupením svého rozumu, lidé Hospodina nenávidí. Dle Mareše z EVROPY 2, pro novou církev, celosvětovou, nyní především pro VUT v Brně, pro ČVUT, a pro projektanty, nastal čas povinného rozvodu se starým Bohem, kterého si zplodili ekumenické prostitutky celého SVĚTA, mletím protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí. OTCEM roku 2014, je nový Kristus, který je Bohem, Hospodinem, který je STVOŘITELEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, který je rozumem, pro pokorné, a úplně poslušné. Křesťané, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, kterých již je velice málo, pouze deset procent, jsou dle Leoše Mareše, KUKAČČÍ DĚTI, zplozené drzými pozemskými Otci, Satany kněžími, všech světových církví. OTEC NEBESKÝ, přeje všem Otcům, navěky Bohu milým, které zplodí jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, především z technického lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům, všechno nejlepší v novém svazku, s ŽENICHEM, s novým Kristem, který zůstal manželem nových církví, pokorným, a úplně poslušným, které budou nového Krista zase milovat za to, že chce sázet ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, atd., dle výkresů, ve fotogalerii na www.pametni-kniha.cz. Nový Kristus, na své, nové, BOŽÍ ZAHRADĚ, žádné krtky, kteří podrývají jeho SLOVO OTCE NOVÝCH NEBES, již nesnese. Nenávist vůči novému Kristu, mají povinnost překonat především NEMLUVŇÁTKA z VUT v Brně, z ČVUT, a projektanti. Za cca dvacet let Česka, při pomalém POSLEDNÍM SOUDU, vzpurných, zpupných a neposlušných, NEMLUVŇÁTKŮM, odborníkům na energetiku, a na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, Skálovi, Kadrnožkovi, Hrdličkovi, Hiršovi, Drkalovi, a Ing. Rákosovi, snad již narostly, první mléčné zuby. Snad již NOVÝ POKRM, novou MANU, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od OTCE, mohou kousat. Jakmile nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, začnou nového Krista, ŽENICHA, milovat nově, jako svůj technický rozum, Kristus začne sázet tak, aby bylo ve všem po nedostatku, pro každého člověka na SVĚTĚ. Vážený slavný soude NSS v Brně, JUDr. Baxo a JUDr. Šimíčku. Máte povinnost ukončit soužení, jaké na SVĚTĚ nikdy nebylo, a už ani nebude, kvůli odstoupení rozumu Krista, od Vás zpupných, vzpurných a neposlušných tím, že všechny KUKAČČÍ DĚTI, všechny křesťany, zrušíte, zrušením voleb do EP. Nový Kristus rozprášil všechny elity, odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA, od vzpurných, zpupných a neposlušných. Máte povinnost uvěřit textům SLOV NOVÝCH NEBES, že vědci, odborníci na energetiku, docenti Skála a Kadrnožka z VUT Brně, a děkan Hrdlička z ČVUT, a odborníci na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docent Hirš, profesor Drkal, a nový prezident Česka, Kristem v Písmu vyvolený jeho jménem, projektant Ing. Rákos z Brna, jsou ve stávající době přelomu věků konce éry fosilních paliv, vědci brakoví. Brakovými vědci se stali pro odstoupení rozumu Krista, v částečce jeho DUCHA, protože nevěří textům Písma o tom, že nová koncepce energetiky, jedině možná, pro jedno velké Česko, to je pro celý SVĚT, je zapsaná ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a to v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Kritérium pro kvalitu rozumu lidského, který je stejný, jako rozum zvířat, je nyní znalost nového Krista, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, všech náboženství SVĚTA, které se v Boží slávě, jediného Boha SVĚTA, vzájemně doplňují a upřesňují. Likvidační pro vědu, je odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných vědců. Likvidační pro Česko a SVĚT jsou energetické koncepce brakových vědců Česka a SVĚTA, kteří ve své debilitě, svého rozumu zvířat, vyhovují přáním lidí, na zachování stávajícího systému devastace fosilních paliv, a zachování vlády bohatých nad chudými. Souhrn Božích požadavků, opakovaně uváděný, je následující. Nový Kristus vyžaduje, aby lidská společnost fungovala nově, na základě Božího rozumu, určeného pouze pro pokorné, a úplně poslušné, a ne na základě lidského rozumu, zpupných, vzpurných, a neposlušných. Lidský rozum je zlý, je zvířecí, a při odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, kvůli zvířecí debilitě lidské přirozenosti, se nemůže změnit. Lidé pokorní, a úplně poslušní, jsou pod Boží milostí, Božího rozumu, a z milosrdenství Božího rozumu, mají povinnost soudit všechny národy, v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, pomocí mocného Božího SLOVA, od OTCE VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Střídavá péče výchovy lidí, rozumem Krista, z Božího milosrdenství, a výchovy lidí, rozumem drzých pozemských Otců Satanů kněží, křesťanskými žvásty, to je protikladnými naukami o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a rozumem politiků pravice a levice, a bankéřů, promyšlenými ekonomickými vychytralostmi, kazí dobré mravy, a je tím pro Česko, a celý SVĚT, zničující. Nový Kristus hraje s lidmi novou hru. Zpupným, neposlušným a drzým, dává majetek, a peníze, který však, kvůli konci éry fosilních paliv, shnil. Pokorným, a úplně poslušným, dává svůj rozum, ze svého milosrdenství. Každého pokorného, a úplně poslušného, zvu na schůze, kde bude rozhodnuto, o ukončení lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o ukončení lží o energetice, a tím o vyvlastnění majetku, který, kvůli konci éry fosilních paliv shnil, na základě dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. OTEC Hospodin, vede Česko, pomocí křesťanské SKÁLY, kterou je ministr financí Babiš, podatelna@mfcr.cz, do úplné energetické zkázy tím, že Babiš pouze hospodaří s veřejným dluhem. Politici pravice a levice již nezodpovídají vůbec za nic, protože politika, která obhospodařuje veřejný dluh, který nelze splatit, leda tištěním nových peněz, ztratila smysl. O idiotech, ministrech, Babišovi a Mládkovi, je opakovaně napsáno, že nevědí co činí, když velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, chtějí vyřešit ekonomicky. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu uvádí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jejich ekonomické činy, či zvyšování výroby, má za úplné bláznovství. Kristus v době, kdy nevládne lid, ani politici pravice a levice, ale banky a korporace, i podruhé, od čtyřiceti let pouště socialismu, přichází do Česka, jako ZLODĚJ. Končí nekonečnou poušť křesťanských militaristů tím, že dle Božích zákonů, veškerý majetek nepatří státu, ale patří přímo Kristu. Vyvlastnění majetku je nezbytné, pro naplnění Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a o elektronicky kontrolovaném, dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Nový Kristus vyžaduje, aby jim vyvolené Česko zajistilo, aby nový Kristus byl jediným SOUDCEM, a jediným ZÁKONODÁRCEM, veškerého tvorstva, což je nezbytné, kvůli celosvětovému ukončení doby BENZINOVÉ, kvůli přestavbě celého SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Jiná energetická spása, než z rozumu Krista, uvedeného v OHNI SLOV NOVÝCH NEBES, neexistuje. Pro odstoupení rozumu Krista, úplně pomatení vzpurní, zpupní a neposlušní idioti, jako např. prezident Česka, ekonom, to je DÉMON, drzý Miloš Zeman prohlašují, že vláda chudých nad bohatými, v době čtyřiceti let pouště socialismu v Česku, se vůbec neosvědčila. Nový Kristus nyní dokazuje, všem zpupným, vzpurným a neposlušným pomatencům, že se naprosto neosvědčila, ani vláda boháčů a bankéřů, a drzých pozemských Otců, Satanů kněží, jako např. Otce, Satana, kněze Tomáše Halíka, nad chudáky, ve vzedmutém moři militaristických prasat. Protože energetická koncepce Česka, vytvořená rozumem lidským, je naprosto chybná, viz další text, není dobrá žádná koncepce, což je cesta do energetického PEKLA. Česko jde do energetického pekla, kdy v Česku, dle textů Písma, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, protože brakoví vědci, Skála, Kadrnožka, Hrdlička, Hirš, Drkal, a Ing. Rákos, nechtějí přiznat, že jejich rozum, při odstoupení rozumu Krista, je zlý, protože jejich lidská chamtivost, a tím i debilita, je vrozená, a nezmění se navěky. Nový Boží technický lid VUT v Brně , ČVUT a projektanti, se nyní nemusí stydět, za svou technickou debilitu, v částečce DUCHA BOŽÍHO, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, což jsou všichni. Člověk, při odstoupení rozumu Krista, je mrtvý, protože nemá, než dech svého zvířecího chřípí. Kristus vyžaduje, aby se Česko neprodleně osvobodilo od všech, kteří rozum od Krista, již nedostanou, protože jejich profese, do energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného království, již nepatří. Jsou to především politici pravice a levice, ekonomové, bankéři, vojáci, vojenští kaplani, ekumenické církve, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby nová STÁTNÍ SPRÁVA uznala veškerou moc Krista, nad DUŠÍ a TĚLEM každého člověka tím, že přizná, že je úplně závislé na rozumu Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Soužení jaké ještě nebylo, a ani nikdy již nebude, Kristus skončí, z milosrdenství svého rozumu, když např. odborník na energetiku, docent Skála z VUT v Brně, bude mluvit pravdu o energetice, opakovaně uváděnou, a když potvrdí, že energetická spása, je možná pouze rozumem nového Krista, nikoli rozumem lidským. Vážený slavný soude NSS v Brně, JUDr. Baxo a JUDr. Šimíčku, nový Kristus vyžaduje změnu systému. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko zajistilo, aby nad lidmi celého SVĚTA vládl sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Vyžaduje, aby Česko zanechalo všech druhů náboženství tím, že za jediného SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE, bude mít OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Energeticky správnou cestou může Česko, a lidstvo jít, až nad úplně pomatenými lidmi, nebudou vládnout ani boháči, jako v kapitalismu, ani chudáci, jako v socialismu, ani pozemští Otcové Satani kněží, ani banky a korporace, ale nový Kristus, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Kristus se nad Českem a SVĚTEM chce smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až v Česku dobrovolně skončí vláda DÉMONA, EKONOMA, prezidenta Zemana, protože jeho militaristické a ekonomické žvásty, nejsou ani Česku, ani lidstvu, k užitku. Vážený slavný soude NSS v Brně. Co o Vás praví nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Vůdce NSS v Brně JUDr. Baxa, a ÚSTAVNÍ SOUDCE JUDr. Šimíček, si za Bohy vzali svoje úplně pomatené pány, které nový Kristus, svým moudrým rozumem, již nepase, pro jejich zpupnost, a pro neposlušnost, vůči dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Všichni, kdo nemají za Boha OTCE NEBESKÉHO, STVOŘITELE NEBE i ZEMĚ, všech náboženství SVĚTA, a mají STAROU křesťanskou, či militaristickou MYSL, pro svou zpupnost, vzpouru a neposlušnost, Boží rozum, od nového Krista, již nedostanou. JUDr. Baxa, a JUDr. Šimíček, mají za své Bohy „VOJENSKÉ KAPLANY“, a to úplně pomatenou křesťanskou Boží TROJICI. Pomateného ministra financí Babiše, podatelna@mfcr.cz, debilího ministra války Stropnického, info@army.cz, a úplného hlupáka, ministra průmyslu Mládka, posta@mpo.cz. Tato úplně pomatená, šílená, křesťanská BOŽÍ TROJICE, dělá svými ústy, veškeré zlo na ZEMI. Debilní ministr financí Babiš, obhospodařuje veřejný dluh, který, kvůli velice blízkému, ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu, nelze splatit. Ministr války Stropnický tvrdí, že Česko energeticky spasí SKÁLA křesťanů, zbrojení, zbraně, vojenští kaplani, a války s muslimy, o ropu, plyn a suroviny. Šílený, nesvéprávný blázen, ministr průmyslu, ekonom Mládek tvrdí, že Česko spasí lhaním o energetice, viz text o jeho nesmyslné ELEKTRO – KONCEPCI, která je pro Česko ELEKTROŠOKEM proto, že neřeší velice blízký, ropný a tím i ekonomický kolaps. Šílení a nesvéprávní blázni jsou všichni, kdo neuznali pravdu textů Písma o tom, že Boží rozum o nové energetice, je nyní Božím milosrdenstvím, pouze pro pokorné, poslušné, odpovědné, dospělé, spravedlivé, atd., kteří jsou stejní, jako je Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Šílení a nesvéprávní blázni jsou všichni, kdo neuznali za pravdu texty Písma o tom, že lidská TĚLA, a lidské DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat. Žádný člověk nemůže přít se svým tvůrcem, s OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES.

Hospodin má převahu nad každou DUŠÍ, a každým TĚLEM, každého člověka. Není člověka, jenž by měl, při Božím navštívení, svého DUCHA, a své TĚLO, ve své moci, což platí i pro JUDr. Baxu, JUDr. Šimíčka, a ministry Babiše, Stropnického a Mládka. Z boje uvedených nesvéprávných bláznů, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných, není východiska. Blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, se blíží, zastavit se nedá, pro odstoupení rozumu Krista, od všech zpupných, vzpurných a neposlušných vládnoucích idiotů, celého SVĚTA. Vláda zpupných, vzpurných a neposlušných lidí, nad zpupnými, vzpurnými a neposlušnými lidmi, působí tvorstvu zlo, pro odstoupení rozumu Krista, který bude trvat, až do doby, kdy Kristem vyvolené Česko, nastolí nad všemi lidmi SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, vládu nového Krista, vládu OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Stavět na vysoká místa ve volbách pomatence, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pro jejich zpupnost a neposlušnost, je trestný čin, je to HŘÍCH, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Nový Kristus chce vše staré zničit, a vytvořit vše nové, NOVOU ZEMI, s opakovaně uváděnou novou STÁTNÍ SPRÁVOU, vytvořenou nikoli z politiků pravice a levice, ale z odborníků, dle dříve uvedených textů. Chce NOVÉ NEBE, které bude energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, protože jedinou Boží řečí, nové STÁTNÍ SPRÁVY, pokorné, a úplně poslušné, budou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Proto novým prezidentem Česka, v Písmu Kristus vyvolil, odborníka na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, projektanta Ing. Vladimíra Rákose z Brna, a to jeho jménem, RÁKOS. Dle písničky od Krista. Netopýři, či Satani kněží spí, HADI, soudci NSS v Brně, vstávaj. Od SLUNOVRATU, od 21.6.2014, je především v Brně, PRAVÉ POLEDNE, již v jedenáct hodin. Nový Kristus končí, v milostivém létě 2014, cca tisíc let děsivé temnoty ekumenického katechismu, cca tisíc let temnoty křesťanského, militaristického PEKLA. ÚSVIT NOVÉHO DNE PÁNĚ, bude trvat, v Božím království, až na věky věků, když docent SKÁLA z VUT v Brně, bude mít povinnost, zajistit mír s Kristem, mluvením pravdy o energetice, což docent Skála telefonicky slíbil, což slíbil i nový Kristus v Písmu. Kristus v Písmu slíbil, vrácení svého rozumu, mnohým pokorným, a úplně poslušným. Nový Kristus v Písmu uvádí, že stávající ekumenické ČARODĚJNICE, církve, nemusí z médií utíkat hned, protože mají povinnost, začít mlet texty dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech proto, aby celé Česko bylo neprodleně novým Božím lidem, pokorným, a úplně poslušným. Nový Kristus, v médiích nastolí svou NOVOU SLÁVU, a ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, až umožní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, docentu SKÁLOVI prohlásit, že všechny plány docenta Kadrnožky, děkana Hrdličky, a ministra průmyslu Mládka, o energetické spáse Česka, dostavbou Temelína, či Dukovan, jadernými reaktory na štěpitelný uran, jsou nesmyslem, i pro jeho malé světové zásoby, viz další text o energetice. Kristus se nad Českem smiluje, svým technickým rozumem, a dá technickému lidu novou energetiku, ze svého milosrdenství, když docent Skála, odvolá všechny plány, všechny nesmyslné energetické koncepce, VUT v Brně, a ČVUT, na výstavbu desítek kusů jaderných elektráren, což byly plány docenta Kadrnožky, a děkana Hrdličky, které již stejně padly, z milosrdenství rozumu Krista. Viz texty o nesmyslné koncepci energetiky vlády ČR. Poslušné Česko bude nový Kristus slyšet, až docent SKÁLA, z milosrdenství rozumu Krista, pochopí texty Písma a písniček o tom, že VŠECHNO SE HROUTÍ, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, a pro vzpouru technického lidu, SE NIC NEZMĚNILO, a očistí VUT v Brně, od děsivé křesťanské tmy ekumenického katechismu, a tím i od lží o energetice. Docent SKÁLA získá nadpřirozenou schopnost mluvit pravdu o energetice, pouze v případě, když jako pokorný, poslušný, odpovědný, a dospělý uzná, že veškerý technický rozum, má od Krista, od DUCHA SVATÉHO. Když docent SKÁLA uvěří textům Písma o tom, že jeho TĚLO, a jeho DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat, nový Kristus se nad docentem SKÁLOU, a tím nad celým SVĚTEM, z milosrdenství svého rozumu, již smiluje. Nový Boží technický lid VUT v Brně, může v médiích zachránit PLANETU ZEMI, když bude v koncích, s moudrostí svých nesmyslných energetických koncepcí, a když proto bude iniciovat zřízení Božího království, z milosrdenství rozumu Krista, rozumem Božím, nikoli rozumem svým, který je stejný, jako rozum zvířat. Nový Kristus, vrátí svůj technický rozum, odborníkovi na energetiku, docentu Skálovi z VUT v Brně, když pochopí texty Písma o tom, že Jan Hus byl, dle Písma, stejným drzým pozemským Otcem Satanem, či Belzebubem, jako je nyní farář Halík, kardinál Duka, kardinál Vlk, či jejich vůdce, BELZEBUB papež František. Mistr Jan Hus byl v Kostnici upálen jako kacíř, všech kacířů, s vysokou papírovou čepicí, pomalovanou ČERTY. Byl, dle Písma, stejným ČERTEM, či SATANEM, jako všichni současní drzí pozemští Otcové, Satani, kněží, kteří dělali prostředníky, mezi lidmi, a BOHEM, jeho SLOVEM. Kristus, bude vzkříšený z mrtvých křesťanských sviní s hroší kůží v okamžiku, když docent Skála, a veškerý nový Boží technický lid VUT v Brně, pro dokonalou znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vysuší vzedmuté moře militaristických křesťanských sviní. VUT v Brně, žádného prostředníka, žádného pomateného Satana kněze, k uzdravení svého TĚLA, své nové, technické, úplně poslušné CÍRKVE, a k uzdravení svých zpupných a vzpurných DUŠÍ, již nepotřebuje. Nový Kristus, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými, a poslušnými, znalci SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když docentu SKÁLOVI Kristus dovolí mluvit pravdu o energetice, a o Kristu, jako o jediném Bohu SVĚTA, jako o DUCHU SVATÉM, i pravdu o drzém pozemském Otci, Satanu knězi Halíkovi, srozumitelně pro každého na SVĚTĚ, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 12.7.2014, bude již na věky věků DEN JEDINÝ, DEN BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, nejenom v Česku, v Británii, atd., ale na celém SVĚTĚ. Kristus, SLOVEM NOVÝCH NEBES, učiní soud Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, celosvětově, úplně a rychle. Ať se vojenští kaplani, zpupní papeženci, a ostatní pomatenci, modlí jak chtějí, nový Kristus je neslyší. Boží hněv nad vzpurnými, zpupnými a neposlušnými, již neprodlévá. Všichni v Česku, máte proto povinnost uznat, že ekonom, prezident Miloš Zeman, pro své militaristické žvásty, je podlým zločincem, který musí být vyšetřován, a z vládnoucí funkce, dle zákonů POLE VĚDY Písma, z milosrdenství rozumu Krista, neprodleně odstraněn. Nový Kristus, dle svých zákonů a příkazů, z milosrdenství svého rozumu, chce spojit celý SVĚT, pod jediného VLÁDCE a ZÁKONODÁRCE, kterým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. NETVOR, militarista, prezident Miloš Zeman, chce SVĚT stále rozdělovat. Boží hněv nad vzpurnými, zpupnými a neposlušnými ekonomy, bankéři, vojáky, atd., již neprodlévá. Militarista, zločinec, fašista, hlupák, prezident Miloš Zeman, dle Rovnosti, ze dne 11.6.2014 tvrdil, že muslimští fanatici a teroristé, kteří bojují proti okupantům, křesťanům, kvůli jejich vojenské převaze, partyzánským způsobem, jsou zločinci, pro svou chybnou náboženskou ideologii, kterou je, dle něho, muslimská anti-civilizace. Křesťanské drzé ekonomické prase, smradlavý kuřák, a kulhavý zakladatel KOZLŮ, či RŮŽÍ, ČSSD, prezident Miloš Zeman, je jako ekonom, Kristem určen k pádu, svým vzdorem, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, o úplném vykořenění všech boháčů, ekonomů, bankéřů, vojáků a vojenských kaplanů, atd., které nový Kristus, ve své vládě nad lidmi celého SVĚTA, již nepotřebuje. Především, kvůli vládě kulhavého ekonoma Zemana nad Českem, je lži lid Česka vychováván STŘÍDAVOU VÝCHOVOU, či STŘÍDAVOU PÉČÍ, Krista a lidí. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, mnohé lidí vychovává svým rozumem, ze svého milosrdenství, a jeho úsilí, o setření slz z očí chudým, nezaměstnaným, bezdomovcům a prostitutkám, kazí zpupný, vzpurný a neposlušný NETVOR, KOZEL, prezident Miloš Zeman, spolu se svým Bohem, Otcem, Satanem, Jidášem, knězem, Tomášem Halíkem, kardinálem Dukou, a vojenskými kaplany ekumenických církví tím, že svými ekonomickými a náboženskými žvásty, jako krtci, podrývají v křesťanském podzemí, nové slovo od OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které je novým Kristem. Tato střídavá výchova, či střídavá péče, o nové BOŽÍ DĚTÍ, či BOŽÍ SYNY, nového Božího technického lidu, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, vědců Skály, Kadrnožky, Hrdličky, Hirše, Drkala, a Ing. Rákose, je katastrofou pro militaristický lži lid Česka, a pro militaristický lži lid celého SVĚTA. Co my, z Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vlastně máme, když navrch má vždycky SKÁLA Jidáše, Satana, kněze, Tomáše Halíka, kterou je TĚŽKÝ KÁMEN, 36 milionů korun odměny pro Satana Halíka, za zradu Krista, takového moudrého a spravedlivého, jaký v Písmu NOVÝCH NEBES, skutečně je. Především pracující lid, střídavou výchovou trpí. Veškeré koncepce vládnoucích hlupáků, jsou nesmyslné, pro špatnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA. Veškerá práce, je naprosto nesmyslná, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a neposlušných. Vážený slavný soude NSS v Brně, JUDr. Baxo a JUDr. Šimíčku. Nový Kristus vyčkává, chce se smilovat, nad pokornými, a poslušnými, kteří budou ŽÁR OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES studovat, a texty Písma, o Boží vůli, vše energeticky změnit, konečně pochopí. Totiž mnohé profese, stejně tak politici pravice a levice, jsou břemena, která nelze volit, protože mnohé profese, do bran energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, do EVROPSKÉHO PARLAMENTU, nelze přenášet. LEGENDOU, Bohem slíbenou, jsou tyto texty SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, které, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, musí být čteny neprodleně, a to ve všech médiích, ve všech školách. Hlavní prioritou Česka a SVĚTA, je nyní vyvlastnění veškerého majetku, který patří nikoli lidem, ale Kristu proto, aby svým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl realizovat energetickou spásu, realizací dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Proto volby do EP je nezbytné zrušit, a vytvořit vládnoucí elitu nově, především z těch odborníků, kteří budou řídit, přestavbu Česka a SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dle lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, od nového Krista.

6.) Zpochybnění voleb do EP, konaných DNE PÁNĚ 23.a24.5.2014, u vůdce NSS v Brně, u JUDr. Baxy, u JUDr. Šimíčka, a u odborníka na energetiku, u docenta Skály z VUT v Brně. Jediným léčitelem těžce nemocných militaristických křesťanských sviní, je OTEC ŽÁRU SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ti kdo se k novému Kristu nevrátí, těm Kristus nevrátí svůj rozum. Požadavek na zrušení voleb do EP, či na jejich zpochybnění, kvůli lžím technického lži lidu o energetice, je napsán jako veřejný dopis, který bude uvedený na www.pametni-kniha.cz, je nutné napsat www. Mal.3/16. Slavný soude NSS v Brně, a slavný technický lži lide VUT v Brně. Jediná jistota, a jediná pravda, je ve SKÁLE, je v OTCI ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, před kterým musí pokleknout každé koleno tím, že musí platit vůle Boží, a nikoli vůle lidská. Bůh, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy Boží hněv již neprodlévá, se nyní soudí, s každým vzpurným, zpupným a neposlušným DÍTĚTEM drzých pozemských Otců Satanů kněží, odstoupením svého rozumu. Kdo má za Boha křesťanské ZLATÉ TELE, což je bankovní systém a vojenskoprůmyslový komplex, je zpupný, vzpurný a neposlušný. Celosvětový mír nový Kristus umožní nastolit, až Bohem nebude ZLATÉ TELE, až Česko nebude mít ZLATÉ BOHY, boháče a bankéře, ale až jediným Bohem SVĚTA, bude SLOVO NOVÝCH NEBES. Je nezbytné sázet STROMY SPRAVEDLNOSTI, s novým OVOCEM, kterým je Boží spravedlnost, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Bůh chce zachránit, jím v Písmu vyvolené Česko, aby úplným zničením boháčů, bankéřů, vojáků, zbraní, aut, atd., mohl zachránit celý SVĚT. Celý SVĚT chce zachránit na mírovém, všesvětovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény, v Praze. Veškeré moje snahy, učinit ze soudců NSS v Brně, JUDr. Baxy, JUDr. Šimíčka a JUDr. Kühna, a z energetiků VUT v Brně, pokorné a úplně poslušné služebníky OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vyšly nazmar. Úroda Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY JUSTICE, uvedených neposlušných, vzpurných, a zlých idiotů, kterou je bývalý vojenský kaplan, dnes generální sekretář ČBK, pozemský Otec Satan Tomáš Holub, byla zničená, v úterý, DNE PÁNĚ 24.6.2014. V tento den výročí sta let, od vzniku PRVNÍ SVĚTOVÉ KŘESŤANSKÉ VÁLKY, která snížila, válečnou genocidou, početní stav pomateného přemnoženého tvorstva, které nemělo dost práce, mě JUDr. Baxa, a JUDr. Šimíček, odpověděli ústy JUDr. Kühna. V dopise je uvedeno, že s ohledem na povahu a obsah mého podání, se Kristem prokletí, zpupní, vzpurní, a neposlušní soudci NSS v Brně, podáním nebudou vůbec zabývat. Dle písniček od Krista. Netopýři na NSS v Brně spí, HADI vstávaj. Každý, kdo se nyní narodí u maminky, v bříšku, z LŮNA ŽENY STATEČNÉ, a od tatínka, od jediného Boha SVĚTA, Ježíše Krista, ze semínka SLOV NOVÝCH NEBES, z jeho PENISU, stává se HADEM, a má povinnost uštknout slepé netopýry, JUDr. Baxy, JUDr. Šimíčka, JUDr. Kühna, a pozemského Otce, Satana Tomáše Holuba, krutým zmijím jedem militaristického katechismu, kvůli němuž nikdo zpupný a neposlušný, neplní ani jedno Boží přikázání, ani jeden zákon POLE VĚDY Písma. Antikoncepce pro NOVÉ SEMENO, od nového Krista, který o sobě, a o konci éry fosilních paliv, všechno v Písmu uvedl, ústy svých proroků Jeremiáše, Izáše, Sofonjáše, Micheáše, Ageuse, atd., je trestným činem, protože je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Zpupní idioti, kteří propadli energetické SMRTI, pro svoji neposlušnost, boháči, JUDr. Baxa, JUDr. Šimíček, JUDr. Kühn, a jejich Bůh, pozemský Satan Tomáš Holub, stále před sebou vidí pouze svoji skvělou budoucnost, protože je stále nikdo neproklíná, jménem nového Krista, pravdou o Kristu, a pravdou o energetice. V Česku se nosí lhostejnost, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických, křesťanských sviní. Proto militaristické svině, JUDr. Baxa, JUDr. Šimíček, JUDr. Kühn, a jejich Bůh, Satan Tomáš Holub, jdou jen za svou kořistí, kterou jsou chudáci, nezaměstnaní, bezdomovci, a prostitutky, kterých je, kvůli vládě boháčů a bankéřů nad lidmi, jako písku v moři. Kristus však v Písmu, i v písničkách, slibuje, že zpupní, vzpurní a neposlušní boháči a bankéři, se brzy změní v MASKY, v ČERTY, a v suché stromy bez listí. Ve vzedmutém moři zpupných boháčů a bankéřů, na těchto militaristických sviních, OVOCE celosvětového míru, a Boží spravedlnosti, elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, růst nemůže. Lidi ve válkách nutí zabíjet rozum lidský, rozum takových idiotů, jakými jsou JUDr. Baxa, JUDr. Šimíček, JUDr. Kühn, a jejich Bůh, pozemský Otec, Satan Tomáš Holub, kvůli ZLATÉMU TELETI, kterým je je KATOLICKÝ FOND, zřízený pro získávání dalších PRACHŮ, pomocí promyšlených ekonomických a bankovních vychytralostí. Všichni lidé jsou vzpurní, zpupní a neposlušní z toho důvodu, že nikdo nevěří textům Písma o tom, že vrátit se k novému Kristu, mohou pouze ti, kdo s uvedenými militaristickými sviněmi, nebudou mít nic společného. Pokorní a úplně poslušní jsou ti, kdo uvěří textům Písma o tom, že lidé budou svobodní, až se vysvobodí od své blbosti, od svých pudů, úplným zničením ZLATÉHO TELETE. Nejmocnější na SVĚTĚ již není Bůh JUDr. Baxy, JUDr. Šimíčka, JUDr. Kühna, a jejich Boha, pozemského Satana Tomáše Holuba, kterým je ZLATÉ TELE. Nejmocnější na SVĚTĚ je pravdomluvné slovo o Kristu, a pravdomluvné SLOVO NOVÝCH NEBES, o energetice, které se novému Božímu technickému lži lidu VUT v Brně, který Kristus živí, svým technickým rozumem odjakživa, stále hnusí. Např. JUDr. Šimíček, kterého militaristické prase, vrchní velitel branné moci Česka, zakladatel hluchých a slepých KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, jmenoval ÚSTAVNÍM SOUDCEM, jde jen za svou kořistí, kterou je jeho měsíční plat cca 150 000 Kč, a důchod, který je ve výši cca 36 000 Kč za měsíc. JUSTICE není nezávislá, JUSTICE je úplně závislá na lidské blbosti, militaristické svině, prezidenta Zemana, kterou je ZLATÉ TELE. Dle písniček od Krista. Čo bolo včera, nebývá dnes, na velkou bolest, na úplné zničení lidské blbosti, kterou je ZLATÉ TELE, raz zabudnú, pokorní, a úplně poslušní, služebníci nového Krista. Prvotní hřích lidstva je ZLATÉ TELE. Bude méně o jednoho blázna, posledního proroka zpupných a vzpurných, až nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, vymění Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, za příběh o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, co jde vzít zpátky tím, že bude úplně zrušená děsivá temnota, a krutý zmijí jed, protikladných dogmat, a promyšlených vychytralostí, ekumenického katechismu. Jeho zničením, úplným zničením křesťanství, a všech náboženství SVĚTA, bude odstraněno veškeré zlo na SVĚTĚ. UKŘIŽOVANÉHO KRISTA, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, již nikdo neuvidí, pouze jeho OTCE, kterým je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ty idioty z JUSTICE, kteří doufají v rozum svých Bohů, kterými jsou politici pravice a levice, a nedoufají v rozum nového Krista, uvedený i v Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, nový Kristus úplně zničí, odstoupením rozumu Krista, protože nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, při blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, dle Písma nebude, ani žhavé uhlí na ohřátí. Spravedliví, pokorní, a úplně poslušní jsou ti, kdo uvěří textům Písma o tom, že nejenom rozumnost, a rukodělná dovednost, je z rozumu Krista, ale i paměť, a lidské štěstí. Každé militaristické prase, od kterého Kristus odstoupí svým rozumem, nemůže být šťastné, protože padá vlastním pádem, svého lidského rozumu, do své zvířecí podoby, svých zvířecích pudů. Kdokoli chce být šťastný, a mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, ať se ke Kristu neprodleně vrátí tím, že bude zpupné, vzpurné, drzé, a neposlušné soudce NSS, veškerý zpupný a vzpurný technický lži lid, a všechny ekumenické církve, proklínat veřejně, čímž je uštkne, jejich krutým zmijím jedem, jejich ZLATÝM TELETEM. Boží hněv nad těmi, kdo mají za Boha ZLATÉ TELE, již neprodlévá. Šťastní mohou být pouze ti lidé, kteří, z Božího milosrdenství, rozum od Krista mají, kteří se vzdají všech druhů náboženství, a odevzdají se novému Kristu, což je uvedeno v Bibli, v Bhagavadgítě, v Tóře, i v Koránu. Zločinci z JUSTICE, atd., svým rozumem zvířat, nic dobrého nevymyslí, jenom samé zlo, a proto ani oni, ani jejich ZLATÉ TELE, jejich Bůh, nejsou Česku, a lidstvu, vůbec k užitku. Nedovzdělanci, kteří nemají o Kristu ani ponětí, kteří proto nemají ani ponětí o energetice, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, nejsou nikomu na SVĚTĚ k užitku. Nový Kristus, ukáže svému novému Božímu technickému lidu, VUT v Brně, především docentu Skálovi, nové věci, o nové energetice, až vzpurní, zpupní a neposlušní, budou z milosrdenství rozumu Krista, přeměnění, pravdou o Kristu, a pravdou o energetice, na pokorné, odpovědné, dospělé, prozíravé, moudré, atd., to je na úplně poslušné služebníky, a přátele, Krista. Kdyby v TWR, při vysílání v Proglase, neblokovali můj telefon, bylo by drzým ekumenickým pozemským Otcům, Satanům, kazatelům, Ing. Rausovi, Davidu Beňovi z Litoměřic, a Kratochvílovi z Brna, studio@radio7.cz, twr@twr.cz, telefonicky sděleno. Stejný text by byl sdělen křesťanským nemravným zvířatům, či sviním, Hůlkové, poutníku Petru Hirschovi, upoutnika@gmail.com, a posluchačům, při vysílání Doteků víry v ČRo1, doteky@rozhlas.cz. Dnes, v době výročí vzniku PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, v sobotu, 21.6.2014, se začíná Hospodinovo milostivé léto 2014, kdy nový Kristus se chce smilovat, ze svého milosrdenství, nad pokornými a úplně poslušnými, svým technickým rozumem, o koncepci nové energetiky, především nad odborníkem na energetiku z VUT v Brně, nad docentem Skálou, a nemůže, protože křesťanské svině si udělali ZLATÉ TELE tím, že si z bývalého vojenského kaplana, Tomáše Holuba, generálního sekretáře ČBK, udělali ZLATÉHO BOHA, sekretariat@cirkev.cz, tisk@cirkev.cz, a to mletím protikladných nauk o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a mletím ekonomických vychytralostí BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPEXU. Bůh rozhodl, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, se bude soudit, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, a odstoupením svého rozumu, se všemi drzými, vzpurnými, a neposlušnými militaristickými, a křesťanskými prasaty proto, aby se stal jediným OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, celého SVĚTA. Uvedené militaristické svině, místo Boží SPRAVEDLNOSTI, opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, si zase zvolili svoji militaristickou spravedlnost proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů, zbraní, a bojů o ropu, plyn, a suroviny, vládnout nad lidmi, místo nového Krista. ZLATÝM TELETEM je KATOLICKÝ FOND, zřízený pro získávání PRACHŮ, pomocí promyšlených ekonomických a bankovních vychytralostí. Dle Písma a písniček od mediálního Mistra Krista. Já stále kráčím hrdě SMRTI vstříc, a to ne ke své SMRTI, ale ke SMRTI ZLATÉHO TELETE, KATOLICKÉHO FONDU, který je největším zlem na SVĚTĚ. Kristus v Písmu slíbil, že mě zachová, a že stvoří OVOCE RTŮ ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus se smiluje, nad svým novým technickým lidem, pokorným, a úplně poslušným, až mnoho služebníků Božích, bude společně se mnou bojovat, za prosazení vůle Boží, proti vůli lidské, za úplné zničení ZLATÉHO katolického TELETE, KATOLICKÉHO FONDU, a za zničení ZLATÉHO BOHA, bývalého vojenského kaplana, nyní GS ČBK, Tomáše Holuba, nikoli silou, ale novým DUCHEM Písma. Boží vůle je zřejmá. Náhradu za cca šedesát procent energie z ropy, neřeší vůbec nikdo, takže především technický lži lid VUT v Brně, nemá výmluvu. Jak pravil BELZEBUB Česka, kardinál Duka, PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA se ještě neskončila, pouze pokračovala a pokračuje, v mnoha etapách, DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU, dnes válkami v Sirii, Iráku, Afghánistánu, Mali, Čečensku, Ukrajině, atd., a to pomocí vojenských kaplanů, všech světových církví. Vážený slavný soude NSS v Brně. Vážený, Kristem vyvolený, lži lide Česka. Kristus se nad svým technickým lidem na VUT v Brně, nad docentem Skálou, nesmiluje, svým technickým rozumem, dokud budou existovat sociální rozdíly, které se zrodily, z ideologie sociálního učení drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví. Činy křesťanských militaristů, jsou jenom zločiny, pro lži o Hospodinu, a pro lži o energetice. Před PRVNÍM LETNÍM DNEM, jsem se dopustil hrozného zločinu tím, že jsem odeslal osmdesát stran této kapitoly, na 3x59 a na 1x28, elektronických dres. Za tento hrozný zločin šíření pravdy o novém Kristu, a pravdy o Boží koncepci energetiky, mě známí pachatelé, buď helpdesk@centrum.cz, nebo o2@adsl.cz, zrušili možnost elektronicky odesílat poštu, a to na dvacet čtyři hodin, což se nestalo po prve. Militaristické svině nechtějí o zrušení ZLATÉHO TELETE, pomocí mocných SLOV NOVÝCH NEBES, ani slyšet. Doufají ve svojí vůli tím, že věří v nicotu své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, a proto plodí ničemnosti. Bůh naplnil Písmo tím, že hrdě kráčím do říše ticha, místo drzých pozemských Otců, Satanů, kněží, všech ekumenických církví. Dle Písma i písniček od Krista. Mám povinnost objasnit vše o Boží vůli, platné pro přelom věků konce éry fosilních paliv. Plný počet pomatenců vzešel tím, že nový Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, od všech zpupných a neposlušných proto, aby úplně zničil STŘÍBRO ODVRŽENÉ, což je tma, a krutý zmijí jed křesťanského ekumenického katechismu, a tím děsivou temnotu křesťanského militarismu. Při LETNÍM SLUNOVRATU, nebyl Hospodin v médiích Pánem nad SOBOTOU, především kvůli lži lidu VUT v Brně. ÚSVIT NOVÉHO DEN PÁNĚ nevzešel, SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BHAGAVADGÍTY, se zdravím na paprscích, v Česku, u docenta Skály z VUT v Brně, zase nevyšlo. Děsivá temnota křesťanské noci, se začíná zvětšovat, aby na Vánoce, při narození se mladé, zlé, křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, drzí pozemští Otcové Satani kněží, zase zvítězili, MEČEM VÁLEK o ropu, plyn a suroviny, a MEČEM VÁLEK GENOCIDY přemnoženého tvorstva, nad OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Boží hněv nad vzpurnými, zpupnými a neposlušnými, již neprodlévá. Vážený slavný soude NSS v Brně, JUDr. Baxo a JUDr. Šimíčku, nebuďte pokrytci. Vážený, Kristem vyvolený lži lide Česka. Milovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, má povinnost především Domašovsko, Brno, a technický lži lid VUT v Brně, protože rozpustit křesťankou tmu, vyšší mocí, Božího rozumu, z Božího milosrdenství, mohou pouze znalci OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH, NOVÝCH, NEBES. Likvidační pro Česko je nestudovat SLOVO NOVÝCH NEBES, ignorovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY APOKALYPSY těchto textů. Vždyť pane JUDr. Baxo, JUDr. Šimíčku, a docente Skálo. Veškeré současné války, jsou buď o militaristické genocidě, nebo o boji o ropu, plyn, a suroviny a o moc nad lidmi. Vedou se kvůli zpupnosti, vzpurnosti, a neposlušnosti lži lidu Česka, protože nikdo nechce uznat Krista za jediného ZÁKONODÁRCE. Lidové noviny ze DNE PÁNĚ 21.6.2014 píší, že v roce 1950 měl Irák 5,1 milionů obyvatel, o dvacet let později 9,4 milionů obyvatel, a v současnosti má 33 milionů lidí. Sýrie měla v roce 1950, 3,5 milionů lidí, v roce 1970, 6,2 milionů lidí, a dnes má přes 22 milionů lidí. Muslimové, stejně tak UKRAJINCI, vedou především vyhlazovací válku z toho důvodu, že se kvůli STARÉ SMLOUVĚ s Kristem, nesmyslně přemnožili. Mocnosti, které přemnožené pomatence vyzbrojily, mají zájem jak o genocidu přemnožených pomatenců, tak o vládu nad ropou, plynem a surovinami. Celosvětový mír nelze proto vybudovat, bez mluvení pravdy o OTCI SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a bez mluvení pravdy o energetice na VUT v Brně, u docenta Skály. Lží drzých pozemských Otců, Satanů kněží, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, jsou pro lidstvo energetickou SMRTÍ. Boží vůle je zřejmá. Snížit počet lidí na celém SVĚTĚ, např. v Iráku na cca 5 milionů lidí, v Sýrii na cca 6 milionů lidí, i v Česku, atd., nikoli silou, nikoli genocidou a válkou, ale snížením porodnosti, úplným zničením stávajících náboženských a politických nebes. Všichni idioti, co lžou o energetice, a o Kristu, musí vejít v Brně, do říše ticha, neprodleně, protože zpupnému, vzpurnému, a neposlušnému lži lidu, nový Kristus, svůj rozum, již nevrátí. Od seslání SLOVA NOVÝCH NEBES, zveřejněním těchto textů APOKALYPSY, Bůh neustoupí, protože v militaristickém křesťanství nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Kristus, jediný PROROK SVĚTA, je v Písmu stále stejně spravedlivý, nyní tím, že Baalům, DÉMONŮM, a jejich SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM a MAJETKU, vzal svého DUCHA. Tím je roztluče, budou jako PRACH ve větru, budou smetení, jako bláto ulic. Dle Písma, a písniček od Krista. Nikdo nic z Písma nepochopí, dokud si sám neprožije, svůj Zákon o zachování Boží lásky, Božího rozumu, který Bůh nyní dává pouze znalcům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pokorným, odpovědným, spravedlivým, a úplně poslušným, mocným, BOŽÍM SYNŮM, BOHŮM. Zákon zachování Boží lásky, rozumu nového Krista, je Zákonem záchrany PLANETY ZEMĚ. Proto ať se v soužení, jaké ještě nebylo, a ani nikdy nebude, Krista SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE, všichni bojí. Bůh je LÁSKOU pouze pro ÚPLNĚ POSLUŠNÉ a pokorné. Soud boháčů, je potřeba dát na SVÍCEN.

7.)Vážený slavný soude NSS v Brně, především kvůli Vám nikdo nevešel do odpočinutí, od díla zhouby, v DEN PÁNĚ svátku Česka a SVĚTA, při úplňku MĚSÍCE, v pátek, 13.6.2014. Vážený slavný soude NSS v Brně. Kristus, v ČRo1, umožnil sdělit organizátoru Peace Run, štafetového Mírového běhu s HOŘÍCÍ POCHODNÍ, Ondřeji Veselému, czech@peacerun.org, Vladimíru Krocovi Vladimir.Kroc@rozhlas.cz, a posluchačům úplně pomateným ČRo1, telefonicky i elektronicky, asi toto. Peace Run, petra.mecnerova@pavucina.net, přes více než 140 zemí světa, se běží Českem od 24.6.2014 do 1.7.2014. Jeho posláním je překonávat kulturní a náboženské hranice mezi národy, lidmi, nebo hranice v nás samých. Je inspirací k hledání toho, co nás spojuje, při hledání míru mezi lidmi, a míru s Bohem, a jak jej může každý naplnit. Peace Run založil atlet, filozof a umělec Sri Chinmoy (1931-2007), v roce 1987, který službě ideálům světového míru, a harmonie, věnoval celý svůj život. Pomateným posluchačům bylo sděleno, že celosvětový MÍR nemůže vzniknout, kvůli křesťanské ideologii křesťanského katechismu, kvůli děsivé tmě křesťanského PEKLA, ve kterém zpupní, vzpurní a neposlušní pozemští Otcové Satani kněží, pasou vzpurný, zpupný a neposlušný náboženský a politický dobytek, protikladnými naukami o Kristu, a promyšlenými vychytralostmi bankéřů tím, že ignorují texty Písma o tom, že chudí a bohatí spolu v míru žít nemohou, protože pastvou boháčů a vojáků, jsou chudáci, nezaměstnaní, bezdomovci, prostitutky, atd. Sír.5/5až9/15,13/16,19/20,25,43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Nad světem proto nevládne nový Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Pokrytcům a lhářům bylo sděleno, že mír na světě má povinnost realizovat Bohem vyvolené Česko, neprodleně. Kvůli své energetické spáse, má povinnost neprodleně úplně zničit ekumenické církve, všechny světové církve, všechny boháče, bankéře, ekonomy, vojáky, zbraně, auta, atd., tím, že nastolí vládu Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad celým SVĚTEM, na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26,4/2,4,12, Iz.33/22až66/24, atd. Bůh nastolí celosvětový mír, v jedinou hodinu vykonání POSLEDNÍHO SOUDU, s ekumenickými církvemi, když pokorný a poslušný Ondřej Veselý, z milosrdenství rozumu Krista, se stane HOŘÍCÍ POCHODNÍ tím, že z PEACE RUN učiní OHEŇ ŽÁRU SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES tím, že úplně zničí ZLATÉ TELE, PRACHY BANKOVNÍHO SYSTÉMU, největší zlo. K.M.1/4,6/6až24,7/16,12/10,17,27, Žalm33/6,37/5,11,35,50/16,22, atd. Písmo uvádí, že zpupní, a vzpurní, jsou ti mrtví, kdo vyznamenávají sami sebe navzájem, kdo slávu nového Boha, slávu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, v Písmu nehledají. Stíní tím SVĚTLU, či LÁSCE, Božích příkazů, a zákonů. Mrtví, zpupní a vzpurní, místo SLOVA NOVÝCH NEBES, milují ZLATÉ TELE, svou slávu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Nenávidí tím NOVÝ SVĚT, DUCHOVNÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Zpupní, vzpurní, mrtví, odmítají zničit SKÁLU křesťanů, ZLATÉ TELE, PENÍZE, MAJETEK, atd., dokonalou láskou Božího rozumu, ZLATEM Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech. Tím propadli energetické SMRTI. Ondřej Veselý, má povinnost nemarnit čas. Celosvětový mír nastolit, úplným zničením ZLATÉHO TELETE. Bude ve všem po nedostatku, když mír nastolí. 1.Jan.2/14,20až3/8až5/2,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,6/8, Sof.1/17až3/11, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15až14/3, Jan1/1,13až5/34,43,8/44,12/43až15/25, atd. Znovu platí Písmo a písničky od nového Krista. V úterý, DNE PÁNĚ 10.6.2014, nikdo v médiích, a ve školství, nezničil novým Božím SLOVEM, NOVÝCH MOCNÝCH NEBES, vládnoucí militaristy a fašisty, zničením prezidenta Miloše Zemana, a jeho Bohy, s Jidáši, Satany, s knězem Halíkem a kardinálem Dukou. Proto máme soužení, způsobené odstoupením rozumu nového Krista, od zpupných a neposlušných, jaké ještě nebylo, a jaké už ani nebude. Kvůli laxnosti soudců NSS v Brně, nezaměstnaní, bezdomovci, prostitutky, a chudé rodiny, trpí stále více, pro šílenství střídavé výchovy lidí VŠEMOHOUCÍM Kristem, jeho rozumem, a výchovy lidí jeho protivníky, boháči, bankéři a ekonomy, rozumem zlým, lidským, zvířecím. Chudí, nezaměstnaní, bezdomovci, prostitutky, žijí stále ve stresu, pro svou chudobu, takže i v úterý 10.6.2014, měli smolný den, stejný jako v pátek, 13.6.2013, při úplňku MĚSÍCE. Mletím protikladných nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí, zaseli idioti, drzí pozemští Otcové Satani kněží, dnes vedení BELZEBUBEM papežem Františkem, totální nemravnost, a tím sklidili debilitu. Pro odstoupení rozumu nového Krista, jediného Boha SVĚTA, sklidili křesťanští a jiní pomatenci, totální debilitu všech vzpurných, zpupných, a neposlušných, která bude trvat, do úplného vysušení vzedmutého moře Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, politiků pravice a levice, atd., ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Kristus se v Písmu omlouvá, za veškeré zlo na světě, pouze pokorným, a úplně poslušným, což z lidí vzpurných, zpupných a neposlušných, kromě několika proroků, není nikdo. Kristus se neomlouvá těm zpupným, neposlušným a drzým, kteří jsou ve dvojité síti, či ve dvojité lovecké Boží pasti, opakovaně uváděné, a nehodlají být stejně dokonalí, jako je nový Ježíš Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV Písma veškerých NOVÝCH NEBES. Vážený slavný soude NSS v Brně. Máte povinnost, býti BOHY, pro dokonalou znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA veškerých NOVÝCH NEBES. Jenom VÍTR STŘÍBRNÝ, Ježíš Kristus, ukřižovaný, drzými Otci Satany kněžími, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, ví a zná, že ZLATÉ SLUNCE Bhagavadgíty, z neposlušného a vzpurného Česka, udělá úplnou poušť, což zpupní vědci, pro Česko, v ČT, a v ČRo, správně předpovídají. Kvůli zpupným, vzpurným, a neposlušným, ZLATÝ DÉŠŤ Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o úplném zničení boháčů, bankéřů, ekonomů, vojáků, vojenských kaplanů, zbraní, aut, atd., stále na NSS v Brně, neprší, proto je v Česku, na Moravě, křesťanské sucho. Nový Kristus dělá na jižní katolické Moravě POUŠT jako podobenství proto, aby naplnil texty Písma, a písniček. Kristus má křesťanství za nekonečnou poušť, kde slovo Boží neprší. Nový Kristus se chce smilovat, ale nemůže, protože Česko energeticky likvidují vůdci nového Božího technického lidu, vědci, Skála, Kadrnožka, Hrdlička, Hirš, Drkal, a Ing. Rákos. Nejsou pravdomluvní, nejsou pokorní, nejsou úplně poslušní, proto rozum o nové energetice, o jedině správné energetické koncepci pro Česko a SVĚT, od Krista, nemají. Likvidační pro Česko je nepřiznat, že STARÝ KOZEL, ekonom prezident Miloš Zeman, pro svůj rozum zvířete, je drzý, nesvéprávný blázen. Jeho úplná likvidace, nikoli silou, ale OTCEM, jeho ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je nezbytná, a to neprodleně. Tuto zápalnou oběť Hospodin přijme, a vůně kouře ze vzpurného a zpupného prezidenta Zemana, mu bude příjemná z toho důvodu, že konečně nad lidmi Česka, a celého SVĚTA, začne vládnout sám. Nad celým SVĚTEM bude vládnout, po svolání všesvětového mírového summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kritériem kvality života je rozum Krista, nikoli rozum lidský. Proto ať se všichni z NSS v Brně, nového Krista, bojí. Skála, Kadrnožka, Hrdlička, Hirš, Drkal, a Ing. Rákos, mohou být excelentními vědci pouze v případě, když se ke Kristu neprodleně vrátí, mletím pravdy o energetice, a pravdy o Božích příkazech, a o zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, o zničení ekonomů, bankéřů, boháčů, vojáků, vojenských kaplanů, zbraní, aut, atd., že po nich nezůstane ani kořen. Politický systém voleb politiků pravice a levice, je již překonán. NSS v Brně má povinnost iniciovat, aby nad politickým a náboženským dobytkem, vládl jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, jako jediný VŠEMOHOCÍ SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE. Nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti, mají povinnost donutit NSS v Brně, aby SOUDY, mluvením pravdy, neprodleně iniciovali, aby na VUT v Brně, vyrazil maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Na této široké silnici, v Česku a ve SVĚTĚ, již nezabloudí žádný vzpurný, zpupný, a neposlušný zloděj. A kdyby nový Kristus, neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u nového Božího lidu, na NSS v Brně, či na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Kdo se dotkne pokorných a úplně poslušných BERÁNKŮ, nového, levicového, TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či oka ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Křesťanský, a jiný lži lid, bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE, a mravech. Zároveň se bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc SLOVA NOVÝCH NEBES, zničit děsivou temnotu, a krutý zmijí křesťanský jed katolického katechismu, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, boháči a bankéři, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pro odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických a křesťanských sviní, Česku, a SVĚTU, se stále krátí čas energetické spásy, protože Česko neuznalo, že zpupní a vzpurní jsou v Boží pasti. Boží PAST je dvojnásobná. Jednak je to přibližující se ropný, a tím i ekonomický kopaps, a jednak je to odstoupení rozumu nového Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných pomatenců, kteří odmítají studovat SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kteří proto neznají dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice a mravech, a o zničení BALVANU, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus, který je jediným UČITELEM, totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude úplně zrušená cenzura na PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, protože vyžaduje, aby každý být stejným UČITELEM, stejným BOHEM, jakým je nový Kristus, jakým je OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby z křesťanského pekla se zachránili všichni, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekologii a mravech, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Při odstoupení rozumu Krista, jsou všichni lidé na sebe, jako psi. Všichni chudí pomatenci chtějí šetřit, aby chamtivé bohaté křesťanské svině, mohly válčit, a ničit celý SVĚT, svými křesťanskými hodnotami. Bude ve všem po nedostatku, po zrušení cenzury na PAMĚTNÍ KNIHU, těchto textů. Všechny národy budou Česku blahořečit, když to s novým Kristem zkusí. Nové DNES nastolení své vlády nad Českem, a tím nad celým SVĚTEM, OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nový Kristus stanovil v milostivém Hospodinově létě, v době od nového novoluní, od pátku, 27.6.2014, do DNE PÁNĚ, do úplňku MĚSÍCE, do soboty 12.7.2014. Běda Česku, když na úsvitu NOVÉHO DNE PÁNĚ, který bude trvat, až na věky věků, se ke Kristu ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, nikdo nevrátí, pro odmítání dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice. Otec NEBESKÝ, tvůrce všech náboženství SVĚTA, vyžaduje úplnou poslušnost, všech pokorných, a úplně poslušných služebníků nového Krista, osvobozených od drzých, pozemských Otců, Satanů kněží, od vojenských kaplanů ekumenických církví, od majetku, atd. Nový Kristus, OTEC NEBESKÝ, Stvořitel ZEMĚ a VESMÍRU, nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Kristem vyvolené Česko, bude cenzurovat logické texty Písma o Kristu, a logické texty Písma o energetice. Smiluje se nad celým Českem, v jedinou hodinu, při zveřejnění pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, zpupných, vzpurných, neposlušných, militaristických, křesťanských, a jiných sviní, až Česko bude ke Kristu volat, a prosit ho, aby svůj technický rozum, v částečce svého DUCHA, o koncepci nové energetiky, dal novému Božímu lidu VUT v Brně, ČVUT, a projektantům. Nad militaristickými sviněmi, které křesťanskými hodnotami, ničí celou zemi, se nesmiluje. Kristus, v roce 1947, učinil sucho podobenstvím, o nástupu pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Nyní suchem, v nekonečné křesťanské poušti, v roce 2014, na katolické Moravě, oznamuje vzedmutému moři militaristických křesťanských sviní, nástup své absolutní spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Odstoupením svého rozumu, od všech zpupných a neposlušných, Kristus umožňuje pochopit, z milosrdenství svého rozumu, pokorným, a úplně poslušným znalcům Písma, bezmocnost lidí, od nichž odstoupí svým rozumem. Ti spravedliví, kteří nechtějí riskovat vlastní život, ani život Česka a SVĚTA, mají povinnost se neprodleně vrátit k novému Kristu, SPRAVEDLIVÉMU, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, pro znalost OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a pro znalost o naprosté nedokonalosti lidského rozumu, při odstoupení rozumu Krista. Rozum od Krista dostanou pouze pokorní a poslušní. Dle bývalého ředitele ČRo Brno, Ludvíka Němce. Kšeftující prasata se válí po chudých, což je z toho důvodu, že na SLUNCI Bhagavadgíty, zatím nepřistál žádný pozemšťan. SLUNCE Bhagavadgíty, nemůže na sebe svítit, proto je tam tma. Proto Česko musí dobýt SLUNCE Bhagavadgíty, s baterkami v rukách, a to v PRAVÉ POLEDNE, které je v Brně již v jedenáct hodin. Na SLUNCI Bhagavadgíty, bude SVĚTLO, až v Brně bude SLUNCE, které bude, na SLUNCE Bhagavadgíty, svítit. SLUNCEM je SKÁLA nového Božího technického lidu, odborník na energetiku, docent SKÁLA z VUT v Brně. Bývalý ředitel ČRo Brno je tmou, pro neznalost OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES. Plnomocné odpustky Česko dostane, až SLUNCE Bhagavadgíty bude svítit z VUT v Brně, i z NSS v Brně, a nezapadne, protože v myslích poslušných lidí bude zůstávat, že je novým Kristem, že je BOHEM celého SVĚTA. Plný počet drzých pozemšťanů vzešel. Nový Kristus vyžaduje, aby vládnoucí SEDMILHÁŘI, kterými jsou vůdci vládnoucích politických stran Sobotka, Babiš, Filip, Okamura, Schwarzenberg, Fiala, a Bělobrádek, zchřadli v okamžiku, kdy Kristus dovolí mluvit pravdu o energetice, docentu SKÁLOVI, z VUT v Brně. SEDMILHÁŘI, musí zchřadnout jako OSMILHÁŘI, s OSMILHÁŘEM, s kulhavým KOZLEM, prezidentem Zemanem. Mich.5/4. Dle písniček od Krista, uvedených osm zločinců, se již změnilo v masky, v ČERTY, v SATANY, kteří, pro odstoupení rozumu Krista, jdou jen za svou kořistí. Musí se ještě změnit v suché stromy bez listí, až úplně poslušné Česko, přestane zabíjet Boží rozum, Božích příkazů a zákonů. Boží hněv nad vzpurnými a zpupnými hlupáky, již neprodlévá. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

8.) Dva TUNELY PRIVATIZACE, jeden v Česku, a druhý na Slovensku, jsou již krásně prosvětlené OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES tím, že z nich vyřazuje, nádherně hřejivá energie rozumu Krista. Nový Kristus, otevírá svou náruč, pro každého pokorného a poslušného, v novém DNES naplnění Písma, které nyní je, od nového novoluní, od pátku, DNE PÁNĚ 27.6.2014, do úplňku MĚSÍCE, do soboty, 12.7.2014. Dle písniček od Krista, již v úterý, 24.6.2014, nesmí mít nezaměstnaní a bezdomovci, znovu křesťanský VELKÝ PÁTEK, při novém novoluní MÉSÍCE, DNE PÁNĚ 27.6.2014, pomocí kterého, drzí pozemští Otcové, převrací evangelium energetické spásy Česka a SVĚTA, v pravý opak. Kdyby při vysílání TWR v Proglase, neblokovali můj telefon, bylo by křesťanským sviním, Hodecové a jejímu hostu, kazateli, Satanu Radomíru Kalanskému z Pardubic, zkráceně sděleno. Nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, vše dále uvedené, umožnil zkráceně sdělit drzému pozemskému Otci, Satanu, faráři Sabó, Evě Hůlkové, a posluchačům Doteků víry v ČRo1. Nový Kristus, který je nyní OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, hraje nyní s lidmi novou hru, s cílem úplně zničit křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, protože chce, po vyvlastnění majetku, který, dle Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, patří Hospodinu, nad veškerým tvorstvem vládnout sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Poslušné, odměňuje svým rozumem, neposlušné potom majetkem, a penězi, SKÁLOU vzpurných, zpupných, pomatených, a neposlušných. Tím Kristem vyvolené Česko, a lidstvo, dostal do dvojí pasti. První PAST, kterou je blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, nenastane, když nebude druhá past, když nebudete drzý, vzpurný a neposlušný, ale úplně poslušný, když pane Sabó, budete stejný, jako OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES. První, ani druhá past nebude, když budete, jako úplně poslušný, studovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Otázka zněla, proč drzý pozemský Otec farář Satan Sabó, není schopný být pokorný a úplně poslušný, to znamená, proč nechce být stejně dokonalý, jako nový Kristus, jako Bůh OTEC. Odpověď úplně pomateného Satana, faráře Sabó zněla, že je neposlušný, zpupný, a vzpurný, protože není Bohem. Jeho odpovědí nový Kristus naplnil Písmo. Drzé, pozemské Otce, Satany kněze, nový Kristus určil k pádu, proti jeho slovům o tom, že křesťané musí zanechat všech druhů náboženství z toho důvodu, aby po úplném zničení křesťanství, nový Kristus, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV Písma veškerých NOVÝCH NEBES, mohl sjednotit a energeticky spasit, celý SVĚT. Prioritou pokorných, a úplně poslušných, již nesmí být SKÁLA militaristických, křesťanských sviní, PRACHY, a MAJETEK, ale technický rozum Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice. DVOJÍ PAST, velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, a stejně tak chamtivost boháčů, a úplná technická debilita všeho chudého lidu, bude Kristem zrušena pouze v případě, když texty o novém Kristu, a texty o energetice spáse Česka a SVĚTA, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nebudou v médiích cenzurovány. Boží hněv nad zpupnými a neposlušnými militaristickými sviněmi, již neprodlévá. Z nových Božích DĚTÍ, či z nemluvňat, budou pokorní, prozíraví, spravedliví, odpovědní, a dospělí, ti úplně poslušní, kdo pro znalost OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, začnou v médiích mlet, dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, nastávajícího Božího království, energeticky neotřesitelného. Nový Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství nad každým, kdo v médiích odstraní křesťanské balvany, či křesťanské ekumenické svině, např. Endlicherovou a Hodecovou z TWR a z Proglasu, Hůlkovou a Karafiátovou z ČRo1, atd. Kvůli uvedeným křesťanským prostitutkám, které smilní se svými Bohy, s boháči, s bankéři, a s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, nezaměstnaní, chudí, bezdomovci a prostitutky, musí šetřit každou korunu kvůli tomu, aby boháči, bankéři a vojáci, mohli ničit celý SVĚT válkami, což jsou militaristické, křesťanské hodnoty, drzých vojenských kaplanů, všech ekumenických církví SVĚTA. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, se v Písmu omlouvá, za cca dvacet let, vedení Česka, ve vzedmutém moři imperialistických a militaristických prasat, pouze těm chudým a bohatým, kteří se k novému Kristu neprodleně vrátí. Ostatním se omlouvat nebude. Vzpurné, zpupné a neposlušné militaristické svině, vedené do energetického hrobu, drzými Otci Satany kněžími, a ministry Babišem, Stropnickým a Mládkem, při blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, úplně zničí tím, že nikomu neposlušnému, svůj rozum, nedá. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud všechny zpupné nezabije, např. ve třetí SVĚTOVÉ VÁLCE. V Písmu se omlouvá pouze pokorným, a úplně poslušným, kteří, při studia Písma OTCE SLOV NOVÝCH NEBES pochopí, že jsou ve dvojí Boží pasti, ze které lze uniknout pouze při pokoře, a úplné poslušnosti, protože Kristem vyvolené Česko, PAMĚTNÍ KNIHOU těchto textů, je stejně pozdě varováno. Uvedená znalost OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, umožní zničit každého zpupného, vzpurného a neposlušného Satana, Baala, DÉMONA, atd., nikoli silou, ale mocí SLOVA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Pravda Písma osvobodí každého, od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických křesťanských sviní, když studentů OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude hodně. Kdo naváže vztah s novým Kristem, s tím začne hrát Kristus novou hru. Každého pokorného a úplně poslušného, nebude odměňovat SKÁLOU křesťanských militaristů, PENĚZI a MAJETKEM, ale svým Božím rozumem, protože chce vybudovat v Česku, a na SVĚTĚ, vše nové, závislé na Božím rozumu, na Božím milosrdenství, nikoli na penězích, majetku, vojácích, zbraních, vojenských kaplanech, autech, atd., což vše je SKÁLA militaristických křesťanských a jiných prasat. Nový Kristus vyžaduje, aby všichni zpupní, vzpurní, a neposlušní, bohatí chamtivci, všichni modloslužebníci, se omluvili všem chudým, nezaměstnaným, všem bezdomovcům, a prostitutkám za to, že jim svou nenasytnou chamtivostí, která je jim vrozená, a svou debilitou, svého rozumu, způsobili mnoho zla. Stejně tak, aby se omluvili všem zraněným a zabitým ve válkách, nesmyslně vedených, kvůli odmítání nastolení celosvětového míru, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Z bohatých jsou nenasytní chamtivci, a z chudých totální idioti, pro odstoupení rozumu nového Krista, který chce, aby Česko soudilo všechny národy SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. ÚPLNĚK MĚSÍCE, DEN PÁNĚ, pátek, 13.6.2013, nebyl dnem SVÁTKU Česka a SVĚTA, nebyl vzkříšením z mrtvých militaristických a křesťanských sviní, které ničí celou zemi, křesťanskými hodnotami, protože vzedmuté moře křesťanských a militaristických pomatenců, nebylo v médiích vysušeno, OTCEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, i jako SKLADATEL a BÁSNÍK, všem militaristickým, křesťanským pokrytcům, a lhářům, tím připomíná nejenom texty OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ale i texty písniček, kde Kristus uvádí, že nejenom uvedený PÁTEK byl nešťastným dnem, ale že pro všechny chudé, nezaměstnané, pro bezdomovce, a pro prostitutky, nešťastným dnem, bylo i úterý, DNE PÁNĚ 10.6.2014. Dle písničky od Krista, v pátek, a v sobotu, DNE PÁNĚ 13.6.2014 a 14.6.2014, militaristické křesťanské svině z Proglasu, TWR, ČRo a ČT, zase drze UKŘIŽOVALY PÁNA SLÁVY, OTCE SLOVA NOVÝCH NEBES, svými křesťanskými protikladnými žvásty, a promyšlenými vychytralostmi tím, že stranili boháčům a bankéřům, nikoli novému Kristu, OTCI SLOVU NOVÝCH NEBES, které je od OTCE všech náboženství SVĚTA. Proto chudým, šetřícím každou korunu, nezaměstnaným, bezdomovcům, a prostitutkám, nebylo hej. SPRAVEDLIVÝ, VŠEMOHOUCÍ, a VŠEVĚDOUCÍ KRISTUS, se stále nestal OTCEM, SOUDCEM, a ZÁKONODÁRCEM. Svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, nemohl konat žádné divy, a k zázrakům se mít. Krista v Písmu, v Česku, stále nikdo neuviděl NOVĚ, jako DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako SKLADATEL, BÁSNÍK, UČITEL, LÉKAŘ, jako MEDIÁLNÍ MISTR, atd., tím, že každému člověku dává pouze ČÁSTEČKU svého DUCHA, do jeho paměti tak, jak sám chce. Kristus tím upřesňuje, které křesťanské pátky, a které úterky, jsou smolné, pro všechno vzpurné, zpupné, a neposlušné, tvorstvo, vedené Otci Satany kněžími, a ostatními pomatenci, do energetické záhuby. Na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, kdy musí nového Krista, a jeho NOVÉ HODNOTY, CELOSVĚTOVÉHO MÍRU, a absolutní Boží SPRAVEDLNOSTI, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, každý znát, je to především úterý, 10.6.2014 a pátek, 13.6.2014, což jsou DNY TMY. Nový Kristus, v pátek 13.6.2014, v horoskopu v Rovnosti uvedl, že vzpurným, zpupným a neposlušným, křesťanským, a jiným militaristickým pomatencům, svůj rozum nemůže vrátit, protože nejsou z nového Krista, který je od OTCE SLOV NOVÝCH NEBES. Uvádí, že jsem šlápl vedle, když si myslím, že zpupným, vzpurným a neposlušným, drzým soudcům z NSS v Brně, doktorům Šimíčkovi, Baxovi, Kühnovi, Langáškovi, Malíkovi, Passerovi a Zemanové, svůj rozum, ze svého milosrdenství, neprodleně vrátí, když odmítají studovat veškeré SLOVO OTCE ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, když neprosí nového Krista, o smilování. Píše, že svůj rozum nevrátí nikomu, protože zpupné, vzpurné a neposlušné militaristické svině, trestá podle jejich kapitalistické nespravedlnosti, a podle ekologické nečistoty jejich rukou. Zpupné a neposlušné trestá odstoupením svého rozumu za to, že straní boháčům, a bankéřům, kteří křesťanskými nečistotami, odpadem, válkami, atd., zaplňují a znečišťují celou zemi, od jednoho konce na druhý. Snížil lidskou důstojnost, zpupným, vzpurným a neposlušným militaristickým křesťanským sviním tím, že od nich odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, aby jejich totální debilita, každému pokornému, a úplně poslušnému, byla zřejmá. Křesťanské komodity, a hodnoty, zlato, peníze, majetek, zbraně, vojáci, vojenští kaplani, auta, atd., ztratily význam, protože jedinou komoditou je čas, který zbývá do ropného, a ekonomického kolapsu, kdy v Kristem vyvoleném Česku, nebude pro zpupné, vzpurné a neposlušné, to je mrtvé militaristické křesťanské svině, ani žhavé uhlí na ohřátí. Iz.47/14až66/24. Čas pro neprodlené zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY zpupných, vzpurných a neposlušných, je velice vzácný. Prioritou nového Božího technického lidu, pokorného, a úplně poslušného, je energetická spása Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem nového Krista, nikoli rozumem lidských prasat. Tajemství Boží vůle, pro lid pokorný, a úplně poslušný, jsou z milosrdenství rozumu Krista, od OTCE SLOV NOVÝCH NEBES, objasněna dostatečně srozumitelně, pro boháče i chudáky. Nové MOCNÉ SLOVO, od OTCE NOVÝCH NEBES, mluví pro každého, naprosto jasnou řečí. Kdo se nyní od nového Krista vzdálí, pro svou zpupnost, vzpouru, a neposlušnost, pro své lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a pro své lži o energetice, bez rozumu Krista, pro odstoupení rozumu Krista, zahyne. Vzpamatovat se, ze své neposlušnosti, až v době, kdy se bude všechno militaristické na SVĚTĚ hroutit, při ropném a ekonomickém kolapsu, protože se v Kristem vyvoleném Česku, stále nic nezměnilo, bude pro Česko pozdě. Úplně poslušní změní celý SVĚT, když za Boha budou mít Hospodina, OTCE všeho lidstva. Křesťanské svině jsou jenom TVOJE včera. Nová, poslušná církev, nové STÁTNÍ SPRÁVY, je TVÉ DNES. Naplnění Písma Otce nebeského, je v novém DNES, v červnu. Otec NEBESKÝ se chce smilovat neprodleně, nejlépe již při novoluní MĚSÍCE,v pátek, 27.6.2014. Nový Kristus v Písmu pro každého naprosto srozumitelně uvádí, že např. proti rakovině, kterou svým učením šíří drzí pozemští Otcové, Satani kněží, je možné bojovat pouze OTCOVÝM SLOVEM, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanští idioti jsou pro každého pokorného a úplně poslušného, viditelně pomatení, když proti rakovině, a znečištění životního prostředí, bojují v Praze POCHODEM, v růžovém oblečení, a s růžovými balonky nad hlavami, což uvedla Rovnost 16.6.2014. Bojovat úspěšně proti rakovině může každý, kdo se oddělí od křesťanských idiotů. Pro odstoupení rozumu Krista od vzpurných, bude všechno stále horší především pro chudé, pro nezaměstnané, pro bezdomovce, a prostitutky. Nový Kristus vládne prostřednictvím politiků pravice a levice, což nechce. OTEC ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, žádné vzpurné a neposlušné prostředníky nepotřebuje. Vyžaduje, aby STANOVY, pro nový, Boží, technický, a jiný, pokorný a poslušný lid, byly projednány na schůzích, v základních organizacích. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

9.)Zpochybnění voleb do EP, konaných DNE PÁNĚ 23.a24.5.2014, u vůdce NSS v Brně, u JUDr. Baxy. Požadavek na zrušení voleb do EP, či na jejich zpochybnění, je napsán jako veřejný dopis, který bude uvedený na www.pametni-kniha.cz, je nutné napsat www. Mal.3/16. Předání JUDr. Baxovi na NSS bylo provedeno jak elektronicky, tak osobně, na podatelně NSS. podatelna@nssoud.cz, sekretariat@nssoud.cz, ve středu, dne Páně 4.6.2014. Kristus dovoluje, aby tato kapitola byla postupně elektronicky rozeslána, na cca 16 000 elektronických adres, takže Česko nemá výmluvu nového SPRAVEDLIVÉHO Krista znovu ignorovat. Nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, odstoupil částečkou svého DUCHA, od všech vzpurných, zpupných a neposlušných militaristických sviní proto, aby se mohl smilovat nad pokorným, a úplně poslušným, Českem. Česko má povinnost, podřídit pod nohy Krista ZÁKONODÁRCE, celý SVĚT, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Text byl zasílán také vzpurnému ministru financí Babišovi, podatelna@mfcr.cz, tiskove@mfcr.cz, fau@mfcr.cz, korupce@mfcr.cz, petice.stiznosti@mfcr.cz, drzému a úplně pomatenému ministru průmyslu Mládkovi, posta@mpo.cz, press@mpo.cz, loskot@mpo.cz, matys@mpo.cz, kynclm@mpo.cz, a vůdci KSZ v Brně, JUDr. Sladkému, podatelna@ksz.brn.justice.cz, kteří mají povinnost, stát se přáteli nového Krista, mluvením pravdy o novém Kristu, a pravdy o energetice, viz další text. Na podatelny NSS v Brně, a KSZ v Brně, byly osobně předány čtyři úvodní strany této kapitoly, ve formátu A5. Tyto čtyři strany byly rozmnoženy, a byly také předány do restaurací, a obchodů, Domašovska a Říčan. Na tyto čtyři strany bylo zkráceně připsáno. ŽÁR OHNĚ SLOVA PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je z milosrdenství rozumu Krista tak mocný, jako nový Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Chudí, nezaměstnaní, bezdomovci, prostitutky, atd., mají povinnost povstat, a MOCNÝM SLOVEM NOVÝCH NEBES bojovat, za nastolení úplné majetkové rovnosti, nezbytné pro energetickou, ekologickou, a mravní spásu Česka a SVĚTA. Energetická spása Česka a SVĚTA je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským. Mají povinnost úplně zničit exekutory, úplným zničením křesťanských militaristických prasat, vůdce NSS v Brně, JUDr. Baxy, a jeho Boha, kterým je drzý pozemský Otec Satan, pravdo – láskovec, kněz, Tomáš Halík. Jejich zadržování pravdy o novém Kristu, SPRAVEDLIVÉM a VŠEMOHOUCÍM, a zadržování pravdy o energetice, je energetickou SMRTÍ Česka a SVĚTA, viz další text. Jejich úplné zničení je nezbytné provést nikoli silou, ale DUCHEM SLOV NOVÝCH NEBES. Česko, technická elita VUT Brně, a ČVUT, nedostane od nového Krista, od DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, technický rozum o nové energetice, dokud místo nového Hospodina, bude jako Bůh, vládnout drzý, pozemský Otec, Satan, kněz, pravdo – láskovec, Tomáš Halík, mletím děsivé temnoty protikladných nauk křesťanského katechismu. Mletí promyšlených vychytralostí jeho Bohů, bankéřů, je pro Česko a SVĚT, energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ. Pomatence je nutné úplně zničit. Zvu Vás tímto na schůze, na kterých bude, z milosrdenství rozumu Krista rozhodnuto, o pádu vlády prolhaného zločince, premiéra Sobotky. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jsou jasné. Kristus chce úplně novou STÁTNÍ SPRÁVU. Nikomu zpupnému, vzpurnému, a neposlušnému, ze stávající STÁTNÍ SPRÁVY, svůj rozum, který je pouze Boží milostí, nedá. Na schůzích bude projednána realizace Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vyvlastnění veškerého majetku, který patří celosvětově Hospodinu, zřízením elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, atd., je nezbytné. Bude projednáno zahájení prací na energetické spáse. Česko je pod Boží milostí, nového technického rozumu. Proto má povinnost mít za Boha Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE a nastolit dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Boží hněv již neprodlévá. Komu svítí nad hlavou SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, jako nový Kristus, vzkříšený z mrtvých, křesťanských, militaristických sviní, kdo má za nového Krista, jeho MOCNÉ SLOVO, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, může začít soudit POSLEDNÍM BOŽÍM SOUDEM všechny zpupné, vzpurné a neposlušné, a začít vyvlastňovat veškerý majetek, již při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 13.6.2014, v DEN PÁNĚ svátku Česka a SVĚTA, což je DEN TMY, pro ekonomy a bankéře. Ám.3/7,5/18. Zváni jsou všichni, kdo na schůzi budou chtít úplně zničit mandelinku, brouka, škůdce, JUDr. Baxy, a jeho Boha, pravdo-láskaře, drzého pozemského Otce, Satana, kněze, NETVORA, Tomáše Halíka, kteří se musí před Kristem shrbit, protože se vzbouřili proti SVĚTLU Bhagavadgíty. Nah.3/16, Žalm21, Jób9/13,21/14,23/13, atd. Na telefon 546 441 154 zavolejte všichni úplně poslušní. Oznamte, ve které restauraci bude schůze. Jste zváni především Vy chudí, a nezaměstnaní, kterým exekutoři chtějí vyvlastnit majetek. Majetek exekutoři již nevezmou nikomu, kdo zpochybní rozum vládnoucí pomatené elity. Broukům, mandelinkám, pravdo–láskařům, zločincům, JUDr. Baxovi, a Satanu knězi Halíkovi, nový Kristus, jejich masky militaristických, či křesťanských dobrodinců, již strhl. Pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, zpupných, neposlušných militaristických sviní, či netvorů, vyvádí nový Kristus, Česko a SVĚT, z energetického hrobu. Poslušní musí zanechat všech náboženství, a odevzdat se Bohu. Bhagav.18/66, Ez.3/4,21až13/21,37/12,39/8,13,21,29, Nah.1/4až3/17, K.M.1/4až12/10,17,27,19/6, Jer.1/17až51/58, 2.Kor.3/5,10/4,13/5,8, atd. Buď JUDr. Baxa, Otec Satan Halík, a exekutoři, zničí chudé a nezaměstnané, nebo chudí a nezaměstnaní, MOCNÝM SLOVEM nového Krista, zničí NETVORY JUDr. Baxy, Otce, Satana, kněze Halíka a exekutory. Pokorným a poslušným nový Kristus slibuje, že je nezničí, že jim exekutoři majetek již nevyvlastní, protože bude rozhodnuto o tom, že bude všechno energeticky nové z toho důvodu, že stávající majetek energeticky shnil, viz str. 36až45. Nový Bůh totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud na schůzích, či v médiích, pokorní, a úplně poslušní, znalci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH MOCNÝCH NOVÝCH NEBES, nebudou bojovat. Pane JUDr. Baxo. Mám povinnost stále k Vám vycházet proto, aby víra z Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, došla v novém DNES naplnění Písma, již při úplňku MĚSÍCE, v pátek, 13.6.2014, k dokonalosti Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, po zrušení Vaší SKÁLY, kterou je pravdo – láskovec, lhář, hlupák, tupec, pokrytec, Jidáš, kněz, Tomáš Halík, čerstvý laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů, čímž znovu, stejně jako Jidáš, prodal Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a s ním Kristem vyvolené Česko. Pokrytci, lháři, lenoši, zločinci, a vrazi, vojenští kaplani, nového Krista zabili, mletím děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu, protože se odmítají poučit. Naprosto nepoučitelní a debilní jsou všichni lidé tím, že jsou zpupní, vzpurní, drzí a neposlušní, pro odmítnutí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o zničení SKÁLY, drzého pozemského Otce Satana, kněze, Tomáše Halíka, kterou je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Úmysly takových křesťanských sviní, jakou je kněz Tomáš Halík, jsou zřejmé a zjevné. Lžou o energetice, o její správné koncepci, a o novém Kristu proto, aby mohli, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, realizovat genocidu na muslimech, kteří mají ropu, plyn a suroviny. Naprosto nepoučitelní se stali všichni lidé, protože všichni chtějí dělat uvedené zlo válek, a zbrojení, aby mohli válčit, loupit a krást, a to pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí bankéřů a ekonomů. Křesťanský katechismus je proto horší knihou, než kniha ADOLF HITLER: PROSLOVY, či kniha MEIN KAMPF, pro uvedené křesťanské hodnoty, vzpurných a zpupných křesťanských sviní. Pane JUDr. Baxo, jste tímto žádán, abyste zrušil děsivou temnotu, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu, tím že zrušíte volby do EP. Nový Kristus totiž nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Nad svým novým, Božím, technickým lidem VUT v Brně a ČVUT se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až uváděnou pravdu o energetice, a křesťanských militaristických sviních Česka, dáte na svícen tím, že zrušíte volby do EP. Lidé, při odstoupení Božího rozumu, jsou totiž nenapravitelní, nepoučitelní a hloupí, protože rozum jejich TĚLA, a rozum jejich DUŠE, je stejný, jako rozum zvířat. Proto v Bohem vyvoleném Česku, nikdo nemá výmluvu. Neznalost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii, mravech, a o zničení SKÁLY křesťanů, kterou je pravdo – láskovec, Satan, kněz, Tomáš Halík, nikoho neomlouvá. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, abyste zrušením voleb do EP zajistil, aby lži lid Česka, a tím i lži lid SVĚTA, vešel neprodleně do odpočinutí od díla úplného zničení fosilních paliv, protože je nezbytné je zachránit, na nezbytnou přestavbu SVĚTA, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Pane JUDr. Baxo, vůli Boží je, aby slovo nového Krista bylo neprodleně kázáno ve všech médiích Česka, a po svolání všesvětového mírového summitu, do DOLINY O2 Arény v Praze, ve všech médiích SVĚTA. Všechny Boží požadavky, na vrácení Božího technického rozumu, technické elitě VUT v Brně a ČVUT znáte, takže nemáte výmluvu. Pro naprosto chybnou energetickou koncepci Česka a SVĚTA, lidé kazí, a zohavují, na co sáhnou, kvůli Vaší vzpouře, pane JUDr. Baxo. V Česku se narodil nový BOŽÍ SYN, nový Kristus, a nenašel se nikdo poslušný. Touha po něčem dobrém, není touha po vojenských kaplanech, touha po nesmyslných válkách, o ropu, plyn, a o moc boháčů nad lidmi. Kdo má za Bohy, vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Pokřivené charaktery mají všichni pokrytci, kvůli křesťanství, kvůli lenosti a zbabělosti lidstva, studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, svým rozumem zvířat, kterým Kristus, jediný Bůh SVĚTA, činí křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bohové, měnící SVĚT, jsou úplně poslušní. Vážený slavný soude NSS v Brně. DEKODÉR pro nalezení pokladu, kterým je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, je nalezen, je jím PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů. Mal.3/16. Hospodin nepřišel zrušit ani svobodu slova, ani svobodu náboženskou, ale naplnit tím, že vyžaduje dodržování platných zákonů, pro zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. V PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů, Hospodin konfrontuje pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, s nepravdivými vymyšlenostmi vládnoucího lži lidu. Máte povinnost oslavit nového Krista, jaký v Písmu skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEDES, a uznat jeho naprostou moc, nad každým člověkem, nad jeho TĚLEM, stejně tak nad jeho DUŠÍ. Je nezbytné, ze lží o Kristu, a ze lží o energetice, vyvodit trestnou odpovědnost těch, kdo se k novému Kristu nehodlají vrátit dobrovolně, a neprodleně. Vážený slavný soude NSS v Brně. V neděli, DNE PÁNĚ 15.6.2014, je DEN OTCŮ. Máte povinnost, stejně jako pokorné, a úplně poslušné Česko, OTCE NEBESKÉHO, jediného Boha SVĚTA, oslavit tak viditelně, aby to spatřil celý SVĚT tím, že neprodleně zrušíte volby do EP, protože nový Kristus, žádné vládnoucí lháře, nechce. Nejsou nikomu k užitku, ani Česku, ani SVĚTU, protože vzpurní, zpupní a neposlušní, rozum od Krista, již nedostanou. Energetická spása Česka a SVĚTA, je z milosrdenství rozumu Krista, napsaná v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. Žádná jiná energetická spása nebude, a není možná, protože lži lid, žádnou jinou energetickou spásu, svým zvířecím rozumem, nevymyslí. DEKODÉREM je SLOVO NOVÝCH NEBES od Hospodina, které se vzájemně upřesňuje a doplňuje, takže nemáte výmluvu. OTCEM NEBESKÝM je Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MAYŮ, písničky, filmy, pohádky, atd. Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Gal.1/7až3/20až6/7, Abak.2/2,13, Mat.5/3,9,14,18až25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Dne Páně 10.6.2014, z milosrdenství rozumu Krista, jsem obdržel odpověď, na moje podání k NSS v Brně, ze dne 4.6.2014, od JUDr. Kühna. Spisová značka je VOL 9/1914. V odpovědi píše, že o zpochybnění voleb do EP, bude rozhodovat senát, ve věcech volebních, ve složení doktorů Šimíčka, Baxy, Kühna, Langáška, Malíka, Passera a Zemanové. JUDr. Kühn uvádí, že z projednávání zpochybnění voleb do EP, mohu požadovat vyloučení podjatých odpůrců, a to do tří dnů, což tímto činím. Každý člověk, rozumem své DUŠE, a rozumem svého TĚLA, je SATAN, protože DUŠE a TĚLO každého člověka, při odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, je stejné, jako u zvířat. K.M.12/10. Nový Kristus, který boří, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, zpupných a neposlušných SATANŮ, stávající systém křesťanského chamtivého militarismu, a to kvůli energetické spáse Kristem v Písmu vyvoleného Česka, Slovenska, a SVĚTA, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, učinil ze zpupných, vzpurných a neposlušných podjatých chamtivých odpůrců, úplné pomatence, čímž vzešel plný počet pohanů, kterými jsou všichni lidé, kterým Kristus, z milosrdenství svého rozumu dokázal, že všichni lidé, svým rozumem zvířat, jsou nesvéprávnými blázny, či militaristickými sviněmi. Všechny protikladné nauky, a všechny promyšlené vychytralosti, které Kristus uvedl v Písmu, jsou z milosrdenství rozumu Krista, snad již objasněny, takže především pokorné, a úplně poslušné komisi NSS, Kristus dovoluje jít dál, poznáváním Božích myšlenek, o energetické spáse Česka a SVĚTA. Nový Kristus má diametrálně jiné myšlenky a hodnoty, než chamtiví lidé, kteří, pro odstoupení rozumu Krista, mají prázdnou DUŠI, i MYSL. Nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, se smiluje nad každým, kdo se stávajícím zpupným Bohem Česka, s pravdo – láskovcem, s drzým pozemským Otcem, Satanem, knězem Tomášem Halíkem, nebude mít nic společného, protože nový Kristus, mezi sebou a lidmi, mezi svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, žádného drzého pozemského Otce Satana kněze, za prostředníka již nepotřebuje. Protiklady se přitahují. Proto nikdo z komise NSS se nebude nudit, když pochopí, že texty SLOV NOVÝCH NEBES, jsou novým Ježíšem Kristem, před kterým každý musí padnout na kolena, pro naprostou moc DUCHA SVATÉHO, nad každou lidskou DUŠÍ, a každým lidským TĚLEM. Komise NSS může kompetentně rozhodnout o zrušení a zpochybnění voleb do EP, pouze v případě vrácení Božího rozumu, komisi pokorné, a úplně poslušné. Proto, aby Kristus, nad zpupnými, vzpurnými, militaristickými, křesťanskými, a jinými chamtivými sviněmi, se mohl smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, vyžaduje dialog, jak o novém Kristu, tak o energetice. Proto se tímto obracím na všechny členy volební komise NSS se žádostí, o projednání Božích požadavků, příkazů a zákonů, které jsou dokonalou Boží láskou, za účasti odborníka na energetiku, docenta Skály, odborníka na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, docenta Hirše, a účastí mojí proto, aby všechno o Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, a všechno o energetice, mohlo být na NSS objasněno. Národy budou komisi NSS v Brně blahořečit, když zajistí, aby nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, vrátil technický rozum, technickému lidu. Vážený slavný soude NSS. Když např. vůdce NSS JUDr. Baxa, má za Boha drzého pozemského Otce, Satana, Jidáše, kněze, Tomáše Halíka, místo VŠEMOHOUCÍHO Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jsou z JUDr. Baxy, i ze Satana Halíka, krtci, kteří v křesťanském podzemí, drze podrývají SLOVO NOVÝCH NEBES. Dle písniček od mediálního Mistra Krista. Těch deset vět, SLOV NOVÝCH NEBES, by mohlo neprodleně spasit celý SVĚT, jenže v Brně, na NSS, stále něco vázne, protože soudci NSS, nevěří tomu, že bezdomovci mají právo žít, jako lidé, a ne jako zvířata. Když zbude ze SLOV NOVÝCH NEBES, jenom píseň, zbude iba tíseň. VUT v Brně byla DÁMOU, a zůstane dál, když docenti Skála a Hirš, otevřou na NSS oči, aby mezi novým Kristem, a lidmi celého SVĚTA, byl zase mír, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Podmínkou je zahájení dialogu, mezi lidmi, a SLOVEM NOVÝCH NEBES. Vážení soudci NSS, v dalším textu jsou objasněny i protikladné nauky o tom, kdy Kristus je VÍTR STŘÍBRNÝ, a kdy dává VÍTR jako trest, pro svůj hněv, např. nad pomatencem, Zlojedem, militaristou, prezidentem Zemanem, či prezidentem Obamou, a USA, takže nemáte výmluvu, docenta Skály, Hirše, a mě, nepřijmout. Ze SLOV NOVÝCH NEBES víte, že máte vše učinit neprodleně, a tím, v novém DNES, NAPLNIT Písma, realizováním textů 2.Moj.12/2,10,18,26, Sír.5/5, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, atd. které platí především pro Kristem vyvolené Česko. VELIKONOČNÍ OBĚTNÍ HOD HOSPODINA, má Česko povinnost realizovat, při letním SLUNOVRATU, v sobotu, DNE PÁNĚ 21.6.2014. V tento den musí být SLOVO NOVÝCH NEBES, novým Kristem, a tím Pánem nad SOBOTOU, především v Dotecích víry v ČRo1, u pomatené křesťanské svině, Evy Hůlkové. BERÁNKA, Ježíše Krista, UKŘIŽOVANÉHO, Zlojedem, Jidášem, knězem Tomášem Halíkem, musíte spálit mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES tak, aby pro celý SVĚT zbyla jediná HŮL, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, od Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých militaristických sviní, na NSS v Brně. Vážení soudci NSS, máte povinnost zajistit, aby celé Česko vyšlo ze lží o Kristu, a ze lží o energetice, již v pátek, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 13.6.2014, protože bez rozumu Krista, Česko zahyne. Když se stanete strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, bude Česko spaseno. Iz.66/24. Milostivé Hospodinovo léto začíná 14.nebo21.6.2014. Zničení boháčů, ekonomů, bankéřů, vojáků, politiků pravice a levice, zbraní, atd., je možné v případě, když všechny ekumenické církve Otce Satana Halíka, budou připomínány, v Česku, a ve SVĚTĚ, s proklínáním. Stále platí texty Písma o tom, že drzý pozemský Otec, Satan, Jidáš, kněz Halík, by chtěl být učitelem Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o zničení největšího zla, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, nechce ani slyšet. Nový Kristus se chce smilovat, svým rozumem, nad Českem, a v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nad SVĚTEM, a stále nemůže. Energetická koncepce pro celý SVĚT je jediná. Česko má všechny koncepce naprosto chybné, protože docenti Skála a Hirš z VUT v Brně, odmítají uznat texty pravdy Písma, že technický lid, má technický rozum, od Hospodina, nikoli ze sebe. Kaz.3/18. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

10.) Jak již bylo uvedeno dříve, vždyť jsi Bože v Písmu slíbil, že špatně placeným dělníkům, a nezaměstnaným, otevřeš ucho, skrze útlak od Baalů a DÉMONŮ, skrze útlak od DÉMONSKÉHO, to je ekonomického učení. Slíbil jsi, že nezaměstnané a bezdomovce zachráníš a spasíš, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, neprodleně, když pomocí svého rozumu, najdeš v Česku, alespoň dva, či tři, nebo deset spravedlivých. Soudem, a přísnou spravedlností, nechceš pokořovat ani bezdomovce, a nezaměstnané, ani svůj nový, Boží, technický lid VUT v Brně, který svým technickým rozumem, živíš odjakživa. V Písmu jsi uvedl, že veškeré zlo na SVĚTĚ, děláš odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, kteří ignorují texty Písma o tom, že bohatí a chudí, nemohou spolu žít v míru. Boží hněv nad zpupnými neprodlévá. Česko se skryje, v DEN PÁNĚ Hospodinova hněvu, když Domašovsko a Brno, najde v Písmu, Boží spravedlnost SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Pracující lid, nezaměstnaní, či bezdomovci, žádají na UKRAJINĚ nastolení Boží spravedlnosti, a drzí, neposlušní pozemští Otcové Satani kněží v Česku, se drze modlí, za zachování své militaristické spravedlnosti, pro svou vzpouru, proti Boží spravedlnosti, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Vše dále uvedené, Kristus zkráceně umožnil sdělit telefonicky, a později elektronicky, drzému pozemskému Otci, Satanu, knězi Tomáši Halíkovi, křesťanské svini Evě Hůlkové, a posluchačům, v Dotecích víry v ČRo1. Vše se v dobré obrátí, a lidstvo se umoudří, když Kristem vyvolené Česko, najde v Písmu pravdu o Bohu tím, že pochopí, že Písmo je kniha, o konci všech neposlušných, militaristických pokrytců, viděná očima Ježíše Krista, který je, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, Hospodinem, to je jediným Bohem lidstva celého SVĚTA, všech náboženství celého SVĚTA. Pokrytci, kteří se dnes považují za svobodné služebníky Ježíše Krista, neslouží SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU Kristu, ale pouze sami sobě, protože za svobodu považují svoje bohatství, jako např. drzý, vyznamenaný, pozemský Otec, Satan, kněz, hlupák, NETVOR, Tomáš Halík. Všichni vzpurní, zpupní, a neposlušní zvadnou tím, že z Písma pochopí, že národem svatým a vyvoleným, královským kněžstvem, lidem náležejícím Bohu, jsou pokorní, a úplně poslušní, svobodní služebníci Boží, kteří se osvobodí od zpupných, vzpurných a neposlušných imperialistických, militaristických, křesťanských a jiných sviní, úplným zničení děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, protikladných nauk a promyšlených vychytralostí, křesťanského katechismu. Po vyvedení Česka, ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, chamtivé PTACTVO ODS, ve vzedmutém moři zpupných hlupáků, se samo začarovalo do vzpurných hlupáků, pro svou chamtivost, která je modloslužbou. Pro svůj vzdor, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, a pro svoje lži o Kristu, a pro lži o energetice, padá PTACTVO ODS, a s ním celé Česko, vlastním pádem svého lidského rozumu, do energetického, ekonomického, ekologického, a mravního hrobu. Zvířecí chamtivost ptactva ODS, a ostatních politických stran pravice a levice, je nezbytné si stále připomínat. Snad již pokorní, a úplně poslušní svobodní služebníci NOVÉHO KRISTA, a NOVÉ ŽENY STATEČNÉ, z milosrdenství Božího rozumu, umožní novému Kristu, aby se stal jediným Bohem celého SVĚTA, jediným ZÁKONODÁRCEM, a jediným SOUDCEM, všech svobodných služebníků Božích, to je těch, co za SKÁLU budou mít rozum Krista, a ne SKÁLU drzého pozemského Otce Satana, kněze, Tomáše Halíka, kterou jsou PRACHY, BOHÁČI, EKONOMOVÉ, BANKÉŘI, VOJENŠTÍ KAPLANI, ZBRANĚ, atd., největší zlo. Kristus stále vyčkává, protože se chce nad pokornými, odpovědnými, spravedlivými, úplně poslušnými, prozíravými, dospělými, atd., služebníky Božími, smilovat tím, že jím vyvolené Česko vysvobodí od uvedených křesťanských hodnot, a lží, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Protože všichni lidé, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných, drzých, a úplně neposlušných militaristických sviní, od vojenských kaplanů, od všech ekumenických církví, atd., propadli chamtivosti, to je modloslužbě, plný počet pohanů, či hlupáků vzešel, a to celosvětově. Nastává doba, kdy Kristus, který uzavřel nejenom Česko, ale celý SVĚT, pod neposlušnost tím, že odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, od všech zpupných, vzpurných a neposlušných, se nad pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně očekává veškeré tvorstvo, zase slituje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Potom již Česko, a tím celý SVĚT, bude s novým Kristem, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, až na věky věků. Při odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných, vládne lidem nikoli Hospodin, ale Zlý Bůh, drzý pozemský Otec, Satan, např. kněz Tomáš Halík, kvůli jehož vzpouře proti novému Kristu, nikdo neplní ani jedno Boží přikázání, ani jeden zákon POLE VĚDY Písma, což je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA. Odstoupením rozumu Krista od drzých, zpupných, vzpurných, a neposlušných, Kristus učinil z úplně pomateného lidského stáda, úplné hlupáky. Protože nový Boží technický lid VUT v Brně a ČVUT, který nový Kristus, svým technickým rozumem, živí ze svého milosrdenství odjakživa, není schopný mluvit pravdu o Kristu VŠEVĚDOUCÍM, a VŠEMOHOUCÍM, pravdu o Kristu, jako o jediném ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, Kristus nikomu, ze vzpurných, zpupných, drzých a neposlušných hlupáků, neumožňuje mluvit pravdu o energetice. Proto otázka v Dotecích víry zněla, kdy Bohu milý Otec Halík, usvědčený z drzosti vůči novému Kristu, přestane křesťanstvím kazit dobré mravy Česka a lidstva. Odpověď zněla, že pozemský drzý Otec, Satan, NETVOR, kněz Tomáš Halík, se nikdy nevzdá svých křesťanských hodnot, protože z Písma dobře ví, že je určen k pádu svým vzdorem, proti novému Kristu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vše v Písmu o Česku uvedené, se musí naplnit, takže proč by se Otec Satan Halík namáhal studovat SLOVO NOVÝCH NEBES. Z jeho odpovědí však svitla naděje. Nejenom já prorokuji úplné zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, ale i další prorok, jehož jméno jsem si nezapamatoval. Snad se již Kristus smiluje, svým rozumem, a ze svého milosrdenství, pokorné, a úplně poslušné proroky, spojí v nový Boží technický lid tím, že především na VUT v Brně, vyjde SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Snad se již někdo sejde pod NOVÝMI NEBESY VIINÉ RÉVY Bible a FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty. SVĚT se může smysluplně rozvíjet pouze Božím rozumem, nikoli rozumem lidským. Na mě se nikdo nemůže zlobit za to, když uvádím texty Písma o tom, že záchrana PLANETY ZEMĚ, je možná pouze při úplném zničení křesťanství, z toho důvodu, aby Kristus, jako jediný vládce ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH SVĚTOVÝCH NEBES, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mohl celosvětově úplně zničit největší zlo, či SMRT, to je BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX. Tvrdit, že Kristus neudělá nic dobrého, ani zlého, je nesmysl, protože Kristus, zlo dělá již tím, že Česko a lidstvo, jde špatnou cestou, jde do energetické, ekologické, a mravní zkázy, rozumem vládnoucích zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a vzpurných. Kristus napsal Písmo kvůli sobě samému. Vyžaduje, aby Česko změnilo celý SVĚT, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém, mírovém summitu, všech států SVĚTA, neprodleně. Kristus je STROMEM POZNÁNÍ, a STROMEM ŽIVOTA TÍM, že je STROMEM SPRAVEDLNOSTI. Na úsvitu NOVÉHO DNE Páně, je v Písmu, v písničkách, ve filmech, atd., nalezen nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Neposlušní a zpupní, padají a padnou, při mluvení pravdy. Kdy máte sraz Vy, kteří chcete odstranit chudobu, nezaměstnanost, bezdomovce, války, kramáře, šmejdy politiky pravice a levice, Baaly a DÉMONY, atd., zrušením křesťanské charity a almužny, zrušením křesťanství, ozvěte se, rád spolu s vámi budu dělit kořist, až Baalové, to je boháčí, a DÉMONI, to je bankéři, budou umlčení, po zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Iz.53/12,57/10,16,20, atd. NOVOU SKÁLOU v Brně, kterou pekelné brány křesťanství nepřemohou, je na VUT v Brně, rektor PETR Štěpánek, vut@vutbr.cz, odborník na energetiku, docent Skála, a odborník na energetiku zimních bytových domů, docent Hirš. Také ČVUT v Praze, je NOVOU SKÁLOU, kterou křesťanské, pekelné brány, nepřemohou, poslušný rektor PETR Konvalinka petr.konvalinka@fsv.cvut.cz, děkan Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a odborník na energetiku zimních bytových domů, profesor Drkal, budou o Kristu a energetice mluvit pravdu. Kristus v Písmu slíbil, že naplní svým rozumem, i dutou hlavu hlupáka ministra školství Chládka posta@msmt.cz, dutou hlavu ministra průmyslu a obchodu Mládka posta@mpo.cz, atd. Naději do budoucnosti mají pouze pokorní a úplně poslušní Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Strategii nového Krista, je ukončení náboženského středověku, ukončením dezinformační, zuřivé války, proti ČARODĚJI, či BÁSNÍKU, novému Ježíši Kristu, především na VUT v Brně. Nový Kristus, se nad Českem a Slovenskem slituje, svým rozumem, až po svém DRUHÉM PŘÍCHODU, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, na VUT v Brně v případě, že nový rektor Štěpánek, začne milovat nového Ježíše Krista, jako svůj technický rozum, a přijme mě, kvůli výuce SLOVA NOVÝCH NEBES. Drzé a vzpurné vládnoucí KŘOVÍ, vládnoucí TRIFIDI DUHOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, stále nemohou shořet, protože OHEŇ SLOV PÍSMA krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, je v Kristem vyvoleném Česku, stále STUDENÝ. Baalové, to je boháči, a DÉMONI, to je ekonomové, nehoří, ale množí se. Shoří až v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Jer.23/29až32až31/27,32, 2.Moj.3/2,5až23/2,29, Žalm37/5,11,35,38až33/6, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,8/13,12/10,17,27,17/7,11,15,20,19/6, Iz.53/10,12až66/24, Mal.1/7až2/2až3/10,16, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Dan.2/21až9/14,11/39,12/2, Bhagav.15/15,16/13až24až18/78, Iz.57/10,16,20až66/24, Jer.3/14až5/7až51/58, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

11.) Volby do EU, DNE PÁNĚ 23.a24.5.2014, skončily pro Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, úplným fiaskem, zejména v ZEMI SVATÉ, na Říčkách, na Domašovsku, a v Brně. Vyhodnocení fiaska volby Krista ZÁKONODÁRCEM, a zvolení boháčů do EU, do EP, bude provedeno později. Nový Kristus vyžaduje, aby Božím dětem, či BOŽÍM SYNŮM, které toužebně očekává všechno tvorstvo, se v médiích četlo VEŠKERÉ SLOVO NOVÝCH NEBES, především z toho důvodu, aby se lži lid Kristem vyvoleného Česka, zbavil křesťanské modloslužby, kterou je chamtivost. Dle SLOVA NOVÝCH NEBES, vláda nad lidmi nyní patří novému Božímu technickému lidu, pokornému, vděčnému, a úplně poslušnému, především odborníkům na energetiku, docentům Skálovi, Kadrnožkovi a Hiršovi z VUT v Brně, a děkanu Hrdličkovi a profesoru Drkalovi z ČVUT. Boží vůli je, neprodleně zničit STŘÍBRO ODVRŽENÉ, kterým je křesťanství, soudem drzého pozemského Otce, Jidáše, Satana, pokrytce, hlupáka, či zločince, zlého kněze Tomáše Halíka, pomocí kterého Kristus na Česko uvedl křesťanskou chamtivost, to je křesťanskou modloslužbu. Proto text s jeho soudem, je napsán přednostně, před soudem JUDr Baxy z NSS v Brně, a JUDr. Sladkého, z KSZ v Brně. Text byl zaslán do ČRo2, ještě před vysíláním pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, kde drzý pozemský Otec Satan Halík byl hostem, se žádostí, aby redaktoři naplnili Písmo, odesláním neposlušného, vzpurného, to je mrtvého Satana, kněze, zločince, Tomáše Halíka, do říše ticha z toho důvodu, že jeho lži, jeho protikladné a démonské nauky o Kristu, již vyšly najevo. Žalm115/ 17, 1.Tim.1/7,4/2,5/24,6/10,20, Bhagavadgíta1/1až15/15až16/13až24až18/78, atd. Dělá totiž v médiích veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že svými žvásty, o své zlé MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a o nutném meči naprosto nesmyslných válek, mezi bohatými a chudými, mezi muslimy a křesťany, atd., kazí dobré mravy Česka, a SVĚTA. Nový Kristus, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vede svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, marný a nekonečný boj s těmi hlupáky, a zločinci, vzedmutého moře militaristických sviní, od kterých odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství. Hříchy, to je lži protikladných nauk o Kristu, a promyšlených ekonomických vychytralostí, tohoto vzpurného a mrtvého, Zlého Satana, které jsou k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, vyšly najevo až nyní, na pomalém POSLEDNÍM BOŽÍM SOUDU. Nový Kristus, JEDINÝ BŮH SVĚTA, nemá vůbec žádnou autoritu, protože veškerou autoritu má jeho zástupce, Zlojed, Satan, Šmejd, Militarista, Fašista, Zločinec, kněz Tomáš Halík. Člověkem, přítelem nového Krista, se stává každý, kdo zajistí, aby mrtvá křesťanská Svině, Tomáš Halík, nechválil nového Krista, protože nový Kristus, v Písmu určil, vzpurného a zpupného Zlojeda, Satana Halíka, k pádu z jeho krvavých křesťanských nebes, jeho vzdorem proti dokonalé Boží lásce, Boží SPRAVEDLNOSTI, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Každý, kdo unese pravdu o sobě, o svém TĚLE a DUŠI, stejném jako u zvířat, a o moci nového Krista, nad každou lidskou DUŠÍ, a tím nad každým lidským TĚLEM, má povinnost, v tomto novém novoluní MĚSÍCE, od středy, DNE PÁNĚ 28.5.2014, do ÚPLŇKU MĚSÍCE, do DNE PÁNĚ svátku Česka a SVĚTA, do pátku 13.6.2014, prorokovat, že nový Kristus je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Odstranit náboženský analfabetismus, musí především v ČRo, v ČT, v Proglasu a TWR, kde mají povinnost pochopit, že kvůli energetice musí být vše nové, a to tak, jak to bylo na počátku, před vznikem DOBY BENZINOVÉ. Viz další text o pohádce O PRINCEZNĚ NA KLÍČEK, kde nový Kristus, Bůh celého SVĚTA, který nečiní nic tajně, rozhodl, jaká nová DOPRAVA musí být, v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království. Pro svou zpupnost a neposlušnost, zlá křesťanská nemluvňátka, vedená drzým Zlojedem, Satanem, Tomášem Halíkem, do energetického hrobu, stále nemají o novém Kristu, o jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a o sobě, ani ponětí. Nový Kristus, vše v Písmu, o sobě, a o lidech, uvedl. Sdělil, že od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, odstoupí svým rozumem, ze svého milosrdenství, od každého zpupného, a zlého hlupáka, a pokrytce, který do energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království, nepůjde dobrovolně a neprodleně. Věřit sám sobě může každý, kdo je Bohem tím, že je pokorný a úplně poslušný, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Věřit drzému pozemskému Otci, Satanu, Sobci, zločinci Tomáši Halíkovi, nemůže nikdo, protože je viditelně zpupný, vzpurný a neposlušný. Nový Kristus nyní dělá dobro tím, že svým rozumem, ze svého milosrdenství, odstoupil od zlých křesťanských militaristických sviní, které mají za Boha Zlojeda Satana, zločince Tomáše Halíka, a vojenské kaplany všech ekumenických církví. Zločinec, či Zlojed Satan Tomáš Halík, stále žvástá, o spojení svého, křesťanského lži učení, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, s vědou. Nový Kristus, který dává svému technickému lidu VUT v Brně a ČVUT, svůj technický rozum, ze svého milosrdenství odjakživa, nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud Zlojed, Zločinec, Satan, Tomáš Halík, který se prohlásil za Boha, a z Boha tím učinil úplného Hlupáka, nespadne ze slov, svých krvavých křesťanských nebes, jako blesk. Kristus, který živí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, Kristem vyvolené Česko a Slovensko odjakživa, a to tak, aby SLOVO NOVÝCH NEBES, mohl naplnit, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 13.6.2014, vše o drzém Zločinci, Satanu, Tomáši Holíkovi, objasnil. Křesťanskou energetickou, ekologickou, a mravní SMRTÍ, je kromě BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, také pravdo – láskovec, lhář, hlupák, tupec, pokrytec, Jidáš, kněz, Tomáš Halík, čerstvý laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů, čímž znovu, stejně jako Jidáš, prodal Krista. Drze pase sám sebe, a všechny zpupné hlupáky, kteří spravedlivého Krista, ZÁNONODÁRCE a SOUDCE nenávidí, pro děsivou temnotu, a pro krutý zmijí jed katolického katechismu. Drzý Satan Tomáš Halík, v ČRo2 prohlásil, že Templetonova cena mu dává velkou moc nad lidmi celého SVĚTA, což je omyl, protože veškerou moc nad lidmi, má Kristus tím, že dává každému svůj rozum, nyní podle spravedlnosti každého Satana, a podle ekologické čistoty rukou každého Satana. Usvědčení drzého Jidáše, či Satana Tomáše Halíka, z jeho lží o Kristu, znamená vítězství Krista nad Českem, a tím nad celým SVĚTEM. Nová víra v jediného Krista, v jediného Boha SVĚTA, je novou pedagogikou, která zvládne zvířecí pudy lidí, což umožní Bohu lidstvo energeticky spasit. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, od nového Krista, vzkříšeného z mrtvých militaristických sviní, děsivou temnotou křesťanských dogmat, nás nepřestává vést, uvádí nový Kristus v Písmu, i v písničkách. Drzého pozemského Otce, Satana, Tomáše Halíka, Česko již vůbec nepotřebuje. Kvůli jeho katolickým žvástům, nikdo neplní ani jedno Boží přikázání. Přes opakovaně uváděné texty SLOV NOVÝCH NEBES, při úplňku MĚSÍCE, v DEN SVÁTKU Česka a SVĚTA, DNE PÁNĚ 14.5.2014, Kristem vyvolené pomatené Česko, místo Krista ZÁKONODÁRCE, si v Británii, znovu za Boha zvolilo, drzého pozemského Otce, Satana, Jidáše, kněze Tomáše Halíka. Satan Tomáš Halík, prostředník mezi Kristem a člověkem, tunelář, mletím krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, vytuneloval jak slovo KRISTA, tak slovo ŽENY STATEČNÉ. Co my, z Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vlastně máme, když navrch má vždycky SKÁLA Halíka, TĚŽKÝ KÁMEN, kterým je 36 milionů korun ceny, za zradu Krista, takového moudrého a spravedlivého, jaký v Písmu SLOV NOVÝCH NEBES, skutečně je. Kvůli tomu, že úplně pomatené Česko, má za VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO Boha, drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, nikdo nevěří textům Písma, že kvůli jeho drzým křesťanským žvástům, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, všichni lidé jsou úplně pomatení, a to v částečce DUCHA SVATÉHO, o novém Ježíši Kristu, takovém spravedlivém, všemohoucím, a vševědoucím, jaký skutečně je, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice. Kvůli mletí krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, křesťanského, ekumenického katechismu, nový Kristus, odstoupil částečkou svého DUCHA, i od svého nového Božího technického lidu VUT v Brně, a ČVUT, kde lžou o energetice. Dle Písma a písniček od Krista. Příznaky odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o energetice, jsou takový. Lži lid Česka, nevěří v rozum nového Krista, o nezbytných změnách energetiky celého SVĚTA, ve stávající době přelomu věků konce éry fosilních paliv, uvedený v Písmu, ale věří v rozum lidský. Rozum lidský, je však stejný, jako rozum zvířat, což může posoudit jenom ten, kdo rozum od nového Krista, z Božího milosrdenství, má. UČITELEM, ZÁKONODÁRCEM, SOUDCEM, mediálním MISTREM, LÉKAŘEM, atd., stejně mocným, jakým je nový Kristus, bude nyní každý, v případě dokonalé znalosti ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kvůli vládě drzého, pozemského Otce, Satana, kněze, Tomáše Halíka, nad lidmi, místo vlády Krista ZÁKONODÁRCE, lži lid Česka, neví nic o Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice. Lži lid Domašovska, a Brna, je někdy ochotný připustit, že ropa bude v dohledné době vytěžena, ale nechce přijmout realitu, že při blízkém ropném kolapsu, nastane také totální kolaps ekonomický. Lži lid Domašovska a Brna tvrdí, že technická elita, v době ropného kolapsu, dle médií je schopná, konec éry fosilních paliv úplně zrušit, a to výrobou dostatečného množství energie, pro výrobu zbraní, aut, letadel, pro vedení dalších válek, atd., a to z vody. Lži lid Česka chce od Krista zázrak, chce perpetuum mobile při výrobě energie, protože chce války, zbrojení, vojenské kaplany, auta, letadla, atd., protože nikdo nechce, aby bylo vše nové, tak mladě jaré, bez militaristů, křesťanů, boháčů, bankéřů, ekonomů, vojáků, atd., to je bez DOBY BENZINOVÉ. Mnozí idealisté sice chtějí obnovitelnou energetiku, ale v jejich dosahu, tohoto světa STARÉ ZEMĚ, jsou pouze možnosti lidského rozumu, kterým lidé dělají pouze samé zlo, z toho důvodu, že nad lidmi vládne Samec, Zločinec, Satan, kněz Tomáš Halík tím, že se povýšil nad nového Krista, nad jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Milosrdenství Božího rozumu, který je pouze Boží milostí, se nyní klene pouze nad pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI DĚTMI, či BOŽÍMI SYNY. EU, či EP, a politici pravice a levice, již nemají naprosto žádnou cenu, protože lidé, svým rozumem zvířat, nemohou přelom věků konce éry fosilních paliv, zvládnout jinak, než horečným zbrojením, a třetí SVĚTOVOU VÁLKOU. Lidé, svým rozumem zvířat, nedokáží smysluplně vyřešit problémy SVĚTA, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, pro odstoupení rozumu Krista od vzpurných, zpupných, a neposlušných zbabělců, kteří se vzdali rozumného uvažování. V Písmu Kristus uvádí, že v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, když nad lidmi, místo nového Krista, bude stále vládnout Zločinec, Zlojed, Militarista, drzý pozemský Otec, Satan, kněz Tomáš Halík, kvůli kterému nikdo neplní ani jedno Boží přikázání. V Česku a ve SVĚTĚ bude ve všem po nedostatku, když ZLÉHO BOHA, Satana Halíka, spálí v médiích ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES tím, že Bhagavadgíta vyjde jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, nejdříve u nového Božího technického lži lidu, na VUT v Brně, a ČVUT, a následně ve všech médiích. Lži lid Česka, vedený na porážku, zapomněl vlastní vinou, nikoli vinou odstoupení rozumu Krista, že vůl, docent Kadrnožka z VUT v Brně, a vůl, děkan Hrdlička z ČVUT, chtěli kvůli výrobě dostatečného množství energie z vody, postavit velké množství jaderných elektráren, velikosti Temelína, což se za dvacet let kapitalismu v Česku nepodařilo, a již nikdy nepodaří, jak technicky, tak ekonomicky. Boží hněv již neprodlévá tím, že Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, od vzpurných, zpupných a neposlušných. Perpetuum mobile, výroby dostatečného množství energie z vody, zázračným způsobem, bez jaderných elektráren, je ten zázrak, který lži lid Česka stále čeká, kvůli vládě drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, i nad technickým lidem VUT v Brně, a ČVUT. V dosahu zpupných, vzpurných a neposlušných, je jen samé zlo, způsobené odstoupením rozumu nového Krista, ničícího krutý zmijí jed, a děsivou temnotu ekumenického katechismu. Nezralý, nedospělý a omezený militarista, Jidáš, drzý pozemský Otec, Satan, kněz Tomáš Halík, zneužívá SLOVO NOVÝCH NEBES, ke své záhubě. Vyvarovat se ZLÉHO BOHA, kněze Tomáše Halíka, znamená být s lidskou moudrostí, stávajících energetických koncepcí, na cca deset procent elektrické energie, bláznivého vola, ministra průmyslu Mládka, v koncích, pro znalost, a víru, v Boží energetickou koncepci, v níž bude vše v energetice nové, tak mladě jaré. Kristem vyvolené Česko, má povinnost provést průzkum bojem, nikoli silou, ale DUCHEM, mluvením pravdy o Kristu, a pravdy o energetice proto, aby celý SVĚT pochopil, že boháči, bankéři, a ekonomové, žádné perpetuum mobile, na výrobu energie z vody, nemají, a pro odstoupení rozumu Krista od zpupných a neposlušných, ani mít nemohou a nebudou. Život lidí hoří jako křesťanská svíce, a mrtví, to je zpupní, vzpurní, a neposlušní idioti, nového Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, milovat nemohou, uvádí Kristus v Písmu, i v písničkách. ČÁSTEČKOU SVÉHO DUCHA, o koncepci nové energetiky, uvedené v Písmu, nad zpupnými vládnoucími voly, svým rozumem, se Kristus nesmiluje, doku nebude vládnout jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Kristus vyžaduje, aby všichni lidé se před Božím rozumem pokořili, pro znalost Boží vůle o energetice, ekologii, a mravech, a to neprodleně, protože odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, zpupných, a neposlušných hlupáků, již neprodlévá. Mrtvým, to je vzpurným, Bůh svůj rozum nevrátí, protože všechno křesťansky militaristické, boří, odstoupením svého rozumu. Boží hněv již neprodlévá. NETVOŘI, boháči, ekonomové, bankéři, vojáci, atd., sice chtějí přežít, ale nechtějí se před novým Kristem shrbit, a proto SLOVA NOVÝCH NEBES, o svém úplném zániku, si nehodlají zapamatovat. Nový Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými a úplně poslušnými. O Boží, nízkoenergetické cestě, a o Boží spravedlnost SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého naturálního plnění, nechtějí vzpurní, zpupní a neposlušní, nic vědět. Chudé, nezaměstnané, bezdomovce, prostitutky, atd., SLOVA NOVÝCH NEBES VEŠKERÉHO PÍSMA, však zachraňují. Proto nový Kristus slíbil, že až pokorných, poslušných, a Bohu věrných služebníků nového Krista, bude hodně, že se smiluje. Nový Kristus, soudem, a přísnou spravedlností, lži lid Česka a SVĚTA, nechce dlouho pokořovat. Chce, aby lidé věřili v Boží rozum, a ne v rozum svého TĚLA, a své DUŠE. DESTRUKCE lidského myšlení, která vznikla, odstoupením rozumu Krista, od vzpurných a zpupných křesťanských, a jiných pomatenců, kteří se odmítají k novému Kristu vrátit, je obrovská a zničující, a je, či bude viditelná, jenom pro BOŽÍ SYNY, pokorné, a úplně poslušné, rozhodnuté Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. PŘELOM VĚKŮ nastane, až všichni budou nového Krista, jeho SLOVO NOVÝCH NEBES znát, jako jediného BOHA SVĚTA, jako VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVEDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který dává každému svůj rozumu, pouze v částečce svého DUCHA. Přelom věků nastane, až nikdo nebude spoléhat na svůj lidský rozum, svého TĚLA, a SVÉ DUŠE, protože lidské TĚLO, a lidská DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat. Na Božím soudu zavládne spravedlnost vyšší, než v době čtyřiceti let pouště socialismu, když nový Boží technický lid, se k novému Kristu vrátí. Nový Kristus, např. ministru Babišovi dal svou moc nad lidmi, proto od něho nyní víc očekává. Veškerá vláda je od Krista, i ta stávající, neposlušná, vzpurná a prolhaná. Nyní musí Česko Krista poslouchat, protože vše uvedené v Písmu, o pádu vlády premiéra Sobotky, se musí neprodleně naplnit. Soužení, to je odstupování rozumu Krista od vzpurných a neposlušných nenastane v případě, že tyto texty budou na SVÍCNU, ve školství a v médiích. Rudý štít komunistických neposlušných a vzpurných bohatýrů již byl, v době pouště čtyřiceti let socialismu. Nyní, nový, Boží, především technický lid, pravdou o energetice, rozdrtí veškeré zpupné vlády SVĚTA. Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/40, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18,16, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Gal.1/7až3/20až6/7, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

12.Proto, aby všichni znali Boží vůli o dopravě, a o energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ polních i lesních zvířat, v době éry přelomu věků konce éry fosilních paliv, Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, stvořil pohádky O PRINCEZNĚ NA KLÍČEK, a ZAČAROVANÁ LÁSKA, jako podobenství. Z pohádky O PRINCEZNĚ NA KLÍČEK, jsem viděl pouze malou část, snad podstatnou, pro pochopení podobenství o DOPRAVĚ, v níž musí být na SVĚTĚ všechno stejné, jako bylo na počátku, to je před DOBOU BENZINOVOU. Proto, aby pohádku všichni pochopili, jako podobenství o dopravě, a o době přelomu věků konce éry fosilních paliv, hlavní představitelé stávajícího lži režimu Česka, tvoří hlavní hrdiny pohádky. Starým králem je prezident Miloš Zeman. Jeho rádci jsou ministr průmyslu ekonom Mládek, ministr financí ekonom Babiš, a rádkyní, ženou je, ekumenická prostitutka, smilnící s boháči, s ekonomy, a s bankéři, místo s novým Kristem, křesťanská svině, Lucie Endlicherová, z Proglasu či z TWR. Starý, pomatený král, smradlavý kuřák, a kulhavý zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, který nerespektuje ÚSVIT NOVÉHO DNE PÁNĚ, s východem SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, na VUT v Brně, má za dceru stávající STÁTNÍ SPRÁVU, která je na klíček. Když ji Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, natáhne klíčkem, jaksi funguje, většinou úplně špatně, protože Kristus vše křesťansky militaristické boří, odstoupením svého rozumu, od zpupných a neposlušných, to je od mrtvých. Princeznu na klíček, žádný princ, z nového Božího technického lži lidu VUT v Brně, a ČVUT, nechce. Když si PRINCEZNU S KLÍČKEM vezme za ženu, princ z VUT v Brně, odborník na energetiku, docent SKÁLA, nebo nový prezident Česka, odborník na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektant Ing. RÁKOS z Brna, princezna se uzdraví, a klíček již potřebovat nebude. Nový Kristus totiž v tomto případě nebude potřebovat, aby Bohem Česka byl drzý pozemský Otec, Satan, kněz, Tomáš Halík, protože SLOVO NOVÝCH NEBES, které je novým Kristem, se stane jedinou morální autoritou, pro lži lid Česka, a v DOLINĚ O2 Arény v Praze, pro lži lid celého SVĚTA. Nic se nevyrovná příběhům, které Kristus vytvořil k tomu, aby veškerý lži lid si zapamatoval Boží vůli, především o dopravě, uvedené v pohádce O PRINCEZNĚ NA KLÍČEK. Jakmile manželem PRINCEZNY NA KLÍČEK bude docent Skála z VUT v Brně, nebo nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos, novému Božímu technickému lidu bude jasné, že nového Krista vůbec nezajímají stávající rádci, starého krále prezidenta Miloše Zemana, ministři Mládek, Babiš, a ekumenická prostitutka, Lucie Endlicherová z TWR, či Proglasu. Závěr pohádky je naprosto srozumitelný pro veškerý, nový, Boží, technický lid, celého SVĚTA. V závěru filmu, stávající rádci starého krále, ministři Mládek a Babiš, a ekumenická svině z Proglasu a TWR, Lucie Endlicherová, pochopili, že se skončila doba, kdy si majetek, a peníze, mohli lidé, a církve, zachraňovat, či privatizovat, pro sebe. Novým králem je v Písmu jménem vyvolený, nový prezident Česka, odborník na energetiku sídlišť ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, projektant Ing. RÁKOS. V závěru filmu, stávající rádci starého krále, smradlavého kuřáka, kulhavého zakladatele KOZLŮ, či RŮŽÍ ČSSD, prezidenta Zemana, Mládek a Babiš, a ekumenická svině z Proglasu a TWR, Lucie Endlicherová, se sice dočasně radovali, když zjistili, že nový král, nový prezident Česka, Ing. RÁKOS z Brna, nemá na jejich zločiny čas, protože je zaneprázdněn vynálezectvím, což však netrvalo dlouho. Ve filmu, zničeho nic přišla POLICIE ČR, a uvedené tři rádce, ministry Mládka a Babiše, a ekumenickou svini z Proglasu a TWR, Lucii Endlicherovou, zatkla, a dala do vězení, pod zámek. Tím těmto sobcům znemožnila, aby zachraňovali, či privatizovali majetek, který od přelomu věků roku 2000, patří pouze Hospodinu. Rádci, Mládek a Babiš, a ekumenická svině z Proglasu a TWR, Lucie Endlicherová, budou zatčení POLICII ČR okamžitě, když nový Boží technický lid, noví kněží z VUT v Brně, a z ČVUT pochopí, jaký vynález ve filmu udělal nový KRÁL, nový prezident Česka, odborník na energetiku zimních bytových domů, projektant Ing. Rákos z Brna. Nový prezident, Ing. Rákos z Brna, vynalezl šlapací kolo, platné pro vzedmuté moře militaristických křesťanských sviní jak Česka, tak celého SVĚTA, pro zemi, vodu, i vzduch. Vynalezené šlapací kolo, ve vzedmutém moři militaristických sviní, je archou spásy pro každého, kdo pochopí, že veškerá doprava, ve 21. století, na silnici, na moři, a ve vzduchu, bude šlapací. ŠLAPACÍ KOLO, vynalezené novým vládnoucím Bohem, totiž bylo TROJŽIVELNÉ tím, že mělo šlapadla pro pohon kol, mělo místo řídítek LODNÍ KOLO, a mělo také VRTULI. Jakmile vzedmuté moře militaristických sviní v Česku, na VUT v Brně vyschne, bude veškerá doprava na souši, na moři, i ve vzduchu, ŠLAPACÍ, kvůli konci éry fosilních paliv, za které nemá lidstvo žádnou náhradu. Nový prezident Česka, v Písmu jménem vyvolený Ing. Rákos z Brna, ve filmu vynalezl, že veškerá doprava na SVĚTĚ bude stejná, jako byla na počátku, to je před DOBOU BENZÍNOVOU. Na veškerých silnicích na SVĚTĚ, se bude jezdit pouze na šlapacím kole. Na veškerých mořích na SVĚTĚ, se budou plavit pouze plachetnice a veslice, s veslaři v řadách nad sebou. Na celém SVĚTĚ, ve vzduchu, budou létat pouze větroně. Pokud v Česku a ve SVĚTĚ, budou, dle písničky od Krista, ve městech, a po dálnicích, pádit vlaky, protože budou mít obnovitelnou energii, z rozumu Božího, nikoli z rozumu lidského, zvířecího, bude to velké Boží milosrdenství. Proto ať se na VUT v Brně, v ČVUT, a ve všech médiích, nového Krista všichni bojí, a APOKALYPSU těchto textů, dají neprodleně na svícen. Z boje rozumu TĚLA a DUŠE rektora VUT v Brně Štěpánka, a ostatních pomatenců, které jsou stejné, jako u zvířat, proti rozumu Krista, který má, nad DUŠÍ a TĚLEM Štěpánka, a ostatních pomatenců, naprostou moc, je východisko jediné, PADNOUT před rozumem Krista, NA KOLENA. KŘEST ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, znamená změnu jména Božího lidu. Božím lidem nejsou již zlí a drzí křesťané, a religionisté, z Masarykovy univerzity. Ty je nezbytné, jako křesťany, připomínat s proklínáním, kvůli jejich lžím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o jejich sbírce náboženských Bohů. Novým Božím lidem, je lid technický, z VUT v Brně, a z ČVUT, který má povinnost, dát PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, na SVÍCEN, pro SYNY BOŽÍ, technického lidu, celého SVĚTA. Tím z Bible, z Bhagavadgíty, z Tóry, z Koránu, ze SLOVA DOGONŮ, ze SLOVA MAYŮ, atd., učinit KNIHU ŽIVOTA věčného, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného. KNIHA ŽIVOTA začne fungovat, když rektor Štěpánek, spolu se svým novým Božím technickým lidem, začne v médiích mlet dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonu POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Boží hněv, nad neposlušnými a vzpurnými křesťanskými hlupáky a zločinci, již neprodlévá. Dej pane Bože dej, ať nezaměstnaným smolařům je hej, dej, ať Baalové a DÉMONI, jsou z toho udivení, že život na NOVÉ ZEMI, není jenom trápení a žal, to prosím, abys dal, již v úterý, DNE PÁNĚ 10.6.2014, před novým, letním úplňkem MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 13.6.2014, v DEN SVÁTKU Česka a SVĚTA. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, již nejezdí ani na Oslici, ani na Oslátku, protože OSLÁTKA, např. technického lidu VUT v Brně, živí svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Drzý rektor Štěpánek je ADAM. Proto se nemůže přít s Kristem, který má převahu, nad jeho TĚLEM, i DUŠÍ. Kristus dal lidstvu křesťanství pouze dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv. LÍBEZNÁ, je ŽENA STATEČNÁ, a má jméno BATRFLAJ tím, že stále hledá ráj. Její láska, k pokorným a poslušným, bude stejně líbezná, jako má láska ke Kristu, neochvějná. LÍBEZNÁ, ŽENA STATEČNÁ, půjde se statečnými BOŽÍMI SYNY, kteří čekají na její návrat, na VUT v Brně, když rektor Štěpánek, půjde vedle ní. BATRFLAJ, nemůže být ŽENOU STATEČNOU, či Hospodinem, když lodě střílny maj. Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8, Sír.5/5,7/16,9/15až19/20,25,40/29, 43/26,31až47/21,51/19, Iz.29/11,24,33/22,55/11,57/10,16,20,58/9,63/14,18,65/15. Všechna podobenství, uvedená v pohádce O PRINCEZNĚ NA KLÍČEK, doplnil nový Kristus v pohádce ZAČAROVANÁ LÁSKA. V této pohádce Kristus objasnil, jak to v Česku bylo, v době vyvedení Česka, ze čtyřiceti let pouště socialismu, do cca dvaceti let vzedmutého moře chamtivých bohatých sviní. Jer.6/19. V době pouště čtyřiceti let socialismu, neměli komunisté EKUMENICKOU ČARODĚJNICI rádi, proto v pohádce, STARÁ ČARODĚJNICE, se svým SLOVEM, a se svými kouzly, bydlela v lese, v chatrči, a to sama. Navštěvoval ji její vnuk, lovec, hajný, SEDMÝ ANDĚL, sedmý premiér Česka, Topolánek, Zj.16/17, Kaz.10/10, který v poušti čtyřiceti let socialismu miloval svou nemajetnou princeznu, která prsy, na kojení nového Božího technického lidu VUT v Brně, a ČVUT, ještě tehdy neměla. V době pouště čtyřiceti let pouště socialismu, hajný Topolánek připravoval SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro polní a lesní lidská zvířátka, pomocí učení Marxe a Engelse, o beztřídní společnosti. Po přechodu Česka, z pouště čtyřiceti let socialismu Česka, do vzedmutého moře boháčů a bankéřů, Iz.57/10,16,20, se situace změnila tím, že do Česka přišli boháči, a lovec, hajný, SEDMÝ premiér Česka Topolánek, ztratil svou milovanou pannu, protože její rodiče, jí vybrali za ženicha, bohatého prince z ciziny. Proto, aby ji neztratil, pomocí PÍSMA od své babičky, od své EKUMENICKÉ ČARODĚJNICE, se sám začaroval, červeným Písmem, a to do chamtivého ptáka ODS. Kaz.10/20. Písmo se tím naplnilo. Stará EKUMENICKÁ ČARODĚJNICE vše v Česku sledovala z PÁNVE, která byla zrcadlem, když se rozpálila ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Když pánev byla v křesťanské temnotě studená, nebylo vidět z Písma nic. EKUMENICKÁ ČARODĚJNICE také naplnila Písmo tím, že PANNĚ vzala paměť. Kristus v pohádce byl k Česku však milosrdný. Bohatým ženichem byl odborník na přírodovědu a energetiku, docent Skála z VUT v Brně. Ten nestál o ženění, protože PANNA, na kojení VUT v Brně, měla ještě malá prsa. Když se panna dozvěděla, že její princ, lovec Topolánek, se kvůli ní, sám proměnil v chamtivého ptáka ODS, chtěla ho zachránit. Stará EKUMENICKÁ ČARODĚJNICE to umožnila tím, že PANNĚ vrátila paměť. PANNA, chamtivého ptáka Topolánka vyndala z klece chamtivosti, a tím se pták Topolánek zase proměnil v lovce, v myslivce. Pohádka se skončila svatbou lovce, či hajného Topolánka s PANNOU, protože bohatý docent Skála z VUT v Brně, zájem o ženění neměl. Docent Skála zůstal v chaloupce se starou EKUMENICKOU ČARODĚJNICÍ, protože pochopil, že lidé mohou být šťastní pouze v případě, když ke svým znalostem o přírodě, o původu svého TĚLA a své DUŠE, které jsou stejné, jako u zvířat, přidá ještě znalosti z alchymie, či z kouzel, veškerého Písma od Krista, protože jedině tímto způsobem, může lidstvo energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně spasit. Nový Kristus snad již umožní naplnit Žalm20. Nový Kristus odpoví na všechny otázky, o přelomu věků konce éry fosilních paliv v DEN PÁNĚ, když docent Skála začne nového Krista hledat nejenom v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, ale i v pohádkách, ve filmech, v písničkách, atd. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, bude, dle Písma a písniček od Krista, růst jak křehkej trávník, když Skála bude BOŽÍM SYNEM, a lid VUT v Brně, novým Božím lidem, a SKÁLA Jidáše Halíka, PRACHY, MAJETEK, VOJENŠTÍ KAPLANI, ZBRANĚ, atd., bude připomínána s proklínáním Halíka. Docent Skála ještě v šedinách ponese plody Boží SPRAVEDLNOSTI a MOUDROSTI, když začne mluvit pravdu o energetice. Žalm21/5,95/14,127/1,3,132/5,8. Stane se totiž to, že svými prsy ho začne živit STARÁ EKUMENICKÁ ČARODĚJNICE, svou alchymií veškerého Písma od nového Krista. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

13.)Volební lístek spravedlivých, voleb do EU 23.a24.5., pro zvolení Krista Zákonodárcem. Vypracoval: Stanislav Oplatek, poslední prorok tohoto věku zpupných. Tel. 546 441 154. Volby do EU jsou nyní referendem pro spravedlivé, kteří chtějí úplně zničit svět křesťanských pokrytců, lhářů, a zločinců, rozumem Krista, který je uvedený, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Služebníci ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, mají povinnost jít k volbám, nevolit sabotéry, politiky pravice a levice, ale nového Krista, vložením textu prvních dvou stran, této kapitoly. Kristus, jediný Bůh SVĚTA, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, o sobě všechno řekl. Je jen málo omezený tím, že je dočasně pouze Bohem křesťanů. Žalm8/6až33/6, Ám.3/7až8/11, Jer.23/29,32, Jak.2/9,18, Iz. 33/22až48/5,11,57/10,16,20až63/14,18,65/15, 1.Kor.1/27až14/33,36, atd. Pomalým POSLENÍM SOUDEM, dokazuje Česku a SVĚTU, že žvásty drzých pozemských Otců Satanů kněží, např. Jidáše, kněze Tomáše Halíka, o jeho SKÁLE, kterou jsou PRACHY, a žvásty politiků pravice a levice, jsou k ničemu. Kristus vede Česko, a tím i celý SVĚT, dle textů Písma, textů písniček, filmů, atd. Nyní vyžaduje, aby lži o BOHU, a veškeré lži o energetice, se řešily před Božím soudným stolcem, v Česku, na kongresu energetiků, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dan.2/21až11/39, Mat.3/5,9,14,18, Joél 4/12, atd. Česko bylo raz milované, při prvním příchodu Krista, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Nyní bude raz spaseno, při druhém příchodu Krista, v hlavách technického lidu, např. na VUT V Brně, snad již při volbách do EU, v novém DNES naplnění Písma, DNE PÁNĚ 23.a24.5.2014. Žid.3/9,4/7,6/3,6až8/10až12/28, Ám.5/25, Sk.3/23,7/42, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, K.M.1/4až6/10až12/10,17,27až19/6, atd. Dle Písma NOVÝCH NEBES, jediná další možná energetická cesta, je v podřízení se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. 1.Jan.3/8,5/2, Jak. 2/9, Mich.2/3,4,10, atd. Kristus zpupné trestá, odstoupením svého rozumu, do úplné poslušnosti. Pod milostí Božího rozumu, jsou spravedliví a poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, kteří věří, že technický rozum je pouze od Boha. 2.Kor.10/4, K.M.7/16, atd. Svým rozumem, lidé žádnou energetiku nevymyslí. Kaz.3/18,8/8. Spravedliví mají povinnost se zapsat do www.pametni-kniha.cz, je nutné napsat www. Mal.3/16. Kristus se smiluje, až na oplatek8@email.cz, se zapíše mnoho BOŽÍCH SYNŮ, kteří budou mít Krista za přítele, po zřízení DUCHOVNÍHO, nemateriálního SVĚTA, bez největšího zla bankovního systému, a vojensko průmyslového komplexu. Lidstvo čeká hrozná pohroma, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupné technické elity. Kristův mír je majetková rovnost. Z peněz jsou prachy, pro hady, pro militaristy. Sír.13/18, Iz.63/14, 18,65/15. U odborníka na energetiku, u docenta Skály na VUT v Brně, je nutné, na tel. 541 142 588, urgovat zveřejnění údajů o energetice, které zde učí. 1. Jaké je dnes procento elektrické energie, z celkově spotřebované energie. 2. Jaké procento tvoří provoz aut, z celkové energie. 3. Jaké procento dovážené ropy se spotřebuje na výrobu plastů. 4. Jaké procento tvoří plyn, z celkové energie. 5. Kolik procent plynu, spotřebuje průmysl. 6. Kolik procent, z množství plynu, spotřebují domácnosti na vytápění. 7. Kolik procent, z celkově spotřebovaného množství uhlí, se spotřebuje na vytápění domácností. 8. Kolik procent, z celkové energie, tvoří olej z řepky. Poslední otázky prokáží, že zateplování domů, a výměna kotlů, organizovaná sabotérem, ministrem průmyslu Mládkem, je nesmyslná, z hlediska celkové energie, protože neřeší blízký ropný, a tím i ekonomický šok, pro sabotáž Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Není třeba se bát. Když jedna politická strana začne mluvit o pravdu o energetice, a Kristu, nastane vzkříšeni z mrtvých militaristických sviní. Soužení, jaké ještě nebylo, učinili zrádci, ministr školství Chládek, a ministr průmyslu Mládek. Jazyk jim shnije v ústech, pro jejich lži o Kristu, a lži o energetice. Řím.3/10až11/32, Mat.24/21, atd. Vláda sabotéra Sobotky musí zvracet, padnout, a podat demisi. Jer.3/14až23/29až 32,31/27,32až25/27,33. Česku hrozí totalita. Lidé lžou, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a vzpurných, a považují tyto texty za SPAM, jako např. helpdesk@centrum.cz. Lži o energetice, a Kristu, které jsou k energetické SMRTI, nepovažují za trestný čin. Ministr Mládek, pro odstoupení rozumu Krista, je stojem na výrobu lží. Jeho energetická koncepce je pro Česko elektrickým šokem. Elektrická energie totiž tvoří necelých deset procent, celkové energie. Aby se nikdo nemohl chlubit svým rozumem, každý, kdo má za Boha rozum lidský, tomu chybí rozum Boží. Hlupáci melou protikladné nauky děsivé temnoty křesťanského katechismu, protože chtějí sloužit sobě, pomocí promyšlených ekonomických vychytralostí. Kristus v Písmu, v Rovnosti, a ústy Koháka z Evropy 2 sdělil, že zvrátit chod země musí Bohu milí Otcové kněží, všech ekumenických církví tím, že předají vládu nad lidmi, novému Kristu, MEDICIMANU, při jeho druhém příchodu na EVROPU 2. Ústy Koháka, Kristus na EVROPĚ 2 vyhlásil, že před Českem klečí Kristus z Bible, a jeho bratr Kršna z Bhagavadgíty, na kolenou. Prosí, aby každý složil zkoušku dospělosti, maturitu, studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Je to nezbytné proto, aby Markéta z EVROPY 2, mohla hodit kosu do žita neprodleně. Kristus vzdá EVROPĚ 2, a Česku chválu, když Markéta ve zprávách přečte, že hlubokou orbou je vyvlastnění veškerého majetku, který patří Kristu, po zřízení elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Žně představují vytnutí boháčů, ekonomů, bankéřů, politiků, vojenských kaplanů, aut, atd. Rozsévačem je každý, kdo zvolí nového Krista, vhozením tohoto textu do urny. Ám.9/13. Chudí, nezaměstnaní, bezdomovci, a prostitutky, sdílí stejný problém. Útlak od boháčů, ekonomů, bankéřů, a kněží. Každému chudému, kdo dvě úvodní strany rozmnoží, a vhodí do urny, se uleví. Místo DUCHEM CHUDÝCH hlupáků, zvolí Krista ZÁKONODÁRCE. Dle ČRo2, Hoffmana, ti vládci, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, jednají proti zájmu lidí. Ničím nezakrývaný boj o zdroje se začal. Zločinci nesmyslně zbrojí. Svým rozumem zvířat, chtějí spasit pouze sebe, na úkor těch slabších. Kristem jsou prokletí ti, kdo za Boha zvolí lidský rozum zpupných politiků pravice a levice, protože ti, pro odstoupení rozumu Krista, padají vlastním pádem svého rozumu, do blízkého ropného, a tím i ekonomického kolapsu. V době čtyřiceti let pouště socialismu, kdy slovo drzých pozemských Otců, Satanů, kněží, v médiích nepršelo, byli komunisté pod Boží milostí. Dle vůle Boží, realizovali Boží socialistickou spravedlnost. Pravda neleží uprostřed pravice a levice. Pravda je nyní o Boží spravedlnosti, o energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaném NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Nyní nejsme pod Boží milostí, protože nikdo v militarismu, a v kapitalismu, není spravedlivý, a pravdomluvný, ani jeden. Především docent Skála z VUT v Brně musí pochopit dále uváděné texty Písma, o druhém příchodu Krista, osvobozeného od zlých křesťanů. Jer.33/17až22až51/58. Smlouva se DNEM, je smlouva s hinduismem, jehož Písmem je SLUNCE Bhagavadgíty. Smlouva s NOCÍ, je smlouva s křesťanskými a židovskými HVĚZDAMI, jejichž Písmem je Bible, a s MĚSÍCEM islámu, jehož Písmem je Korán. Stávající smlouvy, s veškerými chamtivými modloslužebníky světa, má povinnost zrušit docent Skála z VUT v Brně, mluvením pravdy o energetice, a o novém Kristu, neprodleně. Náboženské oslavy DNE hinduistů a buddhistů, a náboženské oslavy DNE židů, křesťanů, a muslimů, musí zrušit, v DEN PÁNĚ druhého příchodu Krista do Česka, VUT v Brně. V tento den, nebude DEN, ani NOC, v určený čas oslav Boha, stávajícími náboženskými tradicemi. Kristem vyvolené Česko, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení neprodleně, již při volbách do EU, zvolením Krista jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Dle ČRo2, Hoffmana, ti vládci, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, jednají proti zájmu lidí. Ničím nezakrývaný boj o zdroje se začal. Zločinci začali nesmyslně zbrojit. Svým rozumem zvířat, chtějí spasit pouze sebe, na úkor těch slabších. Česko má povinnost zachránit celý SVĚT, mluvením pravdy. Ám.3/7až5/10,18až8/2,7,11, Jer.33/17až22až51/58, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Mar.7/7až13/20, Zach.8/16až13/4, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7, 5/11,6/3,6,8/10,10/26,37,12/28,13/17, atd. Kristem vyvolené Česko, má povinnost, obrátit křesťanské chrámové zpěvy v kvílení neprodleně, již při volbách do EU, zvolením Krista jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Česko si ustlalo dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, v hrobě, na Masarykově univerzitě. Viz další text o filmu HVĚZDNÝ PRACH, který je o NOVÉM JERUZALÉMĚ, o Brně. Láska životu nebezpečná, je např. láska k lidskému rozumu zločince a lháře, ministra průmyslu Mládka, viz další text. Kdo se nevrátí při volbách do EU, ke SLOVU NOVÝCH NEBES, a nepřijme Krista za SOUDCE, a ZÁKONODÁRCE, je Kristem prokletý, a stihne ho vrcholný trest, uvedený např. v kapitole 178, na str.33až40. Česko má povinnost učinit Krista Pánem NAD SOBOTOU, a nad EU, již v sobotu, DNE PÁNĚ 31.5.2014 tím, že ho oslaví všichni zpěváci z EU, v DOLINĚ 02 Arény v Praze, a celý SVĚT potom v sobotu 7.7.2014. Žalm 150/6, Jóel2/11až4/2,4,12, atd. Na Domašovsku musí padat ze SLOV NOVÝCH NEBES boháči, jako kroupy, těžké jako cent, aby mohlo vzniknout SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a DOKONALÉ NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Především starosta Pitrocha má povinnost vyznat, že cokoli boháči Domašovska, např. Horianský, Medlík, Němec, Halačka, Kříž, Králík, Dorazil, Kočí, Pitrocha, Vítková, atd., během dvaceti jedna let kapitalismu, ve vzedmutém moři militaristických sviní, učinili nezaměstnaným, bezdomovcům, či prostitutkám, atd., Bohu učinili, a spadnout. Až se postaví DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle kapitoly 129a176, bude se SPOLEČNĚ STOLOVAT zde. Do té doby, na Domašovsku, se bude SPOLEČNĚ STOLOVAT v restauracích U NĚMCŮ, U KŘÍŽŮ, a U HALAČKŮ. Proto, aby se mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, musí veškerý majetek, a veškeré půda, např. boháčů Dorazila a Kočího, patřit Hospodinu. Proto, aby se mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, musí zaniknout prodejny kramářů Horianského, Médlika, či Mlčka. Kristus vyžaduje, aby bylo vše nové tím, že pravda o energetice, a Kristu, změní celý SVĚT, na energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, úplným zničením SKÁLY militaristů a křesťanů, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJENŠTÍ KAPLANI, VOJÁCI, ZBRANĚ, AUTA, a ostatní nepotřebné výrobky lidských rukou. Správná energetická cesta, je uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pokud BOŽÍMU SYNU, docentu Skálovi, a BOŽÍMU LIDU z VUT v Brně, ještě není z Písma něco jasné, pro jeho neznalost, rád vše objasním. Kristus v Písmu, již není Kristem pokorným, jak si to myslí BELZEBUB křesťanského PEKLA, papež František, protože je Kristem vzkříšeným z mrtvých křesťanských sviní, na KRISTA VÍTĚZNÉHO. Kristus je již ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Proto žádného křesťana, buddhistu, muslima, žida, atd., za prostředníka, nepotřebuje, protože všichni prostřednici, jsou pokrytci, lháři, či podvodníci. Sám dává povel novému BOŽÍMU SYNU, nové SKÁLE, docentu SKÁLOVI, aby mluvil pravdu jak o energetice, tak o Kristu, protože je již SLOVEM NOVÝCH NEBES. Nový Kristus vyžaduje, aby nový kněz, docent SKÁLA, a BOŽÍ SYNOVĚ technického lidu VUT v Brně, setřeli slzy z očí všem nezaměstnaným, všem bezdomovcům, a všem prostitutkám, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů. Boháči, např. uhlobaron Pavel Tykač, dle Rovnosti, za vlády Satanů, vojenských kaplanů, nad lidmi, za dvacet jedna let TUNELOVÁNÍ, vytuneloval, dle Rovnosti, 30 miliard Kč. Musí nyní žít svoje utrpení, dle přání BELZEBUBA papeže Františka, správným způsobem. Veškerý majetek již totiž patří Hospodinu, a Česko má povinnost zřídit novou vládu, pokorných, úplně poslušných, a spravedlivých služebníků Krista, dle textů v předešlých kapitolách. Spravedliví jsou již pod Boží milostí proto, aby vedli Česko, správnou energetickou cestou Boží. Nová vláda vyhlásí všeobecnou pracovní povinnost, stejnou, jaká byla, dle Boží vůle, v době čtyřiceti let pouště socialismu, a tunelář Pavel Tykač, bude dělat to, co mu nová vláda, a nová STÁTNÍ SPRÁVA, poručí. Vládnout nad lidmi, pomocí SKÁLY křesťanů, pomocí PRACHŮ, PENĚZ, již nebude nikdo, žádný zločinec Tykač, protože jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech zpupných a vzpurných, je Hospodin. Když nový kněz, docent SKÁLA, odmítne změny, požadované novým Kristem, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, Česko, pro odstoupení rozumu Krista, úplně zanikne. Proto všechny politické strany pravice a levice, mají povinnost, neprodleně změnit volební program, dle požadavků nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, a již ve volbách do EU, sloužit Kristu tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou. Nový Kristus je již NOVÝM SLOVEM, které se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Je proto pro pokorné, úplně poslušné, a spravedlivé, SLUNCEM či FÍKOVNÍKEM Bhagavadgíty, HVĚZDAMI, či VINNOU RÉVOU Bible, GRANÁTOVNÍKEM Tóry, nebo MĚSÍCEM, či OLIVOU Koránu.

Ag.2/18. Docent SKÁLA, nemusí znát všechno, stačí niečo, uvádí Kristus v Písmu, i v písničkách. Kristus se nad VUT v Brně, a nad Českem smiluje, a bude mu žehnat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když Domašovsko, a Brno, bude sedět, pod SLOVEM NOVÝCH NEBES SLUNCE, či FÍKOVNÍKU, Bhagavadgíty a pod VINNOU RÉVOU, či HVĚZDAMI, Bible. Nový Kristus v písničkách i v Písmu uvádí, že spravedliví jsou ohrožováni pádmi z oblakov. Bože dej, ať boháči na Domašovsku Horianský, Medlík, Němec, Halačka, Kříž, Králík, Dorazil, Kočí, Pitrocha, Vítková, atd., ze SLOV KŘESŤANSKÝCH NEBES, spadnou neprodleně, a ať nikoho, svým pobytem na nebesích, neohrožují. Ať úroda tvého STROMU SPRAVEDLNOSTI, zase nepřijde nazmar. Dej Bože, svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství, do hlav, dvou, nebo tří lidí, např. technického lidu VUT v Brně, kteří zajistí, že celé Česko bude pravdomluvným Božím lidem, pro jejich mluvení pravdy o energetice. Nový Kristus, ústy Čro Brno studio.brno@rozhlas.cz, uvedl. Prosinec je od slova PRASINEC. V prosinci si totiž, vzpurné a zpupné křesťanské svině, drze porodili svou křesťanskou modlářskou stvůru, a to mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, křesťanského katechismu. ZÁŘÍ je od slova, SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, ZÁŘÍ. V Písmu Kristem vyvoleném ZÁŘÍ, je od 24.9.2013, do 24.9.2014. Mal.3/16,20, Ag.2/18, atd. Kristus slíbil, že ty dny roku soužení, nebudou trvat do ZÁŘÍ. Jer.23/12, Slíbil, že na VUT v Brně, v hlavě odborníka na energetiku, docenta Skály, ty dny křesťanského militarismu, a dny drzých křesťanských sviní, a dny vojenských kaplanů, zkrátí. Mar.7/7až13/20, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, atd. Kristus vyčkává, chce se nad drzými a vzpurnými, to je mrtvými, militaristickými sviněmi, svým rozumem, ze svého milosrdenství, smilovat, tím, že bude jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM. Smiluje se, až mnoho neposlušných, to je mrtvých voličů, při volbách do EU, v květnu 2014, bude žádat docenta Skálu, aby zveřejnil veškeré údaje, potřebné pro pochopení pravdy o energetice tím, že vhodí do urny, jako volební lístek, kopii první strany této kapitoly. Iz.29/11až24,30/18,33/22, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,6/24. Všichni nezaměstnaní, bezdomovci, a prostitutky, sdílí stejný problém. Útlak od boháčů, ekonomů, bankéřů a kněží. Uleví se jim, když stránku rozmnoží, a zvolí Hospodina. Na debatu TellEUROPE byl předán dotaz. Dle pana kohoutek@stranarepublika.cz, dle filmu „AŽ DOJDE ROPA“ bylo vrcholu těžby dosaženo v roce 2006, a od té doby objem těžby klesá. Spotřeba roste, např. i proto, že v Asii, místo kol, jezdí auta. Aby se zabránilo cenové válce, a panice států OPEC, ropné zásoby se nadhodnocují, takže ropy jakoby neubývá. Z ropy se vyrábí mnoho výrobků. Blízký ropný šok bude katastrofou pro celý svět. Otázka je, proč ministr průmyslu Mládek není prohlášen za zločince za to, že drze lže, že Česko energeticky spasí elektrošok, kterým je energetická koncepce vlády Česka, pouze na elektrickou energii. Dle odborníka na energetiku z VUT v Brně, docenta Skály, elektrická energie, činí méně, než deset procent z celkové energetické potřeby Česka. Kohoutek je elektrikář, a pravdivě tvrdí, že elektromobil nic nevyřeší. Zločincem je v EU každý, kdo odloží rozhodnutí nového Krista, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, mluvit o energetice pravdu, a to neprodleně. Nový Kristus v Písmu vyžaduje, vše na světě energeticky změnit, na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus, který dává každému člověku svůj rozum pouze v ČÁSTEČCE SVÉHO DUCHA vyžaduje, aby v Česku bylo moudrých a pravdomluvných, jako je písku v moři. Vyžaduje, aby pravdomluvní volali docentu Skálovi na VUT v Brně, na telefon 541 142 588, a urgovali ho, aby zveřejnil údaje o energetice, které učí. Aby Kristus mohl Česko a SVĚT energeticky spasit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, Božímu SYNU, kterého toužebně očekává veškeré tvorstvo, docentu Skálovi z VUT v Brně, umožnil z milosrdenství svého rozumu slíbit, že mně telefonicky objasní tyto údaje, což ještě neudělal. 1. Jaké je dnes procento elektrické energie, z celkově spotřebované energie. 2. Jaké procento tvoří provoz aut, z celkově spotřebované energie. 3. Jaké procento dovážené ropy se spotřebuje na výrobu plastů. 4. Jaké procento tvoří plyn, z celkově spotřebované energie. 5. Kolik procent, z celkového množství energie plynu, spotřebuje průmysl. 6. Kolik procent z celkového množství energie plynu, spotřebují domácnosti na vytápění. 7. Kolik procent, z celkově spotřebovaného množství uhlí, se spotřebuje na vytápění domácností. 8. Kolik procent, z celkového množství energie, tvoří olej z řepky. Poslední otázky jsou pokládány z toho důvodu, aby bylo zřejmé, že zateplování domů, a výměna kotlů, organizované zbabělou vládou zločinců premiéra Sobotky, a ministra Mládka je nesmyslná, z hlediska celkově spotřebovávané energie, protože naprosto neřeší blízký ropný, a tím i ekonomický šok. Z opakovaně uváděných textů Písma je zřejmé, že Kristus, jím v Písmu vyvolené Česko a Slovensko, energeticky, ekologicky, a mravně spasí, až celé Česko uvěří textům od nového Boha, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. DUŠE člověka, která je dle Písma stejná, jako DUŠE zvířete, se léčí a čistí, čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které se vzájemně upřesňují, a doplňují. Vše o moci nového Krista, a o nesmyslnosti ELEKTROŠOKŮ, které Česku dávají NETVOŘI, ministr průmysl Mládek, a ministr financí Babiš, nesmyslnými energetickými koncepcemi, již bylo objasněno, a ZASE TO NEJDE, uvádí Kristus v Písmu, i v písničkách. Veškeré křesťanské zlo, které se děje křesťanskými hodnotami, kterými vládnou boháči, ekonomové, a bankéři, nad lidmi, místo nového Krista, se děje z toho důvodu, že nový Kristus dává rány pod pás, vzpurným, zpupným a neposlušným, odstoupením svého rozumu proto, aby je úplně zničil. Nový Kristus, který není člověk, aby v Písmu lhal o energetice, a aby lhal o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nemůže svůj souboj, s nemravnými, vzpurnými, zpupnými, a neposlušnými lidskými žížalami, prohrát. Když prohraje, Česko úplně zničí. Vyžaduje, aby pokorní, poslušní, a spravedliví služebníci Krista, pro znalost SLOV NOVÝCH NEBES, milovali nového Krista, pro jeho dokonalou lásku, jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a úplně zničili SKÁLU vzpurných a pomatených, kterou je křesťanství, s jeho hodnotami, které jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože jsou hrobem, a začali žít lásku zákonů POLE VĚDY Písma. Vše zlé na SVĚTĚ se děje, protože NOVÁ MATKA VČELÍNU, kterou je docent SKÁLA z VUT v Brně, nedostává od nových dělnic, od nových včel, mateří kašičku ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Celé Česko, kvůli své energetické spáse, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, má povinnost, zpívat novému Hospodinu, nové písně, které si Hospodin, pro svou slávu, svého druhého příchodu do Česka, sám složil. Protože nový Kristus, stále nemá nové včelstvo, pokorné a úplně poslušné, které by dělalo novou mateří kašičku, veřejnoprávní média, Proglas, TWR, atd., stále zpívají písně staré. Nikdo stále nerozumí textům Písma, že Kristus, energeticky, ekologicky, a mravně spasí všechno lidstvo, až zpupné, vzpurné, a neposlušné boháče, ekonomy, a bankéře, vyvleče od jejich koryt, ke stolům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Bez rozumu Krista, úplně dementní ministr Chládek, produkuje ve školství mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale kteří nedovedou rozlišit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, uvedenou v Písmu. Nedovedou rozlišit lží křesťanů, lži krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, od pravdy o Kristu, a proto nedovedou rozlišit lži o energetice, uváděné v ELEKTROŠOKU, což je energetická koncepce vlády Česka, na elektrickou energii, která činí necelých deset procent z celkové energie, od pravdy o energetice, uvedenou v Božích zákonech v Písmu. Aby nový Kristus mohl v Česku vyhrát nad boháči, ekonomy, a bankéři, musí především veřejnoprávní média, ČRo, ČT, a Proglas a TWR, vařit novou mateří kašičku, pro všechny nemocné křesťanské militaristické hlupáky. Žofie se na Říčkách nepočůrala, ale profoukala. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, je vítr, který je silnější, než jsou boháči, ekonomové a bankéři. Kristus vyžaduje, aby celé Česko studovalo ŽÁR SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a pro jejich znalost, bylo stejné mocné, jako nový Kristus, protože ČESKÁ KOTLINA, má povinnost, energeticky, ekologicky, a mravně spasit celý svět, a to na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nové SLOVO BOŽÍ je již pouze o mletí pravdy o energetice, a pravdy o moci Krista nad lidmi, které musí znít ve všech médiích. BOŽÍ SYN, nový kněz, docent SKÁLA, kterého očekává toužebně veškeré tvorstvo, má na VUT v Brně telefon 541 142 588. Především veřejnoprávní média, Proglas, TWR, atd., kvůli své energetické spáse, mají povinnost docenta Skály zavolat, zjistit požadované údaje o energetice, mlet je v médiích, a tím v Česku učinit NOVOU ZEMI, s NOVÝMI NEBESY, na kterých bude novým Kristem, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ať se v ráno NOVÉHO DNE PÁNĚ promění, těžká křesťanský noc, a ekonomické, ekologické, mravní, a náboženské trápení. Stane se tak, když docent SKÁLA, mluvením pravdy o energetice, nechá na VUT v Brně, zazářit SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Nový Kristus, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, u kterého je všechno možné, může svým rozumem, ze svého milosrdenství, umožnit odborníku na energetiku z VUT v Brně, docentu Skálovi, mluvit pravdu o sobě, a o energetice, a tím, v jedinou hodinu zničit boháče, ekonomy, a bankéře, kteří lžou o Kristu, a kteří lžou o energetice proto, aby mohli vládnout nad lidmi, místo nového Boha, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, a působit jim zlo, pro svou vzpouru, svého rozumu zvířat, proti novému Bohu, proti rozumu Krista. Dle Písma, a dle písniček, od Krista, Kristus stále vyčkává, až pravdomluvných, spravedlivých, a úplně poslušných, bude v Česku, jako je písku v moři. Smiluje se, až drzý lhář, Otec, Satan, Lhář, Jidáš, kněz Halík, sjede ze svých SLOV, děsivé temnoty katechismu, křesťanských nebes, jako blesk. Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52,10/18,17/10,20,34,19/44,20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Gal.1/7až3/20až6/7, Abak.2/2,13, Mat.5/3,9,14,18až25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Kristus dovolil, že první dvě strany mečů, to je dvě strany kapitoly 179, byly rozmnoženy v počtu 120 ks, ve formátu A5, a byly před volbami rozdány voličům na Domašovsku, především na Říčkách. Na Říčkách roznesly meče těchto stránek, dva zvědové, kteří dělají průzkum bojem o tom, zda Říčky patří ŽIVÉMU KRISTU, ZÁKONODÁRCI, nebo zda patří boháčům, bankéřům a Satanům, vojenským kaplanům. Jedním zvědem je poslední prorok, SATAN Stanislav Oplatek, a druhým zvědem je nový Kristus, který sídlí v DUŠI SATANA Oplatka, částečkou svého DUCHA. Kéž by nový Kristus, částečkou svého DUCHA dal, aby kdysi komunistické Říčky, zase patřily Hospodinu. Vždyť v době čtyřiceti let pouště socialismu, komunistický starosta Ondroušek byl Boží bohatýr, protože měl RUDÝ ŠTÍT komunisty, z milosrdenství částečky DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA. Nah.2/4, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby na Říčkách byly Vánoce v květnu 2014 tím, že všichni pravdomluvní, spravedliví a úplně poslušní, neprodleně porodí Krista jako ZÁKONODÁRCE, jako Hospodina, VŠEMOHOUCÍHO a MOUDRÉHO, takového, jaký v Písmu opravdu je, protože Boží hněv, nad pomatenými, vzpurnými, zpupnými, a neposlušnými, již neprodlévá. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až43/26,31, Jer.1/17až30/5až51/58, atd. Vždyť Domašovsko, a tím i Brno, je pro Krista stále BRR. Nový Kristus, HODINÁŘ, který chce DEN TMY na EVROPĚ 2, neprodleně, nechal v hokeji vyhrát zlý ZLÍN, a ne KOMETU, protože Brno, které má PRAVÉ POLEDNE, již v jedenáct hodin, má stále děsivou křesťanskou temnotu, a je proto pro Boha, stále BRR. Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až 14/3, Ám.3/17,5/18,8/11, Iz.59/10, atd. Zlý ZLÍN, v době čtyřiceti let pouště socialismu, byl Gottwaldovem, to znamená, v překladu, že byl městem BOŽÍM, pro Boží socialistickou spravedlnost. Když se budou spravedliví, a úplně poslušní služebníci Boží, na Říčkách modlit dobře, svými skutky, když přijdou k volbám, a odevzdají svůj hlas pro Krista ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, možná že se Kristus nad Českem smiluje i tím, že zvítězíme, i v hokeji, na MS, a že Česko, PŮDA SVATÁ, jako BLAHOSLAVENÉ, pro své skutky, bude ve všem na SVĚTĚ první, což Kristus v Písmu slíbil pokorným a úplně poslušným, což se nestalo. Česko skončilo na čtvrtém, bramborovém místě, jako podobenství od nového Krista. Vždyť první, při prvním socialistickém příchodu Krista na SVĚT, byl MARX, potom ENGELS, potom LENIN, a GOTTWALD byl až čtvrtý, bramborový. Když v Česku shoří vzpurné křoví, boháči, bankéři, vojenští kaplani, vojáci, kramáři, atd., když v Česku bude jako první SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, a tím i energetická a mravní spása, bude to pro Česko velké milosrdenství Krista. 2.Moj.3/2,20/5,23/2až29, 5.Moj.5/8,7/7,15až18/18,28/13až30/12,18až32/16až43, Žalm1/1až33/5,11,33,35,38. Na Říčkách byly volební lístky pro zvolení Krista ZÁKONODÁRCEM předány i hlídkující POLICII ČR. Strážcům zákona tím bylo objasněno, že pomáhají Česku do energetického hrobu, což dělají tím, že chrání boháče, bankéře a vojenské kaplany. Vzpurní a zpupní, mrtví a neposlušní, musí být do jednoho vyhlazení. Žalm37/38. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

14.)Příběh o Ježíši Kristu skončil, při úplňku MĚSÍCE DNE PÁNĚ 14.5.2014, tak jak začal v roce 381. Neomylný dogmatik Pospíšil, v Proglase objasnil, že boháči a kněží, v roce 381, stvořili VELKÉ SOUŽENÍ tím, že protikladnými naukami, a promyšlenými vychytralostmi, stvořili TROJ JEDINÉHO ukřižovaného Boha, kterého Kristus v Písmu nazývá křesťanskou modlářskou stvůrou, nebo ekonomickým NETVOREM. Při úplňku MĚSÍCE 14.5.2014, v bolavé křesťanské tmě, stvořilo Česko soužení, jaké ještě nebylo tím, že drzý pozemský Otec, Satan, kněz, Jidáš, Tomáš Halík, prodal nového Krista, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, nikoli za třicet stříbrných, ale za třicet šest milionů Kč. Křesťanskou energetickou, ekologickou, a mravní SMRTÍ, je proto, kromě BANKOVNÍHO SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, také pravdo – láskovec, lhář, hlupák, tupec, pokrytec, Jidáš, kněz, Tomáš Halík, čerstvý laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů tím, že znovu prodal Krista. Drze pase všechny zpupné hlupáky, kteří spravedlivého Krista, ZÁNONODÁRCE a SOUDCE nenávidí, pro děsivou temnotu, a pro krutý zmijí jed katolického katechismu, ve kterém lidé mají za Bohy, vojenské kaplany, všech ekumenických církví, atd. Dle Písma a dle Rovnosti. Satan Tomáš Halík, tunelář, mletím krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, vytuneloval jak slovo KRISTA, tak slovo ŽENY STATEČNÉ. Co my, z Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vlastně máme, když navrch má vždycky SKÁLA Halíka, TĚŽKÝ KÁMEN, kterým je 36 milionů korun ceny, za zradu Krista, takového moudrého a spravedlivého, jaký v Písmu SLOV NOVÝCH NEBES, skutečně je. Jidáši, Satani, či ĎÁBLI kněží, vedení do záhuby BELZEBUBEM papežem Františkem, slávu Boha, slávu SLOVA NOVÝCH NEBES, v Písmu stále nehledají. Protože v bolavé křesťanské temnotě, nikdo nevěří textům Písma, že veškerý dobrý rozum mají lidé od Boha, mrtví, to je vzpurní a neposlušní hlupáci, stále drze vyznamenávají, sami sebe navzájem. Tajuplným hráčem, v jehož tónech, dle Písma a písniček, je slyšet pláč, je SPRAVEDLIVÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, který svůj rozum, mrtvým, to je zpupným a neposlušným, nedá. Protože plný počet křesťanských bláznivých pohanů vzešel, nový kněz, odborník na energetiku, docent Skála z VUT v Brně, stále nevěří textům Písma, že Hospodin, svým rozumem, do energetiky Česka a SVĚTA vidí. Nevěří ani textům Písma o tom, že nový Kristus, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ve vzedmutém moři militaristických sviní, umožnil na www.pametni-kniha.cz, navrhnout ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM z toho důvodu, že vyžaduje, aby veškerý lži lid VUT v Brně, a ČVUT, jako pokorný, nového Krista úplně poslouchal, protože v opačném případě, Kristus Česko úplně zničí, odstoupením svého rozumu, od zpupných, vzpurných, a neposlušných, to je od mrtvých. Co učiní Jidáš, Satan, kněz, Tomáš Halík nyní. Oběsí se stejně, na POLI VĚDY Písma, jako kdysi Jidáš, nebo vyčká, až ho nový Kristus, vyvýšený SLOVEM NOVÝCH NEBES, na jediného Boha SVĚTA, zabije, kvůli jeho protikladným naukám, a promyšleným vychytralostem, děsivé temnoty katechismu, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, jediným Bohem světa? Vůli Boží je, aby se všichni vzpurní, zpupní a neposlušní pomatenci zachránili, a to jako pokorní, úplně poslušní, odpovědní, a dospěli služebníci Boží, jako služebníci SLOVA NOVÝCH NEBES. Vůli Boží je, aby ve stávajícím VČELÍNU, STARÁ EKUMENICKÁ KRÁLOVNA, stará MATKA, stará MILITARISTICKÁ ŽENA STATEČNÁ, odešla do důchodu, na odpočinek tím, že nakrmí MLADOU KRÁLOVNU, MLADOU MATKU, kterou je na VUT v Brně, odborník na energetiku, docent Skála. Vůli Boží je, aby STARÁ MATKA, Jidáš, či drzý pozemský Otec, Satan, kněz, Tomáš Halík, nakrmil NOVOU MATKU, kterou je VUT v Brně tím, že svou SKÁLU, PRACHY, PENÍZE, veškerou odměnu, třicet šest milionů Kč, použije na pokrm pro MLADOU KRÁLOVNU, pro MLADOU MATKU, pro VUT v Brně, pro nový Boží technický lid, pokorný, a úplně poslušný. Pokrmem pro VUT v Brně, pro Česko, a pro celý SVĚT, je PAMĚTNÍ KNIHA APOKALYPSY těchto textů, poslední dvě kapitoly, 181 a 182. Drzý pozemský Otec, Satan, kněz Tomáš Halík, má povinnost, celou částku třiceti šesti milionů Kč, věnovat na vydání brožury těchto dvou kapitol, aby SLOVO NOVÝCH NEBES, vodu ČISTOU a DŮVĚŘIVOU, každý do svý kapsy, mohl si dát. Úplně pomatené Česko, to je Česko vzpurné a zpupné, když nevyžene STAROU MATKU, Satana, či Jidáše, Tomáše Halíka, ze všech médií, do říše ticha, pro odstoupení rozumu Krista, zajde. NOVÁ MATKA, docent Skála, má povinnost Česko energeticky spasit, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, protože jinak, dle písniček, v Česku nebude žádný med. Soužení, jaké ještě nebylo, nastalo z toho důvodu, že v ČRo, v ČT, v Proglase, v TWR, atd., nikdo z mrtvých, to je nikdo ze vzpurných a neposlušných, nechce uvedené texty SLOV NOVÝCH NEBES, přečíst. Nový Kristus, vyvýšený pomalým POSLEDNÍM SOUDEM zpupných a vzpurných neposlušných, na jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, stále vyčkává, protože se chce, z milosrdenství svého rozumu, nad Českem a SVĚTEM, na VUT v Brně, neprodleně smilovat. Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15,14/3, Žalm33/6,37/5,11,35,50/16,22až150/6, Iz.5/4,16až29/11až24až30/18,33/22až66/24, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Sír.5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,14/12,15/17až43/26,31, atd. Nový Kristus totiž vyčkává, chce se nad ZEMÍ SVATOU, nad Českem, smilovat, a stále nemůže, protože nad Českem stále straší černá, krvavá, křesťanská nebesa, na kterých nesedí nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, ale pomatenec, drzý pozemský Otec Satan, kněz, Tomáš Halík, svým slovem děsivé temnoty protikladných nauk ekumenického katechismu. Kvůli ČRo, ČT, Proglasu a TWR, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 14.5.2014, nad novým Kristem znovu drze zvítězil Satan Tomáš Halík, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, a tím nad Kristem zvítězili jeho Bohové, boháči, ekonomové, a bankéři, vedoucí Česko a lidstvo, svým rozumem zvířat, do energetického, ekonomického, ekologického a mravního hrobu. Nový Kristus, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále bdí nad svým SLOVEM NOVÝCH NEBES proto, aby se neprodleně uskutečnilo, především na VUT v Brně, u odborníka na energetiku, u docenta SKÁLY, a v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, u starosty Pitrochy, a u drzého pozemského Otce, Satana, faráře Dominika. Pomocí těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, stále vyřizuji vzpurným a zpupným, militaristickým, křesťanským, a jiným sviním, že Bůh v Písmu přikazuje, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, že jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, jeho dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, které je o úplném zničení SKÁLY vzpurných a zpupných Baalů = boháčů, a DÉMONŮ = ekonomů a bankéřů, kterou je hlupák, Čert, či SATAN, kněz Tomáš Halík, nesmí být odloženo ani o den. Nový Kristus mě stále naplňuje děsem např. ze starosty Pitrochy, z Domašova, nebo děsem ze vzpurného pozemského Otce, Satana faráře Dominika z Domašova, kteří uvedené SLOVO NOVÝCH NEBES, stále nechápou. SKÁLU boháčů, ekonomů a bankéřů, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenští kaplani, zbraně, vojáci, auta, atd., je však zapotřebí zničit především na VUT v Brně, u odborníka na energetiku, u docenta Skály, a v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku. Docent SKÁLA, z milosrdenství rozumu Krista, při telefonickém hovoru sdělil, že energetickou koncepci, vládnoucí pomatenci, si dělají nikoli podle reality o zdrojích, ale podle svých přání, které nemají s realitou o energetice, nic společného. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, nesmí být SLOVO NOVÝCH NEBES, ve veřejnoprávním vysílání, v Proglase a TWR, odloženo ani o den. Nový Kristus, který v Písmu učinil křesťanství STŘÍBREM ODVRŽENÝM, je chce úplně zničit neprodleně, v novém DNES naplnění Písma, 13.6.2014. Proto uvedená média jsou opakovaně žádána, aby si pravdivé údaje o energetice, zjistila neprodleně, u docenta SKÁLY, na VUT v Brně, telefon 541 142 588, a neprodleně je zveřejnila. Před novým Kristem odpovídá každý sám za sebe, ze své TĚLO zvířete, a za svou DUŠI zvířete. Novému Bohu, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, se beztrestně nikdo posmívat nebude. Kdo si co vybere, to bude mít. Kdo si vybere SOUŽENÍ, jaké ještě nebylo, a už ani nikdy nebude, způsobené odstoupením rozumu Krista, v částečce rozumu Krista, bude je mít. Když si Kristem v Písmu vyvolené Česko a Slovensko, vybere ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelný, zničením SKÁLY boháčů, ekonomů a bankéřů, bude ho mít, po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY. SLOVO NOVÝCH NEBES musí být bojovníkem, který vytne stávající lži STÁTNÍ SPRÁVU. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

15.)Nový Kristus učinil podobenstvím film HVĚZDNÝ PRACH. Film jsem neviděl celý. Film je podobenstvím o druhém příchodu nového Krista, a jeho rodiny, do Brna, na VUT v Brně, a na Masarykovu univerzitu. Boží rodina UFONŮ, přiletěla do Česka na ARŠE SPÁSY. Přistála na Říčanském potoce, na rybníku BAHŇÁK. Velitel lodi, Bůh Otec, před posádkou, před svým militaristickým zvířectvem, si stále udržoval image krutého bojovníka. Normálně se v Písmu, na ARŠE SPÁSY, mohl bavit pouze s NOVOU ŽENOU STATEČNOU, která je JASNOU HVĚZDOU JITŘNÍ, a s novým Ježíšem Kristem. Vysadil JASNOU HVĚZDU JITŘNÍ, a MLADÉHO KRISTA, na rybníce BAHŇÁK s tím, že zbytek cesty do Brna, do NOVÉHO JERUZALÉMA, dojdou pěšky. JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, a nový Kristus, spolu spali v Říčanech, v restauraci NA RŮŽKU. Mladý Kristus, brzy ráno, na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, JASNOU HVĚZDU JITŘNÍ opustil, a sám došel na VUT v Brně, které je, dle písniček od Krista, stále DÁMOU, na rozdíl od ekumenických čarodějnic z Masarykovy univerzity. Na VUT v Brně však narazil na stávajícího ženicha DÁMY Viktorie, na rektora VUT v Brně, na zlého militaristy Štěpánka. Ten na nového Krista tasil svůj meč, svého jazyka, svých lží o energetice. Proto Kristus popřál VUT v Brně vše dobré, a rychle se vracel zpět, protože pochopil, že v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, úplně všichni lžou, což pro JASNOU HVĚZDU JITŘNÍ, je naprosto nepřijatelné, což je její SMRT. JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ šla hledat nového mladého Krista, a došla až k díře v hradbách Brna, které je NOVÝM JERUZALÉMEM. Zde JASNOU HVĚZDU JITŘNÍ přepadli jak místní ekumenické čarodějnice, tak čarodějnice ostatních světových církví. Navzájem se povraždily. Zvítězila stará, zlá, a ošklivá ekumenická čarodějnice CÍRKVE VŠEOBECNÉ, KATOLICKÉ, z Masarykovy univerzity. Ta se zmocnila JASNÉ HVĚZDY JITŘNÍ, a odvlekla ji na Masarykovu univerzitu, mezi religionisty všech ostatních ekumenických čarodějnic, všech ekumenických církví. Zde ji přivázali na stůl, a chtěli ji zamordovat. Nový Kristus ji zde našel, a našel zde i svou matku, kterou je veškeré Písmo od Krista. Začal se boj, v němž všechny ekumenické čarodějnice, byly zničeny. Naživu zůstala pouze stará a ošklivá ČARODĚJNICE CÍRKVE KATOLICKÉ, všeobecné. Ta svůj boj na okamžik vzdala, a tím umožnila, aby se JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ osvobodila z pout. Film Kristus ukončil optimisticky. JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ se objala s mladým Ježíšem Kristem, tím začala ZÁŘIT, nikoli až v ZÁŘÍ, dne Páně 24.9.2014, ale již v květnu 2014, a škaredou, zlou, nenapravitelnou, a prolhanou, ekumenickou čarodějnici, církve KATOLICKÉ, VŠEOBECNÉ, úplně zničila. Tím se v Brně začala vlády nového Krista, a vlády nové ŽENY STATEČNÉ, která je JASNOU HVĚZDOU JITŘNÍ, nad lidmi celého světa, místo vlády všech světových, ekumenických, čarodějnic. Ve filmu, místní boháči, např. Horianský, Medlík, Němec, Halačka, Kříž, Králík, Dorazil, Kočí, Pitrocha, Vítková, atd., svými meči, svých úst, napadli ARCHU SPÁSY, její námořníky, protože chtěli zabít SPRAVEDLIVÉHO a MOUDRÉHO starého Krista. Byli však poražení a zabití, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Každý, kdo půjde k volbám, a vhodí do urny, jako volební lístek, okopírovanou první stranu této kapitoly 179, stává se BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo, protože tyto texty jsou mečem. Když na Domašovsku, a v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, bude mnoho Božích bojovníků, bojujících MEČEM VOLEBNÍHO LÍSTKU, z milosrdenství rozumu Krista, budou velmi brzy zamordováni všichni boháči, ekonomové, bankéři, vojenští kaplani, atd., celého SVĚTA, na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus dovolil, že první dvě strany mečů, to je stran kapitoly 179, byly rozmnoženy v počtu 120 ks, ve formátu A5, a byly před volbami rozdány voličům na Domašovsku. ŽIVÝ Bože, přestaň již bdít nad zlem, odstoupením svého rozumu, od zpupných, vzpurných a neposlušných, mrtvých boháčů, a ostatních pomatenců. Nakloň, můj Bože, má SKÁLO, své ucho a slyš, a otevři své oči, a viz, jak jsme na Domašovsku a v Brně zpustošení, pro odstoupení TVÉHO rozumu od těch bláznů, a pokrytců, kteří o TVÉM NOVÉM SLOVĚ, stále nemají ani ponětí. Dan.9/14,18až1/39, 1.Kor.1/27až15/33, atd. Dovol, jako ve filmu HVĚZDNÝ PRACH, rozpustit děsivou temnotu křesťanského katechismu, vyšší mocí TVÉHO ROZUMU, pro TVÉ milosrdenství. Dovol, ať všichni vzpurní, zpupní a mrtví, se k TOBĚ vrátí, jako ve filmu, při korunovaci TEBE, nového, mladého Krále Králů, a TVÉ ŽENY STATEČNÉ, která je JASNOU HVĚZDOU JITŘNÍ, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, již v sobotu, DNE PÁNĚ 31.5.2014. Aby se pohádka, o TVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka naplnila, je nutné, aby TĚ, na TVÉ oslavě, někdo zastupoval. Protože jsi zavrhl technický lid VUT v Brně, pro jeho neposlušnost, a protože nyní živíš svým rozumem, ze svého milosrdenství, hlavně zpěváky, navrhují tímto, aby v DOLINĚ O2 Arény v Praze, byl místo TEBE korunován BŮH, ZLATÝ SLAVÍK, zpěvák KLUS, a místo JASNÉ HVĚZDY JITŘNÍ, ZLATÁ SLAVICE, zpěvačka Vondráčková. Vždyť i písničkami doplňuješ svoje NOVÉ SLOVO, NOVÝCH NEBES, a uvádíš, že svou lásku, svého rozumu, dáš možná těm, kdo budou znát i všechny TVOJE písničky. RŮŽE ČSSD, v Česku úplně uvadne, když pokvete „TVÁ“ růže každému, kdo při volbách, do urny hodí jako volební lístek, MEČ těchto textů, a tím TEBE zvolí za jediného ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Vždyť v Písmu uvádíš, že svou slávou, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, zahrneš každého, kdo tě nyní zvolí. V nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, vytvořené dle minulých kapitol, bude svěřena vláda nad mnohými těm, kdo mluvením pravdy zajistí, aby veškerý majetek, a veškerá půda, nepatřila boháčům, ale Tobě. Dan.2/21až11/39,12/2. Především psychiatři z Brna, mají povinnost uspořádat radostný pohřeb křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a voličům. Kdokoli v podzimních volbách 2014, zvolí místo vládnoucích dementních idiotů, Krista SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, stává se BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně očekává celý SVĚT. Zpupným, pyšným a neposlušným, nový Kristus, svůj rozum nevrátí. 4.Moj.8/5,11/20,14/8,18/20,19/21,23/19,24,25/11, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44až20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Gal.1/7až3/20až6/7, Abak.2/2,13, Mat.5/3,9,14,18až25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.