Kapitola 178

21.05.2014 17:27

Kapitola 178 – 108 stran. Neomylný dogmatik Pospíšil v Proglase objasnil, že Baalové a kněží, v roce 381, stvořili velké soužení lidstva. Z protikladných nauk Písma, promyšlenými vychytralostmi, stvořili trojjediného ukřižovaného Boha, kterého Kristus nazývá křesťanskou modlářskou stvůrou, nebo ekonomickým NETVOREM. Máme soužení, jaké ještě nebylo, protože nový kněz, odborník na energetiku, docent SKÁLA z VUT v Brně, odmítá, jako pokorný a úplně poslušný, sloužit spravedlivému a všemohoucímu Kristu, mluvením pravdy o nezbytnosti, vrátit se k novému Kristu, ZÁKONODÁRCI, aby mohl dělat mocné skutky energetické spásy, pomocí zákonů POLE VĚDY Písma. Zvolil SMRT blízkého ropného, ekonomického, ekologického, a mravního kolapsu tím, že místo Bohu slouží tvorstvu. Vojenský průmyslový komplex, bankovní systém, vojenští kaplani, zbraně, auta, vojáci, atd., to je jeho sbírka Bohů, která lidstvo energeticky spasit nemůže. Množství poslušných služebníků Krista, má povinnost donutit docenta Skály, nastolit Boží spravedlnost SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pro bezdomovce, nezaměstnané a prostitutky. V opačném případě čeká Česko další elektrošok, kterým je energetická koncepce ministra Mládka, na cca deset procent elektro energie, ignorující blízký ropný, a tím ekonomický, ekologický a mravní kolaps.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 115 (Česká bible, kapitola 178), soud rektora Hampla z KU 88. Sedmá PAMĚTNÍ KNIHA, pomalého Posledního soudu, vzpurných a zpupných hlupáků. Volební program nového Krista, pro HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH ludek.zz@seznam.cz, apod.

Obsah některých textů kapitoly 178, strana 1až7: PAMĚTNÍ KNIHA, se jmény těch, kdo se nového Krista bojí, a kdo mu chtějí sloužit, v DUCHOVNÍM, nemateriálním SVĚTĚ, zbaveném největšího zla, bankovního systému a vojensko průmyslového komplexu, je na adrese www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Mal.3/16. 1.) Kristus slíbil lidem Dítě, které bude Hospodinem celého SVĚTA, protože křesťané spáchali trestný čin podvodu. Z Písma si porodili, místo Hospodina, UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí. Nastal čas složit zkoušku dospělosti, studiem SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože co boháči, ekonomové, bankéři, a drzí pozemští Otcové, Satani kněží, během dvaceti jedna let Česka, učinili nezaměstnaným chudákům, bezdomovcům, a prostitutkám, Bohu učinili. Konec ropy je přelom věků, a Bůh, zpupným, vzpurným a neposlušným, svůj rozum, který je Božím milosrdenstvím, nedá. Úplně bezmocné lidstvo, pro odstoupení rozumu Krista, bez dostatku energií, zajde. Strom SPRAVEDLNOSTI, nový Ježíš Kristus, již by měl přinést ovoce SPRAVEDLNOSTI, skrze nového kněze, docenta SKÁLY z VUT v Brně, který má povinnost mluvit pravdu o energetice tím, že objasní, že elektrická energie činí jen necelých deset procent, z celkem potřebné energie, a že nová energetická koncepce vlády, musí řešit blízký ropný, a tím i blízký ekonomický kolaps, jedinou možnou cestou, realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, rozhodnutím o úplném zničení SKÁLY ekonomů a bankéřů, kterou je tma křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Jménem Božím promluvil Kohák na EVROPĚ 2, kde řekl, že nový Kristus z Bible, spolu se svým bratrem Kršnou z Bhagavadgíty, klečí před docentem Skálou, na kolenou, a prosí ho, aby složil zkoušku dospělosti, studiem SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když docent Skála tuto maturitu nesloží, když stále nebude mít o Bohu SLOV NOVÝCH NEBES, ani ponětí, čeká Česko další ELEKTROŠOK. Elektrošokem Kristus myslí nesmyslnou energetickou koncepci vlády pomateného ministra průmyslu Mládka, vytvořenou pouze pro elektrickou energii, která tvoří méně než deset procent, z celkové energie pro Česko. Pro odstoupení Božího rozumu, zbabělí a líní vládnoucí pokrytci, zločinci, premiér Sobotka, ministr financí Babiš, a ministr průmyslu Mládek, naprosto mylně předpokládají, že DEN PÁNĚ, DEN TMY, blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, nikdy nenastane. Kristus, jediný PROROK SVĚTA, v Písmu stále stejně spravedlivý, nyní tím, že Baalům, DÉMONŮM, a jejich SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM a MAJETKU, vzal svého DUCHA. Tím je roztluče, budou jako PRACH ve větru, budou smetení, jako bláto ulic. Dle Písma, a písniček od Krista. Nikdo nic z Písma nepochopí, dokud si sám neprožije, svůj Zákon o zachování Boží lásky, Božího rozumu, který Bůh dává pouze znalcům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pokorným, odpovědným, a úplně poslušným. Zákon zachování Boží lásky, rozumu nového Krista, je však Zákonem záchrany PLANETY ZEMĚ. Proto ať se v soužení, jaké ještě nebylo, všichni nového Krista bojí, a docenta Skály z VUT v Brně, donutí objasnit tyto údaje. 1. Jaké je dnes procento elektrické energie, z celkově spotřebované energie. 2. Jaké procento tvoří provoz aut, z celkově spotřebované energie, jaké procento dovážené ropy se spotřebuje na výrobu plastů. Jaké procento tvoří plyn, z celkově spotřebované energie. 4. Kolik procent, z celkového množství energie plynu spotřebuje průmysl. 5. Kolik procent z celkového množství energie plynu, spotřebují domácnosti na vytápění. 6. Kolik procent z celkově spotřebovaného množství uhlí, se spotřebuje na vytápění domácností. Poslední otázky jsou pokládány z toho důvodu, aby bylo zřejmé, že zateplování domů, a výměna kotlů, organizovaná zbabělou vládou zločinců premiéra Sobotky, je nesmyslná, z hlediska celkově spotřebovávané energie, protože naprosto neřeší blízký ropný, a tím ekonomický šok. Viz str.7až17,24až27. 2.) Špatná společnost zpupných křesťanů v Česku, a jejich sbírky Bohů, bohatých Baalů a DÉMONŮ, kazí dobré mravy celého SVĚTA. Pro bezdomovce, nezaměstnané, a pro prostitutky, bude ve všem po nedostatku, když docent Skála začne mluvit pravdu o Kristu, a o jeho SLÁVĚ, o energetické cestě Česka a lidstva. Dle Písma, písniček od Krista, a Rovnosti. Když zahradníci na VUT v Brně, zasadí Boží SPRAVEDLNOST tím, že zde vyjde ZLATÉ SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a už nezapadne, bude Česko energeticky spaseno. Pozemští Otcové Satani kněží, a vojenští kaplani, se vědomě utopili v hříchu lží protikladných nauk o Kristu. Budou usvědčení z drzosti, když sluneční paprsky Bhagavadgíty, zazáří z VUT v Brně. Stane se tak, až docent Skála pochopí, že Česko padlo až na dno vzedmutého moře militaristických sviní, pro lži odborníků o energetice. Kristus dovolí mluvit pravdu o energetice, když prosadí Boží cestu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Když rozpustí materiální starosti nezaměstnaných, bezdomovců, a prostitutek, zničením SKÁLY ministrů Mládka a Babiše, PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, SKÁLOU, kterou je Boží rozum. Když VUT v Brně, nedá slávu nastolení celosvětového míru, jinému městu, setká se Boží moudrost, Božího království, s pokornými, a s úplně poslušnými lidmi, v Brně. Vzpurní a zpupní hlupáci, stále oslavují své mrtvé z válek, které organizují vojenští kaplani. BOŽÍ SLÁVA celosvětového míru, se zpupným stále hnusí, i když vědí, že má být uzavřený v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Plný počet křesťanských hlupáků, byl nastolen, ve veřejnoprávním vysílání ČRo, ČT, v Proglasu a TWR. Neomylný dogmatik Pospíšil, v Proglase objasnil, že boháči a kněží, v roce 381, stvořili VELKÉ SOUŽENÍ tím, že stvořili TROJ JEDINÉHO ukřižovaného Boha, kterého Kristus nazývá křesťanskou modlářskou stvůrou, nebo ekonomickým NETVOREM. Od té doby, veškeré lidstvo, neslouží SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU Kristu, ale samo sobě tím, že slouží své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a tím Baalům a DÉMONŮM, atd. Kristus, SLOVEM NOVÝCH NEBES prokázal, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, vojenští kaplani, a jejich Bohové, boháči, a bankéři, mají naprosto jiné myšlení, než má nový Kristus, ve veškerém Písmu SLOV NOVÝCH NEBES. Snad již Kristus, pravdou SLOV NOVÝCH NEBES, a pravdou o energetice, dovolí zaútočit na vládnoucí militaristy, z VUT v Brně, ústy odborníka na energetiku, docenta Skály. Kristus nastolil novou prosperitu, nový začátek, DRUHOU ŠANCI, záchranu SVĚTA před jeho hrozným hněvem, který již neprodlévá, ve filmu NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY, který učinil podobenstvím, o zničení všech kramářů s Božím slovem. Především starosta Pitrocha má povinnost vyznat, že cokoli boháči Domašovska, např. Horianský, Medlík, Němec, Halačka, Kříž, Králík, Dorazil, Kočí, Pitrocha, Vítková, atd., během dvaceti jedna let kapitalismu, ve vzedmutém moři militaristických sviní, učinili nezaměstnaným, bezdomovcům, či prostitutkám, atd., Bohu učinili. Docent Skála, a starosta Pitrocha z Domašova, mají povinnost, stejně jako starosta v uvedeném filmu, svolat slavností shromáždění, a nechat všechny odhlasovat úplné zničení boháčů, a ekonomů, nastolením vlády Krista, a tím Boží spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, kvůli energetické spáse SVĚTA. Viz str.17až24. 3.) V Rovnosti, pomatený Vilém Janouš uvedl výrobu elektřiny, podle různých typů elektráren. Česko a SVĚT nelze energeticky spasit výstavbou jaderných elektráren s reaktory na štěpitelný uran, pro jeho malé SVĚTOVÉ zásoby, uvedl kdysi docent SKÁLA, což potvrdila, DNE PÁNĚ 17.4.2014, Rovnost. Docent Skála zapomněl na pravdu o energetice, vlastní vinou, svým rozumem, nikoli vinou odstoupení rozumu Krista. Viz str.24až27. 4.) Především docent Skála z VUT v Brně musí pochopit texty Písma o tom, že MASO OBĚTOVANÉ MODLÁM, je maso, které se zkazí v supermarketech. Kristus vrátí technické elitě, částečku svého DUCHA, až rozhodne o úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Aby Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, vybudoval novou energetiku, musí veškerá PŮDA, a veškerý majetek, včetně církevního, patřit Hospodinu tím, že vznikne nová STÁTNÍ SPRÁVA, s novou vládou Česka, pokornou a úplně poslušnou. Život VĚČNÝ, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelný, dostane Česko jako kořist, když ti, kdo chtějí mít moc nad lidmi, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, zřízené dle kapitol 135,175a178, donutí docenta Skálu z VUT v Brně, mluvit pravdu o novém Kristu, a pravdu o energetice. Viz str.27až31. 5.) Deset slavných osobností, Bohů, kteří spolupracovali na úspěšném muzikálu DRACULA, při usmrcení zpěvačky Ivety Bartošové, nový Kristus učinil stejně pomatenými, jako jsou drzé a zlé ČARODĚJNICE ekumenických církví, prostitutky, Hůlková z ČRo1, a Endlicherová, Hodecová a Vrančová, z Proglasu a TWR, které místo s Kristem, smilní s boháči, s ekonomy, a s bankéři. Zpěváci a tvůrci písniček tvrdí, že mají dar o Boha, ale na dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nikdo neslyší. Kristus není člověk, aby vzpurné, zpupné, a neposlušné pomatence litoval, protože má možnost, vytvořit svým rozumem, a svou mocí nad lidmi, nové zpěváky, a nové tvůrce písniček, a seriálů. Svým rozumem nyní odměňuje každého, podle ekologické čistoty jeho rukou, a podle jeho spravedlnosti. Žádné nezaměstnané, žádné bezdomovce, a prostitutky, nechce. ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, mají zlí, vzpurní, zpupní, a lenošní křesťanští pekelníci, stále za OHEŇ STUDENÝ. Prvního května 2014, však začínají čtyři měsíce LETNÍHO ČASU, který bude trvat až na věky věků, když nový Kristus odpustí všechny militaristické a křesťanské hříchy, které jsou k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka, a SVĚTA, těm pokorným a poslušným, které ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, přetaví na odpovědné, dospělé, a Bohu věrné. Nový Kristus přichází smysluplně zaměstnat všechny povaleče, zločince, a boháče. Viz str.31až33. 6.) Hospodin je spravedlivý, ve všech svých cestách, které v Česku koná, od vzniku Česka, a to dle textů Písma, z toho důvodu, že Česko neposlouchalo Krista, jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou dokonalou Boží láskou, ani za Hitlera, ani v době čtyřiceti let pouště socialismu, ani dnes, ve vzedmutém moři křesťanských, militaristických, a jiných sviní, již dvacet jedna let. Kristus v Písmu uvedl mnoho vrcholných trestů, pro zpupné a vzpurné, kteří kráčí do energetického hrobu. Je to např. odstoupení rozumu Krista, nejenom od drzých pozemských Otců, Satanů kněží, ale i od technické elity, dále válka, dnes např. na Ukrajině, v Afghánistánu, v Sirii, v Iráku, atd., dále TORNÁDA, HURIKÁNY, POTOPY, zemětřesení, atd., což vše je z toho důvodu, že se ZEMĚ v základech hroutí, což si docent Skála z VUT v Brně, stále nebere k srdci. Válkou na Ukrajině, v Sirii, atd., trestá Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, tisíckrát víc vzpurné UKRAJINCE, či MUSLIMY, než jím vyvolené, vzpurné, a neposlušné Česko, které má povinnost, neprodleně vykonat POSLEDNÍ SOUD, všech křesťanských, a jiných pomatenců, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a ukončit tím vládu lidí, nad lidmi. Vítr Kristus, zavřel děsivou temnotu katechismu tím, že zavřel Bibli, při pohřbu Belzebuba, papeže, Jana Pavla II. Viz str.33až40. 7.) Doba čtyřiceti let socialistické pouště, je uvedena v Písmu. Tehdy v médiích nepršelo SLOVO o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Lidé pomatení socialistickou děsivou temnotou, nosili obrazy svých Bohů, např. Lenina, Stalina, či Gottwalda, kteří lidstvo, svým rozumem socialistických zvířat, nemohli spasit. Jak ubohý je vzpurný a neposlušný nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, lid projektantů, a lid zedníků, kteří stále chtějí soužení, to je odstupování rozumu Krista, protože odmítají dát PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů v médiích na SVÍCEN z toho důvodu, že si nedovedou, nic z toho, co od Boha nyní mají, odříct. Viz str.40až47. 8.) Kristus již nepotřebuje žádné prostředníky z lidí, mezi sebou, a svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. SVĚTLO SVĚTA Boží dokonalé spravedlnosti, nelze nastolit hněvem, ale dialogem, se vzpurnými, a s neposlušnými, to je s mrtvými. Křesťanství je závažím, uvádí Kristus i v mnoha písničkách, které je zapotřebí odhodit, nikoli silou, ale NOVÝM DUCHEM, protože ničí planetu zemi tím, že Ježíš Kristus, takový SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, jaký v Písmu skutečně je, není jediným Bohem SVĚTA. SMRTÍ křesťanství život na ZEMI nekončí, ale začíná ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky a mravně neotřesitelný tím, že Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, změní žebříček hodnot. Texty Písma, a písniček, je nezbytné doplňovat dle dějin Česka. Klín ženy, jako Boha, vzývají ti pomatenci, kteří neporodili z ŽENY STATEČNÉ DÍTĚ, na osm písmen, se jménem HOSPODIN. Proto se, ze zkaženého semene Adamů, rodí pouze ti Adamové, nad kterými má Kristus převahu. Nový Kristus chce, aby z vody čisté a důvěřivé, SLOVA NOVÝCH NEBES, se rodili Adamové, kteří budou mít SLOVO NOVÝCH NEBES, za přítele, protože budou stejně dokonalí, jako je Bůh, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Kdo nemá křídla OKŘÍDLENCE, kdo nevykřičí v médiích, dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, neuletí, neochrání se před vzpurnými a zpupnými, a před Božím hněvem, který neprodlévá, Dvakrát je málo, třikrát je moc. Kristus dvakrát prosil Česko, v noci křesťanství, a fašismu, aby soudilo všechny národy. Pak přišla noc komunistická, čtyřiceti let pouště socialismu. Po čtyřiceti létech pouště socialismu, v době sedmdesáti létech od Hitlera, přišla třetí křesťanská noc, dvaceti jedna let militarismu. Kristus zpupné Česko topí, již dvacet jedna let, ve vzedmutém moři militaristických, křesťanských sviní proto, aby v DOLINĚ O2 Arény v Praze, soudilo všechny národy. Viz str.47až52. 9.) Česko a lidstvo, je Kristem zbytečně trestáno, naprosto chybnou, energetickou, ekologickou, a nemravnou cestou, boháčů a bankéřů. Nový Kristus vyžaduje vysušit modlářské a militaristické svině s hroší kůží, a nastolit svobodu slova v médiích tím, že před docentem Skálou z VUT v Brně, si budou rovní všichni pomatení, veškerý lži lid Česka a SVĚTA, vzdělaní, nevzdělaní, bohatí i chudí tím, že technický lid VUT v Brně, rozhodne o vytvoření úplné majetkové roviny, pomocí opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNÉNÍ, pro pochopení moci rozumu Krista, nad každou lidskou DUŠÍ, a každým lidským TĚLEM. Dle Písma, v Česku, v době velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, pokud se tak neprodleně nestane. Na široké cestě do Božího království, nikdo ani neklopýtne, když nový kněz, docent Skála z VUT v Brně, začne mluvit pravdu o Kristu, a o energetice. Kdo v Písmu nehledá pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, ekologii, a mravech, je zločinec. Film ČARODĚJ ze ZEMĚ OZ, OPRAVDOVÝCH ZAČÁTKŮ, je o tom, že nový Ježíš Kristus, úplně zničí vládnoucí TRIFIDY DUHOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, na VUT v Brně. BELZEBUB papež František, a jemu podobní vládnoucí zločinci, potlačili cenzurou pravdu o Kristu, a pravdu o trestání vzpurných, zpupných, a drzých, vládnoucích pomatenců, odstoupením Božího rozumu. Vyhovují přáním Baalů a DÉMONŮ, vládnout nad pracujícím lidem, místo nového Krista, a působit tím pracujícímu lidu zlo, pro svou chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU. Příchod živého Krista, ŽIVÉHO SLOVA, způsobil úplnou, a viditelnou debilitu, např. zpupného rektora Beka info@muni.cz, či úplnou debilitu, zpupného rektora VUT v Brně, Štěpánka, vut@vutbr.cz, kteří se vzdali rozumného uvažování. Ten kdo zná sílu SLOV, a VĚT, NOVÝCH NEBES, může, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení EKONOMIKY, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, změnit Česko, a v DOLINĚ O2 Arény v Praze, celý SVĚT. Viz str.52až58. 10.) Kristus nabízí šest různých způsobů úplného zničení křesťanských pomatenců, boháčů, ekonomů, a bankéřů. Viz str.58až64. 11.) Hofman v ČRo2 pravil, že smradlavý kuřák, a kulhavý zakladatel KOZLŮ, či RŮŽÍ, ČSSD, prezident Zeman, legalizuje nemravnost tím, že třetinu svého platu odkládá na splácení DÍRY státního dluhu, o které všichni vědí, že DLUH států, splatit nelze. Korán končí POSLEDNÍM SOUDEM, zbabělých a prolhaných muslimů. Bible končí pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, zbabělých a prolhaných boháčů, bankéřů a ekonomů. Bhagavadgíta končí POSLEDNÍM SOUDEM PEKLA, vytvořeného jazykem drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví, a všech DÉMONŮ, to je bankéřů. Pomateného Moravce a Hoťana z ČRo2, bude Kristus trestat, ve třech, či čtyřech dalších inkarnacích jejich DUŠÍ, když neprodleně nevyznají své lži o tom, že křesťané a muslimové již nemají dva různé Bohy. Bůh křesťanů již není lepším Bohem, protože Kristus je již SLOVEM veškerých NOVÝCH NEBES. Především nezaměstnaným a bezdomovcům, by SLOVA NOVÝCH NEBES, o ukončení křesťanství, a tím o ukončení jejich bídy, měla otevřít ucho, pro porozumění ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Hospodin začne jednat sám, až po úplném zničení křesťanství. Já se nederu o to, být pastýřem vzpurného a zpupného nového Božího technického lidu VUT v Brně. Netoužím po dni úplné zkázy Česka, kvůli tomu, že všem se hnusí Boží spravedlnost, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Viz str.64až72. 12.) Kristem vyvolené Brno, je NOVÝM JERUZALÉMEM, sestupujícím ze SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kéž by Hospodin již v médiích zaútočil, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, a všechny vzpurné a zpupné militaristy v Česku a Slovensku smetl, včetně prezidenta Slovenska, Andreje Kisku, za to, že má za Boha THETANA. Žalm18/14. Smiluje se, až rektor VUT v Brně Štěpánek pochopí texty Písma o tom, že je to Hospodin, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zimní i jarní deště, který dá Česku déšť, až jako déšť z NOVÝCH NEBES, když jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, bude plynout z úst rektora VUT v Brně, Petra Štěpánka. Službu ZÁKONODÁRCŮ již mohou držet pouze ti LÉVIJCI, kteří budou Hospodinu odpovědní za každou svou nepravost. Proto ať se každý nového Krista bojí, kvůli odstupování jeho rozumu, od zpupných, vzpurných, a neposlušných. Tak žádnému jinému národu Hospodin neučinil, než Česku, jeho soud Baalů a DÉMONŮ, nepoznal žádný jiný národ. Skladatel a Básník, Kristus, si v Písmu vymyslel své UKŘIŽOVÁNÍ, v protikladných naukách, a v promyšlených vychytralostech, jako APRÍL, kvůli zničení všech neposlušných, zpupných a vzpurných sviní, Baalů = boháčů, a DÉMONŮ = ekonomů, a bankéřů, na celém SVĚTĚ. Veškerý lži lid Česka a SVĚTA, si skočil do tý vody vzedmutého moře militaristických, křesťanských, a jiných sviní, s hroší kůží, aby tato voda, po dvaceti jedna létech Česka, pověděla chudému pracujícímu lidu, že člověk, při odstoupení rozumu Krista, je naprosto bezmocný, protože je lhostejný, zbabělý, líný, debilní, zlý, militaristický, atd., z toho důvodu, že mu zbyl pouze jeho rozum, jeho DUŠE, a jeho TĚLA. Křesťanské svátky Kristus v Písmu zrušil proto, aby křesťanství mohl úplně zničit, pravdou, při úplňku MĚSÍCE. Viz str.72až77. 13.) Sociologie a politologie profesora ZUBOVA z Ruska je cesta do křesťanských, militaristických pekel Satanů, vojenských kaplanů, protože mezi chudáky, a boháči, nemůže být CELOSVĚTOVÝ MÍR, Kristem v Písmu požadovaný. K čemu je Česku BANKOVNÍ SYSTÉM, a exekutoři, když před blízkým, ropným, a tím i ekonomickým kolapsem, všechny státy mají dluhy, a když Kristem vyvolené Česko, se stalo kolonií tím, že bývalé národní podniky, dnes patří zahraničním vlastníkům, a ti si z Česka odváží, mnoho miliard výnosů, či zisků, ročně. Viz str.77až84. 14.) Kvůli existenci křesťanství, STŘÍBRA OVRŽENÉHO, Kristus, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má problémy se všemi lidmi na SVĚTĚ, a to s cestou veškerého lidstva, do energetické záhuby. Viz str.84až88. 15.) Veškeré PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, SKÁLA modlo služebníků křesťanů, se dle Písma, a písniček od Krista, určitě v PRACH obrátí, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu. Nový Kristus má své zářivě čisté šaty svých skutků, utkány z ranní rosy nového DNE PÁNĚ, ze záře hvězd Bible, z měsíčního svitu Koránu, ze sluneční záře Bhagavadgíty, a tím má nová SPRAVEDLIVÁ NEBESA, pro pokorné, a poslušné. Má již NEBESA nové VINNÉ RÉVY Bible, NEBESA FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, NEBESA GRANÁTOVNÍKU Tóry, a NEBESA OLIVY Koránu. Po zmaření ŽENY STATEČNÉ, bude ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, novým Hospodinem, jediným Bohem SVĚTA. Ti, kdo přežijí zmar ŽENY STATEČNÉ, ať jsou rádi, hodně rádi, protože budou v ráji vysvobození od veškerého zla, které dělá MODLÁŘSKÁ STVŮRA, mečem válek, a PRACHY, PENÍZE, kterými vládnou boháči DÉMONI nad lidmi. Viz str.88až108.

Smysluplně mluví pouze ti lidé, kteří Boží rozum, z Božího milosrdenství, mají. Pranostika o svatbách v květnu platí. Ženich, Šaman, Kristus, zůstal Manželem pokorných a úplně poslušných. Svatba Česka s Kristem není potřeba. 5.Moj.30/11,18. Pouze láska k novému Kristu, k dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Vznešení pastýři, ministři Mládek, Babiš a premiér Sobotka, pro lži o Kristu, a energetice, nejsou lidu k užitku. Musí pít, opít se, zvracet a padnout, protože pro ně není úniku. Jer.3/14,23/29,32,24/27,35. Kristus ví všechno líp, než zpupné církve. SVĚT se může smysluplně rozvíjet pouze Božím rozumem, nikoli rozumem lidským, který Kristus dá, ze svého milosrdenství, pouze pokorným, a úplně poslušným, po zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, v Písmu i v Rovnosti uvádí. Na začátku všech náboženství SVĚTA, přišlo slovo od Krista, které je jediným Bohem SVĚTA. Hned po příchodu tohoto SLOVA, vzniklo mezi lidmi, a Bohem, nedorozumění o tom, kdo je svatý, koho z lidí lze ZBOŽŠTIT, a koho zavrhnout. Nový Kristus je nyní ZAHRADNÍKEM tím, že chce sázet NOVÉ SEMENO, nových BOHŮ, pokorných a úplně poslušných. Vyžaduje, aby všechny ekumenické čarodějnice, uctívali nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, v novém DUCHU, a v pravdě o energetice, ekologii a mravech. Kristus, odstoupením svého rozumu, nenechal naživu nikoho, kdo uctívá křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Kristus v Písmu uvádí, že v jím vyvoleném Česku a Slovensku, nečiní nic tajně. V TV NOVA uvedli, že od prvního máje 2014, začíná vládnout ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA CELOSVĚTOVÉHO MÍRU, místo ekumenických čarodějnic, Endlicherové a Hodecové z TWR z Proglasu, Hůlkové z ČRo1, což se nestalo. V TV NOVA bylo uvedeno, že deset slavných osobností, které spolupracovalo na úspěšném muzikálu DRACULA, se potýká s nepřízní osudu, a sedm mediálních hvězd, včetně zpěvačky Ivety Bartošové, je již po smrti. Kristus trestá z Bohem prokletého muzikálu DRACULA ty, kdo zpívají, či tvoří, písničky od Krista, kdo tvrdí, že mají od Boha dar zpívat, či tvořit, a kdo nechtějí ani slyšet o tom, že v mnohých písničkách Kristus uvádí svoje příkazy a zákony. Kristus není člověk, aby je litoval. Viz str.31až33. Nový Kristus nemůže vládnout nad SVĚTEM, jako jediný Bůh SVĚTA, nemůže OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES, nastolit celosvětový mír, protože staré semeno křesťanů, ZBOŽŠŤUJE lidské bytosti, např. BELZEBUBY, papeže Jana Pavla II, a Jana XXIII. Všichni křesťané z Písma znají, že vzpurní, zpupní, drzí, mrtví, pozemští Otcové Satani kněží, nikdy rozum od Krista neměli. Jsou proto BOŽŠTÍ, či svatí, jenom dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do května roku 2014. Nyní jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Křesťany nelze zbožšťovat. Kristus je SLOVEM NOVÝCH NEBES, a jako prostředníky, mezi SLOVEM NOVÝCH NEBES, a lidmi, je nepotřebuje. Svatořečit na svatého, je nezbytné nového Boha, s Božím technickým rozumem, docenta Skálu z VUT v Brně. Z milosrdenství rozumu Krista, má povinnost znovu mluvit pravdu o nesmyslnosti energetických koncepcí vlád Česka. V křesťanství, kde vládnou lidé nad lidmi, místo vlády jediného Boha, nad lidmi celého SVĚTA, lidé žijí v nesmyslném stresu. Bohatí z toho důvodu že kradou, a chudí z toho důvodu, že nemají ani práci, ani SKÁLU militaristů, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. Jménem Božím promluvil Kohák na EVROPĚ 2, kde řekl, že Kristus z Bible, spolu se svým bratrem Kršnou z Bhagavadgíty, klečí před docentem Skálou, na kolenou, a prosí ho, aby složil zkoušku dospělosti, studiem SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kvůli laxnímu docentu Skálovi z VUT v Brně, kterému jsou lhostejné lži o Kristu, a tím i opakovaně uváděné lži o energetice, Policie ČR v Rosicích, vedená npor. Šoukalem, si za Bohy vzala Baaly, to je boháče, z Domašovska, Medlíka, Horianského, Němce, Halačky, Kříže, Králíka, Dorazila, Kočího, Pitrochu, Vítkovou, atd., a tím DÉMONY, ekonomy, ministry, Babiše a Mládka. A stejně tak si vzali za Bohy učence své, z Masarykovy univerzity, a drzé pozemské Otce Satany kněze z Petrova, z Proglasu, z TWR, a drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika z Domašova, ačkoli jim bylo v Písmu přikázáno, uctívati Boha jediného, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES. Policii ČR v Rosicích, je stále pomatená, protože má za Boha, Syna Mariina, Ježíše Krista, Mesiáše, který je STŘÍBREM ODVRŽENÝM tím, že je vyvýšený na HOSPODINA, pomalým posledním soudem křesťanských sviní s hroší kůží. Běda proto Policii ČR v Rosicích, která DEN PÁNĚ druhého příchodu Krista do Česka, což je DEN SOUDNÝ Baalů a DÉMONŮ, pokládá stále za výmysl muslimů. Povaleči Policie ČR z Rosic, povstali proti mně, pokornému a úplně poslušnému, a proti novému Hospodinu, protože se jim hnusí jít smysluplně pracovat na POLE VĚDY Písma, stavět např. ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, DOMY PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, atd. Nastoupit cestu ke Kristu ZÁKONODÁRCI, kvůli povalečům z řad Policie ČR v Rosicích, si stále nikdo nepřeje, protože vládnoucí lži lid Domašovska, vedený starostou Pitrochou a farářem Dominikem, do záhuby, není trestně stíhán za to, že vládnoucí elita lže, jak o Kristu, tak o energetice. Kristus již dovoluje Česku jít dál, protože zpupný papež BELZEBUB František, je již mrtvolou, pro odstoupení rozumu Krista. Supi, či povaleči z Policie ČR v Rosicích, však stále vládnoucí mrtvoly nežerou, protože se jim práce na POLI VĚDY energetické spásy hnusí. Korán1/1až118/6, Žid.4/7až6/3až12/28, atd. Úplně poslušní mají povinnost mít víru v moc Krista, který diktaturu peněz nahradí diktaturou energetického, ekologického a mravního přežití. Snad Kristus dovolí, docentu Skálovi skočit, a všechno otočit, a to napořád. Česko má tisíc důvodů, dle písničky od Krista, mít ve všem po nedostatku. Viz str.2,7až17,24až27. Vše o ukončení vlády ekumenických čarodějnic nad lidmi, a o začátku vlády jediného Boha SVĚTA, nad SVĚTEM, od května 2014, umožnil Kristus telefonicky sdělit hlupákům v Dotecích víry v ČRo1, Hůlkové a Šebkovi. Bylo sděleno, že novým Kristem, či Kršnou, je ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Protosvatořečení dvou papežů je kacířstvím. Dle Písma, vzpurní a zpupní křesťané, rozum od Krista neměli, a viditelně nemají. Česko je PANNOU, políbenou technickým rozumem Krista, kterým Kristus živí, např. docenta Skálu z VUT v Brně, odjakživa. Docent SKÁLA, políbený Kristem, nemůže být proto PANNOU, musí být BOHORODIČKOU. Pravda o lžích vládnoucí elity o energetice, a o lžích o Kristu, porodí mnoho poslušných Božích SYNŮ, které toužebně čeká všechno tvorstvo. PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů APOKALYPSY, činí z Bible, atd., KNIHU ŽIVOTA tím, že Kristus, Bůh v Písmu stále stejně SPRAVEDLIVÝ, VŠEMOHOUCÍ, a VŠEVĚDOUCÍ, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, se stává jediným Bohem SVĚTA, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, přítelem pokorného, dospělého, odpovědného, to je úplně poslušného lidstva. Kristus stále vyčkává, chce se smilovat, svým technickým rozumem, nad novými BOHY, nového Božího technického lidu VUT v Brně, pokorného a úplně poslušného, svatého. Smiluje se, až dovolí Božímu technickému lidu VUT v Brně, vedeného nyní rektorem Štěpánkem, pozorovat dílo Krista, v jím vyvoleném Česku a Slovensku, dle textů SLOV NOVÝCH NEBES. Bude to slavný DEN PÁNĚ, či slavná HODINA, až nový Kristus začne řídit celý SVĚT nově, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES tím, že v médiích ZBOŽŠTÍ svou SKÁLU, odborníka na energetiku z VUT v Brně, docenta SKÁLU tím, že docent SKÁLA, bude znovu mluvit pravdu o energetice, viz str.24až27. Nový Kristus není militarista, imperialista, fašista, socialista, není ani křesťan, žid, hinduista, buddhista, muslim, atd., tím, že žádný člověk není svatý, protože jediným SVATÝM, je nový Kristus, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Bohové jsou nyní ti pokorní, a úplně poslušní, kterým Kristus, ze svého milosrdenství, dá rozum o nové energetice, ekologii a mravech. První máj 2014, bude dodatečně svátkem smysluplné práce, prvním dnem Božího království, když Česko nebude věřit nikomu z lidí, ale pouze SLOVU NOVÝCH NEBES, a přijme rozhodnutí, že bude dělat koncepčně všechno dobře, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech tím, že po realizaci elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, zruší SKÁLU militaristů a vojenských kaplanů, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, ZBRANĚ, VOJÁKY, AUTA, atd. První máj 2014, bude dodatečně svátkem smysluplné práce, bude odpočinutím od veškerého nesmyslného díla, když odborník na energetiku, docent SKÁLA z VUT v Brně, z milosrdenství rozumu Krista, bude znovu mluvit pravdu o energetice, což se zatím nepodařilo. Když docent Skála, doplní údaje o energetice, uvedené na straně 2, podle pravdy o energetice, kterou docent SKÁLA určitě zná, nastane DEN PÁNĚ ŽIVOTA VĚČNÉHO, který bude trvat až na věky věku. Docent Skála má povinnost být novým knězem, pokorným a poslušným, aby Kristus zbořil děsivou temnotu protikladných nauk křesťanského katechismu, a krutý zmijí jed DÉMONSKÝCH nauk ekonomů, a promyšlených vychytralostí bankéřů. Když docentu SKÁLOVI Kristus dovolí mluvit pravdu o energetice, a o Kristu, jako o jediném Bohu SVĚTA, jako o DUCHU SVATÉM, i pravdu o drzém pozemském Otci, Satanu knězi Halíkovi, srozumitelně pro každého na SVĚTĚ, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 14.5.2014, bude již na věky věků DEN JEDINÝ, DEN BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, nejenom v Česku, a v Británii, ale na celém SVĚTĚ. Kristus, SLOVEM NOVÝCH NEBES, učiní soud Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, celosvětově, úplně a rychle. Ať se vojenští kaplani, zpupní papeženci, a ostatní pomatenci, modlí jak chtějí, nový Kristus je neslyší. Poslušné Česko bude nový Kristus slyšet, až docent SKÁLA, z milosrdenství rozumu Krista, pochopí texty Písma a písniček o tom, že VŠECHNO SE HROUTÍ, pro odstoupení rozumu trestajícího Krista, a pro vzpouru technického lidu, NIC SE NEZMĚNILO, a očistí VUT v Brně, od děsivé křesťanské tmy ekumenického katechismu, a tím i od lží o energetice. Docent SKÁLA získá nadpřirozenou schopnost mluvit pravdu o energetice pouze v případě, když jako pokorný, poslušný, odpovědný, a dospělý uzná, že veškerý technický rozum, má od Krista, od DUCHA SVATÉHO. Když docent SKÁLA uvěří textům Písma o tom, že jeho TĚLO, a jeho DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat, nový Kristus se nad docentem SKÁLOU, a tím nad celým SVĚTEM, z milosrdenství svého rozumu, již smiluje. Nový Boží technický lid VUT v Brně, může v médiích zachránit PLANETU ZEMI, když bude v koncích, s moudrostí svých nesmyslných energetických koncepcí, a když proto bude iniciovat zřízení Božího království, z milosrdenství rozumu Krista, rozumem Božím, nikoli rozumem svým, který je stejný, jako rozum zvířat. Nový Kristus vrátí svůj technický rozum, odborníkovi na energetiku, docentu Skálovi z VUT v Brně, když pochopí texty Písma o tom, že Jan Hus byl, dle Písma, stejným drzým pozemským Otcem Satanem, či Belzebubem, jako je nyní farář Halík, kardinál Duka, kardinál Vlk, či jejich vůdce, BELZEBUB papež František. Mistr Jan Hus byl v Kostnici upálen jako kacíř, všech kacířů, s vysokou papírovou čepicí, pomalovanou ČERTY. Byl, dle Písma, stejným ČERTEM, či SATANEM, jako všichni současní drzí pozemští Otcové, Satani kněží, kteří dělali prostředníky, mezi lidmi, a BOHEM, SLOVEM. Kristus, bude vzkříšený z mrtvých křesťanských sviní s hroší kůží v okamžiku, když docent Skála, a veškerý nový Boží technický lid VUT v Brně, pro dokonalou znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vysuší vzedmuté moře militaristických křesťanských sviní. VUT v Brně, žádného prostředníka, žádného pomateného Satana kněze, k uzdravení svého TĚLA, své nové, technické, úplně poslušné CÍRKVE, a k uzdravení svých zpupných a vzpurných DUŠÍ, již nepotřebuje. Nový Kristus, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad pokornými, a poslušnými, znalci SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus v Písmu uvádí, že stávající ekumenické ČARODĚJNICE, církve, nemusí z médií utíkat hned, protože mají povinnost, začít mlet texty dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech proto, aby celé Česko bylo neprodleně novým Božím lidem, pokorným, a úplně poslušným. Nový Kristus, v médiích nastolí svou NOVOU SLÁVU, a ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, až umožní, svým rozumem, ze svého milosrdenství, docentu SKÁLOVI prohlásit, že docent Kadrnožka, děkan Hrdlička, a ministr průmyslu Mládek, jsou lháři, zločinci, a pokrytci, protože klamou lži lid Česka, svými žvásty o tom, že Česko, a tím SVĚT, lze energeticky spasit, dostavbou Temelína, či Dukovan, jadernými reaktory na štěpitelný uran, což nelze, pro jeho malé světové zásoby, viz další text o energetice. Str.24až27. Kristus se nad Českem smiluje, svým technickým rozumem, a dá technickému lidu novou energetiku, ze svého milosrdenství, když docent Skála, odvolá všechny plány, všechny nesmyslné energetické koncepce, VUT v Brně, a ČVUT, na výstavbu desítek kusů jaderných elektráren, což jsou plány pomatenců docenta Kadrnožky, a děkana Hrdličky, které již stejně padly, z milosrdenství rozumu Krista. Viz str.24až27. Boží hněv nad vzpurnými, již neprodlévá. Docent Skála, pokorný, úplně poslušný, bez rozumu Krista bezmocný, má povinnost z textů SLOV NOVÝCH NEBES pochopit, že Hus, Komenský, Masaryk, Hitler, Gottwald, Havel, Zeman, atd., včetně papežů Jana Pavla II, Jana XXIII, nebo Františka, byli, či jsou, stejně neposlušnými a vzpurnými Satany, jako všichni lidé celého SVĚTA. Dle písniček od Krista. Nový Kristus, který vede Česko odjakživa, a to dle textů svého SLOVA, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, trpí pro své nadání, učit Česko vidět v Písmu víc, než křesťanství. Není však nikdo, kdo by naslouchal, proto musím v Písmu, a v médiích, hledat pravdu o Kristu, a o energetice, stále dál. Jdeme stále stejnou křesťanskou tmou, ve které, Bohem Česka, je krutá, vzpurná, zpupná a drzá, křesťanská svině, s hroší kůží, např. drzý pozemský Otec, Satan, kněz, Tomáš Halík, nebo kardinál Duka. Spasení SLOVEM NOVÝCH NEBES, je odhaleno v tomto čase přelomu věků, konce éry fosilních paliv, kdy nový Kristus, chce být jediným Bohem SVĚTA, již při novém ÚPLŇKU MĚSÍCE, ve středu, DNE PÁNĚ, 14.5.2014, v době, kdy drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, mají vyznamenat v Británii, za jeho službu Bohům SVĚTA, Baalům, to je boháčům, a DÉMONŮM, to je ekonomům a bankéřům. Kristus, od vzpurných a zpupných pomatenců, hlupáků, či zločinců, odstoupil svým rozumem z toho důvodu, aby hromadným dobrým skutkem technického lidu VUT v Brně, úplným zničením děsivé temnoty křesťanských protikladných nauk, a krutého zmijího jedu, promyšlených, ekonomických, a bankovních vychytralostí, nastolil svou SPRAVEDLNOST, zřízením energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království, na celém SVĚTĚ. Když pomatenci v Británii budou vyznamenávat sami sebe navzájem, když Kristem v Písmu vyvolené Česko, nenajde v květnu 2014, Boží SLÁVU, kterou je SLOVO NOVÝCH NEBES, nový Kristus, Baaly, to je boháče, a DÉMONY, to je ekonomy a bankéře, zničit nemůže. V tomto případě Kristus slíbil v Písmu NOVÝCH NEBES, že vyvolené Česko, a Slovensko, odstoupením svého rozumu, od všech drzých, vzpurných, zpupných, a neposlušných, úplně zničí. Drzý pozemský Otec Satan Tomáš Halík, a jemu podobní hlupáci, nevěří ve SLÁVU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, protože se nechtějí vzdát své křesťanské slávy, svých lží o Kristu. Písmo uvádí, že jsou zpupní, a vzpurní, ti mrtví, kdo vyznamenávají sami sebe navzájem, kdo slávu nového Boha, slávu ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, v Písmu nehledají. Stíní tím SVĚTLU, či LÁSCE, Božích příkazů, a zákonů. Mrtví, zpupní a vzpurní, místo SLOVA NOVÝCH NEBES, milují svou slávu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Nenávidí tím NOVÝ SVĚT, DUCHOVNÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Zpupní, vzpurní, mrtví, odmítají zničit SKÁLU křesťanů, PENÍZE, MAJETEK, atd., dokonalou láskou Božího rozumu, ZLATEM Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech. 1.Jan.2/14,20až3/8až5/2,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,6/8, Sof.1/17až3/11, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15až14/3, Jan1/1,13až5/34,43,8/44,12/43až15/25, atd. Křesťanskou energetickou SMRTÍ, je BANKOVNÍ SYSTÉM, VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a např. drzý pozemský Otec, Satan, zpupný kněz, pravdo – láskovec, lhář, hlupák, pokrytec, Tomáš Halík, čerstvý laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů. Děsivou temnotou, a krutým zmijím jedem katolického katechismu, pomocí vojenských kaplanů všech ekumenických církví, drze pase všechny zpupné hlupáky, kteří spravedlivého Krista, ZÁNONODÁRCE a SOUDCE, nenávidí. Dle Písma a dle Rovnosti. Satan Tomáš Halík, tunelář, mletím krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, vytuneloval jak slovo KRISTA, tak slovo ŽENY STATEČNÉ. Co my, z Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vlastně máme, když navrch má vždycky SKÁLA Halíka, TĚŽKÝ KÁMEN, kterým je 36 milionů korun ceny, za zradu Krista, takového moudrého a spravedlivého, jaký v Písmu NOVÝCH NEBES, skutečně je, viz další text. Na Velikonoce 2014, Kristus dokázal jím vyvolenému Domašovsku, a Česku, že při odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných, to je mrtvých, militaristických, křesťanských sviní, všichni kazí, a zohavují, na co sáhnou. Nikdo z Baalů nic dobrého neudělá, protože nikdo z křesťanů, se nedotazuje na vůli Boží, napsanou v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, v Písmu uvádí, stejně jako Václav Bělohradský v ČRo1, že stávající demokracie, je na konci své existence, protože vzpurná politická prasata, pravice a levice, a stejně tak náboženské svině, mají hroší kůží, a naprosto legálně lžou o zásadních věcech. Václav Bělohradský pro neznalost Písma však neví, že vzpurní a zpupní, za svoje lži se nestydí, z důvodů odstoupení rozumu Krista, od zpupných, vzpurných, a neposlušných. Zločinci, lháři, zrádci, zaprodanci, ztroskotanci, tmáři, modláři, a pokrytci, z ČRo, ČT, Proglasu, TWR, atd., stále odmítají realizovat MEZINÁRODNÍ DEN RADOSTI a SMUTKU, protože svým rozumem zvířat, stále odmítají studovat SLOVO NOVÝCH NEBES o tom, že lidé v Česku, a ve SVĚTĚ, mohou smysluplně pracovat pouze v případě, když místo politiků pravice a levice, a kněží, bude nad lidmi vládnout HOSPODIN, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svou dokonalou Boží láskou, svých Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Stále nikdo nevěří tomu, že Česko má povinnost, být novým Božím lidem tím, že pokorný, a úplně poslušný lid, nastolí nový SPOLEČENSKÝ ŘÁD neprodleně, již v květnu 2014, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a o Božích mravech, a Boží SPRAVEDLNOSTI, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, úplně pomatených, politických a náboženských zvířat. Mletím protikladných nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí, zaseli idioti, drzí pozemští Otcové Satani kněží, dnes vedení BELZEBUBEM papežem Františkem, totální nemravnost, a tím sklidili debilitu. Pro odstoupení rozumu nového Krista, jediného Boha SVĚTA, sklidili křesťanští a jiní pomatenci, totální debilitu všech vzpurných, zpupných, a neposlušných, která bude trvat, až do úplného vysušení vzedmutého moře Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus v Písmu, a Zdeněk Mahler v ČRo uvedli, že křesťanství je semeniště bludů, protikladných nauk, promyšlených vychytralostí, a zbožných lží, z toho důvodu, aby Kristus nemohl vládnout nad lidmi celého SVĚTA, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ale aby nad lidmi mohla vládnout sbírka křesťanských Bohů, boháčů, to je Baalů, a ekonomů a bankéřů, to je DÉMONŮ, v čele se Satany kněžími, Dukou, Vlkem, Halíkem, Holíkem, atd. Na Velikonoce 2014, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, a v Česku, Kristus naplnil Písmo tím, že vzešel plný počet křesťanských militaristů, a křesťanských kramářů tím, že Domašovsko si vzalo za Bohy, Baaly, to je boháče, a DÉMONY, to je ekonomy, a bankéře, místo BOHA NEJVYŠÍHO, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na Domašovsku lidé mají za Bohy, těchto šest zpupných, a vzpurných, Baalů, to je boháčů, Medlíka, Kočího, Dorazila, Němce, Králíka a Pitrochy. Kristus uvedl na Česko, dvacet jedna let TUNELŮ PRIVATIZACE z toho důvodu, aby lidstvo celého SVĚTA pochopilo, že mě, pokorného, a úplně poslušného, který dělá pomalý POSLEDNÍ SOUD, uvedených vzpurných, a zpupných, to je mrtvých hlupáků, v křesťanském, a v militaristickém podsvětí, nenechá, protože zajistí, snad již v květnu 2014, aby podílem pokorných, a úplně poslušných služebníků Božích, byl ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelný, v Božím království, které Kristus nastolí celosvětově, v NOVÉM DNES naplnění Písma, úplným zničením uváděných boháčů, ekonomů, bankéřů, vojáků, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, apod. Lidské pinožení Baalů a DÉMONŮ, je směšné, pro každého pokorného, a úplně poslušného služebníka nového Krista, vzkříšeného z mrtvých, ze vzedmutého moře křesťanských militaristických sviní. Dva TUNELY PRIVATIZACE, jeden v Česku, a druhý na Slovensku, jsou již krásně prosvětlené, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES tím, že z nich vyřazuje, nádherně hřejivá energie rozumu Krista. Nový Kristus, otevírá svou náruč, pro každého pokorného, a úplně poslušného, v novém DNES naplnění Písma, které nyní je, od nového novoluní, od úterý, DNE PÁNĚ 29.4.2014, do úplňku MĚSÍCE, do středy, DNE PÁNĚ 14.5.2014. Dle písniček od Krista, již v úterý, 29.4.2014, nesmí mít nezaměstnaní a bezdomovci, znovu křesťanský VELKÝ PÁTEK, 2.5.2014, pomocí kterého, drzí pozemští Otcové, Satané, kněží, dělají veškeré zlo na zemi. Veškeré zlo na ZEMI dělá pomatený starosta Pitrocha z Domašova, který odmítá vejít do odpočinutí od veškerého křesťanského díla, v novém DNES naplnění Písma, pro odmítání vlády nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad lidmi celého SVĚTA. Z Domašova na Říčky, proudí voda ve dvou vodovodních řádech. V jednom starém, rezavém, litinovém, ŘÁDU, ve kterém vládnou lidé nad lidmi, a působí si křesťanské zlo, proudí závadná, rezavá, křesťanská voda, z úst drzého pozemského Otce, Satana, faráře Dominika. Ve druhém řádu, v novém, v Božím, proudí voda čistá, živá, a důvěřivá. Protože v potrubí dochází ke kolísání tlaku, křesťanský rez se z litinového potrubí stále uvolňuje, a Říčky, kvůli Pitrochovi, a kvůli Otci Satanu faráři Dominikovi, stále pijí závadnou, křesťanskou, rezavou vodu. Starosta Pitrocha, jako pokorný, a úplně poslušný služebník Boží, má povinnost, starý, shnilý, vodovodní, litinový křesťanský ŘÁD, neprodleně zrušit, a tím zrušit veškeré křesťanské PEKLO, nejenom v Česku, ale na celém SVĚTĚ. NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD, není řád křesťanský. NOVÝ BOŽÍ ŘÁD, je ŘÁD CELOSVĚTOVÝ, kde jediným ZÁKONODÁRCEM, SOUDCEM, UČITELEM, LÉKAŘEM, mediálním MISTREM, atd., bude nový Ježíš Kristus, jediný Bůh SVĚTA, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Starosta Pitrocha je odpovědný za lži lid Domašovska, a proto má povinnost, již v květnu 2014, složit zkoušku dospělosti, maturitu, z veškerých SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Starosta Pitrocha je odpovědný nejenom za lži lid Domašovska, ale i sám za sebe. Když nevyzná své lži a viny neprodleně, Kristus slíbil, že zabije, jak jeho DUŠI, tak jeho TĚLO, odstoupením svého rozumu. Kristus není člověk, aby lhal, a aby litoval toho, že vzpurného a zpupného starostu Pitrochu zabije, včetně ostatních zpupných lhářů. Dle písniček od Krista. Kdo ví, proč dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení boháčů Domašovska, stále odchází, a proč na Velikonoce, a na DEN ZEMĚ, DNE PÁNĚ 22.4.2014, zmizela úplně. Ta Boží láska, nemá totiž pevný řád, pro neexistenci Božího království, jednou čeká, někdy, ve vysílání ČRo1, z milosrdenství rozumu Krista, vstoupí do dveří. Boží dokonalá láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, se ztratila těm boháčům, a těm militaristickým křesťanským sviním, s hroší kůží, co na ni stále nevěří. Dokonalá láska Božího rozumu, především o nové energetice, je vzácná a křehká, a především nový Boží technický lid VUT v Brně, který Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, má povinnost ji ochránit, mluvením pravdy o Kristu, mluvením pravdy o energetice, viz další text, a mluvením pravdy, o dokonalém rozumu Krista, a nedokonalém rozumu lidském. Dle písniček od Krista. Protože úplně pomatené Domašovsko, se nechce vzdát svých pomatených Bohů, BOHÁČŮ, Medlíka, Kočího, Dorazila, Němce, Králíka a Pitrochy, stále žijeme na dluh. Tenhle závod jistě prohrajeme. Zvítězí čas, protože Kristus bdí nad zlem, odstoupením svého technického rozumu, i od technické elity VUT v Brně, a ČVUT. Čas, zláme vaz, všem uvedeným Baalům, to je boháčům, a všem DÉMONŮM, ekonomům a bankéřům, především zločincům, konzervám, ministru financí, Babišovi a ministru průmyslu, Mládkovi, v době blízkého ropného, a tím i ekonomického kolapsu. Říčky potřebují vodu čistou, živou a důvěřivou, neprodleně. Starosta Pitrocha pravil, že socialistický litinový řád, zrušil již dříve. Stejně tak musí zrušit starý světový řád. Má povinnost, mluvením pravdy o Kristu, a o energetice, učinit pokorné a úplně poslušné celé Česko, a tím spojit celý SVĚT, pod vládu jediného Boha SVĚTA, jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Pokud Policie ČR pp.ovk@pcr.cz, odmítne trestně stíhat starosty Pitrochy a drzého pozemského Otce, Satana faráře Dominika, za zneužití pravomocí veřejných činitelů, pomatené Česko se dočká dalšího ELEKTROŠOKU z úst hlupáka, ministra průmyslu Mládka, kterým je jeho nový plán, na energetickou spásu Česka, na novou, nesmyslnou, elektro-koncepci, na dostavbu Dukovan, či dostavbu Temelína, dle Rovnosti z 19.4.14. Česko musí, mluvením pravdy o novém Kristu, a pravdy o energetice, sjednotit celý SVĚT, na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, neprodleně, v tomto NOVOLUNÍ, od úterý, DNE PÁNĚ 29.4.2014, do úplňku MĚSÍCE, do středy, DNE PÁNĚ 14.5.2014. SKÁLA ČESKA, docent Skála z VUT v Brně, má povinnost se chovat naprosto odlišně, od hlupáků, či bláznů, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, v částečce svého DUCHA. Má povinnost nemilovat drzé pozemské Otce Satany kněze, nemilovat jejich Bohy, Baaly, to je boháče, a DÉMONY, to je ekonomy a bankéře, nesloužit jim, ale milovat nového Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a sloužit mu, mluvením pravdy o Božích zákonech, jako o správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Ti, kdo mají za Bohy, drzé, zlé, a pomatené DÉMONY, ministra průmyslu, ekonoma Mládka, a ministra financí, Babiše, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a vzpurných, zhynou. Nový Kristus chce, aby všech osm Baalů z Domašovska, Medlík, Kočí, Dorazil, Němec, Králík, Pitrocha, a DÉMONI Mládek, a Babiš, se zachránili tím, že celé, Kristem vyvolené Česko, nebude mít za Boha, tuto sbírku idiotů, ale že se všichni podřídí dokonalé Boží lásce, jediného Boha SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jeho Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení SKÁLY zločinců a lhářů, Mládka a Babiše, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, VOJENSKÝCH KAPLANŮ, VOJÁKŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby vládnoucí SEDMILHÁŘI, kterými jsou vůdci vládnoucích politických stran Sobotka, Babiš, Filip, Okamura, Schwarzenberg, Fiala, a Bělobrádek, zchřadli v okamžiku, když Kristus dovolí mluvit pravdu o energetice, docentu SKÁLOVI, z VUT v Brně. SEDMILHÁŘI, musí zchřadnout jako OSMILHÁŘI, s OSMILHÁŘEM, s kulhavým KOZLEM, prezidentem Zemanem. Mich.5/4. Dle písniček od Krista, uvedených osm zločinců, se již změnilo v masky, v ČERTY, či v SATANY, protože, pro odstoupení rozumu Krista, jdou jen za svou kořistí. Musí se ještě změnit v suché stromy bez listí, až úplně poslušné Česko, přestane zabíjet Boží rozum. Boží hněv nad vzpurnými a zpupnými hlupáky, již neprodlévá. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

2.) Kristus seslal, na vzpurné a zpupné idioty, viditelné soužení, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, takže např. ekonom, ministr financí Babiš, a ekonom, ministr průmyslu Mládek, tápají v ekonomice jako slepci, protože zhřešili proti Hospodinu, pro svou neposlušnost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o ekonomice, ekologii, mravech, a o úplném zničení SKÁLY ekonomů, to je PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, vojenských kaplanů, vojáků, kramářů, atd. O idiotech Babišovi a Mládkovi, je opakovaně napsáno, že nevědí co činí, když velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, chtějí vyřešit ekonomicky. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu uvádí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jejich ekonomické činy, či zvyšování výroby, má za úplné bláznovství. Babiš a Mládek, proti novému Kristu, který chce, aby se všichni vzpurní, a úplně pomatení lidé, zachránili, pro dokonalou znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nezmohou vůbec nic. Kristus, takový, jaký skutečně v Písmu je, svůj rozum, ze svého milosrdenství, dává komu chce, a komu chce ho bere. Bere ho především zpupným a vzpurným Jidášům, zaprodancům a ztroskotancům, Baalům, to je boháčům, a DÉMONŮM, to je ekonomům a bankéřům. Jak skončí Baalové, to je boháči, a DÉMONI, to je ekonomové a bankéři, je uvedeno v Písmu, což Kristus, z milosrdenství svého rozumu, umožnil sdělit křesťanským, ekumenickým sviním, s hroší kůží, drzým pozemským Otcům, Satanům, kazatelům, Kolegarovi, Zemanovi a Lucii Vrančové z C3 info@cirkevtrebic.cz, při vysílání TWR v Proglasu, telefonicky i elektronicky. Podobenství o stvořeni ŽENY z KOSTI Adama, který se s Bohem přít nemůže, protože má od něho veškerý rozum, i veškerou dovednost, je o stvoření ekumenických církví, prostitutek, smilnících se svými Bohy, s Baaly a s DÉMONY, místo se SPRAVEDLIVÝM a VŠEMOHOUCÍM Kristem, s jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, veškerého lidstva. Neomylný dogmatik Pospíšil, v Proglase objasnil, že Baalové a kněží, v roce 381, stvořili VELKÉ SOUŽENÍ tím, že stvořili TROJ JEDINÉHO ukřižovaného Boha, kterého Kristus nazývá křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, nebo ekonomickým NETVOREM, pomocí neomylnosti dogmat svého křesťanského lži učení, mletím děsivé temnoty ekumenického katechismu, protikladných nauk o Kristu, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí. Zločinec, lhář, Satan, dogmatik, kněz Pospíšil v Proglase objasnil, že v roce 381, ještě žádné křesťanské modly neexistovaly, protože k Písmu, které je od jediného Boha SVĚTA, měli přístup pouze líní, a zlí Baalové, to je boháči, a drzí pozemští Otcové Satani kněží. Ti, kvůli vládě nad zbědovaným pracujícím lidem, se zmocnili Písma nikoli proto, aby sloužili SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU Kristu, jedinému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI jako pokorní, a úplně poslušní služebníci Krista, ale proto, aby mohli, jako líní, vládnout nad pracujícími lidmi. Kristus v Písmu uvádí, že kvůli křesťanským pokrytcům a lhářům, nikdo na SVĚTĚ, nemá o VŠEMOHOUCÍM BOHU ani ponětí, přestože všechno v Písmu uvedl, jak o sobě, tak o své křesťanské, EKONOMICKÉ, dočasné, MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, a každý člověk na SVĚTĚ musí uvedenou pravdu znát, protože HLAVOU každého člověka je BŮH, který, ze svého milosrdenství, dává lidem svůj rozum, či dovednost, pouze v částečce svého DUCHA, čímž činí své služebníky, kteří dělají co se Kristu líbí. ŽENY, ekumenické čarodějnice, mají povinnost se nyní úplně podřídit novému Kristu tím, že přestanou sloužit ekonomickým pravidlům a tradicím, a tím Baalům a DÉMONŮM, ale začnou sloužit novému Kristu okamžitě, jakmile umožní mluvit pravdu o energetice, ekologii, a o nových mravech, odborníkovi na energetiku, novému knězi, docentu Skálovi z VUT v Brně. Kristus nastolí novou prosperitu, nového začátku, DRUHOU ŠANCI lidstva se zachránit, před jeho hrozným hněvem, který již neprodlévá, což uvedl ve filmu NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY, který učinil podobenstvím, o zničení všech kramářů s Božím slovem. Film, jako podobenství, platí pro každého člověka na SVĚTĚ, nyní především pro SVATOU ZEMI, pro Domašovsko. Starosta Pitrocha má proto povinnost jednat stejně, jako starosta v uvedeném filmu. Má povinnost svolat Domašovsko na SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, a vyznat své viny, pomocí textů Písma. Má povinnost vyznat, že cokoli boháči Domašovska, Medlík, Horianský, Němec, Halačka, Kříž, Králík, Dorazil, Kočí, Pitrocha, Vítková, atd., během 21 let kapitalismu, ve vzedmutém moři militaristických sviní, učinili nezaměstnaným, bezdomovcům, či prostitutkám, atd., Bohu učinili. Má povinnost zajistit hlasování o nastolení Boží dokonalé SPRAVEDLNOTI, která je možná pouze při úplné SMRTI uvedených boháčů tím, že nad lidmi nebudou vládnout oni, ale nová ŽENA STATEČNÁ, KRÁLOVNA MÍRU, která je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Prosperita každé vesnice a města je nyní možná pouze při úplné poslušnosti nového Krista. Nový Kristus vrátí lidem svůj rozum, ze svého milosrdenství, až pomatený starosta Pitrocha rozhodne, o nezbytnosti nastolení Boží SPRAVEDLNOST, zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle kapitol 135a148, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristus v Písmu uvádí, že lidé mají být pracovití. Uvádí, že pracující lid pracovitý je, dokonce je EKONOMICKÝM BOHEM křesťanů, UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮROU, pracovitý tak, že až kvílí, což je způsobeno tím, že Bohem pomatených křesťanů, není BŮH celého SVĚTA, ale SKÁLA Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenští kaplani, vojáci, zbraně, auta, atd. Pracující lid začne pracovat smysluplně, když nebude žádných nezaměstnaných, žádných bezdomovců, žádných prostitutek, protože bude ve všem po nedostatku, když to odborník na energetiku, docent SKÁLA z VUT v Brně, s novým Kristem, s jediným Bohem SVĚTA, se SLOVEM NOVÝCH NEBES, zkusí. Kristus vyčkává, chce se nad zemi svatou, nad Domašovskem a Brnem smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Již se smilovat může, protože ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nový Kristus umožnil objasnit, že křesťanský Bůh, je BŮH EKONOMICKÝ, že od přelomu věků konce éry fosilních paliv, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, což je z důvodu nastolení vlády jediného Boha, nad všemi státy SVĚTA, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus umožnil z Písma objasnit, že Baalové, to je boháči, DÉMONI, to je ekonomové, a drzí pozemští Otcové Satani kněží, pro svou lenost, pro svůj odpor k práci, se cca ve třetím, či čtvrtém století, drze zmocnili SLOVA NOVÝCH NEBES, aby ve své tmě křesťanského vzdoro království, mletím protikladných nauk o Kristu, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí, mohli vládnout nad lidmi, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, PENĚZ, místo Krista SPRAVEDLIVÉHO k pracujícímu lidu. Ze SLOVA NOVÝCH NEBES, je však zřejmé, že Kristus VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, je Pánem nad sobotou, nyní DNE PÁNĚ 10.5.2014 tím, že je PÁNEM, nad každou DUŠÍ, a nad každým TĚLEM, každého člověka. Nikdo již nemá výmluvu, druhý příchod Krista do Česka v květnu 2014, zase ignorovat, což platí především pro docenta Skálu z VUT v Brně a pro starosty Pitrochy v Domašově u Brna. Všechny hříchy, nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, odpustí tomu, kdo se k ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, vrátí v médiích neprodleně, ve středu, DNE PÁNĚ 14.5.2014. Když docent Skála a starosta Pitrocha, budou ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES znovu ignorovat, budou novým Kristem potrestáni, na TĚLE i DUCHU, a budou tím strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Nikdo již nemá výmluvu, SLOVŮM NOVÝCH NEBES, nerozumět. Kdo se ke Kristu nevrátí neprodleně, toho zase seberou chamtiví Satani kněží, do svého křesťanského PEKLA, sloužením křesťanských a jiných, modloslužeb. Velikonoce v Česku, pro drzost vzpurného, a tím mrtvého pozemského Otce, Satana kardinála Duky, Satana Halíka, atd., kteří v ČRo1, a v ČRo2, atd., obrací evangelium, o energetické, ekologické a mravní spáse v pravý opak, a pro drzost ostatních křesťanských hlupáků, nebyly od slova PESAH, nebyly o rychlém návratu ke SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, protože nový Kristus, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, dá svůj technický rozum, o nové energetice, jenom pokorným, a úplně poslušným znalcům SLOV NOVÝCH NEBES. Viz text, o naprosto chybné energetické koncepci, úplně pomatené vlády Česka, která je, pro Kristem vyvolené Česko, energetickou, ekologickou a mravní SMRTÍ. Jedině správná energetická koncepci Česka, a SVĚTA, je uvedená v Písmu, v Božích příkazech, a v Božích zákonech, a je nezbytné ji neprodleně realizovat. Ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, dává Kristus Brnu, a SVĚTU, naději do budoucnosti tím, že slibuje zachránit PLANETU ZEMI, úplným zničením křesťanství, a tím zničením STARÉ ZEMĚ, úplným zničením Baalů a DÉMONŮ, nikoli silou, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Zničení Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, vojáků, kramářů, politiků pravice a levice, a jiných podvodníků a zločinců, je možné, po projednání SLOVA NOVÝCH NEBES, na vědecké úrovni, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, s rektorem Masarykovy univerzity Bekem, s rektorem VUT v Brně Štěpánkem, a s farářem Dominikem, z Domašova u Brna, což se do Velikonoc 2014, a do DNE ZEMĚ, 22.4.2014, nestalo. Písmo NOVÝCH NEBES, objasňuje nedokonalost DUŠE a TĚLA každého člověka, dokonalost rozumu Božího, a moc Boží, nad TĚLEM a DUŠÍ, každého člověka. Současně objasňuje dokonalou lásku Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o záchraně PLANETY ZEMĚ, při úplném zničení SKÁLY Baalů a DÉMONŮ, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, VOJENSKÝCH KAPLANŮ, VOJÁKŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Při DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka a Slovenska, Kristus, naplnil texty Písma tím, že lži lid Česka, a SVĚTA, uzavřel pod svou NEPOSLUŠNOST tím, že odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, v částečce svého DUCHA SVATÉHO, od všech lidí, čímž způsobil viditelnou debilitu všech vzpurných, zpupných, a neposlušných, v částečce DUCHA BOŽÍHO, o existenci nového Krista, a jeho nové, Boží energetice, nahrazující fosilní paliva. Odstoupením svého rozumu, od všech zpupných a neposlušných, Kristus umožňuje pochopit, z milosrdenství svého rozumu, pokorným, a úplně poslušným znalcům Písma, vlastní bezmocnost. Ti, kdo nebudou riskovat vlastní život, ani život Česka a SVĚTA, vrátí se neprodleně ke Kristu, SPRAVEDLIVÉMU, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, pro znalost SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, o naprosté nedokonalosti lidského rozumu. Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, učiní SVĚT energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelným, vytvořením NOVÉ ZEMĚ, až média začnou mlet ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kvůli energetické spáse Česka, a SVĚTA, kvůli konci éry fosilních paliv. Zachránit PLANETU ZEMI, SLOVEM NOVÝCH NEBES, neprodleně, ještě ve SVATÉM TÝDNU, na Velikonoce 2014, a v dubnu 2014, úplným zrušením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, zničením STARÉ, militaristické ZEMĚ, se zase nepodařilo. Kristus, který nečiní nic tajně, v Písmu, i v ČRo, již ohlásil svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, do jím v Písmu vyvoleného Česka a Slovenska, v květnu 2014 v případě, že mě umožní, z milosrdenství svého rozumu, dopsat tuto kapitolu 178. Nový Kristus vyžaduje, aby v Česku každý z textů Písma pochopil, moc Krista, např. nad boháči, nad ekonomy, nad ministrem průmyslu Mládkem, a nad ministrem financí Babišem, ze kterých, odstoupením svého rozumu, učinil prokazatelně zločince, lháře, podvodníky, či stupidní hlupáky, pro lži o energetice, a Kristu. Pro nemravná nemluvňátka, stále opakuji texty Písma o tom, že kdo si znovu vyvolí za Bohy boháče, a ekonomy, Medlíka, Kočího, Dorazila, Němce, Králíka, Pitrochy, Babiše a Mládka, nenávidí Krista, který nechce nezaměstnané, nechce bezdomovce, nechce války, nechce vojenské kaplany, nechce zbraně, nechce auta, nechce supermarkety, atd. PAMĚTNÍ KNIHU pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, křesťanských a militaristických zločinců, nechal napsat, protože nechce, blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, nechce třetí SVĚTOVOU VÁLKU, vyžaduje ukončit zbrojení, a zrušit všechny armády SVĚTA, atd. Chce, aby Česko a Slovensko pochopilo, že boháči a ekonomové, Medlík, Kočí, Dorazil, Němec, Králík, Pitrocha, Mládek, a Babiš, se chovají jako blázni z toho důvodu, že jejich ŽENA STATEČNÁ, není novým Kristem. Jejich pomatenost bláznů, je opakovaně prokázána v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů, v textech, o jejich totální debilitě. ČRo, ČT, TWR, Proglas, atd., stále mluví zpupně o Kristu, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO. Uvedení zpupní hlupáci, nemají než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ. Všechny ŽENY, všechny ekumenické církve, mají povinnost, na nejbližší ŠKAREDOU STŘEDU, porodit dítě, Krista, PÁNA NAD SOBOTOU, na OSM písmen, se jménem HOSPODIN, což se stále nedaří. V nejbližší středu, ve DNI křesťanské TMY, mají ekumenické církve povinnost, proměnit chrámové zpěvy, děsivé křesťanské temnoty, a krutého zmijího jedu, ekumenického katechismu, v kvílení. Kazit nastolení celosvětového míru, jednoho velkého ČESKA, děsem tmy žvástů ekumenického katechismu, je trestný čin. Jsme již pod Boží milostí, a v Česku již platí Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Kdo se dopouští hříchu, který je k SMRTI lidstva, kterým je ignorování Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, je z Ďábla, z pozemského Otce Satana faráře Dominika, či z vládce křesťanského PEKLA, z BELZEBUBA papeže Františka. Kdo se narodí z Boha, který je nyní ŽÁREM SLOV PÍSMA OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, již nemůže hřešit hříchem, kterým je křesťanství. Kristus v Písmu na mol rozložil majetek, po kterém dychtí, Satany kněžími matený lži lid, Baalové, to je boháči, a BÉMONI, to je ekonomové a bankéři. Lidská existence, pod STARÝMI křesťanskými NEBESY, pro odstoupení rozumu Krista od Baalů a DÉMONŮ, ztratila svůj smysl. Po vyvedení Česka, z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře militaristických křesťanských sviní, pomocí vzpurných a drzých vojenských kaplanů ekumenických církví, je smutné, že Kristem vyvolené Česko, stále pokládá SVĚTLO SVĚTA Boží dokonalé spravedlnosti, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, za zlo, a militaristický křesťanský imperialismus, války o moc nad lidmi, např. na Ukrajině, a války o ropu, plyn a suroviny, např. v Iráku, v Afghánistánu, atd., za dobro. Boží hněv, nad vzpurnými a neposlušnými, NESPRAVEDLIVÝMI, již neprodlévá. Klíčovou záležitostí se stane SOUD v ČRo a v ČT, kdy Kristus, v mezinárodním dnu SMUTKU a RADOSTI, pokorným a poslušným, svůj rozum vrátí, a zpupné a drzé, zanechá v říši ticha. Kristus v Písmu slíbil, že skončí mé trápení, sepisování pomalého POSLEDNÍHO SOUDU zpupných, a vzpurných, od kterých odstoupil svým rozumem, pro jejich neposlušnost. Nový Kristus, ze svého milosrdenství, svůj rozum vrátí, pokorným a úplně poslušným znalcům Písma NOVÝCH NEBES. Ostatní nechá padat do energetického hrobu, či do říše ticha, odstoupením svého Božího rozumu, od DUŠÍ zpupných, vzpurných, a neposlušných. Kristu se nikdo beztrestně posmívat nebude. Dává všem znamení slovem NOVÝCH NEBES. Každý je zodpovědný za svou DUŠI, i za své TĚLO, které jsou stejné, jako u zvířat. Kdo nebude studovat PÍSMO NOVÝCH NEBES, toho Kristus zabije, či jinak potrestá, odstoupením rozumu. Snad se smiluje, do úplňku MÉSÍCE 14.5.2014, nad jím vyvoleným poslušným Českem a Slovenskem. Žalm81/4až115/17, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18, Iz.29/11až24až57/10,16,20, Jer.3/14až31/27,32až51/58, atd. Nový Kristus není ani křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, ani elektřinou, vyrobenou ve stávajících zařízeních, protože pomatení lidé, mají nedokonalé výrobky svých rukou, za Boha. Oz.2/18až14/3, Iz.48/5,10,11, Bhagavadgíta15/5,6až20až18/78, atd. Ten, kdo se oprostí od nevhodné společnosti křesťanských, militaristických hlupáků, a pokrytců, od politiků pravice, a jejich Bohů, od drzých pozemských Otců, Satanů, farářů, kněží, poznáním VĚČNĚ ŽIVÉHO SLOVA NOVÝCH NEBES, oprostí se od protikladů štěstí, způsobeného Božím rozumem, a neštěstí, způsobeného odstoupením rozumu Krista, stane se BOHEM, BOŽÍM SYNEM, novým BOŽÍM LIDEM a změní SVĚT, realizací Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo přemůže hmotný chtíč, vytvořený NESPRAVEDLNOSTÍ BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a kdo ví, že odevzdat se novému Kristu, znamená odevzdat se novému VŮDCI, pokornému a úplně poslušnému, např. Kristem v Písmu vyvolenému, novému prezidentu Česka, projektantu Ing. Rákosovi, který je odborníkem na energetiku zimních bytových domů, dosáhne věčného království, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pro pochopení, že SVĚTLO SVĚTA, je nyní tou Boží spravedlností, která je nezbytná, pro nastolení energetické neotřesitelnosti, která je opakovaně uváděná. Kristus sídlí v srdcích a myslích všech živých bytostí. Od Krista, či od Hospodina, pochází paměť, poznání Krista, i zapomnětlivost. Ti, kdo studiem Písma od Krista pochopí, že svrchované sídlo nového Krista, je pouze v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ozářených Božím rozumem, který je Boží milostí, pouze pro pokorné, a pro úplně poslušné, se již nikdy nevrátí na tento hrozný, hmotný SVĚT, křesťanského PEKLA, s BANKOVNÍM SYSTÉMEM, a s VOJENSKO PRŮMYSLOVÝM KOMPLEXEM, protože SLOVO NOVÝCH NEBES, vytvoří NOVOU ZEMI. Ve stávajícím SVĚTĚ, či PEKLE, pod STARÝMI NEBESY, jsou všechny bytosti chybující, kvůli své SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. V novém SVĚTĚ, pod NOVÝMI NEBESY, budou všechny bytosti neomylné, protože jedinou SKÁLOU bude nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Kromě TĚLA a DUŠE člověka, existuje ještě jiná, NEJVYŠŠÍ DUŠE, Hospodin, nepomíjející Pán celého SVĚTA, který, při svém navštívení, vstupuje do tří světů lidí, chudých, průměrných, a bohatých, a udržuje je. Dokonalost života v energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelném Boží království, Česko dosáhne v případě, že např. farář Dominik z Domašova, či vůdce nového Božího technického lidu VUT v Brně, PETR Štěpánek, budou NOVOU SKÁLOU tím, že zanechají všech druhů náboženské tmy, a všech promyšlených vychytralostí BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a odevzdají se Bohu, SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU, jaký skutečně je, ve veškerém SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Bhagavad.1/1až15/5až18/78. Bez dobrých znalosti textů Písma, o DRUHÉM PŘÍHODU Krista, do vyvoleného Česka a Slovenska, se Bůh, svým rozumem, nad nikým nesmiluje. Když pomatení řeknou: Ach, nač se trápit, studiem Písma, Kristus se nesmiluje. Pomocí rozumu Krista, i staří psi z VUT v Brně, docenti Skála, Kadrnožka, Hirš, a ČVUT, děkan Hrdlička a profesor Drkal, se naučí novým kouskům. Není třeba se bát změny. Kněží jsou Kristem prokletí, protože si neberou k srdci texty slov NOVÝCH NEBES. Křesťanské rozdělení lidstva na chudé a bohaté, je největší zlo na SVĚTĚ. V Rovnosti i v Písmu Kristus uvádí, že se chce nad chudými, a nezaměstnanými smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství tím, že se současně smiluje nad boháči. Smiluje se, uleví se mu, když pod novými nebesy, nové VINNÉ RÉVY Bible, a FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, u nové BOŽÍ RODINY, kde nebude ani chudých, ani bohatých, na půdě svaté, na Domašovsku, v době cca sedmdesáti let od Hitlera, prostře ve všech restauracích, pro všechny, STŮL SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle kapitoly 129až148až175. Kristus se v Písmu omlouvá, za dvacet jedna let, kdy uvedl Česko, do vzedmutého moře militaristických křesťanských sviní, aby se mohl soudit např. s vojenskými kaplany, a s drzým, pozemským Otcem, Satanem, Tomášem Halíkem, atd. za převracení evangelií, o Boží energetické, ekologické a mravní spáse, v pravý opak. Kristus, po čtyřiceti létech pouště Boží socialistické spravedlnosti, sužuje nezaměstnané, a jejich rodiny, soužením, jaké, ve vzedmutém moři křesťanských militaristických drzých sviní, v jednadvacetiletém Česku, ještě nebylo. Zlo je pro nadvýrobu, pro přemnožení lidstva, pro nedostatek práce, pro špatné zákony, pro chamtivost, která je modloslužbou, a pro službu drzých, pozemských Otců, Satanů kněží, svým Bohům boháčům, a bankéřům, a své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM a MAJETKU, místo SKÁLE, kterou je Kristus. Drzí Otcové Satané kněží, mletím děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, ekumenického katechismu, dělají v Česku, a na celé ZEMI, veškeré křesťanské, militaristické zlo. Jer.1/17až6/19,30,23/29,32až31/27,32až51/58, Žid.3/10,4/7,5/11,6/3,6,8/10,12/28, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Sír.5/5,7/16až9/15až19/20,25, 5.Moj.5/8,7/6,15,30/11,18až32/16až43, Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,6/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10až20, Jan1/1až8/44, 1.Jan.3/10. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

3.) Kristus, který je SPRAVEDLIVÝ, chce konat divy, a k zázrakům se mít, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takže nikdo, kdo umí číst Česky a Slovensky, nemá výmluvu, zázrakům o Česku, neporozumět. Energetická koncepce Česka, a SVĚTA, jedině možná, opsaná z textů PÍSMA NOVÝCH NEBES, uvedená např. na posledních osmi, či osmnácti stranách, kapitoly 176, je vzpurným, zpupným, a neposlušným hlupákům, stále zahalená, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO. Boží hněv však již neprodlévá, a především odborník na energetiku, STARÝ PES, docent SKÁLA z VUT, v Brně, který jako jediný z Česka, mluvil dříve o energetice pravdu, má povinnost, z milosrdenství rozumu Krista, mluvit pravdu o energetice znovu, a tím z milosrdenství rozumu Krista, se naučit štěkat na boháče, a na ekonomy a bankéře, především na vzpurné, zpupné a neposlušné, to je mrtvé ministry Mládka a Babiše, neprodleně, ještě v květnu 2014. Rovnost, z milosrdenství rozumu Krista, DNE PÁNĚ 17.4.2014, uvedla údaje, o výrobě elektrické energie, a o energetické vládní koncepci Česka, na nichž je možné dokázat, na základě pravdivého učení docenta SKÁLY z VUT v Brně, že ekonomové, DÉMONI, ministři průmyslu Mládek, a ministr financí Babiš, jsou, pro odstoupení rozumu nového Krista, úplní idioti. Vilém Janouš v Rovnosti uvedl podíl různých typů elektráren, na výrobě elektřiny v roce 2001, a v roce 2012. Protože na uvedených údajích lze dokázat totální debilitu technické elity Česka, způsobenou odstoupením rozumu Krista, od zpupných, vzpurných, a úplně neposlušných, jsou tyto údaje opsány, pro orgány v trestním řízení z Rosic a z Brna, a z KSZ v Brně, s požadavkem trestního stíhání všech uváděných zločinců, či hlupáků, především ministrů Mládka a Babiše, starosty Pitochy, drzého pozemského Otce, Satana faráře Dominika, atd., pro jejich lži o Kristu, a tím, kvůli odstoupení rozumu Krista, pro lži vládnoucí technické elity, o energetice. Rovnost uvádí, že v roce 2001, výroba elektřiny, podle různých typů elektráren byla následující. JADERNÉ – 19,75 %. PARNÍ – 73,83 %. VĚTRNÉ – 0,02 %. PAROPLYNOVÉ a PLYNOVÉ 3,10 %. VODNÍ – 3,30 %. Tyto údaje jsou uváděné z toho důvodu, že v této době, odborník na energetiku, docent SKÁLA z VUT v Brně, pravdivě učil, že elektrická energie tvoří cca 10 % z celkově spotřebované energie. Současně učil, že spotřeba energie na dopravu, z celkově spotřebované energie, tvoří cca 50 %. Učil, že kapalná paliva určená pro dopravu, tvoří cca 50 %, z celkově spotřebované energie. Rovnost uvedla, že nárůst výroby elektřiny, od roku 2001, do roku 2012, je cca 14.7 %. Nárůst automobilizace, nárůst spotřeby kapalných paliv, a plynu, Rovnost neuvedla. Výroba elektřiny, podle různých typů elektráren, v roce 2012, dle Rovnosti, byla následující. JADERNÉ – 34,62 %. PARNÍ – 54,00 %. VĚTRNÉ – 0,47 %. PAROPLYNOVÉ a PLYNOVÉ 5,06 %. VODNÍ – 3,38 %, FOTOVOLTAIKA – 2,48 %. Elektřina z obnovitelných zdrojů, dle údajů z Rovnosti, tedy činí pouze 6,34 %, což je cca 0,634 %, z celkově potřebné energie. Uváděné údaje jsou důležité, pro pochopení naprosto nesmyslných energetických koncepcí, všech vzpurných a zpupných vlád dvacetiletého Česka, od nichž Kristus, jako od neposlušných, to je od mrtvých, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odstoupil. Kristus, odstoupil svým rozumem, od mrtvých z toho důvodu, že vyžaduje, neprodlené a úplné zničení opakovaně uváděných Baalů = boháčů, a DÉMONŮ = ekonomů a bankéřů, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, kterou mohou zajistit pouze pokorní, a úplně poslušní, to je živí, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech. Vše je uváděné především z toho důvodu, že v Rovnosti bylo uvedeno, že pomatenec Kysela uvedl, že do roku 2040, až 2045, dojdou zdroje štěpitelného uranu, a že lidstvo bude muset stavět jaderné elektrárny čtvrté generace, a že tedy dostavba Temelína, či Dukovan, stávajícími reaktory, uvažovaná ministrem průmyslu Mládkem, je neekonomická z toho důvodu, že je ekonomicky a technicky debilní. Totéž tvrdil, při vzniku nového Česka, docent SKÁLA z VUT v Brně. Stal se stejnou SKÁLOU, jakou je Kristus, pro svou pravdomluvnost. Docent SKÁLA, se totiž postavil, svým tvrzením, o nesmyslnosti plánovat výstavbu cca dvaceti elektráren velikosti Temelína, dle docenta Kadrnožky z VUT v Brně, či výstavbu cca čtyřiceti elektráren velikosti Temelína, dle děkana SFČVUT v Praze Hrdličky, proti většině pomatenců technického lži lidu Česka. Česko a SVĚT nelze energeticky spasit výstavbou jaderných elektráren s reaktory na štěpitelný uran, pro jeho malé SVĚTOVÉ zásoby, uvedl kdysi docent SKÁLA, což potvrdila, DNE PÁNĚ 17.4.2014, Rovnost. Nový Boží technický lid, stále stojí proti Bohu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, protože nevěří textům Písma o tom, že i technický lid, pro odstoupení rozumu Krista, je jako PÁRA NAD HRNCEM. Vzpurný a zpupný technický lži lid, dnes již z milosrdenství rozumu Krista, nechce velice blízký ropný kolaps, vyřešit výstavbou velkého počtu jaderných reaktorů, což je nemožné jak ekonomicky, tak technicky. Kristus stále bdí nad technickým zlem, odstoupením svého rozumu, od vzedmutého moře zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických sviní, s hroší kůží. Vzpurný a zpupný technický lži lid, velice blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, dnes již nechce vyřešit ani výstavbou desítek kusů jaderných elektráren, ani dostavbou Temelína, z hlediska ekonomického. Je stále naděje, že se Kristus smiluje, svým technickým rozumem, nad docentem SKÁLOU znovu proto, aby potvrdil svoje dřívější slova, že dostavba Temelína, dostavba Dukovan, či výstavba desítek kusů jaderných elektráren, velikosti Temelína, dle dřívějších plánů docenta Kadrnožky, a dřívějších plánů děkana Hrdličky, Česko energeticky nezachrání, před velice blízkým ropným, a tím i ekonomickým kolapsem. Kristus změní celý SVĚT, když docent SKÁLA, z milosrdenství rozumu Krista, bude novou SKÁLOU tím, že bude mluvit pravdu o energetice, pravdu o novém Kristu, a pravdu o lháři a zločinci, o ekonomu, o ministru průmyslu Mládkovi, který v Rovnosti 19.4.2014, znovu žvástá, že Česko energeticky spasí ELEKTROŠOKEM, to je energetickou koncepcí vlády, pouze na elektrickou energii. Vláda má povinnost uznat, že Kristus, svým technickým rozumem, nikoho vzpurného a neposlušného, již nepase, a pást nebude, a že proto dostavba Dukovan, nebo dostavba Temelína, dle nových plánů ministra Mládka, Česko energeticky spasit nemůže. Vláda má povinnost podat demisi, uznat moc Boží nad lidmi celého SVĚTA, a odevzdat se do rukou Božích tím, že zorganizuje vytvoření vlády nové, pro řízení přestavby militaristického, křesťanského Česka, na Boží celosvětové království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, dle dalších textů, či dle kapitol 135a175. Vilém Janouš v Rovnosti žvástá, když uvádí, že odborníci na energetiku zkouší jaderné reaktory čtvrté generace, které nevyužívají k chlazení vodu, ale např. sodík ve Franci, hélium v Japonsku, a olovo v Rusku. Žvástá tím že uvádí, že jaderné reaktory čtvrté generace, zajistí pro lidstvo dostatek energie, na další stovky let, do doby, kdy bude získávána energie, pomocí jaderné fůze, což dle pomatenců, od nichž Kristus odstoupil svým rozumem, má být již v roce 2040, nebo 2045. Velice blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, bude dříve, než všichni lháři, či všichni vládnoucí SEDMILHÁŘI, vládnoucích sedmi politických stran, či vládnoucí OSMILHÁŘI, v čele s prezidentem Zemanem, lživě uvádí. Mich.2/3,4,10,5/4,9,6/7, 7/18, atd. Pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, všechno se na SVĚTĚ hroutí, dle Písma, i dle písniček od Krista, protože docent SKÁLA z VUT v Brně, stále ještě není SKÁLOU, stejnou jako nový Kristus, pro mluvení pravdy o energetice, a o novém Kristu. Nový Kristus, OSMIČKOU v obilí, již oslavil vládnoucí OSMILHÁŘE Česka. Budou oslavení v okamžiku, až docent SKÁLA bude vládnoucím OSMILHÁŘŮM Česka prorokovat texty Písma, o vyvolení Česka být BOŽÍM SYNEM, být BOHEM, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, který spálí všechny zpupné, vzpurné a neposlušné. Česko, z milosrdenství rozumu Krista, bude energeticky spaseno, když se nikdo nebude chvástat, a mluvit zpupně, a nadmutě o tom, že ropa a plyn, v dohledné době nedojdou. Nového Krista se musí všichni bát, protože ropa a plyn určitě v dohlednu dojdou. Česko, na základě jednání lidí, během dvaceti jedna let křesťanského militarismu, technické elity, má povinnost z textů Písma pochopit, že lidé, svým rozumem, žádnou obnovitelnou energetiku, nevymyslí. Nový Kristus, Česko energeticky spasí pouze v případě, když bude BOHORODIČKOU nového Krista. ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, je jediným Bohem SVĚTA, a musí pomatence pálit víc, než hranice, na které stál Jan Hus. Kristus chce, aby se všichni energeticky zachránili úplnou poslušností tím, že všichni uvěří v texty Písma, že pro odstoupení rozumu Krista, se všichni zpupní a vzpurní, musí ztratit z vlády, ze STÁTNÍ SPRÁVY, z médií, ze školství, z nevhodné výroby, z nesmyslné dopravy, atd., jako pára nad hrncem. Kulhaví, hluší, a slepí, zmizí v okamžiku, až Kristus nastolí DEN PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, v Božím království, po zveřejnění pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, na VUT v Brně, a v médiích. Docent SKÁLA, mluvením pravdy o energetice, má povinnost Česko naučit takto mluvit. Pán již chce, abychom zůstali v Česku a Slovensku naživu, a proto máme povinnost ukončit vzpouru proti novému Kristu, a proti jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, především o energetice, ekologii a mravech, uvedených v zákonech POLE VĚDY Písma. Až text, o rozdělení celkově spotřebované energie, uvedený na straně 2, bude doplněn, až vláda zločinců premiéra Sobotky, ministrů Babiše a Mládka, bude usvědčena ze lží o energetice, a lží o Kristu, padne a již nepovstane. Lži o nesmyslných energetických koncepcí, jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, pro lži o MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

4.) Bylo přetaženo z minulé kapitoly 177. Česko, z milosrdenství rozumu Krista, má povinnost zajistit, aby v DOLINĚ O2 Arény v Praze, veškeré lidstvo SVĚTA, bylo přijato do věčných příbytků, to je do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených na výkresech v kapitole 129, jejichž výstavba je energetickou spásou. Proto zničení BANKOVNÍHO SYSTÉMU celého SVĚTA, je Boží dokonalou láskou. Bůh podruhé přichází Česko a SVĚT energeticky spasit, ze svého milosrdenství, svým novým technickým rozumem Krista, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Nový Kristus vyčkává, chce se nad svým novým Božím lidem, na Domašovsku, a na VUT v Brně, svým rozumem, ze svého milosrdenství, smilovat. Smiluje se, až celé Česko bude vědět, že křesťanský militarismus a katechismus, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Energetická spása je např. ve výstavbě sídlišť z domů zimních bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Toto sídliště je navrženo na výkresech, předaných rektoru VUT Štěpánkovi, již 19.12.2013. Kristus se nad VUT smiluje, až rektor Štěpánek, veškerou starost o energetiku, vloží na Krista, na jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Hospodin je od slova HOSPODA, což je Pán domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, který, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, ruší chudé a bohaté. Věčný příbytek, ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, Luk.16/9,16, Ám.3/7,15, je navržen tak univerzálně, aby každý člověk bydlel postupně úplně stejně, a tím měl stokrát víc domů, než má dnes. Mar.7/7,10/30, Jer.12/2,4,16, Iz.21/5, Sír.5/5až40/29,43/26,31, atd. Např. pro stávající střední vrstvu, ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, bude nadstandardní. Např. šestičlenná rodina bude mít šest pokojů o rozměrech 7 x 5,8 m. Čtyři samostatné velké koupeny, a čtyři WC. Dvě kuchyně, o rozměrech 7,3 x 5,2 m, kde se vařit nebude. Doma se stravovat nikdo nebude. Veškerá strava na sídlišti, bude podávaná ve stravovacím a kulturním centru, dle návrhu, pro 1360 lidí. Tyto ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, a DOMY PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jsou energetickou spásou Česka a SVĚTA, protože nebudou potřebovat vůbec žádnou energii, protože pro danou komunitu, vyrobí dostatek energie. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, ruší veškeré prodejny potravin. Především docent Skála z VUT v Brně musí pochopit texty Písma o tom, že MASO OBĚTOVANÉ MODLÁM, je maso, které se zkazí v supermarketech. Nový Kristus nevrátí technické elitě, částečku svého DUCHA, dokud nerozhodne o zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Domy jsou navržené univerzálně tak, aby sloužily rodinám mladým, starým, i lidem samostatně žijícím. Všichni budou bydlet úplně stejně. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, vyjde především při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ. Křesťanský lži lid bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE a mravech. Zároveň se však bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc NOVÉHO SLOVA, zničit tmu a krutý zmijí křesťanský jed, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je NOVÝM SLOVEM. Co Česku brání, jít tím ránem nového DNE PÁNĚ, který bude trvat tisíc let, dál, do Božího neotřesitelného království. Další text o sídlišti z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, viz kapitola 177. Z úst vděčných KOJENCŮ, a NEMLUVŇÁTEK, na VUT v Brně, především z úst nového rektora VUT v Brně prof. Petra Štěpánka, stepanek.p@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, děkana Stavební fakulty prof. Drochytky dekan@fce.vutbr.cz, děkana Fakulty strojního inženýrství prof. Doupovce dekan@fme.vutbr.cz, ředitele Energetického ústavu docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše 2450@fce.vutbr.cz, a docenta Kadrnožky, si Kristus, již v Písmu, veškerém od Krista, připravil chválu. Pro přelom věků konce éry fosilních paliv, v Písmu připravil východisko, které uvedl v dokonalé lásce svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech, opakovaně uváděné v APOKALYPSE těchto textů. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží, až se zjeví sláva úplně poslušných Božích SYNŮ ČLOVĚKA, Štěpánka, Doupovce, Skály, DrochytkyHirše, a docenta Kadrnožky. Jediným vysokoškolským UČITELEM, Božích SYNŮ, nového BOŽÍHO LIDU, pokorného a úplně poslušného, Štěpánka, Doupovce, Skály, DrochytkyHirše, a docenta Kadrnožky, je nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který je nyní SVĚTLEM SVĚTA, či ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nový Kristus v Písmu slíbil, že se nad novým technickým lidem VUT v Brně smiluje, když mě nový rektor VUT Štěpánek v Brně přijme, když spolu projednáme dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především tím, že projednáme návrh sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z výkresů, předaných na VUT v Brně, již 19.12.2013. Nestaví-li domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, nový Kristus, svým rozumem, marně se namáhají stavitelé na VUT v Brně, svým rozumem zvířat. Boží hněv nad vzpurnými a neposlušnými, neprodlévá. Z Písma je zřejmé, že na VUT v Brně, nový Kristus otřese v Česku, podruhé NEBEM a ZEMÍ. Jakmile mě rektor VUT v Brně Štěpánek přijme, pod pohledem nového Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zmizí v Česku podruhé, při druhém příchodu, stále stejného Krista, STARÁ ZEMĚ, a STARÉ NEBE, protože pro vládu drzého, vzpurného, mrtvého KOZLA, zločince, nového premiéra Sobotky, a pro vládu hlupáka, drzého, vzpurného, a tím mrtvého, zakladatele KOZLŮ ČSSD, smradlavého kuřáka, kulhavého prolhaného zločince, prezidenta Zemana, již v Česku nebude místa. K.M.1/4,5/23,6/6až24až12/10,17,27až19/6, Zj.20/11až22/21, Age.1/9,2/3,6,15,18,22, Iz.1/1,29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, atd. A kdyby nový Kristus neukončil ty dny vládnoucích mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u Božího lidu, na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Proto, aby Česko nezahynulo, pro odstoupení rozumu ŽIVÉHO BOHA, od vzpurných a drzých pozemských Otců Satanů kněží, na Domašovsku, a v Česku, musí znít hlas boje, proti všem neposlušným hlupákům, kteří se stále chtějí potýkat s Kristem, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu. Novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, se žádný hlupák, beztrestně posmívat nebude. Vyvlečení hlupáků od vládnoucích koryt, je zapotřebí provést nikoli silou, ale novým DUCHEM, zveřejněním této kapitoly, na www.pametni-kniha.cz. Kdo se dotkne úplně poslušných BERÁNKŮ nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až12/28až13/17, 1.Kor.1/27až10/12,14/33,36,15/33, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Mat.5/3,9,14,18až25/40, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14až13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,35/19,24,43/26,31, Ám.3/7,5/10,18,8/2až11, K.M.1/4,16,4/19,5/23,6/12,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Kaz.3/18,6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Luk.16/9,13,17/10až34,19/44,20/18, Žalm1/1až37/5,11,35až50/16,22,96/7,107/10,18,27,43až132/5,8, Sof.1/11,17až3/11, Iz.2/22až21/5až29/11až24,31/9,33/22až48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Jer.1/17,11/19až23/3,29,32až31/27,32až49/12,20,50/21,24,45,51/58, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až10/4, Mat.5/3,9,14,18až25/40, Mich.2/3,4,10až4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, 1.Jan.2/20,27,3/8,10,5/2,6,14,16, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Gal.1/7až3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Mal.1/7,10,2/2,7,9,17,3/10,16,20, Abak.2/2,13, atd. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Aby mohl Kristus, svým rozumem, vybudovat novou energetiku, musí veškerá PŮDA, a veškerý majetek, včetně církevního, patřit Hospodinu tím, že vznikne nová STÁTNÍ SPRÁVA, s novou vládou Česka, vytvořená dle těchto textů. Text přetažený z kapitoly 177. Narození se nového Krista, BOŽÍHO SYNA, BOŽÍHO LIDU, Česka, je v DEN SOUDNÝ, při úplňku MĚSÍCE, v den svátku Česka a SVĚTA, DNE PÁNĚ 14.5.2014, na VUT v Brně, je nezbytné. Když po ŠIROKÉ CESTĚ, na Domašovsku, a tím i na VUT v Brně, půjde mnoho poslušných, z křesťanství v Česku, na VUT v Brně, neprodleně vyrazí, maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Aby Česko uvažovalo pouze o této vládě, byly zpochybněny podzimní volby politiků pravice a levice, v roce 2013, trestním oznámením, kvůli lžím vládnoucí elity o Kristu, a lžím o energetice, podaným na NSS v Brně, u JUDr. Baxovi, KSZ v Brně JUDr. Sladkému, a u Policie ČR v Rosicích, npor. Šoukalovi, což bylo provedeno veřejně, v kapitole APOKALYPSY 175a176. Cílem bylo, aby křesťanská trojice Boží, např. Holík z Proglasu, vojenský kaplan podplukovník Ruml, a prostitutky Endlicherová z TWR, a Hůlková z ČRo1, si svou zlou, mladou křesťanskou stvůru, z rozhodnutí KSZ v Brně, přestali obouvat do válečných bot, vrchního GRANÁTOVNÍKA vojenských kaplanů, kulhavého KOZLA, prezidenta Zemana. Opakovaně je uváděno, že Česko má povinnost, soudit celý SVĚT, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a tím zabránit, z milosrdenství rozumu Krista, dalším válkám, o ropu, plyn a suroviny. Kristus v Písmu slíbil, že na SOUŠ, na VUT v Brně, na vzedmutém moři mrtvých militaristických křesťanských sviní, dopluji s pomocí jeho rozumu. Proto, ze svého milosrdenství, odstoupil svým rozumem, od veškerého lži lidu Česka. Tím zpochybnil nejenom rozum drzých, pozemských Otců Satanů kněží, ale i rozum technické elity VUT v Brně. V APOKALYPSE těchto textů, je opakovaně dokazováno, že energetické koncepce Česka, všech deseti premiérů Česka, jsou tvořené rozumem hlupáků, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, což je trest za křesťanské lži o Kristu, za mletí nemorálních křesťanských principů, o Kristem dovolené existenci boháčů, a bezdomovců, i na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy Boží hněv, nad vzpurnými a neposlušnými, již neprodlévá. Viz údaje o energetice na konci kapitoly 176. Vše zlé, co se děje v Česku, a ve SVĚTĚ, je z toho důvodu, že novým Božím lidem, BOŽÍM SYNEM, K.M.18/13, Řím.8/19,29, není technický lid, vůdci VUT v Brně, Štěpánek, Doupovec, Skála, Drochytka, Hirš, a Kristem v Písmu vyvolený, jménem RÁKOS, projektant Ing. Rákos z Brna, nový prezident Česka. Kristem prokletí politici pravice a levice, BERANI z KSČM, KOZLI z ČSSD, BÝCI z KDU-ČSL, a Kristem nenáviděné PTACTVO ODS, Zj.18/2,10, 1.Moj.15/8, atd. jdou k záhubě. Pro neposlušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, rozum od Krista, již nedostanou. Kristus vyžaduje, aby lži lid VUT v Brně, a chudí BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, pochopili Boží milosrdenství, správné, nízkoenergetické cesty Boží, protože nový Kristus, svůj rozum o nové energetice, vrátí, či dá, pouze technickému lidu, pokornému, odpovědnému a poslušnému. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

5.) V TV NOVA bylo uvedeno, že deset slavných osobností, které spolupracovalo na úspěšném muzikálu DRACULA, se potýká s nepřízní osudu, a sedm mediálních hvězd, včetně zpěvačky Ivety Bartošové, je již po smrti. Kristus trestá z Bohem prokletého muzikálu DRACULA ty, kdo zpívají, či tvoří, písničky od Krista, kdo tvrdí, že mají od Boha dar zpívat, či tvořit, a kdo nechtějí ani slyšet o tom, že v mnohých písničkách Kristus uvádí svoje příkazy a zákony. Kristus není člověk, aby vzpurné, zpupné a neposlušné pomatence litoval, protože má možnost, vytvořit svým rozumem, a svou mocí nad lidmi, nové zpěváky, a nové tvůrce písniček, a seriálů. V úterý, DNE PÁNĚ 29.4.2014, v den, kdy pomatenci, místo nového Krista, slavili sama sebe navzájem, a kdy slavili výrobky svých rukou, ČELOVKY, v den BĚHU PRO SVĚTLUŠKU, Kristus naplnil Písmo tím, že zabil zpěvačku Ivetu Bartošovou, a to na kolejích. I úplně pomatení lidé dělají to, co se Kristu líbí. Ivetu zabil Kristus na kolejích z toho důvodu, že kvůli vzpurným a zpupným zpěvákům, docent Skála z VUT v Brně, vůbec nepřemýšlí o tom, že nový Kristus chce na dálnice položit koleje. Nevím, jaké nevyřízené účty měl Kristus, s DUŠÍ a TĚLEM Ivety Bartošové, ale důvod, proč ji zabil, odstoupením svého rozumu, v den BĚHU PRO SVĚTLUŠKU, je zřejmý, a byl uveden v TV NOVA. V TV NOVA bylo uvedeno, že deset slavných osobností, které spolupracovalo na muzikálu DRACULA, se potýká s nepřízní osudu, a sedm mediálních hvězd, je již po smrti. Muzikál DRACULA je Bohem prokletý. Nový Kristus vyžaduje, aby všichni zpěváci, a všichni lidé, studovali SLOVO PÍSMA NOVÝCH NEBES, a pochopili, že Kristus doplňuje a objasňuje texty Písma, i pomocí písniček, což všichni odmítají. Zpěvačka Iveta Bartošová, která prošla krvavým tunelem, či krvavým kruhem, je strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, především všem ekumenickým čarodějnicím Česka, a SVĚTA. Kristus vyžaduje, aby všechny ekumenické čarodějnice, uctívali nového Krista, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, v novém DUCHU, a v pravdě o energetice, ekologii a mravech. Usmrcením zpěvačky Ivety Bartošové, Kristus učinil z Ivety stejně zlou a drzou ČARODĚJNICÍ, jakými jsou např. ekumenické prostitutky, Hůlková z ČRo1, a Endlicherová, Hodecová a Vrančová, z Proglasu a TWR, které smilní místo s Kristem, s Baaly, to je s boháči a s DÉMONY, to je s ekonomy, a s bankéři. ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, mají všichni zlí, vzpurní, a zpupní pekelníci, stále za OHEŇ STUDENÝ. Prvního května 2014, však začínají čtyři měsíce LETNÍHO ČASU, který bude trvat až na věky věků, kdy Kristus odpustí lidem všechny militaristické a křesťanské hříchy, které jsou k energetické, ekologické, a mravní SMRTI Česka, a SVĚTA. Česko přežije, když ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, všechny přetaví na pokorné, a úplně poslušné. Kristus zabil zpěvačku Ivetu Bartošovou proto, aby všichni pochopil, že křesťanský život Baalů a DÉMONŮ, je pohádkou nedopsanou, a že SLOVO NOVÝCH NEBES, doplňuje Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, i písničkami. Písnička, TŘI OŘÍŠKY, to je TŘI HLAVOLAMY, pro vzpurné a zpupné, je toho důkazem a jsou důvodem, proč Kristus Ivetu zabil. To je ta na SVĚTĚ nejlepší zpráva, kouzlo tří oříšků, jedu a děsivé temnoty křesťanského katechismu, vyhrát ti dává. Jednou, dvakrát, třikrát, můžeš nad pokrytci křesťany vyhrát, když budeš mít za jediného BOHA SVĚTA, ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Pro ty, kdo uvěří v jediného Boha SVĚTA, v DUCHA SVATÉHO, stane se zázrak tím, že docent Skála z VUT v Brně, zase bude mluvit pravdu o energetice. Do odpočinutí od svého militaristického díla zhouby, vejdou mnozí již v květnu 2014, když Kristus, z milosrdenství svého rozumu, se nad docentem Skálou, znovu smiluje. Smilnění s ekumenickými čarodějnicemi, s Hůlkovou z ČRo1, a s Endlicherovou a s Hodecovou z Proglasu a z TWR, je trestný čin, protože je to hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Tyto pomatené a zlé čarodějnice, každé slovo, každou protikladnou lež, a promyšlenou vychytralost, která vychází z úst drzých pozemských Otců, Satanů kněží, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, totiž považují za dobro, a každou pravdu o energetice, ekologii, a mravech, SLOV NOVÝCH NEBES, považují za zlo. Na BÍLOU SOBOTU, z milosrdenství rozumu Krista, bylo sděleno telefonicky, i elektronicky, Jidášům, drzým pozemským Otcům Satanům kazatelům, Ing. Petru Rausovi a Petru Kučerovi, při vysílání TWR v Proglase, toto. Totéž by bylo řečeno v Dotecích víry v ČRo1, lenošné a zlé křesťanské svini, s hroší kůží, Evě Hůlkové, drzému a zpupnému pozemskému Otci, Satanu, faráři, Vojtěchu Eliášovi, a ostatním pomatencům, kdyby nezablokovali telefon. Obracet v sobotu a v neděli v médiích evangelium, o energetické, ekologické a mravní spáse, v pravý opak, je zločin. Kristus v Písmu slíbil, že uvedené militaristické svině roztrhá, zabije, a nikdo je nevytrhne, protože zapomněly na texty Písma, o dočasnosti křesťanství, a o trvalosti energeticky, ekonomicky, a mravně neotřesitelného království. Česko, jako BOŽÍ SYN, jako BOŽÍ LID, pokorný, a úplně poslušný, měl držet čtyřicet dní půstu od Vašich Bohů, od Baalů, to je od boháčů, a od DÉMONŮ, to je od bankéřů, makléřů, vojenských kaplanů, vojáků, exekutorů, od politiků pravice a levice, atd. PRACH jste, a ve svého Boha, v PRACHY, v největší zlo, ve svou SKÁLU, jste se proměnili. Jste JIDÁŠI, ukřižovali jste sami sebe, svými vášněmi, a svými sklony, nikoli Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA. Sloužíte své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM, místo jedinému Bohu SVĚTA, místo novému Kristu. Kristus však v Písmu uvádí, že každý již odpovídá sám za sebe, a novému Kristu se žádný křesťanský Jidáš, beztrestně posmívat nebude. Jidáš se oběsil, když zjistil, že Boha prodal za Vaši SKÁLU, za PRACHY, PENÍZE. Vy, kvůli svým křesťanským hodnotám, kvůli lžím o Kristu, a finančním podvodům, se stále nevěšíte, protože místo Vás, kvůli Vašim křesťanským hodnotám, se věší např. zedníci, kteří v zimě nemají práci, a bydlení. Jidáše jste udělali např. ze zedníka Romana Síse z Domašova, který, když zjistil, že si v létě nevydělá na dluhy ze zimy, které udělal, aby přežil zimu, kdy zedníci nemají práci, tak se oběsil. Spravedlnost křesťanů je Kristu na obtíž. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

6.) Je stále naděje, že Kristus, při svém, v Písmu ohlášeném, DRUHÉM PŘÍCHODU, do Česka a Slovenska, svým rozumem, ze svého milosrdenství, učiní křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, navždy mrtvou, ve tři hodiny odpoledne, na VELKÝ PÁTEK, DNE PÁNĚ 9.5.2014 tím, že na BÍLOU SOBOTU, dne PÁNĚ 10.5.2014, alespoň někomu umožní pochopit SVOU VŮLI, což se nestalo. Křišťálově čisté a prázdné NOVÉ NEBE, spatří všichni, kdo na NOVÝCH NEBESÍCH, neuvidí zlé a drzé křesťanské ekumenické ČARODĚJNICE, či svině, s hroší kůží, např. Evu Hůlkovou z Doteků víry z ČRo1, či Lucii Endlicherovou z Proglasu, z TWR, viz další text. Nový Kristus, v Písmu i v písničkách uvádí, že všichni pamětníci ČTYŘICETI LET POUŠTĚ SOCIALISMU, zapomněli na socialistickou Boží spravedlnost, vlastní vinou, nikoli vinou Krista. Vlastní vinou zapomněli, že Kristus trestal zpupné, vzpurné, a drzé pozemské Otce, Satany, kněze, a ostatní křesťanské svině, celých čtyřicet let pouště socialismu, i pomocí vězení, čímž ničil děsivou křesťanskou temnotu. Nyní, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věku, Kristus vyžaduje, aby jím vyvolené Česko a Slovensko, zničilo dobrovolně, jak všechny ekumenické ČARODĚJNICE, tak všechny jejich podíly, především boháče, bankéře, a jejich Bohy, vojáky, zbraně, auta, atd, protože jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Kdokoli nyní není z víry v jediného Boha SVĚTA, z víry v nového Ježíše Krista, má HŘÍCH, který je k ENERGETICKÉ, EKOLOGICKÉ, MRAVNÍ, a DUCHOVNÍ SMRTI, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných. Z milosrdenství svého rozumu, při ÚPLŇKU MĚSÍCE, v den svátku Česka a SVĚTA, svým rozumem, ze svého milosrdenství, umožnil Kristus sdělit v pořadu Večerní host Radiožurnálu, host@rozhlas.cz, pomatencům Davidu Vavříkovi, Zuzaně Burešové, a posluchačům, zkráceně telefonicky, a elektronicky, asi toto. Touha po něčem dobrém, není touha po vojenských kaplanech, touha po nesmyslných válkách, o ropu, plyn, a o moc boháčů nad lidmi. Kdo má za Bohy, vojáky, zbraně, či auta, je bezbožný. Pokřivené charaktery mají všichni pokrytci, kvůli křesťanství, kvůli lenosti a zbabělosti lidstva, studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, kterým Kristus, jediný Bůh SVĚTA, činí křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vy jste líní a zbabělí pokrytci, když si myslíte, že PLANETU ZEMI nelze zachránit od Bohů lidí, od Baalů, to je do boháčů, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů, bankéřů a od jejich křesťanských, a jiných Bohů, a od drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech SVĚTOVÝCH CÍRKVÍ tím, že nad všemi lidmi SVĚTA, bude vládnout Bůh jediný, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, který vše militaristické spálí, zničením křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY. Křesťanský Bůh UKŘIŽOVANÝ, protikladnými naukami, a promyšlenými vychytralostmi, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2000, je již pouze STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože vinou drzých vojenských kaplanů, uvedl na SVĚT MEČ nesmyslných válek, např. nyní občanskou válku na Ukrajině, či v Sirii. Křesťanský Bůh, Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, zrozený v křesťanství, mletím protikladných křesťanských nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí, je již pouze křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, a je proto STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Válkou na Ukrajině, v Sirii, atd., trestá Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, tisíckrát víc vzpurné UKRAJINCE, či MUSLIMY, než jím vyvolené, vzpurné, a neposlušné Česko, které má povinnost, neprodleně vykonat POSLEDNÍ SOUD, všech křesťanských, a jiných pomatenců, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a ukončit tím vládu lidí, nad lidmi. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, vyžaduje, aby byl, jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUCEM, všech států SVĚTA. V Písmu i v písničkách uvádí. Dvě světové války, bylo na trestání vzpurných a drzých křesťanských sviní, málo. Tři světové války, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, jsou již však moc, i na Krista, na DUCHA SVATÉHO, trestajícího vzpurné, zpupné, a neposlušné, křesťanské a jiné svině celého SVĚTA, odmítající studovat ŽÁR OHNĚ SLOVA NOVÝCH NEBES, odstoupením svého rozumu, od chudých i bohatých, od vzdělaných i nevzdělaných. Celá ZEMĚ se v základech hroutí kvůli tomu, že rektor Masarykovy univerzity Bek, rektor VUT v Brně Štěpánek a drzý pozemský Otec, Satan, kněz Dominik z Domašova u Brna, se vzdali rozumného uvažování tím, že v Česku odmítají iniciovat vzkříšení z mrtvých militaristických, křesťanských sviní, které ještě v Česku, a ve SVĚTĚ, nenastalo, viz další text. Radostnou zprávou bude, až rektoři Bek, Štěpánek a farář Dominik, uvěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že zachránit PLANETU ZEMI, je nezbytné realizovat neprodleně, a to úplným zničením vzedmutého moře vzpurných, to je mrtvých křesťanských sviní, a tím úplným zničením všech bohatých, a všech chudých, pochopením textů Písma, o nezbytnosti nastolit Boží SPRAVEDLNOSTI, určenou Kristem, pro stávající dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv. Při zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů v médiích, a ve školství, Hospodin již bude jednat sám, a svým rozumem, ze svého milosrdenství, zajistí energetickou, ekonomickou, a mravní spásu, a to svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, mravech. Kristus, svým rozumem, Česko a lidstvo energeticky spasí pouze v případě, že pokorní a úplně poslušní rektoři Bek, Štěpánek a farář Dominik, budou iniciovat úplné zničení SKÁLY boháčů a bankéřů, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, atd., zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, politických, náboženských, a jiných, zvířat, dle kapitol 129a148. Myslet si, že PLANETU ZEMI nelze zachránit úplným zničením křesťanství, mohou jenom líní, zbabělí, a drzí pokrytci, které bude Kristus trestat, a to jejich TĚLA, i jejich DUŠE tak, jak ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES slíbil, všem vzpurným a zpupným. Kristus se tvorstvu v Písmu omlouvá za to, že dal lidstvu křesťanství, a jiná pomatená náboženství pro dobu, kdy ještě nemohli pochopit texty Písma o tom, že energetickou spásu Česka, a lidstva, nemohou zajistit svým zvířecím rozumem, úplně pomatení rektoři Bek, Štěpánek, či neomylný dogmatik, drzý pozemský Otec, Satan, farář Dominik, protože jejich TĚLA, a jejich DUŠE, jsou stejné, jako TĚLA a DUŠE zvířat. STVOŘITEL SVĚTA a PÍSMA, jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, svým rozumem, energeticky spasí pouze pokorné, a úplně poslušné. Když Česko nechce být novým Kristem úplně zničeno, stejně, jako vzpurní a zpupní ŽIDÉ za Hitlera, musí všichni vyznat své viny, a vejít do odpočinutí, od svého díla energetické, ekonomické a mravní zhouby. Uvedenou RADOSTNOU ZPRÁVU, je nezbytné šířit neprodleně v médiích, a ve školství, protože Kristus, DUCH SVATÝ, chce vládnout nad Českem, a SVĚTEM, místo úplně pomatených politiků pravice a levice, neprodleně, již po Velikonocích 2014. Hlásím se tímto dobrovolně, do kteréhokoli pořadu ČRo, ČT, Proglasu a TWR, kvůli zvěstování Boží slávy, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Zachránit PLANETU ZEMI, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka a Slovenská, dle textů Písma, mohou jenom služebníci Boží, pokorní, úplně poslušní, odpovědní, prozíraví, dospělí, atd., kteří se ke Kristu vrátí tím, že dají PAMĚTNÍ KNIHU na svícen, ve školství, a ve všech médiích. Při odstoupení Božího rozumu, vzpurné Česko zhyne. Kristus, HOSPODIN stále stejný, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, vyžaduje zachránit PLANETU ZEMI neprodleně, po Velikonocích 2014, a to úplným zrušením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, na Masarykově univerzitě, vedené nyní rektorem Bekem, mluvením pravdy o Kristu, o jeho moci nad lidmi, a na VUT v Brně, vedené nyní rektorem Štěpánkem, mluvením pravdy o energetice. Aby nová trojice Boží, rodička nového Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, byla úplná, mluvit pravdu o ODVRŽENÍ KŘESŤANSTVÍ, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, má povinnost také třetí neomylný podvodník, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, drzý pozemský Otec Satan farář Dominik v Domašově. Proto, aby PLANETA ZEMĚ byla zachráněna neprodleně, zničením boháčů, a bankéřů, vojáků, kramářů, atd., na vědecké úrovni, je nezbytné, projednat SLOVO NOVÝCH NEBES, to je texty Písma, o DUŠI, a TĚLE člověka, a o dokonalé lásce Boží, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení SKÁLY Baalů a DÉMONŮ, PRACHŮ, PENĚZ, a MAJETKU, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, s rektorem Bekem, s rektorem Štěpánkem a s farářem Dominikem. Hrůza křesťanských tradic, oslavujících Krista UKŘIŽOVANÉHO, drzými Satany kněžími, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, je totiž umocněná hrůzou ze lží odborníků na energetiku, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, kteří proto lžou, o energetických koncepcích Česka tím, že ignorují velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps. Bůh dal lidstvu veškeré Písmo proto, aby SVĚT úplně změnil, ne proto, aby ho pro křesťanskou nepravost, úplně zničil, ve TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLCE. Dle písniček od Krista, přátelství s novým Kristem, je víc než láska, k Bohům drzých pozemských Otců Satanů kněží, k boháčům, a k Jidášům, k bankéřům. Proto, aby Česko, a následně veškeré lidstvo, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém, mírovém summitu, uznalo veškerou moc Boha nad člověkem, moc Krista, to je DUCHA SVATÉHO, nad pamětí, nad rozumem, nad zapomnětlivostí, nad rukodělnou dovedností, atd., každého tvora, volal jsem, v úterý, při ÚPLŇKU MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 15.4.2014, v den svátku Česka a SVĚTA, rektorům Bekovi a Štěpánkovi, jejich sekretářkám, a drzému pozemskému Otci, Satanu, faráři Dominikovi. O vymítání zlého křesťanského DUCHA, z TĚL pomatených rektorů, jsem mluvil pouze se sekretářkami. Farář Dominik, který nadále chce vládnout nad lidmi, místo Krista VÍTĚZNÉHO, který je od přelomu věků konce éry fosilních paliv, jediným Bohem SVĚTA, nebere již dlouho můj telefon. Sekretářky rektorů Beka a Štěpánka, mluvily stejně jako Bůh v Písmu, dle textů Písma. Pravily, že rektoři Bek a Štěpánek, kteří se vzdali, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a zpupných militaristických sviní, rozumného uvažování, vedou Česko a lidstvo, do energetického, ekonomického, a mravního hrobu, svými žvásty o Kristu, a svými žvásty energetice, stále spěchají do energetické, ekonomické, a mravní záhuby Česka, a proto nemají čas se mnou mluvit. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o nezbytnosti vejití do odpočinutí od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, zničením všech zpupných a vzpurných militaristických sviní stávající ZEMĚ, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, se jim stále hnusí. Stále odmítají sloužit novému Kristu, v pokoře, a v úplné poslušnosti, protože odmítají uznat, že od přelomu věků roku 2000, je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM tím, že je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vše militaristické, a křesťanské, v Česku bude spáleno, když se k jedinému Bohu SVĚTA, neprodleně vrátí. Pro jejich vzpouru, proti novému Kristu, Domašovsko a Česko, ve vzedmutém moři militaristických, křesťanských sviní, zůstává stále mrtvé, a to pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, zpupných, a neposlušných. Dle Písma, a dle sekretářek, tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY, rozlišují a oddělují, zpupné a vzpurné, od pokorných, a úplně poslušných, sice rektoři vnímají, a čtou je, ale odpověď na moji žádost, o mé přijetí, v tomto SVATÉM TÝDNU, je stále záporná, protože pokoru, a poslušnost, stále odmítají. Sekretářkám jsem pravil, že dle Písma, jsou rektoři opakovaně žádáni, aby jako pokorní, a úplně poslušní, to je jako odpovědní a dospělí, se ozvali sami, na můj telefon 546 441 154. Z textů Písma již ví, že mají novému Kristu děkovat za to, že vyvolil Domašovsko a Česko proto, aby jako jediný Bůh SVĚTA, mohl dělat divy, k zázrakům se mít, nejenom v Česku, ale v celém SVĚTĚ, a to svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, z milosrdenství svého, Božího, rozumu. Sekretářky shodně prohlásily, stejně jako Kristus v Písmu, že musím mít s mrtvým, to je vzpurným rektorem Bekem, a s rektorem Štěpánkem, velkou trpělivost. Sdělil jsem jim, že s nimi velkou trpělivost mám, protože Kristus vyžaduje, aby měli čas dospět k pokání. K pokání dospějí v okamžiku, kdy je drzí pozemští Otcové Satani kněží, nebudou klamat svými protikladnými žvásty, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, pro jejich dokonalou znalost SLOV NOVÝCH NEBES. Vždyť Kristus i v Písmu ví, že původ jejich TĚLA, a jejich DUŠE, je zlý, protože mají stejná TĚLA, a stejné DUŠE, jako zvířata. Jejich špatnost, a úplná debilita, v době odstoupení rozumu Krista, je jim vrozená, a nezmění se navěky. Vždyť pro ně, i pro drzého pozemského Otce Satana Dominika z Domašova, platí texty Písma o tom, že moudrost Boží, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, nevejde do jejich zlovolných DUŠÍ, které jsou podrobeny hříchu, který je k SMRTI Česka, a SVĚTA, kterým je křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Stále platí texty Písma o tom, že drzý pozemský Otec, Satan, farář Dominik, by chtěl být učitelem Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o zničení největšího zla, kterým je BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX. Bohužel, není to možné, protože v děsivé křesťanské temnotě, stále nechápe ani svá vlastní slova, svých protikladných nauk, a svých promyšlených vychytralostí, o své sbírce světových Bohů, a o svém křesťanském Bohu, o své zlé, křesťanské, UKŘIŽOVANÉ MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, která je příčinou meče válek, a tím i všeho ostatního zla, na celém SVĚTĚ. Hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, jejich lži o Kristu, a jejich lži o energetice, jsou zjevné u faráře Dominika, a u rektorů Beka, a Štěpánka, již nyní, kdy PAMĚTNÍ KNIHA APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU těchto textů, uvedených zločinců, ještě není zveřejněná. V křesťanském PEKLE, DOBRÉ SKUTKY zatím nikdo nekoná, pouze Kristus, který, z milosrdenství svého rozumu, objasňuje ze SLOVA NOVÝCH NEBES, svou vůli, nikoli vůli drzých hlupáků, Satanů kněží, sloužících Baalům a DÉMONŮM. Protikladné nauky o Kristu, a promyšlené vychytralosti o energetice, drzí a zpupní rektoři Bek a Štěpánek, stejně tak drzý pozemský Otec, Satan, farář Dominik, stále chybně nazývají poznáním Krista, či poznáním koncepce nové energetiky. Nauky uvedených idiotů, bláznů, či zločinců, se proto, dle Písma, pro odstoupení rozumu od zpupných a vzpurných, stále šíří jako rakovina, pro znečištění přírody, což se děje především pro znečištění jejich myslí, jejich DUCHEM ZVÍŘAT. Mám povinnost, nad Masarykovou univerzitou, nad VUT v Brně, a nad Domašovskem, nad farářem Dominikem, proto naříkat dle textů Písma. Hospodin bdí nad křesťanským a militaristickým zlem, které na Česko uvedl v době, kdy vyšlo ze čtyřiceti let pouště socialismu, do vzedmutého moře militaristických křesťanských sviní, či prasat, s hroší kůží, jakou má např. rektor VUT v Brně Štěpánek tím, že odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, od všech zpupných, a vzpurných, militaristů a křesťanů. Hospodin je spravedlivý, ve všech svých cestách, které v Česku koná, od vzniku Česka, dle textů Písma, z toho důvodu, že Česko neposlouchalo Krista, jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou dokonalou Boží láskou, ani za Hitlera, ani v době čtyřiceti let pouště socialismu, ani dnes, ve vzedmutém moři křesťanských, militaristických a jiných sviní, již dvacet jedna let. Panovníku, prosím, nechť se Tvůj hněv, tvé veškeré, fašistické, socialistické, imperialistické, militaristické, a jiné spravedlnosti, odvrátí od nového města JERUZALÉMA, od Brna, ještě ve svatém týdnu Velikonoc roku 2014, což se nestalo. Vždyť hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA, lži rektora Beka o Kristu, lži úplně pomateného rektora Štěpánka o energetice, a lži drzého, zpupného Otce faráře Dominika z Domašova, o křesťanství, volají až do SLOV NOVÝCH NEBES, veškerého Písma od Krista. Tvůj nový Boží, pokorný, a úplně poslušný lid není žádný, protože všichni vzpurní a zpupní, drzí hlupáci, slouží svým pomateným Bohům, rektorům Bekovi, Štěpánkovi a Satanu faráři Dominikovi, a ne TOBĚ, TVÉMU SLOVU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nyní, Bože Česka a SVĚTA, slyš modlitbu svého služebníka Oplatka, a modlitbu všech pokorných, a úplně poslušných, kterým jejich DUCH zemdlel, pro odstoupení TVÉHO rozumu, kvůli lžím o Kristu UKŘIŽOVANÉM, kvůli jejich chamtivosti, to je kvůli modloslužbě, kterým SVŮJ rozum, ze svého milosrdenství, zase vrátíš. Vyslyš prosby o smilování nad zpupnými a vzpurnými hlupáky, rektorem Bekem, rektorem Štěpánkem, a farářem Dominikem. Rozjasní svou tvář, nad SVOJI zpustošenou svatyní, nad svým SLOVEM, zpustošeným děsivou křesťanskou temnotou ekumenického katechismu, kvůli sobě samému. Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak jsme zpustošení, děsivou křesťanskou temnotou a krutým zmijím jedem BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU my, i město Brno, které je NOVÝM JERUZALÉMEM, pro totální debilitu rektorů Beka, Štěpánka a pomateného a vzpurného faráře Dominika z Domašova, způsobenou odstoupením TVÉHO rozumu, pro jejich neposlušnost. Vždyť ne pro spravedlivé činy uvedených debilů, ti všichni mají předkládat své prosby, o smilování, což nečiní nikdo, protože plný počet idiotů vzešel, na Velikonoce 2014, ale pro TVÉ velké slíbené slitování, ve kterém pomateným rektorům Bekovi, Štěpánkovi a drzému pozemskému Otci Satanu faráři Dominikovi, odpustíš jejich křesťanskou a militaristickou nepravost. Panovníku slyš! Panovníku pozoruj jejich hříchy, které jsou k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, a jednej. Neprodlévej v době totální křesťanské temnoty, v době Velikonoc 2014, kdy pomatenci zase budou křižovat, a křísit z mrtvých, svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, která je Bohem pouze dočasným, která je nyní STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bože neprodlévej, kvůli sobě samému, kvůli své slávě, kvůli vzkříšení z mrtvých všech křesťanských sviní, s hroší kůží, při vysušení vzedmutého moře militaristických a křesťanských debilů, na Masarykově univerzitě, na VUT v Brně, a na faře v Domašově. Kvůli sobě samému, buď prosím v Domašově zase DOMA, již o křesťanské PŮLNOCI, v době Velikonoc. Vždyť pomateným rektorům Bekovi a Štěpánkovi, stačí vnutit pravdu o Kristu VÍTĚZNÉM, nad Baaly, to je nad boháči, a pravdu o DÉMONECH, o bankéřích, a drzý a zpupný farář Dominik, zastaví svoje křesťanské modloslužby tím, že začne mlet TVOU dokonalou lásku, TVÝCH příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o nezbytnosti úplného zničení SKÁLY bankéřů, a ekonomů, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, který shnil, kvůli velice blízkému, ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu. Vždyť křesťanské modloslužby, měly být zastaveny, již po úplňku MĚSÍCE, ve středu, DNE PÁNĚ 16.4.2014, a nejsou, kvůli chamtivosti rektorů Beka, Štěpánka a faráře Dominika. Bože, Ježíši Kriste, dej Česku a lidstvu, věčnou spravedlnost tím, že uvedeným pomatencům umožníš pochopit, svým rozumem, ze svého milosrdenství, že opakovaně uváděné SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, je nezbytné, kvůli energetické, ekologické a mravní neotřesitelnosti, pokorných a úplně poslušných služebníků Božích. Nový Ježíši Kriste, stále stejný jediný Bože SVĚTA, v Písmu jsi slíbil, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, svým rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluješ, nad těmi vzpurnými a zpupnými pomatenci, kteří, pomocí TVÉHO rozumu, se stanou prozíravými, pro znalost SLOV NOVÝCH NEBES, a pro své skutky, budou zářit, jako záře OBLOHY NOVÝCH NEBES, jako mediální hvězdy, navěky, a navždy tím, že budou zapsáni v PAMĚTNÍ KNIZE APOKALYPSY těchto textů, jako pokorní a úplně poslušní. Kdo uzná za jediného BOHA SVĚTA, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, toho Bůh zahrne slávou. Pokorným a úplně poslušným, svěří vládu nad mnohými tím, že pokorní, a úplně poslušní služebníci nového Krista, vytvoří úplně novou STÁTNÍ SPRÁVU, dle kapitol 135,175,176až178. Bože dej, ať rektoři Bek, Štěpánek a Bohu milý farář Dominik, nezaměňují vládnoucí Baaly, to je boháče, a DÉMONY, to je bankéře, za BOHA. Vždyť jsi je zavrhl, odstoupením svého rozumu, protože oni zavrhli TEBE tím, že si mletím, protikladných nauk a promyšlených vychytralostí, drze porodili, svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Bože milosrdný, nečekej na další novoluní, a najdi si uvedené pomatence, rektory Beka, Štěpánka a faráře Dominika sám, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Ať již přijdou DNY NAVŠTÍVENÍ pokorných, a úplně poslušných, služebníků Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Ti, kdo se provinili SMRTÍ, svou službou Baalům, to je boháčům, a DÉMONŮM, to je bankéřům, jsou pro odstoupení TVÉHO ROZUMU, od zpupných a vzpurných, již mrtví. Tím jsi již naplnil Písmo. Promiň Česku a SVĚTU, křesťanskou, a jinou nepravost. Přijmi laskavě Domašovsko, a Česko, do své náruče, dle slibu, že mnohým, ze svého milosrdenství, svůj rozum již vrátíš. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

7.) Na VELKÝ PÁTEK, DNE PÁNĚ 18.4.2013, mě pomatenci z ČRo2, Karolína Koubová, a drzý pozemský Otec, Satan, Pavel Hošek, zablokovali můj telefon, takže jsem jim, a vzpurným a zpupným posluchačům ČRo2, nemohl sdělit. Logické závěry o rituálech, či tradicích, křesťanských, a socialistických, v Kristem vyvoleném Česku, jsou uvedené v Písmu. Písmo uvádí, že v době čtyřiceti let socialistické pouště, kdy slovo děsivé křesťanské temnoty, o Kristu UKŘIŽOVANÉM Satany kněžími, v médiích nepršelo, lidé pomatení socialistickou děsivou temnotou, nosili obrazy svých Bohů, např. Lenina, Stalina, či Gottwalda, kteří lidstvo, svým rozumem socialistických zvířat, nemohli spasit. Soudruzi, v době čtyřiceti let děsivé socialistické pouště, nesloužili Bohu, ale pouze sami sobě, proto Kristus ukončil jejich činnost. Nadějí do budoucnosti, dává nový Kristus, pouze pokorným, a úplně poslušným služebníkům jediného Boha SVĚTA v případě, že veškeré křesťanské rituály, a tradice, učiní při křesťanských a jiných MODLOSLUŽBÁCH, neprodleně STŘÍBREM ODVRŽENÝM, obrácením chrámových zpěvů v kvílení. Vůli Boží je, aby na VELKÝ PÁTEK, Kristus UKŘIŽOVANÝ kněžími, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, zesnul navěky, a tím aby křesťanství, bylo úplně zapomenuté. Z pomatených a zlých křesťanů, je zapotřebí vymlátit, zlého, křesťanského, zvířecího, DUCHA, a tím ukončit veškeré křesťanské tradice. Již na VELKÝ PÁTEK, mohou dojít křesťanům jejich lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, když nový Kristus vyjde v médíích, jako ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Kristus v Písmu i v písničkách uvádí, STAČÍ zatím NĚČO, nemusí vyjít jako kompletní Písmo od Krista. Stačí, když na Velikonoce vyjde, jako SLUNCE Boží SPRAVEDLNOSTI, SLOV Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Hrůza tradic lhaní o Kristu UKŘIŽOVANÉM, je totiž nyní umocněná, lhaním vlády, a technické elity VUT v Brně, a ČVUT, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, která, pro odstoupení rozumu Krista, nerespektuje velice blízký, ropný, a tím i ekonomický, celosvětový kolaps. Především vůdce nového Božího lidu VUT v Brně, v ZEMI SVATÉ, v novém Jeruzalémě, v Brně, měl na Velikonoce, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, objevit ZLATÝ POKLAD, kterým je SKÁLA, kterou je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, a o nezbytnosti úplného zničení Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, zničením jejich SKÁLY, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, vojenských kaplanů, vojáků, kramářů, politiků pravice a levice, atd., tím, že jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, bude Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Křesťanské militaristické svině, JIDÁŠI, s hroší kůží, ve svých křesťanských tradicích, nechtějí na VELKÝ PÁTEK, hýbat s půdou. Je to z toho důvodu, že odmítají uznat totální debilitu svého rozumu zvířat, protože stále chtějí vládnout nad lidmi, místo nového Krista, který je nyní jediným Bohem SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Vzpurné a zpupné Česko, nechce nic vědět, o zákonech POLE VĚDY Písma, které, v případě úplné poslušnosti technické elity, vytvoří novou PŮDU, to je NOVOU ZEMI. Celé Česko je zemí JIDÁŠŮ, kvůli zpupným a vzpurným rektorům Bekovi, Štěpánkovi a faráři Dominikovi. Zločinci, Bek, Štěpánek a farář Dominik, odmítají uznat nadřazenost rozumu nového Krista, nad rozumem svým, a proto celé Česko Kristus postihl debilitou, odstoupením svého rozumu, od zpupných a vzpurných, což jsou nyní všichni lidé celého SVĚTA, protože plný počet vzpurných, a zpupných idiotů vzešel na Velikonoce 2014. Celé Česko má za Bohy, lži lid JIDÁŠŮ, rektory Beka, Štěpánka a faráře Dominika, což je pro Česko a SVĚT, úplná katastrofa. Dle písniček od Krista. Láska Božího rozumu, nemá pevný řád, někdy čeká, jindy vstoupí do dveří. Tak se může stát, že Boží rozum se ztratí těm, kdo na spravedlivého Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nevěří. Všichni JIDÁŠI v Česku, kteří prodali Krista, za svou SKÁLU, za PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenské kaplany, auta a zbraně, chtějí, aby JIDÁŠI, rektoři Bek, Štěpánek a farář Dominik, byli stále totálně debilní, protože SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, dle kapitol 129a148, se nikomu z pomatených lidí nelíbí. Rektoři Bek, Štěpánek a farář Dominik, při odstoupení TVÉHO rozumu, jsou odpadlíci od víry v nového Krista tím, že jsou pomatenými hrobaři, jsou to Jidáši, patologové, zločinci, vrazi, netvoři a pomatenci, a tím jsou příčinou veškerého zla na SVĚTĚ. Mají špinavé nohy tím, že se brodí v bahně svých lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a v bahně svých lží o energetice a o ropě. Veškeré zlo se děje, protože hlučí slepci z boooprosi@mvcr.cz, nevyšetřují faráře Dominika, za jeho lži, o což jsou tímto, na VELKÝ PÁTEK, 18.4.2014, opakovaně žádáni. Mají povinnost učinit rozhodnutí o tom, že ZELENÝ ČTVRTEK, DNE PÁNĚ 17.4.2014, musí být posledním dnem vlády Krista UKŘIŽOVANÉHO nad lidmi, a nejsou toho schopní, protože nejsou schopní zničit veškeré jeho podíly, to je VOJENSKÉ KAPLANY, vrahy VOJÁKY, a jejich Bohy, Baaly, to je boháče a DÉMONY, to je ekonomy a bankéře, kramáře, politiky pravice a levice, politology, sociology, atd. Dle písniček od Krista, po silnici beží kóň, a oni, Jidáši, chtějí mít volnost, jako on. Což je z toho důvodu, že si pletou známou větu, o tom, co je to svoboda. Svoboda je o mluvení pravdy o Kristu UKŘIŽOVANÉM, tak, aby se mu řeč lidí líbila, aby Kristus UKŘIŽOVANÝ, drzými pozemskými Otci Satany kněžími, při svém vzkříšení z mrtvých militaristických a křesťanských sviní, na Velikonoce, na BÍLOU SOBOTU, byl Hospodinem, byl jediným Bohem SVĚTA, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všeho tvorstva, aby ZÁŘIL jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, pro jejich znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus vyžaduje, aby se Česko přiblížilo ke slávě Boží tím, že RANNÍ GOTT SHOW, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, bude o vyhnání zlého křesťanského DUCHA, a barevného politického DUCHA z politiků pravice a levice, z celého Česka, již na VELKÝ PÁTEK, a na BÍLOU SOBOTU, a následně, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, z celého SVĚTA. Rektoři Bek, Štěpánek a farář Dominik, nesmí být Jidáši, hrobaři, patologové, vrazi, netvoři, a pomatenci tím, že chtějí svobodu od Boží spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Vejít do odpočinutí od díla energetické ZHOUBY, lze v Česku a ve SVĚTĚ, pouze uvedeným způsobem, uvádí nový Kristus, ve svém SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Na DÁLNICÍCH beží kóň tím, že běží pod kapotami aut, což je energetická zhouba, kterou Kristus nechce, nechce mnoho koní, pod kapotami aut. Nový Kristus nechce na dálnicích potoky oleje, Mich.2/3,4,4/12,5/9,12,6/7,7/15,18, protože chce, aby si pomatenci, rektoři Bek, Štěpánek a farář Dominik, na Velikonoce vykoledovali rozum Krista, a z milosrdenství rozumu Krista pochopili, že ropa určitě brzy dojde, a že Kristus v písničkách, a v Písmu vyžaduje, na dálnice položit koleje. Jak je dále uvedeno, MIMOZEMŠŤAN Kristus, přiletěl do Česka, do DAVIDOVA města Brna, či do nového Jeruzaléma v Brně, ve filmu ČARODĚJ ze ZEMĚ OZ, což je film OPRAVDOVÝCH ZAČÁTKŮ, či OPAKOVANÝCH ZAČÁTKŮ. Viz další text o ekumenických ČARODĚJNICÍCH, Hůlkové z ČRo1, a Endlicherové z Proglasu a TWR, bojujících proti novému Kristu. Čaroděj OZ, nový Ježíš Kristus, MIMOZEMŠŤAN, přiletěl se svým doprovodem, do nového Jeruzaléma v Brně, v mediální BUBLINĚ. Mediální BUBLINA, je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, do kterého patří i PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů. Nejlepším PŘÍTELEM lidu pokorného, úplně poslušného, dospělého, zodpovědného a prozíravého, již není stupidní křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, ta jej již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jer.1/17,5/7,6/19,30,51/58. Nejlepším PŘÍTELEM např. pokorného, a úplně poslušného nového Božího technického lidu VUT v Brně, je nový Ježíš Kristus, ČARODĚJ OZ, který se ve filmu zbavil všeho zlého tím, že se zbavil ekumenických ČARODĚJNIC, Hůlkové z ČRo1, a Endlicherové z Proglasu a TWR. Davidovo, to je Boží MĚSTO Brno, NOVÝ JERUZALÉM, bude chráněn MEDIÁLNÍ BUBLINOU slova NOVÝCH NEBES, před všemi ekumenickými ČARODĚJNICEMI, celého SVĚTA v případě, že mě pomatenci, rektoři Bek, Štěpánek a farář Dominik, neprodleně přijmou, a pokorně se vrátí k novému Kristu, pro svou znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Na Velikonoce si drzí a zpupní pomatenci znovu vykoledují pouze rozum svůj, který je stejný jako rozum zvířat. Pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci Boží, si vykoledují rozum Krista, kterým nad Brnem vytvoří OCHRANOU MEDIÁLNÍ BUBLINU, která Brno ochrání před mečem válek, a před hůlkami zlých, militaristických ČARODĚJNIC, Hůlkové z ČRo1, a Endlicherové z Proglasu a TWR. Učinit rozhodnutí, o ukončení vlády lidí nad lidmi, mají rektoři Bek, Štěpánek a farář Dominik, učinit neprodleně, již na ZELENÝ ČTVRTEK tím, že zavolají, že mě přijmou, kvůli rychlému naučení se dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, což neučinili. Kristus již chce konat divy, na VUT v Brně, svým novým technickým rozumem, o nové energetice. Kvůli drzým a vzpurným pomatencům na Masarykově univerzitě, kteří chtějí vládnout místo Hospodina, nemůže. Jak již bylo uvedeno dříve, vždyť jsi Bože v Písmu slíbil, že špatně placeným dělníkům, a nezaměstnaným, otevřeš ucho, skrze útlak od Baalů a DÉMONŮ, skrze útlak od DÉMONSKÉHO, to je ekonomického učení. Slíbil jsi, že nezaměstnané a bezdomovce zachráníš a spasíš, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, neprodleně, když pomocí svého rozumu, najdeš v Česku, alespoň dva, či tři, nebo deset spravedlivých. Soudem, a přísnou spravedlností, nechceš pokořovat ani bezdomovce, a nezaměstnané, ani svůj nový, Boží, technický lid VUT v Brně, který svým technickým rozumem, živíš odjakživa. V Písmu jsi uvedl, že veškeré zlo na SVĚTĚ, děláš odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, kteří ignorují texty Písma o tom, že bohatí a chudí, nemohou spolu žít v míru. Vždyť nepovolíš, nepocítíš lítost, a nebudeš ničeho želet, dokud se nad Českem nesmiluješ, svým rozumem tak, aby mohlo, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém mírovém summitu, nastolit celosvětový mír. Pastvou boháčů, přestanou být chudáci, když svůj DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, na Velikonoce 2014, na VUT v Brně, zase neodložíš. V Písmu uvádíš, že především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, nového Božího technického lidu VUT v Brně, dnes vedené NOVOU SKÁLOU, kterou pekelné křesťanské brány nepřemohou, novým rektorem, PETREM Štěpánkem, má povinnost, uvěřit textům Písma, o TVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU, Krista VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, na VUT v Brně, a na ČVUT. Vždyť tvůj PRVNÍ PŘÍCHOD do Česka a Slovenska, v době čtyřiceti let pouště socialismu, mnozí ještě pamatují. V Písmu jsi slíbil, že při svém druhém příchodu na VUT v Brně, na Masarykovu univerzitu, a na faru v Domašově, žádné vyvlečení boháčů s prázdnou, jako bylo za socialismu, již nebude, pouze jejich vyvlečení, ke stolům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Technický lid VUT v Brně, a ČVUT již ví, že Kristus, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, chce na SVĚTĚ úplně novou energetiku, dle textů zákonů POLE VĚDY Písma, a proto přestal žehnat, svým stávajícím technickým rozumem, veškerému technickému lži lidu, v Česku i na SVĚTĚ. Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost, učinit nauku o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, do Česka, a Slovenska, tentokrát k novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, na Masarykovu univerzitu, a na faru v Domašově, již na Velikonoce 2014, srozumitelnou pro všechno tvorstvo. Křesťanská platforma mletí protikladných nauk, a promyšlených ekonomických vychytralostí, krutého zmijího jedu, a tmy ekumenického katechismu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRE, brání tvorstvu mít za jediného Boha SVĚTA, nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Celý SVĚT toužebně vyhlíží, až se na Domašovsku, na VUT v Brně, a na Masarykově univerzitě, zjeví pokorní, a úplně poslušní Boží SYNOVÉ, vedení Bohu milým Otcem farářem Dominikem, rektorem ŠTÉPÁNKEM a rektorem Bekem. Sdělit nově evangelium spásy, které je především energetická, je možná pouze při zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY u rektorů Beka, Štěpánka a faráře Dominika. VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu uvádí, že od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2014, ve veškerém PÍSMU SLOV NOVÝCH NEBES, dovoluje pokorným, a úplně poslušným lidem, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pochopit ty texty Písma, kterými se lidé zabývají až dnes, a které dělají, svým rozumem, svých TĚL, a svých DUŠÍ, které jsou stejné jako u zvířat, naprosto chybně. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Kristus uvádí, že každý člověk má veškerý rozum od Hospodina, a také veškerou paměť má od Hospodina. Znamená to, že každý člověk, a tím veškeré tvorstvo, je úplně závislé, na rozumu Krista. Dobrovolný návrat k novému Kristu, je návrat k textům OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanští pošetilci v Česku, kvůli krutému zmijímu jedu, a děsivé temnotě ekumenického katechismu, tápou v pravé poledne NOVÉHO DNE Páně, jako slepci z toho důvodu, že máme stejný středověk, jako v době Giordána Bruna. Když po cca 6,3 létech, od roku 2008, od prvního vyvýšení návrhu sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, na www.oplatek.webpark.cz, dnes Policií ČR zničeného, Dan.8/14, vůdce nového Božího technického lidu, rektor VUT PETR Štěpánek vut@vutbr.cz, a odborníci VUT v Brně na energetiku, docenti Skála, Kadrnožka, a na energetiku zimních bytových domů, docent Hirš, nebudou Krista ZÁKONODÁRCE poslouchat, Kristus Česko zcela vyvrátí, a nechá ho zhynout. Země zarostla vzpurnými TRIFIDY, vzpurným politickým a náboženským křovím, které nemůže shořet, kvůli křesťanství. Neposlušní a tuční Baalové a DÉMONÍ, v případě další neposlušnosti, budou vyhlazení, odstoupením Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, z rozhodnutí rozumu Krista, ničícího Baaly. Veškeré křesťanské zlo se děje, protože drzý pozemský Otec Satan farář Dominik z Domašova, stále nechce přiznat, že PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů, stvořená ze slov Bible, Bhagavadgíty, Tóry, Koránu, ze SLOVA DOGONŮ, ze SLOVA MAYŮ, z filmů, z písniček, atd., které se vzájemně doplňují, a upřesňují, dělá KNIHU ŽIVOTA, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Zrušení vojenských kaplanů, vojáků, politiků pravice a levice, BANKÉŘŮ, je nezbytné. Jer.3/13až12/2,4,16až51/58, 2.Moj.3/2,5až23/2,29, 5.Moj.5/8až30/11,18,32/16až43, Žalm1/1až37/5,11,22až38až107/10,18,27,43až127/1, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12,6/8, Nah.1/4,9,2/4,3/10,13,17, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,2/15až3/10,16,20. Česko se skryje, v DEN PÁNĚ Hospodinova hněvu, když Domašovsko a Brno, najde v Písmu, Boží spravedlnost SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Pracující lid, nezaměstnaní, či bezdomovci, žádají na UKRAJINĚ nastolení Boží spravedlnosti, a drzí, neposlušní pozemští Otcové Satani kněží v Česku, se modlí za zachování své militaristické spravedlnosti, pro svou vzpouru, proti Boží spravedlnosti, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nový Kristus se smiluje nad Českem, nad svým novým Božím technickým lidem, který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, až na Domašovsku, a v Česku, bude mnoho svobodných služebníků Božích, osvobozených od krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, militaristického křesťanství. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, se smiluje, svým novým rozumem, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, ze svého milosrdenství, nad těmi, kdo budou stejně VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ, SPRAVEDLIVÍ a MOUDŘÍ, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, jako nový Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Farář Dominik v Domašově, se nemusí stydět za to, že křesťanství je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. BANKÉŘI, KRAMÁŘI, VOJÁCI, atd., se nemusí stydět za to, že militarismus boháčů, je ZLATEM ODVRŽENÝM. Nový Kristus se nad Českem smiluje, ze svého milosrdenství, až veškerý církevní majetek bude patřit Hospodinu tím, že např. farář Dominik v Domašově, ve své farnosti, bude z církevního majetku, a z desátek od boháčů, např. od Králíka, Dorazila, či Kočího, atd., financovat vaření, a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro nezaměstnané a bezdomovce, v restauraci U BIZONA, aby se, dle vůle Boží, v době sedmdesátí let od Hitlera, dobře najedli. Iz.23/17. Opravovat z majetku církví, zchátralé paláce, není energeticky a mravně přínosné. Energeticky přínosné je neprodlená realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice. Dle písniček od Krista. Česko má povinnost skočit, a všechno otočit, napořád. Nový Kristus, vzpurné a drzé hlupáky, bude trestat, až do úplné poslušnosti, napořád. Kristus vyžaduje, aby nezaměstnaní otevřeli novému Bohu své ucho, pro útisk od boháčů a kněží. Jób36/15. Vyžaduje zavřít v médiích DVEŘE, krutému zmijímu jedu TROJIČNÍ CHRISTOLOGIE, a otevřít dveře, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA veškerých NOVÝCH NEBES. Kristus nesetrvá ve svém hněvu. Snad si oblíbí milosrdenství, a mnohým, svůj rozum, v částečce svého DUCHA SVATÉHO, zase vrátí. Pro odstoupení rozumu Krista, jsou všichni hlupáci, protože nikdo nevěří tomu, že hnědá fašistická totalita, rudá socialistická totalita, a stávající barevná DUHOVÁ totalita, v Česku, na Ukrajině, atd., politiků pravice a levice, a ekumenických církví, jsou totality stejně zhoubné, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, zpupných a neposlušných. Jak ubohý je vzpurný a neposlušný nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, lid projektantů, a lid zedníků, kteří stále chtějí soužení, to je odstupování rozumu Krista, protože odmítají dát PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů v médiích na SVÍCEN z toho důvodu, že si nedovedou, nic z toho, co od Boha nyní mají, odříct. Boží hněv nad vzpurnými Baaly, to je boháči, a nad DÉMONY, to je ekonomy, již neprodlévá. Jak ubohé jsou orgány činné v trestním řízení z Rosic, boooprosi@mvcr.cz, které odmítají vyšetřovat drzého pozemského Otce Satana faráře z Domašova u Brna za to, že si stále rodí, a křižuje, svou zlou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, svým pekelným studeným OHNĚM, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který vychází z jeho úst. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, přišlo na Domašovsku na SVĚT, ale lidé si zamilovali děsivou temnotu, a krutý zmijí jed, ekumenického katechismu, protože jejich skutky, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, a neposlušných, jsou zlé. Dle písničky od Krista. Nic se nevyrovná Božím nápadům, např. filmu ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ, kde Kristus ničí křesťanství. Nic se nevyrovná zlým křesťanským lhářům. Pomatení lidé, o jediném Bohu SVĚTA, stále nemají ani ponětí. Nelze vést dialog o tom, že nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, a že v Česku, dle Písma, při blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Mal.1/7,10až2/1,9,15,17až3/8,10,16,20, Jer.1/17až5/7až6/19,30až31/27,32až51/58, K.M.1/4až4/19,5/23,6/12,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7až20,19/6,Bhagavadgíta1/1,15/15až16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/6,15,30/11,18až32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až12/12,13/18,19/20,25,33/15až42/19,24,43/26,31až51/19,30 Iz.2/22až29/11až24,30/18,33/22,44/5,8,45/7,47/14,48/5,10,11až57/10,16,20,59/14,15až63/14,18až65/1,15až66/24, Mar.7/7,13/20, Luk.1/52až17/10,20,34,19/44,20/18, Jan1/1,5/34,38,43,8/44,12/43,15/25,20/23, Nah.1/4,9,2/4,3/10,13,19, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/37až12/28, Ám.3/7,15až5/10,13,18,25,8/2,7,11,9/13, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12,6/8, Gal.1/7až3/20až6/7, Mat.5/3,9,14,18až15/7,18,23/7, Jób1/1až42/8, Oz.2/18až5/7,15až8/4,12až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14až11/39až12/2, Žalm1/1až33/6,37/5,11,22,35,38až50/6,17,22až73/10,17,27až96/7až107/10,18,27,43až132/5až150/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/24,29,33, 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Zach.1/16až8/16až13/4až14/20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10až20, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Sof.1/11až3/11. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

8.) SVĚTLO SVĚTA Boží dokonalé spravedlnosti, nelze nastolit hněvem, ale dialogem, se vzpurnými, a s neposlušnými, to je s mrtvými. Problém je v tom, že drzými pozemskými Otci Satany kněžími pomatené Česko, zlo křesťanského militarismu, které Kristus na Česko uvedl, po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, pokládají za dobro, a SVĚTLO SVĚTA Boží dokonalé SPRAVEDLNOSTI, energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pokládají za zlo. MRTVÉ křesťanské slovo, je starým semenem, které v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY, již shnilo. Je hrozné upadnout do rukou jediného ŽIVÉHO BOHA SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jediného ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE celého SVĚTA, všech států SVĚTA, který bude trestat každého vzpurného, drzého a neposlušného, odstoupením svého rozumu. V sobotu, před KVĚTNOU NEDĚLÍ, DNE PÁNĚ 12.4.2014, byl Kristus PÁNEM nad SOBOTOU tím, že mně umožnil sdělit křesťanským pomatencům, Evě Hůlkové, drzému pozemskému Otci, Satanu Klaretovi a posluchačům. Totéž by bylo řečeno křesťanským sviním, Endlicherové, Poloníkovi a posluchačům, při vysílání TWR v Proglase, kdyby nezablokovali můj telefon. Bůh, ve filmu ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ uvedl, že křesťanské zlo meče válek, které se děje pomocí vojenských kaplanů, by sami katolíci nedokázali vytvořit, kdyby jim nepomohli takoví zlí protestanti, jakou je prostitutka, smilníci s Baaly a s DÉMONY, křesťanská svině Endlicherová, která má veškeré zlo v sobě, protože sežrala nezralé křesťanské jablko. Kristus, kvůli křesťanskému zlu, které Hůlková a Endlicherová dělají, mně celou KVĚTNOU NEDĚLI zatvrzoval čelo ischiasem proto, abych je měl tvrdší, než uvedené vzpurné, zpupné, a zlé svině. Bůh v Písmu, i v uvedeném filmu uvedl, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, změní žebříček hodnot tím, že svým rozumem, ze svého milosrdenství, úplně zničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a že z milosrdenství jeho rozumu, vznikne BOŽÍ KRÁLOVSVTVÍ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné. SMRT křesťanství je nezbytná proto, aby Kristus mohl vládnout v Božím království, nad pokornými, a úplně poslušnými lidmi, z celého SVĚTA. Křesťanství je závažím, uvádí Kristus i v mnoha písničkách, které je zapotřebí odhodit, protože ničí planetu zemi tím, že Ježíš Kristus, takový SPRAVEDLIVÝ a VŠEMOHOUCÍ, jaký v Písmu skutečně je, není jediným Bohem SVĚTA. SMRTÍ křesťanství život na ZEMI nekončí, ale začíná ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky a mravně neotřesitelný tím, že Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, změní žebříček hodnot. Nový Kristus, je BOHEM stále stejným, což vše v Písmu o sobě uvedl, takže žádný zlý a chamtivý modlo-služebný křesťan v Česku, nemá výmluvu. Parazity Baaly, to je boháče, a DÉMONY, to je ekonomy a BANKÉŘE, a jejich BOHY, vojenské kaplany, Kristus porazí nikoli silou, ale svým DUCHEM, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES v případě, že PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů bude zveřejněna v případě, že ekumenické čarodějnice Hůlková a Endlicherová, odtáhnou z médií v děsu stejně, jako ve filmu ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ. Čím více pomatení lidé tvrdí, že Bůh neexistuje, nebo že je křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, tím jsou pomatenější, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a zpupných. Pro odstoupení rozumu Krista, Boha stále stejného, od vzpurných a pomatených svévolníků, se z pomatenců stávají svévolní debilní roboti tím, že jsou závislí na zvířecích pudech, svého nedokonalého rozumu. Každý, kdo se vzdá SMRTI, kterou je křesťanství, a začne sloužit novému Bohu, tak jak jemu se Bohu líbí, s bázní a s úctou, porodí Krista jako HOSPODINA, jako jediného Boha SVĚTA, již při ÚPLŇKU MĚSÍCE, v úterý, DNE PÁNĚ 15.4.2014, což se v Česku nestalo. Jer.30/5. Při ÚPLŇKU MĚSÍCE 15.4.2014, nenastalo vzkříšení z mrtvých militaristických křesťanských sviní, které od začátku SVĚTA, ještě nenastalo. Kristus v Písmu, a v mnoha filmech uvedl, že pro zničení SMRTI, kterou je křesťanství, po cca 3000 létech, to je po třech dnech, na nějakém dni zničení Baalů a DÉMONŮ, nezáleží. Další termín porodu nového Hospodina, pro ty, kdo se vzdají SMRTI, kterou je chamtivost, vojenských kaplanů, BANKÉŘŮ, boháčů, a ekumenických církví, atd., je v sobotu, po ÚPLŇKU MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 19.4.2014. Kristus vyžaduje, na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ, v neděli, 20.4.2014, v době narození se Hitlera, v době 70-ti let od války, odhodit všechny křesťany, a ekumenické kaplany, na smetiště dějin. SLUNCE Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, zazáří každému, kdo v novém DUCHOVNÍM SVĚTĚ, bude stejně NEOMYLNÝ, jako nový Kristus, jako jediný Bůh SVĚTA. Tři brány pekelné, které tvoří církev katolická, evangelické, a husitská, Hospodin, jediný Bůh SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, již nepotřebuje, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože již nepotřebuje žádné prostředníky z lidí, mezi sebou, a svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, především technická elita, nového Božího technického lidu VUT v Brně, má povinnost, zanechat všech druhů náboženství, a oprostit se od hříšného jednání, vírou v texty Písma, o dočasnosti křesťanství, které Kristus boří, odstoupením svého rozumu, od zpupných a vzpurných pomatenců proto, aby svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, mohl vše změnit, na celém SVĚTĚ, na energeticky neotřesitelné. Bhag.18/65,66, atd. Kristus, jediný BŮH SVĚTA, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, zavlažuje jedno POLE VĚDY Písma, v hlavách technické elity VUT v Brně, a ČVUT, a POLE VĚDY Písma, o energetice, za trest, za děsivou křesťanskou temnotu na Domašovsku, nezavlažuje. Tímto vymáhá vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, či vysušení vzedmutého moře mrtvých pomatenců, které v Kristem vyvoleném Česku, ještě nenastalo. Odhodit závaží, kterým je křesťanství, má lži lid Česka povinnost učinit neprodleně, v novém DNES NAPLNĚNÍ Písma, o vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, protože velice blízký, ropný, a tím i ekonomický, bez pomoci rozumu Krista, se zastavit nedá. Odhodit závaží, kterým je křesťanství, má povinnost ZEMĚ SVATÁ, především drzý pozemský Otec Satan farář Dominik v Domašově, nebo rektor Masarykovy univerzity Bek, nebo vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nového Božího technického lidu VUT v Brně, rektor VUT v Brně Štěpánek tak, aby celý SVATÝ TÝDEN bylo již RANNÍ GOTT SHOW, především v ČT, v ČRo, v Proglasu, TWR, a EVROPĚ 2, ve vysílání Patrika a Leoše. Už odhazujeme závaží, v Česku, kterým je křesťanství, tři, dva, jedna, teď. Kdy máte sraz Vy, kteří chcete odstranit chudobu, nezaměstnanost, bezdomovce, války, kramáře, šmejdy politiky pravice a levice, Baaly a DÉMONY, atd., zrušením křesťanské charity a almužny, zrušením křesťanství, ozvěte se, rád spolu s vámi budu dělit kořist, až Baalové a DÉMONI, budou umlčení, po zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Iz.53/12,57/10,16,20, atd. Především nová trojice Boží, Dominik, Bek, a Štěpánek, má povinnost pochopit, jako nejchytřejší Češi, že trénovat svůj mozek, může každý člověk, jenom rozumem Krista, nikoli rozumem svým, protože rozum lidský, při odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, je stejný, jako rozum zvířat. Bez konců křesťanství v ČRo, v ČT, v Proglase a v TWR, není nových začátků, uvádí Kristus v Písmu i v písničkách. Nejchytřejší Čech, je ten Čech, který uvěří textům Písma o tom, že Hitler, Gottwald, Dominik, Bek, Štěpánek, Oplatek, atd., byli, či jsou, Boží SYNOVÉ, kteří dělali, či dělají to, co se Kristu líbí. Hitler, a Gottwald, jsou BOŽÍ SYNOVÉ z toho důvodu, že všechno, co je v Písmu uvedené o Kristem vyvoleném Česku a Slovensku, se musí naplnit, do poslední čárky. Vše v Písmu se naplní, až Hitler, Zeman, Obama, či Putin, kteří organizují války stále stejným způsobem, ze státních peněz, budou uznáni, za stejně vzpurné a zpupné BOŽÍ SYNY, jako byl Hitler. Písmo již je dostatečně objasněno proto, aby Masarykova univerzita, VUT v Brně, a farář Dominik z Domašova, měli povinnost neprodleně a úplně zničit křesťanství, a tím vojenské kaplany, vojáky, zbraně, Baaly, to je boháče, DÉMONY, to je bankéře, atd.,, odevzdáním se do vůle jediného Boha SVĚTA. Boží SOUD se začíná na Masarykově univerzitě, u religionistů, kteří mají celou sbírku národních Bohů, kteří svým rozumem, nemohou nikoho energeticky spasit. Proto má velkou odpovědnost za Česko a lidstvo, především rektor Masarykovy univerzity BEK. Kvůli němu jsou všichni lidé vzpurní, zpupní, zbabělí a líní, protože Kristem prokletí blázni KAŠPAŘI, blázni z povolání, banda KAŠPARŮ, psychiatr MUDr. Höschl hoschl@reflex.cz, a psychiatři z Masarykovy univerzity, z LFMU v Brně, vedení MUDr. Kašpárkem, dříve MUDr. Češkovou, a spolu s nimi vládnoucí boháči, a pomatenci, z Masarykovy univerzity tkasparek@fnbrno.cz, Eva.Ceskova@ceitec.muni.cz, atd., včetně úplně pomateného spolku religionistů, atd., nehledaj v Písmu, ani DUŠI, ani BOHA celého SVĚTA, a tak nenajdou, zpívá jim Kristus. O uvedených hlupácích platí jak Písmo, tak písničky od Krista. Uvedení zpupní a vzpurní zločinci, či hlupáci, nevěří ani v existenci lidské DUŠE, ani v existenci Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a který dělá dobro, svým rozumem, a zlo, odstoupením svého rozumu, a tím nevěří ani v existenci velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, viz další text. Kvůli nim se děje veškeré zlo na SVĚTĚ, protože nikdo nevěří textům Písma, že lidé mají zlého DUCHA, stejného jako zvířata, a že veškerý rozum, paměť, dovednost, vzdělání, atd., mají, nebo nemají, z milosrdenství rozumu Krista. Kaz.3/18až6/10 až8/8až12/3. Protože mám povinnost dělat skutky tak, Jak.2/22,4/14, aby DNE PÁNĚ, ve středu 23.4.2014, byl již MEZINÁRODNÍ DEN SLOV NOVÝCH NEBES tím, že drzí pozemští Otcové, Satani kněží, promění již v neděli, 20.4.2014, v den výročí narození se Božího SYNA Hitlera, Iz.29/11až24až45/11až66/24, chrámové zpěvy v kvílení, Ám.3/7,5/10, 18,8/2,11, ptám se tímto elektronicky, a Kristus, svým rozumem dovolil, že jsem se později zeptal i telefonicky, Jak.2/22,4/14, pomatenců Dominika, Beka, a Štěpánka, zda mě v průběhu SVATÉHO TÝDNE přijmou, aby mě mohla, na BÍLOU SOBOTU, DNE PÁNĚ 19.4.2014, přijmout v Dotecích víry v ČRo, i úplně pomatená Eva Hůlková, nebo ADAM Kolegar, ve vysílání TWR v Proglase. Na Bílou sobotu, musí mít Kristus zářivě bílý šat svých skutků tím, že pomatenci Hůlková a Kolegar, prosadí vůli Boží, a ne vůli svou. Kristus se smiluje, svým rozumem, až na VUT v Brně bude mnoho BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných. Kristus slíbil, že nepatrnému Oplatkovi se dostane milosrdenství Božího rozumu, a tím mocní, z nového Božího technického lidu, budou tvrdě pohnáni k odpovědnosti za Česko. Nový Kristus, ČARODĚJ a BÁSNÍK, vládce OZ, vládce OPRAVNÝCH ZAČÁTKŮ, či vládce OPRAVDOVÝCH ZAČÁTKŮ nechce, aby v Česku, v děsivé ekumenické TEMNOTĚ, bylo mnoho stromů, a mezi nimi mnoho křesťanských bludiček, podobných křesťanským sviním, Hůlkové z ČRo1, a Endlicherové z TWR z Proglasu, které děsí pomatený lži lid, svými křesťanskými žvásty, že vojenští kaplani jsou užiteční, protože připravují Česko a SVĚT, na další nesmyslný meč válek o ropu, plyn, suroviny, a o moc nad lidmi. Nový Ježíš Kristus, ČARODĚJ a BÁSNÍK, vládce OZ, vyžaduje, aby Česko nevedlo KOZY z ČSSD, s vůdcem Sobotkou, a smradlavého kuřáka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA, prezidenta Zemana, v háj, až v máji, ale již 15.4.2014, nebo nejpozději 20.4.2014, v době výročí narozeni se BOŽÍHO SYNA, Hitlera. Boží hněv nad vzpurnými a neposlušnými, již neprodlévá. Film ČARODĚJ ze ZEMĚ OZ, OPRAVDOVÝCH ZAČÁTKŮ, je o tom, že nový Ježíš Kristus, úplně zničí vládnoucí TRIFIDY DUHOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, na VUT v Brně. Nový Kristus, ČARODĚJ, vládce OZ vyžaduje, aby v Česku, byl jako ve filmu, aby byl stejně naprosto nezničitelný, a neprůstřelný, pro ekumenické, zlé ČARODĚJNICE, pro Hůlkovou z ČRo1, a pro Endlicherovou z TWR z Proglasu tím, že bude mít mnoho nových pomocníků u KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, na VUT v Brně, a ČVUT, kde noví rektoři, mají povinnost zajistit, aby již z obrazovky ČT, nikdy nezmizel, pro jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, o energetice, ekologii a mravech. ČARODĚJ ze ZEMĚ OZ, OPRAVDOVÝCH ZAČÁTKŮ, nový Ježíš Kristus, pouze při vysvobození Česka, z moci křesťanů, svým rozumem, ze svého milosrdenství, může dělat nové technické zázraky, kterými Česko a SVĚT energeticky spasí. Především rektor VUT v Brně Štěpánek, má povinnost, děkovat novému Kristu, za energetickou spásu, již dnes, v dubnu 2014 proto, aby nový Kristus, ČARODĚJ OZ, mohl zajistit, aby SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, mohlo v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, vyjít pro celý SVĚT, neprodleně. K.M.1/4až16/28, Mal.3/20, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Joél2/11,4/2,4,12, Sír.4/18,5/5až9/15až12/12až 43/36,31, atd. VUT v Brně, již nesmí mít DONKICHOTSKÝ KLÍN, protože musí ukončit DONKICHOTSKÝ MLÝN, ekumenických čarodějnic, Hůlové a Endlicherové. Bez jejich konců, jejich SLOV STARÝCH NEBES, jejich tmy, v jejich lese, nejde začít od začátku, dle Písma, i dle písniček od Krista. ČARODĚJ ze ZEMĚ OZ, mluví v Písmu i ve filmu, ve stejných podobenstvích. Z filmu i z Písma lze poznat, kdo doprovází nového Krista do NOVÉHO JERUZALÉMA, do Brna. Porcelánová panenka, to je křesťanská ŽENA STATEČNÁ, porcelánová PANNA MARIA, kterou vojáci, vedení vojenskými kaplany, v děsivé křesťanské temnotě, zničili v mnohých chrámech. Nový Kristus, ČARODĚJ OZ, technik, ji ve filmu spravil, slepil. Nového Krista, ČARODĚJE OZ, provázím i já, a to jako OKŘÍDLENEC, svým rozumem osel, či opice. Nového Krista, ČARODĚJE OZ, technika, provází při jeho druhém příchodu do Česka a Slovenska, především technický lid VUT v Brně. NOVOU SKÁLOU v Brně, kterou pekelné brány křesťanství nepřemohou, je na VUT v Brně, rektor PETR Štěpánek, vut@vutbr.cz, odborník na energetiku, docent Skála, a odborník na energetiku zimních bytových domů, docent Hirš. Také ČVUT v Praze, je NOVOU SKÁLOU, kterou křesťanské, pekelné brány, nepřemohou, poslušný rektor PETR Konvalinka petr.konvalinka@fsv.cvut.cz, děkan Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a odborník na energetiku zimních bytových domů, profesor Drkal. Kristus v Písmu slíbil, že naplní svým rozumem, i dutou hlavu hlupáka ministra školství Chládka posta@msmt.cz, dutou hlavu ministra průmyslu a obchodu Mládka posta@mpo.cz, atd. Naděje do budoucnosti mají pouze pokorní a úplně poslušní Božích příkazů a zákonů. Strategii nového Krista, je ukončení náboženského středověku, ukončením dezinformační, zuřivé války, proti ČARODĚJI, či BÁSNÍKU, Ježíši Kristu, na VUT v Brně. Nový Kristus, se nad Českem a Slovenskem slituje, svým rozumem, až po svém DRUHÉM PŘÍCHODU, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, na VUT v Brně v případě, že nový rektor Štěpánek, začne milovat nového Ježíše Krista, jako svůj technický rozum, a přijme mě, kvůli výuce SLOVA NOVÝCH NEBES. Drzé a vzpurné vládnoucí KŘOVÍ, vládnoucí TRIFIDI DUHOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, stále nemohou shořet, protože OHEŇ SLOV PÍSMA krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, je v Kristem vyvoleném Česku, stále STUDENÝ. Baalové, to je boháči, a DÉMONI, to je ekonomové, nehoří, ale množí se. Shoří až v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Jer.23/29až32až31/27,32, 2.Moj.3/2,5až23/2,29, Žalm37/5,11,35,38až33/6, K.M.1/4,6/6až24,7/12,16,8/13,12/10,17,27,17/7,11,15,20,19/6, Iz.53/10,12až66/24, Mal.1/7až2/2až3/10,16, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Dan.2/21až9/14,11/39,12/2, Bhagav.15/15,16/13až24až18/78, Iz.57/10,16,20až66/24, Jer.3/14až5/7až51/58, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

9.) Přelom věků, daný velice blízkým ropným kolapsem, a tím i kolapsem ekonomickým, je dobou, kdy o tom, co má Kristem vyvolené Česko dělat, nesmí rozhodovat ani stát, ani trh, ale nový Ježíš Kristus, který je jediným Bohem SVĚTA tím, že bude SLOVEM VEŠKERÝCH NEBES, především Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVA DOGONŮ, atd. Stát již nebude rukojmím soukromých zájmů Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů a ekonomů, protože nový, VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ Kristus, bude jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, každého člověka. Veškeré křesťanské zlo na SVĚTĚ se děje z toho důvodu, že především drzý pozemský Otec, Satan, farář Dominik, ze ZEMĚ SVATÉ, z Domašovska, odmítá uznat, že celá ZEMĚ patří nikoli lidem, ale Hospodinu, a odmítá se mnou vést dialog o tom, že Kristus dal lidstvu Písmo, nyní SLOVO NOVÝCH NEBES, především proto, aby pomocí něho, mohl úplně zrušit nespravedlivé křesťanství, a jeho meč válek, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a nastolit energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království tím, že nad lidmi nebudou vládnout lidé, např. politici pravice a levice, ale Kristus, jediný Bůh SVĚTA, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Dle Písma, v Česku, v době velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, pokud se tak neprodleně nestane. Z milosrdenství rozumu Krista, snad již se na faře v Domašově u Brna, u Bohu milého faráře Dominika, nebo u pokorného a úplně poslušného rektora Masarykovy univerzity Beka, nebo u úplně pomateného rektora VUT v Brně Štěpánka, skončí doba, kdy o jediném Bohu SVĚTA, stále stejném, kvůli děsivé křesťanské temnotě, nemá nikdo ani ponětí, pro odmítání studia veškerého Písma od Krista, které se v Boží slávě, vzájemně doplňuje, a upřesňuje. Všichni, kdo texty PAMĚTNÍ KNIHY dostávají, mají povinnost uvěřit textům Písma o tom, že nový Kristus, již potrestal veškeré lidstvo, odstoupením svého rozumu, za to, že Kristem vyvolené Česko, kvůli drzému, pozemskému Otci, Satanu, faráři Dominikovi, stále jde do energetické, ekologické, a mravní záhuby z toho důvodu, že nadřadilo rozum lidský, např. rozum úplně pomateného rektora VUT v Brně Štěpánka, nad rozum nového Ježíše Krista. DUCH SVATÝ, Ježíš Kristus, jediný Bůh SVĚTA, vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství, pouze těm pokorným a úplně poslušným, kdo uvěří textům Písma o tom, že člověk ADAM, např. rektor Štěpánek, nemůže svým rozumem zvířete, stát proti dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení SKÁLY křesťanů, kterou je ekonomika, trh, BANKOVNÍ SYSTÉM, atd. Jméno Boží budou mít nově ti BOŽÍ SYNOVÉ, kterým nový Kristus zůstane MANŽELEM tím, že se rozhodnou ukončit boj proti novému Kristu, realizaci SVATEBNÍCH HOSTIN SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. BOŽÍ SYNOVÉ budou ti, kdo zruší TRH, Baaly, to je boháče, DÉMONY, to je ekonomy, bankéře, atd., a nahradí je neprodleně, novou, pokornou, a úplně poslušnou STÁTNÍ SPRÁVOU, zřízenou dle kapitol 129, 135, atd. Kristus v Písmu slibuje, že nikdo ani neklopýtne, když povede svůj pokorný, a úplně poslušný lid, na majetkovou rovinu, pomocí elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a pomocí elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, což umožní elektronické plánování spotřeby, a organizování nové výstavby, a nové výroby, energeticky neotřesitelné, nezbytné kvůli záchraně PLANETY ZEMĚ, pomocí energetické, ekologické, a mravní neotřesitelnosti Česka, a SVĚTA. Přelom věků konce éry fosilních paliv je dobou, kdy jediného BOHA SVĚTA, budou znát všichni pokorní, a úplně poslušní lidé, ve formě ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH SVĚTOVÝCH NOVÝCH NEBES, který, ve vzedmutém moři křesťanských militaristických křesťanských sviní, trestá každého člověka, naprosto chybnou energetickou cestou, kdo toto zpupné, vzpurné, křesťanské militaristické moře svévolných hlupáků, odmítne neprodleně vysušit, např. ŽÁREM SLOV NEBES FÍKOVNÍKU, to je žárem SLUNCE Bhagavadgíty. Smyslem těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, je popsání krachu stávající víry v Krista UKŘIŽOVANÉHO, u všech, kdo slepě melou protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti, protože nevěří v nového Krista, ale věří v rozum vzpurných, a zpupných křesťanů, a militaristů, od kterých nový Kristus, pro jejich neposlušnost, odstoupil svým rozumem, kteří proto vedou lidstvo, do energetické a tím i válečné záhuby. DESTRUKCE lidského myšlení, která vznikla, odstoupením rozumu Krista, od vzpurných a zpupných křesťanských, a jiných pomatenců, kteří se odmítají k novému Kristu vrátit, je obrovská a zničující, a je, či bude viditelná, jenom pro BOŽÍ SYNY, pokorné, a úplně poslušné, rozhodnuté Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, neprodleně realizovat. PŘELOM VĚKŮ nastane, až všichni budou nového Krista, jeho SLOVO NOVÝCH NEBES znát, jako jediného BOHA SVĚTA, jako VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVEDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který dává každému svůj rozumu, pouze v částečce svého DUCHA. Přelom věků nastane, až nikdo nebude spoléhat na svůj lidský rozum, svého TĚLA, a SVÉ DUŠE, protože lidské TĚLO, a lidská DUŠE, jsou stejné, jako u zvířat. DÍTĚ, Ježíš Kristus, se má nyní narodit znovu, ze SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a to jako HOSPODIN, jako jediný BŮH SVĚTA, a ŽENA, církev VŠEOBECNÁ, KATOLICKÁ, tvrdí, že je velice stará, již 2014 let, a že rodit nebude. Smyslem sepsání PAMĚTNÍ KNIHY APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurných a zpupných křesťanských, militaristických, a jiných bohatých, a chudých sviní, je zajištění návratu k novému Ježíši Kristu, k novému SLOVU NOVÝCH NEBES, kde je Kristus Bohem VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, kde je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všeho lidstva. Láska Božího rozumu, z Božího milosrdenství, zmizela jako dým z PECE z Vatikánu, který vznikl po zvolení BELZEBUBA Františka papežem, který učinil, že křesťanská krajina, znovu posedla děsivou křesťanskou tmou, ve které nad lidmi nevládne jediný Bůh SVĚTA, Kristus, svým NOVÝM SLOVEM, ale sbírka pomatených lidských Bohů, takových debilních, jako je BELZEBUB František. BELZEBUB papež František, a jemu podobní vládnoucí idioti, či zločinci, potlačili cenzurou pravdu o Kristu, a pravdu o trestání vzpurných, zpupných, a drzých, vládnoucích pomatenců, odstoupením Božího rozumu, kvůli tomu, že vyhovují přáním Baalů a DÉMONŮ, vládnout nad pracujícím lidem, místo nového Krista, a působit tím pracujícímu lidu zlo, pro svou chamtivost, která je MODLOSLUŽBOU. Příčina debility, a lží, nového Božího technického lidu VUT v Brně, a ČVUT, o energetice, ekologii a mravech, je nalezena pochopením, že je způsobena odstoupením rozumu Krista, ničícího STAROU, vzpurnou, a neposlušnou ZEMI, která bude zničená v jediný den, při zveřejnění, že Česko, a lidstvo, celého SVĚTA, může energeticky spasit, pouze úplná POSLUŠNOST, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Technická elita VUT v Brně, a ČVUT, debilitou svého technického rozumu, ničí PLANETU ZEMI, kvůli odstoupení technického rozumu Krista. Vládnoucí, zlí, a drzí pomatenci, vedou Česko a lidstvo, svým rozumem zvířat, k úplné záhubě, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, který, křesťanské militaristické, svině, při odstoupení rozumu Krista, řeší stejně, jako při přemnožení lidstva dříve tím, že všichni Baalové, a DÉMONI, připravují třetí SVĚTOVOU VÁLKU. Česko, a tím i lidstvo, jde prokazatelně do úplné záhuby, protože bohatí paraziti, odmítli ukončit nespravedlivý křesťanský militarismus, odmítli zničit ekumenické církve, a jejich vojenské kaplany, protože všem lidem se hnusí Boží SPRAVEDLNOST SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Vládnoucí zločinci nechtějí pít NOVÉ náboženské VÍNO, při hostinách SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, náboženských a politických zvířat. Všichni pomatení lidé, stále chtějí krajinu posedlou děsivou tmou křesťanského militarismu. Slepci odmítají prohlédnout a uznat, že lidské TĚLO, a lidská DUŠE, má rozum stejný, jako zvířata. Vzdát se moci, ve prospěch nového Ježíše Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nikdo nechce, kvůli své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM. Příchod živého Krista, ŽIVÉHO SLOVA, však způsobil úplnou, a viditelnou debilitu, např. zpupného rektora Beka info@muni.cz, či úplnou debilitu, zpupného a vzpurného rektora VUT v Brně, Štěpánka, vut@vutbr.cz, kteří se vzdali rozumného uvažování. Což se děje z toho důvodu, že vzpurný, drzý, líný, a zbabělý, pozemský Otec, Satan, farář, Dominik z Domašova u Brna, si plete známou větu o tom, co je to svoboda. SPRAVEDLNOST energeticky neotřesitelného Božího království, je v Písmu nalezena, je opakovaně uváděna, a farář Dominik chce stále zůstat u své křesťanské slávy, kterou je totální nespravedlnost, a s ní spojený nesmyslný meč válek. Ochránci přírody, mají proto povinnost mít stejný zájem, zachránit PLANETU ZEMI, nastolením Božího království, s uvedenou Boží spravedlností, a s celosvětovým mírem, jako nový Kristus, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES. Z textů o záchraně PLANETY ZEMĚ, od Baalů a DÉMONŮ, SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, opakovaně uvádím. ZEMI nemohou zachránit lhostejní, a zbabělí křesťanští pokrytci, vrazi, POLO LIDÉ, či POLO ZVÍŘATA, NETVOŘI, kteří pro odstoupení rozumu Krista, si rodí, a křižují, svou zlou MODLÁŘSKOU STVŮRU, jenom proto, aby mohlo pokračovat ničení ZEMĚ, mečem nesmyslných válek, o ropu, plyn, a o vládu lidí nad lidmi, a nad muslimy. Aby mohla pokračovat nespravedlnost, krutého zmijího jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Křesťanská POLO ZVÍŘATA, stále nechtějí mít, o novém Kristu, o novém SLOVĚ NOVÝCH NEBES, ani ponětí, protože potřebují, kvůli chamtivosti Baalů, to je boháčů, pomocí křesťanství, kazit dobré mravy, což však není smyslem života. Extrémně vysoká priorita záchrany PLANETY ZEMĚ tím, že Ježíš Kristus, jako nové DÍTĚ, bude HOSPODINEM, bude jediným Bohem SVĚTA, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA, je stále korunována neúspěchem, pro odložení mluvení pravdy o novém Kristu, o SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a tím, kvůli odstoupení rozumu Krista, od zpupného a vzpurného rektora Štěpánka, a od ostatního technického lidu VUT v Brně, mluvením lží o energetice. Kristus, dle Písma, a dle písniček od Krista, je SPRAVEDLIVÝ, chce konat divy, a k zázrakům se mít, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takže nikdo, kdo umí číst Česky a Slovensky, nemá výmluvu, zázrakům o vedení Česka a Slovenska, do energeticky neotřesitelného Božího království, dle textů SLOV Písma VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nerozumět. Pohroma, která postihla nejenom Česko, ale celý SVĚT, kterým je odstoupení rozumu Krista, od zpupných a vzpurných, stále pokračuje, protože se nenašel nikdo, kdo by se k novému Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, vrátil. Lidé proto začali platit daň, za vzpouru, za drzost, kterou je odstoupení rozumu Krista, od neposlušných hlupáků. Ten kdo zná sílu SLOV, a VĚT, NOVÝCH NEBES, může, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení EKONOMIKY, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, změnit Česko, a v DOLINĚ O2 Arény v Praze, změnit celý SVĚT. Drzý pozemský Otec, farář Dominik z Domašova, již nesmí prosit Krista dál, protože ten jeho prosby, děsivé temnoty ekumenického katechismu, kterými jsou protikladné nauky o Kristu, a promyšlené křesťanské vychytralosti, dobře zná. Kristus, svou dokonalou lásku, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, rozdal v Písmu, i v písničkách. Kristus se možná, nad Českem, a lidstvem, smiluje, z milosrdenství svého rozumu, což se stane pouze v případě, dokonalé znalosti ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES, vším lži lidem Česka a SVĚTA, až na summitu všech států v Praze, kde bude nový Kristus oslaven, úplně pokorným tvorstvem celého SVĚTA. POKOLENÍ POKORNÝCH a SPRAVEDLIVÝCH, se již musí strachem třást, z titulu velice blízkého ropného kolapsu, kdy v Česku nebude, dle Písma, ani žhavé uhlí na ohřátí. Tragedií lidského myšlení je v tom, že Kristem vyvolený lži lid VUT, stále nevěří tomu, že nastal přelom věků, kdy nastane velice brzy ropný, a tím i ekonomický kolaps, což způsobil Kristus, odstoupením ČÁSTEČKY svého rozumu, od všech zpupných, a vzpurných, kteří spoléhají na svůj rozum polo opic, a ne na dokonalý rozum Krista, v kterého nevěří nikdo, protože všem lidem, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, se hnusí opakovaně uváděná Boží spravedlnost, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Každý člověk, od jehož DUŠE odstoupí nový Kristus, svým rozumem, pro jeho zpupnost, padá postupně do stavu přírodního rozumu své DUŠE, která je stejná, jako DUŠE zvířete, uvádí Kristus v Písmu. PROTO AŤ SE KAŽDÝ NOVÉHO KRISTA BOJÍ, kvůli odstupování jeho rozumu, od vzpurných a zpupných. SVĚT se může smysluplně rozvíjet pouze Božím rozumem, nikoli rozumem lidským. Na mě se nikdo nemůže zlobit za to, když uvádím texty Písma o tom, že záchrana PLANETY ZEMĚ, je možná pouze při úplném zničení křesťanství, z toho důvodu, aby Kristus, jako jediný vládce ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH SVĚTOVÝCH NEBES, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, mohl celosvětově úplně zničit největší zlo, či SMRT, to je BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX. Tvrdit, že Kristus neudělá nic dobrého, ani zlého, je nesmysl, protože Kristus, zlo dělá již tím, že Česko a lidstvo, jde špatnou cestou, jde do energetické, ekologické, a mravní zkázy, rozumem vládnoucích zvířat, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a vzpurných. Kristus napsal Písmo kvůli sobě samému. Vyžaduje, aby Česko změnilo celý SVĚT, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém, mírovém summitu, všech států SVĚTA, neprodleně. Kristus je STROMEM POZNÁNÍ, a STROMEM ŽIVOTA TÍM, že je STROMEM SPRAVEDLNOSTI. Na úsvitu NOVÉHO DNE Páně, je v Písmu, v písničkách, ve filmech, atd., nalezen nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kristus svou lásku, svého rozumu, nikomu drzému, vzpurnému a zpupnému, nedá. Možná v případě, při znalosti všech písniček, všech filmů, atd., potvrzujících existenci Krista, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Nový Kristus, končí SLEPOU VÍRU v lidský rozum vědců tím, že platí texty Písma o tom, že lidé mají veškerý rozum, pro své DUŠE, a pro svá TĚLA, která jsou stejná, jako u zvířat, pouze od Boha. V Bohem vyvoleném Česku, a Slovensku, nikdo, kdo texty PAMĚTNÍ KNIHY elektronicky dostává, nemá výmluvu, návrat k VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, k jedinému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tvorstva, všech států SVĚTA, odkládat ze dne na den. Zemi obdrží pouze úplně pokorní, a poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, vyznávající, že jsou úplně bezmocní, při odstoupení rozumu Krista. Je nesmyslné bojovat proti ŽIVÉMU SLOVU, proti živému Kristu, pro jeho naprostou moc nad každým člověkem, nad jeho DUŠÍ i TĚLEM. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, končí dobu, kdy o novém Kristu, o jediném Bohu SVĚTA, nikdo nemá ani ponětí, pro krutý zmijí jed, a děsivou temnotu, křesťanského katechismu. Zpovídat se ze svých činů Bohu, Ježíši Kristu, bude každý zpupný a vzpurný, sám. Kristus trestá všechny, veškeré lidstvo za to, že chce TRH, že chce STÁT, že chce zachování křesťanství, místo vlády nového Krista, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, místo energeticky neotřesitelného Božího království, místo cesty energetické spásy, při vládě SLOVA NOVÝCH NEBES, nad lidmi celého SVĚTA. Nový Kristus vyžaduje, aby v jím vyvoleném Česku, bylo mnoho pokorných BOŽÍCH SYNŮ, jimž Kristus, jako BŮH celého SVĚTA, bude MANŽELEM. Nový Kristus se smiluje, když rektor Štěpánek, bude BOŽÍM SYNEM, když VUT v Brně, bude třešňovým sadem, na ÚBOČÍ Boží HORY, veškerého Hospodinova Písma. Kristem vyvolené Česko, má povinnost, na úbočí SKÁLY HORY PÍSMA od Krista, jít o něco výš, než ostatní státy SVĚTA. Za všechno může čas přelomu věků konce éry fosilních paliv. Z příběhu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, zbývá jen málo, protože křesťanství, dle vůle Boží, skončí ve výčitkách. Čas přelomu věků se skrývá v nás, jako nový Ježíš Kristus, jako jeho rozum. Proto rektor PETR Štěpánek, NOVÁ SKÁLA, má povinnost nebýt listem, v třešňovém sadu, ale KVĚTEM, který Kristus otevírá proto, aby slyšel SLOVO Krista, SLOVO NOVÝCH NEBES. SKÁLA, PETR Štěpánek, zná dokonalou lásku, SLOV a VĚT, Božích příkazů, a zákonů. Proto, svou láskou k Božímu rozumu, má povinnost, změnit Česko a celý SVĚT tím, že bude rázně požadovat mluvení pravdy o Kristu, nikdy lidmi NEUKŘIŽOVANÉM, pouze protikladnými naukami, a pravdy o energetice, především v ČRo, v ČT, v TWR a v Proglase. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, na VUT v Brně, z milosrdenství rozumu Krista, nastane v okamžiku, když rektor Štěpánek, pochopí texty Písma o tom, že jeho technický rozum, a jeho technická paměť, jsou vlastnictvím Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Z boje rozumu TĚLA a DUŠE rektora Štěpánka, které jsou stejné, jako u zvířat, proti rozumu Krista, který má, nad DUŠÍ a TĚLEM Štěpánka, naprostou moc, je východisko jediné, PADNOUT před rozumem Krista, NA KOLENA. KŘEST ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, znamená změnu jména Božího lidu. Božím lidem nejsou zlí a drzí křesťané, religionisté, z Masarykovy univerzity. Ty je nezbytné všechny křesťany připomínat s proklínáním, kvůli jejich lžím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o sbírce náboženských Bohů. Novým Božím lidem, je lid technický, z VUT v Brně, a z ČVUT, který má povinnost, dát PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů, na SVÍCEN, pro SYNY BOŽÍ, technického lidu, celého SVĚTA. Tím z Bible, z Bhagavadgíty, z Tóry, z Koránu, ze SLOVA DOGONŮ, ze SLOVA MAYŮ, atd., učinit KNIHU ŽIVOTA věčného, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného. KNIHA ŽIVOTA začne fungovat, když rektor Štěpánek, spolu se svým novým Božím technickým lidem, začne v médiích mlet dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonu POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Boží hněv, nad neposlušnými a vzpurnými křesťanskými hlupáky, již neprodlévá. Dej pane Bože dej, ať nezaměstnaným smolařům je hej, dej, ať Baalové a DÉMONI, jsou z toho udivení, že život na NOVÉ ZEMI, není jenom trápení a žal, to prosím, abys dal, již v úterý, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 15.4.2014, v DEN SVÁTKU Česka a SVĚTA. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, již nejezdí ani na Oslici, ani na Oslátku, protože OSLÁTKA, např. technického lidu VUT v Brně, živí svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Drzý rektor Štěpánek je ADAM. Proto se nemůže přít s Kristem, který má převahu, nad jeho TĚLEM, i DUŠÍ. Kristus dal lidstvu křesťanství pouze dočasně, do přelomu věků konce éry fosilních paliv. LÍBEZNÁ, je ŽENA STATEČNÁ, a má jméno BATRFLAJ tím, že stále hledá ráj. Její láska, k pokorným a poslušným, bude stejně líbezná, jako má láska ke Kristu, neochvějná. LÍBEZNÁ, ŽENA STATEČNÁ, půjde se statečnými BOŽÍMI SYNY, kteří čekají na její návrat, na VUT v Brně, když rektor Štěpánek, půjde vedle ní. BATRFLAJ, nemůže být ŽENOU STATEČNOU, či Hospodinem, když lodě střílny maj. Oz.2/18,5/15,9/7,12,15,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8, Sír.5/5,7/16,9/15až19/20,25,40/29, 43/26,31až47/21,51/19, Iz.29/11,24,33/22,55/11,57/10,16,20,58/9,63/14,18,65/15. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

10.) Zalůbeným, do Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, které nikdo neuzemní, nový Kristus, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, nabízí šest různých způsobů úplného zničení pomatenců, posedlých debilní, děsivou křesťanskou tmou, vyznačující se v křesťanské posedlosti, v mletí protikladných nauk, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a v mletí promyšlených vychytralostí, ekumenického katechismu, o nadřazenosti Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů, a bankéřů, nad ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, Kristem. 1.) První způsob návratu k novému Kristu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je v otevření VŠECH KNIH, které jsou SLOVEM NOVÝCH NEBES, v ČT a v ČRo. V uznání, že ADAM, rektor VUT v Brně Štěpánek, nemůže se přít s Hospodinem, o další cestě Česka a SVĚTA, protože Kristus má převahu, nad jeho TĚLEM i DUŠÍ. Nikdo z lidí, nemůže již vládnout nad lidmi v době, když nad vzedmutým mořem militaristických sviní celého SVĚTA, v říši mrtvých, chce vládnout nový Kristus, jako SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,12/3, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,50/17,22až102/27až132/5,8, Dan.2/21až11/39až12/2,11, Zach.3/8až4/6až8/16až13/4, atd. 2.) Druhým způsobem je, že hrstka BOŽÍCH SYNŮ, kterým bude nový Kristus MANŽELEM, to je BOHEM všeho lidstva, kteří vyváznou z děsivé křesťanské temnoty, z Božího milosrdenství, BOŽÍHO ROZUMU, vyjdou na Domašovsku, buď k faráři Dominikovi, nebo k rektoru Masarykovy univerzity Bekovi, či k rektoru VUT v Brně Štěpánkovi, a budou požadovat, aby ekumenické církve, a školství, neprodleně ukončili vládu Baalů, to je boháčů, a vládu DÉMONŮ, to je ekonomů, bankéřů, kramářů, vojenských kaplanů, atd., nad lidmi tím, že Česko nastolí vládu jediného BOHA SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad lidmi Česka, a následně, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nad lidmi celého SVĚTA. Ezech.14/22, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Jak.1/22,2/22,3/10, Jóel2/11,26,4/2,4,12, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až3/14až6/30až51/58, atd. 3.) Třetím způsobem úplného zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, mají povinnost realizovat, v době PŮSTU od křesťanství, a od drzých Satanů, od vojenských kaplanů, všech ekumenických církví, BOŽÍ SYNOVÉ pracujícího lidu, nezaměstnaní, a bezdomovci, a to ve dnech VELIKONOČNÍHO PŮSTU 2014, od Baalů a DÉMONŮ, které Kristus určil v Písmu takto. 2.Moj.12/3,10,18,23/1,29, Jer.1/17až5/5,6/16,30až51/58, atd. Ve čtvrtek, DNE PÁNĚ 10.4.2014, na základě těchto textů Písma, si vybrat nějakého vládnoucího Beránka, na Domašovsku, např. úplně pomateného starostu Pitrochy, ředitele ZŠ Válka, či drzého pozemského Otce, Satana, faráře Dominika. Zabít tyto vládnoucí Beránky, je nezbytné, a to ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, v DEN PÁNĚ MODRÉHO PONDĚLÍ, 14.4.2014. Zabít tyto pomatené vládnoucí Beránky, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku, viditelně pro každého, je nutné udělat s PRUTEM v ruce, a STŘÍKACÍ PISTOLÍ, či s PET LAHVÍ, s víčkem, proraženým malým hřebíkem. Všechna vládnoucí Božstva, budou postiženy Božím SOUDEM vládnoucích volů, když BOŽÍ SYNOVÉ pracujícího lidu, dokáží vládnoucí voly očistit, a to postřikem VODY ČISTÉ a DŮVĚŘIVÉ, ze stříkacích pistolí, či z PET LAHVÍ, alespoň v zemi SVATÉ, na Domašovsku, nebo v Brně. Tento DEN PÁNĚ, 14.4.2014, bude pamětním dnem pro všechna pokolení, a bude se navždy slavit, jako slavnost Hospodinova, protože pracující lid se zbaví, z milosrdenství rozumu Krista, děsivé křesťanské temnoty, a tím i krutého zmijího jedu křesťanského militarismu. Kristus v Písmu slibuje, že v tomto případě, již od MODRÉHO PONDĚLÍ, od 21.4.2014, od VELIKONOČNÍHO HODU odhození Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, exekutorů, vojenských kaplanů, vojáků, kramářů, atd. bude vládnout nad lidmi sám, a setře pracujícímu lidu, svými zákony, a příkazy, slzy z očí. Když kdokoli, ze lži lidu Česka, vyjde spolu se mnou, do energeticky neotřesitelného Božího království, bude sice strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, pro vzpouru Česka proti novému Kristu, pro svou zpupnost, své DUŠE a svého TĚLA, ale bude zachráněn, spolu s veškerým pokorným a poslušným lidstvem. Nový Kristus vzdá Česku chválu, když již při ÚPLŇKU MĚSÍCE, v úterý , DNE PÁNĚ, 15.4.2014, vzdá celé Česko novému Kristu chválu, za vykonání pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanů, a jejich krutých Bohů, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, např. premiéra Sobotky, a ministra financí Babiše. Nový Kristus vyžaduje, aby Kristem poražené Česko, uznalo svou porážku, bálo se nového Krista, a začalo NOVÝ DEN PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, již v úterý, 15.4.2014. Ekumenickou ČARODĚJNICI, ekumenických církví, již není možné nechat naživu, protože si chce, na VELKÝ PÁTEK, Hospodina, který je nyní novým Kristem tím, že je SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zase křižovat, svými vášněmi, a svým sklonem, vládnout nad lidmi, místo nového Krista. Když se zase všichni přidají k většině, která páchá militaristické zlo, kvůli trvání děsivé temnoty ekumenického katechismu, když se BOŽÍ SYNOVÉ na Domašovsku, a v Brně nerozplodí, nový Kristus, vzpurné a drzé Česko, a spolu s ním i drzé Slovensko, úplně zničí, stejně jako Židy, za DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. Nový Kristus v Písmu uvádí, že do energetické budoucnosti Česka a SVĚTA vidí, i pomocí textů Písma, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když pracující lid, nezaměstnaní, a bezdomovci, odmítnou jít, spolu se mnou, pokud nepovstanou jako lvi, jako lvice, pokud neočistí mlhou ze stříkacích pistolí, a z PET LAHVÍ, s malým otvorem ve víčku, proraženým malým hřebíkem, starosty Domašova Pitrochy, ředitele ZŠ v Domašově Válka, a drzého pozemského Otce, Satana faráře Dominika, nový Kristus, se nad lži lidem VUT v Brně, Česka, a SVĚTA nesmiluje, pomatenému pracujícímu lidu, a nezaměstnaným, přidá soužení, jaké na SVĚTĚ ještě nebylo, a slávu DRUHÉHO PŘÍCHODU, stále stejného Krista do Česka, dá jinému národu, který byl socialistický. Hospodin obhájí pracující lid, nezaměstnané, i bezdomovce, obhájí i technický lid VUT v Brně, který živí svým rozumem odjakživa, když návrat k Hospodinu bude neprodlený. 4.) Čtvrtým způsobem úplného a rychlého zničení děsivé křesťanské temnoty, a krutého zmijího jedu imperialistického militarismu, je trestní stíhání drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, orgány činnými v trestní řízení, z Rosic u Brna, ze lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je pouze dočasnou MODLÁŘSKOU STVŮROU, a to do vzkříšení z mrtvých křesťanských a militaristických sviní Česka a SVĚTA. Když drzý pozemský Otec Satan farář Dominik začne mluvit pravdu o Kristu, potom militaristické křesťanské vzdoro království, bude rozdvojeno, a nikdo na Masarykově univerzitě se neodváží tvrdit, že SVĚT má mnoho militaristických Bohů, v ostatních SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍCH. Drzý pozemský Otec, pomatenec Satan farář Dominik musí být vyšetřován orgány činnými v trestním řízení za to, že drze mele svůj PEKELNÝ OHEŇ, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, dohromady s ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 5.) Z textů již dříve uvedených, je debilita technického lidu např. VUT v Brně zřejmá, i pro KSZ v Brně, pro JUDr. Suchomela. Nikdo nemá výmluvu, se ke Kristu nevrátit neprodleně, především na Domašovsku, to je na VUT v Brně, a zářit tím jako mediální hvězda, navěky a navždy. Z milosrdenství svého rozumu, nechal Hospodin, v roce 2006, a v roce 2008, vybudovat, na výkresech, návrh sídliště, z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní spásou, jak Česka, tak SVĚTA, uvádí Písmo. Jer.12/2,4,16až51/58, atd. S těmito výkresy, v roce 2006, byli seznámeni osobně mnozí vládnoucí politici pravice a levice, a odborníci na energetiku, z VUT v Brně, a z ČVUT. V roce 2008, z milosrdenství rozumu Krista, byly tyto výkresy vyvýšeny na internetu, na www.oplatek.webpark.cz. Zde Kristus umožnil, aby jeho nové slovo, a tyto výkresy, ŠESTÉ ZAPEČETĚNÉ KNIHY APOKALYPSY těchto textů, po několik let, nikdo nezničil. Boží hněv nad vzpurnými a drzými pomatenci, kteří odmítají studovat veškeré Písmo od Krista, již neprodlévá. Nová svatyně Krista, jednak HORA HOSPODINOVA DOMU VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES, jednak rektorát VUT v Brně, po cca 6,3 létech, od roku 2008, DOJDE SPRAVEDLNOSTI, to znamená, že dojde spravedlnosti, v tomto roce 2014, když z milosrdenství rozumu Krista, někdo bude konat opakovaně uváděné svaté skutky. Dan.8/14, Jer.12/2,4,16až51/58, atd. Nyní Česko a SVĚT čeká velice těžká doba soužení, jaká ještě nebyla, protože po zničení ŠESTÉ ZAPEČETĚNÉ KNIHY APOKALYPSY těchto textů na www, nový Kristus, od všech drzých, vzpurných, a úplně neposlušných hlupáků, kteří odmítli jít objasněnou, energeticky neotřesitelnou cestou Boží, odstoupil svým rozumem, již v roce 2008. Plný počet vzedmutého moře drzých, mrtvých vzpurných, militaristických, křesťanských sviní, v Česku vzešel, již v roce 2008 tím, že všichni odmítli stavět sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, kvůli své SKÁLE, kvůli PRACHŮM, PENĚZŮM a MAJETKU. Finančně náročná výstavba sídlišť, energeticky naprosto soběstačných, je pro militaristické křesťanské svině, které svým rozumem zvířat, nenávidí kázeň, naprosto nepřijatelná, a to jak pro bohaté, tak pro chudé. Svým rozumem zvířat, všichni mají jiné zájmy, než energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní spásu Česka a SVĚTA. Drzé a vzpurné křesťanské svině z VUT v Brně, si raději zvolily cestu do energetického hrobu, výstavbou PANELÁKŮ NA LEŽATO, např. v Popůvkách u Brna, než cestu Boží energetické neotřesitelnosti. Místo toho, aby Česko prosadilo stavění domů, ZIMNÍCH BYTOVÝCH, energeticky neotřesitelných, celosvětově, staří PSI, odborníci na energetiku z VUT v Brně, docenti SKÁLA, KADRNOŽKA a HIRŠ, nechali postavit fotovoltaické panely, na úrodných polích. Odborník na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ tvrdil, že nelze možné stavět DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ a DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, protože Baalové, to je boháči, a DÉMONI, to je bankéři, si přejí stavět tradiční nesmysly. Kristus vyčkává, se slituje, svým technickým rozumem, nad lži lidem VUT v Brně, ze svého milosrdenství, když docenti SKÁLA, KADRNOŽKA a HIRŠ, vyznají, že při odstoupení rozumu Krista od jejich rozumu, na své debilní vládnoucí Bohy, na vzpurné a zpupné politiky pravice a levice, neumí ani štěkat z toho důvodu, že nemají než dech svého chřípí. Nikdo stále není se svou lidskou moudrostí v koncích, protože militaristické religionistické svině z Masarykovy univerzity, ukradli Ježíši Kristu, Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, pomocí sbírky vládnoucích křesťanských a militaristických Bohů, jeho moc nad lidmi. Nový Kristus, který je nyní Hospodinem, jediným Bohem SVĚTA, se nad novým Božím lidem VUT v Brně, a nad pracujícím lidem, souženým úplnou debilitou vládnoucí zpupné elity, nemůže smilovat. Další pohromou pro křesťanství a pro zpupné a vzpurné odborníky na energetiku, z VUT v Brně, a tím i pro militaristické Česko je, že ČEZ, se souhlasem VLÁDY, zrušil dostavbu Temelína, na dobu pěti let, a to z ekonomických důvodů. Tím úplně padly plány odborníků na energetiku, docenta Kadrnožky z VUT v Brně, který, kvůli energetické spáse Česka, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, prosazoval neprodlené postavení cca dvaceti elektráren velikosti Temelína, a děkana ČVUT Hrdličky, který uvažoval o neprodleném postavení cca čtyřiceti elektráren velikosti Temelína. Kristus stále vyžaduje, aby BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, odborníci na energetiku z VUT v Brně, a z ČVUT, SKÁLA, KADRNOŽKA, HIRŠ, HRDLIČKA a DRKAL, byli se svou lidskou moudrostí, o koncepcí energetiky v koncích, aby se vzepřeli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, všech ekumenických církví tím, že všechnu svou starost o energetiku Česka, a SVĚTA, vloží na technický rozum Hospodina tím, že prosadí přijetí Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, při zveřejnění této PAMĚTNÍ KNIHY objasnění Písma. Novou a reálnou energetickou koncepci Česka, nemůže vytvořit vláda politiků pravice a levice, premiéra Sobotky, které Hospodin, svůj technický rozum již nevrátí, ale pouze vláda nová, pokorná a poslušná vláda, vytvořená dle Božích příkazů, a zákonů, dle kapitol 135a175. Hospodin se smiluje, svým technickým rozumem, nad pokornými a poslušnými, kteří umožní dialog o Kristu a energetice. Slituje se, až tato, SEDMÁ ZAPEČETĚNÁ KNIHA APOKALYPSY těchto textů, bude otevřená, alespoň na VUT v Brně, u rektora Štěpánka, nebo na faře v Domašově, u Bohu milého Otce faráře Dominika. Energetická spása Česka a SVĚTA, je možná pouze při striktním dodržování příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jediného LÉKAŘE SVĚTA, Ježíše Krista. Pro čarodějnictví drzých ekumenických Otců Satanů kněží, a jejich Bohů, politiků pravice a levice, Kristus uvedl v Písmu dostatek důkazů, pro nezbytnost jejich neprodleného spálení, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Energetická spása Česka a SVĚTA je možná pouze rozumem Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA, nikoli rozumem lidským, např. rozumem zvířete, rektora VUT v Brně Štěpánka. Přirozený člověk rektor Štěpánek, ADAM, nemůže přijmout Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Jsou mu bláznovstvím. Nemůže je chápat, protože je může posoudit, až DUCHA SVATÉHO, z Božího milosrdenství, mít bude, až ŽENA STATEČNÁ, LÍBEZNÁ, půjde vedle něho. Protože je mu evangelium o Boží, energetické, ekonomické, ekologické, a mravní spáse Česka a SVĚTA stále zahaleno, VUT v Brně spěje k záhubě, s celým Českem, a s celým SVĚTEM, protože o době velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, nemá nikdo ani ponětí. VUT v Brně, má však povinnost, na základě textů veškerého Písma od Krista, vyznat své lži o energetice, a k Hospodinu, k takovému, jaký v Písmu opravdu je, se neprodleně vrátit. Pokud rektor VUT v Brně Štěpánek nevyzná, že při odstoupení rozumu Krista, nemá než dech svého chřípí, je nutno ho trestně stíhat KSZ v Brně, JUDr. Suchomelem, a JUDr. Sladkým posta@ksz.brn.justice.cz, 6.) Pro stejný zločin, pro povyšování rozumu psychiatrů, nad rozum Krista, je nutné trestně stíhat dále uvedené psychiatry, a tím veškerou BANDU KAŠPARŮ, z Masarykovy univerzity, JUDr. Sladkým z KSZ v Brně. Stejně jako všichni vzpurní a zpupní lidé, jsou Kristem prokletí blázni KAŠPAŘI, blázni z povolání, banda KAŠPARŮ, psychiatr MUDr. Höschl hoschl@reflex.cz, a psychiatři z Masarykovy univerzity, z LFMU v Brně, vedení MUDr. Kašpárkem, dříve MUDr. Češkovou, a spolu s nimi všichni vládnoucí pomatenci Masarykovy univerzity tkasparek@fnbrno.cz, Eva.Ceskova@ceitec.muni.cz, atd. O uvedených hlupácích platí jak Písmo, tak písničky od Krista. Nehledaj v Písmu ani DUŠI, ani BOHA celého SVĚTA, a tak nenajdou, zpívá jim Kristus. Uvedení hlupáci, nevěří ani v existenci lidské DUŠE, ani v existenci Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a který dělá dobro, svým rozumem, a zlo, odstoupením svého rozumu. Kvůli nim se děje veškeré zlo na SVĚTĚ, protože nikdo nevěří textům Písma, že lidé mají zlého DUCHA, stejného jako zvířata, a že veškerý rozum, a paměť, mají z milosrdenství rozumu Krista. Hospodin se smilovává, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad kým chce, uvedení zpupní a drzí pomatenci, jsou z milosrdenství rozumu Krista, stále debilní, pro odstoupení rozumu Krista, což se děje proto, aby všichni pochopili moc Boha, nad vzpurnými a zpupnými lidmi, uvedenou v Písmu. V pořadu mikroforum@rozhlas.cz, mluvil psycholog PETR VLADYKA info@inspirala.cz, jak o DUŠI člověka, tak o Bohu. V podstatě řekl, že psychiatrie není nauka o DUŠI, protože teologie, není nauka o BOHU, o takovém, jaký v Písmu, veškerém od Krista, skutečně je. Psychologie a psychiatrie nezná DUŠI, protože teologie nezná Boha, protože drzé pozemské Otce Satany kněze, nikdo nepovažuje za Satany, za Ďábly, a papeže Františka, nikdo nepovažuje za BELZEBUBA. Kvůli křesťanství, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, o Kristu, který je Hospodinem, jediným Bohem SVĚTA, nemá nikdo ani ponětí. Psycholog PETR VLADYKA v mikroforum@rozhlas.cz uvedl, že psychiatři nyní začínají hledat DUŠI a tím Boha, nikoli v Písmu, ale v mozku. Zjišťují přitom, že DUŠE, kterou nazývají HYBATEL, ovlivňuje pravou polovinu mozku. Proto především psychiatři mají povinnost uspořádat radostný pohřeb křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a volům. 4.Moj.8/5,11/20,14/8,18/20,19/21,23/19,24,25/11, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44až20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Gal.1/7až3/20až6/7, Abak.2/2,13, Mat.5/3,9,14,18až25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

11.) Modré pondělí, DNE PÁNĚ 7.4.2014, je DEN VZDĚLANOSTI, o nových prioritách tvorstva, o novém smyslu života, které uvedl ve vysílání jaktovidi@rozhlas.cz, v ČRo2, Ivan Hoffman. Hofman pravil, že smradlavý kuřák, a kulhavý zakladatel KOZLŮ, či RŮŽÍ, ČSSD, prezident Zeman, je naprosto nemravný tím, že třetinu svého platu odkládá na splácení DÍRY státního dluhu, o které všichni vědí, že DLUH splatit nelze. Hoffman pravil, že všechny banky, na celém SVĚTĚ, jsou spokojené se stávajícím stavem, kdy za státní dluhy zadlužených států, mají úroky z peněz, které se nově tisknou proto, aby nemravný, ekonomický, a bankovní systém, nezkolaboval. Hoffman pravil, že kulhavý KOZEL prezident Zeman, je naprosto nemravný tím, že splácením BEZEDNÉ DÍRY státního dluhu ze svého platu, legalizuje totální nemravnost Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, a tím legalizuje nemravné DÉMONSKÉ vychytralostí, kterými boháči pasou, a obohacují sami sebe. Hoffman pravil, že Kristus naplnil Písmo tím, že kvůli zpupným, a vzpurným vládnoucím zvířatům Česka, na SVĚTĚ nikdo nic dobrého neudělá. Všichni vědí, že Kristus se smiluje nad zuboženým pracujícím lidem, a nad nezaměstnanými pouze v případě, když DÉMONSKÉ vychytralosti boháčů a bankéřů, budou zrušené POSLEDNÍM SOUDEM tvorstva Česka a SVĚTA, při otevření KNIH ŽIVOTA, Bible, Tóry, Bhagavadgíty, Koránu, SLOV DOGONŮ, atd., které se v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují, na VUT v Brně, nebo na faře v Domašově. Vše uvedené by bylo sděleno telefonicky v nočním pořadu ČRo2, mikroforum@rozhlas.cz, kde drzí pomatenci, Moravec a Hoťan, kazili dobré mravy Česka, svým křesťanskými žvásty tím, že mleli nesmysly o tom, že lepším Bohem je TROJIČNÍ Bůh křesťanů, než jediný Bůh celého SVĚTA, kterého pasou, svými muslimskými žvásty, muslimové. Kdyby mě nezablokovali telefon, bylo by jim, a posluchačům, sděleno. Korán končí POSLEDNÍM SOUDEM zbabělých a prolhaných muslimů. Bible končí pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, zbabělých a prolhaných Baalů, to je boháčů, a NETVORŮ DÉMONŮ, to je bankéřů a ekonomů. Bhagavadgíta končí POSLEDNÍM SOUDEM PEKLA, vytvořeného jazykem drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech ekumenických církví a všech DÉMONŮ, to je bankéřů. Bhagavadgíta končí výzvou, aby tvorstvo celého SVĚTA, zanechalo všech druhů náboženství, a pro pravdu o Kristu, o Hospodinu, či o jediném Bohu SVĚTA, zanechalo všech druhů náboženství, protože jedině v tomto případě, Hospodin může tvorstvo celého SVĚTA, oprostit od následků všech lží, a všech podvodů, mluvením pravdy o Kristu, a mluvením pravdy o energetice. Lež o Kristu UKŘIŽOVANÉM, je úmyslně projevená nepravda, kterou drzí pozemští Otcové Satani kněží, všech ekumenických církví, melou proto, aby mohli boháči a bankéři vládnout nad lidmi, a to celosvětově, místo ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, Hospodina. Bhagavadgíta, Bible, Korán, Tóra, SLOVO DOGONŮ, atd., uvádí, že kdokoli bude, spolu se mnou jednat, o nezbytnosti nastolit nad lidmi vládu Hospodina, realizací Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, o mravech, a o úplném zničení největšího zla, to je BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, kvůli záchraně PLANETY ZEMĚ, k tomu bude Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, shovívavý. Kristus v Písmu NOVÝCH NEBES usvědčil ze lži veškeré tvorstvo, a očekává, že Kristem vyvolené Česko a Slovensko, bude mluvit veškerou pravdu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a veškerou pravdu o energetice, neprodleně, již ve vítěznou středu 9.4., nebo na modré pondělí, 14.4.2014 proto, aby ÚPLNĚK MĚSÍCE, v úterý 15.4.2014, byl svátkem Česka a SVĚTA. Lhaní o Kristu UKŘIŽOVANÉM je hnusné a dočasné, uvádí Kristus v Písmu. Když např. Bohu milý farář Dominik v Domašově, či rektor VUT v Brně Štěpánek, zajistí vítězství nového Krista, vzkříšeného z mrtvých vzpurných, a zpupných hlupáků, neprodleně, již ve středu, či v pondělí, vzdá jim Kristus chválu, a budou zářit ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, jako mediální hvězdy, navěky a navždy. Každý, kdo se k novému Kristu vrátí, mletím slov NOVÝCH NEBES, dostane od Krista moc, změnit celý nemravný SVĚT na mravný, z titulu nezbytnosti zřídit energeticky nezbytné SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle kapitol 129,135a148, a elektronicky kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Pomateného Moravce a Hoťana z ČRo2, bude Kristus trestat, ve třech, či čtyřech inkarnacích jejich DUŠÍ, když neprodleně nevyznají své lži o tom, že křesťané a muslimové již nemají dva různé Bohy. Bůh křesťanů již není lepším Bohem, protože Kristus je již SLOVEM NOVÝCH NEBES. Česko a Slovensko mají povinnost sloužit novému Kristu, a tím spasit celý SVĚT. Z textů Bible vyplývá, že nikdo nevystudoval rozumem svým, protože všichni vystudovali rozumem Božím. Viditelně dobrou náladu mají mnozí lidé, z moci rozumu Ježíše Krista, nikoli z rozumu svého. Každý člověk má nyní povinnost, alespoň z části, vrátit Kristu jeho péči, o jeho lidský rozum. Já mám povinnost, všechno, co postupně píši, zveřejnit. Kristus chce být ON-LINE, co nejdříve. Nastolení Boží moci, nad lidmi celého SVĚTA, před Velikonocemi 2014, se nemá odkládat, ze dne na den. Když se nikdo nerozhněvá, např. na drzého pozemského Otce, Satana, faráře Dominika, nebo na rektora Masarykovy univerzity Beka, na jeho drzé religionisty, Kristem vyvolené Česko a Slovensko, pro odstoupení rozumu Krista, úplně zanikne. Kristus, nikoho zpupného, a vzpurného, nenechá bez trestu. Ježíš Kristus, křesťany UKŘIŽOVANÝ, pouze protikladnými naukami Satanů kněží, již dávno mohl být Hospodinem, jediným Bohem SLOV všech NOVÝCH NEBES, a tím jediným ZÁKONODÁRCEM, a jediným SOUDCEM, všech států SVĚTA. Protože v Kristem vyvoleném Česku, stále nikdo nevěří textům Písma, o vyvolení Česka, být na přelomu věků konce éry fosilních paliv, BOŽÍM SYNEM, být novým BOŽÍM LIDEM, jsou všichni lidé stále MRTVÍ, pro odstoupení rozumu Krista, od zpupných a vzpurných. Kristus v Písmu naprosto jednoznačně uvádí, kdo se má stydět za svou debilitu, způsobenou odstoupením rozumu Krista, ničícího křesťanský militarismus, a kdo se stydět nemá. Dosud platilo, že se mají stydět především drzí pozemští Otcové Satani kněží, např. Vaďura a Raichrt z ČRo3, viz další text. Uvedení dva zločinci, mají být, již dávno, se svou moudrostí křesťanských protikladných žvástů, v koncích. Z Písma je totiž naprosto jasné, že od přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, při blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, je nový Kristus, jako prostředníky, mezi svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, a svým rozumem, který dává každému tak, jak sám chce, ze svého milosrdenství, již vůbec nepotřebuje. Pro jejich prokazatelné lži o Kristu, pro lži o Boží SPRAVEDLNOSTI, a MOCI Krista, nad každým člověkem, jsou dávno STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Proto, aby Kristus dokázal svou moc, nad každým člověkem, odstoupil, v částečce svého DUCHA, o koncepci nové energetiky, i od Božího lidu, např. i od lži lidu VUT v Brně, který Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Technický lži lid VUT v Brně, vedený dnes vzpurným a zpupným rektorem Štěpánkem, se za své lži o energetice, nemusí stydět, pro odstoupení Božího technického rozumu, od odborníků na energetiku, od docentů Skály, Kadrnožky a Hirše. Stejně se za svůj vzdor, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, a mravech, a o nezbytnosti úplného zničení ekonomiky a bankéřů, nemusí stydět pracující lid, který neví nic ani o energetice, ani o Kristu. Z milosrdenství rozumu Krista, se snad již musí začít stydět mnozí, z veškerého lži lidu, kteří texty www.pametni-kniha.cz, dostávají elektronicky. Především nezaměstnaní a bezdomovci, musí uvěřit SLOVŮM NOVÝCH NEBES, to je novému Kristu, že se dosyta a dobře nají, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a při dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, se dobře obléknou. Stydět se nyní již musí všichni, kdo pro odstoupení rozumu Krista, lžou jak o Kristu, tak o energetice. Kristus se smiluje, nad celým Českem, a později, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nad celým SVĚTEM současně, když např. na faře v Domašově, u faráře Dominika, či na rektorátu Masarykovy univerzity v Brně, u rektora Beka bude rozhodnuto o tom, že drzí pozemští Otcové Satani kněží vyznají, že jejich křesťanské žvásty, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, jsou pouze žvásty o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, která není jediným Bohem SVĚTA. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud se nebudou stydět všichni, kdo lžou o Kristu proto, aby mohli vládnout místo Krista, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, všech států SVĚTA. Především nezaměstnaným a bezdomovcům, by SLOVA NOVÝCH NEBES, o ukončení křesťanství, a tím o ukončení jejich bídy, měla otevřít ucho, pro porozumění ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus se smiluje okamžitě, když např. farář Dominik z Domašova, nebo rektor Masarykovy univerzity Bek, nebudou Krista nazývat můj Baale, můj DÉMONE. DÉMONSKÉ učení Satanů kněží přestane, když v JUSTICI, bude jediným vládcem ZÁKONODÁRCE Hospodin, a ne hlupák, předseda NSS JUDr. Baxa. Do Doteků víry v ČRo1, ze svého milosrdenství, zpupným a vzpurným křesťanským pomatencům, Hůlkové a Laubovi, Ježíš Kristus umožnil sdělit, telefonicky i elektronicky. PLANETU ZEMI lze zachránit pouze v případě, že Ježíš Kristus bude HOSPODINEM tím, že bude jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech států SVĚTA. Bůh dal nyní Česku, a tím všem lidem SVĚTA, své SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES proto, aby úplně zničil lidskou chamtivost, která je modloslužbou, úplným zničením děsivé temnoty křesťanského katechismu, a tím i úplným zničením SMRTI, či krutého zmijího jedu, to je BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Bylo jim sděleno, že www.pametni-kniha.cz, o jejich lžích o Kristu, a o prosazování jejich spravedlnosti, místo spravedlnosti Boží, je již je napsána, takže nemají výmluvu. Kristus vyžaduje, DIKTÁT křesťanské SKÁLY, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, VOJÁKŮ, VOJENSKÝCH KAPLNŮ, atd. nahradit diktátem, dokonalé Boží lásky, Božích ZÁKONŮ. Stejní blázni, jako Hůlková a Laub, jsou drzí pozemští Otcové Satani kněží Vaďura a Raichrt, kteří místo toho, aby se třásli strachem, kvůli svým lžím o Kristu VŠEMOHOUCÍM, v Ranním slově v ČRo3, znovu mleli krutý zmijí jed katechismu tím, že převraceli Žalm14a116, v pravý opak. Vaďura a Raichrt, totiž nechtějí ani slyšet o tom, že prezident Klement Gottwald, si dal čestné jméno IZRAEL tím, že Kristus, který byl uprostřed komunistů, nastolil v době čtyřiceti let pouště socialismu, svou socialistickou SPRAVEDLNOST. Za Klementa Gottwalda, Baalové a DÉMONI, byli po prvé vyvlečení, od svých koryt, s prázdnou. Tito dva lháři, zločinci, a podvodníci, svou NESPRAVEDLNOSTÍ, kazí všechno, na co sáhnou. V děsivé křesťanské temnotě, se totiž nikdo nedotazuje na vůli Krista, který je nyní, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, ŽÁREM SLOV OHNĚ NOVÝCH NEBES. Křesťanské svině, Vaďura a Raichrt tvrdili, že Žalm14, je oslovoval v době prvního příchodu Krista, v době čtyřiceti let pouště socialismu, kdy byli v médiích v říši ticha, kdy je Kristus trestal, dle textů Jóba, protože lidé, dle vůle Boží, volili komunisty, kteří drzé pozemské Otce Satany kněze nenáviděli, kvůli mletí jejich spravedlnosti, kvůli almužně a charitě, kterou pásli, a pasou, všichni křesťanští podvodníci, pouze boháče, to je Baaly a DÉMONY, křesťanským DÉMONSKÝM učením. Spravedlnost křesťanských sviní Vaďury a Raichrta, vede k úplnému zničení SVĚTA, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, třetí SVĚTOVOU VÁLKOU. Jejich slepá víra v rozum člověka, který má stejnou DUŠI a TĚLO, jako zvířata, a odmítání dokonalého rozumu Krista, který dostanou pouze pokorní, a úplně poslušní, je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA. Najít Boha v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, znamená najít vůli Boží, což umožní nastolit energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelné Boží království, úplným zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Bohové pomatenců Vaďury a Raichrta, Baalové a DÉMONI, vysávají Hospodinův lid, to je nezaměstnané a bezdomovce. Cokoli křesťanské svině Vaďura a Raichrt učinili bezdomovcům, a nezaměstnaným, v době, kdy již dvacet jedna let vládnou nad lidmi, místo Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Kristu, to je Hospodinu, učinili. Jejich zločiny proti lidskosti, jsou zločinem proti Bohu. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, zločinci Vaďura a Raichrt, tak jak jsou, nespravedliví, nejsou nikomu užiteční, ani sami sobě, protože Kristus, každého zpupného, a vzpurného, potrestá. Boží hněv již neprodlévá, a kdokoli si dá čestné jméno IZRAEL, a povstane neprodleně proti nemravným křesťanským idiotům tím, že dá na svícen PAMĚTNÍ KNIHU, spasí sebe, i celou zemi. Hospodin začne jednat sám, až po úplném zničení křesťanství. Já se nederu o to, být pastýřem vzpurného a zpupného nového Božího technického lidu VUT v Brně. Netoužím po dni úplné zkázy Česka, kvůli tomu, že všem se hnusí Boží spravedlnost, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Zachraňovat ZEMI charitou, almužnou, mečem válek, a planými křesťanskými řečmi, o největším zlu, o BANKOVNÍM SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉM KOLAPSU, drzých, zpupných, vzpurných, a neposlušných křesťanů, nelze, protože Baalové, to je boháči, a DÉMONI, to je ekonomové a bankéři, jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Všichni MRTVÍ, to je neposlušní, oslavují svou slávu, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, zrozeného mletím děsivé temnoty ekumenického katechismu, mletím protikladných nauk o Kristu, a mletím promyšlených vychytralostí, o BANKOVNÍM SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉM KOMPLEXU. MRTVÍ lidé, planými řečmi, oslavují pouze sami sebe navzájem, což bude trvat tak dlouho, dokud nový Kristus nezpůsobí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, že lidé, textům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES porozumí, a ke Kristu se vrátí. Kristus, který je SPRAVEDLIVÝ, chce konat divy, a k zázrakům se mít, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, takže nikdo, kdo umí číst Česka a Slovensky, nemá výmluvu, zázrakům o Česku, neporozumět. Boží MOUDROST dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení děsivé temnoty křesťanství, a tím zničení krutého zmijího jedu, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, je stvořená HOSPODINEM. BOŽÍ SYN, BOŽÍ LID, Kristem v Písmu vyvoleného Česka a Slovenska, je NOVÉ BOŽÍ STVOŘENÍ, protože nikdo, kdo umí číst ČESKY a SLOVENSKY, nemá výmluvu, odvržení děsivé temnoty křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nerealizovat. První a druhý příchod Krista je protimluv, či protikladná nauka, pro celý SVĚT, kromě Česka, které první příchod Krista zažilo, v době čtyřiceti let pouště socialismu, protože Kristus, který žije mezi námi, který nečiní nic tajně, v každém pokolení vstupuje do svatých DUŠÍ, a vytváří své přátele a proroky tím, že zvěstuje svoje příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou dnes, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení ekonomiky, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Novým Božím lidem je především LID TECHNICKÝ, kterým je v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, především lid VUT v Brně, vedený dnes rektorem Štěpánkem. Rektor Štěpánek, se svým lži lidem, má povinnost nečekat nového Krista ze STARÝCH, KRVAVÝCH, KŘESŤANSKÝCH NEBES, ani ze vzedmutého moře militaristických křesťanských sviní z Masarykovy univerzity, kde mnozí pomatenci musí vyschnout, kvůli svým profesím, např. politologů, sociologů, právníků, ekonomů, atd., ale pouze ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Jestliže lži lid VUT v Brně, vedený vzpurným a zpupným rektorem Štěpánkem, nebude nového Krista, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, UČITELE, mediálního MISTRA, LÉKAŘE, atd., úplně poslouchat, Česko, kvůli odstoupení rozumu HOSPODINA, od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických sviní, úplně zanikne. Na Božím rozumu, který je nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Božím milosrdenstvím, pouze pro pokorné, a úplně poslušné, závisí život lidí, a délka trvání Česka, ohroženého velice blízkým, ropným, a tím i ekonomickým kolapsem, a tím i třetí SVĚTOVOU VÁLKOU. Proto půst od Baalů, to je od boháčů, a od DÉMONŮ, to je od bankéřů, ekonomů, či exekutorů, atd., úplně zmaří mnohé pomatence z Masarykovy univerzity, z Česka, a na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, zmaří pomatence z celého SVĚTA, protože mnohé pomatence, pro jejich profese, nelze přenést do BRAN, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království. Čiňte Čertům, Satanům, např. pozemskému Otci faráři Dominikovi z Domašova, či rektoru VUT v Brně Štěpánkovi, dobře, a křesťanským PEKLEM se vám odmění. Nový Kristus vyžaduje, aby mnoho Božích SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, na faře v Domašově u Brna, či na REKTORÁTU VUT v Brně, očistilo Česko od křesťanství, od STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, přijetím rozhodnutí, mluvit pravdu o Kristu, který je vyvýšený SPRAVEDLIVÝM BOŽÍM SOUDEM Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů a bankéřů, a pravdu o energetice. Dokud se rektor Štěpánek, či drzý pozemský Otec Satan farář Dominik, neočistí jak od křesťanství, tak od BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, od STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, Kristus se nad nikým z lidí, svým rozumem, nesmiluje. Ať se rektor Štěpánek, či farář Dominik, modlí v křesťanství, jak chtějí, Kristus je neslyší, protože má nebesa nová, má SLOVO NOVÝCH NEBES. Kdokoli povstane na faře v Domašově, proti drzému pozemskému Otci Satanu Dominikovi, nebo proti zpupnému a vzpurnému rektoru Masarykovy univerzity Bekovi, proti jeho religionistům, bude blahoslavený pro svoje skutky. Kristus vyžaduje, aby především nezaměstnaným a bezdomovcům, útlak od Bohů drzých pozemských Otců Satanů kněží, od Baalů a DÉMONŮ, otevřel ucho proto, aby nezaměstnaní, a bezdomovci, povstali. Od 1.4.2014, budou mít RADOST Z PRÁCE pouze ti pokorní, a úplně poslušní, kteří se k novému Kristu, k jeho technickému rozumu, uvedenému i v Písmu, vrátí neprodleně, a to mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekologii a mravech, a o úplném zničení největšího zla, bankéřů, exekutorů, kramářů, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, atd. Nový Kristus je jediným politologem, sociologem, atd., tím, že je ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech lidí, celého SVĚTA. Sama SMRT pase Česko při odstoupení rozumu Krista od zpupných, vzpurných a neposlušných hlupáků, kteří svým rozumem zvířat, mají pouze DECH svého chřípí. SMRTÍ, která pase Česko, je zubatý KOZEL, premiér Sobotka, jeho ZLATÝ BŮH, kterým je ZLATÉ TELE, ministr financí Babiš, a jejich Bůh, drzý pozemský Otec, Satan kardinál Duka. Veškeré křesťanské zlo se děje v Česku, a ve SVĚTĚ proto, že zpupní a vzpurní STAŘÍ PSI, z nového Božího technického lidu z VUT v Brně, rektor Štěpánek, odborníci na energetiku, docenti Skála a Kadrnožka, a odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, docent Hirš, pro zbabělost, se stále nenaučili novým kouskům, neučili se mluvit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice. Pohroma, která postihla nejenom Česko, ale celý SVĚT, kterým je odstoupení rozumu Krista, od zpupných a vzpurných, stále pokračuje, protože se nenašel nikdo, kdo by se k novému Kristu, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, vrátil. Všichni jsou buď zbabělí, nebo lhostejní, nebo nového Krista, a jeho dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ze své DUŠE zvířete, nenávidí. Všem lidem se pravda o Kristu, a pravda o energetice, hnusí. Je však stále naděje, že se Kristus, ze svého milosrdenství, smiluje. V době čtyřiceti let pouště socialismu, pomatenci z VUT v Brně, nesloužili STVOŘITELI technického rozumu, Kristovi, ale svým Pánům, komunistům, tak špatně, že Česko stavělo např. nesmyslně paneláky, s tloušťkou betonových venkovních zdí, jenom dvacet centimetrů. Nyní, z PAMĚTNÍ KNIHY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU křesťanů, a jiných pomatenců ví, že mají na své nové Pány, na Baaly, to je boháče, a na DÉMONY, to je na ekonomy a bankéře, štěkat, kvůli velice blízkému, ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu, a neštěkají. Vládnoucí Baalové a DÉMONI, zase staví proto naprosto chybně. Místo SORELY, a paneláků, staví ještě větší svinstvo, např. PANELÁKY NALEŽETO, v Popůvkách u Brna. Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, pro odstoupení rozumu Krista. Hospodin se na lži lid VUT v Brně dívá ze SLOVA NOVÝCH NEBES, a chce vidět, má-li na VUT v Brně, někdo rozum tím, že se dotazuje Krista, který je nyní ŽÁREM SLOV OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na Boží vůli, platnou pro dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv. Zpronevěřili se všichni. Nikdo nechce realizovat vůli Krista, proto nikdo nic dobrého neudělá. Veškeré zlo na SVĚTĚ se děje kvůli tomu, že nikdo zbabělý nevěří textům Písma o tom, že Kristus, jediný Bůh SVĚTA, po vyjití Česka ze čtyřiceti let POUŠTĚ SOCIALISMU, uvedl na Česko vzedmuté moře militaristických křesťanských sviní, Baalů a DÉMONŮ, boháčů a bankéřů, kteří, pro svoji křesťanskou zpupnost, a drzost, odmítají Boží dokonalou lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Přelom věků nastal již v roce 2000. Nastal čas odpočinku od díla zhouby tím, že zhoubci ukončí svoje dílo, neprodleně. Kristus, žádnému vzpurnému a zpupnému zhoubci, svůj rozum nevrátí. Tragedie lidského myšlení je v tom, že lži lid VUT nevěří tomu, že nastane ropný, a tím i ekonomický kolaps, což způsobil Kristus, odstoupením svého rozumu od všech zpupných a vzpurných. Místo odpočinutí je na sídlištích, ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a ze ZIMNÍCH DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených v roce 2006, a 2008, na výkresech, v kapitole 129, které jsou nyní ve fotodokumentaci, které znalci PAMĚTNÍ KNIHY, z Česka a Slovenska, dobře znají z www.oplatek.webpark.cz. Nový Kristus, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, jako KOŘIST, dá ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný, když v Česku zřídí novou vládu, kterou dá mnohými, úplně poslušným, těm, kdo vytvoří STÁTNÍ SPRÁVU novou, nekapitalistickou, obdobnou, jako byla v době čtyřiceti let pouště socialismu, nyní z řad odborníků, dle kapitol 129,135,148,175,176, atd. Bože, ať hanba a děs padnou na všechny mé nepřátele v médiích, a ve školství, ať mnozí odtáhnou v náhlém zahanbení, do říše ticha. Bože dej, ať ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, nekazí dobré mravy Česka, především drzí pozemští Otcové, Satané, kněží, z Proglasu, TWR, ČRo, ČT, atd., Holík, Endlicherová, Kolegar, Vaďura, Kubíček, Raus, Hůlková, atd. Mal.1/7,10až2/9,15,17až3/10,16,20. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

12.) Je stále naděje, že Kristem vyvolené Česko, z milosrdenství rozumu Krista, který je jako SLOVO NOVÝCH NEBES, SKÁLOU, pochopí texty Písma o tom, že Kristem vyvolené Brno, je NOVÝM JERUZALÉMEM, sestupujícím ze SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kéž by Hospodin již v médiích zaútočil, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, a všechny vzpurné a zpupné militaristy v Česku a Slovensku smetl, včetně prezidenta Slovenska, Andrej Kisku, za to, že má za Boha THETANA. Žalm18/14. Všichni lidé mají problémy s komunikací s Kristem, s jediným Bohem SVĚTA, kvůli tomu, že si křesťanští TRINITROLOGOVÉ, jako např. drzý pozemský Otec, Satan, kněz, neomylný profesor Pospíšil, svého TROJIČNÍHO Boha, pase nesmyslně tak, jak sám chce. Na teologické fakultě, a v Proglase, mají za Krista, protikladné nauky, a promyšlené vychytralostí. Především nový Boží technický lid VUT v Brně, má povinnost uvěřit textům Písma o tom, že debilita křesťanů je způsobená odstoupením rozumu Krista, od vzpurných a zpupných, že je vrozená, a že se nezmění navěky. Křesťané, a jejich Bohové, Baalové, to je boháči a DÉMONI, to je ekonomové a bankéři, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, jsou viditelně debilní, pro každého znalce ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Boží hněv nad vzpurnými a zpupnými již neprodlévá, Kristus křesťanské svině potrestá. Vládnoucí vzpurní a zpupní idioti, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, nemají co hledat ve STÁTNÍ SPRÁVĚ, ve ŠKOLSTVÍ, v CÍRKVÍCH, ve vedení FIREM, atd. Když PAMĚTNÍ KNIHA bude na SVÍCNU např. na VUT v Brně, u rektora Štěpánka, Kristus, jediný Bůh SVĚTA, vykoná svůj POSLEDNÍ SOUD, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, úplně a rychle. Stačí mluvit pravdu o jediné možné koncepci energetiky, pro Česko, a pro SVĚT, uvedené v Písmu, a pravdu o Kristu, který je jediným Bohem SVĚTA, stále stejným, který o sobě, a o lidech, všechno v Písmu uvedl. SATAN, religionista, kněz Štampach, v Rovnosti uvedl, že prezident Slovenska, Andrej Kiska, jako scientolog, má za Boha THETANA. Protože Ježíš Kristus, není Hospodinem, není jediným Bohem SVĚTA, mají svědkové Jehovovi za Boha JEHOVU, hinduisté a buddhisté, mají za Boha BUDHU, muslimové mají za Boha Muhammada, a úplně pomatený NETVOR, rektor VUT v Brně Štěpánek, kvůli němuž všichni kazí, na co sáhnou, si stále myslí, že Kristus, DUCH SVATÝ, neexistuje vůbec. Bohatí idioti nevěří tomu, že Kristus, jediný Bůh SVĚTA, svým rozumem, odstupuje od vzpurných a zpupných idiotů, kteří odmítají texty Písma, o neprodleném návratu k Bohu, ZÁKONODÁRCI. KONEČNÝM ŘEŠENÍM bohatých Baalů a DÉMONŮ, exekutorů, a všech ekumenických církví, atd., je jejich úplné zničení, zřízením elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. ENERGETICKOU POLITIKU Česka a SVĚTA, bude dělat jediný ZÁKONODÁRCE Kristus, když křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, bude APRÍLEM, a to neprodleně. Nový Kristus Česko úplně zničí, když rektor VUT v Brně Štěpánek, mluvením pravdy o energetice, a mluvením pravdy o novém Kristu, nezmaří ŽENU STATEČNOU tím, že veškeré SLOVO od Krista bude Hospodinem, jediným Bohem SVĚTA, protože se vzájemně doplňuje a upřesňuje. Zmařením ŽENY STATEČNÉ, se z Krista stane ŽENICH, pro pokorné, a úplně poslušné, Česko. Dle ČRo2, dle herce Jiřího Mádla, Kristus nebude na Velikonoce UKŘIŽOVÁN přibitím, ale v reklamě, bude upevněn přilepením na kůl lepidlem. Nový Kristus bude vyvýšen SPRAVEDLIVÝM SOUDEM Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, až mnoho lidí si přilepí Krista na KŮL lepidlem, a budou v průvodech tvrdit, že je to HOSPODIN, jediný Bůh SVĚTA. Ježíš UKŘIŽOVANÝ se stane Hospodinem v okamžiku, když Kristem vyvolené Česko pochopí, že je SVATOU ZEMÍ, oplývající mlékem a medem, protože má slavit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, nikoli silou, ale DUCHEM, s kůly, s přilepeným Ježíšem, pro pochopení, že se nesmí přidat k většině, která má za Boha SBÍRKU BOHŮ, která nemůže, ani Česko, ani SVĚT spasit, technickým rozumem HOSPODINA. Pokorní a úplně poslušní se snad již rozplodí pro pochopení, že stávající sucho je trestem za to, že vládnoucí dobytek Masarykovy univerzity nebyl vysušen, a to dobytkem LÉVIJCŮ z VUT v Brně. Především technický lid VUT v Brně, má povinnost povstat jako LEV, či jako LVICE, a zhltnout úlovek, kterým jsou Baalové, DÉMONI, a exekutoři, kvůli vrácení rozumu Hospodina, o nové energetice. Sucho, stejné jako v roce 1947 je proto, že technický lid VUT v Brně nechápe, že Česko není EGYPTEM, že je to země hor a plání, která pije vodu z nebeského deště, pouze z milosrdenství Hospodina. Hospodin vyčkává, chce se nad VUT v Brně smilovat. Smiluje se, až rektor VUT v Brně Štěpánek pochopí texty Písma o tom, že je to Hospodin, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zimní i jarní deště, který dá Česku až déšť z NOVÝCH NEBES, když jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, bude plynout z úst rektora VUT v Brně, Petra Štěpánka. Službu ZÁKONODÁRCŮ již mohou držet pouze ti LÉVIJCI, kteří budou Hospodinu odpovědní za každou svou nepravost. Tak žádnému jinému národu Hospodin neučinil, než Česku, jeho soud Baalů a DÉMONŮ, nepoznal žádný jiný národ. Smyslem půstu, je zmaření Netvora, ekonoma, prezidenta Zemana, a spolu s ním zmaření všech exekutorů, atd., které, pro jejich profese, nelze přenést, do BRAN energeticky, ekologicky, a mravně, neotřesitelného BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, a to do SVÁTKU Česka a SVĚTA, do úplňku MĚSÍCE, do úterý 15.4.2014. Nový Kristus, ve stávající době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v Písmu vyhrožuje Česku a Slovensku, úplným zničením, v případě odmítnutí úplné poslušnosti rektora VUT v Brně Štěpánka, protože má zalíbení pouze v těch, kdo se ho bojí. VUT v Brně, nechce Boha, stále stejného, nyní Boha ŽIVÉHO, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, úplně poslouchat, a projednat jeho vůli. Rektor VUT v Brně Štěpánek, a s ním celé Česko, kvůli děsivé křesťanské temnotě, nemá o Kristu, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, a SPRAVEDLIVÉM, jaký v Písmu opravdu je, ani ponětí. Z milosrdenství Božího rozumu, PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, dělá z Bible, z Bhagavadgíty, z Tóry, z Koránu, atd., které se vzájemně doplňují a upřesňují, KNIHU ŽIVOTA. Tím dělá z nového Krista, z HOSPODINA, jediného, VŠEVĚDOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, jediného SOUDCE, UČITELE, LÉKEŘE, mediálního MISTRA, atd., celého SVĚTA pro ty, kdo uvěří, že Kristus dává svůj rozum, ze svého milosrdenství, v částečce SVÉHO DUCHA tak, jak chce on sám. Hospodin je odjakživa ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což měli drzí odborníci, z pěti teologických fakult Česka, a nyní veškerý nový Boží technický lid, především na VUT v Brně, pochopit již dávno. Drzí vojenští kaplani, ekumenických církví, si pasou Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO tak, jak se jim to líbí. Proto Kristus si pase, svůj nový Boží technický lid, svým rozumem tak, jak se to líbí jemu. Pro odstoupení technického rozumu Krista, v částečce Božího DUCHA, od rektora VUT v Brně Štěpánka, je Štěpánek, stejným SATANEM, úplně technicky debilním, jako každý jiný, vzpurný, drzý, a zpupný hlupák, či SATAN. Dle písničky od Krista. My, všichni lidé v Česku, jsme stejní, stejně debilní SATANI, při odstoupení rozumu Krista, jako rektor VUT v Brně Štěpánek. Bez vyvoleného Česka, pokorného a úplně poslušného, dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o úplném zničení krutého zmijího jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, není. Každá vláda na SVĚTĚ je od Krista, uvádí Písmo. SVĚTLEM SVĚTA je např. bádání o tom, proč já, nepatrný Oplatek, jsem pořadím třetí v Česku, ve slávě Boží. Když Kristus umožní, svým rozumem, abych povstal např. k vykonání SPRAVEDLIVÉHO BOŽÍHO SOUDU Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů, atd., na VUT v Brně, u nového Božích technického lidu, Kristus zastaví pohromu, kterou způsobil, odstoupením svého technického rozumu, od všech drzých, zpupných, vzpurných, a neposlušných technických hlupáků, což jsou, ve stávajícím militarismu, imperialismu, či fašismu, v Česku všichni. Mám povinnost v Písmu bádat o tom, které dva slavné Kristus vyvolil přede mnou. Jan Hus, a Jan ÁMOS Komenský, určitě slavní nejsou, protože od Boha neměli slávu žádné vládní moci. Hus a Komenský, bez Boží slávy vládní moci, byli zničení katolíky, katolickými protikladnými naukami, a promyšlenými dogmaty, či žvásty, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a o SKÁLE chamtivců, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojáci, atd.. Ve slávě vládní moci od Boha, v Písmu uvedené, mají slávu od Krista, tito dva další vládci. Velkou vládní moc od Krista měl Karel IV, který byl tedy prvním, ve SLÁVĚ Boží. Druhý ve SLÁVĚ BOŽÍ, je komunista Klement Gottwald, který, dle vůle Boží, dle Písma, nastolil ČTYŘICET LET POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti. KSČ a Gottwald padl, a s nimi i čtyřicet let POUŠTĚ SOCIALISMU, kdy slovo Otců, Satanů, kněží, v médiích nepršelo. Když z milosrdenství Božího rozumu, mně, nepatrnému, se dostane BOŹÍ SLÁVY, jako třetímu v Česku, ve slávě VLÁDNÍ MOCI nebudu já, ale nový Kristus, jediný VŠEMOHOUCÍ, a VŠEVĚDOUCÍ, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, všech států SVĚTA. Každý člověk, od jehož DUŠE odstoupí nový Kristus, svým rozumem, pro jeho zpupnost, padá postupně do stavu přírodního rozumu své DUŠE, která je stejná, jako DUŠE zvířete, uvádí Kristus v Písmu. PROTO AŤ SE KAŽDÝ NOVÉHO KRISTA BOJÍ, kvůli odstupování jeho rozumu, od zpupných a vzpurných. Česko má povinnost být OKŘÍDLENCEM, být TŘETÍM v Boží SLAVĚ tím, že vytvoří NOVOU STÁTNÍ SPRÁVU, pokorných, a úplně poslušných, dle návrhů v kapitolách 176a7. Uvedený pád DUŠE a TĚLA člověka, např. rektora VUT v Brně Štěpánka, do přírodní debility, jeho rozumu zvířete, může posoudit pouze člověk, BOŽÍ SYN, pokorný, a úplně poslušný, který rozum Krista, z jeho milosrdenství, má, uvádí v Písmu Kristus. Co my z Boží dokonalé lásky, BOŽÍCH ZÁKONŮ, vlastně máme, uvádí Kristus v písničkách, když navrch má stále těžký KÁMEN, kterým je např. CHARITA a ALMUŽNA, Anjela, info@dobryanjel.sk, kterým je pomatený, nový prezident Slovenska, Andrej Kiska, který se vzbouřil proti novému Kristu, svým rozumem křesťanského zvířete. Tento vzpurný a zpupný chamtivý boháč, si již nahrabal. Proto jeho současná svatost, není nikomu k užitku. Především Domašovsko je vyvýšeno SPRAVEDLIVÝM BOŽÍM SOUDEM zpupných a vzpurných idiotů, či zločinců, např. komora@ekcr.cz, mluvci@ekcr.cz, redakce@ekcr.cz, praha@ekcr.cz, kteří odmítají uznat, že Boží dokonalou láskou, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, o zničení největšího zla, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO komplexu, a exekutorů, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Debilita lidí, od kterých Kristus odstoupil svým rozumem narůstá, sčítá se, a vyvěrá např. na Ukrajině, na Krymu, či v Rusku, ve formě militarismu, fašismu, nacismu, a války. Pro nový Boží technický lid, především z VUT v Brně, není jiné cesty, než návrat k novému Kristu, k jeho technickému rozumu, který je Božím milosrdenstvím, pouze pro pokorné, a úplně poslušné. Debilita vedení VUT v Brně, pramení z nezájmu o SLOVO NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, musí být pohřeb křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, veselým pohřbem, protože se při něm sejdou lidé celého SVĚTA, pod vládu HOSPODINA, jediného Boha SVĚTA. Úvahy o tom, že Kristus neexistuje, nebo že není jediným Bohem, všech náboženství SVĚTA, musí být, z milosrdenství rozumu Krista, od 1.4.2014, pouze APRÍLEM. Kristus, v protikladných naukách, a v promyšlených vychytralostech, si v Písmu vymyslel svůj vlastní pohřeb, a to UKŘIŽOVÁNÍM své MODLÁŘSKÉ STVŮRY proto, aby na přelomů věků konce éry fosilních paliv, mohl SVĚT spojit, a energeticky spasit, úplným zničením exekutorů, vojáků, vojenských kaplanů, politiků pravice a levice, kramářů, bankéřů, makléřů, politologů, sociologů, a jim podobných hlupáků, zlodějů a lhářů. Na přelomu věku konce éry fosilních paliv, z milosrdenství Božího rozumu, máme NOVÉ SEMENO, kterým je SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které je NOVÝM PRAMENEM, především pro nový Boží technický lid VUT v Brně. Kristus nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud křesťanské peklo exekutorů, vojáků, vojenských kaplanů, politiků, kramářů, bankéřů, sociologů, politologů, a jiných hlupáků, nebude zničeno, při zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, tupých militaristických zvířat. Ten kdo má v mysli STARÉ KŘESŤANSKÉ SEMENO, není kompetentní vést tupé lidské stádo, není Česku a lidstvu k užitku, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. SVĚT se může smysluplně rozvíjet pouze Božím rozumem, nikoli rozumem lidským. Tupý technický lid VUT v Brně, si lže do vlastní kapsy, když sekretářka Kalužová tvrdí, že rektor Štěpánek, svým rozumem zvířete, vyřeší dobře velice blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, ke spokojenosti všech boháčů, bankéřů, a exekutorů, což není to pravda. Tupý, křesťanský pracující lid Česka, Slovenska, a SVĚTA, může smysluplně a radostně pracovat pouze v případě, když technická elita Česka a SVĚTA, bude mít, z Božího milosrdenství, technický rozum Krista. V křesťanském náboženském PEKLE, se POUPÁTKO, Česko, rozvíjet smysluplně nemůže. Láska jako květina, klíčí do poupěte, ten kdo lidi miluje, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, tomu nejvíc kvete. Kdo miluje exekutory, bankéře, makléře, dluhy, a prokazatelnou, lidskou technickou debilitu, zpupného vedení VUT v Brně, tomu Boží rozum, nekvete. Všichni v Česku, jako OKŘÍDLENCI, mají povinnost vykřičet do SVĚTA, že Písmo je, pro Česko a Slovensko, STROJEM ČASU, a že Skladatel a Básník, Kristus, si v Písmu vymyslel své UKŘIŽOVÁNÍ, v protikladných naukách, a v promyšlených vychytralostech, jako APRÍL, kvůli zničení všech zpupných a vzpurných sviní, Baalů = boháčů, a DÉMONŮ = bankéřů, na celém SVĚTĚ. Dle písniček od Krista. Dokonalá láska Božího rozumu, omotává pokorné, a úplně poslušné, na doživotí. Je zapotřebí, nadechnout se nad hladinou, vzedmutého moře militaristických sviní Masarykovy univerzity, anebo se utopit, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO. Příznaky vzbouření se proti Božím příkazům a zákonům, je vidět na VUT v Brně, kde, pro odstoupení rozumu Krista, jsou odborníci na energetiku, Skála, Kadrnožka a Hirš, úplně debilní, což mohou posoudit pouze pokorní, a úplně poslušní. Nikdy, nikdy, na VUT v Brně neříkejte, že studovat veškeré SLOVO NOVÝCH NEBES od Krista, nejde. Co my, z Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vlastně máme, když navrch má vždycky těžkej kámen, kterým jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenští kaplani, vojáci, zbraně, atd., a tím totální debilita lidského rozumu, který je i u technické elity VUT v Brně stejný, jako je rozum zvířat, uvádí i Písmo. Na VUT v Brně, vzpurní a zpupní, nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, a MOUDRÉHO, a jeho vůli, platnou pro přelom věků konce éry fosilních paliv, NEHLEDAJ a proto ani NENAJDOU. Proto je, nový Ježíš Kristus, jediný Bůh SVĚTA, pro všechny vším, a ničím. Bude pro všechny lidi vším, až bude jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM. Kristus již naplnil Písmo tím, že mně opakovaně zatvrzuje čelo ischiasem z toho důvodu, abych je měl tvrdší, než technický lid VUT v Brně, kterému se veškerý nový pokrm, o energetické neotřesitelnosti Česka, a SVĚTA, hnusí. Je proto stále naděje, že se nad někým, komu jeho DUŠE zemdlela, pro odstoupení Božího rozumu, zase smiluje. Vždyť lidé dělají stále jenom to, co se Kristu líbí, i když zpupný lid trestá. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

13.) V sobotu, DNE PÁNĚ 5.4.2014, nový Kristus umožnil sdělit, telefonicky i elektronicky, při vysílání TWR v Proglasu, drzým pozemským Otcům, Satanům, kněžím, Kolegarovi a Konečnému. Všichni, v Kristem vyvoleném Česku, spadli do vody vzedmutého moře křesťanských Sviní, či Netvorů proto, že Kolegar, a jemu podobní zločinci, svým křesťanským jazykem, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že neuznali, že texty Písma, texty mnohých písniček, mnohé filmy, atd., mají jeden společný KLÍČ, kterým je rozum nového Ježíše Krista. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Kristus dává pouze pokorným, a úplně poslušným služebníkům Božím, BOŽÍM SYNŮM, kteří jsou, pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, stejně mocní, jako Kristus, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, všech lidí, celého SVĚTA. Kristus v Písmu uvádí, co je vzpurným a zpupným křesťanským sviním do toho, že v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti, byli BOŽÍMI SYNY např. Klement Gottwald, či Vladimír Iljíč Lenin. Iz.29/11až24,33/22až45/11, atd. Veškerý lid Česka a SVĚTA si skočil do tý vody vzedmutého moře militaristických, křesťanských, a jiných sviní, aby tato voda, po dvaceti jedna létech, pověděla utiskovanému pracujícímu lidu, že člověk, při odstoupení rozumu Krista, je naprosto bezmocný, protože je lhostejný, zbabělý, líný, debilní, zlý, militaristický, atd., z toho důvodu, že mu zbyl pouze jeho rozum, jeho DUŠE, a jeho TĚLA. DUŠE a TĚLO člověka je stejné, jako u zvířat, a proto boj všech militaristických, křesťanských pomatenců Česka, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o zničení největšího zla, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, všech států SVĚTA, je beznadějný, nemá žádné východisko, protože křesťanská svévole nikoho nezachrání, před velice blízkým, ropným, a tím i ekonomickým kolapsem. Kristus viditelně trestá, odstoupením svého rozumu, všechny zpupné a vzpurné křesťanské a militaristické svině, které si skočily do vzedmutého moře militaristických sviní proto, aby tresty na ně seslané, ve formě velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, posloužili k dobrému, všem pokorným, a úplně poslušným, kterým dá, na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, celou zemi. Ze zla přelomu věků konce éry fosilních paliv, nikdo v Česku, a na SVĚTĚ, nevyvlékne své šíje. Ježíš Kristus se stane Hospodinem, jediným Bohem SVĚTA, při SMRTI křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. SMRT křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, bude ZAČÁTKEM vzniku NOVÉ ZEMĚ, a NOVÉHO NEBE, protože Ježíš Kristus, bude HOSPODINEM, a tím vládcem SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, celého SVĚTA. Vzpurné a zpupné křesťanské svině, křesťanské křoví, které stále nemůže shořet, pro STUDENÝ PEKELNÝ OHEŇ děsivé temnoty ekumenického katechismu, dříve než co pochopí, svým rozumem zvířat, budou trním, pod hrnci SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Domašovsko má povinnost, realizovat neprodleně konec vrahů, vojenských kaplanů, ještě do ÚPLŇKU MĚSÍCE, do úterý, DNE PÁNĚ 15.4.2014. Proto, aby nový Kristus mohl naplnit Písmo, do poslední čárky, jak slíbil, je nezbytné přijmout rozhodnutí, o SMRTI křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, neprodleně, buď v modré pondělí, 7.4.2014, a 14.4.2014, nebo ve vítěznou středu, 9.4.2014, kdy militaristický, křesťanský lži lid, vejde do odpočinutí od svého díla energetické, ekologické a mravní zhouby. Když jeden drzý pozemský Otec, Satan kněz, začne mlet, místo děsivé křesťanské temnoty, SVĚTLO SVĚTA dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii, mravech, a o nezbytnosti zničení největšího křesťanského zla, kterým je SKÁLA Satanů kněží, kterou je BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, rozdělené vzdoro království militaristů v Česku, již neobstojí. ZEMĚ SVATÁ bude na Domašovsku, nebo v Brně, když o úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, bude rozhodnuto, buď na faře v Domašově, u faráře Dominika, nebo na Masarykově univerzitě, u rektora Beka. Dle písničky od Krista. Na válečné stezce je rozhněvaný muž, poslední prorok tohoto věku, pokrytců a lhářů, Stanislav Oplatek. Jdu do toho s Vámi, kde máte v Domašově, či v Brně, sraz. Válka tykadélek, právě začíná. Lid nezaměstnaných je hloupej, protože má stále holou riť. Je jako štvaný zvíře, mnoho povadlejch nemá ani práci, ani SKÁLU Baalů, a DÉMONŮ, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK. Mařím všechny plány, těm co lžou. Kde máte sraz? Kde jste vy všichni, kdo toužíte po zničení nadnárodního kapitálu, dnes již nikoli dle vůle lidí, ale dle vůle Boží, kde máte sraz? Když budete mít, z milosrdenství rozumu Krista, sraz na faře v Domašově, u faráře Dominika, nebo na Masarykově univerzitě, u rektora Beka, jdu s vámi. Nový Kristus se nad Českem, a SVĚTEM smiluje, když dva nebo tři znalci, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, půjdou, společně se mnou, neprodleně projednat úplné zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Nový Kristus, v Písmu i v Rovnosti slibuje všem pokorným a poslušným služebníkům Božím, že bude shovívavý k těm, kdo se k novému Kristu neprodleně vrátí, do úterý, DNE PÁNĚ 15.4.2014. V Písmu uvedl, že nelze říkat, že SKÁLA vzpurných, bohatých pokrytců, Baalů a DÉMONŮ, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, je horší, než SKÁLA pokorných, a úplně poslušných, služebníků nového Krista, kterou je elektronicky plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolované, dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Kristus končí svoji vládu nad lidmi z Masarykovy univerzity. Vyžaduje, aby vládl nad lidmi z VUT v Brně, protože veškerý hovor, o novém Ježíši Kristu, musí být veden o Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Pokorní a poslušní služebníci Boží, mají povinnost proklínat každého, kdo se vzbouří, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo se vzbouří proti novému Kristu, pro neznalost veškerého Písma, bude potrestán na TĚLE, a DUŠI, tak, jak Kristus v Písmu slíbil. Boží hněv vyhledá z ničeho nic každého, kdo odloží návrat k Hospodinu do 15.4.2014. Česko, i když se ke Kristu vrátí při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 15.4.2014, je strašlivou výstrahou celému světu. Krista, který je HOSPODINEM, lze slavit nyní nově, pouze při ÚPLŇKU MĚSÍCE. Křesťanské svátky Kristus v Písmu zrušil proto, aby křesťanství mohl úplně zničit, pravdou. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Ve jménu lásky k novému Kristu, lásku k PRACHŮM, k PENĚZŮM, k exekutorům, a vojenským kaplanům, proklínám. V DUŠÍCH lidí musí zemřít křesťanství, uvádí Skladatel a Básník Kristus, v Písmu, i v písničkách. Znalci Písma, drzí pozemští Otcové Satani kněží z Proglasu a TWR, např. Vladimír PÝR, Martin ČUNEK, Miroslav Kubíček, Jiří Hurta, atd., z vysílání TWR v Proglasu, nebo Satan jezuita Jan Regner, Petr Vaďura, a křesťanské svině, Eva Hůlková, či Terezie Bečková, atd., jsou usvědčení z drzosti, kvůli své vzpouře proti novému Kristu, SPRAVEDLIVÉMU, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, tokovému, jaký v Písmu opravdu je. V sobotu, DNE PÁNĚ 29.3.2014, kdy měl být nový Kristus PÁNEM NAD SOBOTOU, znovu kazili dobré mravy tím, že mleli STARÉ KŘESŤANSKÉ SEMENO. Mají velikou odpovědnost za tvorstvo, přesto si SLOVO NOVÝCH NEBES stále neberou k srdci. Nový Kristus, který boří křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, kvůli mletí STARÉHO KŘESŤANSKÉHO SEMENE, odstoupením svého rozumu od zpupných, učinil nekompetentní k vedení stádců pomateného militaristického dobytka, i technickou elitu VUT v Brně, která, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, nemá logické myšlení, o koncepci NOVÉ ENERGETIKY. Nový Kristus odpustí Česku a SVĚTU křesťanskou nepravost, a vrátí technické elitě logiku svého myšlení, o koncepci NOVÉ ENERGETIKY, když drzí pozemští Otcové Satani kněží, se budou postit, od svého shnilého křesťanského semene, kterým je děsivá temnota, a krutý zmijí jed ekumenického katechismu. Především protestanti, mají povinnost opravit všechny Boží lovecké sítě, na BÍLÉ ARŠE SPÁSY, se jménem BATRFLAJ. Mají povinnost mít plné sítě militaristických a křesťanských NETVORŮ, či SVINÍ, pro pochopení, že Kristus, z každého neposlušného, vzpurného, a zpupného křesťanského hlupáka, učinil úplného vola, a to odstoupením svého rozumu. Mají povinnost, na Masarykově mít plné sítě všech pomatenců, všech NETVORŮ, které, pro jejich profese, nelze přenést do bran energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království. Mají povinnost zde ulovit i úplně pomateného NETVORA, VOLA, VĚDCE, sociologa, hlupáka, profesora ZUBOVA z Ruska. Sociologie a politologie profesora ZUBOVA z Ruska je totiž cesta do křesťanských, militaristických pekel Satanů, vojenských kaplanů, protože mezi chudáky, a boháči, nemůže být CELOSVĚTOVÝ MÍR, Kristem v Písmu požadovaný. K čemu je Česku BANKOVNÍ SYSTÉM, a exekutoři, když před velice blízkým, ropným, a tím i ekonomickým kolapsem, všechny státy mají dluhy, a když Kristem vyvolené Česko, se stalo kolonií tím, že bývalé národní podniky, dnes patří zahraničním vlastníkům, a ti si z Česka odváží, mnoho miliard výnosů, či zisků, ročně. Zdraví je jenom pro bohaté, diskriminace pracujícího lidu, kvůli ziskům boháčů a bankéřů, je zničující. DOBRÝM ANJELEM info@dobryanjel.sk, proto není nový, pomatený prezident Slovenska, Andrej Kiska, který se vzbouřil proti novému Kristu, svým rozumem křesťanského zvířete. Pro prosazování PEKLA charity a almužny tohoto vola, pro jeho křesťanské názory, pást se na chudácích pracujícího lidu, ho nelze přenést do BRAN NOVÉHO JERUZALÉMA, který je v Brně. Boháči a chudáci nemohou spolu žít v celosvětovém míru. Na VUT v Brně nastal čas vytrhat křesťanský vládnoucí plevel, i s kořeny, a spolu s ním, i plevel veškerého pracujícího lidu, neprodleně udělat žně, stejně tak orbu, a ještě v tomto novoluní, které se začíná v neděli, 30.3.2014, vyset NOVÉ STVOŘENÍ, což se zase nepodařilo. Nové STVOŘENÍ, pokorné a úplně poslušné, musí být, z milosrdenství rozumu Krista, vyseto do úplňku MĚSÍCE, do úterý, DNE PÁNĚ 15.4.2014. V roce trestů Baalů a DÉMONŮ, v úterý, DNE PÁNĚ 15.4.2014, nesmí mít, žádný nezaměstnaný, a žádný bezdomovec, křesťanský VELKÝ PÁTEK, dle písničky od Krista. Bože SPRAVEDLIVÝ, k zázrakům se měj, konej divy, pomocí SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ať bezdomovci a nezaměstnaní vidí, že ty zpupné voly, kteří chtějí na Velikonoce slavit UKŘIŽOVÁNÍ své MODLÁŘSKÉ STVŮRY, kterou si na Vánoce 2013 sami porodili, svým rozumem zvířat, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu, a o ENERGETICKÉ ZKÁZE Česka, a SVĚTA, již svým rozumem, ze svého milosrdenství, nepaseš, a pást nebudeš, protože vše stávající ničíš. Všechen lid totiž musí plakat, když bude slyšet, že na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, v pravé poledne, kdy musí nového Krista každý znát, nový Boží technický lid VUT v Brně, vedený dnes rektorem Štěpánkem, při odstoupení TVÉHO rozumu, v částečce TVÉHO DUCHA, od lidské DUŠE a TĚLA, z technické elity, učinil úplné debily. Nezaměstnaní a bezdomovci se již musí smát, protože snad již pochopí, TVÝM ROZUMEM, z TVÉHO MILOSRDENSTVÍ, že SVŮJ rozum, v částečce svého DUCHA, vrátíš pouze pokorným, a úplně poslušným, služebníkům Božím, schopným vykonat SPRAVEDLIVÝ BOŽÍ SOUD Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, ekonomů, exekutorů, vojáků, vojenských kaplanů, atd. Boží hněv, kvůli vzpouře proti novému Kristu, proti SLOVU NOVÝCH NEBES, kterého drzí pozemští Otcové Satani kněží, zase chtějí KŘIŽOVAT, svými vášněmi, a svými sklony, a stranit tím BOHÁČŮM a BANKÉŘŮM, místo Kristu, již neprodlévá. Boží hněv, kvůli vzpurné a zpupné vládnoucí elitě, již neprodlévá. Vůdce nového Božího technického lidu, rektor Štěpánek, má povinnost, úplně zničit veškeré křesťanské hodnoty, především CHAMTIVOST, která je MODLOSLUŽBOU, kvůli energetické, ekologické, a mravní spáse Česka, a SVĚTA. Hlavní křesťanskou hodnotou jsou protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, kterou pomatení křesťané mají za BOHA, za DUCHA SVATÉHO, což křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, není, a nikdy nebyla. Kristus se lidstvu omlouvá za cca 2014 let křesťanství, které již v Písmu, učinil STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Každý člověk svou DUŠÍ, a svým TĚLEM, je debilním SATANEM. Boží hněv, kvůli velice blízkému ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu, již neprodlévá. Proto především rektor VUT v Brně Štěpánek, má povinnost zajistit, aby především na Masarykově univerzitě v Brně, v ústavu RELIGIONISTIKY, každý vzpurný a zpupný SATAN, šel novému Kristus z cesty tím, že sám se stane znalcem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Rektor VUT v Brně Štěpánek, po cca dvaceti létech křesťanského militarismu, který na Česko uvedl Kristus, v roce trestu křesťanů, a jiných pomatenců, v roce 2014, má povinnost pochopit texty Písma o tom, že v době BOŽÍHO NAVŠTÍVENÍ, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a zpupných, všichni mluví o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech, samé plané řeči z toho důvodu, že všichni mluví plané křesťanské řeči, o zlém křesťanském Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je, kvůli MEČI VÁLEK, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Každý člověk, při odstoupení rozumu Krista, svým rozumem SATANA, mluví pouze samé plané řeči. Tím se všichni rouhají Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který dává každému pouze částečku SVÉHO DUCHA. Odpuštěno může být pouze pokorným, a úplně poslušným, kdo tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, pomatených boháčů, bankéřů, ekonomů, atd., dají v médiích na SVÍCEN. VUT v Brně, pro odstoupení rozumu Krista, je nyní stejným PLEMENEM ZMIJÍM, jako Masarykova univerzita. Na adresu praha@svetbezvalek.cz, DNE PÁNĚ 27.3.2014, bylo sděleno. Rouhání proti Kristu, proti DUCHU SVATÉMU, může být odpuštěno pouze pokorným a úplně poslušným, kteří neprodleně začnou realizovat Boží dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekonomice, o jejím úplném zničení, o ekologii, a o mravech. Nový Kristus vyžaduje, aby všichni neprodleně vešli do odpočinutí, od svého díla křesťanské a militaristické zhouby, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli energetické, ekologické, a mravní spáse, Česka a SVĚTA, a to na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Kristus, vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství, pouze pokorným a úplně poslušným, kteří nového Krista oslaví svými činy, svou úplnou poslušností, např. při vysušování pomatenců na Masarykově univerzitě, viz další text. Kristus, ze svého milosrdenství, vrátí svůj rozum pouze těm špinavým, kdo nastolí nové hodnoty, rozdílné od křesťanské CHAMTIVOSTI, která je modloslužbou. Kristus spojuje pokorný, a úplně poslušný lid, nejenom ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ale i mnoha písničkami, či filmy. Čas, který zbývá do blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, letí jako zblázněný. Lidstvo celého SVĚTA spojí písně, spojí muzika. Když láska nebeská, dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, o úplném zničení boháčů, bankéřů, ekonomů, kramářů, exekutorů, vojáků, atd., o ekologii a mravech, vyhání lásku křesťanskou, kterou je CHAMTIVOST, je z toho fraška nehezká. Kdo uvěří všem uvedeným textům Písma a písniček, tomu Kristus, ze svého milosrdenství, svůj rozum, v částečce svého DUCHA, o nové koncepci energetiky, zase vrátí. Stávající bezvýchodný způsob komunikace je naprosto destruktivní, kvůli lžím o novém Kristu, a kvůli lžím pomateného technického lži lidu, o energetice. Přimknout se k novému Kristu, je možné při úplném zničení všech PRAVDO LÁSKAŘŮ, vedených drzým pozemským Otcem, Satanem Tomášem Halíkem, kvůli kterému nikdo neplní ani jedno Boží přikázání, ani jeden zákon POLE VĚDY Písma. Jakým způsobem nový Kristus trestá křesťanské militaristy, a chamtivce, všichni pokorní, a úplně poslušní, dobře vidí. Např. kdo chce vládnout nad Kristem, od toho Kristus odstoupí svým rozumem, ze svého milosrdenství proto, aby všichni pokorní, a úplně poslušní viděli, jaký je, bez rozumu Krista, hlupák. Nebo např., když je někdo chamtivý, a touží po sexu, toho Kristus potrestá tím, že mu pokazí zdraví, a tím i sex. Kdo je nyní chamtivým modlo služebníkem, a touží po vzdělání, od toho Kristus odstoupí svým rozumem, a bez rozumu Krista, nikdo nemůže zdárně vystudovat. Cesta do křesťanských PEKEL, je v zaměňování dokonalého Božího rozumu, za zvířecí rozum lidský, proto ať se Krista, který odstupuje svým rozumem, ze svého milosrdenství, od zpupných a vzpurných, všichni bojí. Energetická spása, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským. Nový Kristus každého vzpurného a neposlušného chamtivce potrestá kvůli tomu, že má za Boha sbírku SVĚTOVÝCH BOHŮ, kvůli tomu, aby se Krista, jediného Boha SVĚTA, všichni lidé báli, protože chce realizovat svoje příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, neprodleně, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Bůh nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Bude trestat všechny chamtivce, to je modlo služebníky, až do vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, které nastane, až rektor VUT v Brně Štěpánek, bude mluvit jak pravdu o energetice, tak pravdu o novém Kristu, což snad na VUT v Brně, a v Česku, již všichni pochopí. Žádného chamtivce, to je žádného vzpurného a zpupného modlo služebníka, Kristus nenechá bez trestu. Bude trestat chamtivé modlo služebníky tak dlouho, dokud rektor VUT v Brně Štěpánek, neukončí svou vzpouru proti Kristu, dokud nebude iniciovat, vyvýšení nového Krista, na jediného ZÁKONODÁRCE, a jediného SOUDCE, všech států SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Žádnou hodnotou již není křesťanská svoboda pro lidské pudy, pro lidský rozum, který je, při odstoupení rozumu Krista stejný, jako rozum zvířat. Pro nastolení Božího království, Bůh určil za jedinou hodnotu, pokoru, a úplnou poslušnost, nového Krista. Pro BOŽÍ SYNY z praha@svetbezvalek.cz, které toužebně očekává všechno tvorstvo, pro nastolení celosvětového míru, stačí v Brně, na Masarykově univerzitě, dělat dále uvedené skutky, pro zničení zpupných, pro naplnění SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, aby se Kristus, ZÁKONODÁRCE, v novém DNES naplnění Písma, nad pokorným, a úplně poslušným lidem celého Česka, mohl smilovat, z milosrdenství svého rozumu. Boží hněv již neprodlévá. Nový Kristus zpupné Česko úplně zničí. Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44až20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Gal.1/7až3/20až6/7, Abak.2/2,13, Mat.5/3,9,14,18až25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

14.) Kvůli existenci křesťanství, STŘÍBRA OVRŽENÉHO, Ježíš Kristus, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má problémy se všemi lidmi na SVĚTĚ, a to s cestou veškerého lidstva, do energetické záhuby. Kristus vyžaduje, aby jím vyvolené Česko zachránilo celý SVĚT, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kristus vyžaduje, aby se každý člověk smířil s tím, že pokud nebude znát nového Krista, ze ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jako sama sebe, Kristus mu svůj rozum, nevrátí. Kristus chce, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, vše na SVĚTĚ změnit, především na energeticky neotřesitelné. Každý člověk má povinnost se smířit s tím, že když nedostane rozum od Krista, nemůže zůstat na vedoucím místě ve STÁVAJÍCI STÁTNÍ SPRÁVĚ, uvádí Písmo. Stejně tak nemůže zůstat na vedoucím místě ve ŠKOLSVÍ, v CÍRKVÍCH, ve FIRMÁCH, atd. Kristus dělá soud svým rozumem. Opakovaně uvádění vzpurní a neposlušní pozemští Otcové Satani kněží, z ČRo, z ČT, atd., nevešli se svými ekumenickými žvásty, ekumenického katechismu, do říše ticha, Kristus s nemůže, nad lidem VUT v Brně smilovat, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství. Když se smiluje nad VUT v Brně, kde dosadili na místo Boží, místo BOŽÍHO ROZUMU, rozum SATANA, rektora VUT v Brně, PETRA Štěpánka, smiluje se, SVÝM ROZUMEM, ze svého milosrdenství, i nad pomatenci z Masarykovy univerzity, Česka a SVĚTA. Kristus takový VŠEMOHOUCÍ, jaký skutečně je, v Písmu, i v písničkách uvádí. Existuje nejenom ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTY, ale i ZÁKON ZACHOVÁNÍ LÁSKY BOŽÍHO ROZUMU. Se ZÁKONEM o zachování LÁSKY BOŽÍHO ROZUMU, souvisí i ZÁKON O ZACHOVÁNÍ ENERGIE, v době velice blízkého, ropného, a tím také ekonomického kolapsu. Nikdo ze vzpurných a zpupných lidí, nic o Kristu nepochopí, dokud si sám, svůj ZÁKON, O ZACHOVÁNÍ BOŽÍ LÁSKY, BOŽÍHO ROZUMU, jako zpupný a vzpurný neprožije, až do VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH, DRZÝCH, MILITARISTICKÝCH SVINÍ. Zveřejnění těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurných, zpupných, a neposlušných, což jsou všichni lidé, od kterých Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství odstoupil, je VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH, které od stvoření pomateného, a zpupného lidstva, ještě nenastalo. Pro Česko jsou tyto texty TŘETÍM ZVONĚNÍM. První ZVONĚNÍ bylo za nábožensky spravedlivého Jana Husa. Druhé ZVONĚNÍ bylo za bolševicky spravedlivého Klementa Gottwalda. TŘETÍ ZVONĚNÍ je za SPRAVEDLIVÉHO BOŽÍHO SYNA, kterého očekává VŠECHNO TVORSTVO, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, Stanislava Oplatka. Komenský NEZVONIL, protože stranil boháčům, to je Baalům, a bankéřům, to je DÉMONŮM, militaristům a vojákům. Znát dokonale ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je klíčové, pro ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelný, a pro CELOSVĚTOVÝ MÍR. ZPÁTKY do MINULOSTI, Boží socialistické spravedlnosti, je ZPÁTKY do BUDOUCNOSTI Boží majetkové rovnosti, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v Božím království. Nový Kristus NAMALUJE SVÍTÁNÍ, bez TRHU, bez kramářů, bez exekutorů, kteří ničí celou zemi, když Boží SPRAVEDLIVOU, celosvětovou, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelnou REVOLUCI, zahájí pokorný rektor PETR Štěpánek z VUT v Brně tím, že bude stejnou PRAVDIVOU SKÁLOU, pro znalost SLOV NOVÝCH NEBES, jako nový Ježíš Kristus. Kristus dovolil, ve čtvrtek, DNE PÁNĚ 27.3.2014, na VUT v Brně, znovu žádat o projednání zničení všech křesťanských hodnot LIDSKÉHO ROZUMU, vládnoucího dobytka, což se znovu nepodařilo. Protože stále nikdo nechce mluvit ani pravdu o Kristu, ani pravdu o velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, Kristus mě stále naplňuje děsem z pochybného lidského rozumu, SATANA, rektora Štěpánka, a ze SATANŮ vedení rektorátu VUT v Brně, způsobené odstoupením rozumu Krista, od zpupných, vzpurných, a neposlušných. Nikdo v Česku nechce přiznat, že VUT v Brně, se zbaběle odmítá vyjádřit k mému požadavku, na zahájení výuky pravdy o energetice, a pravdy o Boží vůli, změnit tvářnost celé země, výstavbou nových měst, ze sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, laicky navržených na výkresech, které na rektorátu ležely od 19.12.2013, do 27.3.2014, pro neschopnost technické elity, pochopit svým lidským rozumem, pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, a ekonomice. Fotografie těchto výkresů, jsou nyní vyvýšeny na www.pametni-kniha.cz, kde je vyvýšeny i Kristus, SPRAVEDLIVÝM SOUDEM Baalů, to je boháčů a DÉMONŮ, to je bankéřů a exekutorů. Dle Písma a písniček od Krista. Zbylo jen málo z toho, co by z křesťanských hodnot za řeč stálo, přestože si hloupý lži lid VUT, stále myslí, že lži o Kristu, a lži o energetice, přetrvají věčnost. Pomatenému rektoru Štěpánkovi, Kristus odňal i ten technický rozum, co si stále myslí že má, protože ho stále nechává shánět peníze na fond, pro špičkové vědce, v rámci projektu SOMOPRO. Veškerý technický rozum, na půdě SVATÉ, na VUT v Brně, je totiž prokazatelně od Krista, z rozumu Krista, a je Božím milosrdenstvím, dnes pro pokorné a poslušné BOŽÍ SYNY, které toužebně očekává všechno tvorstvo. Rektor Štěpánek v ČRo pomateně shání svou SKÁLU, PRACHY, PENÍZE, svým rozumem SATANA, protože nevěří tomu, že při odstoupení rozumu Krista, nemá než DECH SVÉHO ZVÍŘECÍHO CHŘÍPÍ. Protože svým rozumem zvířete, stále považuje za svoji SKÁLU, za Boha, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, protože ve SKÁLU, kterou je technický rozum Krista, uvedený i v Písmu, stále nevěří, Česko stále padá do energetického a ekonomického hrobu. Na VUT v Brně, stále nejsou, se svou moudrostí zpupných a vzpurných ZVÍŘAT, v kocích. Sekretářka Rohanková pravila, že rektor Štěpánek odmítl projednání energetické spásy, která je také ve výstavbě domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených na výkresech, dle textů Písma. Sekretářce Kalužové bylo sděleno, že jsem, dle jejího návrhu, požádal rektora Štěpánka o schůzku elektronicky, a nedostal jsem žádnou odpověď. Bylo ji sděleno, že Česku bude odpuštěna křesťanská a militaristická nepravost, když na VUT v Brně to nebude stále z BLÁTA do KALUŽE, sekretářky Kalužové, ale přímo do Božího království. Když Kristus nechá zpupného a vzpurného rektora Štěpánka stále ZAKOŘENĚNÉHO v bludech, o svém dokonalém technickém rozumu, v částečce svého DUCHA o energetice, zbývá jediná cesta pro energetickou a mravní záchranu Česka a SVĚTA, uvedená v Písmu a v písničkách, kterou má povinnost zorganizovat v Brně, praha@svetbezvalek.cz, či kdokoli jiný. Na VUT v Brně, a na Masarykově univerzitě, je totiž, dle písniček, a Písma, MOŘE, které má vyschnout, kde je všechno již v suchu. Dle Písma a písniček, všichni se k Bohu, jehož hněv již neprodlévá, mají povinnost vrátit neprodleně. Na VUT v Brně, a na Masarykově univerzitě, všichni, ve vzedmutém moři militaristických sviní, leží, či spí, a mají dost času, protože Bůh, který je SLOVEM NOVÝCH NEBES, a stejně tak, velice blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, zpupné a vzpurné, stále nezajímá. V Brně lidé nemohou vejít do BRAN BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, protože nemají ZÁKLADNÍ ŠKOLU, o jednání nového Krista se zpupnými a vzpurnými, protože již má nyní TVÁŘ SLUNCE SPRAVEDLNOSTI BHAGAVADGÍTY, se zdravím na paprscích, a TĚLO své nové církve, má oděné do zářivého pláště, svých skutků, kterými je SLOVO NOVÝCH NEBES. BEZ ČTENÍ SLOVA NOVÝCH NEBES, na VUT a Brně, a v médiích, Kristus zázraky dělat nemůže. SLUNCE BHAGAVADGÍTY, kterým nyní Kristus je, zase v Brně zapadlo. Kristus SPRAVEDLIVÝ, který již má plášť zářivě bílý, stejný jako ŽENA STATEČNÁ, zase nemůže dělat žádné skutky, nemůže se mít k zázrakům, dle písničky, přestože, na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, když přišel do svého, na VUT v Brně, v PRAVÉ POLEDNE, v březnu 2014, zase ho nikdo nepoznal. Jeho zářivě bílým šatem, jsou jeho SPRAVEDLIVÉ SKUTKY, uvedené ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o Česku, Slovensku a SVĚTĚ. Když rektor Štěpánek, z milosrdenství rozumu Krista, bude mít v ruce POKLAD, kterým je SLOVO SLUNCE BHGAVADGÍTY, NETVOR, militarista prezident Zeman, a NETVOR, militarista prezident Kiska, se rozpadnou, či shoří, zlatavým žárem, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Potom stejně jako ve filmu, či v Písmu, shoří zlatavým žárem, všech osm vládnoucích pomatenců Česka. 1. Zeman. 2. Sobotka. 3. Babiš 4. Okamura. 5. Filala. 6. Schwarzenberg. 7. Bělobrádek. 8. Filip. Až těchto osm pomatenců, či hlupáků, na VUT v Brně, a v médiích shoří, potom se zmaří SVĚTLEM Bhagavadgíty, i ŽENA STATEČNÁ. Ti kdo přežijí zmar ŽENY STATEČNÉ, v Česku a Slovensku, ať jsou rádi, hodně rádi, protože budou vysvobození od veškerého křesťanského zla, které dělá meč válek, zlé militaristické UKŘIŽOVANÉ MODLÁŘSKÉ STVŮRY, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. Po zmaření ŽENY STATEČNÉ, bude ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA veškerých NOVÝCH NEBES, novým Kristem, Hospodinem, jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, přítelem všech pokorných, úplně poslušných, věrných jedinému Bohu SVĚTA. Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až59/10,14až63/14,18,65/15,66/24, Zj.19/8, Luk.9/29, Mar.9/3, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Jan1/1,12/43,15/25, Mat.17/2, 1.Petr. 3/20,5/2,7, Mich.2/3,4,10,5/4,9,6/7,7/15, atd. Boží království, však není ze skutků rektora Štěpánka, či rektora Beka, je ze skutků Božího rozumu. Pokorní a úplně poslušní praha@svetbezvalek.cz, či jiní poslušní, mají povinnost být BOHY, stejnými jako je SKÁLA Kristus, a naplnit Písmo stejným způsobem, jak to učinila ŽENA STATEČNÁ, v jednom filmu. Tato ŽENA STATEČNÁ, SLUNCEM SVĚTLA Božího rozumu, ze své ruky, zničila NETVORA prezidenta Zemana tak, že shořel, rozpadl se, ve zlatavé záři. Vzkříšení z mrtvých militaristických sviní na VUT v Brně, a na Masarykově univerzitě určitě nastane, když pokorní, a úplně poslušní praha@svetbezvalek.cz, či jiní poslušní, budou mít stejný POKLAD v ruce, stejnou ZBRAŇ od Krista, jako ŽENA STATEČNÁ ve filmu. Každý pokorný a úplně poslušný, bude mít stejný POKLAD v RUCE, jako ŽENA STATEČNÁ, když bude mít v ruce STŘÍKACÍ PISTOLI, či PET LAHEV, s otvorem ve víčku, po malém hřebíku. Války, a veškeré zlo BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU ustanou, když pokorný, a úplně poslušný lid praha@svetbezvalek.cz, se shromáždí před rektorátem Masarykovy univerzity v Brně, a postřikováním SATANŮ z rektorátu, ze STŘÍKACÍCH PISTOLÍ, a z PET LAHVÍ, způsobí zde VZKŘÍŠENÍ z MRTVÝCH SVINÍ, které od počátku SVĚTA ještě nenastalo. Po zatopení rektorátu Masarykovy univerzity, od přízemí až po střechu, snad již Kristus dovolí, v novém DNES, naplnit Písmo i písničky. Ani na VUT v Brně, již nikdo nebude STÍNIT SVĚTLU SVĚTA Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, o jejím zničení, a o mravech, které jsou o zničení SKÁLY rektora Beka, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenští kaplani, vojáci a zbraně. Když na Masarykově univerzitě, bude zničen DON KICHOTSKÝ MLÝN a KLÍN pomatených religionistů, pomocí rozvitých vět SPRAVEDLIVÉHO Božího soudu, o Boží technické spáse, Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, celému VUT v Brně, a celému Česku, umožní pochopit, že bez konců religionistů na Masarykově univerzitě, nejde na VUT v Brně, u rektora Štěpánka, začít od nových začátků. Novoluní, kdy Kristus zvítězí nad rozumem SATANA rektora Štěpánka, se začíná v neděli 30.3.2014 a končí ÚPLŇKEM, úterým, 15.4.2014. Boží bojovníci z praha@svetbezvalek.cz, napište, kdy máte sraz před rektorátem Masarykovy univerzity. Kristus čeká, smiluje se. Stačí, když pro znalost SLOVA NOVÝCH NEBES, se zřeknete přirozenosti svého rozumu, a své chamtivosti, která je modloslužbou. Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44až20/18, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14až8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Jud.12, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4,11/14,13/5,8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Jak.2/93/10,5/5, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, K.M.1/4,5/23,6/6až24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6 Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Gal.1/7až3/20až6/7, Abak.2/2,13, Mat.5/3,9,14,18až25/40, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Sof.1/11,17až3/11, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

15.) Veškeré PRACHY, PENÍZE, SKÁLA modlo služebníků křesťanů, se dle Písma, a písniček od Krista, určitě v PRACH obrátí, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu. LETÁK KUTNOHORSKÝ, vydaný stranou SPOZ v KUTNÉ HOŘE, zveřejněný v Lidových novinách, DNE PÁNĚ 29.3.2014, je nutné doplnit, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, takto: Chtěl by snad někdo z Vás, po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží SPRAVEDLNOSTI, v roce 1989, takovou technickou debilitu vládnoucích NESPRAVEDLIVÝCH militaristických křesťanských sviní, na VUT v Brně, jaká zde prokazatelně je v roce 2014, pro vzpouru drzých a zpupných boháčů, a bankéřů, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců, Satanů kněží, proti dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, opakovaně uváděných? V Kristem vyvolené Česku a Slovensku, určitě nikdo spravedlivý nechtěl, aby nový Kristus, dal socialistického krále Fica, Slovensku rozhněván proto, aby si zpupného, a vzpurného hlupáka Fica, v prchlivosti zase nyní vzal, při prezidentských volbách. Kristus nenechal zvolit Fica prezidentem, odstoupením svého rozumu, od mnoha voličů, protože ničí socialistický, kapitalistický, fašistický, či jiný militarismus, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO a nechce, aby v čele lidu, v říši mrtvých militaristických, křesťanských sviní, stáli hlupáci, od kterých odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Jer.1/17až5/7,6/19,30až51/58, Ozeáš2/18,9/7,12,15až13/11,14/3, Kaz.3/18,4/17,5/3,6/10,8/8,9/10,10/3,6,20,12/3, Žalm1/1až104/29až107/10,18,27,43až127/1,3,5,132/5,8až150/6, 2.Petr.2/21,3/9,16, atd. Nový prezident Slovenska, pomatenec Andrej KISKO, pokud nechce, aby si ho Kristus v prchlivosti vzal do říše ticha, nesmí chtít spasit Slovensko a SVĚT, svou křesťanskou slávou, kterou je křesťanská charita a almužna, DOBRÉHO ANJELA, dobryanjel@dobryanjel.sk, ale SLÁVOU BOŽÍ, kterou je SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Má povinnost být jiným ANJELEM, a to DOBRÝM OKŘÍDLENCEM, vděčným za energetickou, ekologickou a mravní spásu Česka, Slovenska a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským. Má povinnost do SVĚTA vykřičet DOBROU a RADOSTNOU ZPRÁVU o tom, že Česko a Slovensko jsou Kristem vyvolené národy, které mají povinnost, vykonat SPRAVEDLIVÝ BOŽÍ SOUD v říši mrtvých, v říši Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů, bankéřů, exekutorů, vojenských kaplanů, vojáků, kramářů, a jiných zločinců, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kaz.3/18až8/8,9/10,10/20,12/3, Jan1/1až12/43až15/25, Jóel2/11,26,4/2,4,14, K.M.1/4,6/5až24až12/10,17,27až16/28až17/7,11,15,20až19/6, atd. K čemu je Česku BANKOVNÍ SYSTÉM, a exekutoři, když SVĚT je před velice blízkým, ropným, a tím i ekonomickým kolapsem, a všechny státy mají dluhy, uvádí KUTNOHORSKÝ LETÁK. Vždyť Kristem vyvolené Česko, se stalo kolonií tím, že kvůli zbabělosti, lhostejnosti, nebo odporu, k dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bývalé národní podniky, dnes patří zahraničním vlastníkům, a ti si z Česka odváží, mnoho miliard výnosů, či zisků, ročně. V letáku se uvádí že Baalové vyváží cca 500 miliard výnosů a zisků ročně. Zdraví je jenom pro bohaté, diskriminace pracujícího lidu, kvůli ziskům boháčů a bankéřů, je zničující, uvádí leták. Nezaměstnaní a bezdomovci, se mohou udřít k smrti, a např. mají díry místo zubů, protože na opravu zubů, nemají peníze. Kazí si svoje zdraví např. tím, že neuživí, za almužnu nemocenské, své rodiny. V době nemoci, např. při poškození zad, nemohou si dovolit marodit, a proto si např. záda, úplně, a zbytečně zničí. Drzí vládnoucí Baalové a DÉMONI, zakořenění ve lžích o Kristu, při privatizacích ukradli pracujícímu lidu vodárny, plynárny, energetiku, doly, pískovny, prameny, cementárny, cihelny, ocelárny, banky, obchody a tisíce jiných podniků, uvádí leták. Pracující lidé se proto musí bát každého dalšího dne, kdy každý, pro nedostatek smysluplné práce, může přijít o práci, a tím i od střechu nad hlavou, a o rodinu, uvádí leták. Schopní a inteligentní lidé, Baalové, z Česka emigrují, pro svoji chamtivost, která je modloslužbou, uvádí leták. K nám přichází zoufalí imigranti z Rumunska, Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska, atd., kteří doma nemají žádnou smysluplnou práci, kvůli neschopnosti vládnoucí elity, vládnout spravedlivě, dle Boží vůle, uvádí leták. Imigranti berou práci stávajícímu pracujícímu lidu. Z tohoto kolotoče lží a nenávisti vůči Kristu, a jeho vůli, je jedinou nadějí SLOVO BOŽÍ o tom, že NĚZNÁ SVÍTÁNÍ nás neminou, protože Kristus slíbil, že v DEN PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, se do Česka vrátí podruhé tím, že znovu nastolí SVOU SPRAVEDLNOST, tentokrát již ne socialistickou tím, že bude nad lidmi vládnout sám, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, a to až na věky věků. Vodu zdražili na osmdesáti násobek ceny z roku 1989, takže se v Česku nevyplatí pěstovat na zahradě zeleninu, uvádí ZEMANOVCI v letáku. Zelenina dovážená např. z Polska, je levnější, než pěstovaná na zahradě. Odstranit nesmyslnou dopravu snad umožní Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství tím, že umožní na dálnice položit koleje. Baalové a DÉMONI rozpoutali skrytou občanskou válku, mezi chudými a bohatými, pomocí děsivé temnoty ekumenického katechismu, pomocí charity a almužny, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, uvádí leták. Hrůzné životní podmínky pro chudé způsobily, že v Česku jsou narkomani, gambleři, prostitutky, atd., což je z toho důvodu, že místo PRAVDY o Kristu, a pravdy o dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, zvítězila bezohlednost, pokrytectví, lež, lhostejnost, či nenávist ke SLOVU NOVÝCH NEBES, které jsou NOVÝM KRISTEM. Zpupných a vzpurných lidí, vzešel v Kristem vyvoleném Česku, plný počet, uvádí leták. Dle výzkumu CVVM z března roku 2014, pouze 37 procent lidí si myslí, že změny po roce 1989, přinesly více užitku, než ztrát, což se děje, protože nový, SPRAVEDLIVÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus, ničí křesťanský militarismus, a bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. 63 procent lidí, snad již by bylo schopných, po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY v médiích, znovu nastolit Boží SPRAVEDLNOST, tentokrát již ne socialistickou, ale Boží, která se vyznačuje SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, všech politických, náboženských, a jiných pomatených, zbabělých, lhostejných a zlých lidských zvířat. DOBRÝM ANJELEM info@dobryanjel.sk, proto není zločinec, nový, pomatený prezident Slovenska, Andrej Kiska, který se vzbouřil proti novému Kristu, svým rozumem křesťanského zvířete. Pro prosazování PEKLA charity a almužny tohoto vola, pro jeho křesťanské názory, pást se, pomocí charity a almužny, na chudácích pracujícího lidu, ho nelze přenést do BRAN NOVÉHO JERUZALÉMA, který je v Brně. Boháči a chudáci nemohou spolu žít v celosvětovém míru. Aby Česko, pro odstoupení rozumu Krista, nabylo úplně zničeno, je nezbytné všechny podniky a firmy odevzdat do vlastnictví nikoli lidem, ale novému Kristu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, a to na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Tím vyhnat, ze všech států SVĚTA nadnárodní kapitál, pomocí kterého Baalové a DÉMONI usilují o úplné zničení PLANETY ZEMĚ. Boží hněv nad zpupnými a vzpurnými, již neprodlévá. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Demokracie, zrozená rozumem hlupáků, od kterých nový Kristus odstoupil svým rozumem, souhlasí s tím, že stát, který vykořisťují Baalové, to je boháči, a DÉMONI, to je bankéři a ekonomové, zaplatí všechny dluhy, které vznikly pro MODLOSLUŽBU bohatých pomatenců, kterou je CHAMTIVOST, způsobená odstoupením rozumu Krista, od zpupných, vzpurných a neposlušných militaristických sviní. Nový Kristus má své zářivě čisté šaty skutků utkány, z ranní rosy nového DNE PÁNĚ, z měsíčního svitu Koránu, ze sluneční záře Bhagavadgíty, a tím má nová SPRAVEDLIVÁ NEBESA, pro pokorné, a úplně poslušné. Má již NEBESA nové VINNÉ RÉVY Bible, NEBESA FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, NEBESA GRANÁTOVNÍKU Tóry, a NEBESA OLIVY Koránu. Slova všech NEBES se vzájemně upřesňují a doplňují, což je znamení pro všechny zlé a pomatené křesťany, že již nad Českem a SVĚTEM, nevládne jejich zlý Kristus, jejich zlá MODLÁŘSKÁ STVŮRA, jejich MEČ vojenských kaplanů, ale DUCH SVATÝ, jediný Bůh Česka a SVĚTA. Ztiš se před Hospodinem veškeré tvorstvo, neboť se v Česku vypravil ze svého příbytku, z veškerého Písma od Krista. Nový Kristus se brání, proti zneužívání Hospodina, proti zneužívání svého nového SLOVA, VEŠKERÝCH SLOV NOVÝCH NEBES, konáním SPRAVEDLIVÉHO pomalého POSLEDNÍHO SOUDU tím, že všechny zpupné, vzpurné, a neposlušné, křesťanské, a jiné militaristické svině, zavrhl, a to odstoupením svého rozumu, v částečce svého DUCHA. Tím vzešel, v říši mrtvých, ve vzedmutém moři militaristických sviní, plný počet zpupných lidských hlupáků, kteří mají povinnost, usmířit se s jediným Bohem SVĚTA tím, že dají PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů na SVÍCEN, nejdříve nejlépe na faře v Domašově, u Otce faráře Dominika, nebo na VUT v Brně, u rektora PETRA Štěpánka. Křesťanskou SMRTÍ, je BANKOVNÍ SYSTÉM, VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a např. drzý pozemský Otec, Satan, zpupný kněz, pravdo – láskovec, lhář a hlupák, Tomáš Halík, čerstvý laureát Templetonovy ceny, kterou si vymodlil od svých Bohů, od Baalů, to je BOHÁČŮ, a od DÉMONŮ, to je od ekonomů a bankéřů. Děsivou temnotou, a krutým zmijím jedem katolického katechismu, pomocí vojenských kaplanů, všech ekumenických církví, drze pase všechny zpupné hlupáky, kteří spravedlivého Krista, ZÁNONODÁRCE a SOUDCE, nenávidí. Dle Písma a dle Rovnosti. Satan Tomáš Halík, tunelář, mletím krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, vytuneloval jak slovo KRISTA, tak slovo ŽENY STATEČNÉ. Z těchto DVOU TUNELŮ, prosvětlených Božím rozumem, dokonalé lásky Krista, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, vyzařuje nádherně hřejivá nová energie, kterou nový Kristus dá pouze těm pokorným, a úplně poslušným, kteří pochopí texty Písma o tom, že energetická spása Česka a SVĚTA, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským. Boží náruč, otevírá nový Kristus každému, kdo bude studovat texty Písma o energetické spáse, a o vyvolení Česka a Slovenska, soudit všechny národy, SPRAVEDLIVÝM BOŽÍM SOUDEM, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. PRAVDO-LÁSKOVEC prezident Havel, před smrtí v médiích přiznal, že místo PRAVDY a LÁSKY o Kristu, zvítězila LEŽ o Kristu, a lež o energetice, a nenávist vůči dokonalé Boží lásce, Božích příkazů a zákonů. Baalové, to je BOHÁČI a DÉMONI, to je ekonomové, a bankéři, viditelně a prokazatelně ničí celou zemi. SMYSLEM ŽIVOTA je přimknout se k novému Kristu, zničit falešné křesťanské poznání Krista, a sloužit novému Kristu, v Božím království tak, jak se mu líbí, s bázni a s úctou, kterou militaristické svině, drzí pozemští Otcové Satani kněží, a jejich Bohové, Baalové, to je BOHÁČI, a DÉMONI, to je ekonomové, a bankéři, nemají. Pomatený Satan, kněz Tomáš Halík, prokazatelně slouží pouze svobodě svého vlastního rozumu zvířete. GNOSE je vyšší poznání Boha. Kristus určil vyšší poznání nového Krista, pro tuto dobu přelomu věků. Pokorní a úplně poslušní, nesmí mít, se vzpurnými a neposlušnými militaristickými sviněmi, nic společného. Kristem vyvolené Česko a Slovensko, nesmí promarnit tento čas, protože, pro odstoupení rozumu Krista od zpupných a vzpurných, nastaly zlé dny. Viditelné zavržení všech zpupných, vzpurných, a neposlušných, militaristických křesťanských sviní, způsobené odstoupením rozumu Krista způsobilo, že si lidé myslí, že jsou vlastními PÁNY, svých TĚL, a svých DUŠÍ, což není pravda. Zavržení každého člověka stávajícího SVĚTA, způsobené odstoupením rozumu Krista, znamená smíření STARÉHO SVĚTA, s novým Kristem. Přijetí např. Otce faráře Dominika v Domašově, či rektora PETRA Štěpánka na VUT v Brně, čtením textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, znamená vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, v onom NOVÉM SVĚTĚ, kde nebudou vládnout lidé nad lidmi, ale kde, nad celým SVĚTEM, z milosrdenství svého rozumu, bude vládnout nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES. Kristus totiž, celé Česko, a SVĚT, uzavřel pod křesťanskou, či jinou neposlušnost proto, aby se nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku nebude brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, nad celým SVĚTEM smiloval, a to na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Proto ti vzpurní, a zpupní, kteří ignorují texty Písma, o době BOŽÍHO NAVŠTÍVENÍ Česka a Slovenska, o době přelomu věků konce éry fosilních paliv, o době, kdy Boží hněv, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, vzpurných, zpupných a neposlušných křesťanských pokrytců, již neprodlévá, patří mezi hlupáky, protože, pro odstoupení rozumu Krista, jsou to BOHOVÉ válek, a Bohové MASAKRŮ. Všichni dobře z textů Písma vědí, že Kristus, svým mečem válek, bdí nad zlem, pomocí BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, který k uzdravení není, a přesto, ve své křesťanské bezbožnosti, jdou stále dál. Sebeobrana Krista, který nechce, aby se mu stále někdo posmíval, a jeho SLOVO VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES zneužíval, mletím protikladných křesťanských dogmat, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a mletím promyšlených ekonomických vychytralostí, spočívá v odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a zpupných idiotů a hlupáků. Kristus bude bdít nad zlem, odstoupením svého rozumu, dokud zpupné křesťanské svině, jako např. drzý pozemský Otec, Satan, kněz Tomáš Halík, neodloží skutky TMY BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, který ničí celou zemi, dokud celé Česko nebude oblečeno ve ZBROJ SVĚTLA, či OHNĚ, SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o energetice, o zničení ekonomiky, o ekologii a mravech. Nový Kristus, takový VŠEMOHOUCÍ, jaký v Písmu opravdu je, nečiní nic tajně. Jeho dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech, přišla na SVĚT veřejně, z Božího milosrdenství, na www.pametni-kniha.cz, Takže v Česku, a Slovensku, nikdo nemá výmluvu. Např. rektor VUT v Brně Štěpánek, či Bohu milý Otec Satan farář Dominik z Domašova, mají povinnost, ze sebe vydat plný počet Bohů, všech světových náboženství tím, že VEŠKERÉ SLOVO NOVÝCH NEBES, bude HOSPODINEM, bude jediným Bohem, pro celý SVĚT. Všichni vládci tohoto SVĚTA spějí k záhubě tím, že při vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, nebude možné, aby na vedoucích místech seděli ti pomatenci, jejichž profese, do energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelného Božího království, vůbec nepatří. Mnozí proto budou přijati, k vládnutí nad lidmi, a mnozí budou zavržení, a musí se rekvalifikovat, protože v ONOM NOVÉM SVĚTĚ, Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, smysluplně zaměstná všechny lidi, při pracích na energetické obnově, a přestavbě Česka, a SVĚTA, na energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelný. SMLOUVA se zpupnou politickou ZVĚŘÍ pravice a levice, a stejně tak s drzým PTACTVEM ODS, je zrušená, SPRAVEDLIVÝM Božím SOUDEM. Staré, zpupné a neposlušné, v Česku křesťanské stvoření, musí úplně zaniknout, protože svou SKÁLOU, kterou je BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, ničí nesmyslně ZEMI. NOVÉ STVOŘENÍ jsou pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, především z technického lidu VUT v Brně, kteří budou realizovat Boží vůli, pro znalost SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. NOVÁ SMLOUVA s Kristem, platná pro všechny státy SVĚTA, je o neprodlené realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a mravech, které jsou energetickou spásou. Bůh začne kralovat nad Českem, Slovenskem, a SVĚTEM, SLOVEM NOVÝCH NEBES, až např. takové vzpurné a zpupné křesťanské svině, jako jsou pozemští Otcové, Satani, kněží, Ing. Raus z ČT Brno, Zeman, z twr@twr.cz, a Pavel Světlík z psvetlik@arocha.cz, czech@arocha.org, atd., vejdou se svými křesťanskými žvásty, při vysílání TWR v Proglase, do říše ticha. Z milosrdenství svého rozumu, Kristus umožnil, hlupákům Rausovi, Zemanovi a Světlíkovi vše uvedené sdělit, telefonicky i elektronicky, při vysílání TWR v Proglase, DNE PÁNĚ 22.4.2014. Totéž by bylo řečeno v Dotecích víry v ČRo1, zpupnému lékaři, docentu Susovi, a křesťanské prostitutce Hůlkové, kteří nehodlají ukončit smilnění s Baaly, to je s boháči, a s DÉMONY, to je s ekonomy, kdyby nezablokovali telefon. Dokonalá láska Božích příkazů a zákonů, od Boha LÉKAŘE a ZÁKONODÁRCE, přišla na SVĚT veřejně, na www.pametni-kniha.cz proto, aby Česko, ze starého, vzpurného a neposlušného stvoření, vytvořilo stvoření nové, pokorné a úplně poslušné. Vůli Boží všichni znají, a proto je otázkou, proč všichni souzení pomatenci, svého Boha, BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, které nelze vyléčit, pokládají za dobro, a proč majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pokládají za zlo. Vždyť nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, může energeticky spasit, pouze pokorné a úplně poslušné, viz texty o energetice, na konci kapitoly 176. Chůze do bran Božího království, energeticky, ekologicky, a mravně neotřesitelného, je zdravá, protože postupně odstraní rakovinu, kterou svým učením, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, šíří pomatený a zlý lékař MUDr. Susa. Jejich zaslepenost je zjevná. Jsou to lháři a pokrytci, kteří vyhovují přáním lidí. 2.Tim.2/16,3/7,9,16,4/3, atd. DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, ZLODĚJE, který je pro STARÉ, neposlušné, vzpurné, a zpupné STVOŘENÍ tmou, a na SVĚTLEM, nikdo nastolit nechce. Hlad po slyšení SLOV NOVÝCH NEBES, nikdo nemá, ke škodě Česka. Ám.3/7,5/10,18až8/11, atd. Vzpurné a neposlušné, kteří se k novému Kristu neprodleně nevrátí, v době PŮSTU 2014, Kristus úplně zničí, jak jejich TĚLA, tak jejich DUŠE, v dalších třech, či čtyřech inkarnacích DUŠE. Kristus lidem dokazuje, že vzpouru proti Bohu, lidé nosí v sobě, ve svém TĚLE, a ve své DUŠI, což je proto, že mají TĚLO i DUŠI stejnou, jako zvířata. Všichni zpupní, pro odstoupení rozumu Krista, zhynou, pokud se i nyní budou povyšovat nad Boha, který je nyní SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Lunární kalendář je o termínu uzavření SMLOUVY NOVÉ a VĚČNÉ, při nejbližším ÚPLŇKU MĚSÍCE, který je nyní v úterý 15.4.2014, před křesťanským VELKÝM PÁTKEM. Kristus stále vyčkává, chce se smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad pokornými a poslušnými. Dle písniček od Krista. Kristus nechce, aby nezaměstnaní a bezdomovci, měli smolný VELKÝ PÁTEK, i v úterý 15.4.2014. V dobrých rukách budou pouze ti, kdo DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, který je pro křesťany a ostatní pomatence tmou, a ne SVĚTLEM, z milosrdenství rozumu Krista, oslaví v ÚTERÝ, 15.4.2014. Na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který v NOVÉ SMLOUVĚ s Kristem, potrvá jako Boží království, až na věky věků, platí texty PÍSMA SLOV NOVÝCH NEBES, o nezbytné, a neprodlené realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Kristus Česku a SVĚTU ukáže novou energetiku, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když pro pokorné, a úplně poslušné, bude nepřijatelné, žít v křesťanské lži o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a proto žít, pro odstoupení rozumu Krista, i od technického lidu VUT v Brně, atd., ve lži o energetice. Kristus nemůže soudit zpupné a vzpurné jinak, než odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Kristus, s pomocí APOKALYPSY SPRAVEDLIVÉHO pomalého Božího SOUDU těchto textů, chce zbavil SVĚT, vzpurných a zpupných hlupáků, odmítajících studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. SVOBODA od Boží SPRAVEDLNOSTI, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytného, dle kapitol 129,148, atd. skončí v okamžiku, až noví BOŽÍ SYNOVÉ, pokorní a úplně poslušní, které toužebně čeká všechno tvorstvo, se rozmnoží a rozplodí, nejlépe elektronicky, dle Žalmu 19. Nový Kristus, pokorným, a úplně poslušným lidem nařizuje, že mají povinnost, svými skutky se energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně se zachránit, tím, že po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY, ukončí vládu lidí nad lidmi, a podřídí se jedinému Bohu SVĚTA, novému Kristu tím, že z Boha, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, učiní v DOLINĚ O2 Arény v Praze, jediného ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, UČITELE, LÉKAŘE, MEDIÁLNÍHO MISTRA, atd., všech států SVĚTA. Při neposlušnosti uváděných SLOV ŽÁRU OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jím vyvolené Česko a Slovensko, Kristus úplně zničí. Jakým způsobem se MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO, již v Česku sama zmařila, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, uvádí Kristus v Písmu, ve filmech, i v písničkách. Pro útlak ponížených nezaměstnaných, pro sténání ubožáků bezdomovců, snad již Hospodin teď povstane, i proti křesťanským zpupným sviním, proti drzým Satanům kněžím, proti Petru Vaďurovi, a Danielu Ženatému, kteří ve své křesťanské pýše, si stále myslí, že jejich křesťanský jazyk, jim v ČRo 3, v RANNÍM SLOVĚ, zaručuje naprostou převahu nad Hospodinem, když vědí, že Kristus je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Žalm12. LUXUSEM je nyní Boží technický rozum, o nové energetice, pro pokorné a pro úplně poslušné. Nový Kristus, VZKŘÍŠENÝ z mrtvých křesťanských a militaristických sviní, vyvýšený SPRAVEDLIVÝM, POSLEDNÍM, pomalým, BOŽÍM SOUDEM, svůj rozum, ze svého milosrdenství, dá pouze pokorným, a úplně poslušným služebníkům Božím, osvobozených od krutého zmijího jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a děsivé temnoty ekumenického katechismu. Křesťanské BLUDY Kristus již v Písmu vykořenil proto, aby jím vyvolené Česko a Slovensko poznalo, že přátelství s novým Kristem, je velice důležité pro pochopení, že umožňuje pokorným, a úplně poslušným, zrušit křesťanskou lidskou přirozenost, kterou je především chamtivost, což je MODLOSLUŽBA, což je PROKLETÍ veškerého lidstva. Pro chamtivost, pro křesťanskou MODLOSLUŽBU, všichni kazí, na co sáhnou. Žalm14. Slovo NOVÝCH NEBES, je slovo VODY ŽIVÉ, čisté a důvěřivé. Kristus je DUCH, a ti kdo ho uctívají, musí tak činit v DUCHU SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a ne v DUCHU své křesťanské temnoty. Křesťanská eucharistie, křesťanská SVÁTOST OLTÁŘNÍ je špínou, a pokrytectvím, kvůli chamtivosti křesťanských militaristů. Ti kdo se nyní zřeknou drzých pozemských Otců Satanů kněží, a vojenských kaplanů, vládnoucích lidstvu místo Krista, osvobodí se od prokletí, to je od chamtivosti, a budou vysvobození z vězení, kterým je děsivá křesťanská temnota. Když Česko a Slovensko nebude mít nic společného s děsivou křesťanskou temnotou Satanů kněží, Satanů vojenských kaplanů, a obleče nové lidství, zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, bude energetiky spaseno, technickým rozumem přítele Krista, VZKŘÍŠENÉHO z MRTVÝCH militaristických sviní, na DUCHA SVATÉHO. Jan1/1až10,24,5/34,38,43,12/43až15/25, Žalm33/6,11,37/5, Gal.1/7až6/7, Efe.3/14až6/15, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10až20, atd. Kristus v Písmu, v písničkách a filmech, zmařil svou MODLÁŘSKOU STVŮRU. Iz.48/5,10,11, atd. V jednom filmu, ŽENA STATEČNÁ, zabila NETVORA, vůdce ozbrojených sil Česka, prezidenta Miloše Zemana. NETVORA, ekonoma, prezidenta Miloše Zemana, či jiné militaristy, bankéře, atd., a jejich tradice, nelze zlikvidovat lidským zbraněmi, např. samopalem, či kulometem, pouze zbraněmi od Krista. NETVOR, militarista Zeman, ve filmu střelbě odolával. Zabila ho až ŽENA STATEČNÁ, SVĚTLEM SVĚTA, či POKLADEM, ze své ruky. ŽENA STATEČNÁ, měla na ruce, na dlani, Ježíše Krista, jehož tvář zářila jako SLUNCE BHAGAVADGÍTY, a jeho šat byl oslnivě bílý. Jeho zářivě bílým šatem, jsou jeho SPRAVEDLIVÉ SKUTKY, uvedené ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, o Česku a Slovensku. Jakmile se NETVOR, militarista prezident Zeman rozpadne, či shoří, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, zlatavým žárem, potom stejně, jako ve filmu, shoří všech osm vládnoucích pomatenců. 1. Zeman. 2. Sobotka. 3. Babiš 4. Okamura. 5. Filala. 6. Schwarzenberg. 7. Bělobrádek. 8. Filip. Až těchto osm pomatenců či hlupáků shoří, zlatavým žárem, potom se zmaří SVĚTLEM Bhagavadgíty, i ŽENA STATEČNÁ. Ti kdo přežijí zmar ŽENY STATEČNÉ, ať jsou rádi, hodně rádi, protože budou vysvobození od veškerého zla, které dělá meč válek, křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY. Po zmaření ŽENY STATEČNÉ, bude ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, novým Hospodinem, jediným Bohem SVĚTA. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Kvůli vzpurnému a neposlušnému Česku, zlá křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, svým mečem válek, již tři roky pustoší Sirii, kterou Kristus trestá tisíckrát víc než Česko, které vyvolil proto, aby SPRAVEDLIVÝM BOŽÍM SOUDEM, soudilo všechny národy, a to v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Kvůli kněžím, kteří sešli z cesty SPRAVEDLIVÉHO Božího soudu Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, Kristus tisíckrát víc než Česko, trestá také Ukrajinu, Afghánistán, Čečensko, atd. Příčinou každé války na SVĚTĚ, je touha zpupných vládnoucích zločinců, krást. Válka na Ukrajině, v Sirii, v Iráku, v Afghánistánu a jinde, vznikla především bankovním kolapsem, tím, že mnoho chudých, nemá ani jídlo, ani střechu nad hlavou. Kdo dlouho hledí do bezedné křesťanské propasti BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, padne do války, pro svá slova PÍSMA STARÝCH NEBES, protože NEBESA, jsou SLOVA. Kristus bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, od zpupných a neposlušných, kteří nevěří textům Písma o Boží moci nad každou DUŠÍ a TĚLEM člověka. Proto BŮH např. NETVORA, či KOZLA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, zlého prezidenta Zemana, jeho ZLÁ MODLÁŘSKÁ STVŮRA, dělá meč válek všude na SVĚTĚ, z toho důvodu, že lidé, když vládnou nad lidmi, pomocí své SKÁLY, PRACHŮ, PENĚZ, opakující se bankovní kolapsy. Nyní navíc, se blíží velice blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, který lidé, svým rozumem zvířat, nedokáží řešit jinak, než válkou. Proto má Bohem vyvolené Česko a Slovensko povinnost, vrátit se k novému Kristu neprodleně, jinak je vyhledá Boží trest. Kdo ze zpupných militaristických křesťanských sviní si myslí, že má rozum, a že svým rozumem zvířete, vyřeší velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, bude mu odňat proto, aby nový Kristus, pokorným, a úplně poslušným služebníkům Krista, umožnil nastolit vládu Hospodina nad Českem, a nad všemi státy SVĚTA, po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY. Sama SMRT PASE Česko a SVĚT. SMRTÍ je krutý zmijí jed BANKOVNÍHO SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a děsivá temnota křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Kristus vyčkává, chce se smilovat. Smiluje se, až pokorní, a úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, na VUT v Brně, a jinde, se rozplodí, až převezmou ZEMI do vlastnictví, vytvořením nové STÁTNÍ SPRÁVY. Tou křesťanskou SMRTÍ, je BANKOVNÍ SYSTÉM, VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a pozemský Otec, Satan, zpupný kněz, Tomáš Halík, čerstvý držitel Templetonovy ceny. Děsivou temnotou, a krutým zmijím jedem katolického katechismu, pomocí vojenských kaplanů, všech ekumenických církví, drze pase všechny zpupné hlupáky, kteří spravedlivého Krista, ZÁNONODÁRCE a SOUDCE, nenávidí. Dle Písma, a písniček od Krista, co my, z Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, vlastně máme, když navrch má vždycky SKÁLA Halíka, TĚŽKÝ KÁMEN, kterým je 36 milionů korun, které získal drzý pozemský Otec Satan Tomáš Halík za to, že místo novému Kristu, slouží Baalům, to je BOHÁČŮM, a DÉMONŮM, to je BANKÉŘŮM. Proto jsme k PROPASTI, proto jsme ke SMRTI Česka, a Slovenska, při velice blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, stále blíž. Boží POKOJ, kterým je celosvětový mír, budeme mít, když z milosrdenství rozumu Krista, padne křesťanství, a tím SKÁLA zločince, a vraha Krista, drzého pozemského Otce Satana Tomáše Halíka, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, Baalové, DÉMONI, vojáci, politici pravice a levice, atd. Opravdová láska ke Kristu, se raduje z pravdy o novém Kristu, a z pravdy, o nezbytnosti zničení všech zpupných a vzpurných křesťanských vládnoucích zločinců, kteří vládnou místo nového Krista. Jak ubohé je Kristem vyvolené Česko, které nemá odvahu slyšet texty Písma o tom, že Kristus bude oslaven, až nový Boží technický lid VUT v Brně, nechá spadnout, SLOVEM NOVÝCH NEBES, SLOVA krvavých křesťanských nebes, i s jejich vůdcem, papežem. BELZEBUB papež František, má povinnost oslavit nového Krista tím, že sjede, ze svých NEBES, ze svých SLOV, děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu katolického katechismu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, jako blesk. Boží hněv, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským, již neprodlévá. Na jaře 2014, SETBA SLOVA NOVÝCH NEBES, i SKLIZEŇ protikladných dogmat, a promyšlených vychytralostí, musí být současná, v jedinou hodinu vykonání SPRAVEDLIVÉHO Božího SOUDU. Prvorození nuzných nezaměstnaných, a ubožáci bezdomovci, budou odpočívat v bezpečí Božího království okamžitě, když nový Boží technický lid VUT v Brně, pochopí texty Písma o tom, že všechno v Písmu uvedené o Česku, a o Slovensku, se již vyplnilo. Proto je možné a nezbytné, neprodleně oslavit nového Krista, zničením všech zbraní, na celém SVĚTĚ, zničením všech BANKÉŘŮ, na celém SVĚTĚ, zničením všech církví, a všech náboženství, na celém SVĚTĚ, atd., v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Nový Kristus bude oslaven, až NOVÝ KNĚZ, rektor VUT v Brně Štěpánek, začne mlet dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Pro nového kněze, pro Božího SYNA, pro vůdce nového Božího technického lidu VUT v Brně, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, pro rektora Petra Štěpánka, zbývá jen jedna z cest, a to cesta do Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, v novém DNES naplnění ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Cestou je znalost veškerého Písma od Krista proto, aby se Česko nemuselo děsit, děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, ekumenického katechismu, kterým drzý pozemský Otec, Satan, Tomáš Halík, laureát Templetonovy ceny, obrací evangelium, o energetické, ekologické, ekonomické, a mravní spáse, Česka a SVĚTA, v pravý opak. Otcem Satana Halíka, je jeho OTEC, který byl stejným SATANEM, jako Halík z toho důvodu, že byl člověkem, a že možná měl, nebo neměl, pouze částečku DUCHA SVATÉHO. Každý člověk, který nemá plnost DUCHA BOŽÍHO, který proto nemá možnost změnit celý SVĚT, mletím dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, není BOHEM, je pouze člověkem, to znamená, že je SATANEM. Kristus vyčkává, chce se nad pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, z VUT v Brně, a tím nad celým SVĚTEM, smilovat, svým rozumem, o nové energetice, ze svého milosrdenství. Smiluje se, když rektor Petr Štěpánek, pokoří své zpupné TĚLO, a zpupnou DUŠI, které, při odstoupení rozumu Krista, jsou stejné jako u zvířat, a bude ochotný, z milosrdenství rozumu Krista, nechat se přesvědčit, že jedině možná další cesta Česka, je cesta v úplném podřízení se, dokonalé lásce Krista, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Vložit všechnu svou starost o energetiku, o Česko, a o SVĚT, na Krista, znamená, mít jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Celý SVĚT prochází týmž utrpením, jako ČESKO. Celý SVĚT pase SMRT, kterým je skomírající BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX. Já stále musím vycházet k novému Božímu lidu na VUT v Brně, protože Kristus mě plní děsem, z technického rozumu odborníků na energetiku, docentů Skály, Kadrnožky a Hirše. Odborník na energetiku, domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, docent Hirš, již dávno měl být jediným architektem, a jediným urbanistou, sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a stále není, protože je zpupný a drzý. Docenti Skála a Kadrnožka, již dávno měli být učiteli ZÁKONŮ POLE VĚDY Písma, o Boží koncepci energetiky, platné pro přelom věků konce éry fosilních paliv, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, a stále nejsou, protože jsou zpupní a drzí, pro svou neposlušnost. Uvedená NEMLUVŇÁTKA nejsou schopná pokořit své zpupné DUŠE, a svá zpupná TĚLA, a uznat, že jsou se svou moudrostí, nesmyslných energetických koncepcí dostavby Temelína, opakovaně zpochybněných, v koncích. VUT v Brně, má přitom povinnost spasit osm vládnoucích idiotů Česka, mluvením pravdy o Kristu, a pravdy o jedině možné energetické koncepci Česka a SVĚTA, uvedené v Písmu, a nejsou toho schopní. Boží hněv však již neprodlévá, a Kristus vyžaduje, aby všichni na VUT v Brně, přiznali Kristu SLÁVU, jeho slovům NOVÝCH NEBES, a veškerou moc, nad DUŠÍ, a TĚLEM, každého člověka. Aby tím zachránili Česko, a společně s ním, osm vládnoucích pomatenců. 1. Zemana. 2. Sobotky. 3. Babiše 4. Okamury. 5. Filaly. 6. Schwarzenberga. 7. Bělobrádka. 8. Filipa. Kristus chce, aby se v Česku všichni zachránili tím, že Česko vytvoří novou vládu, úplně poslušných služebníků Božích, dle kapitol 175a176, která bude osvobozená od největšího zla, od BANKÉŘŮ, od TANKŮ, od SKÁLY zpupných, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby byl oslaven na VUT v Brně z toho důvodu, že svůj technický lid VUT v Brně, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Kristus v Písmu, i v Rovnosti uvádí, že žijeme ve ZLATÉ KLECI. Spravedlivý Boží soud je v tom, že SVĚTLO rozumu Krista, o ONOM NOVÉM SVĚTĚ, uvedeném v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, přišlo v Česku na SVĚT, ale lidé si zamilovali děsivou temnotu, a krutý zmijí jed, ekumenického katechismu, včetně středověku vojenských kaplanů. Skutky BANKOVNÍHO SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, vojenských kaplanů, atd., jsou zlé. Pro odstoupení rozumu Krista, všichni kazí, na co sáhnou. Křesťanské zlo bude trvat až do doby, kdy Kristus, po zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY, zboří, a zničí, všechny křesťanské, vzpurné, zpupné, a drzé zhoubce proto, aby mohl zničit celosvětově, vše militaristicky a imperialisticky zhoubné, kvůli energetické spáse Česka, a SVĚTA. Ke SVĚTLU PRAVDY o Kristu, a PRAVDY o energetice, nepřišel nikdo. V říši zpupných militaristických sviní, není žádné dobré myšlenky, žádné poznání pravdy, o Kristu, a o energetice, protože chybí Boží moudrost, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Dle písniček od Krista, RÁJ, nádherný RÁJ, Božího království, kde lidé mají žít, je proto stále fata-morgánou. Ve ZLATÉ KLECI, ve ZLATÉM VĚZENÍ žijeme všichni, protože nikdo nechce číst texty SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že spása a záchrana, osmi vládnoucích idiotů, Božím rozumem, z Božího milosrdenství - 1. Zemana. 2. Sobotky. 3. Babiše. 4. Okamury. 5. Filaly. 6. Schwarzenberga. 7. Bělobrádka. 8. Filipa, je možná v případě, že VUT v Brně, dá PAMĚTNÍ KNIHU v médiích na SVÍCEN. Česko má povinnost novému Kristu děkovat za to, že v Písmu vyvolil nový Boží technický lid VUT v Brně, za BOŽÍ SYNY, za Boží lid, toužebně očekávané veškerým tvorstvem. Stačí aby rektor Štěpánek uznal platnost textů Písma, o veškeré moci Krista, nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM. Potom již realizace dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, bude lehká. Kristův příbytek, bude nad Českem, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, což poznají všechny národy, když se rektor VUT v Brně Štěpánek, k novému Kristu neprodleně vrátí, pro znalost veškerého SLOVA NOVÝCH NEBES. Svatyně Boží, bude navěky na VUT v Brně, když rektor Štěpánek bude vzkříšen z mrtvých tím, že mě přijme proto, aby poznal Boží moudrost, SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dle sekretářky Kalužové, se k rektoru Štěpákovi nemohu objednat telefonicky, protože sekretářka Kalužová bdí nad zlem, stejně jako Kristus, ale pouze elektronicky, což tímto činím. S VUT v Brně, a tím i s Českem, to půjde stále z bláta do KALUŽE, jako se sekretářkou KALUŽOVOU, když rektor Štěpánek nebude věřit textům Písma, které platí pro Česko, a pro dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv o tom, že v Česku, velice brzy, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Při Božím navštívení v roce 2000, pro odstoupení rozumu Krista, každý na VUT v Brně, a v Česku, zůstal ležet tam, kde při Božím navštívení upadl, pro svou zpupnou, a vzpurnou DUŠI, která je stejná, jako DUŠE zvířat. Proto, aby se Kristus mohl smilovat, nad novým Božím technickým lidem VUT v Brně, svým rozumem, o nové ENERGETICE, ze svého milosrdenství, nesmí se nad Českem rozprostírat tíživá křesťanská krvavá noc, vytvořená ze SLOV Satanů kněží, z jedu a tmy ekumenického katechismu. Nový Kristus, nemůže vládnout nad lidmi, dokud drzí pozemští Otcové, Satani kněží, všech ekumenických církví, vedení BELZEBUBEM Česka, kardinálem Dukou, nesestoupí jako blesk, do říše ticha, ze SLOV svých starých NEBES, která jsou krutým zmijím jedem, a děsivou temnotou ekumenického katechismu. Vůdce nového Božího technického lidu, nový kněz, rektor VUT v Brně Štěpánek, má povinnost uvěřit textům Písma SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že ekonomové, stávající právníci, kramáři, boháči, bankéři, vojáci, exekutoři, atd. do Božího království, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného, nepatří. Jsou sami sobě břemenem, pro své profese. Do BRAN BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, je nelze přenést, pro jejich profese a chamtivost. Pomatenec, Slávek Popelka, chce zastavit zloděje exekutory, kteří kradou i ten majetek, který nepatří dlužníkům. Na www.Opona2009.zacit.cz, opakovaně svolává setkání pomatenců, na náměstích centrálních měst, nyní na DEN PÁNĚ 21.3.2014, v 15.00 hodin. Na KŮL zde chtějí narazit figuríny exekutorů, a dalších vládnoucích zločinců, a škůdců. Kvůli jemu podobným pomatencům, všichni odmítají uznat, že jedině pokorní, a úplně poslušní služebníci Boží, mohou být osvobození od veškerého kapitalistického a fašistického zla, a to pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Křesťanský militarismus, imperialismus, fašismus, socialismus, atd., lze totiž zrušit jediným způsobem, a to dle vůle Boží. Zničením největšího zla, kterým je krutý zmijí jed, a děsivá temnota ekumenického katechismu. Nový Kristus musí říct: „TU JSEM“. JSEM v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bez pomoci Božího technického rozumu, Česko úplně zanikne, kvůli zpupným a vzpurným BOŽÍM SYNŮM, z VUT v Brně. Zanikne z toho důvodu, že zpupný kněz Tomáš Halík, chce na kůlu, na Velikonoce, zase ukřižovat Krista, který je však křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, pouze do doby úplného zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Křižuje Krista, mletím protikladných nauk děsivé temnoty katechismu, a jedem promyšlených vychytralostí, BANKOVNÍHO SYSTÉMU. Dle písniček od Krista. Jsou dny, kdy svítá, BOŽÍM ÚSVITEM nového DNE PÁNĚ, o něco dřív v Česku, než na celém SVĚTĚ. Je tisíc křesťanských pátků, s UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮROU, nemnoho jar se spravedlivým Božím soudem. Nejpozději v pondělí, 24.3.2014, rektore VUT v Brně Štěpánku, musíš být dospělý a odpovědný. Bývá vždy svízel, najít most, ke slovu jménem DOSPĚLOST. Dny plné jarního vlání, a tajemných par, se začnou v pondělí, 24.3.2014, když na Josefa, ve středu, 19.3.2014, Kristus dá Česku dítě, na osm písmen, se jménem HOSPODIN, které, ze svého milosrdenství, svým novým technickým rozumem, bude pást nejenom Česko, ale celý SVĚT. Rektore Štěpánku, musíš tančit jako jarní déšť, a zpívat jako Kristus zpívá v mnoha písničkách, kterými doplňuje a upřesňuje Písmo NOVÝCH NEBES. Dívka pobledlá, ŽENA STATEČNÁ, spí tam v růžích, ČSSD. Musíš za ni jít, a musíš si ji vzít, za PANÍ proto, aby mohla postavit ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, a DOMY PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jako energetickou spásu, s pomocí rozumu Krista. Zbývá jen pár slov, nevyřčených, které změní SVĚT tím, že nový Ježíš Kristus, vyjde jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Na VUT v Brně, musí zmizet politické stíny, stínící novému Kristu. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.2/22,21/5,29/11až24,31/9,33/22,48/5,10,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22až16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17, 5.Moj.5/8,7/7až18/18,30/12,18,32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Největším darem od Krista, je komunikace, či kontakt s Bohem, s takovým VŠEMOHOUCÍM, jaký je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Klíčem pro vstup do bran Božího království, je komunikace se SLOVEM NOVÝCH NEBES, ozářených SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu. ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, nedostanou zpupní křesťanští BEZBOŽNÍCI, sloužící, pro svou chamtivost, to je MODLOSLUŽBU, STUDENÝM PEKELNÝM OHNĚM, protikladných a promyšlených žvástů ekumenického katechismu, Baalům, to je boháčům a DÉMONŮM, to je bankéřům. Nový Kristus, dá své SLOVO NOVÝCH NEBES, pouze pokorným a úplně poslušným služebníkům Božím, kteří budou v koncích se svými znalostmi, pro svůj rozum zvířat tím, že z milosrdenství rozumu Krista pochopí, že děsivá temnota křesťanského katechismu, a krutý zmijí jed BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, k vyléčení není, pouze k úplnému zničení. Kontakt s novým Kristem, naváží pouze ti, kdo ukončí cestu k energetickému a ekonomickému zmaru, úplným zničením křesťanského militarismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluje pouze nad těmi pokornými, a úplně poslušnými, kdo začnou mlet dokonalou Boží lásku, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Kristus v Písmu slíbil, že po napsání této, SEDMÉ KNIHY PAMĚTNÍ, odpečetí všech SEDM uvedených PAMĚTNÍCH KNIH, sedm krát zapečetěných cenzurou, na pravdu o novém Kristu, a na pravdu o koncepci energetiky, uvedené v Písmu. Ti kdo Kristu sloužit chtějí tak, jak jemu se líbí, s bázní a s úctou, dostanou za dědictví celou ZEMI, když ZEMĚ nebude nebude patřit boháčům–Baalům, DÉMONŮM–ekonomům, a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanů kněžím, všech ekumenických církví, ale Hospodinu. Hrozné soužení je v tom, že Kristem vyvolené Česko, po vyjití ze čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, považuje vládu ZÁKONODÁRCE Krista nad lidmi, rovinu majetkové rovnosti, a s ní spojenou energetickou neotřesitelnost, za zlo, a vládu smradlavého kuřáka, a kulhavého zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, za dobro. Kvůli takovým militaristům a imperialistům, jakým je zpupný Baal a DÉMON prezident Zeman, celá ZEMĚ se v základech hroutí, což si v Česku nikdo nebere k srdci. Hrozné soužení je v tom, že hlupáci, od nichž Kristus odstoupil svým rozumem, věří slovům STUDENÉHO PEKELNÉHO OHNĚ, který vychází z úst drzých pozemských Otců, Satanů kněží, vedených v Česku BELZEBUBEM, kardinálem Dukou, či zločincem Tomášem Halíkem, a nevěří textům ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a těmto textům PAMĚTNÍ KNIHY, které spálí pravdou o Kristu, a pravdou o ENERGETICE, vlády všech států SVĚTA, až Kristus dovolí PAMĚTNÍ KNIHU zveřejnit. Dle Písma a písniček od Krista. Nový Kristus bude STROMEM POZNÁNÍ, a STROMEM SPRAVEDLNOSTI okamžitě, když v Česku bude SKÁLOU, která nahradí SKÁLU BANKOVNÍHO SYSTÉMU, SKÁLU VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU a SKÁLU krutého zmijího jedu a děsivé temnoty ekumenického katechismu. Kristus se smiluje se, když bude SKÁLOU, pro třešňový sad úplně poslušných Božích SYNŮ, na svém úbočí, kteří nebudou zdržovat DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Boží spravedlnosti, tentokrát nikoli socialistické, ale energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné. VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH militaristických zpupných sviní, které v Česku a Slovensku, ještě nenastalo, snad nastane již v březnu 2014 tím, že Kristus, svým rozumem, mnohým umožní pochopit, že chce vládnout nad lidmi kvůli jejich energetické spáse, protože doba ropného, a tím i ekonomického kolapsu, se rychle blíží. Proto stávající vládnoucí BEZBOŽNÍCI, nejsou Česku, a lidstvu, vůbec k užitku. Dle písma, a písniček. Politici pravice a levice, mají povinnost vstoupit do ticha, cestou vyvolených militaristických sviní. Kolik chceš, tolik máš, oči otevřený. Uprostřed závratí, SLUNCEM Bhagavadgíty prosvícených, vstoupí do ticha, z milosrdenství rozumu Krista, všichni zpupní a vzpurní, cestou vyvolených. Dle médií, jedno procento lidí, vlastní devadesát devět procent zdrojů. Aby Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl Česko a SVĚT energeticky spasit, vyžaduje, aby veškeré zdroje, veškerá půda, a veškerý majetek, patřil Kristu tím, že Česko, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, spravedlivým Božím soudem, úplně zničí BANKOVNÍ SYSTÉM, VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX a všechna náboženství SVĚTA. Boha nelze vypočítat, jak si to myslel Albert Einstein. Boha takového VŠEMOHOUCÍHO, jaký v Písmu opravdu je, lze poznat studiem veškerého Písma, o Boží moci nad lidmi. Prezident Zeman vládne nad lidmi, v roce trestu Česka a Slovenska, jenom proto, že nad lidmi vládne Bůh Česka, drzý pozemský Otec, Satan, kardinál Duka, či šmejd Tomáš Halík, kteří mletím protikladných, a promyšlených žvástů, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, převrací evangelium, o Boží energetické spáse, v pravý opak. Kvůli těmto krutým Bohům, vládnoucím Česku, nikdo z křesťanských pokrytců, či šmejdů, neplní ani jedno Boží přikázání. Dle Rovnosti. Hloupost, způsobená odstoupením rozumu Krista, od zpupných a neposlušných, je nejzvláštnější ze všech nemocí. Touto nemocí trpí např. totálně pomatený prezident Zeman, a všichni okolo něj, kdo si myslí, že mluví pravdu. Česko je lži lidem, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA, kdy lžou všichni tím, že lžou o Kristu, a proto lžou i o energetice. Kristus chce lidstvo vysvobodit, od zločince Zemana, a od ostatních, jemu podobných zlých lidí, kteří o sobě navzájem říkají, že ti ostatní jsou pomatení, kromě nich. Při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, Kristus vrátí, svůj technický rozum, svému pokornému a úplně poslušnému technickému lidu, především na VUT v Brně, ze svého milosrdenství. Protože při odstoupení rozumu Krista, každý zpupný, a neposlušný DUCH lidský, zemdlí. Spravedlivý soud zpupných, vzpurných, BEZBOŽNÍKŮ, byl svěřen Otcům Bohu milým, kněžím. Ti však, pro svou službu svým Bohům, bohatým PÁNŮM, z této cesty sešli. Spravedlivý soud drzých pozemských Otců Satanů kněží, i jejich Bohů, Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je bankéřů, z milosrdenství rozumu Krista, je vykonán APOKALYPSOU těchto textů. Kristus se proto může smilovat nad pokornými, a nad úplně poslušnými kněžími, především nad Bohu milým Otcem Dominikem, farářem z Domašova, stejně tak nad všemi ostatními, kdo nechtějí slyšet ani pravdu o Kristu, ani pravdu o energetice, z toho důvodu, že o Kristu, a o energetice, při odstoupení rozumu Krista, nemají ani ponětí. Kristus se smiluje, až především Bohu milý Otec Satan farář Dominik z Domašova, a NEMLUVŇÁTKO, nový kněz, který nebude Česko pohřbívat, rektor VUT v Brně Štěpánek, mě přijmou, až v novém DNES naplnění Písma, budou ochotní, spravedlivým Božím SOUDEM, soudit nejenom Česko, ale celý SVĚT. 1.Jan.2/14,26,3/8,5/1,16, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,43/26,31, Jak.1/22až2/9,3/10,4/14, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/27,12/28, Mal.1/10až2/2,7až3/16,20, 2Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18až5/15až9/7,9,15až14/3, Řím.1/18,2/5,3/6,8/20,29až11/28,32, 2.Kor.3/5,9až 10/4až13/5,8, 5.Moj.5/8až7/6,15,30/11,18až32/16až43, 1.Kor.1/27,3/2,6/2,10/11až 14/33,36až15/33, atd. Nový Kristus chce být on line, od úplňku MĚSÍCE, od neděle, od 16. 3. 2014, alespoň v kostele v Domašově, což se nepodařilo. Kristovo slovo NOVÝCH NEBES, zdárně změní celý SVĚT. Nelze je zdržovat, protože nový Kristus, mnohým pokorným, a úplně poslušným, svůj Boží rozum, zase vrátí. Vzpurné a zpupné, nechá padat ke zkáze TĚLA i DUŠE, jejich rozumem. Tímto způsobem každého zpupného potrestá, odstoupením svého rozumu. Je nesmyslné bojovat proti ŽIVÉMU SLOVU. Plný počet zpupných militaristických sviní vzešel tím, že neposlušní kněží se odmítají vzdát své křesťanské slávy, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Stále chtějí vládnout nad lidmi, místo Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Česko může být spaseno, ŽIVÝM SLOVEM VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které jsou novým HOSPODINEM, když dá PAMĚTNÍ KNIHU na svícen, na faře v Domašově, na VUT v Brně, a v médiích. Sír.5/5,7/16,9/15,19/20,25,40/29,43/26,31,47/21,51/19, 5.Moj.30/11,18,32/16až43, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15,14/3, Jer.1/17až5/17,6/19,30,23/29,32,31/27,32až51/58, Jan1/1až3/19,8/44,12/43,15/25, Žalm33/6až107/10,18,27,43, Mat.5/3,9,14,18,23/7, Iz.29/11,24,33/22až55/11,57/10,16,20,58/9,63/14,18,65/15, Kaz.3/18,6/10,8/8, atd.

Následující texty, pět stran, byly zveřejněny, Kristus to dovolil, dne19.3.2014, na úvodních stranách PAMĚTNÍ KNIHY www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. PAMĚTNÍ KNIHA APOKALYPSY POMALÉHO POSLEDNÍHO SOUDU ČESKA A SLOVENSKA. Všechno, co je napsané v Písmu, o PRVNÍM, a DRUHÉM, PŘÍCHODU Krista do Česka a Slovenska, se musí vyplnit. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Kristus uvádí, že veškerý dobrý rozum lidí, je od Hospodina, a také veškerá paměť je od Hospodina. Znamená to, že každý člověk, a tím veškeré tvorstvo, je úplně závislé, na rozumu Krista. Dobrovolný návrat k novému Kristu, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, je návrat k textům OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES o energetické, ekonomické, ekologické a mravní spáse, pokorných a úplně poslušných. Znalost DUŠE a TĚLA člověka, je z náboženského učení nejpřednější, protože dovoluje, novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, úplně změnit celý SVĚT, přijetím rozumu Krista, uvedeného v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetické pasti, o ekonomické pasti, o ekologické pasti, zapříčiněné špatnými mravy křesťanských militaristů a chamtivců. Pošetilí chamtivci, kteří po vyjití ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, znovu zakořenili v protikladných naukách, a v promyšlených vychytralostech, o své ekumenické křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, musí být spáleni ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Myšlení boháčů, Baalů a ekonomů, DÉMONŮ, je v naprostém rozporu s energetickým, ekonomickým, ekologickým, a mravním myšlením, nového Krista. Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost, učinit nauku o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka a Slovenska, tentokrát k novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, atd., v úterý, DNE PÁNĚ 25.2.2014, srozumitelnou pro všechno tvorstvo. Křesťanská platforma mletí protikladných, nauk a promyšlených ekonomických vychytralostí, krutého zmijího jedu, a tmy ekumenického katechismu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRE, brání tvorstvu mít za jediného Boha SVĚTA, nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Celý SVĚT toužebně vyhlíží, až se na Domašovsku, a na VUT v Brně, zjeví pokorní a úplně poslušní Boží SYNOVÉ, na Domašovsku vedení Bohu milým Otcem farářem Dominikem, a na VUT v Brně, vedení novým rektorem, Petrem ŠTÉPÁNKEM. Sdělit nově evangelium spásy, které je především energetická, je možná pouze při zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY.

Text vložený jako úvod, pro kapitolu 178. Kapitola 178 – 108 stran. Neomylný dogmatik Pospíšil v Proglase objasnil, že Baalové a kněží, v roce 381, stvořili velké soužení lidstva. Z protikladných nauk Písma, promyšlenými vychytralostmi, stvořili trojjediného ukřižovaného Boha, kterého Kristus nazývá křesťanskou modlářskou stvůrou, nebo ekonomickým NETVOREM. Máme soužení, jaké ještě nebylo, protože nový kněz, odborník na energetiku, docent SKÁLA z VUT v Brně, odmítá, jako pokorný a úplně poslušný, sloužit spravedlivému a všemohoucímu Kristu, mluvením pravdy o nezbytnosti, vrátit se k novému Kristu, ZÁKONODÁRCI, aby mohl dělat mocné skutky energetické spásy, pomocí zákonů POLE VĚDY Písma. Zvolil SMRT blízkého ropného, ekonomického, ekologického, a mravního kolapsu tím, že místo Bohu slouží tvorstvu. Vojenský průmyslový komplex, bankovní systém, vojenští kaplani, zbraně, auta, vojáci, atd., to je jeho sbírka Bohů, která lidstvo energeticky spasit nemůže. Množství poslušných služebníků Krista, má povinnost donutit docenta Skály, nastolit Boží spravedlnost SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pro bezdomovce, nezaměstnané a prostitutky. V opačném případě čeká Česko další elektrošok, kterým je energetická koncepce ministra Mládka, na cca deset procent elektro energie, ignorující blízký ropný, a tím ekonomický, ekologický a mravní kolaps.

Text vložený jako úvod, pro kapitolu 177. Kapitola 177 – 82 stran. Zpupnému kardinálu Vlkovi, na Velikonoce 2014, Beránka, Boha, se zachtělo. Povýšil se nad SLOVO, a chce Boha pást, a křižovat, protikladnými a promyšlenými žvásty, jedu a tmy katechismu. Nemá víru. Má vášeň, a sklon, sloužit své SKÁLE, majetku a penězům, místo Kristu. LVI, lévijci, 630 000 nezaměstnaných, dostávají od Krista zbraně, hůl SLOVA NOVÝCH NEBES, prut, stříkací pistole, a PET LAHVE s víčkem, s otvorem po hřebíku. Bůh se smiluje, svým rozumem, i nad technickou elitou VUT v Brně, když chudí lévijci, LVI, hluboce poníží své zpupné DUŠE, a s PET LAHVEMI v rukách, neprodleně udělají potopu u starostů, u ředitelů škol, u farářů, u místních boháčů, atd. Vzkříšení ze zpupných sviní nastane při rozhodnutí, že všichni vládnoucí boháči, pomocí desátků, zajistí chudákům SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ.

Text vložený jako úvod, pro kapitolu 176. Kapitola 176 – 119 stran. Z milosrdenství rozumu Krista, je navržený zimní bytový dům, pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží. Viz jeho fotografie ve fotogalerii. Královské kněžstvo, nového Božího lidu VUT v Brně, vedené rektorem Štěpánkem, má povinnost nového Krista úplně poslouchat. Kristus Česko zcela vyvrátí, a nechá ho zhynout, když nepřestanou lži o energetice, a o Kristu. Elektrická energie, činí méně než deset procent celkové energie. Energetické koncepce, deseti premiérů Česka, nerespektují blízký ropný, a tím také ekonomický kolaps. Lži zpupných psychopatů technického lži lidu, jsou důkazem existence Krista. Odstoupil svým Božím rozumem, i od technické elity proto, aby znovu umožnil chudým nastolit MAJETKOVOU ROVINU. Boží energetická koncepce je uvedena na posledních 20-ti stranách této kapitoly.

Text vložený jako úvod, pro kapitolu 176, 177, 178. Ve Fotogalerii jsou fotografie těchto výkresů: 1.) Půdorys zimního bytového domu pro 74 osob. 2.) Pohled jižní, měř. 1:100. 3.) Pohled západní, měř. 1:100. 4.) Pohled západní, měř. 1:100, variantní řešení. 5.) Komunita dvaceti domů, s domem pro společné stolování. Komentář k výkresům byl uveden již v kapitole 129. Komentář k výkresům je také v kapitole 177, na str. 22 až 24. Z milosrdenství rozumu Krista, je navrženo sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle textů Bible. Svůj technický lid VUT v Brně, Kristus živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Když zpupný a vzpurný lid VUT v Brně, vedený nyní rektorem Štěpánkem, nebude Krista poslouchat, ani nyní, na Velikonoce 2014, Kristus Česko zcela vyvrátí, a nechá ho zhynout. Jer.1/5/17,5/7,12/2,16až51/58. Boží energetická koncepce je uvedena na posledních 20-ti stranách kapitoly 176. Česko, z milosrdenství rozumu Krista, má povinnost zajistit, aby v DOLINĚ O2 Aréně v Praze, lidstvo celého SVĚTA, bylo přijato do věčných příbytků, to je do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a do domů pro SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržených na uvedených výkresech, již v kapitole 129, jejichž výstavba je energetickou spásou. Zničení BANKOVNÍHO SYSTÉMU celého SVĚTA, zničení ZBRANÍ a VOJÁKŮ, a zničení PRACHŮ, PENĚZ, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES, je Boží dokonalou láskou. Hladoví sezonní pracovníci, budou nasycení dobrými věcmi, při elektronicky plánovaném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, dle kapitol 129a148, a při elektronicky kontrolovaném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Bohatým se potěšení materiálního dostatku, již dostalo, kvůli tomu, že falešní proroci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, celého SVĚTA, straní boháčům, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. BANKOVNÍ SYSTÉM, VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, VOJÁCI, a PRACHY, PENÍZE, jsou pro lidstvo SMRTÍ. SMRT, PRACHY, PENÍZE, bude odstraněna až naposledy. Boží hněv již neprodlévá. Kristus dělá hrozné soužení, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných. Smiluje se, nad pokornými, a poslušnými Božími syny, jejichž DUCH zemdlel, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, snad do úplňku MĚSÍCE, dne Páně 15.4.2014. Text vložený do části – Informace o nás. Historie projektu APOKALYPSY. Informace pro sepsání PAMĚTNÍ KNIHY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, informace o době přelomu věků konce éry fosilních paliv, což je doba DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, do jím vyvoleného Česka a Slovenska, jsou čerpány z veškerého Písma od Krista, z písniček, filmů, atd. Jsou čerpány z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které jsou KRONIKOU DĚJIN, pro Bohem vyvolené Česko a Slovensko. V Bohem vyvoleném Česku, a Slovensku, nikdo nemá výmluvu, návrat k VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, k jedinému ZÁKONODÁRCI a SOUDCI tvorstva, všech států SVĚTA, odkládat ze dne na den. Zemi obdrží úplně poslušní. Kristus vyžaduje, aby se Česko a Slovensko neprodleně vrátilo ke Kristu pro pochopení, že člověk, od kterého Kristus odstoupí svým rozumem, kazí všechno, na co sáhne. Kristus vyčkává, chce se nad pokornými, a úplně poslušnými, smilovat. Smiluje se, až především nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, a vláda premiéra Sobotky, atd., budou se svou moudrostí, svých energetických koncepcí, o elektrické energii, která tvoří méně než deset procent celkové energie, v koncích, pro velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps. Kristus se smiluje, až Česko nebude zdržovat pravdu o Kristu, a pravdu, o nesmyslných energetických koncepcích, vládnoucích zločinců. Energetická spása SVĚTA je v Boží energetické koncepci, opakovaně uváděné, a ve zřízení nové vlády, uvedené v kapitole 177, na str. 19. Špatně placeným dělníkům, a nezaměstnaným, Kristus otevírá ucho, skrze útlak, od DÉMONSKÉHO, to je ekonomického učení boháčů, Baalů a DÉMONŮ, militaristů a imperialistů. Kristus je STROMEM POZNÁNÍ, a STROMEM ŽIVOTA TÍM, že je STROMEM SPRAVEDLNOSTI. Dle písniček od Krista. Je SKÁLOU, pro nový TŘEŠŇOVÝ SAD, stromů pokorných, a úplně poslušných, na svém úbočí. Pro slepé a hluché, harmonikáře. Také chudí lévijci, LVI, mají povinnost hluboce ponížit své zpupné DUŠE. Své slovo NOVÝCH NEBES, o SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, Kristus dá chudým, až zvítězí nad boháči. Musí znát vítězný hlahol těch, kdo se zbraněmi od Boha, s holí jeho SLOVA, s prutem, se stříkací pistolí, či s PET LAHVÍ v ruce, udělají Velikonoce neprodleně, jak u pomatené, místní STÁTNÍ SPRÁVY, tak u místních boháčů. Kristus potrestá zpupné boháče, kteří nedají deset procent z příjmu, za rok 2013, úplným zničením jejich DUŠÍ, v tělech zvířat, v dalších třech, či čtyřech, dalších inkarnacích, jejich zpupných DUŠÍ. Tvrdit, že Kristus neudělá nic dobrého, ani zlého, je nesmysl, protože Kristus bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu od zpupných a neposlušných. Kristus napsal Písmo kvůli sobě samému. Vyžaduje, aby Česko změnilo celý SVĚT, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém, mírovém summitu, neprodleně. Apokalypsa pomalého POSLEDNÍHO SPRAVEDLIVÉHO SOUDU boháčů to je Baalů, a ekonomů to je DEMONŮ, v Česku a ve SVĚTĚ, byla již zveřejněna, v těchto šesti knihách, dnes již dávno zničených. 1. www.poslednísoud.webpark.cz. 2. www.druhyprichodboha.webpark.cz. 3. www.ceskabible.webpark.cz. 4. www.ceskabible2.webpark.cz. 5. www.knihazivota.webpark.cz. 6. www.oplatek.webpark.cz. 7. Sedmá kniha která není zničená , je www.pametni-kniha.cz. Kristus slíbil, že se slituje. Iz.57/10,16,20až66/24. Text vložený do části – Kontakt. Největším darem od Krista, je komunikace, či kontakt s Bohem, s takovým VŠEMOHOUCÍM, jaký je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Klíčem pro vstup do bran Božího království, je komunikace se SLOVEM NOVÝCH NEBES, ozářených SVĚTLEM SVĚTA Božího rozumu. ŽÁR OHNĚ SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES, od jediného Boha SVĚTA, nedostanou zpupní křesťanští BEZBOŽNÍCI, sloužící, pro svou chamtivost, to je MODLOSLUŽBU, STUDENÝM PEKELNÝM OHNĚM, protikladných a promyšlených žvástů ekumenického katechismu, Baalům, to je boháčům a DÉMONŮM, to je bankéřům. Kristus, své SLOVO NOVÝCH NEBES, dá pouze pokorným a poslušným služebníkům Božím, kteří budou v koncích se svými znalostmi, pro svůj rozum zvířat tím, že z milosrdenství rozumu Krista pochopí, že děsivá temnota křesťanského katechismu, a krutý zmijí jed BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, k vyléčení není, pouze k úplnému zničení. Kontakt s novým Kristem, naváží pouze ti, kdo ukončí cestu k energetickému a ekonomickému zmaru, úplným zničením křesťanského militarismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, se smiluje pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, kdo začnou mlet dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Dle Písma a písniček od Krista. Nový Kristus bude STROMEM POZNÁNÍ, a STROMEM SPRAVEDLNOSTI okamžitě, když v Česku bude SKÁLOU, která nahradí SKÁLU BANKOVNÍHO SYSTÉMU, SKÁLU VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a SKÁLU krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, ekumenického katechismu. Kristus se smiluje se, když bude SKÁLOU, pro třešňový sad poslušných Božích SYNŮ, na svém úbočí, kteří nebudou zdržovat DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Boží spravedlnosti, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné.