Kapitola 177

19.03.2014 17:37

Kapitola 177 – 82 stran. Zpupnému kardinálu Vlkovi, na Velikonoce 2014, Beránka, Boha, se zachtělo. Povýšil se nad SLOVO, a chce Boha pást, a křižovat, protikladnými a promyšlenými žvásty, jedu a tmy katechismu. Nemá víru. Má vášeň, a sklon, sloužit své SKÁLE, majetku a penězům, místo Kristu. LVI, lévijci, 630 000 nezaměstnaných, dostávají od Krista zbraně, hůl SLOVA NOVÝCH NEBES, prut, stříkací pistole, a PET LAHVE s víčkem, s otvorem po hřebíku. Bůh se smiluje, svým rozumem, i nad technickou elitou VUT v Brně, když chudí lévijci, LVI, hluboce poníží své zpupné DUŠE, a s PET LAHVEMI v rukách, neprodleně udělají potopu u starostů, u ředitelů škol, u farářů, u místních boháčů, atd. Vzkříšení ze zpupných sviní nastane při rozhodnutí, že všichni vládnoucí boháči, pomocí desátků, zajistí chudákům SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ.

Ve Fotogalerii jsou fotografie těchto výkresů: 1.) Půdorys zimního bytového domu pro 74 osob. 2.) Pohled jižní, měř. 1:100. 3.) Pohled západní, měř. 1:100. 4.) Pohled západní, měř. 1:100, variantní řešení. 5.) Komunita dvaceti domů, s domem pro společné stolování. Komentář k výkresům byl uveden již v kapitole 129. Komentář k výkresům je také v kapitole 177, na str. 22 až 24. Z milosrdenství rozumu Krista, je navrženo sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle textů Bible. Svůj technický lid VUT v Brně, Kristus živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Když zpupný a vzpurný lid VUT v Brně, vedený nyní rektorem Štěpánkem, nebude Krista poslouchat, ani nyní, na Velikonoce 2014, Kristus Česko zcela vyvrátí, a nechá ho zhynout. Jer.1/5/17,5/7,12/2,16až51/58. Boží energetická koncepce je uvedena na posledních 20-ti stranách kapitoly 176.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 114 (Česká bible, kapitola 177), soud rektora Hampla z KU 87. Sedmá ZAPEČETĚNÉ KNIHA, pomalého Posledního soudu, vzpurných lidských hlupáků.

Obsah kapitoly 177, str. 1 až 4: PAMĚTNÍ KNIHA, se jmény těch, kdo se nového Krista bojí, a kdo mu chtějí sloužit, v novém DUCHOVNÍM, nemateriálním SVĚTĚ, zbaveném největšího zla, BANKOVNÍHO SYSTÉMU a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, je na adrese www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Mal.3/16. PAMĚTNÍ KNIHA textů APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, dělá z Bible, z Bhagavadgíty, z Tóry, a z Koránu, které se vzájemně doplňují a upřesňují, KNIHU ŽIVOTA, a z nového Krista, z HOSPODINA, jediného ZÁKONODÁRCE a jediného SOUDCE, celého SVĚTA. Kristem vyvolené Česko, dohání debutanta, Krista, k zuřivosti tím, že všichni říkají: První Hospodinův stůl SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, nezaměstnaných a bezdomovců, v restauraci U BIZONA, není třeba brát vážně. Nač se trápit studováním SLOV NOVÝCH NEBES. Mal.1/7,13, Žalm33/6, Kaz.8/8. Nový Bůh je ŽÁREM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je i novou ŽENOU STATEČNOU. V době ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, v době přelomu věků blízkého ropného kolapsu, a tím i kolapsu ekonomického, musí SLOVO NOVÝCH NEBES, každý znát. STŘÍBREM OBRVŽENÝM je nyní křesťanská Boží trojice. Novou TROJICÍ BOŽÍ, OTCEM, SYNEM ČLOVĚKA, i DUCHEM SVATÝM, je každý člověk tím, že má TĚLO SYNA ČLOVĚKA, má DUCHA SVATÉHO, to je DUŠI, a má, v případě pokory a poslušnosti, nebo nemá, v případě vzpoury a neposlušnosti, rozum OTCE, který je Hospodinem, či Kristem. BOŽÍM SYNEM ČLOVĚKA, je každý pokorný, a úplně poslušný, člověk. Synem Satana, psychopatem, je každý vzpurný a neposlušný člověk, jehož TĚLO a DUŠE, netvoří s HOSPODINEM, úplnou Boží trojicí, pro odstoupení rozumu Krista. DUCHEM SVATÝM, je DUŠE každého člověka, která je, od počátku SVĚTA a lidstva, v totální moci Hospodina. Česko má povinnost, nastolit čtyřicet dní půstu, od SKÁLY křesťanských militaristů a psychopatů, od přirozenosti lidského rozumu, a tím půst, od křesťanského trojičního Boha. Bůh, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do Česka a Slovenska, v době sedmdesáti let od Hitlera, přichází vysvobodit, a smysluplně zaměstnat, vzedmuté moře militaristických sviní, svým rozumem, ve svého milosrdenství, vysušením všech vzpurných, neposlušných, zpupných, zničením jejich nefunkční SKÁLY, která k vyléčení není, kterou jsou BANKÉŘI a VOJÁCI. Je idiotstvím, aby zadlužené státy zachraňovaly např. zadluženou Ukrajinu. Nesmyslnost hmotného BANKOVNÍHO SVĚTA, spěje do energetického a ekonomického HROBU. Co my z Boží lásky, Božího rozumu, vlastně máme, když na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, nový Boží technický lid, stále nemá Boží technický rozum, o NOVÉ energetice, a když Kristus nespojuje všechny národy, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, když např. na Ukrajině, se stále válčí. Žvásty BANKÉŘŮ, z milosrdenství rozumu Krista, se stanou SHNILÝM SEMENEM pro každého, kdo se vrátí k Bohu, který nikdy nebyl křesťanskou Boží trojicí, leda v protikladných naukách, děsivé temnoty ekumenického katechismu, a v promyšlených vychytralostech, krutého zmijího jedu PEKLA, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, zpupných vládnoucích sviní. Úplně poslušné Kristus spasí, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně, ŽÁREM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Bhagavadgíta1/1až11/32až15/5,6až18/78, atd. Existují dva SVĚTY. Jeden vesmírný, s Božím, dokonalým rozumem, druhý pozemský, s rozumem zpupných vládnoucích psychopatů, kteří o Bohu nemají ani ponětí. Bůh zpupné hlupáky soudí odstoupením svého vesmírného rozumu, jinak soudit nemůže. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, chce svým rozumem, nastolit Boží spravedlnost. Vyhlédl si Domašovsko a Brno. Smiluje nad poslušnými, kteří se Boha bojí, a svrhnou vládu zpupných. Př.1/7,14, Oz.2/18až9/7,12,15, Řím.1/18,3/6, 8/19,29. Bůh začne jednat sám, když bezdomovci a nezaměstnaní na Domašovsku, ve spravedlivém boji s boháči, začnou vybírat DESÁTKY od boháčů, na první SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, v restauraci U BIZONA. Mal.3/8. Co si chudí a nezaměstnaní vyberou, to budou mít. Buď zbabělost, a tím hlad a bídu, nebo ukončení vlády lidí nad lidmi, nastolením vlády Hospodina nad lidmi, K.M.8/8, vybíráním DESÁTKŮ, deseti procent z celoročního příjmu, za rok 2013, od boháčů, Mal.3/8, např. od starostů Pitrochy, a Vítkové, od ředitele ZŠ Válka, od faráře Dominika, od boháčů Králíka, Dorazila, Kočího, Médlika, atd. Bůh se nad Českem smiluje, když na OÚ v Domašově, na faře v Domašově, nebo na VUT v Brně, budou otevřeny KNIHY SLOV NOVÝCH NEBES, kvůli nastolení SVĚTLA SVĚTA, stejné Boží spravedlnosti, pro boháče, bezdomovce, a nezaměstnané, kvůli energetice. Slavný DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, ZÁKONODÁRCE, na Domašovsko, měl povinnost vyhlásit starosta Pitrocha, již ve středu, 12.3.2014. Kázní pohrdají jen zpupní psychopati, kteří pomocí křesťanské ideologie, v říši mrtvých, chtějí drze vládnout nad lidmi, místo Hospodina. Kaz.3/13,6/10,8/8, 9/10. Milující chudoba ukřižovaného Krista, je již pouze protikladným žvástem, pro hlupáky, a zločince, kteří nemilují ani sebe, ani SVĚT. Žalm73/10,17,22,27, 1.Tim.5/24, 6/10,20, atd. Kristus se chce nad Českem smilovat, Iz.30/18. Zbraněmi od Krista jsou hůl, prut, stříkací pistole, a PET LAHEV s víčkem, s otvorem po hřebíku. Chudí lévijci, LVI, mají povinnost hluboce ponížit své zpupné DUŠE, protože Kristus, až v boji s boháči, dá chudým slovo NOVÝCH NEBES, a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, až bude znát vítězný hlahol těch, kdo s holí SLOVA, s prutem, se stříkací pistolí, či s PET LAHVÍ v ruce, udělají Velikonoce, v nejbližší středu, či v nejbližší pondělí. Kristus se smiluje, až potopa od stříkacích pistolí, bude u starostů, u ředitelů škol, u farářů, u místních boháčů, atd. Vzkříšení z mrtvých zpupných sviní, na VUT v Brně nastane, až vodou z PET LAHVÍ, bude zaplaven rektorát Masarykovy univerzity, kde mnoho pomatenců vejde do říše ticha. 2.Moj.12/10,20/5,23/2,29, 4.Moj.18/23,19/21,23/19,24, 2.Kor.3/5,9,10/4, Sír.5/5,7/16, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žalm73/10až22až115/17, atd. ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, nikoli silou, ale duchem, musí shořet, či být zatopená, veškerá náboženství, imperialismus a militarismus, vzedmutého moře zpupných, pyšných chamtivých hlupáků, což je slavnost Hospodinova. Zemi obdrží úplně poslušní. Kristus potrestá zpupné boháče, kteří nedají deset procent z příjmu, za rok 2013, úplným zničením jejich DUŠÍ, v tělech zvířat, v dalších třech, či čtyřech, dalších inkarnacích. Žalm37/5,11,35,38, Kaz.3/18, Iz.33/22,44/5,8,45/7,57/10,16,20až66/24, 2.Moj.11/7,12/10,20/5,23/2,29, Bhag.2/22až14/15,16/13až24, atd. Viz str.5až19. 2.) Kristus je STROMEM POZNÁNÍ, a STROMEM ŽIVOTA TÍM, 1.Moj.2/9, Iz.61/3, že je STROMEM SPRAVEDLNOSTI. Dle písniček od Krista. Je SKÁLOU, pro nový TŘEŠŇOVÝ SAD, stromů pokorných, a úplně poslušných, na svém úbočí. Napsal Písmo kvůli sobě samému. Kristus Česko zničí, a PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů dá jinému národu, když se Česko nebude postit od přírodního rozumu psychopata, ministra průmyslu a obchodu, ekonoma Mládka, jehož TĚLO a DUŠE, netvoří úplnou Boží trojici, pro odstoupení rozumu Hospodina. Vzkříšení z mrtvých militaristických sviní nastane okamžitě, až takoví vědci, jakým je ministr Mládek, kulhavý KOZEL prezident Zeman, zubatý KOZEL premiér Sobotka, a jejich Bohové, např. profesor Putna, Satan Tomáš Halík, Belzebub kardinál Duka, a jejich vojenští kaplani, vejdou v médiích, do říše ticha, cestou vyvolených. Nový Kristus řekne TU JSEM, když bude nastolena veřejná rozprava o faktech velice blízkého energetického a ekonomického kolapsu, a o HOSPODINU, a jeho vůli, změnit hmotný, to je ekonomický SVĚT, ve svět DUCHOVNÍ, kde SKÁLOU nebudou PRACHY, PENÍZE, a MAJETEK, ale ZLATO rozumu Hospodina, o nové ENERGETICE. Energetické koncepce takových zpupných vědců, jako je Mládek, jsou úplně nesmyslné, již dvacet jedna let trvání Česka, pro odstoupení rozumu Krista, od TĚL a DUŠÍ, vzpurných, a neposlušných zločinců, drzé vládnoucí luzy. Energetická spása SVĚTA je v Boží energetické koncepci, opakovaně uváděné, a ve zřízení nové vlády, uvedené na str. 19. Energetická spása Česka a SVĚTA, je uvedená v Božích příkazech a zákonech a na posledních osmi, či osmnácti stranách, kapitoly 176. Semeno slov zpupných pomatenců, s přírodním rozumem, např. ministra Mládka, starosty Újezda u Brna ThDr. Hradila, KOZLA prezidenta Zemana, a jejich Bohů, vojenských kaplanů, shnilo. Všichni tuční, jejichž Otcem je DUCH OPICE, zhynou, a hlukem jejich pádu v Česku, zachvěje se země. Kristus nebude trestat sedm drzých, a vzpurných, vůdců vládnoucích politických stran, uvedených v Bibli, Sobotku, Babiše, Filipa, Schwarzenberga, Okamuru, Bělobrádka, a Fialu. Nebude trestat ani jejich vrchního GRANÁTOVNÍKA, KOZLA prezidenta Zemana, ani jeho sbírku Bohů, vojenských kaplanů, když školství, ministr Chládek, zajistí neprodleně výuku o DUŠI a TĚLE člověka. Mich.5/4, Jak.31/22,2/9,22,3/10,5/1, 1.Petr.3/20, Kaz.3/18,8/8, atd. Viz str.19až54. 3.) Novou TROJICI BOŽÍ, tvoří tito, úplně poslušní, BOHOVÉ, BOŽÍ SYNOVÉ. 1.) Zedníci. 2.) Lid projektantů, vedených rektorem VUT v Brně Štěpánkem, vut@vutbr.cz. 3.) Vlastníci velkých firem, které ve velkých městech, např. v Brně, v Praze, či v Bratislavě, staví bytové domy. Kristus slíbil, že špatně placeným dělníkům, nezaměstnaným, a bezdomovcům, otevře ucho pro vše nové, skrze útlak od boháčů, od Baalů a DÉMONŮ, od ekonomů, skrze útlak od DÉMONSKÉHO, to je ekonomického učení a skrze pomalý POSEDNÍ SOUD zpupných vládnoucích pomatenců. Stávající prohnilý mocenský systém, lze rozbít pouze z milosrdenství rozumu Krista, Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a etice. Viz str.54až71. 4.) Kristus i z písniček, a filmů, stvořil podobenství, o svém DRUHÉM PŘÍCHODU, na faře v Domašově, či na VUT v Brně, kterými doplňuje Písmo. V době 40-ti dní půstu, 630 000 nezaměstnaných, má povinnost zajistit, aby nekrofilní křesťané, přestali smilnit se svou MODLÁŘSKOU STVŮROU, která je stejně hluchá a nemilosrdná, jako oni. Boží hněv nad zpupnými křesťanskými mrtvolami, již neprodlévá. Kristus skončí mé trápení, když Česko pochopí, že profesor PUTNA, již neměl být profesorem. Profesor Putna, či jeho Bůh, drzý pozemský Otec Satan Tomáš Halík, nevěří ve SLÁVU ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jsou zpupní, vyznamenávají sami sebe navzájem. Stíní SVĚTLU, či LÁSCE, Božích příkazů, a zákonů. Milují slávu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Nenávidí NOVÝ SVĚT, DUCHOVNÍ, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný, nastolený dokonalou láskou, ZLATEM Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. 1.Jan.2/14,20,3/8,5/2,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,6/8, Sof.1/17až3/11, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15až14/3, Jan1/1,13,5/34,43,8/44,12/43,15/25, atd. Musí být zapomenuta stará ZEMĚ, i NEBE. Klíčovou záležitostí se stane SOUD, kdy Kristus, pokorným a poslušným svůj rozum vrátí, a zpupné a drzé, zanechá v říši ticha. Kristus skončí mé trápení, sepisování pomalého POSLEDNÍHO SOUDU zpupných, od kterých odstoupil svým rozumem. Dává všem znamení slovem NOVÝCH NEBES. Ze svého milosrdenství, svůj rozum vrátí, znalcům Písma. Ostatní nechá padat do hrobu, či do říše ticha, odstoupením svého Božího rozumu, od DUŠÍ zpupných. Kristu se nikdo beztrestně posmívat nebude. Každý je zodpovědný za svou DUŠI, i za své TĚLO. Kdo nebude studovat PÍSMO NOVÝCH NEBES, toho Kristus zabije, či jinak potrestá. Snad již při úplňku MÉSÍCE, v neděli, 16.3.2014. Žalm81/4až115/17, Luk.1/52,17/10,20,34,19/44,20/18, Iz.29/11až24až 57/10,16,20, Jer.3/14až51/58, atd. Sucho je stejné, jako v roce 1947, kdy nás SSSR zachránil, svou socialistickou spravedlností. Kristus nechá pršet SVĚTLO své SPRAVEDLNOSTI pro chudé, bezdomovce, a nezaměstnané, jako jarní déšť, jako BÍLOU MANU, když uskuteční výprask boháčů prutem, či holí, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES. Zach.4/6, Žalm37/5. Zpupné nechá zhynout. Domašovsku se dostaví déšť slov NOVÝCH NEBES, až mnoho nezaměstnaných a bezdomovců, rozhodnou o SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ. Zach.14/18, Moj.30/11,18. Viz str.71až82.

SEDMÁ PAMĚTNÍ KNIHA, je na adrese www.pametni-kniha.cz. Je nutné napsat www. Mal.3/16. PAMĚTNÍ KNIHA textů APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, z Bible, z Bhagavadgíty, z Tóry, z Koránu, ze SLOVA DOGONŮ, ze SLOVA MAYŮ, atd., učiní KNIHU ŽIVOTA, a z nového Ježíše Krista, jediného VŠEMOHOUCÍHO BOHA, ZÁKONODÁRCE, a jediného SOUDCE celého SVĚTA, až pod novými nebesy VINNÉ RÉVY Bible, a novými nebesy FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, bude sedět mnoho chudých a nezaměstnaných. Zach.3/9,4/6, K.M.6/6až24. Ten, kdo se nepyšní svým rozumem, který je stejný, jako rozum zvířat, kdo se nepyšní klamem děsivé temnoty ekumenického katechismu, a krutého zmijího jedu BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, kdo na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, v době přelomů věků konce éry fosilních paliv, bádá v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, bude prostoupen SLOVEM NOVÝCH NEBES, veškerého Písma od Krista. Kdo se bude bát VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, dojde práva být novým Božím lidem tím, že Božím úsudkům, o energetice, ekonomice, ekologii, mravech, a Boží SPRAVEDLNOSTI, pro bezdomovce a nezaměstnané, dá zazářit jako SVĚTLU, pro všechno tvorstvo. Svrchované sídlo Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, není ozářeno ani SLUNCEM stávající Bhagavadgíty, ani MĚSÍCEM stávajícího Koránu, ani pekelným OHNĚM slov děsivé temnoty, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, ekumenického katechismu. Kristus není ani elektřinou, vyrobenou ve stávajících zařízeních, protože lidé mají výrobky svých rukou, za Boha. Bhagavadgíta15/5,6až20, Oz.2/18až14/3, atd. Ten, kdo se oprostí od nevhodné společnosti křesťanských, militaristických hlupáků a pokrytců, od politiků pravice, a jejich Bohů, od drzých pozemských Otců, Satanů, farářů, kněží, poznáním VĚČNĚ ŽIVÉHO SLOVA NOVÝCH NEBES, oprostí se od protikladů štěstí, způsobeného Božím rozumem, a neštěstí, způsobeného odstoupením rozumu Krista, stane se BOŽÍM SYNEM, novým BOŽÍM LIDEM. Kdo přemůže hmotný chtíč, vytvořený NESPRAVEDLNOSTÍ BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a kdo ví, že odevzdat se novému Kristu, znamená odevzdat se novému VŮDCI, pokornému a úplně poslušnému, např. Kristem v Písmu vyvolenému, novému prezidentu Česka, projektantu Ing. Rákosovi, který je odborníkem na energetiku zimních bytových domů, dosáhne věčného království, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného, pro pochopení, že SVĚTLO SVĚTA je nyní tou Boží spravedlností, která je nezbytná, pro nastolení energetické neotřesitelnosti, která je opakovaně uváděná. Kristus sídlí v srdcích a myslích všech živých bytostí. Od Krista, či od Hospodina, pochází paměť, poznání Krista, i zapomnětlivost. Ti, kdo studiem veškerého Písma od Krista pochopí, že svrchované sídlo nového Krista, je pouze v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, ozářených Božím rozumem, který je Boží milostí, pouze pro pokorné, a pro úplně poslušné, se již nikdy nevrátí na tento hrozný, hmotný SVĚT, s BANKOVNÍM SYSTÉMEM, a s VOJENSKOPRŮMYSLOVÝM KOMPLEXEM. V tomto SVĚTĚ, pod STARÝMI NEBESY, jsou všechny bytosti chybující, kvůli své SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. V novém SVĚTĚ, pod NOVÝMI NEBESY, budou všechny bytosti neomylné, protože jedinou SKÁLOU bude nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi. Kromě TĚLA a DUŠE člověka, existuje ještě jiná, NEJVYŠŠÍ DUŠE, Hospodin, nepomíjející Pán celého SVĚTA, který, při svém navštívení, vstupuje do tří světů lidí, chudých, průměrných, a bohatých, a udržuje je. Dokonalost života v energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelném Boží království, Česko dosáhne v případě, že např. farář Dominik z Domašova, či vůdce nového Božího technického lidu VUT v Brně, PETR Štěpánek, budou NOVOU SKÁLOU tím, že zanechají všech druhů náboženské tmy, a všech promyšlených vychytralostí BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a odevzdají se Bohu, SPRAVEDLIVÉMU a VŠEMOHOUCÍMU, jaký skutečně je, ve veškerém SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Bhagavadgíta1/1až15/5až18/78. Každý, chudý, či bohatý, má povinnost se k novému Kristu vrátit neprodleně tím, že z veškerého Písma od Krista, musí každý pochopit, své postavení člověka, úplně závislého na Božím rozumu. Dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, je nezbytné realizovat neprodleně, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, je rozdílný od PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, v době čtyřiceti let pouště socialismu, kdy např. předseda JZD Domašova, BERAN, komunista, Emil Králík, vyvlekl boháče, či kulaky, od jejich koryt s prázdnou, jako Jánošík, aniž o Kristu, a jeho moci nad každým člověkem, cokoli věděl. Při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, musí každý bezdomovec, a každý nezaměstnaný, z Písma vědět, že pouze při znalosti VEŠKERÉHO SLOVA NOVÝCH NEBES, může nastolit SVĚTLO Boží spravedlnosti např. tím, že požádá syna Emila Králíka, podnikatele Pavla Králíka, o DESÁTKU, z jeho ročního příjmu za rok 2013, např. o částku cca 120 000 Kč, na zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro všechny nezaměstnané a bezdomovce, v restauraci U BIZONA, viz text str.6až17a30. Bez znalosti textů Písma, o DRUHÉM PŘÍHODU Krista, do vyvoleného Česka a Slovenska, se Bůh, svým rozumem, nad nikým nesmiluje. Když pomatení řeknou: Ach, nač se trápit, studiem Písma, Kristus se nesmiluje. Pomocí rozumu Krista, i staří psi, se naučí novým kouskům. Není třeba se bát změny. Kněží jsou Kristem prokletí, protože si neberou k srdci texty slov NOVÝCH NEBES. Křesťanské rozdělení lidstva na chudé a bohaté, je největší zlo na SVĚTĚ. Do ČRo2 bylo napsáno. Jenom pomatenci se ptají, co se stane při BLACKOUTU, když se o blízký ropný kolaps, nezajímají. Jsem Poslední prorok tohoto lži věku. Sír.33/16. Kristus má strach o ŽENU STATEČNOU. Hlídá ji DÉMON, ministr financí, Babiš. Bydlí v mnoha náboženstvích, místo jednoho. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Lidská existence, pod STARÝMI NEBESY, pro odstoupení rozumu Krista, ztratila svůj smysl. Po vyvedení Česka, z pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, do vzedmutého moře militaristických křesťanských sviní, pomocí vzpurných a drzých vojenských kaplanů ekumenických církví, je strašně smutné, že Kristem vyvolené Česko, stále pokládá SVĚTLO SVĚTA Boží dokonalé spravedlnosti, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, za zlo, a militaristický křesťanský imperialismus, války o moc nad lidmi, např. na Ukrajině, a války o ropu, plyn a suroviny, např. v Iráku, v Afghánistánu, atd., za dobro. Boží hněv nad vzpurnými a neposlušnými, NESPRAVEDLIVÝMI, již neprodlévá. Dokud vzpurní a neposlušní boháči a chudáci, budou vojenské kaplany, válku o Ukrajinu, války mezi chudými a bohatými, a války o ropu, plyn a suroviny, pokládat za dobro, a SVĚTLO SVĚTA Boží dokonalé spravedlnosti, Božího království, budou považovat za zlo, nový Kristus, takový spravedlivý, jaký je v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se nesmiluje, svým technickým rozumem, v částečce DUCHA SVATÉHO, o nové energetice, nad svým novým Božím technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, nad projektanty, nad vlastníky firem, a nad zedníky. Při odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných křesťanských hlupáků, Kristem vyvolené pomatené Česko, a tím i celý SVĚT, jde do energetického a ekonomického hrobu, viz další text. K rozdrcení děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu křesťanství, a tím k rozdrcení judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., je zapotřebí zázraku, kterým je vrácení Božího rozumu, z Božího milosrdenství, ukázněným, pokorným, a úplně poslušným, jejichž dědictvím je sám HOSPODIN, který je nově SLOVEM veškerých NOVÝCH NEBES. Kristus v Písmu, i v horoskopu v Rovnosti, slíbil, že v případě čtyřiceti dnů půstu, od krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, ekumenického katechismu, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství tím, že v médiích uklidní vzedmuté moře militaristických křesťanských sviní. Když umožní, aby má bárka, na klidném moři, úplně poslušných militaristických sviní, doplula na souš, buď na faře v Domašově, u Otce Bohu navěky milého, faráře Dominika, nebo u NOVÉHO KNĚZE, který již Česko nebude pohřbívat, do hrobu velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, u rektora VUT v Brně, PETRA Štěpánka, v harmonii která zavládne, nový Kristus, nechá své slovo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, padat jako jarní déšť. Dle dalších textů, strana6až17a30, je dle Písma uvedeno, že SPRAVEDLIVÍ nezaměstnaní a bezdomovci, mají povinnost udělat totéž, co Jánošík, Emil Králik. Např. je zapotřebí, ve jménu Krista, vyvlastnit, dle Božích zákonů, jak PŮDU, tak majetek, protože PŮDA i majetek, včetně církevního, již patří pouze Hospodinu. Kdo z chudých požádá syna Emila, Pavla Králíka, o veškerý majetek, a PŮDU, patřící Hospodinu, a o deset procent z jeho příjmu za rok 2013, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ bezdomovců a nezaměstnaných, v restauraci U BIZONA, spasí svou DUŠI, své TĚLO, a svou rodinu, Boží SPRAVEDLNOSTÍ, energeticky neotřesitelného Božího království. Žid.3/10,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26až12/28, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Bhagavadgíta1/1,15/15až16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/6,15,30/11,18až32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16až9/15,13/18až19/20,25až43/26,31, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/40, Žalm1/1,9/1až21,10/1až18,14/1až7,37/5,11,35,38,96/7,104/29,30až132/5,8až150/6, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Iz.1/1až29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/1,15až66/24, Ám.3/7až5/10až25,8/2,11, Jer.1/17až5/7až6/10,19,30až23/29,32až31/27,32až51/58, atd. Nový Kristus, který je nyní ŽÁREM SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a tím i ŽENOU STATEČNOU, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, se v Písmu omlouvá, všem strádajícím, a hladovějícím nezaměstnaným, a všem bezdomovcům za to, že v Česku, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, znovu učinil zlé věci děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, křesťanského militarismu. Kristův den je tisíc let, jediná hodina je tedy cca 21 let Česka. Za tuto jedinou hodinu, drzí pozemští Otcové Satani kněží, převrátili socialistickou Boží spravedlnost, pekelným studeným OHNĚM děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu ekumenického katechismu tak, že hladovění nezaměstnaných, a bezdomovců, a jejich bída, je všudepřítomná. Proto Kristus vyžaduje, aby 630 000 bezdomovců a nezaměstnaných, se na kruté pozemské Bohy, na Otce Satany kněze, rozhněvalo, a mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, veškerých NOVÝCH NEBES, úplně zničilo děsivou temnotu, a krutý zmijí jed křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Sof.1/11,17,3/11, Jer.6/19,30až42/10,51/58, Př.1/7,14,8/17až31/10, 5.Moj.5/8,7/6,15až30/11,18,32/16až43, Sír.5/5až43/26,31, K.M.1/4až12/10,17,27,17/7,11,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15až8/4,12,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14až11/39až12/2, Žalm1/1až33/6až37/5,11,35až150/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jan1/1až8/44až15/25, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, atd. Kristus, po čtyřiceti létech pouště Boží socialistické spravedlnosti, sužuje nezaměstnané, a jejich rodiny, soužením, jaké, ve vzedmutém moři křesťanských militaristických drzých sviní, v jednadvacetiletém Česku, ještě nebylo. Zlo je pro nadvýrobu, pro přemnožení lidstva, pro nedostatek práce, pro špatné zákony, pro chamtivost, která je modloslužbou, a pro službu drzých, pozemských Otců, Satanů kněží, svým Bohům, Baalům, to je boháčům, a DÉMONŮM, to je bankéřům, a své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM a MAJETKU, místo Kristu. Drzí pozemští Otcové Satané kněží, mletím děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, ekumenického katechismu, dělají v Česku, a tím na celé ZEMI, veškeré militaristické zlo. Jer.1/17až6/19,30,23/29,32až31/27,32až51/58, Žid.3/10,4/7,5/11, Ám.3/7až5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41až17/23,30, Sír.5/5,7/16až9/15až19/20,25, 5.Moj.5/8,7/6,15,30/11,18až32/16až43, Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,6/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10až20, Jan1/1až8/44, 1.Jan.3/10, atd. Nový Kristus je nyní SKÁLOU pouze pro ukázněné, pokorné, a úplně poslušné, kteří nejsou ani bohatí, ani chudí, protože chápou texty Písma, o Boží majetkové rovnosti, nezbytné pro dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv. Nový Kristus se diví, že také chudí nezaměstnaní, a bezdomovci, považují křesťanský militarismus, křesťanského VZDOROKRÁLOVSTVÍ, za dobro, a SVĚTLO SVĚTA, Boží dokonalé spravedlnosti, dobro SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, a energeticky nezbytného, dle kapitol 129a148, a dobro NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaného, za zlo. V Rovnosti i v Písmu Kristus uvádí, že se chce nad chudými, a nezaměstnanými smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství tím, že se současně smiluje nad boháči. Smiluje se, uleví se mu, když pod novými nebesy, nové VINNÉ RÉVY Bible, a FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, u nové BOŽÍ RODINY, kde nebude ani chudých, ani bohatých, na půdě svaté, na Domašovsku, v době cca sedmdesáti let od Hitlera, prostře v restauraci U BIZONA, STŮL SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, zatím pro nezaměstnané, a jejich rodiny, a pro bezdomovce, později pro všechny, dle kapitoly 129až148. Kristus v Písmu vyžaduje, aby STŮL SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, nejdříve pro nezaměstnané, a pro bezdomovce, prostřel, garantoval, a finančně organizoval, Otec navěky Bohu milý, pokorný a úplně poslušný farář Dominik z Domašova, fara@domasov.info, společně s chudými bezdomovci, a s nezaměstnanými, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY www.pametni-kniha.cz, kde bude zapisováno, kdo z boháčů a chudáků, chce novému Kristus sloužit, s bázní a s úctou, kdo chce realizovat dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a kdo sloužit Kristu nechce, a kdo tím jde k záhubě, své DUŠE, a svého TĚLA, pro odstoupení rozumu Krista, od každého vzpurného, a neposlušného hlupáka. Neposlušní zahubili spravedlivé, pro službu své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, místo Kristu. Jer.1/17až23/29,32,25/11až31/27,32až51/58, Jud.12, Mal.1/7,10,2/2,9až3/10,16,20, Iz.21/5,23/17,29/11až24,33/22,57/10,16,20až66/24, 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Zach.3/9,7/5,8/16,9/16,10/8,13/4,14/13,20, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/24,29,33, Sír.5/5,7/16,9/15až19/20,25,40/29,43/26,31až47/21,51/19, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Žalm1/1až22/30,23/5,37/5,11,35,38až150/6, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15až14/3, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Mich.2/3,4,10až 4/12,5/9,6/8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, Jak.2/9až5/5, atd. Dle písniček od Krista. Kristus nechce být nudou, a proto příběh o DESÁTCÍCH, vrací na počátek. Bude ve všem po nedostatku, když DESÁTKY nyní budou platit boháči, včetně bohatých farářů, nezaměstnaným a bezdomovcům, což je SVĚTLO Boží spravedlnosti. Mal.3/8. Pro nový vztah z Kristem, pro posvátnou chrámovou službu, s ŽENOU STATEČNOU, již nejsou vhodní boháči a chudáci. DEN PÁNĚ MAJETKOVÉ ROVINY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro dokonalé znalce SLOV NOVÝCH NEBES, v restauraci u Bizona, na MDD, v sobotu, DNE PÁNĚ 16.3.2014, se blíží, zastavit se nedá. Všechny ŽENY, všechny ekumenické církve, musí již na ŠKAREDOU STŘEDU, na KAZÍMÍRA, 5.3.2014, porodit dítě, Krista, PÁNA NAD SOBOTOU, na OSM písmen, se jménem HOSPODIN, což se nepodařilo. Ve středu, 5.3.2014, ve DNI TMY, měly ekumenické církve povinnost, proměnit chrámové zpěvy, děsivé křesťanské temnoty, a krutého zmijího jedu, ekumenického katechismu, v kvílení. Kazit celosvětový mír, jednoho velkého ČESKA, které musí být zřízeno, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, děsem žvástů ekumenického katechismu, je trestný čin, protože jsme pod Boží milostí, a v Česku platí Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. DEN PÁNĚ přijetí rozhodnutí, o zřícení, či zničení, veškerých SVĚTOVÝCH NEBES, neposlušných, a vzpurných hlupáků, má Bohu milý Otec farář Dominik, učinit neprodleně. Boží hněv nad neposlušnými a vzpurnými, již neprodlévá. Částečku DUCHA SVATÉHO od Krista, o nové energetice, nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, vlastnící firem, a zedníci, dostanou pouze jako pokorní, a úplně poslušní, až po pádu SLOV veškerých STÁVAJÍCÍCH NEBES, v sobotu. Sír.4/18,5/5,7/16až9/15,13/18až19/20,25až43/26,31, Oz.2/18až5/7,15až8/4,12,9/7,12,15až14/3, Dan.9/14až11/39až12/2, Žalm1/1až33/6, Bhagavadgíta1/1,15/15až16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/6,15,30/11,18až32/16až43, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,7,11, Mal.1/7,10,2/2,9,3/10,16,20, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12,6/8, Gal.1/7až3/20až6/7, Mat.5/3,9,14,18až15/7,18,23/7, Joel1/14,2/1,11,26,3/1,4/2,4,12,21, Zj.20/11až22/21, Abak.2/2,13,18, Sof.3/11,13,19, Nahum1/9,2/4,3/10, Iz.5/4,16,9/5až22/11, Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29,44/28, 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Zach.1/16až8/16až13/4až14/20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6,16/26, Kaz.3/18,6/10,8/8, Iz.2/22až29/11až24,30/18,33/22,44/5,8,45/7,47/14,48/5,10,11až57/10,16,20,59/14 15až63/14,18až65/1,15až66/24, Mar.7/7,13/20, Luk.1/52až17/10,20,34,19/44,20/18, atd. Dle písniček od Krista. Kristus nechce být nudou, a proto příběh o DESÁTCÍCH, v PAMĚTNÍ KNIZE APOKALYPSY těchto textů, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurných, drzých, a neposlušných boháčů, a chudáků, vrací na počátek. Mal.3/8. Bude ve všem po nedostatku, Kristus Česko a SVĚT zachrání a spasí, částečkou svého DUCHA SVATÉHO, o nové energetice, když boháči a chudáci, to s novým Kristem zkusí tím, že se stanou pokornými, a úplně poslušnými. Nyní již žádný Baal, to je boháč, a žádný DÉMON, to je bankéř, nesmí nového Krista okrádat, o DESÁTKY ze svých celoročních příjmů, především na posvátných místech Domašovska. DESET PROCENT z celoročního příjmu, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ chudých bezdomovců a nezaměstnaných v restauraci U BIZONA, a později pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, všech politických a náboženských zvířat, v restauracích U BIZONA, U NĚMCŮ a U HALAČKŮ, má povinnost věnovat na Domašovsku, každý boháč, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, a to výběrčímu DESÁTKŮ, Bohu milému Otci faráři Dominikovi, přes výběrčí, přes bezdomovce, a nezaměstnané. 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Mal.2/15,3/8,10,16,20, Žalm37/5,11,35,38,50/16,22až96/7, Dan.9/14až11/39až12/2, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až19/6, Oz.2/18až5/7,15až9/7,12,15až14/3, Ez.3/4,21, atd. Okrádat nového Krista o desátky z příjmu, je trestný čin, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jediného HOSPODINA, jediného ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Mal.3/8,10. Hospodin, SKÁLA, byl nemilosrdný k Baalům, to je k boháčům, v době čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti např. tím, že předsedou JZD Domašov, komunistou, to je BERANEM, Emilem Králíkem, nechal vyvléct všechny Baaly, to je boháče, kulaky, od jejich koryt tím, že kulakům vzal majetek, a udělal z nich zemědělské nevolníky, čímž naplnil Písmo, o jejich vyvlečení. Vzpurné a neposlušné kulaky, nepřizpůsobivé Boží spravedlnosti, vystěhoval z jejich majetku, do pohraničí. Novému Kristu se nikdo beztrestně posmívat nebude, nikoho drzého, vzpurného a neposlušného, nenechá bez trestu. Kristus na mol rozložil majetek, po kterém dychtili, Satany kněžími matení boháči. Emil Králík byl Jánošíkem tím, že bohatým bral, a chudým dával, dle rozhodnutí Krista, o kterém neměl ani ponětí. Je příkladem bezdomovcům a nezaměstnaným Mal.1/7,3/8,10,16, Ám.3/7až5/25,8/11, Sk.3/21,7/41,17/30, Žid.3/10,4/7,5/11,6/3,6,12/28, Oz.2/18až14/3, Mat.5/3,9,14,18, Luk.6/24až19/44až20/18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12,6/8, Sír.4/18,5/5,7/16,43/26,31, Jer.1/7až6/19až23/29,32,31/27,32až49/12,20,50/12,22,45až51/58, Gal.1/7,3/20,6/7, Žalm37/5,11,35,39/12, Iz.33/22,44/5,8,48/5,10,11až666/24, Zach.13/4, 2.Kor.10/4, Jan8/44, 1.Jan3/10, atd. Ke stávajícím boháčům Domašovska, dále uvedeným, není milosrdný Kristus tak krutý, jaký byl v době pouště čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti, kdy pomatení BERANI, to je komunisté z KSČ, jako např. předseda JZD Emil Králík, vyvlékali boháče a kulaky od koryt, bez zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, kteří proto byli Kristu na obtíž. Nový Kristus, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nechce žádného, dále uvedeného boháče, vyvléct z jeho majetku do pohraničí, jak to dělal předseda JZD Emil Králík, protože chce, dle textů Písma, vyvléct každého pouze ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, což vše je nezbytné, z titulu energetické, ekonomické, ekologické, a mravní spásy Česka, a SVĚTA. Nový Kristus, na přelomu věků konce éry fosilních paliv vyžaduje, aby boháči, a stejně tak chudáci, uvěřili textům Písma o tom, že člověk je SMĚS zvířecího TĚLA, a zvířecí DUŠE, a že při odstoupení rozumu Krista, od lidské DUŠE, nemá Česko, a tím lidstvo, žádnou naději, na přežití velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu. V Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, uvádí Kristus, když dále uvedení boháči odmítnou přiznat příjem za rok 2013, a když odmítnou, z této částky neprodleně zaplatit deset procent, na první SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ v Domašově. Kdo se bude nadále považovat za vládnoucího Boha, kdo neprodleně nezaplatí DESÁTKU, DESETI PROCENT, ze svého příjmu za rok 2013, kdo neuzná, že nový Kristus je jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM celého SVĚTA, bude zapsán, když to Kristus dovolí, do PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, jako hlupák, či jako svévolník, a může očekávat, že ho nový Kristus zabije, jak to všem krutým, nenapravitelným, nepoučitelným, nevěřícím hlupákům, v Písmu slibuje. Nový Kristus vyžaduje, aby drzí pozemští Otcové Satani kněží, vešli s děsivou temnotou, a krutým zmijím jedem ekumenického katechismu, do říše ticha neprodleně, na ŠKAREDOU STŘEDU 5.3.2014, což se nepodařilo. Čtyřicet dní PŮSTU, to je PŮST od křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Nový, Boží, pokorný a úplně poslušný lid, má povinnost být odvážný, a tvrdý, víc než bývalý předseda JZD Domašova Emil Králík, protože má povinnost, sdělit všem bohatým pomatencům, že jejich majetek shnil tím, že nový Kristus, částečkou svého DUCHA SVATÉHO, o NOVÉ ENERGETICE, odstoupil od svého technického lidu, od VUT v Brně, od ČVUT, od vlastníků firem, od zedníků, atd., z toho důvodu, aby SVĚTLO SVĚTA Boží SPRAVEDLNOSTI, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, mohlo zazářit z restaurace U BIZONA v Domašově, do celého SVĚTA. Když se z milosrdenství rozumu Krista, podaří vyvlastnit majetek a PŮDU, a vybrat deset procent ročního příjmu, od vládnoucích boháčů Domašovska, nový Kristus řekne: „TU JSEM, U BIZONA“, a na faře, a v kostele v Domašově u Brna, a nastolí SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, celosvětově. Jak ubozí jsou bezdomovci a nezaměstnaní, když nejsou schopní uvěřit moci NOVÉHO SLOVA, protože nejsou odvážní, jako předseda JZD Domašov, Emil Králík. Kdo z chudých požádá jeho syna, Pavla Králíka, o veškerý majetek, a PŮDU, patřící Hospodinu, a o deset procent z jeho příjmu za rok 2013, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ bezdomovců a nezaměstnaných, v restauraci U BIZONA, spasí svou DUŠI, své TĚLO, a svou rodinu, Boží SPRAVEDLNOSTÍ energeticky neotřesitelného Božího království. Investovat do svých firem již nesmí nikdo. Všichni mají povinnost vejít do odpočinutí od svého díla energetické zhouby, a všechnu starost vložit na Krista. Znamená to na rozum Krista, který však dostanou pouze ti, kteří budou stejně SPRAVEDLIVÍ, jako Bůh. Mat.3/5,9,14,18až23/7až25/40, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/24až33, Sk.3/23,7/41, Ám.3/7,5/10,18,25,8/2,7,11, Mal.1/7,10,2/2,9,3/10,16,20, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Jer.1/7až6/19,30,23/29,32až49/12,20,50/12,22,45až51/58, Luk.6/24až19/44až20/18, Žalm1/1,33/6,37/5,11,35,38,39/12,95/10,96/7,132/5,8, Žid.3/10,4/7,5/11,6/3,6,8/10, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,47/14,48/5,10,11,57/10,16,20,58/5,63/14,18,65/15, Eze.3/4,21,7/12,19,11/19,12/19,14/22,21/22,32,24/14,28/9,33/17,34/8,20,36/22,39/8,13,21,29, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/8,10,16,20, Jak.1/14,22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, 1.Moj.15/8, atd. Boháčům Domašovska, dále uvedeným, kteří jsou pomatení krutým zmijím jedem, a děsivou temnotou ekumenického katechismu, které Kristus ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, bere do kázně, to je do úplné poslušnosti, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bude milosrdný tím, že jim odpustí militaristickou, křesťanskou nepravost, v případě, že pro spásu svých DUŠÍ, a svých TĚL, stejných, jako mají zvířata, nebudou Hospodina okrádat o DESÁTKY, Mal.3/8, ze svého celoročního příjmu, protože, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, patří Hospodinu, nejenom DESÁTKY, ale veškerý majetek a PŮDA. Kdo se dopouští hříchu, který je k SMRTI lidstva, kterým je ignorování Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, je z ĎÁBLA, je z pozemského Otce faráře Dominika. Kdo se narodí z Boha, který je nyní ŽÁREM SLOV PÍSMA OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, hřešit tímto hříchem, či neposlušností, již nemůže. Od ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, od přelomu věků roku 2014, vládne Česku, a tím i SVĚTU, nový Kristus, který z politických a náboženských zvířat dělá lidi, pokorné a úplně poslušné, novou výchovu tím, že SLOVO pro veškerá NEBESA, spojil v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. 5.Moj.5/8,7/6,15,18/18,30/11,18,32/16až43, 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Mal.3/8, Jer.1/7až6/19,23/29,32,31/27,32až49/12,20,50/12,22,45až51/58, Žalm33/6, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10,10/20až12/3, Ez.3/4,21až33/17až39/8,13,21,29, Sír.5/5,7/16, K.M.1/4,6/6až24,12/10,17,22,27až17/7,10,11,15,20až19/6, 1.Jan.2/14,20,3/8,5/2,16, atd. V Písmu vyvoleném Domašovsku, se jedná např. o tyto Baaly, o tyto vzpurné, drzé, neposlušné, neukázněné, boháče, kteří o novém Kristu nemají ani ponětí. Bohu milý Otec farář Satan Dominik fara@domasov.info, slouží PRACHŮM, PENĚZŮM, a majetku. Proto nemá o novém Kristu ani ponětí. Jeho neposlušné a vzpurné DĚTI, NEMLUVNŇÁTKA, kvůli děsivé temnotě, a krutému zmijímu jedu, ekumenického katechismu, neplní ani jedno Boží přikázání, platné pro přelom věků konce éry fosilních paliv. 1.Jan.3/8, 1.Kor.10/11až15/33, Jan1/13,8/44, Luk.16/9,13, Jak.2/9, 5.Moj.5/8,7/6,15,18/18,30/11,18,32/16až43, Žalm37/5,11,35,38,50/16,22, Iz.59/10, atd. Boháči Domašovska, farář Dominik fara@domasov.info, starosta Domašova Pitrocha starosta@obec.domasov.net, starostka Vítková obec@obec-ricky.cz, ZD Dorazil, spolecnost@volny.cz, Pavel Králík, pavel.kralik@stavounie.cz, robert.kralik@stavounie.cz, Medlík, Kočí koci@mesto.rosice.cz, Fukan martinfukan@centrum.cz, L.Pokorný pokorny@lpstaving.cz, Němec nemec.pension@volny.cz, Šrámek sramek.ladis@gmail.com, ředitel ZŠ Válek skola@domasov.info, atd, mají povinnost vyznat své lži, vložit veškerou starost o svůj majetek, a o svou PŮDU, na nového Krista, a zaplatit DESÁTKU, Mal.3/8, ze svého ročního příjmu, za rok 2013, kvůli nastolení SVĚTLA SVĚTA Boží spravedlnosti, o což jsou tímto žádáni. Aby mohl Kristus, svým rozumem, vybudovat novou energetiku, musí veškerá PŮDA, a veškerý majetek, včetně církevního, patřit Hospodinu tím, že vznikne nová STÁTNÍ SPRÁVA, s novou vládou Česka, vytvořená dle textů na str. 19. Kdo z KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA služebníků nového Krista, se podřídí Božím příkazům a zákonům POLE VĚDY Písma, stává se SPRAVEDLIVÝM tím, že jako kořist získá ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelný. SPRAVEDLIVÍ budou odpouštět hříchy NESPRAVEDLIVÝM a ZLÝM ŠMEJDŮM, PODVODNÍKŮM a LHÁŘŮM. Komu SPRAVEDLIVÍ, kteří neprodleně zaplatí DESÁTKU ze svého příjmu, za rok 2013, hříchy odpustí, ten má možnost zůstat v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, vytvořené dle kapitol 175a176. Těm, kdo nového Krista uznají, za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, svěří Kristus vládu nad mnohými, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, a v nové vládě Česka, když nezaměstnaní a bezdomovci, budou vládu nového Krista, veřejně vyžadovat. Jan1/1,13,5/34,38,43až20/23, Žalm37/5,11,35, 1.Petr.2/8,16,3/20,4/17,5/2,7,9, Iz.29/11až24,33/22, Dan.9/14,27až11/39,12/1,11, Ez.3/4,21až33/17až44/28, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15až14/3, atd. Všichni lidé, od počátku SVĚTA, nemají o Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a který vede Česko od počátku jeho vzniku tak, jak to uvedl v Písmu, ani ponětí, až do současnosti. Nastal přelom věků konce éry fosilních paliv, kdy Kristus o sobě, a o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka a Slovenska, všechno uvedl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Kristus proto stále vyčkává, chce se nad Domašovskem smilovat. Smiluje se, svým rozumem, i nad technickým lidem VUT v Brně, atd., který živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství odjakživa, až na Domašovsku bude mnoho bezdomovců, a mnoho nezaměstnaných, kteří budou stejní hrdinové, jako Jánošík, otec Pavla Králíka, předseda JZD Domašov, BERAN, komunista, Emil Králík, v době čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Aby se Kristus mohl, svým rozumem, ze svého milosrdenství nad Českem a SVĚTEM smilovat, svým rozumem, musí mít bezdomovci, nezaměstnaní, chudí, atd, Krista, to je Hospodina, za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, za jediného UČITELE, LÉKAŘE, MISTRA, atd., a jeho PŔÍKAZY a zákony POLE VĚDY Písma, za jedině možné, pro svou spásu před nespravedlivými. Písmo uvádí, že nezaměstnaní a bezdomovci, mají povinnost dělat totéž, co Jánošík, Emil Králik. Např. je zapotřebí, ve jménu Krista, vyvlastnit, dle Božích zákonů, jak PŮDU, tak majetek, protože PŮDA i majetek, včetně církevního, již patří pouze Hospodinu. Navíc požádat např. Pavla Králíka, pavel.kralik@stavounie.cz, s příjmem za rok 2013, např. milion dvě stě tisíc korun, o DESATKU na SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, v restauraci U BIZONA, v částce sto dvaceti tisíc Kč. Uvedení NESPRAVEDLIVÍ boháči, včetně faráře Dominika, nejenom na Domašovsku, ale v celém Česku, mají povinnost zveřejnit roční příjem, a DESÁTKY, z tohoto ročního příjmu boháčů, za rok 2013, věnovat na SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ bezdomovců a nezaměstnaných. Výsledky jednání, když to Kristus dovolí, budou průběžně zapisovány v textech www.pametni-kniha.cz proto, aby všichni viděli, kdo chce sloužit Kristu, a kdo sloužit SKÁLE nespravedlivých, boháčům, majetku, PRACHŮM, PENĚZŮM, vojenským kaplanům, vojákům, autům, atd. Zdůvodnění, proč je zapotřebí vyvlastnit veškerý majetek, a veškerou půdu, je jednoduché. Jestliže Jánošíci, bezdomovci a nezaměstnaní, nebudou jednat stejně hrdinně, jako Jánošík, předseda JZD Domašova, BERAN, komunista, Emil Králík, Kristus nikomu NESPRAVEDLIVÉMU, svůj Boží rozum, který je pouze Boží milostí nevrátí, a bída a hlad bezdomovců, a nezaměstnaných, se bude stupňovat. Boží hněv nad bezdomovci a nezaměstnanými, již neprodlévá. Nový Kristus se nad Českem a SVĚTEM smiluje, již v době čtyřiceti dní půstu od krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, když SPRAVEDLIVÝCH nezaměstnaných a bezdomovců, bude mnoho. Kdo se ke Kristu nevrátí neprodleně, padá pádem svého rozumu zvířete, do energetického, ekonomického, ekologického a mravního hrobu. Kristus potrestá každého boháče, stejně tak každého chudáka, kdo bude ignorovat texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus v Písmu připravil východisko z energetické a ekonomické krize, pouze pro pokorné, a pro úplně poslušné a SPRAVEDLIVÉ. Snad již Kristus dovolí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, na půdě svaté, na Domašovsku, a tím i v Česku, aby všichni kramáři s Božím slovem, a tím, i všichni ostatní kramáři, zašli. Kristus vyžaduje, aby farář, Bohu milý Otec, Satan Dominik, pod NEBESY nové VINNÉ RÉVY Bible, a pod NEBESY FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, byl přítelem SPRAVEDLIVÝCH, chudých nezaměstnaných, a postaral se o ně neprodleně, pomocí první BOHOSLUŽBY, kterou je SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle kapitol 129,135,148, atd., v restauraci U BIZONA. Zřízení energeticky neotřesitelného Božího království, pomocí prvního SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, z desátků vybraných od církví, a od boháčů, je milostivým darem Krista, Božím milosrdenstvím, pouze pro pokorné, a pro úplně poslušné SPRAVEDLIVÉ. Běda boháčům a chudákům na Domašovsku, když prohlásí nového Krista, za ZLODĚJE půdy a majetku, za hlupáka, a sebe, NESPRAVEDLIVÉ, za moudré a spravedlivé Bohy. íslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme.

Kdyby v Čro2, v pořadu mikroforum@rozhlas.cz, neblokovali můj telefon, bylo by Moravcovi, Stanislavu Komárkovi a posluchačům sděleno. Nejkrásnější BOŽÍ DÍTĚ na SVĚTĚ, s nejkrásnějšíma očima, vidoucíma v Písmu Krista SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO, je to, které pochopí texty Písma, a písniček, o tom, že v době čtyřiceti dní půstu od Baalů, DÉMONŮ, a křesťanů, v roce 2014, se VLKU, kardinálu Vlku, BERÁNKA zase zachtělo. BERÁNEK, je však již jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, všech NESPRAVEDLIVÝCH hlupáků, je jediným Bohem SPRAVEDLIVÝCH nezaměstnaných a bezdomovců. NESPRAVEDLIVÝ hlupák kardinál Vlk, si na Velikonoce, chce zase pást SPRAVEDLIVÉHO BERÁNKA, jediného Boha SVĚTA tak, jak sám chce, pomocí svých mravů, a své křesťanské morálky, která není funkční. Všichni SPRAVEDLIVÍ v Česku, musí být krásnými Božími DĚTMI tím, že budou z Písma číst, že temnota protikladných křesťanských nauk, a krutý zmijí jed promyšlených ekonomických vychytralostí, ekumenického katechismu, a BANKOVNÍHO SYSTÉMU jsou DĚSIVOU TEMNOTOU, a KRUTÝM ZMIJÍM JEDEM, protože s Boží SPRAVEDLNOSTÍ, nemají nic společného. Vlk, kardinál Vlk, je člověk, a BERÁNEK je Hospodinem, který má nad každým člověkem, nad jeho DUŠÍ, a TĚLEM, úplnou moc. Ta děsivá křesťanská noc, a děsivé ekonomická temnota, snad již bude krátká, když SPRAVEDLIVÍ nezaměstnaní, a bezdomovci prosadí, aby i v ČRo2, vyšlo SVĚTLO SVĚTA spravedlnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, a to při SMRTI křesťanů, kteří na Velikonoce, vejdou do říše ticha, cestou vyvolených, až na věky věků. Nezaměstnaných a bezdomovců, kteří budou chtít SPRAVEDLNOST nového Krista, musí být hodně, především na správně umístěném Domašovsku, a v novém Jeruzalémě, v Brně. Kristus, jediný Bůh SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, nechal napsat PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů proto, aby Česko, a následně lidstvo celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze pochopilo, že SOUDNOU STOLICI, pro všechny národy SVĚTA, má Kristu připravenou, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, odjakživa. Nezaměstnaní ubožáci a bezdomovci, jako pokorní a úplně poslušní, nikdy neupadnou v zapomnění, naděje ponížených SPRAVEDLIVÝCH, stejných, jakým je Kristus, ve veškerém SLOVĚ NOVÝCH NEBES, nikdy neztroskotá. Žalm9. Kristus, z milosrdenství svého rozumu, umožnil z Písma objasnit, že na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, který bude trvat, v energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelném, Božím KRÁLOVSTVÍ, až na věky věků, všichni v Kristem vyvoleném Česku, mají povinnost být úplně poslušní, kvůli své energetické, ekonomické, ekologické a mravní spáse, která je možná pouze rozumem Božím, z Božího milosrdenství, nikoli rozumem lidským. Především ŠKOLSTVÍ, ministr Chládek, má povinnost zajistit vládu nového Krista, nad všemi státy tím, že v Kristem vyvoleném Česku, bude mnoho STROMŮ BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI tím, že každý znalec ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES těchto textů, bude STROMEM SPRAVEDLNOSTI tím, že bude současně STROMEM POZNÁNÍ, a tím i STROMEM ŽIVOTA. Především ministr Chládek má povinnost zajistit, aby Česko bylo KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM tím, že každý úplně poslušný, pokorný, odpovědný, a SPRAVEDLIVÝ, dospělý STROM SPRAVEDLNOSTI, si dá čestné jméno IZRAEL proto, aby SPRAVEDLNOST HOSPODINA, kterou je elektronicky plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, dle kapitol 129,135a148, a SPRAVEDLNOST elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, zazářila z DOLINY O2 Arény v Praze, jako SVĚTLO SVĚTA, pro všechny národy. Když ministr školství Chládek pochopí texty Písma o tom, že nový Boží technický lid, VUT v Brně, ČVUT, projektanti, vlastníci firem, a zedníci, jsou kvůli odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, o koncepci nové energetiky, úplně debilní, a tím bezmocní, stane se STROMEM POZNÁNÍ, STROMEM ŽIVOTA, a tím STROMEM SPRAVEDLNOSTI, jako první, z úplně pomatené, drzé, Kristem prokleté, vzpurné a neposlušné vládnoucí elity, stávající zlé STÁTNÍ SPRÁVY. Ministr školství Chládek, má povinnost zajistit, aby si smradlavý kuřák, kulhavý KOZEL, prezident Zeman, a stejně tak vůdce RŮŽÍ ČSSD, KOZEL, premiér Sobotka, a spolu s nimi, bývaly komunista, to je BERAN, prezident Ruska Putin, nezakládal na své moci, nad lidmi, protože Česko má povinnost nastolit moc Hospodina, nad lidmi celého SVĚTA tím, že pokorné, a úplně poslušné Česko, má povinnost soudit všechny národa SVĚTA. Ministr školství Chládek, půjde do CHLÁDKU, ze mříže. Nevěří, textům Písma a písniček, že kardinálu Vlkovi, se zase, na Velikonoce, BERÁNKA zachtělo. Křesťanská noc krátká, protože kardinál Vlk, ve své pýše rozumu zvířete, se povyšuje nad Krista tím, že BERÁNKA, Krista, chce pást, svými protikladnými naukami, a promyšlenými vychytralostmi. Na Velikonoce, si ho chce UKŘIŽOVAT, svými vášněmi, a svými sklony, sloužit své SKÁLE, majetku a PRACHŮM, PENĚZŮM, místo Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Ministr školství Chládek, půjde do chládku vězení. Nevěří textům Písma, že nový Kristus, při svém navštívení, na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, v roce 2014, má úplnou moc, nad DUŠÍ a TĚLEM každého člověka. Proto vzdor drzého pozemského Otce, Satana kardinála Vlka, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA, vid další texty o energetice. Česko nemůže jednat tak, aby se kardinál VLK nažral majetku, a KOZA ČSSD zůstala celá. Všichni kují pikle proti ZÁKONODÁRCI Kristu, protože nevěří v jeho nové jméno. Jeho nové jméno je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, což je současně jméno ŽENY STATEČNÉ. Veškerý PŮST, který se začíná ve STRĚDU 5.3.2014, je půst od děsivé temnoty, a krutého zmijího jedu, ekumenického katechismu. Kristus nenávidí vojenské kaplany, kteří milují násilí nesmyslných válek o moc nad lidmi, o moc nad ropou, plynem a surovinami. Česko má povinnost zajistit, aby veškerý majetek patřil nikoli lidem, ale Hospodinu. Ministr Chládek to zajistí tím, že Česko porodí DÍTĚ, nového Ježíše Krista, které svým slovem NOVÝCH NEBES, bude pást celý SVĚT. Dle EVROPY 2, a dle Písma, tomuto dítěti musí dát Česko jméno na osm písmen. To jméno je HOSPODIN. Nový Kristus, oslavil sám sebe OSMIČKOU v OBILÍ, protože jeho vláda nad lidmi je nekonečná. Česko musí zajistit, aby nikdo na SVĚTĚ, neměl smolný pátek, 18.4.2014. Proměnění křesťanských zpěvů v kvílení, musí být již ve středu, DNE PÁNĚ 12.3.2014. Na svatého Řehoře, je líný každý sedlák, který neoře, pomocí zákonů POLE VĚDY Písma. Celé Česko má povinnost odevzdat se Kristu, jehož sídlo je v jeho rozumu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. V novém novoluní MĚSÍCE, v sobotu, DNE PÁNĚ 1.3.2014, Kristus umožnil sdělit telefonicky, a následně elektronicky, drzým a pomateným znalcům děsivé křesťanské temnoty, a krutého zmijího jedu ekumenického katechismu, kterým pomatené křesťané svině, ve vzedmutém moři hlupáků, dělají veškeré militaristické, a ekonomické zlo na SVĚTĚ, Bohorodičce zlé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, třem drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, Kolegarovi a Zemanovi z Brna, a Bohem prokletému, neposlušnému, a vzpurnému, to je mrtvému faráři Kolaříkovi, z Kuřimi, při vysílání TWR v Proglase, zkráceně, vše uváděné. Totéž Bůh, ze svého milosrdenství umožnil sdělit, ve večerních Dotecích víry v ČRO, Hůlkové a Doudovi. Bůh, STVOŘITEL SVĚTA, a SVOŘITEL PÍSMA, VEŠKERÝCH SVĚTOVÝCH NEBES, který o sobě, a o svém PRVNÍM PŘÍCHODU do Česka, a o svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, v Písmu vše uvedl, se stále skrývá v křesťanské temnotě, či v mlze, která vychází z úst drzých pozemských Otců Satanů kněží, Kolegara, Zemana a Kolaříka, z úst jejich ekumenického vůdce, kterým je velitel Proglasu, Otec Satan Holík, a z úst křesťanských sviní, Hůlkové a Doudy z Čro1. Dle Písma a písniček od Krista. ŽENA STATEČNÁ, v Česku, stále bloudí dál svým snem, o nastolení Boží energetické, ekonomické, ekologické, a mravní, Boží SPRAVEDLNOSTI, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Z úst vzpurné a neposlušných hlupáků z Proglasu, z TWT a z ČRo stále na svět vychází veškeré křesťanské zlo tím, že všichni mají za Boha VOJENSKOPRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a BANKOVNÍ SYSTÉM. Veškeré zlo na SVĚT nyní přichází především z Proglasu, TWR a z ČRo1, protože uvedení pomatenci stále nevěří textům Písma o tom, že Kristus, jediný Bůh SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, je PÁNEM NAD SOBOTOU, každou SOBOTU, kdy umožňuje, aby v médiích mluvil. Ze svého milosrdenství, svého rozumu, umožňuje sdělit, že uvedl na RVHP veškeré zlo tím, že vyvedl jím vyvolené Česko a Slovensku, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, do vzedmutého moře drzých, a vzpurných militaristických, křesťanských, sviní. Nikdo v Česku nevěří textům Písma o Boží SPRAVEDLNOSTI čtyřiceti let POUŠTĚ SOCIALISMU, protože Kolegar, Zeman, Kolařík, Hůlková a Douda, se odmítají vzdát všeho zla, která Kristus na Česko a Slovensko uvedl, ve vzedmutém moři křesťanských sviní, které stále nelze vysušit, novým Kristem, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Dvacet jedna let křesťanské militaristické temnoty, ve vzedmutém moři militaristických sviní, které Kristus uvedl na drzé, neposlušné, vzpurné a NESPRAVEDLIVÉ, všichni v Kristem vyvoleném Česku, pokládají za dobro svého křesťanského VZDORO KRÁLOVSTVÍ. Kazí tím v Česku, a ve SVĚTĚ, celosvětový Boží mír. V ČRo2 jsem se představil jako KETALPO, což je obráceně OPLATEK, protože OPLATKA, má režie ČRo1 povinnost, do vysílání nepřepojit. Česko, jako KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, je Kristem vyvolené, nastolit Boží SPRAVEDLNOST, pro bezdomovce a nezaměstnané. Proto ve vzdoro království v Česku je smutné, že vládnoucí elita má zlo, které Hospodin na Česko uvedl, po vyjití ze čtyřiceti let pouště socialismu, stále za drogu, bez které nemůže žít z toho důvodu, že se všem NESPRAVEDLIVÝM hnusí SPRAVEDLNOST SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nikdo nemá dobrou vůli, všichni mají vůli zlou. Křesťanské tmě se stále říká dobro, a Božímu království, se stále říká zlo. ŠKAREDÉ STŘEDY máme stále DVĚ, jednu 5.3.2014, a jednu před Velikonocemi. Je to z toho důvodu, že nikdo z NESPRAVEDLIVÝCH, kterých vzešel plný počet, neproměnil, na POPOLEČNÍ STŘEDU, 5.3.2014, chrámové křesťanské zpěvy v kvílení. Všichni chtějí křesťanskou děsivou temnotu, a tím krutý zmijí jed BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Kdyby Kristus neukončil tmu křesťanství, nebyl by spasen žádný člověk. Kristus se nad Českem, svým rozumem, stále nemůže smilovat, kvůli zločincům, kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím Vaďurovi a Sokolovi, kteří v ČRo3, v Ranním slově, lhali o Kristu, a jeho moci nad lidmi tím, že obrátili Žalm 9, v pravý opak. Vyložili ŽALM 9 tak, že Boží moc nad lidmi neexistuje, protože rukou NESPRAVEDLNOSTI vládne drzý pozemský Otec Satan kardinál Vlka. Ten se nažral majetku a peněz, SKÁLY NESPRAVEDLIVÝCH, a KOZA ČSSD, zůstala celá. Celý zůstal také smradlavý kuřák, a kulhavý KOZEL, zakladatel KOZLŮ, či RŮŽÍ ČSSD, prezident Zeman. Nikdo si není vědomý toho, že Kristus má veškerou moc, nad každou DUŠÍ, a nad každým TĚLEM člověka, které jsou stejné, jako u zvířat. Uvedeným zločincům, se do podzemí, či do říše ticha, stále nechce. SPRAVEDLNOST Boží je tím ohrožená. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

2.) Text přetažený z kapitoly 176. Narození se nového Krista, BOŽÍHO SYNA, BOŽÍHO LIDU, Česka, je v DEN SOUDNÝ, v sobotu, při úplňku MĚSÍCE, v den svátku Česka a SVĚTA, DNE PÁNĚ 15.2.2014, na VUT v Brně, nebylo. Když po ŠIROKÉ CESTĚ, na Domašovsku, a tím i na VUT v Brně, půjde mnoho poslušných, z křesťanství v Česku, na VUT v Brně, neprodleně vyrazí, maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Aby Česko uvažovalo pouze o této vládě, byly zpochybněny podzimní volby politiků pravice a levice, v roce 2013, trestním oznámením, kvůli lžím vládnoucí elity o Kristu, a lžím o energetice, podaným na NSS v Brně, u JUDr. Baxovi, KSZ v Brně JUDr. Sladkému, a u Policie ČR v Rosicích, npor. Šoukalovi, což bylo provedeno veřejně, v kapitole APOKALYPSY 175a176. Cílem bylo, aby křesťanská trojice Boží, např. Holík z Proglasu, vojenský kaplan podplukovník Ruml, a prostitutky Endlicherová z TWR, a Hůlková z ČRo1, si svou zlou, mladou křesťanskou stvůru, z rozhodnutí KSZ v Brně, přestali obouvat do válečných bot, vrchního GRANÁTOVNÍKA vojenských kaplanů, kulhavého KOZLA, prezidenta Zemana. Opakovaně je uváděno, že Česko má povinnost, soudit celý SVĚT, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a tím zabránit, z milosrdenství rozumu Krista, dalším válkám, o ropu, plyn a suroviny. Kristus v Písmu slíbil, že na SOUŠ, na VUT v Brně, na vzedmutém moři mrtvých militaristických křesťanských sviní, dopluji s pomocí jeho rozumu. Proto, ze svého milosrdenství, odstoupil svým rozumem, od veškerého lži lidu Česka. Tím zpochybnil nejenom rozum drzých, pozemských Otců Satanů kněží, ale i rozum technické elity VUT v Brně. V APOKALYPSE těchto textů, je opakovaně dokazováno, že energetické koncepce Česka, všech deseti premiérů Česka, jsou tvořené rozumem hlupáků, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, což je trest za křesťanské lži o Kristu, za mletí nemorálních křesťanských principů, o Kristem dovolené existenci boháčů, a bezdomovců, i na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy Boží hněv, nad vzpurnými a neposlušnými, již neprodlévá. Viz údaje o energetice na konci kapitoly 176. Vše zlé, co se děje v Česku, a ve SVĚTĚ, je z toho důvodu, že novým Božím lidem, BOŽÍM SYNEM, K.M.18/13, Řím.8/19,29, není technický lid, vůdci VUT v Brně, Štěpánek, Doupovec, Skála, Drochytka, Hirš, a Kristem v Písmu vyvolený, jménem RÁKOS, projektant Ing. Rákos z Brna, nový prezident Česka. Kristem prokletí politici pravice a levice, BERANI z KSČM, KOZLI z ČSSD, BÝCI z KDU-ČSL, a Kristem nenáviděné PTACTVO ODS, Zj.18/2,10, 1.Moj.15/8, atd. jdou k záhubě. Pro neposlušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, rozum od Krista, již nedostanou. Kristus vyžaduje, aby lži lid VUT v Brně, a chudí BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, pochopili Boží milosrdenství, správné, nízkoenergetické cesty Boží, protože nový Kristus, svůj rozum o nové energetice, vrátí, či dá, pouze technickému lidu, pokornému, odpovědnému a poslušnému. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Nový Kristus, pomocí APOKALYPSY těchto textů, může dát energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, každému národu na SVĚTĚ. Když VUT v Brně, dá slávu Česka jinému národu, všude na SVĚTĚ budou bydlet v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, všude budou SPOLEČNĚ STOLOVAT, v KRUHOVÝCH DOMECH pro společné stolování, na sídlištích, navržených na výkresech, předaných sekretářce nového rektora Štěpánka, DNE PÁNĚ 19.12.2013, a Česko ještě deset let, až do roku 2024, bude sloužit, místo novému Kristu, BELZEBUBŮM Brna, vzpurným odporným zločincům, biskupu Cikrlemu, a zlému Satanu, Martinu Holíkovi z Proglasu. Luk.1/53až13/29až17/10,20,34až19/44,20/18, Báruk4/3,5/7,6/33,41,70, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, 5.Moj.5/8,7/6,13,30/11,18,32/16až43, atd. NEMLUVŇÁTKA na VUT v Brně, již musí být, se svou moudrostí, svého technického rozumu, v koncích, protože, při odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, je rozum techniků stejný, jako rozum zvířat. Vzpírat se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, určených pouze pro projektanty, a jejich učitele na VUT v Brně, ne pro drzé pozemské Otce Satany kněze, je hřích, který je k energetické, ekonomické, ekologické, a mravní SMRTI, Česka a SVĚTA. Nový Kristus, z NEMLUVŇÁTEK, na VUT v Brně, si již v Písmu připravil chválu. Po cca dvaceti létech kapitalismu, prokazatelně padly energetické koncepce pro Česko, vypracované odborníky na energetiku, docentem Kadrnožkou z VUT v Brně, a děkanem Hrdličkou z ČVUT. Docent Kadrnožka, za svou knihu, o své nesmyslné energetické koncepci pro Česko, dokonce dostal státní vyznamenání. Vyznamenávat na VUT v Brně, sama sebe navzájem, je SMRTÍ, je již trestný čin, kvůli tomu, že odborníci na energetiku, veškerý technický rozum, mají od Krista, z jeho milosrdenství. Z úst vděčných KOJENCŮ, a NEMLUVŇÁTEK, na VUT v Brně, především z úst nového rektora VUT v Brně prof. Petra Štěpánka, stepanek.p@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, děkana Fakulty strojního inženýrství prof. Doupovce dekan@fme.vutbr.cz, ředitele Energetického ústavu docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, děkana Stavební fakulty prof. Drochytky dekan@fce.vutbr.cz, ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše 2450@fce.vutbr.cz, a docenta Kadrnožky, si Kristus, již v Písmu, veškerém od Krista, připravil chválu. Pro přelom věků konce éry fosilních paliv, v Písmu připravil východisko, které uvedl v dokonalé lásce svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech, opakovaně uváděné v APOKALYPSE těchto textů. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží, až se zjeví sláva úplně poslušných Božích SYNŮ ČLOVĚKA, Štěpánka, Doupovce, Skály, DrochytkyHirše, a docenta Kadrnožky. Jediným vysokoškolským UČITELEM, Božích SYNŮ, nového BOŽÍHO LIDU, pokorného a úplně poslušného, Štěpánka, Doupovce, Skály, DrochytkyHirše, a docenta Kadrnožky, je nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který je nyní SVĚTLEM SVĚTA, či ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nový Kristus v Písmu slíbil, že se nad novým technickým lidem VUT v Brně smiluje, když mě nový rektor VUT Štěpánek v Brně přijme, když spolu projednáme dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především tím, že projednáme návrh sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z výkresů, předaných na VUT v Brně, již 19.12.2013. Nestaví-li domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, nový Kristus, svým rozumem, marně se namáhají stavitelé na VUT v Brně, svým rozumem zvířat. Boží hněv nad vzpurnými a neposlušnými, neprodlévá. Z Písma je zřejmé, že na VUT v Brně, nový Kristus otřese v Česku, podruhé NEBEM a ZEMÍ. Jakmile mě rektor VUT v Brně Štěpánek přijme, pod pohledem nového Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zmizí v Česku podruhé, při druhém příchodu, stále stejného Krista, STARÁ ZEMĚ, a STARÉ NEBE, protože pro vládu drzého, vzpurného, mrtvého KOZLA, zločince, nového premiéra Sobotky, a pro vládu hlupáka, drzého, vzpurného, mrtvého, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého a smradlavého kuřáka, prolhaného zločince, prezidenta Zemana, již v Česku nebude místa. Zj.20/11až22/21, Iz.1/1až29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Ageus1/9,2/3,6,15,18,22, K.M.1/4až5/23,6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. A kdyby nový Kristus neukončil ty dny vládnoucí mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u Božího lidu, na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Proto, aby Česko nezahynulo, pro odstoupení rozumu ŽIVÉHO BOHA, od vzpurných a drzých pozemských Otců Satanů kněží, na Domašovsku, a v Česku, musí znít hlas boje, proti všem neposlušným hlupákům, kteří se stále chtějí potýkat s Kristem, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu. Novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, se žádný hlupák, beztrestně posmívat nebude. Vyvlečení hlupáků od vládnoucích koryt, je zapotřebí provést nikoli silou, ale novým DUCHEM, zveřejněním této kapitoly, např. na www.webhned.cz. Kdo se dotkne úplně poslušných BERÁNKŮ nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše na SVĚTĚ vidí, protože Kristus žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14,13/5,8, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, 1.Jan.2/20,27až3/8,10až5/2,6,14,16, Mat.5/3,9,14,18až25/40, Ám.3/7až5/10,18až8/2až11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až35/19,24až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, K.M.1/4,16,4/19,5/23,6/12,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm1/1,37/5,11,35,50/16,22,96/7,107/10,18,27,43až132/5,8, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Iz.2/22až21/5až29/11až24,31/9,33/22až48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Jer.1/17až11/19až23/3,29,32až31/27,32až49/12,20,50/21,24,45,51/58, 2.Kor.3/5,9až10/4, Luk.16/9,13,17/10až34,19/44,20/18, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až12/28až13/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Mat.5/3,9,14,18až25/40, Ám.3/7,15až5/10,18až8/2,7,11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,17až3/10,16,20, Gal.1/7až3/20až6/7, Abak.2/2,13, Sof.1/11,17až3/11. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Bůh podruhé přichází Česko a SVĚT energeticky spasit, ze svého milosrdenství, svým novým technickým rozumem Krista, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Nový Kristus vyčkává, chce se nad svým novým Božím lidem, na Domašovsku, a na VUT v Brně, svým rozumem, ze svého milosrdenství, smilovat. Smiluje se, až celé Česko bude vědět, že křesťanský militarismus a katechismus, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Energetická spása je např. ve výstavbě sídlišť z domů zimních bytových, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Toto sídliště je navrženo na výkresech, předaných rektoru VUT Štěpánkovi, již 19.12.2013. Kristus se nad VUT smiluje, až rektor Štěpánek, veškerou starost o energetiku, vloží na Krista, na jeho příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Hospodin je od slova HOSPODA, což je Pán domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, který, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, ruší chudé a bohaté. Věčný příbytek, ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, Luk.16/9,16, Ám.3/7,15, je navržen tak univerzálně, aby každý člověk bydlel postupně úplně stejně, a tím měl stokrát víc domů, než má dnes. Mar.7/7,10/30, Jer.12/2,4,16, Iz.21/5, Sír.5/5až40/29,43/26,31, atd. Např. pro stávající střední vrstvu, ZIMNÍ BYTOVÝ DŮM, bude nadstandardní. Např. šestičlenná rodina bude mít šest pokojů o rozměrech 7 x 5,8 m. Čtyři samostatné velké koupeny, a čtyři WC. Dvě kuchyně, o rozměrech 7,3 x 5,2 m, kde se vařit nebude. Doma se stravovat nikdo nebude. Veškerá strava na sídlišti, bude podávaná ve stravovacím a kulturním centru, pro 1360 lidí. Tyto ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, a DOMY PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jsou energetickou spásou Česka a SVĚTA, protože nebudou potřebovat vůbec žádnou energii, protože pro danou komunitu, vyrobí dostatek energie. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, ruší veškeré prodejny potravin. Domy jsou navržené univerzálně tak, aby sloužily rodinám mladým, starým, i lidem samostatně žijícím. Všichni budou bydlet úplně stejně. SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, vyjde především při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ. Křesťanský lži lid bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE a mravech. Zároveň se však bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc NOVÉHO SLOVA, zničit tmu a krutý zmijí křesťanský jed, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je NOVÝM SLOVEM. Co Česku brání, jít tím ránem nového DNE PÁNĚ, který bude trvat tisíc let, dál, do Božího neotřesitelného království. Majetek, a SKÁLA imperialistů a militaristů, PRACHY, PENÍZE, z milosrdenství rozumu Krista, musí pominout proto, aby Česko a Slovensko, mohlo být přijato do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených již dříve, na výkresech, v kapitole 129, aby tyto domy mohlo neprodleně stavět. Luk.16/9,13až19/44,20/18. Boží království má SLOVO NOVÝCH NEBES, o absolutní, či dokonalé Boží SPRAVEDLNOSTI, pro ZEDNÍKY a pro ostatní pracující lid, což umožní nastolit všechny Boží příkazy a zákony. Majetková celosvětová rovnost, umožní zrušit všechny armády a zbraně. Majetková rovnost, s pomocí rozumu Ježíše Krista, umožní zrušit všechny nesmyslné války o ropu, plyn, suroviny, a o moc křesťanů nad muslimy. Křesťanské vzdorokrálovství má pouze SLOVO STARÝCH NEBES, kterým drzí pozemští Otcové Satani kněží, slouží nikoli Bohu, ale tvorstvu tím, že slouží svým Bohů, bohatým Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům charity a almužny, vlastníkům SKÁLY Otců, Satanů kněží, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. Vůlí Boží je, aby především, Bohu milý Otec Dominik v Domašově, šířil v kostele RADOSTNOU ZVĚST SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Kristus, nad jím vyvoleným Českem, ze svého milosrdenství, se smiloval, svým rozumem tím, že ze SLOV NOVÝCH NEBES, umožnil objasnit, Boží nízkoenergetickou celosvětovou cestu, platnou pro všechno lidstvo SVĚTA, která je energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní spásou, všech národů SVĚTA. Je to cesta SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, stejného pro všechna politická a náboženská zvířata, a pro veškerý pracující lid, realizovaná dle kapitol 129a148. Je to cesta výstavby sídlišť z domů pouze ZIMNÍCH BYTOVÝCH, s DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle kapitoly 129až173. Je to cesta položení kolejí na dálnice, pokud Kristus utvoří vše nové a dá lidstvu dostatek nové energie, pro provozování kolejové dopravy. Kristus v Písmu slíbil, že v Česku, a ve SVĚTĚ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, učiní vše energeticky nové pouze v případě, že Otec Bohu milý, farář Dominik v Domašově, začne neprodleně rodit NOVOU ZEMI tím, že okamžitě začne kázat SLOVO NOVÝCH NEBES. Údaje o energetice, přetažené z kapitoly 120, jsou uvedené, na posledních osmi, či osmnácti stranách kapitoly 176. Kristovo SLOVO NOVÝCH NEBES, v těchto textech, je jako OHEŇ, který vše křesťanské spálí, je jako kladivo, tříštící SKÁLU vojenských kaplanů, imperialistů, militaristů, a fašistů, VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a BANKOVNÍ SYSTÉM, kvůli celosvětovému míru, kvůli celosvětové, energetické, ekonomické, ekologické a mravní spáse Česka, a lidstva. Jer.1/17až23/29,32až51/58. Když si BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, na faře v Domašově, nebo na VUT v Brně, vynutí zničení SKÁLY Baalů a DÉMONŮ, kterou je BANKOVNÍ SYSTÉM, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, Kristus již bude jednat sám, a svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, učiní konec stávajícímu BANKOVNÍMU SVĚTU, rozhodnutím, vrátit svůj technický rozum o energetice, technické elitě VUT v Brně, ČVUT, a projektantům. Česko, z milosrdenství rozumu Krista, má potom povinnost zajistit, aby v DOLINĚ H2O Aréně v Praze, veškeré lidstvo SVĚTA, bylo přijato do věčných příbytků, to je do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených na výkresech v kapitole 129, jejichž výstavba je energetickou spásou. Proto zničení BANKOVNÍHO SYSTÉMU celého SVĚTA, je Boží dokonalou láskou. Hladoví sezonní pracovníci, budou nasycení dobrými věcmi, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, dle kapitol 129a148, a při elektronicky kontrolovaném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Bohatým se potěšení materiálního dostatku, již dostalo, kvůli tomu, že falešní proroci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, celého SVĚTA, straní boháčům, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. BANKOVNÍ SYSTÉM je pro lidstvo SMRTÍ, a tato SMRT, PRACHY, PENÍZE, bude odstraněna až naposledy. Boží hněv nad drzými vzpurnými, již neprodlévá. Kristus dělá hrozné soužení, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, drzých a neposlušných. Smiluje se nad pokornými, a poslušnými Božími syny. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

PAMĚTNÍ KNIHA www.pametni-kniha, popisuje, jaké zlo dělá Zloděj Kristus, odstoupením svého rozumu, kvůli nastolení své spravedlnosti. Mal.3/16. Dle ČRo2, boom nesmyslné výstavby bytových, kancelářských, a obchodních prostor, na dobré orné půdě, v Česku již končí. Ve stávajících objektech jsou stále více vidět neobsazené obchodní plochy, o kancelářské plochy není zájem, špatně se prodávají i domy, a byty. Nač stavět nové objekty, na špatné cestě, na kterou Česko uvedl Kristus, po vyjití Česka, ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti? Zedníci z Ukrajiny odcházejí domů, není pro ně práce. Dle médií a Písma. Všechno, co je uvedeno v Písmu, o vzedmutém moři militaristických sviní, vedené drzými pozemskými Otci, Satany kněžími, do energetického, a do ekonomického hrobu, se musí naplnit. Ovoce úmyslů Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů, nesmyslné výstavby, výroby a dopravy, ve SVĚTĚ, a v Česku, se naplnilo. Dle internetu. V EU je cca 4,1 milionů bezdomovců. Nových, prázdných budov, kde nikdo nebydlí, je tři krát více, než bezdomovců, to je 12,3 milionů. Dle Písma, ještě nepřišel velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, kdy v Kristem vyvoleném Česku, dle předpovědi Krista, nebude čím topit, protože nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, a již platí texty Písma, o letních domech, nesmyslně a zbytečně postavených. Postavili v Česku, a v EU, nesmyslně letní domy, kvůli zvyšující se SKÁLE Baalů, to je boháčů, a SKÁLE DÉMONŮ, to je ekonomů, kvůli bankéřům, nikoli kvůli lidem, a nikdo v nich nebydlí, již v době, kdy velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, ještě nepřišel, uvedl Kristus v Písmu. Odstoupení rozumu Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, od zlé, vzpurné, a neposlušné vládnoucí elity, bude pokračovat tak dlouho, dokud nový Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, na ÚSVITU roku 2014, ze svého milosrdenství, neotevře ucho zedníkům, a ostatním špatně placeným pracovníkům, či bezdomovcům, svým slibem, o nastolení své SPRAVEDLNOSTI, která je SVĚTLEM SVĚTA pro všechny národy. Nezaměstnaní a bezdomovci, budou mít ve všem po nedostatku okamžitě, když PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurné a drzé stávající DUHOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, dají v médiích na svícen, svými skutky. Kristus v Písmu slíbil, že zedníkům, a špatně placeným pracovníkům, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, svým rozumem, ze svého milosrdenství, otevře ucho proto, aby všichni boháči padli. Nová STÁTNÍ SPRÁVA, zbavená DUHOVÝCH politiků pravice a levice, bude rašit jako listí, na novém STROMĚ STÁTNÍ SPRÁVY, včetně nové vlády Česka, nové vytvořené, ve veřejných výběrových řízeních, z řad odborníků, dle kapitol 135až176, když Kristus dovolí jít Česku dál. Nový Kristus přichází každého smysluplně zaměstnat, svým rozumem tak, aby se v Česku, a ve SVĚTĚ, všichni energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně zachránili, realizací Božích příkazů, a zákonů. Zedníci, a ostatní špatně placení pracovníci, mají povinnost se nyní rozhněvat, na každého, kdo odmítne dialog o ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Proč NEMLUVŇÁTKO, farář Dominik z Domašova u Brna, na úsvitu nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na VĚKY VĚKŮ, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nechce vzdát novému Kristu chválu za to, že jako znalec ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, NOVÝCH, veškerých NEBES, může být takovým dokonalým, VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM, ZÁKONODÁRCEM, SOUDCEM, UČITELEM, LÉKAŘEM, či SKÁLOU, jakým je nový Kristus, BŮH POKOJE, PÁN ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES celého světa, který je totožný s ŽENOU STATEČNOU? Přítelem nového Krista se nyní stane každý, kdo pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, bude stejně SPRAVEDLIVÝ, a stejně VŠEMOHOUCÍ, jako NOVÝ KRISTUS. Mat.5/3,9,14,18až21/16,23/7, Jer.1/17až23/28,32, Př.1/7,14až11/28až20/12až31/10, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36až15/33, Iz.2/22až33/22až44/5,8,45/7až48/5,11až66/24, Bhagavadgíta1/1,15/15až16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/6,15,30/11,18až32/16až43, atd. Boží SPRAVEDLNOST SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle kapitol 129,148až177, pro pokorné, dospělé, odpovědné, prozíravé, a stejně mocné, jako nový Kristus, možná zazáří z Domašovska, a z Česka, z DOLINY O2 Arény v Praze, do celého SVĚTA, jako SVĚTLO SVĚTA Boží SPRAVEDLNOSTI, Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. SVĚTLO SVĚTA Boží dokonalé spravedlnosti, nelze nastolit hněvem, ale dialogem, se vzpurnými, a s neposlušnými, to je s mrtvými. Problém je v tom, že drzými pozemskými Otci Satany kněžími pomatené Česko, zlo křesťanského militarismu, které Kristus na Česko uvedl, po vyjití ze čtyřiceti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, pokládají za dobro, a SVĚTLO SVĚTA Boží dokonalé SPRAVEDLNOSTI, energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pokládají za zlo. Boží rozum, pro každého člověka, a pro hrstku těch živých, kteří možná vyváznou, a kteří svými skutky zničí v Česku krutý zmijí jed, a děsivou temnotu ekumenického katechismu, je pouze Boží milostí. Kristus, po vyjití Česka a Slovenska, ze čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti, se v Písmu omlouvá především zedníkům, a všem špatně placeným pracovníkům, a všem nezaměstnaným, za to, že odstoupením svého rozumu, znovu na Česko uvedl vládu, a STÁTNÍ SPRÁVU, bohatých DUHOVÝCH politiků pravice a levice, vládu Baalů, to je BOHÁČŮ, vládu DÉMONŮ, to je ekonomů, a vládu jejich Bohů, zlých a drzých militaristů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich vojenských kaplanů, z toho důvodu, že kněžími matení lidé, kvůli křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd., nemají o Hospodinu, o takovém VŠEMOHOUCÍM, jaký v Písmu skutečně je, ani ponětí. Drzými pozemskými Otci Satany kněžími matení lidé, se nového Krista nebojí, protože nevěří textům Písma o tom, že Boží rozum, je pouze Boží milostí. Pomatení lidé, o jediném Bohu SVĚTA, stále nemají ani ponětí, protože nelze vést dialog o tom, že nastal přelom věků konce éry fosilních paliv a že v Česku, dle Písma, při velice blízkém, ropném a tím i ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí.. Snad již konečně, v roce 2014, nastane ÚSVIT nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, kdy Hospodin, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, vrátí částečku svého DUCHA SVATÉHO, několika pokorným a úplně poslušným. Snad vrátí svůj rozum všem, celému Česku současně tím, když drzý pozemský Otec Satan, farář Dominik z Domašova u Brna, se stane Otcem navěky milým tím, že se vrátí k novému Kristu, mluvením pravdy o Boží vůli, zničit veškerá náboženství SVĚTA, což je nezbytné kvůli tomu, aby nový Kristus, svým novým slovem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, mohl realizovat energetickou spásu Česka a celého SVĚTA. Pravdu o energetice, dle kapitol 120, až 176, nový Kristus dovolí mluvit, novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, vlastníkům firem, zedníkům, atd. když na faře, a v kostele v Domašově, z milosrdenství rozumu Krista, bude úplně zničeno křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Především zedníci, kteří ponesou veškerou tího přestavby Česka a SVĚTA, na energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný, mají povinnost se rozhněvat na drzé pozemské Otce Satany kněze, pokud nebudou ochotní vést dialog o nezbytnosti úplného zničení křesťanství, největšího zla. Boží hněv nad vzpurnými, a neposlušnými, to je mrtvými, již neprodlévá. Proč drzý pozemský Otec Satan Dominik z Domašova, stále nechce přiznat, že PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů, stvořená ze slov Bible, Bhagavadgíty, Tóry, Koránu, ze SLOVA DOGONŮ, ze SLOVA MAYŮ, z filmů, z písniček, atd., které se vzájemně doplňují, a upřesňují, dělá KNIHU ŽIVOTA, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného. KNIHA ŽIVOTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES, z Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, již nedělá ZLOU křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, ale jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako ŽIVÝ BŮH, jako ŽIVÉ SLOVO. STAROU MANOU, MRTVÝM SLOVEM, je mletí protikladných nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu. MRTVÉ křesťanské slovo, je starým semenem, které březnu 2014, v těchto textech PAMĚTNÍ KNIHY, již shnilo. Je hrozné upadnout do rukou jediného ŽIVÉHO BOHA SVĚTA, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jediného ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE celého SVĚTA, všech států SVĚTA, který bude trestat každého vzpurného, drzého a neposlušného, odstoupením svého rozumu. Mal.1/7až3/16,20, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, Zj.1/1až20/13až22/21, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12,6/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10až20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až12/12,13/18,19/20,25,33/15až42/19,24,43/26,31až51/19,30 Bhagavadgíta1/1,15/15až16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/6,15,30/11,18až32/16až43, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/37až12/28, Ám.3/7,15až5/10,13,18,25,8/2,7,11,9/13, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Oz.2/18až5/7,15až8/4,12až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14až11/39až12/2, Žalm1/1až37/5,11,35,38až50/16,22až96/7,107/10až27až43.

PAMĚTNÍ KNIHA, www.pametni-kniha.cz. Mal.3/16, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, čeká na jména těch, kdo se bojí nového Krista, který je nyní shovívavý, pouze k pokorným, a k úplně poslušným znalcům DOKONALOSTI nového Božího slova. Být DOKONALÝ, jakým je nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který dává svůj rozum, ze svého milosrdenství, každému tak, jak sám chce, znamená mít za Boha kompletní Boží slovo, protože nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jediný Bůh SVĚTA, je nyní ŽÁREM SLOV OHNĚ PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jak ubohý je nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, majitelé stavebních firem, a zedníci, kteří se odmítají vzdát své KŘESŤANSKÉ slávy, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, kterým je krutý jed, a děsivá temnota katechismu, a ZLATA ODVRŽENÉHO, kterým je BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, kvůli tomu, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nikdo v Česku nepovažuje za Krista, za DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Nová Boží rodina, pokorných, a úplně poslušných, svobodných služebníku Božích, osvobozených od křesťanství, judaismu, hinduismu, islámu, atd., od STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, a od bankovního systému, od ZLATA ODVRŽENÉHO, je základ nového státu, s novou vládou, vytvořenou ve veřejných výběrových řízeních, dle kapitol 175,176. Nový Kristus v Kazatelovi 8/8, uvádí, že v době Božího navštívení, v roce 2014, z boje Česka a lidstva, proti Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, je východisko jediné, a tím je pokora a úplná poslušnost nového Krista. Nový Kristus se chce nad Českem a SVĚTEM smilovat, svým rozumem. Smiluje se, až pokoří PYŠNÉ JÁ každého hlupáka, který má DUŠI, a také TĚLO stejné, jako u zvířat, a který proto, při odstoupení rozumu Krista, svým rozumem zvířete, považuje MODLÁŘSKOU STVŮRU křesťanů, za jediného Boha SVĚTA, za DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Česko a lidstvo, potřebuje ke své energetické, ekonomické, ekologické a mravní spáse, novou BOŽÍ TROJICI a to, TŘI ČÁSTEČKY BOŽÍHO DUCHA. 1.) Částečku BOŽÍHO DUCHA, o energetice Česka a SVĚTA, ve stávající době přelomu věků konce éry fosilních paliv, která je uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. 2.) Částečku BOŽÍHO DUCHA, o existenci Hospodina, který o sobě všechno řekl, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od Krista 3.) Částečku BOŽÍHO DUCHA, o TĚLE a DUŠI ČLOVĚKA, která je také uvedená, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Uvedenou novou BOŽÍ TROJICI, tvoří také PAMĚTNÍ KNIHA APOKALYPSY těchto textů, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU lidstva tohoto věku, kterou pomatenci zapečetili cenzurou z toho důvodu, že se jim dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, hnusí, protože lidé, při odstoupení rozumu Krista, svým rozumem zvířat, nenávidí kázeň. Až pokornými, poslušnými, a odpovědnými, bude PAMĚTNÍ KNIHA APOKAPYPSY těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU Baalů, to je boháčů, a DÉMONŮ, to je ekonomů, dána v médiích na svícen, zazáří Česku, a SVĚTU, DVĚ SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH. SPRAVEDLNOST SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, zazáří jednak, jako SLUNCE ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a jednak jako SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, protože Kristus, od těch, kteří půjdou nízkoenergetickou cestou Boží, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Hřích, který je k energetické, ekonomické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA, je neposlušnost Božích příkazů, a zákonů. Mal.1/7až3/16,20, K.M.1/4až12/10,17,27, Žalm37/5,11,35,38, Dan.2/21,11/39,12/2, Řím.1/18,11/32, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12,6/8, 1.Jan.2/14,20,26,3/2,10,4/16,5/2,16, Oz.2/18až5/15až8/12,9/7,12,15až14/3, atd. Jak ubohý je vzpurný a neposlušný nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, lid projektantů, a lid zedníků, kteří stále chtějí soužení, to je odstupování rozumu Krista, protože odmítají dát PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů v médiích na SVÍCEN z toho důvodu, že si nedovedou, nic z toho, co od Boha nyní mají, odříct. Boží hněv nad vzpurnými Baaly, to je boháči, a nad DÉMONY, to je ekonomy, již neprodlévá. Jak ubohé jsou orgány činné v trestním řízení z Rosic, boooprosi@mvcr.cz, které odmítají vyšetřovat drzého pozemského Otce Satana faráře z Domašova u Brna za to, že si stále rodí, a křižuje, svou zlou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, svým pekelným studeným OHNĚM, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který vychází z jeho úst. SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, přišlo na Domašovsku na SVĚT, ale lidé si zamilovali děsivou temnotu, a krutý zmijí jed, ekumenického katechismu, protože jejich skutky, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, drzých, a neposlušných, jsou zlé. Událostmi v Kyjevě, a na UKRAJINĚ, Kristus dokladuje, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, ve svém křesťanském VZDOROKRÁLOVSTVÍ, pro svůj STUDENÝ PEKELNÝ OHEŇ protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své zlé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, dělají všechno zlo na SVĚTĚ. SVĚTLO SVĚTA Boží dokonalé spravedlnosti, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, politických a náboženských zvířat, nemůže zazářit, protože drze lžou, že s novým Bohem, s takovým spravedlivým a všemohoucím, jaký v Písmu opravdu je, NOVOU a VĚČNOU SMLOVU, již mají. OHNĚ ve městech na UKRAJINĚ, mrtví na UKRAJINĚ, a např. HOŘÍCÍ KEŘE, pomateného Palacha a Zajíce, je usvědčují, z jejích zlých skutků, z vraždění všech, kdo chtějí Boží dokonalou spravedlnost. Ať se zločinci a lháři, vzpurní a neposlušní pravoslavní POPOVÉ, či pozemští Otcové Satani kněží, z Proglasu, TWR, ČRo, a ČT, modlí k Bohu UKŘIŽOVANÉMU, to je MRTVÉMU, jak chtějí, Kristus je neslyší, a slyšet nebude, protože bohatí a chudí, nemohou žít spolu v míru. Česko se skryje, v DEN PÁNĚ Hospodinova hněvu, když Domašovsko a Brno, najde v Písmu, Boží spravedlnost SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Pracující lid, nezaměstnaní, či bezdomovci, žádají na UKRAJINĚ nastolení Boží spravedlnosti, a drzí, neposlušní pozemští Otcové Satani kněží v Česku, se modlí za zachování své militaristické spravedlnosti, pro svou vzpouru, proti Boží spravedlnosti, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nový Kristus se smiluje nad Českem, nad svým novým Božím technickým lidem, který svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, až na Domašovsku, a v Česku, bude mnoho svobodných služebníků Božích, osvobozených od krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, militaristického křesťanství. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, se smiluje, svým novým rozumem, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, ze svého milosrdenství, nad těmi, kdo budou stejně VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ, SPRAVEDLIVÍ a MOUDŘÍ, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, jako nový Kristus, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Farář Dominik v Domašově, se nemusí stydět za to, že křesťanství je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. BANKÉŘI, KRAMÁŘI, VOJÁCI, atd., se nemusí stydět za to, že militarismus boháčů, je ZLATEM ODVRŽENÝM. Nový Kristus se nad Českem smiluje, ze svého milosrdenství, až veškerý církevní majetek bude patřit Hospodinu tím, že např. farář Dominik v Domašově, ve své farnosti, bude z církevního majetku, a z desátek od boháčů, např. Králíka, Dorazila, či Kočího, atd., financovat vaření, a SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pro nezaměstnané a bezdomovce, v restauraci U BIZONA, aby se, dle vůle Boží, v době sedmdesátí let od Hitlera, dobře najedli. Iz.23/17. Opravovat z majetku církví, zchátralé paláce, není energeticky a mravně přínosné. Energeticky přínosné je neprodlená realizace Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice. Dle písniček od Krista. Česko má povinnost skočit, a všechno otočit, napořád. Nový Kristus, vzpurné a drzé hlupáky, bude trestat, až do úplné poslušnosti, napořád. Kristus vyžaduje, aby nezaměstnaní otevřeli novému Bohu své ucho, pro útisk od boháčů a kněží. Jób36/15. Vyžaduje zavřít v médiích DVEŘE, krutému zmijímu jedu TROJIČNÍ CHRISTOLOGIE, a otevřít dveře, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA veškerých NOVÝCH NEBES. Kristus nesetrvá ve svém hněvu. Snad si oblíbí milosrdenství, a mnohým, svůj rozum, v částečce svého DUCHA SVATÉHO, zase vrátí. Pro odstoupení rozumu Krista, jsou všichni hlupáci, protože nikdo nevěří tomu, že hnědá fašistická totalita, rudá socialistická totalita, a stávající barevná DUHOVÁ totalita, v Česku, na Ukrajině, atd., politiků pravice a levice, a ekumenických církví, jsou totality stejně zhoubné, pro odstoupení rozumu Krista. Mal.1/7,10až2/1,9,15,17až3/8,10,16,20, Jer.1/17až5/7až6/19,30až31/27,32až51/58, K.M.1/4až4/19,5/23,6/12,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7až20,19/6,Bhagavadgíta1/1,15/15až16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/6,15,30/11,18až32/16až43, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až12/12,13/18,19/20,25,33/15až42/19,24,43/26,31až51/19,30 Iz.2/22až29/11až24,30/18,33/22,44/5,8,45/7,47/14,48/5,10,11až57/10,16,20,59/14,15až63/14,18až65/1,15až66/24, Mar.7/7,13/20, Luk.1/52až17/10,20,34,19/44,20/18, Jan1/1,5/34,38,43,8/44,12/43,15/25,20/23, Nah.1/4,9,2/4,3/10,13,19, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/37až12/28, Ám.3/7,15až5/10,13,18,25,8/2,7,11,9/13, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12,6/8, Gal.1/7až3/20až6/7, Mat.5/3,9,14,18až15/7,18,23/7, Jób1/1až42/8, Oz.2/18až5/7,15až8/4,12až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14až11/39až12/2, Žalm1/1až33/6,37/5,11,22,35,38až50/6,17,22až73/10,17,27až96/7až107/10,18,27,43až132/5až150/6, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/24,29,33, 2.Kor.3/5,9,4/3až10/4až13/5,8, Zach.1/16až8/16až13/4až14/20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10až20, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Sof.1/11až3/11. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

V sobotu, DNE PÁNĚ 22.2.2014, byl nový Kristus SKÁLOU, či PÁNEM nad SOBOTOU tím, že mně umožnil sdělit pomatencům, Evě Hůlkové, Danieli Fajfrovi, předsedovi Ekumenické rady církví, a posluchačům Doteků víry ČRo1, zkráceně asi toto. Každý, kdo vloží naději na dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech způsobí, že SKÁLA křesťanských ekonomů, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, DLUHY, VOJÁCI, ZBRANĚ, atd., shoří společně s vládnoucím KŘOVÍM, fašistických, či stalinských pomatenců, jak na Ukrajině, tak v Česku. Nový Kristus, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, a odstoupením rozumu Krista, ze svého milosrdenství, spaluje, a bude spalovat, zlé pokrytce, debilní, drzé, a pomatené hlupáky STÁTNÍ SPRÁVY, stávajícího vládnoucího křoví, v Česku, na Ukrajině, a ve všech státech na SVĚTĚ, tak dlouho, dokud neshoří všichni, kdo v EU, a na SVĚTĚ, po vyjití z pouště čtyřiceti let socialismu, se namočili, či utopili, ve vzedmutém moři, v DUHOVÉ VODĚ, imperialistických, militaristických, či křesťanských sviní, lhářů a pokrytců, což jsou všichni, jak ekumenické církve, tak politici pravice a levice, atd. Drzé a vzpurné vládnoucí KŘOVÍ, vládnoucí TRIFIDI DUHOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, stále nemohou shořet, protože OHEŇ SLOV PÍSMA krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, je STUDENÝ. Baalové, to je boháči, a DÉMONI, to je ekonomové, nehoří, ale množí se. Shoří až v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žalm37/5,11,35,38až33/6, 2.Moj.3/2až23/1,29, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32až51/58, Oz.2/18,9/7,12,15až14/3, Bhagavadgíta1/1,15/15až16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/6,15,30/11,18až32/16až43, atd. Politici pravice a levice, již nejsou odborníci na nic, stejně tak drzí pozemští Otcové, Satani kněží, protože žádného vzpurného politika pravice a levice, a žádného neposlušného, a drzého pozemského Otce, Satana kněze, atd., nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již nepase, a pást nebude, což chápe pouze každý, kdo Boží rozum, z milosrdenství rozumu Krista, má. Kvůli přelomu konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, v době velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, chce vládnout nad Českem, nad Ukrajinou, a nad celým SVĚTEM, sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Proto vyžaduje, aby jím vyvolené Česko a Slovensko, svým SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, neprodleně zajistilo DRUHÝ PŘÍCHOD nového Krista, vzkříšeného z mrtvých křesťanských sviní, na KRISTA ZÁKONODÁRCE a SOUDCE celého SVĚTA, již v době výročí prvního příchodu Krista do Česka, v době výročí DNE PÁNĚ vítězného Božího února, v úterý 25.2.2014, což v říši mrtvých, vzpurných, drzých a neposlušných, militaristických sviní, se zase nezdařilo. NOVÉ DNES naplně Písma, o DRUHÉM PŔÍCHODU Krista do Česka a Slovenska, Kristus znovu všichni odložili, na nové novoluní, na SOBOTU, DNE PÁNĚ, 1.3.2014, kdy z milosrdenství rozumu Krista, jediný Bůh SVĚTA, snad již bude jedinou SKÁLOU, a tím jediným PÁNEM nad SOBOTOU, jak ve vysílání TWR v Proglase, tak v Dotecích víry v Čro1, atd., a tím v Kristem vyvoleném Česku. Nový Kristus, oslaví pokorné, a úplně poslušné, vrácením svého rozumu, v částečce Božího DUCHA, což učiní z pokorných, a z úplně poslušných, neomylné BOŽÍ SYNY, či BOHY, schopné pochopit rozumem Krista, nikoli rozumem svým, že cesta zvyšující se ekonomiky, a cesta válek o ropu, plyn, suroviny, a válek mezi bohatými a chudými, o vládu nad lidmi, jako na UKRAJINĚ, je cestou do PEKEL energetické, ekonomické, ekologické a mravní SMRTI Česka, a SVĚTA. PAMĚTNÍ KNIHA, www.pametni-kniha.webnode.cz, Mal.3/16, je předávána Ukrajincům žijícím v Domašově u Brna, a na velvyslanectví Ukrajiny emb_cz@mfa.gov.ua s prosbou, aby Ukrajina přijala Krista za jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že se vzdá všech druhů náboženství a všech politiků pravice a levice. Boží hněv nad pravicovým fašisty, či nad levicovými stalinisty, na Ukrajině, v Česku, a jinde na SVĚTĚ, již neprodlévá. Kristus, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, chce vládnout nad lidmi sám, z nové vlády, a z nové STÁTNÍ SPRÁVY, zřízené dle textů Písma, dle kapitol 135až175,176,177. Utiskované chudáky, Kristus zachrání a spasí, svou SPRAVEDLNOSTÍ, realizací energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v případě, že chudákům konečně otevře ucho, SLOVEM NOVÝCH, veškerých, NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, lidé celého SVĚTA, takoví vzpurní a neposlušní, jací jsou, když mají Boha pouze za prostředek, pro vládu nad druhými lidmi, nejsou k užitku ani sobě, ani SVĚTU. Skonání tohoto věku, vzpurných a neposlušných militaristických sviní, ve kterém vládnou lidé nad lidmi, a působí jim zlo, jako např. na Ukrajině, nový Kristus umožňuje realizovat v případě pokory, a úplné poslušnosti, nového Božího technického lidu VUT v Brně, a ČVUT, neprodleně, již v době výročí prvního příchodu Krista do Česka, v úterý, DNE PÁNĚ 25.2.2014. Např. UKRAJINU Kristus trestá tisíckrát víc než Česko proto, aby Česko pamatovalo na milosrdenství Krista, kterému dal Kristus za DĚDICTVÍ sám sebe, svoje SLOVO NOVÝCH NEBES. PAMĚTNÍ KNIHA textů APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, dělá z Bible, z Bhagavadgíty, z Tóry, a z Koránu, které se vzájemně doplňují a upřesňují, KNIHU ŽIVOTA, a z nového Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a jediného SOUDCE, celého SVĚTA. Především nový Boží technický lid, VUT v Brně, ČVUT, projektanti, stavební firmy, zedníci, atd. kteří mají povinnost změnit tvářnost země, kvůli energetické spáse Česka a lidstva, mají povinnost Kristu děkovat za energetickou spásu, uvedenou v jeho příkazech a zákonech, a jeho dědictví nepromarnit. Nový Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, Písmo objasňuje, ze svého milosrdenství, i pomocí písniček, která jsou v ČEŠTINĚ. Milosrdenstvím Božím, je Boží rozum, který je Boží milostí, nyní pouze pro pokorné, a úplně poslušné služebníky Boží, osvobozené od zlých militaristů a křesťanů. Především Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, projektanti, vlastníci stavebních firem, zedníci, atd. úplně neposlušní, musí pochopit, že při odstoupení rozumu Krista od vzpurných a neposlušných, Česko, a lidstvo, spěje k branám PEKLA další války, při velice blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu. Nový Boží technický lid, má povinnost studovat Písmo a pochopit, že drzí pozemští Otcové, Satané kněží, krutým zmijím jedem, a děsivou temnotou ekumenického katechismu, stíní SVĚTLU SVĚTA Božího technického rozumu. Zj.1/1až20/13až22/21, K.M.1/4až12/10,17,22,27až19/6, Mal.1/7až3/16,20, Iz.29/11až24až33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až12/12,13/18,19/20,25,33/15až42/19,24,43/26,31až51/19,30 atd. Ve středu, DNE PÁNĚ 19.2.2014, Kristus, z milosrdenství svého rozumu, umožnil vyvýšit Krista VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, soudem vzpurných a neposlušných militaristických křesťanských sviní, v SEDMÉ PAMĚTNÍ KNIZE, na internetu. SEDMÁ PAMĚTNÍ KNIHA těchto textů, je na adrese www.pametni-kniha.cz. Mal.1/7,10,2/9,17až3/10,16,20, Jak.1/22až4/14,5/1. Uložení je nedokonalé, bude upraveno. Zobrazení textu Kapitoly 177, 92 stran, lze vidět, po kliknutí na NOVINKY, na Kapitola 177, až za pěti výkresy. Výkresy zimních bytových domů, jsou v oddílu FOTOGALERIE. Výkresy ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, byly vyvýšeny již v roce 2008, na www.oplatek.webpark.cz. Orgány činné v trestním řízení, kterým se Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, stále hnusí, mně tyto www stránky, protiprávně zničily. Svoboda slova, svoboda náboženská, a politická, v říši vzpurných, drzých, neposlušných, ve vzedmutém moři mrtvých, militaristických křesťanských sviní, tím úplně zanikla. Hospodin, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, vidí, že pravda o Kristu, a pravda koncepci energetiky, uvedená v Písmu, stále nemůže vstoupit, a je zlé v jeho očích, že v Kristem vyvoleném Česku, panuje naprosté bezpráví. Kristus slíbil, že za 6,3 roků, od roku 2008, se nad Českem smiluje. Dan.8/14. Z boje zlých vládnoucích hlupáků, kteří chtějí vládnout nad lidmi, místo Boha, a působit tím lidem celého SVĚTA zlo, svým rozumem politických, a náboženských zvířat, na svatého Patrika, zbyl PAT. Odstoupení Božího rozumu, od královského kněžstva, od vzpurné a neposlušné technické elity VUT v Brně, bude pokračovat, až do úplné poslušnosti dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Úplná poslušnost znamená zveřejnění pravdy o DUŠI a TĚLE člověka, pravdy o moci Krista, nad každou lidskou DUŠÍ a TĚLEM, a pravdy o vyvolení Česka a Slovenska, být BOŽÍM SYNEM, být BOŽÍM LIDEM, dle textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Křtít se, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, ke křesťanské SMRTI, ve jménu protikladných nauk, promyšlených DÉMONSKÝCH, to je ekonomických vychytralostí, o křesťanském trojičním Ježíši Kristu, o Otci, i Synu, i Duchu SVATÉM, Mat.28/19, o STŘÍBRU ODVRŽENÉM, Jer.1/17,5/7,6/19,30až51/58, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, v době velice blízkého, ropného a tím i ekonomického, ekologického a mravního kolapsu. V Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, když se nový Boží technický lid projektantů, zedníků, a jejich vůdců, z VUT v Brně, a z ČVUT, k novému, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodleně nevrátí. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 5.Moj.5/8až30/11,18až32/16až43, Bhagavad.16/13až23, Iz.29/11až24,47/14,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10až20, 1.Kor.1/27až10/11,14/33,36,15/24,29,33, Sír.4/18,5/5až13/18až19/20,25až43/26,31. Na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného, který bude trvat až na věky věků, v říši mrtvých, ve vzedmutém moři vzpurných, neposlušných, a drzých křesťanských a militaristických sviní, pro odstoupení rozumu Krista, který mezi námi žije jako DUCH SVATÝ, není žádného dobrého díla, ani žádné dobré myšlenky, což bude trvat, až do návratu k novému Kristu, až do vyznání militaristických, křesťanských vin. Oz.2/18, 5/15,8/12,9/7,12,15až14/3, 1.Jan2/14,20,3/10,4/16,5/2,16, Přísl.1/7,14,8/13až31/10, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, 1.Petr.2/8,16,3/20,5/2,7,9, Jud.12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12, Ez.3/4,21, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až18/13až19/6, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7až57/10,16,20,59/14,15až63/14,18až65/1,15až66/24, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, atd. PAMĚTNÍ KNIHA textů APOKALYPSY pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, z Bible, z Bhagavadgíty, z Tóry, z Koránu, ze SLOVA DOGONŮ, ze SLOVA MAYŮ, atd., které se vzájemně doplňují a upřesňují, dělá KNIHU ŽIVOTA, a z nového Ježíše Krista, jediného VŠEMOHOUCÍHO BOHA, ZÁKONODÁRCE, a jediného SOUDCE celého SVĚTA. Zj.1/1až20/13až22/21, Mal.1/7až3/16,20, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až12/12,13/18,19/20,25,33/15až42/19,24,43/26,31až51/19,30 atd. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ráda podráží nohy i novému Božímu technického lidu. Když ani nyní, po cca 6,3 létech, od roku 2008, od prvního vyvýšení návrhu sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, na www.oplatek.webpark.cz, dnes zničeného, Dan.8/14, vůdce nového Božího technického lidu, rektor VUT PETR Štěpánek vut@vutbr.cz, a odborníci VUT v Brně na energetiku, docenti Skála, Kadrnožka, a na energetiku zimních bytových domů, docent Hirš, nebudou Krista ZÁKONODÁRCE poslouchat, Kristus Česko zcela vyvrátí, a nechá ho zhynout. Země zarostla vzpurnými TRIFIDY, vzpurným politickým a náboženským křovím. Neposlušní a tuční, v případě další neposlušnosti, budou vyhlazení, odstoupením Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, z Božího milosrdenství. Jer.12/2,4,16, 5.Moj.5/8až30/11,18až32/16až43, Žalm1/1až37/5,11,22až38až107/10,18,27,43až127/1, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12,6/8, Nah.1/4,9,2/4,3/10,13,17, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, Mal.1/7,2/15až3/10,16,20, atd. Především na VUT v Brně, je nezbytné, vrátit se k novému Kristu, k takovému SPRAVEDLIVÉMU, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, jaký v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, skutečně je, neprodleně. Nové DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, je v DEN PÁNĚ výročí prvního příchodu Krista do Česka, DNE PÁNĚ 25.2.2014. Bohaté Baaly a DÉMONY, VŠEMOHOUCÍ Kristus, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, vyvlekl od koryt, s prázdnou, bez pomocí drzých, pozemských Otců Satanů kněží, a bez pomoci pomateného Božího technického lidu, živeného technickým rozumem Krista odjakživa, již v roce 1948. Vzpurné, neposlušné a drzé prostředníky, mezi sebou, a pomatenými křesťanskými militaristy, sviněmi, které obrací evangelium, krutým zmijím jedem, a děsivou tmou ekumenického katechismu v pravý opak, k potrestání tučných bohatých, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců, Satanů, kněží, Kristus nepotřeboval, a nepotřebuje. Např. dle Božího SYNA Leoše Mareše z EVROPY 2, po návratu prezidenta Zemana ze Soči, ti nejchatrnější nezaměstnaní ze stáda, a orgány činné v trestním řízení z KSZ v Brně, musí smradlavého kuřáka, drzého, vzpurného, neposlušného, kulhavého KOZLA, prezidenta Zemana, soudit za VELEBRADU. Za VELEBRADU musí orgány činné v trestním řízení z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic, trestně stíhat i dalšího Boha Česka, např. drzého pozemského Otce, Satana kardinála Duky. VELEBRADU má i pomatenec, starosta ÚJEZDU u Brna, nečistý biskup, drzý pozemský Otec, Satan ThDr. HRADIL starosta@ujezdubrna.cz. Hleďte všichni porozumět Božímu milosrdenství pomalého POSLEDNÍHO SOUDU KOZLA prezidenta Zemana, a jeho GRANÁTOVNÍKŮ, jeho Bohů, Otců Satanů kardinála DUKY, ThDr. Hradila, a jejich vojenských kaplanů. Všichni tuční zhynou, a hlukem jejich pádu, DNE PÁNĚ 25.2.2014, při DRUHÉM PŘÍCHODU SPRAVEDLIVÉHO Krista, na VUT v Brně, se snad již zachvěje celá země. Nový Kristus vyžaduje, aby Českem zněl hlas boje, proti všem vzpurným a neposlušným, tučným politikům pravice a levice, a proti všem stávajícím Bohům, proti drzým, vzpurným a neposlušným ekumenickým, pozemským Otcům, Satanům, kněžím. Komu nejchatrnější ze stáda, hříchy odpustí, tomu budou odpuštěny, komu hříchy zadrží, nemohou být v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, zřízené ve veřejných výběrových řízeních, dle kapitol 135až177. Země, kde zítra, ve SPRAVEDLIVÉM Božím království, znamená včera, v době čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, je Česko. Oslavovat svůj rozum, a neoslavovat rozum Krista, uvedený také v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, je trestný čin, protože vzpurným hlupákům, Kristus nevrátí částečku SVÉHO nového DUCHA. Radovat se ze SLOVA NOVÝCH NEBES, mohou pouze úplně poslušní. Sír.4/18,5/5,7/16až9/15,13/18až19/20,25až43/26,31, Jer.1/17až5/7až6/19až30až12/2,4,16až23/29,32až31/27,32až49/12,20až50/45,51/58 Jan1/1,5/34,38,43,8/44,12/43až15/25,20/23, Mal.1/7až2/15až3/10,16, Sk.3/23,7/42, Žid.3/9,4/7ažaž12/28, Ám.3/7,15,5/10,13,18,25,8/2,7,11,9/13, Jan1/1až8/44až15/25, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12,6/8, Gal.1/7až3/20až6/7, Mat.5/3,9,14,18až15/7,18,23/7, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób1/1až42/8, Luk.1/52až17/10,20,34,19/44,20/18, Mar.7/7. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Pro přelom věků konce éry fosilních paliv, který nastal v roce 2000, v době začátku psaní pomalého POSLEDNÍHO SOUDU APOKALYPSY těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY, se seznamem vzpurných, a neposlušných hlupáku, Kristus v Písmu připravil řešení, či východisko. Východiskem je DRUHÝ PŘÍCHOD Krista do Česka, DNE PÁNĚ 25.2.2014, tentokrát k novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, který Kristu živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Protože všichni lidé zhřešili hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je ignorování dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, dle Boží vůle, drzé, vzpurné, a neposlušné hlupáky, kteří se odmítají k novému Kristu vrátit, stále shromažďují do elektronického adresáře, PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů APOKALYPSY, kde je již shromážděno, 261 x 59 = 15 399 elektronických adres. Nový Kristus vyžaduje, aby Česko zachránilo, a energeticky spasilo, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, lidstvo celého SVĚTA. Energetická SPÁSA je možná pouze z rozumu Krista, nikoli z rozumu lidí. Rozum Krista, který umožňuje energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní spásu Česka a lidstva, je uveden v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma. O realizaci dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, má povinnost rozhodnout nový Boží technický lid VUT v Brně, protože rektor VUT v Brně Štěpánek, již nemá výmluvu. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, na VUT v Brně, Kristus požaduje realizovat neprodleně, zveřejněním těchto textů POMĚTNÍ KNIHY. Bohatí Baalové a DÉMONI, budou vyvlečení od svých koryt, nikoli s prázdnou, jako v době Klementa Gottwalda, ale ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle kapitol 129až148až177, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Dle Rovnosti a dle Písma, mám povinnost stále vycházet ke lži lidu Česka, aby mě Kristus nenaplnil děsem, ze zvířecího rozumu lidí. Mám povinnost učinit ŠIROKOU SILNICI pro nový Boží lid, na faře v Domašově, na VUT v Brně, a na ČVUT v Praze tak, aby bylo možné vytvořit ŠIROKOU SILNICI na Ministerstvu školství, u ministra Chládka posta@msmt.cz, a na Ministerstvu průmyslu a obchodu u ministra Mládka posta@mpo.cz. Pokud Kristus již dovolí jít Česku dál, pokud nebudu zase jako pára nad hrncem, budu telefonicky volat na faru v Domašově, faráři Dominikovi. Dále na VUT v Brně, rektoru PETRU Štěpánkovi, a odborníkům na energetiku, docentům Skálovi, Kadrnožkovi a odborníku na energetiku zimních bytových domů, docentu Hiršovi. Na ČVUT budu volat rektoru PETRU Konvalinkovi petr.konvalinka@fsv.cvut.cz, odborníkovi na energetiku, děkanu Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a odborníkovi na energetiku zimních bytových domů, profesoru Drkalovi. Budu požadovat naplnění Písma, vytvořením ŠIROKÉ SILNICE z fary v Domašově, z VUT v Brně, a z ČVUT, na Ministerstvo školství, a na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to neprodleně, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, již v úterý, DNE PÁNĚ 25. 2. 2014. Kristus v Písmu slibuje, že Boží SYNOVĚ, pokorní a úplně poslušní, Štěpánek, Skála, Kadrnožka, Hirš, Konvalinka, Hrdlička a Drkal, vyváznou tím, že spolu se mnou, po ŠIROKÉ SILNICI, půjdou k ministrům Chládkovi a Mládkovi proto, aby Česko a lidstvo, našlo v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, ve kterém nový Kristus, pokorným, a úplně poslušným, setře každou slzu z očí. Nový Boží technický lid VUT v Brně, a ČVUT, Česko, a lidstvo, potěší, spasí a zachrání, po veškerém zlu, který Kristus na SVĚT uvedl, odstoupením svého rozumu. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, zřejmě oznámil svoje navštívení, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který potrvá až na věky věků, pádem METEORITU v Rusku, u Čeljabinska, DNE PÁNĚ 15.2.2013. Meteorit, dle vůle Krista, rozbil okna, kterými do SVĚTA vstoupila energetická SMRT, pro neposlušnost nového Božího technického lidu, VUT v Brně, či ČVUT, kterému se dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, stále hnusí. Kristus, vzpurné a neposlušné hlupáky, kteří odmítají dobrovolně studovat ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, trestá opakovaně, odstoupením svého rozumu. Po roce trestu vzpurných a neposlušných Baalů a DÉMONŮ, v sobotu, DNE PÁNĚ 15.2.2014, při ÚPLŇKU MĚSÍCE, v den svátku Česka, Slovenska, a SVĚTA, nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, umožnil sdělit drzým, vzpurným, a neposlušným pomatencům, Evě Hůlkové doteky@rozhlas.cz, Janu Bártovi info@svetloprosvet.cz, a posluchačům Doteků víry v Čro1, zkráceně asi toto. Pane Bárto. Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost, učinit nauku o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, a Slovenska, tentokrát k novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, ČVUT, atd., v úterý, DNE PÁNĚ 25.2.2014, srozumitelnou pro všechno tvorstvo. Křesťanská platforma mletí protikladných nauk, a promyšlených ekonomických vychytralostí, krutého zmijího jedu, a tmy ekumenického katechismu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRE, brání tvorstvu mít za jediného Boha SVĚTA, nového Krista, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Celý SVĚT toužebně vyhlíží, až se na Domašovsku, a na VUT v Brně, zjeví pokorní a úplně poslušní Boží SYNOVÉ, na Domašovsku vedení Bohu milým Otcem farářem Dominikem, a na VUT v Brně, vedení novým rektorem, Petrem ŠTÉPÁNKEM. Sdělit nově evangelium spásy, které je především energetická, je možná pouze při zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY. VŠEVĚDOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ Bůh, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, v Písmu uvádí, že od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od roku 2014, ve veškerém PÍSMU SLOV NOVÝCH NEBES, dovoluje pokorným, a úplně poslušným lidem, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, pochopit ty texty Písma, kterými se lidé zabývají až dnes, a které dělají, svým rozumem, svých TĚL, a svých DUŠÍ, které jsou stejné jako u zvířat, naprosto chybně. Ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, Kristus uvádí, že každý člověk má veškerý rozum od Hospodina, a také veškerou paměť má od Hospodina. Znamená to, že každý člověk, a tím veškeré tvorstvo, je úplně závislé, na rozumu Krista. Dobrovolný návrat k novému Kristu, je návrat k textům OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanští pošetilci v Česku, kvůli krutému zmijímu jedu, a děsivé temnotě ekumenického katechismu, tápou v pravé poledne NOVÉHO DNE Páně, který bude trvat až na věky věků, jako slepci z toho důvodu, že máme stejný středověk, jako v době Giordána Bruna. Slepí a hluší kacíři v Kristem vyvoleném Česku a Slovensku, se odvrátili o učení o DUŠI a TĚLE člověka, které učí Kristus v Písmu, a které učil i Giordáno Bruno. Znalost DUŠE a TĚLA člověka, je z náboženského učení nejpřednější, protože dovoluje, novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, úplně změnit celý SVĚT, přijetím rozumu Krista, uvedeného v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetické pasti, o ekonomické pasti, o ekologické pasti, zapříčiněné špatnými mravy křesťanských militaristů a chamtivců. Pošetilci chamtivci, kteří po vyjití ze čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, znovu zakořenili v protikladných naukách, a v promyšlených vychytralostech, o své ekumenické křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, musí být spáleni ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, že po nich nezůstane ani větev, ani kořen. Kristus nečiní v Česku a Slovensku nic tajně. Jeho hněv již neprodlévá. Úplně pomateným, vzpurným KOZLŮM Sobotkovců, a KOZLŮM Zemanovců sděluje, jakých lží se politické strany pravice, a levice, dopustily. Kristus v Písmu slibuje, že špatně placeným dělníkům, a nezaměstnaným, otevře ucho, skrze útlak od Baalů a DÉMONŮ, skrze útlak od DÉMONSKÉHO, to je ekonomického učení. Slíbil že nezaměstnané a bezdomovce zachrání a spasí, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, již v úterý, DNE PÁNĚ 25.2.2014, pokud najde alespoň deset spravedlivých. Soudem, a přísnou spravedlností, nechce pokořovat především svůj nový, Boží technický lid VUT v Brně. V Písmu uvádí, že veškeré zlo na SVĚTĚ dělá odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, kteří ignorují texty Písma o tom, že bohatí a chudí, nemohou žít spolu v míru. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud Česko nenastolí celosvětový mír, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Pastvou boháčů, přestanou být chudáci, když DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, DNE PÁNĚ 25.2.2014, na VUT v Brně, nebude zase odložen. V Písmu uvádí, že především KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, nového Božího technického lidu VUT v Brně, dnes vedené NOVOU SKÁLOU, kterou pekelné křesťanské brány nepřemohou, novým rektorem, PETREM Štěpánkem, má povinnost uvěřit textům Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista VŠEMOHOUCÍHO, a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, na VUT v Brně, a na ČVUT. Nový Kristus, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, chce na SVĚTĚ úplně novou energetiku, a proto přestal žehnat, svým stávajícím technickým rozumem, veškerému technickému lidu na SVĚTĚ. Nový Kristus nenávidí vzpurné, drzé, a neposlušné hlupáky, lháře, zločince, a vrahy nového Krista, kteří SPRAVEDLIVÉHO a VŠEMOHOUCÍHO Krista ZÁKONODÁRCE, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nenávidí. Všichni takoví, vedení vzpurným a neposlušným KOZLEM, premiérem Sobotkou, a smradlavým kuřákem, kulhavým KOZLEM, hlupákem prezidentem Zemanem, jdou k záhubě, jdou do energetického a ekonomického hrobu, pro odstoupení rozumu Krista. Pracující lid, a veškeré lži lid Česka a Slovenska musí pochopit, že veškerá energetická spása, je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským. Nový Kristus, se nad Českem a Slovenskem slituje, svým rozumem, až po svém DRUHÉM PŘÍCHODU, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, na VUT v Brně v případě, že nový rektor Štěpánek, začne milovat nového Krista, jako svůj technický rozum. Nový Kristus, chce vychovávat nové Boží DĚTI, v novém právním státě, ve kterém bude možné vést veřejný dialog, o Kristu, o DUŠI a TĚLE člověka, a o koncepci energetiky pro celý SVĚT, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Právní ochranu, úplně poslušných Božích DĚTÍ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, zajistí snad Kristus každému, kdo se k němu, na ÚSVITU nového Božího DNE PÁNĚ, vrátí, nejdříve na faře v Domašově, u pozemského Otce Satana faráře Dominika fara@domasov.info. Když dva, nebo tři, úplně poslušní služebníci nového Krista, budou pacifikovat drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, a učiní z něho Otce Bohu milého, úplně pokorného, a poslušného, Kristus v Písmu slíbil, že vrátí svůj rozum mnohým, jak na VUT v Brně, tak na ČVUT v Praze. NOVOU SKÁLOU v Brně, kterou pekelné brány křesťanství nepřemohou, je na VUT v Brně, rektor PETR Štěpánek, vut@vutbr.cz, odborník na energetiku, docent Skála, a odborník na energetiku zimních bytových domů, docent Hirš. V ČVUT v Praze, je NOVOU SKÁLOU, které pekelné, křesťanské brány nepřemohou, rektor PETR Konvalinka petr.konvalinka@fsv.cvut.cz, děkan Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a odborník na energetiku zimních bytových domů, profesor Drkal. Kristus v Písmu slíbil, že naplní svým rozumem, i dutou hlavu ministra školství Chládka posta@msmt.cz, dutou hlavu ministra průmyslu a obchodu Mládka posta@mpo.cz, atd. Naděje do budoucnosti mají pouze pokorní a úplně poslušní Božích příkazů a zákonů. Bůh naplnil Písmo tím, že ze mě udělal páru nad hrncem, jednak tím, že souží mé tělo, že souží můj počítač, a tím, že v Proglase, v TWR, v ČRo, v ČT, atd., jsem úplně zmlkl. Je to opravdu těžká doba, kdy si Kristus přeje, abych, dle textů Písma, zajistil v novém DNES naplnění Písma, DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, v novém JERUZALÉMĚ, v Brně. Brno má povinnost zajistit, aby vůdce nového Božího technického lidu, na VUT v Brně, PETR Štěpánek, zajistil oslavy výročí DRUHÉHO, i PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista, přesně v DEN PÁNĚ, 25.2.2014. Bude ve všem po nedostatku, když to Česko zkusí s Božím rozumem tím, že nový Boží technický lid, zedníci, projektanti, atd., vedení úplně pokorným a poslušným lidem VUT v Brně, ČVUT tím, že PAMĚTNÍ KNIHU dá v médiích, na svícen. Především nový Boží technický lid, zedníci, nezaměstnaní, atd. mají povinnost se ozvat sami, zavolat na telefon 546 441 154, a na internetu zvučet celou zemí. Žalm19. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Kdo z KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nového Božího technického lidu VUT v Brně, vedeného zatím neposlušným a vzpurným BOŽÍM SYNEM, rektorem Štěpánkem, dle Písma, a dle písniček od nového Krista, zná splácet lásku Božího rozumu, láskou k novému Kristu, celou svou DUŠÍ, a celým svým TĚLEM zvířete, z milosrdenství rozumu Krista, zná lék dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, na energetické, ekonomické, ekologické a mravní bloudění. Pro každého člověka, veškerý rozum je od Hospodina, a také veškerá paměť je od Hospodina. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy Boží hněv, nad vzpurnými, a neposlušnými, již neprodlévá, Kristus dá pokojné spaní, bezpečí bydlení v ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMECH, a bezpečí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v kruhových DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dle návrhů na výkresech z kapitoly 129 každému, kdo se bude řídit Božími příkazy, pro organizaci DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, do jím vyvoleného Česka a Slovenska. Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do Česka, a Slovenska, všem lidem dokazuje, svoji moc nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM. Dokazuje, že člověk má stejnou DUŠI, a stejné TĚLO, jako zvířata, a že při odstoupení rozumu Krista, i jím vyvolený vůdce nového Božího technického lidu, vzpurný, drzý, a úplně neposlušný, to je mrtvý, rektor VUT v Brně Štěpánek, nemá než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ. Jsou dny kdy svítá, o něco dřív, dny plné vlání, stejné jako byly DNE PÁNĚ prvního příchodu Krista do Česka, v Božím vítězném únoru, 25.2.1948, v době prvního vyvlečení bohatých Baalů a DÉMONŮ, od koryt s prázdnou. Je tisíc křesťanských pátků, nemnoho jar pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, těch dnů, kdy svítá NOVÝ DEN Páně, který, ode DNE PÁNĚ v úterý, 25.2.2014, bude trvat až na věky věků, těch je jen pár. Nový Kristus v Písmu slíbil, že zkrátí ty dny vzpoury a neposlušnosti, na Věnceslava, 13.2.2014, ve SVĚTOVÝ DEN RÁDIA, v ČRo, studio.brno@rozhlas.cz, což se nepodařilo. Stále však platí, že ČRo, stejně tak Proglas, TWR, atd. mají povinnost, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, oslavit narozeniny ROZHLASU BRNO, oslavami narozenin nového Krista, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU, v novém DNES DNE PÁNĚ 25.2.2014. Svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka a Slovenska, Kristus nyní organizuje, dle textů veškerého Písma od Krista, kvůli energetické, ekonomické, ekologické, a mravní spáse, všech národů SVĚTA. Nepřichází trestat sedm drzých a vzpurných vůdců vládnoucích politických stran, uvedených v Bibli, Sobotku, Babiše, Filipa, Schwarzenberga, Okamuru, Bělobrádka, a Fialu. Nechce trestat ani jejich vrchního GRANÁTOVNÍKA, KOZLA prezidenta Zemana, uvedeného v Bibli, ani jeho sbírku Bohů, vojenských kaplanů, s jejich vůdcem, s drzým pozemským Otcem Satanem kardinálem Dukou. Při svém navštívení, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, Kristus nečiní, v jím vyvoleném Česku, nic tajně. Nechce, aby Česko žilo jak se dá, dle vzpurného rozumu lidí, které Kristus trestá pro neposlušnost, odstoupením svého rozumu. Kristus vyžaduje, aby veškeré PÍSMO SLOV NOVÝCH NEBES, všichni lidé, na celém SVĚTĚ, vykládali úplně stejně, včetně jím vyvoleného Česka, což je vlastně DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Zůstávat na staré platformě, starého vztahu s Kristem UKŘIŽOVANÝM, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, rozbíjí vztah Česka, Slovenska, a ostatního tvorstva, s Kristem VŠEVĚDOUCÍM, a VŠEMOHOUCÍM, s Kristem ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. V PAMĚTNÍ KNIZE APOKALYPSY těchto textů pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, Kristus v Písmu, z milosrdenství svého rozumu sděluje, že svůj DRUHÝ PŔÍCHOD, ke svému novému technickému lidu na VUT v Brně, činí kvůli energetické, ekonomické, ekologické, a mravní spáse Česka a SVĚTA. V Rovnosti, v Písmu, i v písničkách však uvádí, že s uvedenou SEDMINÁSOBNOU RODIČKOU, vůdců sedmi politických stran, v čele s pomateným KOZLEM prezidentem Zemanem, úplně ztratil trpělivost, protože chce všechno nové, a každého, kdo se proti novému Kristu vzbouří, svým rozumem ZVÍŘETE, potrestá, protože nikdo nemá výmluvu, textům dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, nerozumět. Kristus v Písmu a v Rovnosti uvádí, že především kulhavý KOZEL prezident Zeman, se svým Bohem, s drzým pozemským Otcem Satanem kardinálem Dukou, vrazili Kristem vyvolenému Česku, elegantně nůž do zad tím, že neprodleně nepředali vládu nad Českem, a SVĚTEM, jedinému Bohu SVĚTA, novému Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI. Kristus, ze svého milosrdenství, nastoluje další možnost návratu kacířů, k novému Kristu, v době úplňku LUNY, v sobotu, DNE PÁNĚ 15.2.2014, což se pomocí textů SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, zase nezdařilo. První příchod Krista do Brna, a do Česka, první vyvlečení bohatých Baalů a DÉMONŮ, od jejich koryt, s prázdnou, stále stejný Kristus, organizoval pomocí svého služebníka, prezidenta Klementa Gottwalda. Kristus nastolil svou spravedlnost tím, že v souladu s texty Písma, na dobu čtyřiceti let pouště socialismu, vyvlekl od koryt, s prázdnou, bohaté Baaly a DÉMONY. V době čtyřiceti let pouště socialismu, v souladu s texty Písma, potrestal mnohé boháče vězením, stejně tak potrestal mnohé drzé, a zlé, pozemské Otce Satany kněze, kvůli mletí krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu. Po vyvlečení Česka z pouště socialismu, na vzedmuté moře křesťanských sviní, Kristus vyhlásil krátkodobou amnestii, pro všechny chamtivé boháče tím, že vyhlásil také amnestii, pro krutý zmijí jed, a děsivou tmu ekumenického katechismu. Amnestoval bohaté Baaly a DÉMONY jenom proto, aby se s boháči, a s jejich Bohy, s drzými pozemskými Otci Satany kněžími, mohl soudit, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY APOKALYPSY těchto textů. Když člověk pracuje s moukou, je od mouky bílý. Když boháči, a jejich BOHOVÉ, Otcové, Satani kněží, jako vzpurní, drzí, a neposlušní, pracují s největším zlem, se svou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, jsou pro odstoupení rozumu Krista, špinaví, nečistí a mrtví. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud orgány činné v trestním řízení, nebudou vyšetřovat drzé pozemské Otce Satany kněze, kvůli krutému zmijímu jedu, a děsivé temnotě, ekumenického katechismu, a politiky pravice a levice, kvůli lžím o nesmyslných energetických koncepcích Česka, které stejně stupidně opakovalo, či opakuje, všech jedenáct premiérů Česka. Bude ve všem po nedostatku, když Kristem vyvolené Česko, a Slovensko, pochopí, že drzí pozemští Otcové Satani kněží, a jejich Bohové, politici pravice a levice, vedou Česko, a lidstvo, svým rozumem zvířat, do energetického, a tím do ekonomického hrobu. Drzí pozemští Otcové, Satani, kněží, neovládají svoji profesi hledačů jediného Boha SVĚTA, pro svoji vzpouru, proti dokonalé Boží lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Např. ČRo Brno, v pořadu apetyt@bo.rozhlas.cz, představil neúspěšného hledače jediného Boha SVĚTA, starosty ÚJEZDU u Brna, nečistého, špinavého, černého biskupa, drzého pozemského Otce, Satana ThDr. HRADILA, starosta@ujezdubrna.cz, jako odborníka, jak na Krista, tak na SKÁLU křesťanů, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, atd. Drzý pozemský Otec Satan ThDr. Hradil, ve svém TĚLE, své nečisté církve, skrývá tajemství lží protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o svém Bohu, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Z textů ŽÁRU SLOV OHNĚ VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále nic nechápe, protože se ušpinili od své SKÁLY, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJÁCI, ZBRANĚ, atd. Proto, před novým KRISTEM, má nečistou tvář, černého, špinavého Satana, vraha nového Krista. To, čím jiné pomatené trápí, jemu na hlavu se vrátí, jeho násilnictví, a jeho lži, na hlavu mu padnou. Kristus, nečisté, vzpurné, a neposlušné, kdo tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY APOKALYOSY dostávají, a kdo je nedají v médiích na SVÍCEN, nenechá bez trestu. Nečistí, drzí, pozemští Otcové Satani kněží, kteří místo toho, aby pracovali s NOVOU MOUKOU SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, pracují s PRACHEM nečistých, s PRACHY, s PENĚZI, s MAJETKEM, s VOJÁKY, s BANKÉŘI, s KRAMÁŘI, atd. Vítězný běh drzých pozemských Otců Satanů kněží SVĚTEM, spěje ke svému konci. Andělé strážní, jsou z Otců Satanů kněží zběsilí, a šílení, protože nikdo nevěří textům Písma, a písniček, že pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, drzých a neposlušných hlupáků, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, jejich křesťanské, a ekonomické žvásty, a hodnoty, nejsou nikomu k užitku. Jsou ŽIVÝM Kristem prokletí, v Písmu i v písničkách, protože neslouží ani lidem, ani novému Kristu, pouze sami sobě, a to k záhubě své zvířecí DUŠE, svého zvířecího TĚLA a k záhubě Česka a SVĚTA. Kvůli drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, vrahům nového Krista, nikdo nevěří SLOVŮM NOVÝCH NEBES, že bez rozumu Krista, při odstoupení rozumu Krista, nikdo ze vzpurných, a neposlušných vládnoucích zvířat, nepřežije SMRT, velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu. Pomstít SMRT Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, při křesťanských MODLOSLUŽBÁCH, má povinnost každý, kdo uvěří textům Písma o tom, že drzí pozemští Otcové Satané kněží, nikdy nebyli, a nejsou Boží. Dokud nesvéprávný, DUCHEM CHUDÝ, mrtvý blázen, pozemský Otec, pomatenec Satan ThDr. HRADIL, nebude vyšetřován orgány činnými v trestním řízení, dokud nebude v Božím království poslední, kvůli vedení ÚJEZDA u Brna, a Česka, do hrobu ropného, a tím i ekonomického kolapsu, Kristus se nad Českem, a SVĚTEM, svým rozumem, nesmiluje. Boží byl odjakživa pouze technický lid, který nyní v Brně vede vůdce KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, nový Boží SYN, zatím vzpurný a neposlušný, to je mrtvý, rektor VUT v Brně Štěpánek. Drzé pozemské Otce Satany kněze, kteří milují marnost křesťanství, kteří v Písmu vyhledávají o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o své MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, pouze samé lži, protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti, Kristus, svým rozumem, nikdy nepásl. Stejně tak jsou Kristem prokletí blázni KAŠPAŘI, blázni z povolání, banda KAŠPARŮ, psychiatr MUDr. Höschl hoschl@reflex.cz, psychiatři z LFMU v Brně, vedení MUDr. Kašpárkem, tkasparek@fnbrno.cz, Eva.Ceskova@ceitec.muni.cz, atd., kteří nevěří ani na existenci lidské DUŠE, ani na existenci Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, a který dělá dobro, svým rozumem, a zlo, odstoupením svého rozumu. Kvůli nim, nikdo nevěří textům Písma, že lidé mají zlého DUCHA, stejného jako zvířata. Psychiatr MUDr. Höschl v ČRo uvedl, že dnes kdekdo trpí nespavostí, kterou psychiatři léčí antidepresivy. Lékař Kristus, v Písmu, i v písničkách slibuje, že vrátí dobrý spánek postupně každému, kdo jako pokorný, a úplně poslušný, se vrátí ke Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, který svůj Boží lid, pokorný a poslušný, bude pást bez stresů, a bez strachu z budoucnosti. Závod s časem, v době velice blízkého, ropného a ekonomického kolapsu, jistě prohrajeme, uvádí Kristus v Písmu i v písničkách. Kvůli sbírce Bohů, o kterých žvástají religionisté Masarykovy univerzity, vedení pomateným Davidem Václavíkem vaclav@phil.muni.cz, nikdo na SVĚTĚ nevěří tomu, že Ježíš Kristus, je Bůh celého SVĚTA, že je to DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, a který nyní zlé a pomatené křesťanské svině soudí, kvůli mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Drzý pozemský Otec, pomatenec Satan ThDr. HRADIL, musí být vyšetřován orgány činnými v trestním řízení za to, že drze mele dohromady svůj PEKELNÝ OHEŇ, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, s ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kvůli slovům uvedené, drzé, a úplně pomatené křesťanské BOHORODIČKY, kvůli Höschlovi, Češkové, Kašpárkovi, Václavíkovi, a ThDr. Hradilovi, lidé nemilují ŽENU STATEČNOU, a nemilují tím Boha STÁLE STEJNÉHO, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Kvůli uvedeným zločincům a lhářům, lidé nemilují Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, protože milují jejich církve, to je ŽENY PROSTITUTKY, uvedených zločinců, pokrytců, a lhářů psychiatrů, religionistů a kněží. Svůj DRUHÝ PŘÍCHODU do Česka a Slovenska, Kristus organizuje, pomocí svého nového SLOVA, své ŽENY STATEČNÉ. V novém BOŽÍM DOMĚ, na VUT v Brně, stále není ÚSVIT nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na VĚKY VĚKŮ. Nový Kristus, na VUT v Brně, a tím v Česku a Slovensku, stále nevyšel, jako SPRAVEDLIVÉ SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, či jako JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ. Většina ŽEN nemiluje pornografii z toho důvodu, protože chce být pro svého muže, či pro ostatní muže, jedinou pornografií. Vyznat lásku ženě je možné také slovy: „Ty jsi má jediná pornografie“. Láska k TĚLU nové církve, kterou je technický lid VUT v Brně, a ČVUT, je milost Boží. Vůdce nového Božího lidu projektantů, zedníků, a vlastníků firem, pro výstavbu domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, pokorný a úplně poslušný BOŽÍ SYN, rektor VUT v Brně Štěpánek, má povinnost, vyznat nové ŽENĚ STATEČNÉ, svou lásku, těmito slovy: „Ty jsi má jediná PORNOGRAFIE, ty jsi můj Bůh, protože všechno o lidech, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o mletí protikladných nauk, a o nesmyslném mletí promyšlených vychytralostí, je odhaleno jako nahé. Nahé CÍRKVE, nahé ŽENY, pomatenců Höschla, Češkové, Kašpárka, Václavíka, a ThDr. Hradila, nemilují pornografii, nemilují nahotu, protože nahota jejich CÍRKVÍ, jejich ŽEN, je odhaluje jako hlupáky, pomatence, pokrytce, zločince, a lháře, jejichž jediná spása je v tom, že se svými žvásty, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o své MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a o DUŠI a TĚLE každého člověka, vejdou neprodleně do říše ticha. Když vůdce nového Božího technického lidu, rektor VUT v Brně Štěpánek, nevyzná neprodleně ŽENĚ STATEČNÉ, a novému Ježíši Kristu, svou lásku, Kristus, odstoupením svého rozumu, Česko a EU, úplně zničí, uvádí Kristus v Písmu, i v písničkách. Nový Kristus, probouzí OHEŇ svých SLOV NOVÝCH NEBES, v nekonečné křesťanské poušti, kde při MODLOSLUŽBÁCH, žádné Boží slovo, o energetické, ekonomické, ekologické, a mravní SPÁSE Česka, a SVĚTA, stále neprší. Už se to nedá. K návratu k novému Kristu, stačí jediný krok pokorného, a poslušného, BOŽÍHO SYNA, rektora VUT v Brně Štěpánka vut@vutbr.cz. Nový BOŽÍ SYN, rektor VUT v Brně Štěpánek, má povinnost proklínat ústa pokrytců, zločinců, a lhářů, pomatenců, Höschla, Češkové, Kašpárka, Václavíka, a ThDr. Hradila. Mezi novým nebem, a SVĚTLEM SVĚTLA SVĚTA nového Božího slova, pro novou zemí, a mezi křesťanskou nocí, a křesťanskou tmou, je jeden svět náš, na VUT v Brně, tak dobře ho rektore Štěpánku znáš. S pomocí rozumu nového Krista, můžeš být Bohem, a změnit, novou výstavbou, energeticky neotřesitelnou, tvářnost země. Stávající církve se staly muzeem, či skanzenem, zločinců, pokrytců a lhářů, kvůli tomu, že svými ústy, svých žvástů, vedou Česko a SVĚT, do SMRTI, do energetického a ekonomického hrobu. Kvůli VUT v Brně, je NOVÁ ŽENA STATEČNÁ, jak planá země, když nový Boží technický lid, nemiluje. Bohu milá je VUT v Brně. V Brně už SVÍTÁ tím, že Básník, a Písničkář, nový Kristus, evangelium pro současnou dobu, svého DRUHÉHO PŘÍCHODU, objasňuje i písničkami, což je milostivý dar. Pro nového BOŽÍHO SYNA, pokorného a úplně poslušného, pro rektora VUT v Brně Štěpánka, je nová ŽENA STATEČNÁ, gejzír léčivý, vhodné zázemí, pevné až k zbláznění, protože je nejlepší, je lepší než PETR Štěpánek. ŽENA STATEČNÁ chce být volná, v náručí klidném, v náručí rektora Štěpánka, zůstávat svá, taková MOUDRÁ a SPRAVEDLIVÁ, jaká opravdu v Písmu je. ŽENA STATEČNÁ, v bouřlivých vodách mrtvých křesťanských sviní, chce v přístavu, na VUT v Brně, volně dýchat. Kristus nebude sám, když se zázrak stane, když dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, sváže Boží loveckou sítí, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, veškerý nový Boží lid VUT v Brně. Jen řekni rektore Štěpánku ANO, a ŽENA STATEČNÁ, bude navěky Tvá. Ti proroci, kteří předběhli dobu, předběhli ji rozumem Krista, nikoli rozumem svým. KRÁLOVSKÉ KNĚŠTVO nového Božího lidu VUT v Brně, bude v čele světového dění, až nový Boží technický lid, vedený BOŽÍM SYNEM, BOHEM, rektorem PETREM Štěpánkem, bude zářit na NOVÉM NEBI, jako zlaté HVĚZDY, či jako zlaté SEDMIKRÁSKY nad Brnem, navěky a navždy. K lásce patří odpovědnost a dospělost, kterou pomatenci, Satani, Höschl, Češkové, Kašpárek, Václavík, a ThDr. Hradil, jako DĚTI vzpurného a neposlušného Otce Satana ThDr. Hradila, pro odstoupení rozumu Krista, mít nemohou. Překvapivé na VUT v Brně, Česku a Slovensku je to, že nikdo nechce být dospělý a odpovědný. Stačí uvést v médiích, či na VUT v Brně, vše o Bohu a lidech, dát PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů APOKALYPSY na SVÍCEN, a nový Kristus bude jednat sám tím, že drzé, nečisté, Kristem prokleté křesťany, lháře a zloděje, kteří si neberou k srdci ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, znečištěné křesťanskou SKÁLOU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, pošle do říše ticha. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, ovládají pouze svou profesi, kterou jsou lži, a vzpoura proti Bohu, proti vládě nového Krista, nad lidmi celého SVĚTA. Stále ukrývají tajemství Písma. Mají tvář vzpurných čertů, podvodníků, zlodějů, a lhářů. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Dodnes nemají ani kněží, a ani lidé, o SPRAVEDLIVÉM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM Kristu, který o sobě v Písmu všechno uvedl, ani ponětí. Takové vědce, kteří kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, jaké máme na Masarykově univerzitě, máme všude. Pokud ekumenické čarodějnice, a jejich protikladná a promyšlená dogmata, neshoří v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, nový Kristus se nad Českem a SVĚTEM nesmiluje. Jenom hlupáci mají sbírku jejich světových Bohů, která nikoho nemůže vysvobodit z křesťanského PEKLA, za Boha. Nové SLOVO KRISTA, je však jako OHEŇ, jako kladivo, na jejich SKÁLU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vrazi nového Krista, vojenští kaplani, zbraně, atd. První příchod Krista do Česka, je historickou událostí, uvedenou v mnoha textech Písma. Kristus, v Česku boří militaristický ekumenický katechismus, kvůli sobě samému. V Písmu, i v písničkách, oslavuje svůj PRVNÍ PŘÍCHOD do Česka, i svůj DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka. Výročí PRVNÍHO PŘÍCHODU Krista do Česka, v úterý, DNE PÁNĚ 25.2.2014, oslavuje Kristus nejenom v Písmu, ale i v písničce. Uvádí v ní, že mnozí nezaměstnaní mají křesťanský černý PÁTEK, DNE PÁNĚ 28.2.2014, i v ÚTERÝ, DNE PÁNĚ 25.2.2014. Dobrý Bože, k zázrakům se měj. Ať nezaměstnaní vidí, že je nečekaně rychle můžeš obohatit, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, dle svých zákonů. Odplať křesťanským sviním na Masarykově univerzitě, podle jejich vědeckých činů. Udělej z hlupáků religionistů Masarykovy univerzity, ZEMĚDĚLSKÉ NEVOLNÍKY, až na věky věků. Svůj druhý příchod do Česka, do Kristem vyvoleného Brna, ke svému technickému lidu VUT v Brně, který Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, Kristus nečiní tajně. Organizuje poznání o Kristu a lidech, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů APOKALYPSY, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, všech vzpurných, drzých, a neposlušných militaristů, po kterých nesmí zůstat ani větev, ani kořen, ani v Česku, ani ve SVĚTĚ, snad již v únoru 2014. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, ústy studio.brno@rozhlas.cz, uvedl. Keď som tuna nie je, na VUT v Brně, svým rozumem, tak som tady není, v Česku, svým rozumem. Kristus tady není, v Česku, protože nový rektor VUT v Brně Štěpánek, nevěří textům Písma, že odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, dělá z lidí úplné idioty, a z Česka, a ze SVĚTA, úplný bordel, či křesťanské, militaristické, PEKLO. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy, dle Písma, nebude v Česku brzy ani žhavé uhlí na ohřátí, Boží hněv nad vzpurnými, drzými a neposlušnými křesťanskými militaristy, již neprodlévá. Nový rektor PETR ŠTĚPÁNEK, stejně tak studio.brno@rozhlas.cz, jako úplně pokorní, a poslušní služebníci nového Krista, mají povinnost, zapsat se do PAMĚTNÍ KNIHY APOKALYPSY těchto textů, svými skutky tak, aby z nové, LEVICOVĚ SPRAVEDLIVÉ, RUDÉ ŽENY STATEČNÉ, z REBELKY, porodili neprodleně nového Ježíše Krista, jediného ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, Česka a SVĚTA, a tím se znovu narodili. Kristem vyvolené Brno, se znovu narodí, v novém DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, v Brně, když na VUT v Brně, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, sestoupí nový Kristus neprodleně, již v pátek, DNE PÁNĚ 14.2.2014. Jeho NOVÉ SLOVO, o nezbytnosti MLETÍ Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, nesmí být na VUT v Brně, zase odloženo. VUT v Brně je DÁMOU, a DÁMOU zůstane dál, když nový rektor VUT v Brně PETR Štěpánek, otevře oči a uši tak, že SLOVEM NOVÝCH NEBES, nastolí celosvětový mír, mezi Kristem, a jeho novým, Božím, technickým lidem. Rektor VUT v Brně ŠTĚPÁNEK, stejně tak studio.brno@rozhlas.cz, nemají výmluvu. Jako znalci nového Krista, mají povinnost dělat spravedlivé skutky proto, aby Brno, a Česko, bylo NEVĚSTOU. NEVĚSTA, VUT V Brně, nemůže být novému Kristu nevěrná, když ŽENICHEM je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Především rektor Štěpánek, má povinnost mě přijmout, aby mu všechno, o dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, bylo jasné. DÁMA, VUT v Brně, stejně tak studio.brno@rozhlas.cz, mají povinnost, neprodleně učinit z Bhagavadgíty, z Tóry, z Bible, z Koránu, atd., KNIHU ŽIVOTA tím, že noví, Bohu milí kněží, z VUT v Brně, budou mluvit pravdu jak o Kristu, tak o energetice, dle kapitol 120 až 177, či dle posledních osmi, či osmnácti stran, této kapitoly, již v pátek 14.2.2014, a tím nebudou Česko pochovávat, do HROBU velice blízkého ropného, a tím i ekonomického kolapsu. Nový Kristus, který v Brně, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, na VUT v Brně, a ve studio.brno@rozhlas.cz, organizuje svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, již velice dlouho, nechce aby někdo z lidí zahynul. Vyžaduje, aby se všichni zachránili programovými změnami, při druhém vyvlečení bohatých Baalů a DÉMONŮ, od jejich koryt s prázdnou, tentokrát ke stolům, či ke korytům, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. NOVÝ JERUZALÉM, Brno, má povinnost, slavným, druhým příchodem nového Krista, úplně zničit SEDMINÁSOBNOU RODIČKU, sedm vůdců vládnoucích politických stran Česka, stejně tak osmého pomatence, smradlavého kuřáka, kulhavého KOZLA, prezidenta ZEMANA, a jejich Boha, Satana kardinála DUKY. Přes RADIO studio.brno@rozhlas.cz, bych chtěl zahrát novému rektoru VUT v Brně Štěpánkovi, k jeho narozeninám, v pátek DNE PÁNĚ 14.2.2014, kdy se má povinnost narodit, jako pokorný, a úplně poslušný BOŽÍ SYN, kterého toužebně očekává všechno tvorstvo. Kristus stále vyčkává, chce se nad VUT v Brně, v novém DNES ZLATÉHO DNE naplnění Písma, smilovat. Smiluje se, když nový Boží technický lid, bude mluvit jak pravdu o Kristu, tak pravdu o energetice. Když Bohové z VUT v Brně, z milosrdenství rozumu Krista, ukončí v pátek, veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ, nový Kristus, dovolí jít Česku do Božího království, již při úplňku Luny, v sobotu, DNE PÁNĚ 15.2.2014. Přátelství s novým Kristem, to jsou slova Písma, která platí. Pravé přátelství s novým Kristem, neustoupí ani vojenským kaplanům a válkám. Přátelství s novým Kristem, to jsou oči, které vidí, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Jejich cena, ZLATA Božích zákonů, je smyslem našeho života. Pravé přátelství, to je víc než láska ke SKÁLE militaristů v Česku, k PRACHŮM, k PENĚZŮM, k MAJETKU, k vojenským kaplanům a ke zbraním. Nový Kristus, oslavuje sám sebe, svou dokonalou lásku, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, nejenom v Písmu, ale i v písničkách. Pomatenci v médiích, každou lásku k Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, uvedenou Kristem v písničkách, považují za svou lásku k sexu. Hospodin s hlupáky již nemá žádný soucit. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nad lidmi nebude vládnout z VUT v Brně, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů. Láska Božích příkazů a zákonů, je jako květina, která klíčí do poupěte, v únoru 2014. Kdo na VUT v Brně lidi miluje, tomu nejvíc kvete. Ať mocná pýcha rozumu zvířete rektora Štěpánka, nedusí život náš. Dej, ať VUT v Brně, je tvůj zástup, o Pane náš. Kupředu do minulosti, v zemi, kde zítra, v Božím království, znamená již včera, v době čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti, je možné jít pouze s rozumem Krista. Mléko, krutého zmijího jedu ekumenického katechismu, je stříbro odvržené. Věčně zelená je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Ti, kdo se vrátí ke Kristu, budou mít ŽIVOT VĚČNÝ tím, že se budou nového Krista bát, a složit mu, jako úplně poslušní. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Energetická spása Česka a SVĚTA, je možná pouze při striktním dodržování příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jediného LÉKAŘE SVĚTA, Ježíše Krista. Pro čarodějnictví drzých ekumenických Otců Satanů kněží, a jejich Bohů, politiků pravice a levice, Kristus uvedl v Písmu dostatek důkazů, pro jejich neprodlené spálení ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Energetická spása Česka a SVĚTA je možná pouze rozumem Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA, nikoli rozumem lidským, např. rozumem zvířete rektora VUT v Brně Štěpánka. Přirozený člověk rektor Štěpánek, nemůže přijmout Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Jsou mu bláznovstvím. Nemůže je chápat, protože je může posoudit, až DUCHA SVATÉHO, z Božího milosrdenství, mít bude. Protože je mu evangelium o Boží, energetické, ekonomické, ekologické, a mravní spáse Česka a SVĚTA stále zahaleno, VUT v Brně spěje k záhubě, s celým Českem, v době velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu. Nový Kristus v Písmu uvádí, že do energetické budoucnosti Česka a SVĚTA vidí, i pomocí textů Písma, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Z milosrdenství svého rozumu, nechal Hospodin, v roce 2006, a v roce 2008, vybudovat, na výkresech, návrh sídliště, z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní spásou, jak Česka, tak SVĚTA. Jer.12/2,4,16až51/58, atd. S těmito výkresy, v roce 2006, byli seznámeni osobně mnozí vládnoucí politici pravice a levice, a odborníci na energetiku, z VUT v Brně, a z ČVUT. V roce 2008, z milosrdenství rozumu Krista, byly tyto výkresy vyvýšeny na internetu, na www.oplatek.webpark.cz. Zde Kristus umožnil, aby jeho nové slovo, a tyto výkresy, ŠESTÉ ZAPEČETĚNÉ KNIHY APOKALYPSY těchto textů, po několik let, nikdo nezničil. Boží hněv nad vzpurnými a drzými pomatenci, kteří odmítají studovat veškeré Písmo od Krista, již neprodlévá. Nová svatyně Krista, jednak HORA HOSPODINOVA DOMU VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES, jednak rektorát VUT v Brně, po cca 6,3 létech, od roku 2008, DOJDE SPRAVEDLNOSTI, to znamená, že dojde spravedlnosti, v tomto roce 2014. Dan.8/14, Jer.12/2,4,16až51/58, atd. Nyní Česko a SVĚT čeká velice těžká doba soužení, jaká ještě nebyla, protože po zničení ŠESTÉ ZAPEČETĚNÉ KNIHY APOKALYPSY těchto textů na www, nový Kristus, od všech drzých, vzpurných, a úplně neposlušných hlupáků, kteří odmítli jít objasněnou, energeticky neotřesitelnou cestou Boží, již v roce 2008, odstoupil svým rozumem. Plný počet vzedmutého moře drzých, mrtvých vzpurných, militaristických, křesťanských sviní, v Česku vzešel, již v roce 2008 tím, že všichni odmítli stavět sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, kvůli své SKÁLE, kvůli PRACHŮM, PENĚZŮM a MAJETKU. Finančně náročná výstavba sídlišť, energeticky naprosto soběstačných, je pro militaristické křesťanské svině, které svým rozumem zvířat, nenávidí kázeň, naprosto nepřijatelná, a to jak pro bohaté, tak pro chudé. Svým rozumem zvířat, všichni mají jiné zájmy, než energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní spásu Česka a SVĚTA. Kristus vyčkává, chce se nad VUT v Brně, slitovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Protože militaristické religionistické svině z Masarykovy univerzity, ukradli Ježíši Kristu, pomocí sbírky svých militaristických Bohů, jeho moc nad lidmi, nový Kristus, nad novým Božím lidem VUT v Brně, se nemůže smilovat. Slituje se, až tato, SEDMÁ ZAPEČETĚNÁ KNIHA APOKALYPSY těchto textů, bude otevřená, alespoň na VUT v Brně, u rektora Štěpánka. Česko, z milosrdenství rozumu Krista, může být v Brně, především na VUT v Brně, vut@vutbr.cz, či ve studio.brno@rozhlas.cz, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně spaseno, v případě, že VUT v Brně, rektor Štěpánek, a studio.brno@rozhlas.cz, nebudou blokovat můj telefon, a budou ochotní spolu se mnou projednat dokonalou Boží lásku, Božího rozumu, uvedenou v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Výkresy, s návrhem sídlišť ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, byly předány všem rektorům VUT v Brně, nyní také nově novému rektoru VUT v Brně, PETRU ŠTĚPÁNKOVI, DNE PÁNĚ 19.12.2013. Nový rektor PETR ŠTĚPÁNEK, nová SKÁLA technického lidu, má povinnost, bát se úplného zničení neposlušného Česka, novým Kristem v případě, že mě, posledního proroka tohoto stupidního nespravedlivého militaristického věku nepřijme, pro svou pýchu, svého rozumu, své DUŠE, a svého TĚLA, které má stejné, jako ostatní zvířata. Kaz.3/18až6/10až8/8až12/3, Jer.1/17,12/2,4,16,15/19až23/29,32,31/27,32až51/58, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18 až19/20,20až33/16až43/26,31, atd. Nový Kristus v Písmu Česku slibuje, že od vzpoury technického VUT v Brně, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, v roce 2008, se po cca 6,3 létech, to je v roce 2014, Dan.8/14, Jer.12/2,4,16až51/58, atd. odpustí VUT v Brně křesťanskou, militaristickou nepravost. Velké slitování nad lidem VUT v Brně, snad již nastane nyní, neprodleně, snad již v únoru 2014. Snad již Kristus ukonči veškeré křesťanské militaristické zlo sám. V Písmu slíbil, že novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do Česka a Slovenska, který Kristus činí nikoli kvůli hříchům křesťanských sviní z Masarykovi univerzity, které jsou k energetické SMRTI lidstva, ale kvůli sám sobě, kvůli energetické spáse celého SVĚTA, svůj rozum, ze svého milosrdenství, vrátí. A kdyby Kristus, neskončil ty dny odstoupení svého rozumu, od vzedmutého moře, mrtvých, militaristických sviní VUT v Brně, nebyl by spasen, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, žádný vzpurný a neposlušný člověk. Až mrtví, to je vzpurní a neposlušní odborníci z VUT, z milosrdenství rozumu Krista, vyjdou po široké cestě do Božího království, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného, budou sice strašlivou všemu tvorstvu, ale nemusí se za své skutky, lži, podvody, či pokrytectví stydět, protože je způsobil Kristus, odstoupením svého rozumu. Učinil to proto, aby již v únoru 2014, úplně zbořil křesťanské militaristy, religionisty, filozofy, ekonomy, kramáře, vojáky, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

KÁZEŇ, a nový Boží řád, v době přelomu věků, konce éry fosilních paliv, kdy dle Písma, v Česku, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, je nejpohodlnější, a jedině možný způsob života. Při odstoupení rozumu Krista, je každý člověk pouze prázdnou nádobou. Rozeznat prázdnou nádobu, ve které se zrcadlí krutý zmijí jed, a děsivá temnota ekumenického katechismu, od nádoby plné, ve které se zrcadlí Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, může jenom člověk, který Boží rozum, z Božího milosrdenství, má. Pokud nyní, na přelomu věku konce éry fosilních paliv, si Kristem vyvolené Česko, vybere zlo svého rozumu, který je stejný, jako rozum zvířat, a ne dobro rozumu, stále stejného Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který je uvedený také v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, úplně zanikne. Nastal úsvit nového DNE PÁNĚ, který nebude trvat tisíc let, který bude, pro pokorné, a úplně poslušné plné nádoby, ve kterých se bude zrcadlit NOVÉ VÍNO, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, až na věky věků. Drzé, neposlušné, a vzpurné nádoby, ve kterých se zrcadlí STARÉ VÍNO, jedu a děsivé temnoty ekumenického katechismu, kvůli kterému, úplně pomatení lidé, neslouží novému Kristu, ale drzým pozemským Otcům, Satanům, kněžím, a jejich SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vojenští kaplani, vojáci, zbraně, atd., nový Kristus, ze svého milosrdenství, úplně zničí, odstoupením svého rozumu. Vzpurní a neposlušní hlupáci, se požerou navzájem, ve válkách, a v revolucích. Z milosrdenství rozumu Krista, zůstanou v Česku na zemi pouze ti, kdo neprodleně zničí vzpurné a neposlušné tím, že z APOKALYPSY těchto textů, udělají PAMĚTNÍ KNIHU se jmény těch, kdo Kristu budou sloužit, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ Česka, zřízené dle kapitol 135,175,176a177. Z milosrdenství rozumu Krista, snad již nastane DEN PÁNĚ, který spálí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, všechny prázdné nádoby tím, že spálí všechny stupidní roboty z Masarykovy univerzity, při zveřejnění APOKALYPSY těchto textů, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, v novém Božím DOMĚ, na VUT v Brně, plnou nádobou, plným sudem, rektorem Štěpánkem. Když v novém Božím domě, na VUT v Brně, z APOKALYPSY těchto textů, se stane PAMĚTNÍ KNIHA, se jmény nového Božího technického lidu, pokorného, vděčného za Boží technický rozum, kteří jako úplně poslušní, začnou novému Kristu sloužit, s bázní a s úctou, mnozí religionisté, filozofové, ekonomové, politologové, sociologové, atd., ve vzedmutém moři, v říši mrtvých, na Masarykově univerzitě, úplně zaniknou tím, že sestoupí do říše ticha, cestou vyvolených. Všechny národy budou blahořečit rektoru Štěpánkovi, když mě na VUT v Brně dobrovolně přijme, jako posledního proroka tohoto nespravedlivého věku, svým rozumem zvířete, pro pochopení, že lidé, svým rozumem zvířat, nedokážou nastolit SVĚT NOVÉ ZEMĚ, pomocí SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES, z Boží spravedlností, energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Všechny národy budou plné nádobě, rektoru Štěpánkovi, blahořečit, když v novém DNES naplnění Písma, při DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka mě přijme, a když padne před novým Kristem na kolena tím, že mluvením pravdy o Kristu, a pravdy o energetice, sežehne všechny vzpurné NESPRAVEDLIVÉ křesťanské militaristy tak, že po nich nezůstane ani kořen, ani větev. Veškerá práce, kterou Česko, a lidstvo, nyní dělá, nemá smysl, protože nový Kristus rozvrací, boří, a ničí, BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, odstoupením svého Božího rozumu, od vzedmutého, neposlušného, vzpurného, drzého, a tím mrtvého moře, militaristických, křesťanských sviní Česka, a to od bohatých, i od chudých. Pokud z Božího milosrdenství, bude DEN PÁNĚ, DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista, na VUT v Brně, ještě před úplňkem Luny, v sobotu 15. 2. 2014, bude to zázrak. Zatím to vypadá, že novému Kristu vyhovuje až doba po úplňku Luny, protože svým rozumem, ze svého milosrdenství, zatím nikoho spravedlivého a moudrého nezasadil. Stále lze doufat, že se nad lidem VUT v Brně, svým rozumem, ze svého milosrdenství chce smilovat tím, že vše militaristicky nespravedlivé, zboří. Smiluje se, když rektor VUT v Brně Rais, mluvením pravdy o Kristu, a o energetice, úplně zničí stávající STÁTNÍ SPRÁVU proto, aby s pomocí VUT v Brně, a s pomocí ČVUT, vybudoval vše nové tím, že zasadí STROM SPRAVEDLNOSTI nové STÁTNÍ SPRÁVY, dle kapitol 135,142,175,176,177, atd. Dle Písma a písniček od Krista. Málokdo ví a zná, že lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, co šla blízko VUT v Brně, a co odešla z rána nového DNE PÁNĚ, při úplňku Luny, DNE PÁNĚ, ve čtvrtek 16.1.2014, nikdo na VUT v Brně, nedohoní. Příště, to je při úplňku Luny, v sobotu 15.2.2014, ji rektore Štěpánku, na VUT v Brně udělej místo, a neztrácej čas, nesmyslnými žvásty, svého rozumu zvířete. K čemu teď vrásky. Málo znáš RUDOU ŽENU STATEČNOU. Pro militaristické křesťanské svině, jsou dvě SVĚTOVÉ VÁLKY málo. Pro nového Krista, však jsou tři SVĚTOVÉ VÁLKY, o které usilují vojenští kaplani Satana kardinála Duky, a vrchního velitele KOZLA prezidenta Zemana, moc. Dle Písma, a dle písniček od Krista, ŽENA STATEČNÁ je minulostí, i přítomností, Česka a Slovenska. Proto si jí nový Boží technický lid VUT v Brně, musí vážit. Na VUT v Brně musí ŽENA STATEČNÁ porodit DÍTĚ, SYNA, nového Ježíše Krista, který bude ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, pást všechny státy SVĚTA. Česko a Slovensko jsou ZEMĚ, kde zítra, v Božím království, znamená již včera, v období vedení Česka a Slovenska, stále stejným Kristem, v době čtyřiceti let Boží spravedlnosti, POUŠTĚ SOCIALISMU. ANATOMIE nedostatečnosti zvířecího rozumu rektora Štěpánka, je v Písmu, v nekonečné křesťanské poušti, objasněna dostatečně srozumitelně, pro každého znalce veškerého Písma od Krista. ZVACÍM DOPISEM, do energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, je APOKALYPSA těchto textů, PAMĚTNÍ KNIHY pomalého POSLEDNÍHO SOUDŮ, Baalů a DÉMONŮ, ekonomů, jejich stupidního DÉMONSKÉHO učení o lidské spravedlnosti. Veškeré nespravedlivé militaristické, křesťanské tradice, musí být zapomenuty, v jedinou hodinu DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE, na VUT v Brně. Krok rektora Štěpánka do neznáma, je krok odevzdání se, či podřízení se, rektora Štěpánka, dokonalému, Božímu, technickému rozumu, přijetím nového Krista, za jediného ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Když se v hlavě rektora Štěpánka, budou ZRCADLIT Boží myšlenky, o Boží spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, a o nezbytnosti zrušení všech vojenských kaplanů, všech válek, všech zbraní, a např. téměř všech aut, kvůli energetické, ekonomické, ekologické, a mravní spáse Česka a SVĚTA, nový Kristus, možná se na VUT v Brně vrátí. Veškerá lidská práce, bez konzultace s Kristem, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, je marná. Rektor PETR Štěpánek, bude na SKÁLE stát. Nový Kristus, jeho příkazy a zákony, bude ta SKÁLA. Nový Kristus se smiluje, když rektor Štěpánek, bude třešňový sad, na Božím ÚBOČÍ HORY, veškerého Hospodinova Písma. Kristem vyvolené Česko, má povinnost, jít na úbočí SKÁLY HORY PÍSMA od Krista, jít o něco výš, než ostatní státy SVĚTA. Za všechno může čas přelomu věků konce éry fosilních paliv. Z příběhu o Kristu UKŘIŽOVANÉM zbývá jen málo, protože křesťanství, dle vůle Boží, skončí ve výčitkách. Čas přelomu věků se skrývá v nás, jako nový Ježíš Kristus. Proto rektor PETR Štěpánek, NOVÁ SKÁLA, má povinnost nebýt listem, v třešňovém sadu, ale KVĚTEM, který Kristus otevírá proto, aby slyšel nového Krista. SKÁLA, PETR Štěpánek, zná dokonalou lásku SLOV a VĚT, Božích příkazů, a zákonů. Proto, svou láskou k Božímu rozumu, má povinnost, změnit Česko a celý SVĚT tím, že bude rázně požadovat mluvení pravdy o Kristu, a pravdy o energetice, především v Čro, v ČT, v TWR a v Proglase. DRUHÝ PŘÍCHOD Krista na VUT v Brně, z milosrdenství rozumu Krista nastane v okamžiku, když rektor Štěpánek, pochopí texty Písma o tom, že jeho technický rozum, a jeho technická paměť, jsou vlastnictvím Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Z boje rozumu TĚLA a DUŠE rektora Štěpánka, které jsou stejné, jako u zvířat, proti rozumu Krista, který má, nad DUŠÍ a TĚLEM Štěpánka, naprostou moc, je východisko jediné, PADNOUT před rozumem Krista, NA KOLENA. KŘEST ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, znamená změnu jména Božího lidu. Božím lidem nejsou zlí a drzí religionisté z Masarykovy univerzity. Ty je nezbytné připomínat s proklínáním, kvůli lžím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o sbírce náboženských Bohů. Novým Božím lidem je lid technický, z VUT v Brně a z ČVUT, který má povinnost, dát PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů na SVÍCEN, pro nový Boží lid technický. Tím z Bible, z Bhagavadgíty, z Tóry, z Koránu, ze SLOVA DOGONŮ, ze SLOVA MAYŮ, atd., učinit KNIHU ŽIVOTA věčného, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného. KNIHA ŽIVOTA začne fungovat, když rektor Štěpánek, spolu se svým novým Božím technickým lidem, začne v médiích mlet dokonalou Boží lásku, Božích příkazů, a zákonu POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Boží hněv nad neposlušnými a vzpurnými hlupáky, již neprodlévá. Dej pane Bože dej, ať nezaměstnaným smolařům je hej, dej, ať Baalové a DÉMONI, jsou z toho udivení, že život na NOVÉ ZEMI, není jenom trápení a žal, to prosím, abys dal. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

3.) Nový Boží lid, pokorný a úplně poslušný Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, má místo staré BOŽÍ TROJICE, která je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, kterou je nutné připomínat s proklínáním, novou BOŽÍ DVOJICI, nového JEŽÍŠE KRISTA a jeho ŽENU STATEČNOU, RUDOU, či ČERVENOU, REBELKU. K novému, pokornému, a úplně poslušnému Božímu lidu, patří ti noví kněží, ti zedníci, a jejich vlastníci, kteří z milosrdenství rozumu nového Krista, pro znalost slov a vět, která změní celý SVĚT, pro znalost dokonalé lásky ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, začnou neprodleně měnit TVÁŘNOST ZEMĚ, pomocí rozumu Krista, novou výstavbou, výrobou, dopravou, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelnou. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, novou Boží trojicí, milující nového Krista, jako sama sebe, jako svůj technický rozum od Krista, který je pouze Boží milostí, tvoří především ti, kdo jako Bohové, novou výstavbou, energeticky neotřesitelnou, změní TVÁŘNOST ZEMĚ. Novou TROJICI BOŽÍ, tvoří tito, úplně poslušní, BOHOVÉ. 1.) Zedníci. 2.) Lid projektantů, vedených rektorem VUT v Brně Štěpánkem, vut@vutbr.cz. 3.) Vlastníci velkých firem, které ve velkých městech, např. v Brně, v Praze, či v Bratislavě, staví bytové domy, např. info@central-group.cz, stavos@stavos.cz, reko@reko.cz, smrcka@ms-invest.cz, prumyslove.praha@seznam.cz, otyk@otyk.sk, info@uposs.cz, kvoldan@psjihlava.cz, atd. Vládu nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který chce vládnout nad Českem a SVĚTEM, svými Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, má povinnost zajistit, především vůdce nového technického Božího lidu VUT v Brně, rektor Štěpánek, a to dobrovolně a neprodleně. Výstavbu sídlišť, z domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které vůbec nebudou potřebovat fosilní paliva, je nezbytné zahájit neprodleně. Stále stejný Kristus, jediný Bůh SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, svým krutým zmijím jedem, a děsivou temnotou křesťanského ekumenického katechismu, nastolil nad lidmi vládu politiků pravice a levice tak, že mentálně retardovaní, pomatení lidé, kteří vládnou nad ostatními, pro odstoupení technického rozumu, Krista, zákonodárce, dělají pro sebe RÁJ, a pro ostatní křesťanské PEKLO. PEKLO NEBUDE, ráj Boží majetkové spravedlnosti, do Kristem vyvoleného Česka, a Slovenska, se podruhé vrací, tentokrát nikoli na HRADĚ, v PRAZE, u KOZLA prezidenta Zemana, ale kvůli velice blízkému, ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu, z milosrdenství rozumu Krista, u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně. O nastolení vlády nového, SPRAVEDLIVÉHO Ježíše Krista, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad Českem, a tím nad celým SVĚTEM, má povinnost rozhodnout, v novém DNES naplnění Písma, v pátek, DNE PÁNĚ 14.2.2014, především rektor VUT v Brně Štěpánek. Bude ve všem po nedostatku, když nový Boží technický lid VUT v Brně, se ke Kristu vrátí neprodleně. Iz.1/1až29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15, Oz.2/18,5/7,15až9/7,12,15až14/3, Dan.9/14až11/39až12/2, 2.Kor.3/5,9až4/3až10/4až13/5,8, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32až51/58, Kaz.3/18,4/17až6/10,8/8,9/10,10/6,20,12/3. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Nový Kristus, dal Česku, a tím SVĚTU, novou potravu, kterou je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Jakmile tato potrava bude v novém Božím domě, u rektora Štěpánka, na VUT v Brně, Kristus na Česko a SVĚT, vylije svoje požehnání, uveden Texty APOKALYPSY, které z milosrdenství rozumu Krista píši, jsou PAMĚTNÍ KNIHOU. Budou PAMĚTNÍ KNIHOU, až bude Bible KNIHOU ŽIVOTA tím, že v PAMĚTNÍ KNIZE těchto textů, budou zapsána jména těch, kteří, v novém DNES naplnění Písma, budou Kristovým zvláštním vlastnictvím. K těm, které Kristus, z milosrdenství svého rozumu vyvolí, být pokornými, a úplně poslušnými BOŽÍMI DĚTMI, či být BOŽÍMI SYNY, bude svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, shovívavý. Mal.3/10,12. Což učiní z toho důvodu, aby lidé celého SVĚTA, novému a jedinému Bohu SVĚTA, novému Ježíši Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, mohli v pokoře, a v úplné poslušnosti, sloužit uznáním, že nový Kristus, ve veškerém ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, je VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, a SPRAVEDLIVÝ tím, že žádného vzpurného, a neposlušného hlupáka, nenechá bez trestu. Kdo bude tvrdit, že se nebude trápit, studiem veškerého Písma od Krista, tomu Kristus, svůj rozum, který je nyní pouze Boží milostí, nevrátí, a nechá ho zhynout. Každý musí nového Krista milovat jako SAMA SEBE, jako rozum Krista, pro svou DUŠI, a pro své TĚLO, protože DUŠE a TĚLA lidí, jsou stejná, jako u zvířat. Kdo se znovu narodí ŽENĚ STATEČNÉ, která je nyní veškerým Písmem od Krista, učiní z Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, atd., KNIHU ŽIVOTA tím, že z nového Krista učiní jediného ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, UČITELE, LÉKAŘE, MEDIÁLNÍHO MISTRA, atd. Ten kdo se znovu narodí ŽENĚ STATEČNÉ, učiní DEN PÁNĚ, hořící jako PEKELNÁ PEC Vatikánu, ve které budou sežehnutí všichni boháči a chudáci tím, že budou sežehnuti Bohové lidí, drzí pozemští Otcové Satané kněží, a jejich Bohové, Baalové a DÉMONI a jejich DÉMONSKÉ, EKONOMICKÉ UČENÍ. Je stále naděje, že Kristus, z milosrdenství svého rozumu, se nad pokornými, úplně poslušnými, a spravedlivými smiluje tím, že nový Boží technický lid, VUT v Brně, a ČVUT, mluvením pravdy o novém Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, a mluvením pravdy o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, dle posledních osmi stran této kapitoly, úplně zničí stávající STÁTNÍ SPRÁVU. Je stále naděje, že Kristem vyvolené Česko, z milosrdenství rozumu Krista, který je jako SLOVO NOVÝCH NEBES, SKÁLOU, pochopí texty Písma o tom, že Kristem vyvolené Brno, je NOVÝM JERUZALÉMEM, sestupujícím ze SLOV PÍSMA, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Když nový kněz, OKŘÍDLENEC, NEMLUVŇÁTKO, nový rektor VUT V Brně Štěpánek, z milosrdenství rozumu Krista, nechá vzejít SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích tím, že na VUT v Brně, začne mlet SKÁLU nového Božího SLOVA, SKÁLU, či pravdu, Božích příkazů, a pravdu zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, bude v Česku, a ve SVĚTĚ, ve všem po nedostatku. Všechny národy budou Kristem vyvolenému Brnu blahořečit, když nový Kristus, svým rozumem způsobí, že rektor Štěpánek, s pomocí rozumu Krista, bude studovat PAMĚTNÍ KNIHU APOKALYPSY těchto textů. Boží hněv již neprodlévá. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Bude Česko pustošit, odstoupením svého rozumu, až do doby zveřejnění PAMĚTNÍ KNIHY APOKALYPSY těchto textů, na internetu, na VUT v Brně, u rektora Štěpánka, v kostele v Domašově, Bohu milým Otcem, farářem Dominikem, a v médiích, především v ČRo1, v DOTECÍCH VÍRY, v TWR v Proglase, atd., kde stále protiprávně blokují můj telefon. Místo odpočinutí je na sídlištích, ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a ze ZIMNÍCH DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených v roce 2006, a 2008, na výkresech, v kapitole 129, které znalci PAMĚTNÍ KNIHY, z Česka a Slovenska, dobře znají z www.oplatek.webpark.cz. Nový Kristus, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, dá jako KOŘIST, dá jako ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dá jako vládu nad mnohými těm, kdo vytvoří STÁTNÍ SPRÁVU novou, nekapitalistickou, obdobnou, jako byla v době čtyřiceti let pouště socialismu, nyní z řad odborníků, dle kapitol 129,135,148,175,176, atd. Bože, ať hanba a děs padnou na všechny mé nepřátele v médiích, ať odtáhnou v náhlém zahanbení, do říše ticha. Bože dej, ať ve vzedmutém moři křesťanských militaristických sviní, nekazí dobré mravy Česka, především drzí pozemští Otcové, Satané, kněží, z Proglasu, TWR, ČRo, ČT, atd., Holík, Endlicherová, Kolegar, Vaďura, Kubíček, Raus, Hůlková, atd. Mal.1/7,10až2/9,15,17až3/10,16,20. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Mým úkolem posledního proroka, tohoto Kristem prokletého věku, militarismu a imperialismu, je energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně spasit Česko, a celý SVĚT, dokonalým objasněním Písma, filmů, písniček, atd., a to neprodleně, protože Boží hněv již neprodlévá. Boží vůlí je, aby Kristem vyvolené Česko, při odstoupení rozumu Krista, v děsivé křesťanské tmě, nepadalo vlastním pádem, rozumu vzpurných hlupáků, vládnoucího lži lidu, do energetického, ekonomického, ekologického, a mravního hrobu, ale aby se neprodleně zachránilo tím, že nový Boží technický lid VUT v Brně, z milosrdenství rozumu Krista, nastolí vládu nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad všemi lidmi Česka, a v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nad všemi lidmi světa. Kristus v Písmu uvádí, že každý člověk, svým rozumem, svého TĚLA, a své DUŠE, nenávidí kázeň, protože, pří odstoupení rozumu Krista, nemá než dech svého chřípí. Při Božím navštívení, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, dle Písma, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé na ohřátí, má každý povinnost, se k novému, VŠEMOHOUCÍMU, a VŠEVĚDOUCÍMU Kristu, neprodleně vrátit, čtením veškerého Písma od Krista. Především nový Boží technický lid, má povinnost, k novému Kristu se vrátit neprodleně, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Při odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, od TĚLA a DUŠE člověka, každý DUCH, a každé TĚLO člověka, zemdlí. Nový Kristus, v době konání pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, při psaní těchto textů, kterým chce na SVĚTĚ vše změnit, dokazuje v APOKALIPSE pomalého Božího soudu, všem lidem, svou moc, nad každou DUŠÍ, a nad každým TĚLEM, každého člověka. Plný počet pohanů, či hlupáků, vzešel tím, že nikdo z lidí, k novému Kristu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, se neprodleně, dobrovolně, nevrátil, a nezačal novému Kristu sloužit tak, jak jemu se líbí, v pokoře, a v úplné poslušnosti, s bázní, a s úctou. Kdyby se Kristus odmítl smilovat, svým rozumem, nad těmi, které si nyní vyhlédne, Kristem v Písmu slíbený, mírový, všesvětový summit, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, by nebylo možné uskutečnit. Kristus vyčkává, protože nad pokornými, a úplně poslušnými, se chce smilovat. Kdo se nyní, jako pokorný, a úplně poslušný, k novému Kristu neprodleně vrátí, získá jako KOŘIST, ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Život věčný, jako KOŘIST, dá Kristus Česku a SVĚTU v případě, že stávající vládnoucí elita, bude usilovat o úplné zničení stávající STÁTNÍ SPRÁVY, a o KOŘIST, kterou jsou místa, v úplné nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, zřízené dle kapitol 175a176. Při odstoupení rozumu Krista, Česko úplně zanikne. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,33/16až43/26,31, Mal.1/7až13,2/2,9,3/10,16, 5.Moj.5/8,7/5až15,18/18,30/12,18,32/16až43, Oz.2/18,5/7,15,8/12až9/7,12,15,14/3, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Jud.12, Ez.3/4,21až33/17až37/12, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37,12/28,13/17, Iz.29/11až24,33/22,57/10až20,63/14,18,65/15, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7až7/18, K.M.1/4,6/6až24,7/16,8/21,12/10,17,27,17/11až19/6, Jóel1/14,2/11,26,4/2,4,12,21, atd. Vůlí Boží je, aby se každý člověk pochopil, že tvorstvo bylo vydáno marnosti vzdoru kněží, religionistů, a psychiatrů, proti textům veškerého Písma od Krista. Nový Kristus vyžaduje, aby se každý Krista bál, poklekl před ním, pro znalost nového Krista, a pro znalost jeho ŽENY STATEČNÉ, která je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV Písma veškerých NOVÝCH NEBES. V době stávajícího Božího navštívení, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který nebude trvat pouze tisíc let, který bude až na věky věků, nikdo nemá výmluvu, textům veškerého Písma od Krista, neporozumět. Kristus má absolutní moc, nad TĚLEM, a DUŠÍ, každého člověka, protože každému TĚLU, a každé DUŠI člověka, dává svůj rozum tak, jak sám chce. Pokleknout před novým Kristem musí každý člověk, protože při odstoupení rozumu Krista, od DUŠE a TĚLA člověka, je rozum lidí stejný, jako mají zvířata. Odstoupením svého rozumu, od znalců Písma, a od psychiatrů, od znalců TĚLA a DUŠE člověka, od vzpurných a neposlušných kněží, především od faráře Dominika z Domašova u Brna fara@domasov.info, od religionistů z Ústavu religionistiky FFMU, vedených Davidem Václavíkem vaclav@phil.muni.cz, a psychiatrů LFMU, vedených vzpurným psychiatrem, MUDr. Kašpárkem, tkasparek@fnbrno.cz, Eva.Ceskova@ceitec.muni.cz, koná nový Kristus, pomalý, POSLEDNÍ, SOUD, nad celou zemí. V DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém mírovém summitu, vykoná svůj soud, rychle a úplně tím, že mnohé, ze svého milosrdenství, svým rozumem, úplně uzdraví, ze lží, pokrytectví, lenosti, závisti, atd. Stačí mluvit pravdu o novém Kristu, o nové ŽENĚ STATEČNÉ, a pravdu, o DUŠI, a TĚLE každého člověka, pravdu o koncepci energetiky, uvedené v novém Písmu, pro státy celého SVĚTA, a svolat celý SVĚT, na SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, do DOLINY O2 Arény v Praze. Úplně poslušní a pokorní znalci veškerého Písma od Krista, mají povinnost nemít žádné své zájmy, svého rozumu, který je stejný, jako rozum zvířat, pro pochopení, že jedinou SKÁLOU pro Česko, a lidstvo, je rozum Krista. Kristus vyžaduje naplnit Písmo kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA tím, že drzý pozemský Otec, Satan farář Dominik, z Domašova, bude vyšetřován Policií ČR v Rosicích, za svoje lži, protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti, o své MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Stačí donutit npor. Šoukala, bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, vůdce Policie ČR v Rosicích, aby poslal prap. Kadaňku, společně se mnou, na faru do Domašova. Když drzý pozemský Otec, Satan, NEMLUVŇÁTKO, farář Dominik, bude usvědčen ze lží o Kristu, potom již budou donucení mluvit pravdu o Kristu, a pravdu o DUŠI a TĚLE člověka, také všichni religionisté LFMU, a všichni psychiatři LFMU. Nový Kristus vyžaduje, aby se celé Česko vrátilo k novému Kristu, na faře v Domašově, u Otce Bohu milého, u faráře Dominika, v jedinou hodinu, či v jediný DEN PÁNĚ, nového DNES naplnění veškerého Písma od Krista. Nový Kristus, se smiluje, svým rozumem, pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, nad znalci veškerého Písma od Krista. Př.1/7,14,8/17až31/10, Řím.1/18až8/20,29až11/28,39, Žalm1/1,33/6až96/7až150/6, Kaz.3/18,6/10až8/8až12/3, Jer.1/17až23/29,32,31/27,32až51/58, Sír.5/5až23/19,24, atd. Bránit se dokonalé Boží lásce, bránit se energeticky, ekologicky, ekologicky, a mravně neotřesitelnému Božímu království, SPOLEČNÉMU STOLOVÁNÍ, a dokonalému NATURÁLNÍMU PLNĚNÍ, je hřích, který je k energetické, ekonomické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Boží vůle je, aby každý znal, že Kristus, jím vyvolené vzpurné a drzé Česko, a Slovensko, vedl svým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa, a to dle textů Bible, aniž prorokování kohokoli z proroků, vládnoucího, či nevládnoucího, lži lidu, k provedení změny režimů Česka a SVĚTA, které uvedl v Písmu, potřeboval. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nepotřeboval, a nepotřebuje žádné prostředníky, jako např. drzé pozemské Otce Satany kněze, či jiné proroky, k tomu, aby prosadil svou vůli, při změně SPOLEČENSKÉHO ŘÁDU. Svoji vůli vyvlečení bohatých, od jejich koryt s prázdnou, při svém prvním příchodu do Česka a Slovenska, v době čtyřiceti let pouště socialismu, prosadil sám. Nepotřebuje drzé pozemské Otce Satany kněze, kteří o Kristu UKŘIŽOVANÉM lžou, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, ani dnes, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, nyní na VUT V Brně. Když bude chtít, nové DNES naplnění Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU nového Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, pro lidstvo celého SVĚTA, bude např. na VUT v Brně, u nového rektora Štěpánka, již při úplňku MĚSÍCE, v sobotu, DNE PÁNĚ 15. 2. 2014. Dle Písma a písniček od Krista. Dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, něžný romantik, píše náš příběh. Ví co kdy přijde, máš ji, když ji nemáš, při odstoupení rozumu Krista, od vzpurných, drzých a neposlušných hlupáků, odmítajících studovat Písmo, které je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Učinit rozhodnutí o návratu k Bohu, je nezbytné. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Kristus, který vedl Česko a Slovensko odjakživa, dle textů veškerého Písma od Krista, v písničkách, v Písmu, a z úst Pavla Kosatíka z pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, uvádí, jaká mlha vyšla z úst Krista, na celý SVĚT. Při odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, v mlze, či v atmosféře lží ekumenických kněží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, lží psychiatrů LFMU, o TĚLU a DUŠI člověka, a lží vládnoucí technické elity, o koncepci energetiky, v době velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, MLHA, či ATMOSFÉRA veškerých lží způsobuje, že lidem, bez Božího rozumu, při odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, splývají všechny uváděné lži, s realitou pravdy o Kristu, o TĚLU a DUŠI člověka, a lží o koncepcích energetiky Česka a SVĚTA tak, že všichni, kdo se odmítají trápit studiem Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, nedokážou rozeznat pravdu, od uváděných lží, vládnoucího lži lidu. Mal.1/13, Splynutí reality pravdy a lží, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, pravdy a lží o TĚLU a DUŠI člověka, a pravdy a lží o koncepci energetiky, bude trvat tak dlouho, dokud se křesťanská Boží dvojice pomatenců religionistů Masarykovy univerzity, vedené vzpurným vůdcem Ústavu religionistiky FFMU Davidem Václavíkem vaclav@phil.muni.cz, psychiatři LFMU, vedené vzpurným vůdcem MUDr. Kašpárkem, tkasparek@fnbrno.cz, Eva.Ceskova@ceitec.muni.cz, neschodnou na pravdě o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, na pravdě o sbírce Bohů religionistů FFMU, na pravdě o DUŠI a TĚLU každého člověka, a na pravdě o vstupování a odstupování rozumu Ježíše Krista od každého TĚLA a DUŠE člověka, s farářem Dominikem v Domašově u Brna fara@domasov.info. MLHA a křesťanská TMA skončí, když vyjde SVĚTLO Boží spravedlnosti. Cesta Česka a Slovenska do Božího království, Boží spravedlnosti, se nejlépe objasňuje na úplně pomatené samostatné pracovnici OBECNÍHO ÚŘADU v Říčkách, na vzpurné, pyšné, a neposlušné militaristické svini, MARTĚ MLČKOVÉ, rozené Sedlákové, to je STOVĚŽATÉ, KOMUNISTICKÉ, opakovaně shromážděné k odsouzení, která opakovaně chce obec@obec-ricky.cz, vymazat z adresáře vzpurných, drzých a neposlušných. Pomatené Martě stále nevadí, že její špatná výchova k spravedlnosti, je z její zlé mysli, způsobené odstoupením rozumu Krista. Její rodiče, Marie a Josef, Boží rozum, v ČÁSTEČCE DUCHA SVATÉHO, o Boží SPRAVEDLNOSTI měli, byli totiž aktivní komunisté. Boží rozum, o Boží spravedlnosti, jim v době čtyřiceti let pouště socialistické Boží spravedlnosti umožnil, aby svými ústy, vyvlékli bohaté Baaly a DÉMONY, ekonomy, a kapitalistické bankéře, od jejich koryt, s prázdnou, a aktivně, svými ústy, trestali drzé pozemské Otce Satany kněze, pro jejich lži, o BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI, pro chudé. Kristus se nesmiluje, svým rozumem, nad nikým, kdo nepochopí z textů Písma, že jen pomatenci říkají. Ach, nač se trápit studiem veškerého Písma od Krista. Bůh, každého neposlušného, vzpurného, zabije. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Dle písničky od Krista. Na válečné stezce je rozhněvaný muž, poslední prorok tohoto věku, pokrytců a lhářů, Stanislav Oplatek. Jdu do toho s Vámi, kde máte v Domašově, či v Brně, sraz. Válka tykadélek, právě začíná. Lid nezaměstnaných je hloupej, protože má stále holou riť. Jako štvaný zvíře, jsem už povadlej. Mařím všechny plány, těch co lžou. Kde máte sraz. Schizmatici, rozkolníci, ve vzedmutém moři militaristických sviní, např. vzpurný vůdce Ústavu religionistiky FFMU David Václavík vaclav@phil.muni.cz, a vůdce náboženských pomatenců v Česku, drzý pozemský Otec Satan kardinál Duka, jsou schizoidní, pro neschopnost skončit prosazování své křesťanské vůle, protože vůle nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, uvedená ve veškerém Písmu od Krista, se jim hnusí. Hlupák, kterého nový Kristus nenávidí, David Václavík v médiích prohlásil, že učení o Ježíši Kristu, je nyní vědecky rozděleno, mezi kněze, např. mezi Satana kardinála Duky, a mezi religionisty Masarykovy univerzity. Satan kardinál Duka, učí vše o jediném Bohu SVĚTA, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, na MODLÁŘSKOU STVŮRU, a religionisté Masarykovy univerzity, učí vše o témže Kristu, jako o sbírce Bohů hinduistů, muslimů, křesťanů, židů, atd. Vůli Boží je, aby všemi očekávaná změna paradigmatu, na energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelný, byla provedena buď v kostele v Domašově, Bohu milým Otcem farářem Dominikem, mluvením pravdy o OHNI ŽÁRU SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, nebo na rektorátu VUT v Brně, u nového rektora PETRA Štěpánka, mluvením pravdy, o jedině správné koncepci energetiky Česka a SVĚTA, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. PETR Štěpánek, je NOVOU SKÁLOU, na které nový Kristus, postaví církev svou, nové STÁTNÍ SPRÁVY, kterou pekelné křesťanské brány nepřemohou v případě, že rektor Štěpánek, z milosrdenství rozumu Krista, bude mluvit jak pravdu Kristu, tak o energetice. Na vzedmuté moře militaristických křesťanských sviní v Česku, vyplul ve středu, DNE PÁNĚ 29.1.2014, do děsivé křesťanské temnoty, zbloudilý koráb nové vlády Česka, vedené vzpurným KOZLEM z ČSSD, premiérem Sobotkou. Vzpoura sedmi stran vládnoucích politických zvířat pravice a levice, a osmého KOZLA, prezidenta Zemana, proti novému Kristu, se děje z důvodu, že Česko zapomnělo signál volací, k novému Kristu. Mich.2/3,4,10až5/4,9, Oz.2/18,5/7,15až13/14, atd. Signálem volacím je prosba k novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, která zní. My sami, bez tvého rozumu, nový Ježíši Kriste, nedokážeme otevřít čtyři základní knihy, SLOV NOVÝCH NEBES, Bhagavadgítu, Tóru, Bibli a Korán, přestože víme, že se vzájemně doplňují a upřesňují, ve TVÉ SLÁVĚ, jejich STVOŘITELE. Nyní přežije jenom ten, kdo se nebude bát SMRTI vlády KOZLA premiéra Sobotky, protože jeho vládu, Kristus dal Česku rozhněván, a v prchlivosti si ji vezme. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud koráb, s vládou KOZLA Sobotky, a ostatních zvířat politických stran pravice a levice, neskončí na dně, vysušeného vzedmutého moře militaristických sviní. Nový Kristus v Písmu, v písničkách, ve filmech, i v Rovnosti uvádí, že správně umístěné Domašovsko, má povinnost, změnu paradigmatu, na energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný, provést neprodleně, již v neděli, v SEDMÝ DEN PÁNĚ, 2.2.2014, na HROMICE. Bohu milí Otcové Satani kněží, musí učinit rozhodnutí, že již na HROMNICE, bude o novou vládu více. Nový Kristus v Písmu i v Rovnosti uvádí, že již na HROMNICE, kdy SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, svítí o hodinu více, Bohu milí Otcové Satani kněží, musí rozhodnout o tom, že prolhaní a vzpurní politici pravice a levice, pokrytci, musí začít Kristu sloužit nově, v NOVÉ VLÁDĚ Česka, zřízené dle kapitol 130,175a176, kázáním Krista ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEVĚDOUCÍHO a VŠEMOHOUCÍHO. Vždyť Kristus v Písmu i v Rovnosti slíbil, že vzpoura vzedmutého moře militaristických sviní Česka, proti Kristu, potrvá pouze krátce. Lidé musí Krista milovat jako sama sebe, i kdyby jim sebevíc ublížil, protože pouze jeho rozumem, může být, jedno velké, celosvětové Česko, energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně, spaseno, a zachráněno, před úplnou energetickou zkázou. Kristus v Písmu i v Rovnosti objasňuje, že Kristus je nevěrný, pokorným a úplně poslušným, pouze dočasně, a to až do doby zveřejnění textů APOKALYPSY na internetu, v kostele v Domašově, a na VUT v Brně. Svoje zálety, Kristus v Písmu zdůvodnil dostatečně srozumitelně pro každého. V Písmu uvedl, že nelze říkat, že SKÁLA vzpurných, bohatých pokrytců, Baalů a DÉMONŮ, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, je horší, než SKÁLA pokorných, a úplně poslušných, služebníků nového Krista, kterou je elektronicky plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolované, dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Kristus končí svoji vládu nad lidmi z Masarykovy univerzity. Vyžaduje, aby vládl nad lidmi z VUT v Brně, protože veškerý hovor, o novém Ježíši Kristu, musí být veden o Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, mají povinnost proklínat každého, kdo se vzbouří, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdokoli se vzbouří proti novému Kristu, pro neznalost veškerého Písma od Krista, toho Kristus potrestá na TĚLE, a DUŠI tak, jak v Písmu slíbil. Poznání nového Krista, a poznání nové ŽENY STATEČNÉ, se začíná bázní před ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, VEŠKERÉHO PÍSMA, OD JEDINÉHO BOHA SVĚTA. Z kopců, kde byla pomocí lží o Kristu UKŘIŽOVANÉM, postavena ARCHA SPÁSY, se musí jednou sejít dolů, na majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, uvádí Kristus v Písmu, i v písničkách, již na HROMNICE, 2.2.2014, což se zase nepodařilo. Plný počet pokrytců v Brně tím vzešel. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31,51/19, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,20, Přisl.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,24/12,20,31/10, Iz.2/22až21/5až29/11až24,31/9,33/22až48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,27/29,28/9až33/17, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až12/28až13/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14,13/5,8, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11. Moře militaristických sviní, musí být úplně vysušeno, na VUT v Brně. Kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, padne jak BANKOVNÍ SYSTÉM, tak VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX. Kristus zabije každého, odstoupením svého rozumu, kdo jako neposlušný a vzpurný, bude dále milovat stávající vládnoucí Bohy Česka, KOZLA Sobotky, a KOZLA prezidenta Zemana. Když jednou Česko padne, tak na SVĚTĚ, z politiků pravice a levice, již nikdo nevstane. Kristus, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství, každého člověka usvědčil ze lží o Kristu, a ze lží o energetice. Pastí pro vládnoucí pomatence, je hormon štěstí, lásky a důvěry v Boží rozum, který Kristus dá těm vzpurným a neposlušným, kdo se k novému Kristu vrátí, jako pokorní a úplně poslušní. Těm, kdo dají APOKALYPSU těchto textů na SVÍCEN, kdo tím nového Krista uvedou do jeho nové slávy, při jeho druhém příchodu Krista ZLODĚLE, do Česka, takovým svěří vládu nad mnohými, v úplně nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, a v nové VLÁDĚ Česka, zřízené dle kapitol 175a176. SPRAVEDLIVÝ Kristus, vyvleče bohaté Baaly a DÉMONY, na Domašovsku např. Dorazila, Králíka a Kočího, a v Česku např. Babiše a Kelnera, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nové vládnoucí elitě, z milosrdenství svého rozumu, přidělí svůj majetek, to je veškerou půdu Česka a SVĚTA. Ze zla přelomu věků konce éry fosilních paliv, nikdo v Česku, a na SVĚTĚ, nevyvlékne své šíje. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, určené novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, a ČVUT, připadly odpadlíkům od víry v nového Krista, ČERTŮM religionistům Masarykovy univerzity, a drzým pozemským Otcům, Satanům, kněžím. Kristus slíbil, že se smiluje, nad pokornými a poslušnými. Donkichotský klín, či mlýn, krutého zmijího jedu, a tmy, ekumenického katechismu, je SMRTÍ. Iz.29/11až24,57/10,16,20, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až12/28až13/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Oz.2/18,5/7,15až13/11,14/3až33/17, Dan.2/2až11/39,12/2, Žalm37/5,11,35,50/16,22,96/7. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Nový Kristus, dle písniček od Krista, a dle Písma, chytá vzpurné a neposlušné, křesťanské, militaristické pomatence, do své nové Boží lovecké sítě, svého rozumu, kterou každého omotává, na doživotí. Ez.3/4,21až17/20, atd. Dle Písma a písniček od Krista. SYNY BOŽÍMI, které toužebně očekává všechno tvorstvo, jsou ti DUCHEM CHUDÍ pomatenci z VUT v Brně, kteří z milosrdenství rozumu Krista pochopí, že jsou souzení odstoupením Božího rozumu, v částečce DUCHA BOŽÍHO. Kdo z milosrdenství rozumu Krista pochopí, že každý, od koho Kristus odstoupí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, je mentálně retardovaný, a je tím na úrovni Božího dítěte, ve věku cca osm let, bude vyproštěn z pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurných a neposlušných militaristických křesťanských sviní. Kdo pochopí, že vláda mrtvého, vzpurného, a neposlušného KOZLA, premiéra Sobotky, je mentálně retardovaná, a že nedokáže domyslet následky svých bludů, a lží, o energetice, a bludů, a lží, o Kristu, DUCHU SVATÉM, přestane se bránit dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Především lži lid VUT v Brně, a ČVUT, se dlouho brání, dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů, protože nikdo nevěří tomu, že úplně pomatená vláda KOZLA premiéra Sobotky, pro odstoupení rozumu Krista, je vláda Božích dětí, mentálně retardovaných, kterým, jako nedospělým a neodpovědným, nelze svěřit vládu, nad vzpurným lži lidem Česka. Kristus, vzpurným a neposlušným, úplně pomateným politiků pravice a levice, svůj rozum již nevrátí. Stav demence veškeré vládnoucí elity Česka a SVĚTA, bude trvat do doby, až nový Kristus, nad lidmi bude, vládnou sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Nová Boží lovecká síť, je platná pro celou zemi, a pro hlavu každého člověka, úplně poslušného, i úplně neposlušného. Novou Boží loveckou již pro nikoho není Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, mletím protikladných nauk, a promyšlených militaristických vychytralostí. Ten je pouze MODLÁŘSKOU STVŮROU, a proto je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Novou Boží LOVECKOU SÍTÍ, je nové schéma, nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Dobu soužení, jaká ještě nebyla, Kristus skončí, až lži lid VUT v Brně, či lži lid Domašovska, procitne, při vrácením rozumu Krista, prozíravým, pokorným, úplně poslušným, dospělým, odpovědným, atd., kteří se oddělí, od vlády vzpurných politiků pravice a levice proto, aby vytvořili NOVOU STÁTNÍ SPRÁVU, zřízenou dle Písma, dle Boží vůle, dle kapitol 175, 176. Vzpurní a neposlušní pomatenci, se požerou navzájem, pro svoje lži o Kristu, a lži o energetice. Kristus, vzpurné hlupáky, svým rozumem, již nepase. Nejsou proto k užitku. Jer.1/17až3/14,3/14,16až5/7,6/19až17/24až23/29,32až31/27,32až49/12,20,50/45až51/58, Iz.2/22až21/5až29/11až24,31/9,33/22až48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, atd. Schéma nového Ježíše Krista, jeho novou Boží loveckou síť, lze přirovnat k poledníkům, k rovníku, a k pólům, celé ZEMĚ, či každé hlavy, každého člověka. Ez.17/20. Nový Kristus je ROVNÍKEM, odkud šíří svůj rozum, ze svého milosrdenství, svou sítí poledníků, jak na celé zemi, tak na každé lidské hlavě. SLUNOVRAT Božího rozumu v Česku nastane, až na VUT v Brně, bude PRAVÉ POLEDNE tím, že SLUNCE, či SVĚTLO SVĚTA Bhagavadgíty, projde místním POLEDNÍKEM, na hlavě nového rektora VUT v Brně, PETRA Štěpánka. Jakmile rektor PETR Štěpánek, mě přijme, z důvodu dialogu o nové Boží energetické koncepci, pro Česko a SVĚT, a o nezbytnosti výstavby sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, bude PRAVÉ POLEDNE, pro POLEDNÍK celého Česka. Rektor PETR Štěpánek, má povinnost být NOVOU SKÁLOU, na které nový Kristus postaví svou novou církev, kterou je NOVÁ VLÁDA Česka, zřízená ve veřejných výběrových řízeních, z řad odborníků, dle kapitol 135,175a176. Do Boží lásky, nové Boží lovecké sítě, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, se vejde celý širý svět. Stane se tak, když nový rektor PETR Štěpánek, bude POLEDNÍKEM ZAMĚPISNÝM, pro všechny státy SVĚTA. Politiku již dělá pouze Kristus. Dle ČRo2, existuje osm druhů inteligence. Osmička je znakem nekonečna, inteligence Boží. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Kristem vyvolené Česko, má povinnost, na VUT v Brně, či na faře v Domašově u Brna, úplně zničit vojáky, a zbraně, úplným zničením vojenských kaplanů, a jejich vůdců, zločinců, drzých pozemských Otců, Satanů, kardinálů Duky a Vlka, a jejich GRANÁTOVNÍKA, vrchního velitele ozbrojených sil Česka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého prezidenta Zemana. Nový Kristus, drzým, vzpurným, a neposlušným hlupákům, Bohům Satanů kněží, a Hadům, orgánům činných v trestním řízení, mrtvým politikům pravice a levice, a technickému lidu, bludným balvanům stávající STÁTNÍ SPRÁVY, nikdy nezapomene žádný jejich skutek. Vůle nového Krista je, aby od SLUNOVRATU, od ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, od ledna 2014, vládl nad lidmi celého SVĚTA, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ze správně umístěného Domašovska, z VUT v Brně, od nového Božího technického lidu. Kdo svým slovem Satana, či Hada, bojuje proti novému Kristu, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, má smůlu. Nový Kristus, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, zničí každého vzpurného a neposlušného Satana, či Hada, který, pro neposlušnost, nejde okamžitě, a dobrovolně, do energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Tím nový Kristus, který ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, všechno o sobě uvedl, ničí všechny vzpurné, a neposlušné hlupáky. Na NOVÉ ZEMI, pod NOVÝM NEBEM, zůstanou pouze pokorní a poslušní, pokud se Kristus, nad úplně poslušnými, a pokornými, svým rozumem, ze svého milosrdenství, smiluje. DNE PÁNĚ 25.1.2014, nový Kristus, znovu nebyl PÁNEM nad SOBOTOU, protože pro vysílání křesťanských bludů, krutého zmijího jedu, a děsivé tmy ekumenického katechismu, v TWR v Proglase, a v Dotecích víry v ČRo1, mně drzí, vzpurní, a neposlušní pomatenci, ze své tradice, zase zablokovali telefon. V naprosto nesmyslných bojích o ropu, plyn a suroviny, netrhá muslimy nový Kristus, který svým slovem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, chce v Česku, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolit celosvětový mír. Muslimy v nesmyslných válkách, trhá vzpurný VLK, kardinál VLK, společně s neposlušným Satanem kardinálem Dukou. Rozmnožovací pud křesťanských sviní, v říši mrtvých, ve vzedmutém moři hlupáků a idiotů, je silnější, než pud sebezáchovy. Kristus potrestá všechny vzpurné a neposlušné hlupáky, kteří odmítají věřit textům Písma o tom, že LEVICOVĚ RUDÁ ŽENA STATEČNÁ, v době čtyřiceti let pouště socialismu Česka, měla rudé štíty bohatýrů, Marxe, Engelse, atd. Nah.2/4. Nové DNES naplnění Písma, o Boží LEVICOVÉ SPRAVEDLNOSTI, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, je vždy v době od novoluní, do úplňku MĚSÍCE, nyní v Božím vítězném ÚNORU, od čtvrtka 30.1.2014, do neděle 15.2.2014. Křesťanská a militaristická neposlušná a vzpurná nemluvňátka, je nezbytné rozdrtit SKÁLOU, kterou je ROZUM KRISTA, DUCHA SVATÉHO, Boha stále stejného, poskytovaný pouze pokorným, a úplně poslušným. Nový Kristus vyžaduje, aby každý byl stejně spravedlivý, jako nový Hospodin, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Nah.1/4,9,2/4,3/10, Sír.4/18,5/5,7/16,40/29,43/26,31, Žid.3/9,5/11,6/3,6,8/10,10/37,12/28, Iz.21/5,29/11až24,33/22až57/10,16,20až66/24, K.M.1/4,6/6až24,7/16,12/10,17,27až19/6, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,9/7až15,13/11,14/3, Ám.3/7,15,5/10až25,8/2,7,11, Jan1/1,13,8/42,10/12,12/43,15/25, Luk.6/24,17/10,20,34,19/44,20/18,21/15,24/44, Jud.12, Sk.3/23až7/42,17/23,30,31, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, atd. Nový Kristus, všechny možné tresty, pro uvedené vzpurné zločince, pro BLUDNÉ BALVANY stávající STÁTNÍ SPRÁVY, uvedl v Písmu. Celý SVĚT trestá odstoupením svého rozumu, kvůli faráři Dominikovi z Domašova u Brna, a kvůli novému rektoru VUT v Brně PETRU Štěpánkovi, kteří se, ke Kristu, odmítají vrátit dobrovolně. Např. na Ukrajině, se koalice a opozice KOČKUJE, dle filmu REBELKA, pouze z toho důvodu, že pomatenci chtějí RÁJ, pro svou skupinu vládnoucí luzy, a pro ostatní luzu chtějí PEKLO. U nás nebude PEKLO pro žádného nezaměstnaného, nebude ani RÁJ pro boháče, na Domašovsku, pro Dorazila, Králíka a Kočího, v Česku pro Babiše, či Kelnera, protože svůj RÁJ dává nový Kristus lidem tím, že v Božím království, energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelném, každému dá smysluplnou práci. Ježíš Kristus, jediný Bůh SVĚTA, lidem prominul dobu, kdy vše uváděné nemohli pochopit, kvůli mletí krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu. Kristus není lhář, a to co v Písmu napsal o trestání vzpurných, to bude nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, v Česku realizovat. Nový Kristus je dobrý pastýř, pro pokorné, a úplně poslušné. Drzý pozemský Otec Satan kardinál Vlk, je VLKEM, je Bohem, pro vzpurné, drzé, neposlušné, a pro odstoupení rozumu od Krista, pro mrtvé. Hříchem, který je k SMRTI každého vzpurného a neposlušného bezbožného hlupáka, je láska, ke slávě pozemských Otců Satanů kněží, kardinálů Duky a Vlka, kterou je krutý zmijí jed, a tma, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, ekumenického katechismu. ROBOTI z VUT v Brně, nikdy nebudou chytřejší, než jejich tvůrce, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako BŮH POKOJE, jako ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Technický lid VUT v Brně, a ČVUT, z Písma již dobře ví, že nemůže spoléhat na rozum svých TĚL, a svých DUŠÍ, protože jsou stejná, jako TĚLA a DUŠE zvířat. V Česku, a ve SVĚTĚ, bude ve všem po nedostatku, když pro nového Krista, naleznu místo na VUT v Brně, nebo na faře v Domašově. Láska Božího rozumu, v době boření křesťanského militarismu, je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, je pouze kladivem na SKÁLU ekumenických čarodějnic. Tříští jejich SKÁLU, vojenské kaplany, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, ZBRANĚ, VOJÁKY, atd., úplným zničením BANKOVNÍHO SYSTÉMU a VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. Sláva Božího rozumu, uvedená v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, se objeví, při zničení zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA, hloupého ekonoma, prezidenta Zemana, který, jako mrtvý, vzpurný, a neposlušný, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Je určený, SLOVEM NOVÝCH NEBES, pro říši ticha, včetně veškerých BLUDNÝCH BALVANŮ, stávající zlé STÁTNÍ SPRÁVY. 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Jud.12, atd. Proto především vůdce nového Božího technického lidu, rektor VUT v Brně Štěpánek, nový kněz, má povinnost přiznat novému Hospodinu, veškerou slávu a moc, protože má povinnost, změnit celý SVĚT, úplnou poslušností dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Boží hněv, kvůli drzosti vzpurných bludných balvanů z TWR, Proglasu, ČRo a ČT, již neprodlévá. Je však stále naděje, že se Kristus smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad mnohými zatvrzelými, a neposlušnými, to je mrtvými, když každý týden budu opakovaně uvádět, že týdenní kolotoč, ekumenických nevěrností, stále pokračuje, protože se nenašel nikdo, kdo by se trápil tím, Mal.1/13, že Kristem prokletí kněží, odmítají mluvit pravdu o Kristu, a že Kristem prokletá vládnoucí elita VUT v Brně, odmítá mluvit pravdu o energetice, dle textů, uvedených na konci kapitoly. Urození, jak ještě dlouho bude tupená Boží sláva veškerého Písma od Krista. Milujete marnost militarismu a křesťanství, protože v Písmu vyhledáváte samé lži. Všichni v Česku jsou pobouření tím, že Kristus, pro věrného posledního proroka tohoto věku, Oplatka, koná divy např. tím, že veškeré Písmo objasňuje, i pomocí písniček, filmů, pohádek, atd. Žalm4/1až9, Sír.4/18,5/5,7/16až33/16až43/26,31, atd. Neposlušné a vzpurné, to je mrtvé, pozemské Otce Satany kněze, všech ekumenických církví, Kristus svým rozumem, neživil nikdy, protože Satany kněze, v Písmu určil k pádu, jejich vzdorem, proti dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. 1.Petr.2/7,16,3/13,4/17,5/2,7,9, K.M.1/4, atd. Hřích, který je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je nesoulad s Hospodinem, s jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM. Žalm4/1až9, Milenci ekumenických církví se stále střídají, proto je Bůh ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, stále nepoznán. SYNEM ČLOVĚKA, pro ekumenické církve, je nyní BÝK, či VŮL, hlupák Bělobrádek z KDU-ČSL, který vládne místo SYNA ČLOVĚKA, místo nového Ježíše Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Nový Kristus zůstal manželem těch ekumenických prostitutek, pro které bude HOROU HOSPODINOVA DOMU, veškerého Písma od Krista. Smiluje se svým rozumem, nad úplně poslušnými, pozemskými Otci Satany kněžími, kteří schránu svátostí oltářních, již nebudou zhotovovat. Jer.3/14,16. Smiluje se nad farářem Dominikem z Domašova u Brna, když se oddělí od SYNŮ ČLOVĚKA, od KOZLŮ z ČSSD, od SOBOTKOVCŮ a ZEMANOVCŮ, od BERANŮ z KSČM, od BÝKŮ, VOLŮ či TELAT z KDU-ČSL, a od šílenců, od Kristem nenáviděného PTACTVA ODS tím, že zavrhne BLUDNÉ BALVANY, veškeré STÁTNÍ SPRÁVY, jako Bohem prokleté, pro poznání, že nový Kristus, drzým politikům pravice a levice, svůj rozum, ze svého milosrdenství, již nevrátí. Odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, mrtvých hlupáků, Kristus boří křesťanský militarismus. ČERNOBÍLÁ ŽENA STATEČNÁ, je již dle Písma, i dle filmů, ČERVENÁ, je novým Ježíšem Kristem. Pro nikoho v Česku, a na SVĚTĚ, není na prodej. Bude milovat pouze ty, kdo budou milovat ji, jako sama sebe, pro znalost veškerého Písma od Krista. Jer.1/17až3/14,3/14,16až5/7,6/19až17/24až23/29,32až31/27,32až49/12,20,50/45až51/58, Mal.1/7,10,13,2/2,7,9,3/10,16,20, 1.Moj.15/8,18/32, Žalm4/1až9,33/6,37/5,11,35,50/16,22, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14,13/5,8, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až36/6,24až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Mat.5/3,9,14,18až25/40, 1.Jan.2/20,27až3/8,10až5/2,6,14,16, Ám.3/7až5/10,18až8/2,7,11, Žalm1/1až37/5,11,35až50/16,22až96/7až107/10,18,27,43až127/1,3,5až132/5,8až135/14,18, Luk.16/9,13,17/10až34,19/44,20/18, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až12/28až13/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Písničkář Tomáš Klus, jednu ze svých písniček, kterou jsem neslyšel, nazval číslem 178. Protože nový Kristus, nic na SVĚTĚ nečiní tajně, protože všechno sděluje přes svoje otroky, přes pokorné, a úplně poslušné služebníky Boží, jako člověk, hluboce věřící v nového Krista, stále věřím, že době, když budu psát další kapitolu, s číslem 178, se Kristus nad Domašovskem, nad VUT v Brně, a tím nad Českem, a celým SVĚTEM, smiluje svým rozumem, ze svého milosrdenství. A kdyby nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, v Česku nevysušil vzpurné, vzedmuté mrtvé moře, militaristických křesťanských sviní, nebyl by Božím rozumem, z Božího milosrdenství, energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně, spasen, v novém DNES naplnění veškerého Písma od Krista, žádný člověk. Ám.3/7,5/15,8/11, Žid.4/4,5/11,6/3,6až12/28, Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, Kaz.3/8,8/8, Nah.1/4,9,3/10. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Snad již v Brně, a na Domašovsku, před pohledem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, zmizí jak STARÁ militaristická, křesťanská ZEMĚ, tak NEBE slov jedu a děsivé tmy křesťanského katechismu. Snad, z milosrdenství rozumu Krista, na faře v Domašově, u Otce Bohu milého, faráře Dominika, a na VUT v Brně, u rektora Štěpánka, budou otevřeny všechny knihy SLOV NOVÝCH NEBES. Stávající prohnilý mocenský systém, lze rozbít pouze z milosrdenství rozumu Krista, Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekologii a etice. Hněv nového Ježíše Krista, nad křesťanskou neposlušností, nespravedlností, nad jedem a tmou protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, křesťanského myšlení o Ježíši Kristu, pro ignorování jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, již neprodlévá. Militaristické křesťanství je pro lidstvo SMRTÍ, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, v době velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Kdo uzná nového Boha, NOVÉ SLOVO, SLOVO NOVÝCH NEBES, toho nový Kristus zahrne slávou, a dá mu vládu nad mnohými, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ. Všechny národy budou VUT v Brně blahořečit, když odborníci na energetiku, se již nebudou na nic ptát ani Satanů kněží, ani Hadů, orgánů činných v trestním řízení, či Kristem prokletých politiků pravice a levice, a začnou Kristu sloužit, jako noví kněží tak, jak jemu se líbí, s bázní, a s úctou. S odpuštěním hříchu, pro velice blízký, ropný, a tím i ekonomický kolaps, již nikdo na SVĚTĚ počítat nemůže. Pouze s hrozným soudem, pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Hříchy odpouští již pouze Jezus Kršna tím, že vrátí svůj rozum, který je Boží milostí, pouze těm, kdo budou Jezuse Kršny milovat, jako SAMA SEBE, jako svou Duši, která je stejná jako Duše zvířat, která je moudrá, jako Jezus Kršna, pouze z jeho milosrdenství, Božího rozumu. Kaz.3/18. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Kolotoč křesťanských nevěrností zahajuje vždy v pátek, potřeštěnec, drzý pozemský Otec Satan farář Kubíček, v Proglase, v TWR, twr@twr.cz, rýmováním o životě v militaristickém křesťanství, čímž Krista mírumilovného Krista, a jeho RUDOU ŽENU STATEČNOU, nemůže oslavit. Ez.3/14,21až39/8,13,21,29, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, atd. Křesťanské nevěrnosti v médiích pokračují vždy v sobotu. V sobotu, DNE PÁNĚ 25.1.2014, nový Kristus zase nebyl PÁNEM nad SOBOTOU, protože BLUDNÉ BALVANY, v Proglase, v TWR, pomatenci, František Brož z Partizánského, twr@twr.cz, a v ČRo1, David Václavík, a Terezii Bečková, doteky@rozhlas.cz, nebyli pokorní a poslušní. Místo slávy nového Krista, místo ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, zase mleli, a oslavovali, slávu svou, kterou je krutý zmijí jed, a děsivá tma a temnota, ekumenického katechismu. V neděli, DNE PÁNĚ 26.1.2014, vzpurný pomatenec, hlupák, drzý pozemský Otec, Satan, farář Hurta, z TWR v Proglasu, a dvě drzé křesťanské ekumenické svině, Otcové Satani kněží, Petr Vaďura a Jiří Beneš z ČRo3, nevešli do odpočinutí od svého křesťanského díla ekumenické zhouby. Ignorují Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, platné pro přelom věků konce éry fosilních paliv. Nevěří textům Písma o tom, že nový Ježíš Kristus, vešel do odpočinutí od svého díla, svého rozumu, od drzých, vzpurných, a neposlušných hlupáků, bohatých i chudých. Nový Kristus se vrátí do Česka, svým rozumem, pouze v případě, že APOKALYPSA těchto textů, bude na SVÍCNU, buď v kostele v Domašově, nebo na VUT v Brně, tím způsobem, že BLUDNÝ BALVAN, srocené luzy stávající STÁTNÍ SPRÁVY, letící z krvavých křesťanských nebes, na ZEMI, úplně zanikne. Kvůli vzpurným ekumenickým sviním, hlupákům Františku Brožovi twr@twr.cz, Davidu Václavíkovi, Terezii Bečkové z ČRo1, drzému Otci Satanu Hurtovi z TWR, a Otcům Satanům kněžím, Petru Vaďurovi a Jiřímu Benešovi z ČRo3, nabozenstvi@rozhlas.cz, nebylo DNE PÁNĚ 27.1.2014, ČERVENÉ PONDĚLÍ, prvního pracovního dne, na NOVÉ ZEMI, pod NOVÝMI NEBESY. Nevládne nový Ježíš Kristus, a jeho KRÁLOVNA MÍRU, ČERVENÁ, LÍBEZNÁ, SPRAVEDLIVÁ ŽENA STATEČNÁ, svým Božím rozumem, ale dominantní prvorození samci, KOZLI z ČSSD, BÝCI, z KDU-ČSL, BERANI z KSČM, Kristem prokleté PTACTVO ODS, atd. Česko může být spaseno Božím rozumem, když pokorní a úplně poslušní, budou mít lásku Božího rozumu, LÍBEZNÉ, ČERVENÉ, ŽENY STATEČNÉ, SPRAVEDLIVÝCH Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. BLUDNÉ BALVANY, náboženské, politické a technické elity Česka, ve svém vzdoru proti novému Kristu, se spojily, v jediný velký BLUDNÝ BALVAN, ve SKÁLU, a ze svých krvavých křesťanských nebes, padají k zemi, ve snaze zničit úplně celou ZEMI. Česko si zbytečně zadělává na problémy tím, že chce, aby nad Českem, vládli SAMCI sedmi politických stran, v čele s vládou úplně pomateného KOZLA z ČSSD, Mgr. Sobotky, a kulhavého vzpurného KOZLA, ekonoma, prezidenta Zemana, svým rozumem zvířat, místo nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Hlupáky, BLUDNÉ BALVANY stávající STÁTNÍ SPRÁVY, Kristus nemiluje. Mich.2/3,4,10,5/4,9, Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, atd. V pondělí, DNE PÁNĚ 27.1.2014, proto nebyl Den památky holocaustu, a předcházení zločinům proti lidskosti, protože všichni uvádění pokrytci, jedovatí TRIFIDI, kterými zarostla celá země, nebyli spáleni ŽÁREM OHNĚ SLOV Písma veškerých NOVÝCH NEBES. V médiích shořel pouze jeden pomatený HOŘÍCÍ KEŘ, Jan Palach, zapálený v médiích, STUDENÝM PEKELNÝM OHNĚM, z úst Satanů kardinálů Duky a Vlka proto, aby kočkující se pomatenci, pro jednu skupinu bohaté lidské luzy, mohli nastolit BOŽÍ RÁJ, a pro druhou skupinu lidské LUZY, pro nezaměstnané, úplné KŘESŤANSKÉ PEKLO. Nový Kristus úplně zemřel, protože je mrtvý, a úplně unavený, z ekumenických žvástů, BLUDNÝCH BALVANŮ, veškeré vládnoucí STÁTNÍ SPRÁVY. Nastává čas, kdy Kristus, snad na VUT v Brně, učiní DEN PÁNĚ, hořící jako PEC KŘESŤANSKÉHO PEKLA. Po tomto DNI PÁNĚ, nezůstane po statném SAMCI, KOZLU premiéru Sobotkovi, po jeho nové vládě, a po vrchním GRANÁTNÍKOVI, a jeho vojenských kaplanech, po SAMCI, KOZLU prezidentu Zemanovi, ani kořen, ani větev, dle kapitol APOKALYPSY 175a176. Aby, pro odstoupení rozumu Krista, Česko úplně nezaniklo, především VUT v Brně, nový Boží technický lid, který Kristus živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa, musí u LVIC, vládnoucích na VUT v Brně, porodit mláďata současně tak, aby mnoho úplně pokorných, a poslušných BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně očekává všechno tvorstvo, odpovědných novému Kristu, za každou nepravost, povstalo proti vzpurným, a neposlušným BLUDNÝM BALVANŮM, stávající STÁTNÍ SPRÁVY. Kristus vyčkává, chce se nad VUT v Brně a nad ČVUT v Praze smilovat. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud lid VUT v Brně, a ČVUT, nezhltne úlovek, kterým je vzpurná a neposlušná vláda premiéra KOZLA Sobotky. Politická zvířata pravice a levice, jsou vzpurným křovím, kterým zarostla celá ZEMĚ. Musí být, z VUT v Brně, a z ČVUT, úplně spálena, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, mluvením pravdy o novém Kristu, a pravdy o energetice. Ty, kdo se nyní povýší nad nového Krista, a nad SPRAVEDLIVOU ŽENU STATEČNOU, Kristus zabije, odstoupením svého rozumu. Novému Kristu, a ŽENĚ STATEČNÉ, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Česko si zbytečně zadělává na problémy tím, že ve středu, DNE PÁNĚ 29.1.2014, nepromění v kostele v Domašově, chrámové zpěvy v kvílení, kvůli tomu, že kulhavý KOZEL prezident Zeman, chce nestolit křesťanské Boží vzdoro království, uvedením vlády KOZLA, premiéra Sobotky, do funkce. V sobotu, v novém novoluní, bude PÁNEM nad SOBOTOU, KOZEL premiér Sobotka, místo Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Kristus Česko úplně zničí, kvůli tomu, že si nastolilo křesťanské vzdoro království, místo království Božího. Ráj budou mít bohatí Baalové a DÉMONI, pro DÉMONSKÉ učení, KOZLA premiéra Sobotky. PEKLO budou mít nezaměstnaní. Kristem vyvolené Česko si porodilo vzpurné, stupidní BOŽÍ SYNY. SOBOTKOVCI a ZEMANOVCI, tak jak jsou vzpurní a neposlušní, pro odstoupení rozumu Krista, nejsou Česku a SVĚTU, k užitku. Svoji DUŠI spasí každý, kdo se dá Kristem varovat, a dá APOKALYPSU na svícen. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Kdyby se ekumenické prostitutky, vzpurné církve, smilnící s Baaly a s DÉMONY, DÉMONSKÝM ekonomickým UČENÍM jedu a tmy katechismu, vrátili k manželovi, k novému Kristu ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, bylo by posluchačům TWR, a Doteků víry v ČRo1, telefonicky sděleno. Boží hněv, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, již velmi brzy, při blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, již neprodlévá. Trestání jsou všichni lidé celého SVĚTA, odstoupením rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných hlupáků, kteří stále nechápou, že energetická spása Česka a SVĚTA, je možná pouze technickým rozumem Ježíše Krista, a ne rozumem ZVÍŘETE, rektora VUT v Brně, Štěpánka. Jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nemá problémy s lidmi. Těm dává, ze svého milosrdenství, svůj rozum, v částečce svého DUCHA SVATÉHO, tak jak chce on sám. Buď nechává neposlušné, a vzpurné jedince padat tím, že odstoupí svým rozumem, nebo, ze svého milosrdenství, se i nad neposlušnými, a vzpurnými, svým rozumem, ze svého milosrdenství, znovu smilovává. Pomalý Boží SOUD, je terapií pro všechny lháře, podvodníky a pokrytce, kteří o všem lžou, protože existují vojenští kaplani Otců Satanů, biskupa Cikrleho, či kardinála Duky. Kvůli jejich existenci, Ježíš Kristus, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, má problémy se všemi, a to s cestou veškerého lidstva, do energetické záhuby. Protože uvedení vzpurní a neposlušní Satani kněží, nevešli se svými ekumenickými žvásty ekumenického katechismu do říše ticha, nevládne nad lidmi nový Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, ale totálně pomatená vzpurná, neposlušná, to je mrtvá, vládnoucí elita hlupáků. Vládnoucí, vzpurná, a neposlušná, to je mrtvá vládnoucí OCHLOKRACIE, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, vede veškeré lidstvo, do totální zkázy, která nastane velice brzy, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu. Protože nový Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, chce vše na SVĚTĚ změnit, dokazuje Česku, že je VŠEMOHOUCÍ a VŠEMOHOUCÍ tím, že odstoupil, svým rozumem, který je Boží milostí, i od lidu VUT v Brně, který živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Pro odstoupení rozumu nového Krista, technická vládnoucí elita VUT v Brně, lže o koncepci energetiky Česka, a SVĚTA, obdobně, jako lžou vojenští kaplani, pomocí promyšlených vychytralostí, a protikladných nauk, o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM. SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, je novým Kristem, který žádné další války o ropu, plyn, a suroviny, již nechce. Vyžaduje změnit svět, úplným podřízením se Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Např. vojáci NATO, včetně Česka, se cvičí v bojích, ve válkách o ropu, plyn a suroviny proto, aby mocní a silní křesťané, zvítězili nad méně zdatnými muslimy, a tím si zajistili vládu ve státech, s nalezišti ropy, plynu či surovin, což vše je k energetické SMRTI neposlušného a vzpurného Česka. Nový Ježíš Kristus, který je NOVÝM SLOVEM, na přelomu věků konce éry fosilních paliv vyžaduje, aby Kristem vyvolené Česko, věřilo textům Písma o tom, že DUŠE lidská, např. zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, je stejná, jako DUŠE zvířat, a že pro zajistění integrity, celistvosti a neporušenosti každé lidské DUŠE, jejím spojením s DUŠÍ DUCHA SVATÉHO, je nezbytné zajistit, znalost veškerého Písma od Krista. Mít v pořádku vztah s lidmi, znamená mít jiný vztah s novým Ježíšem Kristem, s jediným Bohem SVĚTA. Nový Kristus vyžaduje, uznat naprostou závislost lidského TĚLA, a lidské DUŠE, na rozumu Krista. Nový Kristus vyžaduje, úplně se podřídit se vůli Krista, a veškerou starost o Česko a SVĚT, vložit na nového Krista, na jeho rozum, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů. Celý SVĚT prochází týmž utrpením, kterým je odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných bezbožných hlupáků. Nový Ježíš Kristus, jediný Bůh SVĚTA, bude slyšet pokorné, a úplně poslušné, až především technická elita VUT v Brně pochopí, že lidský technický rozum nic neznamená. Z tohoto důvodu, musí být Česko, s chytrostí svých nesmyslných energetických koncepcí, vládnoucí vzpurné, a Kristem prokleté, neposlušné luzy, v koncích. Technický lid VUT v Brně, nesmí věřit ani technickému rozumu svému, ani technickému rozumu hlupáků, mnoha energetických komisí Česka, ani technickému rozumu nového ministra průmyslu Česka, ekonoma Mládka, ale pouze rozumu nového Krista, který Kristus, ze svého milosrdenství, uvedl v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Ekumenické církve, a Kristem prokleté politické strany pravice a levice, o zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a o zřízení dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, které umožňuje úplně změnit veškerý průmysl, dopravu, výrobu, výstavbu, atd., nechtějí ani slyšet, ke své vlastní záhubě. Kristus však dal lidstvu Písmo proto, aby na přelomu věků konce éry fosilních paliv, Kristem vyvolené Česko, vše uvedené pochopilo, a zveřejnilo, v ČRo, v ČT, ve školství, atd. Poslušné BOŽÍ SYNY z VUT v Brně, vedené rektorem PETREM Štěpánkem, SKÁLOU, stejnou jako nový Bůh, toužebně vyhlíží všechno tvorstvo. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

4.) Jezus Kršna, dva filmy, jejichž název neznám, z milosrdenství svého rozumu, stvořil jako podobenství, o převzetí vlády nad lidmi, na VUT v Brně, u nového rektora Štěpánka, a jeho nového, Božího, technického lidu. Jeden film, kterého jsem viděl pouze malou část, se zřejmě jmenoval, LŽEŠ, ZEMŘEŠ. Film je podobenstvím o ŽENĚ STATEČNÉ, a o dvou stávajících Bozích Brna. O rektoru VUT v Brně Štěpánkovi, a o rektoru Masarykovy univerzity Bekovi. V závěru filmu, ŽENA STATEČNÁ rozhodla, komu z uvedených dvou, skoro mrtvých rektorů, bude patřit DÍTĚ, jediný Bůh SVĚTA, kterého na VUT v Brně, porodí rektor PETR Štěpánek, NOVÁ SKÁLA veškerého technického lidu SVĚTA. Iz.1/1až9/5až33/22až66/24, Jer.1/17,23/29,32až30/5,31/27,32až51/58, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Př.1/7,14až31/10, atd. Stávající Bohové Brna, skoro mrtvý rektor VUT v Brně Štěpánek, a skoro mrtvý rektor Masarykovy univerzity Bek, se ve filmu pohybovali ve vězení, v jakési krabici, spolu s ŽENOU STATEČNOU. Skoro mrtvý rektor VUT v Brně Štěpánek, a skoro mrtvý rektor Masarykovy univerzity Bek, ve filmu lezli ve svém vězení, v jakési krabici, po svém NEBI, u stropu krabice, a ŽENA STATEČNÁ, ve svém křesťanském vězení, lezla po ZEMI, na dně krabice. Skoro mrtvý rektor VUT v Brně Štěpánek, se stále ptal, komu patří to DÍTĚ, mladý Ježíš Kristus, který se narodí, na VUT v Brně, ŽENĚ STATEČNÉ. Př.1/7,14až31/10, Iz.9/5,629/11až24,33/22až66/24, atd. Na DÍTĚ, na nového Ježíše Krista, si dělal nárok, vrah nového Krista, násilník, rektor Masarykovy univerzity Bek, protože toto DÍTĚ potřebuje, pro své Čerty, či Satany, z Ústavu religionistiky. ŽENA STATEČNÁ, jejich spor o DÍTĚ, o nového Ježíše Krista, který svým rozumem, ze svého milosrdenství, bude pást celý SVĚT, rozhodla tím, že vzpurného a neposlušného, to je MRTVÉHO pokrytce, a vraha nového Krista, rektora Beka, ZASTŘELILA. Horlivost Hospodina zástupů nového technického lidu VUT v Brně, má proto povinnost, neprodleně v Brně realizovat DRUHÝ PŘÍCHOD, stále stejného Krista, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů. Tím pokrytci a lháři, religionisté Masarykovy univerzity, se svými ekumenickými žvásty, jedu a tmy protikladných nauk, a promyšlených militaristických vychytralostí, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, vejdou v médiích, do říše ticha. Bůh zabije každého pokrytce a lháře, odstoupením svého rozumu, když VUT v Brně, neuvěří textům Písma o tom, že křesťanská, ekumenická, MODLÁŘSKÁ STVŮRA, Masarykovy univerzity, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od nového DNES naplnění Písma, od úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ, v sobotu 15.2.2014. Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Iz.2/22až48/5,10,11, Ez.3/4,21,28/9, 1.Kor.1/27až10/12až15/33, Jer.1/17až6/30až51/58, Žalm1/1až81/4,82/5až115/17až132/5,8až150/6, Sír.5/5,19/20,25. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Název druhého filmu, který je podobenstvím, o DRUHÉM PŘÍCHODU nového Krista, v nekonečné křesťanské poušti, kde SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále NEPRŠÍ, pro vzpouru vládnoucí elity proti novému Kristu, do AULY rektorátu VUT v Brně, bohužel neznám. Hlavními představiteli filmu byli BRUCE WILLIS, alias nový JEŽÍŠ KRISTUS, alias nový rektor VUT v Brně PETR ŠŤĚPÁNEK, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, a ŽENA STATEČNÁ, s RUDOU, levicovou HŘÍVOU. BRUCE WILLIS, alias PETR ŠŤĚPÁNEK, měli ve filmu, RUDÉ ŠTÍTY BOHATÝRŮ, levicového Božího myšlení. Nah.1/4,9,2/4, Př.1/7,14až31/10, atd. Hlavní představitel filmu BRUCE WILLIS, alias PETR ŠŤĚPÁNEK, bránili RUDOVLÁSKU, ŽENU STATEČNOU, před vrahy vojáky, vrchního velitele ozbrojených sil Česka, před zakladatelem KOZLŮ ČSSD, před kulhavým KOZLEM, prezidentem Milošem Zemanem. Vzpurní a neposlušní vojáci, s rozumem zvířat, v nesmyslných bojích o ropu a plyn v Iráku, Čečensku, či v Afghánistánu, zastřeli stávající ŽENU STATEČNOU, křesťansky fialovou, kterou drzí pozemští Otcové Satani kněží, považují UFONA, mimozemšťana. Umírající UFON, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jako FIALOVÁ ŽENA STATEČNÁ, sám sebe zmařil v tomto filmu tím, že novým Kristem, učinil novou ŽENU STATEČNOU, s levicově RUDÝMI VLASY. Ve filmu, BRUCE WILLIS, alias PETR ŠŤĚPÁNEK, z mrtvoly ekumenických církví, to je z mrtvoly FIALOVÉ ŽENY STATEČNÉ, UFONKY, vyjmul ČTYŘI KAMENY, či ČTYŘI SKÁLY, kterými jsou čtyři základní knihy Písma, Bhagavadgíta, Tóra, Bible a Korán, které se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. BRUCE WILLIS, alias PETR ŠŤĚPÁNEK, zachránil před Bohy vrchního velitele branných sil Česka, kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, a před vojenskými kaplany ekumenických církví, před ZVÍŘATY VOJÁKY, novou, RUSOVLASOU ŽENU STATEČNOU, která byla v bojích, o ropu, plyn a suroviny, postřelená. RUSOVLASÁ, nová ŽENA STATEČNÁ, je tak nešikovná, že se stále zaplétá do nějakých válek na světě, pomocí Bohů lidstva, pomocí vojenských kaplanů ekumenických církví, a jejích velitele, Satana, faráře, podplukovníka Rumla. BRUCE WILLIS, alias PETR ŠŤĚPÁNEK, vybojovali statečně bitvy, se zvířaty, s vojáky religionisty, na Masarykově univerzitě, odkud na poslední chvíli uprchli, před zničením všech religionistů, na HVĚZDOLETU. Vrchní velitel SVĚTA, nový Ježíš Kristus, ve filmu hlásil BRUCE WILLISOVI, alias PETRU ŠŤĚPÁNKOVI, že na Česko a SVĚT, padají BLUDNÉ BALVANY, nové vlády Česka, spojené v jednu velkou SKÁLU, zubatým KOZLEM, premiérem Mgr. Sobotkou. BRUCE WILLIS, alias PETR ŠŤĚPÁNEK, Česko s SVĚT, před pádem BLUDNÝCH BALVANŮ, nové vláda Česka, PLANETU ZEMI zachránili, v AULE VUT v Brně, u nového kněze, u NOVÉ SKÁLY, u PETRA ŠTĚPÁNKA. BRUCE WILLIS, alias PETR ŠŤĚPÁNEK, v nekonečné křesťanské poušti, kde SLOVO NOVÝCH NEBES stále neprší, přistáli s HVĚZDOLETEM před rektorátem VUT v Brně. V AULE rektorátu VUT v Brně, postavili velký stůl SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, na který ulehl BRUCE WILLIS, alias PETR ŠŤĚPÁNEK, s poraněnou RUSOVLASOU ŽENOU STATEČNOU. RUSOVLASÁ, LEVICOVÁ, ŽENA STATEČNÁ, říkala rektoru PETRU Štěpánkovi, že přišla na tento SVĚT proto, aby ji lidé milovali, a ne proto, aby na ni, ve válkách o ropu, plyn a suroviny, stříleli. LEVICOVÁ ŽENA STATEČNÁ, rektoru PETRU Štěpánkovi poradila, jakým způsobem může zastavit pád BLUDNÝCH BALVANŮ, nové vlády Česka, vedené KOZLEM, vzpurným a drzým, premiérem Sobotkou. Ve filmu, v rozích AULY VUT v Brně, byly instalovány čtyři základní KAMENY Božího rozumu, kterými jsou Bhagavadgíta, Tóra, Bible a Korán, které se v Boží slávě vzájemně upřesňují a doplňují, které tvoří RUSOVLASOU, LEVICOVOU, ŽENU STATEČNOU. Tyto KAMENY Božího rozumu, byly ve filmu OTEVŘENY tím, že noví BOŽÍ SYNOVÉ VUT v Brně, pokorní a úplně poslušní, otevřely tyto kameny voláním, že bez pomocí milosrdenství rozumu Krista, svým rozumem zvířat, tyto KAMENY neotevřou. KAMENY se otevřely tím, že z Písma, veškerého od Krista, vyšlo SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, z Božího milosrdenství. BRUCE WILLIS, alias PETR ŠŤĚPÁNEK, s poraněnou RUSOVLASOU ŽENOU STATEČNOU, byli následně uloženi do INKUBÁTORU, kterou je kancelář rektora PETRA ŠŤĚPÁNKA. Zde se rektor ŠTĚPÁNEK, s RUSOVLASOU, LEVICOVOU, ŽENOU STATEČNOU, miloval tak dlouho, až na VUT v Brně měli velké množství NEMLUVŇÁTEK, které vzdaly novému Kristu chválu. Kristus se nad VUT v Brně, nad Českem, a SVĚTEM, smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až na VUT v Brně, povede široká silnice, na které nezabloudí žádný pošetilec, protože rektor Štěpánek bude člověkem DUCHOVNÍM, který o Kristu, lidech, a energetice, bude z Písma všechno vědět. Kristus setře lidem každou SLZU Z OČÍ v případě, že na VUT v Brně bude velké množství BOŽÍCH SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, na které toužebně čeká všechno tvorstvo. V hluboké děsivé temnotě ekumenického katechismu, bloudí již pouze hlupáci. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Bisexualita zdvojnásobuje naše vyhlídky, že při SLUNOVRATU, na ÚSVITU DNE PÁNĚ, kdy začne nový Kristus vládnout nad lidmi celého SVĚTA, v sobotu, DNE PÁNĚ 25.1.2014, bude Kristus PÁNEM nad SOBOTOU tím, že každý člověk bude milovat nového Krista, jako sama sebe, a stejně tak bude milovat KRÁLOVNU MÍRU, ŽENU STATEČNOU, jako sama sebe, jako jediného Boha celého SVĚTA. Zabít nového Krista, ukřižováním sebe, svými lidskými vášněmi, a sklony své DUŠE, která je stejná, jako DUŠE zvířat, lhaním o novém Kristu, a lhaním o energetice, je trestný čin. Gal.1/7až5/25až6/7, Př.1/714až31/10, Kaz.3/18,8/8. Boží loveckou sítí, vzpurných, a úplně neposlušných pomatenců, od kterých nový Kristus odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, je SLOVO NOVÝCH NEBES. Eze.17/20, atd. Nový Kristus, který vše stávající boří, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných, je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, který, dle Písma, a písniček od nového Krista, vše křesťansky militaristické spálí, protože chce vytvořit vše nové, tak mladě jaré, stejné, jako je nový Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, jako je SLOVO NOVÝCH NEBES, jako je KRÁLOVNA MÍRU, ŽENA STATEČNÁ. Nový Kristus, i KRÁLOVNA MÍRU, ŽENA STATEČNÁ, se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým rozumem, až nezaměstnaným otevře ucho, pro nové Boží slovo, pro SLOVO NOVÝCH NEBES, pro útlak od drzé a zpupné STÁTNÍ SPRÁVY, či pro útlak od vlády ZUBATÉHO premiéra, KOZLA z ČSSD, premiéra Sobotky, Jób36/15, atd. Ztiš se před novým Kristem veškeré tvorstvo, neboť se vypravil ze své SVATÉ HORY, z veškerého Písma od Krista. Kdo se dotkne pokorných, a úplně poslušných, dotkne se zřítelnice nového Ježíše Krista. Zach.2/12, atd. Kdo zná sílu slov a vět, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ten má schopnost, láskou SLOV NOVÝCH NEBES, změnit v lepší, celý SVĚT. Ten kdo dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, poznal blíže, zažil pravý Boží dar. Slovo Boží, je nebezpečná zbraň, pro vzpurné a neposlušné hlupáky, Kristem prokleté. V bodě čtyři, v kapitole 176, na str.19až25, je uvedeno, že Kristus, vládce křesťanského PEKLA slíbil, že Česku přidá ještě dalších deset let vlády hnijící ekonomiky, když vzpurný technický lid VUT v Brně, se neodvrátí od svých hnusných činů, a lží. Vůlí Boží je, aby DEBUTANT Kristus, svou činnost zahájil v kostele v Domašově tím, že Bohu milý Otec farář Dominik, pokorný a úplně poslušný, uvede ve známost, že DUCHEM CHUDÍ, vzpurní a neposlušní pokrytci na VUT, musí čekat na technický rozum Krista, o nové energetice, jako na Boží milosrdenství. Domašovsko bude pod nebesy VINNÉ RÉVY a FÍKOVNÍKU tím, že Bohu milý Otec farář Dominik, se omluví nezaměstnaným, a bezdomovcům, za mletí krutého zmijího jedu, a tmy, ekumenického katechismu, který vytváří nezaměstnané, bezdomovce, vojenské kaplany, či války. Protože nový Kristus, přichází každého smysluplně zaměstnat, nezaměstnaní chudí, mají povinnost se svolávat, na faře v Domašově, a na VUT v Brně. Zničení křesťanského militarismu, musí být v Domašově, či na VUT v Brně, provedeno nikoli silou, ale Boží loveckou sítí, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nezaměstnaní jsou nesmyslně trestání Kristem chudobou, protože nad lidmi nevládne Kristus ZÁKONODÁRCE, svými spravedlivými zákony POLE VĚDY Písma, ale shnilá ekonomika. Hříchy ekonomů, kněží, či politiků pravice a levice, vyšly najevo, až nyní, na pomalém POSLEDNÍM SOUDU, v APOKALYPSE těchto textů. Nový Kristus vyčkává, chce se smilovat, nad úplně poslušným celým Českem, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Smiluje se, až nezaměstnaným otevře ucho, pro nové Boží slovo, pro útlak od drzé a zpupné STÁTNÍ SPRÁVY, či pro útlak od vlády ZUBATÉHO Sobotky, Jób36/15. Nový Kristus se smiluje, svým rozumem, nad celým Českem, až rozhněvaní nezaměstnaní zruší veškeré tradice tím, že se svolají v dostatečném počtu, buď před farou v Domašově u Brna, nebo před rektorátem VUT v Brně. 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4až6/6až24až7/16,8/21až12/10,17,27až19/6, Mar.7/7až13/20, atd. Nový Kristus si přeje, aby do Boží lovecké sítě, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na správně umístěném Domašovsku, byli chycení především tito dva statní, vládnoucí Samci. Přeje si, dle Písma a písničky od Krista, aby byli omotáni Boží loveckou sítí, nikoli silou, ale DUCHEM SVATÝM, jeho rozumem, až na doživotí, a to především Bohu milý Otec Satan farář Dominik z Domašova u Brna, a nový rektor VUT v Brně, PETR Štěpánek. Když, ve vzedmutém moři militaristických křesťanských sviní, se z milosrdenství rozumu Krista, tyto dva statné SAMCE, toto křoví, kterým zarostla celá země, podaří pacifikovat, SLOVEM NOVÝCH NEBES, Kristus již bude jednat sám, a smiluje se, ze svého milosrdenství, nejenom nad Českem, ale nad celým SVĚTEM. Žalm37/5,11,35až50/16,22až107/10,18,27,43až150/6, Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15, atd. Nezaměstnaní, a Česko, má povinnost z textů Písma pochopit, že vzpurní a neposlušní KOZLI SOBOTKOVCI a ZEMANOVCI z ČSSD, Sobotka se Zemanem, stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu. Kvůli tomu, že prosazují svoji vůli, svým rozumem KOZLŮ, nový Kristus, či ŽENA STATEČNÁ, nemůže nikoho energeticky spasit, a zachránit, protože jedině dobrým rozumem, je rozum Boží, nikoli lidský. Proto platí, že Kristus se snad smiluje, pouze nad pokornými, a úplně poslušnými. Česko žije v hrozném soužení, protože nikdo z vládnoucí OCHLOKRACIE, nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že při odstoupení rozumu Krista, od neposlušných, se každý člověk stane Satanem tím, že svým rozumem zvířete, stojí proti novému Kristu. Bůh ZÁKONODÁRCE, nestojí na straně vzpurných a neposlušných vojenských kaplanů. Smiluje se nad úplně poslušnými. Iz.33/22až66/24, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Oz.2/18až5/7,15,8/12,9/7,12,15až14/3, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14,13/5,8, Jer.1/17až5/7,6/19až17/24,23/29,32,31/27,32až51/58, Ez.3/14,21až39/8,13,21,29, Oz.5/15až9/7,12,15až14/3, Žalm1/1až33/6až50/16,22až150/6, Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, atd. atd. Mocnosti, v nesmyslných válkách o ropu a plyn, kvůli krutému zmijímu jedu a tmě ekumenického katechismu, se stále cvičí v boji. Stále, drze, pomocí vzpurných a neposlušných vojenských kaplanů, všech církví SVĚTA, připravují třetí světovou válku. Iz.2/4,22až5/4,16až29/11až24až33/22až66/24, atd. Kristus, se smiluje, svým rozumem, pouze nad úplně poslušnými znalci SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nový Kristus si v horoskopu v Rovnosti stěžuje, že mu nevěnuje dostatek pozornosti, ani Bohu milý Otec Satan farář Dominik z Domašova, ani nový BOŽÍ SYN, nový kněz, rektor VUT v Brně, PETR Štěpánek. Otec Bohu milý, Satan farář Dominik z Domašova, nežije v manželství, protože se ho, kvůli Božímu království NOVÝCH NEBES, zřekl. Mat.19/12. Nový BOŽÍ SYN, nový kněz, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektor VUT v Brně, PETR Štěpánek, stále nevěří textům Písma, že technický lid VUT v Brně, Kristus živí, svým technickým rozumem, odjakživa. A kdyby nový Kristus, lži mesiášům kněžím, a politikům pravic a levice, nezkrátil dny militaristického křesťanství, nebyl by energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně spasen, žádný člověk. Všichni lidé by skončili, ve vzedmutém moři drzých militaristických, křesťanských, sviní. Řím.1/18až8/19,29až11/32, K.M.1/4až18/13,19/6, Mar.7/7až13/18,35, Jer.1/17až5/7až6/19až23/29,32až31/27,32až51/58, Bhagavadgíta15/15,16/13až24až18/78, atd. Novému Kristu, nevěnují pozornost ani chudí nezaměstnaní. Nevěří tomu, že je nový Kristus přichází spasit, SVĚTLEM SVĚTA svého rozumu, když se začnou na internetu svolávat, buď před faru v Domašově u Brna, nebo před rektorát VUT v Brně. Stále jsou vzpurní a neposlušní, to je mrtví, stále zlořečí Bohům, Sobotkovi i Zemanovi, s tváří pyšně pozvednutou vzhůru, ke svému Bohu, kterou je jejich rozum zvířat. K.M.1/4až6/6až24, Iz.5/4,16,8/21,35/4,7,8až66/24, Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, atd. Kristus v Písmu, i v Rovnosti, slibuje všem nezaměstnaným, že v případě, když ve vzedmutém moři militaristických křesťanských sviní, pacifikují oba uvedené vládnoucí Samce, faráře Dominika v Domašově, a rektora VUT v Brně PETRA Štěpánka, že na NEMLUVŇÁTKU, statném Samci rektoru PETRU Štěpánkovi, a na novém Božím technickém lidu VUT v Brně, zbuduje jedinou církev pro celý SVĚT, kterou je nová STÁTNÍ SPRÁVA Česka, pokorná a úplně poslušná, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Brány pekelné, všech světových pomatených církví, novou SKÁLU, kterou bude nová vláda Česka, zřízená dle kapitol 135a165, nepřemohou. Mat.5/3,9,14,18,16/18až21/16až24/40, Řim.1/18až13/1až11/32, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až12/28až13/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Iz.2/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, atd. Až nezaměstnaní uvěří textům Písma, že se musí svolávat před faru v Domašově, a před rektorát VUT v Brně neprodleně, protože v opačném případě je nový Kristus potrestá, potom již nový Kristus bude jednat sám, a učiní to, co v Písmu slíbil. Jeho pomalý POSLENÍ SOUD, všech pomatených militaristických křesťanských sviní, přijde rychle tím, že Policie ČR, bude vyšetřovat křesťany, za jejich lži o Kristu, a KOZLY z ČSSD, ZEMANOVCE a SOBOTKOVCE, za jejich lži, o naprosto nesmyslné energetické koncepci Česka. Jakmile zlí a vzpurní pomatenci vládnoucí OCHLOKRACIE budou vyšetřování, nový Kristus naplní Písmo tím, že nečekaně rychle obohatí všechny nezaměstnané, energeticky nezbytným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky kontrolovaným, dokonalým NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, dle kapitol 129a148až177. Naplní Písmo tím, že sedmdesát let od Hitlera, při Božím navštívení, veškeré BANKOVNICTVÍ se stane majetkem Hospodinovým proto, aby se i bezdomovci dosyta najedli, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a dobře oblékli, při dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, elektronicky kontrolovaném. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,11/21,19/20,25,21/5,15,23/19,25až40/29,43/26,31, Iz.1/1až2/22až21/5až23/17až29/11až24až33/22až66/24, Žalm1/1až37/5,11,35,96/7až150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, atd. Kristus, jím vyvolené Česko úplně zavrhne, když Písmu nikdo nebude věnovat pozornost.

Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, Bůh stále stejný, doplnil ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, i dvěma pohádkami, a to DUHOVÁ PANNA, a O KRÁLOVSTVÍ Z NUDLÍ A ŠTĚSTÍ BEZ KONCE. V těchto dvou pohádkách, které jsem neviděl celé, Kristus vytvořil v podobenstvích, NOVÁ NEBESA, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, o Bohu OTCI, o SYNU ČLOVĚKA, o DUHOVÉ PANNĚ, o ŽENĚ STATEČNÉ, ve STARÉ, a NOVÉ ZEMI, kterou je Česko v roce 1993, po šestnácti létech, v roce 2009 až v 2014. Při vzniku Česka, v roce 1993, sestoupila z NEBES, do Česka, DUHOVÁ PANNA, dcera Vládce pramenů, a zamilovala se, proti zákazu Boha, do Kristem prokletého zakladatele PTACTVA ODS, Klause. DUHOVÁ PANNA opustila křesťanské NEBE, a provdala se za prince Klause. Porodila Kristem prokletému Klausovi, a PTACTVU ODS, malou ŽENU STATEČNOU, která PRSA JEŠTĚ NEMÁ, ČESKO. Což učinil Kristus ze svého milosrdenství, aby Česku, jím vyvolenému, mohl jako prvnímu státu na SVĚTĚ, odpustit křesťanskou, kapitalistickou, socialistickou, militaristickou a jinou nepravost tím, že odpustí lži a zločiny, SEDMI VŮDCŮM vládnoucích politických stran, pravice a levice, a prezidentu Zemanovi, celkem osmi lidem. Vyžaduje, aby Česko vložilo všechnu svou starost o sebe, na ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, na nového Ježíše Krista, na jediného Boha SVĚTA. Zj.18/2, P.P.8/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,12,6/7,7/15, Iz.49/18až66/24, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, 1.Petr.2/8,16,3/20,5/7,9, Jer.1/17až6/19až51/58, Žalm1/1až96/7až150/6, atd. Vládce pramenů, Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, se na svou dceru, DUHOVOU PANNU, DÍVKU, rozhněval, a donutil ji, aby se vrátila na křesťanská nebesa, a dělala DUHU pro všechny národy, což je její povinnost, až do vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní na VUT v Brně, u rektora PETRA Štěpánka. 1.Moj.9/16, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Iz.7/14až29/11až24až49/6,18až66/24, 1/Kor.1/27až15/33, atd. ČESKO, které je mladou ŽENOU STATEČNOU, ZORAN, pomatenec Václav Klaus, který vše kapitalismem zvoral, špatně vychovával. Kazil dobré mravy Česka tím, že při každé politické bouři, vyrážel do SVĚTA na svém KONI, na ODS, protože stále doufal, že křesťanská DUHOVÁ PANNA, v říši mrtvých křesťanských sviní, ve vzedmutém moři militaristických hlupáků, znovu sestoupí z NEBES, do Česka. Nestalo se to, protože výsledná barva DUHY, je barva bílá, čirá, jako čistá voda. Žádné sestupování z křesťanských nebes, nelze očekávat, protože NEBESA jsou již SLOVEM NOVÝCH NEBES. Česko úplně zanikne, když mladá ŽENA STATEČNÁ, nebude mít mladého ŽENICHA, který ji donutí realizovat Boží příkazy a zákony, jediného ZÁKONODÁRCE, kterým je Vládce pramenů. Jak ubohý je nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, lid projektantů, a lid zedníků, kteří odmítají dát PAMĚTNÍ KNIHU těchto textů v médiích na SVÍCEN z toho důvodu, že si nedovedou, nic z toho, co od Boha nyní mají, odříct. Boží hněv nad vzpurnými, neposlušnými a drzými hlupáky, již neprodlévá. Bhagavadgíta1/1,15/15až16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/6,15,30/11,18až32/16až43, 1.Kor.1/27až10/12až15/33, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mich.2/3,4,10,4/12,5/9,12, Ez.3/4,21, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27až18/13až19/6, Iz.57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Zj.18/2, Žalm33/6, atd. Rozmazlená a hloupá, mladá ŽENA STATEČNA, která prsy ještě nemá, Česko, P.P.8/8, se až do svých šestnácti let, do vlády premiéra Toplánka, do roku 2009, koupala v DUHOVÉ VODĚ úplně pomatených, barevných, politických stran pravice a levice, a v DUHOVÉ VODĚ vzedmutého moře barevných sviní náboženských. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.57/10, 16,20až66/24, atd. V šestnácti létech, zakladatel DUHOVÝCH POLITICKÝCH STRAN pravice a levice, PTÁČEK, Václav Klaus rozhodl, že mravy mladé ŽENY STATEČNÉ, Česka, které již prsa má, jsou tak pokleslé, že je nezbytné ČESKU najít ŽENICHA proto, aby mladý ŽENICH napravil špatné mravy Česka. P.P.8/8, 1.Kor.1/27až10/12až15/33, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, atd. DÍVKA, mladá ŽENA STATEČNÁ, ČESKO, začala vybírat ŽENICHY. Prvním ŽENICHEM, byl STŘÍBRNÝ RYTÍŘ, kardinál Vlk, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, kterému se vysmálo celé Česko. Jer.1/17až6/30až51/58, atd. STŘÍBRNÁ křesťanská voda, neprošla. Druhým ŽENICHEM byl ZLATÝ RYTÍŘ Mirek Topolánek, SEDMÝ PREMIÉR, BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, ZLATO ODVRŽENÉ, v roce 2009. Celé Česko se sedmému premiérovi, Topolánkovi, vysmálo za to, že nenechal zbořit STŘÍBRO a ZLATO ODVRŽENÉ, úplným zničením křesťanství, judaismu, hinduismu a islámu. ZLATÁ VODA BOHÁČŮ neprošla. Jak by Kristus mohl boháče Topolánka soudit, než odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Jer.1/17až6/30až51/58, Zj.18/2až16/16,18, Oz.2/18,5/15až9/7,12,15, Řím.1/18až3/6až8/20,29až11/32, Žalm107/10,18,27,43, atd. Z Božího milosrdenství se ŽENICH pro ŽENU STATEČNOU, pro Česko, která již prsa má, se v pohádce narodil přímo u pramene SLOVA BOŽÍHO, na Pradědu. ŽENICH, mladý Ježíš Kristus, sestoupil v NEBES, z PRADĚDU, na padáků, kterým byla DUHA, a přistál v Brně, na rektorátu VUT v Brně, kde ŽENA STATEČNÁ, bydlí. Vládce pramenů, Hospodin, rozhodl, že ŽENA STATEČNÁ, VUT v Brně, ještě musí projít zkouškou mravů tím, že bude trpět žízní. Ženich, mladý Ježíš Kristus, přinesl požadovaný dar, DUHOVOU VODU. Hospodin změnil DUHOVOU VODU militaristických sviní, na VODU ČISTOU, kterou ŽENA STATEČNÁ, Česko, pohrdlo. Vládce pramenů, Kristus, rozhodl, že každá voda na STARÉ ZEMI, se změní v PERLY, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. PERLY pít nešlo, a mladá ŽENA STATEČNÁ, umírala žízní. Hospodin, dokonce, na PRADĚDU, vzal zpět vodopád starého Božího křesťanského slova, protože je to SLOVO děsivé křesťanské temnoty, a krutého zmijího jedu. Závěr filmu byl optimistický. Nový, mladý Ježíš Kristus, ŽENICH, se dozvěděl, že má lidské srdce, a že proto může změnit perly, na vodu čistou, a důvěřivou. Učinil to, a touto vodou z perel Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, uzdravil a zachránil, mladou ŽENU STATEČNOU, která již prsa má proto, aby mohla NEMLUVŇÁTKA na VUT v Brně, a v Česku, u nového Božího lidu, kojit. Tím byla kletba, nad vzpurným a neposlušným lidem Česka, zrušená. Česko má naději, že bude SVĚTLEM SVĚTA, které svítí v křesťanské a v militaristické temnotě tím, že Bůh, po velkém suchu ve stávající zimně, nechá padat, z NOVÝCH NEBES, jarní déšť, jako novou MANU, pro ŽIVOT VĚČNÝ, pro Česko, Slovensko, atd. Pohádka O KRÁLOVSTVÍ Z NUDLÍ A ŠTĚSTÍ BEZ KONCE je o novém SYNU ČLOVĚKA a o faráři Dominiku z Domašova u Brna. Pohádky jsem viděl pouze část. Princ, farář Dominik, se změnil v kuchaře v restauraci u BIZONA, a kuchař, SYN ČLOVĚKA, se stal princem. Kuchař, farář Dominik, vařil v restauraci U BIZONA, takové dobré pokrmy, že si ho princezna, ŽENA STATEČNÁ, zamilovala, a Boží království mohlo být nastoleno. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Dle jednoho filmu, nový Kristus se nad VUT v Brně, nad Českem, a nad SVĚTEM smiluje, ze svého milosrdenství, svým rozumem, až nový rektor VUT v Brně ŠTĚPÁNEK, s poraněnou RUSOVLASOU, LEVICOVOU, ŽENOU STATEČNOU, bude uložen do INKUBÁTORU, kterou je kancelář rektora PETRA ŠŤĚPÁNKA. Zde se musí milovat s ŽENOU STATEČNOU tak dlouho, až se uzdraví, a až VUT v Brně, bude mít velké množství NEMLUVŇÁTEK, které vzdají novému Kristu chválu. Od pokorných a poslušných BOŽÍCH SYNŮ, nový Kristus, svým rozumem, již odstupovat nebude. Tím setře lidem celého SVĚTA, každou SLZU Z OČÍ. Viz další text. Dobrý skutek, kterým je záchrana Česka, a záchrana ZEMĚ, má povinnost provést především nový Boží technický lid VUT v Brně, vedený rektorem Štěpánkem tím, že nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, učiní jediným ZÁKONODÁRCEM, a VLÁDCEM lidstva tím, že učiní křesťanství, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, dal lidem Písmo proto, aby v jedinou hodinu zveřejnění APOKALYPSY těchto textů, na VUT v Brně, u rektora Štěpánka, se každý změnil, z úplně neposlušného, a vzpurného pokrytce, na pokorného a úplně poslušného služebníka Božího, na BOŽÍHO SYNA. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, nyní hodnotí každého člověka, podle znalosti Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který v Písmu o sobě, a o své ŽENĚ STATEČNÉ, všechno uvedl. Veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ existuje ze dvou důvodů. Veškeré zlo na SVĚTĚ, dělá Kristem vyvolený rektor VUT v Brně Štěpánek tím, že nevěří textům Písma o tom, že veškeré zlo na SVĚTĚ, dělá Kristus tím, že odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, např. od drzých politiků pravice a levice, i od profesorů, kteří svým rozumem zvířat, odmítají, aby nad celým SVĚTEM, vládl nový Ježíš Kristus, jako jediný Bůh SVĚTA, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Zachránit SVĚT, před blízkým ropným, a tím i ekonomickým kolapsem, má povinnost každý. Každý má povinnost se podřídit Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, Krista ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. DUCHOVNÍ člověk, který vše uvedené chápe, je každý, kdo Boží rozum, z Božího milosrdenství, má. Mentálně retardovaný, stejný jako osmileté DÍTĚ, je každý profesor, např. profesor Martin Kovář, host kontakt@rozhlas.cz, od kterého Kristus odstoupil, svým rozumem, kvůli jeho neposlušnosti, který z uvedeného textu, nic nepochopil. Nový Kristus, vše uvedené umožnil telefonicky sdělit, militaristickým sviním, posluchačům ČRo2. Jediná energetická SPÁSA SVĚTA, je možná rozumem nového Krista, z jeho milosrdenství. Jiná energetická spása není, než v úplném podřízení se Bohu. Boží hněv nad vzpurnými a neposlušnými, již neprodlévá. Uvedené zlo, způsobené odstoupením rozumu Krista, se děje, protože rektor VUT v Brně Štěpánek, odmítá dokonalou Boží lásku, kterou je vláda nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad lidmi celého SVĚTA, kvůli energetické, ekonomické, ekologické, a mravní spáse, Česka a SVĚTA. Nový Kristus nechce, aby v Česku, rektor VUT v Brně Štěpánek, zahynul, jako mentálně retardovaný, nedospělý hlupák, ve věku DÍTĚTE cca osmiletého, pro svou neposlušnost, pro odstoupení rozumu Krista. Vyžaduje, aby se všichni zachránili, jako pokorní a úplně poslušní tím, že i rektor Štěpánek uzná, že i on, při odstoupení rozumu Krista, nemá, než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ. Kristus, jediný Bůh SVĚTA, svým rozumem, rektoru Štěpánkovi dal hodně technického rozumu. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, od něho nyní více očekává. Očekává, že bude o moci nového, či stále stejného Krista, mluvit nově, a očekává, že bude mluvit pravdu o energetice, dle textů posledních osmi stran této kapitoly. Nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, dá rektoru Štěpánkovi obstát, před ostatními, mentálně retardovanými, cca osmiletými DĚTMI nového Božího technického lidu VUT v Brně v případě, že uvěří textům Písma o tom, že je pouze ROBOTEM, či OTROKEM, který činí, co se Kristu líbí. Při odstoupení rozumu Krista, také rektor Štěpánek dělá zlo tím, že o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, lže. Plný počet, mentálně retardovaných Božích DĚTÍ, s rozumem DĚTÍ cca osmiletých, na VUT v Brně, a v Česku, vzešel: Boží lid VUT v Brně, může být spasený. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, ze svého milosrdenství, se může smilovat nad pokornými, a úplně poslušnými, kteří se vrátí k novému Kristu, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech. Až z milosrdenství Božího rozumu, bude rektor Štěpánek, člověkem DUCHOVNÍM, dokonalým, který vše o Bohu, lidech, a o Boží energetické koncepci chápe, bude Česko vysvobozeno z veškerého militaristického, a jiného zla. Také rektor Štěpánek, může dělat dobro, pouze rozumem Krista, nikoli rozumem svým. Dospět k dokonalosti myšlení, např. o energetice, dle posledních osmi stran této kapitoly, lze pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským. Dopracovat se k dospělosti ve zručnosti, lze také pouze rozumem Krista, nikoli rozumem lidským. Protože neposlušný vzbouřenec, rektor Štěpánek, nedospěl rozumem Krista, k dospělosti tím, že by mluvil pravdu o energetice, lze stále doufat, že se Kristus smiluje, a že rektor Štěpánek, přestane být nedospělým dítětem, mentálně retardovaným, ve věku cca osmi let, které nedokáže, uváděné texty Písma, o BOHU, LIDECH, a energetice, vůbec pochopit. Já dělám stále dobré skutky tím, že stále píši APOKALYPSU těchto textů, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU bohatých Baalů a DÉMONŮ, Bohů úplně pomateného lidu VUT v Brně. Nový Kristus vyžaduje, aby dobré skutky dělalo celé Česko, jako BOŽÍ SYN, jako Boží lid tím, že tyto texty dá na svícen, na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Dle ČRo2, na MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ, během osmi let, se vystřídalo deset ministrů školství, včetně náměstků. Vzpurné a pomatené Česko, stále rodí ministry školství k zániku, protože na VUT v Brně, nikdo nevěří tomu, že nový Ježíš Kristus, řve jako LEV, na politický dobytek pravice a levice tím, že Česku stále dává nové ministry školství, a v prchlivosti si je bere, či stále nové vlády, a v prchlivosti si je bere. Nový Kristus, ze svého milosrdenství, se nad Českem, svým rozumem, nesmiluje, dokud nebude APOKALYPSA těchto textů, na SVÍCNU, na VUT v Brně. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Odstoupením svého rozumu, bude působit zlo, v Česku i ve SVĚTĚ, dokud Boží DĚTI, osmileté, mentálně retardované, z VUT v Brně, vedené rektorem Štěpánkem, nedají APOKALYPSU těchto textů, v médiích na svícen. Po zveřejnění pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, bohatých Baalů a DÉMONŮ, na VUT v Brně, zbraním, autům, atd., již nikdo nesmí říkat náš Bože. V době kolapsu stávající civilizace, lidským synům vyschl zdroj veselí, Boží technický rozum, v částečce DUCHA SVATÉHO, o koncepci nové energetiky, na tak dlouho, dokud rektor Štěpánek, nesvolá slavnostní shromáždění, dokud neoslaví DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, do Česka a Slovenska, protože obě země budou Boží. Kristus, DUCH SVATÝ, Česko v Písmu vyvolil, za KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, za národ svatý, za lid náležející Kristu, pro úplnou poslušnost Česka. Zánik současné civilizace je předurčen, či předpovězen, v OHNI ŽÁRU SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, jejichž součástí je i APOKALYPSA těchto textů, platných pro současnou dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv. Nezbytnost zániku současné civilizace vyžaduje nový Ježíš Kristus, který je jediným SOUDCEM, a jediným ZÁKONODÁRCEM, všech států SVĚTA. Nová civilizace, NOVÉ ZEMĚ a NOVÉHO NEBE, stvořená ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, nesmí vidět Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, jako křesťanského Boha. Nový Kristus, je Bohem celého SVĚTA, a byl ukřižován pouze mletím krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, ekumenického katechismu. Vzpurné militaristické, ekumenické, křesťanské svině, svým rozumem, svých TĚL, a svých DUŠÍ, stejných jako u zvířat, nenávidí kázeň, a nového Krista. Veškeré zlo na SVĚTĚ pokračuje v Brně tím, že vládnoucí náboženské, politické, a technické svině, si zamilovali svou slávu, kterou v Česku je KŘESŤANSTVÍ, a slávu Boží, kterou je vláda ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, nad lidmi celého SVĚTA, drze odmítá, i nový Boží technický lid VUT v Brně, který Kristus, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Pro vzpouru nového Božího technického lidu VUT v Brně, proti Bohu, Česku, a SVĚTU, nevládne jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, nový Ježíš Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, svými zákony, ale lidé, svými stupidními zákony, kterými působí lidem zlo tím, že nesmyslně ničí PLANETU ZEMI, a kopou si hrob, nesmyslným ničením fosilních paliv. Místo nového Krista, vládnou na SVĚTĚ vzpurní a neposlušní boháči, pomocí vojáků, pomocí orgánů činných v trestním řízení, a pomocí drzých pozemských Otců, Satanů kněží tak špatně, že chudým a nezaměstnaným, dělají ze života úplné PEKLO. V době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kvůli energetické, ekonomické, ekologické, a mravní, spáse Česka a SVĚTA, nový Kristus vyžaduje, aby v novém DNES naplnění Písma, byl v médiích PÁNEM nad SOBOTOU, již 1.2.2014, což se v ČRo, v ČT, v Proglasu a v TWR, znovu nepodařilo. Např. v sobotu 1.2.2014, vzpurná a drzá křesťanská Boží trojice z TWR, Konečný, Kolegar a Král z TWR, při vysílání v Proglasu, a militaristické svině, Eva Hůlková a ŽID Tomáš Kraus, neuvěřili tomu, že Boží hněv, kvůli hlupákům neprodlévá, a že nový Kristus, trestá každého vzpurného a neposlušného, kdo se odmítne k novému Kristu vrátit neprodleně, odstoupením svého rozumu. Uvedení pokrytci, nevěří textům Písma, že nový Kristus každého, kdo bojuje proti dokonalé Boží lásce, kterou je VLÁDA jediného BOHA SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad lidmi celého SVĚTA, potrestá jak na TĚLE, tak na DUCHU, protože stále dělá dobro, svým rozumem, a zlo, odstoupením svého rozumu. Opakovaně uvádění zločinci, dělají ve vysílání strašlivé zlo na celém SVĚTĚ tím, že stále chtějí vládnout nad všemi lidmi, místo ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, místo nového Krista, a jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Zločincům, militaristickým sviním, Konečnému, Kolegarovi, Královi, Evě Hůlkové a ŽIDU Tomáši Krausovi, se Boží zákony a příkazy, o majetkové rovnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, tak hnusí, že raději chtějí úplné zničení Česka, než by se k novému Kristu, ZÁKONODÁRCI, a SOUDCU, vrátili. Uvedení zločinci, izolují lidstvo od nového Krista tím, že protiprávně blokují v ČRo, v Proglasu a v TWR, můj telefon. Uvedené militaristické svině, nemají žádnou bázeň před novým Kristem, protože chtějí, aby pokračoval nesmyslný MEČ válek, o ropu, plyn, a suroviny, organizovaný křesťanským lži učením, o Bohu křesťanů. Křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, uvedla na celý SVĚT, meč nesmyslných válek. Na HROMNICE, měl být nový Kristus, jediný BŮH SVĚTA, ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, uveden do nového chrámu, kterým je VUT v Brně, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, což se nestalo. Až se tak stane, nový Kristus již bude jednat sám. Jediný Bůh celého SVĚTA, úplně zničí všechny vojáky SVĚTA, všechny zbraně SVĚTA, všechny kramáře, atd. proto, aby mohl nastolit celosvětový mír. Uvedeným zločincům se nelíbí, že nový Kristu zaměstná smysluplně všechno lidstvo v případě, že v Česku bude neprodleně zřízená nová vláda ODBORNÍKŮ, místo stávající vlády vzpurného KOZLA, premiéra Sobotky, dle kapitol 135,175,176. Stále stejný Kristus, při svém prvním příchodu do Česka, v době čtyřiceti let pouště socialismu, nastolil svoji SPRAVEDLNOST tím, že církvím, smilnících se svými Bohy, s bohatými Baaly a DÉMONY, s ekonomy, zrušil církevní majetek. Kristem vyvolené Česko, má povinnost, neprodleně oslavit DRUHÝ PŘÍCHOD Krista, zrušením veškerého vlastnictví. Nový Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, může realizovat energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní spásu, jedině v případě, že veškerý MAJETEK, a veškerá PŮDA, bude patřit novému Kristu, a novému Božímu technickému lidu, v Česku VUT v Brně, a ČVUT. Technický lid VUT v Brně a ČVUT, který Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, musí nově vychovávat projektanty tak, aby jejich nové projekty, byly energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné. Dle Písma a písniček, neklidná píseň, krutého zmijího jedu, a děsivé temnoty ekumenického katechismu, nechce v médiích ustať. Život v militaristickém imperialismu, rozdělil nového Krista, a lid VUT v Brně, a ČVUT. SMRT vlády vzpurného KOZLA premiéra Sobotky, spojí nového Krista, s lidem VUT v Brně, a ČVUT, navěky. Rouhat se novému Kristu, a jít ve své bezbožnosti stále dál, jak to dělají militaristické svině z TWR z Proglasu, Konečný, Kolegar, Král, a z ČT1 Eva Hůlková a ŽID Tomáš Kraus, je k energetické, ekonomické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Kvůli vzpouře uváděných znalců Písma, musím opakovaně objasňovat vůli Boží, např. panu pokorny.kamil@seznam.cz, který mě udává u HADŮ, u orgánů činných v trestním řízení, a nechává sepisovat žaloby, u svého právníka. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet tím, že takovým neposlušným a vzpurným hlupákům, jakým je pokorny.kamil@seznam.cz, svůj rozum, o nové koncepci energetiky Česka, a SVĚTA, uvedené i v Písmu, nedá, dokud APOKALYPSA těchto textů, o moci Krista nad lidmi, a o jeho vůli, vládnout z Česka, z DOLINY O2 Arény v Praze, nad lidmi celého SVĚTA, nebude na svícnu. Kristem prokletý hlupák Kamil Pokorný, chce pro sebe, a pro své právníky, RÁJ NA ZEMI, a pro nezaměstnané, chce křesťanské PEKLO, což není vůle Boží. Kvůli existenci takových hlupáků, kteří říkají, ACH, NAČ SE TRÁPIT, studiem veškerého Písma, Mal.1/13až3/10,16, jakým je Kamil Pokorný, se na UKRAJINĚ nesmyslně KOČKUJÍ vojáci, a vzbouřenci, s cílem, pro sebe udělat RÁJ na ZEMI, a pro ty, kdo prohrají, křesťanské PEKLO. Až bude APOKALYPSA těchto textů v médiích na SVÍCNU, Kristus, ze svého milosrdenství, svěří pokorným, a úplně poslušným, vládu nad mnohými, v NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVĚ, zřízené dle kapitol 135až177. Kamil Pokorný půjde k pohaně, a věčné hrůze, když se k Bohu nevrátí neprodleně. Kvůli vzpurným médiím, ČRo, ČT, Proglasu a TWR, zahynula bázeň před Kristem, před STVOŘITELEM SVĚTA, i PÍSMA. Kočkování vojáků, a vzbouřenců na Ukrajině, Kristus končí, v Písmu, i pomocí podobenství, ve filmu REBELKA. Nový Kristus, DNE PÁNĚ 13.2.2014, věnčí slávou, VĚNCESLAVU, ČERNOBÍLOU, či ČERVENOU, ŽENU STATEČNOU, REBELKU, tři dny před úplňkem MĚSÍCE, který je v sobotu, 15.2.2014. Dle filmů, i dle Písma, ŽENA STATEČNÁ, která v Česku měla, v době čtyřiceti let pouště socialismu, RUDÝ ŠTÍT Marxe a Engelse, Nah.1/4,9,2/4, Př.1/7,14až31/10, Sk.3/23,7/42, Ám.3/7až5/25až8/11, Žid.3/10, v době dvaceti let kapitalismu, Jer.1/17až6/19až51/58, kvůli religionistům Masarykovy univerzity, kteří mluví o Kristu, a ŽENĚ STATEČNÉ, nenáležitě, výchovu BOŽÍCH DĚTÍ, např. na Ukrajině, viditelně nezvládla. Je stále naděje, že se nový Kristus, a ŽENA STATEČNÁ, nad Českem a SVĚTEM smilují, u nových kněží, na VUT v Brně. Výchovu úplně neposlušných Božích DĚTÍ, dnes mentálně retardovaných, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, zvládne až ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.