Kapitola 176

19.02.2014 17:45

Kapitola 176 – 119 stran. Z milosrdenství rozumu Krista, je navržený zimní bytový dům, pro pokorné a úplně poslušné služebníky Boží. Viz jeho fotografie ve fotogalerii. Královské kněžstvo, nového Božího lidu VUT v Brně, vedené rektorem Štěpánkem, má povinnost nového Krista úplně poslouchat. Kristus Česko zcela vyvrátí, a nechá ho zhynout, když nepřestanou lži o energetice, a o Kristu. Elektrická energie, činí méně než deset procent celkové energie. Energetické koncepce, deseti premiérů Česka, nerespektují blízký ropný, a tím také ekonomický kolaps. Lži zpupných psychopatů technického lži lidu, jsou důkazem existence Krista. Odstoupil svým Božím rozumem, i od technické elity proto, aby znovu umožnil chudým nastolit MAJETKOVOU ROVINU. Boží energetická koncepce je uvedena na posledních 20-ti stranách této kapitoly.

Text připravený jako úvod, pro kapitolu 176, 177, 178

Ve Fotogalerii jsou fotografie těchto výkresů: 1.) Půdorys zimního bytového domu pro 74 osob. 2.) Pohled jižní, měř. 1:100. 3.) Pohled západní, měř. 1:100. 4.) Pohled západní, měř. 1:100, variantní řešení. 5.) Komunita dvaceti domů, s domem pro společné stolování. Komentář k výkresům byl uveden již v kapitole 129. Komentář k výkresům je také v kapitole 177, na str. 22 až 24. Z milosrdenství rozumu Krista, je navrženo sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle textů Bible. Svůj technický lid VUT v Brně, Kristus živí, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa. Když zpupný a vzpurný lid VUT v Brně, vedený nyní rektorem Štěpánkem, nebude Krista poslouchat, ani nyní, na Velikonoce 2014, Kristus Česko zcela vyvrátí, a nechá ho zhynout. Jer.1/5/17,5/7,12/2,16až51/58. Boží energetická koncepce je uvedena na posledních 20-ti stranách kapitoly 176.

Česko, z milosrdenství rozumu Krista, má povinnost zajistit, aby v DOLINĚ O2 Aréně v Praze, lidstvo celého SVĚTA, bylo přijato do věčných příbytků, to je do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a do domů pro SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, navržených na uvedených výkresech, již v kapitole 129, jejichž výstavba je energetickou spásou. Zničení BANKOVNÍHO SYSTÉMU celého SVĚTA, zničení ZBRANÍ a VOJÁKŮ, a zničení PRACHŮ, PENĚZ, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES, je Boží dokonalou láskou. Hladoví sezonní pracovníci, budou nasycení dobrými věcmi, při elektronicky plánovaném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, dle kapitol 129a148, a při elektronicky kontrolovaném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Bohatým se potěšení materiálního dostatku, již dostalo, kvůli tomu, že falešní proroci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, celého SVĚTA, straní boháčům, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. BANKOVNÍ SYSTÉM, VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, VOJÁCI, a PRACHY, PENÍZE, jsou pro lidstvo SMRTÍ. SMRT, PRACHY, PENÍZE, bude odstraněna až naposledy. Boží hněv již neprodlévá. Kristus dělá hrozné soužení, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných. Smiluje se, nad pokornými, a poslušnými Božími syny, jejichž DUCH zemdlel, pro odstoupení Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, snad již do úplňku MĚSÍCE, dne 15.4.2014.

 

POSLEDNÍ SOUD, kapitola 113 (Česká bible, kapitola 176), soud rektora Hampla z KU 86. Sedmá ZAPEČETĚNÉ KNIHA, pomalého Posledního soudu, vzpurných lidských hlupáků.

Částečný obsah: 1.) Žijeme v době přelomu věků konce éry fosilních paliv. Veškeré militaristické zlo na SVĚTĚ zmizí, když se nezaměstnaní rozhněvají na vzpurného faráře Dominika z Domašova, kvůli tmě a jedu katolického katechismu, a neposlušného, mrtvého, rektora PETRA Štěpánka, za jeho lži, ve výuce, o koncepci energetiky. Nezaměstnaní chudí, mají povinnost se svolávat na faře v Domašově, a na VUT v Brně. Jsou trestání Kristem chudobou, protože nad lidmi nevládne Kristus, svými spravedlivými zákony, ale shnilá ekonomika. Hříchy ekonomů a kněží, vyšly najevo, až na pomalém POSLEDNÍM SOUDU. Nový Kristus vyčkává, chce se smilovat. Smiluje se, když nezaměstnaní neodpustí nikomu hříchy, až budou proklínat Dominika i Štěpánka. Česko žije v hrozném soužení, protože nikdo nevěří textům SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že při odstoupení rozumu Krista, od neposlušných, se každý člověk stane Satanem tím, že svým rozumem zvířete, stojí proti Kristu. Bůh nestojí na straně vojenských kaplanů. Ve válkách o ropu a plyn, mocnosti se cvičí v boji. Připravují třetí světovou válku. Kristus, se smiluje, svým rozumem, pouze nad znalci SLOV NOVÝCH NEBES. Žalm37/5,11,35, K.M.1/4až12/10,12,27, 1.Kor.1/27,10/12až15/33, Iz. 30/18,33/33,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10, Jan20/23, SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, Boží energetické koncepce, platné pro Česko, a celý SVĚT, je na konci kapitoly. Při nepodřízení se Božím zákonům, na VUT v Brně, Česko zanikne. Nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, když se státy SVĚTA, neprodleně nezmění ve státy zemědělské. Iz.47/14, Zach.13/4, 5.Moj.30/11,18. Viz. str.98až119. 2.) Dějiny Česka, včetně současných, řídí Bůh, dle textů Bible. Přežití Česka, souvisí s úplnou poslušností nových kněží, z VUT v Brně. Vláda neposlušného, mrtvého Sobotky, stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, o nové energetice, brání vládě Krista nad lidmi. Nový kněz, rektor VUT v Brně Štěpánek, má povinnost neprodleně skácet STROM SHNILÉ STÁTNÍ SPRÁVY, s očima upřenýma na STROM ŽIVOTA, NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, vedené vládou, zřízenou dle strany 14. Pod pohledem Boha rektora Štěpánka, vláda Sobotky zmizí. Noví kněží, Boží synové z VUT v Brně, mají povinnost, vychovat Boží DĚTI Česka nově, SLOVEM NOVÝCH NEBES. Poslední pohromy, vylévají v médiích do ovzduší, Kristem prokletí, prvorození SYNOVÉ politických stran pravice a levice, Sobotka, Babiš Filip, Bělobrádek, PETR FIALA, Okamura, a Schwarzenberg. Zj.21/9. VUT v Brně, z milosrdenství Krista, je BOŽÍM DOMEM, místo Masarykovy univerzity. Brno je NOVÝM JERUZALÉMEM. Nezaměstnaným otevírá ucho útlak od vlády Sobotky. Jób36/15. Na VUT v Brně, povede ŠIROKÁ SVATÁ CESTA, na které nezabloudí nečistí, vzpurní, neposlušní mrtví. V Božím domě, na VUT v Brně, uzavře Kristus, ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o úplné poslušnosti. Přítel Kristus, žádá o pomoc novou SKÁLU, PETRA Štěpánka, v boji proti smradlavým rybám z Proglasu, TWR, ČRo a ČT. Běda nové SKÁLE, rektoru VUT v Brně, Bohu PETRU Śtěpánkovi, když v lednu 2014, neudělá DEN, hořící jako pec, když nesežehne vzpurné militaristy, KOZLY ZEMANOVCE a SOBOTKOVCE. Ryby smrdí od hlavy, od emeritního rektora, politologa PETRA FIALY, který, ve své sebelásce, neslouží Kristu, ale majetku a PRACHŮM. Nezůstane po nich ani kořen, ani větev. Před pohledem ŽÁRU SLOVA OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vláda Sobotky zmizí. Viz. str.3až14. 3.) Na VUT v Brně, musí vyrazit maličký roh, vlády ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. Pro jedenáctého premiéra Sobotky, a prezidenta Zemana, již není v Písmu, ani v Česku, místo. Novým prezidentem Česka, Kristus v Písmu vyvolil, jménem RÁKOS, projektanta Ing. Rákose z Brna. Kdo se oddělí, od Sobotky, Zemana, a sedmi vládnoucích politických stran, vytvořením STÁTNÍ SPRÁVY nové, bude spasen rozumem Krista. SLOVO VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES, platí jako platná NORMA, pouze pro projektanty, a pro jejich učitele, na VUT v Brně. Viz. str.14až18. 4.) Kristus, vládce křesťanského PEKLA slíbil, že Česku přidá ještě dalších deset let vlády hnijící ekonomiky, když vzpurný lid VUT v Brně, se neodvrátí od svých hnusných činů, a lží. Vůlí Boží je, aby DEBUTANT Kristus, zahájil svou činnost, v kostele v Domašově tím, že Bohu milý Otec farář Dominik, uvede ve známost, že DUCHEM CHUDÍ pokrytci na VUT, musí čekat na technický rozum Krista, o nové energetice, jako na Boží milosrdenství. Domašovsko je pod nebesy VINNÉ RÉVY a FÍKOVNÍKU tím, že Dominik se omluví nezaměstnaným a bezdomovcům, za krutý zmijí jed, za katechismus, který vytváří nezaměstnané a bezdomovce. Viz.str.18až25. 5.) Pohádka SNĚŽNÝ DRAK, je podobenstvím, o SNĚŽNÉM DRAKU rektoru Štěpánkovi, a PEKELNÉM DRAKU, rektoru Masarykovy univerzity, Bekovi. Viz.str.25. 6.) NOVÁ a VĚČNÁ SMLOUVA s Kristem, je platná pouze pro úplně poslušný, technický lid VUT v Brně. Před novou TVÁŘÍ Hospodina, budou přebývat nezaměstnaní BERÁNCI NOVÉHO TŘEŠŇOVÉHO SADU tím, že se dosyta najedí, při energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a dobře obléknou, při energeticky nezbytném NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Iz.23/17,29/24. Pádem vojenských a ekonomických nebes, se zachvěje celá ZEMĚ. S pádem vraha nového Krista, prezidenta Zemana, padne prezident Putin, a jeho stádo POPŮ církve pravoslavné. Dluhová past, energetická zkáza, a nesmyslné války žoldáků, o ropu a plyn, se zrodila ze sociálního učení ekumenických církví, o charitě a almužně, a ze lží ministrů průmyslů, dvacetiletého Česka, o energetice. Viz.str.25až35. 7.) Šílené Česko, v roce 2014, postavilo proti Kristu, sedm šílených pastýřů, Sobotky, Babiše, Filipa, Okamury, Bělobrádka, Schwarzenbera, Kuby, a OSMÉHO pomatence, prezidenta Zemana, protože o Kristu, nemá ani ponětí. Mich.5/4. Viz.str.35až41. 8.) Dne 19.12.2013, předal jsem čtyři výkresy, s návrhem sídliště ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, sekretářce rektora Štěpánka, navržených dle textů Písma. Bože dej, ať Bůh farář Dominik, a Bůh rektor Štěpánek, se nezaleknou DRUHÉ SMRTI BOHÁČŮ, kterými na Domašovsku jsou hlupáci, Dorazil, Králík, Kočí, v Česku, Babiš, Bakala, atd. SLOVO NOVÝCH NEBES, nemohlo růst jak křehkej trávník, jako RÁKOSÍ, jako nový prezident Česka, Ing. Rákos a jako SÍTÍ, Boží lovecké SÍTĚ, protože Kristus, na VUT v Brně, není jediným Bohem SVĚTA. Jedovatý trifid, KOZEL prezident Zeman, je hlupákem. Doufá v nicotu své SKÁLY, kterou je BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX. Viz.str.41až49až57. 9.) V pohádce ANDĚL PÁNĚ, dává Bůh Česku spravedlivého Krista, BOHATÉHO pro chudé, který bude Pánem pánů, a Králem králů, ZÁKONODÁRCEM, a Soudcem. Viz.str.49. 10). Pohádka ČERTOVA NEVĚSTA, je o ŽENICHU, rektoru VUT Štěpánkovi. Má povinnost vysvobodit ŽENU STATEČNOU, Česko, v ČERTOVĚ MLÝNĚ, u Čertů religionistů Masarykovy univerzity, a Lucifera Beka. Viz.str. 57až 59. 11.) Film DEN TRIFIDŮ, je o druhém příchodu Krista na Masarykovu univerzitu. Zde byli zničeni TRIFIDI, vedení samcem Sobotkou, a rektor Bek. Štěpánek má povinnost, zanechat všech druhů náboženství, a odevzdat se Kristu, protože Kristus před TRIFIDY utekl, na ostrov VUT v Brně. Viz.str.59až61. 12.) Pohádka REBELKA, je o Pussy Riot. REBELKA, Pussy Riot, vybojovala pro celý SVĚT, právo ŽENY STATEČNÉ, zrušit celosvětově volby. Prvorození politici pravice a levice, nad lidmi již vládnout nebudou. Vůdce nad lidmi, bude vybírat ŽENA STATEČNÁ, ve veřejných výběrových řízeních, dle jejich odborností. Viz.str.61až64. 13.) Kolotoč křesťanských týdenních nevěrností, zastaví rektor Štěpánek, od 22.1.2014, do 27.4.2014. Viz.str.64až70. 14.) Majetek pomine na VUT v Brně, kde bude Česko přijato do věčných příbytků, do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH. Viz.str.70až72. 15.) Jan Hamáček jan@hamacek.cz, a děkan Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, musí prosadit, aby lidé všech barev, a národů, se spojili, a povstali v boji za energetické, ekonomické, ekologické a mravní přežití tím, že odhalí příčinu našich dilemat, kterou je zaměňování vůle Boží, za vůli lidskou. Nechají spadnout na zem, NEBESA VINNÉ RÉVY křesťanů, FÍKOVNÍKU hinduismu, GRANÁTOVNÍKŮ válčících židů, a OLIVOVNÍKU muslimů. Viz.str.72až87. 16.) V Česku, ze vzedmutého moře militaristických sviní, leze na souš, na VUT v Brně, SEDMIHLAVÁ SAŇ, sedminásobná rodička, se sedmi hlavami, a deseti rohy. Sedminásobná rodička má hlavy. 1.) Sobotky. 2.) Babiše. 3.) Filipa. 4.) Schwarzenberga. 5.) Bělobrádka. 6.) Kuby. 7.) Okamury. DESET ROHŮ, je deset premiérů Česka. 1.) Klaus. 2.) Tošovský. 3.) Zeman. 4.) Špidla. 5.) Gross. 6.) Paroubek. 7.) Topolánek. 8.) Fischer. 9.) Nečas. 10.) Rusnok. Sedminásobná rodička, zchřadne na VUT v Brně, během hodiny. Viz.str.87až89. 17.) Kristus, pro svůj druhý příchod do Brna, nechal postavit mnoho soch. Číslo člověka 666, to je www, má na čele každý, kdo není sváděný, DÉMONSKÝMI NAUKAMI, ekonoma, KOZLA, prezidenta Zemana Viz.str.89až93. 18.) BŮH POKOJE, je Bohem nových ZAČÁTKŮ. Dokazuje to ve filmech MOCNÝ VLÁDCE OZ, HVĚZDA ŽIVOTA, ROZNESE TĚ NA KOPYTECH. Chce, aby na VUT v Brně, oráč Štěpánek, šel hned za žencem Skálou, a ten kdo šlape hrozny, za rozsévačem Hiršem. Viz.str.93až98. 19.) Texty o energetice, přetažené z ostatních kapitol, pro zpochybnění podzimních voleb 2013, a pro trestní stíhání zlých zločinců, na KSZ v Brně. Viz.str.98až119.

Při úplňku MĚSÍCE, v den svátku Česka a SVĚTA, ve čtvrtek 16.1.2014, Kristus, rukou RÓMA Tomáše Rafy, v REFLEXU 3/2014, uvedl návrh vlajky Česka, pro nový Boží lid v Brně. Je to vlajka červeno, modro, bílá. V červeném poli je bílý LEV Kristus, se zlatou korunkou, který řve na znak RÓMŮ v bílém poli, ROMANO HANGOS, Jer.25/30, Iz.31/4,9, aby neprodleně dali texty APOKALYPSY na svícen, a zničili tím SKÁLU militaristů, ekumenický katechismus. Chudí BERÁNCI, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, místo znaku RÓMŮ, si na bílé pole vlajky, instalují třešně. Zlaté HVĚZDY z VUT v Brně, které jsou jako sedmikrásky nad Brnem, NEVĚSTA, si dají zlatou sedmikrásku, protože DUCH i NEVĚSTA praví, přijď vodo života. Dan.12/2, Zj.22/17,20. 2.) Bůh lituje toho, že dočasně vedl lidstvo, jedem a tmou ekumenického katechismu. Jer.42/10, Sír.5/5až39/34,40/7. Brno, které stojí na stejných pahorcích, jako Jeruzalém, je NOVÝM JERUZALÉMEM, zářícím Boží slávou, již od doby sedmého vzpurného premiéra Topolánka. Zj.16/17,21/9. NEVĚSTOU je BOŽÍ SYN, BOŽÍ LID, VUT v Brně, vedený nyní BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží veškeré tvorstvo, Bohem rektorem Štěpánkem. Kristus, nazývá lid VUT v Brně, který živí svým technickým rozumem odjakživa, svými přáteli proto, aby technický lid, nesl ovoce Božího rozumu, ovoce vody života, které Kristus uvedl, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, kterým, jako LEKAŘ, uzdravuje lidstvo, o přestavbě Česka a SVĚTA, na energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Kristus dovoluje rektoru PETRU Štěpánkovi jít dál, když pro znalost ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, se připraví vládnout nad lidmi, místo pomatenců z Masarykovy univerzity, místo exministra školství, zločince PETRA FIALY, mluvením pravdy o Kristu, a pravdy o energetice, mletím dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. SEDM posledních pohrom, vylévají v médiích do ovzduší, novým Kristem prokletí, prvorození SYNOVÉ politických stran pravice a levice, Sobotka, Babiš Filip, Bělobrádek, PETR FIALA, Schwarzenberg, a Okamura. Zj.1/1až19/7,8až22/17až21, Jan1/1až5/34,38,43až15/15,25, 4.Moj.3/41,18/23,23/19,24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28, Žalm33/6,37/5,11,35,102/27, Jer.1/17,23/29,32,31/27,32až51/58, Kaz.3/18až8/8až12/3, Sír.5/5až9/15až19/20,25až43/26,31, Zach.8/16,10/8,11/9,13/4,14/13, Mal.1/7,2/2,3/10,16, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Řím.1/18až8/19,29, atd. Dle Písma, i dle písniček od Krista. Nový Boží technický lid VUT v Brně, pokorný a úplně poslušný, bude NEVĚSTOU, připravenou vládnout nad Českem a SVĚTEM, až rektor PETR Štěpánek, bude Bohem, bude NOVOU SKÁLOU, kterou je nyní ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES tím, že vzpurný, drzý, a neposlušný hlupák, emeritní rektor Masarykovy univerzity, politolog PETR Fiala, vůdce Kristem nenáviděného PTACTVA ODS, bude křesťanskou SKÁLOU, kterou je tma a jed ekumenického katechismu. Jeho politologie, je jedovina dračí, krutý zmijí jed. Jeho křesťanské víno, je z révy sodomské, z vinic Gomory. Nadešel čas, kdy noha tohoto hlupáka zakolísá, protože je PETREM, který musí jít novému Kristu z cesty. Má v ruce ČERNÉHO PETRA, čerty religionisty z Masarykovy univerzity, a ekonomy. Konečné řešení křesťanské otázky, je v úplném zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Kristus, jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, lid VUT v Brně zdeptal, usmrtil, odstoupením svého rozumu, ale zase ho zhojí, svým novým rozumem, až politické strany pravice a levice, úplně zaniknou. Jeden rektor, PETR Štěpánek, se musí radovat, protože je SKÁLOU, na které Kristus zbuduje církev NOVÉ STÁTNÍ SPRÁVY, dle kapitol 165a135, druhý PETR Fiala, musí být smutný, jít novému Kristu z cesty tím, že vejde do říše ticha, cestou vyvolených vzpurných a neposlušných hlupáků, kterým Kristus, bořící vše militaristické, svůj rozum, již nevrátí. 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Jer.1/17až5/7až6/19až30,17/16,23/29,32až31/27,32až51/58, 1.Jan.2/20,3/8,10,5/2,6,14,16, Mat.5/3,9,14,18,16/12,18,23až23/7až25/40, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Iz.1/1až33/22až66/24, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Zj.1/1až19/7,8až22/17až21, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28, Iz.29/11až24,33/22až66/24, atd. Boží hněv nad vzpurnými a neposlušnými již neprodlévá. Kristus, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, jakémukoli množství neposlušných vzpurných hlupáků, včetně ZUBATÉHO premiéra Sobotky, zvyráží zuby, když nové Boží slovo, bude zůstávat v hlavách nového Božího technického lidu, BOŽÍHO SYNA, VUT v Brně, v místě odpočinku od díla militaristické zhouby, vedeného BOŽÍM SYNEM, OKŘÍDLENCEM, rektorem PETREM Štěpánkem. Sír.5/5,7/16až43/26,31, Jer.5/7až23/29,32, Řím.1/18až8/19,29,11/32, Kaz.3/18až8/8až10/20až12/3, Žalm3/8až33/6až102/27až132/5,8, atd. VUT v Brně, je z milosrdenství rozumu nového Krista, novým BOŽÍM DOMEM, místo Masarykovy univerzity. Na VUT v Brně, musí vést ŠIROKÁ SVATÁ CESTA, na které nezabloudí nikdo nečistý, nikdo vzpurný, neposlušný, to je mrtvý. Všichni poslušní, pokorní, to je živí lidé, se musí bát žárlivě milujícího Krista, jediného Boha SVĚTA, který, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je vše drtící SKÁLOU tím, že je současně OTCEM, SYNEM, DUCHEM SVATÝM, jediným ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM Česka a lidstva, jediným UČITELEM, mediálním MISTREM, LÉKAŘEM, atd. Nový Kristus, žije mezi námi, a každému dává pouze částečku svého DUCHA SVATÉHO, tak, jak chce on sám. Při odstoupení jeho rozumu, i od lidu VUT v Brně, každý DUCH zemdlel. Nový Kristus vyžaduje, aby na VUT v Brně, stávající, shnilý STROM STÁTNÍ SPRÁVY, politiků pravice a levice, byl úplně zničený, během jediné hodiny, mluvením pravdy o novém Kristu, a pravdy, o jedině možné koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Vůlí Boží je, aby pokorný, a úplně poslušný BOŽÍ SYN, BOŽÍ LID, VUT v Brně, vedený rektorem Štěpánkem, zajistil vládu Krista ZLODĚLE nad lidmi, při jeho DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, mletím pravdy o Kristu, energetice, a o hnijícím systému vlády ekonomiky, vlády zbraní, a vlády vzpurných, to je mrtvých politických hlupáků, pravice a levice, nad pomatenými lidmi, místo Krista ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, jenom proto, že lidé odmítají námahu, spojenou se studiem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Stínit vládě nového Krista nad lidmi, stínit SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA, je to hřích, který je k SMRTI každého neposlušného. Svádět Česko militaristickými, křesťanskými klamy, je trestný čin. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Novému Kristu, který ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, je možné bezmezně důvěřovat. Novému Kristu, se nikdo nebude beztrestně posmívat, křesťanskými morálními hodnotami hnijícího militarismu, a morálními hodnotami hnijící ekonomiky. Prvotní iniciativa k nastolení energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, vychází od nového Krista. Na přelomu věku konce éry fosilních paliv, není možné řídit SVĚT, DÉMONSKÝM UČENÍM ekonomů, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, to je od mrtvých Baalů a DÉMONŮ. Nový Kristus v horoskopu v Rovnosti uvádí, že na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, který již nebude trvat tisíc let, ale bude až na VĚKY VĚKŮ, jsem již téměř stejně dokonalý, jako nový Kristus, pro znalost SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, jsem tedy Bohem, a mám proto právo být Bohem žárlivě milujícím. Jak to, že novým Kristem prokletí, vzpurní, a neposlušní, to je mrtví politici pravice a levice, plemeno zmijí, a jejich Bohové, drzí pozemští Otcové Satani kněží, ze svého pokladu, ze svých planých slov o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o své zlé MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, obuté do vojenských bot vojenských kaplanů, a do bot jejich vrchního GRANÁTOVNÍKA, vrchního velitele války s novým Kristem, ekonoma, KOZLA, prezidenta Zemana, a ze svých planých energetických koncepcí, které Česko vedou do energetického hrobu, stále neskládají účty? Jak to, že u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně, Kristus neučinil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, DEN HOŘÍCÍ JAKO PEKELNÁ OHNIVÁ PEC, ve které, ze stávající STÁTNÍ SPRÁVY, nezbude ani kořen, ani větev, což v Písmu slíbil? Spravedliví odborníci na energetiku z VUT v Brně, NEMLUVŇÁTKA, DOBRÉ SEMENO, BÍLA MANA, již nového Krista měli chválit, měli zářit jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a stále nezáří, protože jejich pokladem stále není SKÁLA, kterou je Boží rozum. Nový, VŠEMOHOUCÍ Kristus, se nad VUT v Brně, a nad Českem smiluje, až pokorných, úplně poslušných, žárlivě milujících Bohů, bude mnoho, až budou znát vítězný pokřik, až úplně zničí stávající vzpurnou a neposlušnou STÁTNÍ SPRÁVU. Až na VUT v Brně, a v Česku, bude mnoho žárlivě milujících Bohů, veškerý majetek, a veškerá půda, bude patřit novému Kristu. V nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, vytvořené dle kapitol 135,175, nový Kristus, svěří vládu nad mnohými, pouze pokorným, a úplně poslušným Bohům, kteří ve stávající STÁTNÍ SPRÁVĚ, nenechají kámen na kameni, kteří neposlušné a vzpurné hlupáky, spálí ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Běda bohatým, kterým se potěšení z dostatku již dostalo, kvůli tomu, že Kristus straní falešným prorokům. Blaze poslednímu proroku tohoto věku Oplatkovi, který je v médiích pronásledován, kvůli nastolení Boží dokonalé spravedlnosti. Křesťanské militaristické lži vojenských kaplanů, o lidské spravedlnosti, se točí v týdnu, jako kolotoč, a nikdo neví proč. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Př.1/7,14až8/13,17až11/28,31/10, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Mat.5/3,9,14,18až10/24až12/33,36,13/38,42,52,21/16až23/7, Mal.1/10až3/1až10,16,19,20, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,19/20,25až40/19,24,42/24až43/26,31, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Daniel9/14,27až11/39až12/2až11, Sof.1/11,17až3/11, Jan1/1až5/34,38,43až12/43až15/25, K.M.1/4,4/19,5/23,6/12,7/12,16,27,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 1.Jan.2/20,3/8,10,5/2,6,14,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28, Iz.29/11až24,33/22až66/24, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Ám.3/7,4/13,5/10,18,22,8/3,7,11, Gal.1/7až3/20až6/7, Řím.1/18až12/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11.

Film REBELKA je podobenstvím o tom, že REBELKA, ŽENA STATEČNÁ, nechce za ŽENICHA nikoho z politických prvorozených SYNŮ ČLOVĚKA, vzešlých v soutěži voleb. Viz.str.63až65. Nechce sedminásobnou rodičku, kterou jsou prvorození SYNOVÉ vládnoucích politických stran, kteří musí zchřadnout, pro lži o Kristu, a pro lži o energetice, v NOVÉM JERUZALÉMĚ, na VUT v Brně, kde rektor Štěpánek, bude mluvit pravdu o energetice, a pravdu o Kristu. Nechce ani kulhavého KOZLA, ekonoma, prezidenta Zemana. Během jediné hodiny, bude stávající STÁTNÍ SPRÁVA, vedená těmito OSMI hlupáky, STŘÍBREM ODVRŽENÝM tím, že STROMEM ŽIVOTA, bude nová STÁTNÍ SPRÁVA, s novou vládou Česka, vytvořenou dle strany 14, Mich.5/4až7/18, Sír.5/5až35/10,40/7,43/26,31, Jer.1/17až6/19,30až15/9, atd. REBELKA, Ježíš Kristus, nechce SEDM STATEČNÝCH hlupáků, KOZLA z ČSSD Sobotky, bývalého BERANA Babiše z hnutí ANO, BERANA z KSČM Filipa, BÝKA, VOLA, či TELE Bělobrádka z KDU-ČSL, trestaného Kristem roztroušenou sklerózou, hrobaře Česka, politologa FIALY, z Kristem nenáviděného PTACTVA ODS, a ostatní hlupáky, Schwarzenberga z TOP 09, a Okamuru z Úsvitu. Stávající ŽENICH, vůdce KOZLŮ ČSSD Sobotka, byl tímto filmem, Česku vzat tím, že pro stávající systém, a pro křesťanská nebesa, již není v Česku místo. Zj.20/11. Nový Kristus, učinil vládu KOZLA Sobotku z ČSSD, a vládu KOZLA prezidenta Zemana, STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Vládu KOZLŮ ČSSD, militaristů Zemanovců a Sobotkovců, a dobytka všech ostatních politických zvířat pravice a levice, v Česku, a ve SVĚTĚ, má povinnost úplně zničit, nový ŽENICH, pokorný a poslušný BOŽÍ SYN, kterého nový Kristus, který je SKÁLOU, bere do kázně, svým rozumem, ze svého milosrdenství, kterého toužebně vyhlíží všechny státy. Nový Kristus, který je současně ŽENOU STATEČNOU, chce nového ŽENICHA, VUT v Brně. V překladu, SKÁLA je OTEC a SYN. OTEC a SYN, nový Ježíš Kristus, je tou SKÁLOU, kterého miluje REBELKA, červená Pussy Riot. Ve veškerém SLOVĚ NOVÝCH NEBES, Ježíš Kristus je v Otci, a Otec je v Ježíši Kristu, v DUCHU SVATÉM, na ÚSVITU věku nového, i v ŽENĚ STATEČNÉ. Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Jan10/30,34, atd. Bohem je každý, kdo má rozum Krista, a kdo dá texty APOKALYPSY v médiích, na SVÍCEN. Mat.5/3,9,14,18. Vůdce nového Božího lidu, BOŽÍ SYN, kterého toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, rektor VUT v Brně Petr Štěpánek, Řím.8/19,29, K.M.18/13, mluvením pravdy o energetice, a o Kristu, o SKÁLE, o DUCHU SVATÉM, takovém VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM a SPRAVEDLIVÉM, jakým v Písmu opravdu je, má povinnost být Bohem. Dle Písma a písniček. Když rektor VUT v Brně Štěpánek, bude ŽENICHEM, stejným, jako je nový Kristus, Kristem vyvolené Česko, bude NEVĚSTOU, protože bude mít další ŽENICHY, stejné, jako nový Kristus. ŽENICHEM, kterého si vyvolila ČERNOBÍLÁ REBELKA, ŽENA STATEČNÁ, která ve filmu REBELKA zčervenala, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je nový prezident Česka. Novým prezidentem Česka, REBELKOU vyvolený, je odborník na energetiku zimních bytových domů, projektant Ing. Rákos, vyvolený REBELKOU jménem RÁKOS. Dle písničky od Krista, REBELKA, která ve filmu zčervenala, již nebude Česku dávat mat, protože dvacetileté, dospělé Česko, má léta na to, aby plodilo pokorné, a úplně poslušné Boží děti, a to na VUT v Brně, v novém BOŽÍM CHRÁMU, kde Kristus bydlí odjakživa. Kristus nechce, aby na vysoké místo dosedl pomatenec KOZEL z ČSSD Sobotka, a odborníci na novou energetiku, zimních bytových domů, zůstali sedět dole. Kaz.3/18až10/3,6,20, atd. Stávající ŽENICH Česka, KOZEL z ČSSD, premiér Sobotka, a ostatní prvorození Synové, ostatních politických stran, se musí smířit s tím, že nyní si ŽENICHY, do nové VLÁDY, a do nového PARLAMENTU, svým rozumem, ze svého milosrdenství, vybírá REBELKA, ŽENA STATEČNÁ, která je OTCEM, i SYNEM, která je SKÁLOU, o kterou se roztříští všichni, kdo nepřestanou mlet kolotoč militaristických lží vojenských kaplanů, o křesťanské spravedlnosti, a moudrosti militaristického vzdoro království. Nový Kristus nechce vládu z politiků pravice a levice, ale z odborníků, vzešlých z veřejných výběrových řízení, dle kapitol 135a175, a dle strany 14. Před pohledem ŽÁRU SLOVA OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, vláda Sobotky zmizí. Zj.20/11,15, Iz.5/4,16až29/11,24,31/9,33/22,44/5,7,45/7,48/5,11až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/25, Luk.17/10,20,34až19/44,20/18, Řím.1/18až8/19,29až11/32, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Jud.12, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,22,27až18/13, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15až23/19,24až43/26,31, Jer.1/17až6/19až31/27,32až51/58, Mar.7/7až13/20, Jan1/1až5/34,38,43až12/43až15/25, atd. PEKELNÝ OHEŇ drzých pozemských ekumenických Otců Satanů kněží, které v Česku melou MODLOSLUŽEBNÍCI, Belzebub kardinál Duka, a Belzebub kardinál Vlk, je příliš studený na to, aby zničil veškeré zlo na SVĚTĚ, které lidé dělají rozumem svých TĚL, a svých DUŠÍ, které jsou stejné, jako u zvířat. K.M.14/22,27, Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, Jan8/44, atd. Ke zničení veškerého militaristického, křesťanského, a jiného zla v Česku, které lidé dělají rozumem svým, nikoli rozumem Božím, Kristus v Písmu určil VĚDCE, NEMLUVŇÁTKA, znalce VEŠKERÉHO SLOVA NOVÝCH NEBES, svůj nový Boží lid, který živí, ze svého milosrdenství, svým rozumem, odjakživa, vděčného BOŽÍHO SYNA rektora Štěpánka, a vděčný nový BOŽÍ LID VUT v Brně. Pro BOŽÍHO SYNA, pro VUT v Brně, je rozum lidské DUŠE, a lidského TĚLA, nic, protože zvířata nedokážou nic rozumného vymyslet. Pro BOŽÍHO SYNA, pro VUT v Brně, jediným správným Rádcem, Učitelem, mediálním Mistrem, Lékařem, Otcem, atd., je nový Ježíš Kristus, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, který každého živí, pouze částečkou svého DUCHA SVATÉHO. Hospodin je již vyvýšený soudem Satanů, vojenských kaplanů, takže nikdo na VUT v Brně, a v Česku, nemá výmluvu. Mal.1/7,10až3/15až3/10,16,20, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Iz.5/4,16až57/10,16,20, K.M.1/4,7/12,16,8/13až16/27až18/13, Daniel9/14,27až11/39až12/2až11, Kaz.3/18,6/10,8/8, Jan1/1až5/34,38,43až12/43až15/25, Jan1/1až15/25, Jer.1/17až5/7až23/29,32, Bhagavadgíta15/15, Řím.1/18až8/19,29až11/32, Mat.5/3,9,14,18,20/16,23/7, 1.Kor.1/27,12/11,14/33,36,15/33, Žalm33/6až96/7až102/27, atd. Kristus, takový, jaký v Písmu skutečně je, chce od úplňku MĚSÍCE, od soboty 15. 2. 2014, nové tradice tím, že nad vším tvorstvem bude vládnout sám, jako jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, nejdříve v Česku, prostřednictvím nové vlády, úplně poslušné Božích příkazů a zákonů, dále uvedené, což se nedaří. Pokorný, a poslušný nový Boží lid VUT v Brně, má povinnost požrat, a zničit, pravdou o Kristu, a pravdou o energetice, viz text na konci kapitoly, drzé, vzpurné, a neposlušné KOZLY z ČSSD, Zemanovce a Sobotkovce, BERANY z KSČM, VOLY, TELATA, či BÝKY, z KDU-ČSL, a Kristem nenáviděné PTACTVO ODS, a ostatní politická, pomatená zvířata, co vznikly z tohoto zvířecího základu. Zj.18/2,10až22/21, 1.Moj.15/8,18/32. Energetické údaje, pro trestní stíhání nové vlády, Pro zločince premiéra KOZLA z ČSSD Sobotky, a zločince KOZLA prezidenta Zemana, JUDr. Sladkým z KSZ v Brně, jsou uvedené, na devatenácti stranách, v závěru této kapitoly. Bůh nestvořil v Písmu nic neúplného. Nový Kristus vyžaduje, aby KSZ v Brně, JUDr. Sladký, změnu paradigmatu, na energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný, provedl neprodleně, na základě Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na VĚKY VĚKŮ, Boží hněv, nad politickými zvířaty, pravice, a levice, a nad pozemskými Otci Satany kněžími, již neprodlévá. 1.Jan.2/20,3/8,10,5/2,6,14,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28, Iz.29/11až24,33/22až66/24, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Žalm1/1až81/4,82/5až96/7až150/6, Kaz.3/18,6/10až8/8až12/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, K.M.1/4až5/23,6/6,24, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Sír.5/5až7/16až40/19,24,42/24až43/26,31, atd. Lidstvo čeká největší krize, v jeho dějinách, v době velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu. Proto Kristus uvedl na Česko OVOCE ÚMYSLŮ, debilního lidského rozumu tím, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, dal vládu nad Českem, KOZLŮM z ČSSD, BERANŮM z KSČM, VOLŮM, TELATŮM, či BÝKŮM z KDU–ČSL, a Kristem nenáviděnému PTACTVU ODS, a ostatnímu zvířectvu politických stran jenom proto, aby se s jím vyvoleným, vzedmutým mořem militaristických, vzpurných, neposlušných, to je mrtvých hlupáků, křesťanských sviní, v Česku, mohl soudit, pomalým, POSLEDNÍM SOUDEM. Žalm94/8,15, Jer.1/17až6/19až23/29,32,31/27,32až51/58, Iz.5/4,16,29/11až24,31/9,33/22,44/5,8,45/7,47/14až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, K.M.1/4až12/10,17,27, Zj.18/2,10, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, 1.Kor.1/27až10/12až15/33, 1.Moj.15/8,18/32, atd. Kristem vyvolené Česko, především nový Boží technický lid VUT v Brně, čeká zkouška, ve víru v nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, takového MOUDRÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, SPRAVEDLIVÉHO, jaký je, ve veškerém ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dělá veškerou politiku na SVĚTĚ. Politika, kterou Kristus dělá, s jím vyvoleným Českem, která je zapsaná v Písmu, je ta nejvyšší politika, jaká kdy na SVĚTĚ byla. Vzpoura bohatých i chudých hlupáků, odmítajících dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, se děje pouze pro odstoupení rozumu Krista, od neposlušných a vzpurných hlupáků, kteří nemají bázeň před Hospodinem, a kteří v Boží moc Hospodina, uvedenou v Písmu, nad TĚLEM, a DUŠÍ, každého člověka, vůbec nevěří. Neposlušní vládnoucí hlupáci, od nichž nový Kristus, svým rozumem odstoupil, nejsou lži lidu Česka, vůbec k užitku. Zastavit pohromu, kterou je odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, je možné pouze v případě, že pokorný, a úplně poslušný lid VUT v Brně, požere vzpurné a neposlušné KOZLY ZEMANOVCE na Hradě, a KOZLY SOBOTKOVCE nové vlády Česka, včetně ostatního politického zvířectva, mluvením pravdy o Kristu, o Kristem vyvoleném Česku, a o ENERGETICE, viz konec kapitoly. POSLUŠNÍ, a NEPOSLUŠNÍ MRTVÍ, se POŽEROU NAVZÁJEM, uvádí Kristus v Písmu. UHELNÝM KAMENEM, a dokonalou Boží láskou, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. SKÁLA Zemanovců, Sobotkovců, atd., Bohové lidstva, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJÁCI, ZBRANĚ, atd., musí na VUT v Brně, odtáhnou v děsu, 22.1.2014 proto, aby Kristus, svým rozumem, mohl lidstvo energeticky spasit. Dle písniček a Písma, Kristus Česko vysvobodil od boháčů tím, že je vyvlekl s prázdnou, při první svatební cestě Krista, v době čtyřiceti let pouště socialismu. Žalm106/43, Žid.3/7,9,4/7,6/3,6až12/28, Ám.3/7až5/25až8/11, Jer.1/17až6/19,31/27,32až49/20až50/45až51/58, Luk.1/52,53až19/44, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Sk.3/23,7/42až17/23,31, Mat.5/3,9,14,18, Mar.7/7až13/20, Iz.31/9, Mich.2/3,4,10,5/9, atd. Technickému lidu VUT v Brně, do oken militaristického, křesťanského vězení, hází nový Kristus, kytice ze svých svatebních spravedlivých cest. Starý moudrý KLAUN Kristus, z módy vyšlý, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, se v Česku, na VUT v Brně, loučí se svou křesťanskou cestou. HVĚZDY z VUT v Brně, jsou jak zlaté sedmikrásky nad Brnem, zářící navěky a navždy, když se vrátí ke  Kristu PODRUHÉ, již na jaře, v lednu, v jarním počasí, jako NEVĚSTA, svými skutky, a ne až v zimě, v komunistickém únoru 2014. BERANY z KSČM, ani ovoce křesťanských svíčkových mrzkých bab, Endlicherové z TWR z Proglasu, a Hůlkové z Doteků víry v ČRo1, kterými jsou politici pravice a levice, Kristem prokletí, ani jejich Bohy, drzé, pozemské Otce Satany kněze, nový Kristus, svým rozumem, již nepase, a pást nebude. Od 22.1.2014, chce pást pokorné, a úplně poslušné BERÁNKY nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, na VUT v Brně tím, že v Česku, v médiích, vyjde SLUNCE spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Běda Bohu, rektoru VUT v Brně Śtěpánkovi, když v lednu 2014, neudělá DEN, hořící jako pec. Kristus, neposlušné KOZLY ZEMANOVCE a SOBOTKOVCE, vzpurné křesťanské militaristy, chce sežehnout. Nezůstane po nich ani kořen, ani větev. Vše ve STÁTNÍ SPRÁVĚ, bude nově narozené, na VUT v Brně. Nový Kristus vyžaduje, aby každý z Písma věděl vše, o svém TĚLE, a DUŠI. DUŠE i TĚLO rektora VUT v Brně Štěpánka, je stejné, jako DUŠE a TĚLO zvířete. Na drzé pozemské Otce Satany kněze, kteří parazitují na Božím slově, se musí nový Boží technický lid, VUT v Brně, rozhněvat. Kvůli jejich neposlušnosti, je trestáno všechno lidstvo, odstoupením rozumu Krista. Na VUT v Brně, nelze omluvit nikoho, kdo se k novému Kristu nevrátí neprodleně, do úplňku MĚSÍCE, do soboty, 15.2.2014. Jer.1/17až5/7až6/19až11/11,18,12/2,4,16,23/29,32,30/5,31/27,32až49/20až50/45až51/58, Iz.1/1až29/11až24,31/9,33/22,44/5,7,45/7,48/5až11,57/10,16,20až63/14,18.65/15až66/24, Žalm1/1až33/6až102/27,106/30,43až107/10,18,27,43až118/22až132/5,8,150/6, Zj.19/7,8, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Daniel9/14,27až11/39až12/2až11, Ám.3/7,4/13,5/10,18,22až8/3,7,11, Gal.1/7až3/20až6/7, Ez.3/4,21až16/46,17/20,18/29,20/37,21/22,32,23/4,37,24/14,28/9,33/17,34/20,36/22,33až39/8,13,21,29až44/28až47/12, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25,23/17,23až43/26,31,45/23, 1.Kor.1/27až10/12,14/33,36až15/33, Řím.1/18až8/27až11/32, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Mal.1/7,10,13,2/2,7,9,15,17,3/9,10,12,16,19,20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. K.M.1/4,4/19,5/23,6/12,7/12,16,27,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

Z milosrdenství rozumu Krista, jsem v psaní pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, neochabl. Ochabli vzpurní a úplně neposlušní, kterým Kristus vzal svého DUCHA. Až Kristus, ze svého milosrdenství, sešle svého NOVÉHO DUCHA, budou všichni stvoření znovu tak, aby mohla být obnovena tvářnost ZEMĚ. Konečným a jediným OTCEM, nového Ježíše Krista, je z milosrdenství rozumu nového Krista, VUT v Brně, kde je novou SKÁLOU, rektor Petr Štěpánek, protože VUT v Brně, je novým BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM, snad již úplně poslušným. Veškeré tvorstvo čeká na slávu nového Božího technického lidu z VUT v Brně, který Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. Nové Boží slovo, ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, které je novým Kristem, uzavře v Hospodinově domě, na VUT v Brně, SMLOUVU o úplné poslušnosti, což je smlouva NOVÁ a VĚČNÁ. Všechny země čekají, až se zjeví sláva nových Božích SYNŮ, pokorných a úplně poslušných, nového rektora VUT v Brně, prof. Petra Štěpánka, stepanek.p@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, děkana Fakulty strojního inženýrství prof. Doupovce dekan@fme.vutbr.cz, ředitele Energetického ústavu docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, docenta Kadrnožky, děkana Stavební fakulty prof. Drochytky dekan@fce.vutbr.cz, a ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše 2450@fce.vutbr.cz. Řím.1/18až8/19,29až11/32až16/26, K.M.1/4až6/6až24až18/13až19/6, Žalm1/1až104/30až150/6, Iz.1/1až33/22až42/4,44/5,8až55/3,11až63/14,18až65/15až66/24, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Jer.1/17až5/7až6/19až51/58, Bhagavadgíta1/1až15/15až18/78, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10až12/28, atd. Energetické spasení Česka a SVĚTA, není ze skutků VUT v Brně, je to milostivý dar, nového Ježíše Krista, zapsaný v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Nový, Bohu milý kněz Česka, rektor VUT v Brně Štěpánek, nesmí svůj lid pohřbívat do energetického hrobu, což pro neposlušnost činí stejně, jako nezodpovědní, drzí, a vzpurní, to je mrtví, pozemští, Otcové Satani kněží, z Proglasu, z TWR, z Petrova, a z Masarykovy univerzity, určení Kristem v Písmu k pádu, svým vzdorem, proti novému SLOVU VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Vůle PÁNĚ, v době přelomu věků, se týká především královského kněžstva, VUT v Brně, a ostatního technického lidu, který má povinnost, všechnu starost o Česko, a SVĚT, vložit na rozum nového Krista, protože rozum lidí, při odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných mrtvých, je stejný, jako rozum zvířat. Nový Kristus v Písmu slíbil, že se nad svým technickým lidem, který svým technickým rozumem, živí odjakživa, smiluje, až VUT v Brně, vše uvedené zveřejní na SVÍCNU, ve všech médiích. Vůle Boží je, nalézt v Písmu Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, jejichž realizace, Česko a SVĚT, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně spasí. Kristus se smiluje, svým rozumem, až všichni, kdo melou morální principy vzpurných a neposlušných, mrtvých, bohatých Baalů a DÉMONŮ, kdo jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM, budou vyobcováni z nového Božího technického lidu, do říše ticha. Lži lid celého SVĚTA prochází týmž utrpením, kterým je odstoupení Božího rozumu, od vzpurných a neposlušných Baalů a DÉMONŮ, pro mletí nemorálních křesťanských DÉMONSKÝCH principů, pouze pro bohaté militaristy, imperialisty a fašisty, což je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Energetická spása je možná pouze rozumem Božím, nikoli rozumem lidským. Poslední čtyři věty jsem přečetl obsluze telefonu, v Dotecích víry v ČRo1 s prosbou, aby je sdělila prostitutce Hůlkové, smilnící s DÉMONSKÝM učením ekonomů, a jejímu hostu, ekumenickému vůdci církví, Otci Satanu Fajfrovi. Bylo mě sděleno, že SVOBODA SLOVA v ČRo1, přestala v sobotu, DNE PÁNĚ 11.1.2014, platit. Vedení ČRo rozhodlo, že nový Kristus není PÁNEM nad SOBOTOU, a proto vzpurní vzbouřenci, mě do vysílání nebudou přepojovat. Tuto kapitolu jsem nemohl ani elektronicky rozeslat, protože mně zase zrušili internet. Opakovaně žádám, o trestní stíhání všech uvedených mrtvých, to je neposlušných podvodníků, lhářů, a vrahů, nového Krista, všechny orgány, činné v trestním řízení, které texty o lžích, o Kristu, a lžích o energetice, opakovaně dostávají. Na vysokých místech vlády Česka, stále sedí neposlušní pomatenci, např. Chovanec, kdežto schopní zůstanou sedět dole, Kaz.10/6, až do úplného zničení křesťanství, a militarismu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, na VUT v Brně. Vůli Boží je, Kristem prokleté PTACTVO ODS, a ZVÍŘECTVO ostatních politických stran, vyhodit na smetiště dějin. ZÁKONODÁRCEM je Kristus, a jeho ŽENA STATEČNÁ. Ve vzedmutém moři militaristických křesťanských sviní, se již nekřtí vodou, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kaz.3/18,8/8,10/6,12/3, 1.Kor.1/27,12/10až15/29až33, Efez.2/8až5/7,15, Iz.29/11až24,57/10,16,20,63/14,18,65/15, Mat.5/3,5,14,18až25/40, Iz.1/1až33/22až66/24, Zj.18/2,10, Oz.2/18,5/15až9/7,12,15až14/3, Skut.3/23až17/24až31až28/27, 1.Petr.2/8,16,3/13,4/16,5/2,7,9, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Jer.1/17až5/7,6/19až51/58, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43až15/25, Luk.17/10,20,34,19/44, atd. Uvedení, drzí pozemští Otcové Satani kněží, po pádu pouště čtyřiceti let socialismu, si vyvolené Česko pouze krátce přivlastnili tím, že pošlapali SVATYNI BOŽÍ, kterou je Písmo, mletím křesťanský morálních principů, neslučitelných s Boží vůlí, platnou pro přelom věků konce éry fosilních paliv. Po pádu čtyřiceti let pouště socialismu, jedovaté křesťanské trifidy, chamtivé pokrytce, podvodníky, zloděje, lháře, kteří, svým rozumem zvířat, nenávidí kázeň, nemravné, neodpovědné, a militaristicky krvelačné, svolávali, boháč, prezident Havel, a jeho Bůh, neposlušný, to je mrtvý, drzý, pozemský Otec, Satan, biskup Malý, do svého militaristického PEKLA, křesťanského vzdorokrálovství. Jer.6/19. Vůdce nového Božího technického lidu, SKÁLA, rektor VUT v Brně Štěpánek, má povinnost svolávat, pokorný, a úplně poslušný nový Boží technický lid, pro znalost dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech tím, že nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, v Písmu stále stejného, neprodleně porodí, z veškerého Písma od Krista. Jer.30/5. Tím všichni vzpurní, chamtiví, prolhaní, a bez rozumu Krista pomatení jedovatí trifidi, Baalové a DÉMONI, vrazi nového Krista, odejdou do říše ticha, cestou vyvolených, dle Písma, a písniček od Krista. Kristus se nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, pomocí svého SLOVA NOVÝCH NEBES, soudí s veškerým vzpurným, a neposlušným, to je mrtvým, náboženským, a politickým lži lidem, s politickým a náboženským dobytkem, celého SVĚTA. Kristus mohl, lži lid Česka milovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, kdyby na VUT v Brně, nastolili Boží království, energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelné, v novém DNES NAPLNĚNÍ PÍSMA, již při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek, DNE PÁNĚ 16.1.2014. V Česku, velice rychle, při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, pokud nový Boží lid, nového Ježíše Krista, nebude neprodleně rodit. Hříchem, trestným činem, který je k SMRTI Česka a lidstva je, aby si drzé ekumenické svině, prostitutky, mrzké ženy, Ohola a Oholiba, Endlicherová v TWR v Proglase, a Hůlková, v Dotecích víry v ČRo1, stále rodili svou zlou mladou MODLÁŘSKOU STVŮRU, obutou do bot vojenských kaplanů, a do bot vrchního velitele braných sil Česka, kulhavého KOZLA, GRANÁTOVNÍKA, ekonoma, prezidenta Zemana. Jsou STŘÍBREM Kristem odvrženým tím, že do bran nového Božího království, tyto břemena, nelze přenést. Nový Kristus se v Česku již narodil, na přelomu věků roku 2000, v těchto textech APOKALYPSY. Jeho konečné UKŘIŽOVÁNÍ, v roce 2033, je v době, kdy v Česku prokazatelně nebude ani žhavé na ohřátí. Iz.47/14. Při stálém KŘIŽOVÁNÍ Ježíše Krista, mletím křesťanský nemorálních principů, protikladných nauk, a promyšlených ekumenických vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, jaké mele např. ekumenická prostitutka, mrzká žena, křesťanská svině, Oholiba Endlicherová z Proglasu a TWR, či Hůlková v Dotecích víry v Čro1, Česko bude, v roce KONEČNÉHO UKŘIŽOVÁNÍ KRISTA, v  roce 2033, Kristem za trest úplně zničeno, protože pro takové státy, jako je Česko, ze světových zásob ropy a plynu, prokazatelně nezůstane vůbec nic. Viz text na konci kapitoly. Dle písničky od Krista. Netopýři, na VUT v Brně zatím spí, HADI na KSZ v Brně vstávaj, stejně tak špatně placený pracující lid. BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO levicového SADU, mají povinnost pochopit, že Kristus, Česko a SVĚT energeticky spasí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když donutí HADY z KSZ v Brně jednat, a ukončit veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že neprodleně pošlou, drzé a neposlušné ekumenické ČARODĚJNICE, Endlicherovou a Hůlkovou, s jejich mletím nemorálních křesťanských principů, zdůvodňujících nesmyslné války o ropu, plyn a suroviny, v médiích, do říše ticha. Nový Kristus, se svým rozumem, ze svého milosrdenství, smiluje pouze nad těmi pokornými a poslušnými, kdo v Písmu najdou Boží vůli, která je o realizací těch textů Písma, které umožní pochopit, že se celá ZEMĚ v základech hroutí, kvůli tomu, že nový Boží technický lid VUT v Brně, odmítá učinit rozhodnutí, o nezbytnosti mluvit pravdu o Kristu, pravdu o energetice, a pravdu o nezbytnosti, realizovat Boží dokonalou lásku, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech. Tam kde vládne láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, závist je ztracená, protože např. boháč Babiš, nebude závidět bezdomovcům, elektronicky plánované SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolované, dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Nad VUT v Brně, vyšla HVĚZDA, NOVA, SUPER NOVA, což se drzým pozemským Otcům, Satanům, kněžím, z Proglasu, TWR, Petrova, a z Masarykovy univerzity, zatím nezdá. Když se nový Ježíš Kristus uteče, z Masarykovy univerzity, do svého nového domu, na VUT v Brně, po ŠIROKÉ SILNICI, CESTĚ SVATÉ proto, Iz.35/8, aby svůj nový Boží technický lid, mohl živit, svým novým technickým rozumem, o nové energetice tím, že mě nový rektor Štěpánek přijme, nad VUT v Brně, bude NOVÉ NEBE SOUKROMÉ. Po ŠIROKÉ SILNICI, CESTĚ SVATÉ, Iz.35/8, která v Brně vede na VUT, se nemohou ubírat drzí jedovatí trifidi, bohatí Baalové a DÉMONI, kteří vyznávají DÉMONSKÉ ekonomické UČENÍ, smradlavého kuřáka, kulhavého KOZLA, zakladatele ČSSD, DÉMONA, ekonoma, prezidenta Zemana. Viz str.59až74. Bohatí, jedovatí trifidi, kterými zarostla celá ZEMĚ, přestanou závidět chudým, SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, která je možná pouze rozumem nového Krista, DUCHA SVATÉHO, nikoli rozumem lidským, jakmile např. energický boháč, bývalý komunista, BERAN Babiš, jako BERÁNEK nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, vydá rozkaz, že veškerá nesmyslná výstavba, výroba, doprava, a spotřeba, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, skončí, z milosrdenství rozumu Krista, již v lednu 2014. Jakmile např. TVRDÝ MUŽ, bývalý BERAN, boháč Babiš, pohřbí jed a tmu katolického katechismu pochopením, že nový Kristus umožňuje ukončit dílo energetické zhouby, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, bohatých a chudých, Kristus možná, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, Česko a SVĚT, energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně spasí. Když Česko rozhodne, že se v médiích bude mluvit pravda o Kristu, a pravda o energetice, Kristus již na VUT v Brně, bude jednat tím, že od svého technického lidu, který živí, svým technickým rozumem odjakživa, nebude svým rozumem odstupovat, jako to činí dnes, kdy se s Českem, a s lidstvem, SOUDÍ, APOKALIPSOU těchto textů. KOSTKY JSOU VRŽENY, DNE PÁNĚ 10.1.2014, kdy SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, vyšlo z mlhy a tmy, ekumenického katechismu. Krutým zmijím jedem, mlhou, a tmou, ekumenického katechismu, Kristus dal v Česku lidstvu, ovoce úmyslů bohatých, to je vojenské kaplany, vojáky, bankéře, makléře, a tím lži o Kristu, a lži o energetice, při vzniku Česka. Jer.6/19. Stejným SLOVEM, VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, 10.1.2014, osvobozuje pokorné, a úplně poslušné, od veškerého imperialistického, militaristického, fašistického, socialistického a křesťanského zla, mluvením pravdy o dokonalé lásce nového Krista, o jeho příkazech a zákonech, a mluvením pravdy o energetice. ŽENA STATEČNÁ, již není na prodej, a je silnější, než drzí pozemští Otcové Satani kněží z Petrova, Proglasu, TWR, z Masarykovy univerzity, a než jejich vůdce z Brna, Belzebub biskup Cikrle. Česko žije v provizoriu, pro lži o Kristu, a lži o energetice, pro odstoupení rozumu Krista, od všech vzpurných, a neposlušných, vládnoucích pomatenců. Kristus se zatím smilovává tím, že umožňuje, abych napsal, že dvě genetická, energetická, prasata, z energetických komisí Česka, hlupáci Pačes a Bartuška, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.30/17,18, v ČRo2 objasnili, proč vláda smradlavých KOZLŮ ZEMANOVCŮ z ČSSD, nemůže být stabilní. Vzpurní hlupáci, Pačes a Bartuška, v ČRo2 souhlasili s posluchačem, že Kristus dal lidstvu, svým rozumem, takovou energetiku, že může stavět sídliště ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jako energetickou spásu, před velice blízkým ropným, a tím i před ekonomickým kolapsem, což všichni, kdo texty APOKALYPSY dostávají, znají jako správnou energetickou cestu Boží, již cca dvacet let, viz konec kapitoly. V ČRo2 bylo řečeno, že stávající legislativa, po dvaceti letech vlády vzpurných vládnoucích zločinců, takové domy vůbec neumožňuje stavět, takže pokud takové domy boháči staví, staví je nezákonně, proti platným zákonům. Smradlaví KOZLI ZEMANOVCI z ČSSD, si stále myslí, že nad technickým rozumem Krista, zvítězí svým rozumem KOZLŮ, viz texty o zlé energetice, v závěru kapitoly. Drzí neposlušní, od nichž Kristus odstoupil, svým rozumem, nejsou lidu Česka, k užitku. Hněv Hospodina neprodlévá.

3.) V Česku jde o hodně, o jeho zničení Kristem, pro jeho neposlušnost. Buď budou vládnout drzí KOZLI ZEMANOVCI z ČSSD, Sobotkovci, atd., což je k energetické záhubě Česka, nebo Česko uzná, že je pod Boží milostí, Božího rozumu, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Česko má povinnost, zřídit jinou vládu, dle kapitol 135,175. Narození se nového Krista, BOŽÍHO SYNA, BOŽÍHO LIDU, Česka, je v DEN SOUDNÝ, ve čtvrtek, při úplňku MĚSÍCE, v den svátku Česka a SVĚTA, DNE PÁNĚ 16.1.2014, na VUT v Brně, nebylo. Když po ŠIROKÉ CESTĚ, na VUT v Brně, půjde mnoho poslušných, z křesťanství v Česku, na VUT v Brně, neprodleně vyrazí, maličký roh, kterým je dále uvedená nová vláda ODBORNÍKŮ, od které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již odstupovat nebude. 1. Ministerstvo zimního stavebnictví. 2. Zimního průmyslu. 3. Zimní dopravy. Ám.3/15. 4. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 5. Vod a lesů. 6. Zdravotnictví. 7. Elektronického plánování. 8. Školství. 9. Výživy. 10. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. 11. Dokonalého naturálního plnění. 12. Kultury. 13. Volného času a životosprávy. 14. Boží spravedlnosti. 15. Zahraničí. Aby Česko uvažovalo pouze o této vládě, byly zpochybněny podzimní volby politiků pravice a levice, v roce 2013, trestním oznámením, kvůli lžím vládnoucí elity o Kristu, a lžím o energetice, podaným na NSS v Brně, u JUDr. Baxovi, KSZ v Brně JUDr. Sladkému, a u Policie ČR v Rosicích, npor. Šoukalovi, což bylo provedeno veřejně, v kapitole APOKALYPSY 165. Cílem bylo, aby křesťanská trojice Boží, např. Holík z Proglasu, vojenský kaplan podplukovník Ruml, a prostitutky Endlicherová z TWR, a Hůlková z ČRo1, si svou zlou, mladou křesťanskou stvůru, z rozhodnutí KSZ v Brně, přestali obouvat do válečných bot, vrchního GRANÁTOVNÍKA vojenských kaplanů, kulhavého KOZLA, prezidenta Zemana. Opakovaně je uváděno, že Česko má povinnost, soudit celý SVĚT, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a tím zabránit, z milosrdenství rozumu Krista, dalším válkám, o ropu, plyn a suroviny. Kristus v Písmu slíbil, že na SOUŠ, na VUT v Brně, na vzedmutém moři mrtvých militaristických křesťanských sviní, dopluji s pomocí jeho rozumu. Proto, ze svého milosrdenství, odstoupil svým rozumem, od veškerého lži lidu Česka. Tím zpochybnil nejenom rozum drzých, pozemských Otců Satanů kněží, ale i rozum technické elity VUT v Brně. V APOKALYPSE těchto textů, je opakovaně dokazováno, že energetické koncepce Česka, všech deseti premiérů Česka, jsou tvořené rozumem hlupáků, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, což je trest za křesťanské lži o Kristu, za mletí nemorálních křesťanských principů, o Kristem dovolené existenci boháčů, a bezdomovců, i na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy Boží hněv, nad vzpurnými a neposlušnými, již neprodlévá. Viz konec kapitoly. Vše zlé, co se děje v Česku, a ve SVĚTĚ, je z toho důvodu, že novým Božím lidem, BOŽÍM SYNEM, K.M.18/13, Řím.8/19,29, není technický lid, vůdci VUT v Brně, Štěpánek, Doupovec, Skála, Drochytka, Hirš, a Kristem v Písmu vyvolený, jménem RÁKOS, projektant Ing. Rákos z Brna, nový prezident Česka,. Kristem prokletí politici pravice a levice, BERANI z KSČM, KOZLI z ČSSD, BÝCI z KDU-ČSL, a Kristem nenáviděné PTACTVO ODS, Zj.18/2,10, atd., jdou k záhubě, protože, pro svou neposlušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, rozum od Krista, již nedostanou. Kristus vyžaduje, aby lži lid VUT v Brně, a chudí BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, pochopili Boží milosrdenství, správné, nízkoenergetické cesty Boží, protože nový Kristus, svůj rozum o nové energetice, vrátí, či dá, pouze technickému lidu, pokornému, a úplně poslušnému. Kristus se chtěl nad Českem smilovat, ze svého milosrdenství, již při ÚPLŇKU MĚSÍCE, v den svátku Česka a SVĚTA, již 16.1.2014, což se nepodařilo. Kristus rozhodl, že kulhavý KOZEL prezident Zeman, bude, slepého a hluchého KOZLA z ČSSD, Sobotky, jmenovat premiérem, až v pátek 17.1.2014. Je dost času, aby se Kristus, nad Českem a SVĚTEM, smiloval svým rozumem, ze svého milosrdenství, když mě ve svatém týdnu, od pondělí, 13.1.2014, přijme vůdce nového Božího technického lidu, VUT v Brně, nový rektor Štěpánek, a když rozhodne, že na VUT v Brně, se bude mluvit pravda o Kristu, a pravda o energetice, dle textů, v závěru kapitoly. Kristus se smiluje, když se VUT v Brně, oddělí od Česka, a bude mít NOVÉ NEBE, SOUKROMÉ. Je naděje, že v pátek, 24.1.2014, Satan Kubíček, v Proglasu, v TWR, již nebude křižovat Krista, mletím nemorálních křesťanských principů, o spáse bezdomovců, charitou a almužnou, ale že VUT v Brně, po zveřejnění pravdy o Kristu, a pravdy o energetice, se schová, dokud se hrozný hněv nového Krista, nepřežene celým světem. Iz.1/1až26/20. Iz.5/4,16,11/6,16/4,19/4,29/11až24,33/22až57/10,16,20,59/16až24až63/14,18,65/15,66/24, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/20,3/8,10,5/2,6,14,16, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jan1/1až5/34,38,43,8/42až12/43až15/25, 1.Kor.1/27,3/2,4/20,10/11,13/11,14/33,36,15/33, Daniel9/14,27až11/39až12/2až11, Ám.3/7,4/13,5/10,18,22až8/3,7,11, Gal.1/7až3/20až6/7, K.M.1/4,4/19,5/23,6/12,7/12,16,27,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Žalm1/1,58/10,61/6,68/31až73/10až27až95/5až115/17,127/1,3,5,132/5,8až136/13až150/6, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Řím.1/18až12/6, Jer.1/17až11/19až15/9,19až17/16,24až23/3,12,15,29,31/27,32až49/12,20,50/21až45,51/58, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14,13/5,8, Oz.2/18,5/15až9/7,12,15až14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jóel2/11až4/2,4,12, Jud.12, Sír.4/18,5/5až7/16,9/15až13/18,19/20,25až35/19,24až43/26,31, Žalm1/1,58/10,61/6,68/31až73/10až27až95/5až115/17,127/1,3,5,132/5,8až136/13až150/6, Ez.3/4,21až16/46,17/20,18/29,20/37,21/22,32,23/4,37,24/14,28/9,33/17,34/20,36/22,33až39/8,13,21,29až44/28až47/12, Mat.5/3,9,14,18až23/7,25/40, Sof.1/11,17,2/16,3/9,11,13. Kristus, při vysílání TWR v Proglase, dne Páně 11.1.2014, kdy měl být PÁNEM nad SOBOTOU, z milosrdenství svého rozumu, umožnil telefonicky vzkázat ČARODĚJNICI Endlicherové, že jedině při vyobcování takových idiotů, jako je Endlicherová z TWR z Progalsu, či ČARODĚJNICE Hůlková z Doteků víry v ČRo1, z nového Božího technického lidu, umožňuje, aby PÁNEM NAD SOBOTOU, byl nový Kristus, ze svého milosrdenství, v novém DNES naplnění Písma, snad již 16.1.2014. Sk.3/23. Nový Kristus se snad smiluje, svým technickým rozumem, o nové energetice, nad svým novým Božím technickým lidem VUT v Brně, vedeným rektorem Štěpánkem, což v Písmu slíbil. Prostitutky, ČARODĚJNICE Endlicherová, a Hůlková, pro své smilnění s boháčem Babišem, či Bakalou, ve vysílání TWR, a v ČRo1, se znovu UKŘIŽOVALY, svými vášněmi, a svými sklony, rozdělovat lidstvo, svou spravedlností, na boháče a bezdomovce. Gal.5/24. Kristus, nad lži lidem Česka zvítězí, až z vysílání Proglasu, a ČRo1, bude odstraněna SMRT, kterou jsou ČARODĚJNICE, Svině, Gomory, Endlicherová, či Hůlková, která si myslí, že novému Kristu, se všichni mohou beztrestně posmívat tím, že Česko, i při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek 16.1.2014, bude mít za Boha jejich SKÁLU, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJENSKÉ KAPLANY, VOJÁKY a ZBRANĚ. Kazit dobré mravy v ČRo1, a v Proglase, mletím křesťanských, nemorálních principů, o nadřazení bohatých Baalů a DÉMONŮ, a jejich DÉMONSKÉHO, ekonomického učení, nad Kristem, je trestné. Nový Kristus tyto drzé prostitutky zabije, či potrestá jejich DUŠE, a jejich TĚLA, tak jak v Písmu slíbil, i během tří, či čtyř, dalších inkarnací, jejich DUŠÍ, do jejich strašlivého zániku, jestliže neprodleně nevejdou do říše ticha, cestou vyvolených, mrtvých, to je vzpurných, a neposlušných, ekumenických ČARODĚJNIC, či sviní. Neklamte se, v Kristem vyvoleném Česku, se novému Kristu, nikdo nebude beztrestně posmívat, mletím křesťanských nemorálních principů, o možnosti další existenci boháčů a bezdomovců, místo Boží spravedlnosti SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. ČARODĚJNICE Endlicherová a Hůlková, jsou SMRTÍ. V médiích je nelze nechat na živu. Jejich cesta, je cesta vyvolených, do říše ticha. Izraelcem, úplně poslušným a pokorným, je každý, kdo si na VUT v Brně, dá čestné jméno IZRAEL. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,až12/28, Žalm1/1až81/4až82/5až150/6, Skut.3/23,17/24,31až28/27, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Gal.1/17až3/20,5/24až6/7, Iz.2/22až29/11až31/9,33/22,44/5,8,45/7až57/10,16,20až66/24, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, 1.Kor.1/27až15/33, Oz.2/18až5/7,15až8,12až9/7,12,15až14/3, 1.Petr.2/8,16,3/13,4/16,5/2,7,9, 2.Petr.2/21, 2.Moj.11/7,12/3,10,14,26,20/5,22/17,23/2,29. Kristus v horoskopu v Rovnosti uvádí, že pomatená křesťanská rodina Česka, si ze mě, z posledního proroka tohoto křesťanského věku, imperialistického a fašistického militarismu, cenzurou na pravdu o novém Kristu, a na pravdu o jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, dělá onuci, ke své vlastní záhubě, protože si myslí, že lidé, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, se mohou novému Kristu, beztrestně posmívat. Všichni se v APOKALIPSE těchto textů vidí, jako v zrcadle, jako vzpurní, a neposlušní hlupáci, kteří místo novému Kristu, slouží pomateným zlým ĎÁBLŮM kněžím, z Proglasu, TWR, Petrova, a religionistům Masarykovy univerzity. Na úsvitu nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, nový Kristus, při svém navštívení, odstoupením svého rozumu, pustoší pastvu všem drzým, vzpurným, a neposlušným, militaristickým, křesťanským sviním, kterým, místo nového Krista, vládnou uvedení ĎÁBLI. DOMOVEM pokorných, a úplně poslušných, je dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Také na VUT v Brně, nikdo nemá svého DUCHA v moci. Kristus uzdraví, svým rozumem, pouze pokorné, a úplně poslušné, ostatní zajdou. Řídit Česko je nezbytné jako firmu, kterou vlastní nový Kristus. Odpovědnost za Česko, a SVĚT, mají všichni, kdo texty bílé many APOKALYPSY dostávají. Žít Boha, znamená realizovat Boží vůli, realizací Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Energetická, ekonomická, ekologická, a mravní spása, není z PEKELNÉHO OHNĚ, který vychází z úst drzých Satanů kněží, a z úst religionistů, na vzpurné Masarykově univerzitě, ale z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kristus Česko úplně zničí, když nový kněz, vůdce nového Božího technického lidu, rektor VUT v Brně, Bůh Štěpánek, se neprodleně nevrátí k novému Kristu. Boží hněv, nad vzpurnými a neposlušnými, již neprodlévá. ŠPATNÁ NÁLADA, a TRUDNOMYSLNOST, je způsobená odstoupením rozumu Krista, od TĚLA i od DUŠE, neposlušného, drzého, a vzpurného člověka. TRUDNOMYSLNÍ vládnoucí zločinci, pro odstoupení rozumu Krista, jsou příčinou toho, že se celá ZEMĚ v základech hroutí, což si u nového Božího lidu, na VUT v Brně, nikdo nebere k srdci. TRUDNOMYSLNÉ křesťanské svině, má povinnost zničit především nový rektor VUT v Brně, Bůh Štěpánek tím, že se ĎÁBLŮM kněžím z Proglasu, TWR, Petrova, a z Masarykovy univerzity, buď vysměje, nebo jimi opovrhne, a zatratí je tím, že se VUT v Brně, od vzpurných a neposlušných hlupáků, oddělí. TRUDNOMYSLNÍ Satani kněží z Petrova, Proglasu, TWR, a z Masarykovy univerzity, prosazují svoji vůli, místo vůle Boží. Jejich Bůh, mladá a zlá MODLÁŘSKÁ STVŮRA, obutá do bot vojenských kaplanů, Satana faráře podplukovníka Rumla, generálního sekretáře ČBK, drzého Otce Satana faráře Holuba holub@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz, a jejich vůdců, drzých, mrtvých a vzpurných pozemských Otců, Satanů, kardinálů Duky, a Vlka apha@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, restitucni@apha.cz, a jejich vůdce Baala či DÉMONA, jedovatého trifida, ekonoma, vrchního velitele branné moci Česka, kulhavého, a smradlavého kuřáka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Miloše Zemana posta@hrad.cz, po Vánocích 2013, již neexistuje. Byla, z milosrdenství rozumu Krista, zmařena již v roce 2013, v APOKALYPSE těchto textů. TRUDNOMYSLNÍ Ďábli z Proglasu, TWR, Petrova a Masarykovy univerzity, považují svoje DÉMONSKÉ NAUKY o ekonomice, za moudrost Ježíše Krista. Jsou to hlupáci, protože neuvěřili textům SLOV NOVÝCH NEBES, o odstoupení rozumu Krista, od TĚL a DUŠÍ všech uváděných, vzpurných a neposlušných křesťanských militaristických sviní. Lidstvo, kvůli jejich TRUDNOMYSLNOSTI, vede nesmyslné války, pro rozdělení SVĚTA, na bohaté a chudé. Vůdce nového Božího technického lidu VUT v Brně, nový rektor Štěpánek, má povinnost změnit celý SVĚT tím, že VUT v Brně, přestane sloužit křesťanské SKÁLE, krutému zmijímu jedu, a tmě, ekumenického katechismu, a začne sloužit novému Kristu, jeho SLOVU NOVÝCH NEBES. Nevěstou Krista, musí být nová vláda Česka, vytvořená ve veřejných výběrových řízeních. Kdo se oddělí od nového premiéra Sobotky, a ostatní STÁTNÍ SPRÁVY, vytvořením STÁTNÍ SPRÁVY nové, bude spasen rozumem Krista. Sk.3/23až17/23,31, Iz.29/11až24až63/14,18,65/1,15, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/20,3/8,10,5/2,6,14,16, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Řím.1/18až12/6, Jan1/1až5/34,38,43,8/42až12/43až15/25, 1.Kor.1/27,3/2,4/20,10/11,13/11,14/33,36,15/33, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Daniel9/14,27až11/39až12/2až11, Ám.3/7,4/13,5/10,18,22až8/3,7,11, Gal.1/7až3/20až6/7, Jób5/3,14,9/13,22/29,24/13,34/24,36/8,15,37/18,23,40/8,13,42/8, Jer.1/17až31/27až51/58. K.M.1/4,4/19,5/23,6/12,7/12,16,27,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78. Jer.1/17až11/19až15/9,19až17/16,24až23/3,12,15,29,31/27,32až49/12,20,50/21až45,51/58, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14,13/5,8, Ez.3/4,21až21/22,32až24/14až39/8,13,21,29až44/28, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až35/19,24až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Iz.2/22až18/6až23/17až29/11až24,30/18,31/9,33/22,24až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, Žalm1/1,58/10,61/6,68/31až73/10až27až95/5až115/17,127/1,3,5,132/5,8až136/13až150/6. NEVĚSTOU Kristovou je nová církev STÁTNÍ SPRÁVY Česka, pokorných a úplně poslušných služebníků nového Krista, v čele s novou vládou Česka, vytvořenou dle kapitol 135a165. Hlupáky, kteří nerozlišují ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, od PEKELNÉHO OHNĚ, krutého zmijího jedu, a tmy ekumenického katechismu, nový Kristus nenávidí, a zabije je, odstoupením svého rozumu, ze svého milosrdenství. Tím zničí veškeré zlo na SVĚTĚ. Kristus v Písmu, i v horoskopu v Rovnosti uvádí, že od přelomu věků konce éry fosilních paliv, SLOVO VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES, platí jako platná NORMA, pouze pro projektanty, a pro jejich učitele, na VUT v Brně. Kdo na VUT v Brně, má Božího SYNA, nový Boží technický lid, pokorný, a úplně poslušný, K.M.18/13, Řím.8/20,29, v novém DNES naplnění veškerého Písma od Krista, má ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný, a může přetvořit SLOVEM NOVÝCH NEBES, celý SVĚT. Imperialistické, militaristické, křesťanské svině, kazí dobré mravy lidstva, protože ani na Masarykově univerzitě v Brně, nemají o novém Kristu, ani ponětí. Na Vánoce 2013, mladá a zlá křesťanská modlářská stvůra, KRISTA UKŘIŽOVANÉHO, stvořená mletím protikladných křesťanských nauk, a promyšlených militaristických vychytralostí, ekumenického katechismu, o sbírce imperialistických Bohů, se narodila pouze v hlavách zlých hlupáků, religionistů Masarykovy univerzity. Viz podobenství, kterým je film DEN TRIFIDŮ, atd. Viz.str.60až63. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,12/28, Jan1/1,3/14,5/34,38,43,8/44až15/25, Sof.1/11,17až3/5,11, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až35/19,24až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Iz.2/22až18/6až23/17až29/11až24,30/18,31/9,33/22,24až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, 1.Kor.1/27až15/33, K.M.1/4až19/6, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14,13/5,8, Zj.19/7až22/21, Oz.2/18až9/7,12,15až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jer.1/17až23/29,32až51/58, Žalm33/6.

4.) Soud je v tom, že SVĚTLO SVĚTA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES, přišlo v Brně na SVĚT, ale na Masarykově univerzitě, i na přelomu věků konce éry fosilních paliv, si hlupáci zamilovali krutý zmijí jed, a temnotu, katolického a ekumenického katechismu, a tím, pro svou vzpouru, a pro neposlušnost, pro odstoupení rozumu nového Krista, od vzpurných, neposlušných, a drzých hlupáků, dělají všechno špatně. Hlupáci pozemští Otcové, Satani kněží z Brna, jakými jsou např. faráři Kubíček, Kolegar, Holík, a jejich vůdce, BELZEBUB, biskup Cikrle, stále nevěří textům Písma o tom, že je nový Kristus určil k pádu, z jejich krvavých křesťanských nebes, proti novému Božímu slovu, protože VEŠKERÉ SLOVO NOVÝCH NEBES, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, určil pouze pro projektanty. V Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, Iz.47/14, když nový Kristus, ze svého milosrdenství, křesťanské hlupáky, které nemá rád, nenechá zhynout. Slíbil, že nepovolí, neustoupí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud tvůrcům, militaristických, křesťanských sviní, na Masarykově univerzitě, a tím i vrahům nového Krista, drzým pozemským Otcům Satanům farářům, např. Kubíčkovi, Kolegarovi, Holíkovi, či Cikrlemu z Brna, nerozdrtí bedra, dokud je nezničí, a nezabije, Ez.28/9, což v Písmu slíbil, všem vzpurným a neposlušným militaristickým hlupákům. Vládnout může buď nový SPRAVEDLIVÝ Kristus, z VUT v Brně, od Boha rektora Štěpánka, svým SLOVEM ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, nebo Bohové Česka, uvedení vzpurní, drzí, a hloupí idioti, neposlušní vrazi nového Krista, a to svým PEKELNÝM SLOVEM SATANŮ Masarykovy univerzity. Kvůli vzpurným a neposlušným Satanům kněžím, všech ekumenických církví, kteří dodnes nepochopili smysl Písma, protože za Boží lásku, považují dostatek svoji SKÁLY, PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, nezaměstnaní, a bezdomovci, nemají dostatek chleba. Sír.13/18,34/21, 5.Moj.32/14až43, atd. Idioti, pozemští Otcové Satani kněží, v Brně biskup Cikrle, a jeho mediální HVĚZDA, Satan Martin Holík z Proglasu, vyzývají v médiích, aby lidé nezatvrzovali svá srdce, a přispěli almužnou na charitu, což je jejich spravedlnost, pokrytců, vrahů, a zločinců. Kristus, v Česku nadělá sutiny, jaké ještě nikdy nebyly, jestliže ani nyní, na VUT v Brně, u nového rektora Štěpánka, nebude vzkříšený na jediného Boha SVĚTA, z říše mrtvých, ze vzedmutého moře neposlušných, a vzpurných, militaristických, imperialistických, a křesťanských sviní, bohatých Baalů a DÉMONŮ, a jejich Bohů, drzých pozemských Otců Satanů kněží, z Masarykovy univerzity. VUT v Brně má povinnost zničit sedm prvorozených SYNŮ, sedmi vládnoucích politických stran. 1.) Sobotky. 2.) Babiše. 3.) Filipa. 4.) Schwarzenberga. 5.) Bělobrádka. 6.) Kuby. 7.) Okamury. Odmítají jíst, Kristem zničené, hnijící křesťanské vepřové svině, z Proglasu, TWR, Petrova a ČRo1. Naposledy musí být zničena jejich ekumenická MATKA, rektor Bek, a Masarykova univerzita. 2.Mak.7/1až42, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,až16, atd. Sloužit bohatým Baalům a DÉMONŮM, a jejich Bohům, ekonomům, a jejich Bohům, drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, všech ekumenických církví, místo novému Kristu, je HŘÍCH, který je k energetické, ekonomické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Kristus v Česku potrestá každého vzpurného hlupáka, odstoupením svého rozumu, když na VUT v Brně, rektor Štěpánek, neprodleně neoddělí VUT v Brně, od vzpurných, a zlých, křesťanských, militaristických sviní. Vzpurní a drzí pozemští Otcové Satani faráři, Kubíček, či Kolegar, se svými vůdci, Holíkem z Proglasu, a Cikrlem z Petrova, atd., vedou lidstvo k úplné zkáze, což se děje od samého počátku křesťanství, protože se nehodlají z Písma, ani z dějin lidstva, uvedených v Písmu, poučit. Stávající PÁN křesťanských PEKEL, který dělá dobro i zlo, Iz.31/9,33/22až44/5,8,45/7až57/10,16,20až66/24, slíbil v Písmu, a v jedné pohádce, že odplatí VUT v Brně, a Česku sedminásobně, Sír.13/18až35/3,10,19až43/26,31, atd. protože Boží hněv, nového Krista, SPRAVEDLIVÉHO, MOUDRÉHO, a VŠEMOHOUCÍHO, takového, jaký ve veškerém Písmu od nového Krista, ve slovech NOVÝCH NEBES, skutečně je, již neprodlévá. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až23/17až35/10,19až43/21,36. Nový Kristus, vládce křesťanského PEKLA, v jedné pohádce, a v jedné písničce slíbil, že přidá Česku, dalších deset let stávající vlády, drzých Satanů kněží z Proglasu, TWR, Petrova, a Masarykovy univerzity, nad lidmi, nad Českem, když ani nyní, vzpurný a drzý lid VUT v Brně, vedený novým rektorem, Bohem Štěpánkem, se neodvrátí od STARÉ SMLOUVY s Kristem, od křesťanských nepravostí, od STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, odloučením se, od bankéřů, makléřů, a vojáků, a tím od křesťanského, lži lidu Česka. Na úsvitu nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, v  říši mrtvých, ve vzedmutém moři křesťanských, militaristických, a imperialistických sviní, mrtví, neposlušní, vzpurní hlupáci, milují pouze svou SKÁLU, PRACHY, PENÍZE, a MAJETEK. Nového Krista, který je nyní vládcem nového Božího technického lidu, VUT v Brně, úplně poslušného, proto milovat nemohou. Pro úplně poslušný, a pokorný, nový Boží technický lid VUT v Brně, vedený rektorem Štěpánkem, je nový Kristus, jedinou SKÁLOU na SVĚTĚ. Z Písma je zřejmé, že při odstoupení rozumu Krista, v částečce svého DUCHA, o nové koncepci energetiky, Česko zhyne, velice brzy, již při velmi blízkém, ropném, a tím i ekonomickém, kolapsu. Blízký ropný, a tím i ekonomický, kolaps, určitě přijde, zastavit se nedá, protože Kristus, v Písmu bdí, nad militaristickým, křesťanským zlem, odstoupením svého rozumu, od vzpurných, a neposlušných militaristických, křesťanských sviní, od všech hlupáků. Milovat nového Krista, jako sama sebe, jako svůj rozum, který je pouze Boží milostí, mohou nyní pouze pokorní, a úplně poslušní. Neposlušní a vzpurní hlupáci, kvůli odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, ZAJDOU. Vzkříšení z mrtvých, na VUT v Brně nastane, až mě nový rektor Štěpánek přijme, až dá APOKALYPSU těchto textů, o Boží moci Krista, nad DUŠÍ a TĚLEM člověka, na svícen. Když se rektor Štěpánek, ke Kristu vrátí neprodleně, bude VUT v Brně, hlavou dění na světě, a ne chvostem. Při Božím navštívení, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nikdo nemá svého DUCHA, ve své moci. Hlupáci, kteří nevěří textům Písma, o Boží moci, nad každou lidskou DUŠÍ, a TĚLEM, a nevěří ve zničení všech podvodníků a zločinců v Česku, na souši VUT v Brně, zajdou pro odstoupení rozumu Krista, od všech drzých a vzpurných hlupáků. Hleďte Boží milosrdenství, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, militaristických sviní, pochopit, protože DUŠE, a TĚLO, každého člověka, je stejné jako u zvířat. Boží rozum, je Boží milostí, i pro Boží technický lid VUT v Brně. Dle písniček od nového Krista, a dle Písma. VUT v Brně je ŽIVÁ EVA. S tou by byl nový Kristus strašně rád. ZÁKON TÓRY HOVOŘÍ JASNOU ŘEČÍ. Láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je čaroděj. Sejde s očí, sejde z mysli, pozemský Otec Satan Holík z Proglasu, Satan Cikrle z Petrova, a Satani Kubíček, Kolegar a Raus z TWR. Jenom blázni věří na nesmysly, které melou uvedení drzí Satani kněží, Kubíček, Kolegar, Holík a jejich BELZEBUB, Cikrle. Bílá LOĎ BATRFLAJ, na vzedmutém moři uvedených militaristických sviní, nemůže doplout na souš VUT v Brně, když ostatní lodě mají střílny. Dvacetiletému Česku, dalších deset let, budou vládnout militaristické svině, politici pravice a levice, KOZLI ČSSD, BERANI KSČM, BÝCI KDU-ČSL a PTÁCI ODS. Česko zajde, kvůli vzpurnému rektoru VUT v Brně, Štěpánkovi, když mě neprodleně nepřijme, když se ke Kristu nevrátí, mluvením pravdy o energetice. Žalm1/1až107/10,18,27až43až127/1,5,132/5,8, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/37,12/28,13/17, K.M.1/4až6/6až24až7/12,16,8/21až12/10,17,27až18/13až19/6, Kaz.3/18,4/17,5/3,6/10,8/8, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14,13/5,8, Ez.3/4,21až21/22,32až24/14až39/8,13,21,29až44/28, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až35/19,24až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Iz.2/22až18/6až23/17až29/11až24,30/18,31/9,33/22,24až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až5/7,6/19až17/24,23/29,32,31/27,32,

atd. Nový Kristus, pomocí APOKALYPSY těchto textů, může dát energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, každému národu na SVĚTĚ. Když VUT v Brně, dá slávu Česka jinému národu, všude na SVĚTĚ budou bydlet v domech ZIMNÍCH BYTOVÝCH, všude budou SPOLEČNĚ STOLOVAT, v KRUHOVÝCH DOMECH pro společné stolování, na sídlištích, navržených na výkresech, předaných sekretářce nového rektora Štěpánka, DNE PÁNĚ 19.12.2013, a Česko ještě deset let, až do roku 2024, bude sloužit, místo novému Kristu, BELZEBUBŮM Brna, vzpurným odporným zločincům, biskupu Cikrlemu, a zlému Satanu, Martinu Holíkovi z Proglasu. Luk.1/53až13/29až17/10,20,34až19/44,20/18, Báruk4/3,5/7,6/33,41,70, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, 5.Moj.5/8,7/6,13,30/11,18,32/16až43, atd. NEMLUVŇÁTKA na VUT v Brně, již musí být, se svou moudrostí, svého technického rozumu, v koncích, protože, při odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, je rozum techniků stejný, jako rozum zvířat. Vzpírat se dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, určených pouze pro projektanty, a jejich učitele na VUT v Brně, ne pro drzé pozemské Otce Satany kněze, je hřích, který je k energetické, ekonomické, ekologické, a mravní SMRTI, Česka a SVĚTA. Nový Kristus, z NEMLUVŇÁTEK, na VUT v Brně, si již v Písmu připravil chválu. Po cca dvaceti létech kapitalismu, prokazatelně padly energetické koncepce pro Česko, vypracované odborníky na energetiku, docentem Kadrnožkou z VUT v Brně, a děkanem Hrdličkou z ČVUT. Docent Kadrnožka, za svou knihu, o své nesmyslné energetické koncepci pro Česko, dokonce dostal státní vyznamenání. Vyznamenávat na VUT v Brně, sama sebe navzájem, je SMRTÍ, je již trestný čin, kvůli tomu, že odborníci na energetiku, veškerý technický rozum, mají od Krista, z jeho milosrdenství. Z úst vděčných KOJENCŮ, a NEMLUVŇÁTEK, na VUT v Brně, především z úst nového rektora VUT v Brně prof. Petra Štěpánka, stepanek.p@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, děkana Fakulty strojního inženýrství prof. Doupovce dekan@fme.vutbr.cz, ředitele Energetického ústavu docenta Skály skala@fme.vutbr.cz, děkana Stavební fakulty prof. Drochytky dekan@fce.vutbr.cz, ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše 2450@fce.vutbr.cz, a docenta Kadrnožky, si Kristus, již v Písmu, veškerém od Krista, připravil chválu. Pro přelom věků konce éry fosilních paliv, v Písmu připravil východisko, které uvedl v dokonalé lásce svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech, opakovaně uváděné v APOKALYPSE těchto textů. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží, až se zjeví sláva úplně poslušných Božích SYNŮ ČLOVĚKA, Štěpánka, Doupovce, Skály, DrochytkyHirše, a docenta Kadrnožky. Jediným vysokoškolským UČITELEM, Božích SYNŮ, nového BOŽÍHO LIDU, pokorného a úplně poslušného, Štěpánka, Doupovce, Skály, DrochytkyHirše, a docenta Kadrnožky, je nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který je nyní SVĚTLEM SVĚTA, či ŽÁREM OHNĚ SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nový Kristus v Písmu slíbil, že se nad novým technickým lidem VUT v Brně smiluje, když mě nový rektor VUT Štěpánek v Brně přijme, když spolu projednáme dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především tím, že projednáme návrh sídliště z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, z výkresů, předaných na VUT v Brně, již 19.12.2013. Nestaví-li domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, nový Kristus, svým rozumem, marně se namáhají stavitelé na VUT v Brně, svým rozumem zvířat. Boží hněv nad vzpurnými a neposlušnými, neprodlévá. Z Písma je zřejmé, že na VUT v Brně, nový Kristus otřese v Česku, podruhé NEBEM a ZEMÍ. Jakmile mě rektor VUT v Brně Štěpánek přijme, pod pohledem nového Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, zmizí v Česku podruhé, při druhém příchodu, stále stejného Krista, STARÁ ZEMĚ, a STARÉ NEBE, protože pro vládu drzého, vzpurného, mrtvého KOZLA, zločince, nového premiéra Sobotky, a pro vládu hlupáka, drzého, vzpurného, mrtvého, zakladatele KOZLŮ ČSSD, kulhavého a smradlavého kuřáka, prolhaného zločince, prezidenta Zemana, již v Česku nebude místa. Zj.20/11až22/21, Iz.1/1až29/11až24,33/22až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Ageus1/9,2/3,6,15,18,22, K.M.1/4až5/23,6/6až24až12/10,17,27až19/6, atd. A kdyby nový Kristus neukončil ty dny vládnoucí mrtvol, vládnoucích hlupáků, a jejich křesťanských a militaristických tradic, u Božího lidu, na VUT v Brně, nebyl by spasen žádný člověk. Mar.7/7až13/20, K.M.18/13, atd. Nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, již netrpí UKŘIŽOVÁNÍM. Trpí NENAROZENÍM SE v myslích lidí, pro totální debilitu neposlušných, vzpurných a mrtvých křesťanů, kteří odmítají ukončit mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Proto, aby Česko nezahynulo, pro odstoupení rozumu ŽIVÉHO BOHA, od vzpurných a drzých pozemských Otců Satanů kněží, na Domašovsku, a v Česku, musí znít hlas boje, proti všem neposlušným hlupákům, kteří se stále chtějí potýkat s Kristem, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu. Novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, se žádný hlupák, beztrestně posmívat nebude. Vyvlečení hlupáků od vládnoucích koryt, je zapotřebí provést nikoli silou, ale novým DUCHEM, zveřejněním této kapitoly, na www.webhned.cz. Kdo se dotkne úplně poslušných BERÁNKŮ nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, dotkne se zřítelnice Božího oka, či ŽENY STATEČNÉ, kteří z nového Písma, vše vidí. 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14,13/5,8, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Mat.5/3,9,14,18až25/40, 1.Jan.2/20,27až3/8,10až5/2,6,14,16, Ám.3/7až5/10,18až8/2až11, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až35/19,24až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, K.M.1/4,16,4/19,5/23,6/12,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm1/1,37/5,11,35,50/16,22,96/7,107/10,18,27,43až132/5,8, Jan1/1až8/42až12/43,15/25, Iz.2/22až21/5až29/11až24,31/9,33/22až48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, Jer.1/17až11/19až23/3,29,32až31/27,32až49/12,20,50/21,24,45,51/58, 2.Kor.3/5,9až10/4, Luk.16/9,13,17/10až34,19/44,20/18, Zach.2/12,3/9,4/6až13/2,4až14/20, Dan.11/39až12/2, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,31,37až12/28až13/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Mat.5/3,9,14,18až25/40, Ám.3/7,15až5/10,18až8/2,7,11, Mal.1/7,10,2/2,7,9,17až3/10,16,20, Gal.1/7až3/20až6/7, Abak.2/2,13, Sof.1/11,17až3/11.

Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Nový Kristus, ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, vyžaduje, aby na souši VUT v Brně, nový rektor Štěpánek, naplnil Písmo. Žid.4/7až12/28, atd. Po Vánocích 2013, mladá a zlá MODLÁŘSKÁ STVŮRA, obutá do bot vojenských kaplanů, Satana faráře podplukovníka Rumla, generálního sekretáře ČBK, drzého Otce Satana faráře Holuba holub@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz, a jejich vůdců, drzých, mrtvých a vzpurných pozemských Otců, Satanů, kardinálů Duky, a Vlka apha@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, restitucni@apha.cz, a jejich vůdce Baala či DÉMONA, jedovatého trifida, ekonoma, vrchního velitele branné moci Česka, kulhavého, a smradlavého kuřáka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Miloše Zemana posta@hrad.cz, již neexistuje. Byla, z milosrdenství rozumu Krista, zmařena v roce 2013, v APOKALYPSE těchto textů. Iz.48/5,10,11, atd. Pro odstoupení rozumu Krista KRÁLE, drzá a mrtvá vládnoucí elita, křesťanstvím zničila mravnost, a debilitou lidského rozumu, válkami o ropu, plyn, suroviny, a vládu nad muslimy, nesmyslnou výrobou, výstavbou, a dopravou, nesmyslně dupe celou zemi. Nesmyslně ji naplňuje ji odpadky, od jednoho konce, na druhý. Iz.16/4až66/24, Ezdráš9/11,10/11, atd. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, když VUT v Brně, Domašovsko a Česko neuzná, že na křesťanské Vánoce, 24.25.a26.12. 2013, se rodila pouze MLADÁ, ZLÁ, KŘESŤANSKÁ MODLÁŘSKÁ STVŮRA, mletím promyšlených vychytralostí, protikladných nauk, a jedu a tmy, křesťanského katechismu. Nový Kristus vyžaduje vejít do odpočinutí, od lidského díla zhouby, které dělá, odstoupením svého Božího rozumu, v částečce DUCHA SVATÉHO, o koncepci energetiky Česka, a SVĚTA tím, že vládnoucí elita VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, bude mluvit pravdu o energetice tím, že odborníci na energetiku z VUT v Brně přiznají, že opakovaně uváděné Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, uvedené ve veškerém Písmu od Krista, jsou správné. Dle písniček od Krista. Odborníci VUT v Brně, živení technickým rozumem Krista odjakživa, jsou DÁMOU, a zůstanou dál, když se sami Kristu ozvou. Na rozdíl od ekumenických ČARODĚJNIC, prostitutek církví, které Kristus, svým rozumem technika, nepase, a nepásl nikdy. Stačí, když BOHOVÉ, na VUT v Brně, otevřou oči. Hloupá krvavá křesťanská noc, v lednu 2014, se skončí. Mezi novým Kristem, a lidmi, bude mír, když se nový Kristus narodí jako ŽENICH Česka, v myslích technické elity, v novém DNES naplnění Písma, v době svátku technického lidu celého SVĚTA, při úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek, DNE PÁNĚ 16.1.2014. Vůdce nového Božího technického lidu VUT v Brně, úplně poslušný nový rektor Štěpánek, 2.Kor.5/3,9až10/4až13/5,8, má proto povinnost, úplně zničit ekumenické prostitutky na Masarykově univerzitě. Tím, že mě přijme, a stane se NOVÝM KNĚZEM, který nebude Česko pohřbívat, do HROBU velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu, úplně zničí NEVĚSTKU, Masarykovu univerzitu. Pravdou o novém Kristu, jeho ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, a pravdou o jedině správné energetické koncepci Krista, platné pro Česko, a pro celý SVĚT, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, pojme ekumenickou NEVĚSTKU Masarykovy univerzity, v nenávist. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud TĚLO PROSTITUTKY, Masarykovy univerzity, smilnící s bohatými Baaly a s DÉMONY, např. s Babišem, Bakalou, na Domašovsku, s Králíkem, Dorazilem, atd., místo s novým Kristem, nebude úplně zničeno, úplně poslušným BOŽÍM SYNEM, BOŽÍM LIDEM, VUT v Brně, a tím Českem. Zj.17/16, Ez.3/4,21,21/22,32,24/14až33/17, K.M.1/4,6/6až24až18/13až19/6, Iz.1/1až63/14,18,65/15, atd. Je zapotřebí TĚLO Masarykovy univerzity obrat o militaristy, o politology, sociology, ekonomy, religionisty, právníky, kramáře, atd., protože uvedené svině, či uvedené profese, do bran energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nelze přenášet. Nový Kristus bude bdít nad zlem, odstoupením svého rozumu, dokud rektor VUT v Brně Štěpánek, nezbaví Česko a SVĚT, všech uvedených militaristických sviní. Kvůli nim, je veškerá lidská historie, historií nesmyslných válek, a revolucí, které mírumilovný Kristus nechce, od samého počátku vzniku Písma. Nový Kristus bude oslaven, až mě nový rektor Štěpánek přijme, a uzná, že nový Kristus, je jediným UČITELEM, MEDIÁLNÍM MISTREM, LÉKAŘEM, OTCEM, atd., pro každého člověka na SVĚTĚ, protože je DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Bůh je v Písmu, a ve SVĚTĚ, pouze jeden. Kristus v Písmu slíbil, že když dva, nebo tři BERÁNCI, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, společně se mnou, budou zpívat Kristu KRÁLI píseň novou tím, že půjdeme tlouct na dveře fary faráře Dominika v Domašově, nebo na dveře rektorátu VUT v Brně proto, aby Kristus mohl neprodleně, odpečetit SEDM ZAPEČETĚNÝCH KNIH APOKALYPSY těchto textů, a stejně tak, SEDM ZAPEČETĚNÝCH KNIH veškerého Písma od Krista, svým rozumem, dovolí, aby se pokorný, a úplně poslušný, špatně placený pracující lid, na Domašovsku, a technický lid na VUT v Brně, atd., v Česku, rozplodil. 2.Moj.23/2,29. Na žádného BERÁNKA nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, který půjde spolu se mnou, tlouct na dveře faráře Dominika, či rektora Štěpánka, žádný Baal a DÉMON, žádný boháč, ani nezavrčí. Česko snad již pozná velký křik, protože Kristus, při oslavě Krista KRÁLE, takového VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO, a MOUDRÉHO, jaký v Písmu skutečně je, začne rozlišovat, svým rozumem, mezi úplně poslušnými, to je živými, a mezi vzpurnými, které nazývá mrtvým stádem, či mořem imperialistických, militaristických, křesťanských, sviní. Nový Kristus, který stále žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, se snad, po prve na SVĚTĚ, z milosrdenství Božího rozumu, narodí v kostele v Domašově, nebo na rektorátu VUT v Brně, v době svátku Česka a SVĚTA, v době úplňku MĚSÍCE, ve čtvrtek, DNE PÁNĚ 16.1.2014. Dle Písma a písniček od Krista. Důvěrně Kristu známý, pro chytrácké malověrnosti, je každý z nás. Pro slepého rektora VUT v Brně Štěpánka, harmonikáře. Masarykova univerzita je BESTIE, a je zapotřebí ji srazit hluboko, což Kristus v Písmu umí. Stále trvají ZÁZRAČNÁ JITRA, ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků. Př.1/7,14až8/13,17až31/10. VUT v Brně, které nemá své nové nebe, ztratila všechno, i sebe, pro odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných. Masarykova univerzita, zarůstá pastvou jen pro oko, nikoli pro energetickou spásu. Co život rozdělil, to SMRT mrtvých ekumenických Satanů, kněží, Cikrleho, Holíka, Kubíčka a Kolegara, spojí s Bohem navěky. VUT v Brně, bude navždy Boží, v případě poslušnosti. Zj.1/1,17/17až22/21, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14,13/5,8, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až5/7,6/19až17/24,23/29,32,31/27,32, Ez.3/4,21až17/20,20/37až33/17až39/8,13,21,29až44/28až47/12, Př.1/7,14,8/13,17,31/10, Daniel9/14až27až11/39až12/2až11, Mal.1/10až2/9až3/10,16,20, 2.Tim.2/16,3/5,13,16,4/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/40, K.M.17/7,10,15,20, Iz.63/14,18,65/15. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Nový Kristus doplňuje Písmo pomocí písniček, filmů, atd., proto, aby všichni pochopili, že stále žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. 2.Kor.13/5,8. Pohádky určil především pro projektanty v Brně, pro nového prezidenta Česka, pro odborníka na energetiku DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, pro jediného architekta a urbanisty, sídlišť z těchto domů, pro projektanta Ing. Rákose, vyvoleného v Písmu jménem RÁKOS, a pro souš BOŽÍHO SYNA, pro nový BOŽÍ LID, pro VUT v Brně, a pro vzpurné, to je mrtvé PEKELNÍKY, ze vzedmutého moře militaristických sviní, z Masarykovy univerzity, kde mnozí musí vejít do říše ticha. Dle písniček od Krista, bez VUT v Brně, dokonalá láska Božích příkazů a zákonů, není. Vzpurným a neposlušným, nový Kristus zpívá stále dál, až do doby, kdy křesťanská tma, na Masarykově univerzitě, bude úplně zničená tím, že nad lidmi bude vládnout, poslušný lid VUT v Brně. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Iz.1/1,29/11až24až33/22až57/10,16,20až63/14,18až65/15, Žalm1/158/10,61/6,68/31až73/10až27až95/5až115/17,127/1,3,5,132/5,8až136/13až150/6, K.M.1/4až12/10,17,27až18/13až19/6, atd. 5.) V objasněné pohádce ČERTOVA NEVĚSTA, která je podobenstvím, ŽENICH, rektor VUT v Brně Štěpánek, zničil křesťanské PEKLO na Masarykově univerzitě tím, že zničil LUCIFERA, rektora Beka, viz str.59až60. Podobenství pohádky, nový Kristus doplňuje v pohádce SNĚŽNÝ DRAK. Viděl jsem pouze závěr pohádky SNĚŽNÝ DRAK, který je důležitý pro pochopení textů Písma o tom, jak bude zničen PEKELNÝ OHEŇ ekumenického katechismu, slov Písma PEKELNÍKŮ, religionistů Masarykovy univerzity, v boji dvou draků, Jak.1/22,25,2/9,22,3/10. V pohádce podvodník a lhář, rektor Masarykovy univerzity, Bek, prezentuje PEKELNÉHO DRAKA, podvodník a lhář, rektor VUT v Brně Štěpánek, ŽENICH, prezentuje SNĚŽNÉHO DRAKA. Z Písma je jasné, že NEVĚSTA, Česko, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, miluje vůdce nového Božího technického lidu v Brně, podvodníka a lháře, ŽENICHA, rektora VUT v Brně, Štěpánka. 1.Kor.1/27až10/12až15/33, Iz.33/22až45/7,47/14,48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/8až24, atd. V závěru pohádky, podvodník rektor Bek, se proměnil v OHNIVÉHO DRAKA, chrlícího PEKELNÝ OHEŇ katolického, či ekumenického katechismu. ŽENICH, podvodník rektor VUT v Brně Štěpánek, se proměnil v DRAKA SNĚŽNÉHO, a vodou ze svých úst, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, hasil PEKELNÝ KŘESŤANSKÝ OHEŇ ekumenického katechismu čertů religionistů Masarykovy univerzity. Pohádka se skončila vítězstvím ŽENICHA, rektora VUT v Brně Štěpánka tím, že Kristus oba dva draky zničil, a z NOVÝCH NEBES, na tvář ŽENY STATEČNÉ, na tvář Česka, spadla pouze kapka vody. A ta kapka vody, byla PERLA Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, pro nový Boží technický lid VUT v Brně. V Brně již máme NOVÉ NEBE, na souši, na VUT v Brně, a nový rektor VUT v Brně Štěpánek, již nikdy nebude SNĚŽNÝM DRAKEM, protože všechno křesťanské ZLO a PEKLO, na Masarykově univerzitě, bude zapomenuto, když mě přijme, z milosrdenství rozumu nového Krista. Boží hněv neprodlévá. 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78.

6.) Nový Kristus pohádky doplnil tím, že umožnil, z milosrdenství svého rozumu, objasnit význam SOCH v Brně, kterými objasňuje, jak naše lidské působení, našeho rozumu, tak působení rozumu nového Krista. Podobenství soch představuje, naši minulost, v nekonečné křesťanské poušti, i naši budoucnost, v energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království. Viz.str.91až96. Skrze Písmo, pohádky, písničky, či sochy, se dotýkáme naší existence. Česko je vedeno Kristem, dle Písma, od počátku jeho vzniku, od doby 400 let za Habsburků, v době 40 let pouště socialismu, i nyní, v době 70-ti let od druhé SVĚTOVÉ VÁLKY, i v době výročí vzniku PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, v roce 2014, dle opakovaně uváděných textů Písma. Boží příkazy, a zákony, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE SVĚTA, nového Krista, jsou proto důležitější, než zákony politických hlupáků pravice a levice, které Kristus, svým rozumem již nepase, a pást nebude, což je viditelné, pro všechny pokorné a úplně poslušné služebníky Boží na VUT v Brně, pro znalce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Česko úplně zanikne, když mě ani nyní, nový rektor Štěpánek, nepřijme. Kristus chce věřit v lid VUT v Brně. Zveřejnění APOKALYPSY těchto textů v médiích, dialog o novém Kristu, a důvěra v Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, umožňuje ustanovit nové rádce, to je novou vládu Česka, dle dalších textů této kapitoly, a nové soudce, kteří budou pást BERÁNKY, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, smysluplně, dle dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, pomocí SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Kristus sám shromáždí BERÁNKY nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, všech zemí, když na faře v Domašově, nebo na VUT v Brně, bude neprodleně DEN SOUDNÝ, DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista do Česka. SMLOUVA s Kristem, NOVÁ a VĚČNÁ, je platná pouze pro pokorný, a úplně poslušný, technický lid VUT v Brně. V nastávajícím jaru, v době míru mezi lidmi, a mezi novým Kristem, drzé křesťanské svině, silně dokáže rozzuřit sdělení, že Česku bude odpuštěna nepravost křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, včetně všech hříchů drzých pozemských Otců Satanů kněží, když dva, nebo tři BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, na faře v Domašově, či na VUT v Brně, uznají, že manželská smlouva ŽENICHA, Krista, s ekumenickými prostitutkami, či čarodějnicemi, Masarykovy univerzity, je neplatná od samého počátku, protože uvedené manželství, se vzpurnými a neposlušnými ekumenickými sviněmi, vůbec nikdy nevzniklo. Kde jste Vy všichni, kdo toužíte po míru mezi lidmi, a mezi novým Bohem, a po Boží spravedlnosti, a energetické spáse, pro kterou je zapotřebí zřídit SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Chudí a bohatí, v celosvětovém míru, spolu žít nemohou. 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Vše uvedené, bylo telefonicky sděleno, na telefon 543 215 038, v neděli 5.1.2014, po ukončení křesťanských MODLOSLUŽEB v ČRo2, drzému a vzpurnému pozemskému Otci, Satanu, faráři Kubíčkovi z Brna, který modloslužbu v ČRo2, sloužil. Totéž by bylo sděleno v sobotu, 4.5.2014, na telefon 515 535 485, drzým vrahům nového Krista, Satanům, Kolegarovi, MUDr. Kasalové, a Surému, při vysílání TWR v Proglase, kdyby, pro svoji SKÁLU, pro PRACHY, PENÍZE, a MAJETEK, nechtěli být PÁNY nad SOBOTOU, místo nového Krista, což trvá již od osmnácti let Česka. Zablokovali můj telefon, protože chtějí Krista znovu klamat, protože chtějí, aby Česko bylo Kristem bito, za prosazování jejich vůle, místo vůle Boží. Sír.5/5,7/16až34/21,35/1až43/26,31, Luk.13/15,16/9,13,17/10,20,34,19/44,20/18, atd. Nový Ježíš Kristus, který je nyní, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, má drzé, pozemské Otce, Satany kněze, Kubíčka Kolegara, MUDr. Kasalovou, a Surého, za vzpurné, to je neposlušné a mrtvé hlupáky. Pozemští Otcové Satani kněží, farář Kubíček Kolegar, a Surý, a ekumenická prostitutka, MUDr. Kasalová, smilnící s Baaly a s DÉMONY, místo s Kristem, stále tvrdí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, oni jsou spravedliví, moudří, a vševědoucí, kdežto ZLODĚJ, nový, SPRAVEDLIVÝ, VŠEMOHOUCÍ, a VŠEVĚDOUCÍ Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který o sobě vše v Písmu uvedl, při svém druhém příchodu do Brna, v roce PEKELNÉHO SMRADU od aut, v roce 2014, je ZLODĚJ a HLUPÁK. Pekelný SMRAD od aut, dělají PEKELNÍCI Kubíček Kolegar, Surý, a ekumenická prostitutka, MUDr. Kasalová tím, že tvrdí, že oni, při mletí jedu a tmy protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o své zlé, mladé, MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, obuté do bot vojenských kaplanů, a do válečných bot jejich vrchního velitele, ozbrojených sil Česka, SMRADLAVÉHO, KULHAVÉHO, a pomateného KOZLA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, nedělají nic zlého, protože oni, do energetiky Česka a SVĚTA vidí, na rozdíl od zlého militaristy Krista. SPRAVEDLIVÉHO Krista považují za hlupáka, protože věří, že z veškerého Písma od Krista, nevidí Kristus vůbec nic, z jejich zlých skutků. Neprodleným vyvlečením těchto vzpurných, drzých, zpupných, křesťanských zločinců, od jejich koryt, při zveřejnění těchto textů APOKALYPSY, se skončí veškeré fašistické, militaristické, imperialistické, a křesťanské zlo, na Masarykově univerzitě, a tím i zlo na SVĚTĚ, nastolením energeticky neotřesitelného Božího království, u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně, u rektora Štěpánka. Novým Bohem je nyní ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Pekelným OHNĚM, je slovo mrtvých, vzpurných a zlých hlupáků, zločinců, a vrahů, nového Krista, drzých pozemských Otců, Satanů, PEKELNÍKŮ, Kubíčka Kolegara, Surého, a ekumenické prostitutky, MUDr. Kasalové. Jsou STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Bílá je bárka má, na které dopluji, na vzedmutém moři uvedených militaristických drzých, vzpurných, neposlušných a mrtvých sviní, na souš VUT v Brně, k rektoru Štěpánkovi, s pomocí rozumu nového Krista. Nový Kristus se nad VUT smiluje, svým rozumem, když se VUT v Brně oddělí od Masarykovy univerzity, a křesťanů. Jer.1/17až5/7až6/19,30až12/2,4,16až51/58, Iz.1/1až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až40/10,29až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, 1.Jan.2/20,27až3/8,10až5/2,6,14,16, Žalm1/1až37/5,11,35až50/16,22až96/7,132/5až150/6, K.M.1/4,16,4/19,5/23,6/12,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/15,13/17, Jud.12, Mat.5/3,9,14,18až25/40, Ám.3/7až5/18až8/11, Jób5/3,14,9/13,22/29,24/13,34/24,36/8,15,37/18,23,40/8,13,42/8, 1.Kor.1/17,13/12,14/20. Drzá, mrtvá, to je neposlušná a vzpurná ekumenická svině z psychiatrie, MUDr. Kasalová, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,17,4/3,7/9,10/4,11/14,13/5,8, atd. v souladu s plánem vrchního psychiatra LFMU MUDr. Kašpárka, ve vysílání TWR v Proglase pravila, že křesťanské PEKLO na zemi nebude, protože se vrací ráj SPRAVEDLNOSTI BOŽÍ. Ve vysílání TWR uvedla, že bude blaze DUCHEM CHUDÝM, kteří hladovějí, a kteří jsou pronásledováni, pro prosazování spravedlnosti Boží. Jim bude patřit království nebeské. Mat.5/3,9,14,18. Její projev upřesnil drzý pozemský Otec Satan biskup Graubner, který v pořadu TV1 uvedl, že do Česka se již vrátil Boží ráj, BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ tím, že jeho Ježíše Krista, jeho zlou, a nemilosrdnou, MODLÁŘSKOU STVŮRU, která dělá veškeré zlo na SVĚTĚ, miluje stále víc lidí tím, že jeho Bohové, bohatí Baalové a DÉMONI, do charity přispívají vysokými částkami almužny. Pravil, že láska lidí, k jeho Bohu, k jeho UKŘIŽOVANÉ MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, zvítězila nad dokonalou Boží spravedlnosti, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, protože mrtvých, to je neposlušných, kteří neposlouchají Boha, ale poslouchají Kristem prokleté ekumenické církve, a Kristem prokleté drzé pozemské Otce, Satany, biskupy, přibývá. Vzpurné, imperialistické a militaristické svině, z psychiatrie Masarykovy univerzity, vedené NESVÉPRÁVNÝM BLÁZNEM z povolání, MUDr. Kašparem, tvrdí totéž, co MUDr. Kasalová. V blázincích, a na Masarykově univerzitě, mají idioti, Boží ráj to na pohled. Psychiatři mají svými zuby co kousat, mají přebytek bláznů, a proto všichni psychiatři mají Boží království, a mluví stejně, jako ekumenická svině MUDr. Kasalová. Vrchní psychiatr LFMU MUDr. Kašpárek, může společně s MUDr. Kasalovou zpívat. My všichni, na Masarykově univerzitě, a v Brně, jsme ti blázni, blázni z povolání, my jsme ta banda, banda Kašparů, MUDr. Kašpara. My milujeme svůj rozum, svých TĚL, a svých DUŠÍ, které jsou stejné, jako TĚLA a DUŠE zvířat, a v Boží rozum, který Kristus dává každému člověku tak, jak chce ON sám, my nevěříme. K novému Kristu se nikdy nevrátíme, protože veškeré Písmo od Krista, které se vzájemně doplňuje, a upřesňuje, které je novým Kristem, vzkříšeným z mrtvých, neposlušných, militaristických sviní, nikdy sami studovat nebudeme. K novému Kristu, se nikdy dobrovolně nevrátíme. Protože chudí a bohatí spolu žít v míru nemohou, musí být ŠTÍT BOHATÝRŮ, nových, úplně poslušných BERÁNKŮ, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, znovu komunisticky RUDÝ. Nah.2/4. Bohatá NEMLUVŇÁTKA, Baalové a DÉMONI, Babiš, Bakala, a na Domašovsku Dorazil, Králík, Kočí, atd. musí být na faře v Domašově rozdrcení, nikoli silou, ale SLOVEM NOVÝCH NEBES, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nah.1/4,9,2/4,3/10, Jer.11/18,23/29,32. Dle písniček od Krista, nový Kristus, v lednu 2014 učinil jaro, a nechal vykvést, dle televize, višňové, či třešňové květy, nového Božího lidu, úplně poslušných BERÁNKŮ, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU. Nový Kristus v Písmu, i v písničkách uvádí, že když VUT v Brně vyjde, po správné, energeticky nenáročné Boží cestě, nový Boží lid, úplně poslušných BERÁNKŮ, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, půjde po ÚBOČÍ stejné HORY, kterou je HORA veškerého Písma od Krista, s tím rozdílem, že půjde o něco výš, to je, o něco blíž, k ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, což je nový OHEŇ SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Radostnou zprávou evangelií veškerého Písma od Krista, o Boží SPRAVEDLNOSTI, a ROVNOSTI před Kristem, pro špatně placené, sezóně pracující dělníky, pro zedníky, tesaře, pokrývače, dlaždiče, zemědělce, atd., kteří mají strach z toho, že v zimě nebudou mít ani práci, ani peníze, pro sebe, a pro své rodiny je, že SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, sedmi politických vládnoucích stran zvadne, když fara v Domašově bude ARCHOU SPÁSY, kde již moře politických, náboženských a technických sviní nebude, když vyschne tím, že zde BERÁNCI, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, spolu se mnou, a s farářem Dominikem, podepíši petici, požadující vyvlečení pracovníků stávající STÁTNÍ SPRÁVY, kteří svými profesem, do energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nepatří. Jer.1/17až11/19až15/9,19až17/16,24až23/3,12,15,29,31/27,32až49/12,20,50/21až45,51/58, K.M.1/4až17/7,11,15,20, Ez.3/4,21až33/17,34/20, Iz.2/22až57/10,16,20až66/24, Nah.1/4,9. Veškeré náboženské a imperialistické zlo pokračuje z toho důvodu, že synové prolhaní a vzpurní, prap. Kadaňka, a Policie ČR v Rosicích, boooprosi@mvcr.cz, nevěří textům Písma, o nezbytnosti vyvléct podruhé boháče od svých koryt, tentokrát ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v době sedmdesáti let od Hitlera. Česko má povinnost smilnit se všemi národy, co jich na zemi je, v DOLINĚ H2O Arény v Praze, a není toho schopné. Před novou TVÁŘÍ Hospodina, před ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, mají přebývat úplně poslušní BERÁNCI NOVÉHO TŘEŠŇOVÉHO SADU, špatně placeného pracujícího lidu, aby se dosyta najedli, při energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a dobře oblékli, při energeticky nezbytném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Iz.23/17. Také ti toho nejsou schopní, kvůli tomu, že drzý pozemský Otec farář Dominik, nebyl vyšetřován prap. Kadaňkou. Je stále Otcem Satanem, který kazí dobré mravy Česka a SVĚTA. Textům Písma, o druhém příchodu Krista v Domašově, nevěří ani mrtví, úplně neposlušní chudí, ani mrtví, úplně neposlušní bohatí. Nový Kristus vyžaduje, aby se k němu vrátilo celé Česko současně, na VUT v Brně. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Je RÁNO, nového DNE PÁNĚ, co mám cenzurou zakázáno, které bude trvat z milosrdenství rozumu Krista, až navěky věků. Stačí pochopit, že nový Kristus, ve svém veškerém Písmu, veškerých SVĚTOVÝCH NEBES, v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, naprosto srozumitelně uvedl, že po svém UKŘIŽOVÁNÍ, způsobeného mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, krutého zmijího jedu, temnoty a tmy, katolického a ekumenického katechismu, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, sestoupil do křesťanského PEKLA, a to na tři dny, to je na tři tisíce let. Proto jeho vzkříšení z mrtvých, ze vzedmutého moře, či z říše mrtvých, tupých, vzpurných, neposlušných, křesťanských, imperialistických, militaristických, či fašistických sviní, může nastat, až APOKALYPSA těchto textů, pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, vzpurného Česka, bude dána na SVÍCEN, především u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně, u nového rektora Štěpánka, či na správně umístěné faře v Domašově, u vzpurného a drzého, pozemského Otce, Satana faráře Dominika, a tím i ve všech médiích. Kruté militaristické stádo, chce dělat chyby, stejné jako před první SVĚTOVOU VÁLKOU, kvůli tomu, že nechce začít sloužit v úplné poslušnosti, novému Kristu, který dává každému svůj rozum, ze svého milosrdenství, tak jak chce, protože chce soužit rozumu drzých pozemských Otců, Satanů kněží, a tím jejich SLÁVĚ, kterou je VOJENSKOPRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a BANKOVNÍ SYSTÉM, což je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Zvítězit může pouze Kristus, svým rozumem, nikoli rektor VUT v Brně Štěpánek, svým rozumem, který je, při odstoupení rozumu Krista, stejný, jako rozum zvířete. Především VUT v Brně, má povinnost, se oddělit od militaristických sviní Masarykovy univerzity, odkud, při vzniku Česka, ještě za rektora Šmidta, se začalo veškeré zlo v Česku, a na SVĚTĚ. Nový Kristus, zničí veškeré zlo na světě v případě, že na vzpurné a neposlušné Masarykově univerzitě, zničí neprodleně ty militaristické svině, které, svými profesemi, do energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně, neotřesitelného Božího království, nepatří. Hříchy těch, koho do bran Božího království, z Masarykovy univerzity nelze přenést, vyšly najevo, až na Božím SOUDU. VUT v Brně má povinnost realizovat SLOVO NOVÝCH NEBES, aby Česko nezaniklo. 1.Kor.1/27,3/2,4/20až10/11až14/33,36až15/14až33, Jud.12, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Jan1/1,5/34,38,43,8/42až12/43až15/25, Iz.1/1až48/5až11až57/10,16,20až63/14,18až65/15, 2.Petr.2/21,3/4,8,9až16, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Filip.2/6,13, Jak.1/1422,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18až25/40, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Gal.1/7až6/7, Jud.12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Tim.2/16,3/5,13,16,4/3, K.M.1/4až5/23,6/6až24až7/12,16,8/21,11/13,12/10,17,27,13/8,16/27,17/7,11,15,20až19/6, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jer.1/17až5/7,6/19až17/24,23/29,32,31/27,32, Ez.3/4,21až17/20,20/37až33/17až39/8,13,21,29až44/28až47/12, Př.1/7,14,8/13,17,31/10, atd. Ze Starého křesťanského roku 2013, je Stařec. Malé Mimino, NEMLUVNĚ Nového roku 2014, neuvěřitelně rychle vyroste, a dospěje k odpovědnosti, ke spravedlnosti, k Boží všemohoucnosti, a moudrosti, dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice ekologii a mravech, když vůdce nového Božího technického lidu, nový rektor VUT v Brně Štěpánek, vysvobodí svou NEVĚSTU, KRÁLOVNU MÍRU tím, že se bude držet STARÉHO PŘÍTELE, Ježíše Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, a jeho NOVÉ, energetické, ekonomické, ekologické a mravní CESTY. Viz výklad pohádky ČERTOVA NEVĚSTA. Str.59až60. Všechen hovor znalce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, rektora Štěpánka, se musí týkat jejich neprodlené realizace. V ruce Hospodinově, leží zdar člověka, nového rektora prof. Petr Štěpánka, stepanek.p@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, protože Kristus v Písmu slíbil, že svou slávu nového Krista, dá vůdci nového technického lidu v Brně, až APOKALYPSA těchto textů, bude dopsána do podoby, kdy Božím příkazům, a zákonům, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nového Ježíše Krista, porozumí nový Boží technický lid, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, což snad nastane, již v lednu 2014. Již nelze prosit nového Krista o majetek a peníze, SKÁLU militaristů, stejně tak se nelze nového Krista ptát, na jeho známou vůli. Je nezbytné, na VUT v Brně, v úplné poslušnosti žít novým Kristem, realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Nad poslušnými se Bůh smiluje. Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20,63/14,18,65/15, Sír.5/5,7/16,9/15,10/5,13/18až43/26,31, 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4,11/14,13/5,8, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, atd. Boží království, kde nad lidmi celého SVĚTA, bude vládnout jediný Bůh SVĚTA, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vzniklo v APOKALIPSE těchto textů, 1.1.2014, v DEN PÁNĚ celosvětového míru, mezi lidmi celého SVĚTA, a mezi novým Kristem. Všemohoucí Kristus, který je jediným HYBATELEM Česka a SVĚTA, bude Pánem pánů, a Králem králů, všech lidí SVĚTA, až jím vyvolené Česko, v roce sedmičky, 2014=7, bude číst ve veškerém Písmu, co nový Kristus napsal v Písmu všemohoucího, o Domašovsku, Brně, a Česku. Jedinou správnou vizi pro Česko a SVĚT, má nový Ježíš Kristus. Je to VIZE sjednocení všech států SVĚTA, pomocí dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, o neprodleném zničení všech zbraní, a všech vojáků SVĚTA, atd. Po vzedmutém moří mrtvých, zlých, neposlušných a vzpurných imperialistických, militaristických a křesťanských sviní, dopluji na souš, která je na VUT v Brně pouze v případě, že Česko uzná, že křesťanští kapři smrdí od svých hlav, sedících na nebesích GRANÁTOVNÍKŮ, vojenských kaplanů, Satana faráře podplukovníka Rumla, generálního sekretáře ČBK, drzého Otce Satana faráře Holuba holub@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz, a jejich vůdců, drzých, mrtvých a vzpurných pozemských Otců Satanů kardinálů Duky, a Vlka apha@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, restitucni@apha.cz. Jejich vůdcem je Baal či DÉMON, jedovatý trifid, ekonom, vrchní velitel branné moci Česka, kulhavý, a smradlavý kuřák, zakladatel KOZLŮ ČSSD, hlupák, prezident Miloš Zeman posta@hrad.cz, který stejně jako oni, neslouží novému Kristu, ale své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a tím všem bohatým Baalům a DÉMONŮM, a jejich DÉMONSKÉMU ekonomickému učení. Pomalý POSLEDNÍ SOUD uvedených hlupáků, kteří SPRAVEDLIVÉHO Krista nenávidí, nechal nový Kristus napsat z toho důvodu, že uvedení zločinci, ani nyní nepochopili význam ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, které dal Kristus Česku proto, aby na přelomu věků konce éry fosilních paliv, ze svého milosrdenství, mohl v roce sedmičky, 2014 =7, změnit celý SVĚT, spálením uvedeného plevele, křoví, či jedovatých trifidů tak, aby po nich nezůstala ani větev, ani kořen. Uvedení zločinci dodnes nepochopili, že budou energeticky spasení pouze ti SVATÍ, kteří se oddělí od uvedených zločinců, pro pochopení, že křesťané si nového Krista pouze dočasně přivlastnili, což musí být zřejmé úplně každému. Oni hlupáci jsou vzpurní, a neposlušní, to je mrtví. Křesťanským katechismem šíří tmu, a krutý zmijí jed, protikladných nauk a promyšlených vychytralostí, o své MODLÁŘSKÉ, UKŘIŽOVANÉ STVŮŘE, protože stále chtějí sloužit svým bohatým Bohům, Baalům a DÉMONŮM, a jejich DÉMONSKÉMU ekonomickému učení, o zvyšující se ekonomice, což je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA. Dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, pro svoje lži o své MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, proto chápou přesně opačně, než mají. BERÁNEK, jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, VEŠKERÉHO PÍSMA, mravně vysokých, dovede proto k energetické, ekonomické, ekologické a mravní spáse, pouze pokorné, úplně poslušné, dospělé, spravedlivé, prozíravé, a odpovědné, BERÁNKY nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, duchovně dokonalé, stejné, jako je ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stejné, jako je nový Ježíš Kristus. Pádem krvavých křesťanských nebes uvedených GRANÁTOVNÍKŮ, se zachvěje celá ZEMĚ, protože se skončí veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že současně s pádem profesionálního zločince, a vraha nového Ježíše Krista, smradlavého a kulhavého KOZLA Zemana, padne profesionální zločinec, a lhář, prezident Putin, a jeho stádo POPŮ církve pravoslavné, a tím i ostatní, zlí, a vzpurní, vládnoucí zločinci, celého SVĚTA. Křesťanství je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože prezident Putin dělá militaristické, imperialistické, a křesťanské zlo, ve velkém, a prezident Zeman, dělá stejné zlo, v malém. Dle písniček od nového Krista. Kdo zná sílu, moc, a vět, SLOV NOVÝCH NEBES, ten má schopnost měnit celý SVĚT, dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Růst ekonomiky je k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Ovečky, pasené drzými pozemskými Otci Satany, kardinálem Vlkem, a kardinálem Dukou, již mají dávno spát, v říši ticha, protože, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nejsou militaristé, lidstvu k užitku. SONOCENTRUM Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, s vysokou Boží mravností, musí být na VUT v Brně. Aby BERÁNEK, DUCH SVATÝ, mohl energeticky spasit, nový, pokorný, a úplně poslušný lid BERÁNKŮ, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, aby mohl, v Česku, a na SVĚTĚ, každého smysluplně zaměstnat, aby mohl, svým rozumem, ze svého milosrdenství, stavět sídliště, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, je v závěru této kapitoly 176, uvedena Boží energetická koncepce, platná pro přelom věků, konce éry fosilních paliv. Křesťanské hodnoty, vzniklé chudobou Krista, ničí SVĚT, rozdělením lidstva na bohaté a chudé, což způsobuje nadvýrobu naprosto nekvalitních výrobků pro chudé, a naprosto nekvalitních výrobků pro bohaté, určené na jedno použití, pro nezbytnost lidstvo nesmyslně zaměstnat, což je cesta do ENERGETICKÉHO hrobu, při velice blízkém ropném, a tím ekonomickém kolapsu. Jediný Bůh SVĚTA, Ježíš Kristus, dává svůj technický rozum, technické elitě celého SVĚTA, tak jak chce on sám. ŽENA, KRÁLOVNA, VŠEHO SCHOPNÁ, cca dvacetileté Česko, NEVĚSTA, má povinnost, na VUT v Brně, prchnout neprodleně do bezpečí tím, že zveřejní, že křesťanská hodnota, kterou je KONKURENCE, ztratila na přelomu věků konce éry fosilních paliv smysl, protože Ježíš Kristus, nyní dá svůj technický rozum, o nové energetice, pouze těm poslušným národům, které přijdou na mírový summit, do DOLINY O2 Arény v Praze, a uzavřou s Kristem, NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU. NOVÁ SMLOUVA s Kristem, je o technické spolupráci všech národů, na energetické spáse jednoho velkého Česka, což je také smlouva o zničení všech vojenských kaplanů, všech vojáků, a všech zbraní celého SVĚTA. Křesťanská charita a almužna, a chudoba Krista, je cestou do PEKLA třetí světové války. Dluhová past, energetická zkáza, a nesmyslné války žoldáků, vrahů, o ropu a plyn, se zrodila ze sociálního učení ekumenických církví o charitě a almužně, a ze lží ministrů průmyslů Kristem vyvoleného dvacetiletého Česka, o energetice. Viz text v závěru kapitoly. Tvorstvo bylo vydáno marnosti, kterou je v Česku křesťanství, imperialismus, militarismus, fašismus, atd., ne vlastní vinou, nýbrž tím, že je marnosti vydal Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, pomocí protikladných křesťanských nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí, o jediném Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi. Když se nový Kristus, svým technickým rozumem, nesmiluje nad novým Božím technickým lidem z VUT v Brně, z ČVUT, a projektanty, nebude možné na dálnice položit koleje, pro nedostatek energií. Kvůli orgánům činným v trestním řízení, budou, dle písničky, po dálnicích jezdit pouze koni. Idioti, si pletů, známů vetu o tom, co je to svoboda. Svoboda je o mluvení pravdy o novém Kristu, a pravdy o energetice, a ne lží o Kristu, a lží o energetice. Pro lži Satana Dominika z Domašova u Brna, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, žijeme dle Písma, ve vzedmutém moři imperialistických a militaristických sviní. Protože drzí pozemští Otcové Satani kněží, a jejich Bohové, boháči, Baalové a DÉMONI, nemilují chudáky a bezdomovce, jako sami sebe, a jako Krista, vyvlékají boháči chudáky, kteří nemají zaměstnání, z jejich domů s prázdnou, kvůli své SKÁLE, kterou je soukromý BANKOVNÍ SYSTÉM. Chudáci nezaměstnaní, vyvlečení ze svých domů, SKÁLOU boháčů, BANKOVNÍM SYSTÉMEM, mají takovou materiální nouzi, na kterou si nelze zvyknout. Baalové a DÉMONI, boháči, propadli modloslužbě, to je chamtivosti, kvůli bezbožnému a drzému Otci Satanu faráři Dominikovi z Domašova, který nemiluje ani nového Krista, DUCHA SVATÉHO, jako sama sebe, ani chudáky a bezdomovce, jako sama sebe. Drzý pozemský Otec Satan Dominik, je Kristem určen v Písmu k pádu, svým slovem protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, protože odmítá milovat nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, jako sama sebe. Svými ústy, krutým zmijím jedem, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí katechismu, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, miluje pouze boháče, jako sama sebe. Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až50/16,22až81/4,82/5,96/7až107/10až43až132/5,8až150/6, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Jer.1/17až5/7až23/29,32až51/58, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29,44/28, 1.Jan.2/20,27,3/8,10až5/2,6,14,16, Řím.1/18až12/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Jan1/1až5/34,38,43až8/42až12/43až15/25, 1.Kor.1/27,3/2,4/20až10/11až14/33,36až15/33, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Jud.12, Kaz.3/18až6/10až8/8,9/10až10/20až12/3, Daniel9/14až27až11/39až12/2až11, Mal.1/10až2/9až3/10,16,20, 2.Tim.2/16,3/5,13,16,4/3, Iz.1/1až29/11až24až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Ám.3/7,4/13,5/10,18,22,8/3,7,11, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/15až12/28, Korán1/1až114/6, Ageus1/9,2/3,8,18,22, Jóel1/13,2/26,4/2,4,12, Nah.1/4,9,14až3/10, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Když např. nový Boží technický lid VUT v Brně, či lid nemajetných, či nezaměstnaných BERÁNKŮ, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, bude doufat v nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, který je současně ŽENOU STATEČNOU, KRÁLOVNOU MÍRU, a který je také OTCEM, SYNEM ČLOVĚKA, i DUCHEM SVATÝM, když mu svěří svou další cestu, v MÍROVÉM ROCE 2014, nový Kristus, SKLADATEL a BÁSNÍK, STARÝ MOUDRÝ KLAUN, bude jednat sám tím, že jeho SPRAVEDLNOST, elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, v křesťanské tmě imperialismu, fašismu, či socialismu, zazáří jako SVĚTLO SVĚTA. Věda se mění Božím rozumem, z Božího milosrdenství, nikoli rozumem lidským. Objektivní informace o Ježíši Kristu, o jediném Bohu SVĚTA, o jeho vysokých mravech, nedosažitelných pro Baaly a DÉMONY, pro ekonomy, uvedené ve veškerém Písmu od Krista, se nezmění, až na věky věků. Jednotná teorie pro vědce celého SVĚTA, především pro energetiky, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, jsou uvedené, v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, a to pro celý SVĚT, pro všechny státy SVĚTA. Především pokorný, a úplně poslušný, nový Boží technický lid, VUT v Brně, vedený v Brně rektorem Štěpánkem, má povinnost, dát jedné velké celosvětové Boží rodině, všech náboženství SVĚTA, všech CÍRKVÍ SVĚTA, to je všech vlád SVĚTA, nového Krista, jako nového OTCE, i jako novou MATKU tím, bude usilovat o to, aby nový Kristus, mohl věřit veškerému technickému lži lidu Česka, který Kristus živí, svým technickým rozumem, odjakživa, ze svého milosrdenství. Komu je uvedené evangelium, o energetické, ekonomické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA, stále zahaleno, pro odstoupení rozumu Krista, spěje k záhubě, především energetické. Zármutek po způsobu světa, je vzpoura proti dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, je k SMRTÍ Česka, pro odstoupení rozumu nového Krista, DUCHA SVATÉHO, od vzpurných a neposlušných hlupáků. Kazit dobré mravy, jedem, a tmou, katolického katechismu, je prokazatelně zločin, k SMRTI Česka. 2.Kor.3/5,9,17,4/3,7/9,10/4,11/14,13/5,8, 1.Kor.12/11, Gal.1/7,3/20,6/7, Jer.1/17až5/7až23/29,32až51/58, K.M.1/4až6/6až24,7/12,16,8/21až19/6, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15,14/3, 1.Jan.2/20,27,3/8,10až5/2,6,14,16, Řím.1/18až12/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Bhagavad.15/15až16/13až24až18/78, Kaz.3/18až8/8, atd. Úplně poslušný a pokorný lid VUT v Brně, v případě mluvení pravdy o moci nového Krista, nad každým lidským TĚLEM, a každou lidskou DUŠÍ, obdrží jak veškerou PŮDU v Česku, tak celou ZEMI, protože PŮDA i ZEMĚ, již nebude patřit bohatým Baalům a DÉMONŮM, kteří jsou křovím, plevelem, či jedovatými trifidy, kterými zarostla celá země, a drzým ekumenickým prostitutkám, čarodějnicím církvím, sloužícím MAJETKU, místo Kristu, ale bude patřit jedinému ZÁKONODÁRCI, SOUDCI, LÉKAŘI, UČITELI, MEDIÁLNÍMU MISTRU, SPRAVEDLIVÉMU, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU BOHU, který je veškerým SLOVEM NOVÝCH NEBES, který je OTCEM, i MATKOU. Česko bude blažit dokonalý pokoj, CELOSVĚTOVÉHO MÍRU, uzavřeného, na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, když se k novému Kristu vrátí. Vzpurní, drzí, a neposlušní, Kristem prokletí, jedovatí bohatí, a krvelační TRIFIDI, PEKELNÍCI, kteří jsou plevelem, či křovím, budou v Česku, a následně ve SVĚTĚ, vyhlazení v jedinou hodinu, když Kristem řízené kvašení textů SLOVA NOVÝCH NEBES, a textů v moc nového Krista, se začne na VUT v Brně, kde z milosrdenství Božího rozumu, snad již začnou mluvit, jak pravdu o novém Kristu, protože Bůh, svůj technický lid, živí svým technickým rozumem, odjakživa, tak pravdu o energetice, a o přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Písmu připravené východisko, je uvedené, v APOKALYPSE těchto textů. Kristem vyvolení jsou především nový rektor VUT v Brně prof. Petr Štěpánek, stepanek.p@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, děkan Fakulty strojního inženýrství prof. Doupovec dekan@fme.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Skála skala@fme.vutbr.cz, děkan Stavební fakulty prof. Drochytka dekan@fce.vutbr.cz, ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš 2450@fce.vutbr.cz, a docent Kadrnožka.  Celé tvorstvo toužebně vyhlíží, až se zjeví sláva úplně poslušných Božích SYNŮ ČLOVĚKA. Jer.1/17,5/7až6/19až30,11/19až23/1,12,29,32,36až31/27,32až31/27,32až33/19až51/36,58, Žalm1/1až33/6,37/5,11,35,38až50/16,22až81/4,82/5,96/7až107/10až43až132/5,8až150/6, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Iz.2/22až18/6až23/17až29/11až24,30/18,31/9,33/22,24až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až40/10,29až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Jóel1/13,2/26,4/2,4,12, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/15až12/28, Nah.1/4,9,14až3/10, Jud.12, 1.Jan.2/20,27,3/8,10až5/2,6,14,16, Řím.1/18až2/6až3/6až6/14až8/20,29až9/18,28až11/32, 1.Kor.1/27,10/12,14/33,36,15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18,5/7,15,8/12,9/7,12,15,14/3. Bože POKOJE, usměj se na ty, kdo Ti zpívají PÍSEŇ NOVOU, konej divy a zázraky, především na VUT v Brně, kde z milosrdenství Tvého rozumu, snad již pochopí, že středověk pomatených, mrtvých, vzpurných a neposlušných ZEMANOVCŮ, maxipsa HERODESE prezidenta Zemana, a jeho vojenských kaplanů, GRANÁTOVNÍKŮ, podplukovníka Rumla, a sekretáře ČBK Holuba, kteří, pro odstoupení rozumu Krista, neumí ani štěkat, musí definitivně z HRADU zmizet, do říše ticha, při pádu jejich krvavých NEBES, krutého zmijího jedu, a tmy, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, katolického katechismu. NOVÁ NEBESA jsou vyvýšena SLOVEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Žalm1/1až96/7až100/1až107/10,18,27,43až110/3až115/17až150/6, Oz.2/18,9/7,12,15,14/3, 5.Moj.30/11,18až32/16až43, Iz.2/22až56/10až66/24, 1.Tim.1/7,5/24,6/5,10,20, Sír.19/20,25.

7.) Krize, která se začala v roce 2008 v USA, byla způsobena zadlužováním se. Zvolený, šílený Bůh Česka, prezident Zeman, a SEDM zvolených, šíleně pomatených vládnoucích politických stran Česka, královského kněžstva, SEDMI vládnoucích CÍRKVÍ, sedminásobné rodičky v POSLANECKÉ SNĚMOVNÉ, musí neprodleně zchřadnout tím, že se oddělí od drzých, pomatených, vzpurných, mrtvých a neposlušných křesťanů, a všech ekumenických církví, mrzkých žen, OHOLY, OHOLIBY, SODOMY a GOMORY, Zjev.1/5, Mich.5/4, Jób42/7, Jer.15/9, Sír.5/5až40/8až43/26,31, Řím.1/18až8/19,10/3,14,13/1až16/26, 1.Kor.1/27,10/12, Bhagavadgíta1/1až18/66až78, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Ezech.16/46až23/4až37, atd. Šílené Česko, v době přelomů věků konce éry fosilních paliv, v roce 2014, postavilo proti novému Kristu, sedm šílených pastýřů, Sobotky, Babiše, Filipa, Okamury, Bělobrádka, Kuby a Schwarzenbera, a OSMÉHO pomatence, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, kteří o novém Kristu nemají ani ponětí. Mich.5/4, 1.Kor.1/27až15/33, Sír.5/5až43/26,31, atd. Nad pravou o Kristu, a nad pravdou o energetice, v pomatené POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, zvítězila láska ke lžím o tom, že prohnilý militaristický a imperialistický systém, může pokračovat tím, že se dluhy neřeší, a že stačí, aby centrální banky vyřešili krizi systému tím, že se budou tisknout PRACHY, PENÍZE, čímž SKÁLA vojenských kaplanů, Rumla a Holuba, a jejich ekumenických církví, vojáci, a zbraně bude spasena stejným způsobem, jako za Hitlera v Německu, před válkou. Zachraňování existence SKÁLY SEDMI ekumenických vládnoucích církví Česka, PRACHŮ, PENĚZ, MAJETKU, ZBRANÍ a VOJÁKŮ, tištěním peněz, a tím zachraňování vůdců SEDMI vládnoucích politických CÍRKVÍ, Sobotky, Babiše, Filipa, Okamury, Bělobrádka, Kuby a Schwarzenbera, a OSMÉHO pomatence, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, je k energetické, ekonomické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Oslavují sami sebe navzájem, nemluví o novém Kristu náležitě, obrací evangelium energetické, ekonomické, ekologické a mravní spásy, v pravý opak. Krutým zmijím jedem protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, a tmou katolického katechismu, se Kristus, nikdo beztrestně posmívat nebude. Zjev.1/5až18/2,10, Mich.5/4, Jób42/7, Jer.15/9, Gal.1/7až6/7, 1.Moj.15/8,18/32, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Iz.2/22až29/11až24,33/22až44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/15až12/28, 5.Moj.30/11,18až32/16až43, Nah.1/4,9,14až3/10, Sír.5/5až19/20,25až40/8až43/26,31, 2.Kor.10/4,13/5, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/15,12/28, Zach.8/16až11/10až14/3, Mat.5/3,9,14,18až23/7až25/33,40, atd. Všech SEDM vládnoucích politických stran pravice a levice, všech SEDM uvedených CÍRKVÍ, vzešlo z pomatených pěti politických stran, které existovaly při vzniku Česka, podle kterých pozná celý SVĚT, že Česko je Kristem vyvolené. Jedná se bývalé, či současné, KOZLY z ČSSD, předválečné i poválečné. BERANY komunisty z KSČM, i z předválečné KSČ, BÝKY, VOLY, či TELATA z KDU-ČSL, předválečné i poválečné, a pravicové, Kristem nenáviděné PTACTVO ODS, ze kterého vznikly, při vzniku Česka, dvě pravicové, politické strany PTACTVA = dvě nové církve. 1.Moj.15/8,18/32, Jób5/3,14,42/7, Sír.5/5,7/16až40/8, Mich.5/4, Zjev.1/5,18/2,10, Jer.15/9, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, Řím.1/18až8/18,29až10/3,14až11/32, Jud.12, 1.Kor.1/27až4/20až14/33,36,15/33, atd. Vzedmuté moře imperialistických, militaristických a křesťanských sviní, musí vyschnout v jedinou hodinu, při zveřejnění APOKALYPSY těchto textů tím, že úplně poslušní a pokorní, to je SVATÍ a ŽIVÍ, se oddělí od všech ekumenických prostitutek, od mrzkých žen, od ČERODĚJNIC, od SODOMY, od GOMORY, od OHOLY a od OHOLIBY, které si stále rodí svou křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU proto, aby mohly, místo novému Kristu, sloužit své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM a MAJETKU. Tato skutečnost je všem zřejmá, z jednání Baala či DÉMONA, jedovatého trifida, ekonoma, vrchního velitele branné moci Česka, kulhavého, a smradlavého kuřáka, KOZLA, prezidenta Miloše Zemana posta@hrad.cz, a z jednání jeho GRANÁTOVNÍKŮ, jeho vojenských kaplanů, Satana faráře podplukovníka Rumla, generálního sekretáře ČBK, drzého Otce Satana faráře Holuba holub@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz, a jejich vůdců, drzých, mrtvých a vzpurných pozemských Otců Satanů kněží, kardinálů Duky, a Vlka apha@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, restitucni@apha.cz. Pádem krvavých křesťanských nebes uvedených GRANÁTOVNÍKŮ, se skončí veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že současně s pádem profesionálního zločince, a vraha nového Ježíše Krista, smradlavého a kulhavého KOZLA Zemana, padne profesionální zločinec a lhář prezident Putin, a jeho stádo POPŮ církve pravoslavné, a tím i ostatní, zlí a vzpurní vládnoucí zločinci, celého SVĚTA. Křesťanství je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože prezident Putin dělá militaristické zlo ve velkém, a prezident Zeman, dělá stejné zlo, v malém. Novým Kristem jsou prokletí všichni za to, že si SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, SLOVO nového Krista, a jeho ŽENY STATEČNÉ, neberou k srdci, což je k energetické a ekonomické SMRTI Česka, pro odstoupení rozumu nového Krista, od všech vzpurných, a neposlušných, to je od všech MRTVÝCH, kterých vzešel plný počet. Nový Kristus uvedeným pomatencům odpouští všechny lži, podvody a zločiny tím, že v Písmu ukazuje Česku a SVĚTU, že všech sedm, či osm, uvedených pomatenců, vyvolil již v Písmu proto, aby všemu lidstvu dokázal, jak Kristem vyvolených sedm, či osm vojevůdců, lži lidu Česka, mluví nenáležitě o Kristu, a o jeho dokonalé lásce, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Nový Kristus je VŠEVĚDOUCÍ, VŠEMOHOUCÍ a ABSOLUTNĚ SPRAVEDLIVÝ, pouze ve veškerém SLOVĚ ŽÁRU OHNĚ PÍSMA NOVÝCH NEBES. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9až7/15,18, Jób34/24,36/8až42/8, 1.Jan.2/20,27,3/8,10až5/2,6,14,16, Řím.1/18až11/32, 1.Kor.1/27až10/12až14/33,36až15/33, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až40/10,29až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tim.2/16,3/5,13,16,4/3, atd. K úplnému zničení militaristického a křesťanského zla na celém SVĚTĚ stačí, když především odborníci na VUT v Brně, kteří jsou novým Božím technickým lidem, živeným Božím technickým rozumem odjakživa, přestanou sedět se založenýma rukama tím, že začnou náležitě mluvit jak o Kristu, tak o energetice, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma proto, aby SEDMINÁSOBNÁ RODIČKA, kterou je SEDM uvedených vůdců, sedmi politických vládnoucích stran pravice a levice, neprodleně zchřadla tím, že vytvoří vládu ODBORNÍKŮ, ve veřejných výběrových řízeních, z řad ODBORNÍKŮ, dle kapitol 135,175, a dle dalších textů této kapitoly. Sír.5/5,7/16až35/10,19až40/8až43/26,31, Jób42/8, Mich.5/4, Iz.57/10,16,20až63/14,18až65/15, Jer.1/17až5/7,6/19,30až15/9až51/58, Mat.5/3,9,14,18, atd. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, nenechá bez trestu nikoho, kdo se mu ještě v pondělí, 6.1.2014, bude posmívat OHNĚMETNÝM DRAKEM, s třemi křesťanskými hlavami, JEDEM a TMOU PEKLA katolického katechismu tím, že pro svou PEKELNOU MODLÁŘSKOU STVŮRU, budou pomatenci vybírat desátky almužny, Tříkrálové sbírky. Tříkrálovou sbírkou, na přelomu věku konců éry fosilních paliv, služebníci křesťanského PEKLA, okrádají nového Krista, a jeho VŠEMOHOUCNOST, uvedenou ve veškerém Písmu od Krista. Tříkrálová sbírka, není nikdy určená pro chudé Ježíše Kristy, pro nezaměstnané a bezdomovce, ale pro mentálně postižené lidi, Kristem trestané, za křesťanské, kapitalistické, socialistické a jiné zlo, které jejich DUŠE dělaly, v minulých životech. Stověžatá Praha, bude slavnou matkou všech měst, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů v kapitole 129, a její sláva, se bude dotýkat mediálních hvězd, úplně poslušné, a pokorné, nové vlády Česka, stvořené z Božích ODBORNÍKŮ, s Božím technickým rozumem, z milosrdenství Božího rozumu, když nad Brnem, vyjdou zlaté HVĚZDY, jak SEDMIKRÁSKY, z VUT v Brně, co vykvetly, v křehkém trávníků, který je SÍTÍM Boží lovecké sítě, úplně poslušného lidu, a RÁKOSÍM, což je sítí, pro úplně poslušné projektanty, vedené novým prezidentem Česka, odborníkem na energetiku zimních bytových domů, projektantem Ing. Rákosem z Brna. Na Říčkách 42, ve VELKÉ HORNÍ MÍSTNOSTI, na Vánoce 2013, přišel Skladatel a Básník, co nechal růst nové Boží slovo, jak křehkej trávník, jako SÍTI a RÁKOSÍ. Nový Kristus učinil na Vánoce v Česku jaro proto, aby Česko, se zničením Baalů a DÉMONŮ, boháčů, nemuselo čekat až na jaro, v únoru či v březnu. Gal.1/7až3/20až6/7, Bhagavadgíta2/22až15/15až16/13až24až18/66až78, Mal.3/8, Ez.3/4,21až17/20až33/17až39/8,13,21,29,44/28, Iz.29/11až24až33/22,35/7až66/24, Jud.12, Daniel9/14až27až11/39až12/2až11, Mal.1/10až2/9až3/10,16,20, 2.Tim.2/16,3/5,13,16,4/3, atd. Pravda o novém Kristu zvítězí, až Česko pochopí texty Písma o tom, že cokoli smradlavý a kulhavý KOZEL prezident Zeman, a jeho GRANÁTOVNÍCI, vojenští kaplani, Ruml a Holub dělají, dělají jak pro zkázu svých DUŠÍ, a svých TĚL, která jsou stejná, jako u zvířat, tak pro zkázu a zánik, Kristem vyvoleného Česka. Na Vánoce 2013, drzé ekumenické prostitutky, církve, si znovu porodily jako Boha, prohnilý BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a tím bezdomovce a nezaměstnané, spolu s rakovinou, kterou šíří jedem a tmou katolického katechismu, imperialismu, militarismu, a fašismu, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o narození se, zlé, mladé, pozlacené, MODLÁŘSKÉ STVŮRY proto, aby drzí pozemští Otcové kněží, ve své slávě vzpurných Satanů, mohli vládnout, pomocí Hadů, orgánů činných v trestním řízení, nad lidmi, místo nového Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako ŽÁR OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE. Ám.3/7,4/13,5/10,18,22,8/3,7,11, Jud.12, Jan1/1až5/34,38,43až8/42až12/43až15/25, 1.Kor.1/27,3/2,4/20až10/11až14/33,36až15/33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Tim.2/16,3/5,13,16,4/3, K.M.1/4až5/23,6/6až24až7/12,16,8/21,11/13,12/10,17,27,13/8,16/27,17/7,11,15,20až19/6, Jer.1/17až5/7až6/19,30až11/18až17/24až23/29,32až30/5až31/27,32až49/12,20až51/36,58, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Iz.2/22až18/6až23/17až29/11až24,30/18,31/9,33/22,24až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až40/10,29až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, 1.Jan.2/20,27až3/8,10až5/2,6,14,16, Žalm1/1až37/5,11,35až50/16,22až96/7,132/5až150/6, K.M.1/4,16,4/19,5/23,6/12,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18, Jak.1/5,12,22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, Mal.1/10až2/9až3/10,16,20, Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, Daniel9/14až27až11/39až12/2až11, Luk.1/52,53až6/24,10/17,26,11/9,12/10,47,13/3,16/9,13,17/10,20,34,19/44,20/18, Abak. 2/3,13, Jóel1/13,2/26,4/2,4,12, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/15až12/28, Nah.1/4,9,14až3/10, Zach.8/16až11/10až14/3, Sof.1/11,17,2/15,3/11,13, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Ageus1/9,2/3,8,18,22, Korán1/1až114/6, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MAYŮ, písničky, filmy. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Ekumenické prostitutky, církve, mrzké ženy, OHOLA, OHOLIBA, SODOMA a Gomora, okrádají nového Krista, který již žije mezi námi, jako ŽIVÝ BŮH, jako DUCH SVATÝ, jako ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, charitou a almužnou Tříkrálové sbírky, o desátky, které patří především bezdomovcům. Všechny národy budou Česku blahořečit, když nový, Boží, technický lid VUT v Brně, pokorný a úplně poslušný, vedený nyní rektorem Štěpánkem, to s novým Kristem, DUCHEM SVATÝM, neprodleně zkusí. Mal.1/7,13,2/2,9,17,3/10,16,20, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, Iz.2/22až33/22,44/5,7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až42/19,24až43/26,31, Jan1/1až15/25, Eze.16/48,23/4,37, atd. Bude ve všem v energetice, a v materiálním zabezpečení, po nedostatku, i pro bezdomovce, když na VUT v Brně bude rozhodnuto, že po trifidech, po Baalech a DÉMONECH, z HRADU, kterými zarostla celé země, nezůstane ani kořen, ani větev. Dilema ekumenických církví je, zda v roce 2014, mají ještě sloužit své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, BANKOVNÍMU SYSTÉMU, VOJENSKOPRŮMYSLOVÉMU KOMPLEXU, a největšímu zlu, svým Bohům, bohatým, chamtivým, a jedovatým trifidům, militaristům, imperialistům, a fašistům, stejných, jako je DÉMON prezident Putin, ve velkém zlu, DÉMON prezident Zeman, v malém zlu, a ostatní vládnoucí Baalové a DÉMONI, dle své velikosti, kterými zarostla celá země, nebo novému Kristu, jedinému Bohu SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Kristus se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad každým, kdo z textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES pochopí, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jím vyvolené Česko, má povinnost, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nastolit DOKONALÝ SVĚT, energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelného, Božího království, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Na HRADĚ, Kristus již zničil podvodníka ceremoniáře jindrich.forejt@hrad.cz, který kazil dobré mravy Česka a SVĚTA, protože chce, aby v Česku, veškeré ceremonie skončily, oslavou jediného VŮDCE celosvětového Česka, jediného OTCE, ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, UČITELE, MEDIÁLNÍHO MISTRA, atd., kterým je nový Kristus, jeho SLOVO ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který nyní koná, odstoupením svého rozumu, místo dobra zlo, prodlužuje pomalý POSLEDNÍ SOUD, Baala či DÉMONA, jedovatého trifida, ekonoma, vrchního velitele branné moci Česka, kulhavého, a smradlavého kuřáka, KOZLA, prezidenta Miloše Zemana posta@hrad.cz, až do pádu nebes jeho GRANÁTOVNÍKŮ, jeho vojenských kaplanů, Satana faráře podplukovníka Rumla, a generálního sekretáře ČBK, drzého Otce Satana faráře Holuba holub@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz. Pádem krvavých nebes GRANÁTOVNÍKŮ, se skončí veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že současně s pádem profesionálního zločince, a vraha nového Ježíše Krista, smradlavého a kulhavého KOZLA Zemana, padne profesionální zločinec, a lhář prezident Putin, a jeho stádo POPŮ církve pravoslavné, a tím i ostatní, zlí a vzpurní vládnoucí zločinci, celého SVĚTA. Pádem KOZLA prezidenta Zemana z jeho nebes, nový Kristus otřese veškerou STAROU ZEMÍ tím, že po zřízení opakovaně uváděného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého, elektronicky plánovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, budou propuštění téměř všichni vězni. Vůle Boží je, aby např. v Rusku nebyl ani jeden politický vězeň, který něco ukradl. Kdo nemiluje nového Ježíše Krista, jako sama sebe, kdo se nezapíše, do pamětní knihy APOKALYPSY těchto textů, svými skutky, okrádá se o Boží rozum, který je Boží milostí, pro pokorné, úplně poslušné, dospělé, odpovědné, spravedlivé, a dokonalé, pro znalost veškerého Písma od Krista. BERÁNKU náš, nový Ježíši Kriste, stůj při nás, až na uvedené GRANÁTOVNÍKY na HRADĚ, přijde tma, při zveřejnění APOKALYPSY těchto textů. Bože POKOJE, usměj se na ty, kdo Ti zpívají PÍSEŇ NOVOU, konej divy a zázraky, především na VUT v Brně. V Rusku se narodila, ze SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, nová, mladá CÍRKEV, rusovlasá, která prsy ještě nemá, Pussy Riot. P.P.8/2. Po propuštění z vězení jsou silnější, než předtím. Rusé vlasy hlavní hrdinky pohádky REBELKA znamenají, že komunistická spravedlnost Lenina a Stalina, měla RUDÝ ŠTÍT, Božího bohatýra Lenina, Marxe, a Engelse. Nah.2/4. REBELKY, Pussy Riot, mohou nad Putinem zvítězit v jedinou hodinu, zveřejněním těchto textů APOKALYPSY v ČT a v ČRo. Běda Česku, když Krista Zloděje, který krade SKÁLU prezidentů Putina a Zemana, PRACHY, PENÍZE, a MAJETEK, který, kvůli velice blízkému, ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu shnil, prohlásí za podvodníka, a zločince, a vrahy nového Krista, prezidenty Putina a Zemana, za spravedlivé. Kristus nezapomene pomatencům, hlupákům, a vrahům nového Ježíše Krista, z veřejnoprávního vysílání ČT, ČRo, Proglasu a TWR, žádný jejich skutek. Netvoři, prezidenti Putin a Zeman, po zveřejnění APOKALYPSY těchto textů, se před novým Kristem, musí sami shrbit, protože ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, se vidí jako v litém zrcadle. Česko má povinnost, zničit sedm BÝČKŮ, či sedm BERANŮ, to je bývalých komunistů, a ostatních pomatenců, ze sedmi vládnoucích politických stran, POSLANECKÉ SNĚMOVNY, a mluvit o Bohu VŠEMOHOUCÍM, VŠEVĚDOUCÍM a SPRAVEDLIVÉM, náležitě, jako o ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, jako o jediném Bohu SVĚTA, DUCHU SVATÉM, a ne jako drzé ekumenické prostitutky, mrzké ženy, OHOLA, OHOLIBA, SODOMA a GOMORA, Hůlková a Brůhová z ČRo, a Endlicherová a Hodecová, z Proglasu a TWR, které z Krista dělají pouze MODLÁŘSKOU, pozlacenou, křesťanskou, STVŮRU. Rušit pomalý POSLEDNÍ SOUD, Krista prohlásit za ZLODĚJE, a sebe za SPRAVEDLIVÉ a MOUDRÉ, je trestný čin, je zločin, který je k energetické SMRTI Česka, a SVĚTA. Ám.3/7,4/13,5/10,18,22,8/3,7,11, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/15,13/17, Jud.12, Mat.5/3,9,14,18až25/40, Ám.3/7až5/18až8/11, Jób5/3,14,9/13,22/29,24/13,34/24,36/8,15,37/18,23,40/8,13,42/8, 1.Kor.1/17,13/12,14/20, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Zach.8/16až11/10až14/3, Jóel1/13,2/26,4/2,4,12, Jer.1/17až5/7,6/30až51/58, Mal.1/10až2/9až3/10,16, 1.Kor.1/27až10/12až14/33,36až15/33.

8.) Boží hněv, kvůli neposlušným a vzpurným, již neprodlévá. Proto, aby ceremonie křesťanského středověku definitivně skončily, proto, aby Kristus mohl nastolit dokonalý SVĚT BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ, aby se mohl smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad svým novým Božím technickým lidem VUT v Brně, DNE PÁNĚ 19.12.2013, předal jsem čtyři výkresy, s návrhem sídliště ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, sekretářce nového rektora Petra Štěpánka, na rektorátu VUT v Brně. Ám.3/7, 15, Iz.21/5až66/24, Sír.5/5až40/29, atd. Bože dovol, svým rozumem, ze svého milosrdenství, ať Tvoji vůli, o nové koncepci energetiky, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, na konci kapitoly, pochopí nový Boží technický lid, především nový rektor VUT v Brně prof. Petr Štěpánek, stepanek.p@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, děkan Fakulty strojního inženýrství prof. Doupovec dekan@fme.vutbr.cz, ředitel Energetického ústavu docent Skála skala@fme.vutbr.cz, děkan Stavební fakulty prof. Drochytka dekan@fce.vutbr.cz, ředitel Ústavu technických zařízení budov, docent Hirš 2450@fce.vutbr.cz, atd.  Jméno Boží, jméno Ježíše Krista, nesmí být znesvěceno tím, že Bůh je v křesťanství považován za BANKOVNÍ SYSTÉM, a za VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, či za MODLÁŘSKOU křesťanskou STVŮRU, obutou do válečných bot vojenských kaplanů, Rumla a Holuba, která ničemu v energetice nerozumí. Nestaví-li Hospodin, svým rozumem, ze svého milosrdenství, sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které jsou navržené, dle textů veškerého Písma od Krista, a dle současných technických možností, na výkresech v kapitole 129, předávaných nyní k posouzení novému rektoru Štěpánkovi, marně se namáhají stavitelé celého SVĚTA, kvůli vzpurným a neposlušným profesorům, a docentům z VUT v Brně, kteří se mnou, o Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, odmítají jednat. Bože odpusť, a smiluj se, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad novým rektorem Petrem Štěpánkem, ať jde Tobě, a tvým příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, svým rozumem zvířete z cesty tím, že pochopí, že PRVNÍ SMLOUVA s GRÁNÁTOVNÍKY, s vojenskými kaplany, a s jejich vůdcem, se smradlavým a kulhavých KOZLEM prezidentem Zemanem, je pouze dočasná. Je STŘÍBREM ODVRŽENÝM tím, že APOKALYPSOU těchto textů, jsou stržena nebesa uvedených, vzpurných, a drzých, to je mrtvých, vojenských GRANÁTOVNÍKŮ, ZEMANOVCŮ. SMLOUVA NOVÁ a VĚČNÁ, s novým Kristem, je o tom, že jedinou SKÁLOU pro celý SVĚT, není KOALIČNÍ DOHODA smradlavých politických zvířat pravice a levice Česka, ale SMLOUVA NOVÁ a VĚČNÁ, s novým Kristem, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, který je jediným ZÁKONODÁRCEM, a jediným SOUDCEM, OTCEM, UČITELEM, MEDIÁLNÍM MISTREM, LÉKEŘEM, atd., všeho lidstva, a který, v NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ, vyžaduje úplnou POSLUŠNOST, především technického lidu VUT v Brně. Bože dej, konej divy a zázraky, ať především nový rektor Štěpánek pochopí, že Kristus neustoupí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud v Česku nebude JEDNOKOMOROVÝ PARLAMENT, zmenšený o ty, kterým v Božím království, pro jejich profese, nelze dát vládnoucí místa ODBORNÍKŮ. Bože konej divy, a zázrakům se měj, ať na VUT v Brně pochopí, tvým rozumem, že jedinou církví v Česku, ŽENOU STATEČNOU, musí být nová vláda Česka. Př.1/7,14až8/17až31/10, Řím.1/18až11/32až13/1, 1.Kor.1/27až4/20, atd. NOVÁ VLÁDA Česka, dle Boží vůle, musí být pokorná, a úplně poslušná, ŽENA STATEČNÁ, jejímž Manželem bude nový Kristus, kterého se všichni bojí, s patnácti pokornými a tvrdými ministerstvy, uvedenými již dříve. Této nové vládě odborníků, Bůh klade pod nohy, veškerý technický, náboženský, a politický dobytek v Česku. Bůh dal Česku Písmo proto, aby nová VLÁDA ODBORNÍKŮ, přivedla lži lid Česka a světa, na majetkovou rovinu, nezbytnou pro přestavbu světa, na energeticky neotřesitelný, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém, mírovém summitu. Vzkříšení lži lidu Česka z mrtvých nastane, až Bůh, od svého technického lidu, svým technickým rozumem, uvedeným v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, již odstupovat nebude. Až se začnou realizovat zákony POLE VĚDY Písma, potom se již Česko nemusí bát blízkého ropného kolapsu, a ekonomického kolapsu. Skála boháčů, SKÁLA Baalů a DÉMONŮ, PRACHY, PENÍZE a MAJETEK, totiž, kvůli velice blízkému ropnému kolapsu, a tím i kolapsu ekonomickému, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, shnila již DNES. Jedinou SKÁLOU je nový Ježíš Kristus, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Komu nyní BERÁNCI, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, nového technického lidu, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, ODPUSTÍ, ten ve stávající STÁTNÍ SPRÁVĚ, a v CÍRKVÍCH, může zůstat. Jan20/23. Komu nová vláda ODBORNÍKŮ, vláda tvrdých, Iz.19/4, 14, pokorných a úplně poslušných mužů, hříchy zadrží, ten musí jít s kola ven, jako ZEMĚDĚLSKÝ NEVOLNÍK, či jako jiný dělník. Zach.13/4, atd. Snad již nejenom technický lid VUT v Brně, ale i špatně placení, a nezaměstnaní, BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, ti nejutišenější ze stáda, poznají, že nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ je všemohoucí, spravedlivý, a vševědoucí, pro úplně poslušné, kteří vyvlečou ty neposlušné, od jejich koryt. Především nový rektor Petr Štěpánek, má povinnost učinit rozhodnutí, o návratu k Bohu úplnou poslušností, protože nový Bůh, je Bohem POKOJE, a chce, aby veškeré vyvlečení úředníků od koryt, k dělníkům, a k zemědělským nevolníkům, organizovala nový vláda Česka, a nový prezident Česka, projektant, odborník na energetiku domů ZIMNÍCH, BYTOVÝCH, DOMŮ, Ing. Rákos, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Boží hněv již neprodlévá nad těmi, kdo mají za svoji SKÁLU svůj tvrdý úd, a za svůj rozum VIRIL MAX. Šíleně intenzivní orgasmy, nezaručují, že se narodí DĚTI, kteří novému Kristu budou děkovat za to, že v milostivém Hospodinově létě 2013, svrhl vládu SYNA ZATRACENÍ premiéra Nečase, a že z Kristem prokletého KOZLA prezidenta Zemana, učinil při VÁNOČNÍM PROJEVU, úplného idiota. Neuvěřitelné erekce, šíleně intenzivní orgasmy, a zvýšení frekvence styků s jedovatými trifidy, s Baaly a s DÉMONY, kteří před cca dvaceti léty, dle Božího plánu, rozdělili Česko na bohaté a chudé, nemá s rozvojem tělesného, a duševního zdraví, technického lidu VUT v Brně, nic společného, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, od vzpurných a neposlušných, kteří si nové Hospodinovo SLOVO, o nezbytnosti změny paradigmatu, kvůli energetice, neberou k srdci. Nový Kristus vyžaduje, aby se nový Boží technický lid VUT v Brně, smál všem DÉMONŮM, a Baalům, hlupákům, kdo si ve volbách zvolili podvodníky, zloděje, lháře, a zločince, kteří o energetice, a o novém Kristu, lžou proto, aby na přelomu věků konce éry fosilních paliv, zachránili nezachranitelné, to je BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX. Nový Kristus, kterého nikdo z lidí nechválí, který se chválí sám v Písmu, v pohádkách, v písničkách, atd. vyžaduje, aby ho chválili na VUT v Brně všichni, protože jedině tímto způsobem, je možné ukončit nekonečný boj bohatých, s novým Kristem, a s jeho dokonalou Boží láskou, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Při odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, máme krizi myšlení o Bohu, krizi myšlení o energetice, krizi myšlení o ekonomice dluhů, a krizi myšlení o rozumu lidí, jejichž TĚLA a DUŠE, jsou stejná, jako u zvířat. V čekárně, nazvaném SVĚT, ten vůz, s pravdou o Kristu, energetice, a ekonomice, již v Česku jel. Na všech rozích byla zelená, když šest knih APOKALYPSY těchto textů, bylo vyvýšeno na internetu, včetně fotografií čtyř výkresů, s návrhem sídliště, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ. Rektoru Štěpánkovi, a ostatním odborníkům z VUT v Brně, dá Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, sílu změnit celý SVĚT, na energeticky neotřesitelný, když bude mluvit pravdu o Kristu, pravdu o energetice, a pravdu o Boží spravedlnosti, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, jako znalec veškerého Písma od Krista. ŽENO STATEČNÁ, Batrflaj, má Batrflaj, slétni na VUT v Brně, a při mně stůj tak, aby rektor Štěpánek pochopil, dokonalou lásku Tvých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech. HODINA DUCHŮ se začne, brána do Božího království se otevře, a čas se otočí tím, že v době SLUNOVRATU 2014, vyjde Bhagavadgíta, jako SLUNCE, se zdravím Boží spravedlnosti, na paprscích, při jednání s rektorem Štěpánkem. Když nový Ježíš Kristus, umožní rektoru Štěpánkovi, udělat DEN ROZHODNUTÍ návratu k novému Kristu, bude na SILVESTRA 2013, starý Kristus, naposledy večeřet, s úplně pomatenými křesťany, kteří o tom, že PRACHY, PENÍZE, a starý MAJETEK, jsou největším zlem, nechtějí ani slyšet. Štvanici za leskem supermarketů, nový Kristus neodpouští, stejně tak neodpouští bloudění v nekonečné křesťanské poušti, kde nové SLOVO, o energetické spáse Česka a SVĚTA, stále neprší. Tisíckrát krásnější, než jsou PRACHY, je SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Do PEKLA militarismu a imperialismu v Česku propadli všichni, protože k novému Kristu, ke SLOVU NOVÝCH NEBES, se nevrátil nikdo. Do Boží lovecké sítě, ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, jsou chycení všichni zlí, vzpurní, a neposlušní, kteří si myslí, stejně jako přední český fyzik, pomatenec profesor Kulhánek z ČVUT, který v Rovnost, DNE PÁNĚ 28.12.2013 uvedl, že PRVNÍ HYBATEL, nový Ježíš Kristus, neexistuje, nebo že je zlou MODLÁŘSKOU STVŮROU, nového ministra kultury, bývalého drzého pozemského Otce Satana, bývalého biskupa, Daniela Hermana. Česko by se mohlo důstojně rozloučit se STARÝM KRISTEM, již na SILVESTRA. Nikdo v Česku však nechce věřit textům Písma, že při odstoupení Božího rozumu, od vzpurných, neposlušných, to je MRTVÝCH imperialistů, militaristů, křesťanů, atd., je zlý, ex biskup, pozemský Otec Satan Herman, pomatencem, a hlupákem, protože strašlivé zlo zabíjení Rusů muslimy, sebevrahy, na nádraží ve Volgogradu, kterým vojáci, ve válce o ropu a plyn, zničili města, pokládá za Kristův pokoj ŽIVÉHO BOHA. V APOKALYPSE těchto textů, je pravda o Kristu, a v závěru kapitoly, pravda o energetice, o pravda o koncepci NOVÉ ENERGETIKY. Celé Česko svévolně hřeší, protože již poznalo pravdu o novém Kristu, pravdu o přelomu věků konce éry fosilních paliv, a pravdu o úplném zničení Česka. Přesto VUT v Brně, rektor Petr Štěpánek, odmítá neprodlený návrat ke Kristu. Je hrozné upadnout do ruky ŽIVÉHO Krista, vzkříšeného z mrtvých, hluchých, slepých, a vzpurných, křesťanských militaristických, a imperialistických sviní. Ve vzedmutém moří imperialistických a militaristických, křesťanských hlupáků, Kristus svůj rozum, ze svého milosrdenství, vrátí pouze těm, kdo dají APOKALYPSU těchto textů, v médiích, v ČRo a v ČT, na SVÍCEN, neprodleně. Sof.3/11, Jak.1/12,22,2/9,22,3/10,4/14, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,13/5,17, Iz.2/22až29/11až24,33/22až44/5,8,45/7,48/5až11až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, 2.Kor.3/5,9,17,4/1,6/16,10/4,13/5,8, Jer.1/17až11/19až23/29,32až49/12,20,50/21,45,51/58, 1.Kor.1/27,10/12až14/33,36,15/33, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až42/19,24až43/26,31, Ám.3/7,15,5/10,18,8/3,7,11, Mal.1/7,13,2/2,9,17,3/10,16,20, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21až17/20,20/37až33/17až39/8,13,21,29až44/28až47/12, Mat.5/3,9,14,18až25/40. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Církev pozemského Otce Satana faráře Dominika, cca před dvaceti léty, zasela v Česku boháče, a dle médií, spolu s nimi zasela 41 % špatně placených BERÁNKŮ, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU. Ti, pro nedostatek práce, nedokážou uživit své rodiny, a končí často jako bezdomovci. Celosvětový mír Božího pokoje, je již blízko. Nebudou zahanbení ti oklamaní BERÁNCI TŘEŠŇOVÉHO SADU, kteří spolu se mnou, půjdou jednat, jak s Policií ČR v Rosicích, s drzým pozemským Otcem Satanem farářem Dominikem z Domašova u Brna, či s rektorem VUT v Brně Štěpánkem, neprodleně. Nový Kristus, v Písmu i v písničkách uvádí, že oklamaní BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, se nemají čeho bát. Bože, ať na faře v Domašově u Brna, je požehnáno DŘEVO SPRAVEDLNOSTI, kterým je TVÁ HŮL SVĚTLA SVĚTA, či TVŮJ PRUT, jak BERÁNKY nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, tak Bohu milým Otcem farářem Dominikem, a novým knězem, který nebude pohřbívat, rektorem VUT v Brně Štěpánkem, kteří se nezaleknou DRUHÉ SMRTI BOHÁČŮ, kterými na Domašovsku jsou drzí hlupáci Dorazil, Králík, Kočí, atd., v Česku pak Babiš, Bakala, atd., lidé ubozí, neschopní mluvit pravdu o novém Kristu, a pravdu o energetice. Iz.11/11až29/11až24až57/10,16,20, Jer.5/5až6/30až11/18až51/58, K.M.12/17,14/7, Řím.1/18až7/18až11/32až15/33, atd. Ať Bůh Domašovska, drzý pozemský Otec Satan farář Dominik, a technický Bůh Brna, rektor Štěpánek, pochopí TVÝM rozumem, že veškeré zlo na SVĚTĚ se skončí, když kněží přestanou sloužit, ve své slávě SATANŮ, své UKŘIŽOVANÉ MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, když tím předají svou vládu nad lidmi, TOBĚ SAMOTNÉMU, TVÉ HOLI, TVÉMU PRUTU, DŘEVU SPRAVEDLNOSTI, která je SVĚTLEM SVĚTA, která je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, veškerého SLOVA Božího tím, že novým knězem Česka, bude rektor VUT v Brně Štěpánek. Kristova HŮL, DŘEVO POŽEHNANÉ, NÁSTROJ SPRAVEDLNOSTI, je pro pokorné, pro úplně poslušné, to je ŽIVÉ, SLADKÝM DŘEVEM. Schůzka na faře v Domašově, či schůzka na rektorátu VUT v Brně, již je pod nebesy vinné révy, a fíkovníku. Zach.3/10. Co jsou to nebesa NOVÉHO SLOVA vinné révy, fíkovníku, granátovníku a olivy, SPOJENÁ NEBESA KŘESŤANSTVÍ, HINDUISMU, JUDAISMU a ISLÁMU, je dále objasněno. Ageus2/18,19, atd. Pod tyto spojená nebesa, MRAVNĚ VYSOKÁ, stvořená z milosrdenství rozumu Krista, z veškerého Písma od Krista, ve VELKÉ HORNÍ MÍSTNOSTI, na Říčkách 42, jsou zváni, na faru v Domašově, a na rektorát VUT v Brně, úplně poslušní BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, kteří již prošli OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES APOKALYPSY těchto textů. Kristus slíbil, že technické elitě VUT v Brně, atd., jejíž DUCH ZEMDLEL, Iz.57/10,16,20, vrátí rozum, když na faru, či na rektorát VUT v Brně, půjdou společně se mnou, dva, nebo tři, služebníci Boží, osvobození od krutého zmijího jedu, a tmy, katolického katechismu. Mat.18/20, 5.Moj.32/16až43, atd. Bohu milému Otci Satanu, NEMLUVŇÁTKU, faráři Dominikovi, při mé návštěvě fary, DNE PÁNĚ 11.11.2013 jsem řekl, že SLOVO NEBES FÍKOVNÍKU, což jsou NEBESA Bhagavadgíty, jsou tak malá, že se vejdou do kapsy kabátu. Opakovaně Dominikovi objasňuji, že při prvních Bohoslužbách v Domašově, dle písničky od Krista, stačí niečo, že nemusí číst SLOVA VEŠKERÝCH NEBES, o Boží MRAVNĚ VYSOKÉ SPRAVEDLNOSTI. Stačí číst nebesa VINNÉ RÉVY = Bible, a FÍKOVNÍKU = Bhagavadgíty, jak na faře v Domašově, tak na rektorátu VUT v Brně. Kristem v Písmu vyvolené Česko, patří k Bohu tak, jako k sobě patří SLUNCE a DEN, a na tom se sotva co změní. To co lidé dělají, při odstoupení Božího rozum, od vzpurných a neposlušných, dělají ke svému zániku. Bůh v Písmu slíbil, že v Kristem vyvoleném Brně, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad pokorným, úplně poslušným, spravedlivým, dospělým, odpovědným, prozíravým, a dokonalým technickým lidem VUT v Brně, když především rektor Štěpánek, se ke Kristu vrátí pochopením, že čtyři výkresy, s návrhem sídliště, ze ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a z DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, předané jeho sekretářce na rektorátu VUT v Brně, DNE PÁNĚ 19.12.2013, jsou DOMY ZIMNÍ, BYTOVÉ, ZBUDOVANÉ dle textů veškerého Písma od Krista. Jestliže rektor Štěpánek, ani nyní nebude poslouchat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, Kristus Česko zcela vyvrátí, odstoupením svého rozumu. Nový Kristus, do energetiky Česka a SVĚTA vidí, na rozdíl od vzpurných a drzých pomatenců technického lidu, od kterých odstoupil svým rozumem proto, aby nad lidmi celého SVĚTA, mohl vládnout sám, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Jer.1/17až12/2,4,16až51/58, Mal.1/10až2/9až3/10,16,20, Daniel9/14,27až11/39až12/2až11, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Oz.2/18až5/7,15až8/12až9/7,12,15až14/3, Iz.29/11až24až57/10,16,20,63/14,18,65/15, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Sám Hospodin dává povel svému vojsku, pokorných a úplně poslušných. Mocný bude ten, kdo vykoná Boží rozkaz, a bude požadovat, vyvlečení všech neposlušných od koryt, za lži o Kristu, i za lži o koncepci energetiky Česka, protože neposlušné zločince, Kristus trestá, odstoupením svého rozumu. Kristus, BŮH POKOJE, který nemá boty vojenského kaplana Rumla, neustoupí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, protože vyžaduje, aby slovo Boží bylo nové, aby bylo o energetické spáse Česka a SVĚTA, např. o výstavbě sídlišť, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů v kapitole 129. Návrh domu ZIMNÍCH BYTOVÝCH, je proveden tak, že energie, na sídlišti vyrobená, bude stačit na vytápění, a vaření, a bude přebývat, což dle odborníků na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, z VUT v Brně, a ČVUT, je možné. Kristus stále vyčkává, protože se chce, nad Kristem vyvoleným Českem, smilovat. Nový Kristus povolal k vykonání pomalého POSLEDNÍHO SOUDU lidstva, nevzdělaného proroka Stanislava Oplatka, absolventa VPŠ slévárenské, na Šujanově náměstí v Brně proto, aby nakreslením návrhu sídliště, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMU pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, zahanbil moudré a vzdělané profesory, a docenty, z VUT v Brně Skály, Kadrnožky a Hirše, a z ČVUT Hrdličky a Drkala proto, aby se žádný člověk nemohl vychloubat před novým Kristem, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Kdo se chce chlubit svým technickým rozumem, má povinnost se chlubit znalostí Písma, o Boží moci, nad každou lidskou DUŠÍ, a každým lidským TĚLEM, které jsou stejné, jako u zvířat. Boží rozum, je Boží milostí, pro pokorné, a úplně poslušné. Při odstoupení rozumu Krista, je každý hlupákem, či idiotem. Nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, energeticky spasí celý SVĚT, když Česko bude mít těchto pět Ježíšků, těchto pět Bohů, pět NEMLUVŇÁTEK, odborníky na energetiku, docenta Skály, docenta Kadrnožky, děkana Hrdličky, a odborníky na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, docenta Hirše, a profesora Drkala. Česko musí zpívat, Ježíšku, panáčku, Hrdličko, atd., my Vás budeme kolíbati, my Vás budeme kolíbat, když pochopíte, že musíte milovat nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, jako sama sebe, protože ve stávajícím systému imperialismu, kdy bohatí vlastníci privatizovaných dolů, propadli chamtivosti, to je modloslužbě, nemůže Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nikoho energeticky spasit, protože v systému imperialismu, kvůli nedostatku peněz, nelze domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, vůbec stavět. Proto NEMLUVŇÁTKA, Ježíšci, Bohové, které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, docent Skála, skala@fme.vutbr.cz, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, docent Kadrnožka, kadrnozka@fme.vutbr.cz, děkan Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a profesor Drkal, mají povinnost děkovat Kristu za to, že Česko vedl čtyřicet let pouští socialismu, a tím Česku a lidstvu ukázal, že nastolení dokonalé majetkové ROVINY, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, je možné. Milovat svůj rozum, TĚL, a DUŠÍ, které jsou stejné, jako u zvířat, místo rozumu Krista, je blud pyšných, který vede k energetické SMRTI Česka a SVĚTA. Kdo, bez rozumu Krista, se bude považovat za Boha, toho Kristus zabije tím, že mu svůj rozum, již nevrátí. Na VUT v Brně, se musí narodit, jak nový KRISTUS, tak nová ŽENA STATEČNÁ, která prsa ještě nemá. Boží hněv nad vzpurnými, neposlušnými, chamtivými, odmítajícími Boží SPRAVEDLNOST, již neprodlévá. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Proto, aby Česko, bez rozumu Krista nezahynulo, nový rektor VUT v Brně Štěpánek, má povinnost, před ŽÁREM SLOV OHNĚ PÍSMA NOVÝCH NEBES, pokořit se tím, že mě přijme, kvůli projednání návrhu výstavby sídlišť z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených na předaných výkresech, dle textů veškerého Písma od Krista. Jer.1/17až12,2,4,16až51/58, atd. Rektor Štěpánek, má povinnost iniciovat záchranu osmi vládnoucích pomatenců Česka, vůdců SEDMI vládnoucích politických CÍRKVÍ, Sobotky, Babiše, Filipa, Okamury, Bělobrádka, Kuby a Schwarzenbera, a OSMÉHO pomatence, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana. Hlupáci nemluví o novém Kristu náležitě, obrací evangelium energetické, ekonomické, ekologické a mravní spásy, v pravý opak. 1.Petr.2/8,16až3/20až5/2,7,9, Zjev.1/5,18/2,10, Mich.5/4, Jób5/3,14,42/7, Jer.15/9, Jud.12, Sír.5/5,7/16až40/8, 2.Kor.3/5,9,10/4,13/5,8, 1.Moj.15/8,18/32, 1.Kor.1/27až4/20až15/33, Řím.1/18až3/6až8/18,29až10/3,14až11/32, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Rektor Štěpánek má povinnost, iniciovat energetickou spásu Česka, a tím záchranu Sobotky, Babiše, Filipa, Okamury, Bělobrádka, Kuby a Schwarzenbera, a OSMÉHO pomatence, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana tím, že donutí, aby v roce sedmičky, v roce 2014 = 7, a v roce DŘEVĚNÉHO KONĚ, dle čínského kalendáře, PĚT KONÍ, pět odborníků na energetiku, a odborníku na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, docent Skála, skala@fme.vutbr.cz, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, docent Kadrnožka, kadrnozka@fme.vutbr.cz, děkan Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a profesor Drkal, si dali ČESTNÉ JMÉNO IZRAEL. Tím se stanou pokornými a úplně poslušnými IZRAELCI, kteří za SKÁLU budou mít nového Krista. Iz.44/5,8. Jakmile se stanou IZRAELCI, budou představovat PĚT KONÍ, budou představovat celé množství Česka, které bude mluvit pravdu o Kristu, a pravdu o energetice, dle textů v závěru této kapitoly, a dle údajů, zveřejněných na internetu, pod heslem STANISLAV OPLATEK. 2.Král.7/13. Jakmile se tímto způsobem stanou IZRAELCI, na Česko, žádný imperialistický, militaristický, fašistický, či křesťanský pes, ani nezavrčí. 2.Moj.11/6. Když uvedení IZRAELCI z VUT v Brně, a z ČVUT, budou nového Krista milovat, a všechny přikázání zachovávat, 2.Moj.20/5, když se nepřidají k většině, která páchá militaristické a křesťanské zlo, když se na VUT v Brně a ČVUT rozplodí, nový Kristus se nad Českem smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství. 2.Moj.23/2,29, K.M.1/4až6/6až24až7/16ažaž19/6, Jak.1/22,2/9,3/10,5/1, 1.Jan.2/20,27až3/8,10až5/2,6,14,16, atd. Jedině v tomto případě, Kristus Česko oddělí, od každého jiného pomateného lidu a místo dobytčat politických, dá Česku dobytčata odborníků na energetiku, i v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, které bude žehnat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, takže každý bude odpovědný, za svou nepravost. 3.Moj.20/24, 4.Moj.3/41,6/24,18/23. Jedině v tomto případě, bude Česko stoupat vždy výš, a bude hlavou všech národů, a ne chvostem. Boží hněv nad vzpurnými, kteří budou nového Krista ignorovat, neprodlévá 5.Moj.28/13, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1,15/15,16/13až24až18/78, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18až19/20,25ažaž43/26,31. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Lidé, kteří považují almužnu a charitu pro chudé, za dobro, a ne za zlo, jsou, dle Písma, ošálení nevědomostí o Bohu SPRAVEDLIVÉM, takovém, jaký v Písmu skutečně je. Písmo proto o Česku uvádí, že kvůli Vám, Česko propadlo peklu lidské spravedlnosti, peklu vzedmutého moře imperialistických a militaristických sviní. Vykonáváte pyšné oběti, pro svoje jména, pyšných a nadutých zločinců tím, že se rouháte pravému náboženství, pravé víře, v jediného Boha SVĚTA. Pomocí učení o charitě a almužně, Česko k jedinému Bohu SVĚTA, dospět nemůže, pouze může klesnout, do nejhoršího stavu bytí, do militarismu a fašismu. Kdokoli se vzdálí od Vás, od křesťanské Boží trojice, od tří bran pekelných, od Moravce, Šilhánové a Frištenské, pomocí křtu ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, svými činy, dosáhne nejvyššího cíle, kterým je zrušení Vaší SKÁLY, kterou je BANKOVNÍ SYSTÉM. Vy jste vedení nikoli Kristem, ale chtíčem, podle vlastního rozmaru. Proto nedosáhnete ani štěstí, ani dokonalosti, ani nejvyššího cíle, kterým je návrat k novému Kristu. Dle Mareše z Evropy2, osmdesát šest procent veškerého bohatství SVĚTA, patří jenom deseti procentům lidí. Dle Rovnosti, dle KOZLA z ČSSD Špidly, politici pravice a levice, a drzí pozemští Otcové Satani kněží, během dvaceti let imperialismu, v Česku hodili přes palubu, do vzedmutého moře křesťanských sviní, 400 tisíc extrémně chudých lidí, o které se nechce nikdo starat, kterým boháči sebrali, to nejzákladnější k životu, střechu nad hlavou. Další milion lidí žije v Česku na hranici chudoby, a velice brzy z mnohých budou bezdomovci. Kristus, úplně poslušným BERÁNKŮM NOVÉHO TŘEŠŇOVÉHO SADU slibuje, že při vyvlečení boháčů od koryt v Česku, a následně ve SVĚTĚ, bude pro špatně placený pracující lid, ve všem po nedostatku, velice brzy. Česko dojde záhuby, v den odplaty, v den zveřejnění APOKALYPSY, když se ke SPRAVEDLIVÉMU Kristu nevrátí, když charitu a almužnu nezruší. Postupně Kristus povýší ty, kdo spolu se mnou, půjdou proměnit drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika, na Otce Bohu milého. Nový Kristus vyžaduje zanechat křesťanství, a všech druhů ostatních náboženství, kvůli tomu, aby ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, mohl očistit lidstvo od dědičného hříchu, který je k SMRTI lidstva, kterým je BANKOVNÍ SYSTÉM. Kdykoli Kristus pohlédl na DUHU, kdekoli na SVĚTĚ, vzpomněl si, že lidstvu slíbil druhé vyvlečení boháčů, od jejich koryt s prázdnou, po podzimních předčasných volbách roku 2013, a to kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. POTOPA, kterou je odstoupení rozumu Krista, od imperialistické, militaristické, či fašistické vládnoucí elity, již nenastane, když si mnozí uvědomí, že SLOVO BOŽÍ, nemá vůbec žádný vliv, ani na znalce Písma, na drzé pozemské Otce Satany kněze. Rozhodující vliv na lidstvo, má rozum Krista, nikoli rozum lidí. Kristus se nad Českem smiluje, až v DOLINĚ H2O Arény v Praze zajistí, aby nad lidmi celého SVĚTA, mohl vládnout sám, svými zákony POLE VĚDY Písma, bez prostředníků Satanů kněží, bez Kristem prokletých politiků pravice a levice, bez boháčů, atd. Vyžaduje, aby kvůli energetice, byli boháči přetavení jako ZLATO, celosvětově tím, že v celém SVĚTĚ zasednou SOUDNÉ STOLICE, kde budou soudit boháče, dle knih APOKALYPSY těchto textů, a všech ostatních KNIH SLOVA NOVÝCH NEBES. Vyžaduje, aby zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, byly realizovány neprodleně, a celosvětově. Boží láskou jsou zákony o minimalizování spotřeby energií, a maximalizování kvality života, a to celosvětově. Česko a lidstvo, může přežít přelom věků velice blízkého ropného, a tím i ekonomického kolapsu, jedině s pomocí rozumu Krista, a jeho SESTRY, ŽENY STATEČNÉ. Pana Maria, je přetavena ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, na KRÁLOVNU MÍRU, na ŽENU STATEČNOU, na Anděla, Okřídlence, který oblékne MODRÝ SARAFÁN, dle písničky. Hlupáci křesťané, již musí být, se svou moudrostí, v koncích. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Na Vánoce 2013, nový Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, který je Skladatelem a Básníkem, který umí sto divných snů žít, v Písmu, v písničkách, v pohádkách, ve filmech, který v Písmu ví, co v Kristem vyvoleném Česku bude dál, se chtěl smilovat nad pokornými, a úplně poslušnými, což se nezdařilo. SLOVO NOVÝCH NEBES, nemohlo růst jak křehkej trávník, jako RÁKOSÍ, jako nový prezident Česka, kterým je Kristem jménem vyvolený projektant Ing. Rákos z Brna, a jako SÍTÍ, protože v Česku, a Slovensku, do Boží lovecké SÍTĚ, APOKALYPSY těchto textů, Iz.35/7, Eze.17/20, se nechytil žádný člověk, BÍLÝ, SPRAVEDLIVÝ, ČISTÝ, POKORNÝ, ÚPLNĚ POSLUŠNÝ, DOSPĚLÝ, ODPOVĚDNÝ, PROZÍRAVÝ, a DOKONALÝ, jako nové SLOVO, nové BÍLÉ MANY, v APOKALYPSE těchto textů uváděné, které je novým Kristem. Silnice a cesta, kde dravá, imperialistická, militaristická, politická, a náboženská, zvěř nevstoupí, zatím v Kristem vyvoleném Česku není, protože SLOVO NOVÝCH NEBES, na VUT v Brně, zatím není jediným Bohem SVĚTA. Nového Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, UČETELE, mediálního MISTRA, atd., všichni bezdůvodně nenávidí, což je proto, že při odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, všichni milují svou slávu, imperialismu, militarismu, fašismu, včetně PEKELNÉHO OHNĚ jedu a tmy křesťanského katechismu, místo energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Nový Kristus je však jasná HVĚZDA JITŘNÍ, a při SLUNOVRATU, na úsvitu nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, se vrací především do Brna, a to na rektorát VUT v Brně. Lidé bohatí, i chudí, při odstoupení rozumu Krista, všechno, na co sáhnou, kazí tím, že všechno rodí k zániku, pro křesťanské lži o Kristu, a pro lži odborníků na energetiku, o lidské koncepci energetiky, pro neznalost Boží energetické koncepce, uvedené ve veškerém Písmu od Krista, DUCHA SVATÉHO. V boji proti novému Kristu, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, nikdo neobstál, protože DUŠE a TĚLA lidí, jsou stejná, jako TĚLA a DUŠE zvířat. Dle písniček od Krista, SVĚT patří dvom zalúbeným, to je každému, kdo ve svém TĚLE, bude mít DUŠI svou, i DUŠI nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO. Takové zalíbené, nic neuzemní, protože SLNKO Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nebude večer zapadat. Takoví zalúbení, budú každý den závislí, na dávke lásky Božího rozumu, který je Boží milostí. Budú ohrození, pouze pádmi imperialistických a křesťanských sviní, z jejich oblakoch, z krvavých křesťanských nebes. Andělé strážní, z neposlušného a vzpurného Česka, jsou šílení. Lid vzpurný, synové prolhaní, nového Krista stále bezdůvodně nenávidí, což snad, pod pohrůžkou nového Krista nejenom v Písmu, ale i v písničkách, v pohádkách, atd., potrvá jenom krátce, snad do pondělí, DNE PÁNĚ 6.1.2014. V pondělí, DNE PÁNĚ 6.1.2014, dle zvyků z Itálie, ekumenické čarodějnice z Proglasu, TWR, ČRo, a ČT, mají povinnost, dát Česku, a tím SVĚTU, veliký dar. Nového Ježíše Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, jako jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, Česka a SVĚTA, takového MOUDRÉHO, SPRAVEDLIVÉHO a VŠEVĚDOUCÍHO, jaký, ve veškerém Písmu od Krista, skutečně je. Iz.29/11až24,30/9,18,31/9až33/22až35/7,8, Dan.9/17až11/39,12/2, Jan1/1až12/43až15/25, Sír.5/5až9/15,13/18,19/20,25až23/19,26až42/19,24až43/26,31, 2.Kor.3/5,9až10/4až13/5,8, K.M.1/4až6/6až24až12/10,17,27až19/6, Ez.3/4,21až17/20až33/17až34/8,20až39/8,13,21,29, Žid.4/7,5/11,6/3,6,10/37,12/28, Žalm1/1až33/6až102/27až150/6, Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, atd. Proto, aby se každý člověk viděl v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, jako v zrcadle, jako plevel, jako křoví, či jako jedovatý trifid, jako Baal, či DÉMON, jako Satan, či jako Zvíře, které nemůže v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBE shořet, nový Kristus umožňuje objasnit, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, stále hasí PEKELNÝ OHEŇ jedu a tmy křesťanského, imperialistického, militaristického, či fašistického katechismu. Nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, umožňuje napsat, co na VÁNOCE 2013, kdo porodil, jakého Boha lidé v křesťanském PEKLE porodili, a jakého mají porodit proto, aby všichni mohli smysluplně pracovat tím, že Kristus, jako jediný ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, vyjde jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nejlépe na rektorátu VUT v Brně. Kristem vyvolené Česko, mělo povinnost, na Vánoce 2013 zajistit, aby Rusko bylo bez svého Boha, bez zločince, bez bývalého komunisty, bez BERANA, prezidenta Putina tím, že Česko mělo být, bez kulhavého a smradlavého kuřáka, bez zakladatele Kozlů ČSSD, bez ekonoma, zločince, lháře, a vraha nového Krista, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE SVĚTA, bez prezidenta Zemana. V křesťanství, kde krutý zmijí jed PEKELNÉHO OHNĚ, drzých pozemských Otců Satanů kněží, spolu s tmou katechismu, stále není STŘÍBREM ODVRŽENÝM, zhynula bázeň před novým Kristem, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Baalové a DÉMONI, vládnoucí boháči, kteří jsou křovím, jedovatými trifidy, či plevelem, pro neznalost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, se stále odmítají vzdát své cesty, do hrobu velice blízkého, ropného, a tím i ekonomického kolapsu. Kristem vyvolené drzé Česko, které má povinnost, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, soudit všechny národy, nechalo vzpurného, a smradlavého Kozla, kuřáka, ekonoma, prezidenta Zemana, i na Vánoce 2013, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, vést plané řeči a žvásty, o své SKÁLE, kterou je ekonomika dluhů, žvásty o energetice, imperialistické žvásty o zdraví, a žvásty o smysluplné práci DUCHEM CHUDÝCH pomatenců. Kristem prokletý KOZEL prezident Zeman, který si Kristovo slovo o tom, že Česko, a lidstvo celého SVĚTA, může SMYSLUPLNĚ zaměstnat, pouze nový Kristus, jehož rozum je novou SKÁLOU, pro všechny pokorné, a úplně poslušné, stále drze nebere k srdci. V Kristu vyvoleném Česku, nikdo nevěří tomu, že když nový Kristus, z milosrdenství svého rozumu, nevyjde v Česku, jako SVĚTLO SVĚTA, či jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, drzé a vzpurné Česko, pro odstoupení rozumu Krista, bude Kristem zcela zničeno. Nový Kristus, je UKŘIŽOVANÝ pouze úplně pomatenými křesťany, nikoli ŽIDY, a to mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, PEKELNÝM OHNĚM z úst drzých Otců Satanů kněží, jejichž tma, a jed křesťanského katechismu, o Kristu Žebrákovi, který nemá, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kde by v Česku hlavu složil, nemůže nikoho energeticky spasit. Na VUT v Brně přišel do svého, ale technický lid Krista nepoznal.

9.) Podobenství, které je v pohádce ANDĚL PÁNĚ, umožňuje Česku, především VUT v Brně, rektoru Štěpánkovi, vytvořit a poslouchat Krista úplně nového. Drzí pokrytci, pozemští Otcové Satani kněží z Proglasu, TWR, ČRo a ČT, si i na Vánoce 2013, porodili Krista chudého, Krista Bezdomovce, jedině proto, aby chudáky bezdomovce, mohli milovat jako sama sebe. Vládce křesťanského PEKLA, pokrytec, BELZEBUB, papež František, večeřel z bezdomovci pouze proto, že v Česku nikdo neuvěřil textům Písma, písniček a pohádek o tom, že lidstvo, spálené PEKELNÝM OHNĚM, který plyne z úst hlupáka papeže Františka, musí osvobodit od jedu a tmy křesťanství, nový rektor VUT v Brně Štěpánek. Má povinnost, PEKELNÝ KŘESŤANSKÝ OHEŇ, plynoucí jako řeka, z úst drzých Otců Satanů kněží, uhasit pravdou o Kristu, a pravdou, o jeho správném technickém rozumu, uvedeném v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, platných od přelomu věků konce éry fosilních paliv. Milovat křesťanského chudého Krista, Krista Bezdomovce, Krista Žebráka, který se nestará o lži o energetice, a o zlodějny a krádeže, lidských bohatých Bohů, Baalů a DÉMONŮ, kteří se v Písmu, a v APOKALYPSE těchto textů, vidí jako v zrcadle, jako imperialistické a militaristické svině, je hřích, který je k SMRTI Česka, a lidstva, je to trestný čin. V pohádce ANDĚL PÁNĚ, nový Kristus, novému Božímu technickému lidu VUT v Brně, který svým technickým rozumem živí odjakživa, dává návod, jak z ČERTOVY MOŠNY, kterou je PEKELNÝ OHEŇ, krutého zmijího jedu, a tmy, křesťanského katechismu, porodit v pondělí, DNE PÁNĚ 6.1.2014, místo Krista Žebráka, Hlupáka, a Trestance, odsouzeného v křesťanství k SMRTI, nového Krista, BOHATÉHO pro chudé, který bude Pánem pánů, a Králem králů, jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM Česka, a SVĚTA. ZEMĚ BOŽÍ, malé jak pěst, Česko, plná křesťanského hloží, plná ran, zas bude kvést, když nový Boží technický lid VUT v Brně pochopí, že povinností VUT v Brně, je porodit novou církev, novou STÁTNÍ SPRÁVU, dle kapitol 135a175, zrozením nové, mladé ŽENY STATEČNÉ, která prsa ještě nemá. NOVÉMU KRISTU, nové SKÁLE, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Když Česko neporodí nového prezidenta, projektanta Ing. Rákose, a novou STÁTNÍ SPRÁVU, dle kapitol 135a175, pro odstoupení rozumu Krista, zahyne. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, nenechá bez trestu nikoho, kdo se mu ještě v pondělí, 6.1.2014, bude posmívat, vybíráním almužny pro chudé Ježíše Kristy, pro Bezdomovce. Prodlužuje pomalý POSLEDNÍ SOUD, Baala či DÉMONA, jedovatého trifida, ekonoma, vrchního velitele branné moci Česka, kulhavého, a smradlavého, KOZLA, prezidenta Miloše Zemana posta@hrad.cz, až do pádu nebes jeho GRANÁTOVNÍKŮ, jeho vojenských kaplanů, Satana faráře podplukovníka Rumla, a generálního sekretáře ČBK, drzého Otce Satana faráře Holuba holub@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz. VUT v Brně, má povinnost, neodložit SLUNOVRAT Bhagavadgíty, která vyjde jako SLUNCE, jako SVĚTLO SVĚTA, se zdravím na paprscích, v NOVÉM DNES naplnění Písma, při vzkříšení Česka z mrtvých imperialistických, a militaristických sviní, při zveřejnění těchto textů APOKALYPSY, v ČRo, a v ČT, ani o den. Všeobecná milost, je zveřejnění APOKALYPSY těchto textů, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista do Česka, kde Kristus podruhé bohaté propustí nikoli s prázdnou, ale ze svého milosrdenství, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle kapitol 129a148. Spasitelná milost, je vrácení technického rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, rektoru VUT v Brně, Štěpánkovi, snad již 6.1.2014. VUT v Brně má povinnost tlouct, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů proto, aby křesťanské svině z Proglasu, TWR, ČRo a ČT, se přestali zbytečně modlit, ke své Boží trojici, kterou jsou GRANÁTOVNÍCI, prezident Zeman, drzí vojenští kaplani, Ruml, Holub, a jejich Otec, Satan kardinál Duka. Jedovatý trifid, KOZEL prezident Zeman, je hlupákem, protože stále doufá v nicotu své SKÁLY, kterou je BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX. Je to drzý, vzpurný, a neposlušný hlupák, který nevěří textům Písma o tom, že má povinnost vejít do odpočinutí od svého díla zhouby tím, že odejde z HRADU, do říše ticha. Nový Kristus, ve stávající době přelomu věků, konce éry fosilních paliv, který svůj Boží technický lid VUT v Brně, svým technickým rozumem, živí odjakživa, bude Česko nově pást, svým novým rozumem, o nové energetice, až na VUT v Brně bude rozhodnuto o tom, že SKÁLA smradlavého KOZLA, ekonoma Zemana, PRACHY, PENÍZE, musí dle Písma, odtáhnout v děsu, kvůli energetické SPÁSE Česka a SVĚTA, při zřízení SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle kapitol 129a148. Prezident Zeman, pro odstoupení rozumu nového Krista, od jeho vzpurné mysli, prokazatelně o všem lže. Protože mluví šalebně o energetice, a o novém Kristu, plodí trápení Česka a SVĚTA. Pro Česko a SVĚT platí VIZE nového Krista, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech. KOZEL Zeman, své vizi na Vánoce, znovu porodil imperialistické a militaristické ničemnosti, vojáky, zbraně, a Bohy lidí, auta, atd., pomocí své SKÁLY, kterou je jeho Bůh, kterým je VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a BANKOVNÍ SYSTÉM. SLUNCE, či SVĚTLO SVĚTA Bhagavadgíty, a ostatního Písma vyjde, až při SLUNOVRATU v ČT a ČRo, snad již 6.1.2014, když BERÁNEK, nový Kristus, bude při Česku stát, až na HRAD přijde tma. Sír.51/19, Ám.3/7,5/18, atd. Křesťanské, militaristické svině, Putin a Zeman si myslí, že za PEKLO, které na ZEMI dělají ekumenické prostitutky, církve, Satani kněží, a jedovatí Hadi, orgány činné v trestním řízení, a jejich Bohové, vojáci a zbraně, nebudou nikdy Bohem potrestáni. Komu Beránci nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, nového Božího lidu nezaměstnaných bezdomovců, pokorného a úplně poslušného, odpustí lži o Kristu, a lži energetice, to je hříchy, které jsou k SMRTI Česka a SVĚTA, ten může v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, zůstat. Jan20/23. Profesionální zločinci, bývalý komunista, BERAN Putin, a zakladatel KOZLŮ ČSSD, prezident Zeman, musí do říše ticha odejít neprodleně. Svými profesemi, profesionálních zločinců a lhářů, do Božího království, úplně poslušných, odpovědných, dospělých, prozíravých, a dokonalých, jako NOVÝ KRISTUS, nepatří. Jak může, jedovatý TRIFID, KOZEL Zeman, SYN ZATRACENÍ, přát lidem dobré zdraví, když svou SKÁLOU, svého ekonomického lži učení, pro znečištění vody, vzduchu, země, potravin, atd. šíří rakovinu? Plete se novému Kristu, novému SLOVU NOVÝCH NEBES, drze, do řízení SVĚTA. Jak může, smradlavý a kulhavý KOZEL, prezident Zeman, přát lidem smysluplnou prácí, když kvůli jeho lžím o Kristu, a lžím o energetice, se lži lid Česka namáhá nadarmo, a všechno, co dělá, rodí k zániku? 2.Tes.2/3,11,3/1,11, 2.Tim.2/16,3/5,13,16,4/3, atd. ÚSVIT nového DNE PÁNĚ nastane, až zvítězí PRAVDA PÁNĚ, o vyvolení Česka být BOŹÍM SYNEM, být Božím lidem. ÚSVIT nového DNE PÁNĚ nastane, až všichni PRAVDO LÁSKAŘI, zmizí v říši ticha. Chudoba Ježíše Krista již neexistuje. Stejně tak neexistuje čistota hnoje jedu a tmy křesťanského katechismu. Poslušnost není o tom, poslouchat křesťanské žvásty Belzebuba Česka, kardinála Duky, pozemského Otce Satana Holíka z Proglasu, a jejich Boha, ekonoma, smradlavého a kulhavého KOZLA, prezidenta Zemana. PRAVDA o novém Kristu, a dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, v Česku zvítězí, když DNE PÁNĚ 6.1.2014, bude rozhodnuto, že novým prezidentem Česka, bude odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených na výkresech v kapitole 129, projektant Ing. Rákos z Brna, vyvolený Kristem, jeho jménem RÁKOS. V době cca dvaceti let Česka, kdy žijeme ve vzedmutém moři imperialistických a militaristických sviní, kdy místo nového Krista, vládnou lidem drzí pozemští Otcové Satani kněží, jedem a tmou křesťanského katechismu, sice stávající STÁTNÍ SPRÁVA zaměstnala naprosto nesmyslně velké množství lidí, ale toto opatření nic nevyřešilo. Nezaměstnanost roste, protože Bůh lidem dává, svým rozumem, robotizaci. Ve stávajícím křesťanském imperialismu, není možné neproduktivně zaměstnávat další lidi ve STÁTNÍ SPRÁVĚ, ani nijak jinak, takže kdo tvrdí, že stavění HLADOVÝCH ZDÍ dálnic, automobilek, a supermarketů, je koncepce, která má smysl, kvůli zaměstnanosti, žije v hrobě, pro své lži, pro velice blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, který přijde, který se zastavit nedá. Dle ČRo2, dle Armády spásy, v Brně zaznamenali velký nárůst mladých a starých bezdomovců, které vyprodukovala SKÁLA boháčů, náš Ježíš Kristus, kterým je BANKOVNÍ SYSTÉM tím, že stále víc lidí ztrácí práci. Kdokoli ztratí práci, v případě, že mu nepomůže rodina, stává se bezdomovcem. Kristus vytáhne z energetického a ekonomického hrobu každého, kdo přestane věřit drzým pozemským Otcům Satanům kněžím, a jejich Bohům, boháčům, bankéřům, a jejich SKÁLE, jejich Ježíši Kristu, kterým je BANKOVNÍ SYSTÉM. Kristus, který není BANKOVNÍM SYSTÉMEM, smysluplně zaměstná každého, kdo se pokorně k novému Kristu vrátí, přijetím jeho příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Smysluplné je stavění sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, stavění domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, položení kolejí na dálnice, atd., dle kapitoly 129. Změna je možná pouze při vytvoření vlády ODBORNÍKŮ, a vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, jediné církve Česka a SVĚTA, dle kapitol 135a175. Boží hněv nad vzpurnými, již neprodlévá. Kdo spoléhá na svůj rozum, zajde. Energetická spása je z rozumu Krista. Nový Kristus, v Písmu zakázal stavět domy energeticky otřesitelné, protože okny, které nestaví Kristus svým rozumem, vstoupila energetická SMRT. Nekonečná křesťanská POUŠT čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu, nenastolila Boží spravedlnost, ale přípravu na další válku, horečným zbrojením. Dvacet let vzedmutého moře imperialistických sviní, stávajícího křesťanského kapitalismu, nenastolilo Boží spravedlnost, ani neodstranilo nesmyslnou výrobu, výstavbu, či dopravu, úplnou poslušností, realizací Božích zákonů, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, ale nastolilo další horečné zbrojení, to je přípravu na další, třetí, nesmyslnou světovou válku. Správná cesta Česka, ke všesvětovému míru a pokoji, je z Písma všem jasná. Boží příkazy a zákony POLE VĚDY Písma, jsou znalcům Písma jasné. Veškerá půda, a veškerý majetek, již patří Hospodinu, nikoli Baalům a DÉMONŮM, imperialistům a militaristům. V Česku, a na ZEMI, patří těm, kdo jako úplně poslušní, přijmou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Kteří se ke Kristu vrátí proto, aby Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, mohl na ZEMI vše změnit, změnou tvářnosti ŽEMĚ, novou výstavbou. Snad se již, z Božího milosrdenství, další bouřka přižene, a změní v Česku vše, na energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné, zrušením BANKOVNÍHO SYSTÉMU a nesmyslné výroby. Když debutant Kristus bude oslaven, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na všesvětovém mírovém summitu, potom již svým rozumem, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, bude pást celý SVĚT. Pouze v tomto případě, pokoření se lidstva před Kristem, dovolí Kristus, celosvětově stavět ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, navržené pro Česko, dle textů Písma, a dle stávající technické vyspělosti, která je z rozumu Krista, nikoli z rozumu lidí, uvedena na výkresech v kapitole 129. Tyto ZIMNÍ BYTOVÉ DOMY, a DOMY PRO SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, jsou energetickou spásou Česka a SVĚTA, protože nebudou potřebovat vůbec žádnou energii, protože vyrobí dostatek energie, pro danou komunitu. Lidstvo již nemůže řešit svoje problémy s přemnožením se, a s nedostatkem práce, kvůli postupující robotizaci, kterou lidem dává Kristus, svým rozumem, další válkou, či další revolucí, ale pouze úplnou poslušností nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA, NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES. Tohoto Krista musí každý znát jako sama sebe pro pochopení, že rozum Krista, pro zvířecí rozum člověka, je naprosto nepostradatelný, je nadstavbou lidského rozumu. Proto je nezbytná úplná poslušnost Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. BANKOVNÍ SYSTÉM a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, je mlýnským kamenem, a pomalý POSLEDNÍ SOUD bude ukončen, až Česko bude iniciovat zničení BANKOVNÍHO SYSTÉMU. Tupit Krista, STVOŘITELE SVĚTA, jedem a tmou křesťanského imperialismu, a katechismem, je trestný čin. Novému Kristu, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kristus potrestá každého, kdo se k novému Kristu nevrátí neprodleně, po zveřejnění, celkem SEDMI KNIH APOKALYPSY. Boží hněv, kvůli zpupným, již neprodlévá. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Dle citátů, a Písma. Nikomu z křesťanů nepatří jediný Bůh SVĚTA, nový Ježíš Kristus. Užívat jeho rozum, který je nyní pouze Boží milostí, mají mít možnost lidé celého SVĚTA, což má povinnost zajistit především rektor VUT v Brně, Štěpánek. Na VUT v Brně, má povinnost, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES Bhagavadgíty, vysušit vzedmuté moře imperialistických křesťanských sviní na Masarykově univerzitě tak, aby ve čtvrtek, při úplňku MĚSÍCE, dne PÁNĚ 16.1.2014, celé Česko mluvilo o novém Kristu, pouze v souvislosti s jeho dokonalou Boží láskou, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Sír.5/5,7/16,9/15až43/26,31. V pátek, DNE PÁNĚ 17.1.2014, musí být vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, i v TWR v Proglase tím, že RÝMOVÁNÍ o ŽIVOTĚ, drzého pozemského Otce Satana faráře Kubíčka, musí být očištěno, od křesťanské slávy, protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, jedu a tmy ekumenického katechismu. Česko a VUT v Brně, úplně poslušné, má příhodný čas, změnit celý SVĚT neprodleně, již DNE PÁNĚ 6.6.2014. Proto ať na jiný příhodný čas, nastolit vládu nového prezidenta Česka, Ing. Rákose, nikdo nečeká. Všichni, kdo z milosti Krista Boží rozum mají, zřetelně vidí, jak drzí pozemští Otcové Satani kněží, ve svých žvástech o lásce Boží, se mýlí o Kristu, který za lásku Boží, považuje pokoru, a úplnou poslušnost, svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Pomněte všichni, kdo si myslíte, že není možné, se mýlit schválně. Každý člověk, ať chce, nebo nechce, buď patří novému Kristu, nebo patří SKÁLE kulhavého a smradlavého neposlušného KOZLA, ekonoma prezidenta Zemana, kterou je BANKOVNÍ SYSTÉM, VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a majetek církví. Všichni slouží majetku, místo Kristu. Svoboda, bez poslušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je zmatek, chaos, a hrob energetický, a ekonomický. Poslušnost SVĚTA, místo novému Kristu, KOZLU, ekonomu, Zemanovi, bez SVOBODY SLOVA, je nesmyslné OTROČENÍ BANKOVNÍMU SYSTÉMU, VOJENSKO PRŮMYSLOVÉMU KOMLEXU, a církvím. Přelomu věků konce éry fosilních paliv, je k SMRTI hlupáků. Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, nelze změnit, ani lhaním o Kristu, ani lhaním o energetice. Moudré ucho, znalé ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, neposlouchá, co hloupá huba, ekonoma KOZLA prezidenta Zemana, povídá. Hněv vzpurných a neposlušných vládnoucích idiotů, i chudých poddaných, od kterých Kristus odstoupil, svým rozumem, pro jejich vzpouru, a pro neposlušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, stále brání tomu, aby zvířecí mysl člověka, poznala pravdu o novém Kristu, a pravdu o energetice. Nejlepší část vzdělání, o novém Kristu je ta, kterou člověk získá z Písma sám, bez pomocí drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich ekumenických církví. Být dobrým člověkem, znamená být pokorným, a úplně poslušným, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení nové církve Česka, nové STÁTNÍ SPRÁVY, dle kapitol 135a175. Jestliže bude někdo studovat veškeré Písmo od Krista tak, jako já, dosáhne téhož poznání. Cesta do energetického a ekonomického hrobu, vede přes zbožňování mladé a zlé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮRY, obuté do vojenských bot, vůdce vojenských kaplanů, Satana faráře podplukovníka Rumla, generální sekretáře ČBK, drzého Otce Satana faráře Holuba holub@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz, a vůdce uvedených GRANÁTOVNÍKŮ, vrchního velitele branné moci Česka, kulhavého, a smradlavého, KOZLA, prezidenta Miloše Zemana posta@hrad.cz. Největší zklamání, jaké může okusit člověk, ignorující Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, je zklamání v sobě samém, při pochopení, že rozum nového Krista, je Boží milostí, pouze pro pokorné, a úplně poslušné. Ztrácet čas váháním, a odkládáním návratu k novému Kristu, je trestný čin, je zločin, protože je k energetické, ekonomické, ekologické a mravní SMRTI, Česka, a SVĚTA. Je lépe okamžitě pykat za to, co jsme si zasloužili, pro odmítání rozumu nového Krista, uvedeného v Božích příkazech a zákonech, než pykat za to, co jsme, za cca dvacet let Česka, propásli. Skutečnou velikostí je, umění ovládnout svou zvířecí DUŠI, a své zvířecí TĚLO, a vrátit se ke Kristu, ke SVĚTLU SVĚTA, k dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Především VUT v Brně, musí být souš. SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, nad HLAVOU, které vysuší vzedmuté moře imperialistických a militaristických sviní na Masarykově univerzitě, stále křičí, vstaň, rektore Štěpánku, a běž, staň se v Česku, a na VUT v Brně to, co se má stát. Masarykova univerzita, musí být ČERTOVÝM MLÝNEM, a rektor Bek Luciferem, dle pohádek a písniček. SYN ČLOVĚKA, na druhém konci SVĚTA, v hinduismu, stále myslí na svůj návrat, na svůj DRUHÝ PŘÍCHOD, na souš, především na VUT v Brně. Lidé pochybují o všem, co Kristus v Písmu uvádí, ale uvěří všemu, když rektor Štěpánek, nový kněz, přestane Česko pohřbívat, mluvením pravdy o Kristu, a pravdy o energetice, z milosrdenství rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, jako SLOVO NOVÝCH NEBES. Jer.1/17až5/7až51/58, Oz.2/18až5/15až9/7,12,15, atd. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, v čele se svým vůdcem, s vrchním GRANÁTOVNÍKEM ozbrojených sil Česka, s KOZLEM prezidentem Zemanem, zvlášť zuřivě dupou po novém Ježíši Kristu, protože se bojí jeho SPRAVEDLNOSTI SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle kapitol129a148. Stejně tak dupou, po novém Ježíši Kristu, na Masarykově univerzitě. Bojí se toho, že ti, kdo do energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně, neotřesitelného Božího království nepatří, jako sociologové, politologové, ekonomové, mnozí právníci, atd. zemřou předčasně, zemřou DUCHOVNĚ tím, že zmizí v říši ticha. Kdyby každý, ze stávající STÁTNÍ SPRÁVY, kdo dupe po novém Kristu, dostal, co mu za jeho lži o Kristu, a za jeho lži energetice patří, kdo by pak byl bezpečen, před výpraskem? Skutečnou velikostí je, ovládnout své zvířecí TĚLO, a svou zvířecí DUŠI, a vrátit se k novému Kristu, na základě textů veškerého Písma od Krista. Navždy budou platit dobré rady Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, pro ty poslušné a pokorné, kdo se rozhodnou úplně zničit křesťanství na Masarykově univerzitě, které je největším zlem, které je příčinou všeho zla na SVĚTĚ. Lucifer, SVĚTLONOŠ, rektor Bek, má povinnost, vrátit se k novému Kristus, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, neprodleně. Kristus má plán, udělat z VUT v Brně SOUŠ, a z Masarykovy univerzity ČERTŮV MLÝN. Ti, kdo nyní, v době SMRTI, kterou je odstoupení rozumu Krista, budou doufat v ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný, a dají APOKALYPSU těchto textů na SVÍCEN, ve školství, ČT a v ČRo, budou spasení, Božím rozumem, z Božího milosrdenství. Lidé pochybují o textech veškerého Písma od Krista, ale uvěří Kristu, když mrtvý, nový rektor Štěpánek, bude na VUT v Brně, mluvit pravdu o energetice, dle kapitol 120,129až176, protože tím, z milosrdenství rozumu Krista, bude mluvit pravdu o Kristu. V době SMRTI vzedmutého moře imperialistických, militaristických a křesťanských sviní, způsobené odstoupením rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných hlupáků, jsou oblíbení takoví průměrní hlupáci a pokrytci, jakým je vládce křesťanského PEKLA, BELZEBUB, hlupák, papež František, či drzý pozemský Otec, Satan kardinál Duka. Žalm73/10až27. Slabí a malí jsou nyní v říši mrtvých, v říši ticha. Vzedmuté moře militaristických a křesťanských sviní, musí být vysušeno, DRUHÝM PŘÍCHODEM Krista, na VUT v Brně. Vzkříšení Krista z mrtvých hlupáků, které ještě nenastalo, nastane u nového Božího technického lidu, na VUT v Brně, mluvením pravdy o energetice. Obrazem Boha, je každý člověk v malém, již dnes, protože Kristus stále dává lidem, částečku svého DUCHA, ze svého milosrdenství, tak jak sám chce. Je zaslepenost, odsuzovat texty Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU, nového Krista KRÁLE, Pána pánů a Krále králů, na rektorát VUT v Brně, když veškeré Písmo od Krista, nikdo nezná. Z DUCHA a TĚLA křesťanských církví, se skládá mrtvý, to je vzpurný a neposlušný člověk, rektor Masarykovy univerzity, Lucifer, SVĚTLONOŠ, rektor Bek. Z DUCHA a TĚLA, nové, a jediné, celosvětové církve Česka, z nové STÁTNÍ SPRÁVY Česka, která se, z milosrdenství rozumu Krista, narodí na rektorátu VUT v Brně, v hlavě rektora Štěpánka, která prsa ještě nemá, se bude skládat, pokorné a úplně poslušné, celosvětové Česko. Nesmrtelní Bohové, kterými jsou všichni proroci Písma, zřídili plot, či ZEĎ NÁŘKŮ, na Masarykově univerzitě v Brně, která brání úspěchu, DRUHÉHO PŘÍCHODU SPRAVEDLIVÉHO Krista ZLODĚJE do Česka, kterým nastane, při zveřejnění APOKALYPSY těchto textů, na SOUŠI, na VUT v Brně. Strach z nebezpečí DRUHÉHO PŘÍCHODU SPRAVEDLIVÉHO Krista ZLODĚJE, strach z příchodu nového Krista do Česka, pro bohaté Baaly a DÉMONY, je tisíckrát větší, než nebezpečí samo, protože dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, nebezpečím pro lidstvo, jak pro bohaté, tak pro chudé, vůbec není. Učit o novém Kristu, a o nových mravech, lze pouze slovy veškerého Písma od Krista. Vychovávat Česko v nových, Božích, vysokých mravech, lze příkladem, mluvením pravdy o Kristu ZLODĚJI, a o jeho energetické koncepci pro Česko a SVĚT, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, na VUT v Brně, a tím v ČT a v ČRo. Tlučte na VUT v Brně, a ve veřejnoprávních médiích, a brána do energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně, neotřesitelného Božího království, bude okamžitě otevřená. Zkratka KMB bude od 6.1.1024, nově znamenat, KLÍČE MILOSRDENSTVÍ BOŽÍHO, má VUT v Brně. Trojí láska spaluje lidská srdce. Láska ke SKÁLE křesťanů, k PRACHŮM, k PENĚZŮM, místo lásky k novému Kristu, a k jeho SPRAVEDLNOSTI SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého naturálního plnění. Druhou láskou, je láska k rozkoším, což je vlastnost stejná, jako u zvířat. Třetí láskou je láska k přetvářce, která je dána tím, že při odstoupení rozumu Krista, žádný člověk nedokáže mluvit o ničem pravdu, protože dobrý je pouze rozum Boží. Rozum lidský nic neznamená, protože je stejný, jako rozum zvířete. Když známe, z milosrdenství rozumu Krista, alespoň protikladné nauky, o promyšlené vychytralosti, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, obutém do bot válečných zločinců, vojenských kaplanů, farářů Rumla a Holuba, a do bot jejich vůdce, GRANÁTOVNÍKA, vrchního velitele ozbrojených sil Česka, zakladatele KOZLŮ ČSSD, profesionálního zločince, prezidenta Zemana, víme o jediném Bohu SVĚTA, alespoň něco. S přibývajícími znalostmi o novém Kristu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, rostou pochyby, o znalostech drzých pozemských Otců, Satanů kněží, vedených v Česku, ekumenickým hlupákem, BELZEBUBEM, kardinálem Dukou. Poslušnost našich choutek, po moci, a penězích, je otroctvím. Poslušnost vůči Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, opakovaně uváděných, je svobodou, protože svobodou je mít BOŽÍ ROZUM, o nové energetice, který je Boží milostí, pouze pro pokorné, a úplně poslušné. Jaký je rozdíl, mezi prostitutkou, která šlape v Brně ulice, a prostitutkou Masarykovou univerzitou, smilníci s Baaly a s DÉMONY, s BOHÁČI? Prostitutka Masarykova univerzita, má navíc dvanáct apoštolů, sloužících křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, u Čertů religionistů Masarykovy univerzity. Aby jediným HYBATELEM v Česku, byl nový Kristus, místo křesťanské trojice Boží, místo Sobotky, Zemana a Babiše, musí SOUŠ, na VUT v Brně, pravdu veškerého Písma od Krista, která je novou BÍLOU MANOU, jíst pomocí APOKALYPSY těchto textů, neprodleně, již od 6.1.2014. Čest, jméno, chválu, důstojnost, a lesk, dá nový Kristus, novému rektoru VUT v Brně Štěpánkovi, když se k novému Kristu, vrátí na SOUŠ neprodleně, již 6.1.2014 tím, že mě přijme. Odložit na VUT v Brně, DEN PÁNĚ SVĚTLA SVĚTA, veškerého Písma od Krista, a tím odložit DEN TMY na HRADĚ v Praze, u KOZLA prezidenta Zemana, a u drzého pozemského Otce Satana kardinála Duky, je zločin, je trestný čin. Ám.3/7,5/18,8/2,11, atd. Poslušnost choutek smradlavého KOZLA, zakladatele ČSSD, prezidenta Zemana, a choutek jeho Boha, smradlavého pozemského Otce Satana, který páchne sírou křesťanského PEKLA, kardinála Duky, které si stanovili sami, bez Božího rozumu, je k SMRTI Česka. Jejich svoboda, je svobodou pro idioty. Pravá svoboda je pro ty pokorné, a úplně poslušné služebníky Nového Krista, kteří, již od 6.1.2014, budou jíst novou BÍLOU MANU, nového Božího SLOVA, veškerého Písma od Krista. Čest, jméno a chvála, po všechny časy, zůstane pro ty, kdo půjdou spolu se mnou, buď na faru v Domašově, za drzým pozemským Otcem Satanem Dominikem, nebo na VUT v Brně, za vůdcem nového Božího technického lidu, rektorem Štěpánkem, prosadit přijetí dokonalé Boží lásky, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Nové Boží slovo, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, je jako mocný klíč, který otevírá zámky tak silné, jako osud sám, především na rektorátu VUT v Brně, u nového rektora Štěpánka, u nového kněze, který již nesmí pochovávat Česko, do energetického hrobu, mluvením pravdy o novém Kristu, a jeho dokonalé lásce, jeho příkazů a zákonů. Žít, od 6.1.2014, v říši mrtvých, ve vzedmutém moři imperialistických, militaristických a křesťanských sviní, které Kristus, svým rozumem, již pást nebude, nemá žádný smysl. Nový rektor VUT v Brně Štěpánek, má povinnost dát životu lidí, smysl nový. Smyslem života lidí celého SVĚTA, je sloužit novému Kristu, s bázní a s úctou, tak, jak jemu se to líbí. Dokonalou láskou svých příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, chce totiž lidstvu prospívat, ne lidstvo obviňovat. Nový Kristus v příslovích uvádí, že pronásleduje omyly lidí, ne lidi. Smích je velká věc. Ničeho se drzí pomatenci z Masarykovy univerzity, vedení LUCIFEREM Bekem, nebojí tolik, jako smíchu, který vše na zemi změní tím, že z Masarykovy univerzity bude ČERTŮV MLÝN, a z religionistů, ekonomů, politologů, sociologů, právníků, a filozofů, budou smradlaví ČERTI, kteří zmizí v říši ticha. Vůdce nového Božího technického lidu, rektor Štěpánek, má povinnost, přinést na SVĚT, SVĚTLO SVĚTA, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. TMA PEKLA na Masarykově univerzitě, zmizí, odchodem uvedených Čertů z Masarykovy univerzity, navěky a navždy. Štěstí pro rektora Štěpánka, a pro VUT v Brně, není ve SVĚTĚ, je v novém Ježíši Kristu, jehož stará socha, stojí před dveřmi rektorátu VUT v Brně. Tato SOCHA, stále stejného Ježíše Krista, je nově objasněna, v popisu všech soch Krista v Brně, v dalším textu. Moudrost Krista uvedenou v Písmu, nelze napodobit, protože rozum člověka, je od Boha. Boží hněv nad hlupáky, neprodlévá. Spása poslušných je v návratu k Bohu ZÁKONODÁRCI. Sír.5/5,7/16. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

10.) Co si na Vánoce 2013, v Česku porodili, Jer.30/5. z veškerého Písmu od Krista, které nový Kristus objasňuje v písničkách, ve filmech, v pohádkách, atd., ve své křesťanské tmě, jedem a tmou ekumenického katechismu, ekumenické prostitutky, ekumenické církve, smilnící svými prolhanými ústy, se svými Bohy, s pokrytci, s vrahy nového Krista, s bohatými Baaly, a s DÉMONY, svým ekonomickým, křesťanským, DÉMONSKÝM, učením? Představitelkami drzých ekumenických církví, mrzkých žen, OHOLY, OHOLIBY, SODOMY, či GOMORY, jsou v médiích, ekumenické svině, v ČRo1 Eva Hůlková, a v Proglase a TWR, Lucie Endlicherová. SPRAVEDLIVÝ ŘÁD Božího království, si v pohádkách, a v písničkách, které doplňují veškeré Písmo od Krista, na Vánoce 2013, porodilo Česko několikrát. Pro Brno, pro VUT v Brně, pro ženicha, pro nového rektora Štěpánka, a pro starý ČERTŮV MLÝN, pro Masarykovu univerzitu, kde melou Boží slovo staří ČERTI, religionisté, je důležitých několik pohádek, které nový Kristus učinil podobenstvím, které doplňují Písmo. Pohádku ČERTOVA NEVĚSTA, jsem neviděl celou. V pohádce Kristus vypráví o tom, že KRÁLOVNĚ MÍRU došla trpělivost, a proto, při čekání na čápa, se obrátila na PEKLO, na Masarykovu univerzitu, na LUCIFERA, SVĚTLONOŠE, rektora Beka, či jeho předchůdce. Zakrátko se ji narodila holčička, mladá ŽENA STATEČNÁ, která prsy ještě nemá, a to při vzniku Česka, v roce 1993. P.P.8/8, 12. Ve smlouvě s LUCIFEREM, s rektorem Bekem, či s jeho předchůdci, bylo dohodnuto, že v den jejich osmnácti narozenin, v roce 2011, se bude muset stát LUCIFEROVOU nevěstou. 2.Král.22/3,13,23/23, Luk.13/15, atd. Král králů a Pán pánů se snažil ČERTA přechytračit, v APOKALYPSE těchto textů. ČERTI, rektoři Masarykovy univerzity, se však přechytračit nenechali, a proto, za trest, v roce 2011, osmnáctiletou Štěpánku, ŽENU STATEČNOU, která prsy na kojení VUT již má, zakleli do PŘÍZRAKU DUCHA SVATÉHO. Po třech letech působení DUCHA SVATÉHO, v APOKALYPSE těchto textů, v roce 2014, si Štěpánku zamiloval ŽENICH, nový rektor VUT v Brně, Štěpánek. ŽENICHU, rektoru VUT Štěpánkovi, se Štěpánka, KRÁLOVNA MÍRU, zjevila, ve formě DUCHA SVATÉHO a ukázala mu, že ji má vysvobodit v ČERTOVĚ MLÝNĚ Masarykovy univerzity. Rektor Štěpánek se vydal do ČERTOVA MLÝNA Masarykovy univerzity, k religionistům, kde mu čert, sloužící majetku a penězům, místo Bohu, oznámil, že musí uhádnout tři otázky. První otázka byla, jak jsou Čerti kněží v Česku staří. ŽENICH, rektor Štěpánek, s pomocí Krista zjistil, že ČERTI kněží, v Česku slouží majetku a penězům, své SKÁLE, místo Bohu, již 730 let. Již tak dávno měli poznat, že převrací Kristovo evangelium, jedem a tmou katolického katechismu, v pravý opak. Druhá otázka, či podmínka byla, aby ukradl ZRCÁTKO křesťanské ŽENĚ STATEČNÉ, panně Marii, která se prochází, po vodách křesťanských mrtvých sviní, stejně jako Ježíš Kristus. Jób37/18,23, Iz. 57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, 1.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Luk.16/9,13, Žalm33/6, 1.Kor. 13/12, Gal.1/7až6/7, atd. ŽENICH, rektor Štěpánek, ŽENU STATEČNOU křesťanskou, PANNU MARII přemluvil, aby mu zrcátko půjčila, což ona učinila. Třetí otázku již neschopní čerti od religionistů, ŽENICHU Štěpánkovi, nedávali. ŽENICHA rektora Štěpánka, v křesťanském PEKLE Masarykovy univerzity, přijal sám LUCIFER, rektor Bek. Tentokrát měl podmínku, pro zrušení STARÉ SMLOUVY s ČERTY z Masarykovy univerzity, o MLETÍ BOŽÍCH SOUDŮ, sám ŽENICH, rektor Štěpánek. S LUCIFEREM rektorem Bekem se vsadil, že mu nezkřiví ani jeden vlas na hlavě. Mat.10/30, Mar.7/7až13/20, Luk.16/9,13, Jan8/44, atd. Když se mu LUCIFER rektor Bek, snažil vytrhnout vlas, ŽENICH rektor Štěpánek mu nastavil zrcátko. V zrcátku se rektor BEK uviděl jako LUCIFER, a z textů ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES pochopil, že ho jako LUCIFERA, s jeho tradicemi protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, vzpurných idiotů, religionistů, vidí i nový Ježíš Kristus. 1.Kor.13/12, Mar.7/7, Jób37/18,23, Žalm33/6, atd. Vrátil proto rektoru Štěpánkoovi SMLOUVU o tom, že bude ŽENICHEM mladé ŽENY STATEČNÉ. Ta již prsa má. P.P.8/8. Má Štěpánka ráda, a proto může kojit nový Boží technický lid VUT v Brně. Iz.66/11. ŽENICH, rektor Štěpánek byl rád, že se pomalý POSLEDNÍ SOUD tak dobře skončil, a mladou ŽENU STATEČNOU, Česko, si vzal za ŽENU, po třech létech působení Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, v jeho hlavě, v roce 2014. VUT v Brně je SKÁLOU, kterou je nový Kristus. Jeho ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES, úplně zničí SKÁLU religionistů na Masarykově univerzitě, kterou je ekumenický katechismus a PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, vrazi vojáci, a ZBRANĚ. Hospodinův hod Beránka, velmi slavný, mohl být na VUT v Brně, již v prosinci v roce 2011 tím, že na VUT v Brně, rektoru Raisovi, by se narodil nový Kristus, v jeho hlavě, jako ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Na VUT v Brně, již v roce 2011, či v roce 2008, mohli být úplně poslušní BERÁNCI, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU. Nový Kristus, se nad Českem smiluje, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, až na VUT v Brně, budou všichni stejně spravedliví, všemohoucí, moudří, odpovědní, prozíraví, mocní atd., jako je nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, v novém, veškerém Písmu od Krista, pro znalost veškerého Písma. 2.Sam.22/25,23/3,5, Iz.29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,57/10,16,20,63/14až65/15až66/8až24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až35/19,24až43/26,31, K.M.1/4až12/10,17,27až19/6, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Luk.6/24,13/15až17/10,20,34až19/44až20/18, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, 2.Král.22/3,13, 23/23, atd. Pohádka má pokračování v Písmu. Nový Kristus v Písmu uvádí, že jím vyvolené Česko, mohlo slavit Hospodinův hod BERÁNKA, již po dvaceti letech Česka, dle kalendáře MAYŮ, na Vánoce 2012. Království pravdy, spravedlnosti, a Boží dokonalé lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice ekologii a mravech, mohlo růst jako křehký trávník, Boží LOVECKÉ SÍTĚ a jako RÁKOSÍ, Ing. Rákose, Iz.35/7,8, Ez.17/20, již od prosince 2012, kdyby rektor VUT Rais, zničil politickou pravici a levici, během jediné hodiny, o což byl opakovaně žádán. Soud.16/29, Mat.5/3,9,14,18až25/40, Zj.18/2,10,22/21. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

11.) SPRAVEDLIVÝ ŘÁD Božího království, si v pohádkách, a v písničkách, které doplňují veškeré Písmo od Krista, na Vánoce 2013, neporodilo Česko, ale Rusko, a to v pohádce REBELKA, a v písničce Z MEDVÍDKA PADÁ SNÍH, O VÁNOCÍCH a ve filmu DEN TRIFIDŮ. Ve filmu DEN TRIFIDŮ, nový Kristus upřesňuje Písmo, upřesňuje texty Písma o svém druhém příchodu, do Česka, na Masarykovu univerzitu, a na OSTROV bez Baalů a DÉMONŮ, na VUT v Brně. Nový mladý Kristus, ve věku třiceti let, při svém druhém příchodu do Česka, přišel do nějakého kláštera. Zde ABATYŠE, která prdí tiše, a svými prdy, ze svých úst, zachraňuje, před Baaly a DÉMONY, před jedovatými trifidy, všechny své věrné křesťany, slíbila novému Kristu, že ho zachrání a spasí, když v klášteře zůstane, protože Baalové a DÉMONI, pro své DÉMONSKÉ, ekonomické učení, její křesťanskou službu, jejich křesťanských prdů, z jejich úst, nezbytně potřebují. Mladý Kristus z kláštera odešel, a ABATYŠI vyčetl, že svými křesťanskými prdy zachraňuje pouze bohaté Baaly a DÉMONY. Všechny chudé a slabé, hloupá ABATYŠE, nechává na pospas, jedovatým Baalům a DÉMONŮM, trifidům, kterými zarostla celá ZEMĚ. Proto SVĚT zachránit, a spasit, nemůže. Žalm37/5,11,35až50/16,22až 73/10,17,27, atd. Nový Ježíš Kristus, se z kláštera vydal od svého rodného domu, na Masarykovu univerzitu, do Brna, ke svému Otci, k rektoru Bekovi. Současně z Prahy, z budovy z ČRo, utekla ŽENA STATEČNÁ, která ve vysílání v ČRo1, vyzradila na stávajícího vládce Prahy, na prezidenta Zemana, že je to krvelačný Baal, či DÉMON, že je to jedovatý a krvelačný trifid, a že v Praze, kvůli jeho zpupné politice, pro odstoupení rozumu Krista, není vůbec bezpečno. MLADÁ ŽENA STATEČNÁ, i mladý, třicetiletý, dospělý, a odpovědný Kristus, se po dobrodružné cestě, mezi jedovatými Baaly a DÉMONY, mezi trifidy, kterými zarostla celá ZEMĚ, pro jed a tmu křesťanského katechismu, na úsvitu NOVÉHO DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, setkali o svého pomateného Otce, u rektora Beka, na Masarykově univerzitě. Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10, Žalm37/5,11,35až96/7,107/27,43,132/5,8, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Jer.1/17až23/1,12,15,29,32až30/5až31/27,32až51/58, atd. Otec mladého Krista, rektor Masarykovy univerzity, Bek, se zde snažil, u svých religionistů, mletím mírumilovných křesťanských žvástů, vypěstovat nový druh nejedovatých, a mírných, bohatých Baalů a DÉMONŮ, trifidů, nové vlády Česka. Mladý Kristus, svému Otci Bekovi, při volbách chytil v Brně, mladého samce, premiéra Sobotky, kterým rektor Bek, oplodnil mladé jedovaté trifidy, kteří v hlavách politologů, sociologů, religionistů, či ekonomů, zvítězili v podzimních volbách 2013. Rektor Bek, se svými religionisty, také zkoumal křik všech jedovatých křesťanských trifidů, a zjistil, že křik trifidů při volbách, je úplně stejný, protože na něho slyší, všichni jedovatí trifidi, na celém SVĚTĚ. Jedovatí hnusáci pravice a levice slyší na to, že jim jejich křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, jedu a tmy ekumenického katechismu, odpustila všechny hříchy, všechny lži o Kristu, a všechny lži o energetice, a že proto mohou hřešit dál. Otec Ježíše Krista, rektor Bek, mladým trifidům, pustil kazetu s křikem starých trifidů, při jejich krmení, a trifidi, Otce Ježíše Krista, rektora Beka sežrali, a to DNE PÁNĚ 8.1.2014. Mladého Ježíše Krista, jeho ŽENU STATEČNOU, a dvě DĚTI, dvě mladé církve, CÍRKEV NOVÉ VLÁDY ČESKA, a CÍRKEV NOVÉHO BOŽÍHO LIDU Česka, který bude sloužit novému Kristu, tak jak se jemu líbí, s bázní a s úctou, které na cestě zachránili, po smrti rektora Beka, na Masarykově univerzitě, již nic nedrželo, a chtěli se přesunout na OSTROV bez trifidů, na rektorát VUT v Brně. Zabránil jim v tom jedovatý trifid, kulhavý, a smradlavý, KOZEL, prezident Miloš Zeman posta@hrad.cz, vrchní velitel braných sil trifidů, se svými GRANÁTOVNÍKY, s vojenskými kaplany, Satanem farářem podplukovníkem Rumlem, a generálním sekretářem ČBK, drzým Otcem Satanem farářem Holubem holub@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz, a s dalšími vojáky. Uvedení zločinci chtěli nového Ježíše Krista zabít, a ŽENU STATEČNOU odvést na HRAD, k Satanům, BELZEBUBŮM Česka, kardinálu Dukovi a Vlkovi apha@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, restitucni@apha.cz. Za zmínku ještě stojí, že na Masarykově univerzitě si mysleli, že NOVÁ BÍLÁ MANA, která v Brně padala, bylo semeno trifidů. Není to pravda. NOVÁ BÍLÁ MANA, která padala, je semeno pro nový Boží technický lid VUT v Brně, je to slovo APOKALYPSY těchto textů, a slovo ŽENY STATEČNÉ, veškerého ostatního BOŽÍHO SLOVA. V závěru filmu, byli zničeni všichni GRANÁTOVNÍCI, i se svým vůdcem, prezidentem Zemanem, a to dle textů Písma, kde je uvedené, že Baalové a DÉMONI, trifidi, se požerou navzájem. Stalo se to tak, že zachráněné děti položili ven zařízení, které trifidy přivolávalo. Bylo RÁNO NOVÉHO DNE PÁNĚ, 9.1.2014, kdy Masarykova univerzita byla obklopena jedovatými, krvelačnými trifidy, kteří do budovy vnikli, protože ochranné zařízení budovy Masarykovy univerzity, bylo zrušeno, těmito texty APOKALYPSY. Pomateného prezidenta Zemana, i s jeho GRANÁTOVNÍKY, vojenskými kaplany, a vojáky, trifidi sežrali. Mladý Ježíš Kristus, jeho ŽENA STATEČNÁ, dvě děti, a z Božího milosrdenství zachráněný rektor VUT v Brně Štěpánek, který se zachránil tím, že se přidal k novému Ježíši Kristu, a k jeho ŽENĚ STATEČNÉ, se zachránili tím, že si nasadili masky ŠAMANŮ, lékařů, kteří léčí nemoci, mocí, a silou, Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, nikoli silou svou. Oči si potřeli APOKALYPSOU těchto textů, což bylo velice nepříjemné, ale časem to přebolelo. Když vyšli z Masarykovy univerzity, jedovatí trifidi pochopili, že nikomu, kdo si potře oči těmito texty APOKALYPSY, nesmí ublížit, protože Kristus, při svém navštívení, má moc nad každou lidskou DUŠÍ, a nad každým lidským TĚLEM. Kristus stále vyčkává, chce se smilovat, i nad otroky VUT v Brně, otročící jedovatým trifidům, boháčům, krvelačným Baalům a DÉMONŮM, a jejich Bohům, GRANÁTOVNÍKŮM, kardinálům Dukovi a Vlkovi, a prezidentu Zemanovi. Kdokoli v Česku a ve SVĚTĚ, si potře oči APOKALYPSOU těchto textů, bude spasen Kristem, Kristovým rozumem, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně, protože každý pochopí, že Česko má povinnost zničit veškeré vojáky, a veškeré Baaly a DÉMONY, na celém SVĚTĚ. Dle písniček od Krista. Čo bolí, to prebolí, a odpavá, jako špína, na Masarykově univerzitě, preč, společně se všemi, kdo do Božího, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného království, nepatří. Ty tajomstvá, pod hladinou, vzedmutého mrtvého moře militaristických sviní, jsou na Masarykově univerzitě. Co neznáš, o novém Kristu, a nové ŽENĚ STATEČNÉ, už znáš. Nezhasínej, co horí, nezhasínej ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Ať hoří to dál. Protože nový Kristus, chce najít VUT v Brně, a Česko, s jinou. Jiná ŽENA STATEČNÁ, z milosrdenství rozumu Krista, je nalezena. Největší překážkou v hledání, a nalezení nového Krista, ve veškerém Písmu od Krista, a v hledání sama sebe, je nepozornost, zapomnětlivost, a drzost, zaměňovat rozum své DUŠE, a svého TĚLA, která jsou stejná u zvířat, i u lidí, za rozum Boží, za rozum Krista, který je pouze Boží milostí, který Kristus dává každému tak, jak sám chce. Křesťanské PEKLO máme proto, že APOKALYPSA těchto textů, o nezbytnosti pokořit své pyšné já, svého zvířecího TĚLA, a své zvířecí DUŠE, není ve veřejnoprávních médiích, na SVÍCNU. Novému Kristu, a pravému, jedinému, celosvětovému náboženství, se nikdo beztrestně posmívat nebude. Kristus se chce smilovat, svým rozumem, nad VUT v Brně. Kdo se očistí od tří bran pekelných, chtíče, hněvu a chamtivosti, dosáhne nejvyššího cíle, kterým je realizace energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Především VUT v Brně, má povinnost, zanechat všech druhů náboženství a odevzdat se Kristu tím, že bude realizovat Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Rektor Štěpánek se nesmí bát. Toto je nejvyšší tajemství Písma, a ti oddaní Bohu, na VUT v Brně, kdo je budou zvěstovat, nakonec se k novému Kristu vrátí. Nejdražší služebníkem Božím, je ŽENA STATEČNÁ, která je veškerým Písmem od Krista. Cesta poslušných, k novému Kristu, a k odpuštění hříchů neposlušnosti, a vzpoury, na VUT v Brně, je cílem pro Česko a lidstvo. Bhagavadgíta16/21,22až18/66,68,69až78, Př.1/7,14až31/10, Jer.1/17,3/14,5/7, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

12.) Pohádka REBELKA je podobenstvím o nastolení energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně, neotřesitelného Božího království, v Česku a v Rusku, úplným zničením, smradlavého a kulhavého KOZLA prezidenta Zemana, a bývalého BERANA, prezidenta Putina, v jedinou hodinu zveřejnění textů APOKALYPSY na VUT v Brně, u nového Božího technického lidu na VUT v Brně, a tím i v  ČT, a v ČRo. V pohádce, pyšný, středověký primitiv, prezident Putin, od kterého Kristus odstoupil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, z toho důvodu, že ve vzedmutém moři imperialistických a militaristických sviní, není pokorný, a úplně poslušný, se dohaduje s vůdci okolních států, o své nové vládě, nad novým VELKÝM Ruskem. Ženou bývalého komunisty, BERANA, prezidenta Putina, je PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV. V Rusku se narodila, ze SVĚTLA SVĚTA Božího rozumu, nová, mladá CÍRKEV, rusovlasá, která prsy ještě nemá, Pussy Riot. P.P.8/2, Nah.2/4. Po propuštění z vězení Putinem, v prosinci 2013, jsou silnější, než předtím, z milosrdenství rozumu Krista. Rusé vlasy REBELKY znamenají, že komunistická spravedlnost Lenina, Stalina, Marxe a Engelse, měla RUDÝ ŠTÍT, Božího bohatýra, Ježíše Krista. Nah.2/4. Když ekumenické čarodějnice v Česku, nedají objasnění Písma na svícen, do úplňku MĚSÍCE, do čtvrtka, 16.1.2014, nový Kristus, ze svého milosrdenství, se může smilovat, nikoli nad Českem, ale nad Pussy Riot v Rusku. V tomto případě, Rusko bude SPOLEČNĚ STOLOVAT, jako první na SVĚTĚ, a bude na špici technického vývoje, pomocí Božího rozumu, který je nyní Boží milostí, pouze pro úplně poslušné. Vzpurné, a neposlušné, cca dvacetileté Česko, zůstane na chvostu technického vývoje, pro odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, dle pohádky o Čertech, jejíž název nevím, a dle písničky Batrflaj, ještě dalších deset let, to je do třiceti let, dvacetiletého Česka. REBELKA je ŽENA STATEČNÁ, a proto nechce v Česku za ŽENICHA, KOZLA, premiéra z ČSSD, Sobotky, a jeho vládu politických zvířat pravice a levice. Boží hněv nad hlupáky, již neprodlévá. REBELKA jsou poslušní BERÁNCI NOVÉHO TŘEŠŇOVÉHO SADU z VUT v Brně. Žalm1/1až81/4,82/5až150/6, K.M.1/4až7/16až19/6, Sír.4/18,5/5až43/26,31, Oz.2/18až5/15,9/7,12,15až14/3, 5.Moj.5/8,7/5,6,15až18/18až28/13až30/12,18až32/16až43, Jud.12, Luk.1/53až13/29až17/10,20,34až19/44až20/18až24/43, atd. V pohádce REBELKA, nová, mladá CÍRKEV, rusovlasá, která prsy ještě nemá, Pussy Riot, která má RUDÝ ŠTÍT Bohatýrů, Boží SPRAVEDLNOSTI, drtí křesťanská NEMLUVŇÁTKA, jak v Rusku, tak v Česku. P.P.8/2, Nah.1/4,9,2/4až3/10, atd. REBELKA, Pussy Riot, je dle písničky od Krista, jak mlha nad RÁNEM NOVÉHO DNE PÁNĚ, kterou Česko má povinnost rozšířit na celý SVĚT. Sír.5/5,7/16až13/18až24/3až43/26,31, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, 2.Petr.2/21,3/4,8, 9,16, atd. Mlha nad ránem, nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, vyšla z úst Hospodina, a z úst Hospodina v písničkách, na celý SVĚT, ve čtvrtek, DNE PÁNĚ 9.1.2014. Sír.24/3. Ztracená bloudí dál svým snem. Snad jí Kristus, svou DUŠI vrátí, a cestu do energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, v Česku, zkrátí. Především v Česku, ŽENA STATEČNÁ, je křesťansky, čertovsky, ďábelsky, ČERNÁ, a také je ale BÍLÁ, v APOKALYPSE těchto textů, jako BERÁNEK, jako OBLÁČEK, na NOVÝCH NEBESÍCH. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, je ŽENA STATEČNÁ, NOVÝM DNEM PÁNĚ, na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, atd. který bude trvat až na věky věků, co s nocí se střídá, s černou křesťanskou nocí, vytvořenou krutým zmijím jedem, a tmou, ekumenického katechismu. Dle písniček od Krista. ČERNOBÍLÁ KRÁLOVNA MÍRU, zčervenala v REBELCE. Rusovlasá REBELKA, Pussy Riot, chce, aby její zlá a tupá MATKA, to je CÍRKEV, byla stejná jako ona. Rusovlasá REBELKA, Pussy Riot, bojuje stejně jako nový Kristus v Brně, jako VYSOKÝ LUČIŠTNÍK, pomocí luku a šípů. Kristus proto přivedl Pussy Riot, až do Česka, kde pro svou zlou a tupou matku, dostala KOLÁČ SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, v APOKALYPSE těchto textů. Její tupá a zlá MATKA, to je CÍRKEV, koláč ze SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ těchto textů snědla, a tím se změnila v MEDVĚDA. V křesťanské noci PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE, musela s pomatenými vládci Ruska bojovat, a to dokonce i s MEDVĚDEM Putinem. V pohádce, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, se vše skončilo dobře. Zlá a tupá MATKA REBELKY, Pussy Riot, se změnila v dobrou, a moudrou, ŽENU STATEČNOU. Př.1/7,14až31/10, atd. REBELKA, Pussy Riot, vybojovala pro celý SVĚT, právo ŽENY STATEČNÉ, zrušit celosvětově volby. Prvorození politici pravice a levice, nad lidmi již vládnout nebudou. Vůdce nad lidmi bude vybírat ŽENA STATEČNÁ, ve veřejných výběrových řízeních, dle jejich odborností. Když Kristem vyvolené Česko, nechce dát svou slávu Pussy Riot, a Rusku, Bár.4/2až6/69, musí nová píseň Krista, růst jak KŘEHKEJ TRÁVNÍK, jako SÍTÍ, BOŽÍ LOVECKÉ SÍTĚ, Ez.3/14,21až17/20až33/17, Iz.35/7, na drzého pozemského Otce, Satana biskupa Cikrleho. Jako RÁKOSÍ projektantů, nového prezidenta Česka, odborníka na energetiku zimních bytových domů, projektanta Ing. Rákose z Brna. Kdo nebude mít hlad, po SLOVECH OHNĚ ŽÁRU SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH, NEBES, tomu Kristus nezapomene žádný jeho skutek. Povinností Česka je dát APOKALYPSU těchto textů na SVÍCEN, a tím ukončit pomalý POSLEDNÍ SOUD lidských sviní, vzpurných, drzých a neposlušných, a to na na rektorátu VUT v Brně. Ukrást ŽENU STATEČNOU, novému Ježíši Kristu, na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, v lednu 2014, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, je hřích, který je k SMRTI Česka a SVĚTA. Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Luk.1/52,13/29, Ám.3/7,15,5/10,18až8/2,7,11, Iz.2/22až29/11až24až35/7,8až66/24, Jer.1/17až23/29,32až51/58, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,11,16, K.M.1/4až6/6až24až7/16,8/21až12/10,17,27až19/6, 1.Jan.2/14,20,3/8,10,24až5/2,14, atd. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Česko nebude hnát blázen čas, který zbývá do přelomu věků blízkého ropného kolapsu, když bohatí nebudou závidět chudým, SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Nový Kristus vyžaduje, aby církev katolická na Petrově, nebyla stejným MEDVĚDEM, jako církev pravoslavná. Vyžaduje, aby v lednu 2014, mlha nad ránem, na ÚSVITU NOVÉHO DNE PÁNĚ, vyšla z úst Hospodinových, z Písma, i z písničky od Krista, o ŽENĚ STATEČNÉ, i z úst rektora Štěpánka, z VUT v Brně, a to nejenom na Česko, ale na celou ZEMI, v DOLINĚ O2 Arény v Praze tím, Jóel2/11,27až4/2,4,12, že nové SLOVO Krista, nebude o křesťanských hodnotách zbrojení, a stranění bohatým Baalům, ale bude pouze o Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, kvůli energetické neotřesitelnosti Česka a SVĚTA. Sír.5/5,7/16,9/15až19/20,25až24/3až43/26,31, Př.1/7,14až8/13,17až31/10, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Ageus1/9,2/3,8,18,22, Mat.5/3,9,14,18, Abak.2/3,13, Korán1/1až114/6, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MAYŮ, písničky, pohádky, atd. Boží vůlí je, aby nová píseň Hospodinova rostla jako trávník, jako SÍTÍ Boží lovecké sítě, jako RÁKOSÍ nového prezidenta Česka Ing. Rákose tím, že na Petrově budou zvony znít, na oslavu nové Boží cesty, do nového BOŽÍHO DOMU, na VUT v Brně, kde nový Kristus bude bydlet, až na věky věků, v TĚLECH a v DUŠÍCH, pokorného, vděčného a úplně poslušného, nového Božího technického lidu. Na Boží cestě, či na silnici, která vede z Masarykovy univerzity, kde jsou trifidi religionisté již zničení, do nového Božího domu, na VUT v Brně, již nezabloudí, žádný chamtivý farář, či biskup, např. biskup Cikrle. Sloužit CHAMTIVOSTI, to je MODLOSLUŽBĚ, a SKÁLE křesťanů, PRACHŮM, PENĚZŮM, MAJETKU, a tím drzým a zpupným, pozemským Otcům, Satanů kněžím, místo novému Kristu, je hřích, který je k energetické, ekonomické, ekologické a mravní SMRTI Česka SVĚTA. Brno, vedené drzým pozemským Otcem Satanem biskupem Cikrlem, nemůže být Kristem, jeho rozumem, energetický spaseno, protože vláda SYNA ZATRACENÍ, premiéra Nečase, udělala zločin, který je k energetické SMRTI Česka, když vrácením církevního majetku, vzala Česku milost Boží, kterou je dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. DÉMONSKÝ člověk, biskup Cikrle z Petrova, si stále mylně myslí, že svým SLOVEM protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, nedělá žádné zlo. Opak je pravdou. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy Boží hněv již neprodlévá, jeho ekumenické čarodějnice, kazí dobré mravy Kristem vyvoleného Česka, a tím dobré mravy celého SVĚTA. Chrámem Boha je celý SVĚT. Vznik nové církve, která bude mít s novým Kristem, NOVOU a VĚČNOU SMLOUVOU, je možná pouze v případě, když Kristem vyvolené Česko, zajistí nirvánu, to je vyvanutí všech církví SVĚTA, zanecháním všech druhů náboženství, odevzdáním se novému Kristu, který je jediným Bohem SVĚTA, jeho dokonalé lásce, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Nový KŘEST, je KŘEST OHNĚM SLOV VEŠKERÉHO PÍSMA, SLOV NOVÝCH NEBES. Křesťanský křest vodou, je k energetické smrti. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

13.) Česko se namáhá úplně zbytečně. Evě Hůlkové, Blahoslavu Lukavcovi v Dotecích víry v ČRo1, a Hodecové a jejím hostům v TWR, v radiu Proglas, Heleně a Jiřímu Borešovi, by bylo telefonicky sděleno, kdyby neblokovali můj telefon. Nájezdy Santa Klause do Česka jsou kvůli tomu, že Bůh není SVATÝ, protože ekumenickým církvím nejde o SKÁLU, kterou je nový Kristus, který je, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, ŽÁREM OHNĚ PÍSMA SLOV NOVÝCH NEBES, ale o jejich SKÁLU, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, a MAJETEK, největší zlo. Nový Kristus, vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství, pouze poslušným, pokorným, odpovědným, dospělým, prozíravým, spravedlivým a dokonalým, jakým je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, když BETLÉMY, a stejně tak křesťanství, bude STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Nový Boží technický lid VUT v Brně, atd., nemůže spoléhat na svůj rozum, který je shodný s rozumem zvířat, ale pouze na rozum nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Pouze Božím technickým rozumem, může být Česko a tím i celý SVĚT, energeticky spaseno. Česko již prošlo PEKELNÝM OHNĚM slov jedu a tmy křesťanského katechismu a proto nový Kristus dovoluj jít novému technickému lidu dál, a PEKELNÝ OHEŇ slov jedu a tmy křesťanského katechismu, uhasit zveřejněním APOKALYPSY těchto textů, což je nezbytné provést neprodleně. Rektor Štěpánek, na VUT v Brně, má povinnost zastavit kolotoč křesťanských nevěrností v médiích, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů. ÁGNES, ekumenické církve, pro které začal DEN PŮLNOCÍ, musí porodit nového Krista takto. Jer.30/5. Ve STŘEDU, 22.1.2014, v ČRo a v Proglase, promění křesťanské zpěvy v kvílení. V lednu, ve středu 22.1.2014, po prve napadl čistý bílý sníh, jako ČISTÉ BOŽÍ SLOVO. Ám.8/2,7,11. ČTVRTEK 23.1.2014, je ekologicky ZELENÝ. PÁTEK 24.1.2014 bude VELKÝ tím, že neposlušný, to je mrtvý Otec, Satan, farář Kubíček z TWR, vejde se svým RÝMOVÁNÍM o ŽIVOTĚ v Proglase, do říše ticha. Žalm115/17. SOBOTA 25.1.2014 bude BÍLÁ tím, že Otec Satan farář Kolegar v Proglase, a živá OHOLA Eva Hůlková v ČRo, v Dotecích víry, porodí novou BÍLOU MANU APOKALYPSY těchto textů, a tím energeticky správnou cestu Česka, a SVĚTA, pro DRUHÝ PŘÍCHOD Krista ZLODĚJE, do Česka, kterého každý musí znát, jako SAMA SEBE, ve SMLOUVĚ NOVÉ a VĚČNÉ. Kdo nechce smysluplně pracovat, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma, ať nejí, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ. V neděli 26.1.2014, bude nová píseň Boží růst, jak křehkej trávník tím, že na Petrově budou všechny zvony znít, na oslavu druhého příchodu Krista ZLODĚJE. V pondělí 27.1.2014 Česko vstoupí do bran Božího království, energeticky neotřesitelného, vytvořením vlády ODBORNÍKŮ, ve veřejných výběrových řízeních. Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/25,40/29,43/26,31, Žid.4/7,5/1,6/3,6,8/10,9/27,12/28, Ez.3/4,21,16/46až23/4až37až33/17, 2.Tes.2/3,11,3/1,10, Mich.2/3,4,10,5/9, 1.Tes.4/15,5/1, Jan8/44, Mat.5/3,9,14,18, Iz.21/5až66/24, Zj.1/1až22/21, Jer.1/17až30/5,31/27,32až51/58, atd. Všichni společně překonáme zemskou tíž, kterou dělá STÁVAJÍCÍ BŮH lidstva, PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, a Bůh trifidů, BANKOVNÍ SYSTÉM a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX. Bůh již nám, v NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ, nebrání jít výš. V Božím království, nikdo nebude mít víc, ani míň. Všichni budou mít stejné, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně nezbytné, SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé, elektronicky plánované, NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Kristem vyvolené Česko má povinnost zajistit, aby víra v nového Krista se nezakládala na moudrosti křesťanů, ale na moci Boží, na moci nové STÁTNÍ SPRÁVY, zřízené dle kapitol 135a175. Boží hněv, nad vzpurnými a neposlušnými, kterým je evangelium zahaleno, již neprodlévá. Přirozený člověk, při odstoupení rozumu Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, nemůže přijmout Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, protože mu jsou bláznovstvím. Dají se posoudit pouze pokornými, a úplně poslušnými čtenáři, veškerého Písma od Krista, a APOKALYPSY těchto textů, kterým Kristus dovolí jít dál, svým rozumem, ze svého milosrdenství. Celé tvorstvo bylo vydáno marnosti imperialismu, militarismu, fašismu, či socialismu, ne vlastní vinou, nýbrž Kristem, který Česko, a lidstvo, do uvedené marnosti vydal. Kristus v Písmu předem vyhlédl Česko, a Slovensko, které, dle svého slibu, ospravedlní, a uvede do Boží slávy pokorných, úplně poslušných, Božích SYNŮ, či BOŽÍCH DĚTÍ, pomocí veškerého Písma od Krista, pomocí pohádek, písniček, atd., pomocí SEDMI KNIH APOKALYPSY těchto textů, psaných již před rokem 2000. Chce, aby se zachránili všichni, kdo jako pokorní, a úplně poslušní, jako SVATÍ, se oddělí od vzedmutého moře mrtvých imperialistických, militaristických, fašistických, křesťanských a jiných sviní. Hospodin vykoná POSLEDNÍ SOUD plevele a křoví, kterým zarostla celá ZEMĚ, to je Baalů a DÉMONŮ, boháčů i chudáků, rychle a úplně, při zveřejnění posledních dvou kapitol APOKALYPSY těchto textů tím, že těm, které především v Kristem vyvoleném Domašovsku, a v Brně vyhlédl, vrátí svůj rozum, ze svého milosrdenství. Vyžaduje učinit rozhodnutí, aby trifidi VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a trifidi BANKOVNÍHO SYSTÉMU, kterými zarostla celá ZEMĚ, kteří dupou celou zemi, vešli do odpočinutí od svého DÍLA ZHOUBY, vešli do ŘÍŠE TICHA, protože, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, nejsou lidem vůbec k užitku. Odstranění trifidů VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, a trifidů BANKOVNÍHO SYSTÉMU, je energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní spásou. Zničit bohaté trifidy, není úkol nad lidské síly v případě, že jediným vládcem, ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, Česka a SVĚTA, bude nový Ježíš Kristus, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Nový Kristus se smiluje pouze nad pokornými, a úplně poslušnými, znalci veškerého Písma od Krista, kteří se oddělí od vzpurných, a neposlušných, hlupáků. Nový Kristus, svoje příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech, platné pro přelom věků konce éry fosilních paliv, formuloval, ve veškerém Písmu, od jediného Boha SVĚTA, naprosto srozumitelně tak, aby jim porozuměl každý. Nechápou je pouze vzpurní, a neposlušní, pro neznalost veškerého Písma od Krista, kteří o novém Bohu, VŠEVĚDOUCÍM, VŠEMOHOUCÍM, a SPRAVEDLIVÉM, nemají ani ponětí. Křesťanský katechismus, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, je krutým zmijím jedem, kvůli protikladným naukám, a promyšleným vychytralostem, o Kristu UKŘIŽOVANÉM. Nelze proto omluvit nikoho, např. z vedení VUT v Brně, že hned nenašli v novém Písmu, STVOŘITELE SVĚTA, a STVOŘITELE veškeré techniky na SVĚTĚ. Např. na VUT v Brně, nevěří textům Písma o tom, že Kristus dává svůj rozum, ze svého milosrdenství, každému tak, jak sám chce, a komu chce, ho bere, což je k energetické, ekonomické, ekologické a mravní SMRTI Česka, a SVĚTA. Nový Kristus, vyvýšený soudem vzpurných a neposlušných hlupáků, ze svého milosrdenství, umožnil v pořadu jaktovidite@rozhlas.cz, v pátek, DNE PÁNĚ 20.12.2013, zkráceně sdělit posluchačům a redaktorům, asi toto. Totéž bylo telefonicky sděleno třem drzým ekumenickým Otcům Satanům kněžím, Ing. Rausovi, Ing. Makovičkovi a Konečnému, při vysílání TWR v Proglase, DNE PÁNĚ 21.12.2013. Bílá barva Vánoc, barva NOVÉ MANY, je barvou bez barevných politiků pravice a levice, a bez černých, drzých, pozemských Otců Satanů kněží. Při odstoupení Božího rozumu, je Česko, v říši mrtvých, ve vzedmutém moři imperialistických a militaristických sviní, protože mrtví neposlušní, nedokážou rozeznat křesťanskou tmu, svého zvířecího rozumu, od SVĚTLA SVĚTA rozumu Krista. Nový Kristus, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, dává svůj rozum, v částečce svého DUCHA, o nové koncepci energetiky, pouze živým, to je pokorným, a úplně poslušným. Nová vinice, s novým vínem, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, patří pouze Kristu samotnému, kterého, z nového Písma, z ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, musí každý znát, jako VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, MÍRUMILUVNÉHO, a SPRAVEDLIVÉHO. Bože, slyš modlitbu svého služebníka Oplatka, a prosby o smilování nad Českem, a nad VUT v Brně, rozjasní svou tvář, nad svou zpustošenou křesťanskou svatyní,  kvůli sobě Panovníku. Nakloň Bože své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak je Česko zpustošeno, pro odstoupení Tvého technického rozumu, od technického lidu, který svým technickým rozumem, živíš odjakživa. Panovníku pozoruj uvedené vzpurné hlupáky, a jednej. Neprodlévej. Kvůli sobě můj Bože, má SKÁLO. Učiň již při SLUNOVRATU, v polovině toho svatého týdne, ve středu, na SILVESTRA, z uvedených bohatých hlupáků, které nemáš rád, zemědělské nevolníky, či jiné dělníky, na své nové VINICI BOŽÍ. Vnuť svou NOVOU, a VĚČNOU SMLOUVU, především svému technickému lidu VUT v Brně, který živíš, svým technickým rozumem, ze svého milosrdenství, odjakživa, neprodleně, ať Tě již ve středu, na SILVESTRA, v polovině toho svatého týdne, oslaví celé Česko, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, karnevalem. Ať je ZLATEM pouze Tvůj rozum, Bože, DUCHU SVATÝ, který svůj rozum, ze svého milosrdenství, vrátíš pouze těm pokorným a úplně poslušným, kdo nebudou mít za svou SKÁLU, BANKOVNÍ SYSTÉM, VOJENSKOPRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a zlou, mladou, MODLÁŘSLOU křesťanskou STVŮRU, obutou do vojenských bot vojenských kaplanů, Rumla, Holuba a jejich vrchního GRANÁTOVNÍKA, smradlavého kuřáka, kulhavého KOZLA, prezidenta Miloše Zemana. Nový Kristus je již vyvýšený APOKALYPSOU těchto textů, které píši již více než dvacet let proto, aby se všechny imperialistické, militaristické, fašistické, či křesťanské svině, v Česku zachránili, pokořením se, úplnou poslušností, vůči SLOVU NOVÝCH NEBES. Křesťanská Boží trojice, křesťanských hlupáků, Ing. RAUSE, Ing. MAKOVIČKY, a KONEČNÉHO, se drze prohlásila za vládnoucí Bohy, i v SOBOTU, DNE PÁNĚ 21.12.2013, kdy měl být nový Kristus, PÁNEM nad SOBOTOU, pro Česko, a tím pro celý SVĚT. Znesvětili Tvou křesťanskou svatyni tím, že si svou mladou, a zlou, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, obuli do bot, vojenských kaplanů, Otců Satanů, podplukovníka Rumla, generálního sekretáře ČBK, faráře Holuba, a do bot vůdce uvedených GRANÁTOVNÍKŮ, vrchního velitele ozbrojených sil Česka, KOZLA prezidenta Miloše Zemana. Kristus vyčkává, chce se smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nad těmi pokornými a poslušnými, kdo uznají, že DEN PÁNĚ vlády nového Krista, nad lidmi celého SVĚTA nastane, až bude možné, v ČT a v ČRo zvěstovat, že uvedeným hlupákům, Kristus nezapomene žádný jejich skutek. Kvůli uvedeným hlupákům, Kristem prokletých za to, že nevěří textům Písma, o přelomu věků konce éry fosilních paliv, DEN PÁNĚ DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista na VUT v Brně, DEN PÁNĚ SLUNOVRATU textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, atd., které se vzájemně doplňují a upřesňují, které v Česku vyjdou, jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI, se zdravím na paprscích, je stále tmou. Ám. 5/18. Kvůli uvedeným drzým hlupákům, nemá Česko, ani SVĚT, SVĚTLO SVĚTA, DNE PÁNĚ SLUNOVRATU Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVA DOGONŮ, SLOVA MAYŮ, atd. které se v Boží slávě, vzájemně doplňují a upřesňují. Proto Česko, a celý SVĚT, o novém Kristu, vyvýšeného v APOKALYPSE těchto textů, soudem uvedených vládnoucích hlupáků, Baalů a DÉMONŮ, trifidů, křoví, či plevele, kterými zarostla celá ZEMĚ, nemá nikdo ani ponětí. Novým OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM, NOVOU ÚSTAVOU Česka a SVĚTA, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy hněv nového Krista, nad vzpurnými a neposlušnými, již neprodlévá, nelze současně sloužit SKÁLE imperialistů, katechismu, PRACHŮM, PENĚZŮM, majetku, a novému Bohu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Ám.3/7,4/13,5/10,18,22,8/3,7,11, Jud.12, 1.Kor.1/27,3/2až4/20až10/11až14/33,36až15/33, Iz.2/22až29/11až24,30/18,31/9,33/33,24až57/10,16,20, Daniel9/14až27až11/39až12/2až11, atd. Přeji všem lidem, ty nejkrásnější Vánoce, nejkrásnější SLUNOVRAT, protože Kristus umožňuje pokorným, a úplně poslušným, vstoupit do bran, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, již na SILVESTRA 2013. Pokorní, a úplně poslušní lidé, osvobození APOKALYPSOU těchto textů, od stávající zlé, zpupné, nemilosrdné, lhostejné, a úplně pomatené MODLÁŘSKÉ STVŮRY, a zlé a lhostejné vládnoucí elity, se již nemusí ničeho bát v případě, když z milosrdenství Božího rozumu, budou v Česku, ze stávajících krvavých nebes křesťanských GRANÁTOVNÍKŮ, padat jako mediální hvězdy, či jako kroupy, těžké jako cent, Zj.16/21, Ing. RAUS, Ing. MAKOVIČKA a KONEČNÝ, a jejich Bozi, vojenští kaplani, jejich vůdci, drzý pozemský Otec, Satan farář podplukovník Ruml, generální sekretář ČBK, drzý Otec Satan farář Holub holub@cirkev.cz, sekretariat@cirkev.cz, a vůdce uvedených GRANÁTOVNÍKŮ, vrchní velitel branné moci Česka, kulhavý, a smradlavý, KOZEL, prezident Miloš Zeman posta@hrad.cz. Nový Kristus, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, skryl svou TVÁŘ milosrdného Boha, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných. Nový Kristus, odejmul svého DUCHA, uvedeným vzpurným a neposlušným hlupákům proto, aby noví Boží SYNOVÉ, BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, pokorní a úplně poslušní, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které toužebně očekává všechno tvorstvo, z milosrdenství rozumu Krista, mohli v Česku, NEBESA uvedených vzpurných a neposlušných GRANÁTOVNÍKŮ, neprodleně úplně zničit. Zveřejnění APOKALYPSY těchto textů v ČRo a v ČT, znamená neprodlené sestoupení uvedených hlupáků do říše ticha, do říše zemědělských nevolníků, a jiných dělníků, na nové VINICI BOŽÍ, a tím zničení veškerého imperialistického, militaristického a křesťanského zla, trifidů BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a trifidů VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, zničení armád, válek, zbraní, atd., nejenom v Česku, ale na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, na celém SVĚTĚ. Přežijí pouze ti, kdo budou mít dobrou vůli tím, že budou milovat ZLATO technického rozumu Krista, uvedeného v zákonech POLE VĚDY Písma, místo SKÁLY uvedených hlupáků, kterou je tma, a krutý zmijí jed, křesťanského katechismu. Pro zbožné, pro pokorné a úplně poslušné, vyjde Kristus jako SVĚTLO SVĚTA, jako NEBESA FÍKOVNÍKU, jako SLUNCE Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, jako ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, který vše stávající spálí a zničí, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU, do Kristem vyvoleného Česka, např. na VUT v Brně. Nový Kristus vyčkává, chce se neprodleně smilovat, nad pokornými a úplně poslušnými, již před SLUNOVRATEM, před novým novoluním v roce 2014, již na SILVESTRA, v úterý, DNE PÁNĚ 31.12.2013, KARNEVALOVÝM VESELÍM, oslavou Krista SPRAVEDLIVÉHO a MOUDRÉHO, jeho písničkami, které stvořil proto, aby si lidé, svým rozumem zvířat, texty Písma písničkami stále připomínali. ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, je již zničeno všechno imperialistické, militaristické, fašistické, socialistické, křesťanské, atd. Česko má povinnost nového Krista oslavit KARNEVALEM, již na SILVESTRA 2013 proto, aby celosvětově vešlo ve známost, že je třeba novému Kristu děkovat dříve, než nastane RÁNO NOVÉHO DNE PÁNĚ, s novou vládou Česka, zřízenou dle kapitol 135a175, který bude trvat až na VĚKY VĚKŮ, kdy při SLUNOVRATU, při návratu rozumu NOVÉHO KRISTA, vzejde SVĚTLO SVĚTA, či SLUNCE, se zdravím na paprscích, Bhagavadgíty, Tory, Bible, Koránu, SLOVA DOGONŮ, SLOVA MAYŮ, atd., které se v Boží slávě, vzájemně doplňují, a upřesňují. Strach uvedených imperialistických a militaristických SVINÍ, či hlupáků, z energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně, neotřesitelného Božího království, neznamená nic jiného, než vzdát se rozumného uvažování, o velice blízkém HROBU, ropného, a tím i ekonomického kolapsu. DNŮ křesťanské, imperialistické a militaristické temnoty je mnoho, protože opakovaně uváděná, drzá a vzpurná vládnoucí elita trifidů, plevele a křoví, která vede BANKOVNÍ SYSTÉM, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, nechce uznat, že křesťanství je STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a že všichni, kteří imperialismem a militarismem nesmyslně dupou zemi, botami vojenských kaplanů, a Satanů kněží, jsou sami sobě břemenem, které nelze, do bran energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně, neotřesitelného Božího království, přenášet. Neúčinné jsou čarodějné kejkle jedu a tmy katechismu, tří hlupáků, křesťanské trojice Boží, rodičky MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Ing. RAUSE, Ing. MAKOVIČKY a KONEČNÉHO, protože jejich náboženské znalosti, jsou hanebným klamem. Strach z vlády nového Krista nad lidmi, strach z vlády jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, neznamená nic jiného, než vzdát se podpory rozumného uvažování. Celé stvoření bude v podstatě přetvořeno, když Kristem vyvolené Česko, nedá svou slávu jinému národu, a již na SILVESTRA 2013, nového Krista oslaví KARNEVALEM. Bílá námraza se na Říčkách již rozpustila. Proto tma a jed katechismu, může odtéct neprodleně, jako neužitečná voda, jedovatá a zlá. Ti kdo lžou o Kristu, a energetice, kdo v Česku kazí dobrá mravy, kterým je nové evangelium stále zahaleno, nejsou Česku, a lidstvu, k užitku, a pro odstoupení rozumu Krista, jdou k záhubě. Nový Kristus vyžaduje, aby na SILVESTRA, měl mnoho vzdělaných otroků, a služebníků. K.M.1/4až5/23,6/6až24až7/12,16,8/21,11/13,12/10,17,27,13/8,16/27,17/7,11,15,20až19/6, Jer.1/17až5/7až6/19,30až11/18až17/24až23/29,32až30/5až31/27,32až49/12,20až51/36,58, Zach.8/16až11/10až14/3, Jóel1/13,2/26,4/2,4,12, Luk.1/53,6/24až17/10,20,34,19/44,20/18, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, Žid.4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/15, Jer.1/17až6/30až51/58, Korán1/1až114/6, 1.Tim.1/7až6/20, Mal.1/10až2/9až3/10,16, Mat.5/3,9,14,18, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MAYŮ, písničky, filmy. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Protože uvedení zlí GRANÁTOVNÍCI, Satani, vojenští kaplani, Ruml, Holub a KOZEL, prezident Zeman, zneužívají víru v Krista, nový Kristus, odstoupením svého rozumu, zneužívá např. vědce VUT v Brně, odstoupením částečky svého rozumu, o koncepci nové energetiky Česka a SVĚTA, v době PŘELOMU VĚKŮ, v době konce éry fosilních paliv. Ve čtvrtek, DNE PÁNĚ 19.12.2013, v rámci skutků, potřebných pro nastolení, energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně, neotřesitelného Božího království, jsem sekretářce nového rektora Petra Štěpánka, stepanek.p@fce.vutbr.cz, vut@vutbr.cz, předal čtyři výkresy sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržených dle textů Písma. Sekretářce jsem objasnil, že v případě, že rektor Štěpánek zajistí, aby Česko, chválilo nového Krista, již na SILVESTRA, zpěvem písniček, kterými nový Kristus oslavuje sám sebe, své nové SLOVO, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, milosrdenství jeho technického rozumu, se nad VUT v Brně, bude mohutně klenout, protože ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, Kristus bude jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, Česka, a tím celého SVĚTA. Přijel jsem z Brna domů, a nový Kristus, v TV, ústy pomateného vůdce spolku Sysifos, BLUDNÉHO HLINĚNÉHO BALVANA Grygara, objasnil, jakým způsobem bude probíhat KONEC BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a konec VOJENSKO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU. 1. Bludným železným balvanem bude rektor Bek. 2. Bludným stříbrným balvanem premiér Sobotka. 3. Bludným zlatým balvanem vrchní GRANÁTOVNÍK ozbrojených sil Česka, prezident Zeman. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

14.) Jakmile BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, na faře v Domašově, si vynutí zničení SKÁLY Baalů a DÉMONŮ, kterou je BANKOVNÍ SYSTÉM, mletím ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, Kristus již bude jednat sám, a svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, učiní konec stávajícímu BANKOVNÍMU SVĚTU, rozhodnutím, vrátit svůj technický rozum o energetice, technické elitě VUT v Brně, ČVUT, a projektantům. Česko, z milosrdenství rozumu Krista, má potom povinnost zajistit, aby v DOLINĚ H2O Aréně v Praze, veškeré lidstvo SVĚTA, bylo přijato do věčných příbytků, to je do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených na výkresech v kapitole 129, jejichž výstavba je energetickou spásou. Proto zničení BANKOVNÍHO SYSTÉMU celého SVĚTA, je Boží dokonalou láskou. Hladoví sezonní pracovníci, budou nasycení dobrými věcmi, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, dle kapitol 129a148, a při elektronicky kontrolovaném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Bohatým se potěšení materiálního dostatku, již dostalo, kvůli tomu, že falešní proroci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, celého SVĚTA, straní boháčům, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. BANKOVNÍ SYSTÉM je pro lidstvo SMRTÍ, a tato SMRT, PRACHY, PENÍZE, bude odstraněna až naposledy. Až BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, se budou vzdělávat Božími výroky, o boháčích, a o spravedlnosti nového Krista, pro BERÁNKY špatně placeného pracujícího lidu. Česko, z milosrdenství rozumu Krista, má potom povinnost zajistit, aby v DOLINĚ H2O Aréně v Praze, veškeré lidstvo SVĚTA, bylo přijato do věčných příbytků, to je do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených na výkresech v kapitole 129, jejichž výstavba je energetickou spásou. Proto zničení BANKOVNÍHO SYSTÉMU celého SVĚTA, je Boží dokonalou láskou. Hladoví sezonní pracovníci, budou nasycení dobrými věcmi, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, dle kapitol 129a148, a při elektronicky kontrolovaném dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Bohatým se potěšení materiálního dostatku, již dostalo, kvůli tomu, že falešní proroci, drzí pozemští Otcové Satani kněží, celého SVĚTA, straní boháčům, pomocí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. BANKOVNÍ SYSTÉM je pro lidstvo SMRTÍ, a tato SMRT, PRACHY, PENÍZE, bude odstraněna až naposledy. Až BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, se budou vzdělávat Božími výroky, o boháčích, a o spravedlnosti nového Krista, pro BERÁNKY špatně placeného pracujícího lidu. Iz.2/22až18/6až23/17až29/11až24,30/18,31/9,33/22,24až48/5,10,11až57/10,16,20až66/24, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,13/18,19/20,25až40/10,29až43/26,31, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/5,10,20, Luk.1/52,53až6/24,10/17,26,11/9,12/10,47,13/3,16/9,13,17/10,20,34,19/44,20/18, Jud.12, Jan1/1až8/44až12/43,15/25,20/23, 1.Jan.2/20,27až3/8,10až5/2,6,14,16, Ám.3/17,15až9/13, Jer.1/1až23/29,32až51/58, Žalm37/5,11,35až150/6, Jak.1/5,12,22,2/9,22,3/10,4/14,5/1,12, 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78, K.M.1/4,16,4/19,5/23,6/12,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,11/14,13/5,8, Kaz.3/18,6/10,8/8až12/3, Oz.2/18,5/15,9/7,12,15až14/3, atd. Krutý zmijí jed křesťanského katechismu, to jsou pouze čarodějné kejkle s ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Znalosti, o Ježíši Kristu, kterými se Satani kněží vychloubají, jsou hanebným klamem. Strach ze ztráty BANKOVNÍHO SYSTÉMU, neznamená nic jiného, než se vzdát podpory rozumného uvažování. Kvůli tomuto strachu, každý zůstal ležet tam, kde upadl, uvězněn a zavřen jako v žaláři, aniž by byl spoután železem. Všichni lidé jsou svázáni jedním řetězem náboženské a politické temnoty z toho důvodu, že BANKOVNÍ SYSTÉM je sám sobě břemenem, který nelze přenést do bran energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Já jsem se nedral o to, být pastýřem pomateného křesťanského lži lidu, ani netoužím po dni zkázy Česka, při velice blízkém, ropném a tím i ekonomickém kolapsu. Kristus v Písmu slíbil, že se nad Českem smiluje, až projde ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, což se z Božího milosrdenství, již stalo. Proto je stále naděje, že se Kristus nad Českem smiluje tím, že se sám ujme vlády nad politiky pravice a levice, a nad drzými pozemskými Otci Satany kněžími. Kvůli odstoupení rozumu Krista, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů, v částečce DUCHA SVATÉHO, o koncepci energetiky, Česko, a celý SVĚT, se namáhá zbytečně, a nadarmo. Nový Kristus se smiluje, svým rozumem, pouze nad pokornými, bezmocnými, a poslušnými. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Narozeniny nového Krista, DNE PÁNĚ 17.12.2013, při úplňku MĚSÍCE, byly oslaveny u stanislava.dufkova@rozhlas.cz. Kvůli křesťanství, kvůli totalitě fašismu, socialismu, stávajícího imperialismu, stávajícího militarismu, a korytům vládnoucí křesťanské elity, zahynula v Česku, a tím i ve SVĚTÉ, bázeň před Hospodinem. Kristus, který se svým rozumem, ze svého milosrdenství, smilovává, nad kým chce, vzpurné, drzé, a neposlušné, to je mrtvé, křesťanské svině, nechává zatvrzelé. Smiluje se pouze nad úplně poslušnými, kteří, ve veškerém Písmu od Krista, najdou Krista SPRAVEDLIVÉHO, a VŠEMOHOUCÍHO. Nový Kristus, moje SKÁLA, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, STVOŘITEL SVĚTA a PÍSMA, z milosrdenství svého rozumu, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ narození se NOVÉHO KRISTA, z lůna nové ŽENY STATEČNÉ, v úterý, 17.12.2013, umožnil sdělit v ČRo2, Stanislavě Dufkové, a posluchačů, zkráceně asi toto. Paní Stanislavo. Já jsem také Stanislav, což v překladu znamená, že trvám na svém. Neposlušné a drzé Česko, kterému je nové evangelium zahaleno křesťanstvím, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, jde k záhubě. Když vládnoucí idioti, v totální křesťanské tmě, budou milovat teologii lhostejnosti a zkázy, a oslavovat svůj rozum, svých DUŠÍ a TĚL, který je stejný, jako u zvířat, či jako u vojenských kaplanů, Kristus se nesmiluje, svým rozumem, ani nad svým technickým lidem, VUT v Brně, a ČVUT, který, svým technickým rozumem, živí odjakživa. Pokud se stanete pokornou, a úplně poslušnou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jste moje DUŠE spřízněná. Chci pozdravit dva pány, ale předtím chci říct, že dnes, v úterý, 17.12.2013, při úplňku MÉSÍCE, jsou stržena STARÁ NÁBOŽENSKÁ NEBESA, všech náboženství SVĚTA, a NOVÁ NEBESA musí růst písničkami, z nichž mnohé hrajete, jako RÁKOSÍ a SÍTÍ. Nový Kristus je Skladatel a Básník, který umí sto divných snů žít. Nová Boží píseň, již roste jako křehkej trávník, na nové Boží zahradě, jako RÁKOSÍ a SÍTÍ. Iz.35/7,8, Ez.17/20. V Česku musí být silnice, svatá cesta tím, že v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ již nezabloudí žádný pošetilec, protože dravá politická, a náboženská zvířata, již nebude, pouze pokorní, a úplně poslušní služebníci Boží. Bože dej, ať jsou z toho udivení, ať smolařům, co i v úterý 17.12.2013, mají křesťanský černý pátek, je hej. Konej divy, k zázrakům se měj, svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, to prosím, abys v novém DNES naplnění Písma, Česku dal. Aby se lid nenamáhal zbytečně, pro nic a za nic. 1.Jan.2/3až20,26,3/8,10,4/16,5/2,16, Jer.1/17až23/29,32,30/5,31/27,32až51/58, Iz.11/6,29/11až29,35/7,8až57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Žalm1/1až33/6až37/5,11,35,38až50/16,22až102/27až107/10,18,27,43až127/1,5až132/5,8, atd. V ČRo2 jsem pokračoval. Zdravím proto nového prezidenta Česka, projektanta Ing. Rákose z Brna, odborníka ne energetiku zimních bytových domů, který bude růst jako RÁKOS, protože Ing. Rákos, je vyvolený v Písmu, jménem RÁKOS. Ing. Rákos bude růst jako nový prezident Česka, když vůdce POSLANECKÉ SNĚMOVNY, Jan Hamáček, bude růst jako SÍTÍ, jako Boží lovecká síť, na boháče, na Baaly a DÉMONY, na Babiše, Bakaly a Kellnera. Ez.3/4,21až17/20až33/17až39/8,13,21,29, atd. Ačkoli NEBESA vinné révy BIBLE, ve vzpurném křesťanství, NEBESA FÍKOVNÍKU Bhagavadgíty, NEBESA GRANÁTOVNÍKŮ vojenských kaplanů, vedených v Česku drzým Satanem Rumlem, a NEBESA OLIVY Koránu, nepřinesly dosud žádné ovoce Boží SPRAVEDLNOSTI, od toho dne, kdy mě, a Ing. Rákose, Jan Hamáček přijme v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, od toho DNE PÁNĚ, bude nový Kristus, Česku a SVĚTU, žehnat, svým SLOVEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Chrámem nového Krista je celý SVĚT, a NOVÁ NEBESA jsou SLOVEM ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Jan1/1až15/25, Ageus2/19, atd. Z milosrdenství rozumu Krista, jsem stačil ještě dodat, že dobrodruzi vojenští kaplani, vedení v Česku podplukovníkem Satanem Rumlem, kteří ve své slávě Satanů, na NEBESÍCH GRANÁTOVNÍKŮ, se oslavují sami sebe navzájem tím, že oslavují svou mladou, zlou, MODLÁŘSKOU STVŮRU, zrozenou z jejich lůna, mletím protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu, již žádná NEBESA nemají, protože jejich NEBESA VOJENSKÝCH GRANÁTOVNÍKŮ, jsou již SVRŽENÁ na zem, pro jejich lži a neposlušnost. Jejich NEBESA vojenských GRANÁTOVNÍKŮ, jsou svržena na zem proto, aby Česko mělo NEBESA NOVÁ, s lidmi mírumilovnými, pokornými, a úplně poslušnými. Nový Kristus v horoskopu v Rovnosti uvedl, že se chce nad Českem smilovat, svým rozumem, ze svého milosrdenství, když nová Boží rodina, pochopí přání k NAROZENINÁM nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, v úterý DNE PÁNĚ 17.12.2013, jako GENERÁLNÍ ZKOUŠKU, na zrušení politiků pravice a levice, a tím na vládu nového Krista, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad Českem, a v DOLINĚ O2 Arény v Praze, nad celým SVĚTEM. Paní Dufkové jsem ještě sdělil, že písničky, kterými NOVÁ NEBESA rostou jako RÁKOSÍ a SÍTÍ, opakovaně v textech APOKALYPSY uvádím, a proto má povinnost, mnohými písničkami, oslavovat nového Krista, STVOŘITELE SVĚTA, a PÍSMA tím, že bude připomínat, jeho slavné narození se, 17.12.2013. Písničky si lidé dobře pamatují. Proto je Kristus používá, pro objasňování veškerého Písma. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

15.) Kvůli křesťanství, imperialismu, a korytům vládnoucí křesťanské elity, zahynula v Česku, bázeň před Hospodinem. Česko, POSLANECKÁ SNĚMOVNA, její vůdce Jan Hamáček, jan@hamacek.cz, posta@psp.cz, telefon 257 171 111, má povinnost, neprodleně zveřejnit tyto texty APOKALYPSY, a tím zajistit, aby se lidé všech barev, a všech národů spojili, a povstali v boji za energetické, ekonomické, ekologické a mravní přežití tím, že odhalí příčinu našich dilemat, kterou je zaměňování vůle Boží, za vůli lidskou, za vůli pomatené vládnoucí elity, za vůli vůdce KDU-ČSL Bělobrádka predseda@kdu.cz, protože kvůli existenci křesťanství, judaismu, hinduismu a islámu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nemá o Bohu, o Ježíši Kristu, o DUCHU SVATÉM, takovém marxisticky SPRAVEDLIVÉM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, jaký v Písmu skutečně je, nikdo ani ponětí. Já jsem vytrval ve své dřině, opisování Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, aby nový Kristus, v novém novoluní, ve středu, DNE PÁNĚ 1.1.2014, mohl zachránit Česko, a tím i celý SVĚT, svou spravedlností, aby mohl nečekaně rychle obohatil všechny bezdomovce a nezaměstnané, zřízením energeticky nezbytného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného, dokonalého, NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle kapitol 129a148. Sír. 11/21. Stane se tak v případě zveřejnění těchto textů APOKALYPSY Janem Hamáčkem, když se Česko, a tím celý SVĚT, bude smát pomatenému vůdci KDU-ČSL Bělobrádkovi, kvůli tomu, že nevěří textům Písma o tom, že z jeho boje proti novému Kristu, je východisko pouze jediné, kterým je totální poslušnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, které jsou dokonalou Boží láskou, protože jsou energetickou spásou. Kaz.8/8. Celé Česko, a celý SVĚT, bude plakat, když mě vůdce PS Hamáček přijme proto, aby bylo možné projednat, a zveřejnit, energetickou přestavbu Česka, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, především přestavbu měst, dle výkresů s návrhem sídliště ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které byly zveřejněny již v kapitole 129. Celý SVĚT se bude smát pomatenému Bělobrádkovi, když svoje bohaté Bohy, Baaly a DÉMONY, Babiše, Bakaly, či Kelnera, bude chtít zachránit tím, že svoji zlou, mladou, křesťanskou, MODLÁŘSKOU STVŮRU, Krista UKŘIŽOVANÉHO, i na Vánoce 2013, drze obuje do válečných bot, vůdce vojenských kaplanů, drzého Otce, Satana, faráře, podplukovníka Rumla. Neh.8/9. Z NEMLUVŇÁTKA, z mladé a zlé křesťanské válečné MODLÁŘSKÉ STVŮRY, se stane v jedinou hodinu, fousatý DĚDA MRÁZ, to je OTEC NEMLUVŇÁTKA v jeslích, když Jan Hamáček pochopí, že vědci mají chaos ve svých hlavách, když nechápou, že stávající lidské řády Česka, FAŠISMUS, SOCIALISMUS, a stávající křesťanský IMPERIALISMUS, či MILITARISMUS, jsou TOTALITY. VESMÍRNÝM ŘÁDEM je SVOBODA, která může být pouze v energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, kde jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, je nový, mírumilovný, Ježíš Kristus. Dle poslance Komárka, trotlové v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ, mají kydy o tom, že lidé mají svobodu, ve stávajícím imperialismu a militarismu, protože si pletú, známú vetu, o tom, co je to SVOBODA. SVOBODA je v mluvení pravdy o novém Kristu, OTCI, a pravdy o energetické koncepci SVĚTA, uvedené v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Nová, BÍLÁ MANA, kterou Hamáček má povinnost jíst, padající ze SLOV NOVÝCH NEBES, je APOKALYPSA těchto textů, opisovaných z Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, ze SLOVA MAYŮ, ze SLOVA DOGONŮ, z písniček, filmů, atd. Vládnoucí elita Česka, má povinnost se k novému Kristu vrátit alespoň tím, že Česko bude bdít pod NEBESY nové VINNÉ křesťanské RÉVY, a NEBESY FÍKOVNÍKU hinduismu. Jan Hamáček nemusí všetko, stačí niečo, z NOVÉ BÍLÉ MANY, z nových hostií, z nových OPLATKŮ, říká Kristus v písničkách. Když se s Janem Hamáčkem, sejdeme neprodleně pod NEBESY nové VINNÉ RÉVY, a nového FÍKOVNÍKU, nad výkresy návrhu sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, potom již nepravost všech náboženství SVĚTA, z milosrdenství rozumu Krista, bude odklizena v jediném dni tím, že Jeruzalém v Praze, jako město ZIMNÍ, dojde Boží milosti. Zach.3/9,4/6až13/4až14/21, Ám.3/7,15,5/10, Iz.2/22,21/5,29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15až66/24, atd. Nepravost všech náboženství SVĚTA odklidíme tím, že necháme spadnout na zem, NEBESA GRÁNÁTOVNÍKŮ, což jsou nebesa všech VOJENSKÝCH KAPLANŮ celého SVĚTA, vedených v Česku drzým ŽIDEM, GRANÁTOVNÍKEM, zločincem, vojenským kaplanem, podplukovníkem Rumlem. Když NEBESA ŽIDŮ GRANÁTOVNÍKŮ, válečných zločinců, VOJENSKÝCH KAPLANŮ, v jejich slávě válečných idiotů, budou v Praze úplně zničena, potom již v Česku nebude křesťanské klatby, protože ruka nového Ježíše Krista, bude ruka přítele, pro mírumilovné, pokorné, a úplně poslušné, kteří hrnce v domácnostech již nebudou potřebovat, protože se bude SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Zach.14/13,20, Jan1/1až5/34,38,43až8/44až12/43až15/15,25, atd. Nový Kristus bude Česku a SVĚTU žehnat, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, když Hamáček, do POSLANECKÉ SNĚMOVNY, kromě mě, pozve i vůdce nového Božího technického lidu z ČVUT, odborníka na energetiku, děkana Hrdličku Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a odborníka na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, profesora Drkala. Nebudou zahanbení Hrdlička a Drkal, když do POSLANECKÉ SNĚMOVNY přijdou, a když tím, z milosrdenství rozumu Krista, v Praze na zem spadnou veškerá NEBESA, VINNÉ RÉVY křesťanů, FÍKOVNÍKU hinduismu, GRANÁTOVNÍKŮ válčících židů, a OLIVOVNÍKU muslimů. Když do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Hamáček pozve jak mě, tak Ing. Rákose, potom již celé Česko, sní NOVOU BÍLOU MANU, nové OPLATKY, na odpuštění hříchů všem národům, a Kristus, z NOVÝCH NEBES, dovolí jít dál, i muslimům. Jakmile Česko bude veřejně číst Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, bude možno předat SLOVO NOVÝCH NEBES muslimům, do MEŠITY v Brně, a tím všichni zemdlí, ve svém boji, proti novému Ježíši Kristu. Jer.51/62. Kristův hněv již neprodlévá, a jdou k záhubě všichni vzpurní, a neposlušní, to je mrtví, kterým nový Kristus, svůj rozum nevrátí tak dlouho, dokud Kristem vyvolené Česko, bude zůstávat, v říši mrtvých, či ve vzedmutém moři, vzpurných, drzých, imperialistických, militaristických či křesťanských pomatenců, to je vzpurných a neposlušných sviní. Spasit naše DUŠE a TĚLA, může svým rozumem, který je pouze Boží milostí, nový Kristus, když člověk, stávající UKŘIŽOVANÝ Kristus, který vznikl jako MODLÁŘSKÁ STVŮRA, mletím protikladných nauk jedu a tmy katechismu, a mletím promyšlených imperialistických a militaristických vychytralostí, definitivně skoná tím, Sír.5/5,7/16,9/15,11/21,26,13/18,19/20,25až40/7,10,26,29,43/26,31, atd., že v ČRo a v ČT, bude novým Kristem, bude ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, které tvoří Bhagavadgíta, Tóra, Bible, Korán, a mnoho dalších textů Písma, pohádek, filmů, či písniček, které se vzájemně doplňují a upřesňují. DEN PÁNĚ narození se nového Krista, při úplňku MĚSÍCE, v den svátku Česka a SVĚTA, v úterý 17.12.2013, je DNEM SOUDNÝM, DNEM přelomu věků konce éry fosilních paliv, Ám.5/18, od kterého nový Kristus bude trestat DUŠE a TĚLA těch vzpurných a neposlušných, to je mrtvých, tak, jak v Písmu slíbil, kteří chtějí vládnout místo Krista, který je jediným BOHEM SVĚTA, který je jediným ZÁKONODÁRCEM, a SOUDCEM, pro všechny státy SVĚTA. Nový Kristus, od SLUNOVRATU, od středy, DNE PÁNĚ 1.1.2014, potrestá v Česku, TĚLO a DUŠI každého vzpurného pomatence, kdo bude souhlasit s tím, aby VLÁDA, POSLANECKÁ SNĚMOVNA, a SENÁT, ignorovali Boží rozhodnutí, že novým prezidentem Česka, má povinnost být odborník na energetiku sídlišť z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, projektant Ing. Rákos v Brna vladimir.rakos@pikaz.cz, vrakos@nbox.cz, novým Kristem v Písmu vyvolený, svým jménem RÁKOS. Smradlavý a kulhavý kuřák, KOZEL, ekonom prezident Zeman, zakladatel neposlušných a vzpurných KOZLŮ ČSSD, který vykvetl z DRAČÍCH RŮŽÍ ČSSD, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, protože ekonomové, jejichž chamtivost je MODLOSLUŽBOU, jsou sami sobě břemenem. Ekonomy, vojáky, a mnohé další profese, do bran, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nelze přenášet. Kvítek, který vykvétá na Vánoce, jsou BARBORKY, jsou to BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, nemajetného lidu, které, nový prezident Česka, Ing. Rákos, má povinnost, spolu s novou vládou Česka, vytvořenou dle kapitol 135a175, dosyta nasytit, při energeticky nezbytném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaném, dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, dle kapitol 129,148a175. Od nového roku 2014, budou mít změnu především restaurace, které budou zajišťovat SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, do doby, než vyjde SLUNCE se zdravím na paprscích tím, že budou postaveny DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ v místech, kde se budou stavět nová sídliště. Iz.21/5,23/17,29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5až11,57/10,16,20až63/14,18,65/15až66/24, atd. Nový Kristus povolal k vykonání pomalého POSLEDNÍHO SOUDU lidstva, nevzdělaného proroka Stanislava Oplatka, absolventa VPŠ slévárenské, na Šujanově náměstí v Brně proto, aby nakreslením návrhu sídliště, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMU pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, uvedených v kapitole 129, zahanbil moudré a vzdělané profesory, a docenty, z VUT v Brně Skály, Kadrnožky a Hirše, a z ČVUT Hrdličky a Drkala proto, aby se žádný člověk nemohl vychloubat před novým Kristem, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Kdo se chce chlubit svým technickým rozumem, má povinnost se chlubit znalostí Písma, o Boží moci, nad každou lidskou DUŠÍ, a každým lidským TĚLEM, které jsou stejné, jako u zvířat. Boží rozum, je Boží milostí, pro pokorné, a úplně poslušné. Při odstoupení rozumu Krista, je každý hlupákem, či idiotem. V době pouště čtyřiceti let socialismu, mě Kristus, dle svého záměru, vedl tak, abych se stal projektantem vzduchotechniky v PIV IBZKG v Brně. Zde mě chránil, před vlky projektanty, svým rozumem tím, že můj příbuzný Hotárek, byl ve vedení IBZKG, a můj příbuzný Sedlák, byl předsedou KSČ, IBZKG. Dle svého záměru, po rozpadu PIV IBZKG, mě Kristus přivedl, do projektové organizace PIKAZ Brno s.r.o. proto, abych nyní mohl napsat, že nový Kristus, zvítězí nad Baaly a DÉMONY, nad boháči, a nad BANKOVNÍM SYSTÉMEM, a VOJENSKO PRŮMYSLOVÝM KOMPLEXEM v případě, že Kristem v Písmu vyvolený prezident Česka, projektant Ing. Rákos, z PIKAZU Brno s.r.o., jako odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, bude jediným architektem, a jediným urbanistou, nových sídlišť, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z půdorysně kruhových DOMŮ, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, by mohly mít i tvar PYRAMIDY, či v půdorysu tvar HVĚZDY. Proto POSLANCI, vedení Janem Hamáčkem, POZOR! Kdokoli z Vás se prohlásí za Boha tím, že odmítne, aby v Česku vládl jediný vůdce, jediný ZÁKONODÁRCE, a jediný SOUDCE, nový Ježíš Kristus tím, že bude prezidentem Česka projektant Ing. Rákos z Brna, Kristem vyvolený jménem RÁKOS, bude Kristem potrestán tak, jak je dále uvedeno, na TĚLE i na DUŠI, které mají lidé stejná, jako zvířata. Nový Kristus vyžaduje, aby mě Jan Hamáček neprodleně přijal, aby projevil zájem, o výkresy ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, a DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, které s sebou přivezu. Když mě vůdce PS Jan Hamáček neprodleně přijme, když nebude ignorovat vůli Krista, novým prezidentem Česka, již od 1.1.2014, bude odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, Ing. Rákos, protože Kristus chce naplnit svoje příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Vůdce PS Jan Hamáček, i vůdce KDU-ČSL Bělobrádek, v případě, že mě nepřijmou neprodleně, riskují, stejně jako všichni ostatní, že je bude nový Kristus trestat tak, jak to v Písmu, v mnoha textech uvedl, a to TĚLO i DUŠI. Tresty pro vzpurné a neposlušné, to je mrtvé poslance, jsou v Písmu uvedené dostatečně srozumitelně, pro každého. Vrcholným trestem zřejmě je, narození se DUŠE člověka, v příštím životě, v TĚLE ZVÍŘETE, a v příštích inkarnacích, v TĚLECH dalších ZVÍŘAT, a tím zánik rození se DUŠE, v lidských TĚLECH. Vrcholným, vhodným trestem, pro vrchního velitele armády, prezidenta Zemana, a jeho GRANÁTOVNÍKŮ, vojenských kaplanů, vedených podplukovníkem Rumlem, kterým jejich vzpouru, proti novému Kristu, nelze odpustit, je práce na bourání naprosto nevhodných LETNÍCH DOMŮ, nově postavených, které musí být šetrně zbourány proto, aby cihly z těchto domů, bylo možné použít, pro výstavbu DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH. Bože SPRAVEDLIVÝ, ukonči pomalý POSLEDNÍ SOUD uvedených drzých GRANÁTOVNÍKŮ, nech spadnout jejich nebesa s velkým rachotem, nakloň své ucho, ke svému poslušnému proroku Oplatkovi, otevři v novém PÍSMU své oči. Viz, jak jsme v Brně, a v Praze zpustošení, rozumem mrtvých vládnoucích idiotů, od kterých jsi odstoupil, svým rozumem, v částečce svého DUCHA, o nové koncepci energetiky, ekonomiky, ekologie a mravů. Panovníku odpusť, panovníku pozoruj moje činy a jednej, především na VUT v Brně a v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ. Noví poslanci PS, kteří se odmítají nazývat Tvým jménem, odmítají být svobodnými služebníky Božími, osvobozenými od smradlavého kuřáka, od kulhavého KOZLA, od zakladatele DRAČÍCH RŮŽÍ ČSSD, od prezidenta Zemana, a od jeho vojenských GRANÁTOVNÍKŮ, vojenských kaplanů, se kterými se soudíš. Nezveřejnili v PS, svoje elektronické adresy. Nechtějí být shromážděni, do Harmagedonu adresáře těchto textů. STVOŘITEL SVĚTA a PÍSMA, jediný Bůh SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, všechno vidí, a nikoho vzpurného, a neposlušného, nenechá bez trestu, ať je, či není, zapsaný v APOKALYPSE těchto textů. Kristus přišel soudit v Česku živé i mrtvé. ŽIVÍ jsou ti, kdo konají Božím rozumem. MRTVÍ jsou ti, od kterých odstoupil, svým rozumem. Nepovolíš, nepocítí lítost, a nebudeš ničeho želet, dokud nebesa vojenských GRANÁTOVNÍKŮ, vojenských kaplanů, a jejich vůdce, Zemana, v Česku nezničíš. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Nový Kristus Písmo doplňuje, a upřesňuje, i písničkami. Opevněte svoje zvířecí TĚLA Vy, kterým, pro odstoupení rozumu Krista, srdce zkameněla. Mrtví, to je vzpurní a neposlušní, nového Krista milovat nemohou. Poslanci, mají tisíc důvodů skočit, a všechno VOTOČIT, a to napořád. Řeka zázraků, je SLOVO NOVÝCH NEBES. Naučte se poslanci číst mezi řádky, nebo vám nový Kristus, ŘEKA ZÁZRAKŮ, uteče zase do mraků. Příběh o Ježíši Kristu končí stejně, jako začínal, LHANÍM o Bohu. Ještě málo žijou, když se na Boha ptaj. Tajemství o Kristu, je pod hladinou vzedmutého moře imperialistických sviní. Kristus chce najít Česko, s jinou ŽENOU STATEČNOU. Místo Masarykovy univerzity, chce VUT v Brně. Ta zem, Česko, je blázen, plány Baalům a DÉMONŮM, boháčům, hatí. Ta zem, Česko, je všechno, to každej ví. V Božím království, již můžeme bloudit, jak chceme, protože půjdeme cestou Boží, bez Baalů a DÉMONŮ, bez boháčů, jakmile bude nalezeno to, co v křesťanství zahynulo, bázeň před Hospodinem. Od 1.1.2014, to máme NOVÝ DEN, stačí otevřít oči dokořán. Z příběhu o Kristu UKŘIŽOVANÉM, zbývá jen málo. Když MODLÁŘSKÁ STVŮRA odejde, jednoho rána, 1.1.2013, nebude nikdo plakat. Čarovník Hospodin dopsal básně, protože má novou ŽENU STATEČNOU, má Česko. Nepočítá se vzpurnými a neposlušnými. Ti vzpurní a neposlušní, to je mrtví, kteří žijí bez rozumu Krista v závisti, a jdou jen za svou kořistí, změní se v masky, a v suché stromy bez listí. SVĚT má naději, s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Lidi nutí zabíjet, vůdce vojenských kaplanů, podplukovník Ruml, který si svou mladou, a zlou, MODLÁŘSKOU STVŮRU, obul do válečných bot, nesmyslných válek, o ropu, plyn a suroviny. Nadoživotí nás omotává, Boží lovecká síť, Božích příkazů a zákonů. Nikdy, nikdy, nikdy neříkej, že nejde se nadechnout, nad hladinou vzedmutého moře imperialistických sviní. S texty Písma, o Boží lovecké síti, a o projektantech, které projektant Ing. Rákos, prezident Česka, musí přivést do Božího království, souvisí s písničkou. Přijde jednou SKLADATEL a BÁSNÍK, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který umí sto divných snů žít. Píseň o energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království, bude růst jak křehký trávník. Dle Bible, tráva v Česku poroste jako SÍTÍ, a jako RÁKOS, jako odborník na energetiku ZIMNÍCH BYTOVÝCH DOMŮ, jako Ing. Rákos, nový prezident Česka, což je Boží lovecká síť, na Baaly a DÉMONY, na boháče, na Babiše, Bakaly a Kellnera. Když POSLANECKÁ SNĚMOVNA půjde touto cestou, nezabloudí žádný boháč, a žádný chudák. Žádné politické zvíře, politiků pravice a levice, na tuto cestu nevstoupí. Česko dojde radosti a veselí, na útěk se dají starosti a nářek, když HAMÁČEK a POSLANECKÁ SNĚMOVNA, budou učit pravdu o totalitě socialistické, pravdu o totalitě kapitalistické, jako o Boží cestě, do Božího, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království. Stačí, když budou učit pravdu z Bible o Kristu, a jeho moci, nad lidskou DUŠÍ, a lidským TĚLEM, a pravdu, o velice blízkém, ropném, a tím ekonomickém kolapsu, dle textů v závěru této kapitoly, a o čtyřiceti létech pouště socialismu. Iz.35/7až66/24, Jer.1/17až51/58, Ez.3/4,21až17/20až33/17až36/33až39/8,13,21. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Kvůli křesťanství, imperialismu, a korytům vládnoucí křesťanské elity, zahynula v Česku, bázeň před Hospodinem. V Kyjevě se všichni zabarikádovali ve svých pozicích, kvůli svým korytům, protože zde vládnou POPI, místo nového Ježíše Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. V Česku se zabarikádovali, ve svých pozicích, LESSY a ČERVÍČEK, protože zde nevládne nový Ježíš Kristus, ale drzý pozemský Otec, Satan, farář, vojenský kaplan, podplukovník Ruml. LESSY již nemůže restartovat, protože nový Kristus, dal Česku LESSYHO rozhněván, a v prchlivosti si ho vzal. Oz.2/18až13/11,11/2, atd. Vytvoření nové STÁTNÍ SPRÁVY, dle kapitol 135a175, brání vojenský kaplan, podplukovník Ruml, který se prohlásil za Boha, za mladou zlou MODLÁŘSKOU STVŮRU, pomocí které dělá MEČ nesmyslných VÁLEK, o ropu, plyn a suroviny, který Bohem není, protože je to jenom Jóžin, z křesťanských, hlubokých, bezedných bažin. Tohoto vola, musí nový Boží lid, úplně poslušných, bezmocných, a pokorných BERÁNKŮ, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, posypat bílým práškem NOVÉ MANY, nového Božího slova, NOVÝCH NEBES, a následně, tuto zlou křesťanskou, středověkou svini, toto vojenské zvíře, prodat do ZOO. Ať se krvaví zločinci, a pokrytci, modlí v imperialismu, a křesťanství, jak chtějí, Bůh nikoho neslyší, a nebude slyšet, dokud se Česko neočistí, od drzého křesťanského vraha, nového Ježíše Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, od vojenského kaplana, od Satana podplukovníka Rumla, kvůli kterému nikdo neplní, ani jedno Boží přikázání, ani jeden zákon POLE VĚDY Písma. Satan podplukovník Ruml, říká OHNI VÁLEK o ropu, plyn a suroviny, Kristův pokoj. Na třetí neděli adventní, radost z narození se nového Krista, v srdcích nového Božího lidu technické elity VUT v Brně, ČVUT a u projektantů, mně chyběla. Ježíš Kristus, celou třetí adventní neděli, kdy se v Česku mělo zapálit SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, mně zatvrzoval čelo ischiasem, abych je měl tvrdší, než křesťanští idioti, kteří si na Vánoce chtějí porodit jako Boha, smradlavého kuřáka, KOZLA, zakladatele KOZLŮ ČSSD, prezidenta Zemana, v plenkách, v jeslích, obklopeného imperialistickými zvířaty. Budou ho zahřívat svým DECHEM, protože nemají, než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ, pro odstoupení rozumu Krista, od mrtvých, to je od vzpurných a neposlušných. Nový Kristus stále vyžaduje, abych připravoval pokrm, pro úplně poslušné BERÁNKY, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, na kravěncích, které budou vycházet z úst drzých pozemských Otců Satanů kněží, a z úst jejich DĚTÍ, kterými jsou, Kristem prokletí a zatracení, politici pravice a levice. SLUNOVRAT, kdy se do Česka vrátí nový Kristus, jako SLUNCE Bhagavadgíty, jako MĚSÍC Koránu, a jako HVĚZDY Bible a Tóry, zřejmě, DNE PÁNĚ 17.12.2013, nebude. Kristus si zřejmě přeje, aby pomalý POSLEDNÍ SOUD, drzých a vzpurných, imperialistických a militaristických křesťanských sviní, pokračoval tak dlouho, až křesťanská prasata, nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, se budou bát. Osvobození se od imperialistických, křesťanských, bohatých a prolhaných sviní, od pokrytců a vrahů, pomocí SLOVA ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, je ten největší dar. Kéž by Kristus dal lidem, BERÁNKŮM nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, tento dar, svým rozumem, ze svého milosrdenství, již na Vánoce 2013. Bude všechno horší, když se Kristus nesmiluje. Kristus na Vánoce každému splní jeho přání. Boží technický rozum, se chválí sám. Kdo ho chce mít, ať neotálí, ať se na VUT v Brně, ČVUT, a v Česku, vrátí k novému Kristu, neprodleně. Česko má povinnost naladit si budoucnost energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelného království, zničením SKÁLY boháčů, PRACHŮ, PENĚZ a MAJETKU, zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle kapitol 129a148. Nad Baaly a DÉMONY, nad boháči, nad Bohy JUDr. Baxy, a drzého pozemského Otce Satana faráře Dominika z Domašova, zvítězí každý, kdo bude mít za SKÁLU, za přítele, nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Ráj nastane, až veškeré půda, a majetek, bude patřit Hospodinu tím, že bude zřízena vláda Česka, vláda ODBORNÍKŮ, ve výběrových řízeních, tak jak Bůh požaduje, dle kapitol 135a175. Spějí k záhubě ti, kdo Krista ignorují. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Česko a lidstvo ještě nikdy nebylo tak blízko celosvětovému míru, nebo k úplné zkáze Česka, v případě jeho vzpoury, a neposlušnosti, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů, jako je tomu v prosinci roku 2013. Na přelomu věků konce éry fosilních paliv, jsou dobří lidé ti, kdo jsou pokorní, a úplně poslušní, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Ostatní lidé, vzpurní a neposlušní, mrtví, mají povinnost, s příchodem nového mocného Krista to zkusit, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů proto, aby Kristus mohl chudým, a bezdomovcům, setřít každou slzu z očí, aby bylo ve všem po nedostatku, aby Česko a Slovensko, díky Domašovsku a Brnu, se stalo vytouženou zemí, které budou blahořečit, všechny národy. Česko má povinnost, vzpurné a neposlušné, do jednoho vyhladit, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů. LÁSKA za LÁSKU. Novému Kristu se nikdo nebude beztrestně posmívat. Kristem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost, nového, SPRAVEDLIVÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a MOUDRÉHO Krista milovat tím, že zajistí, aby lidé celého SVĚTA, pochopili texty veškerého Písma, od jediného Boha SVĚTA, DUCHA SVATÉHO, o nezbytnosti se reformovat, úplnou poslušností Božích příkazů a zákonů. VŠEMOHOUCÍ Kristus se nad poslušnými a pokornými smiluje, až slovem ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, úplně zničí všechny vzpurné a neposlušné, kteří se novému Kristu posmívají tím, že si v Proglase, TWR, v ČRo a ČT, svou mladou a zlou MODLÁŘSKOU STVŮRU, obouvají do bot vojenského kaplana, podplukovníka Rumla. Všichni pokorní a úplně poslušní, mají povinnost, setřít bezdomovcům, chudým, a válčícím, každou slzu z očí, pochopením slov ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, kam patří i texty proroctví kmene HOPI. Česko má povinnost, neprodleně zveřejnit tyto texty APOKALYPSY, a tím zajistit, aby se lidé všech barev, a všech národů spojili, a povstali v boji za energetické, ekonomické, ekologické a mravní přežití tím, že odhalí příčinu našich dilemat, kterou je zaměňování vůle Boží, za vůli lidskou, za vůli pomatené vládnoucí elity, která kvůli existenci křesťanství, judaismu, hinduismu a islámu, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, nemá o Bohu, o Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉM, takovém marxisticky SPRAVEDLIVÉM, VŠEMOHOUCÍM a VŠEVĚDOUCÍM, jaký v Písmu skutečně je, ani ponětí. Česko má povinnost, v tomto roce 2013, rozloučit se s křesťanským imperialismem, a zveřejněním APOKALYPSY těchto textů, učinit POSLEDNÍ SOUD, všech náboženství celého SVĚTA, a všech vlád celého SVĚTA. Vzpoura drzých pozemských Otců Satanů kněží, a ekumenických prostitutek, proti novému Kristu, vyvrcholila v sobotu 14.12.2013, při vysílání TWR v Proglase, kdy nový Kristus, měl být již PÁNEM NAD SOBOTOU. Drzá ekumenická prostitutka, MRZKÁ ŽENA, OHOLA, Lucie Endlicherová, si jazykem svých úst, porodila svou mladou zlou MODLÁŘSKOU STVŮRU, obutou Otcem Martinem Holíkem, do válečných bot, vůdce vojenských kaplanů, podplukovníka Rumla tím, že zavraždila STVOŘITELE SVĚTA a PÍSMA, takového všemohoucího, spravedlivého a moudrého, jaký v Písmu opravdu je. Kim v KLDR, ve svém boji o moc nad lidmi, nechal popravit svého strýce. Imperialistická svině Endlicherová, je horší než pes Kim, protože radostně popravila nového Krista, o kterém ví, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, se smiluje, svým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad živými, to je pokornými, a úplně poslušnými. Lucie Endlicherová, křesťanské noci upila pouze poznáním, že nový Kristus, se nad křesťanskými pyšnými zloději, vrahy, kriminálníky a konzervami, kteří mají za svého Boha, vojenského kaplana, podplukovníka Rumla, svým rozumem, nesmiluje. Nový Kristus, svůj rozum dá, ze svého milosrdenství, pouze pokorným, a úplně poslušným, to je živým. Dobrý rozum má pouze Kristus, nikoli lidé. Lidé, při odstoupení rozumu Krista hynou, protože nemají, než DECH SVÉHO CHŘÍPÍ, svých TĚL, a svých DUŠÍ, stejných jako u zvířat. Dilema nového, Božího, špatně placeného, sezoně pracujícího lidu, či lidu nezaměstnaného, pomatených BERÁNKŮ, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, je v nepochopení, že dokonalá Boží láska, je v úplné poslušnosti marxisticky spravedlivých Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Dokonalou marxistickou Boží SPRAVEDLNOSTÍ, je energeticky neotřesitelné SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, a elektronicky kontrolované dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, zaručující dokonalou MAJETKOVOU ROVINU, nezbytnou pro energetickou spásu lidí celého SVĚTA. BERÁNCI, nového, marxistického, TŘEŠŇOVÉHO SADU, mají povinnost se osvobodit od křesťanského a imperialistického hnoje tím, že uvěří textům Písma o tom, že trestem za vzpouru, a neposlušnost vládnoucí elity, je odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA SVATÉHO, v oblasti koncepce nové energetiky Česka, a SVĚTA. Trest, kterým je odstoupení rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO, seslaný na vládnoucí elitu, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy v Česku, velice brzy, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, musí posloužit k dobrému, marxisticky spravedlivým BERÁNKŮM, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU. Bůh, v případě jejich úplné poslušnosti, umožňuje prosadit, aby např. drzý pozemský Otec Satan farář Dominik v Domašově vyznal, že jeho křesťanský katechismus, SKÁLA pokrytců, lhářů, a vrahů, vojenských kaplanů, je pramenem vody hnojné, protože to jsou jenom lži, protikladné nauky, a promyšlené vychytralosti, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, kterou v Proglase, v TWR, v ČRo, a v ČT, drzí pozemští Otcové Satani kněží, stále obouvají do válečných bot, vojenského kaplana, podplukovníka Rumla. Nový Kristus, nechce nesmyslné války, ani zbraně. Chtějí je vojenští kaplani, sloužící boháčům, Baalům a DÉMONŮM, a jejich DÉMONSKÉMU, ekonomickému učení o tom, že naprosto nesmyslný meč válek, o ropu, plyn a suroviny, je cestou nového Krista. Nový Kristus, od znalostí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, neustoupí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, protože SLOVO PÍSMA NOVÝCH NEBES, je novým Kristem, vzkříšeným z mrtvých, kterého musí každý znát tak dobře, jako sama sebe. Nový Kristus, bude pustošit Česko, odstoupením svého rozumu, i od technické elity VUT v Brně, ČVUT, a od projektantů, kterou svým technickým rozumem, živí odjakživa, tak dlouho, až na Domašovsku, či v Brně, marxisticky spravedliví BERÁNCI, nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, dovolí, abych jim, příslušné texty Písma objasnil. Boží hněv již neprodlévá. Nový Kristus se chce, nad úplně pokorným, živým, a poslušným Českem, smilovat. Smiluje se, až mnoho lidí projeví o texty veškerého Písma od Boha, zájem. Smiluje se, až marxisticky spravedliví BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, mě pomohou zvěstovat APOKALYPSU těchto textů, alespoň na internetu, dle Žalmu 19, a zveřejněním kapitol 175a176, a čtyř výkresů s návrhem sídliště, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, např. na www.webhned.cz. Česko vybírá mezi SMRTÍ, kterou je odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, a ŽIVOTEM, kterým je pokora, a úplná poslušnost. BERÁNCI nového TŘEŠŇOVÉHO SADU mají dvojí možnost. Buď budou neposlušní, a kvůli prokazatelným lžím o energetice, a Kristu, při velice blízkém ropném kolapsu, a tím i kolapsu ekonomickém, začnou pronásledovat, pomocí pogromů, prolhanou vládnoucí elitu tím, že vyvlečou od koryt, mnoho lidí vysoce postavených. Velice blízký ropný kolaps, a tím i kolaps ekonomický, bude příčinou, že se nakonec všechno vymkne kontrole tím, že se budou rabovat obchody. Hon nabude na síle, a bude se šířit, což není cesta Boží. Boží rozkaz je, aby Česko bylo příkladem všemu lidstvu, pokojným přechodem Česka, na Boží království, přestavbou Česka, na energeticky neotřesitelné. Bůh, který chce být v Česku BOHEM POKOJE, odstoupil svým rozumem, ze svého milosrdenství, od všech lidí, aby všichni lidé pochopili, že SMRTÍ Česka a lidstva, je odstoupení rozumu Krista, od mrtvých, to je od vzpurných a neposlušných. Kristus vyžaduje, aby přechod z křesťanského imperialismu, militarismu a fašismu, na majetkovou rovinu, energeticky neotřesitelného, Božího království, proběhl organizovaně, výstavbou sídlišť z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, výstavbou domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, možná, pokládáním kolejí na dálnice, atd., vše dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Bude ve všem materiálním, po nedostatku, i u špatně placeného lidu, a bezdomovců, když finální, rozhodující bitva, mezi dobrem Božího království, a zlem křesťanského imperialismu, bude řízena jediným Bohem SVĚTA, novým Ježíšem Kristem, a jediným náčelníkem Česka, kterého Kristus vyvolil v Písmu jménem RAKOS, Ing. Rákosem, novým prezidentem Česka. Veškerou moc zákonodárnou, nové stabilní vlády ODBORNÍKŮ, zřízenou v jednokomorovém PARLAMENTU, bude mít nový Ježíš Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, když Domašovsko pochopí, že nová vláda Česka, vytvořená dle kapitoly 135a175, ŽENA STATEČNÁ, může mít pouze moc výkonnou, moc pro realizaci Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Z  milosrdenství Božího rozumu je objasněno, že vládnoucí elita, může mít pouze moc svobodných služebníků Božích, kteří veškeré změny systému, budou pokorně, a poslušně realizovat, dle Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Nový Kristus, úplně pokorné a poslušné služebníky Boží, svým rozumem, ze svého milosrdenství, osvobodí od imperialistů, to je od všech neposlušných a vzpurných politiků pravice a levice, od všech drzých ekumenických církví, od Baalů a DÉMONŮ, od všech BOHÁČŮ, od jejich démonského ekonomického učení, od všech neziskových, nestátních organizací, charit, atd. Lidé celého SVĚTA, pro nevědomost, o Božích příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, v říši mrtvých, ve vzedmutém moři bohatých imperialistických sviní, nemají o novém Kristu, ani ponětí. Proto lidé na celém světě, nemají ani ponětí, o přelomu věků konce éry fosilních paliv, a o další, správné, nízkoenergetické, cestě lidstva, celého SVĚTA, zapsané v mnoha podobenstvích Písma. Stát je v rozkladu, protože ho neřídí nový Kristus, ale vzpurné, pomatené, neposlušné, imperialistické, militaristické, či fašistické, vládnoucí stádo, které nechce ani slyšet o tom, že na přelomu věků konce éry fosilních, kdy Boží hněv již neprodlévá, nový Kristus, svým rozumem, bude pást pouze pokorné, a úplně poslušné služebníky Boží. Volit proto ve volbách, politiky pravice a levice, a boháče, místo ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, jediného Boha SVĚTA, je trestný čin. Neposlušní a vzpurní pomatenci Česku a lidstvu škodí, pro odstoupení rozumu Krista. V Česku platí zákony Boží, nikoli zákony lidské, protože Česko je pod Boží milostí, v případě, že v ČT, a v ČRo, bude vykonán SOUDNÝ DEN, zveřejněním pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, těchto textů. Vzpurní a neposlušní politici, jako např. JUDr. Michal Hašek, kterého dal Kristus Česku rozhněván, a kterého si chtěl vzít v prchlivosti, Oz.13/11, zažívá restart pouze z toho důvodu, že Česku nevládne Kristus, DUCH SVATÝ, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, ale imperialistická svině Lucie Endlicherová z TWR, z Proglasu. Ta v sobotu, DNE PÁNĚ 14.12.2013, přišla do vysílání TWR v Proglase s nožem v ruce, a nového Krista zavraždila tím, že nechce být pokorná a poslušná, a tím, že chce mít za Boha, mladou, zlou, křesťanskou, MODLÁŘSKOU STVŮRU, kterou si její Bůh, Otec Martin Holík, vůdce Proglasu, drze obul, do válečných bot, vojenského kaplana, podplukovníka Rumla. Sám Hospodin dává povel svému vojsku, pokorných a úplně poslušných. Mocný bude ten, kdo vykoná Boží rozkaz, a bude požadovat, vyvlečení všech neposlušných od koryt, za lži o Kristu, i za lži o koncepci energetiky, protože neposlušné zločince, Kristus trestá, odstoupením svého rozumu. Kristus, BŮH POKOJE, který nemá boty vojenského kaplana Rumla, neustoupí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, protože vyžaduje, aby slovo Boží bylo nové, aby bylo, o energetické spáse Česka a SVĚTA, např. o výstavbě sídlišť, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z DOMŮ pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle výkresů v kapitole 129. Návrh domu ZIMNÍCH BYTOVÝCH, je proveden tak, že energie, na sídlišti vyrobená, bude stačit na vytápění, a vaření, a bude přebývat, což dle odborníků na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, z VUT v Brně, a ČVUT, je možné. Kristus stále vyčkává, protože se chce, nad Kristem vyvoleným Českem, smilovat. Nový Kristus povolal k vykonání pomalého POSLEDNÍHO SOUDU lidstva, nevzdělaného proroka Stanislava Oplatka, absolventa VPŠ slévárenské, na Šujanově náměstí v Brně proto, aby nakreslením návrhu sídliště, z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a DOMU pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, zahanbil moudré a vzdělané profesory, a docenty, z VUT v Brně Skály, Kadrnožky a Hirše, a z ČVUT Hrdličky a Drkala proto, aby se žádný člověk nemohl vychloubat před novým Kristem, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Kdo se chce chlubit svým technickým rozumem, má povinnost se chlubit znalostí Písma, o Boží moci, nad každou lidskou DUŠÍ, a každým lidským TĚLEM, které jsou stejné, jako u zvířat. Boží rozum, je Boží milostí, pro pokorné, a úplně poslušné. Při odstoupení rozumu Krista, je každý hlupákem, či idiotem. Nový Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, energeticky spasí celý SVĚT, když Česko bude mít těchto pět Ježíšků, těchto pět Bohů, Skály, Kadrnožky, Hirše, Hrdličky a Drkala. Česko musí zpívat, Ježíšku, panáčku, Hrdličko, atd., my Vás budeme kolíbati, my Vás budeme kolíbat, když pochopíte, že musíte milovat nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, jako sama sebe, protože ve stávajícím systému imperialismu, kdy bohatí vlastníci privatizovaných dolů, propadli chamtivosti, to je modloslužbě, nemůže Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, nikoho energeticky spasit. V systému imperialismu, kvůli nedostatku peněz, nelze domy ZIMNÍ BYTOVÉ, a DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, vůbec stavět. Proto NEMLUVŇÁTKA, Ježíšci, Bohové, které Kristus, svým rozumem, ze svého milosrdenství, živí odjakživa, docent Skála, skala@fme.vutbr.cz, docent Hirš hirs.j@fce.vutbr.cz, docent Kadrnožka, Hrdlička Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz, a Drkal, mají povinnost děkovat Kristu za to, že Česko vedl čtyřicet let pouští socialismu, a tím Česku a lidstvu ukázal, že nastolení dokonalé majetkové ROVINY, SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, je možné. Milovat svůj rozum, TĚL, a DUŠÍ, které jsou stejné, jako u zvířat, místo rozumu Krista, je blud pyšných, který vede k energetické SMRTI SVĚTA. Křesťanská noc má stále stejné, černé šaty, dvou ekumenických prostitutek, Endlicherové twr@twr.cz, a Hlavenkové navratilova@integritylife.org, které v Proglasu a TWR, kazí dobré mravy vysokoškoláků, viz další text. Z mostu koukaj, stále stejný svatý, STŘÍDRO ODVRŽENÉ. MĚSÍC islámu, si však již dává rande s LUCERNOU, těchto textů APOKALYPSY. Konec SVĚTA imperialismu nastane, až v Proglasu, a TWR, skončí středověk. Až lidé oslaví nového Krista písničkami tím, že pro znalost veškerého Písma, začnou rozumět textům mnohých písniček, kterými Kristus, žijící mezi námi, doplňuje Písmo. Mnohé písně jsou Písmem, které Kristus stvořil, pro obnovu toho, co zahynulo. Kvůli křesťanství, faráři Dominikovi, zahynula bázeň před Hospodinem. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Nový Kristus, se chce smilovat, svým technickým rozumem o nové energetice, nad celým Českem, a SVĚTEM, současně. Smiluje se, až kterýkoli SEDMÝ ANDĚL, ze SEDMI VŮDCŮ vládnoucích politických stran Česka, kdokoli z vládnoucích OKŘÍDLENCŮ pochopí, že celé tvorstvo toužebně vyhlíží, až se zjeví jejich sláva. Zj.21/9. Kristus, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, začne jednat v celém SVĚTĚ sám, když dovolí Česku, ukončit otročení křesťanské SKÁLE, kterou jsou PRACHY, PENÍZE, MAJETEK, VOJÁCI, ZBRANĚ, VOJENŠTÍ KAPLNI, či výrobky lidských rukou, AUTA, atd. Nový Kristus se smiluje, svým technickým rozumem, nad svým technickým lidem VUT v Brně, ČVUT, a nad projektanty, které živí, svým technickým rozumem odjakživa, až noví Boží SYNOVÉ, úplně poslušní, Sobotka, Babiš, Filip, Schwarzenberg, Bělobrádek, Kuba, Okamura, atd., vysvobodí Česko z otroctví zániku mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM tím, že vykřičí do SVĚTA vůli Boží tím, že v Česku oznámí vznik NOVÉ ZEMĚ, a NOVÝCH NEBES. Česko má povinnost být blahoslavené pro své skutky tím, že uvedení OKŘÍDLENCI zruší veškeré zákony lidské, a nastolí platnost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech. Když jedinému ZÁKONODÁRCI, a SOUDCI, Ježíši Kristu, DUCHU SVATÉMU, který žije mezi námi, umožní vládnout, pomocí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, Kristus vejde do odpočinutí od svého díla zhouby, které činí, odstoupením svého rozumu, od vzpurných a neposlušných hlupáků. Např. pokorný, a úplně poslušný OKŘÍDLENEC Okamura, má povinnost, shromáždit všechny státy SVĚTA, do Harmagedonu (hopijská verze je velmi podobná), pod jediného Boha SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze, kde bude svedena finální, rozhodující bitva, mezi dobrem Boží vůle, a zlem lidské vůle. Nový Kristus v Písmu slíbil, že v případě, když např. OKŘÍDLENEC Okamura, Kaz.10/20, bude mocný tím, že bude mluvit pravdu o vedení Česka Bohem, dle textů Bible, od příchodu ČECHŮ do Česka, až do současnosti, a tím o Božím vedení Česka, i v době POUŠTĚ čtyřiceti let komunistické spravedlnosti, a o současné Boží vůli, o Boží energetické, ekonomické, ekologické a mravní koncepci, uvedené v Písmu, v Božích příkazech, a v zákonech POLE VĚDY Písma, Kristus bude jednat sám tím, že lidské zbraně, kvůli zlé lidské vůli, na Česko, a ve SVĚTĚ, již neudeří. Kristus v Písmu uvádí, že celosvětový mír bude nastolen, až bude Českem zvěstována, dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů, o SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, politických a náboženských zvířat, a o dokonalém naturálním plnění, elektronicky kontrolovaném, což je Boží marxistická spravedlnost, pro velice blízkou dobu, celosvětového, ropného, a tím i ekonomického kolapsu. Křesťanské modloslužby, a politické ceremonie, pravice a levice, ustanou okamžitě, uvádí i „IZRAELCI“, z kmene HOPI když, např. Okamura pochopí, že Kristus, do energetiky Česka vidí, a proto pokorně, a poslušně, dá APOKALYPSU těchto textů na SVÍCEN neprodleně, nejpozději při úplňku MĚSÍCE, v DEN PÁNĚ svátku Česka a SVĚTA, v úterý 17.12.1013, z toho důvodu, aby všichni věděli, že zákony POLE VĚDY Písma, o SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ, dle kapitol 129a148, jsou lehké, pro úplně poslušné služebníky Boží. Křesťanský militarismus a fašismus, např. na Ukrajině, se rodí z nespravedlnosti, bídy, a nevědomosti tam, protože absolutistický vládní systém, kvůli Kristem vyvolenému Česku neví, že řešením pro lidstvo celého SVĚTA, je nastolení dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kristus v Písmu uvádí, že když např. Okamura, odmítneme dbát Božích výstrah, když prosadí vůli svého rozumu zvířete, či rozumu přírody, s právem silnějšího, když lidstvo neuchrání od aktivit pomatených lidí, od kterých Kristus, který soudí celý SVĚT, odstoupil svým rozumem, pro jejich vzpurnost, a neposlušnost, když nezveřejní, že čas, který jsme obdrželi, na svou nápravu, do doby, kdy začne ropný, a tím i ekonomický kolaps, je velmi krátký, příroda lidského rozumu, zničí SVĚT a Česko válkou. Vůdci - válečníci, při velice blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, propustí své hady, krutého zmijího jedu, propustí vojáky a zbraně, a ti, dle textů Bible, Kristem vyvolené Česko, a mnoho lidí na SVĚTĚ, úplně zničí. Úplněk MĚSÍCE, v úterý 17.12.2013, je poslední podzimní termín návratu ke Kristu, k takovému, jaký v Písmu opravdu je. V sobotu, DNE PÁNĚ 21.12.2013, nastává ZIMNÍ ČAS pro celý SVĚT, a proto Česko má povinnost, udeřit domem ZIMNÍM o DŮM LETNÍ, a tím zajistit, aby nový Kristus, byl PÁNEM NAD SOBOTOU, již v sobotu, DNE PÁNĚ 21.12.2013. Kristus v Písmu vyžaduje, aby BERÁNKŮ nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, marxisticky spravedlivých, bylo mnoho tím, že všichni v Česku pochopí, že určitě přijde DEN SOUDNÝ, kdy Kristus způsobí, že budou pronásledováni lidé ve vysokých postaveních, kvůli svým lžím o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, kterého v Proglase a TWR, obouvají imperialistické a fašistické svině, do bot, pro dupání země, nesmyslnými válkami o ropu, plyn a suroviny, kvůli lžím vládnoucí elity o energetice. Kristus je již BŮH POKOJE, a nechce, aby v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, se všechno vymklo kontrole tím, že bude vládnout luza, která, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce DUCHA, o nové koncepci energetiky, Česko a SVĚT, stejně nedokáže energeticky SPASIT. Nový Kristus je Bůh pokoje, a celosvětového míru. Proto nechce, aby NOVÁ ZEMĚ, bez dovolení Krista, sama spustila zlo, ale aby šířila slávu a sílu, nového Božího slova, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA, NOVÝCH NEBES. V Písmu vyžaduje, aby se změna lidstva přírodního, na lidstvo duchovní, VŠEVĚDOUCÍ, děla organizovaně, pod vedením nového prezidenta Česka, vyvoleného v Písmu, jeho jménem RÁKOS, kterým je odborník na energetiku DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených na výkresech v kapitole 129, Ing. Rákos z Brna. Když např. Okamura, dovolí v TV neprodleně zveřejnit, že dle Boží vůle, novým prezidentem Česka, má povinnost být odborník na energetiku domů zimních bytových, Ing. Rákos z Brna, potom již, Boží vůle, uvedená v Písmu, na zřízení JEDNOKOMOROVÉHO PARLAMENTU, a na zřízení vlády ODBORNÍKŮ Česka, v PARLAMENTU zřízené, ve veřejných výběrových řízeních, z řad ODBORNÍKŮ, bude lehká, pro úplně poslušné, to je ŽIVÉ, služebníky nového Krista. Česko má povinnost být celé bílé, bez barevných politiků pravice a levice, a bez černých, drzých, pozemských Otců Satanů kněží, již při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 17.12.2013, v SOUDNÝ DEN, stávajícího, úplně neposlušného, a vzpurného lidstva. Pokud prezident Zeman, bude na Vánoce v ČT, žvástat svoje lži o své SKÁLE, o zvyšující se ekonomice, a svoje lži o energetice, a lži o Kristu, pokud Česko nepochopí, že prezident Zeman, je Kristem prokleté ekonomické zvíře, že je to smradlavý a kulhavý KOZEL, budou Vánoce na blátě, či v bahně, i kdyby mrzlo, a byl sníh. Smradlavý a kulhavý KOZEL prezident Zeman, je stále NEMLUVŇÁTKEM v plenkách, protože nevěří tomu, že v plenkách jsou energetické koncepce Česka. Úplně pomatený technický lid stále věří, že při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, Česko energeticky spasí dostavba TEMELÍNA, což již dávno zpochybnil např. docent Kadrnožka z VUT v Brně, či děkan Hrdlička, z ČVUT v Praze. Uvedení dva odborníci na energetiku, zapomněli na pravdu o koncepci energetiky, vlastní vinou, nikoli vinou Krista, uvádí Kristus v Písmu, i v písničkách. NEMLUVŇÁTKO, smradlavý KOZEL prezident Zeman, je stále v plenkách, protože věří svému rozumu KOZLA, a ne rozumu Krista, a jeho NOVÉMU SLOVU, NOVÝCH NEBES, které je novým Kristem, kterého musí každý znát, jako SAMA SEBE. Cokoli KOZEL, prezident Zeman promluví, je lež. Jako ekonom, je sám sobě břemenem, které nelze, do bran Božího království, přenést. Jeho lži o Kristu, a energetice, znesvěcují Česko i SVĚT. Česko má povinnost být CELÉ BÍLÉ, NEPOSKVRNĚNÉ tím, že vzpurná, křesťanská, imperialistická, militaristická, a fašistická vládnoucí luza STÁTNÍ SPRÁVY, veškeré politické strany pravice a levice, drzí, černí, pozemští Otcové Satani kněží, veškeré neziskové a nestátní organizace, charity a almužny, vejdou do odpočinutí od svého díla zhouby. Při úplňku MĚSÍCE, v úterý 17.12.2013, je DEN PÁNĚ narození se nového Krista, BOHA POKOJE, a celosvětového MÍRU. V Česku musí každý vědět, že nový Kristus, je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, který vše křesťansky pokrytecké spálí, v jedinou hodinu zveřejnění APOKALYPSY těchto textů, ve veřejnoprávním vysílání, ČRo a ČT. Boží hněv již neprodlévá, a Česko riskuje, že svoji slávu BOŽÍHO SYNA, BOŽÍHO LIDU, pokorného a úplně poslušného, dá jinému, poslušnému národu, a zůstane na chvostu vývoje v případě, když jedinou církví, nebude nová vláda Česka, vytvořená dle kapitol 175a135. Boží hněv nad neposlušnými a vzpurnými imperialistickými sviněmi již neprodlévá, a Česko úplně zanikne, když pro svou neposlušnost, odmítne APOKALYPSU těchto textů, zveřejnit ve všech médiích. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Na Mikuláše, Kristem vyvolené Česko, dostalo od Krista, veliký dar, a to APOKALYPSU těchto textů, dokončenou kapitolu 175, 116 stran, která objasňuje, že Kristus dovoluje Česku opustit slávu jeho křesťanského temného a krvavého nebe. Z milosrdenství rozumu Krista, je zde objasněno, že nový Kristus, dovoluje Česku a Slovensku, nastolit Boží království, neprodleným nastolením celosvětového míru pochopením, že má povinnost, spálit ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, všechna světová náboženství, pro jejich nepravost. Nový Kristus vyčkává, chce se nad jím vyvoleným Českem, a Slovenskem, smilovat. Smiluje se, až zmizí PYŠNÉ JÁ rozumu lidského, o kterém Písmo uvádí, že je stejné, jako PYŠNÉ JÁ zvířat, což znamená, že každý člověk, v době odstoupení rozumu Krista, má stejné TĚLO, a stejnou DUŠI, jako mají zvířata. Česko má v prosinci 2013 povinnost, pochopit texty Písma, a texty písniček o tom, ŽE BŮH JE ŽENA. Dle Písma, Bůh je SLOVEM ŽENY STATEČNÉ. Kristem vyvolené Česko má povinnost pochopit, že Kristus, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka a Slovenska, dle Písma, i dle SLOVA kmene HOPI, přichází ve formě ČTYŘ SLUNCÍ, SE ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, a že tato ČTYŘI SLUNCE, které tvoří ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, Bhagavadgíta, Tóra, Bible a Korán jsou Bohem tím, že se vzájemně doplňují a upřesňují, což je Boží sláva. Česko a Slovensko má povinnost nastolit celosvětový mír tím, že se zřekne křesťanství, judaismu, hinduismu a islámu proto, aby mohlo v DOLINĚ O2 Arény v Praze zajistit, aby celý SVĚT měl jediného Boha SVĚTA tím, že Ježíš Kristus bude jediným ZÁKONODÁRCEM a jediným SOUDCEM. Do Česka Kristus sestupuje podruhé. Po prvé sestoupil v době marxistické spravedlnosti, čtyřiceti let pouště socialismu, kdy Česku ukázal, že plánované hospodářství, je možnou a správnou Boží cestou. Česko bude mít na Vánoce takového Ježíška, jakého si vybere. Ježíšek přijde nadvakrát. Při úplňku MĚSÍCE, 17.12.2013, přijde Kristus takový, jaký v Písmu opravdu je, jako jediný Bůh SVĚTA, jako STVOŘITEL NOVÉHO mírového NEBE, a NOVÉ mírové ZEMĚ, jako Bůh VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, jako spravedlivý Bůh, který nastolí, nikoli silou, ale svým ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, celosvětový mír tím, že nastolí ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný, a to především na VUT v Brně, v hlavách pokorného, a úplně poslušného technického lidu, který Kristus živí, svým technickým rozumem, odjakživa. Když bude zachována podstata křesťanských tradic, slovem starého, smradlavého, a kulhavého KOZLA, zločince prezidenta Zemana, a tím křesťanské hodnoty protikladných nauk, promyšlených lží, a pokryteckých vychytralostí, o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, a lží o energetice, narodí se na Vánoce nikoli jediný Bůh SVĚTA, ale pouze mladá a zlá KŘESŤANKÁ MODLÁŘSKÁ STVŮRA, kterou drzý pozemský Otec Satan Holík z Proglasu, v půlnočním vysílání, již obul do bot, pro válečnou vřavu válek o ropu, plyn, a suroviny. Trnovou korunu, mladé MOLÁŘSKÉ STVŮŘE křesťanů, nasadí v televizi smradlavý a kulhavý zakladatel KOZLŮ ČSSD, zločinec a lhář, prezident Miloš Zeman, a to až na Štěpána, DNE PÁNĚ 26.12.2013, mletím ekonomických žvástů, o zvyšující se ekonomice, a o zvyšující se debilitě, vzpurného, drzého, a neposlušného lži lidu Česka, a Slovenska, způsobenou odstoupením rozumu Krista, DUCHA SVATÉHO. Každý, kdo se nezalekne SMRTI imperialismu, militarismu, fašismu, křesťanství, a KOZLA, ekonoma Zemana, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO, má povinnost prosit Krista o smilování, a o vrácení rozumu Krista pokorným, a úplně poslušným. Kristus vyčkává, protože nad pokornými, a úplně poslušnými Božími SYNY, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, se chce smilovat v případě, že budou chápat vysvětlení následujících podobenství Písma, o Česku a Slovensku. Vnuci a Synové, pokud kvůli své imperialistické, militaristické, či fašistické chamtivosti, která je modloslužbou, nezajdou ve válečné vřavě třetí SVĚTOVÉ VÁLKY, budou zobrazovat stávající generaci lhářů a pokrytců, jako Čerty, nebo jako ekumenické prostitutky, protože všichni se zakuklili do takové rozporuplnosti, jakou mají uvedení cizopasníci, a paraziti, drzí pozemští Otcové Satani, kněží, z Proglasu, TWR, ČRo, ČT, atd., jejich MRZKÉ ŽENY, ekumenické církve, jejich politické strany pravice a levice, a odborníci na lži, v nestátních, neziskových, organizacích, kteří spravedlivého Krista nenávidí, protože svým rozumem zvířat, smilní se svými Bohy, s BOHÁČI, s Baaly a s DÉMONY, svým DÉMONSKÝM ekonomickým učením. OHOLOU, OHOLIBOU, SODOMOU, či GOMOROU, Kristus v Písmu nazývá všechny politické strany, a ekumenické církve, které dobře ví, že cesta ke  Kristu SPRAVEDLIVÉMU, VŠEMOHOUCÍMU a VŠEVĚDOUCÍMU, který chce setřít slzy s očí každému bezdomovci, je schůdná jenom po kolenou. Celé Česko chce být na Vánoce 2013, souzeno, podle skutků křesťanské Boží trojice, drzých pozemských Otců Satanů, Holíka z Proglasu, vůdce vojenských kaplanů podplukovníka Rumla, a jejich ekumenické prostitutky, MRZKÉ ŽENY, Lucie Endlicherové z Proglasu, či TWR. Nikdo v Česku nevěří textům Písma o tom, že Kristus, DUCH SVATÝ, jediný Bůh SVĚTA, ve svém soudu uvedených vládnoucích zločinců, pokrytců, drzých lhářů, nepoleví, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet. Kdo naskáče, jako úplně poslušní HOPI, jako „IZRAELCI“, z kmene HOPI, není živý ČECH. Iz.44/5,8, Ez.24/14. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

16.) Kristus, který stále žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého rozumu, dovoluje objasnit např. podobenství Zjevení Jana 13. Objasnění tohoto podobenství, souvisí s již objasněným podobenstvím HARAPPSKÉHO PÍSMA, s objasnění významu tří PEČETIDEL, z povodí řeky Indů v Pákistánu, uvedených v kapitole 175, na straně 2až6. Kristus v Písmu slíbil, že pokornému, a úplně poslušnému Česku, uvedená podobenství umožní pochopit, protože DEN PÁNĚ ukončení pomalého POSLEDNÍHO SOUDU, na rektorátu VUT v Brně, nejlépe při úplňku MĚSÍCE, v úterý 17.12.2013, v den svátku Česka a SVĚTA, připravoval v celém SVĚTĚ, odedávna. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,42/19,25,43/26,31, Zjevení Jana 13, Iz.1/1až5/4,16až22/11až29/11až24až57/10,16,20až66/24, K.M.1/4až6/6 až24až12/10,17,27až19/6, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, Žalm1/1až81/4až82/5, atd. V Česku, na VUT v Brně, ze vzedmutého moře imperialistických, militaristických a fašistických, křesťanských sviní, leze na souš SEDMIHLAVÁ SAŇ, s těmito sedmi hlavami, a deseti rohy. Zj.13/1až18,21/9, Iz.29/11až24,33/22až57/10,16,20až66/24, Sír.5/5,35/10,40/8, a tři fotografie PEČETIDEL, z EPOCHY 18/9, objasněných v kapitole 175, na str.2až6. Saň, či drak má těchto SEDM HLAV. 1.) Hlavu KOZLA premiéra Sobotky. 2.) Bývalého BERANA, komunisty Babiše. 3.) BERANA komunisty Filipa. 4.) BÝKA Schwarzenberga. 5.) BÝKA či VOLA Bělobrádka. 6.) PTÁKA, STRAKU, hrobaře energetiky, MUDr. Kuby. 7.) Hlavu Okamury, což snad je SLUNCE ÚSVITU, se zdravím na paprscích. Saň, či drak má těchto DESET ROHŮ, deseti premiérů Česka. Rohem byl vždy každý ministr financí, který trkal proti Božím příkazům, a zákonům POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech. DESET ROHŮ, mělo těchto deset premiérů Česka. 1.) Klaus. 2.) Tošovský. 3.) Zeman. 4.) Špidla. 5.) Gross. 6.) Paroubek. 7.) Topolánek. 8.) Fischer. 9.) Nečas. 10.) Rusnok. Zj.1/4,13/1,17/9,21/9, atd. S uvedenými bytostmi se Kristus soudí tím, že je na vedoucí místa dává rozhněván, a bere je v prchlivosti, protože, při odstoupení rozumu Božího, jsou drzí vzpurní, a neposlušní. Toto moře imperialistických a militaristických hlupáků a sviní, musí být vysušeno, nikoli silou, ale ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Zach.3/9,4/6,8/16,13/4, Oz.2/18až5/7,15až9/7,12,15až13/11až14/3, Ám.3/7,5/10,18,8/2,7,11, Nah.1/4,9až3/10,13, Žalm1/1,33/6až102/27až150/6, Jer.23/29,32, 2.Petr.2/21až3/4,8,9,16, Iz.57/10,16,20, atd. Česko nyní musí pochopit texty Písma o tom, že uvedené bytosti jsou z dávných časů zašlých "božských technologií", Hospodinova milostivého léta, kdy bylo fosilních paliv dost. DNE PÁNĚ 21.12.2013, nastává doba zimní, doba bez fosilních paliv, kdy při velice blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, celého SVĚTA, nebude v Česku, ani žhavé uhlí na ohřátí. Všechny masky uvedených politických a náboženských zvířat, musí být strženy proto, aby uvedená zvířata, mohla jít neprodleně cestou Boží, cestou SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého, elektronicky kontrolovaného, NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, dle výkresů v kapitole 129,148. Ám.3/15, Iz.47/14, Ez.13/21,33/17, atd. Padnou všichni BOHÁČI, což není zkouška nad lidské síly, slibuje v Písmu nový Kristus, DUCH SVATÝ, jakmile APOKALYPSA těchto textů bude na svícnu, alespoň v kostele v Domašově u Brna. Nový Bůh vyžaduje, aby místo prvorozených křesťanských dobytčat, na vládnoucí místa nové státní správy (každý podnik bude pod novou státní správou), usedl dobytek lévijců, se znalostí zákonů POLE VĚDY Písma, od čehož Bůh neupustí. Lid Česka je zralý pro konec, který musí realizovat kněží, obrácením chrámových zpěvů v kvílení. Bůh zprostí rektory, a prorektory VUT v Brně, ČVUT, a projektanty, viny, až uvede na Česko věčnou spravedlnost, když všichni vyznají své viny, když najdou Boha v pravdě veškerého Písma. Drzého Satana faráře Dominika je nezbytné trestně stíhat okamžitě, protože Kristus, BERÁNEK, obláček, na nových nebesích, DUCH SVATÝ, který již nestíní SLUNCI Bhagavadgíty, v Písmu uvádí, že Česko je APOKALYPSOU těchto textů, před velice blízkým, ropným, a tím i ekonomickým kolapsem, stejně pozdě varováno. Slavné bude místo druhého příchodu nového Krista v Česku, v hlavách vedení, na rektorátu VUT v Brně. Boží hněv již neprodlévá. Všichni musí být pokorní a úplně poslušní, protože sídliště z DOMŮ ZIMNÍCH BYTOVÝCH, s DOMEM SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ uprostřed, je již navrženo, na výkresech, v kapitole 129. Nejvhodnější půdorys domu pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, musí být zřejmě KRUHOVÝ proto, aby SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, bylo SLUNCEM se ZDRAVÍM NA PAPRSCÍCH, které v Česku vyjde, když pět Ježíšků, Skála, Kadrnožka, Hirš, Hrdlička a Drkal, se ke Kristu vrátí neprodleně. Když Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, nebude Českoposlouchat, nový Kristus Česko zcela vyvrátí, odstoupením svého rozumu, a nechá ho zhynout. 5.Moj.1/9,4/29,5/8,6/11,7/5,11/11,26,18/18,32/16až43, Ám.3/7,5/10,14,18,8/2,7, Jer.5/7,13,22,30,6/10,13,19,27,12/2,4,16,15/19,17/7,23/29,32až31/27až34až49/21až51/58, Řím.1/18,2/6,16,3/6,19,8/29, Dan.9/14,24,27,11/36,39,12/2, Mich.2/3,4,10, Mat.5/3,23/7, Žalm1/1až50/16,51/19až150/6, K.M.1/4,7/12,16,8/21,12/10,17,26, 2.Moj.4/14,20/5,23/2, Oz.2/11,18,5/15,6/5,7/4,10, Ez.14/22až24/14,26až34/10,21,25až36/22,39/8,13,29, Joz.2/22, 4.Moj.3/41,14/8,23/19,24/9,25/10, Iz.1/9až5/16,20,13až11/11,13/4,21/5až40/26až66/24, Sír.2/15,4/15,5/5,7/16,9/15,10/5,11/21,13/18,19/20,25až43/26,31, Jóel2/26,3/1,4/4, atd. Objasnění dalších textů Zjevení 13, bylo již uvedeno několikrát. Text Zj.13/5, se týkal prezidenta USA Bushe, v době jeho vlády. Text Zj.13/11, se zřejmě týká bývalého komunisty, BERANA, boháče Babiše, který chce být ministrem financí. Text Zj.13/14až18, se týká Kristem vyvoleného Brna. V Brně postavili sochu Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉMU, který se v Písmu nazývá i ŠELMOU, a to LVEM. Smrtelně raněn MEČEM svých slov, MEČEM válek, a MEČEM revolucí, je zraněn křesťanský Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, MODLÁŘSKÁ STVŮRA, a to protikladnými naukami, a promyšlenými vychytralostmi, drzých pozemských Otců Satanů kněží. Sochu Ježíše Krista UKŘIŽOVANÉHO, nový Kristus již v Písmu učinil, STŘÍBREM ODVRŽENÝM, či křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU. Bůh celého SVĚTA, je pouze jeden, a to Ježíš Kristus, který je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES, veškerého Písma od Krista. Nikdy pomatenými lidmi nebyl UKŘIŽOVANÝ. DUCHA SVATÉHO, Ježíše Krista, jediného Boha SVĚTA, UKŘIŽOVAT nelze. Boží hněv nad pokrytci již neprodlévá. Kristus UKŘIŽOVANÝ, byl a je KŘIŽIVÁN, či UKŘIŽOVÁN, mletím protikladných křesťanských nauk, a promyšlených imperialistických a fašistických vychytralostí, vojenských kaplanů, kterými se drzí pozemští Otcové Satani kněží, novému Kristu, DUCHU SVATÉMU, marxisticky spravedlivému, drze posmívají. Boží hněv nad vzpurnými, pomatenými již neprodlévá. Potrestán bude každý. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

17.) Nový Kristus pohádky, písničky a Písmo doplnil tím, že umožnil, z milosrdenství svého rozumu, objasnit význam SOCH v Brně, kterými objasňuje, jak naše lidské působení, našeho rozumu, tak působení rozumu nového Krista. Podobenství soch představuje, naši minulost, v nekonečné křesťanské poušti, i naši budoucnost, v energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelném Božím království. Skrze Písmo, pohádky, písničky, či sochy, se dotýkáme naší existence, a existence nového Krista. Česko je vedeno Kristem, dle Písma, od počátku jeho vzniku, od doby 400 let za Habsburků, v době 40 let pouště socialismu, i nyní, v době 70-ti let od druhé SVĚTOVÉ VÁLKY, i v době výročí vzniku PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, v roce 2014, dle opakovaně uváděných textů Písma. Boží příkazy, a zákony, jediného ZÁKONODÁRCE a SOUDCE SVĚTA, nového Krista, jsou proto důležitější, než zákony politických hlupáků pravice a levice, které Kristus, svým rozumem již nepase, a pást nebude, což je viditelné, pro všechny pokorné a úplně poslušné služebníky Boží na VUT v Brně, pro znalce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, především o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Česko úplně zanikne, když mě ani nyní, nový rektor Štěpánek, nepřijme. Kristus chce věřit v lid VUT v Brně, schopný pochopit pravdu o Kristu, o jeho moci nad lidmi, a tím pravdu o energetice, platnou pro celý SVĚT, uvedenou v závěru této kapitoly. 5.Moj.5/8,7/5,6,15,18/18,30/12,18až32/16až43, Bhagavadg.1/1až15/15,16/13až24až18/78. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Nový Ježíš Kristus, nechal pro sebe v Brně, pro své vzkříšení z mrtvých křesťanských sviní, pro svůj druhý příchod, postavit mnoho soch, potvrzujících různou dobu vedení Česka Kristem. 1.) Čtyři sochy na náměstí Svobody, platí pro SVOBODU pomatených, vzpurných a drzých křesťanských sviní. Je to socha MOROVÉHO SLOUPU, ČERNÉHO MRAMOROVÉHO křesťanského údu, oslavujícího vítěznou válku katolíků, nad protestanty ŠVÉDY, KÁĎ na smradlavé křesťanské kapry z Petrova, z Proglasu a TWR a PITKO nové vody, čisté a důvěřivé. K uvedeným sochám, oslavujícím jed a tmu katolického katechismu, lze sdělit, že ve filmu o Komenském bylo uvedeno, že Komenský ve Švédsku žádal o vojenskou pomoc, proti zpupným katolíkům. Byl vyslyšen, Švédové sice Brno nezničili, ale vyrabovali Prahu. Nač oslavovat nepoučitelné hlupáky, kteří chtějí svoji slávu, své pomatenosti a křesťanské tmy, stále oslavovat sochami. 2.) Česko vedené do Božího království, přes poušť čtyřiceti let socialismu, oslavil Kristus v SOŠE VÍTĚZNÉHO RUSA, na Moravském náměstí, v soše moudrého, a vševědoucího KLAUNA, před komunistickým BÍLÝM DOMEM, kterému snad již potečou, slzy z očí. Jeho slzy, jsou PERLY, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Dále oslavil sebe v soše ŽENY STATEČNÉ, před rektorátem VUT v Brně, na znamení, že svůj technický lid, svými prsy, kojí odjakživa. K uvedeným sochám, oslavujícím tmu čtyřiceti let pouště socialismu, lze uvést. Socha vševědoucího KLAUNA, má polovinu tváře lidské, a polovinu zakryté, což je tvář Boží. Socha ŽENY STATEČNÉ, před rektorátem VUT v Brně, má polovinu tváře lidské a polovinu tváře zvířecí, protože má ucho zvířete. Tato socha má také silný OCAS, což je OCAS HADA, vojenského, či policejního. Vysvětlení k těmto sochám je v práci VUT v Brně. Pomatenci na VUT v Brně, měli do Krista dostatek rozumu, a dostatek podkladů od Krista k tomu, aby Česko již tehdy mohlo stavět DOMY ZIMNÍ BYTOVÉ, a DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech, předaných nyní, 19.12.2013, novému rektoru VUT v Brně Štěpákovi. A co pomatenci z VUT v Brně učili stavět. Učili stavět SORELU a PANELÁKY, s životností několika málo let, s tloušťkou betonových venkovních zdí, 200 mm. Nyní mají veškeré podklady od Krista, z Písma, jak výstavbu domů dělat tak, aby byla dobrá, i při velice blízkém, ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, ještě za tisíc let. A co idioti na VUT učí. Učí stavět paneláky naležato, jako např. v Popůvkách u Brna, či VĚŽE, jejichž okny vstoupila energetická SMRT, jako je nejvyšší budova v Česku v Brně. Na VUT v Brně, jsou stále nepoučitelní idioti, protože jsou vzpurní a neposlušní. Kristus svůj rozum, svému technickému lidu VUT v Brně vrátí, a bude ho znovu pást, svým rozumem, až mě vzpurný rektor VUT v Brně, Štěpánek, přijme. 3.) Třetí skupina soch, jsou sochy, oslavující nového Krista, v Božím, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelném, Božím království, v případě, že Kristus Brno úplně nezničí. Jsou to tři sochy nového Ježíše Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ. Socha ČTYŘ ŽÁROVEK, jsou ŠÍPY Bhagavadgíty, Tóry, Bible a Koránu, které se vzájemně doplňují a upřesňují, kterými se prochází Brnem, a Českem, které zarostlo takovým křovím, či plevelem, jakým je smradlavý a kulhavý KOZEL, NEMLUVŇÁTKO, ekonom, prezident Zeman, který, do Božího království, svou profesí ekonoma, nepatří. SOCHA DUCHA SVATÉHO, který vyrval ze STARÉ ZEMĚ, veškeré Písmo od Krista, je socha nového Krista. Socha DUCHA SVATÉHO, vystrkuje svou RIŤ SVĚTA, na předsedy JUDr.Baxy z NSS v Brně, na znamení, že k neposlušným, a vzpurným idiotům, nový Kristus se obrátil svou RITÍ, a ne čelem, protože DEN PÁNĚ, snad již úplněk MĚSÍCE, úterý 17.12.2013, učiní ze soudců NSS PLEVY, které Boží hněv roznese na POLE, kde ze soudců NSS, nadělá mnoho ZEMĚDĚLSKÝCH NEVOLNÍKŮ, pěstujících zahradnickým způsobem, nezávadné potraviny, pro KRUHOVÉ DOMY SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který, odstoupením svého rozumu, nechává zatvrzelé všechny drzé, vzpurné a neposlušné, to je mrtvé, který, ze svého milosrdenství, svůj rozum, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, dá pouze ŽIVÝM, to je pokorným, úplně poslušným, a bezmocným, nechal pro sebe, v DAVIDOVĚ městě Brně, postavit novou sochu. Bronzová socha nového Ježíše Krista, v Jírově ulici, je VYSOKÝ LUČIŠTNÍK. Stojí na podstavci, kde měl stát Klement Gottwald, zakladatel čtyřiceti let pouště, Boží socialistické spravedlnosti. Nový Kristus je ŽENA. Kdo, dle písní od Krista, pozve dál ŽENU STATEČNOU, kterou je veškeré Písmo od Krista, zjistí, že ŽENA STATEČNÁ, ukrývá minulost, i budoucnost Česka. Nový Kristus, DUCH SVATÝ, který v Česku bdí nad zlem, odstoupením svého rozumu, nechce, aby lidé zaprodali svoje DUŠE, zkrachovancům, zaprodancům a konzervám, GRANÁTOVNÍKŮM, vojenským kaplanům, vedených idiotem, podplukovníkem Rumlem, a jejich vojenským vůdcem, smradlavým a kulhavým KOZLEM, prezidentem Zemanem. Nový Kristus, VYSOKÝ LUČIŠTNÍK, již neprochází Českem s lukem v ruce, protože křovím, a plevelem, BANKOVNÍHO SYSTÉMU, a VOJENSKOPRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU, zarostla celá ZEMĚ velice hustě. Žalm37/35, Iz.5/24, atd. Kromě toho, celou ZEMI dupají boty vojenských kaplanů, vedených v Česku, idiotem podplukovníkem Rumlem, a jeho vůdcem, KOZLEM, GRANÁTOVNÍKEM, zločincem, Bohem zlořečeným, prezidentem Zemanem. Kristus vyžaduje, aby Česko odstranilo veškeré militaristické, imperialistické, fašistické, a křesťanské zlo neprodleně, v jediném dni. Kristus, LUČIŠTNÍK vyžaduje, aby všichni vzpurní, a neposlušní vymizeli tím, že pokorní, a úplně poslušní, nechají vymizet veškeré zlo tím, že v Česku nechají SPADNOUT veškerá NEBESA, všech náboženství, zveřejněním APOKALYPSY těchto textů, pochopením, že texty veškerého Písma od Krista, jsou APOKALYPSOU pro každého, kdo se chce k novému Kristu vrátit, čtením veškerého Písma. Česko bude zachráněno, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, když především VOJENŠTÍ KAPLANI, s KOZLEM ZEMANEM, budou padat ze svých krvavých a pyšných nebes, jako blesk, či jako kroupy, těžké jako cent. Zj.16/21, Jer.10/18, K.M.5/22, Luk.10/18, atd. Boží hněv již neprodlévá. K modlitbě bezmocných, kdo pochopí moc Krista, nad lidskou DUŠÍ, a TĚLEM, se Kristus skloní v případě, že vládnoucí elita přizná, že pro odstoupení rozumu Krista, se chová nesmyslně, protože, bez Božího rozumu, je DUCHEM CHUDÁ, a všichni vzpurní a neposlušní, DUCHEM CHUDÍ, jde k záhubě. VYSOKÝ LUČIŠTNÍK, Kristus, KOSMONAUT, který není z tohoto imperialistického a militaristického SVĚTA, se snáší do Brna na LUKU, jako na padáku. Vrátí svůj technický rozum, v částečce svého ZLATÉHO DUCHA, o koncepci energetiky Česka a SVĚTA, až nového Krista, Česko důstojně přivítá, nejlépe na SILVESTRA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, všemi, v textech uváděnými písničkami. Úmrtí starého Krista, NAROZENÉHO a UKŘIŽOVANÉHO, protikladnými naukami, a promyšlenými vychytralostmi, a narození se nového Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, je zapotřebí oslavit stejným způsobem, jako pohřeb Mandely, karnevalem. Na Vánoce, zlí a vzpurní pomatenci, oslaví svým rozumem, narození se, své zlé, mladé, MODLÁŘSKÉ STVŮRY. Iz.2/22,6/24,16/4,29/11až24až33/22,44/5,8,48/5až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Žalm1/1až37/5,11,22,35,38až150/6, K.M.1/4až5/23až6/6až24až12/10,17,27až14/7,27,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16až9/15až13/18až19/20,25až21/5až43/26,31, atd. VYSOKÝ LUČIŠTNÍK, nový Kristus, který přichází proto, aby při svém druhém příchodu, zvítězil nad lidmi celého SVĚTA, vítězstvím nad pomatenými křesťany v Česku, kteří ho unavují mletím jedu a tmy katechismu, se kterými ztratil v Česku trpělivost. Proto v Brně sestřeluje, lukem, šípem, SVĚTLEM SVĚTA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, veškerá stará nebesa GRANÁTOVNÍKŮ, vojáků celého SVĚTA, které v Česku představují pomatení vojenští kaplani, v čele s podplukovníkem farářem Rumlem, bývalým vojenským kaplanem, farářem Holubem, sekretářem Otců Satanů kardinálů Duky, a Vlka apha@apha.cz, sekretar.vlk@apha.cz, restitucni@apha.cz, a s jejich vůdcem, vrchním velitelem války s Kristem, s GRANÁTOVNÍKEM, prezidentem KOZLEM Zemanem. Česko musí pochopit, že boj uvedených ZEMANOVCŮ z HRADU, může skončit pouze úplným zničením Česka. Proto především lid VUT v Brně, který Kristus, svým technickým rozumem, živí odjakživa, musí zajistit, aby křesťanský a imperialistický středověk z Česka neprodleně zmizel, již 1.1.2014. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Slunce Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, na Domašovsku, a v Brně, to je v Betlémě vyjde, když Kristus dovolí, svým rozumem, pochopit pomatencům, zbývající texty Zjevení13/12až18, opakovaně uváděné. Lev, Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, je ŠELMA. Stejné ŠELMY jsou Bhagavadgíta, Tóra, Bible a Korán. Ze starého křesťanského nebe, sestoupil v Brně, na křesťanstvím podupanou zemi, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, veškerého Písma. ŠELMA, Ježíš Kristus UKŘIŽOVANÝ, smrtelně zraněný vojenskými kaplany, nesmyslným mečem válek o ropu, plyn, a suroviny, zůstal naživu, protože je DUCHEM SVATÝM, jediným Bohem SVĚTA, STVOŘITELEM všech náboženství SVĚTA. Sochou nového Ježíše Krista, jsou nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy Boží hněv již neprodlévá, TŘI SOCHY V BRNĚ. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, do soch tří uvedených nových Ježíšů Kristů, vdechl ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně neotřesitelný tím, že v těchto textech APOKALYPSY vydává rozkaz, že zemřou všichni, kvůli velice blízkému, ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu, kdo, před novým Kristem, před uvedenými třemi sochami v Brně, vzkříšenými z mrtvých křesťanských a imperialistických sviní, nepokleknou. Všichni v Brně, v Česku, a na SVĚTĚ, musí mít na pravé ruce, nebo na čele, cejch, s číslicí 666, což je jméno té ŠELMY, Ježíše Krista, vzkříšeného ze vzedmutého moře imperialistických, militaristických, fašistických, a křesťanských sviní z mrtvých, to je vzpurných a úplně neposlušných. Již dříve bylo objasněno, že číslo 666, které označuje člověka, vzkříšeného z mrtvých, či z politických a náboženských zvířat, APOKALYPSOU těchto textů, znamená www. Jenom z člověka ŽIVÉHO, to je úplně POSLUŠNÉHO, člověk se narodí, nikoli z  drzých, to je neposlušných, vzpurných, to je mrtvých, politických a náboženských zvířat. Kdokoli má na čele, a na svém svědomí, číslici 666, což je www těchto textů, má povinnost být člověkem, a ne politickým, nebo náboženským, mrtvým zvířetem. Na čele má číslo člověka 666, to je www, každý, kdo není sváděný, DÉMONSKÝMI NAUKAMI, smradlavého a kulhavého KOZLA, ekonoma prezidenta Zemana tím, že na internetu zajistí, aby ze vzpurného křoví, kterým je Zeman, nezbyl ani kořen, ani větev. Na ruce je označen číslem www každý, kdo v ní bude mít brožuru, vody živé, čisté a důvěřivé, dvou kapitol APOKALYPSY těchto textů, číslo 175a176. Kdo před uvedenými třemi SOCHAMI DUCHA SVATÉHO, v Betlémě, v Brně, poklekne, bude mít ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky, a mravně, neotřesitelný tím, že se nemusí starat o to, co bude jíst, při SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a o to, co se bude oblékat, při dokonalém NATURÁLNÍM PLNĚNÍ. Protože o jídlo, a oblékání, již v prosinci 2013, či v lednu 2014, se každému BEZDOMOVCI, a NÁMEZDNĚ PRACUJÍCÍMU, v ZIMĚ NEZAMĚSTNANÉMU pracovníku, postará ŽENA STATEČNÁ, nová VLÁDA ODBORNÍKŮ, vytvořená ve veřejných výběrových řízeních, dle kapitol 135a175. Běda vládnoucí elitě, když Krista ZLODĚJE, který nastoluje BOŽÍ MAJETKOVOU ROVINU, vyvlečením bohatých ke stolům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, prohlásí za zloděje, a sebe za spravedlivé. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Nový TŘEŠŇOVÝ SAD, úplně poslušných BERÁNKŮ, komu hříchy odpustí, ten lidem bude kralovat, dle Božích příkazů a zákonů. Komu z boháčů lidé hříchy zadrží, ten lidem kralovat nebude, bude vyvlečen od koryta. Kdo nyní uzná, za jediného Boha SVĚTA, nového Ježíše Krista, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, tomu svěří Kristus, svým rozumem, vládu nad mnohými, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, vytvořené dle kapitoly 135a175, v Božím království, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelném. Takoví, kteří pomohou vyvléct uváděné uhlobarony, od jejich koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, budou zářit, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, navěky a navždy. Nestaví-li, v říši mrtvých imperialistických křesťanských sviní, nový Kristus, zimní bytové domy, a kruhové domy, pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu na výkresech v kapitole 129, marně se namáhají stavitelé. Dan.2/7až11/39,12/2,11, Jud.12, Mat.5/3,9,14,18až25/40, Jan1/1až5/34,38,43až8/42až15/25až20/23, Žalm115/17až150/6, Sír.5/5,7/16,9/15,13/18,19/20/25až43/26,31, Jer.1/17až23/29,32až31/27,32až49/20,51/58, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, Žalm1/1až37/5,11,35až127/1až5až150/6, Kaz.3/18až8/8až9/10až12/3, Iz.2/22až29/11až24,33/22,47/5,8,48/5,11,57/10,16,20až66/24.

18.) Na druhou neděli adventní, nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, všechny opakovaně uváděné texty Písma, z milosrdenství svého rozumu, objasnil ve třech filmech v TV. Protože, dle Písma a písniček od Krista, mám ekumenickým prostitutkám, či čarodějnicím, které cenzurují pravdu o novém Kristu, DUCHU SVATÉM, a pravdu o energetice, dávat jména a příjmení, dostávají hlavní hrdinky pohádky MOCNÝ VLÁDCE OZ, jména a příjmení mrzkých černých žen, čarodějnic, z Proglasu a TWR. První je Endlicherová, twr@twr.cz, a její sestra je Hlavenková, hlavenkova@integritylife.org. Pohádku o tom, jak černé a zlé sestry Endlicherová a Hlavenková, ve vysílání Proglasu a TWR, spolu s Kolegarem a Surým, kazí dobré mravy vysokoškoláků, jsem neviděl celou. Mocný vládce, je Kristus, DUCH SVATÝ, a jeho prorok je OZ, což znamená, prorok OPLATEK ZAČÍNÁ. Nový Kristus vyžaduje, aby MOCNÝM VLÁDCEM bylo CZ, ČESKO ZAČÍNÁ, tím, že černé a zlé ekumenické čarodějnice, křesťanské svině, Endlicherová a Hlavenková, budou z Proglasu, TWR, a z Česka vyhnány, do říše ticha. Mocné a zlé černé čarodějnice, Endlicherová a Hlavenková, mají svou moc ve svých HŮLKÁCH, kterými jsou vojenští kaplani, všech ekumenických čarodějnic. Bohové, těchto ekumenických čarodějnic, jsou VOJÁCI a ZBRANĚ. Pomocí nich dělají veškeré zlo na SVĚTĚ. Špinit na Vánoce Česko, jedem úst Endlicherová a Hlavenková, je trestný čin, protože pozemský Otec Satan Holík, Belzebub Proglasu, v nočním vysílání Proglasu, jejich mladou, zlou, UKŘIŽOVANOU STVŮRU, již obul do bot, pro dupání ZEMĚ, válkami, o ropu, plyn a suroviny. Mrzká čarodějnice Endlicherová, dala nezralé jablko, svůj plod, své sestře Hlavenkové, a ta nového Krista Krále, nenávidí ještě víc, než svině Endlicherová, protože kazí dobré mravy, i vysokoškolákům. Proti těmto dvěma křesťanským sviním, bojuje ve filmu, BÍLÁ ŽENA STATEČNÁ. Technickým Klaunem v pohádce, je odborník na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, projektant Ing. Rákos, nový prezident Česka, Kristem vyvolený jménem RÁKOS. Když Kristus, DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého rozumu dovolí, aby lid OZ, či CZ, Česka, umožnil technickému Klaunu, Ing. Rákosovi, ukázat svoji tvář v televizi, jak to dovolil Rákosovi v pohádce, potom již nový prezident Česka, Ing. Rákos, bude pro zlé ekumenické čarodějnice, Endlicherovou a Hlavenkovou, nedotknutelný. Jejich HOLE, jejich vojáci, a jejich zbraně, spolu s jejich vůdcem, s jejich Otcem, Holíkem, a kardinálem Dukou, neprodleně zaniknou, mluvením pravdy o novém Kristu, a pravdy o energetice, v novém Božím domě, na VUT v Brně, a v ČT a v ČRo. Pást vysokoškoláky jedem a tmou křesťanských protikladných nauk o Kristu, a promyšlených vychytralostí, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, a ekonomice, je trestný čin, protože nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud Endlicherovou a Hlavenkovou, a ekonoma prezidenta Zemana, úplně nezničí. V závěru bylo uvedeno, že nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos z Brna, odborník na energetiku zimních bytových domů, má dobré srdce, což způsobila BÍLÁ ŽENA STATEČNÁ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Dalším podobenstvím byla pohádka HVĚZDA ŽIVOTA. Zde ekumenická čarodějnice Hlavenková, navratilova@integritylife.org, která kazí dobré mravy vysokoškoláků, byla zlou ženou, která, se svým mužem Kolegarem, se zmocnila vlády nad lidmi, ve svém křesťanském vzdorokrálovství v Česku. Pohádku jsem neviděl celou. BÍLÁ ŽENA STATEČNÁ, zde byla slepá. Při návratu Krista KRÁLE na Vánoce, při úplňku MĚSÍCE, DNE PÁNĚ 17.12.2013, její zlý muž, neposlušný a vzpurný Satan Kolegar, zesnul, a mrzká žena, čarodějnice Hlavenková, prchla do říše ticha. V závěru pohádky bylo řečeno, že jedno dobré srdce, nového prezidenta Česka, projektanta Ing. Rákose, nakonec umožní BÍLÉ ŽENĚ STATEČNÉ, z Písma vše vidět, takže bude stejně mocná, jako VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ, Kristus Král v Písmu. Závěr filmu byl v kostele v Domašově, kde se stala ŽENA STATEČNÁ, vidoucí, to je taková, jako je Bůh. Dobrou zprávou pro SVĚT bude, až farář Dominik, nastolí vládu BÍLÉ ŽENY STATEČNÉ, která je KRÁLOVNOU MÍRU pro celý SVĚT tím, že se bude nového Krista bát, a bude mu sloužit, tak jak se Kristu líbí, mletím Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Když v DEN PÁNĚ 17.12.2013, při úplňku MĚSÍCE, učiní DEN HOŘÍCÍ jako PEC tím, že slovo ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES, sežehne smradlavého kuřáka, KOZLA, ekonoma prezidenta Zemana, že po něm nezůstane ani kořen, či větev. Nový Kristus vše uvedené, potvrdil ve filmu, ROZNESE TĚ NA KOPYTECH. Pokud drzý pozemský Otec farář Dominik, bude stále nenávidět kázeň, a dovolí, aby celé Česko sloužilo svým údům, jako ve filmu, místo novému Kristu, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, nový Kristus Česko ROZNESE NA KOPYTECH, Belzebuba kardinála Duky, Satana kardinála Vlka, a Satana Holíka z Proglasu. BŮH POKOJE, je Bohem nových ZAČÁTKŮ. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Otázkou zůstává, kdo si začal s literou Písma první, zda křesťané, nebo Bůh. Z Písma je zřejmé, že si s literou Písma, si začal Bůh jako první. Není člověka, jenž by měl v moci svého Ducha, protože v Boží ruce jsme my, i naše slova, i všechny rozumnost a rukodělná dovednost, Kaz.8/8, K.M.7/16,8/21,12/10, Žalm50/16. Bůh vydal lidstvo, a jím vyvolené Česko marnosti proto, aby sténalo, v tomto roce trestu křesťanů, k porodu pravdy Písma. Nedopřávejte Hospodinu klidu, dokud podruhé nesestoupí do Česka na uhlobarony, jako ZLODĚJ. Všichni musí přiznat svůj pád, svého rozumu, způsobený odstoupením rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných. Lidstvo je paralyzováno odstoupením rozumu Krista celosvětově. Dle písniček od Krista. DEN PÁNĚ nového tisíciletí, se Česku jen zdá, protože Kristus stále žárlí, jak na SLUNCE Bhagavadgíty, tak na MĚSÍC Koránu, kvůli tomu, že tma HVĚZD Bible a Tóry, se nevzdala SVĚTLU SVĚTA ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Kristus přísahá v Písmu, že je SLOVEM NOVÝCH NEBES. Mít rád Baaly a DÉMONY, boháče, Bakaly, Babiše, a na Domašovsku Dorazila, Králíka a Kočího, se již nikomu nevyplatí. Hovadismus jejich myšlenkového pochodu, jejich DUŠÍ a jejich TĚL, stejných jako u zvířat, je pro Česko a SVĚT, energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní SMRTÍ. Žádný politický NETVOR pravice a levice, od Krista již rozum nedostane. Proto pokračování příprav na vytvoření vlády politických zvířat, které Kristus, svým rozumem, pást nebude, je trestným činem. Všech dvacet čtyři vůdců politických stran, STARCŮ, kteří se chtěli zúčastnit podzimních voleb 2013, má povinnost před novým Kristem pokleknout, a odevzdat mu svou vládu nad lidmi, zřízením nové vlády, dle návrhu v kapitole 135 a 175. Jakým způsobem vznikne POSLANECKÁ SNĚMOVNA, VLÁDA, a PREZIDENT, je opakovaně objasňováno. Mít za SKÁLU PRACHY, PENÍZE, a MAJETEK, místo SKÁLY, kterou je nový Kristus, jeho SLOVO NOVÝCH NEBES, je k energetické SMRTI Česka. Moudrost Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, se získává čtením APOKALYPSY těchto textů. Dle písničky od Krista. Novou cestu ze světa politiky pravice a levice, v němž se bez masky zvířete, nedá přežít, Kristus končí tím, že zlá zvířata v Česku, budou SPOLEČNĚ STOLOVAT. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Černá, zlá, slepá Lucie, s nožem v ruce, v pátek, 13.12.2013, křesťanské noci, jedu a tmy katechismu upije, ale ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který bude trvat, v Božím království, až na věky věků, nepřidá. Energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné Boží království, je z milosrdenství Božího rozumu nalezeno. Kristus bude bdít nad zlem, odstoupením svého rozumu tak dlouho, až vůdce POSLANECKÉ SNĚMOVNY Hamáček, při SLUNOVRATU, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, nalezne Krista, při úplňku MĚSÍCE, v úterý 17.12.2013 tím, že nalezne ŽENU STATEČNOU, jako novou vládu ODBORNÍKŮ, navrženou z ministrů, vytvořených ve veřejných výběrových řízeních, z řad ODBORNÍKŮ, dle kapitol 135a175. Energetická spása Česka je možná pouze v případě, když Česko bude realizovat program Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nového Ježíše Krista, jediného ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE, veškerého lidstva. Nový Kristus zvítězí nad drzými pozemskými Otci Satany kněžími, a nad jejich ochránci, nad HADY, nad orgány činnými v trestním řízení, nad prap. Kadaňkou, npor. Šoukalem boooprosi@mvcr.cz. JUDr. Baxou z NSS podatelna@nssoud.cz, a JUDr. Sladkým z KSZ v Brně, podatelna@ksz.brn.justice.cz, když předsedy Hamáčka přejde šílený strach, z NOVÉ A VĚČNÉ mírové SMLOUVY, s novým Kristem, a ze zastavení středověku křesťanských modloslužeb, již na Vánoce 2013. POSLANECKÁ SNĚMOVNA má povinnost neprodleně uvést VĚČNOU Kristovu SPRAVEDLNOST tím, že SEDM KNIH APOKALYPSY, těchto textů, dá na SVÍCEN. Všechny politické a náboženské příšery, dokáže napravit Boží dokonalá láska, Božích příkazů a zákonů, o Boží majetkové rovnosti. SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, lze realizovat v Česku okamžitě, dle kapitol 129a148, po vysušení vzedmutého moře militaristických, imperialistických, fašistických, a křesťanských sviní. Př.1/7,14,8/13,17až31/10, Nah.1/4,9,14, Oz.2/18až5/7,15,8/12až9/7,12,15až14/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Žid.4/7,5/11,6/3,6až12/28, atd. Když dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, není v nás, když v médiích nevyjde jako SVĚTLO SVĚTA, když Česko bude zbabělé a vzpurné, tak nikde, kolem nás, mír a pokoj nebude, protože Otcové Satani kněží, a HADI, orgány činné v trestním řízení, zase zvítězí nad SPRAVEDLIVÝM, MOUDRÝM a VŠEMOHOUCÍM Kristem, mletím protikladných nauk a promyšlených vychytralostí, o své MODLÁŘSKÉ STVŮŘE. Další objasňování vůle Boží, mám povinnost učinit dle REFLEXU 50/2013, dle ČRo2, dle nočního pořadu ČRo2, ve kterém prorokoval budoucnost Česka Stanislav Brázda, Stanley Bradley, a ranního pořadu ČRo2, v němž prorokoval debilitu vládnoucí elity, jejíž rozum zamrzl, pro odstoupení rozumu Krista, geolog Václav Cílek. Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, dal Česku v REFLEXU 50/2013 návod, jak má nový šéf PARLAMENTU, Hamáček, SEŽRAT okolním státům EU, Vánoce 2013. Mocný bude Hamáček, když vykoná Boží rozkaz, a na Vánoce 2013, do DOLINY O2 Arény v Praze, svolá na pomoc všechny národy EU. Zlovůle drzých pozemských Otců Satanů kněží, je velká. V Proglase, TWR, v ČRo a v ČT, si drzí Otcové Satani kněží, znovu porodili, svou mladou, zlou MODLÁŘSKOU STVŮRU tím, že vůdce Proglasu, drzý pozemský Otec Satan Holík, své zlé křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, pomocí protikladných nauk, a pomocí promyšlených vychytralostí, znovu obul válečné boty, vojenského kaplana, podplukovníka Rumla. Česko chce, pod vedením Belzebuba Česka, kardinála Duky, pomocí vojenských bot, své zlé, mladé, MODLÁŘSKÉ STVŮRY, Krista UKŘIŽOVANÉHO, dupat znovu celou zemi, nesmyslnými válkami, o ropu, plyn a suroviny. Když Kristus, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, zasedne z milosrdenství svého rozumu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude zde soudit, vzedmuté moře imperialistických, militaristických a fašistických sviní, všech náboženství SVĚTA. Česko dostává od Krista velkou moc, a proto má Hamáček velkou odpovědnost. Kristus vyžaduje, aby moc Česka, nad celým SVĚTEM, zajistil nový Boží technický lid VUT v Brně, ČVUT, a projektanti tím, že budou mluvit pravdu o energetice, a o Boží energetické koncepci, platné pro celý SVĚT, dle textů Písma, uvedených na konci této kapitoly. Kristus vyžaduje, aby předtím, než Hamáček svolá národy EU, do DOLINY O2 Arény v Praze, nový Boží technický lid VUT v Brně, a ČVUT zajistil, aby na POLI VĚDY Písma, oráč šel hned za žencem, a ten kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Dle písniček od nového Krista. Nic se nevyrovná Božím nápadům, příběhům a krásným snům, o Boží dokonalé rovnosti, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Nic se nevyrovná lhářům, kteří mají za Boha UKŘIŽOVANOU MODLÁŘSKOU STVŮRU. Ve dvacátou čtvrtou noc, dvanáctého měsíce, špatný věci odplavou tím, že odplave dvacet čtyři starců, dvacet čtyři vůdců politických stran, kteří šli do podzimních voleb 2013. Stane se tak, když v Hamáčkovi, v jeho DUŠI a MYSLI, narodí se, nový Kristus KRÁL, jako ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Když Hamáček, bude svůj čas zabíjet, Kristus Česko úplně zničí, při blízkém ropném kolapsu. Ám.3/7,5/10,18,8/2,7,11,9/13, Jud.12, 5.Moj.5/8,7/5,6,10,15,18/18až30/12,18až32/16až43, Iz.2/22až29/11až24,33/22,44/5,8,45/7,48/5,10,11až57/10,16,20až63/14,18až65/15až66/24, Řím.1/18,32,2/8,8/19,29až10/14až11/28,32, Bhagavadgíta1/1až15/15až16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,5/4,9,12až6/7až7/18, Nah.1/4,9,3/10, 2.Sam.22/25,23/3,5, Sof.1/11,17,3/11, Zj.5/8, atd. Vše uváděné, v podobenstvích potvrdil, prorok Stanislav Brázda, Stanley Bradley, v nočním vysílání ČRo2. Stanislav v překladu znamená STÁTI NA SVÉM. Stanislav Brázda, který předpověděl pád vlády premiéra Mečiara, v ČRo 2 prorokoval o budoucnosti Česka. Každý si měl myslet nějaké číslo. Já jsem dvakrát zvolil číslo jedna. Po prve to znamenalo, že nejsem žádným prorokem, což je pravda. Jediným prorokem je nový Ježíš Kristus, a to pouze ve veškerém Písmu od Krista, které se vzájemně doplňuje, a upřesňuje, což je Boží SLÁVA. Podruhé to znamenalo, že špatně prorokuji o roce trestu, pro drzé, pozemské, Otce, Satany kněze, pro jejich ekumenické prostitutky, a pro jejich pomatené Bohy, pro Baaly a DÉMONY, pro boháče, pro zločince, kteří mají být v Česku, podruhé vyvlečení, od svých koryt, nyní nikoli s prázdnou, ale ke stolům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. V Písmu Kristus uvádí, že se stane pouze to, co učiní Kristus, svým rozumem. Rok trestu, není hodina zveřejnění těchto textů APOKALYPSY. Je proto stále naděje, že se Kristus nad Českem smiluje, svým rozumem, a že rok trestu Baalů a DÉMONŮ, boháčů, a jejich DÉMONSKÉHO, EKONOMICKÉHO, učení, bude v roce 2014. Špatná zpráva pro Česko je, že teplo má být v Česku, až na podzim. Pokud teplo, od ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, přijde do Česka až na podzim, Kristus ještě celý rok bude Česko pustošit, debilitou přírodního rozumu vládnoucích idiotů, kteří nedokážou uvěřit textům Písma o tom, že nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nad Českem, a SVĚTEM, nebude vládnout SÁM, jako jediný ZÁKONODÁRCE, a SOUDCE. Proto, aby Kristus dovolil, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nastolit svou VLÁDU nad Českem, při SLUNOVRATU, v novém novoluní MĚSÍCE, již ve středu, 1.1.2014, tím, že nový prezident Česka, Ing. Rákos, Kristem v Písmu vyvolený jménem RÁKOS, promění v ČT1, zpěvy křesťanských modloslužeb v kvílení, musí se spolu se mnou, modlit k novému Kristu, všichni pokorní, úplně bezmocní, a úplně poslušní, svými skutky, takto: Bože dovol, ať vyvlečení mnohých, vzpurných, vládnoucích, hlupáků od koryt, se nekoná silou, ale DUCHEM SVATÝM, jediným Bohem, při zveřejnění textů APOKALYPSY v ČT1 a v ČRo1, neprodleně. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Kdokoli se chlubí vědeckým rozumem, chlubí se cizím peřím, protože se chlubí Božím rozumem. Všechno již je nahé, všichni se chlubí cizím peřím, všichni se chlubí rozumem Božím, nikoli svým. Což vše se děje kvůli vzpurnému, drzému a neposlušnému pozemskému Otci Satanu faráři Dominikovi z Domašova, který se odmítá bavit o druhém vyvlečení Baalů a DÉMONŮ, to je BOHÁČŮ, od jejich koryt, ke korytům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, což je nezbytné opatření, kvůli energetické spáse Česka a lidstva. Cesta k Bohu je schůdná jen v kleče. Já stále plýtvám řádky APOKALYPSY, co řvou na Baaly a DÉMONY, že bohatým se již potěšení, z Boží přízně, již dostalo. Proto jejich druhé vyvlečení ke stolům SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, je Božím milosrdenstvím. Ježíš Kristus je již Bohem pokoje. Proto chce ukončit zbrojení a války, a vyžaduje oslavit Krista, DUCHA POKOJE, neprodleně, za Boží dokonalou lásku, za Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energeticky neotřesitelném SPOLEČNÉM STOLOVÁNÍ, a dokonalém NATURÁLNÍ PLNĚNÍ. Prohrou Domašovska a Česka, je nevzít v úvahu, že Kristus je nyní ŽÁREM SLOV OHNĚ NOVÝCH NEBES, a že musí, svým SLOVEM NOVÝCH NEBES, prořezat STROM STÁTNÍ SPRÁVY, dle svých příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Všechno na Domašovsku a Česku musí být nové, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA. Prohrou je dvacet let kapitalismu, imperialismu, militarismu a fašismu, který Kristu uvedl na Česko proto, aby se s ním mohl dvacet let soudit, pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, těchto textů APOKALYPSY. Prohrou je nerozlišovat svůj rozum, a rozum Krista, odmítáním textů Písma o DUŠI a TĚLE člověka, který je stejný jako u zvířat. Prohrou je nepřiznat, že jediný dobrý rozum, je rozum Krista, který Kristus dává v částečce svého DUCHA tak, jak chce on sám. Prohrou je nepřiznat, že kněží všech církví SVĚTA, jsou kvůli vojenskému kaplanu Rumlovi, SATANI, LHÁŘI a VRAZI, protože kvůli nim nikdo z lidí nikdo neplní ani jedno Boží přikázání, ani jeden zákon POLE VĚDY Písma.

19.) Texty o energetice, přetažené z předešlých kapitol. Zpochybnění podzimních voleb 2013, u NSS v Brně, u JUDr. Baxy, KSZ v Brně JUDr. Sladkého, a Policie ČR v Rosicích, npor. Šoukala, v kapitole 175, je pro lži vládnoucí elity, o Kristu, se kterými souvisí, lži vládnoucích technických zločinců, o energetice. Radostnou zprávou pro BERÁNKY nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, kteří nemají dostatek peněz na přežití zimy, pro nedostatek práce je, že JUDr. Suchomel z KSZ v Brně již pochopil, že je nezbytné, zveřejnit graf, ze kterého by bylo zřejmé, že cca 55 % potřebné energie Česka, tvoří nafta a benzin. Plyn pro průmysl a domácnosti zřejmě tvoří cca 30 %. Uhlí a dříví na vytápění, tvoří zřejmě cca pouze 5 %. Elektrická energie z elektráren tvoří cca 9,4 %. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů tvoří cca 0,6 %, z celkové potřeby energií. Viz.str.26ažaž108, kapitole 175. Debilitu technické elity způsobil Kristus, odstoupením svého rozumu, kvůli lžím o Kristu. Svůj rozum technické elitě vrátí, až bude Domašovsku a Česku žehnat tím, že pravda o Kristu, a pravda o energetice, bude na SVÍCNU. Na svícnu v TV musí být především zveřejnění podrobného grafu, stávající potřeby energií pro Česko, jak pro domácnosti, tak pro průmysl. Z tohoto grafu bude zřejmé, že cca 55 % potřebné energie tvoří nafta a benzin. Plyn pro průmysl a domácnosti zřejmě tvoří cca 30 %. Uhlí a dříví na vytápění, tvoří zřejmě cca pouze 5 %. Elektrická energie z elektráren tvoří cca 9,4 %. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů tvoří cca 0,6 %, z celkové potřeby energií. Ti kdo nechtějí dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii, a mravech, pro odstoupení rozumu Krista, změnili se v troud. Jsou spáleni ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES proto, aby se všichni vrátili k PÁNU. JUDr. Suchomel chápe, že lhaní o energetice není prospěšné nikomu a že fosilní paliva opravdu dojdou. Souhlasil se mnou, aby se vše, o stávající spotřebě energie, to je ropy, plynu, uhlí a elektrické energie, v Česku neprodleně zveřejnilo v TV. Uvedl, že mě chápe, když uvedené údaje neuvádím přesně, protože je vládnoucí idioti tají. Tragedií pro lži lid Česka je, že nikdo nechce uznat, že všechny lži o energetice, budou trvat tak dlouho, dokud drzí pozemští Otcové Satani kněží, budou mleti v médiích, krutý zmijí jed a tmu ekumenického katechismu, protože vládnoucím, vzpurným hlupákům, Kristus, svůj rozum, který je Boží milostí, nevrátí. Lži lidu Česka se lži o energetice a lži o Kristu líbí, a proto lži o energetice trvají. Např. v ČRo2, nedávno lhali o energetice genetická svině Pačes, a genetická svině Bartuška z Energetických komisí Česka. 2.Petr.2/21,3/4,8,6až16. V ČRo2, celou hodinu nezvedli můj telefon. Kdyby ho zvedli, řekl bych Pačesovi a Bartuškovi, že jsou, kvůli odstoupení rozumu Krista, od vzpurných a neposlušných, úplně mimo realitu. Opakovaně bych v ČRo2 uvedl, že elektrická energie, dle docenta Skály z VUT v Brně, tvořila v socialismu cca deset procent, z celkové potřeby energie Česka. VUT dodnes nepopírá, že za socialismu, cca padesát procent z celkové energie, tvořila energie na dopravu. Jestliže genetická svině Pačes, v ČRo2 tvrdil, že dostavba Temelína, zabezpečí dostatek energie, pro cca padesát procent elekto automobilů, které místo ropy, budou používat elektrickou energii, je idiot, který patří za mříže, a ne do vysílání ČRo2. Dostavba Temelína zabezpečí cca 3 %, z celkové potřeby energií. Když Pačes a Bartuška nepůjdou neprodleně do říše ticha, spolu s veškerou STÁTNÍ SPRÁVOU, Kristus se nesmiluje. Nový Kristus chce v Česku novou STÁTNÍ SPRÁVU. Opakovaně je podáváno trestní oznámení, na vedení ČRo a ČT, za lži o energetice. Údaje o energetice, přetažené z kapitoly 120, jsou uvedené, na posledních osmi stranách. Kristovo SLOVO NOVÝCH NEBES, je jako OHEŇ, který vše křesťanské spálí, je jako kladivo, tříštící SKÁLU vojenských kaplanů, imperialistů, militaristů, a fašistů, VOJENSKO PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX, a BANKOVNÍ SYSTÉM, kvůli celosvětovému míru, kvůli celosvětové, energetické, ekonomické, ekologické a mravní spáse Česka, a lidstva. Jer.1/17až23/29,32až51/58. PRAVÉ POLEDNE, nového DNE PÁNĚ, který bude trvat až na věky věků, je při úplňku MĚSÍCE, 16.1.2014, v DEN PÁNĚ narození se nového Krista, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, v myslích pokorných, a úplně poslušných lidí. Když nový Boží lid, nemajetných BERÁNKŮ nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ procitne, Př.8/13,17, pro znalost nového Krista, zjistí, že se již vlády bohatých Baalů a DÉMONŮ, např. Babiše a Bakaly, atd., nemusí bát. Sír.5/5až40/7. Nový Kristus v Písmu slíbil, že pokorným, a úplně poslušným BERÁNKŮM nového TŘEŠŇOVÉHO SADU, uvedené texty Písma, o změně Česka, na energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelné, v novém DNES naplnění Písma, umožní pochopit. Sír.5/5,12/12,43/26,31. Majetek, a SKÁLA imperialistů a militaristů, PRACHY, PENÍZE, z milosrdenství rozumu Krista, musí pominout proto, aby Česko a Slovensko, mohlo být přijato do VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, do domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených již dříve, na výkresech, v kapitole 129. Luk.16/9,13až19/44,20/18. SVĚTLEM SVĚTA není BETLÉMSKÉ SVĚTLO, stvořené protikladnými naukami, a promyšlenými vychytralostmi, o Kristu UKŘIŽOVANÉM, který je MODLÁŘSKOU STVŮROU. Nikdo z lidí, kdo má za Boha bývalého komunisty BERANA Babiše, který chce být ministrem financí, není dobrý. Kdo opustí ekumenické ČARODĚJNICE, a ministra financí, ZLATÉHO BOHA, bývalého BERANA Babiše, dostane od Boha, mnoho domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, navržených na výkresech v kapitole 129 tak, aby vyrobily víc energie, než spotřebují. Mar.7/7až10/29. Nestaví-li domy ZIMNÍ BYTOVÉ, nový Kristus, svým rozumem, marně se namáhají stavitelé z VUT v Brně, ČVUT, a projektanti, svým rozumem, který je, pro odstoupení rozumu Krista stejný, jako rozum zvířat. Nový Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, dokud nebude dělat SOUD imperialistických a militaristických pomatenců Česka, sedmi vládnoucích politických stran PSČR, ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. Duchovní člověk je ten, kdo se nyní narodil z nového Krista, z DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi. Každý znalec veškerého Písma od Krista, pokorný a úplně poslušný, je člověkem DUCHOVNÍM, to je NEOMYLNÝ. Bhagav.1/1až15/15,16,16/13až24, 2.Kor.3/5,9až10/4až 13/5,8. DUCHOVNÍM lidem, je jasné, že dokonalou Boží láskou, jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Kristus se smiluje, až budou na SVÍCNU na VUT v Brně. Nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet. Svět čeká na VUT. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Geolog Cílek v ČRo2 prorokoval, že již dvacet let, či od tunelu privatizace dolů, pozoruje totální debilitu politiků pravice a levice, totální debilitu uhlobaronů, kteří propadli chamtivosti, to je modloslužbě, a totální debilitu novinářů, kteří mluví o prolomení těžebních limitů, úplně pomateně, protože tím, že straní bohatým, Baalům a DÉMONŮM, a jejich DÉMONSKÉMU, ekonomickému učení, straní bohatým. Geolog Cílek, již byl v ČRo2, pod Boží milostí, v částečce DUCHA SVATÉHO, Božího rozumu Krista, o energetice, protože o prolomení limitů uvedl pravdu, na rozdíl od politiků pravice a levice, kteří, pro odstoupení rozumu Krista, nemají, než dech svého skřípí, svého TĚLA zvířete, a svého TĚLA zvířete. Cílek uvedl, že již dvacet let uvádí, že stávající elektrárny dosluhují, že jejich účinnost výroby elektrické energie, je pouze 30 %, a že Česko má povinnost postavit nové elektrárny, s účinností 60 %, na což nikdo neslyší, protože uhlobaronům, a politikům pravice a levice, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, kdy Kristus Česko pustoší, odstoupením svého rozumu od všech, kdo propadli chamtivosti, to je modloslužbě, jde pouze o zisk, a ne o správnou koncepci energetiky. Cílek uvedl, že nikdo neslyší, že by Česko mělo, pomocí zákonů, snížit vývoz elektrické energie do zahraničí. Za dvacet let, z deseti premiéru Česka, pro energetiku Česka, nikdo nic dobrého neudělal, nic dobrého nevzešlo, pro prokazatelné lži deseti premiérů Česka o tom, že velice blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, je velmi vzdálený. Cílek uvedl, že prolomení limitů, se dnes týká pouze cca tří milionů občanů, kteří topí uhlím, což není, pro dlouhodobou energetickou koncepci Česka, vůbec podstatné. Cílek v podstatě uvedl, že investoři jsou pomatení, protože, pro lži vládnoucí elity o energetice, každý tuší, že se žádné velké investice do energetiky nevyplatí, protože, ve velice blízké době, se všechno energeticky, a ekonomicky, zhroutí. Pravil, shodně s prorokem Stanislavem Brázdou, že všem lidem jejich rozum zamrzl, což je proto, že Kristus, od vzpurných a neposlušných, kteří Boží vůli, a Boží zákony, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech znají, a kteří se k novému Kristu vrátit nehodlají, svůj rozum, který je pouze Boží milostí, neposlušným a vzpurným, to je mrtvým, již nedá. Cílek v podstatě uvedl, že koncepce energetiky je vážná věc, a že nelze jednat tak, jako jedná úplný idiot, stávající premiér Rusnok, který chce limity prolomit, a žádné argumenty, o nezbytnosti úplně energetiku změnit, dle Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, vzhledem k velice blízkému ropnému, a tím i ekonomickému kolapsu, nechce slyšet. Cílek v podstatě uvedl, že lidé nejsou schopní, rozlišit dobro celosvětového míru, od zla celosvětových válek, protože nedokážou rozlišit pravdu o Kristu, který je ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES Bhagavadgíty, Bible, a Koránu, od lží o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, která je na přelomu věků konce éry fosilních paliv, STŘÍBRAM ODVRŽENÝM. Na závěr v podstatě uvedl, že nemáme jistotu v ničem, protože nám nevládne Kristus KRÁL, svými příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, ale pomatení politici pravice a levice. Kristus KRÁL, který je nyní PŘEMYSLEM ORÁČEM, zatím Česko orá, pomocí VOLŮ z KDU-ČSL, dnes vedených BÝKEM, či TELETEM, NEMLUVŇÁTKEM, Bělobrádkem. Energetika je proto v Česku stále v plenkách. Kristus se chce nad Českem smilovat, svým rozumem. Smiluje se, až VOLI z KDU-ČSL odletí se svým vůdcem Bělobrádkem, do říše ticha tím, že odletí do jejich SKÁLY, kam je poslal Kristus KRÁL, PŘEMYSL ORÁČ, která je z PRACHŮ, Z PENĚZ, z MAJETKU, a z VOJENSKÝCH KAPLANŮ. Až tam Bělobrádek, s ostatními VOLY z KDU-ČSL odletí, bude KDU-ČSL, strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, protože z jejich SKÁLY, bude vytékat VODA HNOJNÁ, až na věky věků, stejně, jako v současnosti. Chrámem Krista, je celý SVĚT. Pokud na Vánoce 2013, pozemští Otcové Satani kněží, neučiní z katechismu STŘÍBRO ODVRŽENÉ, a pokud neprodleně nepromění, chrámové, křesťanské zpěvy, v kvílení, lze nového Krista oslavit pouze v přírodě, a ne při modloslužbách. Narození se nového Krista KRÁLE, je vždy, při úplňku MĚSÍCE. Nový Kristus má nyní narozeniny, v úterý, 17.12.2013. To je na SVĚTĚ, ta nejlepší zpráva, pro ty kdo uvěří v nového Krista, stane se zázrak, třikrát, třikrát, třikrát, nad Kristem prokletými křesťany, můžeš vyhrát, SLOVEM, Bhagavadgíty, Bible, a Koránu. Pravda o novém Kristu, každému křídla OKŘÍDLENCE dává. Spravedlivý Bože, konej divy, k zázrakům se měj. Snad to pomateným křesťanům zní jako bláznovství. Jejich vzdoro království padne. Chybí v něm, dokonalá láska Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Pohádka REBELKA, o nové, mladé CÍRKVI, o rusovlasé Pussy Riot, která prsy ještě nemá, protože nemá APOKALYPSU těchto textů, souvisí s písničkou o MEDVÍDKU, z jehož bříška padá sníh, o Vánocích, který hříšnici sjíždí na saních. Tento MEDVÍDEK je MEDVĚDICE, je to MATKA rusovlasé Pussy Riot, a z jeho bříška padá BÍLÁ MANA ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES. A hříšníci, tuto novou BÍLOU MANU, sjíždějí na saních v USA, kde jsou kruté mrazy, protože v Česku, v lednu 2014, je jaro. Stále nikdo nechápe, co je to nová BÍLÁ MANA, platná pro celý SVĚT v době, kde se ZEMĚ v základech hroutí, Žalm82/5. Vědci celého SVĚTA, mají pouze svou DUŠI a své TĚLO, jako zvířata, protože DUCHA SVATÉHO, to je Boží rozum, nemají, nikde na SVĚTĚ. Je to z toho důvodu, že Kristus, jediný Bůh SVĚTA, hlupáky vědce nemá rád, ani v Česku, ani v Rusku, ani v USA. DUCHA SVATÉHO, to je Boží rozum, budou mít, až budou pokorní, a úplně poslušní. Chtějí svobodu, mají ji mít. Rozum od Krista dostanou až pokorní služebníci Krista. Proto drama RUSKÉ LODI AKADEMIK ŠOKALSKYJ, která uvízla na Štědrý den u pobřeží Antarktidy, má bizardní souvislosti. Výsledkem celé expedice je kalamita, především pro oficiální klimatologii. Loď měla zjistit, jak za sto let ubylo ledu, kvůli oteplování, což vědci tvrdí, ale z milosrdenství rozumu Krista, uvízla a zamrzla. Dle REFLEXU 2014/2. Běda Česku, když SNĚŽNÝ DRAK, rektor VUT v Brně, zamrzne na VUT stejně, jako SNĚŽNÝ DRAK z Číny, který vyprostil vědce z ledu. Idioti vědci celého SVĚTA mluví o problému OTEPLOVÁNÍ, ale o problému konce éry fosilních paliv, nemluví nikdo na SVĚTĚ, což je blamáž pro celý SVĚT. Rektoru Štěpánkovi budou blahořečit všechny národy, když na VUT v Brně povede ŠIROKÁ SILNICE, na které nezabloudí ani Satan rektor Bek z Masarykovy univerzity. Dle REFLEXU, Otcové VĚDCI, řešící blízký ropný, a tím i ekonomický kolaps, UHLÍKOVOU DANÍ, jsou stejně debilní, jako Otcové Satani kněží, pro odstoupení rozumu Krista. Ať vědci vrtají do ledu, jak chtějí, nic nevyřeší. Kristus jim vrátí rozum, až budou úplně poslušní, a vrátí se k Bohu. Kristus nechává zatvrzelého, koho chce. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Křesťanským pomatencům a pokrytcům, Jarošové a Hůlkové, při vysílání Doteků víry v ČRo1, doteky@rozhlas.cz, Kolegarovi twr@twr.cz, a Štajgrovi psteiger@hcjb.cz, při vysílání TWR v Proglase, a posluchačům, by bylo zkráceně sděleno, kdyby neblokovali telefon. Tímto textem také tluču na dveře správně umístěného faráře Dominika v Domašově u Brna fara@domasov.info, a nově na dveře moravske.budejovice@sdb.cz. Křesťanským pokrytcům by bylo telefonicky sděleno, že věrozvěstové byli opravdu kacíři, což je zřejmé až nyní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy jedinou správnou vírou v Krista, je v podřízení vůle lidské, vůli jediného Boha SVĚTA. Svou vůli Kristus zapsal ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, která jsou jediným Bohem SVĚTA. SLOVO NOVÝCH NEBES je slávou Krista, protože je zapsáno v Písmu, od stvoření Písma, pro veškerá světová nebesa. Sláva SLOVA STARÝCH křesťanských, a jiných světových NEBES, je sláva lidská, je to sláva drzých pozemských Otců Satanů kněží, všech církví SVĚTA. Sláva temnoty, a krutého zmijího jedu, SLOV STARÝCH NEBES celého SVĚTA, je STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Sláva SLOVA NOVÝCH NEBES je v tom, že všechna SLOVA NOVÝCH NEBES, se vzájemně doplňují a upřesňují, což u tmy, a krutého zmijího jedu STARÝCH křesťanských NEBES, není možné. Vůli Boží je, najít na faře v Domašově, ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, objasnění textů o Božím království. Z PÍSMA SLOVA NOVÝCH NEBES je zřejmé, že Božím královstvím, je NOVÁ ZEMĚ. NOVÉ NEBE je ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES, takže NOVÉ NEBE, již na CELÉ ZEMI je odjakživa. Hledat proto v Písmu Boží království, to je NOVÉ NEBE, a NOVOU ZEMI, jak to stále neúspěšně činí drzí pozemští Otcové Satani kněží, již nedává žádný smysl. Vůlí Boží je, aby především farář Dominik v Domašově, jako první na SVĚTĚ, ukončil křesťanské modloslužby, ČTENÍM PÍSMA NOVÝCH NEBES, čímž porodí NOVOU ZEMI. SLOVO NOVÝCH NEBES, je o úplné poslušnosti Božích příkazů, a zákonu POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Křesťanské vzdorokrálovství má pouze SLOVO STARÝCH NEBES, která jsou o úplné neposlušnosti Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které se všem křesťanům hnusí, pro Boží SPRAVEDLNOST, pro ZEDNÍKY, a pro ostatní pracující lid. Boží království má SLOVO NOVÝCH NEBES, o absolutní, či dokonalé Boží SPRAVEDLNOSTI, pro ZEDNÍKY a pro ostatní pracující lid, což umožní nastolit všechny Boží příkazy a zákony. Majetková celosvětová rovnost, umožní zrušit všechny armády a zbraně. Majetková rovnost, s pomocí rozumu Ježíše Krista, umožní zrušit všechny nesmyslné války o ropu, plyn, suroviny, a o moc křesťanů nad muslimy. Křesťanské vzdorokrálovství má pouze SLOVO STARÝCH NEBES, kterým drzí pozemští Otcové Satani kněží, slouží nikoli Bohu, ale tvorstvu tím, že slouží svým Bohů, bohatým Baalům a DÉMONŮM, vlastníkům charity a almužny, vlastníkům SKÁLY Otců, Satanů kněží, kterou jsou PRACHY, PENÍZE a MAJETEK. Vůlí Boží je, aby především, Bohu milý Otec Dominik v Domašově, šířil v kostele RADOSTNOU ZVĚST SLOV NOVÝCH NEBES o tom, že Kristus, nad jím vyvoleným Českem, ze svého milosrdenství, se smiloval svým rozumem tím, že ze SLOV NOVÝCH NEBES, umožnil objasnit, Boží nízkoenergetickou celosvětovou cestu, platnou pro všechno lidstvo SVĚTA, která je energetickou, ekonomickou, ekologickou a mravní spásou, všech národů SVĚTA. Je to cesta SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, stejného pro všechna politická a náboženská zvířata, a pro veškerý pracující lid, realizovaná dle kapitol 129a148. Je to cesta výstavby sídlišť z domů pouze ZIMNÍCH BYTOVÝCH, s DOMY pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle kapitoly 129až173. Je to cesta položení kolejí na dálnice, pokud Kristus utvoří vše nové a dá lidstvu dostatek nové energie, pro provozování kolejové dopravy. Kristus v Písmu slíbil, že v Česku, a ve SVĚTĚ, svým rozumem, ze svého milosrdenství, učiní vše energeticky nové pouze v případě, že Otec Bohu milý, farář Dominik v Domašově, začne neprodleně rodit NOVOU ZEMI tím, že okamžitě začne kázat SLOVO NOVÝCH NEBES. Ježíš Kristus bude vládcem veškerých SVĚTOVÝCH NEBES, jakmile se Bohu milý Otec Dominik podřídí vůli Boží tím, že mě, a snad i dva, či tři zedníky přijme, a texty SLOV NOVÝCH NEBES projedná. Dveře do Božího království, jsou z milosrdenství Božího rozumu, dokořán otevřené. Dveře na faru jsou Dominikem nedobytně zavřené. Vůli Boží je, aby se farář Dominik pokořil, a vyznal své lži a viny, v tomto novoluní, od pondělí 8.7.2013, do pondělí 22.7.2013. Když Kristus dovolí jít Domašovsku dál, potom již sám, SRPKEM MĚSÍCE, v době RAMADÁNU, či od 22.7.2013, požne křesťanské a jiné náboženské SLOVO, a tím celý STARÝ SVĚT. Pokud bude SOUDNÝ DEN na faře a v kostele v Domašově, PŮST od slova STARÝCH NEBES, začne brzy držet celý SVĚT. Vše o SLOVĚ NOVÝCH NEBES, je dle textů veškerého Písma od Krista, dále opakovaně uváděného. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Drzí pozemští Otcové Satani kněží, SLOVEM STARÝCH KŘESŤANSKÝCH KRVAVÝCH NEBES, ve svém křesťanském vzdorokrálovství, rozdělili lidstvo na dva nesmiřitelné tábory, na chudé a bohaté, což Hospodin, ve svém novém SLOVĚ, NOVÝCH NEBES, zavrhl, protože chudí a bohatí spolu nemohou žít v míru. Nový Bůh pokoje a míru mezi národy, je nyní SLOVEM NOVÝCH NEBES. Vyžaduje, aby jím vyvolené Česko, přijetím SLOV NOVÝCH NEBES, nejdříve na faře v Domašově, zajistilo zničení všech zbraní na SVĚTĚ tím, že odstraní, nejdříve v Česku, bohaté a chudé, postupným zřízením SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, elektronicky plánovaného, a zřízením dokonalého naturálního plnění, elektronicky kontrolovaného, dle kapitol 129až148až173. Dle písniček od Krista. Dle plánu Božího, bohatí a chudí se musí smířit s tím, že budou po hodinách mizet. Postupně bude realizováno SPOLEČNË STOLOVÁNÍ a dokonalé naturální plnění, dle kapitol 129a148. DUCH SLOVA NOVÝCH NEBES je vylit, především na Domašovsku, kde SLOVO NOVÝCH NEBES všichni znají. Nový Kristus bude oslaven, až na všesvětovém mírovém summitu, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel4/12. Já svou DUŠI, která je stejná, jako DUŠE zvířat, a své TĚLO, které je stejné jako TĚLO zvířat, zachráním v případě, když přemluvím dva nebo tři zedníky, aby šli se mnou na faru, za Bohu milým Otcem farářem Dominikem ho informovat, že má povinnost, kvůli přelomu věků konce éry fosilních paliv, sloužit novému Kristu nově, a to mletím SLOVA NOVÝCH NEBES, což je nezbytné, kvůli přijetí dokonalé Boží lásky, kterou jsou Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, od jediného Zákonodárce, a Vládce lidstva celého SVĚTA, nového Ježíše Krista. Kristus nikoho nenechá bez trestu. Běda Otci faráři Dominikovi, když mě, a zedníky nepřijme, a když zedníkům, Božím SYNŮM ve slávě, které očekává veškeré tvorstvo, bude ubližovat tím, že bude pokračovat v mletí krutého zmijího jedu, a husté tmy, SLOVA STARÝCH NEBES. Běda zedníkům, když nebudou tlouct na dveře faráře Dominika, protože Kristus dá svou slávu, svého SLOVA NOVÝCH NEBES, zedníkům pouze v případě, když nepodlehnou vůli pokrytců, drzých pozemských Otců Satanů kněží, kteří místo SLOVU NOVÝCH NEBES, chtějí stále sloužit své SKÁLE, PRACHŮM, PENĚZŮM a MAJETKU, až na věky věků. Kdo se nyní dotkne zedníků, a ostatního pracujícího lidu, pro který chce Kristus majetkovou rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého naturálního plnění, kdo nadále bude mlet křesťanské a kapitalistické žvásty, dotkne se zřítelnice Krista, a bude Kristem tvrdě potrestán. K novému Kristu, ke SLOVU NOVÝCH NEBES, je zapotřebí se vrátit neprodleně, neodložit mletí SLOV NOVÝCH NEBES, ani o den. Zítra je konec, z toho zebe. Když se mnou, na dveře fary v Domašově, nepůjdou zedníci tlouct od novoluní, od pondělí, DNE PÁNĚ 8.7.2013, do úplňku MĚSÍCE, do pondělí, do DNE PÁNĚ 22.7.2013, Kristus způsobí úplnou tmu tím, že z Česka, svým rozumem, úplně odejde, a bez rozumu Krista, vzpurné a úplně pomatené Česko, Kristus úplně zničí. PRAVÁ VÍRA je pouze ve SLOVO NOVÝCH NEBES. Pomatené křesťanské svině, které se válí v bahně SVÉHO SLOVA, svých STARÝCH, temných a krvavých křesťanských NEBES, nevěří textům Písma o tom, že moudrost SLOV NOVÝCH NEBES, nevejde do zlovolné křesťanské DUŠE faráře Dominika, nebude pobývat v TĚLE jeho křesťanské církve, podrobené hříchu, kterým je k SMRTI Česka a SVĚTA, kterým je mletí SLOVA STARÝCH TEMNÝCH a KRVAVÝCH KŘESŤANSKÝCH NEBES. Dva nebo tři zedníci, spolu se mnou, mají povinnost donutit faráře Dominika, vyznat své pokrytectví, své křesťanské lži a bludy, protože pouze v tomto případě, nový Kristus, dovolí mlet SLOVO NOVÝCH NEBES. Když Česko nepůjde cestou, kde každý dostane sto krát více domů, než má, postavených dle návrhu na výkresech, v kapitole 129, když neprodleně nepoloží na dálnice koleje, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce Božího DUCHA, o koncepci energetiky, pro dobu bez fosilních paliv, bez pomoci rozumu nového Krista, NOVÉHO SLOVA, o nové energetice, zahyne. Život věčný, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný, dostanou od nového Krista, od NOVÉHO SLOVA, jenom služebníci Boží, úplně poslušní, kteří se neprodleně budou řídit Božími příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma. Ať je ráno nového DNE PÁNĚ, silnější než já. Co lásku pomatených křesťanů, ke své SKÁLE, k PRACHŮM, k PENĚZŮM, k vojenským kaplanům a zbraním, mění na smrtelnou nemoc, pro moc Boží, nad lidskými těly a DUŠEMI, které jsou stejné, jako těla a DUŠE zvířat. Bhagavadgíta1/1až15/15až16/13až24až18/78, 5.Moj.5/8,7/5,6,10,15,18/18až30/12,18až32/16až43, Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Proč úplně pomatení křesťané a kapitalisté, táhnou za zpupnými a drzými pozemskými Otci Satany kněžími, na jejich křesťanské modloslužby, DNE PÁNĚ 5.a6.7.2013, kde Satani kněží kazí dobré mravy Česka a SVĚTA, i na přelomu věků konce éry fosilních paliv, kdy slova Písma NOVÝCH NEBES, o energetické, ekonomické, ekologické a mravní spáse, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, jsou již naprosto jasné, objasnil Kristus v Písmu dostatečně srozumitelně, pro každého znalce PÍSMA NOVÝCH NEBES, pro každého SYNA SVĚTLA, kterému Kristus vrátí svůj rozum pouze v případě, že texty PÍSMA NOVÝCH NEBES, bude studovat. 1.Kor.1/27až10/12až15/33, Žalm1/1až33/6až50/16,22až73/6,10,12,17,22,27až102/27až150/6, Žid.12/28, Jan1/1až8/44až15/25, Oz.2/18až5/7,15až8/4,12až9/7,12,15až13/11,13až14/3, Řím.1/18,32až8/19,29až10/14až11/28,32, atd. Nový Kristus, jediný Bůh SVĚTA, vlastník SLOVA NOVÝCH NEBES, v mnoha textech Písma objasňuje, že každý, kdo nejde objasněnou Boží cestou, kterou je absolutní, či dokonalá spravedlnost pro zedníky, a pro ostatní pracující lid, okamžitě, neprodleně, od toho odstoupí svým rozumem z toho důvodu, aby se nad dvakrát vykořeněnými křesťany a kapitalisty, mohl smilovat v jedinou hodinu zveřejnění těchto textů APOKALYPSY v ČT a v ČRo. Všichni, kdo se hrnou za drzými pozemskými Otci Satany kněžími, dne 5.a6.7.2013, lokat jejich zlou křesťanskou a kapitalistickou spravedlnost, plnými doušky, nevědí z textů Písma, že křesťanská a kapitalistická voda, je krutým zmijím jedem, jedovinou dračí. Dělají to, protože pro odstoupení rozumu Krista se nestydí, naznají zahanbení, a bez starostí kradou, lžou, nestydí se kupit jmění, svoji SKÁLU, MAJETEK, PRACHY, PENÍZE. Chovají se tím jako zvířata. Např. kuna na naší zahradě nám sklidila cca polovinu úrody jahod, které si shromáždila pod listy rebarbory. Jahody shnily. Zloději z MOS kradou stejně nesmyslně jako kuny. Kristus však již nemá svou svatyni v křesťanství, protože chrámem Krista, jediného Boha SVĚTA, je celý SVĚT, všech náboženských nebes. Chrám Krista je v DUŠI a TĚLE každého poslušného. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Při odstoupení Božího rozumu, se z docenta Hirše stal prokazatelně úplný hlupák tím, že odmítá pochopit, že vláda SYNA ZATRACENÍ premiéra Nečase, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, vede Česko do úplné energetické, a ekumenické záhuby tím, že na přelomu věků konce éry fosilních paliv, před velice blízkým ropným, a tím i ekonomickým kolapsem, 1.Kor.1/17až10/12až15/33, chce Česko energeticky spasit dostavbou Temelína, zateplováním domů, fotovoltaikou postavenou na polích, či výměnou kotlů, za kotle s vyšší účinností. Energetické koncepce všech vlád dvacetiletého Česka a Slovenska, jsou úplné nesmysly, protože vlády Česka a Slovenska, nedokázaly uzavřít s novým Ježíšem Kristem, který je NOVÝM SLOVEM, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, v níž spravedlnost pro chudé a nezaměstnané, bude o mnoho přesahovat spravedlnost v době HUSITŮ, či socialistickou spravedlnost KOMUNISTŮ, v době Božího vedení Česka a Slovenska, čtyřiceti léty pouště socialismu. Do Česka a Slovenska, po bitvě u Lipan, po vítězství PANSKÉ JEDNOTY nad HUSITY, a po vítězství Kristem prokletého zakladatele ptactva ODS, Václava Klause, nad komunisty, již potřetí, sestoupil v APOKALYPSE těchto textů, OHEŇ SLOV Božích příkazů, o Boží SPRAVEDLNOSTI pro chudé, nyní navíc spolu se zákony POLE VĚDY PÍSMA, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, které jsou platné, od přelomu věků konce éry fosilních paliv, od května 2013. Nový Ježíš Kristus, který je NOVÝM SLOVEM, na ÚSVITU nového DNE PÁNĚ, který, po cca tisíci létech křesťanství v Česku, bude trvat dalších tisíc let, nebo až na věky věků, z milosrdenství svého rozumu, vše o své vůli, Česku a Slovensku objasňuje, APOKAPYPSOU těchto textů. Kristem vyvolené Česko však stále odmítá pochopit v Písmu skryté věci, o nezbytnosti uzavření NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVY, s novým Kristem, především se třemi odborníky na energetiku z VUT v Brně, s docenty Skálou, Kadrnožkou a Hiršem, kteří mají povinnost, oznámit křesťanskému lži lidu Česka, pravdu o energetice, a pravdu o Boží vůli, nastoupit neprodleně nízkoenergetickou cestu, dle Božích příkazů a ZÁKONŮ, při jejichž slyšení bude pomatený křesťanský lži lid plakat, a smát se zároveň. Vůlí Boží je, aby Česko a Slovensko, uzavřelo s novým Kristem, který je NOVÝM SLOVEM, NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU, což je smlouva, o neprodleném přijetí Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Boží hněv již neprodlévá, protože křesťanský lži lid Česka a Slovenska, stále nemůže najít nového Krista, ve veškerém Písmu od Krista, a vyznat své křesťanské viny, své mletí protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, o Ježíši Kristu v Písmu UKŘIŽOVANÉM, pouze křesťanskými hlupáky, pomocí křesťanského Písma. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Jak je opakovaně uváděno, z ministra průmyslu Martina Kuby, ze SYNA ZATRACENÍ premiéra Nečase, a z ministra financí Kalouska, nový Kristus, který je NOVÝM SLOVEM, učinil hlupáky tím, že od něho odstoupil částečkou svého DUCHA, v oblasti koncepce energetiky. Rovnost, DNE PÁNĚ 9.11.2012, stejně tak 26.5.2013, uvedla názory ministra Kuby, premiéra Nečase, a z ministra Kalouska, názory na jízdní řád pomatené vlády ČR, podle kterého budou vlády pomatenců pravice a levice, řídit energetiku, v dalších dvaceti, či třiceti létech, až do roku 2040. Je to koncepce energetiky naprosto nesmyslná, protože premiér Nečas a ministři Kuba a Kalousek, drze lžou o všem, jak o energetické současnosti, tak o energetickém výhledu pro rok 2040, kdy již dávno bude po energetickém, a tím i ekonomickém kolapsu, což je uvedeno ve všech 172 kapitolách pomalého POSLEDNÍHO Božího SOUDU vládnoucích pomatenců, které Kristus svým rozumem nepase a pást již nebude. DUCHEM CHUDÝ pomatenec MUDr. Kuba, tvoří dlouhodobé energetické koncepce naprosto nesmyslně, protože jeho vláda, a všechny vlády Česka, v době nového kapitalismu, v době, kdy se Kristus s Českem soudí, odstoupením svého rozumu, který je Boží milostí, pouze pro úplně poslušné, pokorné, dospělé a odpovědné, lže o tom, že energetiku Česka, při velice blízkém ropném, a tím ekonomickém kolapsu, vyřeší dostavba Temelína, a rekonstrukce Dukovan. Česko bude vysvobozeno od zlých, a pochybných politiků pravice a levice, jediným Zákonodárcem Česka a SVĚTA, novým Ježíšem Kristem, který je NOVÝM SLOVEM, až ministr Kuba, premiér Nečas a ministr Kalousek, budou odsouzeni za to, že nalezli zalíbení ve své křesťanské a energetické nepravosti, rozumem své DUŠE a TĚLA, která mají stejně debilní, jako DUŠE a TĚLA zvířat. Jejich energetická koncepce je naprostým nesmyslem, protože dostavba Temelína, a rekonstrukce Dukovan, neřeší ropný kolaps, ale pouze elektrickou energii, která, dle VUT v Brně a ČVUT, dle docenta Skály, v době socialismu, činila pouze cca deset procent, z celkově potřebné energie pro Česko. Dnes, při mohutné automobilizaci, činí procento elektrické energie, z celkem potřebné energie pro Česko, určitě méně, než deset procent. Pomatený ministr MUDr. Kuba, který se plete do energetiky, do které mu, z hlediska jeho profese lékaře, nic není, ve svých nesmyslných energetických koncepcích, prokazatelně o energetice lže, což je proto, že při odstoupení rozumu Krista, v částečce Božího DUCHA, nemá o koncepci energetiky, ani ponětí. Což je trest za to, že nemá ani ponětí o novém Kristu, o NOVÉM SLOVĚ, a jeho moci, nad každou lidskou DUŠÍ, a TĚLEM, které jsou stejné, jako DUŠE a TĚLA zvířat. Dle Rovnosti, Česko dnes vyrábí elektrickou energii z těchto zdrojů. Když elektrická energie tvoří cca deset procent celkové energie, energetická současnost vlády SYNA ZATRACENÍ, premiéra Nečase, je následující. Tepelné elektrárny 5,71 % z celkem potřebné energie. Jaderné elektrárny 3,23 %. Plynové a paroplynové elektrárny 0,45 %. Vodní elektrárny 0,32 %. Fotovoltaika 0,24 %. Větrné elektrárny 0,05 %. Dle Rovnosti, energetický mix po dostavbě Temelína, v roce cca 2025, kdy se po ropném kolapsu, ve SVĚTĚ zřítí jak energetika, tak ekonomika, bude energetika Česka vypadat takto. Tepelné elektrárny 2,3 % z celkově potřebné energie. Jaderné elektrárny 5,1 %. Plynové a paroplynové elektrárny 1,3 %. Fotovoltaika 0,6 %. Vodní elektrárny 0,4 %. Větrné elektrárny 0,3 %. Vláda SYNA ZATRACENÍ premiéra Nečase, má povinnost vyřešit koncepci energetiky na dalších tisíc let. Lže tvrzením, že elektrická energie Česko spasí, při blízkém ropném a tím i ekonomickém kolapsu. Technická elita Česka a SVĚTA, při odstoupení rozumu Krista, řeší koncepci energetiky naprosto nezodpovědně, protože musí být všem zřejmé, že Česko má nyní cca 0,32+0,24+0,05=0,61 % OBNOVITELNÉ ENERGIE, a v roce cca 2025 bude mít cca 0,6+0,4+0,3=1,3 % OBNOVITELNÉ ENERGIE. Energie z řepky není v Rovnosti uvedená, a je z hlediska celkově potřebné energie pro Česko, zanedbatelná. V Česku a Slovensku se všechno zhroutí, již velmi brzy, při velice blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, když se Česko k novému Kristu, k NOVÉMU SLOVU, neprodleně nevrátí. V Rovnosti lže Kristem pomatený ministr financí Kalousek, že výstavba Temelína není nutná, protože se při ceně dostavby Temelína ve výšce 200 až 300 miliard Kč, ekonomicky nevyplatí. Stejně lže SYN ZATRACENÍ premiér Nečas, který tvrdí, že dostavba Temelína Česko energeticky spasí, protože v roce 2030, kdy Česko ukončí těžbu uhlí, odstavené uhelné elektrárny, nahradí Temelín. Česko se ocitne „na suchu“ dříve, než v roce 2030, protože Kristus do energetiky Česka vidí, a v Písmu tvrdí, že v Česku již brzy, v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, protože Česko, SEDMI KNIHAMI APOKALYPSY těchto textů, je stejně pozdě varováno. Jer.1/17až12/2,4,16až51/58, Sír.4/18,5/5až12/12až43/26,31, 1.Kor.1/17až10/12až15/33, Iz.2/22až47/14až66/24, Ám.3/7,15až5/10,18až8/2,7až11/11, Zj.5/9až18/2až21/1až22/21, atd. Česko bude energeticky spaseno, až technická elita VUT v Brně, ČVUT a projektanti, atd., z Božího milosrdenství, budou mít o energetice NOVOU MYSL. NOVOU MYSL o energetice dá Kristus pouze těm, kdo se budou řídit, a kdo budou realizovat, Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech. Nahradit energii z ropy, při velice blízkém ropném, a tím ekonomickém kolapsu, lidským rozumem, který je stejný jako rozum u zvířat, nelze. Když  Česko, na přelomu věku konce éry fosilních paliv, nevloží veškerou starost o energetiku na Krista, na jeho příkazy, a na zákony POLE VĚDY Písma, nebude ani ropa, ani plyn, ani uhlí, a tedy ani žhavé uhlí na ohřátí. Proto v Kristem vyvoleném Česku, Kristus velice brzy naplní Písmo, o totálním zhroucení se energetiky, a ekonomiky. Kdo nyní chce cokoli v energetice řešit ekonomicky, jako ministr Kalousek, a ne dle Božích příkazů, a dle zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a etice, je novým Kristem, NOVÝM SLOVEM, prokletý, protože si nebere k srdci Boží vůli, protože zneužívá nové Boží SLOVO, které je novým BOHEM, novým Kristem. Odpočinutí od díla kapitalistické zhouby, a od nesmyslných válek o ropu, plyn, a vládu nad lidmi, je nezbytné. Systém zvyšující se ekonomiky, kterým je výroba nesmyslného odpadu, nesmyslná doprava, nesmyslná výstavba, či nesmyslná výroba, vede pouze k úplnému zániku Česka, a lidstva. Nový Kristus, v NOVÉM SLOVĚ, uvedl, že křesťanství v Písmu určil k úplné zkáze SVĚTA, a že proto jediná možná a správná cesta lidstva, je úplné zničení křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, islámu, atd. Česko má povinnost pochopit, že má povinnost nastolit vládu nového Krista, NOVÉHO SLOVA, jediného ZÁKONODÁRCE, nad celým SVĚTEM, z Božího milosrdenství, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Česko proto má povinnost, vzdělávat se Božími výroky o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, a to z veškerého Písma. Křesťanský lži lid bude plakat, až uslyší zákony POLE VĚDY Písma o ENERGETICE a mravech. Zároveň se však bude smát, protože lidé uvěří v moc nového Krista, v moc NOVÉHO SLOVA, zničit tmu a krutý zmijí křesťanský jed, a tím veškeré zlo na SVĚTĚ. Česko a Slovensko se stane vytouženou zemí, když to zkusí s Boží moudrostí, a s dokonalou láskou Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomii, ekologii a mravech proto, aby mohlo bydlet v bezpečí, v zimních bytových domech, aby mohlo SPOLEČNĚ STOLOVAT, v DOMECH SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, aby mohlo, když to Kristus dovolí, na dálnice položit koleje, aby mohlo změnit SPOLEČENSKÝ ŘÁD tím, že nad lidmi nebudou vládnout, ani drzí pozemští Otcové Satani kněží, ani jejich DĚTI, drzí politici pravice a levice, ale jediný ZÁKONODÁRCE, nový Ježíš Kristus, který je NOVÝM SLOVEM. Co Česku brání, jít tím ránem nového DNE PÁNĚ, který bude trvat tisíc let, dál, do Božího neotřesitelného království. Když Česko položí na dálnice koleje, bude, dle Rovnosti, cesta z Brna do Prahy trvat pouze hodinu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Nový Kristus, NOVÝ PŘÍMLUVCE, dá jako kořist, dá vládu nad mnohými těm, kdo nyní vytvoří NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU s Kristem. Těm, kdo vytvoří nové teologické DESATERO. A dále těm, kdo vytvoří technickou část SMLOUVY NOVÉ a VĚČNÉ, kterou je nezbytné vypracovat ve formě ÚSTAVY, která bude nadřazena všem lidským zákonům. Tuto TECHNICKOU ÚSTAVU je nezbytné vypracovat na dobu přestavby SVĚTA, na energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný, a to na dobu DVACETI LET, ve kterých budou probíhat práce, na energetické obnově celého SVĚTA. Nový Kristus, nový PŘÍMLUVCE, tím dá slávu SOBĚ SAMÉMU. Kristus dá slávu sobě samému, úplným zničením křesťanství, na Masarykově univerzitě v Brně. SKÁLA křesťanů, PRACHY, PENÍZE, jsou již STŘÍBREM ODVRŽENÝM. Jedinou SKÁLOU je nové BOŽÍ SLOVO, veškeré od Krista. Nového Krista musí každý milovat jako SAMA SEBE, pro znalost veškerého Písma od Krista. Proto je nezbytné předčítat NOVÉ SLOVO, které je pro Česko, po LETNICÍCH 2013, NOVÝM PŘÍMLUVCEM, ve všech médiích. Krtkům, TUNELÁŘŮM, kteří si na konci TUNELU PRIVATIZACE udělali TMU tím, že o novém Kristu, o PŘÍMLUVCI, nechtějí nic vědět, Kristus svůj rozum nevrátí. Všichni pomatenci, jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Přesto je nový Kristus, svým NOVÝM SLOVEM, neuzdravil. V případě, že se Česko k novému Kristu, k NOVÉMU SLOVU, neprodleně nevrátí, bude Kristem trestáno, odstoupením jeho rozumu o nové energetice, ještě tři až čtyři pokolení. Boží hněv neprodlévá. Bude ve všem po nedostatku, když to Masarykova univerzita, s novým Kristem zkusí. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. V květnu 2013, má Česko povinnost, vrátit se do doby Vánoc, porodit nového Krista, jako NOVÉ SLOVO, a učinit z Česka PUPEK SVĚTA, místo Vatikánu, zveřejněním SEDMÉ KNIHY APOKALYPSY. Drzý pozemský Otec, Satan Belzebub Benedikt XVI, svou brázdu nesmyslných válek v Iráku, Afghánistánu, Sýrii, Čečensku a jinde, již dooral. Další válečnou orbu, organizovanou PEKLEM Vatikánu, novým Belzebubem papežem Františkem, pomocí vojenských kaplanů, a žoldáků, nový Kristus, který je NOVÝM SLOVEM, již nechce. Vyžaduje, aby Kristem vyvolené Česko a Slovensko ho oslavilo celosvětově, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, uzavřením smlouvy NOVÉ a VĚČNÉ, o vybudování dokonalého SPOLEČENSKÉHO ŘÁDU, s jednotnou ÚSTAVOU, pro celý SVĚT. Kristus slíbil, že v tomto případě nečekaně rychle obohatí všechny bezdomovce, a všechny nezaměstnané, svou dokonalou spravedlností SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ dle kapitol 129,148až172, které je nezbytné zřídit nejenom z titulu Boží dokonalé SPRAVEDLNOSTI, ale především z titulu energetiky a ekologie. Kristus slíbil, že svým rozumem, se opět smiluje, nad svým technickým lidem, ze svého milosrdenství, až Česko a Slovensko, nového Krista oslaví tak mocně, jako byl oslaven, při svém prvním a druhém příchodu, v době HUSITŮ, a v době, kdy nastolil čtyřicet let pouště socialismu, kdy bohaté kapitalisty svrhl z jejich trůnu. V květnu 2013, již není možné nového Ježíše Krista, který je NOVÝM SLOVEM, křižovat, mletím křesťanských protikladných nauk, a promyšlených vychytralostí o Kristu. Česko povinnost, vrátit se do doby Vánoc, a porodit SLÁVU nového Ježíše Krista, který je nyní NOVÝM SLOVEM. Křesťanské lži o Kristu, křesťany na Velikonoce znovu UKŘIŽOVANÉM, již mají krátké nohy. Ve stávající nedemokratické OCHLOKRACII, vládnoucí zločinci jsou již pouze drzým lži lidem, protože odmítají ukončit svou vládu nad novým Kristem, který je novým Bohem, pro všechna světová nebesa. Česko má povinnost pochopit, že má povinnost nastolit vládu nového Krista, NOVÉHO SLOVA, nad celým SVĚTEM, z Božího milosrdenství, sepsáním NOVÉ ÚSTAVY, dle vůle jediného Zákonodárce Česka, Ježíše Krista, který je NOVÝM SLOVEM. Česko proto má povinnost, vzdělávat se Božími výroky o energetice, ekonomice, ekologii a mravech, a to z veškerého Písma od Krista. Máme ROK HADA, což je hlídač klidného spánku toho lidstva, které se ke Kristu vrátí, do ráje, z kterého Kristus vyhnal lidstvo, pomocí drzých pozemských Otců Satanů kněží, a jejich vojenských kaplanů. Nový Boží technický lid musí zajistit, aby Kristem vyvolené DVACETILETÉ ČESKO, bylo KRÁLOVNOU SÁROU, královnou MÍRU, které, dle písničky od Krista, vzdá hold i Řím tím, že vládce křesťanského PEKLA, pozemský Otec, BELZEBUB, papež František, sjede ze svých krvavých křesťanských nebes, jako blesk. Dle ČRo, dle pomatence Petránka, Kristus zajistil, že MINISTŘI VÁLKY USA a Ruska, jsou velice vzdělaní a mírumilovní lidé, kteří s radostí splní vůli Boží, o úplném zničení zbraní a vojsk, když to Česko a Slovensko, s novým Kristem zkusí. S radostí splní vůli Boží, o úplném zničení zbraní a vojsk na celém SVĚTĚ, když ji od Kristem vyvoleného Česka, a Slovenska, budou znát, v květnu 2013. Nový Kristus, NOVÉ SLOVO, v Písmu uvádí své energetické příkazy pro celý SVĚT, naprosto jednoznačně. 1.) Je nezbytné celosvětově ukončit provoz aut, kamionů a letadel. 2.) Celosvětově je nezbytné, na dálnice položit koleje, pokud se nový Ježíš Kristus, DUCH SVATÝ, nad novým Božím technickým lidem smiluje, svým technickým rozumem, v částečce Božího DUCHA, o energetice, a dá lidstvu dostatek nové solární, či jiné energie, pro výrobu, a provoz vlaků. 3.) Celosvětově je nezbytné stavět pouze domy zimní bytové, a domy pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, dle návrhu v kapitolách 129 a 148. 4.) Celosvětově je nezbytné úplně změnit výrobu, výstavbu, dopravu a spotřebu, kvůli energetické spáse veškerého lidstva. 5.) Celosvětově je nezbytné ukončit všechny nesmyslné války o ropu, plyn, suroviny, a vládu nad lidmi tím, že všechny státy, namísto vlád politiků pravice a levice, vytvoří VLÁDY SVATÝCH NEJVYŠŠÍHO, ve veřejných výběrových řízeních, dle návrhu v kapitole 135. Nový Kristus, který je NOVÝM SLOVEM, se do Česka a Slovenska vrátí, svým rozumem, ze svého milosrdenství, až SEDMÁ ZAPEČETĚNÁ KNIHA těchto textů, bude na SVÍCNU v ČRo a v ČT. Dogmata ekumenických církví o Ježíši Kristu UKŘIŽOVANÉM, již neplatí. Kristem souzení pozemští Otcové Satani kněží, pro odstoupení rozumu Ježíše Krista, svoje bludy protikladných nauk, a promyšlených křesťanských vychytralostí o Kristu, již nemohou obhájit. Zničením křesťanství v Česku, které je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, bude odstraněno veškeré křesťanské, buddhistické, hinduistické, židovské a muslimské zlo, na celém SVĚTĚ. Nový Ježíš Kristus vyčkává, chce se smilovat. Nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, bude Česko pustošit, odstoupením svého rozumu, dokud SEDM KNIH APOKALYPSY, bude v médiích, knihou SEDM KRÁT ZAPEČETĚNOU. Především rektor Bek má povinnost, POSLEDNÍMU SOUDU religionisty Mgr. Chalupy, a MUDr. Kašpárka, hlavního psychiatra LFMU, porozumět. Žalm96/7,107/10,18,27,43. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Kristus odstoupil svým rozumem i od architektů a urbanistů. Proto, místo sídlišť ze zimních bytových domů, dle návrhu na výkresech v kapitole 129, se staví solárně nepoužitelné paneláky naležato, nebo solárně nepoužitelné rodinné domy se střešními okny, samostatně stojící, které Kristus v Písmu zakázal stavět, na neuvěřitelně malých pozemcích. Kristus odstoupil, svým rozumem, od veškeré technické elity, která proto vede celý svět, na scestí, ve všem jeho počítání, protože vládnoucí OCHLOKRATICKÁ luza, nevěří textům Písma, že Kristus, do energetiky Česka, Slovenska, a SVĚTA, vidí, na rozdíl o hluchých a slepých pomatenců z VUT v Brně, a z Masarykovy univerzity, kteří již jenom lžou. Pří odstoupení rozumu Krista, pravdu neumí mluvit nikdo. Pomatenci z Masarykovy univerzity, stíní SVĚTLU SVĚTA Božího rozumu, které vzešlo pomalým POSLEDNÍM SOUDEM, úplně pomatených křesťanů, dvakrát mrtvých, a vykořeněných, za HUSITŮ a KOMUNISTŮ, z víry v křesťanské Bohy, v Baaly a v DÉMONY, což jsou vlastníci charity a almužny. Hospodin se APOKALYPSOU vyvýšil soudem křesťanů, z kterého pro SVĚT vzešlo SVĚTLO SVĚTA nového DNE PÁNĚ, který bude trvat tisíc let, pod vládou nového Krista, který je nyní ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH NEBES. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme.

Kvůli hlupákům, Pitrochovi, Vítkové a faráři Dominikovi, kteří jsou právně odpovědní za Domašovsko, se v ČRo, a v ČT, stále nesmyslně mele KOLOTOČ, lží o Kristu, a s touto lží související lži o energetice. Jenom drzý znalec Písma, ČERT farář Dominik, ví proč se tak děje. Odborníci na energetiku, usnuli, pro odstoupení rozumu Krista, v částečce rozumu Krista. Kvůli odkládání SOUDNÉHO DNE v restauraci U BIZONA, ze dne na den, v ČRo, a v ČT, například úplně pomatená Drábová, a před ní hlupák Pačes, mleli, či melou, své stupidní kolotoče, nesmyslných energetických koncepcí, o elektrické energii, přestože dobře vědí, že elektrická energie, je pro Česko naprosto nepodstatná, při velice blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu, celého SVĚTA. Docent Skála z VUT v Brně, v době socialismu učil, že elektrická energie, nyní včetně fotovoltaiky, tvoří pouze deset procent, z celkově potřebné energie. Lži lid Domašovska, uvržený Kristem, na dvacet let, do řádu imperialismu, militarismu a fašismu, nechce přiznat, že Drábová, a dříve Pačes, po odstoupení rozumu Krista, jsou stále v říši mrtvých. Pro jejich stupidní lži o energetice, nebude v Česku brzy, ani žhavé uhlí na ohřátí, což všechno uvádí Kristus, jak v Bibli, tak v písničkách. Takže je stále naděje, že v restauraci U BIZONA, se Kristus, nad Domašovskem, a Českem, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, smiluje. Starostka Vítková a starosta Pitrocha, drze zdržují okamžik, kdy lži lid Česka se bude smát, technické a náboženské debilitě vládnoucí elity, a současně bude plakat, při slyšení slov Božích zákonů, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Jejich zdržovací metody, jsou trestným činem. Ke Kristu je možné se vrátit, pouze požadováním druhého vyvlečení boháčů od koryt, nyní ke korytům elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého, elektronicky kontrolovaného NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Veškeré zlo špatných mravů v Česku, a cestu do energetického hrobu, nastolili neposlušní, drzí a mrtví pozemští Otcové Satani kněží, společně s neposlušnými, to je mrtvými, Baaly, a DÉMONY, DÉMONSKÝMI naukami ekonomů, tunelem privatizace, a prokazatelným lhaním hrobaře, či zločince, MUDr. Kuby, o energetice. Lhaní hrobaře MUDr. Kuby o koncepci energetiky, je odplata, za prokazatelné lži drzých pozemských Otců Satanů kněží o jejich Bohu. Bohem křesťanů, byla křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA, pouze do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000. Zlo imperialismu, militarismu a fašismu v Česku, pokračuje z toho důvodu, že Policie ČR v Rosicích, odmítá vyšetřovat jak lži Satanů kněží, tak odborníků na energetiku, z VUT v Brně, nového rektora VUT v Brně stepanek.p@fce.vutbr.cz, prof. Petra Štěpánka, děkana Fakulty strojního inženýrství prof. Doupovce dekan@fme.vutbr.cz, ředitele Energetického ústavu docenta Skálu skala@fme.vutbr.cz, děkana Stavební fakulty prof. Drochytku dekan@fce.vutbr.cz, a ředitele Ústavu technických zařízení budov, docenta Hirše 2450@fce.vutbr.cz, atd. Mlýny Boží melou pomalu, ale jistě. Bůh se smiluje nad poslušnými. Novému Kristu jsou k smíchu, lži stínového ministra průmyslu a obchodu ČSSD, URBANA, který v ČRo1 tvrdil, že politikům pravice a levice stačí, když udělají energetickou koncepci Česka, pouze na několik let, protože není v jejich moci, vyřešit energetiku Česka, při velice blízkém ropném, a tím i ekonomickém kolapsu. Pomatenec URBAN řešil prolomení limitů těžby uhlí z toho důvodu, že lidem, kteří topí uhlím, hrozí, že bez prolomení limitů, nebudou mít čím topit. Pomatenec URBAN uvedl, že v Česku topí uhlím cca tři miliony lidí. Kristus v Písmu uvádí pádné argumenty, proč musí takoví idioti, jakým je URBAN, vejít se svými žvásty o energetice, neprodleně do říše ticha. Odborně fundovaný, na vyřešení energetiky Česka a SVĚTA, je pouze nový Ježíš Kristus, a to ve svých příkazech, a zákonech POLE VĚDY Písma, o energetice, ekonomice, ekologii a mravech. Pouze jeho rozum o energetice, uvedený v Písmu, v Božích zákonech o energetice, je dobrý, nikoli rozum idiota URBANA. Kristus v Písmu uvádí energetickou koncepci Česka a SVĚTA, až na věky věků, pro ŽIVOT VĚČNÝ, energeticky, ekonomicky, ekologicky a mravně neotřesitelný. Proto orgány činné v trestním řízení, mají povinnost zajistit, aby tyto texty APOKALYPSY, byly na svícnu v médiích a to neprodleně. Je svoboda SLOVA, a svoboda, ve víru v nového Ježíše Krista. Česko má povinnost, neprodleně ukončit víru v křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, a nastolit novou víru, v nového Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, který možná, svým rozumem, ze svého milosrdenství, Domašovsko a Česko, energeticky spasí a zachrání, když se nad nového Krista, a jeho rozum o energetice, uvedený v Písmu, ve veškerém od Krista, nebude nikdo povyšovat. Již dávno bylo v Česku rozhodnuto o tom, že ropovod DRUŽBA nelze obnovit, pro nedostatečné zásoby ropy v Rusku. Ropovod Družba je starý již padesát let. Je nezbytné nyní prolomit lži o energetice, protože ropovod DRUŽBA již přesluhuje, a ropa nebude. Hrdinu, boháče Babiše, Kristus odvrhne proto, aby skončily jeho slavná auta a jeho éra. Příslušné texty Písma budou objasněné Bohu milému Otci Dominikovi, když se spolu znovu sejdeme. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

Přetaženo z dřívější kapitoly 120 pro MSZ v Praze pro trestní stíhání vlády, parlamentu a prezidenta, rektorů ČKR, soudců, atd. Údaje o energetice jsou rozdílné z titulu různých zdrojů. Den odeslání této kapitoly je den soužení, trestání a ponižování. Plod Syna navěky dokonalého, nového rektora VUT Karla Raise, druhého živého Boha po Janu Husovi, je připraven vyjít z lůna, což je Písmo v pravdě, ale rodička, VUT v Brně, nemá sílu k porodu. Kéž Hospodin již potrestá premiéra Paroubka, který haní svou politikou zvyšující se ekonomiky, neviditelné ruky trhu, Boha živého, Stanislava Oplatka, nechť tohoto Nejvyššího číšníka restaurací a jídelen, velkovýkrmny Božích prasat Česka, pasených trojiční Kristologií, Hospodin potrestá za slova, která slyšel po jeho návštěvě u rektora Jana Vrbky na VUT v Brně, že křesťanský kapitalismus bude pokračovat a nová vláda Česka bude opět z politiků a z několika „odborníků“, dosazených Paroubkem a nikoli pouze z odborníků, vzešlých nikoli z voleb, ale pouze z odborných profesních skupin, na základě veřejného výběrového řízení, což zajistí horlivost Hospodina zástupů z celého Česka a Slovenska a ze Sijónu, z VUT těch, kdo vyváznou. Hospodin je štítem novému Jeruzalému Česka již 15 let + 3 roky trestání podsvětí trojiční Kristologie, která již nesmí vyhlížet Boží věrnost, již je v jámě a v pasti, 2.Kr.7/13,19/3,31,20/5, Zj.2,3,21,22, Iz.38/5,18, atd. Rómové pochopte, že vládnoucí, teokratická luza není moudrá, dovedla lidstvo do energetické pasti, připravené Bohem, a že především Vám Bůh prostírá ubrus společného stolování, jí se a pije, namažte Rómové své štíty, před pěti Rómy s transparenty hadů kněží na žerdi, „utečou“ všichni. Kdo z Vás uvěří v Boha, již může nakupovat bez peněz a dostane nadbytečné byty prasete Čunka a jemu podobných prasat, Iz.19/12,21/5,30/17, Jud.12, 4.Moj.21/8, 5.Moj. 32/28až43. Stejně tak všichni utečou před pěti soudci, o což jsou opakovaně žádáni především JUDr. Milena Hojovcová, MSZ, JUDr. Petr Coufal, KSZ, JUDr. Pavel Rychetský, ÚS, JUDr. Iva Brožová, NS, JUDr. Renáta Vesecká, NSZ, anděl strážný teokratického režimu z Policie ČR Brno střed, strážnice Popovičová a anděl strážný z Policie MMB, Křenová 4, z přestupkového oddělení, který se odmítl představit a převzít 87-mou kapitolu České bible, namísto blokové pokuty 1000 Kč, kterým byla 87-má kapitola elektronicky doručena, mnohým s podpisem na předávacím dopisu, předaným na podatelnách osobně. Všechno „prvorozené“ zrozené trojiční Kristologií, je pobito. Na soudech opět zavládne spravedlnost, Žalm94/15,105/36. Především však před pěti špičkovými odborníky z VUT utečou všichni, což musí zajistit, bohatý „pravičák“, nový rektor VUT, Karel Rais, právně odpovědný za výuku. Technické pravici vzdá Bůh chválu, až Česko zachrání z totální energetické krize, což má možnost v Česku udělat každý způsobem, který Bůh v Písmu určil, zveřejněním POSLEDNÍHO SOUDU, který snímá hříchy trojičních Kristologů a odstraňuje nepravost jejich víry v Baaly, v kapitalisty, namísto v Boha, což rozbíjí pohlavní kůly, to je oltáře všech trojičních Kristologů tím, že budou odstraněny peníze, největší zlo, čímž bude spojen svět v jedno velké Česko a nastoleno neotřesitelné království trvale udržitelného života, dle pravdy Písma a dle POLE VĚDY Písma. To je odstranění smrti, kterou je litera Písma trojiční Kristologie, pozůstatkem Božího lidu s duchem práva, pro ty, kdo zasednou na Božím soudu a zmužile vrátí boj k bráně Božího království, Jób40/14, 2.Kr.7/13, Zj.2a3, 2.Kor.3/5, Iz.25/8,27/9,28/5,58/10. Teokratická luza vládců se nedotazuje pravdy Písma, leč i Bůh je moudrý, přivodil zlé věci, nezrušil svá slova o nutnosti zrušit peníze, největší zlo a spojit národy v jedno velké Česko. Povstal proti domům „letním“ vlády Paroubka, jehož koně, politici a kněží, jsou jenom tělo církve modlářské stvůry kardinála Vlka, kterou jsou tesané a lité modly. Proto kněží, politici a ti, kdo nepatří Hospodinu, nepatří do neotřesitelného království, zhynou kvůli neotřesitelné energetice, zrušením peněz, což Bůh všechno v Písmu oznámil předem, Iz. 31/1až3,48/5. Otřesitelnou energetiku Česka tvoří 90 % energie, která je zapotřebí především na dopravu, výrobu a vytápění. Elektrická energie, tvoří pouze cca 10 % z celkem 100 % potřebné energie. Pochopte trestné jednání čtyř posledních vlád (a ooobrn@mvcr.cz), když v dlouhodobých koncepcích (na 30 let), premiér Špidla a ostatní řeší pouze cca 10 % elektrické energie a do dlouhodobé koncepci nezahrnuli zbývajících 90 % potřebné energie, což přes podaná trestní oznámení ignorují. Plán Paroubkovy a nyní Topolánkovy vlády je, zajistit pouze 8 % obnovitelné energie z cca 10 % potřebné elektrické energie, což je dle požadavku EU, pouze 0,8 % obnovitelné energie, z celkem, pro život lidí potřebných, 100 % energie, za což musí být čtyři poslední premiéři dáni do vězení, pod zámek. Vševědoucí Bůh počínání Topolánkovy vlády předpověděl a říká, že v Česku nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí, Iz.47/14. Proto Bůh s pastýři Špidlou, Grossem, Paroubkem a nyní i Topolánkem, ztratil trpělivost, Zach.11/8. Dovedli Česko do jámy, do lisu, do energetické pasti. Musí být vytažení a zavřeni pod zámek, Iz.24/22. Nemajetní Rómové, staňte se prvorozeným výhonkem spravedlivým, Iz.11/1,14/30, Jer.33/14, společně „vyjdeme“ a zatopíme mlhou ze stříkacích pistolí, až po střechy, rektorát VUT Brno. Tím donutíme rektory Vrbky a Raise, vzduchotechnika docenta Hirše a profesor Jíchy, udělat informativní energetickou bilanci pro Boží, nízko energetický dům, se solární energetikou. Místo solárních trubic s parabolickými zrcadly, namísto hlavic na vrcholech sloupů, to je kotlů termických elektráren, či bronzových hadů solárních výměníků, dříve navrhovaných, jsou navrhovány zelené fotovoltaické panely, či hlavice Hydrosol, nebo jiná solární energetika od Boha, 1.Kr.7/15, 4.Moj.21/8. Největší krizi v dějinách lidstva, blízkou energetickou krizi, má, dle Boží vůle, vyřešit sám Bůh tím, že po zveřejnění POSLEDNÍHO SOUDU, s pomocí Božího rozumu, umožní lidem vyřešit „zimní“ dům, který rektoři Vrbka a následně Rais, nechávají stále na VUT Brno v troskách. Proto ani docent Hirš, „nevyměřil“ město z těchto domů tak, aby domy nebyly ve stínu SKÁLY hlupáků, kterou jsou PENÍZE, PRACHY, MAJETEK, vojenští kaplani, auta a zbraně, Kaz.7/12, ale plně osluněny i v zimě, kdy je slunce nízko nad obzorem, Ag.1/9, Zj.21, Žalm19/5, Iz.31/9,44/5,8.

 

Rómové, „potravu“ máte v domě, na Bratislavské 42 u ředitele DROMu, pana Zimy, či vládního zmocněnce, pana Holomka, z Francouzské 84, kteří Vás odmítají spasit rozmnožením této kapitoly a jejím předáním Rómům na Slovensko, donuťte je to udělat a můžete to zkusit to s novým živým Bohem, s Božím rozumem, s technikem, rektorem VUT Brno Raisem, Iz.10/13,33/12, Mal.3/10, Žalm82/5, Jan10/34. Když „vyjdete“, donutíte akademiky, či koně, 2.Král. 7/13, vyrazit“ a „projet“ zemi křížem krážem. Boha uklidní, že severní země, Česko, může nahradit fosilní paliva solární energetikou, instalovanou na „zimních“ domech, Zach.6/8, Ám.3/15. Lidé uznají existenci Boha, pomocí Písma v pravdě a tím uznají Boží cestu, která je bez peněz a tím bez nedostatku, jako svou spásu a uznají jako nezbytné, spojení všech států, či EU, v jedno velké Česko. Stejně nekonečná práce je donutit „natáhnout“ měřící pásmo pro rozmístění domů. Urbanismus a architektura budou mít jediné kritérium, vzdálenost domů od sebe musí být taková, aby byla plně osluněna východní, jižní a západní fasáda i v zimě, kdy je slunce nízko nad obzorem. Měřící Pásmo musí v ruce držet vzduchotechnik, docent Hirš z VUT Brno, který má v popisu práce zjišťovat putující stíny domů. Žádný dům nesmí být ve stínu ostatních domu, nejenom kvůli zrcadlům, či kvůli „Trombeho“, skleníkové stěně s posuvnými okny od firmy optimibrno@quick.cz, která je součástí fotovoltaických panelů, která musí být také zdrojem energie pro „zimní“ domy, v přechodném a zimním období, kdy je slunce nízko nad obzorem, vše, dle mnohokrát opakovaných textů Písma. Mám „udeřit“ o hlavice sloupů solárně termických elektráren, Ámos 9/1, což bylo původní řešení, a udeřit domem zimním, nízko energetickým, až o 200 x nižší tepelné ztráty než dnes, o dům „letní“, o ocelové, prosklené věže, které Bůh, jako dvojče, zbořil v USA, 11. 9. 2001, Ám.3/15. Cesta Boží energetiky jsou hlavice na sloupech, či fotovoltaické panely, a pokud se navrhované řešení technikům VUT a ČVUT nelíbí, nechť plní vůli Boží, přiznají Bohu moc ovlivňovat jejich myšlení a potom ať sami hledají, co znamená výraz „tři krát okno proti oknu“. Dům „letní“, to jsou věže z oceli a ze skla s klimatizací, které např., dle médií, si staví nyní KSČM v Praze, jako sídlo. Bůh tyto „letní“ věže, které bylo možné stavět, když dal Bůh lidstvu velké množství fosilních paliv, zakázal již v 1.Moj.11. Dům zimní je uváděný, nízko energetický dům, kde ztráty musí být cca 200 x nižší, než uvádí současné normy, který musí mít popisovanou solární energetiku a když se technikům na VUT nelíbí, nechť navrhnou jiný, takový, který bude jediný možný pro celé Česko. Je snad prorok Stanislav Oplatek potřeštěnec. To jenom pro velkou nepravost rektorů Vrbky a Raise a pro velkou nevraživost vůči chudým Rómům, Oz.9/7,16. Dle časopisů „21. STOLETÍ“ z 9. 9. 05 a z února 07, „TÝDEN“ z 29. 8. 05 je upřesněna, pro informaci rektorů ČKR, právně odpovědných za výuku, energetická situace ropných gigantů. Jak již bylo uvedeno, 21. STOLETÍ z února 07 uvádí, že za použití současné solární techniky je možné pokrýt obnovitelnými zdroji elektrickou potřebu Česka z 31 %, což jsou však pouze 3 % celkové obnovitelné energie a to za předpokladu, že budou stavěny pouze nízkoenergetické domy, se solární architekturou. Nyní jsou údaje doplněny o údaje z Rovnosti, ze dne 25. 1. 2006, o době dotěžení ropy, čímž poklesne těžba min. o 26,5 %. Sníží se denní produkce ze současných 80 mil. barelů ropy na maximálně 58,8 mil. barelů za den (dle jiných údajů o více procent), což znamená totální energetický světový kolaps, války velmocí o ropu a pro Česko úplné zastavení dodávek ropy i plynu, tedy totální energetickou katastrofu, které může Česko zabránit tím, že přijme pravdu Písma. Putin ropu raketami ubrání pro sebe. Dle ČRo, pro Česko „dojde“ plyn během třiceti let. Znamená to, že jestliže svět úplně spotřebuje, naprosto nesmyslně, ropu, dle Rovnosti za 40,5 roků i plyn, během deseti let USA obsadí nejenom Irák, ale i Irán. Rusko všechny nové naleziště ve svém okolí uhájí proto, aby všichni nesmyslně rabovali, co se vyrabovat dá, bez ohledu na malé státy, jako je Česko, kterým nezbude na přestavbu nic. Proto tvrdí muži VUT, ČVUT a AVČR, Iz.19/4, musí převzít veškerou politickou moc v Česku a pověřit premiéra Topolánka a jeho novou vládu odborníků (dle kap.118, str.11) změnit paradigma.

 

Stát

Podíl na světové produkci v %, dle Týdnu 7/2006

Produkce v milionech barelů denně.

Doba dotěžení ropy- Rovnost z 25.1.06

Spotřeba v milionech barelů denně, dle Týdnu z 29.8.05.

Podíl na světové spotřebě v %, dle Týdnu 7/2006 a 21.Století z 9. 9. 05

Podíl zásob ve světě v %. Dle Týdnu z roku 2005 a 2006

Saudská Arábie

13, 8%

10,4 (dříve 8,73)

 

24,9 %

(22,10 %)

Indie

 

2,3 (výhled = 7) 3,1%

 

USA 8,53%

8,7 (dříve 9,02), dotě-ženo mělo být v roce 2017, nyní později

20,7 24,89%

pouze 2,47 %

nové naleziště, od roku 2012

Rusko 11,86%

 

Irán 5,24%

Mexiko 4,93%

Čína 4,51%

Norsko 3,88%

 

Kanada 3,82%

Venezuela 3,97%

Spojené arab. emiráty

3,25%

Kuvajt

Nigérie

Irák

Japonsko

Německo

Itálie

Brazílie

Jižní Korea

Francie

Libye

Kazachstán

9,3 (dříve 7,29), bude dotěženo v r. 2027

4,1 (dříve 3,82)

3,8 (dříve 3,59)

3,6 (dříve 3,30)

3,2 (dříve 3,41), bude dotěženo v roce 2016

3,1

2,9

2,8

 

2,5

2,5

2,0 (dříve 2,45)

 

 

 

 

 

 

2,6 3,41%

 

2,0

 

6,5 (výhled = 19,0) 8,19%

3,2

 

3,1 2,64%

 

 

 

2,5

 

 

5,4 6,41%

2,6 3,28%

2,38%

2,2

2,1 2,78%

2,0 2,50%

4,6 % (6,08%)

 

8,5 % (11,5%)

 

 

 

 

 

7,4 % (6,50%)

9,3 % (8,23%)

 

9,2 % (8,33%)

(2,97%)

10,7 % (9,7%)

 

 

 

 

 

 

(3,29%)

(3,33%)

 

TÝDEN uvádí, že Čína počítá se čtyřnásobkem dnešního dovozu, o Indii TÝDEN nepíše, ale Indie zřejmě bude chtít také dosáhnout úrovně USA. Rovnost uvedla, že těžba ropy skončí v USA (nyní má USA nové naleziště), v Rusku ve Velké Británii, stejně tak v Norsku tak, jak je uvedeno v tabulce. Z tabulky je potom zřejmé, že cca za dvacet let se skončí těžba ropy nejenom Norsku, Rusku, ale také v ostatních státech. Výpadek těžby ropy bude tedy ve velice krátké době v těchto státech: Mexiko 3,8; Čína 3,6; Norsko 3,2; Kanada 3,1; Nigerie 2,5; atd. což je celkem cca 16,2 milionů barelů denně, které nebudou, protože zvyšovat těžbu ropy jinde, je nesmyslem a Bůh to zakazuje. Bůh nemá zálibu v desetitisících potocích ropy, Micheáš 6/7, ani ve společném státním měšci, Přísloví 1/14. Při nezvyšování těžby ropy tedy bude pro celý svět za cca dvacet let těženo cca: Saúdská Arábie 10,4; USA 8,7; Irán 4,1; Venezuela 2,9; Spojené arabské emiráty 2,8; Kuvajt 2,5; Irák 2,0, což je celkem cca 33,4 0 milionů barelů denně, což je cca 58 % stávajícího množství, o které bude svět bojovat o čemž jasně mluví bhagavadgíta. Nebude-li Česko, na základě svého falešného ega jednat podle pokynů Boha, to je pravdy Písma, a vzdá-li se boje o realizaci neotřesitelného království, budou veškerá předsevzetí marná. Povaha Bushe a Putina je přiměje k boji o ropu a Česko bude energeticky ztraceno, bhagavadgíta 18/59. Dovoz ropy do Česka se děje z Ruska 71,0 %, kde těžba ropy končí během cca 20–ti let a Ázerbájdžánu 17,6 % Kazachstánu 3,8 %, Libye (OPEC) 3,7 %, Alžírska (OPEC) 2,0 %, Turkmenistánu 1,2 % a Sýrie 0,7 %, kde většinou těžba ropy končí do dvaceti let. Státy OPEC zveřejnily zprávu, že již koncem roku 2015 nebudou schopné pokrýt extrémně stoupající světovou poptávku. Je tady zřejmé, že úvaha zveřejněná v TÝDNU o zhroucení České a světové ekonomiky, závislé na ropných dodávkách, je reálná, stejně tak, že ropa se stane předmětem mnoha otevřených válek, které se již začaly „dobytím“ Iráku, Čečenska a vyhrožováním Iránu, který chce zabránit okupaci své země, výrobou jaderné bomby. TÝDEN také uvádí, že EU dováží 26,0 % ropy z Ruska, 3,7 % z Kazachstánu, 1,6 % ze Sýrie, 6,5 % z Iránu, 2, 6 % z Iráku a 13 % ze Saúdské Arábie. USA potom dováží 16,0 % z Kanady, 37,1 % OPEK bez Venezuely, 12,9 % z Venezuely a 15,8 % z Mexika. TÝDEN píše, že dle Bushe, musí USA omezit dovoz ropy z Blízkého východu, odkud dováží téměř 40 % ropy, o tři čtvrtiny. Současnost je v rozporu s jeho prohlášením, protože dovoz ropy do USA se každoročně zvyšuje, Bush usiluje o zvýšení těžby na Blízkém východě a tím o snížení ceny, což vyvrací jeho řeči o nezájem o dovoz ropy a současně zvyšuje dovoz ropy z jiných nalezišť a to z Kaspického moře, kde byl uveden do provozu ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, odkud nově USA vozí ropu největšími tankery. Týden uvádí, že „trojiční“ Bush káže vodu o nutnosti šetřit ropu přechodem na nové energetické zdroje kvůli ekologii a sám pije svoje „posvátno“, to je, pije benzin, což dělají všichni bohatí, jejichž posvátnem a Bohem, jsou peníze, kterým slouží, namísto Bohu, Luk.16/13. Bez ropy peníze nebudou, bez ropy bude kolaps, což všichni ví, i náš trojiční HUSITA Paroubek a „pták“ Topolánek, proto nesmyslně kolaps oddalují. Bushova letadla mají spotřebu 1700 l na 100km, vrtulník 2000 l na 100 km a auto 13, 2 l na 100 km. TÝDEN nepíše o tom, že totální ropný kolaps nastane do 20-ti let, při dotěžení ropy v Rusku a v mnoha dalších státech a že Bůh pokoje, 1.Kor.14/33, který nepotřebuje svědectví od Stanislava Oplatka, ropný kolaps, což je pro Česko energetická past, nechce, Luk.21/34, Jan 5/34. Lidem se narodil SYN ČLOVĚKA, Rómové z holobytů, kterému dává Bůh moc konat soud a proto, kvůli své spáse, na starého Boha, na peníze, musí všichni rychle zapomenout a vymazat ho z své paměti. Jenom tak bude mít Česko ŽIVOT VĚČNÝ a slávu od Boha. Všichni se stanou spravedliví vírou v Boha, bez skutků stávajících zákonů, při úplné poslušnosti deseti Rómů.

Nikdo již v Česku není pod zákonem zákoníků, ale pod Boží milostí, Ježíš Kristus, Rómové z holobytů, jsou kříšení z mrtvých, Jan 5/27,38,44, Řím.3/28,6/14, 1.Kor.15/17. TÝDEN píše, že vodík automobilizaci nespasí. Musí se získávat buď z fosilních paliv, nebo elektrolýzou a jeho zkapalnění na –253 stupňů C, je velmi náročné na spotřebu elektrické energie. Skladování plynu nelze bez Božího rozumu vyřešit, uvádí všechna média. Bionafta automobilizaci také nespasí, určitě nebude stačit ani na veřejnou dopravu a pro zemědělství. Stejně tak nespasí energetiku fotovoltaické panely, které mají tak malé výkony, že i dle rektora Vrbky z VUT, jsou kamufláží pro lid, což platí např. pro Německo, kde se nejvíc instalují, protože na sebe vydělávají, kvůli vysokým státním dotacím. Lid si myslí, že energetiku vyřeší, až budou, díky státním dotacím, na každé střeše. Není to pravda, uvádí 21. STOLETÍ. Navíc jsou fotovoltaické panely jsou výrobně náročné a lidstvo již nyní musí posuzovat energetickou náročnost výroby panelů a malé množství získané energie, po dobu životnosti panelů. Všechny uvedené alternativy obnovitelné energie, v programu vlády premiéra Paroubka a Topolánka činí méně než jedno procento celkem potřebné energie a z opakovaně uváděných důvodů, je program vlády Topolánka trestný, z opakovaně uváděných důvodů. Ohrožuje nejenom lid ČESKA, ale celého světa, totální energetickou krizí a válkami, uvedenými v bibli jako trest, dokud se Česko neobrátí od Písma v liteře, k Písmu v pravdě. Lidstvo celého světa musí vědět, že existuje Bůh, že Bůh je tvůrcem Písma a lid celého světa musí vědět, jaké jsou příkazy Boha pro současnou dobu PŘELOMU VĚKŮ. Sedm opakovaně uváděných rektorů, či exrektorů, právně odpovědných za výuku, to musí zajistit. Dosyta se již najedli pohany, ne slávy, protože stále nelze tyto dřeva „probudit“. Něco takového má být učitelem?, 1.Kor.10/11, Ab.2/18. Bůh ztrestá ty, kteří si stále říkají „Hospodin neudělá nic dobrého, ani zlého“. Nyní v plen bude vydán blahobyt všech a domy všech lidí ve zpustošení. Lidé vystavěly domy a nebudou v nich bydlet, protože klimatizované „věže“ ze skla a ocele, králičí výstavbu rodinných domů pro milionáře a stávající výstavbu bytových domů, musí nahradit pouze bytové domy „zimní“, nízko energetické, samostatně stojící, se solární a vodíkovou energetikou, kterou lidstvu nově dá Bůh. Rómové, musíte nyní zajistit, aby znovu jako plevy nepřelétl den VAŠEHO SVATKU, úplněk 1. 6. 07, Den Páně, Den vzkříšení z mrtvých. Na VUT Brno nesmí být, „zimní“ dům Hospodinův, v troskách, je určen i Vám, Sof.1/12,2/2,3/11, Ag.1/9, Ám.3/15, Žalm81/4. Časopis 21. STOLETÍ uvádí, že termonukleární reakce produkuje radioaktivitu a z tohoto hlediska se příliš neliší od stávajících štěpných reaktorů, že způsobí devastaci krajiny a že první zkušební blok dodá energii v roce cca 2050, pokud ji vůbec dodá, protože tato prognóza může být stejná, jako v polovině 20. století, kdy se rovněž předpokládalo, že v roce 2000, bude mít lidstvo, díky této energii, trable za sebou. Jak již bylo uvedeno v kapitole 74 České bible, jaderné elektrárny, dle docenta Skály z VUT, nejsou pro lidstvo řešením, protože URAN bude dotěžen dříve než uhlí a je nereálné, aby např. v Česku nahradily fosilní paliva, jak si to představuje ČRo 2, VUT a ČVUT, protože v Česku, by se muselo postavit cca padesát nových jaderných elektráren, velikosti Temelína, jak je to uvedeno v kapitole 74, či dle koncepce hrdlicka@fs.cvut.cz z ČVUT, daleko více (pouze pro provoz dopravy 40 „Temelínů“), vzhledem k účinnosti přeměny el. energie na vodík. Peníze již budou nevěstčí mzda, nebo psovská odměna a tato kapitola je prvotina z plodů role, kterou Bůh ČESKU dal, je to plný koš ovoce neotřesitelného království, které uzrálo u potoka na Říčkách, 5.Moj.23/19,26/9, Ez.47/12. Boží, neotřesitelné království, kde namísto peněz bude naturální plnění, se rektorům ČKR, nelíbí. Nelíbí se jim, že každý Róm, stejně jako oni, bude mít nárok na stejný, plně vybavený byt, v domě, který VUT musí navrhnout jako Boží, nízko energetický bytový dům, pro celé ČESKO stejný. Že každý bude mít nárok společně stolovat, bude mít nárok na snídani, oběd a večeři, v objektech pro společné stolování, které musí VUT navrhnout jako typový projekt, stejný pro celé ČESKO. Nelíbí se jim, že Bůh, Písmem v pravdě, pod pohrůžkou totálního energetického a ekologického kolapsu a pod pohrůžkou dalších, celosvětových válek o suroviny, vyžene z hlav lidí zvířecí pudy chamtivosti, což je modloslužba, např. Iz.3/16, Kol.3/5. Rektorům se nelíbí, že každý bude mít nárok na dobré oblečení a že pro vzdělání a práci každého, i pro Rómy, bude platit následující. Každý Boží lévijec v ČESKU, bude schopen služby až od dvaceti pěti let. Do 25 let se budou všichni, různým způsobem vzdělávat a učit různým činnostem. Pracovat bude každý Boží lévijec v Česku od 25-ti let do 50-ti let a potom již svým pracujícím bratřím bude pouze přisluhovat ve strážné službě trvale udržitelného života. Již nebude Baalů, vlastníků, kteří lid, díky trojiční Kristologii, sloužící Písmem v liteře, Baalům, vlastníkům, a rektoru Vrbkovi, právně odpovědnému za chybné koncepce, nesmyslně trápí, až lid kvílí, 4.Moj.8/23, Iz.52/5. Rómové musí zahájit soud se „staršími“ svého lidu a s velmoží jeho, kteří spásají Boží vinici a mají ve svých domech, oč obrali utištěného. Jakou mají cenu, rektoři ČKR, když nemají než dech svého chřípí a když rozum, který jim v Písmu v pravdě dává Bůh, odmítají, Iz.2/22,3/14.

 

Časopis 21. STOLETÍ uvádí, že termonukleární reakce produkuje radioaktivitu a z tohoto hlediska se příliš neliší od stávajících štěpných reaktorů, že způsobí devastaci krajiny a že první zkušební blok dodá energii v roce cca 2050, pokud ji vůbec dodá, protože tato prognóza může být stejná, jako v polovině 20. století, kdy se rovněž předpokládalo, že v roce 2000, bude mít lidstvo, díky této energii, trable za sebou. Jak již bylo uvedeno v kapitole 74 České bible, jaderné elektrárny, dle docenta Skály z VUT, nejsou pro lidstvo řešením, protože URAN bude dotěžen dříve než uhlí a je nereálné, aby např. v Česku nahradily fosilní paliva, jak si to představuje ČRo 2, VUT a ČVUT, protože v Česku, by se muselo postavit cca padesát nových jaderných elektráren, velikosti Temelína, jak je to uvedeno v kapitole 74, či dle koncepce hrdlicka@fs.cvut.cz z ČVUT, daleko více (pouze pro provoz dopravy 40 „Temelínů“), vzhledem k účinnosti přeměny el. energie na vodík. Peníze již budou nevěstčí mzda, nebo psovská odměna a tato kapitola je prvotina z plodů role, kterou Bůh ČESKU dal, je to plný koš ovoce neotřesitelného království, které uzrálo u potoka na Říčkách, 5.Moj.23/19,26/9, Ez.47/12. Boží, neotřesitelné království, kde namísto peněz bude naturální plnění, se rektorům ČKR, nelíbí. Nelíbí se jim, že každý Róm, stejně jako oni, bude mít nárok na stejný, plně vybavený byt, v domě, který VUT musí navrhnout jako Boží, nízko energetický bytový dům, pro celé ČESKO stejný. Že každý bude mít nárok společně stolovat, bude mít nárok na snídani, oběd a večeři, v objektech pro společné stolování, které musí VUT navrhnout jako typový projekt, stejný pro celé ČESKO. Nelíbí se jim, že Bůh, Písmem v pravdě, pod pohrůžkou totálního energetického a ekologického kolapsu a pod pohrůžkou dalších, celosvětových válek o suroviny, vyžene z hlav lidí zvířecí pudy chamtivosti, což je modloslužba, např. Iz.3/16, Kol.3/5. Rektorům se nelíbí, že každý bude mít nárok na dobré oblečení a že pro vzdělání a práci každého, i pro Rómy, bude platit následující. Každý Boží lévijec v ČESKU, bude schopen služby až od dvaceti pěti let. Do 25 let se budou všichni, různým způsobem vzdělávat a učit různým činnostem. Pracovat bude každý Boží lévijec v Česku od 25-ti let do 50-ti let a potom již svým pracujícím bratřím bude pouze přisluhovat ve strážné službě trvale udržitelného života. Již nebude Baalů, vlastníků, kteří lid, díky trojiční Kristologii, sloužící Písmem v liteře, Baalům, vlastníkům, a rektoru Vrbkovi, právně odpovědnému za chybné koncepce, nesmyslně trápí, až lid kvílí, 4.Moj.8/23, Iz.52/5. Rómové musí zahájit soud se „staršími“ svého lidu a s velmoží jeho, kteří spásají Boží vinici a mají ve svých domech, oč obrali utištěného. Jakou mají cenu, rektoři ČKR, když nemají než dech svého chřípí a když rozum, který jim v Písmu v pravdě dává Bůh, odmítají, Iz.2/22,3/14.

 

Přetaženo z kapitoly 74. Dle rektora VUT Vrbky, rektora Raise a Havlíčka, energetiku vyřeší jaderné elektrárny, opačný názor má docent Skála z VUT. Jaderné elektrárny nejsou, dle docenta Skály z VUT, pro lidstvo řešením, protože uran bude dotěžen dříve než uhlí. Vláda v SRN rozumně rozhodla, že jaderné elektrárny, pro nebezpečí havárie, postupně vyřadí. Doposud byla řešena energetika konstruováním stále dokonalejších turbin, kotlů, atd., pro „zpracování“ fosilních paliv. Předpokladem vyřešení energetické situace lidstva je, dle Písma, DŮM, který musí být obydlím vznešeným, sídlem po všechny věky, 1.Kr.8/13. Bůh požaduje, aby hlavním zdrojem energie bylo slunce, Žalm19, Mal.3/20 a dalších textů Písma. VUT, ČVUT, AVČR a nová vláda, se musí svými skutky hodně rychle „modlit“, aby lidstvo dostalo od Boha včas nové sídlo, dům úplně vytápěný sluncem, v němž bude člověk navěky přebývat, postavený dle současných technologií, dle 1.Král.7a8, namísto výzkumného domečku, zbytečně postaveného v areálu VUT. Nové technologie Česko od Boha dostane, až se rektoři ČVUT Havlíček a VUT Rais, před Bohem pokoří, Žalm 51/19. Lidstvo téměř zlikvidovalo fosilní paliva za 300 let a za dalších 15 let, musí být energetika pouze solární a vodíková. Vláda KOZLŮ ČSSD nebere v úvahu, že v roce 2033, v době výročí konečného ukřižování Ježíše Krista kněžími a církvemi, při současném nárůstu světové spotřeby energií 3x, z ropy a plynu nezůstane nic, či torzo, ČESKU nedostupné. Docent Skála uvedl, že více než polovina energie je spotřebována pro provoz dopravy, zbývající část pro průmysl a vytápění. Odborník z Karlovy univerzity v médiích uvedl, že elektro energie z celkové spotřeby energií, činí pouze deset procent. Zcestné názory rektora Vrbky, Raise z VUT a Havlíčka z ČVUT, jsou vyvrácené uváděnou potřebou energie, vyjádřenou počtem „Temelínů“. Pokud pro deset procent elektro energie by postačilo pět „Temelínů“, celkem by bylo zapotřebí padesát „Temelínů“ pro celkově potřebnou energii. Kritizovaná elektro (ne)koncepce Špidlovy vlády, s totálním vyrabováním zbytku uhlí (což nic neřeší a vše zhoršuje), je objasněna počtem potřebných Temelínů“. Celkově potřebná energie ČESKA, vyjádřená počtem „Temelínů“, činí cca 50 „Temelínů“, z toho podíl elektro energie je 10%, což je cca 5,6 „Temelínů“. Ostatní energie 90%, Špidlova, Grossova a Paroubkova, stupidní elektro koncepce, nazahrnuje, což činí cca 45 „Temelínů“, což vlády trestným způsobem ignorují. Sedmý ANDĚL Topolánek, kterému vše bylo v Brně, před volbami objasněno osobně, Jer.15/9, propadl modloslužbě chamtivosti, takže Kristus ho z funkce premiéra, v době, kdy měl v EU nastolit téma ENERGETIKY, v prchlivosti, z místa premiéra, odvolal. Oz.2/18až13/11. SEDMÝ ANDĚL, SEDMÝ PREMIÉR Topolánek, měl povinnost, v EU, svou nádobu jedu a špíny katolického katechismu, vylít do ovzduší, čímž by se roztrhl křesťanský JERUZALÉM v Česku, na tři části, které jsou všechny od Boha, na křesťanství a židovství dle Bible, na hinduismus dle Bhagavadgíty, a na islám, dle Koránu. Zj.16/17. Energetická pohroma, při mluvení pravdy o Kristu, a o jeho koncepci energetiky, a při mluvení pravdy o energetice Česka, by byla strašná, protože na zemi, by z militaristických, křesťanských nebes, jedu a tmy katolického katechismu, padaly kroupy vládnoucích idiotů, těžké jako cent. Zj.16/21. Pohroma by byla strašná, protože Bible, Tóra, Bhagavadgíta a Korán, se v Boží slávě doplňují a upřesňují, a Česko mělo, vše uvedené dát na SVÍCEN, již za SEDMÉHO premiéra Topolánka. Sír.4/18,5/5,7/16,13/18až42/23,43/26,31. Mělo být potrestáno pouze sedm krát, za sedm premiéru Česka, ne za deset. Sír.35/10,19.

Elektro energie = 10% z celkově spotřebované energie (Špidlova koncepce):

Energie vyráběná elektrárnami spalujícími uhlí (60%), neobnovitelná 3,0 „Temelíny“

Energie vyráběná jadernými elektrárnami (40% po zprovoznění Temelínu) 2,0 „Temelíny“

Energie obnovitelná – vodní elektrárny (2,2%) 0,1 „Temelínů“

Energie obnovitelná – biomasa 0,0 „Temelínů“

Energie obnovitelná – větrné a sluneční elektrárny (1,6%, max. 10%) 0,5 „Temelínů“

Elektro energie celkem pro průmysl a obytné domy 5,6 „Temelínů“

Ostatní energie = 90% z celkově spotřebované energie (Špidla nezahrnul):

Energie pro provoz dopravy 55% (benzin, nafta), neobnovitelná 25,0 „Temelínů“

Energie pro výrobu aut, cca 12% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“

Energie pro ostatní průmysl, cca 12% - odhad (plyn 60 %, uhlí 40%, odhad) 5,5 „Temelínů“

Energie pro vytápění obytných domů, cca 21% - odhad (plyn 60%, uhlí 40%) 9,0 „Temelínů“

Celkem energie odhad, ropa 55%, plyn 27%, uhlí 18% 45,0„Temelínů

Celková potřeba energie pro ČESKO odhad (dovoz 75%, vlastní 25%) 50,6 „Temelínů“. Z toho obnovitelná energie v roce 2033, je maximálně 0,6 „Temelínů“, chybí tedy 99 % energie. Uran, který představuje cca 4% energie, je u nás je v podstatě vytěžen. V blízké době nestavějte domy, stávající se budou bourat a budou se stavět nízko energetické, vytápěné pouze sluncem. Město je hrnec a lidé, kteří pod dohledem rektorů univerzit, staví chatrné „stěny“, v něm budou masem, Ez.11/3,11,12/10. Veliký den Hospodinův je blízko. Trestně odpovědná za energetickou koncepci Česka je vláda, AVČR a rektoři ČVUT a VUT v Brně. Trestně odpovědní za lži o Kristu, a lži o DUŠI a TĚLE každého člověka, jsou orgány činné v trestním řízení, z KSZ v Brně, a Policie ČR z Rosic. Odpor proti Božímu rozumu, je u neposlušných, stále velice silný. Když se Česko ke Kristu nevrátí, bude zničeno.

Dle horoskopu v Rovnosti Bůh požaduje, abych nesoudil ostatní, ale i sama sebe, abych objasnil, že dle Písma jsem předem vyhlédnutý, abych zahanbil silné, Řím.8/29, 1.Kor.1/26, čímž Bůh na SLUNCI ospravedlněných kněží, postaví svůj stan bhagavadgíty, v níž je požadovaná stejná spravedlnost jako v bibli, sluncestan@centrum.cz, Žalm19/5, Mat.13/43. V bibli, jediný prorok Bůh, mě mnohokrát zmiňuje, Gal.3/20. V Mojžíšovi jsem prorok, který neumí mluvit na veřejnosti, v Davidovi, v Izajášovi, v Mojžíšovi, atd. jsem člověk nezkrotný, lučištník, či šíp, který se musí najít maličké město NOVÉ VÍRY, na VUT v Brně proto, abych Bůh mohl v Česku, zarostlém křovím litery Písma, ulovit Bohem nenáviděné ptáky ODS, a zvířectvo ostatních politických stran, protože mně jde o život. Musím donutit vzpurné a neposlušné Česko, aby na VUT v Brně plakalo, až bude slyšet zákony POLE VĚDY Písma, a současně se smálo, protože každý bude vědět, že Hospodin bude každého odměňovat, dle jeho spravedlnosti, a dle ekologické čistoty každého tak, jak se bude jevit Hospodinu. 2.Sam.6/16,22/24, 2.Moj.4/14, Iz.7/24,49/2, 1.Moj.16/12,19/17,21/20,21, Zj.18/2, Mich.2/3,4,10,5/4,9, Neh.8/9,atd. Boží hněv již neprodlévá. Vzpurní, drzí a neposlušní, úplně zaniknou.