2.Tes.2/3,11,3/1,11,

16.02.2022 11:34

Kapitola 293 – 21 stran. Napsáno pro brno@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, jako jediný NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa vyžaduje, aby již nikdo nehledal neobvyklou SMRT, kvůli své neochotě přetvořit celé stvoření, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dnes, pro toto zlé pokolení, především o správné energetické koncepci Česka a světa. K.M.1/4až12/10,17,27až19/5,6, 2.Kor.3/5,9,4/3, 10/4,13/5,8, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Iz.29/11až24až33/22,24až57/10,16,20, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, atd. Neobvyklá duchovní SMRT, postihla nejenom Česko, ale všechny státy světa, pro odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, DUCHA SVATÉHO, od všech zpupných a neposlušných lidí Česka a světa. Na Kristem vyvolené Česko je vylit nový DUCH, správným výkladem HORY HOSPODINOVA DOMU, ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů. Komu se NOVÝ DUCH Božího SLOVA hnusí, jde do PEKLA JÁMY, PEKLA HROBU, PEKLA horečného zbrojení, PEKLA vrcholného Božího trestu, PEKLA MEČE VÁLEK, PEKLA hrozné třetí světové války, ve které trestající Kristus úplně zničí neposlušné Česko, a dvě třetiny nesmyslně přemnožených náboženských a politických hlupáků. Novému Kristu se nebude nikdo posmívat beztrestně. Hlupáci jdou do PEKLA války. Všechny změny, které Kristus požaduje v zákonech POLE VĚDY Písma, jsou z titulu zachování vysoké životní úrovně, i v době velice blízkého, ropného a ekonomického kolapsu, nutné a nezbytné. Přetvoření stvoření, zrušení křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, atd., je pro úplně poslušné služebníky Krista, velkým Božím milosrdenství. Kristus vyžaduje, aby Česko otevřelo brány pro mír. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6,Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, v Česku naplnil texty Písma o Česku, do poslední čárky o tom, kdo je SYNEM ZATRACENÍ, kdo je novým knězem KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, kdo je BOŽÍM SYNEM, kterého toužebně vyhlíží všechno neposlušné tvorstvo, v tom kterém pokolení. Trestající Kristus dělá KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO vládnoucích BOŽÍCH SYNŮ, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, v každém zlém, zpupném a vzpurném pokolení. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, atd. Bohem souzeným je veškerý lži lid Česka a světa, který odmítá přetvořit stvoření K.M.1/4,12/10,17,27až18/13,19/6, dle Božích zákonů POLE VĚDY Písma. Nyní trpí všichni, kvůli křesťanským, militaristickým, ekonomickým NEPRAVOSTEM vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, odstoupením technického rozumu Krista, nezbytného pro toto zlé pokolení, K.M.7/16,27. Trestající Kristus pečuje o lid, dle OVOCE ÚMYSLŮ zpupného, DUCHOVNĚ nemocného, politického a náboženského dobytka, LŽI lidu vládnoucích zpupných, lhářů zločinců, pokrytců. Všichni zpupní jsou duchovně nemocní tím, že nemají nového DUCHA. Jer.1/17,6/19až31/27,32až51/58, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, Iz.29/11až33/22,24, Ez.3/4,21až39/8,13,21,29, atd. Ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH již je zřejmé, že nový Kristus, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, bude pečovat pouze o úplně poslušný lži lid technický, v Brně např. o lži lid VUT v Brně, a lži lid pracující, to znamená lži lid pracující inteligence, a lži lid průmyslových a zemědělských NEVOLNÍKŮ. Stávající vládnoucí Bohy, Baaly a DÉMONY, vedené v Česku, v tomto zpupném pokolení vládou SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, Kristus již nepase, a pást, svým Božím rozumem, nebude. Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žalm33/6,37/5až102/18,27až150/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, Jud.12, atd. Nový Kristus vyžaduje, aby veškerý lži lid Česka a světa, rozuměl nově SLOVŮM NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Každá vláda od Krista, v každém pokolení, je jedinou církví, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až 15/33, K.M.1/4až7/16,27, atd. Je KRÁLOVSKÝM KNĚŽSTVEM, OVOVEM svých ÚMYSLŮ. 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jer.1/17až6/19až51/58, atd. Dle textu Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, každá neposlušná a vzpurná vláda, se stane pro Krista nepřijatelná, protože vede lži lid k záhubě, pro neznalost Krista ZÁKONODÁRCE, ze slov NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Každou neposlušnou, pro Krista nepřijatelnou vládu, Kristus zboří a zničí tím, že z vládnoucích Bohů učiní zločince, SYNY ZATRACENÍ. Tím Kristus, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, naplňuje Písmo např. o Česku, do poslední čárky. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, atd. Např. trestem Božím, PEKLEM, je vždy MEČ VÁLEK. Kristus uvedl na tvorstvo MEČ VÁLEK např. za to, že technická elita ignorovala Boží proroky, LÉVIJCE, Marxe a Engelse, kteří chtěli svět bez boháčů, bez válek, bez PRACHŮ a ZBRANÍ. To znamená, že v době trestů Božích, byly BOŹÍMI SYNY, které toužebně vyhlíželo všechno tvorstvo, současně SYNOVÉ ZATRACENÍ, např. Lenin, Stalin, Hitler, Gottwald, atd. Že OVOCE ÚMYSLŮ uvedených BOŽÍCH SYNŮ, či SYNŮ ZATRACENÍ bylo zlé, všichni již pochopli. Kristus ze všech vládců, ze všech BOŽÍCH SYNU, které vyhlíží všechno tvorstvo, postupně činí SYNY ZATRACENÍ, pro neposlušnost technické elity kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ, vědců z VUT v Brně. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, atd. Nový Kristus nyní vyžaduje, aby Česko mělo nové BOŽÍ SYNY KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, které toužebně vyhlíží tvorstvo všech států světa, nového rektora VUT v Brně, Janíčka rektor@vutbr.cz, učitele koncepce energetiky Česka a světa, ředitele EÚ VUT v Brně docenta Pospíšila pospisil.j@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIKA a TOPENÁŘE, odborník na energetiku domů zimních bytových, jediného architekta a urbanisty sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. Nový Kristus nyní vyžaduje, aby Česko z textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH pochopilo, že stávající vláda, NETVORA, politologa, Kristem prokletého vůdce ODS, premiéra Fialy, je vládou SYNŮ ZATRACENÍ, kvůli OVOCI svých stupidních ekonomických a militaristických úmyslů. Nový Kristus vyžaduje, aby vědci VUT v Brně, tuto vládu, tuto zpupnou NEVĚSTKU, Zj.17/15, úplně zničili rozhodnutím, o čtení textů v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, atd. Nový Kristus chce mít v Česku pouze úplně poslušný technický lid, technickou inteligenci, a úplně poslušný pracující lid, průmyslové NEVOLNÍKY a zemědělské NEVOLNÍKY. Vyžaduje aby stávající vládnoucí Bohové, Baalové a DÉMONI, ve stachu jaký ještě nikdy nebyl, z úplného zničení Česka, odešli dobrovolně a neprodleně do říše ticha, to je na smetiště dějin. Nový Kristus vyžaduje, aby na rektorátu VUT v Brně bylo vytvořeno semínko jediné církve, vláda poslušného premiéra Ing. Rákose.

 

Kapitola 293 –18 stran. Oplatek je z latiny od slova předkládati. Předkládám PAMĚTNÍ KNIHU 69. Česká bible kapitola 292. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty Písma se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Pří.1/7,14,8/13,17,11/28,20/12,31/10, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1,2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, 3.Moj.10/1,18/22,20/24, Jud.12, SLOVO DOGONŮ, SLOVO MÁYŮ, PÍSNIČKY, FILMY, POHÁDKY, HOROSKOPY. Příslušné texty Písma budou objasněné psu profesoru Hiršovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Písmo bude odtajněno premiéru Babišovi. Kvůli jeho neposlušnosti SLOVO Boží stále nekoná.

 

Napsáno pro brno@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz. Z říše mrtvých, ekonomických, militaristických, křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských a jiných neposlušných sviní Česka a světa, lze odejít pouze v době naplnění Písma do poslední čárky, o úplné poslušnosti např. kojenců, či NEMLUVŇÁTEK technického lži lidu VUT v Brně. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého Božího technického rozumu, v jím vyvoleném Česku, chce naplnit, do poslední čárky, písničky od Daniela Landy TOUHA eshop@daniellanda.cz, landa@systicom.cz, a písničky od Olgy Lounové PROTOŽE TO NEVZDÁM olgalounova@seznam.cz, olgamanagment@seznam.cz, fanclub@lounovaolga.cz, info@katerinakralova.cz. Probudit sílu veškerého Božího SLOVA, mají povinnost především tři klopýtající noví kněží technického lži lidu VUT v Brně, úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, které toužebně vyhlíží tvorstvo všech států světa, nový rektor VUT v Brně, Janíček rektor@vutbr.cz, učitel koncepce energetiky Česka a světa, ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů zimních bytových, jediný architekt a urbanista sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, vedoucí ÚTZB profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz. K NOVÉMU NEBI SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, mají povinnost volat svoje PŘÁNÍ, pomocí chrámu Krista, to je pomocí ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, pomocí HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů. Křesťanští kněží, při svých MODLOSLUŽBÁCH, žehnají vládnoucím Bohům, Baalům a DÉMONŮM, boháčům, úplně zbytečně. Vše tradiční náboženské, ekonomické, militaristické, Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, je prokleté tím, že všechno energeticky fosilní, úplně zničí ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Vyvolení NEMLUVŇÁTEK, rektora Janíčka, docenta Pospíšila a profesora Hirša za nové kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, za BOŽÍ SYNY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci, je nezpochybnitelné, neodvolatelné. Technický lid VUT, z Božího milosrdenství, je technickým rozumem Krista, živený odjakživa. Proto má být Kristu vděčný, za neodvolatelné vyvolení obsluhovat Krista. Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20až12/3, Žalm33/6,37/5,11,34,38až102/18,27až104/30, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Mat.5/3,9,14,18,23/7,21/16,25/32,40, 2.Petr.2/21,3/4,8, 9,16, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Ageus2/6,18,19, Luk.6/24až16/9,17/10,21,37, Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/1,12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20,6/7, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20,24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, atd. Nový, mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, tímto textem PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA, založil svůj nový, celosvětový CHRÁM, z textů Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOV DOGONŮ z Mali, atd. tím, že uvedené texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Z tohoto CHRÁMU chce Kristus neprodleně žehnat všem národům světa, z nového BOŽÍHO DOMU KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, z rektorátu VUT v Brně. Před Hospodinem se musí ztišit veškeré zpupné, neposlušné tvorstvo, protože se vypravil ze svého svatého příbytku, tímto textem svých SLOV VEŠKERÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Nová křesťanská BOŽÍ TROJICE, křtěná ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, NEMLUVŇÁTKA, OKŘÍDLENCI, ANDĚLÉ, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš již nesmí nikoho v Česku a ve světě obelhávat, pro pochopení absolutní Boží moci, DUCHA SVATÉHO, nad DUCHEM svých zlých, geneticky prasečích lidských mozků. Kaz.3/15,18,8/8,9/10,10/20,12/3, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, atd. V Kristem vyvoleném Česku, si nikdo nesmí myslet, že svět řídí mocnosti, např. prezident Ruska Putin, či prezident USA Biden. Každé neposlušné, vzpurné, zpupné lidské stádo, řízené ŽÍTÍM boháčů na VÝNOSNÝ TRH, řídí Kristus, DUCH SVATÝ tak, jak si to v Písmu předsevzal. Platí texty Písma o tom, že každý člověk dělá pouze to, co Kristus chce. Nikdo z lidí nemá ve své moci, svého DUCHA, svého geneticky prasečího lidkého mozku. NEMLUVŇÁTKA, ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, LVI, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš, mají povinnost věřit textům Písma, že křesťanská vinice Česka patří Kristu samotnému tím, že novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA musí být technický lži lid VUT v Brně. Nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, končí řízení Česka a světa, pomocí křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, pomocí PRACHŮ, ZBRANÍ, a ostatních lidských Bohů, kterými jsou výrobky lidských rukou. Kvůli energetické spáse Česka a světa, Kristus vyžaduje, aby noví kněží technického lži lidu VUT v Brně, učinili rozhodnutí, že Krista takového, jaký je v ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, bude každý znát, po zveřejnění těchto textů v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Vyžaduje, aby technický lží lid, živený Božím technickým rozumem Krista odjakživa, neprodleně rozhodl, že v Česku, a tím v celém světě, neprodleně platí dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dnes především o správné energetické koncepci Česka a světa. Nový Kristus vyžaduje, aby NEMLUVŇÁTKA, ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, LVI, OSLI, PSI, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš, uvěřili textům Písma o tom, že Kristus, především v Česku, těmito texty boří, ničí, rozvrací a podvrací vše, co zasadil, např. pomocí děsivé temnoty jedoviny dračí, protikladných bludů katolického katechismu, o křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE Krista, UKŘIŽOVANÉHO Židy. Stejně tak ničí vše, co zasadil, pomocí krutého zmijího jedu promyšlených, ekonomických, militaristických, křesťanských a jiných vychytralostí. Až po poznání Hospodina, z HORY HOSPODINOVA DOMU SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH těchto textů, nový Kristus, Česku a světu odpustí všechny ekonomické, militaristické, náboženské, či politické hříchy, konané pro neznalost jedině možné, a jedině správné, energetické, ekologické a mravní koncepce Česka a světa, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Nový Kristus bude v Česku budovat a sázet vše energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné pouze v případě, že NEMLUVŇÁTKA, ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, LVI, OSLI, PSI, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš, učiní rozhodnutí, že přetvoření stvoření pomocí majetkové, celosvětové, mírové, Boží ROVINY, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ politických, náboženských a technických zvířat, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Až učiní rozhodnutí, o oslavě ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, kde Kristus uvedl vše o sobě, a o úplném zničení vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, to je boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politologů, sociologů, filozofů, religionistů, atd. Úplné zničení křesťanské, ekomnomické, militaristické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ a ostatních lidských Bohů, to je výrobků lidských rukou na fosilní paliva, bude Božím milosrdenstvím, kvůli velice blízkému, hroznému, ropnému a ekonomickému kolapsu. Kristus v Česku bude oslaven, až v době úplného zničení ekonomického, militaristického, křesťanského, politického dobytka vlády SYNA ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, politologa, svině, NETVORA, premiéra Fialy. ŘÍŠI MRTVÝCH, ekonomických, militaristických, křesťanských a jiných sviní, či NETVORŮ, kde není žádné energeticky dobré dílo, ani žádná energeticky dobrá myšlenka, Kristus dovolí v Česku zničit v případě, že na rektorátu VUT v Brně, z milosrdenství Božího technického rozumu, bude zachráněno semínko OSMI ministrů, nové, úplně poslušné vlády Česka, premiéra Ing. Rákose, zřízené dle textů na konci kapitoly 292. Mediální MISTR Kristus chce na rektorátu VUT v Brně, naplnit texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, a texty mnohých PÍSNIČEK, např. od Dalibora Jandy OHEŇ VODA VÍTR, do poslední čárky. Když na rektorátu VUT v Brně, z milosrdenství technického rozumu Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, mnozí úplně poslušní služebníci Krista, vyjdou z křesťanské, judaistické, buddhistické, hinduistické, muslimské, militaristické, ekonomické SMRTI MEČE VÁLEK, např. mocností USA a Ruska o UKRAJINU, do ŽIVOTA VĚČNÉHO, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, do celosvětového, mírového Božího království, mají povinnost otevřít všechny dveře tím, že na rektorátu VUT v Brně, zřídí ŠIROKOU BRÁNU, pro veškerý technický a pracující lži lid Česka a světa. Kristus bude oslaven technickým lži lidem VUT v Brně, až NEMLUVŇÁTKA, ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, LVI, OSLI, PSI, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš, uvěří textům Písma o tom, že zveřejněním těchto textů v ČRo v Brně brno@ rozhlas.cz, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, mají povinnost zajistit, aby v Česku zněl

 

hlas boje technického a pracujícího lži lidu, proti Kristem prokleté vládě SYNŮ ZATRACENÍ, premiéra Fialy. Kristus bude v Česku oslaven technickým lži lidem, až NEMLUVŇÁTKA, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš, uvěří textům Písma, že mají povinnost se rozhněvat na vládnoucí Baaly a DÉMONY. Protože kvůli vládě bohatých politických a náboženských Bohů, nad pracujícím lži lidem, pomocí SLOV NEBES MRAVNĚ NÍZKÝCH, také oni jsou trestáni, odstoupením technického rozumu Ježíše Krista, nezbytného pro toto zlé a zpupné, neposlušné pokolení. Kristus se smiluje nad politickým, náboženským a technickým lži lidem Česka a světa, pouze tím způsobem, že po přečtení těchto textů v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, učiní SOUD veškerých vládnoucích Bohů, Baalů a DÉMONŮ, úplně a rychle. Kristus se nad Českem a světem smiluje, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství pouze v případě, že vědci na rektorátu VUT učiní rozhodnutí, že zřízení úplně poslušné vlády premiéra Ing. Rákose, uvedené na konci kapitoly 292, je energeticky, ekologicky a mravně nezbytné. Kristus nemůže tvořit vše energeticky, ekologicky a mravně nové, dokud v Česku, a ve světě, úplně nezničí náboženskou, ekonomickou, militaristickou, politickou a jinou nepravost. Kristus, který technický lži lid, svým technickým rozumem, živí odjakživa, přišel do svého, k technickému lži lidu na VUT v Brně, v těchto textech, již v roce 2006, za vlády rektora Vrbky, za vlády ředitele EÚ docenta Skály. Přišel k docentu Kadrnožkovi, k tvůrci návrhu energetické spásy Česka výstavbou cca 25 kusu jaderných elektráren velikosti Temelína. Přišel v roce 2006, za vedoucím ÚTZB profesorem Hiršem. Přišel v roce 2006 na ČVUT, za vedoucím ÚE docentem Hrdličkou, který chtěl Česko spasit, před ropným kolapsem, výstavbou cca 40 kusů jaderných elektráren, velikosti Temelína. V roce 2008, na ČVUT za profesorem Drkalem, kvůli VĚČNÝM PŘÍBYTKŮM. Kristus naplnil Písmo do poslední čárky. Technický lži lid, se za svou technickou debilitu, stále vůbec nestydí. Napsáno pro brno@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ slíbil, že se usmíří se svým technickým lidem VUT v Brně. Dobře z Písma zná, že pro odstoupení Božího rozumu, od DUŠÍ geneticky prasečích lidských mozků např. vědců VUT v Brně, každý lidský DUCH zemdlí. Kristus, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH dobře ví, že lidský, geneticky prasečí lidský mozek vědců VUT v Brně je zlý, a že se nezmění navěky. Mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ slíbil, že se smíří s technickou elitou VUT v Brně. Svými zákony POLE VĚDY Písma, o správné energetické koncepci Česka a světa, odstraní z Česka a světa, každou militaristickou, ekonomickou, politickou, náboženskou a jinou NEPRAVOST. Česku, Ježíš Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států, odpustí křesťanskou, militaristickou, ekonomickou nepravost, což je NEMOC DUCHEM CHUDÝCH vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, sviní, či NETVORŮ, v případě úplné poslušnosti vědců z VUT v Brně. Iz.29/11až24až33/22,24až57/10,16,20až66/24, atd. Kristus Česku odpustí všechny NEPRAVOSTI v případě, že technická elita učiní rozhodnutí, o přetvoření všeho stvoření, realizací dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dnes především o správné energetické koncepci světa. Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43. Kdyby Kristus, na VUT v Brně, svým Božím technickým rozumem, neukončil křesťanské, ekonomické, militaristické a jiné nepravosti stávajících tradic, nebyl by energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný zlý člověk na světě. Jud.12, Mar.4/12,7/7až13/20, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Sk.3/21,7/41,17/23,30, atd. Hodina H naplnění ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, do poslední čárky, u Božího technického lži lidu, na rektorátu VUT v Brně se blíží, jsme ji stále blíž a blíž. Pomýlený pracující lži lid protestuje celosvětově proti COVIDU, protože netuší, že trestající Kristus se COVIDEM pekelně snaží zastavit energeticky nesmyslnou dopravu. Protestovat proti tomuto Božímu trestu, a proti ostatním uvedeným Božím trestům, je energeticky nesmyslné. Kristus slíbil, že svým SLOVEM nastolí celosvětový mír, pokoj a ráj, že zastaví kolotoč trestání COVIDEM, a všemi ostatními, uvedenými, ekonomickými, militaristickými Božími tresty pouze v případě, když hlas boje technického a pracujícího lži lidu, bude znít proti vládě SYNŮ ZATRACENÍ, Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, nemocného, DUCHEM CHUDÉHO politologa premiéra Fialy. Nikdo již nesmí být nemocen, pro DUCHOVNÍ CHUDOBU, kterou je neznalost veškerého Písma od Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE. Jer.1/17až31/27,32až50/21,38,45,51/58,63, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, atd. Aby Kristus mohl vyplnit vše, co o rektorátu VUT v Brně v Písmu uvedl, aby rektorát a ostaní vědci VUT v Brně byli místem svatým, zemi svatou, pupkem světa, kolébkou úplně poslušného tvorstva, je nezbytné, aby především NEMLUVŇÁTKA, ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, LVI, OSLI, PSI, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš, studovali veškeré Boží SLOVO, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. V Česku již nic není zahalené. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, atd. Při vzdělání uvedených vědců snad již zřejmě nebude nutná žádná má výpomoc pro pochopení uváděné Boží vůle, a uváděné Boží moci, nad každým, geneticky prasečím lidským mozkem. Věřím, že již bude stačit pouze telefonická konzultace, v případě nepochopení textů Písma, o energetické nezbytnosti úplného zničení boháčů, v době DRUHÉHO PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE do Česka. Uvedení LVI z VUT v Brně mají povinnost být stejně NEOMYLNÍ ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, jako mocný LEV Kristus. Vytvoření SEMÍNKA OSMI ministrů nové vlády premiéra Ing. Rákose je energeticky nezbytné. 1.Tes.4/7,16až5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Jud.12, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Kdysi dávno mě sdělil docent Pospíšil, že nemůže mluvit stejnou pravdu o energetice, jako bývalý ředitel ÚE docent Skála, protože by ho rektor VUT v Brně zbavil jeho funkce, on by tím přišel o svoje dobře placené KORYTO, a nic v Česku by se nezměnilo. 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, atd. Profesor Hirš kdysi dávno řekl, že je nemocný, že má cukrovku, a proto nemá sílu povstat proti vládnoucím Baalům a DÉMONŮM zimního království boháčů, mluvením pravdy o nezbytnosti celosvětové výstavby měst a sídlišť z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Kristus již vyžaduje, aby nový rektor VUT v Brně, Janíček rektor@vutbr.cz, byl POSLEM RADOSTNÉ, DOBRÉ ZPRÁVY o tom, že Kristus vyžaduje, aby v Česku panovala Boží láska vítězná, dlouho očekávaná, díky vojsku úplně poslušných služebníků Krista z VUT v Brně. Kristus již nechce, aby vědci na VUT byli NEMOCNÍ z toho důvodu, že se nechtějí podřídit Kristu, a neprodleně přetvořit veškeré stvoření, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dnes především o správné koncepci energetiky Česka a světa. Ať mrtví pochovávají své neposlušné a vzpurné mrtvé svině! Bohu vzdají slávu pouze živí, úplně poslušní. Žid.10/26. Křesťanské neposlušné svině jsou mrtvé, až do zničení křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Kaz.3/18,8/8,9/10,12/3, Jer.6/30, Luk.19/40,44, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/24,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, atd. Mediální MISTR Kristus vyžaduje, aby NEMLUVŇÁTKA, ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, LVI, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš, nevěřili lži lidu Česka. Při odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zlé pokolení, vznikla celosvětová ŘÍŠE MRTVÝCH, ekonomických, militaristických, v Česku křesťanských sviní, či NETVORŮ. Křesťanská vinice Česka musí patřit pouze Kristu samotnému tím, že uvedená NEMLUVŇÁTKA učiní rozhodnutí, že je energeticky nezbytné VYKLEŠTIT vládnoucí boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, politology, sociology, religionisty, psychiatry, atd. od jejich geneticky prasečích lidských pudů. Vykleštit uvedené vládnoucí Baaly a DÉMONY je možné pouze rozhodnutím, že z energetického, ekologického a mravního je nezbytné neprodleně

 

zrušit křesťanskou, militaristickou, ekonomickou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, atd. Pro technický lži lid již neexistuje svoboda pro konání křesťanských, militaristických, ekonomických a jiných NEPRAVOSTÍ. Pro veškerý technický lži lid VUT v Brně a světa, je možná svoboda pouze jediná, a to svoboda úplně poslušných služebníků Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Pro technický lži lid VUT v Brně a světa, je cesta jenom dvojí. Buď úplná poslušnost, a tím cesta do celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Nebo úplná neposlušnost a tím cesta pádu do ropného a ekonomického kolapsu, do PEKLA horečného zbrojení, PEKLA meče válek, PEKLA uplného zničení Česka, a dvou třetin lidí, strašlivou záhubou. Kristus svým rozumem bude pást již pouze úplně poslušné. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/12až4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Zach.2/12,3/9,4/6,6/5,11/9,13/4,8, Sof.1/11,17až3/11, Abakuk1/11,2/2,6,13,16,18, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Báruk2/35,3/38,4/2,37,5/7,6/33,72, 1.Král.3/9,8/56,66,9/21až13/33až18/39až22/47, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, atd. Z textů Písma je zřejmé, že lidé, včetně technické elity VUT v Brně, v ŘÍŠI MRTVÝCH sviní, či NETVORŮ, svým DUCHEM, svých geneticky prasečích lidských mozků, nemohou pochopit ani uváděnou pravdivost Božího SLOVA, NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, ani moc Krista, DUCHA SVATÉHO, v době vzkříšení Česka z mrtvých, křesťanských, militaristických, ekonomických a jiných sviní, či NETVORŮ, které v Česku ještě nikdy nenastalo. Kdo např. nyní, po zaslání těchto textů, uvedených na www.pametni-kniha.cz, NEBESKOU elektronickou POŠTOU, znovu odpadne od jediné a správné víry v mediálního MISTRA Krista, s tím si nový Kristus, takový, jaký v Písmu skutečně je, svým Božím technickým rozumem, již nic nezačíná. Tímto způsobem Kristus v Česku tvoří plný počet pohanů, zpupných hlupáků, zločinců, sviní, či NETVORŮ, kteří místo Kristu, slouží NEVĚSTCE, vládě SYNA ZATRACENÍ, politologa, premiéra Fialy. Jejich DUCH, jejich geneticky prasečího lidského mozku, pro odstoupení technického rozumu Krista, pro toto zpupné pokolení, viditelně zemdlel. Tím Kristus, lži lidu Česka a světa dokázal, že geneticky prasečí lidský mozek je zlý, a že se nezmění navěky. V době odstoupení technického rozumu Ježíše Krista, Kristus také technickému lži lidu dokazuje, že geneticky prasečí lidský mozek technické elity, je stejně zlý, jako elity politické, náboženské, a jiné. Česko má stále naději, že mediální MISTR Kristus, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, neprodleně ukončí odstupování svého Božího technického rozumu, od jím vyvolené technické elity VUT v Brně. Kristus v Písmu uvádí, že kdyby on sám, neukončil ty dny Božího SOUDU Česka a světa, nebyl by, Božím technickým rozumem, energeticky, ekologicky a mravně spasen žádný člověk. Technický lži lid si již nesmí nic začínat se všemi vládnoucími sviněmi, s Baaly a DÉMONY, které nový Kristus boří a ničí. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Bhag.15/15,16,16/13až24,18/78, 5.Moj.5/8,7/7,15,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, 1.Tim.1/7,4/1,5/24,6/10,20, Nah.1/4,9,2/4,14,3/10,13,17, Kol.3/5, Zjev.1/1až22/21, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Napsáno pro brno@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz. Z textů Písma ví, že neposlušné, vládnoucí militaristické NETVORY, či neposlušné ekonomické svině, Kristus zavrhl tím, že od vládnoucích hlupáků, v tomto pokolení, odstoupil DUCHEM SVATÝM svého Božího rozumu. Neposlušné vládnoucí svině či NETVORY učinil naprosto bezmocné svým rozhodnutím, že geneticky prasečí lidské mozky ekonomů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, politologů, sociologů, religionistů, psychiatrů, atd., již pást nebude. Majetková Boží ROVINA, věčná spravedlnost, politických, technických a náboženských zvířat, všech států světa vznikne, až při budování nových sídlištích a městech, z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, pro cca 1500 lidí, dle návrhu ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Celosvětové, mírové Boží království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelné, bude zřízeno Kristem, ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM všech států světa, až po úplném zničení veškerého neposlušného náboženského, politického a technického DOBYTKA Česka. Až po vzkříšení v MRTVÝCH, ekonomických, militaristických, či technických sviní Česka. Zničení říše MRTVÝCH sviní, kde není žádné energeticky dobré dílo, ani žádná, energeticky dobrá myšlenka, ještě v Česku nenastalo, protože zpupná NEMLUVŇÁTKA, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš odmítají být novými kněžími KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍMI SYNY, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží zákony POLE VĚDY Písma. Vzkříšení zpupného politického, technického a náboženského dobytka, z ŘÍŠE MRTVÝCH sviní ještě nenastalo, protože Kristus ještě nedovolil tyto texty číst v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz, v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ. Zatvrzelí hlupáci stále odmítají uváděnou ENERGETICKOU, EKOLOGICKOU a MRAVNÍ SPÁSU Česka a světa. Kristus vyžaduje, aby NEMLUVŇÁTKA, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš, pomocí textů SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, nastolili elektronicky plánované NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ ropy, plynu, uhlí, uranu a ostatních surovin, všem státům světa. Kristus vyžaduje, aby učinili rozhodnutí, že v celém tomto tisíciletí, všechny státy světa, budou mít možnost se energeticky spasit, výstavbou sídlišť a měst z domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a z domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ pro cca 1500 lidí, za pomoci zbývajících fosilních paliv, uranu a ostatních surovin. Sídliště a města z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, budou energeticky soběstačná pro vytápění, osvětlení, vaření, a snad i pro dopravu úplně poslušných služebníků Krista, na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Energetická spása znamená neprodlené ukončení výroby a provozu aut pro soukromé použití, včetně všech ostatních lidských Bohů, energeticky nevhodných výrobků lidských rukou, pro ÚSVIT tohoto tisíciletí. Máme PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU tohoto tisíciletí, kdy úplně poslušní služebníci Krista, pro znalost SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, učiní rozhodnutí, o neprodleném ukončení horečného zbrojení, ukončení výroby všech zbraní a všech válek, atd. Nový Kristus nastolí dokonalý pokoj a celosvětový mír, až KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží technického lži lidu VUT v Brně učiní rozhodnutí, že SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ a dokonalé NATURÁLNÍ PLNĚNÍ, celosvětově dovoluje zničit křesťanskou SKÁLU, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Kristus bude oslaven, až na summitu EU bude rozhodnuto o celosvětovém sešrotování zbraní všech států světa. Jezdit ve městech a mezi městy se bude pouze ve vlacích. NEMLUVŇÁTKA, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš, z textů Písma již znají, že Kristus, svým DUCHEM, geneticky prasečím lidským mozkům, dává svou rozumnost, rukodělnou dovednost, paměť, štěstí, zdraví, nemoc, atd., každému tak jak chce on sám. Znají texty Písma o tom, že neposlušné vládnoucí svině, Baaly a DÉMONY, stávající kněze SLOV NEBES křesťanských, MRAVNĚ NÍZKÝCH, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou pomocí křesťanské, militaristické, ekonomické SKÁLY, pomocí PRACHŮ ZBRANÍ, to je boháče, bankéře, zbrojaře, vojenské kaplany, obchodníky, politiky pravice a levice, politology, sociology, religionisty, atd., Kristus již proklel, protože si uvedené Boží slovo, stále neberou k srdci. Kristus vyžaduje neprodleně, energeticky, ekologicky a mravně PŘETVOŘIT neposlušné stvoření Česka a světa, po vytvoření jediné církve Česka, s Boží mocí výkonnou a zákonodárnou, pro Boží příkazy, a zákony POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Kristus již nechce, aby v Česku byl někdo neposlušný, zatvrzelý, či zpupný. Jedinou církví Česka je nová, úplně poslušná vláda premiéra Ing. Rákose, vytvořená na rektorátu VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly 292. NEMLUVŇÁTKA, rektor Janíček, docent Pospíšil a profesor Hirš, z textů Písma již znají, že trestajícího Krista, který boří vše

 

křesťanské, judaistické, hinduistické, buddhistické, muslimské, ekonomicky, militaristicky nemravné, musí spatřit každé oko, a to pomocí textů SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Kristus sám, svým Božím rozumem, bez pomocí lidských proroků, naplnil texty Písma o Česku a Slovensku, do POSLEDNÍ ČÁRKY. K VEČEŘI BERÁNKA Kristus již pozval, v době děsivé, křesťanské, militaristické, ekonomické temnoty, v roce 1948, jím vyvolené soudruhy BERANY, BERÁNKY a OVCE, z komunistické strany KSČ, Česka a Slovenska. Dobu čtyřiceti let trestání drzých pozemských OTCŮ, Satanů kněží, a trestání všech ekumenických ČARODĚJNIC, a tím trestání všech Kristem prokletých boháčů, Kristus učinil dle svého plánu. Po vyjití z komunistické, či socialistické majetkové ROVINY, Kristus na jím vyvolené Česko a Slovensko, uvedl OVOCE ÚMYSLŮ současných vládnoucích Baalů a DÉMONŮ. Každé oko, úplně poslušného služebníka Krista, z těchto textů POMALÉHO Božího SOUDU vládnoucích Baalů a DÉMONŮ vidí, jak trestající Kristus přichází v křesťanském OBLAKU. Z textů Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, již je zřejmé, že ČERNÝ OBLAK křesťanských bludů, o Kristu UKŘIŽOVANÉM ŽIDY, pomocí protikladných nauk ekonomického, militaristického katechismu církve katolické, všeobecné, již nepotřebuje. Stejně tak Kristus nepotřebuje krutý zmijí jed, JEDOVINU DRAČÍ, promyšlených ekonomických, militaristických, vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Proto nepotřebuje např. křesťanské FOSÍLIE, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO MRZKÝCH ŽEN, svině, OHOLU, či OHOLIBU Endlicherovou a Hodecovou z twr@twr.cz, které se vydávají za DĚTI BOŽÍ, či za ŽENY STATEČNÉ, úplně poslušné. Tvrdí, že jsou úplně poslušné proto, že si na Vánoce vždy rodí jako Boha, křesťanskou, militaristickou, ekonomickou MODLÁŘSKOU STVŮRU, křesťanského ZLÉHO Boha, a tím i jeho MEČ VÁLEK. Cizoloží se svými hnusnými MODLÁŘSKÝMI STVŮRAMI, s politiky pravice a levice tím, že místo Kristus slouží Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, vlastníkům PRACHŮ a MAJETKU. Tím je na jejich rukách krev MEČE VÁLEK MOCNOSTÍ, a MEČE VÁLEK mezi boháči a chudáky. Ez.3/4až21až23/4až37, atd. Platí texty Písma o tom, že mezi boháči a chudáky nemůže být mír. Sír.5/5,7/16,13/18až 43/26,31. Rodí syny, které jsou pokrmem děl, tanků, bombardérů, atd. Jejich úplným zničením bude z Česka, a tím z celé země, odstraněna křesťanská, militaristická, ekonomická NEPRAVOST. Kristus trestá Česko a svět, kvůli jejich křesťanské, ekonomické, militaristické NEPRAVOSTI. Až budou úplně zničené, Česko a celý svět pozná, že ekonomické, militaristické křesťanství je hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI. Všechny ŽENY, všechny vlády světa, přijmou výstrahu, a nebudou se dopouštět NEPRAVOSTÍ, jaké dělá církev VŠEOBECNÁ KATOLICKÁ, a církev EVANGELICKÁ. OHOLA představuje církev katolickou, všeobecnou, a OHOLIBA církev protestantskou. Kristus nepovolí, nepocítí lítost, a nebude ničeho želet, až do rozhodnutí o úplném zničení všech náboženství světa. Nesmyslnými válkami, bombardováním, bude dělat sutiny, sutiny, jaké ještě nikdy nebyly. Celosvětový mír a dokonalý Boží pokoj Kristus umožní nastolit, až KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO nových kněží, až BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, z technického lži lidu VUT v Brně učiní rozhodnutí, o vytvoření jediné církve Česka, vlády premiéra Ing. Rákose. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/20,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Česko má možnost jenom dvojí. Buď dojde ke spojení Krista ZÁKONODÁRCE s technickým lži lidem VUT v Brně, nebo Kristus Česko zničí vrcholným Božím trestem, třetí světovou válkou, ve válce mocností o UKRAJINU. ŽENA STATEČNÁ, jako křesťanská FOSILIE, bude velmi žádaná, a celosvětově vyhledávaná, jakmile bude na VUT v Brně učiněno rozhodnutí, že se stane jedinou církví Česka, NEVĚSTOU, HOLUBICÍ, JITŘENKOU, LUNOU Koránu, žhoucím SLUNCEM Bhagavadgíty tím, že bude poslušnou vládou Česka, v čele s premiérem Ing. Rákosem. Bůh má moc Česko energeticky zachránit, nebo, při další neposlušnosti, úplně zničit. Bohu se nikdo nebude posmívat beztrestně. Každý ZLOSYN bude potrestán dle skutků, dle ÚMYSLŮ. Napsáno pro brno@rozhlas.cz, plus@rozhlas.cz. Dle písničky od mediálního MISTRA Krista, od Kubišové. KŘESŤANSKÝ ČERNÝ MRAK začal zvolna odplouvat, pomocí HORY HOSPODINOVA DOMU těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA. Každý neposlušný militaristický NETVOR, každá ekonomická svině Česka a světa, sklízí SEDBU SVOU. Pomalý Boží SOUD se začal v roce cca 1998 v době, kdy jsem se stal bláznem pro nového Krista tím, že jsem začal opisovat stále stejné texty ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, jinými slovy. VĚDCŮM z VUT v Brně, úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, NEOMYLNÝ Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, odpouští jejich ekonomickou, křesťanskou militaristickou nepravost v případě, že v ČRo v Brně zajistí, že Krista budou znát všichni nově z jeho zákonů POLE VĚDY Písma, kvůli své energetické, ale také ekologické a mravní spáse. Do ŠIROKÉ BRÁNY, celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mají povinnost vejít jako první ti, kdo nyní patří novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Vědci z VUT v Brně mají povinnost učinit rozhodnutí, o neprodleném zveřejnění těchto textů v pořadu MEZI NEBEM a ZEMÍ, v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz. Nový Hospodin se stane jediným SOUDCEM a ZÁKONODÁRCEM všech států světa, a bude jednat sám, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, až v Česku bude nového Krista každý znát, jako sama sebe, jak z mnoha písniček, tak ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého Božího technického rozumu, v jím vyvoleném Česku, chce na ÚSVITU OSMÉHO tisíciletí své vlády nad všemi státy světa, naplnit, do poslední čárky, písničky od Daniela Landy TOUHA eshop@daniellanda.cz, landa@systicom.cz, a písničky od Olgy Lounové PROTOŽE TO NEVZDÁM olgalounova@seznam.cz, olgamanagment @seznam.cz, fanclub@lounovaolga.cz, info@katerinakralova.cz. Pro změnu stačí úplná poslušnost. NEMOŽNÝ CÍL, který Kristus v Písmu vymyslil, je rozpuštění SEDMÉHO křesťanského dne, SEDMÉHO tisíciletí vlády Krista nad všemi státy světa, ÚSVITEM OSMÉHO DNE Páně, to je RÁNEM nového třetího křesťanského tisíciletí. V PRAVÉ POLEDNE, třetího či osmého DNE PÁNĚ, třetího či osmého tisíciletí vlády Krista nad celým světem, v SUCHEM Božím únoru, v novém novoluní MĚSÍCE, od úterý 1. února 2021, do středy 16. února 2021, ze SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, musí každý vědět, že smysl života je nyní nový. Kristus bouří proti křesťanským, militaristickým, ekonomickým tradicím vládnoucích sviní, vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, NETVORŮ, např. VICHREM, POTOPAMI, SUCHEM, COVICEM, HOREČNÝM ZBROJENÍM, PEKLEM nesmyslných VÁLEK, nebo vrcholným Božím trestem, odstoupením Božího technického rozumu, např. i od geneticky prasečích mozků, zpupného, vzpurného, neposlušného technického lži lidu VUT v Brně. Technický lži lid VUT v Brně, nemá o Kristu, který o sobě vše uvedl, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU těchto textů, stále ani ponětí. Všichni neposlušní NETVOŘI kazí dobré mravy Česka a světa, protože stále nikdo nevěří tomu, že Kristus, geneticky prasečí lidské mozky technické elity VUT v Brně, ze svého milosrdenství, živí odjakživa. V písničkách i v Písmu Kristus lži lidu Česka a světa objasňuje, že tíhu křesťanské, ekonomické, militaristické nepravosti, nese každý neposlušný, vzpurný hlupák sám tím, že veškerý lži lid Česka a světa, hřeší hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní smrti Česka a světa. Hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a světa, je křesťanská služba SATANŮ či ĎÁBLŮ kněží vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, místo novému Kristu, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Každý člověk na světě, je tímto souzen Kristem, DUCHOVNÍM BOŽÍM SOUDEM, kvůli OVOCI stupidních ÚMYSLŮ vládnoucí elity, tvořených geneticky prasečími lidskými mozky. Naděje na energetickou, ekologickou a mravní spásu, v době nastolení celosvětového, Božího mírového království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, mají pouze ti úplně poslušní služebníci nového Krista, kteří vyhlásí boj vládnoucím hlupákům, až do jejich úplného zničení, to je do jejich odchodu do říše ticha, to je na smetiště dějin. Hospodin je ZÁKONODÁRCEM pouze těm, kdo nebudou NEMOCNÍ, kdo budou uzdravení NOVÝM DUCHEM SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH. Iz.33/24. Mediální MISTR Kristus vyžaduje úplně zničit každé vládnoucí, ekonomické, militaristické PRASE, každého Baala či DÉMONA, to je NETVORA, každého boháče,

 

bankéře, zbrojaře, vojenského kaplana, obchodníka, politika pravice a levice, atd. Chce úplně zničit např. HNŮJ mnohých vědců např. Masarykovy univerzity. Úplným zničením Kristem prokletého shnilého HNOJE politologů, sociologů, ekonomů, psychiatrů, religionistů, křesťanských filozofů, atd. bude úplně zničena např. stávající vláda SYNA ZATRACENÍ, vůdce PTACTVA ODS, politologa premiéra Petra Fialy. Z logiky správného výkladu SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, nad neposlušným vzpurným a lži lidem Česka, nemůže vládnou nový, NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech úplně poslušných států světa, dokud kojenci, či NEMLUVŇÁTKA, noví kněží KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně, úplně poslušní BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží tvorstvo všech států světa, nový rektor VUT v Brně, Janíček rektor@vutbr.cz, ředitel EÚ VUT v Brně docent Pospíšil pospisil.j@fme.vutbr.cz, a VZDUCHOTECHNIK a TOPENÁŘ, odborník na energetiku domů zimních bytových, jediný architekt a urbanista sídlišť a měst z VĚČNÝCH PŘÍBYTKŮ, informativně navržených ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz, profesor Hirš prorektor-zahranici@vutbr.cz, úplně nezničí veškeré křesťanské, militaristické, ekonomické nepravosti. Mají povinnost, s pokorou, a vděkem, studovat svoje povolání a vyvolení za nové vládnoucí kněze KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, za BOŽÍ SYNY, úplně poslušné, které toužebně očekává, veškerý neposlušný technický lži lidu Česka, a celého světa. Nyní je Kristus KRÁLEM a ZÁKONODÁRCEM, pro technický lži lid. Iz.29/11až24,33/22. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého Božího, technického rozumu, chce vše na světě změnit tím, že změní myšlení technické elity VUT v Brně, o velice blízkém, hrozném, celosvětovém, ropném a ekonomickém kolapsu. Až na věky věků platí texty Písma o tom, že VŠEMOHOUCÍ, VŠEVĚDOUCÍ, NEOMYLNÝ Kristus, jediný UČITEL a LÉKAŘ všech států světa, nad každým lidským DUCHEM, každého geneticky prasečího lidského mozku, svým Božím technickým rozumem, se smilovává, ze svého milosrdenství, pouze tak, jak chce on sám. Kvůli neposlušnosti uvedené nové BOŽÍ TROJICE technického lži lidu VUT v Brně, Kristus v Česku, a tím také ve světě, odstoupením svého Božího rozumu, od geneticky prasečích mozků všech lidí, v oblasti správné, a jedině možné energetické koncepce Česka a světa, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou dnes především o správné energetické koncepci Česka a světa, Kristus vytvořil říši mrtvých, neposlušných sviní, či NETVORŮ. Žádný neposlušný militaristický NETVOR, žádná drzá ekonomická svině, nechce pochopit texty Písma SLOV NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, o pomíjivosti stávajících, křesťanských, židovských, hinduistických, buddhistických, muslimských, politických, ekonomických, militaristických, a jiných středověkých tradic. Politické, ekonomické, militaristické, v Česku křesťanské tradice brání tomu, aby nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, mohl vládnout všem národům světa, dle slov textů Písma např. Izajáše, či Židům, o sjednocení všech národů světa, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného, na VUT v Brně. Svůj druhý příchod, Kristus, ZLODĚJ majetku boháčů, organizuje sám, svým Božím technickým rozumem tím, že ŽÁR OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, MRAVNĚ VYSOKÝCH, vyplní v Česku, a v EVROPSKÉ UNII, do poslední čárky. Z HORY HOSPODINOVA DOMU, z PAMĚTNÍ KNIHY ŽIVOTA těchto textů je zřejmé, že nový Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, se smiluje, svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, pouze nad těmi úplně poslušnými služebníky, kteří uvěří textům Písma o tom, že na ÚSVITU tohoto nového tisíciletí, Česko, a celý svět, zastihl přelom věků konce ropy, plynu, uhlí, uranu a mnohých ostatních surovin. Kdo neuvěří textům Písma, o DRUHÉM PŘÍCHODU Krista ZLODĚJE majetku boháčů do Česka, nikoli kvůli jejich trestání, jak to bylo v době socialistické Boží majetkové roviny, ale kvůli energetické spáse Česka, rozum Krista nedostane. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, Neh.8/9,18,10/29, 1.Tes.4/7,16,5/2, 4.Moj.3/13,9/13,14/34,18/23,23/19,25/11,12, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jud.12, atd. Kristus nad Českem a světem bdí pomocí zla, a to v každém neposlušném a vzpurném pokolení, úplně jiným způsobem. Nyní, od vyjití Česka ze čtyřiceti let Boží majetkové socialistické, či komunistické ROVINY, kterou zajišťoval pomocí vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, bdí nad jiným zlem, než které, dle jeho vůle, dle jeho plánu, dělali soudruzi BERANI z KSČ, a to celých čtyřicet let. Od té doby, kdy na Česko a Slovensko, a nad mnohé další státy, uvedl OVOCE ÚMYSLŮ např. zpupného, drzého, chamtivého, nemravného MODLOSLUŽEBNÍKA, zakladatele Kristem prokletého PTACTVA ODS, NETVORA Václava Klause, Kristus, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, bdí nad křesťanským, ekonomickým, militaristickým zlem, a to úplně nově. Odstoupením svého Božího technického rozumu, nezbytného pro toto pokolení, od vládnoucích Baalů a DÉMONŮ, bdí nyní nad zlem tím, že křesťanský, ekonomický, militaristický systém žití boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, obchodníků, politiků pravice a levice, politologů, sociologů, religionistů, atd., na VÝNOSNÝ TRH, svými tresty, opakovaně uváděnými, viditelně podvrací, boří, ničí a viditelně mu škodí. Bude nad uvedeným zlem SYSTÉMU ŽITÍ NA VÝNOSNÝ ekonomický, militaristický TRH, bdít tak dlouho, až v jím vyvoleném Česku, lidé zemřou hříchem, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a světa, kterým je služba vládnoucím Baalům a DÉMONŮM, to je boháčům, zbrojařům, atd. Říše MRTVÝCH SVINÍ, či NETVORŮ, stále trvá, pro odstoupení Božího technického rozumu, také od geneticky prasečích lidských mozků, technické elity VUT v Brně. Vzkříšení z mrtvých militaristických, ekonomických sviní v Česku nastane, až při vzkříšení z mrtvých vůdce technického militaristického dobytka, NEMLUVŇÁTKA, rektora Janíčka rektor@vutbr.cz. Mediální MISTR Kristus, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, z milosrdenství svého Božího, technického rozumu, dovoluje pokornému, a úplně poslušnému technickému lži lidu Česka, a pracujícímu lži lidu Česka, ukončit ŘÍŠI MRTVÝCH, ekonomických, militaristických, křesťanských sviní. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, Kaz.3/15,18až8/8až9/10až10/20,12/3, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8. Nový Kristus, ve své slávě ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, dovoluje pokornému, bezmocnému, úplně poslušnému technickému lži lidu VUT v Brně, a pracujícímu lži lidu, vrátit se k novému Kristu, k takovému NEOMYLNÉMU, VŠEMOHOUCÍMU, VŠEVĚDOUCÍMU ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, UČITELI a LÉKAŘI všech států světa, jaký skutečně je, v HOŘE HOSPODINOVA DOMU, v PAMĚTNÍ KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Z milosrdenstí svého technického rozumu, Kristus ZÁKONODÁRCE dovoluje, aby se Českp očistilo od všeho křesťanského, ekonomického, militaristického, úplným zničením vlády Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS Zj.18/2,10, SYNA ZATRACENÍ 2.Tes.2/3,11,3/1,11, vzpurného NETVORA premiéra Fialy. Vládnoucí Baaly a DÉMONY, vlastníky křesťanské, ekonomické, militaristické SKÁLY, MAJETKU, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, a ostatních výrobků lidských rukou, nový Kristus vyvedl, ze čtyřiceti let Boží komunistické, či socialistické převýchovy, z vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ jenom proto, aby se s vládnoucí politickou, náboženskou a technickou elitou mohl soudit, pomalým Božím SOUDEM těchto textů. Za vlády komunistických BERANŮ, BERÁNKŮ či OVCÍ, Kristus zajišťoval převýchovu jím prokletých boháčů, pomocí Boží komunistické či socialistické MAJETKOVÉ ROVINY tím, že boháče donutil pracovat také rukama, jako dělníky, všeobecnou pracovní povinností. Kristus dovolil vyjít boháčům, bankéřům, zbrojařům, vojenským kaplanům, obchodníkům, politikům pravice a levice, a hnoji vědců Masarykovy univerzity, politologům, sociologům, ekonomům, psychiatrům, religionistům, křesťanským filozofům, atd., do majetkové, ekonomické, militaristické NEROVNOSTI, zlým OVOCEM úmyslů uvedených hlupáků, pro jejich chamtivosti, která je MODLUSLUŽBOU, která se nezmění navěky. Baalové a DÉMONI, vlastníci křesťanské, ekonomické, militaristické a jiné svobody, se nahltali majetku TUNELEM privatizace znárodněného Božího majetku, ale vyzvrátí jej. Pomalý SOUD VŠEMOCNÉHO Krista nepřestane, dokud v Česku nebude rozhodnuto, o zveřejnění těchto textů v pořadu MEZI NEBENM a ZEMÍ, v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz. Řím. 1/18až11/32. Kristem prokletý, neposlušný a vzpurný vládnoucí politický a náboženský

 

dobytek, Kristus ničí ŽÁREM OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES MRAVNĚ VYSOKÝCH, až do úplného zničení Kristem prokleté vlády vůdce PTACTVA ODS, NETVORA, SVINĚ, ZLOČINCE, LHÁŘE, HLUPÁKA, premiéra Fialy. Až do vzniku VÝHONKU SPRAVEDLIVÉHO, nové vlády úplně poslušného premiéra Ing. Rákose, zřízené v Božím domě, na rektorátu VUT v Brně, dle textů na konci kapitoly 292. Jer.1/17,5/7,6/19,12/4,16,23/29,32až29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,9/28,10/26,12/28, 1.Kor.1/27,4/20,10/11,14/36až15/33, ŘÍŠI MRTVÝCH, či OHNIVÉ PEKLO JEZERA Česka DEBB, debilů, Kristus dovoluje ukončit úplně poslušnému, pracujícímu a technickému lži lidu Česka, vyvlečením militaristické, ekonomické, křesťanské svině, politologa premiéra Fialy, od jeho KORYTA, do říše ticha, to je na smetiště dějin, až na věky věků. Kristem v Písmu vyvolené Česko čeká buď velká, celosvětová sláva, BOŽÍHO NAVŠTÍVENÍ DUCHA SVATÉHO, jediného Boha všech států světa, na rektorátu VUT v Brně, nebo úplný zánik, v případě další neposlušnosti nových kněží, BOŽÍCH SYNŮ, KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA technického lži lidu VUT v Brně. Kristus se smilovává, např. svým Božím technickým rozumem, ze svého milosrdenství, nad kým v Česku chce, a koho chce nachává zatvrzelým. Logika výkladu SLOV NEBES VEŠKERÝCH, MRAVNĚ VYSOKÝCH, je v pochopení požadavku Krista, o nezbytnosti neprodleného vyvlečení Kristem prokletého vůdce PTACTVA ODS, premiéra Fialy, a jeho ministrů, od jejich dobře placených KORYT. NEOMYLNÝ Kristus, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa, nechce pomáhat svému technickému lži lidu, např. vědcům z rektorátů VUT v Brně, svým Božím NEOMYLNÝM technickým rozumem, dokud v Česku úplně nezboří všechno co zasadil, pomocí křesťanské, militaritické, ekonomické SKÁLY, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. V Česku současně nemůže vládnout NEOMYLNÝ, VŠEMOHOUCÍ a VŠEVĚDOUCÍ Kristus, a jeho nepřítel, odpůrce, svině, NETVOR, vůdce PTACTVA ODS premiér vlády Česka Fiala. Kdo si nyní vybere válku s Kristem bude ji mít. Kristus vyžaduje, aby se součeně pokořilo celé Česko, při zvřejnění těchto textů v ČRo v Brně. Ám.3/7,15,5/10,18,25, 8/2,11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Zjev.1/1až18/2,10až22/21, Gal.1/7,3/20až6/7, Jud.12. Stačí další cestu Česka a světa svěřit Kristu, NEOMYLNÉMU SOUDCI a ZÁKONODÁRCI všech států světa. Kristus v Písmu slíbil, že mnohým lidem, svůj rozum vrátí, ze svého milosrdenství, protože při odstoupení jeho Božího rozumu, každý lidský DUCH zemdlí. Bude ve všem v energetice po nedostatků, úplně poslušné služebníky Krista bude blažit dokonalý pokoj, když Kristus, svým Božím technickým rozumem, přestane od technické elity Česka a světa, z milosrdenství svého Božího technického rozumu, odstupovat. Vzpurní ministři vlády SYNA ZATRACENÍ premiéra Fialy, budou do jednoho vyhlazení v případě, že tyto texty budou čtené v pořadu MEZI NEBEM A ZEMÍ, v ČRo v Brně brno@rozhlas.cz. Vyvlečením premiéra Fialy, od jeho dobře placeného KORYTA, mě Kristus vytáhne z jámy energetikého zmaru tím, že postaví mé nohy na novou SKÁLU, kterou je dokonalá Boží láska, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, které jsou především o správné energetické koncepci Česka a světa. Technický a pracující lži lid Česka a světa si nazaslouží, aby se lidé namáhali nadarmo kvůli tomu, že vládnoucí politická a náboženská elita, ve všem co mluví, drze lže. Lži DUCHEM CHUDÉHO technického dobytka VUT v Brně o koncepci energetiky, jsou HŘÍCHEM, který je k energetické a mravní SMRTI Česka a světa. Kaz.8/8až9/10, Žalm33/6až37/5,11,35,38,40/3,11až50/6,17,22až96/7až102/18,27až104/30,115/17, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Oz.2/18,5/7,15,6/2,8/4,12,9/7až15,13/11,14/3, Kaz.3/15,18až8/8,9/10až10/20,12/3,

724.

zbynek.stanjura@ods.cz, ministr@mfcr.cz, podatelna@mfcr.cz, informace@mfcr.cz, aldadvorakad@gmail.com, hejtman@kraj-jihocesky.cz, region.jihocesky@ods.cz, ministr@mzcr.cz, podpora@prisaha.cz, sm@msp.justice.cz, ministr@mpo.cz, ministr@mdcr.cz, info@mze.cz. emerich.vacek@mze.cz, jitka.borovcova@mze.cz, posta@mze.cz, epodatelna@mkcr.cz, press@mkcr.cz, ministr@mzv.cz, ministr@mvcr.cz, cernochovaj@psp.cz, podatelnaMO@army.cz, info@army.cz, ombudsman@army.cz, jana.zechmeisterova@army.cz, jiri.caletka@army.cz, fajnorj@army.cz, valam1@army.cz, petr.sykora@army.cz, stanjuraz@psp.cz, press@mvcr.cz, posta@mvcr.cz, osc@mvcr.cz, marketing@vutbr.cz, marek.micienka@lmc.eu, tomas.dombrovsky@lmc.eu, patricia.masarykova@snd.sk, petra.lanakova@snd.sk, lubor.cukr@snd.sk, barbora.sajgalikova@snd.sk, silvia.kapralikova@snd.sk, nina.polakova@snd.sk, editorial@lp-life.cz, katolicky@fme.vutbr.cz, stigler@fme.vutbr.cz, Marek.Balas@vutbr.cz, slaba@fme.vutbr.cz, hejcik@fme.vutbr.cz, rudolf@fme.vutbr.cz, hirs.j@fce.vutbr.cz, hirs.j@vutbr.cz, philippi@vutbr.cz, horak.p@fce.vutbr.cz, rubina.a@fce.vutbr.cz, sikula.o@vutbr.cz, adam.p@fce.vutbr.cz, blasinski.p@fce.vutbr.cz, formanek.m@fce.vutbr.cz, maurerova.l@fce.vutbr.cz,