Kapitola 240 - 64 stran.

15.03.2018 21:20

Kapitola 240 - 64 stran. Žádost o přijetí u Otců zakladatelů celosvětového Božího království, energeticky ekologicky a mravně neotřesitelného, u předsedy NSS JUDr. Baxy podatelna@nssoud.cz, a u Otce faráře Héneka domasov@dieceze.cz v novém DNES naplnění Písma. Řím.1/18až11/28,32, Žid.4/7,6/3,6až12/28. Z milosrdenství Božího rozumu je z Písma zřejmé, že křesťanská MANA nasbíraná v šestém tisíciletí vlády Boží nad lidmi, je dočasná. Křesťanská mana je od šestého tisíciletí shnilá, prošlá lhůtou proto, aby Bůh mohl v každém pokolení dělat pomalý Boží SOUD s neposlušnými, militaristicky chamtivými křesťanskými sviněmi. SOUD neposlušných sviní dělal Bůh dle Písma, dle svého předsevzetí, např. upálením Husa, třicetiletou válkou, kdy pobil dvě třetiny křesťanů, hladomorem, Zach.13/8, dále upalováním ĆARODĚJNIC, první a druhou světovou válkou, dnes rakovinou, 2.Tim.2/16, která se šíří kvůli zlé koncepci energetiky NETVORA ministra Tomáše Hünera posta@mpo.cz, a tím válkami muslimů s křesťany, o území s fosilními palivy a surovinami, atd. Od všech neposlušných a vzpurných pohanů, od politiků pravice a levice, a od jejich Bohů, od Luciferů, od SVĚTLONOŠŮ pekla meče válek křesťanské many, od Otců Satanů kněží, odstoupil svým Božím rozumem. Neposlušné, mrtvé mleče křesťanské MANY, nazývá stroji. Od šestého století je Bůh PÁNEM NAD SOBOTOU tím, že je PÁNEM nad STROJI na výrobu shnilé a prošlé křesťanské many. S úplně poslušným Českem se chce usmířit tím, že úplně zničí křesťanství, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. V křesťanské MANĚ, pravice, levice, církve, státy, atd. mají jediný program. Nesmyslně se žerou navzájem. Např. prezident Zeman, s Bakalou, a s TOP 09. O setkání s JUDr. Baxou a farářem Hénekem žádám opakovaně. Uvedená pravda o Božím soudu, má na Velikonoce moc úplně zničit křesťanstí, STŘÍBRO ODVRŽENÉ. Máme ÚSVIT osmého DNE PÁNĚ, osmé tisíciletí Boží vlády. Nové DNES spojení všech států SVĚTA, pod vládu Boha ZÁKONODÁRCE, je v novoluní MĚSÍCE, od soboty 17.3.2018, do BÍLÉ soboty 31.3. 2018. Bohem v Písmu vyvolené Česko, má povinnost spojit vědu a náboženství tím, že spojí KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ technického lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z infoservis@czso.cz, které toužebně vyhlíží úplně poslušné tvorstvo, s jediným Bohem světa, s TECHNIKEM, s DUCHEM SVATÝM. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná.

 

Kapitola 240 - 64 stran. Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto PAMĚTNÍ KNIHU 20. Česká bible kapitola 240. Je součástí KNIHY ŽIVOTA. Pro úplně poslušné HOMO SVINĚ, SVINĚ, KNIHU ŽIVOTA tvoří SLOVO Bhagavadgíty, Tóry, Bible, Koránu, SLOVO DOGONŮ z Mali, atd. tím, že texty se v Boží slávě vzájemně doplňují a upřesňují. Mal.1/7až3/16,20, Zj.1/1až22/21, 2.Kor.10/4,13/5,8, Sír.5/5,42/24,43/31.

 

Obsah důležitých textů: 1.) Boží loveckou sítí, pro neposlušné ateistické svině Česka, či křesťanské ryby, je KNIHA ŽIVOTA těchto textů. 2.Kor.10/4,13/5,8, 2.Petr.2/21 až3/16, Eze.3/4,21,17/20,33/17, Zj.20/11, atd. Bůh miluje lidstvo které stvořil tím, že geneticky zvířecí mozky lidí, svým Božím rozumem, živí odjakživa. Nyní, kdy svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, chce energeticky spasit všechny státy světa, vyžaduje změnu v myšlení lidí o Bohu, a změnu v myšlení lidí o schopnostech lidského rozumu. Bůh může energeticky spasit, svým Božím rozumem, pouze úplně poslušné, a Bohu vděčné služebníky Boží, otevřené k mluvení pravdy o Boží moci nad lidmi, a k mluvení pravdy správné energetické koncepci Boží, uvedené v dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Kdo se z milosrdenství Božího rozumu, narodí z těchto textů KNIHY ŽIVOTA, narodí se z Boha takového, jaký skutečně je, v ZÁKONECH POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Kdo se na Velikonoce 2018 narodí z Boha, ze SLOV KNIHY ŽIVOTA, již nemůže hřešit hříchem, který je k energetické SMRTI Česka a světa, kterým je neposlušnost. Vůli Boží je, aby úplně poslušní služebníci NEOMYLNÉHO, DUCHOVNÍHO Krista, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, v tomto novoluní měsíce, od soboty 17.3.2018, do úplňku měsíce, do VELKÉ BÍLÉ SOBOTY 31.3.2018, pohltily neposlušné a vzpurné vládnoucí NETVORY, vládnoucí Bohy, boháče, ekonomy, zbrojaře, atd. tím, že z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných křesťanských sviní, učiní KNIHU ŽIVOTA. Oz.2/18,5/7,15až14/3. Na lodičce spásy, po vzedmutém moři křesťanských, militaristických sviní, dopluje k Bohu, ZÁKONODÁRCI celosvětového Božího království, Zj.20/12, Iz.57/10až20až66/24, Sír.5/5,7/16až43/26,31, ekologicky energeticky, a mravně neotřesitelného každý, kdo se do této KNIHY ŽIVOTA nechá zapsat, svým jménem, či svou elektronickou adresou. Kdo tím podepíše s novým Bohem, NEOMYLNÝM ZÁKONODÁRCEM a SOUDCEM, SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, o vládě jediného Boha SVĚTA, nad všemi národy. Hospodin, každému poslušnému, a Bohu vděčnému služebníku Božímu, za SOUD neposlušných křesťanských, militaristických, vládnoucích sviní Česka, umožňuje přeprogramovat svůj mozek, a trenovat svou paměť, čtením čtvrtého Božího slova, kterým je SVĚTLO pro všechny národy, kterým je KNIHA ŽIVOTA. SVĚTLEM SVĚTA jsou texty o správné koncepci energetiky, uvedené v dokonalé Boží lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Když Česko KNIHU ŽIVOTA nepodepíše, bude Bohem úplně zničeno strašlivou záhubou, ve třetí světové válce, kterou Bůh uvede na všechny vzpurné a neposlušné národy. Kdo chce sloužit Bohu, a ne SKÁLE NETVORŮ, či sviní, z Masarykovy a Karlovy univerzity, výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. má povinnost zavolat na tel. 546 441 154, a odsouhlasit svůj podpis pro vládu nového Krista, jeho MANY NOVÉ a VĚČNÉ. Každý, kdo na Velikonoce 2018 učiní DEN SOUDNÝ, na Masarykově a Karlově univerzitě, stává se zvláštním vlastnictvím Krista. Rozdíl Bůh učiní tím, že poslušným služebníkům, vrátí svůj Boží rozum, Bhag.15/15,16, ze svého milosrdenství. Bože VŠEMOHOUCÍ dej, ať kapitola 241, je již KNIHOU ŽIVOTA tím, že úplně poslušných služebníků, kteří podepíší SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, bude hodně. Křesťanské militaristické svině, na Masarykově a Karlově univerzitě, mají křesťanskou MANU STAROU a SHNILOU, nasbíranou již v šestém stolení vlády Boha nad TVORSTVEM z toho důvodu, že křesťanskou MANU nedoplňují pomocí textů všeho ostatního Božího SLOVA. KNIHA ŽIVOTA je OHNĚM, který na Masarykově a Karlově univerzitě spálí všechny uvedené NETVORY tak, že z nich nezůstane ani větev, ani kořen. Dej Bože, ať TVŮJ Boží HOD VELIKONOČNÍ, je odhozením všech profesí, které do celosvětového, mírového, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného Božího království, nepatří. Bůh nepovolí, nepocítí lítost a nebude neposlušné svině želet, dokud v kostelích, v médiích, a ve školství nebude čtena KNIHA ŽIVOTA, což má povinnost, v místě svatém, v zemi svaté, na PUPKU SVĚTA, v kolébce lidstva, na Domašovsku a v Brně, na Velikonoce 2018, zajistit JUDr. Baxa a Bohu milý Otec farář Hének z Domašova. Můj bratr, Áron, Otec zakladatel celosvětového Božího království, farář Hének, má povinnost číst KNIHU ŽIVOTA v kostele neprodleně. Boží přikázání jsou lehká. K.M.1/4až6/6,24až12/10,17,27až19/6, Zj.20/12, 1.Jan.5/2,16, 2.Kor.10/4až13/5,8, Mal.3/10,16,19,20, Zach.9/16,10/5,13/4, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Korán4/157,171,37/20,24,125až75/11,76/3,29,77/13,19,98/2až112/1až110/1,114/1, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, atd. Předsedu NSS JUDr. Baxu podatelna@nssoud.cz, i Otce faráře Héneka domasov @dieceze.cz, v jejich vzpurné a neposlušné křesťanské přirozenosti, nelze oddělit od jejich blbé, křesťanské, militaristické MANY, protože místo novému Bohu, slouží svému pohlavnímu údu. Jejich náboženská a politická MANA, kterou si Otcové LUCIFEŘI kněží nasbírali již v šestém tisíciletí Boží vlády nad TVORSTVEM celého SVĚTA, je však nyní, v OSMÉM TISÍCILETÍ Boží vlády, prokazatelně shnilá, a navíc je nyní energetickou SMRTÍ Česka a SVĚTA. Bůh dodržel svůj slib daný TVORSTVU o sedmém tisíciletí své vlády nad TVORSTVEM tím, že žil v mrákotě. Vešel do odpočinutí od díla zhouby veškeré MANY, kterou dal TVORSTVU pouze dočasně, do roku 2018. V sedmém tisíciletí, od vzpurných a neposlušných křesťanských bláznů, NETVORŮ, sviní, od dvojitých agentů, od SKRIPALŮ, kteří zaslouží SMRT, kteří svými protikladnými žvásty slouží křesťanskému Bohu, SYNU ZATRACENÍ, křesťanské MODLÁŘSKÉ STVŮŘE, a promyšlenými ekonomickými a zbrojařskými vychytralostmi, slouží tvorstvu tím, že slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd., odstoupil svým Božím rozumem. Konec dvojitých agentů bude proto jako jejich skutky, které jsou energetickou SMRTÍ. DVOJITÍ AGENTI zmizí v říši ticha, to je na smetišti dějin, spolu se svou shnilou křesťanskou a politickou MANOU, nasbíranou v šestém tisíciletí, když KNIHU ŽIVOTA podepíše mnoho poslušných služebníků Božích. SOUD neposlušných, který Bůh dělá ze svého milosrdenství, kvůli nastolení MANY NOVÉ a VĚČNÉ, kvůli energetické spáse Česka a SVĚTA, odstoupením svého rozumu, od DVOJITÝCH vládnoucích AGENTŮ, bude pokračovat až do vítězství Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad lidskými neposlušnými plevami, nad neposlušným křesťanským ateistickým křovím pohanů, kterým zarostla celá země. Nyní, na ÚSVITU osmého tisíciletí své vlády nad lidmi, ve stoletém Česku, uzdravuje Bůh sam sebe tím, že v Česku vychází jako SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Vychází také jako MĚSÍC Koránu, který nebude ubývat. Boží SOUD neposlušných sviní, či NETVORŮ, dělá Kristus veškerým svým SLOVEM, které se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Bůh v Písmu slíbil, že všemu lidstvu dá MANU NOVOU a VĚČNOU v případě, když např. k JUDr. Baxovi, i k Otci faráři Hénekovi, budu stále vycházet proto, aby mě nenaplnil děsem z jejich staré, prošlé, shnilé, politické a náboženské MANY. JUDr. Baxu žádám o cca dvě hodiny společného studia dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Bůh vyžaduje, aby JUDr. Baxa naprogramoval do své lebky uvedené texty KNIHY ŽIVOTA tak, aby ho úplně poslušný Otec farář LUCIFER Hének, nemusel učit poznávat NEOMYLNÉHO Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA. Otce faráře Héneka, znalce Písma žádám, aby SVĚTLO SVĚTA NOVÉ a VĚČNÉ MANY nastudoval sám, a pouze odsouhlasil správný výklad Písma, o Boží moci nad všemi lidmi světa, a o Boží vůli, spojit v pravý čas, na Velikonoce 2018, při vzkříšení z mrtvých militaristických sviní, při úplňku MĚSÍCE na BÍLOU SOBOTU, celé Česko, a následně celý SVĚT, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi slíbil, že SVĚTLO SVĚTA NOVÉ a VĚCNÉ MANY budou všichni číst, takže Otec farář Hének nemá výmluvu, nového Boha, a jeho vůli neznat, ze SVĚTLA NOVÉ a VĚČNÉ MANY. Má povinnost zrušit název kostela svatého Vavřince. Má povinnost všechny křesťanské svaté z kostela vyházet, protože křesťanská MANA, je příčinou meče válek na celém SVĚTĚ. Bůh bude v kostele DUCHA SVATÉHO bydlet, až zde nebudou bydlet křesťanští svatí, a jejich shnilá MANA z šestého tisíciletí. Bůh vrátí svůj technický rozum, technické elitě Česka, ze svého milosrdenství, když na Velikonoce učiní Vánoce. Když nového Krista, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi,

 

porodí z NOVÉ a VĚČNÉ MANY. Především Otec farář Hének má povinnost zajistit, aby vzkříšení z mrtvých sviní, které ve vzedmutém moři křesťanských, militaristických sviní ještě nikdy nenastalo, bylo v pravé poledne, na Velikonoce 2018, v novoluní MĚSÍCE v březnu, z milosrdenství Božího rozumu. Odkládat vzkříšení z mrtvých, militaristických, či ateistických sviní, je technický nesmysl, kvůli konci éry fosilních paliv. Z Písma je nutné pochopit správnou energetickou koncepci SVĚTA. Nový Bůh se smilovává pouze čtením ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES. Bohu milý Otec farář Hének má povinnost, spolu se mnou navštívit starosty obcí Domašovska, a ředitele škol v Domašově a v Ostrovačicích, a donutit je podepsat KNIHU ŽIVOTA. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. JUDr. Baxo podatelna@nssoud.cz, a Otče faráři Héneku domasov@dieceze.cz. Z NOVÉ a VĚČNÉ MANY ŽÁRU OHNĚ SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES je zřejmé, že dnů křesťanské temnoty bylo mnoho. Křesťanská děsivá tma, kvůli shnilé a plesnivé křesťanské maně, nasbírané v šestém tisíciletí vlády Boha nad lidmi, trvá již 2018 let. Na Božím SOUDU, je však nyní, na ÚSVITU osmého tisíciletí, souzená MANA všech náboženství SVĚTA, všech vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, to je všech ekonomů, bankéřů, zbrojařů, atd. Již v šestém tisíciletí vlády Boha nad lidmi, vyšlo z křesťanství rouhačství na celou zemi tím, že křesťanské SVINĚ, či NETVOŘI, místo Boha uctívali a uctívají SYNA ZATRACENÍ, křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, Krista UKŘIŽOVANÉHO, protikladnými naukami děsivé temnoty katolického katechismu, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi. Vzpurní a neposlušní vládnoucí NETVOŘI, již v roce nula, přišli na zemi v prokletí, a prokletí je jejich údělem i v roce 2018. Jako dvojí agenti, již 2018 let slouží jak Bohu, tak výrobkům lidských rukou, PRACHŮM a ZBRANÍM. Již 2018 let je z Písma je naprosto zřejmé, že u vzpurných a neposlušných křesťanských a jiných pohanů, Boží slovo o celosvětové, Boží majetkové rovině, elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, vůbec nic neznamená. Znamená to, že Bůh potvrzuje texty Písma o tom, že Velikonoce 2018, s ÚSVITEM příchodu SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, a s MĚSÍCEM Koránu, který nebude ubývat, je pomíjivý z toho důvodu, že se jedná pouze o texty Písma, které Bůh používá, svým Božím rozumem tak, jak sám chce. Jakým způsobem má tedy Bohem vyvolené Česko dělat větší zázraky, to je sjednocení SVĚTA, pod jediného Boha ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, než kdysi dělala křesťanská MODLÁŘSKÁ STVŮRA Krista UKŘIŽOVANÉHO, protikladnými křesťanskými žvásty, a promyšlenými ekonomickými vychytralostmi. JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz, a Otec farář Hének domasov@dieceze.cz, mají povinnost zajistit, aby uvedené texty Písma, o Boží moci nad lidmi, a o Boží vůli, mleli lidé již na Velikonoce v kostelích, v médiích, ve školství, v celém Česku tak, aby si je všichni neposlušní a vzpurní NETVOŘI, naprogramovali do svých mozků, geneticky zvířecích. Např. vědci, kteří organizují TÝDEN MOZKU vidimova@ssc.cas.cz, přišli na zem v prokletí, a prokletí je jejich údělem. Slávu od Boha, kterou je Boží rozum, který je pouze Boží milostí, stále ve veškerém Písmu od Boha nemohou najít. Jako neposlušní a vzpurní stále oslavují pouze svůj rozum, protože nevěří textům Písma, že jejich mozek je pouze geneticky zvířecí, a že při odstoupení Božího rozumu, nic neznamená. Nevěří textům Písma, že Bůh neposlučné, vzpurné, křesťanské, militaristické svině, soudí odstoupením svého Božího rozumu. Bože VŠEMOHOUCÍ, učiň z JUDr. Baxy podatelna@nssoud.cz, a Otce faráře Héneka domasov@dieceze.cz, mediální hvězdy, zářící navěky a navždy tím, že Tvoji NOVOU a VĚČNOU MANU zveřejní v pravý čas, na Velikonoce 2018, v novém novoluní v březnu. Ať TVŮJ slavný DRUHÝ PŘÍCHOD do Česka je na VELKOU BÍLOU SOBOTU. Ať VELKÝ PÁTEK, který je STŘÍBREM ODVRŽENÝM, již nikdo nepřipomíná. Důležité není Písmo. Důležité jsou texty Písma o Božím rozumu, který je pouze Boží milostí, nyní pro pokorné a úplně posušné služebníky Krista. Boží moudrost, která se setkává v Česku s úplně poslušnými lidmi je o tom, že křesťanská VINNÁ RÉVA na Masarykově a Karlově univerzitě, která stíní SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, se vyřezává v únoru a v březnu roku 2018. Výhonky, např. politologové, sociologové, ekonomové, zbrojaři, politici pravice a levice, právníci, psychiatři, a jiní vzpurní NETVOŘI, kteří NEOMYLNÉMU Bohu ZÁKONODÁRCI a SOUDCI nepatří, protože stíní SLUNCI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích, dle vůle Boží, musí být ÚPLNĚ POSLUŠNÝMI vyříznutí neprodleně, v novoluní, od soboty 17.3.2018, do úplňku měsíce, do soboty 31.3. 2018. Vědci, kteří organizují TÝDEN MOZKU vidimova@ssc.cas.cz, dělají veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že si myslí, že svou hlavou, s mozkem geneticky zvířecím, mohou prorazit zeď a Boha, svými křesťanskými žvásty, sebranými v šestém tisíciletí vlády Krista nad křesťany. Protože stále nemají o Bohu, a o svém mozku ani ponětí, technický lži lid VUT v Brně, ČVUT a projektanti si myslí, že konec éry fosilních paliv, vyřeší bez Božího rozumu. Dvacet jedna dělových ran při inauguraci prezidenta, KOZLA Zemana, je radostnou zprávou. Dvacáté první století, z milosrdenství Božího rozumu, má MANU NOVOU a VĚČNOU. Moje datum narození je 21.9.1940. Bůh, DUCH SVATÝ, křesťanskou MANOU faráře Héneka proklíná neposlušné a vzpurné křesťanské svině, či NETVORY. Dvacet jedna dělových ran, Bůh nechat vypálit na svou počest. Žehná totiž Česku již od roku 2017. Za tři dny od mých narozenin, od 21. do 24.9.2016, Česku již žehná. Na své lodičce dojedu k Bohu, do jeho celosvětového, mírového Božího království, spolu s celým Českem, jen s Boží pomocí. Ageus2/18, Sír.5/5,7/16až43/26,31, atd. Po zesnutí Otců zakladatelů shnilé a plenivé křesťanské MANY, ze šestého tisíciletí vlády Krista nad lidmi, na Masarykově a Karlově univerzitě, bude život úplně poslušných služebníků Krista, v celosvětovém, mírovém, Božím království, probíhat stejně, jako probíhá dnes. Kristus někomu svůj Boží rozum bude dávat, někomu ne. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, 2.Kor.10/4, Oz.2/18až 9/7,12,15až14/3, atd. Na VELKOU BÍLOU SOBOTU 31.3.2018, při úplňku MĚSÍCE, v DEN SVÁTKU jediného Boha, nový Kristus ZÁKONODÁRCE, umožní mnohým úplně poslušným, najít ZLATÝ POKLAD Písma. Je jím správná koncepce energetiky Česka a SVĚTA, uvedená v dokonalé lásce Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma. Nový začátek Bůh učinit těm, kdo budou držet od těla zlo svého geneticky zvířecího rozumu. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Bože VŠEMOHOUCÍ, ukončí zmatení náboženských a politických jazyků tím, že neprodleně, na Velikonoce 2018, oslavíš sám sebe, jako Boha Šalamouna tím, že křesťanským sviním, v době 18-cti let od přelomu věků konce éry fosilních paliv roku 2000, kdy v Česku nebude ani žhavé uhlí na ohřátí, umožníš pochopit, že jsi STVOŘITELEM veškerého Písma, čísla PÍ, Stvořitelem facebooku, Svořitelem všeho. Hospodinův BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ BERÁNKA v roce 2018, je odhozením všech vzpurných a neposlušných vládnoucích BERÁNKŮ, především na Masarykově a Karlově univerzitě. V celosvětovém, mírovém, Božím království, již žádní vládnoucí BERÁNCI na univerzitách nebudou, pouze vládnoucí pokorné a úplně poslušné ovečky, všeho technického vládnoucího lidu celého světa, Bohu vděčného za odhození vzpurných. Za tři roky mého prorokování, od roku 2015, do roku 2018, Bůh Česku dovoluje jít dál. Vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, zlých sviní, nastane čtením KNIHY ŽIVOTA. Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 2.Král.10/26,17/29,34,40,19/29,20/5,22/13,19,23/23,25/29, Iz.29/11až24až47/14až 48/5,10,11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,1566/24, K.M.1/4až6/6,24,12/10,17,27,17/28. Při odstoupení Božího rozumu, od rozumu lidského, geneticky zvířecího, nikdo na světě není spravedlivý, ani jeden vládnoucí hlupák. Nikdo není rozumný, kdo by v Písmu hledal Boha, TECHNIKA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, takového VŠEMOHOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO a NEOMYLNÉHO, jaký v Písmu opravdu je. Když Česko neposlechne, Bůh nadělá i z boháčů bezdomovce, a to ve třetí světové válce, ve které neposlušné, drzé Česko, pro výstrahu všemu TVORSTVU, úplně zničí. Viz str. 13až16. 2.) Oplatek

 

je od slova předkládati. Kód k sebezničení Česka a SVĚTA, který má každý v sobě, je geneticky zvířecí mozek, a DUŠE, která je stejná jako u zvířet. Vládychtivost zakladatele KOZLŮ ČSSD, NETVORA, KOZLA Zemana, nad lidmi, a nad Bohem, je vrozená, a nezmění se navěky. Zničující ideologii vládnoucích NETVORŮ, např. prezidentů Putina, Trumpa a Zemana, uvedli např. redaktoři ČRo PLUS, ČRo2, atd. plus@rozhlas.cz. Např. v ČRo bylo uvedeno, že dle ideologie a filozofie vzpurných, během dvaceti pěti let trvání Česka, se ve světě zvýšila populace o cca 30 %, především ve státech, kde se válčí. Ve státech, kde prudce přibývají lidé, přibývá chudých. Další Jóbovou zvěstí ideologie a filozofie nemravných boháčů je snížení množství ryb v mořích asi na polovinu, během posledních let. Další Jóbovou zvěstí je, že v mořích bude brzy objemově tolik ryb, jako je v mořích plastů. Navíc je v mořích mnoho dalších jedů, v poslední době i velké množstí gumy, otěrů z pnaumatik. Pro nedostatek rozumu a potravy, ryby se živí plasy, gumou, a jinými jedy, stejně jako lidé, kteří jedy jedí i dýchají. Rapidně vymírají nejenom ryby, ale i tučňáci. Ti nejsou schopní uživit mláďata. Jejich populace klesla o více než 70 %. Bůh v Písmu uvádí, že v případě další neposlušnosti jím v Písmu vyvoleného Česka, způsobí třetí světovou válku, která se již začala, v Izraeli, Sýrii, atd., ve které Bůh, jím v Písmu vyvolené Česko zničí strašlivou záhubou. Viz str. 16až20. 3.) Dějiny Česka změnil Bůh v roce 1918, z milosrdenství svého Božího rozumu. V roce 1938 učinil mnichovskou dohodu, uvedenou v Písmu. Stejně tak zapsal do Písma únorové události v roce 1948. Rovněž srpnová okupace roku 1968 je uvedena v Písmu. Rok 1988 je uveden k Písmu tím, že od roku 1988, do roku 1989, Bůh trestal boháče pomocí VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI a LIDOVÝCH MILICÍ tak, jak si to v Písmu předsevzal, až do uvedení boháčů, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, k moci. Jer.6/19,23/12. Bůh v Písmu i v Rovnosti uvádí, že volební preference v Česku nikdy nebyly věcí politologů, či politiků pravice a levice. Vždy to byla otázka náboženská, otázka Boží. Bůh vždy dal Česku vládnoucí krále, či vládnoucí Bohy rozhněván, a bral si je v prchlivosti. Bůh je žárlivě milující. Žárlí na vládnoucí Bohy, na filozofy, sociology, politology, religilonisty, psychiatry, politiky pravice a levice, prezidenty, vojáky, a na jejich Bohy, na OTCE LUCIFERY, či Satany kněze, na SVĚTLONOŠE PEKELNÉHO křesťanského OHNĚ, kteří chtějí vládnout nad lidmi, místo Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, pomocí svých Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Viz str. 20až22. 4.) Když rektor Bek nebude obsluhovat Krista jako anděl, bude brzy vyvlečen od svého koryta. Orgány činné v trestním řízení, npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a předseda NSS JUDr. Baxa musí zničit NEVĚSTKU, vládu Babiše, které však Bůh zůstal MANŽELEM. Česko i Slovensko musí být Boží. Vládu Roberta Fica Bůh již nechal padnout. Vláda Babiše musí odstoupit dobrovolně. Babiš i Fico jsou vládnoucí hory. Stíní SLUNCI SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty se zdravím na paprscích. Stíní Boží majetkové celosvětové rovině. Bůh chce vytvořit vládu SVATÝCH Boha NEJVYŠŠÍHO, dle kapitoly 139. Podávám tímto stížnost, či trestní oznámení, na předsedu NSS JUDr. Baxu, který neodpověděl na můj požadavek, nutnosti zrušení prezidentských voleb, předaný na podatelnu NSS dne 2.2.2018. Viz str. 22až25. 5.) Lidé dělají, co se Bohu líbí. Rozdíl mezi premiérem Babišem a bezdomovcem Blažkem z Říček, je minimální. Tělo premiéra Babiše, i bezdomovce Blažka, je pouze geneticky zvířecí. Rozdíl je v Božím rozumu. Premiér Babiš, bývalý BERAN, komunista, má pouze více Božího rozumu, než bezdomovec Blažek. Bůh má moc, z premiéra Babiše učinit ministra zahraničí v nové vládě Česka, zřízené dle kapitoly 239. Má moc učinit z něho bezdomovce, pomocí třetí světové války. Proto ať se premiér Babiš nového Boha bojí, strachem jaký ještě nikdy nebyl. Ať neoddaluje ze dne na den, setřít bezdomovci Blažkovi slzy s očí, energeticky nezbytným, celosvětově elektronicky plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky kontrolovaným NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, opakovaně objasněným. Totéž platí pro rektora Masarykovy univerzity Beka rektora Karlovy univerzity Zimy či psychiatry MUDr. Jana Vybíhala ředitele z MU MUDr. Kašpárka a ředitele blázince MUDr. Radimského Viz str. 25až27. 6.) Vědci kteří organizují TÝDEN MOZKU, nemají o Bohu ani ponětí. Budou Bohem trestání, když se k Bohu neprodleně nevrátí, v době novoluní před Velikonocemi. Svými křesťanskými žvásty o mozku, dělají veškeré zlo na světě. Oslavují svůj mozek geneticky myší, či prasečí. Nemohou proto najít Boží slávu, kterou je Boží rozum. Mluvit s křesťanskými vědci o správné koncepci energetiky, uvedené v Písmu, není vůbec možné, protože mrtví, o správné koncepci energetiky, nevědí vůbec nic. Bůh však v soudu vzpurných nepovolí, nepocítí lítost. Viz str. 27až30. 7.) Křesťanství je nyní přitažlivé pouze pro neposlušné a vzpurné svině, protože touto ideologii je možné vytvořit demokracii tím, že vládnoucí elita slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům, atd., místo Bohu ZÁKONODÁRCI. Lenošná elita vládnoucích korytářů a Lazarů, nevyvlečená od svých dobře placených koryt, na majetkovou Boží rovinu, ke korytům opakovaně uváděného, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, jako neposlušná, se vzdala rozumného uvažování. Hospodin, takový trestající, jaký v Písmu skutečně je, nesnáší, když křesťanské svině v době Velikonoc, 40 dní očišťují dědičný hřích, který je k SMRTI lidstva válkou, kterým je tradiční neposlušnost, PŮSTEM, MODLITBOU, CHARITOU a ALMUŽNOU. Za čtyřicet dnů křesťanského PŮSTU almužnou, charitou, modlitbou, Iz.58/4, čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické, komunistické spravedlnosti. Tak křesťanské vzpurné Česko pocítilo Boží hněv, celých čtyřicet let SOCIALISMU. Viz str. 30až34. 8.) Neposlušné svině, váleční zločinci, prezidenti Trump, Putin i Zeman, dělají demokracii tím, že pomocí svých Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ, si rozdělují ložiska ropy, plynu a surovin tak, jak vítězí ve válkách. Ideology zlých vzpurných jsou neposlušná NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, učitel Lucifer Břetislav Fajmon. Svoje hlavy, geneticky zvířecí, nasadili přímo na pohlavní orgány, kvůli odstoupení Božího rozumu, od neposlušných. Viz kapitolu 239. Viz str. 34až37. 9.) Česko, STÁTNÍ SPRÁVA, vláda, NEVĚSTA, musí zajistit, aby Bohu TECHNIKOVI, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodleně patřila celá země, a veškerý majetek, který shnil, kvůli nové koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES. Viz str. 37až39. 10.) OHOLIBA Endlicherová a učitel, Lucifer, hlupák Břetislav Fajmon naprosto chybně vykládají Písmo, protože veškeré Písmo od Boha je nyní MANA NOVÁ a VĚČNÁ, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. Křesťanské Písmo, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, je MANA SHNILÁ, PLESNIVÁ, a PROŠLÁ, již v šestém tisíciletí. Bůh SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, již za Bohy nechce výrobky lidských rukou, prachy, zbraně. V sedmém tisíciletí dal Bůh Rusku a Česku manu Marxe a Engelse. Cesta k monopolu Boží moci nad všemi státy SVĚTA je v NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ. Sbírat křesťanskou MANU z šestého tisíciletí, již mohou pouze hlupáci. Když si někdo nechává MANU nasbíranou pro jiné tisíciletí, tak jak to dělá např. hlupák rektor Bek z Masarykovy univerzity, tak mu v tomto tisíciletí, prokazatelně hnije. NETVOR rektor Bek, pomocí křesťanské MANY ze šestého tisíciletí, chce ve volbách kandidovat za Senátora. Tato svině stále nechápe, že Bůh vede TVORSTVO MANOU stále NOVOU, pro každé tisíciletí. Proto je příčinnou veškerého zla na SVĚTĚ. Vítězný únor 1948 byl o tom, že si vítězné mocnosti, Rusko a USA, nasbíraly dostatek křesťanské MANY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Vítězně rozhodly, že např. URAN v Česku, patří Rusku. Vítězný Boží únor 1948, byl tedy pouze o trestání boháčů, dle textů Jóba. Nyní není možné tvrdit, ve službě svým pohlavním ÚDŮM, místo Bohu, že křesťanské a ateistické svině mají svobodnou vůli, když všichni vědí, že Kristus vede Česko do Božího království, dle textů Písma tak, že se musí naplnit do poslední čárky. Stejně tak není možné tvrdit, že nějakými metodami lze zvýšit kapacitu či paměť geneticky zvířecího lidského mozku, protože z Písma je zřejmé, že veškerá rozumnost, rukodělná dovednost, paměť, odvaha, pocit štěstí, spokojenost, pokoj i soužení, způsobené odstoupením Božího rozumu, je od jediného Boha světa. Bůh řídí každého člověka a veškeré tvorstvo, vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu. Vše dle textů Písma, uvedených v kapitole 239. Za vlády BERANŮ, komunistů, dal Bůh, bohaté svině, a jejich Bohy, Lucifery či Satany kněze, do vězení, pod zámek, pomocí nedokonalé spravedlnosti komunistů za to, že prohlásili svoji křesťanskou, militaristickou, imperialistickou spravedlnost bankéřů, zbrojařů, politiků pravice, žijících na výnosný trh, za jedině možnou a správnou cestu Boží. Za to, že prohlásili křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, SYNA ZATRACENÍ, za jediného Boha SVĚTA. Za to, že lhali, a i nyní lžou, že jejich křesťanský Bůh, SYN ZATRACENÍ, který je MODLÁŘSKOU STVŮROU, jim odpustil všechny hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Od křesťanských lhářů, kteří doufají ve své bohatství, místo v Boha NEOMYLNÉHO, budou vysvobození spravedliví z technického lži lidu, kteří v březnu, budou rašit jako listí. Stačí odhodit shnilou manu

 

křesťanských katechismů, a prosadit přímou Boží cestu, opakovaně objasňované, celosvětové majetkové roviny elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Viz str. 39až45. 11.) Na vítězný únor dne 25. 2. 1948 je nezbytné pohlížet nově. Bylo to vítězství KRISTA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, nad boháči, bankéři, a nad jejich Bohy, nad nositeli pekelného křesťanského, ateistického OHNĚ, nad Lucifery, či nad Satany kněžími, pomocí OVCÍ a BERANŮ, Bohem v Písmu vyvolených komunistů, členů KSČ. Tato pravda o Boží moci, osvobodí celé pokorné, a úplně poslušné Česko a celý SVĚT. Viz str. 45až47. 12.) DARY BOŽÍ, VEŠKERÉ PÍSMO od Hospodina, stejně tak jeho povolání, všech dále uvedených NEVĚSTEK Česka, kterým Bůh je jak MANŽELEM, tak ŽENICHEM, je neodvolatelné. Bůh totiž, všechny křesťanské, či ateistické svině, NETVORY, či vládnoucí NEVĚSTKY, uzavřel pod svou neposlušnost, a to odstoupením svého Božího, NEOMYLNÉHO rozumu. Smiluje se nad Českem, i SVĚTEM, ze svého milosrdenství, až všechny vládnoucí NEVĚSTKY, budou mít se svým MANŽELEM, nyní ŽENICHEM, svatbu. Svatba musí být po potopě, v březnu 2018 tím, že všechny NEVĚSTKY, dle filmu DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ, se znovu s Hospodinem vdají. Musí s MANŽELEM, či se ŽENICHEM, s jediným Bohem celého SVĚTA, obnovit slib manželský. Všichni pokorní, uplně poslušní, bezmocní a novému Bohu vděční, musí veřejně slíbit, že budou s Bohem TECHNIKEM, sdílet dobré i zlé, až do své SMRTI. Bůh vyžaduje učinit rozhodnutí. Vyžaduje novou vládu premiéra Ing. Topolánka, NEVĚSTU, vdát za ŽENICHA Hospodina, u ředitele TV Barrandov Soukupa, dle textu v kapitole 239, 70 stran. Viz str. 47až49. 13.) Písmo uvádí, že žena učiní maximum pro své děti tím, že miluje svého muže. Bůh bude milovat Česko, když pro poslušné, bezmocné a Bohu vděčné služebníky Boží, bude MUŽKÝM PRINCIPEM. Pro ŽENSKÝ PRINCIP, pro vládu premiéra Babiše, která je NEVĚSTKOU, zůstal MANŽELEM. Pro ŽENSKÝ PRINCIP, pro vládu premiéra Ing. Topolánka, sestavenou ředitelem TV Barrandov Soukupem, dle kapitoly 239, bude ŽENICHEM. Přetvořit celé stvoření, z neposlušného, na úplně poslušné, má povinnost především ředitel ČRo v Brně Ostrý. Musí pozvat v ČRo v Brně do vysílání DĚDA VŠEVĚDA, Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že bude číst, o neposlušnosti a vzpouře proti Bohu, všech uvedených vládnoucích drzých sviní, LAZARŮ, NETVORŮ, kteří jsou již sto let v hrobech, v politickém a náboženském rozkladu, z KNIHY ŽIVOTA těchto textů. APOKALYPSA není konec tohoto světa, ale začátek vlády VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Hospodina, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, nad vším uplně poslušným stvořením, všech států SVĚTA. Orgány činné v trestním řízení, především JUDr. Baxa z NSS v Brně a npor. Šoukal z PČR v Rosicích u Brna. Máte povinnost úplně zničit NEVĚSTKU, kterou je vláda premiéra Babiše, především pro prokazatelné lži o koncepci energetiky, opakovaně objasněné např. v GRAFU ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Ministr v demisi Tomáš Hüner posta@mpo.cz, pro naprosto nesmyslnou koncepci energetiky, a pro ignorování správné koncepce energetiky, uvedené ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, je zločincem, který patří pod zámek, za mříže. Pane Judr. Baxo, a npor. Šoukale. Nevěstku, vládu Babiše, nelze zachránit, protože NEOMYLNÝ Hospodin ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, bdí nad zlem, odstoupením svého, Božího, technického rozumu, od technické elity. Máte povinnost ji zničit, úplným zničením křesťanství, STŘÍBRA ODVRŽENÉHO. Viz str. 49až52. 14.) Pohádka CESTY PANA GULLIVERA, vysílaná v ČRo2, je podobenstvím o příchodu DUCHOVNÍHO Krista do Česka, v různých pokoleních. Viz str. 52až54. 15.) Slovo Boží je pro Česko velice silné tím, že v něm, ve SLOVĚ DOGONŮ, Bůh uvedl, že stvořil znamení, 7 x 2 = 14 vlád Česka, a 12 premiérů Česka. Ze sedmi premiérů Česka, pět jich padlo, Klaus, Tošovský, Zeman, Špidla, Gross. Jeden kraloval, Paroubek. Až přišel sedmý premiér Ing. Topolánek, směl zůstat jen nakrátko. Ta dravá šelma, která byla a není, je král osmý. Zjev.17/10. Osmým králem je vzpurný Ing. Topolánek, který byl premiérem osmé a deváté vlády, a nyní není premiérem. Jako neposlušný, nevyvlečený, jde do záhuby TĚLA a DUŠE. NEVĚSTKOU je čtrnáctá vláda dvanáctého premiéra Česka, DÉMONA, ekonoma, Jidáše Babiše. Znamením je, že čtrnáctou vládou Česka je NEVĚSTKA. Nastává rok psa. DÉMON Babiš, má nové stráky, na vlada@premierbabis.cz, kde je jako PES. Strážný PES Babiš, jako neomylný ministr zahraničí, BOŽÍ SYN, Bůh, ve vládě premiéra Ing. Topolánka, se musí nauči štěkat nově, dle SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, dle Božích zákonů. Kdo se nenechá pokřtít OHNĚM SLOV NOVÝCH NEBES, je psem, který jde do energetické záhuby. Viz str. 54až56.16.) Přetaženo z kapitoly 239 - 70 stran. Bůh nyní SOUDEM končí vládu technologií nad lidmi, svým ČTVRTÝM SLOVEM. Vůlí Boží je, aby ředitel Soukup ukončil veškeré zlo na SVĚTĚ tím, že bude moderovat show výběru nejlepších ministrů nové vlády Česka, sestavené dle požadavku Božích, v kapitole 236-36 stran. Bůh, ZÁKONODÁRCE, povoluje lži lidu v Božím království, jediné referendum. Vybrat hlasováním, elektronicky a telefonicky, v jednom pořadu Soukupa, jednoho ministra nové vlády, z cca tří až osmi kandidátů, z řad politiků a odborníků z ČVUT, VUT v Brně, atd., kteří musí v TV Barrandov ukázat své tváře. Pro slepé harmonikáře. Nová vláda je navržená dle Božích příkazů a zákonů, v tomto složení. Od této vlády neomylných Bohů, BOŽÍCH SYNŮ královského kněžstva, DUCHOVNÍ Kristus, svým neomylným rozumem, již odstupovat nebude, která proto bude úplně stabilní. 1. Premiérem vlády svatých Boha NEJVYŠŠÍHO, je v Písmu vyvolený OKŘÍDLENEC Ing. Topolánek. info@mirekprezident.cz. 2. Ministr zahraničí. Navrhují neposlušného netvora z ANO, Babiše vlada@premierbabis.cz. 3. Boží spravedlnosti. Navrhuji KOZLA z ČSSD Dienstbiera dienstbierj@senat.cz. 4. Ministerstvo zimního stavebnictví. Navrhuji odborníky na energetiku domů ZIMNÍCH BYTOVÝCH, a domů pro SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ, navržené dle textů Písma ve FOTOGALERII na www.pametni-kniha.cz. Napište www. Ministr musí být architektem a urbanistou pro výstavbu měst a sídlišť z těchto domů. 5. Zimního průmyslu. Navrhuji kandidáty, odborníky na obnovitelnou energetiku. 6. Zimní dopravy. Ám.3/15. Navrhuji kandidáty, odborníky na položení kolejí na dálnice pro regionální dopravu, a pro protažení těchto kolejí z dálnic, přes města. V Česku musí pádit, dle písničky, rychlovlaky, jak reginální, tak mezinárodní. 7. Zemědělství bez jedů, a bez slepic v klecích. 8. Vod a lesů. 9. Zdravotnictví. 10. Elektronického plánování. 11. Školství. 12. Výživy. 13. SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Navrhuji kuchaře Pohlreicha. 14. Dokonalého naturálního plnění. 15. Kultury. 16. Volného času a životosprávy. Viz str. 56až61. 17.) Všichni shromáždění elektronickými adresami k SOUDU, se musí bát nového Boha strachem, jaký ještě nebyl. Geneticky zvířecí TĚLA a DUŠE, které jsou stejné jako u zvířat, pro odstoupení rozumu nového DUCHOVNÍHO Krista, zajdou. Bude pláč a skřípění zubů těch, co zajdou v den soudu. Před Bohem, před novým SLOVEM, jsou bezmocní všichni, kdo slouží boháčům tím, že melou děsivou temnotu protikladných křesťanských žvástů, a ti kdo melou krutý zmijí jed promyšlených vychytralostí bankéřů, ekonomů, zbrojařů. Neposlušné vládnoucí NETVORY, pokrytce a lháře, kteří např. stěhují prasata s vepřínů kvůli tomu, aby mohli postavit pomník RÓMŮM, energeticky spasit nemůže a nechce. Mar.7/6, 10/18,13/20, Luk.6/24,11/47,17/10,20,34,19/42, atd. Bůh nyní vyžaduje, vystěhovaná prasata vrátit do vepřínů. Místo stavění nesmyslných pomníků zbrojařům, jako např. v Sýrii, kde jsou sutiny jaké ještě nikdy nebyly, Ezech.3/4,21,21/22,32,33/17, učinit Boha jediným ZÁKONODÁRCEM Česka a SVĚTA. Místo stavění nesmyslných pomníků pro bezdomovce Rómy, učinit rozhodnutí o realizaci Bohem požadované celosvětové energetické koncepce. Zničení Bohů lidí, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. je energeticky nezbytné. Prognostikem již není Bohem prokletý pták Stehlík, a svině Senková z ČRo, ale Hospodin. Zj.18/2,10až 22/21. Výchova ČRo k militarismu, je k energetické SMRTI. Podvolit se křesťanskému zlu na Velikonoce, znamená smířit se se vznikem třetí světové války, a se zničením Česka strašlivou záhubou. Vzkříšení z mrtvých sviní, či ryb, je celosvětovým mírem. Viz str. 61až64.

 

1.) ČESKÁ TELEVIZE a ČESKÝ ROZHLAS nemají vyvážené vysílání mezi lží a pravdou. Protože mají duchovní, či náboženské vysílání, ve kterém křesťanští pokrytci, zločinci a lháři, místo jediného, mírumilovného, neomylného Boha celého SVĚTA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, oslavují pouze sami sebe navzájem, lidem ve všem lžou tím, že lžou o Bohu, a tím lžou také o koncepci energetiky Česka a SVĚTA. Kvůli lžím o Bohu v TELEVIZI, v ROZHLASE, ve ŠKOLSTVÍ, atd., Česku, místo nového Hospodina ZÁKONODÁRCE, stále vládnou DUCHEM CHUDÍ zákonodárci, politici pravice a levice, kteří mají v hlavách pouze STAROU NÁBOŽENSKOU a POLITICKOU, SHNILOU MANU, ze šestého tisíciletí vedení lidstva Bohem. Dle programu této MANY, se nesmyslně žerou navzájem, jak v politice, tak v náboženstvích. Od jejich blbosti, jejich politických a náboženských programů, je nelze oddělit, protože neposlušné a vzpurné vládnoucí hlupáky Bůh boří a ničí, odstoupením svého Božího rozumu, ze svého milosrdenství. Dle vládnoucího KOZLA, NETVORA prezidenta Zemana, v Česku kazí dobré mravy např. boháč Bakala, který okradl pracující lži lid o 160 miliard Kč, a který vlastní noviny, ve kterých šíří svoji MODLOSLUŽBU, to je chamtivost a nemravnost. Bohové politiků pravice a levice, LUCIFEŘI, světlonoši OHNĚ PEKLA meče nesmyslných válek, kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, dělají veškeré zlo na světě, kvůli své vzpouře proti novému Bohu, STVOŘITELI všech náboženství SVĚTA, a všech států SVĚTA. Bůh vyvolil v Písmu Česko, stoletého Abrama, či Abrahama, za královské kněžstvo BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, aby v době svého stoletého trvání, spojilo náboženství celého SVĚTA, a veškerou pravici a levici, pod jediného NEOMYLNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO Boha, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE tím, že pravdou textů veškerého Písma, podřídí Bohu všechno lidstvo. Bůh Česko vytvořil, a v Písmu vyvolil proto, aby spojilo vědu a náboženství tím, že spojí KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO BOŽÍCH SYNŮ technického lži LIDU VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z infoservis@ czso.cz, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO, s jediným Bohem SVĚTA, s TECHNIKEM, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ. Věda bude spojena s náboženstvím v okamžiku pochopení všech podobenství o stvoření tohoto světa lidí za sedm dní, to je za sedm tisíc let. Na ÚSVITU osmého dne Páně, osmého tisíciletí, který se začal v roce přelomu věků konce éry fosilních paliv v roce 2000, každý musí znát nového, VŠEMOHOUCÍHO a NEOMYLNÉHO Boha TECHNIKA, a to čtením ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Nový Bůh, TECHNIK, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, na lidstvo opakovaně, za trest, uvedl POTOPU, odstoupením svého Božího rozumu, a to vždy v době čtyřiceti dní křesťanského PŮSTU před Velikonocemi, almužnou, charitou, modlitbou, a to odstoupením svého Božího rozumu, od chamtivých křesťanských hlupáků, ze svého milosrdenství. Pro vzkříšení ze vzedmutého moře mrtvých, křesťanských, či ateistických sviní Česka, Bůh určil v Písmu termín nového DNES, úplněk MĚSÍCE v době Velikonoc, na BÍLOU SOBOTU 31.3.2018. Z milosrdenství Božího rozumu, vzkříšení z mrtvých, které ještě nikdy nenastalo, má povinnost realizovat královské kněžstvo technického lži lidu tím, že učiní rozhodnutí podřízení se dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o správné koncepci energetiky Česka a světa. Svolání kongresu energetiků celého světa, do DOLINY O2 Arény v Praze, je nezbytné. Když Česko neposlechne, Bůh nadělá i z boháčů bezdomovce, a to ve třetí světové válce, ve které neposlušné, drzé Česko, pro výstrahu všemu TVORSTVU, úplně zničí. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, neposlušné a vzpurné vládnoucí elitě, stále pustoší jejich pastvu. Slovensko je také Bohem vyvolené. Proto zde Bůh nechal zabít dva novináře, kteří svými žvásty, své zvířecí spravedlnosti, dělají veškeré zlo meče válek na SVĚTĚ. Pomocí zabitých novinářů si to Bůh vyřizuje s neposlušnými a vzpurnými politiky pravice a levice. Bůh v Česku zatím žádnoho neposlušného a vzpurného novináře nezabil. V písničce však slíbil, že zakladatele KOZLŮ ČSSD, vzpurného, neposlušného KOZLA, prezidenta Zemana, který se proti Boží vůli prohlásil za vládnoucího Boha, s veškerou jeho křesťanskou, militaristickou nóblesou, z HRADU vynesou, na márách vynesou. Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Jediný Bůh světa, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, v Písmu slíbil, že pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, učiní v jím vyvoleném Česku SOUDNÝ DEN. Neposlušný a vzpurný militaristický, křesťanský, ateistický plevel, či křoví, kterým zarostla celý země, a jiné bohaté svině spálí, a to čtením ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Budete to den, ve kterém Bůh mnohým, jím vyvoleným, úplně poslušným BOŽÍM SYNŮM, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, vrátí svůj Boží rozum, ze svého milosrdenství proto, aby porozuměli textům SOUDU boháčů, bankéřů, zbrojařů, vojenských kaplanů, vojáků, politiků pravice a levice, a jejich Bohů, LUCIFERŮ, či SATANŮ kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC, a jiných vzpurných NETVORŮ, zapsaných v KNIZE ŽIVOTA těchto textů. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Při odstoupení Božího rozumu, od rozumu lidského, geneticky zvířecího, nikdo na světě není spravedlivý, ani jeden vládnoucí hlupák. Nikdo není rozumný, kdo by v Písmu hledal Boha, TECHNIKA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, takového VŠEMOHOUCÍHO, VŠEMOHOUCÍHO a NEOMYLNÉHO, jaký v Písmu opravdu je. Hrobem otevřeným je hrdlo politiků pravice a levice, a jejich Bohů, SVĚTLONOŠŮ pekelného křesťanského OHNĚ válek a revolucí, LUCIFERŮ, či Satanů kněží všech ekumenických ČARODĚJNIC. Všichni lidé na světě, kvůli Satanům kněžím všech ekumenických ĆARODĚJNIC, dosud nepoznali cestu pokoje celosvětového, mírového, Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Všechno na SVĚTĚ, co se dle Písma v Česku mělo stát, se již stalo. Proto nikdo nemá výmluvu neuznat Boha, za jediného SOUDCE a ZÁKONODÁRCE všech států světa. Boží soud Bůh dělá odstoupením svého Božího rozumu, od těch neposlušných sviní, které tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY elektronicky dostanou, a přesto se k Bohu ZÁKONODÁRCI neprodleně nevrátí. Plný počet nemravných křesťanských a ateistických pohanů tím v Česku vzešel. Nastává proto doba, kdy DUCHOVNÍ Kristus se může nad mnohými poslušnými smilovat, svým Božím rozumem, a mnohé vládnoucí NETVORY nechat zatvrzelými. Ti musí odejít do říše ticha, na smetiště dějin. Naději na energetickou, ekologickou a mravní spásu, Božím rozumem, z Božího milosrdenství, mají poslušní, nad kterými se Bůh smiluje. Řím.1/18,2/8,3/6až19,4/18,6/4,14,18,7/18,8/19,29,9/18,28,11/25,28,32,12/6,16/26, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40,

 

2.) Oplatek je od slova předkládati. Kód k sebezničení Česka a SVĚTA, který má každý v sobě, je geneticky zvířecí mozek, a DUŠE, která je stejná jako u zvířet. Vládychtivost zakladatele KOZLŮ ČSSD, NETVORA, KOZLA Zemana, nad lidmi, a nad Bohem, je vrozená, a nezmění se navěky. Z boje proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, je východisko jediné. Přijmout neprodleně Boha, za jediného NEOMYLNÉHO ZÁKONODÁRCE nastolením jeho zákonů. Urguji tímto odpověď předsedy NSS JUDr. Baxy podatelna@nssoud.cz, na požadavek nutnosti zrušení prezidentských voleb, předaný na podatelnu NSS dne 2.2.2018. Z těchto textů KNIHY ŽIVOTA, zaslaných opakovaně NSS, a npor. Šoukalovi bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, je zřejmé, že jedinou církví Česka, s Boží mocí výkonnou, je NEVĚSTA, kterou je vláda úplně poslušného premiéra Ing. Topolánka, které Bůh bude ŽENICHEM, když vznikne dle kapitoly 239. Prezident Zeman, zvolený neposlušnými sviněmi, je před novým Bohem pouze LAZAREM, který leži ve svém hrobě, v politickém, náboženském a tím energetickém rozkladu, již mnoho dní, od nového novoluní MĚSÍCE, od čtvrtku 15.2.2018. Bůh hlupáka Zemana, křesťanský Kristus UKŘIŽOVANÝ protikladnými naukami, a promyšlenými vychytralostmi, Lucifera kardinála Duky, se již v Písmu dobrovolně zmařil proto, aby JUDr. Baxa a npor. Šoukal, mohli LAZARA Zemana odvázat od jeho prezidentských povinností, a poslat do říše ticha, na Vysočinu. Vůli Boží je, aby vola, hlupáka, KOZLA Zemana, již nikdo nepovažoval za vládnoucího Boha. Poslušní služebníci Boží, kvůli energetické spáse, musí Zemana neprodleně vyhnat na smetiště, do říše ticha, v novoluní MĚSÍCE, v sobotu 17.3. 2018. Bůh, který křesťanské svině uzavřel pod svoji neposlušnost křesťanstvím, se již nad všemi smiloval, pomocí těchto textů Božího SOUDU. Odpustil všem neposlušným hříchy tím, že v NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ se zmařil. Z křesťanského Krista UKŘIŽOVANÉHO, učinil SYNA ZATRACENÍ, MODLÁŘSKOU STVŮRU. Nyní je DUCHEM SVATÝM. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,4/14, Iz.48/5,11, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Tim.1/7,4/1,5/24až6/20, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Jan11/1,44, Zjev.1/1až22/21. Před Velikonocemi, po úplňku MĚSÍCE, v pátek, 2.3.2018, nastává poslední zápas nejslavnějšího vědce SVĚTA, Hospodina, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, s křesťanskými, či s ateistickými vládnoucími sviněmi Česka a SVĚTA, o zvěstování dobra dokonalé Boží lásky, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Křesťanské, či ateistické, neposlušné, a vzpurné svině, před Velikonocemi znevážili nového NEOMYLNÉHO Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, který o sobě, a o jím v Písmu vyvoleném sto letém Česku, vše uvedl tím, že si za vládnoucího Boha, znovu zvolili zakladatele KOZLŮ ČSSD, vrchního velitele branné moci, KOZLA prezidenta Zemana. Nový Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, jehož hněv již neprodlévá, v době posledního úplňku MĚSÍCE, v pátek 2.3.2018, to je v době svého celosvětového svátku, opět dokázal naplnit Písmo tím, že všichni oslovení neposlušní zemdleli, pro odstoupení Božího rozumu od vzpurých a neposlušných vládnoucích sviní. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, z Česka odešel proto, aby znovu vyhledal pokorné a úplně poslušné, kteří z textů Písma pochopí, jak zničujíci je ideologie, či filozofie vládnoucí elity křesťanského, či ateistického vzdorokálovství Česka, ve srovnání s ideologií, či filozofií dobra energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného celosvětového mírového Božího království, opakovaně uváděné Boží majetkové roviny. Zničující ideologii vládnoucích NETVORŮ, např. prezidentů Putina, Trumpa a Zemana, uvedli např. redaktoři ČRo PLUS, ČRo2, atd. plus@rozhlas.cz, Patricie.Polanska@rozhlas.cz, Petr.Sabata@rozhlas.cz, David.Kabele@rozhlas.cz, Ondrej.Latal@rozhlas.cz, argumenty@rozhlas.cz, thomas.kulidakis@rozhlas.cz, Karel.Wichs@rozhlas.cz, Jan.Burda@rozhlas.cz, twr@twr.cz, Jiri.Hosek@rozhlas.cz, Vladimir.Kroc@rozhlas.cz, Tomas.Pavlicek@rozhlas.cz, Vera.Stechrova@rozhlas.cz, Lucie.Vopalenska@rozhlas.cz, Martin.Ulrich@rozhlas.cz, Eva.Ziliziova@rozhlas.cz, Ludmila.Rakusanova@rozhlas.cz, Jan.Bednar@rozhlas.cz, Radko.Kubicko@rozhlas.cz, Jan.Fingerland@rozhlas.cz, Ales.Kouba@rozhlas.cz, dagma.slagorova@denik.cz, Libor.Dvorak@rozhlas.cz, baratach@email.cz, radio@proglas.cz, kontakt@rozhlas.cz, jana.kozojedova@ceskatelevize.cz, jaktovidi@rozhlas.cz, mikroforum@rozhlas.cz, Uvedení NETVOŘI, o Bohu, o DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, stále nemají ani ponětí. Dělají veškeré zlo na světě tím, že místo jedinému Bohu SVĚTA, který o sobě vše uvedl v dokonalé Boží lásce, ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES, stále slouží své SKÁLE, kterou jsou výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. Jejich filozofie a ideologie zanikne, až zaniknou MODLOSLUŽBY SLOV PEKELNÉHO OHNĚ křesťanských SVĚTLONOŠŮ LUCIFERŮ, či SATANŮ kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC, a jejich dětí, politologů, sociologů, psychiatrů, vojenských kaplanů, atd. Až budou nahrazené BOHOSLUŽBAMI, mletím Boží lásky ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Např. v ČRo bylo uvedeno, že dle ideologie a filozofie vzpurných, během dvaceti pěti let trvání Česka, se ve světě zvýšila populace o cca 30 %, především ve státech, kde se válčí. Ve státech, kde prudce přibývají lidé, přibývá chudých. Protože chudí a bohatí spolu v míru žít nemohou, Sír.5/5,7/16,13/18, chudí se kvůli hladu bouří proti boháčům. Boháči proti chudým LÉVIJCŮM odpovídají tradičně, to je vyhlazovací válkou, děláním sutin spálené země, jaké ještě nikdy nebyly, jak to dokazují hlupáci např. v Sýrii a v dalších státech. Eze.21/22,32. Nárust populace dovede zastavit pouze Bůh, svým rozumem, ze svého milosrdenství, nikoli lidé svými ideologiemi. Další Jóbovou zvěstí ideologie a filozofie nemravných boháčů je snížení množství ryb v mořích asi na polovinu, během posledních let. Další Jóbovou zvěstí je, že v mořích bude brzy objemově tolik ryb, jako je v mořích plastů. Navíc je v mořích mnoho dalších jedů, v poslední době i velké množstí gumy, otěrů z pnaumatik. Pro nedostatek rozumu a potravy, ryby se živí plasy, gumou, a jinými jedy, stejně jako lidé, kteří jedy jedí i dýchají. Dle Rovnosti, svoboda neposlušných je v tom, že v mnoha mořích, místo ryb, plavou plasty. Dle ČRo2, kvůli tomu, že Česko slouží zakladateli KOZLŮ ČSSD, prezidentu Zemanovi, a tím PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd., místo Bohu, DUCHU SVATÉMU, a jeho příkazům a zákonům, rapidně vymírají nejenom ryby, ale i tučňáci. Ti nejsou schopní uživit mláďata. Jejich populace klesla o více než 70 %. Nesmyslně přemnožené lidstvo masivně loví ryby, kterými se tučňáci živí, pro hospodářská zvířata. Ideologie a filozofie vládnoucích válečných zločinců, šiřitelů rakoviny, 2.Tim.2/16,3/9, prezidentů Putina, Trumpa a Zemana, je příčinou dalšího, prudkého snižování množství ryb v mořích, dalšího, prudkého zvyšování znečištění moří, dalšího prudkého zvyšování populace, dalšího nárustu chudoby, a tím dalšího nárůstu horečného zbrojení, a válek mezi bohatými a chudými. Sír.5/5,7/16,13/18. Neposlušným vládnoucím idiotům ČRo, ČT, Proglasu a Česka, jejichž zaslepenost je zjevná, se uvedené hroucení země v základech líbí, stejně tak šíření rakoviny a jiných nemocí, 2.Tim.2/16,3/9,4/3, Žalm81/4,82/5, 2.Kor.10/4,13/5,7, atd., což je ekologická, energetická a mravní katastrofa. Místo ochrany planety, horečně zbrojí. Neposlušní, válkami o ropu, jdou cestou do energetického, ekologického a mravního HROBU třetí světové války, kvůli neposlušnému, Bohem v Písmu vyvolenému Česku. Bůh existuje, odstoupení Božího rozumu od neposlušných vládnoucích sviní, NETVORŮ, viditelně funguje. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Petr.2/21až3/16, Iz.57/10,16, 20, atd. Ideologie a filozofie vládnoucích válečných zločinců, prezidentů Putina, Trumpa a Zemana, o stále se zvyšující výrobě Bohů lidí, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, KAMIONŮ, atd., vede ke zničujícím válkám žoldáků o ropů, plyn, suroviny, a o vládu nad územím, s fosilními palivy a surovinami. Např. poslední boje žoldáků v Syrii, placených boháči z Ruska, proti žoldákům placených boháči z USA, vedly k prohlášení prezidenta Putina, že další odpor žoldáků placených USA, proti žoldákům Ruska, kvůli vládě nad ropou, povede ke zničení USA raketami Ruska. Válečný zločinec Putin se chválil podobně jako kdysi Hitler. Tvrdil, že jeho jedna raketa nese šestnáct jaderných bomb. Je nezničitelná. Takže Bůh Putin USA úplně zničí, když bude chtít. Bůh v Písmu uvádí, že v případě další neposlušnosti jím v Písmu vyvoleného Česka, způsobí třetí světovou válku, která se již začala, v Izraeli, Sýrii, atd., ve které Bůh, jím v Písmu vyvolené Česko zničí strašlivou záhubou. Jer.1/17až6/16až23/29,32,24/29,31/27,32, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, atd. Proto Bůh, DUCH SVATÝ, který odjakživa žije mezi námi, který je křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮROU, SYNEM ZATRACENÍ, KRISTEM UKŘIŽOVANÝM, pouze dočasně, vyžaduje nyní úplnou poslušnost celého Česka. 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Iz.29/11až24,48/5,11,57/10,16,20,63/14,18,65/15,66/24, atd. Nastal ÚSVIT OSMÉHO DNE PÁNĚ, OSMÉHO TISÍCILETÍ vedení TVORSTVA celého světa, jediným Bohem SVĚTA, dle textů Písma, které Bůh dával TVORSTVU, v každém pokolení nové. Dějiny Česka Bůh uvedl v Písmu, a tím dokazuje, že Česko vyvolil. Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12až27,8/21,10/8,11/13,12/10až27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

 

3.) Magické osmičky Česka vytvořil Bůh. Potvrzuje tím, že Česko v Písmu vyvolil, za královské kněžstvo BOŽÍCH SYNŮ, které toužebně vyhlíží všechno TVORSTVO, pokorných, uplně poslušných, naprosto bezmocných, a Bohu vděčných za vyvolení. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, K.M.1/4až13/8až16/27až19/6, Žalm33/6,102/18,27, atd. Dějiny Česka změnil Bůh v roce 1918, z milosrdenství svého Božího rozumu. V roce 1938 učinil mnichovskou dohodu, uvedenou v Písmu. Stejně tak únorové události v roce 1948, zapsal do Písma. Rovněž srpnová okupace roku 1968 je uvedena v Písmu. Rok 1988 je uveden k Písmu tím, že od roku 1988, do roku 1989, Bůh trestal boháče pomocí VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI a LIDOVÝCH MILICÍ tak, jak si to v Písmu předsevzal, až do uvedení boháčů k moci. Jer.6/19,23/12. Hospodin v Písmu i v Rovnosti uvádí, že volební preference v Česku nikdy nebyly věcí politologů, či politiků pravice a levice. Vždy to byla otázka náboženská, otázka Boží. Bůh vždy dal Česku vládnoucí krále, či vládnoucí Bohy rozhněván, a bral si je v prchlivosti. Což musí nyní pochopit především vládnoucí Král, Bůh, nový premiér Česka, Babiš, či Fico. Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,6/3,6,8/10,12/28, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Stoletý ABRAHAM, stoleté Česko, v OSMIČKOVÉM roce 2018, má povinnost vzedmuté moře imperialistických, militaristických sviní, neprodleně vysušit, zničit, v Česku, a následně v celém SVĚTĚ, slavným DRUHÝM PŘÍCHODEM DUCHOVNÍHO Krista, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jakým způsobem DUCHOVNÍ Kristus do Česka přijde, je z Písma zřejmé. Především pokorný, úplně poslušný, naprosto bezmocký, a novému Bohu vděčný Král, či Bůh, nový premiér Babiš, má povinnost svolat slavnostní shromáždění, a oznámit rozhodnutí DUCHOVNÍHO Krista, uvedené v Písmu. Premiér Babiš má povinnost s novým Bohem, s DUCHEM SVATÝM, který odjakživa žije mezi námi, uzavřít SMLOUVU NOVOU a VĚČNOU, která je o znalosti nového Boha, z textů dokonalé Boží lásky ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. SMLOUVA NOVÁ a VĚČNÁ je o úplné poslušnosti trestajícího Hospodina, který vyžaduje, aby Bůh, premiér Babiš, z Boží moci výkonné, nejdříve zrušil křesťanské a jiné MODLOSLUŽBY. MODLOSLUŽBY musí být nahrazené BOHOSLUŽBAMI, mletím Boží lásky ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Další podmínkou přijetí Česka za nový Boží lid, je vytvoření královského kněžstva, nové vlády Česka, pokorné a úplně poslušné, dle textů v PAMĚTNÍ KNIZE, v kapitole 239. Potom umožní Bůh Česku svolat kongres energetiků celého SVĚTA, do DOLINY O2 Arény v Praze. 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/14,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78. Novou ideologii, či filozofii majetkové Boží rovnosti, a celosvětového míru, dal Bůh OTCŮM Bohu milým, PINCHASŮM, Karlu Marxovi a Bedřichu Engelsovi, v sedmém tisíciletí své vlády nad lidmi celého SVĚTA, pomocí slova o správné ekonomice. Toto správnou ekonomickou cestu, dle vůle Boží, Česko realizovalo během 40 let POUŠTĚ Boží socialistické majetkové rovnosti, pod diktátem Moskvy. V OSMÉM DNI Páně, na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ, kdy nového Boha musí znát každý jako TECHNIKA, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států SVĚTA, nový premiér Babiš, má povinnost být třetím PINCHASEM ve slávě. Sír.5/5,7/16,13/18až43/26,31,45/23, Žalm1/1až106/30, 4.Moj.18/23,25/11, atd. Pohromu, kterou je odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, od neposlušných vládnoucích sviní, je možné zastavit pouze poslušností. Nové DNES nastolení správné Boží cesty, je do novoluní, soboty 17.3.2018, do úplňku MĚSÍCE, soboty 31.3.2018. Pánem nad sobotou musí být Bůh v Česku, na Velikonoce. Jediným náboženským svátkem v celém SVĚTĚ, je nyní pouze každý úplněk MĚSÍCE. poslušný Babiš vyjde k novému Bohu, bude Česko sice strašlivou výstrahou všemu tvorstvu, ale bude Bohem spaseno tím, že Bůh, svým rozumem, je již nikdy neopustí. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Neh.8/9,10/29, 1.Tes.4/6až5/2, 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33. Bůh je žárlivě milující. Žárlí na vládnoucí Bohy, na filozofy, sociology, politology, religilonisty, psychiatry, politiky pravice a levice, prezidenty, vojáky, a na jejich Bohy, na OTCE LUCIFERY, či Satany kněze, na SVĚTLONOŠE PEKELNÉHO křesťanského OHNĚ, kteří chtějí vládnout nad lidmi místo Boha, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE všech států světa, pomocí svých Bohů, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd. Kvůli uvedeným neposlušným vládnoucím Bohům, lidé celého SVĚTA hřeší dědičným hříchem, kterým je odmítání dokonalé Boží lásky, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o jedině možné a spávné koncepci energetiky. Což je hřích, který je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka, a veškerého ostatního lidstva. KNIHU ŽIVOTA těchto textů SOUDU neposlušných vládnoucích sviní, či NETVORŮ, dostávají všichni zdarma proto, aby se neprodleně, DOBROVOLNĚ, mohli k Bohu, TECHNIKOVI, ZÁKONODÁRCI, vrátit. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8.

 

4.) Když rektor Bek nebude obsluhovat Krista jako anděl, bude brzy vyvlečen od svého koryta. Tohoto Otce, zakladatele ideologie a filozofie křesťanského militarismu, ani ve snu nenapadlo, že Bůh militaristickou vládnoucí elitu úplně zničí, čtením KNIHY ŽIVOTA těchto textů. NETVOR, muzikolog rektor Bek, PYŠMYŠ, NETOPÝR, NOČNÍ MŮRA, pije silnej čaj těchto textů tím, že dostává dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, nejenom v těchto textech jeho SOUDU, ale i v písničkách od mediálního MISTRA Krista. Ještě málo žije, když se ptaj, na Masarykově univerzitě, co na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ vlády Krista nad celým SVĚTEM, mají dělat. Apoštolové na ORLOJI v Praze, jsou energetickou SMRTÍ. Na konci řady APOŠTOLŮ stojí SMRTKA, a každý se jí bojí, protože křesťanství, STŘÍBRO Bohem ODVRŽENÉ, je energetickou smrtí. Filanem. naslovicko@martinus.cz, jxd@jxd.cz, info@pantarhei.sk, aktuality@aktuality.sk, info@kosmas.cz, help@ticketportal.sk. Proto muzikolog, NETVOR Bek, nemá výmluvu. Česko má povinnost nalodit náboženský a politický dobytek, na ARCHU SPÁSY, na bílou loď BATRFLAJ tím, že bude chytat do Boží lovecké sítě, KNIHY ŽIVOTA těchto textů, křesťanské a ateistické tupé svině, či křesťanské, militaristické ryby. Silnej čaj, který ateistická, mrtvá, neposlušná svině, rektor Bek pije, je KNIHA ŽIVOTA. Když Bek neposlechne, když nebude pít, Bůh této neposlušné, to je mrtvé svini, nezapomene žádný její skutek. Bůh dal křesťanům MANU o Kristu UKŘIŽOVANÉM v šestém dni, v šestém tisíciletí své vlády nad lidmi. Tím byl Pánem nad SOBOTOU, nad šestým dnem. Šesté tisíciletí je první křesťanské tisíciletí. V sedmém tisíciletí, křesťané, již žádnou novou MANU od Boha, nenasbírali. V sedmém tisíciletí, křesťanům, křesťanská MANA shnila. Bůh, v tomto tisíciletí, dával MANU každému pokolení tak, aby naplnil Písmo do poslední čárky tím, že v celém sedmém tisíciletí, neposlušné, křesťanské svině soudil a trestal, odstoupením svého rozumu. V celém druhém křesťanském tisíciletí, v každém pokolení, neposlušné a vzpurné křesťany Bůh v Písmu soudil, pomocí křesťanské MANY za to, že obrací v pravý opak dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o zřízení celosvětové Boží majetkové roviny, SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Celé minulé tisíciletí se Bůh s křesťany soudil tím způsobem, že zapsal do Písma vše o tom, jak jednal se vzpurnými a neposlušnými Čechy, Němci a Rusy. Bůh do Písma zapsal, jak se soudil s neposlušným Českem, Německem a Ruskem, s těmi, kdo mají za Boha výrobky lidských rukou, PRACHY, ZBRANĚ, atd, místo DUCHA SVATÉHO. Bůh není žádný hokynář. Křesťané a ateisté jsou lži lidem tím, že Satanům, či Luciferům kněžím, při jejich modloslužbách dovolují tvrdit, že Bůh, křesťanským, neposlušným a drzým sviním, odpustil smrtelný, dědičný hřích, kterým je totální křesťanská neposlušnost, kvůli službě PRACHŮM a ZBRANÍM, místo Bohu. Bohem vyvolené Česko má povinnost uznat veškerou moc NEOMYLNÉHO, trestajícího DUCHOVNÍHO Krista nad lidmi, uvedenou v Písmu. Především v Brně, kde se Boží SOUD neposlušných NETVORŮ začal, mají povinnost udělat SOUDNÝ DEN tím, že oznámí Boží rozhodnutí. Kdokoli z vládnoucích boháčů nového trestajícího Boha nebude obsluhovat jako ANDĚL, jako OKŘÍDLENEC, mletím MANY NOVÉ a VĚČNÉ, Boží rozum od Boha nedostane. Kdo chce na vedoucím místě zůstat, a neodejít do říše ticha, to je na smetiště dějin, má povinnost se neprodleně k novému Bohu vrátit, mletím NOVÉ a VĚČNÉ MANY, o NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ, s úplně poslušnými služebníky DUCHOVNÍHO Krista. Nový ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, NEOMYLNÝ Bůh, křesťanství končí tím, že vyžaduje, aby ho obsluhovali ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, zrní na sýpce, kteří pomocí NEVĚSTY, pomocí nové vlády Česka, dále v textu uvedené, prosadí zrušení SKÁLY vzpurných, neposlušných sviní, či plev, výrobků lidských rukou, PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Nový Bůh se chce do Česka vrátit, v jedinou hodinu, vykonání SOUDU neposlušných, při úplňku MĚSÍCE, v pátek 2.3.2018, např. na Masarykově univerzitě, což se zase nepodařilo. V Písmu Bohem dlouhodobě souzené křesťanské vzdorokrálovství militaristů, již více než 1000 let, má povinnost zrušit Masarykova univerzita v Brně, rektor Bek rektor@muni.cz, tím, že umožní sbírat NOVOU a VĚČNOU MANU, ze SLOV NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům a odborníkům na energetiku z infoservis@czso.cz. Nyní, na ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ, přichází Bůh TECHNIK, NEOMYLNÝ SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, takový, jaký v Písmu skutečně je, do Česka PODRUHÉ, již nikoli jako ZLODĚJ, ale jako SPASITEL a VYKUPITEL KRÁLOVSKÉHO KNĚŽSTVA, BOŽÍCH SYNŮ TECHNICKÉHO LIDU VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z infoservis@czso.cz, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO. Stačí být poslušný, a tím mít za ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCHA SVATÉHO, TECHNIKA, Boha NEOMYLNÉHO. Orgány činné v trestním řízení, předseda NSS JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz, a npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, musí zničit NEVĚSTKU, vládu Babiše, které však Bůh zůstal MANŽELEM. Podávám tímto stížnost, či trestní oznámení, na předsedu NSS JUDr. Baxu, který neodpověděl na můj požadavek, nutnosti zrušení prezidentských voleb, předaný na podatelnu NSS dne 2.2.2018. Bůh TECHNIK, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, má na SVĚTĚ také jiné OVCE a BERANY, LÉVIJCE, kterými v Česku kdysi byli komunisté, dnes pomatenci z KSČM, které chce energeticky, ekologicky a mravně spasit, kterým chce setřít každou slzu s očí. Nikdo nemá výmluvu, uváděným textům Písma, o zrušení křesťanského vzdorokrálovstí na Masarykově univerzitě, u religionistů, filozofů, politilogů, sociologů, psychiatrů, atd., a o nastolení celosvětového, mírového Božího království, na VUT v Brně, nerozumět. NSS, JUDr. Baxa činí v Česku a ve SVĚTĚ veškeré zlo, mletím many staré, shnilé a plesnivé, určené pouze pro ŠESTÝ DEN Páně, šestého tisíciletí tím, že nezrušil prezidentování Bohem prokletého zakladatele KOZLŮ ČSSD, KOZLA prezidenta Zemana. Bože dej, svým Božím rozumem, ať od krutého zmijího jedu, jedoviny dračí, MANY STARÉ a PLESNIVÉ, pomatenců JUDr. Baxy, prezidenta KOZLA Zemana, a jejich vzpurného Boha, světlonoše OHNĚ válek křesťanského PEKLA, LUCIFERA kardinála Duky, trnou každému jeho vlastní zuby. Jer.31/27až32. ŘÍŠE TICHA pro neposlušné vládnoucí svině, či NETORY, je nezbytností. Svoje KORYTA, v nové STÁTNÍ SPRÁVĚ, a v nové VLÁDĚ, v čele s nevyvlečeným pravičákem, s OKŘÍDLENCEM, Ing. Topolánkem, vytvořené u boháče Soukupa v TV Barrandov, dle kapitoly 239, si zachrání úplně poslušní tím, když Boha TECHNIKA zvolí za VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE, SOUDCE, UČITELE, MEDIÁLNÍHO MISTRA, LÉKAŘE, MANŽELA, ŽENICHA, atd. Přenesení vládnoucího kněžství z Masarykovy univerzity, od NETVORA rektora Beka rektor@muni.cz, na VUT v Brně, na svini rektora Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, není nad lidské síly. Svým rozumem Bůh dá obstát těm poslušným, kdo mu budou NEVĚSTOU, novou vládou. Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

 

5.) Lidé dělají, co se Bohu líbí. Rozdíl mezi premiérem Babišem a bezdomovcem Blažkem z Říček, je minimální. Tělo premiéra Babiše, i bezdomovce Blažka, je pouze geneticky zvířecí. Rozdíl je v Božím rozumu. Premiér Babiš, bývalý BERAN, komunista, má pouze více Božího rozumu, než bezdomovec Blažek. Bůh má moc, z premiéra Babiše učinit ministra zahraničí v nové vládě Česka, zřízené dle kapitoly 239. Má moc učinit z něho bezdomovce, pomocí třetí světové války. Proto ať se premiér Babiš nového Boha bojí, strachem jaký ještě nikdy nebyl. Ať neoddaluje ze dne na den, setřít bezdomovci Blažkovi slzy s očí, energeticky nezbytným, celosvětově elektronicky plánovaným SPOLEČNÝM STOLOVÁNÍM, a elektronicky kontrolovaným NATURÁLNÍM PLNĚNÍM, opakovaně objasněným. Celosvětové, mírové Boží království, je pro Česko Božím milosrdenstvím. Nechat zničit Česko válkou, kvůli SKÁLE boháčů, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, je technický nesmysl. Bůď zmizí SKÁLA boháčů, PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd., nebo Bůh zničí Česko třetí světovou válkou. Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Bože VŠEMOHOUCÍ, učiň zázrak svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, dle písničky PORCELÁN, v hlavách předsedy NSS JUDr. Baxy podatelna@nssoud.cz a npor. Šoukala bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz. Ať se proberou, a místo postele mají oceán vzedmutého moře křesťanských a ateistických militaristických sviní. Ať jejich hlavy jsou lodě, co lámou vlny zlé militaristické špíny, jako porcelán. Ať se nebrání, ať se novému Bohu, TECHNIKOVI, odevzdají. Zbav je prokrastinace, zbav je chorobného odkládání jejich povinnosti tím, že způsobíš, že budou konat to co mají, dle textů na první straně. Iz.29/11až24až57/10,16,24,63/14,18,65/1,15,66/24, Sír.5/5,7/16,9/15až 43/26,31, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Ám.3/7,15až8/2,11. Kvůli tomu, že tyto dva neposlušné stroje na výrobu staré many, ztratily svoje hlavy tím, že si je nasadily přímo na své pohlavní orgány, pro svoji neposlušnost, pro svoji vzpouru proti MANĚ NOVÉ a VĚČNÉ, pro OSMÉ TISÍCILETÍ, nemůže Bůh lidem v Česku, a ve SVĚTĚ, setřít slzu z každé tváře. Tito dva hlupáci, stále drze melou krutý zmijí jed křesťanské militaristické spravedlnosti, což byla MANA určená pouze pro šestý DEN PÁNĚ, pro ŠESTÉ TISÍCILETÍ, který se skončil již v šestém DNI PÁNĚ, to je v roce 999. Bůh sice dal lidem křesťanskou MANU na dva dni, na šestý a sedmý den Páně, to je na dva tisíce let. Realita je taková, že Bůh dává lidem svoji manu pro každé pokolení. V sedmém DNI PÁNĚ, v sedmém tisíciletí, ve druhém křesťanském tisíciletí, dával MANU každému pokolení tak, že všechny křesťanské církve, ČARODĚJNICE, s jejich sbírkou Bohů, které nemohou nikoho spasit, již jenom soudil, a to POMALÝM Božím SOUDEM. K.M.1/4až5/23,6/6,24,7/12,16,27až12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20až19/6, 2.Moj.3/2,11/5,12/3až40,16/15až35,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24. Proto reakce Bohem souzeného, neposlušného, např. NSS JUDr. Baxy, npor. Šoukala, rektora Masarykovy univerzity Beka rektor@muni.cz, rektora Karlovy univerzity Zimy rektor@cuni.cz, či psychiatrů MUDr. Jana Vybíhala logo@logoped.cz, ředitele z MU MUDr. Kašpárka kasparek.tomas@fnbrno.cz, a ředitele blázince MUDr. Radimského sekretariat@pnbrno.cz, je neuvěřitelná. Kvůli zachování svých koryt, pro Boha nepotřebných, neposlušné a vzpurné svině na univerzitách, a STÁTNÍ SPRÁVĚ, SLOVO MANY pro OSMÉ TISÍCILETÍ, a tím NOVOU a VĚČNOU SMLOUVU s Bohem, úplně poslušných služebníků Krista, opakovaně prohlašují za bláznovství. Sebe, svoje shnilé SLOVO, sebrané v šestém křesťanském tisíciletí, souzené Hospodinem v Písmu, v době celého sedmého tisíciletí, v podobenstvích SLOV NOVÝCH NEBES, které je nyní energetickou SMRTÍ, považují za spravedlivé, moudré a spasitelné. Boj proti všem vzpurným a neposlušným hlupákům, je vyhlášen Božím SOUDEM, uvedeným v Písmu pro sedmé tisíciletí, to je pro druhé křesťanské tisíciletí. Dle vůle Boží, Boží SOUD, který začal na začátku druhého tisíciletí, to je na začátku sedmého tisíciletí, bude trvat až do SOUDNÉHO DNE, kdy vzpurné a neposlušné křoví univerzit, a neposlušné a vzpurné křoví STÁTNÍ SPRÁVY, úplně shoří v OHNI SLOV NOVÝCH NEBES, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Bůh ZÁKONODÁRCE zvítězí, až z těch profesí, které v energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelném, mírovém, celosvětovém, Božím království, nepotřebuje, v SOUDNÉM DNI nezůstane ani větev, ani kořen. Pro neschopnost zlých neposlušných, studovat NOVOU a VĚČNOU MANU, z PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, platnou od tohoto OSMÉHO TISÍCILETÍ, od roku 2000, to je od roku 7000, pro všechna další pokolení, až na věky věků, Česko, a tím TVORSTVO celého SVĚTA, znovu skončilo ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických militaristických sviní. Smyslem života je poznat sama sebe, poznat geneticky myší, či geneticky prasečí schopnosti svého zvířecího mozku, a tím poznat nového Boha, TECHNIKA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, čtením dokonalé Boží lásky ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. Smyslem života je sloužit Bohu tak, jak se jemu líbí, mletím MANY NOVÉ a VĚČNÉ, o nezbytnosti úplně zničit výrobky lidských rukou, které mají neposlušní NETVOŘI ze Bohy, především PRACHY, ZBRANĚ, AUTA, atd. MANA Bohem připravená v Písmu, pro OSMÝ DEN Páně, pro toto OSMÉ TISÍCILETI vedení lidstva jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který stále žije mezi námi, je o zřízení celosvětového, mírového, Božího království, na PUPKU SVĚTA, v MÍSTĚ SVATÉM, v KOLÉBCE LIDSTVA, v ZEMI SVATÉ, na Domašovsku a v Brně. Smyslem života v březnu, v roce 7018, v PRAVÉ POLEDNE OSMÉHO DNE PANĚ, osmého tisíciletí, je nastolení celosvětového mírového, Božího království, energeticky, eklogicky a mravně neotřesitelného, dle dokonalé Boží lásky, Božích příkazů a zákonů POLE VĚDY Písma, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Všichni pokorní a úplně poslušní, z milosrdenství rozumu DUCHOVNÍHO Krista, mají povinnost porozumět NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ, a tím NOVÉ a VĚČNÉ SMLOUVĚ s DUCHOVNÍM Kristem, platné od roku 2000, pro OSMÝ DEN PÁNĚ, až na věky věků,. Bůh vyžaduje, aby Boží technický lid, úplně poslušný, vše uvedené neprodleně realizoval tím, že se k Bohu vrátí v úplňku měsíce, v pátek 2. 3. 7018, což se nepodařilo. Zatím všichni zvolili POTOPU, to je SMRT, to je STAROU, SHILOU křesťanskou a ateistickou MANU. ŽIVOT, to je MANU NOVOU a VĚČNOU, pro toto osmé tisíciletí, nezvolil nikdo. Masarykova univerzita, a VUT v Brně, vše změní tím, že Bohem v Písmu souzený rektor Bek, předá vládu nad lidmi, knězi technického lidu, rektoru Štěpánkovi. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16.

 

6.) Vědci kteří organizují TÝDEN MOZKU, nemají o Bohu ani ponětí. Budou Bohem trestání, když se k Bohu neprodleně nevrátí, v době novoluní před Velikonocemi. Svými křesťanskými žvásty o mozku, dělají veškeré zlo na světě. Oslavují svůj mozek geneticky myší, či prasečí. Nemohou proto najít Boží slávu, kterou je Boží rozum. vidimova@ssc.cas.cz, joskova@ssc.cas.cz, reditelssc@ssc.cas.cz, dekan@lf3.cuni.cz, chmelickova@ssc.cas.cz, padevet@academia.cz, pinta@ssc.cas.cz, salaj@ssc.cas.cz, uemavcr@biomed.cas.cz, anderova@biomed.cas.cz, malinsky@biomed.cas.cz, uemavcr@biomed.cas.cz, neuroved@biomed.cas.cz, info@cas.cz, fgu@fgu.cas.cz, martinek@kav.cas.cz, kankova@kav.cas.cz, horackova@kav.cas.cz, usd@ff.cuni.cz, sobotkova@ssc.cas.cz, borovsky@ssc.cas.cz, joskova@ssc.cas.cz, cernoch@ssc.cas.cz, spacek@ssc.cas.cz, drhovska@ssc.cas.cz, petrova@ssc.cas.cz, hladikova@ssc.cas.cz, diana.moosova@fgu.cas.cz, pr@ff.cuni.cz, ucd@ff.cuni.cz, tatana.jelinkova@ff.cuni.cz, ufar@ff.cuni.cz, rektor@cuni.cz, ubohstud@ff.cuni.cz, jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz, jana.hurska@ff.cuni.cz, vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz, zuzana.rybenska@ff.cuni.cz, eva.mokrejsova@ff.cuni.cz, richard.rokyta@lf3.cuni.cz, email@lekarskeknihy.cz, atd. V horoskopu v Rovnosti, i v Písmu Bůh uvádí, že POTOPA, způsobená odstoupení Božího rozumu, od neposlušných a vzpurných vládnoucích sviní Česka, kterou učinil v únoru 2018, funguje i v březnu 2018, v den úplňku MĚSÍCE, ve svátek DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, v pátek DNE PÁNĚ 2.3.2018, to je v roce 7018. V pátek, 2.3.2018, vystoupili v ČRo 2, čtyři neposlušní a vzpurní vědci, kvůli kterým Česko znovu ztratilo lásku, víru a naději. Ztratilo dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, ztratilo víru v jediného Boha SVĚTA, který žije mezi námi, jako DUCH SVATÝ, a ztratilo tím naději do budoucnosti. Naději na zničení všech vojáků a zbraní, naději na zničení boháčů, bankéřů, zbojařů, a jiných zločinců, pokrytců a lhářů, mají jenom pokorní a úplně poslušní služebníci Boží. Všichni poslušní musí pochopit texty Písma o tom, že realizace opakovaně uváděné Boží majetkové roviny je nezbytná, kvůli energetické, ekologické a mravní spáse Česka a SVĚTA. Bůh se nad Českem a SVĚTEM smiluje, svým Božím rozumem, když zřízení celosvětového mírového Božího království, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, bude chtít hodně úplně poslušných, a Bohu vděčných lidí. Zničení všech neposlušných vládnoucích NETVORŮ, ŽÁREM OHNĚM SLOV VEŠKERÉHO Písma od DUCHA SVATÉHO, je nezbytné. Při neposlušnosti Bůh nepovolí, a nepocítí lítost. Jer.1/17,5/7,6/10až30,23/29,32,25/29,29/17,31/27,32,49/20,50/45,51/7,17,36,45,58, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24. V pátek 2.3.2018, při úplňku MĚSÍCE, v ČRo2 se povýšili nad DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, zlí lháři, zločinci a pokrytci, Jiří Holoubek jiri.holoubek@rozhlas.cz, s hostem Jiřím Drahošem media@jiridrahos.cz. Druhá dvojice hlupáků, či křesťanských sviní byla Zita Senková jaktovidi@rozhlas.cz, se svým hostem, s Luciferem OHNĚ křesťanského PEKLA, s biskupem Malým apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, stanislav.zeman@apha.cz, adks@apha.cz. Jiří Holoubek chtěl vědět, proč křesťanští vědci, jakým je Drahoš dovolují, aby se celá země v základech hroutila, kvůli válkám, kvůli bídě a hladu nemajetných, a kvůli blahobytu boháčů. Křesťanský, vzpurný vědec Drahoš, společně s ostatními vzpurnými křesťanskými vědci, odpovídají v ČRo naprosto přesně. Celá země se v základech hroutí, protože křesťanští vědci, jakým je hlupák Drahoš, místo Bohu, místo jeho dokonalé lásce, Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o dokonalé MAJETKOVÉ ROVINĚ elektronicky celosvětově plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky celosvětově kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, slouží výrobkům lidských rukou, především PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd. Křesťanský vědec Drahoš pravil, že je důležitá např. recyklace plastů, které křesťanští vědci nechávají převážet do Číny, kde je recyklace plastů ekonomicky výhodnější, než v Česku. Ostatní vědci např. v ČRo plus plus@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, info@rozhlas.cz, podatelna@rozhlas.cz, upřesnili, jak se země v základech hroutí. Pravili, že křesťanští vědci vybrakovali moře tak, že v mořích, během krátké doby, zůstala pouze polovina ryb. Pravili, že objemové množství plastů, bude v mořích brzy větší, než je objem ryb, takže ryb bude ještě méně, a budou jedovaté. Pravili, že plasty do řek a do moří tečou kvůli takovým zpupným a vzpurným korytářům, jakými jsou uvedení čtyři vědci, kteří odmítají Boží rovinu SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ. Plasty ve vodách jsou ze všech platových výrobků, a dokonce z mikrovláken, které se do vody uvolňují při praní. Dále křesťanští vědci uvedli, že RYBY jsou JEDOVATÉ také z toho důvodu, že polykají množství otěrů z pneumatik aut a kamionů. Otěry v pneumatik, ve vzedmutém moři křesťanských sviní v Česku, jsou nejenom v mořích, ale i v prachu, ve vzduchu měst, což neposlušným, to je mrtvým, vůbec nevadí. Křesťanství vědci dělají to, co uvedl Kristus v Písmu. Zaplnili odpadky celou zemi tak důkladně, že zaplnili odpadky nejenom zemi, ale také moře. Ezdr.3/12,9/11,10/11, atd. Uvedení vědci jsou zločinci tím, že to jsou hlupáci, kteří se vzbouřili proti novému Bohu. Kvůli uvedeným křesťanským vědcům, bláznům, kteří slouži TVORSTVU, místo STVOŘITELI, nemůže Bůh, na VUT v Brně, u křesťanského vědce, u NETVORA, rektora Štěpánka rektor@ro.vutbr.cz, vzejít jako slunce spravedlnosti Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, které je nyní také jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Kvůli uvedeným křesťanským vědcům, se lidstvo celého SVĚTA přemnožilo, což je katastrofou. Obživa, např. jedovatými rybami, kterých zbyla jenom polovina, a kterých bude stále ubývat, nestačí všem lidem, kterých nesmyslně přibývá. Jejich další rabování, kvůli ekonomice, stále pokračuje, a zvyšuje se, což je situace, kdy křesťanští vědci mají být se svou moudrostí, svých geneticky zvířecích mozků, v koncích. Vědci, svými geneticky zvířecími mozky, nedokáží pochopit texty Písma o tom, že se země v základech hroutí, kvůli přemnožení lidstva. Přemnožené lidstvo, a tím války, jsou největším nebezpečím pro planetu zemi. Protože křesťanští vědci, svůj mozek, geneticky zvířecí, povýšili nad rozum Boha, DUCHA SVATÉHO, který žije mezi námi, veškeré zlo na SVĚTĚ, kvůli vzpurnému a neposlušnému Česku, kvůli uvedeným křesťanským vědcům, stále pokračuje. Mluvit s křesťanskými vědci o správné koncepci energetiky, uvedené v Písmu, není vůbec možné, protože mrtví, o správné koncepci energetiky, nevědí vůbec nic. Bůh však v soudu nepovolí, nepocítí lítost. Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40.

 

7.) Mediální Mistr Kristus, v době čtyřiceti let POUŠTĚ socialistické Boží spravedlnosti, dal Česku písničku, které dodnes ve zlém Česku nikdo nerozumi. Jud.12, Ám.3/7,15, 5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28, atd. Písnička od Krista o Božím ráji, o majetkové Boží rovině zněla. Jen rozezvuč se země má, jen rozezvuč se ještě víc, ty země, která rodí lid, jež kráčí slunci vstříc. Za práva svá chceme bojovat, za celosvětový mír. Až dnes je jasné, že již v socialismu Česko kráčelo s Bohem, dle jeho vůle, vstříc SLUNCI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Česko bude rodit lid, pokorný a úplně poslušný, až zlí boháči porodí DUCHOVNÍHO Krista. Jer.1/17až30/5,31/27,32, atd. Teprve tím nastane vzkříšení z mrtvých, křesťanských sviní, na přelomu věků konce éry fosilních paliv, které ještě nikdy nenastalo. 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, atd. Křesťanský vědec Drahoš stále nenahlédl, že dělá chyby pro svou totální neposlušnost, pro odstoupení Božího rozumu. 2.Kor.3/5,9až4/3,10/4až13/5,8, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. Stále netuší, že je spoluzodpovědný za veškeré zlo na světě, protože již nemá žádné právo být MRTVÝ, to je být vzpurný a neposlušný. Neposlušní, to je mrtví, však žádné svědomí nemají. Pro odstoupení Božího rozumu, jsou mrtví tím, že mají pouze své zvířecí chřípí, svého mozku, geneticky zvířecího. Všichni pokorní a úplně poslušní, z Písma však již vidí, že boháči, bankéři, zbrojaři a Luciherové faráři, svou ideologií, či filozofií, neposlušní a vzpurní vědci typu hlupáka Drahoše, páchají zvěrstva, nespravedlnost, války, atd., a že jejich ideologie je energetickou SMRTÍ Česka a SVĚTA. Chovají se velmi zpupně, tím, že slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům, místo Bohu. Kam vede šíření lživých křesťanských zpráv o Bohu je zřejmé. K uctívaní těla Krista ekumenických církví, to je ČARODĚJNIC, pod jednou debilitou, pouze chlebem, či pod dvěma dabilitami, to je chlebem a vínem. Uvedené uctívání Krista pod jednou debilitou, nebo pod dvěma debilitami, však nyní již ekumenické ČARODĚJNICE nerozděluje. Ekumenické křesťanské církve, to je ČARODĚJNICE, se nyní spojily v boji proti novému Kristu, který je DUCHEM SVATÝM, který stále žije mezi námi, kvůli jeho celosvětové majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, energeticky nezbytného. Proto postavení křesťanů v Číně je velmi svízelné. Křesťanské církve, dle hlupáka Lucifera, světlonoše OHNĚ křesťanského PEKLA, biskupa Malého, dle pořadu jaktovidi@rozhlas.cz, jsou stále prodlouženou rukou západu. Křesťanské svině v Česku, které Bůh, svým rozumem již nepase, však jsou již strašlivou výstrahou všemu TVORSTVU. OTCOVÉ biskupové, se svým Bohem, s Luciferem, se světlonošem OHNĚ křesťanského PEKLA, se světícím biskupem Malým, a s kardinálem Dukou, jsou šílení blázni tím, že místo novému Bohu, a jeho celosvětovému, mírovému Božímu království, stále slouží výrobkům lidských rukou, PRACHŮM, ZBRANÍM, AUTŮM, atd., což je k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka. Sto milionů křesťanů v Číně, nechce soužit Bohu, ale boháčům, vlastníkům PRACHŮ, ZBRANÍ a AUT. Každý člověk je individualista tím, že jeho geneticky prasečímu mozku dává Bůh, DUCH SVATÝ, různou rozumnost, různou rukodělnou dovednost, různou paměť, různé zdraví, atd. Křesťanství je nyní přitažlivé pouze pro neposlušné a vzpurné svině, protože touto ideologii je možné vytvořit demokracii tím, že vládnoucí elita slouží boháčům, bankéřům, zbrojařům, atd., místo Bohu ZÁKONODÁRCI. Mocenská struktura drzých boháčů chce poslušnost, stejně tak jako Hospodin. Co si Česko vybere, to bude mít, poslouchat boháče je však k energetické SMRTI. Boháči nepřemýšlí v širších souvislostech, a ani nemohou, pro odstoupení rozumu Božího. Vracejí se k tradicím, kde vládnou boháči nad chudáky, a tím jim působí zlo. Čína je na rozcestí. Zlí boháči chtějí zvýšit svou životní úroveň, na úkor hlupáků, chudáků. Bůh, v SOUDU Luciferů, Satanů kněží nepovolí a nepocítí lítost. Ester Ledecká je pro Česko JASNÁ HVĚZDA JITŘNÍ, AURORA, JITŘENKA. Dostala od Boha talent, zdraví, PRACHY, slávu. Čtvrté místo hokejistů je podobenstvím tím, že jsou pro HVĚZDU Ester Ledeckou ČTVRTÝM SLOVEM. ČTVRTÉ SLOVO hokejistů je o tom, že jedinou SKÁLOU pro sportovce je nyní Bůh, protože stávající SKÁLA sportovců, PRACHY, odtáhne v Česku v děsu, při vzkříšení z mrtvých křesťanských a ateistických NETVORŮ. Bůh, SOUDNÝM DNEM končí pomalý soud křesťanských sviní, či NETVORŮ, který dělá ve SLOVĚ NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, již více než tisíc let.

 

Oplatek je od slova předkládati. Předkládám tímto Boží rozhodnutí o nutnosti zrušení prezidentských voleb v roce 2018. Orgány činné v trestním řízení, npor. Šoukal bo.oop.rosice.podatelna@pcr.cz, a předseda NSS JUDr. Baxa podatelna@nssoud.cz, musí zničit NEVĚSTKU, vládu Babiše, které však Bůh zůstal MANŽELEM. Podávám tímto stížnost, či trestní oznámení, na předsedu NSS JUDr. Baxu, který neodpověděl na můj požadavek nutnosti zrušení prezidentských voleb, předaný na podatelnu NSS dne 2.2.2018. Bůh má na SVĚTĚ také jiné OVCE a BERANY, LÉVIJCE, kterými jsou v Česku straníci KSČM, které chce energeticky, ekologicky a mravně spasit, kterým chce setřít každou slzu s očí, takže nikdo nemá výmluvu, textům Písma o Boží mocí nad Českem, a nad SVĚTEM, nerozumět. Úplně poslušné orgány činné v trestním řízení, a JUDr. Baxa z NSS, mají povinnost umožnit boháči, řediteli TV Barrandov Soukupovi, stvořit jedno stádo, pokorné a úplně poslušné tím, že pro Česko vytvoří NEVĚSTU, vládu úplně poslušného premiéra Ing. Topolánka, které Bůh bude ŽENICHEM, dle kapitoly 239. Kvůli orgánům činných v trestním řízení, a JUDr. Baxovi z NSS, je v Česku ABSOLUTNÍ ABSORDISTÁN. V Česku vládnou Lazaři, kteří byli v neděli 18.2.2018, již čtvrtým dnem v totálním rozkladu, politickém, náboženském, energetickém. Den totálního rozkladu vládnutí vzpurných, POTOPA, způsobená odstoupením Božího rozumu, kvůli úplnému zničení vzpurných sviní, se určuje od nového novoluní, od čtvrtku 15.2.2018. Bude snad trvat jenom do VELKÉHO pátku, do úplňku měsíce, 2.3.2018. Lenošná elita vládnoucích korytářů a Lazarů, nevyvlečená od svých dobře placených koryt, na majetkovou Boží rovinu, ke korytům opakovaně uváděného, celosvětově elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, energeticky nezbytného, a celosvětově elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, se vzdala rozumného uvažování. Nejvyšší stupeň svobody a demokracie bude při nastolení vlády NEOMYLNÉHO Boha, VŠEMOHOUCÍHO a VŠEVĚDOUCÍHO ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, kterého vzedmuté moře křesťanských sviní stále odmítá. Jer.1/17,3/14,5/7,6/19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58 Jan11/1, Kol.3/5, Zjev.1/1až19/7,8až22/21, Luk.1/52,16/19,17/10,20,34,19/44,20/18, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, 2.Sam.22/16,25,48,23/3,5,7, Efezs.2/8,4/4,15,26,5/5,7,15,6/17, Ezdr.3/12,9/11,10/11, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6. Z milosrdenství Božího rozumu, jsem svěřil svou cestu Hospodinu, jedinému Bohu SVĚTA, který o sobě vše uvedl, v dokonalé lásce ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. V této kapitole PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných a neposlušných ateistických, či křesťanských sviní Česka, Bůh již za mně jedná sám tím, že objasňuje, jakým způsobem, pokorní a úplně poslušní služebníci Boží, ve stoletém Česku, obdrží celou zemi. Stane se to na kongresu úplně poslušných energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Hospodin, jehož hněv, kvůli neposlušnému a vzpurnému Česku již neprodlévá, za mě jedná sám tím, že umožňuje objasnit, jak dle Písma jednal s Českem, a s celým SVĚTEM, během SEDMI DNÍ, to je během SEDMI TISÍC LET, do přelomu věků konce éry fosilních paliv, do roku 2000, a od roku 2000 do současnosti, což bylo objasněno již v kapitole 239, str.16až19. Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi již více než sedm tisíc let, který svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, vede všechny státy světa, jako stádce politického a náboženského dobytka, lidem celého světa dával svou manu v každém pokolení, a v každém tisíciletí, dle ŽÁRU OHNĚ SLOV PÍSMA VEŠKERÝCH NEBES tak, jak si to v Písmu předsevzal, což je zřejmé především pro Česko, Rusko, Německo, atd. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, atd. Hospodin, takový trestající, jaký v Písmu skutečně je, nesnáší, když křesťanské svině v době Velikonoc, 40 dní očišťují dědičný hřích, který je k SMRTI lidstva válkou, kterým je tradiční neposlušnost, PŮSTEM, MODLITBOU, CHARITOU a ALMUŽNOU. Kvůli neposlušnosti, která je nyní hříchem k energetické SMRTÍ Česka a SVĚTA, neposlušné zlé svině nelze uzdravit ŽÁREM OHNĚ SLOV NOVÝCH VEŠKERÝCH NEBES. Pravdu nyní mluví pouze Bůh, v Písmu. Neposlušný a vzpurný lži lid, pro odstoupení Božího rozumu, úplně ve všem lže. Mar.4/12,7/7,13/20, Sír.5/5,7/16až43/26,31, Ám.3/7,15,5/10,18,8/2,11, Oz.2/18až9/12,15,17až14/3, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,33/22,48/5až11,57/10,16,20,58/4,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, atd. Pane řediteli TV Barrandov Soukupe. Bůh naplnil Písmo o Česku do poslední čárky tím, že po prezidentu Masarykovi, který dělal průzkum země, pomocí UNITÁŘŮ, pomocí SLUNCE Bhagavadgíty, se ZDRAVÍM na PAPRSCÍCH, potrestal Česko za viny. Za jeden den očišťování dědičného křesťanského hříchu, který je nyní k energetické SMRTI lidstva, kterým je tradiční neposlušnost, PŮSTEM, MODLITBOU, ALMUŽNOU, CHARITOU, neslo Česko následky SVÉHOsmilstva s boháči, se zbrojaři, a s Lucifery kněžími všech ekumenických církví, ČARODĚJNIC. Za každý den VELIKONOČNÍHO očišťování, jeden rok trestu. Za čtyřicet dnů křesťanského PŮSTU almužnou, charitou, modlitbou, Iz.58/4, čtyřicet let POUŠTĚ Boží socialistické, komunistické spravedlnosti. Tak křesťanské vzpurné Česko pocítilo Boží hněv, celých čtyřicet let SOCIALISMU. Bůh trestal Bohy křesťanských hlupáků, vlastníků PRACHŮ a ZBRANÍ, boháče, bankéře, Lucifery kněze všech ekumenických ČARODĚJNIC, atd., jak si to v textech JÓBA předsevzal. Dával mnohé chamtivé boháče, kněze, pokrytce, zločince, lháře, hlupáky, do vězení, pod zámek. Místo neposlušného vládnoucího dobytka, musí nyní vládnout dobytek lži lidu, poslušných LÉVIJCŮ lidu VUT v Brně. 4.Moj.3/13,41,9/13,14/34,18/23,/19,24,25/11,32/13, Iz.5/4,16,9/1,24/22,29/11až24, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Luk.1/52až17/10,20,34až19/44,20/18, Mar.4/12,7/7až13/20, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. Hospodin nyní vyžaduje, aby Česko pochopilo všechny texty Písma, o vedení všech států SVĚTA, dle textů Písma, a to SEDM DNÍ, to je SEDM TISÍC LET, dle textů Písma. Jeden den u Boha, pro vzpurné a neposlušné vládnoucí NETVORY a svině Česka, je 1000 let. 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. SEDM DNÍ stvoření celosvětového Božího království, pomocí Božího SLOVA, je za SEDM TISÍC LET. Před tím, než dal Bůh lidem SLOVA VEŠKERÝCH NEBES, dělal lidem SVĚTLO svým Božím rozumem, a TMU odstoupením svého rozumu. 1.Moj.1/3, Oz.9/7,12,15, Bhag.15/15,16, K.M.1/4,7/16, Iz.45/7,48/11. Ve třetím tisíciletí STVOŘENÍ SVĚTA, Bůh učinil světla na nebeské klenbě, aby oddělovala různá náboženství světa, od prvního den celosvětového, mírového Božího království v Česku, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, od křesťanské a jiné ateistické tmy. Bůh, již ve třetím tisíciletí, pomocí svitků Bhagavadgíty, Tóry a Bible, na nebeské klenbě učinil SLUNCE SPRAVEDLNOSTI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, i MĚSÍC Koránu, i HVĚZDY, a to v Bibli a Bhagavadgítě. 1.Moj.1/14. Tato celá hvězdná obloha, SLOV NOVÝCH, DUCHOVNÍCH NEOMYLNÝCH NEBES, se v Boží slávě vzájemně neomylně doplňuje a upřesňuje. Sír.5/5,7/16,21/15,23/19,42/19,24, Bhag.15/15,16, Žalm33/6,37/5,11,35, 38až102/18,27, atd. Ztroskotanci a zaprodanci jsou ti, kdo se k jedinému Bohu SVĚTA, nyní zase nevrátí. Uvedený výklad stvoření světa, není v rozporu se stvořením světa během miliard let. Obloha země je stejná jako na počátku, jako před křesťanstvím. Nově máme oblohu novou, DUCHOVNÍ, NEOMYLNOU. Bůh dělá SVĚTLO SVĚTA svým Božím rozumem, TMU křesťanské přirozenosti boří, odstoupením svého rozumu. Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40.

 

8.) Jaro přichází od Hospodina, jediného Boha všech států SVĚTA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, který dělá dobro i zlo, vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu. Mráz přichází z Masarykovy univerzity. Bůh vyhlašuje boj proti tomuto pokolení neposlušných a vzpurných křesťanských a ateistických sviní Bohem v Písmu vyvoleného Česka, kde všichni nového Boha nenávidí, kde já, předkladatel NOVÉ a VĚČNÉ MANY, se všem hnusím. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, atd. Přidružovat k Bohu boháče, politiky pravice a levice, atd. již není možné. Lhaní o Bohu, dále uvedeným křesťanským zločincům, Bůh již nedovoluje, neposlušné a vzpurné křesťany, nenávidí. Slíbil v Písmu, že je potrestá a zahubí. Uvedené svině se vysmívají novému Bohu, takovému, jaký skutečně je, což je trestný čin. Když vládnoucí svině Boha, TECHNIKA, SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, v Písmu zase nenajdou, Bůh vzpurné Česko úplně zničí, odstoupením svého Božího rozumu. Dále uvedení hlupáci jsou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Svými skutky se postavili proti Bohu, TECHNIKOVI, SOUDCI a ZÁKONODÁRCI. Především kvůli nim, vzpurným, neposlušným, to je mrtvým, vzedmuté moře křesťanských a ateistických sviní Česka, se nemůže uklidnit. Dělají ideologii NEVĚSTCE, neposlušné a vzpurné STÁTNÍ SPRÁVĚ tím, že odmítají texty Písma o tom, že vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných sviní Česka, stále ještě nenastalo. Pletou se Hospodinu do řízení SVĚTA, pomocí SLOV VEŠKERÝCH, NOVÝCH NEBES. Bůh jim proto nezapomene žádný skutek. Přidružují k Bohu, k DUCHU SVATÉMU, svoje vládnoucí Bohy, a tím výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ. Neposlušné svině, váleční zločinci, prezidenti Trump, Putin i Zeman, dělají demokracii tím, že pomocí svých Bohů, PRACHŮ a ZBRANÍ, si rozdělují ložiska ropy, plynu a surovin tak, jak vítězí ve válkách. Ideology zlých vzpurných jsou zlá NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, učitel Lucifer Břetislav Fajmon fajmon@ped.muni.cz, esbrno@esbrno.cz, pavla.habrdova@firmyg6.cz, radio@proglas.cz, pavel.marak@fusionbrno.cz, is@nudz.cz, morawski65@gmail.com, tym@fusionbrno.cz, misek@esbrno.cz, info@wavebrno.cz, LUCIFER, světlonoš ohně křesťanského PEKLA, Satan biskup Malý, apha@apha.cz, sekretar.duka@apha.cz, sekretar.maly@apha.cz, stanislav.zeman@apha.cz, adks@apha.cz, mrtvý lhář, Satan kazatel Vaďura nabozenstvi@rozhlas.cz, sbor@jbmb.info, m.fanta@centrum.cz, atd. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. Uvedené stroje na výrobu křesťanské, to je ateistické many, s hlavami posazenými přímo na svoje pohlavní orgány, se vzdali rozumného uvažování, kvůli odmítání objasnění těch podobenství, které určují, že Bůh vyvolil Česko za poslušný Boží lid. K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Uvedené svině, či NETVOŘI, hlupáci, již dávno mohli být učiteli MANY NOVÉ a VĚČNÉ. Pro svou neposlušnost jsou stále pouze Bohem prokletými NEMLUVŇÁTKY. Bůh se chce rozpomenout na stoletého ABRAHAMA, na Česko, na IZÁKA, na stoleté Slovensko, a nemůže kvůli tomu, že uvedené svině stále v sobě zabíjejí dokonalou lásku Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma. Hospodin TECHNIK, ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, chce rozmnožit pokorné a úplně poslušné Česko, jako nebeské HVĚZDY, zářící navěky a navždy, a kvůli neposlušnosti uvedených NETVORŮ, stále nemůže. Chce dát navěky Česku celou zemi do vlastnictví, na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze, a nemůže. Všichni milují Lucifery, Satany kněze, a tím výrobky lidských rukou, především PRACHY a ZBRANĚ, místo Božích příkazů. 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3,10,14,27,40,18/21,20/5,22/17,23/1,29,32/13,14,30,34, Jud.12, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Kvůli uvedeným neposlušným, to je mrtvým sviním, vědci, pro odstoupení rozumu DUCHOVNÍHO Krista, DUCHA SVATÉHO, dělají všecho tak, aby planetu zemi úplně zničili. Pomocí svých úmyslů, válek a terorismu, úplně zničí fosilní paliva, a tím zničí dvě třetiny lidstva strašlivou záhubou, hladem, válkami, zimou, nemocemi tak, jak si to předsevzali, pro svoji vzpouru, proti dokonalé lásce Božích příkazů, a zákonů o správné koncepci energetiky. Ztratili svoje hlavy, kvůli neposlušnosti. Uvedené stroje na výrobu křesťanské, to je ateistické many, Boha, ZLODĚJE PRACHŮ, ZBRANÍ, AUT, atd., nenávidí, já se jim hnusím. Svoje hlavy, geneticky zvířecí, nasadili přímo na pohlavní orgány, kvůli odstoupení Božího rozumu, od neposlušných. Viz kapitolu 239. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/9,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7. Nyní přichází Bůh TECHNIK, takový, jaký v Písmu skutečně je, do Česka PODRUHÉ, již nikoli jako ZLODĚJ, jako za socialismu, ale jako SPASITEL a VYKUPITEL všech Bohů, BOŽÍCH SYNŮ TECHNICKÉHO LIDU VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z infoservis@czso.cz, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO. Stačí nyní mít za ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, DUCHA SVATÉHO, TECHNIKA. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. V době 70-ti let od února 1948, není nový Kristus zlodějem, Iz.23/17,29/11až24, Jer.1/17,24/11,31/27,32, Zach.7/5,8/16,13/4,8, 1.Tes.4/16,5/2, jako byl v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, Žid.3/8,6/3,6,8/10,12/28, Sk.3/21,7/41, 17/23,30, Mar.4/12,7/7až13/20, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, z toho důvodu, že veškerý majetek boháčů a chudáků shnil, kvůli konci éry fosilních paliv, a kvůli totálnímu ekonomickému kolapsu, kdy v Česku brzy nebude ani žhavé uhlí na ohřátí. Jak.1/22,2/9,22,3/10,4/14,5/1, Mat.5/3,9,14,18,23/7,25/32,40, Iz.29/11až24až47/14. Komunistům, BERANŮM, Bůh již prokázal lásku svého rozumu, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. Podruhé jim svůj Boží rozum, o své celosvětové spravedlnosti, celosvětové majetkové rovině SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ, nedá. Tuto svou slávu dá pouze sobě samému tím, že dovolí číst tyto texty PAMĚTNÍ KNIHY SOUDU vzpurných a neposlušných sviní Česka. Spravedliví a Bohu vděční služebníci Boží, BOŽÍ SYNOVÉ, které toužebně vyhlíží všechno tvorstvo, v březnu 2018, to je 7018, již mohou rašit jako listí. V neposlušném Česku, ve výročí Vítězného Božího února, Bůh slaví svoje vítězství. Z milosrdenství svého rozumu, na dobu čtyřicet let POUŠTĚ socialismu, zbavil Česko boháčů, a jejich ideologů, neposlušných, mrtvých hlupáků, světlonošů ohňů válek, Luciferů, Satanů kněží, všech ekumenických ČARODĚJNIC. POUŠŤ socialismu Bůh učinil pomocí komunistických OVCÍ, či BERANŮ. Nyní, v únoru, vzpurné a neposlušné Česko znovu potopil, zmrazil. Protože nikdo nečte PAMĚTNÍ KNIHU SOUDU vzpurných sviní, či NETVORŮ, Česko je znovu jako mrtvé, neposlušné, v energetickém HROBĚ, či ve vzedmutém moři vzpurných, neposlušných sviní. ÚNOR, dle doc. Olivy z ČRo2, je v překladu potopou vzpurných. Mal.3/10,16,20, Přísl.1/7,14až8/13,17až11/28až31/10, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, 5.Moj.5/8,7/7,18/18,28/13,30/12,18,32/16až43, Bhagav.15/15,16,16/13až24až18/78, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Ve vzedmutém moří imperialistických a militaristických pokrytců, lhářů, zbrojařů, bankéřů, boháčů a jiných válečných zločinců, v energetickém HROBĚ, či v JÁMĚ, v BAHNĚ, znovu skončili všichni neposlušní lháři, pokrytci a zločinci, to je mrtvoly. Bůh se smiluje nad celým Českem současně, až spravedliví služebníci duchovního nebe, BOŽÍ SYNOVÉ, úplně poslušného technického lži lidu Česka, se rozplodí čtením SLOV nových NEBES, což je vzkříšení z mrtvých sviní. Iz.29/11až24až57/10,16,20až66/24, 2.Moj.3/2,4,11/5,12/3až10,14,27,40,20/5,22/17,23/1,29,32/30, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, K.M.1/4,6/6až24až12/10,17,27, Oz.2/18až5/15,9/7,12,15až14/3, Řím.1/18až11/32, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19.

 

9.) Česko, STÁTNÍ SPRÁVA, vláda, NEVĚSTA, musí zajistit, aby Bohu TECHNIKOVI, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neprodleně patřila celá země, a veškerý majetek, který shnil, kvůli nové koncepci energetiky, uvedené ve SLOVĚ VEŠKERÝCH NEBES. 1.Kor.4/20až15/33, Jak.2/9,22,5/1, Sír.5/5,7/16,43/26,31až45/23, Žalm106/30, 4.Moj. 25/11, Zjev.19/7,8, atd. SEDM DNÍ stvoření celosvětového Božího království, pomocí Božího SLOVA, je za SEDM TISÍC LET, což musí pochopit znalci SLOV NOVÝCH NEBES, především znalci Božího slova, výše uvedené ideologické, náboženské, teologické svině, které mají za Boha boháče, zbrojaře, a tím PRACHY a ZBRANĚ. Před tím, než dal Bůh lidem SLOVA VEŠKERÝCH NEBES, v prvních tisíciletích, dělal lidem SVĚTLO SVĚTA svým Božím rozumem, a TMU dělal a dělá, odstoupením svého, Božího rozumu. 1.Moj.1/3až2/3, Oz.9/7,12,15, Bhag.15/15,16, K.M.1/4,7/16, Iz.45/7,48/11, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. Neposlušná NEVĚSTKA, MRZKÁ ŽENA, OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, a učitel, Lucifer, hlupák Břetislav Fajmon fajmon@ped.muni.cz, esbrno@esbrno.cz, mají povinnost chápat výklad Písma o Boží moci nad SVĚTEM a Českem, a tím výklad Písma o nezbytnosti Boha poslouchat, kvůli ukončení zbrojení a válek. Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2. Bůh dal lidstvu STAROU MANU pouze na SEDM DNÍ, to je na SEDM TISÍC LET. Již v sedmém tisíciletí vešel do odpočinutí od výroby staré, např. křesťanské many, a to kvůli konci éry fosilních paliv. Sedmé tisíciletí, ve které Bůh toleroval STAROU MANU, se skončilo již v době přelomu věků konce éry fosilních paliv, v roce 2000 tím, že Bůh začal dělat SOUD neposlušných sviní, pomocí PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů, vzpurných pokrytců, lhářů, zločinců, hlupáků, kteří se vzdali rozumného uvažování. Soud se začal v roce cca 1998 až 2006, v blázinci v Bohunicích u MUDr. Radimského, na Masarykově univerzitě, u Bohem prokletého vůdce PTÁKŮ ODS, u militaristické, ateistické, mrtvé, zlé svině, rektora Fialy, na MMB v Brně u primátora Onderky, u světlonoše, u nositele OHNĚ PEKLA válek, u Lucifera, u mrtvoly biskupa Cikrleho, atd. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, 1.Moj.1/3až2/3,15/8, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, atd. OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, a učitel, Lucifer, hlupák Břetislav Fajmon fajmon@ped.muni.cz, Bohem prokletá vzpurná NEMLUVŇÁTKA, mají povinnost nově objasňovat texty SLOV PÍSMA NOVÝCH NEBES, o vedení TVORSTVA DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi, v již uplynulých sedmi dnech, to je v sedmi tisících létech, ukončených již v roce 2000. Sedm tisíc let byla doba, kdy o Bohu TECHNIKOVI, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, neměli a nemají neposlušní NETVOŘI, stále ani ponětí, až dodnes. DNES je však PRAVÉ POLEDNE ÚSVITU OSMÉHO DNE PÁNĚ, ÚSVITU OSMÉHO TISÍCILETÍ, vedení TVORSTVA celého SVĚTA, do celosvětového, mírového Božího království, energeticky, ekologicky a mravně neotřesitelného. Neposlušní a vzpurní NETVOŘI Česka, mají povinnost se k jedinému Bohu SVĚTA nyní vrátit, kvůli energetické spáse Česka, a celého SVĚTA, pomocí dokonalé lásky Božích příkazů, a zákonů POLE VĚDY Písma, o celosvětové koncepci energetiky, ekologie, mravů, atd. Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Příslušné texty Písma budou objasněné Luciferu Hénekovi, aby neprodleně sloužil novému Bohu. Texty Písma budou odtajněny na NSS v Brně, JUDr. Baxovi, kvůli němuž SLOVO Boží nekoná. OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, a učitel, Lucifer, hlupák Břetislav Fajmon fajmon@ped.muni.cz, mají povinnost pochopit, že Písmo je Bohem napsáno současně univerzálně, a současně konkrétně, pro dané pokolení. Univerzálně i konkrétně je napsáno pro současnou dobu přelomu věků konce éry fosilních paliv, to je do roku 2000, což byl, či současně je, DEN SEDMÉHO DNE, sedmého tisíciletí, které trvalo do roku 2000, to je nově, dle SLOV PÍSMA NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, do roku 7000. K.M.1/4až6/6až24až7/16,27až12/10,17,27, 1.Kor.1/27až10/11až14/33,36až15/14,33, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, atd. Bůh dal lidstvu všech států SVĚTA Písmo tak, aby se nyní, v OSMÉM DNI PÁNĚ, v OSMÉM TISÍCILETÍ, mohlo v Boží slávě, vzájemně doplňovat a upřesňovat tak, aby byla jasná Boží vůle o správné kocepci energetiky, pro toto neposlušné pokolení Česka a SVĚTA. Bohu se nikdo nebude beztrestně posmívat. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Mich.2/3,4,10,4/12,5/4,9,6/7,7/15,18, 1.Jan.2/14,26,3/10,5/2,16, Gal.1/7,3/20až6/7.

 

10.) OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, a učitel, Lucifer, hlupák Břetislav Fajmon fajmon@ped.muni.cz, naprosto chybně vykládají Písmo, protože veškeré Písmo od Boha je nyní MANA NOVÁ a VĚČNÁ, pro toto vzpurné a neposlušné pokolení. Křesťanské Písmo, STŘÍBRO ODVRŽENÉ, je MANA SHNILÁ, PLESNIVÁ, a PROŠLÁ, již v šestém tisíciletí. Bůh SOUDCE a ZÁKONODÁRCE, již za Bohy nechce výrobky lidských rukou, prachy, zbraně. V sedmém tisíciletí dal Bůh Rusku a Česku manu Marxe a Engelse. Cesta k monopolu Boží moci nad všemi státy SVĚTA je v NOVÉ a VĚČNÉ MANĚ. Sbírat křesťanskou MANU z šestého tisíciletí, již mohou pouze hlupáci. 1.Moj.1/3až2/3, 2.Moj.16/11až35,20/5,22/17,23/2,29, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Jer.1/17až5/7,6/10,19,30,23/29,32,25/29,31/27,32,49/12,20,50/45,51/7,17,36,45,58, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, a učitel, Lucifer, hlupák Břetislav Fajmon fajmon@ped.muni.cz, Bohem prokletá zlá NEMLUVŇÁTKA, mají povinnost Písmo vykládat nově tak, aby Bůh mohl neprodleně, v březnu 2018, to je v březnu v roce 7018, ukončit celosvětově vládu lidských Bohů, výrobků lidských rukou, PRACHŮ a ZBRANÍ, a to na kongresu energetiků celého SVĚTA, v DOLINĚ O2 Arény v Praze. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, atd. OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, a učitel, Lucifer, hlupák Břetislav Fajmon fajmon@ped.muni.cz, mají povinnost vykládat Písmo takto. Tvorstvo celého SVĚTA Bůh vedl na nekonečné křesťanské, židovské, buddhistické, hinduistické či muslimské POUŠTI tak, že TVORSTVU dával svou Boží MANU vždy na jeden den, to je na tisíc let. Neposlušní a vzpurní frajeri, stále stejní hlupáci, jedli vždy přes den manu od Boha, takovou, jakou Bůh určil pro dané tisíciletí. Někdo nasbíral více PRACHŮ a více ZBRANÍ, než ostatní. O své Bohy, o PRACHY a ZBRANĚ, se pomatenci dělili tak, jak Bůh chtěl. Navečer se chudáci najedli masa z KŘEPELEK tím, že se zbraní v ruce povstali chudáci proti boháčům, protože nikdo na SVĚTĚ nechápe texty Písma o tom, že chudí a bohatí spolu vedou války, protože chudí a bohatí spolu v míru žít nemohou. Sír.13/8. KŘEPELKY, OKŘÍDLENCI a PTACTVO, dnes např. ODS, to je označení pro nemravné boháče, bankéře, zbrojře, atd. KŘEPELKY dnes představuje Bohem prokleté PTACTVO ODS, vedené emeritním rektorem, NETVOREM, sviní, hlupákem, Petrem Fialou, vůdcem ODS. Nemravní pomatenci tímto způsobem sbírali Boží MANU pět dní, pět tisíciletí. Když si někdo nechává MANU nasbíranou pro jiné tisíciletí, tak jak to dělá např. hlupák rektor Bek rektor@cuni.cz z Masarykovy univerzity, tak mu v tomto tisíciletí, prokazatelně hnije. NETVOR rektor Bek, pomocí křesťanské MANY ze šestého tisíciletí, chce ve volbách kandidovat za Senátora. Tato svině stále nechápe, že Bůh vede TVORSTVO MANOU stále NOVOU, pro každé tisíciletí. Proto je příčinnou veškerého zla na SVĚTĚ. Vzpurné a neposlušné křesťanské svině, v šestém a sedmém DNI PÁNĚ, v šestém a sedmém tisíciletí, nasbírali v Písmu křesťanskou MANU, pro šesté a sedmé tisíciletí vedení TVORSTVA, danou jediným Bohem SVĚTA, DUCHEM SVATÝM, který žije mezi námi. Sedmý DEN PÁNĚ, sedmé tisíciletí Boží výchovy SLOVEM NOVÝCH, VEŠKERÝCH NEBES, který se skončil v roce 2000, je prokazatelně den odpočinutí od křesťanských sviní, takových, jakou je např. rektor Bek, a tím od díla energetické, ekologické a mravní zhouby, což nikdo vzpurný a neposlušný, to je mrtvý, stále nemůže pochopit. Bůh však nepovolí, nepocítí lítost a nebude ničeho želet, dokud tento výklad Písma, o vedení všech států SVĚTA, do Božího království, během sedmi dní, to je během sedmi tisíc let, nebude v médiích na svícnu. Vzpurné a neposlušní politické svině, dle Boží vůle, se nesmyslně žerou navzájem. To je jejich politický program. Bude trvat do doby, kdy na svícnu v médiích, bude zveřejněn Boží SOUD vzpurných NETVORŮ. Především v ČRo v Brně, ředitel Ostrý, má v březnu 2018, to je v březnu 7018, PRAVÉ POLEDNE osmého DNE PÁNĚ, osmého tisíciletí. Dle písničky od DUCHOVNÍHO Krista, v PRAVÉ POLEDNE, svět je dál, než by chtěl, a než by měl. Bohem vyvolené Česko, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti, křesťanskou MANU již nejedlo. Jedlo MANU OTCŮ Bohu milých, PINCHASŮ Marxe a Engelse, pomocí válečných zločinců, Stalina a Gottwalda. Vítězný únor 1948 byl o tom, že si vítězné mocnosti, Rusko a USA, nasbíraly dostatek křesťanské MANY, PRACHŮ a ZBRANÍ. Vítězně rozhodly, že např. URAN v Česku, patří Rusku. Vítězný Boží únor 1948, byl tedy pouze o trestání boháčů, dle textů Jóba. 2.Moj.16/11až35,20/5,22/17,23/2,29, Sk.3/21,7/41, Ám.3/7,15,5/10,18,25až8/2,11, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, Jób5/3,14,8/3,9/13,20/15,21/14,22/29,24/13,32/12,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Protože Masarykova a Karlova univerzita, a všechny ekumenické církve, ČARODĚJNICE, ve stávajícím osmém tisíciletí, krmí politiky pravice a levice, a ostatní lži lid, starou a shnilou křesťanskou manou, ze šestého tisíciletí, Bůh, DUCH SVATÝ, který žije mezi námi, z Česka odešel, svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství. Bude tímto způsobem bdít nad zlem, MANOU ze šestého tisíciletí tak dlouho, až bude v Česku vše nové tím, že se všichni vrátí k jedinému Bohu SVĚTA, k jeho MANĚ, pro toto osmé tisíciletí. Oz.2/18až14/3, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, Žalm33/6,37/5,11,35,38,81/4,82/5,96/7,102/18,27,107/10,43,104/30,132/5,8,150/6, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14,27až11/39,12/2, atd. OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, a učitel, Lucifer, hlupák Břetislav Fajmon fajmon@ped.muni.cz, mají povinnost vykládat Písmo nově. Bůh může stvořit Abrahamovi, stoletému Česku, děti, i z kamení, z KAMENNÉ OBLOHY, která spadla v Česku v kapitole 239 – 70 stran tím, že Masarykova a Karlova univerzita budou křtít Česko OHNĚM Boží lásky ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. ZRNÍ, kterou je především nová vláda Česka, vytvořená dle kapitoly 239 – 70 stran, bude na sýpce v okamžiku zveřejnění těchto textů např. v ČRo2. Mat.3/11, Ageus2/6,18,19, atd. Vůle Boží je, aby NETVOŘI uvedení v textech PAMĚTNÍ KNIHY, se před VŠEMOHOUCÍM, TRESTAJÍCÍM Bohem TECHNIKEM, sklonili současně, v jedinou hodinu tím, že také ČLOVĚK úplně poslušný, ve strachu z Boha, jaký ještě nikdy nebyl, ředitel Ostrý v ČRo v Brně jaromir.ostry@rozhlas.cz, pozve v ČRo v Brně do vysílání DĚDA VŠEVĚDA, Hospodina ZÁKONODÁRCE a SOUDCE tím, že bude číst, o neposlušnosti a vzpouře proti Bohu, uvedených vládnoucích drzých sviní, či NETVORŮ, z PAMĚTNÍ KNIHY těchto textů. Nyní není možné tvrdit, ve službě svým pohlavním ÚDŮM, místo Bohu, že křesťanské a ateistické svině mají svobodnou vůli, když všichni vědí, že Kristus vede Česko do Božího království, dle textů Písma tak, že se musí naplnit do poslední čárky. Stejně tak není možné tvrdit, že nějakými metodami lze zvýšit kapacitu či paměť geneticky zvířecího lidského mozku, protože z Písma je zřejmé, že veškerá rozumnost, rukodělná dovednost, paměť, odvaha, pocit štěstí, spokojenost, pokoj i soužení, způsobené odstoupením Božího rozumu, je od jediného Boha světa. Bůh řídí každého člověka a veškeré tvorstvo, vstupováním a odstupováním svého Božího rozumu. Vše dle textů Písma, uvedených v kapitole 239. OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, a učitel, Lucifer, hlupák Břetislav Fajmon fajmon@ped.muni.cz, mají povinnost vykládat Písmo nově. Pokušení Krista na POUŠTI Satanem, v době 40 – ti let Boží socialistické spravedlnosti, je nutné objasnit takto. Mat.4/1až11, Jer.6/19. Ježíš byl DUCHEM SVATÝM, nového výkladu Písma, vyveden na POUŠŤ čtyřiceti let Boží socialistické spravedlnosti. Postil se čtyřicet dní tím, že za každý den půstu před Velikonocemi, neslo Česko viny špatného výkladu Písma, dle kapitoly 239 – 70 stran. Za každý den půstu Ježíše, bylo potrestáno rokem trestu Boží socialistické spravedlnosti. Za každý den jeden rok. Za čtyřicet dní půstu před Velikonocemi, čtyřicet let POUŠTĚ Božího socialismu. Tak pocítilo Česko Boží nevoli. Nyní musí sklonit hlavu i nový prezident Česka, projektant Ing. Rákos z Brna, Bohem v Písmu vyvolený. 4.Moj.14/34,18/23,23/19,24, Mat.4/1až11, Iz.29/11až24,58/4,5, 63/14,18,65/1,15,66/24, Jer.1/17,31/27,32až51/58, atd. RADOSTNOU ZPRÁVOU pro celý svět bude, až Bůh, ze svého milosrdenství, dá svůj Boží rozum, o správné koncepci energetiky, ze svého milosrdenství, novému prezidentu Česka, Ing. Rákosovi. Bůh odpustí křesťanským sviním hřích, který je k energetické SMRTI Česka, kterým je neposlušnost, až se z Ing. Rákose stane ANDĚL, OKŘÍDLENEC. Dle písničky od Boha, musí ukázat svou tvář, v TV Barrandov, u boháče Soukupa, spolu s premiérem Česka, Ing. Topolánkem, a ministrem zahraničí Babičem, dle kapitoly 239. Pro slepé a hluché křesťanské, militaristické svině, harmonikáře. Kozel, prezident Zeman, nemusí utíkat z HRADU, do říše ticha, na Vysočinu, hned. Má povinnost prezidentu Rákosovi pomoct pacifikovat vládnoucí válečné zločince ostatních států. Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8.

 

Satan, Pokušitel, Světlonoš křesťanského pekelného ohně nesmyslných válek, NETVOR, biskup Malý, přišel ke Kristu v Česku, až v době ukončení čtyřiceti let POUŠTĚ socialismu. Jer.6/19. Chtěl po Bohu, společně s boháčem Havlem, po DUCHU SVATÉM, který žije mezi námi, aby nadělal z komunistického KAMENÍ, Boží děti, pokorné a úplně poslušné, kvůli boháčům a Satanům kněžím. Již tehdy se z těchto textů PAMĚTNÍ KNIHY dozvěděl, že nejenom chlebem z komunistického kamení živ je člověk, pokorný a úplně poslušný, ale každým slovem, které vychází z úst Božích. Mat.4/4. Dozvěděl se, že z úst Božích, v Boží slávě, vychází např. těchto pět Bohů. 1. Bhagavadgíta. 2. Tóra. 3. Bible. 4. Korán. 5. SLOVO DOGONŮ z Mali. Dozvěděl se, že uvedené SLOVO BOŽÍ je Bohem tím, že se v Boží slávě vzájemně doplňuje a upřesňuje. Křesťanská svině, biskup Malý, spolu s boháčem Havlem, slíbili Bohu, že mu dají všechna království SVĚTA, pomocí krutého zmijího jedu promyšlených ekonomických vychytralostí, a pomocí děsivé temnoty protikladných nauk katolického katechismu, což je MANA od Boha, ze šestého tisíciletí. DUCHOVNÍ Kristus, těmto dvěma NETVORŮM, již tehdy odpověděl, aby šli jedinému Bohu z cesty, i se svými podíly, s boháči, s bankéři, se zbrojaři, s vojáky, s politiky pravice a levice, s psychiatry, atd., a se svými Bohy, s výrobky lidských rukou, především s PRACHY a se ZBRANĚMI. Přidružovat k jedinému Bohu všech států SVĚTA, boháče, bankéře, zbrojaře, vojáky, atd., je zločin, je trestný čin, kvůli tomu, že k novému Bohu nemohou přistoupit ANDĚLÉ, OKŘÍDLENCI, nový premiér Ing. Topolánek, a nový ministr zahraničí Babiš. Dle kapitoly 239 – 70 stran. Česko spatřilo velké SVĚTLO SVĚTA Božího rozumu, uvedeného v lásce ZÁKONŮ POLE VĚDY PÍSMA ŽÁRU OHNĚ SLOV VEŠKERÝCH NOVÝCH NEBES. SVĚTLO SVĚTA vzešlo Česku tím, že uvidělo nového Boha, jak přichází ve SLUNCI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích. Všichni v křesťansském militarismu v Česku sedí v krajině stínů. SLUNCI Bhagavadgíty, se zdravím na paprscích, stíní především tyto křesťanské drzé svině. NETVOR Biskup Malý sekretar.maly@apha.cz, OHOLIBA Endlicherová twr@twr.cz, učitel, Lucifer, hlupák Břetislav Fajmon fajmon@ped.muni.cz, a jejich Bůh, vrchní velitel branné moci Česka, zakladatel KOZLŮ ČSSD, KOZEL prezident Zeman info@zemanmilos.cz. Česko má povinnost přísahat lásku Bohu, nikoli drzému KOZLU Zemanovi. KOZLA Zemana má povinnost poslat do říše ticha, na smetiště dějin, i se všemi jeho podíly. Zvolit neposlušného NETVORA Zemana za vládnoucího Boha, za prezidenta, je trestný čin. Bůh vrátí svůj Boží rozum technické elitě, až Zemana nahradí Ing. Rákos. Mat.4/1až17,23/7,25/32,40, Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, 2.Kor.3/5,9až10/4,13/5,8, Kaz.3/18,6/10,8/8,9/10až10/20až12/3, Oz.2/18,5/7,15,8/4,12,9/7,12,15,13/11,14/3, Mal.1/7,10,2/2,7,9,15,17,3/10,12,16,19,20, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31. Jediný Bůh SVĚTA, DUCH SVATÝ, který ODJAKŽIVA žije mezi námi, byl ZLODĚJEM, v době svého prvního PŘÍCHODU do Česka, v době 40-ti let POUŠTĚ Boží socialistické spravedlnosti. V této době naplnil texty Písma tím, že chytil do provazů utrpení mnohé boháče, bankéře, politiky pravice, NETVORY, a jejich Bohy, drzé světlonoše ohně křesťanského PEKLA, mnohé Lucifery, či Satany kněze, všech ekumenických ČARODĚJNIC. Nemusel proto nečisté, neposlušné, mrtvé, křesťanské a ateistické svině, vyšetřovat. Česko vede odjakživa, dle svého předsevzetí, uvedeného ve SLOVĚ NOVÝCH NEBES. Mat.5/3až18, Žid.3/8,6/3,6,8/10,9/27,12/28, Ám.3/7,5/10až25,8/11, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16, Jób5/3,14,9/13,20/15,21/14,34/24,26,36/8,15,37/18,40/8,14, Sk.3/21,7/41,17/23,30, 1.Tes.4/6,16,5/2, 2.Moj.11/5,20/5,22/17,23/1,29, Kaz.3/18, 8/8,9/10,12/3,atd. Za vlády BERANŮ, komunistů, dal Bůh, bohaté svině, a jejich Bohy, Lucifery či Satany kněze, do vězení, pod zámek, pomocí nedokonalé spravedlnosti komunistů za to, že prohlásili svoji křesťanskou, militaristickou, imperialistickou spravedlnost bankéřů, zbrojařů, politiků pravice, žijících na výnosný trh, za jedině možnou a správnou cestu Boží. Za to, že prohlásili křesťanskou MODLÁŘSKOU STVŮRU, SYNA ZATRACENÍ, za jediného Boha SVĚTA. Za to, že lhali, a i nyní lžou, že jejich křesťanský Bůh, SYN ZATRACENÍ, který je MODLÁŘSKOU STVŮROU, jim odpustil všechny hříchy, které jsou k energetické, ekologické a mravní SMRTI Česka a SVĚTA. Vládnoucí svině, které Bůh, při svém DRUHÉM PŘÍCHODU do Česka, znovu SOUDÍ, ztratili nyní své Boží hlavy, s Božím, neomylným rozumem tím, že si je nasadili přímo na své pohlavní orgány z toho důvodu, že znovu chtějí sloužit svým pohlavním údům, místo NEOMYLNÉMU Bohu, TECHNIKOVI, ZÁKONODÁRCI a SOUDCI, DUCHU SVATÉMU, který žije odjakživa mezi námi. Přichází spasení, čeká nás vysvobození od ztroskotanců, zaprodanců a samozvanců, od strojů na výrobu křesťanské many, od Lucifera, od nositele ohně křesťanského pekla, Vaďury z nabozenstvi@rozhlas.cz, a od vzpurného NETVORA, biskupa Holuba holub@bip.cz, lamberk@bip.cz, bývalého vojenského kaplana. Od křesťanských lhářů, kteří doufají ve své bohatství, místo v Boha NEOMYLNÉHO, budou vysvobození spravedliví z technického lži lidu, kteří v únoru a v březnu, budou rašit jako listí. Stačí odhodit shnilou manu křesťanských katechismů, a prosadit přímou Boží cestu, opakovaně objasňované, celosvětové majetkové roviny elektronicky plánovaného SPOLEČNÉHO STOLOVÁNÍ, a elektronicky kontrolovaného dokonalého NATURÁLNÍHO PLNĚNÍ. Správná cesta Boží, energeticky neotřesitelná, je opakovaně objasněná technickému lži lidu VUT v Brně, ČVUT, projektantům, odborníkům na energetiku z infoservis@czso.cz, a jejich Bohům, novému premiéru Česka, sedmému ANDĚLU, pravičáku, Ing. Topolánkovi, a prezidentu Ing. Rákosovi. 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Ez.3/4,21,7/12,9/10,14/22,16/46,17/20,18/27,20/37,21/22,32,23/4,37,28/9,33/17,39/8,13,21,29, 2.Tim.2/16,3/5,15,4/3, Jan1/1,5/34,38,43,6/28,8/42,12/43,15/25,16/8, Iz.5/4,16,11/6,29/11až24,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,23až66/24, 2.Tes.2/3,11,3/1,11, Přísl.1/7,14,8/13,17až11/28,20/12,31/10, Bhag.15/15,16,16/13, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10,10/26,12/28,13/17, 1.Kor.1/27,10/11,14/33,36,15/14,33, K.M.1/4,5/23,6/6,24,7/12,16,8/21,10/8,11/13,12/10,17,27,13/8,17/7,10,15,20,19/6.

 

11.) Nyní přichází Bůh TECHNIK, takový, jaký v Písmu skutečně je, do Česka PODRUHÉ, již nikoli jako ZLODĚJ, ale jako SPASITEL a VYKUPITEL všech Bohů, BOŽÍCH SYNŮ TECHNICKÉHO LIDU VUT v Brně, ČVUT, projektantů, a odborníků na energetiku z infoservis@czso.cz, které toužebně vyhlíží všechno úplně poslušné TVORSTVO. Stačí mít za ZÁKONODÁRCE a SOUDCE, NEOMYLNÉHO DUCHA SVATÉHO, TECHNIKA, proto, aby bylo z Písma všem jasné, že majetek shnil, kvůli energetice. Sír.4/18,5/5,7/16,9/15,12/12,13/18,19/20,25,21/15,23/19,25,39/34,40/29,43/26,31, Iz.5/4,16,16/3,29/11až24,31/9,33/22,48/5až11,57/10,16,20,63/14,18,65/1,15,66/24, Řím.1/18,2/8,3/6,6/4,14,18,8/19,29,9/18,28,11/28,32,12/6až16/26, Ageus2/6,18,19, 1.Petr.2/8,15,3/13,4/17,5/2,7,9, Jóel1/13,2/11,26až4/2,4,12, 2.Petr.2/21,3/4,8,9,16. Na vítězný únor dne 25. 2. 1948 je nezbytné pohlížet nově. Je to vítězství JEŽÍŠE KRISTA, který žije mezi námi jako DUCH SVATÝ, nad boháči, bankéři, a nad jejich Bohy, nad nositeli pekelného křesťanského, ateistického OHNĚ, nad Lucifery, či nad Satany kněžími, pomocí OVCÍ a BERANŮ, Bohem v Písmu vyvolených komunistů, členů KSČ. Tato pravda osvobodí celé pokorné, a úplně poslušné Česko a celý SVĚT. Ám.3/7,15,5/10,18,25,8/2,11, Sk.3/21,7/41,17/23,30, Žid.3/8,4/7,5/11,6/3,6,8/10, 10/26,12/28,13/17, Jan1/1až8/32,44až15/25, 2.Kor.3/5,9,4/3,10/4,13/5,8, Dan.9/14, 27až11/39,12/2, atd. Pravdou je, že Bůh trestá vzpurné a neposlušné křesťanské a ateistické svině Česka a světa, odstoupením svého, Božího rozumu, což bude trvat až do vzkříšení z mrtvých, to je neposlušných, křesťanských a ateistických sviní, které ještě v Česku nenastalo. Svým Božím rozumem, ze svého milosrdenství, ve vzedmutém moři křesťanských a ateistických sviní, chce zachránit celé, jím v Písmu vyvolené Česko tím, že zachrání a spasí pouze dva lidí. PRVNÍ DVA zachránění proroci, OTCOVÉ Bohu milí, byli PINCHAS Karel Marx, a PICHAS Bedřich Engels. Nyní přichází znovu spasení, znovu nás čeká vysvobození, od ideologie a filozofie boháčů, bankéřů, vojenských kaplanů, vojáků, politiků pravice a levice, atd. Kromě mě, zřejmě chce Bůh zachránit a spasit ještě nositele OHNĚ křesťanského PEKLA, Lucifera, či Satana, OTCE faráře Héneka, protože je z místa svatého, z pupku světa, ze země svaté,